รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน พฤษภาคม 2555)

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555)"

Transcription

1 รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน พฤษภาคม 2555) 22 ม ถ นายน 2555

2 ค าน า ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ตระหน กและให ความส าค ญก บ การด าเน นงานตามระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให การด าเน นงานและบร หารจ ดการส าน ก ส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและได มาตรฐาน โดยได จ ดท ารายงานการ ประเม นตนเองเพ อน าเสนอผลการด าเน นงานและการตรวจสอบตนเองในรอบป งบประมาณ 2554 ต อคณะกรรมการประเม นตรวจสอบ ซ งผลจากการประเม นตรวจสอบของคณะกรรมการฯ คร งน ส าน ก ส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน จะได น ามาใช เป นแนวทางในการปร บปร ง ส งเสร ม สน บสน น และ พ ฒนาการปฏ บ ต งานตามพ ธก จหล ก เพ อบรรล ว ส ยท ศน และพ นธก จของส าน กส งเสร มว ชาการและงาน ทะเบ ยน ได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษาประจ าป การศ กษา 2554 ของส าน กส งเสร ม ว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ประกอบด วย ข อม ลเบ องต นของส าน กส งเสร มว ชาการ และงานทะเบ ยน รายงานผลการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ผศ.ขว ญกมล ข นพ ท กษ ผ อ านวยการส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน

3 สารบ ญ เร อง หน า ค าน า สารบ ญ บทน า ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาของส าน กฯ ผลการด าเน นงานในป ท ผ านมา การน าผลการด าเน นงานป ก อนมาปร บปร งในป ป จจ บ น บทสร ปผ บร หาร บทท 1 ข อม ลเบ องต นของหน วยงาน ประว ต ความเป นมา 1 ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค 2 โครงสร างการบร หารหน วยงาน 3 บ คลากรประจ าส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 5 จ านวนน กศ กษา ประจ าป การศ กษา จ านวนงบประมาณ ประจ าป การศ กษา จ านวนหล กส ตร 9 จ านวนโครงการ ประจ าป การศ กษา บทท 2 รายงานผลการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค 11 องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต 13 องค ประกอบท 7 การบร หารจ ดการ 29 องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ 38 องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ 42 องค ประกอบท 11 อ ตล กษณ ของส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 45 บทท 3 สร ปผลการด าเน นงาน ตารางสร ปผลคะแนนและการประเม นตามรายองค ประกอบ 48 สร ปผลการด าเน นงานโดยภาพรวม 48 สร ปผลการประเม นตามองค ประกอบค ณภาพตามมาตรฐานการอ ดมศ กษา 49

4 และม มมองด านบร หารจ ดการ สร ปการประเม นตามองค ประกอบค ณภาพเฉพาะต วบ งช ของ สกอ. 51 บทท 4 ภาคผนวก คณะกรรมการประจ าส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 54 ข อม ลพ นฐาน Common Data Set 55 บทน า ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ส าน กส งเสร มส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ม การด าเน นงานตาม ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายในอย างต อเน อง โดยเร มต งแต ป การศ กษา 2544 เป นต น มา ในแต ละป ได ม กระบวนการตรวจสอบและประเม นค ณภาพการศ กษาภายในเป นประจ าท กป การศ กษามา อย างต อเน อง ในด านของกลไกการประก นค ณภาพ ผ ท ม ความส าค ญส งผลให การด าเน นงานประสบความส าเร จ และน าไปส การพ ฒนาค ณภาพอย างต อเน อง ค อคณะกรรมการระด บนโยบายและผ บร หารส งส ดของสถาบ นท จะต องให ความส าค ญและก าหนดนโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาภายในท ช ดเจนและเข าใจร วมก นท ก ระด บโดยมอบหมายให หน วยงานหร อคณะกรรมการร บผ ดชอบในการต ดตามตรวจสอบ ประเม นและกระต น ให เก ดการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาอย างต อเน อง หน าท ส าค ญประการหน งของคณะกรรมการ หร อหน วยงานน ค อ การจ ดระบบประก นค ณภาพพร อมท งต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพท เหมาะสม ส าหร บสถาบ น ระบบประก นค ณภาพท ใช ต องสามารถเช อมโยงให เก ดค ณภาพการปฏ บ ต งาน ต งแต ระด บ บ คคล ระด บภาคว ชาหร อสาขาว ชา ระด บคณะไปจนถ งระด บสถาบ น โดยอาจจ าเป นต องท าค ม อการประก น ค ณภาพในแต ละระด บเพ อก าก บการด าเน นงาน แต ท ส าค ญคณะกรรมการหร อหน วยงานน ต องประสานงาน และผล กด นให เก ดระบบฐานข อม ลและสารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพซ งสามารถใช งานร วมก นได ท กระด บ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาของส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน เพ อให ประก นค ณภาพการศ กษาของส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ด าเน นไปได อย างม ประส ทธ ภาพ จ งก าหนดนโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาด งน 1. จ ดต งโครงสร างส าน กงานให เหมาะสมและเป นระบบ ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากร พ ฒนาระบบเทคโนโลย และสารสนเทศให ถ กต องเป นป จจ บ น สามารถ น ามาประย กต ใช และ ปฏ บ ต งานให เก ดประส ทธ ภาพ

5 2. จ ดระบบการศ กษาโดยเน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ ฒนาระบบการให บร การการศ กษาในร ปแบบ One Stop Service พ ฒนาระบบสารสนเทศให ระบบสารสนเทศได ถ กต องและเป นป จจ บ น ท งจ ดหา เทคโนโลย ท ท นสม ยมาช วยในการปฏ บ ต งานให เก ดประส ทธ ภาพ 3. จ ดหาเทคโนโลย สารสนเทศและระบบฐานข อม ล การบร หารจ ดการการศ กษาท ท นสม ย สะดวก รวดเร ว ถ กต อง และปลอดภ ย 4. เพ มศ กยภาพบ คลากรสายผ สอนด านงานว ชาการ 5. จ ดให ม การประก นค ณภาพการศ กษาของการด าเน นงานเพ อให สอดคล องก บระบบการประก น ค ณภาพการศ กษาของส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผลการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา 2553 ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนได ร บการประเม น ค ณภาพภายในป การศ กษา 2553 คณะกรรมการผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในท เข าตรวจประเม นส าน กส งเสร มว ชาการและงาน ทะเบ ยนประกอบด วย 1. ผศ.ดร.เรวด กระโหมวงศ ประธานคณะกรรมการ 2. นางวช ราภรณ ข นจ นทร กรรมการ 3. นางจาร วรรณ เพชรร ตน กรรมการและเลขาน การ รายงานผลการประเม นค ณภาพภายใน จากการประเม นส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน โดยหน วยงานได ก าหนดผลการด าเน นงาน เพ อการประก นค ณภาพตามองค ประกอบ ต วบ งช และเกณฑ การ ประเม นค ณภาพภายในประกอบด วย 5 องค ประกอบ ค อ องค ประกอบท 1 องค ประกอบท 2 องค ประกอบท 7 องค ประกอบท 8 องค ประกอบท 9 สามารถสร ปผลการประเม น ตลอดจนระบ จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและข อเสนอแนะ ได ด งน จ ดแข ง ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ร วมก นในการจ ดท าและปร บปร งแผน พ ฒนาฯ และปร ชญา ปณ ธาน

