ส วนท 2 การประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป การศ กษา 2554

Size: px
Start display at page:

Download "ส วนท 2 การประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป การศ กษา 2554"

Transcription

1 ส วนท 2 การประก นการศ กษา ส าน กส งเสร มว ชาการและทะเบ ยน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป การศ กษา 2554 : SARป การศ กษา 2554 ส าน กส งเสร มว ชาการและทะเบ ยน

2 บทท 2 การประก นการศ กษาของส าน กส งเสร มว ชาการและทะเบ ยน 2.1 นโยบายด านการประก น จากพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต หมวดท 6 เร อง มาตรฐานการประก น การศ กษา ได ก าหนดให สถานศ กษาม ระบบการประก น โดยให สถานศ กษาจ ดให ม ระบบการประก น ภายใน และให ม ส าน กร บรองมาตรฐานและประเม นการศ กษา (สมศ.) ในฐานะเป น องค กรมหาชน ท าหน าท ประเม นภายนอก เพ อให ม การตรวจสอบของสถานศ กษาและเสนอ ผลการประเม นต อหน วยท เก ยวข องและสาธารณชนน น ส าน กส งเสร มว ชาการและทะเบ ยน ได ตระหน กถ งความส าค ญของระบบประก นการศ กษา เพ อให สอดคล องก บนโยบายของมหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลพระนคร โดยด าเน นการมาต งแต ป การศ กษา 2548 ม ข นตอนด งต อไปน 2.2 ข นตอนการจ ดการระบบประก นภายใน ว เคราะห สถานการณ (SWOT Analysis) จ ดท าว ส ยท ศน ภารก จ เป าหมาย กลย ทธ ก าหนดนโยบายของมหาว ทยาล ยฯ จ ดต งคณะกรรมการพ ฒนาระบบ ว เคราะห ความต องการของผ ม ส วนได ส วนเส ย น าระบบมาตรฐาน 5 ส มาประย กต ใช เพ อจ ดระเบ ยบและสภาพแวดล อมของส าน ก น าระบบมาตรฐานด วยมาตรฐาน ISO 9001 มาประย กต ใช ในการควบค มกระบวนการบร หารจ ดการการศ กษาท งระบบ ก าหนดมาตรฐานและเกณฑ การประเม นของ ส าน กส งเสร มว ชาการและทะเบ ยน น าผลล พธ จากการด าเน นตามเป าหมายมาเข ยน SAR เตร ยมการเพ อร บตรวจประเม นภายใน เตร ยมการเพ อตรวจประเม นภายนอก 27

