แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา"

Transcription

1 แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษา

2 คำนำ แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร ประจ าป การศ กษา 2555 จ ดท าข นเพ อให ระบบและกลไกการประก นค ณภาพภายในของว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร ม การพ ฒนา ค ณภาพของสถานศ กษาอย างต อเน อง และเก ดประส ทธ ผลได มาตรฐานการอาช วศ กษาตามท กระทรวงศ กษาธ การกาหนด เน อหาในเล มประกอบด วย มาตรฐานการอาช วศ กษาส าหร บว ทยาล ยเทคน คและการอาช พ 7 มาตรฐาน 35 ต วบ งช การดาเน นการประก นค ณภาพภายในของของว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร ม การก าหนด เป าหมาย กลย ทธ การประก นค ณภาพสถานศ กษาและบทบาทหน าท ผ ท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษา โอกาสน ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร ขอขอบค ณบ คลากรว ทยาล ยฯ ท กคน ท ม ส วนร วมในการก าหนด แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพเล มน จนประสบความส าเร จในการน าไปใช เพ อพ ฒนาการด าเน นงานการ ประก นค ณภาพภายในของว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร ประจาป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร

3 สำรบ ญ หน ำ คานา ก สารบ ญ ข บทท 1 บทนา 1 บทท 2 มาตรฐานการอาช วศ กษา สาหร บว ทยาล ยสารพ ดช าง 4 บทท 3 การดาเน นการประก นค ณภาพภายใน 7 บทท 4 เป าหมาย กลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา 12 บทท 5 บทบาทหน าท ผ เก ยวข องก บการจ ดการศ กษา 51

4 บทท 1 บทนำ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ ได ก าหนด จ ดม งหมาย และหล กการของการจ ดการศ กษา ท ต องม งเน นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา โดยก าหนด รายละเอ ยดไว ในหมวด 6 มาตรฐานและการประก นค ณภาพการศ กษา มาตรา 47 ก าหนดให ม ระบบการ ประก นค ณภาพการศ กษา เพ อพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ ประกอบด วย ระบบการ ประก นค ณภาพภายใน และระบบการประก นค ณภาพภายนอก หน วยงานต นส งก ด และสถานศ กษา จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายในซ งเป นส วนหน งของการบร หาร และจ ดท ารายงานประจ าป เสนอต อ หน วยงานท เก ยวข องและเป ดเผยต อสาธารณชน ให ม การประเม นค ณภาพภายนอกของสถานศ กษาท กแห ง อย างน อยหน งคร งท กห าป โดยส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา ซ งเป นองค การ มหาชนทาหน าท พ ฒนาเกณฑ ว ธ การประเม นและจ ดให ม การประเม นด งกล าว รวมท งเสนอผลการประเม นต อ หน วยงานท เก ยวข องและสาธารณชน ในกรณ ท ผลการประเม นภายนอกไม ได มาตรฐาน ให ส าน กงาน คณะกรรมการร บรองมาตรฐานฯ จ ดท าข อเสนอแนะต อหน วยงานต นส งก ด ให สถานศ กษาปร บปร งภายใน ระยะเวลาท กาหนด หากม ได ดาเน นการ ให สาน กงานร บรองมาตรฐานฯ รายงานต อคณะกรรมการต นส งก ด เพ อให ดาเน นการปร บปร งแก ไขต อไป การประก นค ณภาพภายใน มาตรา 48 ก าหนดให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ กษาจ ดให ม ระบบ การประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา และให ถ อว าการประก นค ณภาพภายในเป นส วนหน งของกระบวนการ บร หารการศ กษาท ต องดาเน นการอย างต อเน อง โดยม การจ ดท ารายงานประจ าป เสนอต อหน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข อง และเป ดเผยต อสาธารณชน เพ อน าไปส การพ ฒนาค ณภาพภายนอก และท าการ ประเม นผลการจ ดการศ กษา เพ อให ม การตรวจสอบค ณภาพของสถานศ กษา โดยค าน งถ งความม งหมายและ หล กการ แนวการจ ดการศ กษาในแต ละระด บตามท ก าหนดไว ในพระราชบ ญญ ต น ให ม การประเม นค ณภาพ ภายนอกของสถานศ กษาท กแห งอย างน อยหน งคร งในท กห าป น บต งแต การประเม นคร งส ดท าย และเสนอผล การประเม นต อหน วยงานท เก ยวข องและสาธารณชน สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาจ งได กาหนดมาตรฐานการอาช วศ กษา หมายถ ง ข อก าหนด ในการจ ดการอาช วศ กษาของสถานศ กษา เพ อเป นเกณฑ ในการกาก บด แล ตรวจสอบ ประเม นผล และประก น ค ณภาพตามการจ ดการอาช วศ กษา ซ งมาตรฐานการอาช วศ กษาใช เป นกรอบแนวทางการด าเน นงานของ สถานศ กษา อ นเป นกลไกส าค ญในการประก นค ณภาพการจ ดการอาช วศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ บรรล ว ตถ ประสงค ตามท ต องการ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาได พ ฒนามาตรฐานการอาช วศ กษา เพ อ เป นเป าหมายในการจ ดการศ กษาและการประก นค ณภาพในสถานศ กษาส าหร บว ทยาล ยเทคน คและว ทยาล ย การอาช พ ประกอบด วย 7 มาตรฐาน 43 ต วบ งช

