แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา"

Transcription

1 แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษา

2 คำนำ แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร ประจ าป การศ กษา 2555 จ ดท าข นเพ อให ระบบและกลไกการประก นค ณภาพภายในของว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร ม การพ ฒนา ค ณภาพของสถานศ กษาอย างต อเน อง และเก ดประส ทธ ผลได มาตรฐานการอาช วศ กษาตามท กระทรวงศ กษาธ การกาหนด เน อหาในเล มประกอบด วย มาตรฐานการอาช วศ กษาส าหร บว ทยาล ยเทคน คและการอาช พ 7 มาตรฐาน 35 ต วบ งช การดาเน นการประก นค ณภาพภายในของของว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร ม การก าหนด เป าหมาย กลย ทธ การประก นค ณภาพสถานศ กษาและบทบาทหน าท ผ ท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษา โอกาสน ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร ขอขอบค ณบ คลากรว ทยาล ยฯ ท กคน ท ม ส วนร วมในการก าหนด แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพเล มน จนประสบความส าเร จในการน าไปใช เพ อพ ฒนาการด าเน นงานการ ประก นค ณภาพภายในของว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร ประจาป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร

3 สำรบ ญ หน ำ คานา ก สารบ ญ ข บทท 1 บทนา 1 บทท 2 มาตรฐานการอาช วศ กษา สาหร บว ทยาล ยสารพ ดช าง 4 บทท 3 การดาเน นการประก นค ณภาพภายใน 7 บทท 4 เป าหมาย กลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา 12 บทท 5 บทบาทหน าท ผ เก ยวข องก บการจ ดการศ กษา 51

4 บทท 1 บทนำ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ ได ก าหนด จ ดม งหมาย และหล กการของการจ ดการศ กษา ท ต องม งเน นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา โดยก าหนด รายละเอ ยดไว ในหมวด 6 มาตรฐานและการประก นค ณภาพการศ กษา มาตรา 47 ก าหนดให ม ระบบการ ประก นค ณภาพการศ กษา เพ อพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ ประกอบด วย ระบบการ ประก นค ณภาพภายใน และระบบการประก นค ณภาพภายนอก หน วยงานต นส งก ด และสถานศ กษา จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายในซ งเป นส วนหน งของการบร หาร และจ ดท ารายงานประจ าป เสนอต อ หน วยงานท เก ยวข องและเป ดเผยต อสาธารณชน ให ม การประเม นค ณภาพภายนอกของสถานศ กษาท กแห ง อย างน อยหน งคร งท กห าป โดยส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา ซ งเป นองค การ มหาชนทาหน าท พ ฒนาเกณฑ ว ธ การประเม นและจ ดให ม การประเม นด งกล าว รวมท งเสนอผลการประเม นต อ หน วยงานท เก ยวข องและสาธารณชน ในกรณ ท ผลการประเม นภายนอกไม ได มาตรฐาน ให ส าน กงาน คณะกรรมการร บรองมาตรฐานฯ จ ดท าข อเสนอแนะต อหน วยงานต นส งก ด ให สถานศ กษาปร บปร งภายใน ระยะเวลาท กาหนด หากม ได ดาเน นการ ให สาน กงานร บรองมาตรฐานฯ รายงานต อคณะกรรมการต นส งก ด เพ อให ดาเน นการปร บปร งแก ไขต อไป การประก นค ณภาพภายใน มาตรา 48 ก าหนดให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ กษาจ ดให ม ระบบ การประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา และให ถ อว าการประก นค ณภาพภายในเป นส วนหน งของกระบวนการ บร หารการศ กษาท ต องดาเน นการอย างต อเน อง โดยม การจ ดท ารายงานประจ าป เสนอต อหน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข อง และเป ดเผยต อสาธารณชน เพ อน าไปส การพ ฒนาค ณภาพภายนอก และท าการ ประเม นผลการจ ดการศ กษา เพ อให ม การตรวจสอบค ณภาพของสถานศ กษา โดยค าน งถ งความม งหมายและ หล กการ แนวการจ ดการศ กษาในแต ละระด บตามท ก าหนดไว ในพระราชบ ญญ ต น ให ม การประเม นค ณภาพ ภายนอกของสถานศ กษาท กแห งอย างน อยหน งคร งในท กห าป น บต งแต การประเม นคร งส ดท าย และเสนอผล การประเม นต อหน วยงานท เก ยวข องและสาธารณชน สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาจ งได กาหนดมาตรฐานการอาช วศ กษา หมายถ ง ข อก าหนด ในการจ ดการอาช วศ กษาของสถานศ กษา เพ อเป นเกณฑ ในการกาก บด แล ตรวจสอบ ประเม นผล และประก น ค ณภาพตามการจ ดการอาช วศ กษา ซ งมาตรฐานการอาช วศ กษาใช เป นกรอบแนวทางการด าเน นงานของ สถานศ กษา อ นเป นกลไกส าค ญในการประก นค ณภาพการจ ดการอาช วศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ บรรล ว ตถ ประสงค ตามท ต องการ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาได พ ฒนามาตรฐานการอาช วศ กษา เพ อ เป นเป าหมายในการจ ดการศ กษาและการประก นค ณภาพในสถานศ กษาส าหร บว ทยาล ยเทคน คและว ทยาล ย การอาช พ ประกอบด วย 7 มาตรฐาน 43 ต วบ งช