3 ข นตอนท 1 การว เคราะห สถานการณ หน วยจะต องม การว เคราะห สถานการณ โดยว เคราะห จากป จจ ย ภายนอก และป จจ ยภายใน ส าหร บการว เคราะห ป จจ ยภายนอก ท าให ทราบว าป จจ ยด านส งคม ว ฒนธรรม การจ ดการศ กษา การแข งข น กฎหมาย พ.ร.บ. ม ผลกระทบต อการจ ดการศ กษา ในแง บวกหร อลบ ถ าเป นแง บวกถ อเป นโอกาสท ด แต ถ าเป นลบถ อเป นภ ยค กคามหร ออ ปสรรคในการ ท า หล งจากน นว เคราะห ป จจ ยภายในเพ อให พบจ ดแข ง หร อจ ดอ อนของสถานศ กษาเพ อเตร ยม หาแนวทางพ จารณาว า ถ าเป นโอกาสและจ ดแข งจะได เร งด าเน นการ แต ถ าจ ดอ อนจะต องร บจ ดท า แผนพ ฒนา ข นตอนท 2 การจ ดท าว ส ยท ศน ภารก จ เป าหมาย แผนกลย ทธ เพ อให ทราบแนวทางในการพ ฒนาและท ศ ทางการด าเน นการของส าน ก ฯ ว าจะม ท ศทางไปในทางใดและจะต องปร บบทบาทของหน วย ม ว ส ยท ศน ด งน สานส มพ นธ รวมพล งม งพ ฒนาส หน วย ฐานข อม ลด านว ชาการและทะเบ ยน ด วยเทคโนโลย ท ท นสม ย ข นตอนท 3 ก าหนดนโยบายของส าน กส งเสร มว ชาการและทะเบ ยน ได ก าหนดนโยบายเพ อเป นการ แสดงความม งม นว าส าน กฯ ได ให ความส าค ญด านว ชาการและะเบ ยน ม งเน นอย าง แท จร งตาม และเพ อประโยชน โดยตรงแก ผ ร บบร การ โดยนโยบายของส าน กฯ ม งม นพ ฒนาการศ กษาด านว ชาช พ ด วยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เช งบ รณาการ เพ อพ ฒนาก าล งคนให ม ค ค ณธรรม ตอบสนองความพ งพอใจของผ ร บบร การส มาตรฐานสากล ข นตอนท 4 จ ดต งคณะกรรมการพ ฒนาระบบ ส าน กฯ ได แต งต งคณะกรรมการพ ฒนาระบบ ร บผ ดชอบระบบการบร หาร โดยม คณะท า ท าหน าท อ านวยการด านการจ ดท าระบบ สน บสน น ส งเสร ม ให ค าแนะน าฝ กอบรม เพ อท าให การด าเน นการจ ดท าระบบ เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ข นตอนท 5 ว เคราะห ความต องการของน กศ กษาสถานประกอบการและผ ม ส วนได ส วนเส ย (Stakeholders) ว าม ความต องการในการจ ดการศ กษาหร อด าเน นการก จกรรมทางการศ กษาอย างไรบ าง เพราะถ อว า กล มบ คคลเหล าน เป นผ ร บบร การทางการศ กษา และการท ทราบความต องการจะท าให ส าน กฯ ได ตอบสนองความต องการ และความพ งพอใจของผ ร บบร การอย างแท จร งและน าข อม ลน มาวาง แผนการจ ดการศ กษา ข นตอนท 6 น าระบบมาตรฐาน 5ส มาประย กต ใช เน องจาก 5 ส เป นระบบข นต นท เน นเร องของ การจ ดระเบ ยบการจ ดสภาพแวดล อมท ด ของหน วย โดยบ คลากรท กคนม ส วนร วมในการ พ ฒนาหน วย การจ ดท า 5ส จะท าให สถานท ท าน าอย ม การด แลเคร องม ออ ปกรณ ม การ บ งช ม การจ ดเก บเอกสารเป นระบบ และม ว ธ การข นตอนการท าช ดเจน การก าหนด ก จกรรมต างๆ จะด าเน นการโดยบ คลากรภายในขององค กรร วมก นจ งถ อได ว าเป น การ บร หารแบบม ส วนร วม และก จกรรม 5 ส น ท าให เก ดการพ ฒนาด านต างๆ 28

