บทท 3 รายว ชา การประก นค ณภาพการศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 3 รายว ชา การประก นค ณภาพการศ กษา"

Transcription

1 56 บทท 3 รายว ชา การประก นค ณภาพการศ กษา ความหมายของการประก นค ณภาพ (อมรว ชช นาครทรรพ : 34-36) ค ณภาพหมายถ ง ความเก งกาจสามารถทางว ชาการ ไม ว าจะในด านการสร างความร หร อ การถ ายทอดความร หร ออาจเร ยกว า ความเป นเล ศทางว ชาการ ม ผลผล ตด เย ยม ม การสร างและ ถ ายทอดความร ท าให ส งคมม พล งอ านาจ ท าให เก ดประชาคมแห งการสร างความร ค ณภาพหมายถ ง การตอบสนองปณ ธาน ภารก จเฉพาะของสถาบ น ต องเร งท าภารก จ องค การเพ อบ งบอกเป าหมายและค ณล กษณะเฉพาะของสถาบ น และม การตอบสนองหร อ relevancy ต อบร บทของตน ค ณภาพล กษณะน เป นการให ค าม นส ญญาแก ผ ท ม ส วนเก ยวข องและ กล มเป าหมาย ค ณภาพหมายถ ง การใช ทร พยากรอย างค มค า นอกจากการใฝ แสวงหาความเป นเล ศทาง ว ชาการแล ว เป นการท างานอย างค มค า ค มเง น หร อม ประส ทธ ภาพ ร จ กใช ทร พยากรอย างฉลาด ซ ง ผ ตรวจสอบค อส งคม ค ณภาพหมายถ ง การม ข ดความสามารถในการเร ยนร และพ ฒนาตนเอง เป น ความสามารถหร อศ กยภาพในการตรวจสอบข อผ ดพลาดของตนและแก ไขปร บปร ง เป นองค กร แห งการเร ยนร ม ความสามารถในการสร างและสะสมท นทางป ญญา ม ต ทางค ณภาพ เป นเพ ยงความค ดท จะช กน าไปปฏ บ ต ให สอดคล องก บบร บท ด งน น ค ณภาพจ งเป นผลผล ตรวมของสถาบ นท ได ผลงานผล ต ผ ส าเร จการศ กษา ผลงานและผลการจ ด การศ กษาท ประกอบด วยค ณล กษณะหร อค ณสมบ ต ของผ ผล ตน น อ นจะตอบสนองความต องการ ของล กค าหร อผ ท เก ยวข องและม ผลกระทบต อส งคมไทยโดยรวมในทางท ด ความหมายของค ณภาพการศ กษา ค ณภาพการศ กษา(Quality of Education) หมายถ ง การบ งช ค ณล กษณะท ม ความเป นเล ศ ทางด านต างๆ ท งด านการบร หารและด านว ชาการ โดยผ านกระบวนการผล ตเป นระบบ ประกอบด วยป จจ ยน าเข า กระบวนการและผลผล ตตามกรรมว ธ การว ดด วยเคร องม อท ม ประส ทธ ภาพและเป นท ยอมร บของส งคม ม น กว ชาการหลายท านได ให ความหมายค ณภาพ การศ กษาไว ได แก ค ณภาพการศ กษาหมายถ ง ผ ส าเร จการศ กษาม ค ณล กษณะท ได มาตรฐานตามจ ดม งหมาย ของหล กส ตรและตรงตามความต องการของส งคม (จ ราพร พงค อาจารย 2542 : 7)

2 57 ค ณภาพการศ กษาหมายถ ง ส งท คาดหว งไว หร อส งท เราต องการจะให เก ด ซ งต องเป นไป ตามความต องการของล กค า ค อน กเร ยน พ อแม ผ ปกครอง หร ออาจเร ยกว า ผ ม ส วนเก ยวข อง (ส ว มล ว องวาณ ช 2542 : 1) ค ณภาพการศ กษาหมายถ ง การท ผ เร ยนเก ดค ณล กษณะต าง ๆ ครบถ วน ตามความคาดหว ง ของหล กส ตร(ส าน กงานทดสอบทางการศ กษา กรมว ชาการ 2539 : 12) ค ณภาพการศ กษา ค อ การท าให ผ ม ส วนเก ยวข อง ได แก ผ ปกครอง น กศ กษา ผ ใช บ ณฑ ต ช มชนและส งคม พ งพอใจ ประท บใจ ม นใจ ในค ณภาพของน กศ กษาตามมาตรฐานท ก าหนดไว (สมก ล ถาวรก จ ม.ป.ป. เอกสารอ ดส าเนา) ค ณภาพการศ กษา หมายถ ง ผลการบร หารจ ดการของสถานศ กษาท เอ อให เก ดระบบ กลไก การด าเน นงาน เพ อให ได ผลผล ตตามภารก จของสถาบ นการศ กษา ม ค ณภาพตามระด บมาตรฐานท ก าหนด ซ งรวมถ งการจ ดสภาพแวดล อม การบร หารกล มบ คคลและการจ ดการด านการเง นด วย (อ ท มพร จามรมาน 2544 : 39) ค ณภาพการศ กษา จ งเป นค ณภาพท เน นการอบรม การพ ฒนาค ณภาพ หร อการจ ด การศ กษาและผลท ได ร บจากการจ ดการศ กษา ว าได ผลตามมาตรฐานท ก าหนดไว หร อไม ส งท เป น ต วบ งช ค ณภาพการศ กษา ค อล กษณะหร อค ณสมบ ต ของน กศ กษา ผ เร ยนท จบการศ กษาตาม หล กส ตรแต ละหล กส ตรแล วย งต องไปท างานประกอบอาช พแล วประสบผลส าเร จ จนเป นท ยอมร บ ของส งคม เช อม นในค ณล กษณะและผลการจ ดการศ กษาน นด วย เหต ผลและความจ าเป นของการประก นค ณภาพการศ กษา ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช 2542 หมวด 6 ว าด วยมาตรฐานและ การประก นค ณภาพการศ กษา มาตรา 47 ระบ ไว ว า ให ม ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อ พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ ประกอบด วยระบบการประก นค ณภาพภายในและ ระบบประก นค ณภาพภายนอก และในมาตรา 48 ระบ ว า ให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ กษา จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาและให ถ อว าการประก นค ณภาพภายในเป น ส วนหน งของกระบวนการบร หารการศ กษาท ต องด าเน นการอย างต อเน อง โดยม การจ ดท ารายงาน ประจ าป เสนอต อหน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข อง และเป ดเผยต อสาธารณชน เพ อน าไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา และเพ อรองร บการประก นค ณภาพภายนอก โดยม สาระส าค ญท สร ปได ว าสถานศ กษาท กแห งต องด าเน นการประเม นตนเองท กป โดยการด าเน นการ เป นส วนหน งของการบร หารงานตามปกต และต องเป ดเผยผลการด าเน นงานของตนเองต อ สาธารณชน พร อมท จะถ กตรวจสอบจากคณะกรรมการประเม นผลภายนอกในท ก 5 ป ด วย โดย