5 ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร จ งได ด าเน นงานการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา เพ อให เป นไปตาม พรบ. การศ กษาแห งชาต พ.ศ และมาตรฐานการอาช วศ กษา ตามเป าหมายและนโยบายการประก น ค ณภาพของสถานศ กษา ด งน เป ำหมำยกำรประก นค ณภำพของสถำนศ กษำ ด ำนผ เร ยนและผ สำเร จกำรศ กษำ ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาท งด านร างกาย สต ป ญญา ส งคมและ อารมณ เป นผ ม ความร ความสามารถด านว ชาการและท กษะว ชาช พ ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนตามเกณฑ ท กาหนด สาเร จการศ กษาสามารถเข าส ตลาดแรงงานหร อศ กษาต อได ตามประสงค เป นผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม จรรยาบรรณว ชาช พและอย ในส งคมได อย างม ความส ข ด ำนผ สำเร จกำรศ กษำว ชำช พ ผ เร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนผ านเกณฑ ตามหล กส ตรในแต ละสาขาว ชา สาขางาน ตามก าหนดท กช นป สามารถปฏ บ ต งานตามสมรรถนะว ชาช พท เร ยน สอบผ าน มาตรฐานว ชาช พ สามารถเข าส ตลาดแรงงานหร อศ กษาต อระด บส งข น สถานประกอบการม ความพ งพอใจต อ ค ณล กษณะท พ งประสงค ด านค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณในว ชาช พของผ สาเร จการศ กษา ด ำนหล กส ตร ม หล กส ตรฐานสมรรถนะในระด บสาขางาน/สาขาว ชา ม การปร บปร งพ ฒนา แผนการเร ยนให สอดคล องก บความต องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการและช มชน ม การประเม น และปร บปร งหล กส ตร แผนการเร ยนอย างต อเน อง ด ำนกำรเร ยนกำรสอน ม แผนการเร ยนแบบบ รณาการม งเน นสมรรถนะอาช พ โดยย ดผ เร ยนเป น ส าค ญ ม การบ รณาการค ณธรรม จร ยธรรม ค ณล กษณะท พ งประสงค ม การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท หลากหลาย ผ เร ยนม โอกาสได ฝ กท กษะในสถานประกอบการ หน วยงานภาคร ฐ หน วยงานภาคเอกชน ผ เร ยน ได ค นคว าหาความร ท งในและนอกสถานศ กษา ได ร บการส งเสร มจ ดท านว ตกรรม ส งประด ษฐ โครงงาน โครงงานว ชาช พรวมท งม ผลงานว จ ยในการพ ฒนาการเร ยนการสอนท เหมาะสม ม การว ดผลประเม นผลตาม สภาพจร ง ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต เต มตามศ กยภาพและพ งพอใจต อค ณภาพการสอน ด ำนกำรให บร กำร ว ทยาล ยการอาช พว งไกลก งวลม การจ ดก จกรรม/โครงการ ท ให บร การ ว ชาช พ ให ความร ฝ กท กษะว ชาช พ เพ อการประกอบอาช พให บร การช วยเหล อด านต างๆ แก ช มชน ให คาแนะนาในการบาร งร กษาเคร องม อ อ ปกรณ เคร องจ กรกล รวมถ งเคร องใช ในคร วเร อน โดยท กก จกรรม/ โครงการ จะต องผ านการประเม นผลสาเร จตามเป าหมายม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ด ำนกำรจ ดกำรภำยในองค กร ผ บร หารสถานศ กษาใช ภาวะผ นาและการม ว ส ยท ศน กลย ทธ ทางการบร หารในการผสมผสานความร วมม อของบ คลากรในสถานศ กษาหน วยงาน และบ คลากรภายนอกให เข ามาม ส วนร วมในการจ ดทาแผนพ ฒนาสถานศ กษา หร อแผนย ทธศาสตร รวมท งการนาส การปฏ บ ต อย างม ประส ทธ ภาพ โปร งใส และตรวจสอบได สอดคล องก บแผนปฏ บ ต งานท กาหนดไว

6 ปร ชญำ (PHILOSOPHY) ความร ด ม ฝ ม อ ถ อค ณธรรม ส มพ นธ ช มชน ว ส ยท ศน (VISION) จ ดการศ กษาว ชาช พ ม งส มาตรฐานการอาช วศ กษา ส บสานภ ม ป ญญาท องถ น อน ร กษ ส งแวดล อม พ นธก จ (MISSION) 1. จ ดการเร ยนการสอนและพ ฒนาหล กส ตร ด านการอาช วศ กษาร วมก บช มชน ท องถ น สถาน ประกอบการ สอดคล องก บตลาดแรงงาน 2. สน บสน นการพ ฒนาตนเองของบ คลากรท กระด บ ของสถานศ กษาเพ อรองร บการเปล ยนแปลงของ ส งคม และเทคโนโลย 3. นาท กษะและความร ไปประกอบอาช พได ม นคง ม ค ณธรรม และพลานาม ยสมบ รณ สน บสน นการ อน ร กษ ทร พยากรและส งแวดล อมในช มชน ส บสานว ฒนธรรม ขนบธรรมเน ยมประเพณ ภ ม ป ญญาท องถ น นโยบำยงำนประก นค ณภำพและมำตรฐำนกำรศ กษำ 1. ด านผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาว ชาช พ น กเร ยน น กศ กษาว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร เม อส าเร จ การศ กษาท งระด บ ปวช. และ ปวส. ได งานทาตรงตามสาขาว ชา และสอดคล องก บความต องการของสถาน ประกอบการ ตลาดแรงงาน และช มชน 2. ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ม การพ ฒนาหล กส ตร และการจ ดการเร ยนการสอน ให สอดคล องก บความต องการของส งคม 3. ด านก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ม การพ ฒนาผ เร ยนท งด านกาย จ ตใจ และสต ป ญญา เพ อให เป นคน ด ม ค ณธรรม อย ร วมก นในส งคมได เป นอย างด 4. ด านการบร การว ชาช พส ส งคม น กเร ยน น กศ กษาและบ คลากร ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร ม จ ต อาสาท จะให บร การช มชนในด านอาช พและว ชาช พต าง ๆ 5. ด านนว ตกรรมและการว จ ย ส งเสร มให น กเร ยน น กศ กษา และคร จ ดการนว ตกรรมงานว จ ย ใบงาน พร อมท งเผยแพร ให ก บสาธารณชน 6. ด านภาวะผ นาและการจ ดการ ม การบร หารงานและด าเน นงานโดยการสร างการม ส วนร วมท งใน สถานศ กษาและนอกสถานศ กษา 7. ด านการประก นค ณภาพ ม ระบบการประก นค ณภาพภายในอย างต อเน อง และพ ฒนาค ณภาพให ส งข น

7 บทท 2 มำตรฐำนกำรอำช วศ กษำ สำหร บว ทยำล ยสำรพ ดช ำง มาตรฐานการอาช วศ กษาของว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร เป นค ณล กษณะท พ งประสงค และกระบวนการ ด าเน นงานของสถานศ กษา และป จจ ยสน บสน นท ต องการให เก ดข นในสถานศ กษาเพ อพ ฒนาผ เร ยนให ม ความร ความสามารถ ท กษะและประสบการณ ในงานอาช พตามท ก าหนดหล กส ตรและมาตรฐานว ชาช พใน สาขาว ชาท เร ยน เพ อให เป นหล กในการเปร ยบเท ยบส าหร บการตรวจประเม น การก าก บด แล และการ ส งเสร มพ ฒนาค ณภาพการศ กษาด านว ชาช พ ด งน มาตรฐานท 1 ด านผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาอาช วศ กษา ม จานวน 9 ต วบ งช (ต วบ งช ท ) มาตรฐานท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา ม จานวน 5 ต วบ งช (ต วบ งช ท ) มาตรฐานท 3 ด านการบร หารจ ดการอาช วศ กษา ม จานวน 12 ต วบ งช (ต วบ งช ท ) มาตรฐานท 4 ด านการบร การว ชาการและว ชาช พ ม จานวน 1 ต วบ งช (ต วบ งช ท 4.1) มาตรฐานท 5 ด านนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย ม จานวน 2 ต วบ งช (ต วบ งช ท ) มาตรฐานท 6 ด านการปล กฝ งจ ตสาน กและเสร มสร างความเป นพลเม องไทยและพลโลก (ต วบ งช ท ) ม จานวน 4 ต วบ งช มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ม จานวน 2 ต วบ งช (ต วบ งช ท )