5 ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร จ งได ด าเน นงานการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา เพ อให เป นไปตาม พรบ. การศ กษาแห งชาต พ.ศ และมาตรฐานการอาช วศ กษา ตามเป าหมายและนโยบายการประก น ค ณภาพของสถานศ กษา ด งน เป ำหมำยกำรประก นค ณภำพของสถำนศ กษำ ด ำนผ เร ยนและผ สำเร จกำรศ กษำ ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาท งด านร างกาย สต ป ญญา ส งคมและ อารมณ เป นผ ม ความร ความสามารถด านว ชาการและท กษะว ชาช พ ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนตามเกณฑ ท กาหนด สาเร จการศ กษาสามารถเข าส ตลาดแรงงานหร อศ กษาต อได ตามประสงค เป นผ ม ค ณธรรม จร ยธรรม จรรยาบรรณว ชาช พและอย ในส งคมได อย างม ความส ข ด ำนผ สำเร จกำรศ กษำว ชำช พ ผ เร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนผ านเกณฑ ตามหล กส ตรในแต ละสาขาว ชา สาขางาน ตามก าหนดท กช นป สามารถปฏ บ ต งานตามสมรรถนะว ชาช พท เร ยน สอบผ าน มาตรฐานว ชาช พ สามารถเข าส ตลาดแรงงานหร อศ กษาต อระด บส งข น สถานประกอบการม ความพ งพอใจต อ ค ณล กษณะท พ งประสงค ด านค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณในว ชาช พของผ สาเร จการศ กษา ด ำนหล กส ตร ม หล กส ตรฐานสมรรถนะในระด บสาขางาน/สาขาว ชา ม การปร บปร งพ ฒนา แผนการเร ยนให สอดคล องก บความต องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการและช มชน ม การประเม น และปร บปร งหล กส ตร แผนการเร ยนอย างต อเน อง ด ำนกำรเร ยนกำรสอน ม แผนการเร ยนแบบบ รณาการม งเน นสมรรถนะอาช พ โดยย ดผ เร ยนเป น ส าค ญ ม การบ รณาการค ณธรรม จร ยธรรม ค ณล กษณะท พ งประสงค ม การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท หลากหลาย ผ เร ยนม โอกาสได ฝ กท กษะในสถานประกอบการ หน วยงานภาคร ฐ หน วยงานภาคเอกชน ผ เร ยน ได ค นคว าหาความร ท งในและนอกสถานศ กษา ได ร บการส งเสร มจ ดท านว ตกรรม ส งประด ษฐ โครงงาน โครงงานว ชาช พรวมท งม ผลงานว จ ยในการพ ฒนาการเร ยนการสอนท เหมาะสม ม การว ดผลประเม นผลตาม สภาพจร ง ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต เต มตามศ กยภาพและพ งพอใจต อค ณภาพการสอน ด ำนกำรให บร กำร ว ทยาล ยการอาช พว งไกลก งวลม การจ ดก จกรรม/โครงการ ท ให บร การ ว ชาช พ ให ความร ฝ กท กษะว ชาช พ เพ อการประกอบอาช พให บร การช วยเหล อด านต างๆ แก ช มชน ให คาแนะนาในการบาร งร กษาเคร องม อ อ ปกรณ เคร องจ กรกล รวมถ งเคร องใช ในคร วเร อน โดยท กก จกรรม/ โครงการ จะต องผ านการประเม นผลสาเร จตามเป าหมายม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ด ำนกำรจ ดกำรภำยในองค กร ผ บร หารสถานศ กษาใช ภาวะผ นาและการม ว ส ยท ศน กลย ทธ ทางการบร หารในการผสมผสานความร วมม อของบ คลากรในสถานศ กษาหน วยงาน และบ คลากรภายนอกให เข ามาม ส วนร วมในการจ ดทาแผนพ ฒนาสถานศ กษา หร อแผนย ทธศาสตร รวมท งการนาส การปฏ บ ต อย างม ประส ทธ ภาพ โปร งใส และตรวจสอบได สอดคล องก บแผนปฏ บ ต งานท กาหนดไว

6 ปร ชญำ (PHILOSOPHY) ความร ด ม ฝ ม อ ถ อค ณธรรม ส มพ นธ ช มชน ว ส ยท ศน (VISION) จ ดการศ กษาว ชาช พ ม งส มาตรฐานการอาช วศ กษา ส บสานภ ม ป ญญาท องถ น อน ร กษ ส งแวดล อม พ นธก จ (MISSION) 1. จ ดการเร ยนการสอนและพ ฒนาหล กส ตร ด านการอาช วศ กษาร วมก บช มชน ท องถ น สถาน ประกอบการ สอดคล องก บตลาดแรงงาน 2. สน บสน นการพ ฒนาตนเองของบ คลากรท กระด บ ของสถานศ กษาเพ อรองร บการเปล ยนแปลงของ ส งคม และเทคโนโลย 3. นาท กษะและความร ไปประกอบอาช พได ม นคง ม ค ณธรรม และพลานาม ยสมบ รณ สน บสน นการ อน ร กษ ทร พยากรและส งแวดล อมในช มชน ส บสานว ฒนธรรม ขนบธรรมเน ยมประเพณ ภ ม ป ญญาท องถ น นโยบำยงำนประก นค ณภำพและมำตรฐำนกำรศ กษำ 1. ด านผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาว ชาช พ น กเร ยน น กศ กษาว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร เม อส าเร จ การศ กษาท งระด บ ปวช. และ ปวส. ได งานทาตรงตามสาขาว ชา และสอดคล องก บความต องการของสถาน ประกอบการ ตลาดแรงงาน และช มชน 2. ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ม การพ ฒนาหล กส ตร และการจ ดการเร ยนการสอน ให สอดคล องก บความต องการของส งคม 3. ด านก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ม การพ ฒนาผ เร ยนท งด านกาย จ ตใจ และสต ป ญญา เพ อให เป นคน ด ม ค ณธรรม อย ร วมก นในส งคมได เป นอย างด 4. ด านการบร การว ชาช พส ส งคม น กเร ยน น กศ กษาและบ คลากร ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร ม จ ต อาสาท จะให บร การช มชนในด านอาช พและว ชาช พต าง ๆ 5. ด านนว ตกรรมและการว จ ย ส งเสร มให น กเร ยน น กศ กษา และคร จ ดการนว ตกรรมงานว จ ย ใบงาน พร อมท งเผยแพร ให ก บสาธารณชน 6. ด านภาวะผ นาและการจ ดการ ม การบร หารงานและด าเน นงานโดยการสร างการม ส วนร วมท งใน สถานศ กษาและนอกสถานศ กษา 7. ด านการประก นค ณภาพ ม ระบบการประก นค ณภาพภายในอย างต อเน อง และพ ฒนาค ณภาพให ส งข น

7 บทท 2 มำตรฐำนกำรอำช วศ กษำ สำหร บว ทยำล ยสำรพ ดช ำง มาตรฐานการอาช วศ กษาของว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร เป นค ณล กษณะท พ งประสงค และกระบวนการ ด าเน นงานของสถานศ กษา และป จจ ยสน บสน นท ต องการให เก ดข นในสถานศ กษาเพ อพ ฒนาผ เร ยนให ม ความร ความสามารถ ท กษะและประสบการณ ในงานอาช พตามท ก าหนดหล กส ตรและมาตรฐานว ชาช พใน สาขาว ชาท เร ยน เพ อให เป นหล กในการเปร ยบเท ยบส าหร บการตรวจประเม น การก าก บด แล และการ ส งเสร มพ ฒนาค ณภาพการศ กษาด านว ชาช พ ด งน มาตรฐานท 1 ด านผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาอาช วศ กษา ม จานวน 9 ต วบ งช (ต วบ งช ท ) มาตรฐานท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา ม จานวน 5 ต วบ งช (ต วบ งช ท ) มาตรฐานท 3 ด านการบร หารจ ดการอาช วศ กษา ม จานวน 12 ต วบ งช (ต วบ งช ท ) มาตรฐานท 4 ด านการบร การว ชาการและว ชาช พ ม จานวน 1 ต วบ งช (ต วบ งช ท 4.1) มาตรฐานท 5 ด านนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย ม จานวน 2 ต วบ งช (ต วบ งช ท ) มาตรฐานท 6 ด านการปล กฝ งจ ตสาน กและเสร มสร างความเป นพลเม องไทยและพลโลก (ต วบ งช ท ) ม จานวน 4 ต วบ งช มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ม จานวน 2 ต วบ งช (ต วบ งช ท )