6 จ ดควรพ ฒนา - ควรด าเน นการระบบค ณภาพให ครบวงจร (PDCA) ในท กภารก จ - ควรม ระบบในการจ ดเก บเอกสารหล กฐานท ช ดเจนและปฏ บ ต ได ง าย ข อเสนอแนะ ควรม การสร างเคร อข ายงานประก นค ณภาพการศ กษาก บหน วยงานภายในและภายนอกสถาบ น

7 การน าผลการด าเน นงานป การศ กษา 2553 มาปร บปร งในป การศ กษา 2554 องค ช อองค ประกอบ ป การศ กษา2553 ป การศ กษา 2554 ประกอบ ท คะแนน ท ได ผลการ ประเม น คะแนน ท ได ผลการ ประเม น 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ 4 ด 4 ด 2 การผล ตบ ณฑ ต 3.71 พอใช 4.33 ด 7 การบร หารและการจ ดการ 3.20 พอใช 5 ด มาก 8 การเง นและงบประมาณ 5 ด มาก 5 ด มาก 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ 4 ด 4 ด ค าเฉล ยท กองค ประกอบ 4.08 ด 4.58 ด มาก หมายเหต * คะแนนท ได หมายถ ง ค าเฉล ยของแต ละต วบ งช ขององค ประกอบน น ๆ * ผลการประเม น หมายถ ง ย งไม ได ค ณภาพ พอใช ด ด มาก ตามเกณฑ ต ดส นของ สกอ. การแปลผลคะแนน การด าเน นงานต องปร บปร งเร งด วน การด าเน นงานต องปร บปร ง การด าเน นงานระด บพอใช การด าเน นงานระด บด การด าเน นงานระด บด มาก

8 บทสร ปส าหร บผ บร หาร ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา เป นหน วยงานส วนกลางท ด าเน นการให บร การและการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล ย ท งน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลาได จ ดให ม ระบบการตรวจสอบและประเม นผลการด าเน นงานข นเป นการภายใน โดยในป การศ กษา 2554 ได ด าเน นงานการประก นค ณภาพครบท กองค ประกอบและต วบ งช ซ งก าหนดโดยส าน กงานคณะกรรมการ อ ดมศ กษาแห งชาต (สกอ) จากการประเม นผลการด าเน นงานของส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนท ง 5 องค ประกอบ 15 ต วบ งช จากผลการด าเน นงานของแต ละองค ประกอบ สร ปด งน องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการด าเน นงาน ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ม การก าหนดว ส ยท ศน ภารก จ และเป าหมายท ช ดเจน ม แผนการด าเน นงานท สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ตามมาตรฐานอ ดมศ กษาม การก าหนดเป าหมายค ณภาพแต ละต วบ งช และด าเน นตามแผนท กภารก จและม การน าผลการประเม นมาปร บปร งแผนกลย ทธ และแผนการ ด าเน นงานอย างต อเน อง ผลการด าเน นงานตามองค ประกอบท 1 ได คะแนนประเม นเฉล ย 4.00 องค ประกอบท 2 การเร ยนการสอน ส าหร บองค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต หร อการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนให ผ เร ยนม ความร ใน ว ชาการและว ชาช พ ม ค ณล กษณะตามหล กส ตรท ก าหนด ผลการด าเน นงานองค ประกอบท 2 จ านวน 6 ต วบ งช ได คะแนนเฉล ยเท าก บ 4.33 หมายถ งการการด าเน นงานของส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ได ค ณภาพในระด บด องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ผลการประเม นองค ประกอบท 7 จ านวน 4 ต วบ งช ได คะแนนเฉล ย 4.75 แสดงให เห นถ งการ ด าเน นงานของส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนม ค ณภาพด มาก จ ดแข ง - ม กระบวนการสรรหาผ บร หารท เป นระบบโปร งใส ตรวจสอบได - ม ระบบและกลไกในการบร หารทร พยากรบ คคล

9 - ม ระบบฐานข อม ลเพ อการต ดส นใจ - ม การน าระบบบร หารความเส ยงมาใช ในการกระบวนการบร หาร องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ ผลประเม นองค ประกอบท 8 จ านวน 1 ต วบ งช ได คะแนนเฉล ย 5.00 แสดงให เห นถ งการ ด าเน นงานของส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนม ค ณภาพด มาก จ ดแข ง - ม ระบบและกลไกการจ ดสรร การว เคราะห ค าใช จ าย การตรวจสอบการเง นและงบประมาณท ม ประส ทธ ภาพ

10 องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ผลการประเม นองค ประกอบท 9 จ านวน 2 ต วบ งช ได คะแนนเฉล ย 4.00 แสดงให เห นถ งการ ด าเน นงานของส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนม ค ณภาพด จ ดแข ง - ม ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน - การต ดตามและตรวจสอบการประก นค ณภาพการศ กษาภายในอย างต อเน อง - ม การก าหนดผ ร บผ ดชอบแต ละองค ประกอบท งการด าเน นการและรวบรวมข อม ลเอกสาร หล กฐานท ช ดเจน ข อเสนอแนะ - ควรสร างเคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาก บหน วยงานภายในและภายนอกสถาบ น - ควรว เคราะห ความสอดคล องของหล กฐานอ างอ งในแต ละองค ประกอบ อ นจะช วยลดภาระงานท ง ในการปฏ บ ต และการจ ดเก บหล กฐานเพราะบางต วบ งช สามารถใช หล กฐานเด ยวก นได - ควรให การประก นค ณภาพการศ กษาเป นส วนหน งของการปฏ บ ต งานตามปกต และท าอย าง ต อเน อง - ควรด าเน นการระบบการประก นค ณภาพให ครบ (PDCA) ในท กภารก จ