8 มำตรฐำนท 1 ด ำนผ เร ยนและผ สำเร จกำรศ กษำอำช วศ กษำ ต วบ งช ท 1.1 ร อยละของผ เร ยนท ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ยสะสม 2.00 ข นไป ต วบ งช ท 1.2 ระด บความพ งพอใจของสถานประกอบการ หน วยงาน ช มชน ท ม ต อค ณภาพของ ผ เร ยน ต วบ งช ท 1.3 ร อยละของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม นมาตรฐานว ชาช พ ต วบ งช ท 1.4 ร อยละของผ เร ยนท ม คะแนนเฉล ยจากการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด าน อาช วศ กษา (V-NET) ต งแต ค าคะแนนเฉล ยระด บชาต ข นไป ต วบ งช ท 1.5 ร อยละของผ เร ยนท ม คะแนนเฉล ยจากการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด าน อาช วศ กษา (V-NET) ต งแต ค าคะแนนเฉล ยระด บชาต ข นไปในกล มว ชาภาษาอ งกฤษ ต วบ งช ท 1.6 ร อยละของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การทดสอบมาตรฐานอาช พของสถาบ นค ณว ฒ ว ชาช พ หร อ หน วยงานท คณะกรรมการประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษาร บรอง ต วบ งช ท 1.7 ร อยละของผ ส าเร จการศ กษาตามหล กส ตรเท ยบก บแรกเข า ต วบ งช ท 1.8 ร อยละของผ สาเร จการศ กษาตามหล กส ตรเท ยบก บแรกเข า ต วบ งช ท 1.9 ร อยละของผ ส าเร จการศ กษาท ได งานทาหร อประกอบอาช พอ สระ หร อศ กษาต อ ภายใน 1 ป มำตรฐำนท 2 ด ำนหล กส ตรและกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนอำช วศ กษำ ต วบ งช ท 2.1 ระด บค ณภาพในการใช และพ ฒนาหล กส ตรฐานสมรรถนะรายว ชาท สอดคล องก บ ความต องการของสถานประกอบการหร อประชาคมอาเซ ยน ต วบ งช ท 2.2 ระด บค ณภาพในการจ ดทาแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชา ต วบ งช ท 2.3 ระด บค ณภาพในการจ ดการเร ยนการสอนรายว ชา ต วบ งช ท 2.4 ระด บค ณภาพในการว ดและประเม นผลการจ ดการเร ยนการสอนรายว ชา ต วบ งช ท 2.5 ระด บค ณภาพในการฝ กงาน มำตรฐำนท 3 ด ำนกำรบร หำรจ ดกำรอำช วศ กษำ ต วบ งช ท 3.1 ระด บค ณภาพในการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย ต วบ งช ท 3.2 ระด บค ณภาพในการจ ดทาแผนการบร หารจ ดการสถานศ กษา ต วบ งช ท 3.3 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาสถานศ กษาตามอ ตล กษณ ต วบ งช ท 3.4 ระด บค ณภาพในการบร หารงานและภาวะผ นาของผ บร หารสถานศ กษา ต วบ งช ท 3.5 ระด บค ณภาพในการบร หาราจ ดการระบบฐานข อม ลสารสนเทศของสถานศ กษา

9 ต วบ งช ท 3.6 ระด บค ณภำพในกำรบร หำรควำมเส ยง ต วบ งช ท 3.7 ระด บค ณภำพในกำรจ ดระบบด แลผ เร ยน ต วบ งช ท 3.8 ระด บค ณภำพในกำรพ ฒนำและด แลสภำพแวดล อมและภ ม ท ศน ของสถำนศ กษำ และกำรใช อำคำรสถำนท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต กำร โรงฝ กงำน ศ นย ว ทย บร กำร ต วบ งช ท 3.9 ระด บค ณภำพในกำรบร หำรจ ดกำรว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ และคอมพ วเตอร ต วบ งช ท 3.10 ระด บค ณภำพในกำรพ ฒนำคร และบ คลำกรทำงกำรศ กษำ ต วบ งช ท 3.11 ระด บค ณภำพในกำรบร หำรกำรเง นและงบประมำณ ต วบ งช ท 3.12 ระด บค ณภำพในกำรระดมทร พยำกรในกำรจ ดกำรอำช วศ กษำก บเคร อข ำยท ง ในประเทศ และหร อต ำงประเทศ มำตรฐำนท 4 ด ำนกำรบร กำรว ชำกำรและว ชำช พ ต วบ งช ท 4.1 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการการบร การว ชาการและว ชาช พ มำตรฐำนท 5 ด ำนนว ตกรรม ส งประด ษฐ งำนสร ำงสรรค หร องำนว จ ย ต วบ งช ท 5.1 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการโครงการ ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร อ งานว จ ย ของผ เร ยน ต วบ งช ท 5.2 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร อ งานว จ ยของคร มำตรฐำนท 6 ด ำนกำรปล กฝ งจ ตสำน กและเสร มสร ำงควำมเป นพลเม องไทยและพลโลก ต วบ งช ท 6.1 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตส าน กด านการร กชาต เท ดท นพระมหากษ ตร ย ส งเสร มการปกครองระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และทะน บาร งศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม ต วบ งช ท 6.2 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตสาน กด านการอน ร กษ ส งแวดล อม ต วบ งช ท 6.3 ระด บค ณภาพในการส งเสร มด านการก ฬาและน นทนาการ ต วบ งช ท 6.4 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตสาน กด านปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง มำตรฐำนท 7 ด ำนกำรประก นค ณภำพกำรศ กษำ ต วบ งช ท 7.1 ระด บค ณภาพในระบบการประก นค ณภาพภายใน ต วบ งช ท 7.2 ระด บค ณภาพในการดาเน นงานตามมาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555

10 บทท 3 กำรดำเน นกำรประก นค ณภำพภำยใน กำรประก นค ณภำพภำยใน การประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาเป นส วนหน งของกระบวนการบร หารการศ กษาท ต องด าเน น การอย างต อเน องเป นการดาเน นงานตามปกต โดยสถานศ กษาพ ฒนามาตรฐานการประก นค ณภาพภายในและ จ ดทารายงานประจ าป เสนอต อหน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข องและเป ดเผยต อสาธารณชนป ละคร ง และกาหนดการประเม นโดยหน วยงานต นส งก ด 3 ป ต อคร ง มาตรฐานการประก นค ณภาพภายในสาหร บว ทยาล ยเทคน ค และว ทยาล ยการอาช พ ประกอบด วย 7 มาตรฐาน 35 ต วบ งช ตามท กระทรวงศ กษาธ การได ประกาศใช มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ เพ อการประก นค ณภาพในของศ กษา เม อว นท 4 กรกฎาคม 2555 โดยใช เป นเป าหมายในการาจ ดการ อาช วศ กษาในสถานศ กษา พ.ศ ด งน มาตรฐานท 1 ด านผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาอาช วศ กษา ม จานวน 9 ต วบ งช (ต วบ งช ท ) มาตรฐานท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา ม จานวน 5 ต วบ งช (ต วบ งช ท ) มาตรฐานท 3 ด านการบร หารจ ดการอาช วศ กษา ม จานวน 12 ต วบ งช (ต วบ งช ท ) มาตรฐานท 4 ด านการบร การว ชาการและว ชาช พ ม จานวน 1 ต วบ งช (ต วบ งช ท 4.1) มาตรฐานท 5 ด านนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย ม จานวน 2 ต วบ งช (ต วบ งช ท ) มาตรฐานท 6 ด านการปล กฝ งจ ตสาน กและเสร มสร างความเป นพลเม องไทยและพลโลก (ต วบ งช ท ) ม จานวน 4 ต วบ งช มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ม จานวน 2 ต วบ งช (ต วบ งช ท )