3 58 บ คลากรภายในสถานศ กษา ตลอดจนคณะกรรมการสถานศ กษา ผ ปกครอง และผ ม ส วนเก ยวข อง ต องม ส วนร วมในการประเม นผล และท าการพ ฒนาปร บปร งการด าเน นงานของสถานศ กษาให เป นไปตามมาตรฐานท ก าหนด เพ อพ ฒนาค ณภาพและเป นการเตร ยมความพร อมของสถานศ กษา ก อนร บการประเม นผลภายนอกต อไป (กรมอาช วศ กษา 2542 : 24-25) การประก นค ณภาพภายในเป นการควบค มและตรวจสอบโดยต วเอง จะท าให สถานศ กษา ม ระบบการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ ม การท างานท เป าหมายและแผนการด าเน นงานท ช ดเจน โดยในการด าเน นการตามแผนเพ อให เป นไปตามเป าหมายน น จะต องม การประเม นค ณภาพ ภายในหร อการประเม นตนเอง เพ อตรวจสอบและพ ฒนาปร บปร งให เป นไปตามเป าหมายอย ตลอดเวลา (ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต 2543) เหต ผลในการประก นค ณภาพการศ กษา 1. ความเป นสากล เป นท ยอมร บในระด บนานาชาต ความเป นสากลม ความส าค ญ อย างย งต อการด ารงอย ในส งคมโลกย คป จจ บ น 2. การสร างรากฐานท แข งแกร งของการพ ฒนาองค ความร อย างต อเน อง เพราะ ความก าวหน าทางว ชาการจะเก ดข นได ก ต อเม อม การพ ฒนาองค ความร ให เก ดข นอย างต อเน อง 3. ต องการผล ตบ ณฑ ต หร อบ คลากรท ม ค ณภาพ ม ความร ท นสม ยมากข น 4. ช วยขจ ดความขาดแคลนบ คลากรท ม ค ณภาพ สาเหต ของการขาดแคลนบ คลากร ท ม ค ณภาพ เพราะบ คลากรเหล าน นออกไปอย ก บเอกชน เพราะม ก าล งเก นมากกว าภาคร ฐ คนท างานร ฐจ งเหล อน อยลง 5. เก ดความภาคภ ม ใจในสถาบ น สถาบ นใดม ค ณภาพ ม มาตรฐานและเก ดความ ภ ม ใจม ความหย งในสถาบ น 6. การแข งข นทางการศ กษาส งข น 7. ความไม ท ดเท ยมก นของสถาบ นอ ดมศ กษา ซ งท าให ม บ ณฑ ตของแต ละสถาบ นม ความแตกต างก นโดยเฉพาะอย างย งความแตกต างในด านค ณภาพข นต า 8. ประเทศไทยย งไม เคยม การประก นค ณภาพการศ กษาท ช ดเจน ซ งเป นเร องท เส ยง ต อความหายนะทางการศ กษาในอนาคต แต ในป จจ บ นก เร มปรากฏข นแล วในการศ กษาบางสาขา 9. ความต องการในการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพท ด จะเป นต วกระต นให สถานศ กษาเก ดการพ ฒนาอย างต อเน อง 10. สถานศ กษาม จ านวนมากข น ควรให ม มาตรฐานเด ยวก น 11. ม ความหลากหลายของผลผล ต เก ดการแข งข นในความร วมม อหร อความร วมม อ ในการแข งข นระหว างสถาบ นท งในและต างประเทศ ท าให ม การแข งข นทางว ชาการ

4 ความค มค าในการจ ดการศ กษา การจ ดการศ กษาต องใช ทร พยากรเป นจ านวน มากและต องม ค ณค าส งด วย จากสาเหต ท ต องการจ ดประก นค ณภาพการศ กษาตามท ได กล าวมา สามารถสร ปได ว าเพ อ เป นการป องก นความเส ยหายท จะเก ดก บการจ ดการศ กษา การจ ดการศ กษาไม ท ดเท ยมก นใน หลาย ๆ ด าน ม การแข งข นค ณภาพการศ กษาก นส ง การจ ดการศ กษาต องม ล กษณะเป นสากล เป น การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาอย างต อเน อง ต องการให ม การร บรองค ณภาพสถาบ น ต องการพ ฒนา องค ความร ให เก ดข นในสถาบ น ด วยเหต ผลและความส าค ญอ นจ าเป นต อการพ ฒนาค ณภาพของ การศ กษา ความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา การศ กษาเป นรากฐานส าค ญประการหน งในการสร างสรรค ความเจร ญก าวหน าและแก ไข ป ญหาต างๆ ในส งคม เน องจากการศ กษาเป นกระบวนการท จะช วยให คนได พ ฒนาตนเองในด าน ต าง ๆ ตลอดช วงช ว ต สามารถพ ฒนาศ กยภาพและความสามารถด านต าง ๆ ท จะด ารงช ว ต และ ประกอบอาช พได อย างม ความส ข ร เท าท นการเปล ยนแปลงรวมเป นพล งสร างสรรค การพ ฒนา ประเทศอย างย งย นได ร ฐเห นความส าค ญของการศ กษา ในป พ.ศ จ งได ตราพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ได ก าหนดการประก นค ณภาพไว ในหมวดท 6 ว าด วยมาตรฐานและการประก น ค ณภาพการศ กษา โดยได ก าหนดให ม ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพและ มาตรฐานการศ กษาท กระด บ ประกอบด วยระบบประก นค ณภาพภายในและระบบประก นค ณภาพ ภายนอก ส าหร บการประก นค ณภาพภายในให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ กษาจ ดให ม ระบบ การประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาและให ถ อว าการประก นค ณภาพภายในเป นส วนหน งของ กระบวนการบร หารการศ กษาท ต องด าเน นการอย างต อเน อง โดยม การจ ดท ารายงานประจ าป เสนอ ต อหน วยงานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข องและเป ดเผยต อสาธารณชน เพ อน าไปส การพ ฒนา ค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา และเพ อรองร บการประก นค ณภาพภายนอก การประก นค ณภาพภายในเป นส วนหน งของการบร หารจ ดการศ กษา ซ งจะท าให ได สารสนเทศท สะท อนการปฏ บ ต งานของสถานศ กษา และเขตพ นท การศ กษา อ นจะน าไปส การ พ ฒนาปร บปร งตนเอง ให บรรล เป าหมายตามมาตรฐานการศ กษาท ก าหนด ด งน นหากสถานศ กษา และเขตพ นท การศ กษาม การประก นค ณภาพภายในอย างต อเน อง จะท าให ได ข อม ลเก ยวก บผลการ ปฏ บ ต งานของตนเองว าม จ ดเด นในเร องใด ม จ ดบกพร องท ต องแก ไขปร บปร งในด านใดบ าง

5 60 มโนท ศน เก ยวก บการประเม นผลภายใน ความหมายของการประเม นผล การประเม นผลภายใน (Internal evalution) ค อ กระบวนการประเม นผลการด าเน นงานของ หน วยงานท กระท าโดยบ คลากรในหน วยงานหร อผ เก ยวข องอย างต อเน องเพ อให ได ข อม ลท ช วยใน การปร บปร งพ ฒนาการด าเน นงานให บรรล เป าหมายตามท ก าหนด ถ อเป นกระบวนการตรวจสอบ การท างานของตนเอง (Self-evalution) และควรท าเป นก จกรรมหน งในข นตอนการปฏ บ ต งานอย าง ต อเน อง (Wilcox, 1992) ล กษณะส าค ญของการประเม นผลภายในของสถานศ กษา ค อ สถานศ กษา ประเม นตนเองอย างต อเน องเพ อให ได ข อม ลท น าไปส การพ ฒนาตนเอง และพร อมท จะได ร บ ตรวจสอบจากการประเม นภายนอกอ กด วย การประเม นผลภายนอก (External evalution) ค อ กระบวนการตรวจสอบค ณภาพการ ด าเน นงานของหน วยงานซ งกระท าโดยกล มบ คคลท เป นน กประเม นโดยอาช พ เพ อให ได ข อม ล เก ยวก บค ณค าของหน วยงาน ซ งเป นประโยชน ต อการปร บปร งการท างานและน าไปส การร บรอง ค ณภาพการด าเน นงานของหน วยงานตามมาตรฐานท ก าหนด (Scriven, 1991) แนวค ดเก ยวก บการประเม นผลภายใน 1. ร ปแบบการประเม น CIPP Stuffebeam (1968) ได เสนอแนวค ดท เร ยกว า CIPP ซ งได จากการว เคราะห กระบวนการต ดส นใจของผ บร หาร โดยจ าแนกประเภทของการต ดส นใจแบ งออกเป น 4 ข น แต ละ ข นอาศ ยข อม ลท ใช ในการต ดส นใจไม เหม อนก น