8 มำตรฐำนท 1 ด ำนผ เร ยนและผ สำเร จกำรศ กษำอำช วศ กษำ ต วบ งช ท 1.1 ร อยละของผ เร ยนท ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ยสะสม 2.00 ข นไป ต วบ งช ท 1.2 ระด บความพ งพอใจของสถานประกอบการ หน วยงาน ช มชน ท ม ต อค ณภาพของ ผ เร ยน ต วบ งช ท 1.3 ร อยละของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม นมาตรฐานว ชาช พ ต วบ งช ท 1.4 ร อยละของผ เร ยนท ม คะแนนเฉล ยจากการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด าน อาช วศ กษา (V-NET) ต งแต ค าคะแนนเฉล ยระด บชาต ข นไป ต วบ งช ท 1.5 ร อยละของผ เร ยนท ม คะแนนเฉล ยจากการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด าน อาช วศ กษา (V-NET) ต งแต ค าคะแนนเฉล ยระด บชาต ข นไปในกล มว ชาภาษาอ งกฤษ ต วบ งช ท 1.6 ร อยละของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การทดสอบมาตรฐานอาช พของสถาบ นค ณว ฒ ว ชาช พ หร อ หน วยงานท คณะกรรมการประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษาร บรอง ต วบ งช ท 1.7 ร อยละของผ ส าเร จการศ กษาตามหล กส ตรเท ยบก บแรกเข า ต วบ งช ท 1.8 ร อยละของผ สาเร จการศ กษาตามหล กส ตรเท ยบก บแรกเข า ต วบ งช ท 1.9 ร อยละของผ ส าเร จการศ กษาท ได งานทาหร อประกอบอาช พอ สระ หร อศ กษาต อ ภายใน 1 ป มำตรฐำนท 2 ด ำนหล กส ตรและกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนอำช วศ กษำ ต วบ งช ท 2.1 ระด บค ณภาพในการใช และพ ฒนาหล กส ตรฐานสมรรถนะรายว ชาท สอดคล องก บ ความต องการของสถานประกอบการหร อประชาคมอาเซ ยน ต วบ งช ท 2.2 ระด บค ณภาพในการจ ดทาแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชา ต วบ งช ท 2.3 ระด บค ณภาพในการจ ดการเร ยนการสอนรายว ชา ต วบ งช ท 2.4 ระด บค ณภาพในการว ดและประเม นผลการจ ดการเร ยนการสอนรายว ชา ต วบ งช ท 2.5 ระด บค ณภาพในการฝ กงาน มำตรฐำนท 3 ด ำนกำรบร หำรจ ดกำรอำช วศ กษำ ต วบ งช ท 3.1 ระด บค ณภาพในการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย ต วบ งช ท 3.2 ระด บค ณภาพในการจ ดทาแผนการบร หารจ ดการสถานศ กษา ต วบ งช ท 3.3 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาสถานศ กษาตามอ ตล กษณ ต วบ งช ท 3.4 ระด บค ณภาพในการบร หารงานและภาวะผ นาของผ บร หารสถานศ กษา ต วบ งช ท 3.5 ระด บค ณภาพในการบร หาราจ ดการระบบฐานข อม ลสารสนเทศของสถานศ กษา

9 ต วบ งช ท 3.6 ระด บค ณภำพในกำรบร หำรควำมเส ยง ต วบ งช ท 3.7 ระด บค ณภำพในกำรจ ดระบบด แลผ เร ยน ต วบ งช ท 3.8 ระด บค ณภำพในกำรพ ฒนำและด แลสภำพแวดล อมและภ ม ท ศน ของสถำนศ กษำ และกำรใช อำคำรสถำนท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต กำร โรงฝ กงำน ศ นย ว ทย บร กำร ต วบ งช ท 3.9 ระด บค ณภำพในกำรบร หำรจ ดกำรว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ และคอมพ วเตอร ต วบ งช ท 3.10 ระด บค ณภำพในกำรพ ฒนำคร และบ คลำกรทำงกำรศ กษำ ต วบ งช ท 3.11 ระด บค ณภำพในกำรบร หำรกำรเง นและงบประมำณ ต วบ งช ท 3.12 ระด บค ณภำพในกำรระดมทร พยำกรในกำรจ ดกำรอำช วศ กษำก บเคร อข ำยท ง ในประเทศ และหร อต ำงประเทศ มำตรฐำนท 4 ด ำนกำรบร กำรว ชำกำรและว ชำช พ ต วบ งช ท 4.1 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการการบร การว ชาการและว ชาช พ มำตรฐำนท 5 ด ำนนว ตกรรม ส งประด ษฐ งำนสร ำงสรรค หร องำนว จ ย ต วบ งช ท 5.1 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการโครงการ ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร อ งานว จ ย ของผ เร ยน ต วบ งช ท 5.2 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร อ งานว จ ยของคร มำตรฐำนท 6 ด ำนกำรปล กฝ งจ ตสำน กและเสร มสร ำงควำมเป นพลเม องไทยและพลโลก ต วบ งช ท 6.1 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตส าน กด านการร กชาต เท ดท นพระมหากษ ตร ย ส งเสร มการปกครองระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และทะน บาร งศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม ต วบ งช ท 6.2 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตสาน กด านการอน ร กษ ส งแวดล อม ต วบ งช ท 6.3 ระด บค ณภาพในการส งเสร มด านการก ฬาและน นทนาการ ต วบ งช ท 6.4 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตสาน กด านปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง มำตรฐำนท 7 ด ำนกำรประก นค ณภำพกำรศ กษำ ต วบ งช ท 7.1 ระด บค ณภาพในระบบการประก นค ณภาพภายใน ต วบ งช ท 7.2 ระด บค ณภาพในการดาเน นงานตามมาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555

10 บทท 3 กำรดำเน นกำรประก นค ณภำพภำยใน กำรประก นค ณภำพภำยใน การประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาเป นส วนหน งของกระบวนการบร หารการศ กษาท ต องด าเน น การอย างต อเน องเป นการดาเน นงานตามปกต โดยสถานศ กษาพ ฒนามาตรฐานการประก นค ณภาพภายในและ จ ดทารายงานประจ าป เสนอต อหน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข องและเป ดเผยต อสาธารณชนป ละคร ง และกาหนดการประเม นโดยหน วยงานต นส งก ด 3 ป ต อคร ง มาตรฐานการประก นค ณภาพภายในสาหร บว ทยาล ยเทคน ค และว ทยาล ยการอาช พ ประกอบด วย 7 มาตรฐาน 35 ต วบ งช ตามท กระทรวงศ กษาธ การได ประกาศใช มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ เพ อการประก นค ณภาพในของศ กษา เม อว นท 4 กรกฎาคม 2555 โดยใช เป นเป าหมายในการาจ ดการ อาช วศ กษาในสถานศ กษา พ.ศ ด งน มาตรฐานท 1 ด านผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาอาช วศ กษา ม จานวน 9 ต วบ งช (ต วบ งช ท ) มาตรฐานท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนอาช วศ กษา ม จานวน 5 ต วบ งช (ต วบ งช ท ) มาตรฐานท 3 ด านการบร หารจ ดการอาช วศ กษา ม จานวน 12 ต วบ งช (ต วบ งช ท ) มาตรฐานท 4 ด านการบร การว ชาการและว ชาช พ ม จานวน 1 ต วบ งช (ต วบ งช ท 4.1) มาตรฐานท 5 ด านนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย ม จานวน 2 ต วบ งช (ต วบ งช ท ) มาตรฐานท 6 ด านการปล กฝ งจ ตสาน กและเสร มสร างความเป นพลเม องไทยและพลโลก (ต วบ งช ท ) ม จานวน 4 ต วบ งช มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ม จานวน 2 ต วบ งช (ต วบ งช ท )