11 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น บทท 1 ข อม ลเบ องต นของหน วยงาน ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ได ก อต งข นเม อ พ.ศ ตามโครงสร างของพระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร โดยม ช อว า ฝ ายทะเบ ยนและว ดผล ข นตรงก บรองอธ การบด ฝ ายว ชาการ ต อมาม ภารก จเพ มข น จ งได จ ดต งเป น ส าน กส งเสร มว ชาการ ตามพระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร (ฉบ บท 2) พ.ศ ตามมาตรา 7 โดยม อาจารย กล น รส ตานนท เป นผ อ านวยการคนแรก ต อมาเม อม พระราชบ ญญ ต สถาบ นราชภ ฏสงขลา พ.ศ และประกาศส าน กงานสภาสถาบ นราชภ ฏ เร อง หล กเกณฑ การแบ งส วนราชการสถาบ นราชภ ฏ ประกาศ ณ ว นท 25 ต ลาคม พ.ศ สถาบ นราชภ ฏสงขลา จ งได แบ ง ส วนราชการเป น ส าน กส งเสร มว ชาการ และในป การศ กษา 2542 ผศ.อร ณ กาญจนส วรรณ ด ารงต าแหน ง ผ อ านวยการส าน กส งเสร มฯ ได ม การแบ งหน วยงานภายในส าน กส งเสร มว ชาการออกเป น 5 ฝ าย ด งน ฝ ายเลขาน การ ฝ ายทะเบ ยนน กศ กษา ฝ ายประมวลผล ฝ ายหล กส ตรและแผนการเร ยน และฝ ายระบบ ข อม ล และในป การศ กษา 2546 ผศ. อ อยท พย พลศร ด ารงต าแหน งผ อ านวยการส าน กส งเสร มฯ ในป พ.ศ ได ม การเปล ยนแปลงจากสถาบ นราชภ ฏสงขลา มาเป นมหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา จ งม การแบ งส วนราชการใหม เป น ส าน กงานส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ตามกฎกระทรวงจ ดต งส วน ราชการในมหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา กระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ.2548 ณ ว นท 1 ม นาคม พ.ศ.2548 ซ ง ปรากฏในราชก จจาน เบกษา เล ม 122 ตอนท 20 ก ว นท 8 ม นาคม 2548 และม การแบ งส วนราชการเป นไป ตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร องการแบ งส วนราชการในมหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.2549 โดยให แบ งส วนราชการเป นส าน กงานผ อ านวยการ ซ งประกาศ ณ ว นท 23 ม ถ นายน พ.ศ.2549 ปรากฏในราชก จจา น เบกษา เล ม 123 ตอนท 74 ง ว นท 3 ส งหาคม 2549 ซ งม ดร.พ พ ฒน ล มปนะพ ทยาธร เป นผ อ านวยการ ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน และม การขยายการท างานเพ มข นค อ งานประชาส มพ นธ ส าน ก และ งานร บต ดต อและบร การน กศ กษา ต อมา ในป การศ กษา 2551 ม การแต งต ง ผศ.ขว ญกมล ข นพ ท กษ เป นผ อ านวยการส าน กส งเสร ม ว ชาการและงานทะเบ ยน และได ม ปร บโครงสร างการบร หารงานอย างช ดเจน ตามความเห นชอบของสภา มหาว ทยาล ย โดยม การด าเน นงานตามกล มงาน ม การประสานการท างานอย างเป นระบบ ม การจ ด ประช มส มมนาเพ อสร างความเข าใจในการท างานร วมก น เพ อให ม การกระจายการท างานม การสร างสรรค การ ท างานใหม ๆ โดยแบ งกล มงานออกเป น 4 กล มงาน ด งน งานธ รการ งานร บเข าน กศ กษา งานบร การ การศ กษา และงานส งเสร มว ชาการ

12 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 2 2. ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ปร ชญา มาตรฐานว ชาการ บร การด วยใจ ก าวไกลเทคโนโลย และสารสนเทศ ว ส ยท ศน ส งเสร มว ชาการ บร การงานทะเบ ยน ส มาตรฐานสากล ด วยเทคโนโลย ท ท นสม ย พ นธก จ 1. ส งเสร มและพ ฒนาองค ความร ของอาจารย ด านงานว ชาการ 2. ส งเสร มและพ ฒนาอาจารย ให เข าส ต าแหน งทางว ชาการ 3. สน บสน นการว จ ยเพ อพ ฒนางานด านส งเสร มว ชาการ 4. ส งเสร มระบบการจ ดการศ กษา ส มาตรฐานด วย เทคโนโลย ท ท นสม ย 5. พ ฒนาระบบงานร บเข าน กศ กษาให ตรงตามความต องการของหล กส ตรท งเช งปร มาณและค ณภาพ 6. สน บสน นการจ ดการเร ยนการสอนหมวดว ชาศ กษาท วไป 7. สน บสน นการจ ดการเร ยนการสอนในร ปแบบสหก จศ กษา 8. พ ฒนาค ณภาพการให บร การอย างต อเน อง ว ตถ ประสงค 1. เพ อเพ มศ กยภาพของอาจารย ด านงานว ชาการ 2. เพ อให ม ระบบการจ ดการศ กษาด วยเทคโนโลย สารสนเทศให ได ประส ทธ ภาพส งส ด 3. เพ อให ได ระบบการค ดเล อกเข าศ กษาและน กศ กษาตรงตามความต องการของหล กส ตรท งเช งปร มาณ และค ณภาพ 4. เพ อให ม การจ ดการเร ยนการสอนในหมวดว ชาศ กษาท วไปท สามารถพ ฒนาน กศ กษาให เป นบ ณฑ ตท พ งประสงค 5. เพ อให ม การจ ดการเร ยนการสอนในร ปแบบสหก จศ กษาท สามารถผล ตบ ณฑ ตให ม ค ณภาพตามความ ต องการของตลาดแรงงาน

13 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 3 6. เพ อเพ มค ณภาพการให บร การการศ กษา