4 ข นตอนท 7 น าระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประย กต ใช ควบค มกระบวนการจ ดการศ กษา เน องจากในการ จ ดการศ กษา การท จะพ จารณาผลล พธ ของการบร การทางการศ กษาจะต องพ จารณาจาก Input Process Output Outcome การน าระบบมาตรฐาน ISO 9001 มา ประย กต ใช สามารถทวนสอบการท าได และม ร องรอยของหล กฐานย นย นก จกรรมต างๆ ท า ให ม นใจได ว าสถานศ กษาได ด าเน นการภายใต กลไกอย างแท จร ง ข นตอนท 8 มทร.พระนครได ก าหนดมาตรฐาน เกณฑ การประเม น และต วบ งช เพ อให ท กหน วยใช เป น การพ ฒนาให เข าส มาตรฐานสากล โดยอ งมาตรฐานของ สกอ. สมศ. ก.พ.ร. ข นตอนท 9 น าผลล พธ จากการด าเน นตามเป าหมาย มาเข ยนรายการประเม นตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) ข นตอนท 10 เตร ยมการตรวจประเม นภายใน เม อได จ ดท าระบบและเข ยน SAR ตาม มาตรฐานท ได ก าหนด ม การตรวจประเม นภายใน ค อม การตรวจประเม นภายใน ซ งถ อเป นการประก นภายใน และเป นส วนหน งของกระบวนการบร การการศ กษาท ต อง ด าเน นการอย างต อเน อง ม การจ ดท ารายประจ าป เสนอต อต นส งก ดและเป ดเผยต อ สาธารณชน เพ อน าไปส การพ ฒนาและมาตรฐานการศ กษา ข นตอนท 11 เตร ยมการเพ อตรวจประเม นภายนอก ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ได ก าหนดให ม ส าน กร บรองมาตรฐานและประเม นการศ กษา(สมศ.) ม ฐานะเป น องค กรมหาชนท าหน าท ประเม นภายนอกของสถานศ กษาท กแห งและน าเสนอผลการ ประเม นต อหน วย ท เก ยวข องและต อสาธารณชน นโยบายการประก นการศ กษาของส าน กส งเสร มว ชาการและทะเบ ยน - เร งร ดให ม การพ ฒนาระบบการประก นการศ กษา ซ งม แนวทางด าเน นด งน 1. ก าหนดภารก จของบ คลากรในส าน กส งเสร มว ชาการและทะเบ ยน 2. ก าหนดก จกรรมในการพ ฒนาบ คลากรในส าน กส งเสร มว ชาการและทะเบ ยน 3. ก าหนดให ม การจ ดหาเทคโนโลย มาใช ในบร การต าง ๆ 4. ก าหนดให จ ดท าระบบฐานข อม ลในบร การท กประเภท 5. ก าหนดให ม การพ ฒนาต วช ว ดในการประเม นภายใน 6. ก าหนดให ม การประเม นต วช ว ดในการประเม นภายใน - แต งต งคณะกรรมการประก นการศ กษาของส าน กส งเสร มว ชาการและทะเบ ยน - ให ม การประเม นการท าของบ คลากร - ให ม เคร อข ายความร วมม อเพ อแลกเปล ยนข อม ลและข อค ดเห นเก ยวก บการประก นการศ กษา ระหว างส าน กส งเสร มว ชาการและทะเบ ยนและหน วยอ น - พ ฒนาระบบการวางแผนการจ ดสรรงบประมาณในร ปของแผนให ช ดเจน - ก าหนดอ ตราก าล งให สอดคล องก บภารก จ - ส งเสร มให ม การน าข อม ลข าวสาร และผลจากก จกรรมการประก นการศ กษาเผยแพร ส ส งคมและช มชน 29

5 แผนภ ม ท 2-2 แผนการด าเน นข นตอนในการจ ดการระบบประก นภายในของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร การเตร ยมการ การด าเน น การราย 1. เตร ยมความพร อมของ บ คลากร สร างความตระหน ก พ ฒนาความร และ ท กษะ 2. แต งต งกรรมการ ผ ร บผ ดชอบ 1. วางแผนการปฏ บ ต (P) ก าหนดเป าหมาย หร อ มาตรฐานการศ กษา จ ดล าด บความส าค ญของ เป าหมาย ก าหนดแนวทางการด าเน น ก าหนดระยะเวลา ก าหนดงบประมาณ ก าหนดผ ร บผ ดชอบ จ ดท ารายประเม นตนเอง หร อรายประจ าป รวบรวมผลการ ด าเน นและผลการ ประเม น ว เคราะห ตามมาตรฐาน เข ยนราย 2. ด าเน นการตามแผน (D) ส งเสร ม สน บสน น จ ดส งอ านวยความสะดวกสน บสน นทร พยากร ก าก บ ต ดตาม ให การน เทศ 3. การตรวจประเม นผล (C) วางกรอบการประเม น จ ดหาหร อจ ดท าเคร องม อ เก บข อม ล ว เคราะห ข อม ล แปลความหมาย ตรวจสอบ/ปร บปร งการประเม น 4. น าผลการประเม นมาปร บปร ง (A) ปร บปร งการปฏ บ ต ของบ คลากร วางแผนในระยะต อไป จ ดท าข อม ลสารสนเทศ 30