6 61 ประเภทของการต ดส นใจและการประเม น ผล ว ธ การ ส งท ม งหว ง ส งท เก ดข นจร ง การต ดส นใจข นการวางแผน (Planning Decisions) เพ อก าหนดว ตถ ประสงค ของโครงการได ข อม ลจากการประเม น บร บท (Context Evaluation) การต ดส นใจข นก าหนดโครงสร าง แผนงาน (Structuring Decisions) เพ อ ออกแบบกระบวนการได ข อม ลจากการ ประเม นป จจ ยป อน (Input Evaluation) ต ดส นใจข นทบทวน(Recycling Decisions) เพ อต ดส นใจอนาคตโครงการ ได ข อม ลจากการประเม นผลผล ต (Product Evaluation) การต ดส นใจข นการปฏ บ ต (Implementing Decisions) เพ อน าแผน ไปปฏ บ ต และปร บแผนได ข อม ลจาก การประเม นกระบวนการ (Process Evaluation) Stufflebeam, D.L. et al. (1971). Education Evaluation and Decision-Making In B.R. Worthen & J.R. Sanders. Educational Evaluation: Theory and Practice (pp ) Ohio : Charles A. Jones Publishing Company ในกระบวนการท างาน ผ บร หารต องอาศ ยการต ดส นใจซ งจ าแนกได เป น 4 ประเภท ค อ (1) การต ดส นใจเก ยวก บการวางแผน (Planning Decisions) ซ งต องอาศ ยข อม ลท ช วย เป นแนวทางในการก าหนดว ตถ ประสงค ของการท างานอ นเป นเป าหมายท ต องการจะบรรล ผล ข อม ลเพ อรองร บการต ดส นใจในข นตอนน ได จากการประเม นบร บท (Context Evaluation) (2) การ ต ดส นใจเก ยวก บการก าหนดโครงสร างของการท างาน (Structuring Decisions) ซ งต องอาศ ยข อม ล ท ช วยในการก าหนดแนวทางท จะเล อกย ทธว ธ ต างๆ ในการด าเน นงาน และการก าหนดป จจ ยป อน ในการท างาน การต ดส นใจประเภทน เป นการก าหนดว ธ การท ม งหว งจะให เก ด ด งน น ข อม ลเพ อ รองร บการต ดส นใจ ในข นตอนน ได จากการประเม นป จจ ย (Input Evaluation) (3) การต ดส นใจ เก ยวก บการน าแผนไปปฏ บ ต จร ง (Implementing Decisions) ซ งต องอาศ ยข อม ลท ช วยในการ ก าหนดแนวทางการปฏ บ ต จร ง การควบค มและปร บแผนการท างานให บรรล เป าหมาย ข อม ลเพ อ รองร บการต ดส นใจในข นตอนน ได จากการประเม นกระบวนการ (Process Evaluation) และ (4) การต ดส นใจเก ยวก บผลท ได ร บเพ อทบทวนกระบวนการท างานใหม (Recycling Decisions) ซ งต อง อาศ ยข อม ลท ช วยในการต ดส นว าจะยกเล ก ปร บขยาย หร อสานต อการท างานโดยในข นตอนน ได จากการประเม นผลผล ต (Product Evaluation)

7 62 2. ร ปแบบการประเม น CSE แนวค ดของร ปแบบการประเม น CSE (Center for the Study of Evaluation) ได ร บ การพ ฒนาโดย Alkin และคณะ (Morris and Fitz-Gibbon, 1978) ม หล กการท คล ายคล งก บร ปแบบ การประเม น CIPP โดยการประเม นผลควรเร มต นท การส ารวจความต องการจ าเป นในการพ ฒนา สถานศ กษา (ข นตอน Needs Assessment) จากน นจ งท าการวางแผนและออกแบบกระบวนการการ ด าเน นงานเพ อตอบสนองความต องการจ าเป นน น (ข นตอน Program Planning) และน าแผนงานน น ไปส การปฏ บ ต จร ง โดยม การต ดตามความก าวหน าในการด าเน นงานและปร บปร งแก ไขให การ ด าเน นงานเป นไปตามแผนท ก าหนดแต แรก ซ งเร ยกว า เป นการประเม นผลความก าวหน า (ข นตอน Formative Evaluation) หล งจากส นส ดการท างานก ท าการสร ปผลท งหมดท ได จากการว จ ย โดย เปร ยบเท ยบก บเป าหมายก าหนด (ข นตอน Summative Evaluation) ร ปแบบการประเม นแบบ CSE ประกอบด วยข นตอนการด าเน นงานด งปรากฏในแผนภาพต อไปน NEEDS ASSESSMENT การประเม นความ ต องการจ าเป น PROGRAM PLANNING การวางแผน FORMATIVE EVALUATION การประเม น ความก าวหน า SUMMATIVE EVALUATION การประเม น ผลสร ป 3. การประเม นแบบม ส วนร วม (Participatory Evaluation) การประเม นแบบเสร มพล งอ านาจ (Empowerment Evaluation) การประเม นแบบม ส วนร วม ค อ การท างานร วมก นระหว างน กประเม นอาช พ (น ก ประเม นภายนอก) ก บบ คลากรภายในหน วยงาน (น กประเม นภายใน) ในการประเม นการด าเน นงาน ของหน วยงาน (Garaway, 1995 ; ส ว มล ว องวาน ช, 2538) การประเม นแบบเสร มพล งอ านาจ (empowerment evaluation) เป นการประเม น แบบม ส วนร วมท น กประเม นอาช พซ งส วนใหญ เป นน กว ชาการหร อน กว จ ยในสถาบ นอ ดมศ กษาเข า ไปม ส วนร วมในการประเม นของบ คลากรในหน วยงานต างๆ ค อนข างน อย แต จะท าหน าท เป นผ ช แนะ (coach) หร อผ อ านวยความสะดวก (facilitator) ท งน แล วแต ศ กยภาพของบ คลากรภายในว า ต องการความช วยเหล อในระด บใด อ านาจการต ดส นใจการประเม นอย ในม อของผ ปฏ บ ต