14 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 4 7. โครงสร างการแบ งส วนราชการและการบร หารงานในส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ อ านวยการ รองผ อ านวยการงานร บเข าศ กษา รองผ อ านวยการงานบร การการศ กษา รองผ อ านวยการงานส งเสร มว ชาการ งานธ รการ * หน วยสารบรรณ * หน วยการประช ม * หน วยการเจ าหน าท * หน วยเลขาน การ * หน วยการเง น * หน วยพ สด * หน วยการประก นค ณภาพการศ กษา * หน วยต ดตามและประเม นผล * หน วยการจ ดท ารายงานประจ าป * หน วยประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองปฏ บ ต ราชการ(กพร.) * หน วยควบค มภายใน (บร หารความ เส ยง) * หน วยจ ดท าแผนงานและค าขอ งบประมาณ งานร บเข าศ กษา * หน วยร บเข า * หน วยประชาส มพ นธ การร บน กศ กษา * หน วยทะเบ ยนน กศ กษา * หน วยระบบคอมพ วเตอร ระบบร บเข า * โครงการสหก จ * หน วยจ ดท าสถ ต * หน วยจ ดท าบ ตรน กศ กษา งานบร การการศ กษา * หน วยหล กส ตรและการเร ยนการสอน * หน วยหล กส ตรและแผนการเร ยน * หน วยระบบคอมพ วเตอร และฐานข อม ล * หน วยบร การท วไป * หน วยว ดผลการศ กษา * หน วยตรวจสอบและประมวลผลการ เร ยน * หน วยตรวจสอบค ณว ฒ * หน วยเอกสารใบร บรอง งานส งเสร มว ชาการ * หน วยพ ฒนาว ชาการ * หน วยหล กส ตรและมาตรฐานว ชาการ * หน วยประสานศ นย การศ กษานอก มหาว ทยาล ยฯ * หน วยจ ดท าวารสารว ชาการ * หน วยว จ ยเก ยวก บการเร ยนการสอน * หน วยจ ดท าค ม อน กศ กษา * หน วยการพ จารณาต าแหน งทางว ชาการ * หน วยสน บสน นพ ฒนาบ คลากร สาย ว ชาการ * หน วยจ ดท าท าเน ยบอาจารย พ เศษ * หน วยจ ดท าท าเน ยบผ ด ารงต าแหน งทาง ว ชาการแห งชาต * หน วยจ ดท าท าเน ยบอาจารย ท ปร กษา

15 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 5 4. บ คลากรในส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 4.1 ผ บร หารส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนต งแต อด ต ป จจ บ น ท ช อ - สก ล ต าแหน ง ระยะเวลา 1 นางสาวน ตยา ธ ญญพาณ ชย ห วหน าส าน กส งเสร มว ชาการ นายช ยสงคราม เคร อหงส ห วหน าส าน กส งเสร มว ชาการ นายแสน ว ตร จ ฤกต ห วหน าส าน กส งเสร มว ชาการ นายก ตต ต นไทย ห วหน าส าน กส งเสร มว ชาการ นางเพ ยร ซ ายขว ญ ห วหน าส าน กส งเสร มว ชาการ นายส ธน อ องคณา ห วหน าส าน กส งเสร มว ชาการ นางศ นทน ย ส งข เกษม ห วหน าส าน กส งเสร มว ชาการ นางสาวสาคร บ ญเล ศ ผ อ านวยการส าน กส งเสร มว ชาการ ผศ.อร ณ กาญจนส วรรณ ผ อ านวยการส าน กส งเสร มว ชาการ ผศ.อ อยท พย พลศร ผ อ านวยการส าน กส งเสร มว ชาการ ดร.พรเล ศ อาภาน ท ต ผ อ านวยการส าน กส งเสร มว ชาการ ดร.พ พ ฒน ล มปนะพ ทยาธร ผ อ านวยการส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผศ.ขว ญกมล ข นพ ท กษ ผ อ านวยการส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 2551-ป จจ บ น 4.2 บ คลากรในป จจ บ น ท ช อ - สก ล ว ฒ การศ กษา ผ บร หารส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 1 ผศ.ขว ญกมล ข นพ ท กษ วท.ม. ศษ.บ. 2 รศ.นฤมล อ ศวเกศมณ วท.ม. ทษ.บ. 3 นางปน ดดา ศ ร พาน ช ค.ม. ศศ.บ. ต าแหน งว ชาการ ต าแหน งบร หาร ผ ช วยศาสตราจารย ระด บ 8 ผ อ านวยการ ส าน กส งเสร มว ชาการฯ รองศาสตราจารย ระด บ 9 รองผ อ านวยการ ร บผ ดชอบ งานส งเสร มว ชาการ อาจารย รองผ อ านวยการ ร บผ ดชอบ งานร บเข าน กศ กษา

16 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 6 ท ช อ - สก ล ว ฒ การศ กษา ต าแหน งว ชาการ ต าแหน งบร หาร 4 นางสาวปร ด ญาดา ก ลยาศ ร สส.ม. รป.บ. น กว ชาการศ กษา ระด บ 6 รองผ อ านวยการ ร บผ ดชอบ งานบร การการศ กษา งานธ รการ 5 นางเสว ยน ช มละออง ศศ.บ. พน กงานราชการ เจ าหน าท บร หารงานท วไป รป.บ. 6 นางส ร กานต ฉ วประเสร ฐ ศศ.บ. พน กงานมหาว ทยาล ย เจ าหน าท บร หารงานท วไป 7 นางส จาร ณ สงขลา บธ.บ. พน กงานประจ าตามส ญญา น กว ชาการศ กษา งานร บเข าน กศ กษา 8 นายว ชระ อย หน วท.บ. พน กงานราชการ น กว ชาการคอมพ วเตอร 9 นางบ ศรา ชะนะ บธ.บ. พน กงานประจ าตามส ญญา น กว ชาการศ กษา 10 นางส ก ญญา หอมจ นทร ศศ.บ. พน กงานประจ าตามส ญญา น กว ชาการศ กษา 11 นางสาวเสาวภา หม ดล หม น วท.บ. พน กงานประจ าตามส ญญา เจ าหน าท บร หารงานท วไป งานบร การการศ กษา 12 นางย พ น ทองหล อ ศศ.บ. ล กจ างประจ า พน กงานพ มพ ด ด 3 13 นางท พย ภาพร ด าก าเหน ด ศศ.บ. พน กงานประจ าตามส ญญา น กว ชาการศ กษา 14 นางสาวมนฤด โชคประส ทธ ค.บ. พน กงานประจ าตามส ญญา น กว ชาการศ กษา 15 นางสาวน ยนา ส บสาย ศศ.บ. พน กงานมหาว ทยาล ย น กว ชาการศ กษา บธ.บ. 16 นางสาวฤท ยพร ส วรรณมณ วท.บ. พน กงานประจ าตามส ญญา น กว ชาการคอมพ วเตอร 17 นายเดชพย ฆ ว ฒ โสภณ วท.บ. พน กงานประจ าตามส ญญา น กว ชาการคอมพ วเตอร งานส งเสร มว ชาการ 18 นางล คณา อ อนชะน ด ศศ.บ. พน กงานมหาว ทยาล ย น กว ชาการศ กษา 19 นางสาวกรรณ การ เกศส ร ยง ศศ.บ. พน กงานประจ าตามส ญญา น กว ชาการศ กษา สร ปข อม ลพ นฐาน 4.3 บ คลากรประจ าส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ประเภทบ คลากร จ านวนบ คลากร

