µ µ «Õ à ß... â â µ À æ å

Size: px
Start display at page:

Download "µ µ «Õ à ß... â â µ À æ å"

Transcription

1 µ µ «Õ à ß... â â µ À æ å

2

3 µ µ «Õ à ß... â â µ À æ å ทำก จการจนประสบความสำเร จ บร ษ ทเต บโตม กำไรถ งระด บหน ง ถ อว าไม น อยหน าใครในย ทธจ กรธ รก จเด ยวก นแล ว หลายแห งก เร มมองหาความท าทายท ส งข น อ กข นหน ง ไม ยอมหย ดน งอย แค ผลกำไรจากก จการ แต ห นมามองการเต บโต อย างย งย นม นคง สร างมาตรฐานและภาพล กษณ ของก จการด วยการนำบร ษ ทเข า จดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย หร อท คนส วนใหญ เร ยกว า เอาห นเข าตลาดœ น นเอง ถ าค ดจะช กชวนให ประชาชนท วไปมาถ อห นบร ษ ทค ณ ตามภาษาชาวห นจะ เร ยกว า ระดมท นจากประชาชน หร อท ร จ กก นท วไปว า ทำ IPO (Initial Public Offering) บร ษ ทก น าจะเตร ยมความพร อมล วงหน า การดำเน นการในข นตอน ต างๆ จะได ราบร น ตลาดหล กทร พย จ งจ ดทำแนวทางการเตร ยมการ บ บน ข น เพ อช วยให ค ณใช เป นข อม ลสำหร บเตร ยมความพร อมให สอดคล องก บกระบวนการ ของหน วยงานกำก บด แล และเพ อให ม นใจได ว าม ค ณสมบ ต ครบถ วนพร อมจะ เต บโตได อย างม ศ กยภาพ และสร างค ณค าในระยะยาว ท สำค ญ จะลดระยะเวลาท ต องกล บไปกล บมาปร บปร งแก ไขประเด น ข อต ดข ดต างๆ ท เก ดข นเป นประจำ ต งแต การปร บโครงสร างธ รก จ การปร บปร งระบบการควบค มภายใน เป นต น แล วบร ษ ทก จะ สามารถระดมท นได ตามกำหนดเวลาท วางแผนไว อย างไรก ตาม ข อม ลท ปรากฏในเอกสารช ดน เป นเพ ยง แนวทางท ตลาดหล กทร พย ได รวบรวม เพ อให บร ษ ทและ ท ปร กษาทางการเง นช วยก นเตร ยมความพร อมได สะดวกข น นอกจากน ตลาดหล กทร พย ย งม หน วยงานให คำแนะนำท เหมาะสม ตลอดจนข นตอนของการเข าจดทะเบ ยนใน ตลาดหล กทร พย แก ค ณด วย

4 ะเอาหÿ นเข าตลาดหล กทร พ å ต องเก วข องก ใ ร าง ÿ ม ต แ หน เขา ง ะอนÿ าตให ดทะเ น ในตลาดหล กทร พ å เตร มพร อมอ าง ร การระดมทÿนและเข า ดทะเ น ง ะ ำเร ข อพ งระว ง และประเด นต ดข ด ท ม กทำให ล าช า ข Èนตอนการระดมทÿนและ เข า ดทะเ นในตลาดหล กทร พ å าม-ตอ การระดมทÿนและเข า ดทะเ น

5 ºŸâ Ë «âõß 1 1 Õ Àÿâπ â µ À æ å µâõß Ë «âõß â ß

6

7 ะเอาหÿ นเข าตลาดหล กทร พ å ต องเก วข องก ใ ร าง บร ษ ทท จะเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ก ต อง แสดงความเป นม ออาช พกว าบร ษ ทท วไป ย งต องการ ระดมท นจากประชาชน งค ณก ไม ร จ กเขา เขาก ไม ร จ กค ณ เป นการส วนต วด วยแล ว ก ย งต องม ความโปร งใส เป นธรรม ไม ม ผลประโยชน ข ดแย ง ม ค ณสมบ ต พร อม เป นมาตรฐาน น าร วมลงท นด วย จ งม หน วยงานหลายแห งเข ามาเก ยวข อง ท งด านกำก บด แลความเป นมาตรฐาน และหน วยงานท คอยช แนะให ค ณเข าใจว าควรจะทำอย างไร อนÿ าตทำ IPO ก.ล.ต. อนÿ าตให เข า ดทะเ น ในตลาดหล กทร พ å ตลท. ดทะเ นแปร าพ เปìน ร ทมหาชน / เพ มทÿน กระทรวง พา ช å ให ำแนะนำ / ปร ก า ตลอดกระ วนการทำ IPO และเข า ดทะเ นในตลท. ตรว อ ง การเง นให ม มาตร าน Financial Advisor Auditor ร ท (ºŸ น ำขอ) TSD Underwriter ให ร การงาน นา ทะเ นหÿ น ช ว กระ า หÿ น IPO Lawyer ให ำปร ก า ด านกÆหมา Valuer ประเม นรา า นทร พ å 1