8 63 Fetterman (1999) กล าวว า การประเม นแบบเสร มพล งอ านาจเป นการใช มโนท ศน ของการประเม น เทคน คการประเม น และข อค นพบจากการประเม นไปกระต นให เก ดการพ ฒนา ปร บปร งการก าก บตนเอง โดยใช ท งว ธ การเช งปร มาณและค ณภาพ เป นกระบวนการท กระท าเพ อ ช วยให กล มบ คคลต างๆ ช วยตนเองเป นและพ ฒนาตนเอง โดยว ธ การประเม นตนเองและสะท อนผล แก ตนเอง กล มคนท เก ยวข องในการท างานประกอบด วยบ คลากรภายในซ งท าการประเม นผลด วย ตนเอง การประเม นแบบเสร มพล งอ านาจเป นกระบวนการท ท าเพ อ พ ดความจร งเก ยวก บ ตนเอง ไม ใช การหลอกตนเอง เป นกระบวนการประชาธ ปไตย ท เป ดโอกาสให ท กคนม ส ทธ และ โอกาสในการม ส วนร วมในการน าเสนอความต องการของตนเอง การวางแผนการท างานและการ ประเม นการปฏ บ ต Coupal & Simoneau (1998) เสนอกรอบการประเม นแบบม ส วนร วมซ งคล ายก บท Fetterman เสนอ โดยเฉพาะข นของการพ ฒนาบ คลากร เขาเสนอว าการประเม นแบบม ส วนร วมควร ม การด าเน นการ 4 ข นตอน ค อ (1) ข นการวางแผน (2) ข นการฝ กอบรมผ เข าร วมในการประเม น (3) ข นการประเม น และ (4) ข นการรวบรวมผลสะท อนกล บและการเผยแพร ผล โดยการตรวจสอบ ความน าเช อถ อของผลการประเม น เขาย าว าอ นตรายของความพยายามท จะท าให เก ดการท างาน แบบม ส วนร วม ค อ การให ความร ด านการประเม นแก กล มบ คคลท ย งไม ม จ ตส าน กในการ ประเม นผลการท างาน และค ณภาพของการท างานแบบม ส วนร วมในแต ละหน วยงานอาจแตกต าง ก น หากหน วยงานม บ คลากรท ม ประสบการณ และม ความช านาญในการประเม น ก สามารถท าการ ประเม นได โดยไม ต องอาศ ยน กประเม นหร อผ เช ยวชาญภายนอก การประเม นสถานศ กษาและมาตรฐานท ใช ในการประเม นสถานศ กษา โมเดลประส ทธ ผลของสถานศ กษา (Models of School Effectiveness) ในฐานะท สถานศ กษา/สถานศ กษาเป นหน วยงานท ม หน าท จ ดการศ กษาให ก บประชากร การจ ดการศ กษาท ค ณภาพเป นส งท ส งคมคาดหว งและสถานศ กษาจะต องท าหน าท ท ได ร บ มอบหมายให ม ค ณภาพ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ก าหนดให สถานศ กษาต องม การตรวจสอบค ณภาพการด าเน นงานของตนเอง และพร อมจะได ร บการตรวจสอบจาก คณะกรรมการประเม นภายนอก จ งน บเป นแรงผล กด นให สถานศ กษาต องก าหนดระบบค ณภาพ การศ กษาของตนเองอย างเล ยงไม ได ท งน ระบบด งกล าวต องน าไปส ผลการด าเน นงานท ม ค ณภาพ ตามความต องการของผ เก ยวข อง (stakeholders)

9 การประเม นค ณภาพสถานศ กษาก ค อ การประเม นประส ทธ ผลของสถานศ กษา สถานศ กษา แต ละแห งม การก าหนดบทบาทหน าท ในการท างานต างก นและม สภาพบร บทหร อเง อนไขทาง ส งคมไม เหม อนก น การประเม นประส ทธ ผลของสถานศ กษาจ งต องศ กษาโมเดลเช งทฤษฎ เพ อใช เป นแนวทางในการแปลความหมายประส ทธ ผลของสถานศ กษา Cheng เสนอโมเดลประส ทธ ผล ของสถานศ กษาซ งปร บปร งจากโมเดลของ Caneron (1984) โมเดลท เขาเสนอท งหมดม 8 โมเดล โมเดลท 1 ค อ โมเดลเป าหมาย (Goal Model) ซ งน ยามประส ทธ ผลของสถานศ กษาว าเป น สถานศ กษาท สามารถด าเน นการบรรล ผลตามเป าหมายท กข อท ก าหนด เง อนไขของการประเม น ตามโมเดลน อย ท สถานศ กษาต องม เป าหมายของสถานศ กษาช ดเจน และเป นท ยอมร บของท กฝ าย ซ งในทางปฏ บ ต จร งเป นไปได ยาก เพราะคร อาจารย หร อผ ปกครองอาจก าหนดเป าหมายของ สถานศ กษาไม ตรงก นก ได เช น คร เน นการพ ฒนาให น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม ในขณะท ผ ปกครองอาจต องการให เน นผลส มฤทธ ทางการเร ยน เป นต น ต วบ งช ท ใช ในการประเม นตาม โมเดลน ค อ ว ตถ ประสงค หร อเป าหมายท สถานศ กษาก าหนด โมเดลท 2 ค อ โมเดลทร พยากร - ป จจ ยป อน (Resources Input Model) น ยามประส ทธ ผล ของสถานศ กษาว าเป นสถานศ กษาท สามารถจ ดหาทร พยากรหร อหสามารถได ป จจ ยป อน (เช น น กเร ยน) ท ม ค ณภาพ เง อนไขของการประเม นตามโมเดลน อย ท ต องแน ใจว าม ความส มพ นธ ระหว างทร พยากรในการด าเน นงานก บผลผล ต และสถานศ กษาอย ในสภาพท ขาดแคลอนทร พยากร หากสถานศ กษาสามารถจ ดหาทร พยากรเข าสถานศ กษาได ตามต องการ ก แสดงว าสถานศ กษา ประสบความส าเร จในการด าเน นงาน ต วบ งช ท ใช ในการประเม น ค อ ทร พยากรต างๆ ท จ ดหาได ป ญหาของโมเดลน ค อ การเน นท ทร พยากรและป จจ ยป อนมากเก นไปจนไม ได ให ความส าค ญก บ กระบวนการด าเน นงาน โมเดลท 3 ค อ โมเดลกระบวนการ (Process Model) น ยามประส ทธ ผลของสถานศ กษาว า เป นสถานศ กษาท ม กระบวนการด าเน นงานภายในราบร น ไม ว าจะเป นกระบวนการบร หารจ ดการ การจ ดก จกรรม การเร ยนการสอน โมเดลน จะใช ได ด ถ าแน ใจว าม ความส มพ นธ ระหว างทร พยากร ในการด าเน นงานก บผลผล ตจร ง ต วบ งช ท ใช ในการประเม น ค อ สภาวะความเป นผ น า ว ธ การ ต ดต อส อสารท ใช การม ส วนร วมในการท างานของท กฝ าย โมเดลท 4 ค อ โมเดลความพ งพอใจ (Satisfaction Model) น ยามประส ทธ ผลของ สถานศ กษาว าสถานศ กษาท ม ประส ทธ ผลการด าเน นงานด ค อ สถานศ กษาท สามารถด าเน นงานให ได ผลเป นท พ งพอใจของท กฝ ายท เก ยวข อง โดยเฉพาะหน วยงานท ม บทบาทหน าท ในการบร หาร สถานศ กษา แต หากผ เก ยวข องม ความต องการท แตกต างก น โมเดลน ก ไม เหมาะท จะน าไปใช เพราะ เป นการยากส าหร บสถานศ กษาท จะด าเน นงานให สนองความต องการของท กฝ ายหร อเป นท พอใจ 64