17 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 7 อาจารย 3 ข าราชการพลเร อน 1 ล กจ างประจ า 1 พน กงานราชการ 2 พน กงานมหาว ทยาล ย 3 พน กงานประจ าตามส ญญา 9 รวม 19 จ านวนบ คลากรของส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ป การศ กษา 2554 ม จ านวน 19 คน จ าแนก เป นอาจารย ข าราชการพลเร อน ล กจ างประจ า พน กงานมหาว ทยาล ย พน กงานราชการ และพน กงานประจ า ตาม ส ญญา

18 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 8 ผ ช วยศาสตราจารย ขว ญกมล ข นพ ท กษ ผ อ านวยการส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน นางเสว ยน ช มละออง ร กษาการห วหน าส าน กงานผ อ านวยการฯ งานธ รการ อาจารย ปน ดดา ศ ร พาน ช รองผ อ านวยการ งานร บเข าศ กษา นางสาวปร ด ญาดา ก ลยาศ ร รองผ อ านวยการ งานบร การการศ กษา รองศาสตราจารย นฤมล อ ศวเกศมณ รองผ อ านวยการ งานส งเสร มว ชาการ นางส ร กานต ฉ วประเสร ฐ เจ าหน าท บร หารงานท วไป นางส จาร นางส จาร ณ สงขลาน กว ชาการ ณ น กว ชาการศ กษา นายว ชระ อย หน น กว ชาการคอมพ วเตอร นายว ชระ นางบ ศรา ชะนะ อย หน น กว ชาการคอมพ วเตอร น กว ชาการศ กษา นางส ก ญญา หอมจ นทร น กว ชาการศ กษา นางสาวเสาวภา หม ดล หม น เจ าหน าท บร หารงานท วไป นางย พ น ทองหล อ พน กงานพ มพ ด ด 3 นางท พย ภาพร ด าก าเหน ด น กว ชาการศ กษา นางสาวน ยนา ส บสาย น กว ชาการศ กษา นางสาวมนฤด โชคประส ทธ น กว ชาการศ กษา นางสาวฤท ยพร ส วรรณมณ น กว ชาการคอมพ วเตอร นางล คณา อ อนชะน ด น กว ชาการศ กษา นางสาวกรรณ การ เกศส ร ยง น กว ชาการศ กษา นายเดชพย ฆ ว ฒ โสภณ น กว ชาการคอมพ วเตอร

19 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 9

20 คณะกรรมการบร หารและบ คลากร ผ ช วยศาสตราจารย ขว ญกมล ข นพ ท กษ ผ อ านวยการส าน กส งเสร มว ชาการฯ รองศาสตราจารย นฤมล อ ศวเกศมณ รองผ อ านวยการส าน กส งเสร มว ชาการฯ นางสาวปร ด ญาดา ก ลยาศ ร รองผ อ านวยการส าน กส งเสร มว ชาการฯ นางปน ดดา ศ ร พาน ช รองผ อ านวยการส าน กส งเสร มว ชาการฯ นางเสว ยน ช มละออง ร กษาการห วหน าส าน กงาน ฯ นางย พ น ทองหล อ งานบร การการศ กษา นางท พย ภาพร ด าก าเหน ด งานบร การการศ กษา นางสาวน ยนา ส บสาย งานบร การการศ กษา นางสาวมนฤด โชคประส ทธ งานบร การการศ กษา นางส ก ญญา หอมจ นทร งานร บเข าน กศ กษา นางบ ศรา ชะนะ งานร บเข าน กศ กษา นางส จาร ณ สงขลา งานธ รการ นางส ร กานต ฉ วประเสร ฐ งานธ รการ นางล คณา อ อนชะน ด งานส งเสร มว ชาการ นางสาวกรรณ การ เกศส ร ยง งานส งเสร มว ชาการ นางสาวฤท ยพร ส วรรณมณ งานระบบข อม ล (งานบร การการศ กษา) นายว ชระ อย หน งานระบบข อม ล (งานร บเข าน กศ กษา) นายเดชพย ฆ ว ฒ โสภณ งานระบบข อม ล (งานบร การการศ กษา) นางสาวเสาวภา หม ดล หม น งานร บเข าน กศ กษา

21 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า จ านวนน กศ กษา จ าแนกตามประเภท ป การศ กษา 2554 ประเภทน กศ กษา จ านวน/คน น กศ กษาภาคปกต 8,301 น กศ กษาภาค กศ.บป 5,878 น กศ กษา ป.โท 518 ประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต 25 รวม 14, จ านวนเง น (งบประมาณ) ป งบประมาณ งบประมาณเง นรายได (เง นบ าร งการศ กษา) งาน/โครงการ/ก จกรรม งบประมาณ โครงการพ ฒนางานทะเบ ยนและประมวลผล 3,285,700 บาท แยกตามก จกรรมด งน 1.1 ก จกรรมท 1 บ , ก จกรรมท 2 บ , ก จกรรมท 3 บ , ก จกรรมท 4 บ , ก จกรรมท 5 บ , ก จกรรมท 6 บ ,000 รวม 3,285, งบประมาณเง นรายได (เง น กศ.บป. ศ นย ให การสงขลา) งาน/โครงการ/ก จกรรม งบประมาณ โครงการพ ฒนางานส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 941,500 บาท แยกตามก จกรรมด งน 1.1 ก จกรรมท 1 กศ , ก จกรรมท 2 กศ , ก จกรรมท 3 กศ , ก จกรรมท 4 กศ , ก จกรรมท 5 กศ ,000 รวม 941,500

22 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 12 7 จ านวนหล กส ตร ล าด บท รายการ จ านวนหล กส ตร 1 จ านวนหล กส ตรท เป ดสอนท งหมด 54 - ระด บปร ญญาตร 45 - ระด บ ป. บ ณฑ ต 1 - ระด บปร ญญาโท 8 2 จ านวนหล กส ตรท งหมดท ได ร บอน ม ต จาก สกอ. ตามกรอบ TQF 31 - ระด บปร ญญาตร 29 - ระด บ ป. บ ณฑ ต 1 - ระด บปร ญญาโท 1 3 จ านวนหล กส ตรท งหมดท ย งไม ได ร บอน ม ต ตามกรอบ TQF แต เป นไป 23 ตามเกณฑ มาตรฐานหล กส ตร พ.ศ ครบถ วน - ระด บปร ญญาตร 16 - ระด บ ป. บ ณฑ ต - - ระด บปร ญญาโท 7