8 1.1) หน วยงานกำก บด แล -- คอยด แลความเป นมาตรฐานของบร ษ ทค ณ สำน กงานคณะกรรมการกำก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย (สำน กงาน ก.ล.ต.) การระดมท นจากประชาชนท วไปท เร ยกว าการทำ IPO ถ อเป นการขาย หล กทร พย ในตลาดแรก เป นเร องท ม ผลกระทบในวงกว าง จ งต องม หน วยงานด แล ค ณสมบ ต ของบร ษ ท อ นน เป นหน าท ของสำน กงาน ก.ล.ต.ซ งเป นหน วยงานท กำก บ ด แลตลาดท นในภาพรวม ถ อเป นด านแรกท บร ษ ทจะต องผ าน (เป นผ อน ญาตการ เสนอขายหล กทร พย แก ประชาชนท วไป) เพ อให แน ใจได ว าบร ษ ทของค ณม การร กษา ส ทธ ประโยชน ของผ ถ อห น ปฏ บ ต ต อผ ถ อห นอย างเป นธรรม และเป ดเผยข อม ล อ นเป นประโยชน ต อการต ดส นใจลงท น ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย (ตลาดหล กทร พย ) และ ตลาดหล กทร พย เอ ม เอ ไอ หล งจาก IPO แล วก ต องม ตลาดรองสำหร บซ อขายหล กทร พย ท ขายให ประชาชนท วไป ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทยจะทำหน าท เป นศ นย กลางใน การซ อขายหล กทร พย ตลอดจนบร การท เก ยวข อง ด แลให การซ อขายเป นไปอย าง คล องต ว ม ความย ต ธรรม ค ดสรรหล กทร พย ท ม ค ณสมบ ต เหมาะสม เช น ฐานะ การเง นและผลการดำเน นงานของบร ษ ท การกระจายการถ อห นของผ ถ อห นรายย อย หร ออาจเปร ยบได ก บห างสรรพส นค าท ม ส นค าค ณภาพด หลากหลายให เล อกซ อ ตลาดรองแบ งออกเป นตลาดหล กทร พย และตลาดหล กทร พย เอ ม เอ ไอ เพ อแยกประเภทของบร ษ ทตามขนาดและล กษณะของก จการ ผ ลงท นจะได เล อก ลงท นตามความสนใจ

9 กระทรวงพาณ ชย กรมพ ฒนาธ รก จการค าเป นหน วยงานของกระทรวงพาณ ชย ท เก ยวข องก บการ ระดมท น ม หน าท เก ยวก บการจดทะเบ ยน กำก บด แล และบร การข อม ลธ รก จ ข นตอนสำค ญท ต องต ดต อก บกรมพ ฒนาธ รก จการค า ได แก การแปรสภาพก จการ ของค ณจากบร ษ ทจำก ดเป นบร ษ ทมหาชน การเปล ยนแปลงข อม ลในหน งส อ บร คณห สนธ และข อบ งค บของบร ษ ท การประช มผ ถ อห น เป นต น ท งสามหน วยงานน เป นหน วยงานกำก บด แล และอน ญาตในข นตอนต างๆ ซ งเก ยวข องก บการเร มต นก าวส การเป นบร ษ ทมหาชน จนเข าเป นบร ษ ทจดทะเบ ยนใน ตลาดหล กทร พย ข นตอนต างๆ จะเป นไปอย างราบร นและรวดเร วได น น จะม ผ เช ยวชาญเ พาะด านท คอยให ความเห นและช วยประสานงานแทนบร ษ ทค ณใน หลายๆ ข นตอน 1.2) ผ เช ยวชาญเ พาะด าน -- ผ ช วยคนสำค ญ ผ สอบบ ช (Auditor) จะเป นบร ษ ทจดทะเบ ยนท งท ก อนอ นต องม ระบบรายงานข อม ลทางการเง น ท เป นมาตรฐาน สามารถเปร ยบเท ยบได ก บบร ษ ทอ นในอ ตสาหกรรมเด ยวก น และ เพ ยงพอสำหร บผ ลงท นใช ในการต ดส นใจ ผ สอบบ ญช เองก ต องได ร บความเห นชอบ จากสำน กงาน ก.ล.ต. เหม อนก น (ค นหารายช อผ สอบบ ญช ท ร บความเห นชอบได จาก ค ณควรแต งต งผ สอบบ ญช อย างน อย 2 ท าน เผ อกรณ ท ท านใด ท านหน งต ดภาระก จไม สามารถร บรองงบการเง นของบร ษ ทได ในระยะเวลาท กำหนด 3