10 ของท กฝ าย ต วบ งช ท ใช ในการประเม น ได แก ความพ งพอใจของหน วยงานหร อคณะกรรมการ หร อกล มต างๆ ท เก ยวข อง โมเดลท 5 ค อ โมเดลการด าเน นงานถ กต องตามหล กการ (Legistimate Model) น ยาม ประส ทธ ผลของสถานศ กษาว าสถานศ กษาท ม ประส ทธ ผลการด าเน นงานด ค อ สถานศ กษาท สามารถแข งข นในการด าเน นงานในท กว ถ ทางท จะท าให สถานศ กษาอย รอดได โดยไม ผ ดหล กการ เง อนไขของการใช โมเดลน อย ท สภาพความเปล ยนแปลงภายนอกท กดด นให สถานศ กษาต อง ด าเน นงานให อย ได โดยเฉพาะการแสวงหาทร พยากรต างๆ ท ใช ในการด าเน นงาน โมเดลน จ งยอม ให สถานศ กษาม การใช กลไกการตลอดในการบร หารจ ดการให สามารถคงอย ได โดยไม ต องหย ด ก จการ โมเดลน จะใช ต อเม อม การประเม นเพ อน าผลไปใช ในการต ดส นอนาคตของสถานศ กษาว า ควรปร บขยาย ด าเน นการต อ หร อยกเล กหากด าเน นการไม ได ผล ต วบ งช ท ใช ในการประเม น ค อ ภาพล กษณ ของสถานศ กษาช อเส ยงก ตต ศ พท เป นต น โมเดลท 6 โมเดลเน นการด าเน นงานท ย งไม บรรล ผล (Ineffectiveness Model) น ยาม ประส ทธ ผลของสถานศ กษาว าเป นสถานศ กษาท สามารถด าเน นงานให ปลอดจากค ณล กษณะท ไม พ งประสงค เง อนไขของการใช โมเดลน อย ท สถานศ กษาไม สามารถระบ ได ช ดเจนหร อครบถ วนว า เป าหมายท พ งประสงค ของสถานศ กษาค ออะไร แต บอกได ว าล กษณะอะไรบ างท ไม ความปรากฏอย ในสถานศ กษา เช น การต ดส งเสพย ต ดของน กเร ยนถ อว าเป นส งท ไม พ งประสงค หากสถานศ กษา สามารถด าเน นงานและแสดงผลการด าเน นงานได ว าน กเร ยนในสถานศ กษาปลอดจากส งเสพย ต ด จร ง แสดงว าสถานศ กษาด าเน นงานได ประสบความส าเร จ ต วบ งช ท ใช ในการประเม น ค อ สภาพ ป ญหาต างๆ ท เก ดข น ป ญหาและจ ดอ อนในสถานศ กษา โมเดลท 7 ค อ โมเดลการเร ยนร องค กร (Organizational Learning Model) น ยาม ประส ทธ ผลของสถานศ กษาเป นสถานศ กษาท สามารถพ ฒนาองค กรให เก ดการเร ยนร ได สามารถ ปร บเปล ยนการด าเน นงานให ท นต อการเปล ยนแปลงของสภาพแวดล อมภายนอก ซ งกดด นให สถานศ กษาต องปร บต ว ต วบ งช ท ใช ในการประเม น ค อ ความตระหน กถ งความต องการจ าเป น ภายนอก การก าก บต ดตามการท างาน การวางแผนพ ฒนา และประเม นการท างานต างๆ โมเดลท 8 โมเดลการบร หารค ณภาพโดยรวม (Total Quality Management Model) น ยาม ประส ทธ ผลของสถานศ กษาว าเป นสถานศ กษาท สามารถบร หารจ ดการโดยรวมให สนองความ ต องการของท กฝ ายท เก ยวข องและประสบผลตามเป าหมายท ก าหนด เง อนไขของการใช โมเดลน อย ท ว าต องม ความสอดคล องของเป าหมายหร อความต องการจ าเป นของท กฝ ายท เก ยวข อง ต วบ งช ใน การประเม นค อ ความเป นผ น า การบร หารจ ดการ กระบวนการท างานและผลงาน จากท กล าวมาสร ปได ว า การประเม นประส ทธ ผลของสถานศ กษาข นอย ก บสภาพเง อนไข ของสถานศ กษาว า ควรใช โมเดลใดในการประเม น สถานศ กษาม อ สระในการก าหนดร ปแบบการ 65

11 66 ประเม นประส ทธ ผลการด าเน นงานของตนเอง ข นอย ก บนโยบายหร อสภาพบร บทของสถานศ กษา อย างไรก ตาม เม อว เคราะห โมเดลท งหมดท กล าวมา จะเห นว าท กโมเดลสามารถน าไปใช ประเม น ประส ทธ ผลของสถานศ กษาได โดยเฉพาะโมเดลความพ งพอใจ (Satisfaction Model) เป นโมเดลท สอดคล องก บกระแสเร ยกร องการตรวจสอบค ณภาพของสถานศ กษาจากกล มคนท เก ยวข อง โมเดลการประเม นสถานศ กษา (Model for School Evaluation) จากการส งเคราะห เอกสารท เก ยวก บโมเดลการประเม นสถานศ กษาในสหร ฐอเมร กาโดย Sander, J.R. และคณะ (1995) ปรากฏว าในสหร ฐอเมร กาม การประเม นสถานศ กษามาเป นเวลานาน กว า 150 ป แล ว เป าหมายเพ อพ ฒนาปร บปร งค ณภาพสถานศ กษาตามความต องการของผ เก ยวข อง ท งกล มคร อาจารย ผ บร หาร คณะกรรมการสถานศ กษา การประเม นสถานศ กษาจะท าให ได ข อม ลท ช วยในการต ดส นใจ เป นส วนหน งของการบร หารงานท ด ว ตถ ประสงค ของการประเม นม หลายประการ เช น การก าหนดความต องการจ าเป นท ต อง ได ร บ การพ ฒนา การก าหนดเป าหมายของการด าเน นงาน ท าให เก ดความช ดเจนในเป าหมายของ การด าเน นงานการเล อกย ทธว ธ ท น าไปส การบรรล เป าหมาย การกระต นก าก บต ดตามการ ด าเน นงาน การประเม นผลล พธ และผลกระทบท เก ดข น ใช ในการประชาส มพ นธ และส อสารให สาธารณชนทราบผลการด าเน นงานของสถานศ กษา ช วยก าหนดท ศทางการวางแผน การก าหนด นโยบายและการจ ดสรรทร พยากร นอกจาน ประโยชน ท ได จากการประเม นสถานศ กษาท ม ต อ น กเร ยน ค อ การช วยปร บปร งหล กส ตรการเร ยนการสอนท ย งเป นจ ดอ อน กระบวนการประเม นสถานศ กษาม ส วนท เก ยวข อง 2 ประการ ค อ (1) การรวบรวมข อม ล สารสนเทศเพ อใช ในการต ดส นใจ และ (2) การใช เกณฑ การต ดส นระด บความส าเร จขงการ ด าเน นงานของสถานศ กษาแนวทางการประเม นของสหร ฐอเมร กาม 4 ร ปแบบ ค อ 1) การประเม นเพ อการร บรองว ทยาฐานะ เป นกระบวนการท บ คลากรในสถานศ กษา ท าการศ กษาตนเอง (self-study) โดยอ งเกณฑ การประเม นท ก าหนด และจะม การตรวจเย ยมโดย ผ ตรวจเย ยมภายนอกซ งได ร บการแต งต งจากสมาคมระด บภาคร ฐหร อระด บร ฐ 2) การประเม นสถานศ กษาตามข อก าหนดของร ฐเพ อสนองต อข อเร ยกร องของสาธารณชน โดยสถานศ กษาต องแสดงความร บผ ดชอบต อส งคมเก ยวก บผลการด าเน นการของตนเอง (school accountbility report) ในสหร ฐอเมร กา ท กร ฐจะต องม การประเม นสถานศ กษาตามต วบ งช ซ งข นอย ก บแต ละร ฐท จะก าหนดข น 3) การประเม นสถานศ กษาระด บเขตพ นท การศ กษา เป นกระบวนการท เสร มการประเม น แบบท สอง และสนองต อข อเร ยกร องของช มชนในท องถ นท สถานศ กษาต องแสดงความร บผ ดชอบ ในการด าเน นงานเช นก น ม โมเดลการประเม นหลายร ปแบบข นอย ก บแต ละเขตพ นท การศ กษา

