รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน พฤษภาคม 2555)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555)"

Transcription

1 รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน พฤษภาคม 2555) 22 ม ถ นายน 2555

2 ค าน า ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ตระหน กและให ความส าค ญก บ การด าเน นงานตามระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให การด าเน นงานและบร หารจ ดการส าน ก ส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและได มาตรฐาน โดยได จ ดท ารายงานการ ประเม นตนเองเพ อน าเสนอผลการด าเน นงานและการตรวจสอบตนเองในรอบป งบประมาณ 2554 ต อคณะกรรมการประเม นตรวจสอบ ซ งผลจากการประเม นตรวจสอบของคณะกรรมการฯ คร งน ส าน ก ส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน จะได น ามาใช เป นแนวทางในการปร บปร ง ส งเสร ม สน บสน น และ พ ฒนาการปฏ บ ต งานตามพ ธก จหล ก เพ อบรรล ว ส ยท ศน และพ นธก จของส าน กส งเสร มว ชาการและงาน ทะเบ ยน ได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษาประจ าป การศ กษา 2554 ของส าน กส งเสร ม ว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ประกอบด วย ข อม ลเบ องต นของส าน กส งเสร มว ชาการ และงานทะเบ ยน รายงานผลการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ผศ.ขว ญกมล ข นพ ท กษ ผ อ านวยการส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน

3 สารบ ญ เร อง หน า ค าน า สารบ ญ บทน า ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาของส าน กฯ ผลการด าเน นงานในป ท ผ านมา การน าผลการด าเน นงานป ก อนมาปร บปร งในป ป จจ บ น บทสร ปผ บร หาร บทท 1 ข อม ลเบ องต นของหน วยงาน ประว ต ความเป นมา 1 ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค 2 โครงสร างการบร หารหน วยงาน 3 บ คลากรประจ าส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 5 จ านวนน กศ กษา ประจ าป การศ กษา จ านวนงบประมาณ ประจ าป การศ กษา จ านวนหล กส ตร 9 จ านวนโครงการ ประจ าป การศ กษา บทท 2 รายงานผลการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค 11 องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต 13 องค ประกอบท 7 การบร หารจ ดการ 29 องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ 38 องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ 42 องค ประกอบท 11 อ ตล กษณ ของส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 45 บทท 3 สร ปผลการด าเน นงาน ตารางสร ปผลคะแนนและการประเม นตามรายองค ประกอบ 48 สร ปผลการด าเน นงานโดยภาพรวม 48 สร ปผลการประเม นตามองค ประกอบค ณภาพตามมาตรฐานการอ ดมศ กษา 49

4 และม มมองด านบร หารจ ดการ สร ปการประเม นตามองค ประกอบค ณภาพเฉพาะต วบ งช ของ สกอ. 51 บทท 4 ภาคผนวก คณะกรรมการประจ าส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 54 ข อม ลพ นฐาน Common Data Set 55 บทน า ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ส าน กส งเสร มส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ม การด าเน นงานตาม ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายในอย างต อเน อง โดยเร มต งแต ป การศ กษา 2544 เป นต น มา ในแต ละป ได ม กระบวนการตรวจสอบและประเม นค ณภาพการศ กษาภายในเป นประจ าท กป การศ กษามา อย างต อเน อง ในด านของกลไกการประก นค ณภาพ ผ ท ม ความส าค ญส งผลให การด าเน นงานประสบความส าเร จ และน าไปส การพ ฒนาค ณภาพอย างต อเน อง ค อคณะกรรมการระด บนโยบายและผ บร หารส งส ดของสถาบ นท จะต องให ความส าค ญและก าหนดนโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาภายในท ช ดเจนและเข าใจร วมก นท ก ระด บโดยมอบหมายให หน วยงานหร อคณะกรรมการร บผ ดชอบในการต ดตามตรวจสอบ ประเม นและกระต น ให เก ดการพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาอย างต อเน อง หน าท ส าค ญประการหน งของคณะกรรมการ หร อหน วยงานน ค อ การจ ดระบบประก นค ณภาพพร อมท งต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพท เหมาะสม ส าหร บสถาบ น ระบบประก นค ณภาพท ใช ต องสามารถเช อมโยงให เก ดค ณภาพการปฏ บ ต งาน ต งแต ระด บ บ คคล ระด บภาคว ชาหร อสาขาว ชา ระด บคณะไปจนถ งระด บสถาบ น โดยอาจจ าเป นต องท าค ม อการประก น ค ณภาพในแต ละระด บเพ อก าก บการด าเน นงาน แต ท ส าค ญคณะกรรมการหร อหน วยงานน ต องประสานงาน และผล กด นให เก ดระบบฐานข อม ลและสารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพซ งสามารถใช งานร วมก นได ท กระด บ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาของส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน เพ อให ประก นค ณภาพการศ กษาของส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ด าเน นไปได อย างม ประส ทธ ภาพ จ งก าหนดนโยบายการประก นค ณภาพการศ กษาด งน 1. จ ดต งโครงสร างส าน กงานให เหมาะสมและเป นระบบ ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากร พ ฒนาระบบเทคโนโลย และสารสนเทศให ถ กต องเป นป จจ บ น สามารถ น ามาประย กต ใช และ ปฏ บ ต งานให เก ดประส ทธ ภาพ

5 2. จ ดระบบการศ กษาโดยเน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ ฒนาระบบการให บร การการศ กษาในร ปแบบ One Stop Service พ ฒนาระบบสารสนเทศให ระบบสารสนเทศได ถ กต องและเป นป จจ บ น ท งจ ดหา เทคโนโลย ท ท นสม ยมาช วยในการปฏ บ ต งานให เก ดประส ทธ ภาพ 3. จ ดหาเทคโนโลย สารสนเทศและระบบฐานข อม ล การบร หารจ ดการการศ กษาท ท นสม ย สะดวก รวดเร ว ถ กต อง และปลอดภ ย 4. เพ มศ กยภาพบ คลากรสายผ สอนด านงานว ชาการ 5. จ ดให ม การประก นค ณภาพการศ กษาของการด าเน นงานเพ อให สอดคล องก บระบบการประก น ค ณภาพการศ กษาของส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผลการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา 2553 ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนได ร บการประเม น ค ณภาพภายในป การศ กษา 2553 คณะกรรมการผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในท เข าตรวจประเม นส าน กส งเสร มว ชาการและงาน ทะเบ ยนประกอบด วย 1. ผศ.ดร.เรวด กระโหมวงศ ประธานคณะกรรมการ 2. นางวช ราภรณ ข นจ นทร กรรมการ 3. นางจาร วรรณ เพชรร ตน กรรมการและเลขาน การ รายงานผลการประเม นค ณภาพภายใน จากการประเม นส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน โดยหน วยงานได ก าหนดผลการด าเน นงาน เพ อการประก นค ณภาพตามองค ประกอบ ต วบ งช และเกณฑ การ ประเม นค ณภาพภายในประกอบด วย 5 องค ประกอบ ค อ องค ประกอบท 1 องค ประกอบท 2 องค ประกอบท 7 องค ประกอบท 8 องค ประกอบท 9 สามารถสร ปผลการประเม น ตลอดจนระบ จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและข อเสนอแนะ ได ด งน จ ดแข ง ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ร วมก นในการจ ดท าและปร บปร งแผน พ ฒนาฯ และปร ชญา ปณ ธาน