23 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 13 8 จ านวนโครงการ ล าด บ โครงการ ว น-เด อน-ป 1 โครงการการบรรยาย การจ ดการเร ยนการสอนเช งปฏ บ ต การ รายว ชาเร ยนร ม.ย. 54 ต.ค. 54 ค ณธรรมน าช ว ตพอเพ ยง 2 โครงการประช มเช งปฏ บ ต การ เป ดประต ส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา SKRU ม.ค. 55 OPEN HOUSE 3 โครงการแนะน าหล กส ตรการศ กษาต อในระด บอ ดมศ กษา โรงเร ยนในเขตพ นท ก นยายน 2554 จ งหว ดสงขลา สต ล พ ทล ง 4 โครงการ การจ ดประช ม/ส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การเข ยนผลงานทาง 30 ม.ย. 1 ก.ค. 54 ว ชาการเพ อเข าส ต าแหน งทางว ชาการ 5 โครงการเตร ยมความพร อมและเข าค ายน กศ กษาใหม ภาคปกต 31 พ.ค โครงการราชภ ฏสงขลาว ชาการ 55 งานเท ดพระเก ยรต 84 พรรษา ภ ม พล มกราคม 55 มหาราช คาราวานว ทยาศาสตร และการแข งข นจรวดขวดน า ประจ าป โครงการประช มเช งปฏ บ ต การแนวทางสร างสรรค ผลงานทางว ชาการ ประจ าป 5 ม นาคม 55 การศ กษา โครงการประช มเช งปฏ บ ต การทางว ชาการ ปฐมน เทศอาจารย ใหม ประจ าป 6 ม นาคม 55 การศ กษา โครงการประช มเช งปฏ บ ต การ การเข ยนผลงานทางว ชาการข นต น ม นาคม โครงการจ ดท าวารสารว ชาการมหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พฤษภาคม ม ถ นายน 2555

24 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 14

25 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 15 บทท 2 ผลการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนได ด าเน นงานการประก นค ณภาพโดยเปร ยบเท ยบก บเกณฑ มาตรฐานและเป าหมายในรอบป ป จจ บ นจากองค ประกอบ และต วบ งช ท เก ยวก บการปฏ บ ต งานจ านวน 5 องค ประกอบ 15 ต วบ งช องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการด าเน นการ ต วบ งช ท 1.1 กระบวนการพ ฒนา ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ (P) ผ ก าก บด แลต วบ งช : ผศ.ขว ญกมล ข นพ ท กษ ผ จ ดเก บข อม ล : ผศ.ขว ญกมล ข นพ ท กษ โทรศ พท : โทรศ พท : เกณฑ การประเม น : คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 1 ข อ 2 หร อ 3 ข อ 4 หร อ 5 ข อ 6 หร อ 7 ข อ 8 ข อ ผลการด าเน นงาน : เกณฑ การประเม น เกณฑ ผลการด าเน นงาน หล กฐาน ผ าน ไม ผ าน 1. ม การจ ดท าแผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบายของ สภาสถาบ น โดยการม ส วน ร วมของบ คลากรในสถาบ น ส าน กส งเสร มว ชาการฯ ม การ จ ดท าแผนกลย ทธ ท สอดคล อง ก บนโยบายของคณะกรรมการ ประจ าส าน กฯ โดยการม ส วน แผนกลย ทธ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ 2555 และได ร บความเห นชอบ ร วมของบ คลากรในหน วยงาน ค าส งแต งต งคณะ จากสภาสถาบ น โดยเป น แผนท เช อมโยงก บปร ชญา หร อปณ ธานและพระราช บ ญญ ต สถาบ น ตลอดจน สอดคล องก บจ ดเน นของ และได ร บความเห นชอบจาก คณะกรรมการประจ าส าน กฯ โดยเป นแผนท เช อมโยงก บ ปร ชญาของหน วยงาน ตลอดจนสอดคล องก บจ ดเน น กรรมการส าน ก ส งเสร มว ชาการฯ ภาพการแสดง ปร ชญา ว ส ยท ศน ของส าน กฯ ภายใน

26 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 16 เกณฑ การประเม น เกณฑ ผลการด าเน นงาน หล กฐาน ผ าน ไม ผ าน กล มสถาบ นกรอบแผน ของกล มหน วยงานกรอบแผน อาคารและใน อ ดมศ กษาระยะยาว15 ป อ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป เว บไซต ของส าน ก ฉบ บท 2 (พ.ศ ) และแผนพ ฒนาการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ฉบ บท 10 (พ.ศ ) ฉบ บท 2 (พ.ศ ) แผนพ ฒนาการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ฉบ บท 10 (พ.ศ ) ส งเสร มว ชาการฯ กรอบแผนอ ดม ศ กษาระยะยาว 15 ป ฉบ บท 2 (พ.ศ ) แผนพ ฒนาการ ศ กษาระด บ อ ดม ศ กษาฉบ บท 10 (พ.ศ ) 2. ม การถ ายทอดแผนกลย ทธ ระด บสถาบ นไปส ท ก หน วยงานภายใน 3. ม กระบวนการแปลงแผน กลย ทธ เป นแผนปฏ บ ต การ ประจ าป ครบ 4 พ นธก จ ค อ ด านการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การทาง ว ชาการ และการท าน บ าร ง ศ ลปะและว ฒนธรรม 4. ม ต วบ งช ของแผนกลย ทธ แผนปฏ บ ต การประจ าป ผ บร หารของส าน กส งเสร ม ว ชาการฯ ได ม การถ ายทอด แผนกลย ทธ ให บ คลากรภายใน ส าน กส งเสร มว ชาการฯ ได ร บ ทราบและเข าใจในท ศทาง เด ยวก น เพ อร วมก นก าหนด เป าหมายการด าเน นงานและ ผ ร บ ผ ดชอบในแผนปฏ บ ต การประจ าป ส าน กส งเสร มว ชาการฯ ม กระบวนการแปลงแผนกล ย ทธ เป นแผนปฏ บ ต การ ประจ าป ครบ 4 พ นธก จ ของมหาว ทยาล ย ค อด านการ เร ยนการสอน การว จ ย การบร การทางว ชาการ และ การท าน บ าร งศ ลปะและ ว ฒนธรรม ส าน กส งเสร มว ชาการฯ ม ต ว บ งช ของแผนกลย ทธ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ รายงานการประช ม คร ง 7/ ค าส งแต งต งคณะ กรรมการด าเน นงาน เว บไซต ของส าน ก ส งเสร มว ชาการฯ แผนกลย ทธ (ฉบ บ ปร บปร ง พ. ศ ) แผนปฏ บ ต การประ จ าป งบประมาณ