12 67 4) การประเม นสถานศ กษาโดยกล มบ คคลในท องถ น ร ฐและภ ม ภาค ตามเส ยงเร ยกร องของ ประชาชนเป นการประเม นเฉพาะก จท อาจด าเน นการในร ปของคณะกรรมการหร อกล มบ คคลท สนใจอยากร ค ณภาพของสถานศ กษา อาจก าหนดต วบ งช ท ใช ในการประเม นข นเป นการเฉพาะ จ ดอ อนท ส าค ญในการประเม นสถานศ กษา ได แก แนวทางการประเม นสถานศ กษาไม ว าจะ เป นร ปแบบใดย งประเม นองค ประกอบของสถานศ กษาได ไม ครบถ วน เช น ในการประเม นน กเร ยน จะท าการประเม นกว างๆ เน นผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยไม ได ให ความส าค ญก บค ณล กษณะทาง อารมณ ส งคม กายภาพ จ ตใจ ส นทร ยภาพ และการพ ฒนาอาช พเท าท ควร ระบบการประเม นย งขาด การพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากร การม ส วนร วมในการประเม น และจ ดอ อนประการส ดท าย ค อ การ ย งไม ม แผนการประเม นกระบวนการประเม นว าร ปแบบท ก าล งด าเน นการอย ม ค ณภาพได มาตรฐาน หร อไม (meta-evaluation) นอกจากน Gallegos (1994) ซ งได ท าการส งเคราะห โมเดลในการประเม นสถานศ กษาใน สหร ฐอเมร กา ย งช ให เห นจ ดอ อนในการประเม นสถานศ กษาว าม หลายประการ ด งน 1) ย งไม ม ความช ดเจนว าน กประเม นได ร บการฝ กอบรมอะไรบ างในการประเม น สถานศ กษา 2) การประเม นย งขาดหล กฐานช ดเจนว า มาตรฐานอะไรท ใช ในการประเม นสถานศ กษา 3) ย งไม ค อยเป นท เข าใจว าการประเม นท เป นระบบ (sysematic evalutaion) เป นเช นใด 4) ย งม ข อจ าก ดเก ยวก บการระบ ถ งค ณภาพของการประเม นให เป นท เข าใจ 5) ย งไม ได ม การบ งช ถ งการประเม นค ณภาพของการประเม นบ คลากรในสถานศ กษา Gallegos เสนอแนะแนวทางการพ ฒนาการประเม นสถานศ กษาหลายประการ ได แก 1) การ ฝ กอบรมและให ความร ก บบ คลากรในสถานศ กษา 2) การร วมม อก นของอาจารย ในมหาว ทยาล ย ก บบ คลากรในสถานศ กษา และ 3) การประเม นและการวางโครงสร างของสถานศ กษา ต องก าหนด ว าโครงสร างใหม ของสถานศ กษาควรเป นอย างไร ซ งต องข นอย ก บผลการประเม น องค ประกอบท ใช ในการประเม นสถานศ กษา องค ประกอบท ใช ในการประเม นสถานศ กษาของต างประเทศ มาตรฐาน ค อ หล กการท ยอมร บร วมก นเพ อใช ในการประเม นเพ อบอกถ งค ณค าหร อ ค ณภาพของการประเม น (Stufflebeam, 1988) ในขณะท Scriven (1991) น ยามว ามาตรฐาน หมายถ ง ระด บของผลการปฏ บ ต งานท ส มพ นธ ก บเกณฑ การต ดส นท ก าหนดข น หร อส มพ นธ ก บม ต ท

13 68 ต องการบรรล ผล มาตรฐานการศ กษาตามท ส าน กงานทดสอบทางการศ กษา กรมว ชาการ (2539) น ยามไว หมายถ งข อก าหนดทางการศ กษาท เก ยวก บค ณล กษณะท พ งประสงค ของส งน น แบ ง ออกเป น 3 ด าน ค อ มาตรฐานการศ กษาด านผลผล ต ด านป จจ ย และด านกระบวนการ กล าวอย าง ส นๆ มาตรฐานการศ กษาเป นค ณล กษณะท พ งประสงค ท ต องการได ร บจากการปฏ บ ต งานของ สถานศ กษาท งด านผลล พธ และการด าเน นงาน มาตรฐานการศ กษาประกอบด วย องค ประกอบหร อต วบ งช ท ระบ ถ งความส าเร จของการ ปฏ บ ต งานซ งม ความแตกต างก น ข นอย ก บบร บทของสถานศ กษา ต วบ งช ผลการปฏ บ ต งาน (performance indicator) เป นการว ดเช งปร มาณหร อค ณภาพส าหร บใช ต ดส นการปฏ บ ต งานของคน กล ม หน วยงานหร อระบบ การพ ฒนาต วบ งช ผลการปฏ บ ต งานต องค าน งถ งความถ กต อง ความเท ยง ความเช อถ อได ความย ต ธรรม ค ณค า และความสมเหต สมผล (Hargreaves & Hopkins, 1991) ตามความค ดเห นของ Stufflebeam (1994) องค ประกอบท ควรใช ในการประเม น สถานศ กษาของประเทศสหร ฐอเมร กาแบ งออกได เป น 4 ประการ ค อ (1) การสนองความต องการ ของท กฝ ายท เก ยวข องในการพ ฒนาผ เร ยน (educational needs) (2) ความเท าเท ยมก นในการ ให บร การ (equity) (3) ความเป นไปได ของการบร หารจ ดการท เหมาะสม (feasibility) และ (4) ความ เป นเล ศเพ อให ผ เร ยนม ผลส มฤทธ ข นส งส ด (excellence) องค ประกอบด งกล าว ก าหนดอย างกว างๆ ภายใต แต ละองค ประกอบต องม การระบ ถ ง องค ประกอบย อยหร อต วบ งช ย อยว าสถานศ กษาจะว ดความส าเร จในการด าเน นงานของตนเองจาก ต วบ งช อะไรบ าง น นค อ หากย ดหล กเกณฑ ท ว า สถานศ กษาต องจ ดการศ กษาท สนองความต องการ ของท กฝ าย ก ต องม การพ ฒนาต วบ งช ความส าเร จว าแต ละฝ ายต องการม งหว งหร อคาดหว งให สถานศ กษาท าอะไรบ าง ผลผล ตท ม งหว งจากสถานศ กษา (น กเร ยน) ควรม ค ณสมบ ต อย างไรและ กระบวนการด าเน นงานท เป นไปอย างม ค ณภาพและเหมาะสมม ล กษณะเช นใด เป นต น จากการส งเคราะห เอกสาร พบว า องค ประกอบส าค ญท ใช ในการประเม นสถานศ กษาของ ต างประเทศม 8 องค ประกอบหล ก ได แก องค ประกอบด านหล กส ตร ด านสภาพแวดล อม/ บรรยากาศในสถานศ กษา ด านการสน บสน นการเร ยนร ด านทร พยากรในการด าเน นงาน ด าน ปร ชญาหร อนโยบายของสถานศ กษา ด านการบร หารจ ดการ ด านความส มพ นธ ระหว างสถานศ กษา ก บช มชน และด านผลผล ต (น กเร ยน) แต ละองค ประกอบม ต วบ งช ย อยท แต ละแห งระบ เหม อนก น หร อต างก น ข นอย ก บบร บทของหน วยงาน ท จะท าต วบ งช ท ใช ในการประเม นน น มาตรฐานการศ กษาระด บการศ กษาระด บอ ดมศ กษาส าหร บประเม นสถานศ กษาของไทย ประเทศไทยได ม การจ ดร างท ามาตรฐานการศ กษาเพ อใช เป นหล กเท ยบเค ยงในการ ประเม นค ณภาพการจ ดการในป พ.ศ ในการจ ดท ามาตรฐานการศ กษาแห งชาต น น ส าน กงาน