6 จ ดควรพ ฒนา - ควรด าเน นการระบบค ณภาพให ครบวงจร (PDCA) ในท กภารก จ - ควรม ระบบในการจ ดเก บเอกสารหล กฐานท ช ดเจนและปฏ บ ต ได ง าย ข อเสนอแนะ ควรม การสร างเคร อข ายงานประก นค ณภาพการศ กษาก บหน วยงานภายในและภายนอกสถาบ น

7 การน าผลการด าเน นงานป การศ กษา 2553 มาปร บปร งในป การศ กษา 2554 องค ช อองค ประกอบ ป การศ กษา2553 ป การศ กษา 2554 ประกอบ ท คะแนน ท ได ผลการ ประเม น คะแนน ท ได ผลการ ประเม น 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ 4 ด 4 ด 2 การผล ตบ ณฑ ต 3.71 พอใช 4.33 ด 7 การบร หารและการจ ดการ 3.20 พอใช 5 ด มาก 8 การเง นและงบประมาณ 5 ด มาก 5 ด มาก 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ 4 ด 4 ด ค าเฉล ยท กองค ประกอบ 4.08 ด 4.58 ด มาก หมายเหต * คะแนนท ได หมายถ ง ค าเฉล ยของแต ละต วบ งช ขององค ประกอบน น ๆ * ผลการประเม น หมายถ ง ย งไม ได ค ณภาพ พอใช ด ด มาก ตามเกณฑ ต ดส นของ สกอ. การแปลผลคะแนน การด าเน นงานต องปร บปร งเร งด วน การด าเน นงานต องปร บปร ง การด าเน นงานระด บพอใช การด าเน นงานระด บด การด าเน นงานระด บด มาก

8 บทสร ปส าหร บผ บร หาร ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา เป นหน วยงานส วนกลางท ด าเน นการให บร การและการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล ย ท งน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลาได จ ดให ม ระบบการตรวจสอบและประเม นผลการด าเน นงานข นเป นการภายใน โดยในป การศ กษา 2554 ได ด าเน นงานการประก นค ณภาพครบท กองค ประกอบและต วบ งช ซ งก าหนดโดยส าน กงานคณะกรรมการ อ ดมศ กษาแห งชาต (สกอ) จากการประเม นผลการด าเน นงานของส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนท ง 5 องค ประกอบ 15 ต วบ งช จากผลการด าเน นงานของแต ละองค ประกอบ สร ปด งน องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการด าเน นงาน ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ม การก าหนดว ส ยท ศน ภารก จ และเป าหมายท ช ดเจน ม แผนการด าเน นงานท สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ตามมาตรฐานอ ดมศ กษาม การก าหนดเป าหมายค ณภาพแต ละต วบ งช และด าเน นตามแผนท กภารก จและม การน าผลการประเม นมาปร บปร งแผนกลย ทธ และแผนการ ด าเน นงานอย างต อเน อง ผลการด าเน นงานตามองค ประกอบท 1 ได คะแนนประเม นเฉล ย 4.00 องค ประกอบท 2 การเร ยนการสอน ส าหร บองค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต หร อการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนให ผ เร ยนม ความร ใน ว ชาการและว ชาช พ ม ค ณล กษณะตามหล กส ตรท ก าหนด ผลการด าเน นงานองค ประกอบท 2 จ านวน 6 ต วบ งช ได คะแนนเฉล ยเท าก บ 4.33 หมายถ งการการด าเน นงานของส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ได ค ณภาพในระด บด องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ผลการประเม นองค ประกอบท 7 จ านวน 4 ต วบ งช ได คะแนนเฉล ย 4.75 แสดงให เห นถ งการ ด าเน นงานของส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนม ค ณภาพด มาก จ ดแข ง - ม กระบวนการสรรหาผ บร หารท เป นระบบโปร งใส ตรวจสอบได - ม ระบบและกลไกในการบร หารทร พยากรบ คคล

9 - ม ระบบฐานข อม ลเพ อการต ดส นใจ - ม การน าระบบบร หารความเส ยงมาใช ในการกระบวนการบร หาร องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ ผลประเม นองค ประกอบท 8 จ านวน 1 ต วบ งช ได คะแนนเฉล ย 5.00 แสดงให เห นถ งการ ด าเน นงานของส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนม ค ณภาพด มาก จ ดแข ง - ม ระบบและกลไกการจ ดสรร การว เคราะห ค าใช จ าย การตรวจสอบการเง นและงบประมาณท ม ประส ทธ ภาพ

10 องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ผลการประเม นองค ประกอบท 9 จ านวน 2 ต วบ งช ได คะแนนเฉล ย 4.00 แสดงให เห นถ งการ ด าเน นงานของส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนม ค ณภาพด จ ดแข ง - ม ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน - การต ดตามและตรวจสอบการประก นค ณภาพการศ กษาภายในอย างต อเน อง - ม การก าหนดผ ร บผ ดชอบแต ละองค ประกอบท งการด าเน นการและรวบรวมข อม ลเอกสาร หล กฐานท ช ดเจน ข อเสนอแนะ - ควรสร างเคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาก บหน วยงานภายในและภายนอกสถาบ น - ควรว เคราะห ความสอดคล องของหล กฐานอ างอ งในแต ละองค ประกอบ อ นจะช วยลดภาระงานท ง ในการปฏ บ ต และการจ ดเก บหล กฐานเพราะบางต วบ งช สามารถใช หล กฐานเด ยวก นได - ควรให การประก นค ณภาพการศ กษาเป นส วนหน งของการปฏ บ ต งานตามปกต และท าอย าง ต อเน อง - ควรด าเน นการระบบการประก นค ณภาพให ครบ (PDCA) ในท กภารก จ