6 2.3 แนวทางการด าเน นการประก น มทร.พระนคร ก าหนดแนวทางการด าเน นการประก นอย างต อเน องและเป นระบบ โดยการ บร หารจ ดการท ประก นสถานศ กษา บนพ นฐานปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ค อ พอประมาณ ม เหต ผลและภ ม ก นท ด ภายใต เง อนไข 2 เง อนไข ค อ เง อนไขความร (รอบร รอบคอบ ระม ดระว ง) และ เง อนไขค ณธรรม (ซ อส ตย ส จร ต ขย น อดทน แบ งป น) สร างระบบประก น ด งน แผนภ ม ท 2-3 แผนภ ม แนวทางการด าเน นการประก น กระบวนการปร บปร ง การพ ฒนา (QC) การประก น (QA) กระบวนการพ ฒนา ส กระบวนการตรวจสอบ การตรวจต ดตาม (QAu) การประเม น -ภายใน (IQA) - ภายนอก (EQA) โดยมหาว ทยาล ย ด าเน นการประก นอย างต อเน องด วยระบบและกลไก ซ งประกอบด วย การพ ฒนาและควบค ม มหาว ทยาล ยได พ ฒนาโดย ก าหนดมาตรฐาน ต วบ งช และ เกณฑ ประเม น สอดคล องก บมาตรฐานการอ ดมศ กษา และองค ประกอบ 10 องค ประกอบ ซ งมทร.พระนคร ก าหนดมาตรฐานเป น 10 องค ประกอบ 80 ต วบ งช ครอบคล มมาตรฐาน สกอ. 9 องค ประกอบ 46 ต วบ งช (เล อก 42 ต วบ งช ) มาตรฐาน สมศ. 7 มาตรฐาน 48 ต วบ งช (เล อก 42 ต วบ งช ) และต วช ว ด ก.พ.ร. 4 ม ต 18 ต วช ว ด ด าเน นการควบค ม ด วยการจ ดท าแผน และวางแผนพ ฒนา หน วยและแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป และแผนต างๆ เพ อก าก บการด าเน นตามเป าหมายท มหาว ทยาล ยก าหนด ถ ายทอดส ผ ปฏ บ ต ท กหน วย และน าผลล พธ มาพ ฒนาการบร หารจ ดการของ มหาว ทยาล ยให สมด ลภายใต ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงอย างต อเน อง 31

