ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 1 ฉบ บท 1 (ฉบ บปฐมฤกษ )

Size: px
Start display at page:

Download "ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 1 ฉบ บท 1 (ฉบ บปฐมฤกษ )"

Transcription

1 ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 1 ฉบ บท 1 (ฉบ บปฐมฤกษ )

2 ประกาศมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เร อง นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2555 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม มหาว ทยาล ยมหาสารคามได ตระหน กถ งความส าค ญและความจ าเป นของการประก นค ณภาพการศ กษา ตามสาระส าค ญท ระบ ใน พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2552 และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ประกอบก บพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ และกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.2553 โดย มหาว ทยาล ยมหาสารคามม งม นท จะพ ฒนาค ณภาพการศ กษาระด บอ ดมศ กษาอย างย งย น อ นแสดงถ งปณ ธานและความร บผ ดชอบต อส งคม และประเทศชาต ในการด าเน นภารก จหล กของมหาว ทยาล ย ค อ การผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การให บร การทางว ชาการแก ช มชน และการ ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ท งน เพ อให การด าเน นการด านการประก นค ณภาพเป นไปอย างสอดคล องในท ศทางเด ยวก นท วท งมหาว ทยาล ย จ งได ก าหนดนโยบายด านประก นค ณภาพของมหาว ทยาล ยมหาสารคาม ด งน 1) มหาว ทยาล ยจะส งเสร มและพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาเป นเคร องม อและกลไกพ นฐานในการพ ฒนาและบร หาร มหาว ทยาล ยอย างต อเน องม งส การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาท ย งย น และรองร บการถ กประเม นจากสถาบ นและองค กรภายนอกเพ อแสดงให เห นศ กยภาพของการพ ฒนาสถาบ นส สากล 2) ท กคณะว ชาท จ ดการศ กษานอกสถานท ต งท กแห งต องม ค ณภาพตามมาตรฐานการจ ดการศ กษานอกสถานท ต งตามประกาศ ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา 3) หล กส ตรว ชาช พต องได ร บการร บรองค ณภาพการจ ดการศ กษาจากสภาว ชาช พ 4) ท กหล กส ตรต องปร บปร งหล กส ตรให สอดคล องและเป นไปตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (TQF) ม ความ พร อมเข าส ตลาดแรงงานของอาเซ ยน และแล วเสร จภายในระยะเวลาท สกอ. ก าหนด 5) มหาว ทยาล ยจะส งเสร มและพ ฒนาหล กส ตรให สอดคล องก บข อตกลงความร วมม อของสถาบ นอ ดมศ กษาระหว างประเทศ สมาช กสมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต และการประก นค ณภาพการศ กษาระด บอ ดมศ กษา เพ อรองร บการพ ฒนาส อาเซ ยน และสากล 6) มหาว ทยาล ยจะวางระบบและกลไกการตรวจสอบและประเม นผลการประก นค ณภาพการศ กษาท งภายในและภายนอก ต งแต ระด บหล กส ตร สาขาว ชา ภาคว ชา ส าน กว ชาคณะว ชา และระด บสถาบ น เพ อให เป นไปตามเกณฑ มาตรฐานและได ร บการร บรองค ณภาพ ภายนอกรอบท ส 7) คณะว ชาท ม การจ ดการศ กษาร วมหร อม ความร วมม อในการจ ดการศ กษาก บหน วยงานหร อองค กรอ น ต องม การวางระบบและ กลไกการด าเน นงาน การตรวจสอบและประเม นผลการประก นค ณภาพการศ กษาร วมก นอย างต อเน อง โดยให ถ อเป นส วนหน งของคณะว ชา น นๆ 8) ส งเสร มให บ คลากรท กคนท กสายงานม ส วนร วมในการประก นค ณภาพ และปฏ บ ต งานครบวงจรค ณภาพ โดยกระจายอ านาจ และความร บผ ดชอบให ท กหน วยงานในมหาว ทยาล ย และใช กระบวนการประก นค ณภาพเป นว ฒนธรรมการปฏ บ ต งานของท กหน วยงาน 9) ส งเสร มและสน บสน นการแลกเปล ยนเร ยนร ด านการประก นค ณภาพการศ กษาอย างต อเน อง เพ อม งให เก ดว ฒนธรรมการ ท างานขององค กร และน าไปส การสร างนว ตกรรมหร อแนวปฏ บ ต ท ด หร อม ผลการด าเน นงานด านต างๆ ท ก อให เก ดการยกระด บค ณภาพของ มหาว ทยาล ยเพ อน าไปส องค กรแห งการเร ยนร 10) ส งเสร มและสน บสน นการถ ายทอดองค ความร ในระบบประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ยส น ส ตและบ คลากร เพ อให ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะและม ส วนร วมในระบบประก นค ณภาพการศ กษา เพ อส งเสร มการประก นค ณภาพของมหาว ทยาล ยให ม ความเข มแข ง รวมท งให ม การประก นค ณภาพก จกรรมหร อโครงการของน ส ตและบ คลากรด วย