11 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น บทท 1 ข อม ลเบ องต นของหน วยงาน ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ได ก อต งข นเม อ พ.ศ ตามโครงสร างของพระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร โดยม ช อว า ฝ ายทะเบ ยนและว ดผล ข นตรงก บรองอธ การบด ฝ ายว ชาการ ต อมาม ภารก จเพ มข น จ งได จ ดต งเป น ส าน กส งเสร มว ชาการ ตามพระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร (ฉบ บท 2) พ.ศ ตามมาตรา 7 โดยม อาจารย กล น รส ตานนท เป นผ อ านวยการคนแรก ต อมาเม อม พระราชบ ญญ ต สถาบ นราชภ ฏสงขลา พ.ศ และประกาศส าน กงานสภาสถาบ นราชภ ฏ เร อง หล กเกณฑ การแบ งส วนราชการสถาบ นราชภ ฏ ประกาศ ณ ว นท 25 ต ลาคม พ.ศ สถาบ นราชภ ฏสงขลา จ งได แบ ง ส วนราชการเป น ส าน กส งเสร มว ชาการ และในป การศ กษา 2542 ผศ.อร ณ กาญจนส วรรณ ด ารงต าแหน ง ผ อ านวยการส าน กส งเสร มฯ ได ม การแบ งหน วยงานภายในส าน กส งเสร มว ชาการออกเป น 5 ฝ าย ด งน ฝ ายเลขาน การ ฝ ายทะเบ ยนน กศ กษา ฝ ายประมวลผล ฝ ายหล กส ตรและแผนการเร ยน และฝ ายระบบ ข อม ล และในป การศ กษา 2546 ผศ. อ อยท พย พลศร ด ารงต าแหน งผ อ านวยการส าน กส งเสร มฯ ในป พ.ศ ได ม การเปล ยนแปลงจากสถาบ นราชภ ฏสงขลา มาเป นมหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา จ งม การแบ งส วนราชการใหม เป น ส าน กงานส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ตามกฎกระทรวงจ ดต งส วน ราชการในมหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา กระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ.2548 ณ ว นท 1 ม นาคม พ.ศ.2548 ซ ง ปรากฏในราชก จจาน เบกษา เล ม 122 ตอนท 20 ก ว นท 8 ม นาคม 2548 และม การแบ งส วนราชการเป นไป ตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร องการแบ งส วนราชการในมหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.2549 โดยให แบ งส วนราชการเป นส าน กงานผ อ านวยการ ซ งประกาศ ณ ว นท 23 ม ถ นายน พ.ศ.2549 ปรากฏในราชก จจา น เบกษา เล ม 123 ตอนท 74 ง ว นท 3 ส งหาคม 2549 ซ งม ดร.พ พ ฒน ล มปนะพ ทยาธร เป นผ อ านวยการ ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน และม การขยายการท างานเพ มข นค อ งานประชาส มพ นธ ส าน ก และ งานร บต ดต อและบร การน กศ กษา ต อมา ในป การศ กษา 2551 ม การแต งต ง ผศ.ขว ญกมล ข นพ ท กษ เป นผ อ านวยการส าน กส งเสร ม ว ชาการและงานทะเบ ยน และได ม ปร บโครงสร างการบร หารงานอย างช ดเจน ตามความเห นชอบของสภา มหาว ทยาล ย โดยม การด าเน นงานตามกล มงาน ม การประสานการท างานอย างเป นระบบ ม การจ ด ประช มส มมนาเพ อสร างความเข าใจในการท างานร วมก น เพ อให ม การกระจายการท างานม การสร างสรรค การ ท างานใหม ๆ โดยแบ งกล มงานออกเป น 4 กล มงาน ด งน งานธ รการ งานร บเข าน กศ กษา งานบร การ การศ กษา และงานส งเสร มว ชาการ

12 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 2 2. ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ปร ชญา มาตรฐานว ชาการ บร การด วยใจ ก าวไกลเทคโนโลย และสารสนเทศ ว ส ยท ศน ส งเสร มว ชาการ บร การงานทะเบ ยน ส มาตรฐานสากล ด วยเทคโนโลย ท ท นสม ย พ นธก จ 1. ส งเสร มและพ ฒนาองค ความร ของอาจารย ด านงานว ชาการ 2. ส งเสร มและพ ฒนาอาจารย ให เข าส ต าแหน งทางว ชาการ 3. สน บสน นการว จ ยเพ อพ ฒนางานด านส งเสร มว ชาการ 4. ส งเสร มระบบการจ ดการศ กษา ส มาตรฐานด วย เทคโนโลย ท ท นสม ย 5. พ ฒนาระบบงานร บเข าน กศ กษาให ตรงตามความต องการของหล กส ตรท งเช งปร มาณและค ณภาพ 6. สน บสน นการจ ดการเร ยนการสอนหมวดว ชาศ กษาท วไป 7. สน บสน นการจ ดการเร ยนการสอนในร ปแบบสหก จศ กษา 8. พ ฒนาค ณภาพการให บร การอย างต อเน อง ว ตถ ประสงค 1. เพ อเพ มศ กยภาพของอาจารย ด านงานว ชาการ 2. เพ อให ม ระบบการจ ดการศ กษาด วยเทคโนโลย สารสนเทศให ได ประส ทธ ภาพส งส ด 3. เพ อให ได ระบบการค ดเล อกเข าศ กษาและน กศ กษาตรงตามความต องการของหล กส ตรท งเช งปร มาณ และค ณภาพ 4. เพ อให ม การจ ดการเร ยนการสอนในหมวดว ชาศ กษาท วไปท สามารถพ ฒนาน กศ กษาให เป นบ ณฑ ตท พ งประสงค 5. เพ อให ม การจ ดการเร ยนการสอนในร ปแบบสหก จศ กษาท สามารถผล ตบ ณฑ ตให ม ค ณภาพตามความ ต องการของตลาดแรงงาน

13 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 3 6. เพ อเพ มค ณภาพการให บร การการศ กษา