10 ท ปร กษาทางการเง น (Financial Advisor หร อ FA) อ กคนหน งท เป นผ คอยช วยเตร ยมความพร อมในการทำ IPO และเข า จดทะเบ ยน ค อ FA ซ งจะศ กษาข อม ลของบร ษ ทโดยละเอ ยดในท กๆ ด าน (กระบวนการน เร ยกก นว าทำ Due diligence) เพ อประเม นค ณสมบ ต ของ บร ษ ทว าครบถ วนพอท จะเสนอขายหล กทร พย ต อประชาชนและเข าจดทะเบ ยน ในตลาดหล กทร พย หร อไม ต งแต ด านการดำเน นธ รก จและการจ ดการต างๆ การจ ด โครงสร างท นและโครงสร างธ รก จ ตลอดจนให คำแนะนำในการปร บระบบ การบร หารจ ดการ เพ อให บร ษ ทม ค ณสมบ ต พร อมสำหร บการย นคำขอต อสำน กงาน ก.ล.ต. และตลาดหล กทร พย FA ก ต องเป นผ ท ได ร บอน ญาตจากสำน กงาน ก.ล.ต.เหม อนก น FA จะทำหน าท แทนบร ษ ทในการต ดต อประสานงานให ข อม ลต างๆ ก บหน วยงาน ท เก ยวข องในช วงของการย นคำขอ และทำหน าท ให ความร ความเข าใจแก ค ณ ถ งหน าท ความร บผ ดชอบในการเป นบร ษ ทจดทะเบ ยน FA ต องเป นพ เล ยง ให ก บบร ษ ทต อไปอ ก 1 ป น บจากเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย (ค นหารายช อ FA ท สำน กงาน ก.ล.ต. ให ความเห นชอบได ใน ผ จ ดจำหน ายและร บประก นการจ ดจำหน ายหล กทร พย (Underwriter) ผ จ ดจำหน ายและร บประก นการจ ดจำหน าย เร ยกก นท วไปว า Underwriter จะช วยกระจายห นของบร ษ ทให ออกไปส ผ ลงท นอย างกว างขวาง เพ อให เก ด ความม นใจว าบร ษ ทจะสามารถขายห นแก ผ ลงท นได ตามจำนวนและราคาท เหมาะสม และได ร บเง นครบถ วนตามแผนท วางไว

11 ท ปร กษากฎหมาย (Lawyer) การขายห นแก บ คคลท วไปม เร องของกฎหมายเข ามาเก ยวข อง ท ปร กษา กฎหมายจะช วยให คำแนะนำ และดำเน นการจ ดเตร ยมเอกสาร จ ดการข นตอน ท เก ยวก บข อกฎหมาย เช น การให ความเห นในเร องข อจำก ดการโอนห น ข อพ พาท ท อาจม ผลกระทบต อบร ษ ทอย างม น ยสำค ญ การจดทะเบ ยนแปรสภาพเป นบร ษ ท มหาชน ท ปร กษากฎหมายอาจทำหน าท ร วมก บ FA ในการปร บปร งข อตกลง ข อส ญญาทางกฎหมาย และข อบ งค บของบร ษ ทให เป นไปตามหล กเกณฑ ของ สำน กงาน ก.ล.ต. และตลาดหล กทร พย ผ ประเม นราคา (Valuer) ส นทร พย ของบร ษ ทอาจม ม ลค าป จจ บ นแตกต างจากท ปรากฏในงบการเง น เช น ส นทร พย บางอย างอาจม การด อยค าไปกว าม ลค าท ปรากฏในงบการเง น หร อกรณ บร ษ ทพ ฒนาอส งหาร มทร พย ต องประเม นราคาท ด นและโครงการระหว างการพ ฒนา ผ ประเม นราคาก จะประเม นราคาส นทร พย ของบร ษ ทใหม เพ อให สะท อนม ลค าทร พย ส น ท แท จร ง รวมท งประกอบการพ จารณากำหนดราคาห นท เหมาะสมในการเสนอขาย ผ ประเม นราคาเองก ต องได ร บความเห นชอบจากสำน กงาน ก.ล.ต.ด วยเหม อนก น (ค นหารายช อผ ประเม นราคาท ได ร บความเห นชอบจากสำน กงาน ก.ล.ต. ได จาก