3 11) ส งเสร มและสน บสน นความร วมม อก บมหาว ทยาล ยและหน วยงานอ นๆ ในก จกรรมด านการประก นค ณภาพ 12) สน บสน นการน าระบบฐานข อม ลและสารสนเทศมาใช ในการประก นค ณภาพ ให ครบท กองค ประกอบค ณภาพ และสามารถ ใช ร วมก นได ท งระด บบ คคล ภาคว ชา คณะว ชา และระด บสถาบ น รวมท งสามารถเช อมต อก บหน วยงานภายนอกท เก ยวข องก บการประก น ค ณภาพ เช น สกอ. สมศ. ป นต น 13) ส งเสร มการเผยแพร ข อม ลอ นเป นผลจากการด าเน นการประก นค ณภาพ แก สาธารณะเพ อแสดงความร บผ ดชอบของสถาบ น ต อส งคม 14) เช อมโยงผลการประเม นประก นค ณภาพก บการประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากรท กระด บ ประกาศ ณ ว นท ม ถ นายน พ.ศ (ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ศ ภช ย สม ปป โต) อธ การบด มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ความเคล อนไหว : ด านการประก นค ณภาพการศ กษา เม อว นท 3 พฤษภาคม 2555 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม จ ดพ ธ ลงนามบ นท กข อตกลงความร วมม อเคร อข ายการประก นค ณภาพ การศ กษาต กส ลานคร 6 สถาบ น เพ อสร างเคร อข ายด านการประก นค ณภาพการศ กษาก บสถาบ นอ ดมศ กษาภายในจ งหว ดมหาสารคามและ จ งหว ดใกล เค ยง โดยม ต วแทนผ บร หารจากสถาบ นเคร อข าย ลงนามในคร งน ได แก มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขต ขอนแก น มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ว ทยาล ยพยาบาลศร มหาสารคาม สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม มหาว ทยาล ย ราชภ ฏกาฬส นธ และมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เม อว นท พฤษภาคม 2555 ส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา องค การมหาชน (สมศ) จ ดการประช ม ว ชาการระด บชาต การประก นค ณภาพการศ กษาไทยใต ร มพระบารม ณ ศ นย แสดงน ทรรศการและการประช มไบเทค กร งเทพมหานคร โดยม ดร.นล น ทว ส น ร ฐมนตร ประจ าส าน กนายกร ฐมนตร กล าวปาฐกถาพ เศษ และศ.ดร.ชาญณรงค พรร งโรจน ผอ.สมศ. กล าวในการ บรรยายพ เศษเร อง "ค ณภาพศ ษย : เป าหมายการประเม น" เม อว นท 14 พฤษภาคม 2555 ณ ห องประช มกองอาคารสถานท มหาว ทยาล ยมหาสารคาม นายส ทธ ศ กด จ นทร สม ด ผ อ านวยการ ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กล าวต อนร บ คณะศ กษาด งานจากมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ในโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ด านประก นค ณภาพ น าโดย นางนล น ธนส นต ผ อ านวยการกองกลาง มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน และคณะศ กษาด งาน ร วมร บฟ งการ บรรยายและแลกเปล ยนเร ยนร โดย นางสาวพนมพร ป จจวงษ ร กษาการผ อ านวยการศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพ ได บรรยายถ งระบบ และกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เม อว นท 23 พฤษภาคม 2555 ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา จ ดประช มคณะกรรมการด าเน นงานด านประก นค ณภาพ การศ กษาภายในและการพ ฒนาระบบราชการ คร งท 2/2554 เพ อการก าก บต ดตามข อม ลการประก นค ณภาพการศ กษาท งระด บ มหาว ทยาล ย และคณะ/หน วยงาน ณ ห องประช ม 1 อาคารบรมราชก มาร เม อว นท 29 ม ถ นายน 2555 ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา จ ดประช มส มมนา เร อง การปร บปร งและการเป ดใช งานระบบ ฐานข อม ลด านประก นค ณภาพ (CHE QA Online) ประจ าป การศ กษา 2554 โดยม ว ตถ ประสงค เพ อช แจง สร างความเข าใจในการใช ระบบ ฐานข อม ลด านประก นค ณภาพการศ กษาระด บอ ดมศ กษา และเตร ยมความพร อมในการจ ดเก บข อม ลพ นฐานเพ อร บรองการประเม นค ณภาพ ภายนอก จ ลสารการประก นค ณภาพการศ กษา