14 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 4 7. โครงสร างการแบ งส วนราชการและการบร หารงานในส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ อ านวยการ รองผ อ านวยการงานร บเข าศ กษา รองผ อ านวยการงานบร การการศ กษา รองผ อ านวยการงานส งเสร มว ชาการ งานธ รการ * หน วยสารบรรณ * หน วยการประช ม * หน วยการเจ าหน าท * หน วยเลขาน การ * หน วยการเง น * หน วยพ สด * หน วยการประก นค ณภาพการศ กษา * หน วยต ดตามและประเม นผล * หน วยการจ ดท ารายงานประจ าป * หน วยประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองปฏ บ ต ราชการ(กพร.) * หน วยควบค มภายใน (บร หารความ เส ยง) * หน วยจ ดท าแผนงานและค าขอ งบประมาณ งานร บเข าศ กษา * หน วยร บเข า * หน วยประชาส มพ นธ การร บน กศ กษา * หน วยทะเบ ยนน กศ กษา * หน วยระบบคอมพ วเตอร ระบบร บเข า * โครงการสหก จ * หน วยจ ดท าสถ ต * หน วยจ ดท าบ ตรน กศ กษา งานบร การการศ กษา * หน วยหล กส ตรและการเร ยนการสอน * หน วยหล กส ตรและแผนการเร ยน * หน วยระบบคอมพ วเตอร และฐานข อม ล * หน วยบร การท วไป * หน วยว ดผลการศ กษา * หน วยตรวจสอบและประมวลผลการ เร ยน * หน วยตรวจสอบค ณว ฒ * หน วยเอกสารใบร บรอง งานส งเสร มว ชาการ * หน วยพ ฒนาว ชาการ * หน วยหล กส ตรและมาตรฐานว ชาการ * หน วยประสานศ นย การศ กษานอก มหาว ทยาล ยฯ * หน วยจ ดท าวารสารว ชาการ * หน วยว จ ยเก ยวก บการเร ยนการสอน * หน วยจ ดท าค ม อน กศ กษา * หน วยการพ จารณาต าแหน งทางว ชาการ * หน วยสน บสน นพ ฒนาบ คลากร สาย ว ชาการ * หน วยจ ดท าท าเน ยบอาจารย พ เศษ * หน วยจ ดท าท าเน ยบผ ด ารงต าแหน งทาง ว ชาการแห งชาต * หน วยจ ดท าท าเน ยบอาจารย ท ปร กษา

15 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 5 4. บ คลากรในส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 4.1 ผ บร หารส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนต งแต อด ต ป จจ บ น ท ช อ - สก ล ต าแหน ง ระยะเวลา 1 นางสาวน ตยา ธ ญญพาณ ชย ห วหน าส าน กส งเสร มว ชาการ นายช ยสงคราม เคร อหงส ห วหน าส าน กส งเสร มว ชาการ นายแสน ว ตร จ ฤกต ห วหน าส าน กส งเสร มว ชาการ นายก ตต ต นไทย ห วหน าส าน กส งเสร มว ชาการ นางเพ ยร ซ ายขว ญ ห วหน าส าน กส งเสร มว ชาการ นายส ธน อ องคณา ห วหน าส าน กส งเสร มว ชาการ นางศ นทน ย ส งข เกษม ห วหน าส าน กส งเสร มว ชาการ นางสาวสาคร บ ญเล ศ ผ อ านวยการส าน กส งเสร มว ชาการ ผศ.อร ณ กาญจนส วรรณ ผ อ านวยการส าน กส งเสร มว ชาการ ผศ.อ อยท พย พลศร ผ อ านวยการส าน กส งเสร มว ชาการ ดร.พรเล ศ อาภาน ท ต ผ อ านวยการส าน กส งเสร มว ชาการ ดร.พ พ ฒน ล มปนะพ ทยาธร ผ อ านวยการส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผศ.ขว ญกมล ข นพ ท กษ ผ อ านวยการส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 2551-ป จจ บ น 4.2 บ คลากรในป จจ บ น ท ช อ - สก ล ว ฒ การศ กษา ผ บร หารส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 1 ผศ.ขว ญกมล ข นพ ท กษ วท.ม. ศษ.บ. 2 รศ.นฤมล อ ศวเกศมณ วท.ม. ทษ.บ. 3 นางปน ดดา ศ ร พาน ช ค.ม. ศศ.บ. ต าแหน งว ชาการ ต าแหน งบร หาร ผ ช วยศาสตราจารย ระด บ 8 ผ อ านวยการ ส าน กส งเสร มว ชาการฯ รองศาสตราจารย ระด บ 9 รองผ อ านวยการ ร บผ ดชอบ งานส งเสร มว ชาการ อาจารย รองผ อ านวยการ ร บผ ดชอบ งานร บเข าน กศ กษา

16 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 6 ท ช อ - สก ล ว ฒ การศ กษา ต าแหน งว ชาการ ต าแหน งบร หาร 4 นางสาวปร ด ญาดา ก ลยาศ ร สส.ม. รป.บ. น กว ชาการศ กษา ระด บ 6 รองผ อ านวยการ ร บผ ดชอบ งานบร การการศ กษา งานธ รการ 5 นางเสว ยน ช มละออง ศศ.บ. พน กงานราชการ เจ าหน าท บร หารงานท วไป รป.บ. 6 นางส ร กานต ฉ วประเสร ฐ ศศ.บ. พน กงานมหาว ทยาล ย เจ าหน าท บร หารงานท วไป 7 นางส จาร ณ สงขลา บธ.บ. พน กงานประจ าตามส ญญา น กว ชาการศ กษา งานร บเข าน กศ กษา 8 นายว ชระ อย หน วท.บ. พน กงานราชการ น กว ชาการคอมพ วเตอร 9 นางบ ศรา ชะนะ บธ.บ. พน กงานประจ าตามส ญญา น กว ชาการศ กษา 10 นางส ก ญญา หอมจ นทร ศศ.บ. พน กงานประจ าตามส ญญา น กว ชาการศ กษา 11 นางสาวเสาวภา หม ดล หม น วท.บ. พน กงานประจ าตามส ญญา เจ าหน าท บร หารงานท วไป งานบร การการศ กษา 12 นางย พ น ทองหล อ ศศ.บ. ล กจ างประจ า พน กงานพ มพ ด ด 3 13 นางท พย ภาพร ด าก าเหน ด ศศ.บ. พน กงานประจ าตามส ญญา น กว ชาการศ กษา 14 นางสาวมนฤด โชคประส ทธ ค.บ. พน กงานประจ าตามส ญญา น กว ชาการศ กษา 15 นางสาวน ยนา ส บสาย ศศ.บ. พน กงานมหาว ทยาล ย น กว ชาการศ กษา บธ.บ. 16 นางสาวฤท ยพร ส วรรณมณ วท.บ. พน กงานประจ าตามส ญญา น กว ชาการคอมพ วเตอร 17 นายเดชพย ฆ ว ฒ โสภณ วท.บ. พน กงานประจ าตามส ญญา น กว ชาการคอมพ วเตอร งานส งเสร มว ชาการ 18 นางล คณา อ อนชะน ด ศศ.บ. พน กงานมหาว ทยาล ย น กว ชาการศ กษา 19 นางสาวกรรณ การ เกศส ร ยง ศศ.บ. พน กงานประจ าตามส ญญา น กว ชาการศ กษา สร ปข อม ลพ นฐาน 4.3 บ คลากรประจ าส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ประเภทบ คลากร จ านวนบ คลากร