11 กำรประก นค ณภำพภำยในสถำนศ กษำ การด าเน นการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร ใช แนวทางการ ดาเน นงานตามวงจร P-D-C-A มาจาก Plan-Do-Check-Act ซ งถ อว าบ คลากรในสถานศ กษาได ปฏ บ ต เป น ประจา การพ ฒนาค ณภาพภายในของสถานศ กษาได ค าน งถ งการผสมผสานก าล งกาย ก าล งใจ สต ป ญญา ทร พยากรท งภายในและภายนอกสถานศ กษา และต องดาเน นการอย างต อเน อง ม การประเม นเพ อพ ฒนาการ ดาเน นงาน ในการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ของว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา เป นการผสมผสานศ กษาเป นส าค ญ บ คลากรในสถานศ กษาและผ ท เก ยวข อง จะต องร วมก นวางแผน ร วมก นปฏ บ ต ร วมก นตรวจสอบ ประเม นผล และร วมก นนาผลการประเม นไปปร บปร ง แก ไข โดยม ข นตอนการดาเน นงานท งหมด 3 ข นตอนค อ การเตร ยมการ การดาเน นการ และการรายงาน ข นตอนกำรปฏ บ ต ในว ทยำล ยเทคน คเพชรบ ร ม กำรดำเน นงำนด งน 1.1 กำรเตร ยมกำรก อนดำเน นกำรประก นค ณภำยใน การเตร ยมการของว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร ก อนด าเน นการประก นค ณภาพภายใน เร มจากการเตร ยม บ คลากรของสถานศ กษาซ งม ข นตอนด งต อไปน กำรเตร ยมควำมพร อมด ำนควำมตระหน กท ม ต อกำรประก นค ณภำพกำรศ กษำ ท งการประก นค ณภาพภายในและประก นค ณภาพภายนอก โดยเฉพาะการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร ถ อว าเป นส วนหน งของการบร หารจ ดการในสถานศ กษา บ คลากรท กคนจะม ส วน ร วมในการปฏ บ ต เป นปกต อย แล ว เพ อเป นการสร างความเข าใจให ก บบ คลากรภายในสถานศ กษา จ งได ม การ จ ดทาโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การงานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาภายในสถานศ กษา ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร อย างต อเน องจนเป นท พ งพอใจของคณะกรรมการพ ฒนาสถานศ กษา กำรมอบหมำยควำมร บผ ดชอบ ว ทยาล ยฯ ได ม การแต งต งคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการด าเน นงาน และคณะกรรมการก าก บ ด แลและต ดตามการด าเน นงานประก นภายใน สถานศ กษา โดยจ ดให บ คลากรท กคนม ส วนร วมในการร บผ ดชอบแต ละมาตรฐานเพ อท าหน าท ประสานงาน และรวบรวมข อม ลจากฝ ายต าง ๆ 1.2 กำรดำเน นกำรประก นค ณภำพภำยใน การดาเน นการในข นตอนน ม ความสาค ญมาก หล งจากเตร ยมความพร อมด านบ คลากรแล วจะต องเร ม ด าเน นการต อไป ซ งประกอบด วยข นตอนย อๆ 4 ข นตอน ค อ วางแผน (Plan) การปฏ บ ต ตามแผน (Do) การตรวจสอบ ต ดตามประเม นผล (Check)และการปร บปร ง(Act) รายละเอ ยดของแต ละข นตอนด งน

12 1.2.1 วำงแผน(Plan) คณะกรรมการอานวยการ ประช มเพ อก าหนดเป าหมาย มาตรฐาน และต ว บ งช สาหร บการปร บค ณภาพภายใน แนวทางการด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ ทร พยากร และปฏ ท นการดาเน นงาน แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในการจ ดท าแผนด งกล าวจะต องน ามาตรฐานการ อาช วศ กษาเป นเป าหมายในการจ ดทาเป นแผนปฏ บ ต การประจ าป ซ งเป นแผนระยะส นใน 1 ป จากน นควร เร ยงล าด บความส าค ญตามความจ าเป น เพ อก าหนดก จกรรม บ คลากร ทร พยากร และระยะเวลา ด าเน นการให เหมาะสม เพ อให การด าเน นงานในท กๆ ข นตอนเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ม การก าหนดให เหมาะสม สอดคล องก บงบประมาณ บ คลากร บ คคล ช วงเวลา และล กษณะงาน โดยเฉพาะก จกรรมการเร ยน การสอนก บก จกรรมส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม และอ นๆ ก อให เก ดประโยชน ส งส ดสาหร บผ เร ยน กำรปฏ บ ต ตำมแผน (Do) ผ บร หารว ทยาล ย ฯ ให การส งเสร มสน บสน นให บ คลากรท างานอย างม ความส ข โดยม การจ ดส งอ านวย ความสะดวกหร อทร พยากรให เพ ยงพอ ม การก าก บ ต ดตามให ก าล งใจก บผ ใต บ งค บบ ญชาท งในระด บ รายบ คคล หร อระด บกล มนอกจากน นในกรณ ท ผ บร หารสามารถให การน เทศก บผ ใต บ งค บบ ญชาเพ อให งาน เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพจะเป นการด อย างย ง โดยเฉพาะงานการเร ยนการสอนในสถานศ กษา ในกรณ ท ไม สามารถให การน เทศได ด วยตนเอง อาจจะเช ญผ เช ยวชาญ เช น ศ กษาน เทศก มาให การน เทศแทน หร อส ง บ คลากรของสถานศ กษาไปร บการอบรมในเร องท ย งไม ม ความร หร อไม เช ยวชาญเพ ยงพอ กำรตรวจสอบประเม นผล (Check) การประเม นผลท กระท าเป นระยะท าให ได ข อม ลท ม ค ณค าส าหร บการจ ดท าสารสนเทศส าหร บการ พ ฒนาสถานศ กษาต อไป นอกจากน นย งเป นการฝ กฝนให บ คลากรม ท ศนคต ท ด และถ กต องในเร องการประเม น การประเม นต องเร มต งแต การกาหนดกรอบการประเม นว าจะประเม นอย างไร ใครเป นคนประเม น ระยะเวลา การประเม น เคร องม อท ใช การว เคราะห การเข ยนรายงาน ท งน จะต องสอดคล องก บมาตรฐานการ อาช วศ กษาท สถานศ กษาก าหนดไว เป นกรอบส าหร บการท าประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โดยเฉพาะ เคร องม อท ใช ในการรวบรวมข อม ล จะต องม การส ารวจเป นเบ องต นก อนว าใครจ ดท าไว แล วบ างหร อไม สอดคล องก บบร บทการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษามากน อยแค ไหนสามารถน ามาใช จร งหากไม ม เคร องม อรวบรวมข อม ลท เหมาะสม บ คลากรในสถานศ กษาท ร บผ ดชอบเร องการประก นค ณภาพภายในจะต อง ร วมม อในการสร างเคร องม อรวบรวมข อม ลเองให เหมาะสมก บข อม ลท ต องการเก บใช ได สะดวก และบ คลากร ส วนใหญ สามารถทาความเข าใจได ง าย เคร องม อท ใช ได แก แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบส มภาษณ แบบ สารวจ แบบส งเกต แบบตรวจสอบรายการหร อแบบประเม น เป นต น การสร างเคร องม อท ใช รวบรวมข อม ล ได อย างเหมาะสม และม ระบบการวางแผนการเก บรวบรวมข อม ลท ด ย อมจะท าให ได ข อม ลท สอดคล องก บ ว ตถ ประสงค ของการประเม นตามต วบ งช แต ละมาตรฐาน และนามาว เคราะห ท งระด บรายละเอ ยดย อยๆ เป น รายบ คคล รายก จกรรม หร อโครงการก บการว เคราะห ในภาพรวมของแต ละมาตรฐานท งหมดเป นภาพของ สถานศ กษาโดยท าการประเม นผลการด าเน นงานในแต ละต วบ งช ตามเกณฑ ท ก าหนด ประเม นผลในแต ละ มาตรฐานจากค าฐานน ยมของผลการประเม นตามต วบ งช แต ละมาตรฐาน และสร ปผลในภาพรวมของการ ดาเน นการประก นค ณภาพของสถาบ นจากมาตรฐานท งหมด ตามลาด บ