14 69 คณะกรรมการการศ กษาแห งชาต ได ม การศ กษาโดยการระดมความค ดจากบ คคลท เก ยวข องก บการ จ ดการศ กษาท กฝ าย ผลการศ กษาปรากฏว าได มาตรฐานการศ กษาจ านวนท งส น 7 มาตรฐาน ค อ 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต 2 มาตรฐานด านงานว จ ยและงานสร างสรรค 3 มาตรฐานด านการบร การว ชาการ 4 มาตรฐานด านการท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม 5 มาตรฐานด านการพ ฒนาสถาบ นและบ คลากร 6 มาตรฐานด านหล กส ตรและการเร ยนการสอน 7 มาตรฐานด านการประก นค ณภาพ ระบบการประเม นผลภายใน (Internal Evaluation System) ความหมายของระบบการประเม นผลภายใน ระบบ หมายถ ง องค ประกอบท ม การเช อมโยงส มพ นธ ก นเพ อน าไปส การ ปฏ บ ต งานให บรรล เป าหมายท ก าหนด โดยว ธ การปฏ บ ต งานในระบบอาจม ร ปแบบท ท างาน แตกต างก นได แต อย ภายใต โครงสร างขององค ประกอบท ม หล กการเด ยวก น (Webster s New World Dictionary, 1988 ; Kindred, 1980; ประช มรอดประเสร ฐ, 2539) เม อน าความความหมายด งกล าวมาใช ในการว จ ยคร งน การพ ฒนาระบบการ ประเม นผลภายในจ งเป นกระบวนการท พยายามก าหนดช ดขององค ประกอบท ม หล กเกณฑ ม การ ออกแบบระบบ การน าระบบไปปฏ บ ต และการน าผลการประเม นท ได จากการด าเน นการตามระบบ ไปใช โดยม เป าหมายเพ อการพ ฒนาสถานศ กษา หล กการท ใช ในการพ ฒนาระบบการประเม นผลภายใน วงจรการท างานแบบ PDCA วรภ ทร ภ เจร ญ (2543) กล าวว า การท างานท เป นระบบ ค อ การท างานท เป นแบบ วงจร PDCA และม การเข ยนการท างานน นเป นลายล กษณ อ กษร ม หล กฐานการท างานให ตรวจสอบ ได เป นวงจรการท างานท ค นพบโดย Edward Demming วงจร PDCA ถ อว าเป นระบบการ บร หารงานท ม ค ณภาพ และใช ก นแพร หลายระบบหน ง ประกอบด วยข นตอนการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต ตามแผน (Do หร อ Implement) การตรวจสอบหร อการประเม น (Check) และการน าผล การประเม นย อนกล บไปปร บปร งแก ไข (Act) กระบวนการท างานตามวงจรน จะม การตรวจสอบ ควบค ไปก บการท างาน ท าให เก ดการปร บปร งการท างานตลอดเวลา เป นการท างานท ต อเน อง

15 70 ระบบการประเม นผลภายในท ย ดต ดก บการท างานปกต (Built-in Evaluation System) ระบบการประเม นผลภายในท ด ต องเป นระบบท อ งระบบการบร หารแบบ PDCA ไม ใช การประเม นแบบแยกส วน แต เป นระบบท ย ดต ดอย ก บการท างานปกต (built-in evaluation system) ด งท Miller และ Sahm (1999) เสนอว าว ธ การประเม นตนเองโดยหล กการต องเป นส วน หน งของการท างานปกต เป นกระบวนการท ท าควบค ไปก บการวางแผนและการน าแผนไปปฏ บ ต ระบบการประเม นผลภายในแบบ built-in จะม ท งส วนท เป นการก าก บต ดตามการท างาน (monitoring) และส วนของการประเม น (evaluation) เป นกระบวนการท ม การเก บรวบรวมข อม ล จากแหล งต างๆ มาประมวลเพ อสะท อนภาพของผลการปฏ บ ต งานของหน วยงานในล กษณะสร ป รวม นอกจาน เขาย งกล าวว าระบบการประเม นผลภายในท ด ต องเป นกระบวนการท สร างสรรค ไม ใช การท างานหร อใช เป นเคร องม อข มข การท างานของใคร สามารถใช เป นกระบวนการท จะ น าไปส การตรวจสอบของการประเม นภายนอก เหต ผลท ต องม การพ ฒนาระบบการประเม นผลภายในแบบ built-in ค อ ความ จ าเป นท ต องม การพ ฒนาปร บปร งการท างาน ความพยายามท าให ข อม ลท จ ดเก บม ค ณภาพมากข น ความพยายามท จะรวบรวมข อม ลท อย กระจ ดกระจายในท ต างๆ และข อม ลท ต างคนต างท า ต างคน ต างเก บให มาอย ในท เด ยวก น ท าให ฐานข อม ลม ข อม ลมากข นและสามารถใช ประโยชน ได มากข น และท ายท ส ดค อความพยายามน าข อม ลท จ ดเก บมารายงานผลเก ยวก บสภาพบร บทของหน วยงาน การพ ฒนาองค ประกอบในระบบการประเม นผลภายใน Calder (1994) กล าวว า การประเม นผลตนเองสามารถด าเน นการได อย างไม เป นทางการ (informal evaluation) แต หากต องการให ข อม ลสารสนเทศท ได จากการประเม นม ความน าเช อถ อ เป นท ยอมร บก ควรด าเน นการให เป นระบบ เขาเสนอแนะว าการพ ฒนาระบบการประเม นผลภายใน ม 3 ข นตอน ค อ (1) ก าหน ดจ ดม งหมายของระบบการประเม น ศ กษาในโยบายของหน วยงานและ ล าด บความส าค ญของนโยบายท ต องการบรรล ผล (2) การบร หารจ ดการศ กษาเพ อให บรรล เป าหมาย และ (3) การก าหนดว ธ การท ท าให ร ว าระบบการบร หารจ ดการศ กษาท ใช สามารถน าไปส จ ดม งหมายท ก าหนดหร อไม องค ประกอบท วไปของระบบการประเม นผล Gordon (1980) ได เสนอว าการออกแบบกระบวนการประเม นผลภายในจ าเป นต องม ส ง ต อไปน (1) การก าหนดเป าหมายของหน วยงาน (2) การก าหนดเกณฑ การประเม น (3) การเล อก