27 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 17 เกณฑ การประเม น เกณฑ ผลการด าเน นงาน หล กฐาน ผ าน ไม ผ าน และค าเป าหมายของแต ละ ต วบ งช เพ อว ดความส าเร จ ของการด าเน นงานตาม แผนกลย ทธ และแผนปฏ บ ต การประจ าป แผนปฏ บ ต การประจ าป และ ค าเป าหมายของแต ละต วบ งช เพ อว ดความส าเร จของการ ด าเน นงาน แผนกลย ทธ (ฉบ บ ปร บปร ง พ.ศ ) ค าส งแต งต งคณะ กรรมการประจ า ส าน กส งเสร ม ว ชาการฯ ค าส งแต งต งคณะ กรรมการจ ดท าแผน กลย ทธ ค าส งแต งต งคณะ กรรมการบร หาร ส าน กส งเสร ม ว ชาการฯ 5. ม การด าเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจ าป ครบ 4 พ นธก จ 6. ม การต ดตามผลการด า เน นงานตามต วบ งช ของ แผนปฏ บ ต การประจ าป อย างน อยป ละ 2 คร ง และ รายงานผลต อผ บร หารเพ อ พ จารณา การประเม นตนเองจากผลการด าเน นงาน : ต วบ งช /ข อม ลพ นฐานประกอบต ว บ งช เป าหมาย 2554 ส าน กส งเสร มว ชาการฯ ม การ ด าเน นงานตามแผน ปฏ บ ต การประจ าป ครบ 4 พ นธก จ ส าน กส งเสร มว ชาการฯ ม การ ต ดตามต วบ งช ของแผนปฏ บ ต การประจ าป และรายงานผล ต อผ อ านวยการส าน กส งเสร ม ว ชาการฯ กระบวนการพ ฒนาแผน ข อ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป การศ กษา หน งส อเช ญประช ม วาระการประช ม รายงานการประช ม ส งเสร มว ชาการฯ ผลการด าเน นงาน คะแนนท ได (ข อ..1,2,3,4,5,6,.) การประเม นผลเท ยบก บเป าหมาย : บรรล เป าหมาย ไม บรรล เป าหมาย 4

28 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 18 สร ปภาพรวมต วบ งช ท 1.1 จ ดแข ง ม การท าปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผน กลย ทธ โดยท กคนม ส วนร วม แนวทางเสร ม ควรน าผลการพ จารณาหร อข อค ดเห นมาปร บปร งแผน องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต ต วบ งช ท 2.1 ระบบและกลไกการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ (P) ผ ก าก บด แลต วบ งช : ผศ.ขว ญกมล ข นพ ท กษ ผ จ ดเก บข อม ล : นางล คณา อ อนชะน ด โทรศ พท : โทรศ พท : เกณฑ การประเม น : คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 1 ข อ 2 ข อ 3ข อ 4 ข อ ครบ 5 ข อ ผลการด าเน นงาน : เกณฑ การประเม น เกณฑ ผลการด าเน นงาน หล กฐาน ผ าน ไม ผ าน 1. ม ระบบและกลไกการเป ด หล กส ตรใหม และปร บปร ง หล กส ตรตามแนวทาง ปฏ บ ต ท ก าหนด โดย คณะกรรมการการอ ดม ศ กษา และด าเน นการตาม ระบบท ก าหนด มหาว ทยาล ยม การก าหนด ข นตอนในการเสนอหล กส ตร ใหม และ/หร อหล กส ตรปร บปร ง ซ งม คณะกรรมการท ร บผ ดชอบ หล กส ตร คณะกรรมการ พ จารณาหล กส ตรซ งประกอบ ด วยคณาจารย ภายในและ ผ ทรงค ณว ฒ ภายนอกท ม ความ เช ยวชาญและประสบการณ ใน มาตรฐานการอ ดม ศ กษาและเกณฑ มาตรฐานท เก ยวข อง โดยส าน กงานคณะ กรรมการการอ ดม ศ กษา ค ม อการพ ฒนา/ ปร บปร งหล กส ตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏ

29 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 19 เกณฑ การประเม น เกณฑ ผลการด าเน นงาน หล กฐาน ผ าน ไม ผ าน สาขาว ชาน นๆ โดยเสนอ สงขลา หล กส ตรผ านการพ จารณา กล นกรองจากคณะกรรมการ บร หารคณะคณะกรรมการ ประจ าคณะ คณะกรรมการ ว ชาการ คณะกรรมการสภา ว ชาการคณะกรรมการสภา ค าส งแต งต งคณะ กรรมการพ ฒนา/ ปร บปร งหล กส ตร รายงานการประช ม คณะกรรมการสภา ว ชาการ มหาว ทยาล ย และได ร บการ รายงานการประช ม พ จารณาเห นชอบจากส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา คณะกรรมการสภา ว ชาการ หน งส อพ จารณาเห น ชอบจากส าน กงาน คณะกรรมการการ อ ดมศ กษา 2. ม ระบบและกลไกการป ด หล กส ตรตามแนวทาง ปฏ บ ต ท ก าหนดโดยคณะ กรรมการการอ ดมศ กษา และด าเน นการตามระบบท ก าหนด การด าเน นการพ จารณาป ด หล กส ตร โดยพ จารณาหล กส ตร ท ไม เป นไปตามความต องการ ของประเทศและนโยบายการ ผล ตบ ณฑ ตหล กส ตรท ไม เป นไป ตามเกณฑ มาตรฐานหล กส ตร หร อจ านวนน กศ กษาต ากว าแผน การร บน กศ กษาอย างต อเน อง เป นต น เม อหล กส ตรใดเข า เกณฑ ของการป ดหล กส ตรให เสนอพ จารณาย งคณะกรรมการ ประจ าคณะ คณะกรรมการว ชา การคณะกรรมการสภาว ชาการ และเสนอสภามหาว ทยาล ย เพ อพ จารณาอน ม ต รวมท งแจ ง ส าน กงานคณะ กรรมการการ อ ดมศ กษาภายใน 30 ว นน บจาก ว นท สภามหาว ทยาล ยอน ม ต ป ด แนวปฏ บ ต และข น ตอนการป ดหล กส ตร หน งส อราชการ ท ศธ 0506(2)/ว409 ส าน กงานคณะ กรรมการการอ ดม ศ กษา เร อง แนว ปฏ บ ต การแจ งป ด หล กส ตรสาขาว ชา