11 กำรประก นค ณภำพภำยในสถำนศ กษำ การด าเน นการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร ใช แนวทางการ ดาเน นงานตามวงจร P-D-C-A มาจาก Plan-Do-Check-Act ซ งถ อว าบ คลากรในสถานศ กษาได ปฏ บ ต เป น ประจา การพ ฒนาค ณภาพภายในของสถานศ กษาได ค าน งถ งการผสมผสานก าล งกาย ก าล งใจ สต ป ญญา ทร พยากรท งภายในและภายนอกสถานศ กษา และต องดาเน นการอย างต อเน อง ม การประเม นเพ อพ ฒนาการ ดาเน นงาน ในการด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ของว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา เป นการผสมผสานศ กษาเป นส าค ญ บ คลากรในสถานศ กษาและผ ท เก ยวข อง จะต องร วมก นวางแผน ร วมก นปฏ บ ต ร วมก นตรวจสอบ ประเม นผล และร วมก นนาผลการประเม นไปปร บปร ง แก ไข โดยม ข นตอนการดาเน นงานท งหมด 3 ข นตอนค อ การเตร ยมการ การดาเน นการ และการรายงาน ข นตอนกำรปฏ บ ต ในว ทยำล ยเทคน คเพชรบ ร ม กำรดำเน นงำนด งน 1.1 กำรเตร ยมกำรก อนดำเน นกำรประก นค ณภำยใน การเตร ยมการของว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร ก อนด าเน นการประก นค ณภาพภายใน เร มจากการเตร ยม บ คลากรของสถานศ กษาซ งม ข นตอนด งต อไปน กำรเตร ยมควำมพร อมด ำนควำมตระหน กท ม ต อกำรประก นค ณภำพกำรศ กษำ ท งการประก นค ณภาพภายในและประก นค ณภาพภายนอก โดยเฉพาะการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร ถ อว าเป นส วนหน งของการบร หารจ ดการในสถานศ กษา บ คลากรท กคนจะม ส วน ร วมในการปฏ บ ต เป นปกต อย แล ว เพ อเป นการสร างความเข าใจให ก บบ คลากรภายในสถานศ กษา จ งได ม การ จ ดทาโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การงานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาภายในสถานศ กษา ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร อย างต อเน องจนเป นท พ งพอใจของคณะกรรมการพ ฒนาสถานศ กษา กำรมอบหมำยควำมร บผ ดชอบ ว ทยาล ยฯ ได ม การแต งต งคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการด าเน นงาน และคณะกรรมการก าก บ ด แลและต ดตามการด าเน นงานประก นภายใน สถานศ กษา โดยจ ดให บ คลากรท กคนม ส วนร วมในการร บผ ดชอบแต ละมาตรฐานเพ อท าหน าท ประสานงาน และรวบรวมข อม ลจากฝ ายต าง ๆ 1.2 กำรดำเน นกำรประก นค ณภำพภำยใน การดาเน นการในข นตอนน ม ความสาค ญมาก หล งจากเตร ยมความพร อมด านบ คลากรแล วจะต องเร ม ด าเน นการต อไป ซ งประกอบด วยข นตอนย อๆ 4 ข นตอน ค อ วางแผน (Plan) การปฏ บ ต ตามแผน (Do) การตรวจสอบ ต ดตามประเม นผล (Check)และการปร บปร ง(Act) รายละเอ ยดของแต ละข นตอนด งน

12 1.2.1 วำงแผน(Plan) คณะกรรมการอานวยการ ประช มเพ อก าหนดเป าหมาย มาตรฐาน และต ว บ งช สาหร บการปร บค ณภาพภายใน แนวทางการด าเน นงาน ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ ทร พยากร และปฏ ท นการดาเน นงาน แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในการจ ดท าแผนด งกล าวจะต องน ามาตรฐานการ อาช วศ กษาเป นเป าหมายในการจ ดทาเป นแผนปฏ บ ต การประจ าป ซ งเป นแผนระยะส นใน 1 ป จากน นควร เร ยงล าด บความส าค ญตามความจ าเป น เพ อก าหนดก จกรรม บ คลากร ทร พยากร และระยะเวลา ด าเน นการให เหมาะสม เพ อให การด าเน นงานในท กๆ ข นตอนเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ม การก าหนดให เหมาะสม สอดคล องก บงบประมาณ บ คลากร บ คคล ช วงเวลา และล กษณะงาน โดยเฉพาะก จกรรมการเร ยน การสอนก บก จกรรมส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม และอ นๆ ก อให เก ดประโยชน ส งส ดสาหร บผ เร ยน กำรปฏ บ ต ตำมแผน (Do) ผ บร หารว ทยาล ย ฯ ให การส งเสร มสน บสน นให บ คลากรท างานอย างม ความส ข โดยม การจ ดส งอ านวย ความสะดวกหร อทร พยากรให เพ ยงพอ ม การก าก บ ต ดตามให ก าล งใจก บผ ใต บ งค บบ ญชาท งในระด บ รายบ คคล หร อระด บกล มนอกจากน นในกรณ ท ผ บร หารสามารถให การน เทศก บผ ใต บ งค บบ ญชาเพ อให งาน เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพจะเป นการด อย างย ง โดยเฉพาะงานการเร ยนการสอนในสถานศ กษา ในกรณ ท ไม สามารถให การน เทศได ด วยตนเอง อาจจะเช ญผ เช ยวชาญ เช น ศ กษาน เทศก มาให การน เทศแทน หร อส ง บ คลากรของสถานศ กษาไปร บการอบรมในเร องท ย งไม ม ความร หร อไม เช ยวชาญเพ ยงพอ กำรตรวจสอบประเม นผล (Check) การประเม นผลท กระท าเป นระยะท าให ได ข อม ลท ม ค ณค าส าหร บการจ ดท าสารสนเทศส าหร บการ พ ฒนาสถานศ กษาต อไป นอกจากน นย งเป นการฝ กฝนให บ คลากรม ท ศนคต ท ด และถ กต องในเร องการประเม น การประเม นต องเร มต งแต การกาหนดกรอบการประเม นว าจะประเม นอย างไร ใครเป นคนประเม น ระยะเวลา การประเม น เคร องม อท ใช การว เคราะห การเข ยนรายงาน ท งน จะต องสอดคล องก บมาตรฐานการ อาช วศ กษาท สถานศ กษาก าหนดไว เป นกรอบส าหร บการท าประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โดยเฉพาะ เคร องม อท ใช ในการรวบรวมข อม ล จะต องม การส ารวจเป นเบ องต นก อนว าใครจ ดท าไว แล วบ างหร อไม สอดคล องก บบร บทการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษามากน อยแค ไหนสามารถน ามาใช จร งหากไม ม เคร องม อรวบรวมข อม ลท เหมาะสม บ คลากรในสถานศ กษาท ร บผ ดชอบเร องการประก นค ณภาพภายในจะต อง ร วมม อในการสร างเคร องม อรวบรวมข อม ลเองให เหมาะสมก บข อม ลท ต องการเก บใช ได สะดวก และบ คลากร ส วนใหญ สามารถทาความเข าใจได ง าย เคร องม อท ใช ได แก แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบส มภาษณ แบบ สารวจ แบบส งเกต แบบตรวจสอบรายการหร อแบบประเม น เป นต น การสร างเคร องม อท ใช รวบรวมข อม ล ได อย างเหมาะสม และม ระบบการวางแผนการเก บรวบรวมข อม ลท ด ย อมจะท าให ได ข อม ลท สอดคล องก บ ว ตถ ประสงค ของการประเม นตามต วบ งช แต ละมาตรฐาน และนามาว เคราะห ท งระด บรายละเอ ยดย อยๆ เป น รายบ คคล รายก จกรรม หร อโครงการก บการว เคราะห ในภาพรวมของแต ละมาตรฐานท งหมดเป นภาพของ สถานศ กษาโดยท าการประเม นผลการด าเน นงานในแต ละต วบ งช ตามเกณฑ ท ก าหนด ประเม นผลในแต ละ มาตรฐานจากค าฐานน ยมของผลการประเม นตามต วบ งช แต ละมาตรฐาน และสร ปผลในภาพรวมของการ ดาเน นการประก นค ณภาพของสถาบ นจากมาตรฐานท งหมด ตามลาด บ