13 1.2.4 กำรนำผลกำรประเม นมำปร บปร งงำน (Act) หล งจากประเม นผลการดาเน นงานตามกรอบมาตรฐานการประเม นสถานศ กษาแล ว สถานศ กษาได น า ผลการประเม นว เคราะห หาจ ดเด น จ ดด อยของตนเองในแต ละมาตรฐานและพ จารณาว าเก ยวข องก บบ คลากร ท ร บผ ดชอบกล มใดหร อคนใดบ าง จ ดการประช มบ คลากรของสถานศ กษาแล วแจ งผลการว เคราะห รายงานการ ประเม นให ทราบ อาจจะแจ งผลในภาพรวมแล วเร ยกพบเป นกล มเฉพาะเพ อช แจงในรายละเอ ยดอ กคร งและ ควรย าให บ คลากรท กคนได ทราบว าการด าเน นการประก นค ณภาพต องท าอย างต อเน อง ต วบ งช ใดหร อ มาตรฐานใดท สถานศ กษาด าเน นการแล วอย ในระด บด ก ม ได หมายความว าในป ถ ดไปสถานศ กษาจะไม ท า ก จกรรมเหม อนก บป ท ผ านมาอ กแต มาร วมก นพ จารณาใหม ว าจะร กษาผลการดาเน นการในระด บด ไว ได อย างไร โครงการใด ก จกรรมประเภทใด ท จะต องพยายามทาให เก ดผลด ท ส ดจะต องดาเน นการอย างไร จะต องวางแผน ปร บปร งแก ไขส วนใด ส วนมาตรฐาน ต วบ งช ท สถานศ กษาด าเน นการได อย ในระด บพอใช ผ ร บผ ดชอบคงต อง วางแผนพ ฒนาปร บปร งส วนต างๆ ท เก ยวข องเพ อด าเน นการให ด ข นในป ต อไป ส าหร บมาตรฐานต วบ งช ท สถานศ กษาทาได ไม ด ค อ ต องปร บปร งแก ไขหร ออาจกล าวว าเป นจ ดอ อนของสถานศ กษาซ งจะต องด าเน นการ ปร บปร งเป นอ นด บแรก ส วนจะดาเน นการในมาตรฐานหร อต วบ งช ใดก อนน นคงต องมาว เคราะห ความจ าเป น เร งด วน เม อบ คลากรผ ร บผ ดชอบได ดาเน นการวางแผนพ ฒนาปร บปร งในส วนท ตนเองร บผ ดแล วก ควรจะได ม การนาแผนของแต ละมาตรฐานหร อแต ละกล มมาพ จารณาร วมก น เพ อก าหนดเป นแผนปฏ บ ต การในภาพรวม ของสถานศ กษาให เหมาะสมก บช วงเวลา งบประมาณ โครงการหร อก จกรรมใดท สามารถย บรวมก นได ก น ามา ปร บแผนจ ดร วมก น จะท าให แนวทางการปฏ บ ต ตามแผนเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และท กฝ ายได ร บร ร วมก น 1.3 กำรจ ดทำรำยงำนประเม นตนเองหร อรำยงำนประจำป หล งจากท สถานศ กษาได ประเม นผลการดาเน นการตามมาตาฐานและต วบ งช ท ก าหนดแล ว สถานศ กษา จ ดทารายงานการประเม นตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตาม พ.ร.บ การศ กษาเร ยกว ารายงาน การประเม นตนเองประจ าป ซ งสถานศ กษาจะต องรวบรวมข อม ลหล กฐานการด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน และแนวทางการพ ฒนาปร บปร งแก ไขต อไป คณะกรรมการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาจ ดท ารายงานการประเม นตนเองหร อรายงาน ประจาป ด งน นจ งต องเป นผ ม ความร สามารถในการสร ปผลข อม ล การว เคราะห การเข ยนรายงาน การใช ภาษา เหมาะสม และควรดาเน นการอย างต อเน อง โดยไม ต องรอให ส นส ดป การศ กษา แต จะรวบรวมข อม ลและเข ยน รายงานไว เป นระยะ ม การจ ดทาฉบ บร างเพ อตรวจสอบความสมบ รณ หล งจากน นจ งเผยแพร ให แก ผ เก ยวข อง ทราบ และเสนอต นส งก ดเป นลาด บต อไป

14 ข นตอนกำรดำเน นงำนประก นค ณภำพภำยในสถำนศ กษำ กำรเตร ยมกำร 1.การเตร ยมความพร อมของ บ คลากร o สร างความตระหน ก o พ ฒนาความร และท กษะ 2.แต งต งคณะกรรมการท ร บผ ดชอบ กำรรำยงำน จ ดทารายงานการประเม นตนเอง หร อรายงานประจ าป o รวบรวมผลการด าเน นงาน o สร ปผลการประเม น o เข ยนรายงาน 3A 1. การวางแผนและจ ดระบบ ปฏ บ ต งาน (P) o กาหนดเป าหมายโครงการก จกรรม ภารก จ o จ ดลาด บความสาค ญและการ ปฏ บ ต o กาหนดผ ร บผ ดชอบ o กาหนดระยะเวลา o กาหนดงบประมาณ 2. การดาเน นการตามแผน (D) o ส งเสร ม สน บสน น o จ ดส งอานวยความสะดวก o สน บสน นทร พยากร o น เทศ กาก บ ต ดตาม กำรดำเน นกำร 3. ตรวจสอบประเม นผล (C) o เก บรวบรวมข อม ล o ว เคราะห ข อม ล o ประเม นเท ยบก บเกณฑ การ ประเม น o ตรวจสอบ/ปร บปร งการ ประเม น 4. นาผลการประเม นมาปร บปร ง (A) o ปร บปร งการปฏ บ ต งาน o วางแผนระยะต อไป o จ ดทาข อม ลสารสนเทศ