7 การตรวจสอบ เป นการตรวจสอบและต ดตามผลการด าเน นของหน วยในส งก ดและ มหาว ทยาล ยให เป นไปตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ท ก าหนด พร อมท งแสดงผลของการตรวจสอบด วย การเข ยนรายการประเม นตนเอง และส าน กคณะกรรมการการอ ดมศ กษาได ก าหนดให สถานศ กษาส ง รายการประเม นตนเองให ต นส งก ดตรวจสอบ ภายในว นท 30 ก นยายน ของท กป ( 120 ว น หล งจากส นป การศ กษา) นอกจากน สถานศ กษาจะต องด าเน นการตรวจสอบ ประเม นผลการด าเน นในโครงการ ก จกรรมต างๆ ของสถานศ กษา(Audit) เพ อน าผลการประเม นมาปร บปร งให เก ดและประส ทธภาพมาก ข นในป ต อไป การประเม น เป นการประเม นโดยหน วยต นส งก ด และประเม นโดย ส าน กร บรองมาตรฐานและประเม นการศ กษา(องค การมหาชน) หร อ สมศ. ซ งแบ งออกเป น 2 ประเภท ค อ - การประเม นภายใน เป นการประเม นโดยหน วยภายใน 3 ระด บ ค อ ระด บ สาขาว ชา, ระด บคณะ, และระด บมหาว ทยาล ย - การประเม นภายนอก โดยส าน กร บรองมาตรฐานและประเม นการศ กษา(องค การ มหาชน) (สมศ.) จะจ ดด าเน นการตามเกณฑ การประเม นภายนอก โดยสถานศ กษาควร ให ความร วมม อในการจ ดเตร ยมเอกสารหล กฐานต างๆ ท ม ข อม ลเก ยวก บสถานศ กษา ตลอดจน บ คลากร คณะกรรมการของสถานศ กษา รวมท งผ ปกครองและผ ท ม ส วนเก ยวข องก บสถานศ กษา ให ข อม ลเพ มเต มในส วนท พ จารณาเห นว าเก ยวข องก บการปฏ บ ต ภารก จของสถานศ กษาตามค า ร องขอของ สมศ. ซ งการประเม นภายนอกสถานศ กษาท กแห งจะต องได ร บการประเม น อย างน อยหน งคร งในท กๆห าป น บต งแต การประเม นคร งส ดท าย และเสนอผลการประเม นต อ หน วยท เก ยวข องและสาธารณชนทราบ สร ปได ว าการตรวจประเม นสถานศ กษา เป นข นตอนท ส าค ญข นตอนหน งของการประก น การศ กษา ท งน ร ปแบบการตรวจประเม น ตลอดจนเน อหาสาระรายละเอ ยดของการตรวจประเม นสถานศ กษา จะเป นกลไกในการว ดและความถ กต องของผลการประเม น ซ งจะน าไปส การยอมร บของผ ถ กประเม น และเป นผลให สถานศ กษาได พ ฒนาการศ กษาของสถานศ กษาอย างแท จร ง เพ อให หน วยน าระบบประก นและแนวทางการด าเน นการประก นไปถ ายทอดส ผ ปฎ บ ต ได ช ดเจน ส าน กประก น มทร.พระนครจ งก าหนดเป นแผนภาพ/แผนผ ง 4 เร อง ด งน - การบร หารจ ดการท ประก นสถานศ กษา - มาตรฐานและจ านวนต วบ งช ตามเกณฑ มทร.พระนคร และ สกอ. ป การศ กษา ผ งกระบวนการ Business Flow มทร.พระนคร - เป าหมายป การศ กษา