12 บร ษ ท ศ นย ร บฝากหล กทร พย (ประเทศไทย) จำก ด (The Thailand Securities Depository Co., Ltd. หร อ TSD) เวลาบร ษ ทขายห นเพ มท นต อประชาชนท วไป จะทำให บร ษ ทม ผ ถ อห นเพ มข น จำนวนมาก TSD จะเป นนายทะเบ ยนหล กทร พย จ ดทำทะเบ ยนผ ถ อห นให ถ กต อง ครบถ วน เป นป จจ บ นอย เสมอ รวมถ งให บร การนำห นเข าฝากในระบบไร ใบห น (Scripless) สำหร บผ ถ อห นท ไม ต องการใบห น นอกจากน น TSD ย งให บร การ แจ งข าวสารและจ ายส ทธ ประโยชน ต างๆ ให ก บผ ถ อห นด วย เช น จ ดส งเอกสาร เช ญประช มผ ถ อห น จ ายเง นป นผล และแจ งส ทธ จองซ อห นเพ มท น เป นต น ซ ง TSD ไม ใช ใครอ น เป นบร ษ ทย อยของตลาดหล กทร พย น นเอง

13 2 ÿ µ Àπ ß Õπÿ µ Àâ π πµ À æ å ÿ µ 2

14

15 ÿ ม ต แ หน เขา ง ะอนÿ าตให ดทะเ น ในตลาดหล กทร พ å 2.1) ผ านเกณ± สำน กงาน ก.ล.ต. ก อนทำ IPO ก อนท จะนำห นเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ค ณจะต องเสนอขายห นแก ประชาชนท วไป (ทำ IPO) ให ผ ถ อห นม การกระจายในระด บท เหมาะสมก อน บร ษ ท ต องขออน ญาตจากสำน กงาน ก.ล.ต.ในการเสนอขายห นแก ประชาชนท วไป ซ งจะ พ จารณาค ณสมบ ต สำค ญๆ เช น 1. การร กษาส ทธ ของผ ถ อห นและปฏ บ ต ต อผ ถ อห นอย างเป นธรรม 2. บทบาท หน าท และความร บผ ดชอบของผ บร หารและผ ม อำนาจควบค ม 3. การเป ดเผยข อม ลถ กต อง ครบถ วน เพ ยงพอต อการต ดส นใจลงท น สำน กงาน ก.ล.ต. จ งเป นด านแรกท ค ณต องผ าน ในระยะท ผ านมาม หลาย บร ษ ทท ต ดข ดเร องค ณสมบ ต สำค ญบางอย าง ทำให ต องกล บไปปร บปร งค ณสมบ ต ใหม ประเด นท บร ษ ทท จะย นคำขอต องให ความสำค ญเป นลำด บแรก ซ งจะทำให ข นตอนการขออน ญาตเร วข น เช น 1. ม โครงสร างช ดเจน เป นธรรม และลดโอกาสการเก ดความข ดแย ง ทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ส วนใหญ บร ษ ทจะเร มจากธ รก จของครอบคร ว ธ รก จเด ยวก นอาจกระจายออก เป นหลายบร ษ ท หร อม ธ รก จอ นท เก อหน นก น เช น นาย ก. เป นเจ าของโรงงาน ส บปะรดกระปÜองช อบร ษ ท A และเป นเจ าของโรงงานผล ตกระปÜองช อบร ษ ท B ซ งขายกระปÜองให บร ษ ท A เพ ยงรายเด ยว โดยบร ษ ท A ซ อกระปÜองส วนใหญ จาก บร ษ ท B ในราคาและเง อนไขท เอ อก บบร ษ ท B เป นพ เศษกว าการซ อจากโรงงานอ น ถ าเอาห นของบร ษ ท A ทำ IPO ก อาจจะเก ดความข ดแย งทางผลประโยชน ก บ บร ษ ท B ซ งย งคงเป นของนาย ก. อย 7