4 ป ท 1 ฉบ บท 1 (ฉบ บปฐมฤกษ ) เพจ 4

5 ป ท 1 ฉบ บท 1 (ฉบ บปฐมฤกษ ) ก จกรรม/โครงการ เพจ 5 โครงการการประช มเช งปฏ บ ต การจ ดท าระบบการประก นค ณภาพการศ กษาครบวงจร จ ดข นเม อว นท กรกฎาคม 2555 ณ อาคารสโมสรบ คลากร จ ดข นโดยศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา ม ว ตถ ประสงค เพ อให ผ บร หาร คณาจารย และบ คลากรท กคนม ความเข าใจบทบาทหน าท ท เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษา ม ส วนร วมในการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพและร วมก นจ ดท าแผนการประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว ทยาล ย โดยได ร บเก ยรต จากผ ช วยศาสตราจารย ดร.จ นดา งามส ทธ มาเป นว ทยากรประจ าโครงการ โครงการอบรมหล กส ตรผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน หล กส ตร 2 (ส าหร บผ ไม ม ประสบการณ ประเม นค ณภาพ) จ ดข นเม อว นท กรกฎาคม 2555 ณ อาคารบรมราชก มาร และคณะมน ษยศาสตร ฯ โดยศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพ การศ กษาร วมก บคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการ ด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา และม ท กษะในการท าหน าท เป นผ ประเม นค ณภาพภายในของส าน กงานคณะกรรมการการ อ ดมศ กษา โดยม ว ทยากรหล กค อ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.จ นดา งามส ทธ จ ลสารการประก นค ณภาพการศ กษา