17 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 7 อาจารย 3 ข าราชการพลเร อน 1 ล กจ างประจ า 1 พน กงานราชการ 2 พน กงานมหาว ทยาล ย 3 พน กงานประจ าตามส ญญา 9 รวม 19 จ านวนบ คลากรของส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ป การศ กษา 2554 ม จ านวน 19 คน จ าแนก เป นอาจารย ข าราชการพลเร อน ล กจ างประจ า พน กงานมหาว ทยาล ย พน กงานราชการ และพน กงานประจ า ตาม ส ญญา

18 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 8 ผ ช วยศาสตราจารย ขว ญกมล ข นพ ท กษ ผ อ านวยการส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน นางเสว ยน ช มละออง ร กษาการห วหน าส าน กงานผ อ านวยการฯ งานธ รการ อาจารย ปน ดดา ศ ร พาน ช รองผ อ านวยการ งานร บเข าศ กษา นางสาวปร ด ญาดา ก ลยาศ ร รองผ อ านวยการ งานบร การการศ กษา รองศาสตราจารย นฤมล อ ศวเกศมณ รองผ อ านวยการ งานส งเสร มว ชาการ นางส ร กานต ฉ วประเสร ฐ เจ าหน าท บร หารงานท วไป นางส จาร นางส จาร ณ สงขลาน กว ชาการ ณ น กว ชาการศ กษา นายว ชระ อย หน น กว ชาการคอมพ วเตอร นายว ชระ นางบ ศรา ชะนะ อย หน น กว ชาการคอมพ วเตอร น กว ชาการศ กษา นางส ก ญญา หอมจ นทร น กว ชาการศ กษา นางสาวเสาวภา หม ดล หม น เจ าหน าท บร หารงานท วไป นางย พ น ทองหล อ พน กงานพ มพ ด ด 3 นางท พย ภาพร ด าก าเหน ด น กว ชาการศ กษา นางสาวน ยนา ส บสาย น กว ชาการศ กษา นางสาวมนฤด โชคประส ทธ น กว ชาการศ กษา นางสาวฤท ยพร ส วรรณมณ น กว ชาการคอมพ วเตอร นางล คณา อ อนชะน ด น กว ชาการศ กษา นางสาวกรรณ การ เกศส ร ยง น กว ชาการศ กษา นายเดชพย ฆ ว ฒ โสภณ น กว ชาการคอมพ วเตอร

19 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 9

20 คณะกรรมการบร หารและบ คลากร ผ ช วยศาสตราจารย ขว ญกมล ข นพ ท กษ ผ อ านวยการส าน กส งเสร มว ชาการฯ รองศาสตราจารย นฤมล อ ศวเกศมณ รองผ อ านวยการส าน กส งเสร มว ชาการฯ นางสาวปร ด ญาดา ก ลยาศ ร รองผ อ านวยการส าน กส งเสร มว ชาการฯ นางปน ดดา ศ ร พาน ช รองผ อ านวยการส าน กส งเสร มว ชาการฯ นางเสว ยน ช มละออง ร กษาการห วหน าส าน กงาน ฯ นางย พ น ทองหล อ งานบร การการศ กษา นางท พย ภาพร ด าก าเหน ด งานบร การการศ กษา นางสาวน ยนา ส บสาย งานบร การการศ กษา นางสาวมนฤด โชคประส ทธ งานบร การการศ กษา นางส ก ญญา หอมจ นทร งานร บเข าน กศ กษา นางบ ศรา ชะนะ งานร บเข าน กศ กษา นางส จาร ณ สงขลา งานธ รการ นางส ร กานต ฉ วประเสร ฐ งานธ รการ นางล คณา อ อนชะน ด งานส งเสร มว ชาการ นางสาวกรรณ การ เกศส ร ยง งานส งเสร มว ชาการ นางสาวฤท ยพร ส วรรณมณ งานระบบข อม ล (งานบร การการศ กษา) นายว ชระ อย หน งานระบบข อม ล (งานร บเข าน กศ กษา) นายเดชพย ฆ ว ฒ โสภณ งานระบบข อม ล (งานบร การการศ กษา) นางสาวเสาวภา หม ดล หม น งานร บเข าน กศ กษา

21 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า จ านวนน กศ กษา จ าแนกตามประเภท ป การศ กษา 2554 ประเภทน กศ กษา จ านวน/คน น กศ กษาภาคปกต 8,301 น กศ กษาภาค กศ.บป 5,878 น กศ กษา ป.โท 518 ประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต 25 รวม 14, จ านวนเง น (งบประมาณ) ป งบประมาณ งบประมาณเง นรายได (เง นบ าร งการศ กษา) งาน/โครงการ/ก จกรรม งบประมาณ โครงการพ ฒนางานทะเบ ยนและประมวลผล 3,285,700 บาท แยกตามก จกรรมด งน 1.1 ก จกรรมท 1 บ , ก จกรรมท 2 บ , ก จกรรมท 3 บ , ก จกรรมท 4 บ , ก จกรรมท 5 บ , ก จกรรมท 6 บ ,000 รวม 3,285, งบประมาณเง นรายได (เง น กศ.บป. ศ นย ให การสงขลา) งาน/โครงการ/ก จกรรม งบประมาณ โครงการพ ฒนางานส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 941,500 บาท แยกตามก จกรรมด งน 1.1 ก จกรรมท 1 กศ , ก จกรรมท 2 กศ , ก จกรรมท 3 กศ , ก จกรรมท 4 กศ , ก จกรรมท 5 กศ ,000 รวม 941,500

22 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 12 7 จ านวนหล กส ตร ล าด บท รายการ จ านวนหล กส ตร 1 จ านวนหล กส ตรท เป ดสอนท งหมด 54 - ระด บปร ญญาตร 45 - ระด บ ป. บ ณฑ ต 1 - ระด บปร ญญาโท 8 2 จ านวนหล กส ตรท งหมดท ได ร บอน ม ต จาก สกอ. ตามกรอบ TQF 31 - ระด บปร ญญาตร 29 - ระด บ ป. บ ณฑ ต 1 - ระด บปร ญญาโท 1 3 จ านวนหล กส ตรท งหมดท ย งไม ได ร บอน ม ต ตามกรอบ TQF แต เป นไป 23 ตามเกณฑ มาตรฐานหล กส ตร พ.ศ ครบถ วน - ระด บปร ญญาตร 16 - ระด บ ป. บ ณฑ ต - - ระด บปร ญญาโท 7