16 ผ ถ อห นใหญ ม กจะเป นผ บร หารหล กของบร ษ ทท จะทำ IPO ด วย จ งต อง ป องก นไม ให เก ดข อสงส ยว าผ ถ อห นใหญ จะเน นประโยชน ของธ รก จครอบคร วหร อ ประโยชน ของธ รก จท จะนำมาเข าตลาดหล กทร พย ค ณจะต องปร บโครงสร างบร ษ ท ให ช ดเจน เพ อป องก นความข ดแย งทางผลประโยชน ซ งกรณ ท ม ให เห นบ อย ได แก การม ส วนได เส ยส วนต วของผ บร หารหร อผ ถ อห นรายใหญ (ซ งรวมถ ง บ คคลใกล ช ด ได แก พ อ แม พ น อง ค สมรส บ ตร และบร ษ ทท บ คคล ด งกล าวเป นเจ าของ) ซ งบ คคลเหล าน ถ อว าเป นบ คคลท อาจม ความข ดแย ง ทางผลประโยชน ธ รกรรมใดๆ ท เก ยวข องก บบร ษ ท เช น การเช าหร อให เช าทร พย ส น ก บบร ษ ท รวมถ งการต องพ งพ งธ รก จหร อใช ทร พย ส นร วมก นก บผ ถ อห นใหญ หร อผ บร หาร การม ส วนได เส ยในบร ษ ทย อย หร อธ รก จท เป นค แข งก บบร ษ ท คำว า เป นค แข งก บบร ษ ท สามารถพ จารณาจากล กษณะธ รก จท คล ายคล งก น หร อทดแทนก นได เช น ประเภทส นค า/บร การ กล มล กค า ย ห อส นค า เด ยวก น ต วอย างโครงสร างการถ อห นท อาจก อให เก ด Conflict of interest ก จการท ไม ได จดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย คงจะไม แปลกท เจ าของก จการ จะเป นผ ถ อห นและเป นผ บร หารในหลายๆ บร ษ ท โดยอาจถ อห นเอง หร อถ อห น โดยค สมรส เช น กรณ นาย ก. ซ งทำธ รก จหม บ านจ ดสรร ถ อห น 100% ในบร ษ ท A และถ อห น 100% ในบร ษ ท B ท งสองบร ษ ทใช ช อโครงการหม บ านเหม อนก น และ ภรรยาเป นเจ าของบร ษ ทร บเหมาก อสร าง C ซ งพ งพ งธ รก จของสาม โดย ร บสร างบ านให บร ษ ท A และบร ษ ท B เป นหล กเท าน น นาย ก. ต องการนำบร ษ ท A ทำ IPO และเข าตลาดหล กทร พย

17 นาย ก. ภรรยา นาย ก. 100% 100% 100% บ. A (ผ ย นคำขอทำ IPO) ธ รก จ : หม บ าน ABC (นนทบ ร ) บ. B ธ รก จ : หม บ าน ABC (บางนา) บ. C ธ รก จ : ผ ร บเหมาก อสร าง หม บ าน ABC ปí หา? : หาก นาย ก. ประสงค จะนำบร ษ ท A เข าจดทะเบ ยนใน ตลาดหล กทร พย ลองพ จารณาด ว าหากค ณเป นประชาชนท วไป ค ณจะลงท น (ซ อห น IPO) ในบร ษ ท A หร อไม ค ณม นใจหร อไม ว านาย ก.จะร กษาผลประโยชน ของบร ษ ท A ซ งจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย และค ณถ อห นอย ด วย ในขณะท เขาย งถ อห นและบร หารบร ษ ท B ซ งทำธ รก จเหม อนก น และบร ษ ท C ของภรรยา ซ งทำธ รก จร บเหมาก อสร างก พ งพ งธ รก จของสาม 9