15 บทท 4 เป ำหมำย กลย ทธ กำรประก นค ณภำพกำรศ กษำ ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร ได ม การว เคราะห ป จจ ยส ความส าเร จของมาตรฐานการประก นค ณภาพ ภายใน เพ อว เครำะห ถ งกลย ทธ หร อก จกรรมท จะท ำให สถำนศ กษำม ผลกำรด ำเน นกำรแต ละต วช ว ดอย ใน ระด บด โดยม ว ธ ดาเน นการค อพ จารณาต วบ งช น นว าม องค ประกอบ ป จจ ยน าเข า กระบวนการ และผลผล ตท เก ยวข องใดบ าง จากน นพ จารณาเกณฑ การประเม นถ งการท จะด าเน นการให ผลส มฤทธ อย ในระด บด น น จะต องดาเน นการอะไรและอย างไรบ างท สาค ญ ด งต วอย างต อไปน มำตรฐำนท 1 ด ำนผ เร ยนและผ สำเร จกำรศ กษำอำช วศ กษำ ต วบ งช กลย ทธ เป ำหมำย 1. ร อยละของผ เร ยนท ม ผลส มฤทธ ทางการ เร ยนเฉล ยสะสม 2.00 ข นไป 1.การจ ดการเร ยนการสอนให ผ เร ยนม ผลส มฤทธ ด ข น (ไม ต า กว า 2.00) 2.โครงการปร บพ นฐานของผ เร ยน 3.การจ ดหล กส ตร 3 ช องทาง 4.การจ ดระบบด แลผ เร ยน 5.การม ส วนร วมของผ ปกครองในการแก ป ญหาผ เร ยน 6.โครงการจ ดทาค ม อนร.นศ. ผ ปกครอง 7.จ ดทาข อม ล นร.นศ.ในแต ละประเภทว ชา ระด บ / ช น ป 8.โครงการศ กษาด งานในสถานประกอบการ 9.โครงการประกวดผลงานและส งประด ษฐ ของนร.นศ. 10.ข อม ล นร.นศ. ท ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนผ านเกณฑ พ น สภาพ 11.ข อม ลนร.นศ.ท ต ากว าเกณฑ และได ร บการพ ฒนาให สามารถผ านเกณฑ พ นสภาพ 12.ข อม ลรายงานการประช มท แสดงถ งการนาผลการประเม น มาดาเน นการแก ป ญหา จานวนผ เร ยนท ม ผลส มฤทธ ทางการ เร ยนตามเกณฑ ท กาหนดตามช นป มาก ข น

16 ต วบ งช กลย ทธ เป ำหมำย 1. ร อยละของผ เร ยนท ม ผลส มฤทธ ทางการ เร ยนเฉล ยสะสม 2.00 ข นไป 13.โครงการลงนามความร วมม อจ ดการเร ยนการสอนร วมก บ สถานประกอบการ 14.โครงการน เทศ ต ดตาม ประเม นผลการเร ยนตามสถาน ประกอบการ 15.การรายงานข อม ลผ เร ยนท ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนต ากว า 2 และม การด แลช วยเหล อในการลงเร ยนเพ มหร อซ อมเสร ม 16.ม ระบบด แลผ เร ยน และการด แลผ เร ยนโดยคร ท ปร กษา 17.โครงการคร ท ปร กษาพบผ ปกครองป ละ 2 คร ง 18.การส อสารข อม ลระหว างสถานศ กษาและผ ปกครอง ทาง SMS 19.สถานศ กษา ช มชน ผ ปกครองม ส วนร วมในการแก ป ญหา ผ เร ยน 20.โครงการปฐมน เทศนร.นศ.ใหม 21.โครงการศ กษาด งานของนร.นศ. 22.โครงการป จฉ มน เทศผ สาเร จการศ กษา 23.โครงการมอบประกาศน ยบ ตรผ สาเร จการศ กษา 24.ข อม ลรายงานการประช มท แสดงถ งการนาผลการประเม นฯ มาดาเน นการแก ป ญหา จานวนผ เร ยนท ม ผลส มฤทธ ทางการ เร ยนตามเกณฑ ท กาหนดตามช นป มาก ข น

17 ต วบ งช กลย ทธ เป ำหมำย 1.2 ระด บความพ ง พอใจของสถาน ประกอบการ หน วยงาน ช มชน ท ม ต อค ณภาพของผ เร ยน 1.โครงการส มมนาร วมก บสถานประกอบการเก ยวก บ ค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ สาเร จการศ กษา ท สถาน ประกอบการต องการ 2.โครงการพ ฒนาค ณล กษณะของผ เร ยนก อนเข าส สถาน ประกอบการ 3.การน เทศน กศ กษาฝ กงาน 4. ผ จบการศ กษาท ได ท างานในสถาน ประกอบการม ท กษะว ชาช พ และม ค ณล กษณะท พ งประสงค 5. การต ดต อส อสารระหว างสถานศ กษาและสถานประกอบการ 6.สารวจความพ งพอใจของสถานประกอบการท ม ต อ ค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ สาเร จการศ กษา 7. การนาข อเสนอแนะของสถานประกอบการมาปร บปร งการ จ ดการเร ยนการสอนและก จกรรม 8.ข อม ลรายงานการประช มท แสดงถ งการนาผลการประเม นฯ มาดาเน นการแก ป ญหา ระด บความพ งพอใจ ของสถานประกอบการ ท ม ต อค ณล กษณะท พ ง ประสงค ด านค ณธรรม จร ยธรรม และ จรรยาบรรณในว ชาช พ ของผ สาเร จการศ กษา มากข น

18 ต วบ งช กลย ทธ เป ำหมำย 3. ร อยละของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม น มาตรฐานว ชาช พ 1.สถานศ กษาด าเน นการร วมก บสถานประกอบการ จ ดทา/ จ ดหาข อสอบมาตรฐานว ชาช พ 2. ม การพ ฒนาข อสอบมาตรฐานว ชาช พระด บ ปวช. โดยใช แนวทางข อสอบมาตรฐานว ชาช พจากสาน กมาตรฐานการ อาช วศ กษาและว ชาช พ สอศ. 3.โครงการพ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะมาตรฐานว ชาช พ สาหร บผ เร ยนช นป ส ดท าย 4. ผ เร ยนท เร ยนในภาคเร ยนส ดท ายระด บ ปวช. ได ร บการ ประเม นมาตรฐานว ชาช พ 5.โครงการจ ดแข งข นท กษะว ชาช พ 6.โครงการเตร ยมการทดสอบมาตรฐานว ชาช พ 7.รายงานข อม ลน กเร ยนท สาเร จการศ กษาระด บปวช.3 และท ผ านการประเม นมาตรฐานว ชาช พ 8.ข อม ลรายงานการประช มท แสดงถ งการนาผลการประเม นฯ มาดาเน นการแก ป ญหา จานวนผ สาเร จ การศ กษาหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ และประกาศน ยบ ตร ว ชาช พช นส งท ผ านการ ประเม นมาตรฐาน ว ชาช พมากข น