16 ว ธ การเก บข อม ลและเทคน คการประเม น (4) การว เคราะห ผล (5) การน าระบบส การปฏ บ ต ใน ขณะท Miller และ Sahn (1999) กล าวว าองค ประกอบของระบบการประเม นผลภายในแบบย ดต ด ก บการท างานประจ าม 3 ส วน ค อ ข อม ล ว ธ การว เคราะห ข อม ล และโครงสร างการสน บสน นการ บร หารจ ดการ ด งต อไปน 1. องค ประกอบด านข อม ล ระบบด งกล าวจะม ต วบ งช 2 ประเภท ค อต วบ งช กระบวนการ (process indicators) และต วบ งช ผลกระทบ (impact indicator) 2. องค ประกอบด านว ธ การว เคราะห ข อม ล เป นการน าข อม ลท จ ดเก บมาจ ดกระท า ให เก ดสารสนเทศ ซ งผ ท ว เคราะห ข อม ลต องม ความร ความเข าใจในว ธ การว เคราะห ม ความสามารถ ในการเล อกว ธ การท เหมาะสมมาใช 3. องค ประกอบด านโครงสร างสน บสน นการบร หารจ ดการ เป นกระบวนการ ท างานท ต องได ร บความร วมม อจากหน วยงานระด บล างท กฝ าย โดยห วหน างานท กระด บให การ สน บสน นการท างาน Miller และ Sahn (1999) ย งเสนอแนะหล กการออกแบบระบบการประเม นผล ภายในแบบย ดต ดก บการท างานประจ า ด งน (1) ต องม การประมวลผลเป นประจ า โดยม การเก บข อม ลสม าเสมอจากหน วยงาน ระด บล าง (2) ข อม ลท ได ต องน าไปใช ในการบร หารหน วยงานท กระด บการเก บข อม ลต อง เน นข อม ลท สามารถน าไปใช ได จร ง (3) การจ ดเก บข อม ลต องค าน งถ งความค มค า เก บข อม ลจ านวนน อย เพ อ ประหย ดเวลาและค าใช จ าย เพราะการม ข อม ลมากเก นไปก เป นอ นตรายพอๆ ก บการไม ม ข อม ล (4) กระบวนการว เคราะห ข อม ลต องวางแผนอย างด เป นท เข าใจของท กฝ ายท เก ยวข อง (5) คณะท างานต องย ดม นในการบร หารจ ดการท ม งหมายของหน วยงานเป น ส าค ญ (6) ระบบการประเม นผลภายในต องม ความย ดหย นสามารถปร บต วได เร วท นการ เปล ยนแปลงต างๆ ท เก ดข น ท ง Miller และ Sahn และ Gordon ต างให ความส าค ญก บข อม ลการรวบรวมข อม ล การจ ดเก บข อม ล และการว เคราะห ข อม ล โดยต องม การออกแบบประเม นท ท าให สามรถได ข อม ลท ม ค ณภาพ ม การจ ดท าอย างม ประส ทธ ภาพ สามารถน าผลไปใช ได อย างแท จร ง และสามารถ ปร บเปล ยนให ย ดหย นตามสภาพบร บทท เปล ยนแปลงได อย างรวดเร ว ด งน น องค ประกอบท วไปท 71

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

การบร หารโครงการ. โดย ไพโรจน คะเชนทร chan.obec.go.th/wattungpelschool

การบร หารโครงการ. โดย ไพโรจน คะเชนทร chan.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารโครงการ โดย ไพโรจน คะเชนทร chan.obec.go.th/wattungpelschool - - การบร หารโครงการ การบร หารโครงการตามวงจรการบร หาร แบ งออกเป น ( ส วน หร อ ( ข -นตอน ได แก ข -นตอนท 3 ข -นตอนการวางแผนโครงการ หร

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร เมษายน 2557

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร เมษายน 2557 คำนำ ค ม อและแนวปฏ บ ต การก าก บต ดตามและประเม นโครงการเป นกระบวนการส าค ญท ช วยให ได สารสนเทศท เป นประโยชน ต อการต ดส นใจของผ บร หารและผ เก ยวข องก บโครงการ ซ งผ ท าหน าท ในการ ประเม นได ศ กษาเร ยนร จนม

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ

เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ เอกสารหมายเลข 4 ร ปแบบการประเม นโครงการ 27 ร ปแบบการประเม นโครงการ ความหมายของร ปแบบการประเม น ร ปแบบการประเม น (Evaluation Model) เก ดข นเน องจากความพยายามของน กประเม นท ม งนาเสนอแนวทางในการประเม นโครงการ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การว จ ยเร อง การบร หารโรงเร ยนท ผ านเกณฑ ค ณภาพ ของคณะกรรมการข าราชการคร ตามความเห นของคร ผ สอน ในโรงเร ยนประถมศ กษา จ งหว ดล าปาง ซ งผ ว จ ยได ศ กษาเอกสารและ งานว จ

More information

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งานเป นการแปลงกลย ทธ ท ก าหนดโดยผลผล ต/โครงการเข า ส ภาคปฏ บ ต โดยท ผลผล ต/โครงการภายใต แผนงบประมาณจะม ข อม ลหล กส าหร บการ จ ดท าแผนการปฏ บ ต งานอย

More information

ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ

ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ ก ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ โดย ครรช ต พ ทธโกษา ท ปร กษาด านการว จ ยทางว ทยาศาสตร สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ธ นวาคม 2554 ข คาน า ค ม อการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ฉบ บสมบ รณ ท ท านถ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนช มชนบ งบา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โปรดเก บไว ใช ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน ง สารบ ญ หน า ค าน า บทท ๑ โครงสร างและระบบบร

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย วราภรณ แสงพลส ทธ ห วหน างานการเร ยนการสอน ป.4-6 ฝ ายว ชาการ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ

More information

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน.

รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานการตรวจสอบ การดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษา ในระด บส งส ดของการศ กษาข นพ นฐาน หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. 2 รายงานการตรวจสอบการดาเน นงาน โครงการเท ยบระด บการศ กษาในระด บส งส ดของการศ กษาข

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554

ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554 ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CORPORATE GOVERNANCE MANUAL) การทางพ เศษแห งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554 การทางพ เศษแห งประเทศไทย ค าน า การทางพ เศษแห งประเทศไทย (กทพ.) ตระหน กถ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป ท พ มพ : พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนพ มพ : ๔๐,๐๐๐ เล ม ล ขส ทธ เป นของ : สำน กทดสอบทางการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง รายงานการประเม นโครงการพ ฒนาน กเร ยนให อ านออกเข ยนได ด วยว จ ยในช นเร ยน โรงเร ยนเทศบาล 1 ศร ก ตต วรรณน สรณ ผ รายงานได ศ กษาหล กการ แนวค ด และทฤษฎ จากเอกสาร งานว จ ยท

More information

แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร

แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร แนวทางการบร หารจ ดการหล กส ตร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การได ม ค าส งให ใช

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ

การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ 1 การประเม นโครงการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน โดยใช ส อ ICT โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 นางเบ ญจพรรณ ดวงเด น ต าแหน ง คร ว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ โรงเร ยนหม บ านสหกรณ 2 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงใหม เขต

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information