18 โครงสร างท แนะนำ เพ อให เก ดความช ดเจนโปร งใส ผ ถ อห นท วไปสบายใจ ว ธ การหน งท นาย ก. สามารถทำได ค อ ปร บปร งโครงสร างกล มธ รก จเพ อขจ ดความข ดแย งทางผลประโยชน โดยรวบธ รก จท เหม อนก น หร อเก ยวข องก นเข าอย ในกล มของบร ษ ท A ก อนท จะ ขออน ญาตทำ IPO ไม อย างน น ก คงจะไม ผ านด านแรกน ไปได นาย ก. + ภรรยา บ. A (ทำ IPO) 100% 100% 100% ธ รก จ : หม บ าน ABC (นนทบ ร ) ธ รก จ : หม บ าน ABC (บางนา) ธ รก จ : ผ ร บเหมาก อสร าง หม บ าน ABC ท งน หากจำเป นต องม ธ รกรรมระหว างก น ก ต องม กลไกควบค มด แลเพ อให ม นใจว าธ รกรรมด งกล าว โปร งใส เป นธรรม และเป นประโยชน ต อบร ษ ทและ ผ ถ อห นท กคน เช น เป นรายการท ม ราคาและเง อนไขเป นไปตามตลาดหร อ เหม อนก บท ทำก บบ คคลภายนอก หร อเป นราคาตลาด เป นต น 10

19 2. ม ระบบกำก บด แลก จการท ด และระบบการควบค มภายในท เพ ยงพอและม ประส ทธ ภาพ ก อนจะระดมเง นจากประชาชนมาลงท น บร ษ ทต องจ ดระบบการบร หารจ ดการ ภายในให ได มาตรฐานม ความน าเช อถ อ ม การถ วงด ล ตรวจสอบได ว ธ หน งท จะ ช วยได ค อการม บ คคลภายนอกท เป นอ สระเข ามาเป นกรรมการ บร ษ ทสามารถ จ ดโครงสร างบร หารของคณะกรรมการบร ษ ทให ม การตรวจสอบและถ วงด ล โดยม กรรมการตรวจสอบอย างน อย 3 คน ท ม ความเป นอ สระ ม ความร และ ประสบการณ ท จะช วยคณะกรรมการบร ษ ทด แลงานของบร ษ ทให ได มาตรฐาน เช น การสอบทานรายงานทางการเง น ระบบการควบค มภายใน การปฏ บ ต ตามกฎหมาย และข อกำหนดท เก ยวข อง การค ดเล อกและกำหนดค าตอบแทนผ สอบบ ญช พ จารณาการทำรายการซ อ/ขายทร พย ส นท ม น ยสำค ญ เป นต น ส งน จะช วยแสดง ให เห นว า บร ษ ทม ระบบบร หารงานอย างม ออาช พ ม ความโปร งใส สามารถด แลและ ค มครองผลประโยชน ของผ ถ อห นรายย อยได ผ ถ อห นและผ ลงท นจะได เช อม น กล านำเง นมาให ค ณบร หาร บร ษ ทก จะระดมท นเพ อขยายก จการได ง ายข น นอกจากน ควรจ ดให ม หน วยงานตรวจสอบภายในคอยสน บสน นการทำงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบ หน วยงานน อาจจะเป นหน วยงานภายในบร ษ ทหร อ จ ดจ างหน วยงานจากภายนอกก ได ตลาดหล กทร พย ให การสน บสน นการเตร ยมความพร อมให กรรมการบร ษ ท ท ย นขอจดทะเบ ยนท กท านเข าร บการอบรมเก ยวก บบทบาท หน าท ของการเป น กรรมการบร ษ ทจดทะเบ ยนโดยไม เส ยค าใช จ ายในหล กส ตร พ นฐานกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยน : Director Accreditation Program (DAP) ซ งจ ดโดย สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD : Thai Institute of Director) ค ณสามารถขอคำปร กษาเก ยวก บการกำก บด แลก จการเบ องต นได จากท ปร กษา ผ ทรงค ณว ฒ ของ ศ นย พ ฒนาการกำก บด แลก จการท ด ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย และสามารถหาข อม ลเพ มเต ม เช น รายช อบ คคลท เป น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอ สระของบร ษ ทจดทะเบ ยนได ท 11