23 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 13 8 จ านวนโครงการ ล าด บ โครงการ ว น-เด อน-ป 1 โครงการการบรรยาย การจ ดการเร ยนการสอนเช งปฏ บ ต การ รายว ชาเร ยนร ม.ย. 54 ต.ค. 54 ค ณธรรมน าช ว ตพอเพ ยง 2 โครงการประช มเช งปฏ บ ต การ เป ดประต ส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา SKRU ม.ค. 55 OPEN HOUSE 3 โครงการแนะน าหล กส ตรการศ กษาต อในระด บอ ดมศ กษา โรงเร ยนในเขตพ นท ก นยายน 2554 จ งหว ดสงขลา สต ล พ ทล ง 4 โครงการ การจ ดประช ม/ส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การเข ยนผลงานทาง 30 ม.ย. 1 ก.ค. 54 ว ชาการเพ อเข าส ต าแหน งทางว ชาการ 5 โครงการเตร ยมความพร อมและเข าค ายน กศ กษาใหม ภาคปกต 31 พ.ค โครงการราชภ ฏสงขลาว ชาการ 55 งานเท ดพระเก ยรต 84 พรรษา ภ ม พล มกราคม 55 มหาราช คาราวานว ทยาศาสตร และการแข งข นจรวดขวดน า ประจ าป โครงการประช มเช งปฏ บ ต การแนวทางสร างสรรค ผลงานทางว ชาการ ประจ าป 5 ม นาคม 55 การศ กษา โครงการประช มเช งปฏ บ ต การทางว ชาการ ปฐมน เทศอาจารย ใหม ประจ าป 6 ม นาคม 55 การศ กษา โครงการประช มเช งปฏ บ ต การ การเข ยนผลงานทางว ชาการข นต น ม นาคม โครงการจ ดท าวารสารว ชาการมหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พฤษภาคม ม ถ นายน 2555

24 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 14

25 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 15 บทท 2 ผลการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยนได ด าเน นงานการประก นค ณภาพโดยเปร ยบเท ยบก บเกณฑ มาตรฐานและเป าหมายในรอบป ป จจ บ นจากองค ประกอบ และต วบ งช ท เก ยวก บการปฏ บ ต งานจ านวน 5 องค ประกอบ 15 ต วบ งช องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการด าเน นการ ต วบ งช ท 1.1 กระบวนการพ ฒนา ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ (P) ผ ก าก บด แลต วบ งช : ผศ.ขว ญกมล ข นพ ท กษ ผ จ ดเก บข อม ล : ผศ.ขว ญกมล ข นพ ท กษ โทรศ พท : โทรศ พท : เกณฑ การประเม น : คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 1 ข อ 2 หร อ 3 ข อ 4 หร อ 5 ข อ 6 หร อ 7 ข อ 8 ข อ ผลการด าเน นงาน : เกณฑ การประเม น เกณฑ ผลการด าเน นงาน หล กฐาน ผ าน ไม ผ าน 1. ม การจ ดท าแผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบายของ สภาสถาบ น โดยการม ส วน ร วมของบ คลากรในสถาบ น ส าน กส งเสร มว ชาการฯ ม การ จ ดท าแผนกลย ทธ ท สอดคล อง ก บนโยบายของคณะกรรมการ ประจ าส าน กฯ โดยการม ส วน แผนกลย ทธ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ 2555 และได ร บความเห นชอบ ร วมของบ คลากรในหน วยงาน ค าส งแต งต งคณะ จากสภาสถาบ น โดยเป น แผนท เช อมโยงก บปร ชญา หร อปณ ธานและพระราช บ ญญ ต สถาบ น ตลอดจน สอดคล องก บจ ดเน นของ และได ร บความเห นชอบจาก คณะกรรมการประจ าส าน กฯ โดยเป นแผนท เช อมโยงก บ ปร ชญาของหน วยงาน ตลอดจนสอดคล องก บจ ดเน น กรรมการส าน ก ส งเสร มว ชาการฯ ภาพการแสดง ปร ชญา ว ส ยท ศน ของส าน กฯ ภายใน

26 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 16 เกณฑ การประเม น เกณฑ ผลการด าเน นงาน หล กฐาน ผ าน ไม ผ าน กล มสถาบ นกรอบแผน ของกล มหน วยงานกรอบแผน อาคารและใน อ ดมศ กษาระยะยาว15 ป อ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป เว บไซต ของส าน ก ฉบ บท 2 (พ.ศ ) และแผนพ ฒนาการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ฉบ บท 10 (พ.ศ ) ฉบ บท 2 (พ.ศ ) แผนพ ฒนาการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ฉบ บท 10 (พ.ศ ) ส งเสร มว ชาการฯ กรอบแผนอ ดม ศ กษาระยะยาว 15 ป ฉบ บท 2 (พ.ศ ) แผนพ ฒนาการ ศ กษาระด บ อ ดม ศ กษาฉบ บท 10 (พ.ศ ) 2. ม การถ ายทอดแผนกลย ทธ ระด บสถาบ นไปส ท ก หน วยงานภายใน 3. ม กระบวนการแปลงแผน กลย ทธ เป นแผนปฏ บ ต การ ประจ าป ครบ 4 พ นธก จ ค อ ด านการเร ยนการสอน การว จ ย การบร การทาง ว ชาการ และการท าน บ าร ง ศ ลปะและว ฒนธรรม 4. ม ต วบ งช ของแผนกลย ทธ แผนปฏ บ ต การประจ าป ผ บร หารของส าน กส งเสร ม ว ชาการฯ ได ม การถ ายทอด แผนกลย ทธ ให บ คลากรภายใน ส าน กส งเสร มว ชาการฯ ได ร บ ทราบและเข าใจในท ศทาง เด ยวก น เพ อร วมก นก าหนด เป าหมายการด าเน นงานและ ผ ร บ ผ ดชอบในแผนปฏ บ ต การประจ าป ส าน กส งเสร มว ชาการฯ ม กระบวนการแปลงแผนกล ย ทธ เป นแผนปฏ บ ต การ ประจ าป ครบ 4 พ นธก จ ของมหาว ทยาล ย ค อด านการ เร ยนการสอน การว จ ย การบร การทางว ชาการ และ การท าน บ าร งศ ลปะและ ว ฒนธรรม ส าน กส งเสร มว ชาการฯ ม ต ว บ งช ของแผนกลย ทธ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ รายงานการประช ม คร ง 7/ ค าส งแต งต งคณะ กรรมการด าเน นงาน เว บไซต ของส าน ก ส งเสร มว ชาการฯ แผนกลย ทธ (ฉบ บ ปร บปร ง พ. ศ ) แผนปฏ บ ต การประ จ าป งบประมาณ