19 ต วบ งช กลย ทธ เป ำหมำย 4. ร อยละของผ เร ยนท ม คะแนนเฉล ยจากการ ทดสอบทางการศ กษา ระด บชาต ด าน อาช วศ กษา (V-NET) ต งแต ค าคะแนนเฉล ย ระด บชาต ข นไป 5. ร อยละของผ เร ยนท ม คะแนนเฉล ยจากการ ทดสอบทางการศ กษา ระด บชาต ด าน อาช วศ กษา (V-NET) ต งแต ค าคะแนนเฉล ย ระด บชาต ข นไปในกล ม ว ชาภาษาอ งกฤษ 1. โครงการพ ฒนาผ เร ยนด านการทดสอบทางการศ กษา ระด บชาต (V-Net) 2. โครงการสอนเสร มเพ มท กษะว ชาการ และการดารงช ว ต น กเร ยน น กศ กษา 3. คะแนนสอบจากส วนกลาง 1. โครงการพ ฒนาผ เร ยนด านการทดสอบทางการศ กษา ระด บชาต (V-Net) 2. โครงการสอนเสร มเพ มท กษะว ชาการ และการดารงช ว ต น กเร ยน น กศ กษา 3.โครงการประกวดส นทรพจน โครงการเข าค ายภาษาอ งกฤษ English Day Camp 4.จ ดก จกรรมท ส งเสร มให ผ เร ยนใช ท กษะการค ด ฟ ง พ ด อ าน เข ยน ท งภาษาไทย และต างประเทศ 5. คะแนนสอบจากส วนกลาง จานวนผ เร ยนท ม คะแนนเฉล ยจากการ ทดสอบทางการศ กษา ระด บชาต ด าน อาช วศ กษา (V-NET) ต งแต ค าคะแนนเฉล ย ระด บชาต ข นไป จานวนผ เร ยนท ม คะแนนเฉล ยจากการ ทดสอบทางการศ กษา ระด บชาต ด าน อาช วศ กษา (V-NET) ต งแต ค าคะแนนเฉล ย ระด บชาต ข นไปในกล ม ว ชาภาษาอ งกฤษ

20 ต วบ งช กลย ทธ เป ำหมำย 1.6 ร อยละของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การทดสอบ มาตรฐานอาช พของ สถาบ นค ณว ฒ ว ชาช พ หร อหน วยงานท คณะกรรมการประก น ค ณภาพภายในการ อาช วศ กษาร บรอง 1. สถานศ กษาดาเน นการร วมก บสถานประกอบการ จ ดท า/ จ ดหาข อสอบมาตรฐานว ชาช พ 2. ม การพ ฒนาข อสอบมาตรฐานว ชาช พระด บ ปวช. โดยใช แนวทางข อสอบมาตรฐานว ชาช พจากสาน กมาตรฐานการ อาช วศ กษาและว ชาช พ สอศ. 3. โครงการพ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะมาตรฐาน ว ชาช พสาหร บผ เร ยนช นป ส ดท าย 4. โครงการสอนเสร มเพ มท กษะว ชาการ และการดารงช ว ต น กเร ยน น กศ กษา 5. ผ เร ยนท เร ยนในภาคเร ยนส ดท ายระด บ ปวช. ได ร บการ ประเม นมาตรฐานว ชาช พ 6. โครงการจ ดแข งข นท กษะว ชาช พ 7. โครงการเตร ยมการทดสอบมาตรฐานว ชาช พ 8. รายงานข อม ลน กเร ยนท สาเร จการศ กษาระด บปวช.3 และ ปวส.2 และท ผ านการประเม นมาตรฐานว ชาช พ 9. ข อม ลรายงานการประช มท แสดงถ งการนาผลการประเม นฯ มาดาเน นการแก ป ญหา จานวนผ สาเร จ การศ กษาหล กส ตร ประกาศน ยบ ตร ว ชาช พ ท ผ านการ ประเม นมาตรฐาน ว ชาช พมากข น

21 ต วบ งช กลย ทธ เป ำหมำย 1.7 ร อยละของ ผ สาเร จการศ กษาตาม หล กส ตรเท ยบก บแรก เข า 1. โครงการลงนามความร วมม อจ ดการเร ยนการสอนร วมก บ สถานประกอบการ 2. โครงการน เทศ ต ดตาม ประเม นผลการเร ยนตามสถาน ประกอบการ 3. โครงการสอนซ อมเสร ม 4. คร พ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนให ผ เร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนด ข น 5. การรายงานข อม ลผ เร ยนท ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนต ากว า 2 และม การด แลช วยเหล อในการลงเร ยนเพ มหร อซ อมเสร ม 6. ม ระบบด แลผ เร ยน และการด แลผ เร ยนโดยคร ท ปร กษา 7. โครงการคร ท ปร กษาพบผ ปกครองป ละ 2 คร ง 8. การส อสารข อม ลระหว างสถานศ กษาและผ ปกครอง ทาง SMS 9. สถานศ กษา ช มชน ผ ปกครองม ส วนร วมในการแก ป ญหา ผ เร ยน 10. โครงการปฐมน เทศนร.นศ.ใหม 11.โครงการศ กษาด งานของนร.นศ. 12. โครงการป จฉ มน เทศผ สาเร จการศ กษา 13. โครงการมอบประกาศน ยบ ตรผ สาเร จการศ กษา 14. ข อม ลรายงานการประช มท แสดงถ งการนาผลการประเม นฯ มาดาเน นการแก ป ญหา ผ สาเร จการศ กษาท ม ผลส มฤทธ ทางการ เร ยนตามเกณฑ การ สาเร จการศ กษาตาม หล กส ตร ประกาศน ยบ ตร ว ชาช พ และ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตร ว ชาช พช นส ง มากข น

22 ต วบ งช กลย ทธ เป ำหมำย 1.8 ร อยละของ ผ สาเร จการศ กษาท ได งานทาหร อประกอบ อาช พอ สระ หร อ ศ กษาต อภายใน 1 ป 1. ผ เร ยนท จะจบการศ กษาได ร บการฝ กอบรมและบ มเพาะให ม ความพร อมในการทางานในสถานประกอบการและประกอบ อาช พอ สระ ตามโครงการป จฉ มน เทศ 2.ก จกรรมแนะแนวอาช พและศ กษาต อ 3.โครงการศ กษาด งานในสถานประกอบการ 4.โครงการน กว ชาช พภายใต การน เทศ 5.โครงการ ศ นย กาล งคน อาช วศ กษา 6.โครงการต ดตามผ สาเร จการศ กษา งานแนะแนวอาช พและจ ดหางานใช เทคน คและว ธ หลากหลาย เช นไปรษณ ยบ ตร โทรศ พท ม อถ อของผ เร ยนและผ ปกครอง และกล มเพ อนในการเก บรวบรวมข อม ล 7.ข อม ลรายงานการประช มท แสดงถ งการนาผลการประเม นฯ มาดาเน นการแก ป ญหา จานวนผ สาเร จ การศ กษาท ได งานทา ในสถานประกอบการ/ ประกอบอาช พอ สระ และศ กษาต อภายใน 1 ป ม การต ดตามได มาก ข น