20 ถ าม ระบบการควบค มภายใน (Internal Control) ท เพ ยงพอและม ประส ทธ ภาพ คณะกรรมการบร ษ ทก สามารถตรวจสอบและต ดตามการดำเน นงาน ของฝÉายจ ดการให เป นไปตามแนวทางท คณะกรรมการได วางไว คณะกรรมการ ตรวจสอบก ทำงานได อย างม ประส ทธ ภาพด วย บร ษ ทเองก จะเห นข อบกพร องต างๆ ของระบบจ ดการภายในบร ษ ท ช วยให ผ บร หารกำหนดแนวทางการป องก นหร อ แก ไขข อบกพร องได อย างเหมาะสมท นเวลา การกำหนดขอบเขตและอำนาจหน าท ของกรรมการก เป นอ กเร องหน งท สำค ญ หากคณะกรรมการม การมอบอำนาจให ฝÉายจ ดการไปดำเน นการแทน ก ควรกำหนด กรอบวงเง นและหน าท ความร บผ ดชอบท ช ดเจน ส งน จะช วยให ผ ลงท นเช อม นย งข น ท งย งป องก นม ให ม การนำทร พย ส นของบร ษ ทและบร ษ ทย อยไปใช โดยม ชอบหร อ โดยไม ม อำนาจด วย 3. งบการเง นถ กต องตามมาตรฐานบ ช เพ อให ผ ลงท นม ข อม ลทางการเง นของบร ษ ทท เป นมาตรฐาน เพ ยงพอ น าเช อถ อ ใช เป นข อม ลประกอบการต ดส นใจลงท นได อย างเหมาะสม สำน กงาน ก.ล.ต. จ งกำหนดให งบการเง นของบร ษ ทงวดป บ ญช ล าส ด และไตรมาสล าส ดก อน ย นคำขออน ญาตทำ IPO จ ดทำให เป นไปตามมาตรฐานการบ ญช ท ร บรองท วไป นอกจากน บร ษ ทท จะทำ IPO ต องม บ คลากรฝÉายบ ญช ท ม ความร ความสามารถ เพ ยงพอด วย เพ อให จ ดทำงบการเง นได ถ กต องตามมาตรฐานและเสร จท นเวลา 2.2) ผ านข อกำหนดเพ อเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ตลาดหล กทร พย กำหนดว าบร ษ ทผ ย นคำขอต องม ความม นคง ม ศ กยภาพใน การเต บโต สามารถสร างผลตอบแทนแก ผ ลงท น โดยแบ งประเภทบร ษ ทตามขนาด ของก จการ ได แก บร ษ ทขนาดใหญ ม ฐานะการเง นและผลการดำเน นงานด เข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย และบร ษ ทท ม ล กษณะเ พาะ เช นเป นธ รก จ 1

21 สำหร บอนาคต (New Economy) ธ รก จท ม การเต บโตส ง (Hi-Growth) ธ รก จการ ใช ภ ม ป ญญา (Knowledge Based) และธ รก จนว ตกรรม (Innovation) เข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย เอ ม เอ ไอ เพ อให ผ ลงท นเล อกลงท นตาม ความสนใจ ซ งม แนวทางการพ จารณา ด งน ท นชำระแล ว ม ท นชำระแล วตามท ตลาดหล กทร พย กำหนดเพ อแสดงว าเป น บร ษ ทท ม ขนาดเหมาะสมในการเป นบร ษ ทจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย หร อ ตลาดหล กทร พย เอ ม เอ ไอ การกระจายการถ อห นรายย อย ตลาดหล กทร พย กำหนดส ดส วนการกระจาย การถ อห นให ก บประชาชนท วไป เพ อให ห นของบร ษ ทม สภาพคล องในระด บหน ง สามารถหม นเว ยนซ อขายได คล องต ว เพ มความน าสนใจในการลงท น โดยพ จารณา จำนวนรายของผ ถ อห นก บส ดส วนการถ อห นของผ ถ อห นท ไม ม ส วนร วม ในการบร หาร เช น ม ผ ถ อห นรายย อยไม น อยกว า 1,000 ราย และถ อห นรวมก น ไม น อยกว าร อยละ 25 ของท นชำระแล ว ผลการดำเน นงาน บร ษ ทต องม ผลกำไรจากการดำเน นงานในธ รก จหล ก พอสมควรต ดต อก นเป นระยะเวลาพอท จะสร างความม นใจได ว า บร ษ ทม ความสามารถในการสร างผลกำไรแบ งป นแก ผ ลงท นได ผลกำไรท ว าน ต องเป น การดำเน นงานภายใต การจ ดการของผ บร หารส วนใหญ ช ดเด ยวก นอย างต อเน อง ตามระยะเวลาท ตลาดหล กทร พย กำหนด ฐานะการเง นและสภาพคล อง บร ษ ทต องม ความม นคงและม ท นหม นเว ยน เพ ยงพอ โดยพ จารณาจากสภาพธ รก จและอ ตสาหกรรมท เก ยวข อง รวมท ง ส วนของผ ถ อห นของบร ษ ท 13