13 1.2.4 กำรนำผลกำรประเม นมำปร บปร งงำน (Act) หล งจากประเม นผลการดาเน นงานตามกรอบมาตรฐานการประเม นสถานศ กษาแล ว สถานศ กษาได น า ผลการประเม นว เคราะห หาจ ดเด น จ ดด อยของตนเองในแต ละมาตรฐานและพ จารณาว าเก ยวข องก บบ คลากร ท ร บผ ดชอบกล มใดหร อคนใดบ าง จ ดการประช มบ คลากรของสถานศ กษาแล วแจ งผลการว เคราะห รายงานการ ประเม นให ทราบ อาจจะแจ งผลในภาพรวมแล วเร ยกพบเป นกล มเฉพาะเพ อช แจงในรายละเอ ยดอ กคร งและ ควรย าให บ คลากรท กคนได ทราบว าการด าเน นการประก นค ณภาพต องท าอย างต อเน อง ต วบ งช ใดหร อ มาตรฐานใดท สถานศ กษาด าเน นการแล วอย ในระด บด ก ม ได หมายความว าในป ถ ดไปสถานศ กษาจะไม ท า ก จกรรมเหม อนก บป ท ผ านมาอ กแต มาร วมก นพ จารณาใหม ว าจะร กษาผลการดาเน นการในระด บด ไว ได อย างไร โครงการใด ก จกรรมประเภทใด ท จะต องพยายามทาให เก ดผลด ท ส ดจะต องดาเน นการอย างไร จะต องวางแผน ปร บปร งแก ไขส วนใด ส วนมาตรฐาน ต วบ งช ท สถานศ กษาด าเน นการได อย ในระด บพอใช ผ ร บผ ดชอบคงต อง วางแผนพ ฒนาปร บปร งส วนต างๆ ท เก ยวข องเพ อด าเน นการให ด ข นในป ต อไป ส าหร บมาตรฐานต วบ งช ท สถานศ กษาทาได ไม ด ค อ ต องปร บปร งแก ไขหร ออาจกล าวว าเป นจ ดอ อนของสถานศ กษาซ งจะต องด าเน นการ ปร บปร งเป นอ นด บแรก ส วนจะดาเน นการในมาตรฐานหร อต วบ งช ใดก อนน นคงต องมาว เคราะห ความจ าเป น เร งด วน เม อบ คลากรผ ร บผ ดชอบได ดาเน นการวางแผนพ ฒนาปร บปร งในส วนท ตนเองร บผ ดแล วก ควรจะได ม การนาแผนของแต ละมาตรฐานหร อแต ละกล มมาพ จารณาร วมก น เพ อก าหนดเป นแผนปฏ บ ต การในภาพรวม ของสถานศ กษาให เหมาะสมก บช วงเวลา งบประมาณ โครงการหร อก จกรรมใดท สามารถย บรวมก นได ก น ามา ปร บแผนจ ดร วมก น จะท าให แนวทางการปฏ บ ต ตามแผนเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และท กฝ ายได ร บร ร วมก น 1.3 กำรจ ดทำรำยงำนประเม นตนเองหร อรำยงำนประจำป หล งจากท สถานศ กษาได ประเม นผลการดาเน นการตามมาตาฐานและต วบ งช ท ก าหนดแล ว สถานศ กษา จ ดทารายงานการประเม นตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตาม พ.ร.บ การศ กษาเร ยกว ารายงาน การประเม นตนเองประจ าป ซ งสถานศ กษาจะต องรวบรวมข อม ลหล กฐานการด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน และแนวทางการพ ฒนาปร บปร งแก ไขต อไป คณะกรรมการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาจ ดท ารายงานการประเม นตนเองหร อรายงาน ประจาป ด งน นจ งต องเป นผ ม ความร สามารถในการสร ปผลข อม ล การว เคราะห การเข ยนรายงาน การใช ภาษา เหมาะสม และควรดาเน นการอย างต อเน อง โดยไม ต องรอให ส นส ดป การศ กษา แต จะรวบรวมข อม ลและเข ยน รายงานไว เป นระยะ ม การจ ดทาฉบ บร างเพ อตรวจสอบความสมบ รณ หล งจากน นจ งเผยแพร ให แก ผ เก ยวข อง ทราบ และเสนอต นส งก ดเป นลาด บต อไป

14 ข นตอนกำรดำเน นงำนประก นค ณภำพภำยในสถำนศ กษำ กำรเตร ยมกำร 1.การเตร ยมความพร อมของ บ คลากร o สร างความตระหน ก o พ ฒนาความร และท กษะ 2.แต งต งคณะกรรมการท ร บผ ดชอบ กำรรำยงำน จ ดทารายงานการประเม นตนเอง หร อรายงานประจ าป o รวบรวมผลการด าเน นงาน o สร ปผลการประเม น o เข ยนรายงาน 3A 1. การวางแผนและจ ดระบบ ปฏ บ ต งาน (P) o กาหนดเป าหมายโครงการก จกรรม ภารก จ o จ ดลาด บความสาค ญและการ ปฏ บ ต o กาหนดผ ร บผ ดชอบ o กาหนดระยะเวลา o กาหนดงบประมาณ 2. การดาเน นการตามแผน (D) o ส งเสร ม สน บสน น o จ ดส งอานวยความสะดวก o สน บสน นทร พยากร o น เทศ กาก บ ต ดตาม กำรดำเน นกำร 3. ตรวจสอบประเม นผล (C) o เก บรวบรวมข อม ล o ว เคราะห ข อม ล o ประเม นเท ยบก บเกณฑ การ ประเม น o ตรวจสอบ/ปร บปร งการ ประเม น 4. นาผลการประเม นมาปร บปร ง (A) o ปร บปร งการปฏ บ ต งาน o วางแผนระยะต อไป o จ ดทาข อม ลสารสนเทศ