27 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 17 เกณฑ การประเม น เกณฑ ผลการด าเน นงาน หล กฐาน ผ าน ไม ผ าน และค าเป าหมายของแต ละ ต วบ งช เพ อว ดความส าเร จ ของการด าเน นงานตาม แผนกลย ทธ และแผนปฏ บ ต การประจ าป แผนปฏ บ ต การประจ าป และ ค าเป าหมายของแต ละต วบ งช เพ อว ดความส าเร จของการ ด าเน นงาน แผนกลย ทธ (ฉบ บ ปร บปร ง พ.ศ ) ค าส งแต งต งคณะ กรรมการประจ า ส าน กส งเสร ม ว ชาการฯ ค าส งแต งต งคณะ กรรมการจ ดท าแผน กลย ทธ ค าส งแต งต งคณะ กรรมการบร หาร ส าน กส งเสร ม ว ชาการฯ 5. ม การด าเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจ าป ครบ 4 พ นธก จ 6. ม การต ดตามผลการด า เน นงานตามต วบ งช ของ แผนปฏ บ ต การประจ าป อย างน อยป ละ 2 คร ง และ รายงานผลต อผ บร หารเพ อ พ จารณา การประเม นตนเองจากผลการด าเน นงาน : ต วบ งช /ข อม ลพ นฐานประกอบต ว บ งช เป าหมาย 2554 ส าน กส งเสร มว ชาการฯ ม การ ด าเน นงานตามแผน ปฏ บ ต การประจ าป ครบ 4 พ นธก จ ส าน กส งเสร มว ชาการฯ ม การ ต ดตามต วบ งช ของแผนปฏ บ ต การประจ าป และรายงานผล ต อผ อ านวยการส าน กส งเสร ม ว ชาการฯ กระบวนการพ ฒนาแผน ข อ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป การศ กษา หน งส อเช ญประช ม วาระการประช ม รายงานการประช ม ส งเสร มว ชาการฯ ผลการด าเน นงาน คะแนนท ได (ข อ..1,2,3,4,5,6,.) การประเม นผลเท ยบก บเป าหมาย : บรรล เป าหมาย ไม บรรล เป าหมาย 4

28 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 18 สร ปภาพรวมต วบ งช ท 1.1 จ ดแข ง ม การท าปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผน กลย ทธ โดยท กคนม ส วนร วม แนวทางเสร ม ควรน าผลการพ จารณาหร อข อค ดเห นมาปร บปร งแผน องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต ต วบ งช ท 2.1 ระบบและกลไกการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ (P) ผ ก าก บด แลต วบ งช : ผศ.ขว ญกมล ข นพ ท กษ ผ จ ดเก บข อม ล : นางล คณา อ อนชะน ด โทรศ พท : โทรศ พท : เกณฑ การประเม น : คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 1 ข อ 2 ข อ 3ข อ 4 ข อ ครบ 5 ข อ ผลการด าเน นงาน : เกณฑ การประเม น เกณฑ ผลการด าเน นงาน หล กฐาน ผ าน ไม ผ าน 1. ม ระบบและกลไกการเป ด หล กส ตรใหม และปร บปร ง หล กส ตรตามแนวทาง ปฏ บ ต ท ก าหนด โดย คณะกรรมการการอ ดม ศ กษา และด าเน นการตาม ระบบท ก าหนด มหาว ทยาล ยม การก าหนด ข นตอนในการเสนอหล กส ตร ใหม และ/หร อหล กส ตรปร บปร ง ซ งม คณะกรรมการท ร บผ ดชอบ หล กส ตร คณะกรรมการ พ จารณาหล กส ตรซ งประกอบ ด วยคณาจารย ภายในและ ผ ทรงค ณว ฒ ภายนอกท ม ความ เช ยวชาญและประสบการณ ใน มาตรฐานการอ ดม ศ กษาและเกณฑ มาตรฐานท เก ยวข อง โดยส าน กงานคณะ กรรมการการอ ดม ศ กษา ค ม อการพ ฒนา/ ปร บปร งหล กส ตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏ

29 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 19 เกณฑ การประเม น เกณฑ ผลการด าเน นงาน หล กฐาน ผ าน ไม ผ าน สาขาว ชาน นๆ โดยเสนอ สงขลา หล กส ตรผ านการพ จารณา กล นกรองจากคณะกรรมการ บร หารคณะคณะกรรมการ ประจ าคณะ คณะกรรมการ ว ชาการ คณะกรรมการสภา ว ชาการคณะกรรมการสภา ค าส งแต งต งคณะ กรรมการพ ฒนา/ ปร บปร งหล กส ตร รายงานการประช ม คณะกรรมการสภา ว ชาการ มหาว ทยาล ย และได ร บการ รายงานการประช ม พ จารณาเห นชอบจากส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา คณะกรรมการสภา ว ชาการ หน งส อพ จารณาเห น ชอบจากส าน กงาน คณะกรรมการการ อ ดมศ กษา 2. ม ระบบและกลไกการป ด หล กส ตรตามแนวทาง ปฏ บ ต ท ก าหนดโดยคณะ กรรมการการอ ดมศ กษา และด าเน นการตามระบบท ก าหนด การด าเน นการพ จารณาป ด หล กส ตร โดยพ จารณาหล กส ตร ท ไม เป นไปตามความต องการ ของประเทศและนโยบายการ ผล ตบ ณฑ ตหล กส ตรท ไม เป นไป ตามเกณฑ มาตรฐานหล กส ตร หร อจ านวนน กศ กษาต ากว าแผน การร บน กศ กษาอย างต อเน อง เป นต น เม อหล กส ตรใดเข า เกณฑ ของการป ดหล กส ตรให เสนอพ จารณาย งคณะกรรมการ ประจ าคณะ คณะกรรมการว ชา การคณะกรรมการสภาว ชาการ และเสนอสภามหาว ทยาล ย เพ อพ จารณาอน ม ต รวมท งแจ ง ส าน กงานคณะ กรรมการการ อ ดมศ กษาภายใน 30 ว นน บจาก ว นท สภามหาว ทยาล ยอน ม ต ป ด แนวปฏ บ ต และข น ตอนการป ดหล กส ตร หน งส อราชการ ท ศธ 0506(2)/ว409 ส าน กงานคณะ กรรมการการอ ดม ศ กษา เร อง แนว ปฏ บ ต การแจ งป ด หล กส ตรสาขาว ชา