6 ป ท 1 ฉบ บท 1 (ฉบ บปฐมฤกษ ) เพจ 6 โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการใช ระบบฐานข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษา (CHE QA ONLINE SYSTEM) ส าหร บผ ปฏ บ ต งานด านการประก นค ณภาพการศ กษา จ ดข นเม อในว นศ กร ท 11 พฤษภาคม 2555 ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร B 100 ส าน กคอมพ วเตอร โดยศ นย พ ฒนาและประก น ค ณภาพการศ กษา ม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ย ท ปฏ บ ต งานและร บผ ดชอบงาน ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ของคณะ/หน วยงานให ม ความร ความเข าใจในการใช งานโปรแกรมส าเร จร ป CHE QA Online System ในการจ ดท ารายงานการประเม น ตนเอง (SAR) ให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น โดยม นายก มปนาท อาชา เป นว ทยากรในการอบรม โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ หล กส ตรส าหร บผ ปฏ บ ต หน าท เลขาน การคณะกรรมการประเม นค ณภาพ ภายใน ป การศ กษา 2554 จ ดข นเม อว นท 26 เมษายน พ.ศ ณ ห องประช ม 1 อาคารสโมสรบ คลากร โดยศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา ม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาบ คลากร ผ ปฏ บ ต หน าท เลขาน การคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน ให ม ความร ความเข าใจระบบประก น ค ณภาพการศ กษา และทราบถ งบทบาทหน าท ของเลขาน การเป นอย างด โดยม นายก มปนาท อาชา น กว ชาการศ กษา เป นว ทยากรในการ อบรม จ ลสารการประก นค ณภาพการศ กษา

7 เพจ 7 ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 ระด บคณะว ชา ท คณะฯ/สาขา จ ลสารการประก นค ณภาพการศ กษา ผลประเม นต วบ งช สกอ. 23 ต วบ งช ผลการประเม น จาก คณะกรรมการ ระด บค ณภาพ ผลการประเม นท กต วบ งช ท ร บ ประเม น (สกอ.+สมศ.+มมส.) ผลการประเม น จาก ระด บค ณภาพ คณะกรรมการ กล มว ทยาศาสตร ส ขภาพ 1 คณะสาธารณส ขศาสตร 4.84 ด มาก 4.73 ด มาก 2 คณะพยาบาลศาสตร 4.83 ด มาก 4.62 ด มาก 3 คณะเภส ชศาสตร 4.51 ด มาก 4.54 ด มาก 4 คณะแพทยศาสตร 4.26 ด 4.24 ด 5 คณะส ตวแพทยศาสตร และส ตว ศาสตร 4.09 ด 4.11 ด กล มว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 6 คณะเทคโนโลย 4.70 ด มาก 4.71 ด มาก 7 คณะว ศวกรรมศาสตร 4.90 ด มาก 4.69 ด มาก 8 คณะว ทยาการสารสนเทศ 4.61 ด มาก 4.54 ด มาก 9 คณะว ทยาศาสตร 4.57 ด มาก 4.46 ด 10 สถาบ นว จ ยวล ยร กขเวช 4.47 ด 4.42 ด 11 คณะส งแวดล อมและทร พยากร ศาสตร 4.35 ด 4.33 ด 12 คณะสถาป ตยกรรมศาสตร ฯ 4.45 ด 4.30 ด กล มมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 13 คณะการบ ญช และการจ ดการ 4.83 ด มาก 4.78 ด มาก 14 คณะว ฒนธรรมศาสตร 4.62 ด มาก 4.64 ด มาก 15 คณะศ กษาศาสตร 4.66 ด มาก 4.62 ด มาก 16 คณะการท องเท ยวและการ 4.71 ด มาก 4.57 ด มาก โรงแรม 17 ว ทยาล ยการเม องการปกครอง 4.43 ด 4.43 ด 18 ว ทยาล ยด ร ยางคศ ลป 4.33 ด 4.38 ด 19 คณะมน ษยศาสตร และ 4.51 ด มาก 4.34 ด ส งคมศาสตร 20 คณะศ ลปกรรมศาสตร 3.71 ด 3.93 ด