15 บทท 4 เป ำหมำย กลย ทธ กำรประก นค ณภำพกำรศ กษำ ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร ได ม การว เคราะห ป จจ ยส ความส าเร จของมาตรฐานการประก นค ณภาพ ภายใน เพ อว เครำะห ถ งกลย ทธ หร อก จกรรมท จะท ำให สถำนศ กษำม ผลกำรด ำเน นกำรแต ละต วช ว ดอย ใน ระด บด โดยม ว ธ ดาเน นการค อพ จารณาต วบ งช น นว าม องค ประกอบ ป จจ ยน าเข า กระบวนการ และผลผล ตท เก ยวข องใดบ าง จากน นพ จารณาเกณฑ การประเม นถ งการท จะด าเน นการให ผลส มฤทธ อย ในระด บด น น จะต องดาเน นการอะไรและอย างไรบ างท สาค ญ ด งต วอย างต อไปน มำตรฐำนท 1 ด ำนผ เร ยนและผ สำเร จกำรศ กษำอำช วศ กษำ ต วบ งช กลย ทธ เป ำหมำย 1. ร อยละของผ เร ยนท ม ผลส มฤทธ ทางการ เร ยนเฉล ยสะสม 2.00 ข นไป 1.การจ ดการเร ยนการสอนให ผ เร ยนม ผลส มฤทธ ด ข น (ไม ต า กว า 2.00) 2.โครงการปร บพ นฐานของผ เร ยน 3.การจ ดหล กส ตร 3 ช องทาง 4.การจ ดระบบด แลผ เร ยน 5.การม ส วนร วมของผ ปกครองในการแก ป ญหาผ เร ยน 6.โครงการจ ดทาค ม อนร.นศ. ผ ปกครอง 7.จ ดทาข อม ล นร.นศ.ในแต ละประเภทว ชา ระด บ / ช น ป 8.โครงการศ กษาด งานในสถานประกอบการ 9.โครงการประกวดผลงานและส งประด ษฐ ของนร.นศ. 10.ข อม ล นร.นศ. ท ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนผ านเกณฑ พ น สภาพ 11.ข อม ลนร.นศ.ท ต ากว าเกณฑ และได ร บการพ ฒนาให สามารถผ านเกณฑ พ นสภาพ 12.ข อม ลรายงานการประช มท แสดงถ งการนาผลการประเม น มาดาเน นการแก ป ญหา จานวนผ เร ยนท ม ผลส มฤทธ ทางการ เร ยนตามเกณฑ ท กาหนดตามช นป มาก ข น

16 ต วบ งช กลย ทธ เป ำหมำย 1. ร อยละของผ เร ยนท ม ผลส มฤทธ ทางการ เร ยนเฉล ยสะสม 2.00 ข นไป 13.โครงการลงนามความร วมม อจ ดการเร ยนการสอนร วมก บ สถานประกอบการ 14.โครงการน เทศ ต ดตาม ประเม นผลการเร ยนตามสถาน ประกอบการ 15.การรายงานข อม ลผ เร ยนท ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนต ากว า 2 และม การด แลช วยเหล อในการลงเร ยนเพ มหร อซ อมเสร ม 16.ม ระบบด แลผ เร ยน และการด แลผ เร ยนโดยคร ท ปร กษา 17.โครงการคร ท ปร กษาพบผ ปกครองป ละ 2 คร ง 18.การส อสารข อม ลระหว างสถานศ กษาและผ ปกครอง ทาง SMS 19.สถานศ กษา ช มชน ผ ปกครองม ส วนร วมในการแก ป ญหา ผ เร ยน 20.โครงการปฐมน เทศนร.นศ.ใหม 21.โครงการศ กษาด งานของนร.นศ. 22.โครงการป จฉ มน เทศผ สาเร จการศ กษา 23.โครงการมอบประกาศน ยบ ตรผ สาเร จการศ กษา 24.ข อม ลรายงานการประช มท แสดงถ งการนาผลการประเม นฯ มาดาเน นการแก ป ญหา จานวนผ เร ยนท ม ผลส มฤทธ ทางการ เร ยนตามเกณฑ ท กาหนดตามช นป มาก ข น

17 ต วบ งช กลย ทธ เป ำหมำย 1.2 ระด บความพ ง พอใจของสถาน ประกอบการ หน วยงาน ช มชน ท ม ต อค ณภาพของผ เร ยน 1.โครงการส มมนาร วมก บสถานประกอบการเก ยวก บ ค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ สาเร จการศ กษา ท สถาน ประกอบการต องการ 2.โครงการพ ฒนาค ณล กษณะของผ เร ยนก อนเข าส สถาน ประกอบการ 3.การน เทศน กศ กษาฝ กงาน 4. ผ จบการศ กษาท ได ท างานในสถาน ประกอบการม ท กษะว ชาช พ และม ค ณล กษณะท พ งประสงค 5. การต ดต อส อสารระหว างสถานศ กษาและสถานประกอบการ 6.สารวจความพ งพอใจของสถานประกอบการท ม ต อ ค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ สาเร จการศ กษา 7. การนาข อเสนอแนะของสถานประกอบการมาปร บปร งการ จ ดการเร ยนการสอนและก จกรรม 8.ข อม ลรายงานการประช มท แสดงถ งการนาผลการประเม นฯ มาดาเน นการแก ป ญหา ระด บความพ งพอใจ ของสถานประกอบการ ท ม ต อค ณล กษณะท พ ง ประสงค ด านค ณธรรม จร ยธรรม และ จรรยาบรรณในว ชาช พ ของผ สาเร จการศ กษา มากข น