8 การประเม นภายนอก รายประจ าป ท เป น รายประเม นตนอง กระบวนการ ปร บปร ง การตรวจต ดตาม (QAu) ว ส ยท ศน มาตรฐาน และพ นธก จ การวางแผนและ จ ดระบบ แผนกลย ทธ และ แผนด าเน น การพ ฒนาสถานศ กษา และความร บผ ดร บชอบ ของสถานศ กษา การประเม น การน าแผนส ปฏ บ ต ตนเอง และก าก บต ดตาม ต วบ งช การบร หารฐานมหาว ทยาล ย (UBM) เพ อประโยชน ของผ เร ยนเป นส าค ญ ม ระบบบร หารและจ ดการศ กษาท สอดคล อง ก บจ ดม งหมายของพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ม การบร หารจ ดการ แบบม ส วนร วมจากท กภาคส วน ระบบประก น การพ ฒนา (QC) ก าหนดมาตรฐาน ว ธ การพ ฒนา จ ดทร พยากรสน บสน น การประก น (QA) UBM ม ระบบบร หารและการจ ดการ ตามหล กธรรมาภ บาล กระบวนการ พ ฒนาส การประเม น -ภายใน (IQA) - ภายนอก (EQA) ม อ สระคล องต วในการบร หารว ชาการ การบร หารบ คคล การบร หารงบประมาณ การบร หารท วไป ม ระบบบร หารและจ ดการศ กษา ท พร อมร บการตรวจสอบ และประส ทธ ภาพ การม ภ ม ค มก นท ด การม ภ ม ค มก นท ด 2.4 การบร หารจ ดการ ท ประก นสถานศ กษา ความรอบร ความรอบร ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ความพอประมาณ การบร หารจ ดการ โดยแผนและ ม งผลล พธ การบร หาร และประก น การบร หาร ความพ งพอใจ จ ดการ ว ส ยท ศน และมาตรฐาน นว ตกรรม และการเร ยนร ความโปร งใส พร อมร บ การตรวจสอบ ความม อ สระ คล องต ว การเง นและ งบประมาณ ระบบข อม ล และสารสนเทศ ความม เหต ม ผล ความม เหต ม ผล การม ส วนร วม การบร หาร สอดคล องก บ จ ดม งหมาย ของ พ.ร.บ. และมาตรฐาน การศ กษา ค ณธรรมจร ยธรรม ค ณธรรมจร ยธรรม สร ปปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ทางสายกลาง เง อนไขความร (รอบร รอบคอบ ระม ดระว ง) ความพ งพอใจ (Customer) Goals Strategies Drivers Measures พอประมาณ ม ภ ม ค มก น ม เหต ผล ในต วท ด น าส ช ว ต/เศรษฐก จ/ส งคม/ส งแวดล อม ก าวหน าอย างสมด ล/ม นคง/ย งย น เง อนไขค ณธรรม (ซ อส ตย ส จร ต ขย น อดทน แบ งป น) การบร หารจ ดการให สมด ล การบร หารจ ดการให สมด ล การเง นและงบประมาณ (Financial) Goals Strategies Drivers Measures ว ส ยท ศน มาตรฐาน และกลย ทธ (Vision and Strategy) การเร ยนร และนว ตกรรม (Learning And Growth) Goals Strategies Drivers Measures การบร หารจ ดการ (Internal Business Process) Goals Strategies Drivers Measures การบร หารฐานมหาว ทยาล ย ระบบมหาว ทยาล ย 33 ศ.ก ตต ค ณ ดร.สมหว ง พ ธ ยาน ว ฒน ผอ.สมศ. อ างอ ง...สมศ.. : SARป การศ กษา 2552 ส าน กส งเสร มว ชาการและทะเบ ยน