23 ต วบ งช กลย ทธ เป ำหมำย 1.9 ระด บความพ ง พอใจของสถาน ประกอบการ หน วยงาน หร อ สถานศ กษา หร อ ผ ร บบร การท ม ต อ ค ณภาพของผ สาเร จ การศ กษา 1.โครงการส มมนาร วมก บสถานประกอบการเก ยวก บ ค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ สาเร จการศ กษา ท สถาน ประกอบการต องการ 2.โครงการพ ฒนาค ณล กษณะของผ เร ยนก อนเข าส สถาน ประกอบการ 3.การน เทศน กศ กษาฝ กงาน 4. ผ จบการศ กษาท ได ท างานในสถาน ประกอบการม ท กษะว ชาช พ และม ค ณล กษณะท พ งประสงค 5. การต ดต อส อสารระหว างสถานศ กษาและสถานประกอบการ 6.สารวจความพ งพอใจของสถานประกอบการท ม ต อ ค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ สาเร จการศ กษา 7. การนาข อเสนอแนะของสถานประกอบการมาปร บปร งการ จ ดการเร ยนการสอนและก จกรรม 8.ข อม ลรายงานการประช มท แสดงถ งการนาผลการประเม นฯ มาดาเน นการแก ป ญหา ระด บความพ งพอใจ ของสถานประกอบการ ท ม ต อค ณล กษณะท พ ง ประสงค ด าน ค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณใน ว ชาช พของผ ส าเร จ การศ กษา มากข น

24 มำตรฐำนท 2 ด ำนหล กส ตรและกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนอำช วศ กษำ ต วบ งช กลย ทธ เป ำหมำย 2.1 ระด บค ณภาพใน การใช และพ ฒนา หล กส ตรฐานสมรรถนะ รายว ชาท สอดคล องก บ ความต องการของ สถานประกอบการหร อ ประชาคมอาเซ ยน 1.โครงการลงนามความร วมม อก บสถานประกอบการ 2.โครงการจ ดอาช วศ กษาระบบทว ภาค 3.โครงการพ ฒนาหล กส ตรฐานสมรรถนะ ตามความต องการ ของสถานประกอบการ 4. สถานประกอบการท ให การสน บสน นในการพ ฒนาหล กส ตร ฐานสมรรถนะ 5.ข อม ลความต องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน และช มชน 6.ข อม ล จ านวน รายว ชาท งหมดท เป ดสอน จาแนกตาม ประเภทว ชา สาขาว ชา สาขางาน 7. คร ม ความสามารถพ ฒนาหล กส ตรฐานสมรรถนะในแต ละ สาขาว ชา 8.รายงานการประเม นหล กส ตรสาขาว ชา หร อรายว ชา หร อ แผนการเร ยน 9.รายงานการนาผลการประเม นไปใช 10. คร สามารถพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร แบบฐาน สมรรถนะและจ ดการเร ยนการสอนให ผ เร ยนม สมรรถนะตามท กาหนด 11.หล กส ตรฐานสมรรถนะ หร อรายว ชา หร อแผนการเร ยน ท ได ร บการพ ฒนาสอดคล องก บความต องการของตลาดแรงงาน และช มชน 12.ข อม ลรายว ชาท งหมดท เป ดสอน 13.ข อม ลรายงานการประช มท แสดงถ งการนาผลการประเม นฯ มาดาเน นการแก ป ญหา จานวนหล กส ตรฐาน สมรรถนะท ม ค ณภาพ มากข น

25 ต วบ งช กลย ทธ เป ำหมำย 2.2 ระด บค ณภาพใน การจ ดทาแผนการจ จ ดการเร ยนร รายว ชา 1.คร สามารถพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร โดยการบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ค ณธรรม จร ยธรรมหร อบ รณา การความร จากรายว ชาต างๆ หร อจากประสบการณ โดยเน น ผ เร ยนเป นสาค ญ 2.รายงานการตรวจการเข ยน แผนการเร ยนร 3.การน เทศการสอน การประเม นผลการสอน 4.โครงการท ศนศ กษา/ศ กษาด งานการศ กษานอกสถานท 5.โครงการสอนเป นท ม 6.โครงการเร ยนเป นช นงาน 7.รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนตามแผนการจ ดการ เร ยนร 8.รายงานการใช แผนการเร ยนร /รายงานการว จ ยการนาผลการ ประเม นมาพ ฒนาจ ดการเร ยนร 9.ข อม ลรายงานการประช มท แสดงถ งการนาผลการประเม นฯ มาดาเน นการแก ป ญหา แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการม มาก ข นและม ประส ทธ ภาพ

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) โดย ประก นค ณภาพ ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) 1 ค าน า ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

มาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) เพ อการประก นค ณภาพภายใน สำน กประก นค ณภาพ อ ตตล กษณ คนด ม ฝ ม อ ก าวท นโลก

มาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) เพ อการประก นค ณภาพภายใน สำน กประก นค ณภาพ อ ตตล กษณ คนด ม ฝ ม อ ก าวท นโลก มาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) เพ อการประก นค ณภาพภายใน อ ตตล กษณ คนด ม ฝ ม อ ก าวท นโลก เอกล กษณ สถานศ กษาท เป นเล ศทางการจ ดการศ กษา ด านความร วมม อก บหน วยงานและองค การภายนอก สำน กประก

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจ าป ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจ าป ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 1643/3 ถนนเพชรบ ร ต ดใหม แขวงม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพมหานคร

More information

ค าน า งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ

ค าน า งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ แผนปฏ บต การประจ าป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย นครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย นคราชส มา ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ2556เพ

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน เป

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห )

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา

บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา ค ม อ คร ท ปร กษา สารบ ญ บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา 1 ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน 21 ระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ. 2552 30 ระเบ ยบปฏ บ ต ส าหร บน กเร ยน น กศ กษา 54 ระเบ

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนครนายก จ งหว ดนครนายก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต ลาคม 2557 คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน 1 ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของสำน กงำนอธ กำรบด 1. ประว ต ควำมเป นมำ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา แผนปฏ บ ต การ ประจ าป ๒๕๕๔ ว ทยาล ยการอาช พพย คฆภ ม พ ส ย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา ได ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การเพ อถ อเป นแนวทางในการปฏ

More information

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1 โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กลย ทธ ท 1 : พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะในด านว ชาการและว ชาช พ 1 มห ศจรรย ว นอาช วะ 2 การแข งข นท กษะว ชาช พระด บหน วย อศจ. ภาค และชาต 3 ประเม นโครงการว

More information

ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕

ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ คำนำ แผนการปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน เล มน ได ด าเน นการโดย น อมน าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง นโยบายส าน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 1 รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 2 สารบ ญ คานา ก โครงสร างและอ ตรากาล ง 1 หน าท และความร บผ ดชอบ 2 กฎบ ตรการตรวจสอบภายใน 5 แผนการตรวจสอบประจาป

More information