18 ต วบ งช กลย ทธ เป ำหมำย 3. ร อยละของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม น มาตรฐานว ชาช พ 1.สถานศ กษาด าเน นการร วมก บสถานประกอบการ จ ดทา/ จ ดหาข อสอบมาตรฐานว ชาช พ 2. ม การพ ฒนาข อสอบมาตรฐานว ชาช พระด บ ปวช. โดยใช แนวทางข อสอบมาตรฐานว ชาช พจากสาน กมาตรฐานการ อาช วศ กษาและว ชาช พ สอศ. 3.โครงการพ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะมาตรฐานว ชาช พ สาหร บผ เร ยนช นป ส ดท าย 4. ผ เร ยนท เร ยนในภาคเร ยนส ดท ายระด บ ปวช. ได ร บการ ประเม นมาตรฐานว ชาช พ 5.โครงการจ ดแข งข นท กษะว ชาช พ 6.โครงการเตร ยมการทดสอบมาตรฐานว ชาช พ 7.รายงานข อม ลน กเร ยนท สาเร จการศ กษาระด บปวช.3 และท ผ านการประเม นมาตรฐานว ชาช พ 8.ข อม ลรายงานการประช มท แสดงถ งการนาผลการประเม นฯ มาดาเน นการแก ป ญหา จานวนผ สาเร จ การศ กษาหล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ และประกาศน ยบ ตร ว ชาช พช นส งท ผ านการ ประเม นมาตรฐาน ว ชาช พมากข น

19 ต วบ งช กลย ทธ เป ำหมำย 4. ร อยละของผ เร ยนท ม คะแนนเฉล ยจากการ ทดสอบทางการศ กษา ระด บชาต ด าน อาช วศ กษา (V-NET) ต งแต ค าคะแนนเฉล ย ระด บชาต ข นไป 5. ร อยละของผ เร ยนท ม คะแนนเฉล ยจากการ ทดสอบทางการศ กษา ระด บชาต ด าน อาช วศ กษา (V-NET) ต งแต ค าคะแนนเฉล ย ระด บชาต ข นไปในกล ม ว ชาภาษาอ งกฤษ 1. โครงการพ ฒนาผ เร ยนด านการทดสอบทางการศ กษา ระด บชาต (V-Net) 2. โครงการสอนเสร มเพ มท กษะว ชาการ และการดารงช ว ต น กเร ยน น กศ กษา 3. คะแนนสอบจากส วนกลาง 1. โครงการพ ฒนาผ เร ยนด านการทดสอบทางการศ กษา ระด บชาต (V-Net) 2. โครงการสอนเสร มเพ มท กษะว ชาการ และการดารงช ว ต น กเร ยน น กศ กษา 3.โครงการประกวดส นทรพจน โครงการเข าค ายภาษาอ งกฤษ English Day Camp 4.จ ดก จกรรมท ส งเสร มให ผ เร ยนใช ท กษะการค ด ฟ ง พ ด อ าน เข ยน ท งภาษาไทย และต างประเทศ 5. คะแนนสอบจากส วนกลาง จานวนผ เร ยนท ม คะแนนเฉล ยจากการ ทดสอบทางการศ กษา ระด บชาต ด าน อาช วศ กษา (V-NET) ต งแต ค าคะแนนเฉล ย ระด บชาต ข นไป จานวนผ เร ยนท ม คะแนนเฉล ยจากการ ทดสอบทางการศ กษา ระด บชาต ด าน อาช วศ กษา (V-NET) ต งแต ค าคะแนนเฉล ย ระด บชาต ข นไปในกล ม ว ชาภาษาอ งกฤษ

20 ต วบ งช กลย ทธ เป ำหมำย 1.6 ร อยละของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การทดสอบ มาตรฐานอาช พของ สถาบ นค ณว ฒ ว ชาช พ หร อหน วยงานท คณะกรรมการประก น ค ณภาพภายในการ อาช วศ กษาร บรอง 1. สถานศ กษาดาเน นการร วมก บสถานประกอบการ จ ดท า/ จ ดหาข อสอบมาตรฐานว ชาช พ 2. ม การพ ฒนาข อสอบมาตรฐานว ชาช พระด บ ปวช. โดยใช แนวทางข อสอบมาตรฐานว ชาช พจากสาน กมาตรฐานการ อาช วศ กษาและว ชาช พ สอศ. 3. โครงการพ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะมาตรฐาน ว ชาช พสาหร บผ เร ยนช นป ส ดท าย 4. โครงการสอนเสร มเพ มท กษะว ชาการ และการดารงช ว ต น กเร ยน น กศ กษา 5. ผ เร ยนท เร ยนในภาคเร ยนส ดท ายระด บ ปวช. ได ร บการ ประเม นมาตรฐานว ชาช พ 6. โครงการจ ดแข งข นท กษะว ชาช พ 7. โครงการเตร ยมการทดสอบมาตรฐานว ชาช พ 8. รายงานข อม ลน กเร ยนท สาเร จการศ กษาระด บปวช.3 และ ปวส.2 และท ผ านการประเม นมาตรฐานว ชาช พ 9. ข อม ลรายงานการประช มท แสดงถ งการนาผลการประเม นฯ มาดาเน นการแก ป ญหา จานวนผ สาเร จ การศ กษาหล กส ตร ประกาศน ยบ ตร ว ชาช พ ท ผ านการ ประเม นมาตรฐาน ว ชาช พมากข น

21 ต วบ งช กลย ทธ เป ำหมำย 1.7 ร อยละของ ผ สาเร จการศ กษาตาม หล กส ตรเท ยบก บแรก เข า 1. โครงการลงนามความร วมม อจ ดการเร ยนการสอนร วมก บ สถานประกอบการ 2. โครงการน เทศ ต ดตาม ประเม นผลการเร ยนตามสถาน ประกอบการ 3. โครงการสอนซ อมเสร ม 4. คร พ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนให ผ เร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนด ข น 5. การรายงานข อม ลผ เร ยนท ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนต ากว า 2 และม การด แลช วยเหล อในการลงเร ยนเพ มหร อซ อมเสร ม 6. ม ระบบด แลผ เร ยน และการด แลผ เร ยนโดยคร ท ปร กษา 7. โครงการคร ท ปร กษาพบผ ปกครองป ละ 2 คร ง 8. การส อสารข อม ลระหว างสถานศ กษาและผ ปกครอง ทาง SMS 9. สถานศ กษา ช มชน ผ ปกครองม ส วนร วมในการแก ป ญหา ผ เร ยน 10. โครงการปฐมน เทศนร.นศ.ใหม 11.โครงการศ กษาด งานของนร.นศ. 12. โครงการป จฉ มน เทศผ สาเร จการศ กษา 13. โครงการมอบประกาศน ยบ ตรผ สาเร จการศ กษา 14. ข อม ลรายงานการประช มท แสดงถ งการนาผลการประเม นฯ มาดาเน นการแก ป ญหา ผ สาเร จการศ กษาท ม ผลส มฤทธ ทางการ เร ยนตามเกณฑ การ สาเร จการศ กษาตาม หล กส ตร ประกาศน ยบ ตร ว ชาช พ และ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตร ว ชาช พช นส ง มากข น