9 2.7 ผ งกระบวนการ (Business Flow) มทร.พระนคร วางแผน เตร ยมความพร อมก อนการเร ยนการสอน ระหว างการจ ดการเร ยนการสอน การจบการศ กษา แผนย ทธศาสตร ชาต แผนกระทรวง ศ กษาธ การ แผนส าน ก คณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) แผน มทร.พระนคร แผนคณะฯ แผนหน วยย อย PM 01 การจ ดท าแผน ย ทธศาสตร / แม บท แผนปฏ บ ต ประจ าป แผน/โครงการ จ ดท าแผนการเร ยน ***หล กส ตรและ ก าหนดผ สอน สาขาว ชา จ ดท าตารางสอน- ตารางสอบ***กรรมการ ประเม น/ พ จารณาหล กส ตร*** กว. และคณะ จ ดท าโครงการสอน***ผ สอน/สาขาว ชา เตร ยมห อง/อ ปกรณ การสอน***ผ สอน/สาขาว ชา PM 02 การบร หารหล กส ตร PM 03 การร บน กศ กษาใหม ว เคราะห ความต องการ แผนร บน กศ กษา ***แผน ร บสม คร/สอบค ดเล อก***สสท/ มทร. ข นทะเบ ยนน กศ กษาใหม ***สสท/ กองคล ง ทะเบ ยนน กศ กษา เพ ม เปล ยน ถอน ออกหน งส อร บรอง ตรวจสอบว ฒ ตรวจสอบผลการเร ยน ปฏ ท นการศ กษา PM 05 ทะเบ ยน และประเม นผล PM 06 พ ฒนา ปฐมน เทศ น กศ กษา พ ฒนาว น ย ค ณธรรม/ จร ยธรรม ศ ลปว ฒนธรรม การจ ดก จกรรม นศ. (สโมสร/ชมรม, ก ฬา) สว สด การ รด. กยศ. ว จ ยและพ ฒนา ส งเสร มและบร การ ว ชาการ PM 07 ว จ ยและบร การ การเร ยนการสอน บ นท กผลการสอน ว ดและประเม นผล ประเม นผ สอน บ าร งร กษาเคร องม อ/อ ปกรณ ให ค าปร กษา (อ.ท ปร กษา) ห องสม ด ศ นย เร ยนร ด วยตนเอง ศ นย นว ตกรรม/ พ ฒนาส อ(เทคโนโลย การศ กษา) ว ชาการแก ส งคม PM 08 ว ทยบร การ PM 04 การจ ดการเร ยนการสอน PM 09 สหก จศ กษา/ ฝ ก ป จฉ มน เทศ *** ก จการนศ. ออกเอกสารจบ การศ กษา***สสท. ต ดตามผ ส าเร จ การศ กษา *** ก จการนศ. ชมรม/ สมาคม/ ศ ษย เก า /ผ ปกครอง PM 10 การจบการศ กษา PM 11 แผน/งปม. แลต ดตาม ประเม นผล PM 12 สารสนเทศ PM 13 ประชาส มพ นธ PM 14 สารบรรณ PM 15 บ คลากร PM 16 คล งและ พ สด PM 17 บร การ PM 18 ว เทศ ส มพ นธ PM 19 การควบค ม เอกสาร และบ นท กข อม ล PM 20 การประเม น ภายใน ประเม นผล PM 21 การทบทวน ของฝ าย บร หารด าน PM 22 การปฏ บ ต การแก ไขและ การป องก น หมายเหต ค อ ข นตอนการปฏ บ ต (WI) ของคณะ ค อ ข นตอนการปฏ บ ต (WI) ท เก ยวข อง *** ค อ ผ ท เก ยวข องก บข นตอนการปฏ บ ต น 34 : ค ม อ SAR ป การศ กษา 2553 ส าน กส งเสร มว ชาการและทะเบ ยน

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) โดย ประก นค ณภาพ ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) 1 ค าน า ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553

More information

แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด ก ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 24 ส วนแผนงานงบประมาณและต ดตามประเม นผล 1 เมษายน 24 แผนย ทธศาสตร กรมพ น จและค มครองเด ก แผนปฏ บ ต

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ห วข อ หน า บทน า 1

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด งานประก นค ณภาพการศ กษา 2) หน วยงาน สาน กค ณภาพการศ กษา แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 3) ห วหน าหน วยงาน ผ ช วยศาสตราจารย กฤษฎ ส ขฉาย ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการสาน กค ณภาพการศ กษา

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 1.1 แนวค ด งานว ชาการเป นงานซ งเก ยวก บการพ ฒนาและปร บปร งแก ไขการเร ยนการสอน ให ม ประส ทธ ภาพตรงตามเป าหมายของการศ กษา เช น การจ ดโปรแกรมการเร ยนการสอน โครงการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา คร งน... เราจะได เร ยนร อะไรก น... การประก นค ณภาพการศ กษาค ออะไร ท าไมต องประก นค ณภาพการศ กษา

More information

แผนย ทธศาสตร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙

แผนย ทธศาสตร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ แผนย ทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๑ แผนย ทธศาสตร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ เพ อให การปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ เป นไปด

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ 86 มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ ดชอบงานหล กส ตร งานก จกรรมการเร ยนการ สอน งานว ดและประเม

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information