30 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 20 เกณฑ การประเม น เกณฑ ผลการด าเน นงาน หล กฐาน ผ าน ไม ผ าน หล กส ตร 3. ท กหล กส ตรม การด าเน น งานให เป นไปตามเกณฑ มาตรฐานหล กส ตรระด บ อ ดมศ กษาและกรอบ มาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บ อ ดมศ กษาแห งชาต (การ ด าเน นงานตามกรอบ มาตรฐานค ณว ฒ ระด บ อ ดมศ กษาแห งชาต หมายถ งต องม การประเม น ผลตาม ต วบ งช ผลการ ด าเน นงานตามประกาศ มาตรฐานค ณว ฒ สาขาหร อ สาขาว ชา เพ อการประก น ค ณภาพหล ก ส ตรและการ เร ยนการสอน กรณ ท หล กส ตรใดย งไม ม ประกาศ มาตรฐานค ณว ฒ สาขาหร อ สาขาว ชาให ประเม นตาม ต วบ งช กลางท ก าหนดใน ภาคผนวก ก) ส าหร บหล ก ส ตรสาขาว ชาช พต องได ร บ การร บรองหล กส ตรจาก สภาหร อองค กรว ชาช พท เก ยวข องด วย(หมายเหต : ส าหร บหล กส ตรเก าหร อ หล กส ตรปร บปร งท ย งไม ได ด าเน นการตามกรอบ มาตรฐานค ณว ฒ ระด บ อ ดมศ กษาแห งชาต ก อนป การศ กษา 2555 ให ย ด หล กส ตรท กหล กส ตรท เป ดสอน เป นไปตามเกณฑ มาตรฐาน หล กส ตร/กรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บ อ ดมศ กษาและได ผ านความเห นชอบจากส าน ก งานคณะกรรมการการอ ดศ กษา (สกอ.) ท งน ท กหล กส ตรจะต อง ให เป นไปตาม เกณฑ มาตรฐานของส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา ตลอดระยะเวลาท ม การจ ดการ เร ยนการสอน มาตรฐานการอ ดม ศ กษาและเกณฑ มาตรฐานท เก ยวข อง ของส าน กงานคณะ กรรมการการ อ ดมศ กษา ประกาศกระทรวง ศ กษาธ การ เร อง กรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บอ ดม ศ กษาแห งชาต พ.ศ สร ปหล กส ตรท เป ด สอนของ มหาว ทยา ล ยราชภ ฏสงขลา ห น งส อน าส ง หล กส ตรส าน กงาน คณะกรรมการการ อ ดมศ กษา สร ปมต ท ประช ม คณะกรรมการสภา มหาว ทยาล ย หน งส อพ จารณา ร บทราบให ความ เห นชอบหล กส ตร

31 รายงานการประเม นตนเอง 2554 หน า 21 เกณฑ การประเม น เกณฑ ผลการด าเน นงาน หล กฐาน ผ าน ไม ผ าน ตามเกณฑ มาตรฐานหล ก ส ตรระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2548) 4. ม คณะกรรมการร บผ ดชอบ ควบค มก าก บให ม การ ด าเน นการได ครบถ วนท ง ข อ 1 ข อ 2 และข อ 3 ข างต นตลอดเวลาท จ ด การศ กษาและม การประ เม นหล กส ตรท กหล กส ตร อย างน อยตามกรอบเวลาท ก าหนดในเกณฑ มาตรฐาน หล กส ตรฯ กรณ หล กส ตร ท ด าเน นงานตามกรอบ มาตรฐานค ณว ฒ ระด บ อ ดมศ กษาแห งชาต จะต อง ควบค มก าก บให การด าเน น งานตามต วบ งช ในข อ3ผ าน เกณฑ การประเม น 5 ข อ แรกและอย างน อยร อยละ 80 ของต วบ งช ท ก าหนดใน แต ละป ท กหล กส ตร 5. ม คณะกรรมการร บผ ดชอบ ควบค มก าก บให ม การ ด าเน นการได ครบถ วนท ง ม คณะกรรมการร บผ ดชอบ ควบค มก าก บให ได ครบถ วนท งข อ 1 ข อ 2 และ ข อ3 ข างต นตลอดเวลาท จ ด การศ กษา และม การประเม น หล กส ตรท กหล กส ตรอย างน อย ตามกรอบเวลาท ก าหนดใน เกณฑ มาตรฐานหล กส ตรฯ กรณ หล กส ตรท ด าเน นงานตามกรอบ มาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดม ศ กษาแห งชาต จะต องควบค ม ก าก บให การด าเน นงานตามต ว บ งช ในข อ 3 ผ านเกณฑ การ ประเม น 5 ข อแรกและอย าง น อยร อยละ 80 ของต วบ งช ท ก าหนดในแต ละป ท กหล กส ตร ม คณะกรรมการร บผ ดชอบ หล กส ตร ควบค มก าก บให ม การ ด าเน นการได ครบถ วนท งข อ มาตรฐานการอ ดม ศ กษาและเกณฑ มาตรฐานท เก ยวข อง รายละเอ ยดหล ก ส ตร (มคอ.2) ประกาศกระทรวง ศ กษาธ การ เร อง กรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บอ ดม ศ กษาแห งชาต พ.ศ ค าส งแต งต งคณะ กรรมการพ ฒนา/ ปร บปร งหล กส ตร รายละเอ ยดของ รายว ชา (มคอ.3) รายละเอ ยดของ ประสบการณ ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการด า เน นการของรายว ชา (มคอ.5) รายงานผลการ ด าเน นการของ ประสบการณ ภาคสนาม (มคอ.6) มาตรฐานการ อ ดมศ กษาและ เกณฑ มาตรฐานท

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย...

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... ผ มาประช ม ๑.... ประธานกรรมการ ๒.... กรรมการ ๓.... กรรมการ ๔.... กรรมการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ว ตถ ประสงค ระบบการจ ดเก บข อม ล ล กษณะท ส าค ญของระบบ ประโยชน ในการใช งานของสถาบ นอ ดมศ กษา การใช งานในป การศ กษา 2553

ว ตถ ประสงค ระบบการจ ดเก บข อม ล ล กษณะท ส าค ญของระบบ ประโยชน ในการใช งานของสถาบ นอ ดมศ กษา การใช งานในป การศ กษา 2553 1 การจ ดท า SAR ผ านระบบ CHE QA ONLINE ว ตถ ประสงค ระบบการจ ดเก บข อม ล ล กษณะท ส าค ญของระบบ ประโยชน ในการใช งานของสถาบ นอ ดมศ กษา การใช งานในป การศ กษา 2553 2 ว ตถ ประสงค เพ ออ านวยความสะดวกให ก บสถาบ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information