22 ต วบ งช กลย ทธ เป ำหมำย 1.8 ร อยละของ ผ สาเร จการศ กษาท ได งานทาหร อประกอบ อาช พอ สระ หร อ ศ กษาต อภายใน 1 ป 1. ผ เร ยนท จะจบการศ กษาได ร บการฝ กอบรมและบ มเพาะให ม ความพร อมในการทางานในสถานประกอบการและประกอบ อาช พอ สระ ตามโครงการป จฉ มน เทศ 2.ก จกรรมแนะแนวอาช พและศ กษาต อ 3.โครงการศ กษาด งานในสถานประกอบการ 4.โครงการน กว ชาช พภายใต การน เทศ 5.โครงการ ศ นย กาล งคน อาช วศ กษา 6.โครงการต ดตามผ สาเร จการศ กษา งานแนะแนวอาช พและจ ดหางานใช เทคน คและว ธ หลากหลาย เช นไปรษณ ยบ ตร โทรศ พท ม อถ อของผ เร ยนและผ ปกครอง และกล มเพ อนในการเก บรวบรวมข อม ล 7.ข อม ลรายงานการประช มท แสดงถ งการนาผลการประเม นฯ มาดาเน นการแก ป ญหา จานวนผ สาเร จ การศ กษาท ได งานทา ในสถานประกอบการ/ ประกอบอาช พอ สระ และศ กษาต อภายใน 1 ป ม การต ดตามได มาก ข น

23 ต วบ งช กลย ทธ เป ำหมำย 1.9 ระด บความพ ง พอใจของสถาน ประกอบการ หน วยงาน หร อ สถานศ กษา หร อ ผ ร บบร การท ม ต อ ค ณภาพของผ สาเร จ การศ กษา 1.โครงการส มมนาร วมก บสถานประกอบการเก ยวก บ ค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ สาเร จการศ กษา ท สถาน ประกอบการต องการ 2.โครงการพ ฒนาค ณล กษณะของผ เร ยนก อนเข าส สถาน ประกอบการ 3.การน เทศน กศ กษาฝ กงาน 4. ผ จบการศ กษาท ได ท างานในสถาน ประกอบการม ท กษะว ชาช พ และม ค ณล กษณะท พ งประสงค 5. การต ดต อส อสารระหว างสถานศ กษาและสถานประกอบการ 6.สารวจความพ งพอใจของสถานประกอบการท ม ต อ ค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ สาเร จการศ กษา 7. การนาข อเสนอแนะของสถานประกอบการมาปร บปร งการ จ ดการเร ยนการสอนและก จกรรม 8.ข อม ลรายงานการประช มท แสดงถ งการนาผลการประเม นฯ มาดาเน นการแก ป ญหา ระด บความพ งพอใจ ของสถานประกอบการ ท ม ต อค ณล กษณะท พ ง ประสงค ด าน ค ณธรรม จร ยธรรม และจรรยาบรรณใน ว ชาช พของผ ส าเร จ การศ กษา มากข น

24 มำตรฐำนท 2 ด ำนหล กส ตรและกำรจ ดกำรเร ยนกำรสอนอำช วศ กษำ ต วบ งช กลย ทธ เป ำหมำย 2.1 ระด บค ณภาพใน การใช และพ ฒนา หล กส ตรฐานสมรรถนะ รายว ชาท สอดคล องก บ ความต องการของ สถานประกอบการหร อ ประชาคมอาเซ ยน 1.โครงการลงนามความร วมม อก บสถานประกอบการ 2.โครงการจ ดอาช วศ กษาระบบทว ภาค 3.โครงการพ ฒนาหล กส ตรฐานสมรรถนะ ตามความต องการ ของสถานประกอบการ 4. สถานประกอบการท ให การสน บสน นในการพ ฒนาหล กส ตร ฐานสมรรถนะ 5.ข อม ลความต องการของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน และช มชน 6.ข อม ล จ านวน รายว ชาท งหมดท เป ดสอน จาแนกตาม ประเภทว ชา สาขาว ชา สาขางาน 7. คร ม ความสามารถพ ฒนาหล กส ตรฐานสมรรถนะในแต ละ สาขาว ชา 8.รายงานการประเม นหล กส ตรสาขาว ชา หร อรายว ชา หร อ แผนการเร ยน 9.รายงานการนาผลการประเม นไปใช 10. คร สามารถพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร แบบฐาน สมรรถนะและจ ดการเร ยนการสอนให ผ เร ยนม สมรรถนะตามท กาหนด 11.หล กส ตรฐานสมรรถนะ หร อรายว ชา หร อแผนการเร ยน ท ได ร บการพ ฒนาสอดคล องก บความต องการของตลาดแรงงาน และช มชน 12.ข อม ลรายว ชาท งหมดท เป ดสอน 13.ข อม ลรายงานการประช มท แสดงถ งการนาผลการประเม นฯ มาดาเน นการแก ป ญหา จานวนหล กส ตรฐาน สมรรถนะท ม ค ณภาพ มากข น

25 ต วบ งช กลย ทธ เป ำหมำย 2.2 ระด บค ณภาพใน การจ ดทาแผนการจ จ ดการเร ยนร รายว ชา 1.คร สามารถพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร โดยการบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ค ณธรรม จร ยธรรมหร อบ รณา การความร จากรายว ชาต างๆ หร อจากประสบการณ โดยเน น ผ เร ยนเป นสาค ญ 2.รายงานการตรวจการเข ยน แผนการเร ยนร 3.การน เทศการสอน การประเม นผลการสอน 4.โครงการท ศนศ กษา/ศ กษาด งานการศ กษานอกสถานท 5.โครงการสอนเป นท ม 6.โครงการเร ยนเป นช นงาน 7.รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนตามแผนการจ ดการ เร ยนร 8.รายงานการใช แผนการเร ยนร /รายงานการว จ ยการนาผลการ ประเม นมาพ ฒนาจ ดการเร ยนร 9.ข อม ลรายงานการประช มท แสดงถ งการนาผลการประเม นฯ มาดาเน นการแก ป ญหา แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการม มาก ข นและม ประส ทธ ภาพ

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ 86 มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ ดชอบงานหล กส ตร งานก จกรรมการเร ยนการ สอน งานว ดและประเม

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ประโยชน สาค ญ กฎหมาย ผ เร ยน คร /บ คลากร ผ บร หาร สถานศ กษา สถานประกอบการ ช มชน

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา แนวทางการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง ส าหร บแผนกว ชา (Self Assessment Report for Department : SAR) ปกนอก ปกใน ค าน า สารบ ญ บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร (เข ยนเป นความเร ยงส าหร บให ผ บร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา

งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา แผนการปฏ บ ต งาน งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ป การศ กษา 2557 ว ทยาล ยเทคน คส พรรณบ ร สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา เป นไปตามพระราชบ ญญ ต

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน

แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน 1 แนวทางการเตร ยมความพร อม เพ อส การประเม นค ณภาพภายใน 2 ประเภทของสถานศ กษาในการประก นค ณภาพภายใน 1. ไม ม ความพร อมในการเตร ยมเอกสาร รอร บการประเม น 2. ม ความพร อมในการเตร ยมเอกสารหล กฐานรอร บการประเม

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ

บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ 9 บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ 2.1 ระบบประก นค ณภาพการศ กษาว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญม การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพโดยอาศ ยแนวความค ดท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. (ส าเนา) ๑ ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ --------------- อาศ ยอ านาจตามความในข

More information

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา)

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) www.prachin.ru.ac.th ค าน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) ฉบ บน ได ถ กผล ตเพ

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information