8 ป ท 1 ฉบ บท 1 เพจ 8 หน วยงานสน บสน น ท หน วยงาน ผลการประเม น จากคณะกรรมการ ระด บค ณภาพ 1 ส าน กศ กษาท วไป 4.93 ด มาก 2 ส าน กว ทยบร การ 5.00 ด มาก 3 ส าน กงานอธ การบด 4.70 ด มาก 4 ส าน กคอมพ วเตอร 4.85 ด มาก 5 ศ นย หน งส อ 4.68 ด มาก 6 บ ณฑ ตว ทยาล ย 4.82 ด มาก 7 ศ นย ว จ ยและการศ กษาบรรพช ว นว ทยา 4.24 ด 8 ส าน กบร การว ชาการ 3.80 ด 9 สถาบ นว จ ยศ ลปะและว ฒนธรรมอ สาน 4.39 ด ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554 ระด บสถาบ น ได 4.47 คะแนน ระด บค ณภาพ ด มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ป การศ กษา 2554 ระหว างว นท กรกฎาคม ถ งว นท 1 ส งหาคม 2555 โดยคณะกรรมการท มหาว ทยาล ยแต งต งซ งประกอบด วย รองศาสตราจารย ด ารง ทว แสงสก ลไทย เป นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย แพทย หญ งจามร ธ รตก ลพ ศาล รองศาสตรจารย ดร.เดชพล ปร ชาก ล ผ ช วย ศาสตราจารย ดร.ระพ พ นธ ป ตาคะโส และอาจารย ดร.ประจ กษ รอดอาว ธ เป นกรรมการ

9 เพจ 9 ระบบก าก บต ดตามการประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม Version 1.0 ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษาซ งท าหน าท พ ฒนาระบบ กลไกการประก นค ณภาพการศ กษา ให ได ค ณภาพและมาตรฐาน ได ตระหน กและเห นความส าค ญเก ยวก บการก าก บต ดตาม และการ จ ดเก บข อม ลด านการประก นค ณภาพการศ กษาเป นอย างย ง จ งได ม แนวค ดท จะพ ฒนาระบบฐานข อม ลการก าก บต ดตามการประก น ค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ข นมาเพ อใช ในการ ก าก บต ดตามการด าเน นงานด านการประก นค ณภาพการศ กษา และ ใช เป นฐานข อม ลสารสนเทศสน บสน นการบร หารและการต ดส นใจ ของผ บร หารให ม ประส ทธ ภาพ ***สามารถทดลองใช ระบบได ท ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน วงรอบป การศ กศ กษา 2555 เพ อส งเสร มสน บสน นและพ ฒนาการด าเน นงานเก ยวก บการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ให ม ความท นสม ยสอดคล องก บบร บทท เปล ยนแปลงไป และความเคล อนไหวด านการประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาระด บ อ ดมศ กษาต างๆ ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา จ งได จ ดท าค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายในวงรอบป การศ กษา2555 มหาว ทยาล ย มหาสารคาม ฉบ บน ข น เพ อมหาว ทยาล ย คณะว ชา และหน วยงานเท ยบเท า ม แนวทางปฏ บ ต ในการก าก บ และพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาท ช ดเจน สอดคล องก บกรอบแผนพ ฒนาอ ดมศ กษาระยะยาว มาตรฐานเก ยวก บการ ศ กษาระด บอ ดมศ กษาต างๆ ท เก ยวข อง

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน 1 ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของสำน กงำนอธ กำรบด 1. ประว ต ควำมเป นมำ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ส าน ก คณะ มจษ. ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ คานา คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ได ค าน งถ งความส าค ญ ของทร พยากรมน ษย ท เป นส วนส าค ญในการน านโยบายไปปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556

มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556 ค าน า ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเองฉบ บน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อให คณะว ชา / หน วยงานบร หารท วไป

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บได ร บความเห นจากท ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาเขตขอนแก น ในคราวประช มคร งน ๓ /๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ แผนปฏ

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 โดย นายปร ว ฒน วรรณกลาง อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา www.ipe.ac.th คานา สถาบ นการพลศ กษา ม ความจ าเป นต องเร

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คำนำ การจ ดท าแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ: สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ: สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก โครงการฝ กอบรมผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน หล กส ตร 2 (สาหร บผ ท ไม ม ประสบการณ ประเม นค ณภาพ) แบบสองภาษา (Bilingual) หน วยงาน สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก -------------------------------------------------

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน ค าน า เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยพ ทธศ กราช 2550 และพระราช กฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด

More information