30 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 20 เกณฑ การประเม น เกณฑ ผลการด าเน นงาน หล กฐาน ผ าน ไม ผ าน หล กส ตร 3. ท กหล กส ตรม การด าเน น งานให เป นไปตามเกณฑ มาตรฐานหล กส ตรระด บ อ ดมศ กษาและกรอบ มาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บ อ ดมศ กษาแห งชาต (การ ด าเน นงานตามกรอบ มาตรฐานค ณว ฒ ระด บ อ ดมศ กษาแห งชาต หมายถ งต องม การประเม น ผลตาม ต วบ งช ผลการ ด าเน นงานตามประกาศ มาตรฐานค ณว ฒ สาขาหร อ สาขาว ชา เพ อการประก น ค ณภาพหล ก ส ตรและการ เร ยนการสอน กรณ ท หล กส ตรใดย งไม ม ประกาศ มาตรฐานค ณว ฒ สาขาหร อ สาขาว ชาให ประเม นตาม ต วบ งช กลางท ก าหนดใน ภาคผนวก ก) ส าหร บหล ก ส ตรสาขาว ชาช พต องได ร บ การร บรองหล กส ตรจาก สภาหร อองค กรว ชาช พท เก ยวข องด วย(หมายเหต : ส าหร บหล กส ตรเก าหร อ หล กส ตรปร บปร งท ย งไม ได ด าเน นการตามกรอบ มาตรฐานค ณว ฒ ระด บ อ ดมศ กษาแห งชาต ก อนป การศ กษา 2555 ให ย ด หล กส ตรท กหล กส ตรท เป ดสอน เป นไปตามเกณฑ มาตรฐาน หล กส ตร/กรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บ อ ดมศ กษาและได ผ านความเห นชอบจากส าน ก งานคณะกรรมการการอ ดศ กษา (สกอ.) ท งน ท กหล กส ตรจะต อง ให เป นไปตาม เกณฑ มาตรฐานของส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา ตลอดระยะเวลาท ม การจ ดการ เร ยนการสอน มาตรฐานการอ ดม ศ กษาและเกณฑ มาตรฐานท เก ยวข อง ของส าน กงานคณะ กรรมการการ อ ดมศ กษา ประกาศกระทรวง ศ กษาธ การ เร อง กรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บอ ดม ศ กษาแห งชาต พ.ศ สร ปหล กส ตรท เป ด สอนของ มหาว ทยา ล ยราชภ ฏสงขลา ห น งส อน าส ง หล กส ตรส าน กงาน คณะกรรมการการ อ ดมศ กษา สร ปมต ท ประช ม คณะกรรมการสภา มหาว ทยาล ย หน งส อพ จารณา ร บทราบให ความ เห นชอบหล กส ตร

31 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 21 เกณฑ การประเม น เกณฑ ผลการด าเน นงาน หล กฐาน ผ าน ไม ผ าน ตามเกณฑ มาตรฐานหล ก ส ตรระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2548) 4. ม คณะกรรมการร บผ ดชอบ ควบค มก าก บให ม การ ด าเน นการได ครบถ วนท ง ข อ 1 ข อ 2 และข อ 3 ข างต นตลอดเวลาท จ ด การศ กษาและม การประ เม นหล กส ตรท กหล กส ตร อย างน อยตามกรอบเวลาท ก าหนดในเกณฑ มาตรฐาน หล กส ตรฯ กรณ หล กส ตร ท ด าเน นงานตามกรอบ มาตรฐานค ณว ฒ ระด บ อ ดมศ กษาแห งชาต จะต อง ควบค มก าก บให การด าเน น งานตามต วบ งช ในข อ3ผ าน เกณฑ การประเม น 5 ข อ แรกและอย างน อยร อยละ 80 ของต วบ งช ท ก าหนดใน แต ละป ท กหล กส ตร 5. ม คณะกรรมการร บผ ดชอบ ควบค มก าก บให ม การ ด าเน นการได ครบถ วนท ง ม คณะกรรมการร บผ ดชอบ ควบค มก าก บให ได ครบถ วนท งข อ 1 ข อ 2 และ ข อ3 ข างต นตลอดเวลาท จ ด การศ กษา และม การประเม น หล กส ตรท กหล กส ตรอย างน อย ตามกรอบเวลาท ก าหนดใน เกณฑ มาตรฐานหล กส ตรฯ กรณ หล กส ตรท ด าเน นงานตามกรอบ มาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดม ศ กษาแห งชาต จะต องควบค ม ก าก บให การด าเน นงานตามต ว บ งช ในข อ 3 ผ านเกณฑ การ ประเม น 5 ข อแรกและอย าง น อยร อยละ 80 ของต วบ งช ท ก าหนดในแต ละป ท กหล กส ตร ม คณะกรรมการร บผ ดชอบ หล กส ตร ควบค มก าก บให ม การ ด าเน นการได ครบถ วนท งข อ มาตรฐานการอ ดม ศ กษาและเกณฑ มาตรฐานท เก ยวข อง รายละเอ ยดหล ก ส ตร (มคอ.2) ประกาศกระทรวง ศ กษาธ การ เร อง กรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บอ ดม ศ กษาแห งชาต พ.ศ ค าส งแต งต งคณะ กรรมการพ ฒนา/ ปร บปร งหล กส ตร รายละเอ ยดของ รายว ชา (มคอ.3) รายละเอ ยดของ ประสบการณ ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการด า เน นการของรายว ชา (มคอ.5) รายงานผลการ ด าเน นการของ ประสบการณ ภาคสนาม (มคอ.6) มาตรฐานการ อ ดมศ กษาและ เกณฑ มาตรฐานท

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน 1 ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของสำน กงำนอธ กำรบด 1. ประว ต ควำมเป นมำ

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา ๒๕๕๔

รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา ๒๕๕๔ (ฉบ บปร บปร งจากการประเม นโดยคณะกรรมการประเม นค ณภาพ เม อว นอ งคารท 24 และพ ธท 25 กรกฎาคม 2555) คณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (ก นยายน ๒๕๕๕) รายงานการประเม นตนเอง

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556

มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556 ค าน า ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเองฉบ บน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อให คณะว ชา / หน วยงานบร หารท วไป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา Page Ifl o 0 fltw1 1'UU,:JU'lJd~:lJ1ru YU"1.2555 ~ltrnl"1jlmd~n'ljlv(l 1 Ubb~::;trr~md:lJnldb~

More information

สร ปรายงานผลการประช ม เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management): กลย ทธ การสร าง Best Practice ของหน วยงาน

สร ปรายงานผลการประช ม เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management): กลย ทธ การสร าง Best Practice ของหน วยงาน สร ปรายงานผลการประช ม เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management): กลย ทธ การสร าง Best Practice ของหน วยงาน ว นท 12-14 ส งหาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมเดอะบ ช บ ท คเฮาส ต าบลกะรน จ งหว ดภ เก ต ส าน กส งเสร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 โดย นายปร ว ฒน วรรณกลาง อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา www.ipe.ac.th คานา สถาบ นการพลศ กษา ม ความจ าเป นต องเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ คานา คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ได ค าน งถ งความส าค ญ ของทร พยากรมน ษย ท เป นส วนส าค ญในการน านโยบายไปปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ

สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ ว นท 3-8 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ มหาว ทยาล ยรามค าแหง จ งหว ดกร งเทพฯ มหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) โดย ประก นค ณภาพ ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) 1 ค าน า ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information