22 ตลาดหล กทร พย กำหนดให บร ษ ทจ ดต งกองท นสำรองเล ยงช พสำหร บพน กงาน บร ษ ทด วย เพ อแสดงถ งการให ความสำค ญและการด แลผลประโยชน พน กงานของ บร ษ ท ซ งน บได ว าเป นผ เก ยวข องท สำค ญในการร วมพ ฒนาบร ษ ทให เจร ญเต บโต ต อไป สำน กงาน ก.ล.ต.และตลาดหล กทร พย ย นด ให คำปร กษาเบ องต นในข อต ดข ดท บร ษ ทและ FA ม แนวทางเบ องต นแล ว โดยม ประเด นปร กษาท ช ดเจน และให ข อม ลท ครบถ วนเพ ยงพอต อการพ จารณา การพ จารณาคำขอให ร บหล กทร พย ก จะ รวดเร ว ไม ส นเปล องค าใช จ าย ค ณสามารถศ กษารายละเอ ยดอ นๆ เช น ประโยชน ในการเข าเป นบร ษ ท จดทะเบ ยน ค ณสมบ ต ของบร ษ ทท จะเข าจดทะเบ ยน ค าใช จ าย และ ข อกำหนดท เก ยวข อง ได จาก website ของตลาดหล กทร พย (www.set.or.th) ตลาดหล กทร พย เอ ม เอ ไอ (www.mai.or.th) และ TSD (www.tsd.co.th) นอกจากน หน วยงานการตลาดของตลาดหล กทร พย จะคอยด แล ให คำแนะนำแก บร ษ ทท สนใจเข าจดทะเบ ยนอ กด วย 1

23 3 µ æ âõ Õ à ß ÿπ â π ß Á µ æ âõ 3

24

25 เตร มพร อมอ าง ร การระดมทÿนและเข า ดทะเ น ง ะ ำเร มาถ งตรงน ค ณก ได ทราบข อกำหนดสำค ญของหน วยงานและหล กการในข นตอน ต างๆ แล ว ส งท บร ษ ทควรย ดเป นหล กสำค ญเพ อความสำเร จในการระดมท นและ การเข าจดทะเบ ยนม 2 ประการ ค อ 1) ปร บโครงสร างกล มธ รก จ การถ อห นไม ให ม ความข ดแย งทางผลประโยชน และ 2) การปร บปร งระบบการควบค มภายใน ซ งรวมถ งระบบบ ญช การจ ดทำ งบการเง น ให เพ ยงพอและน าเช อถ อ และม ระบบบร หารจ ดการท ถ วงด ล และสามารถตรวจสอบได เพ อให ค ณได เห นม มมองและประสบการณ ในการเข าจดทะเบ ยน ตลาดหล กทร พย ได รวบรวมข อความจากบทส มภาษณ ผ บร หารของบร ษ ทท เข าจดทะเบ ยนท งใน ตลาดหล กทร พย และตลาดหล กทร พย เอ ม เอ ไอ ในงานส มมนา เจาะล ก... กลย ทธ IPO#1 ท ตลาดหล กทร พย จ ดเม อ 4 เมษายน 2549 ผ บร หารบร ษ ทจดทะเบ ยนท มาเล าประสบการณ ในงานน ม สองท าน ท านแรกค อ ค ณสมชาย ค ล เม น กรรมการผ จ ดการ บร ษ ท โกลบอล คอนเน คช นส จำก ด (มหาชน) (GC) ซ งทำธ รก จเป นผ แทนจำหน ายว ตถ ด บท เก ยวเน องก บพลาสต กและป โตรเคม เข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย เม อ 6 ธ นวาคม 2548 ท านท สองค อ ค ณบด นทร แสงอารยะก ล กรรมการรองผ จ ดการ บร ษ ท ไพลอน จำก ด (มหาชน) (PYLON) ประกอบธ รก จร บเหมาก อสร างงานฐานราก และเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย เอ ม เอ ไอ เม อ 23 ธ นวาคม

26 ท งสองท านได ให ข อค ดเห นจากม มมองและประสบการณ ในประเด นสำค ญๆ ด งน 1. จ ดระบบการจ ดการภายในให พร อม ผ บร หารท งสองท านให ข อค ดเห นซ งสอดคล องก นในประเด นน ค อ บร ษ ทต อง ปร บเปล ยนระบบการทำงาน เช น จากเด มท ขายของแบบไม เอาใบเสร จก ให เล กเส ย กำหนดกรอบอำนาจการอน ม ต รายการต างๆ เพ อให ม แนวทางนโยบายการบร หาร จ ดการท ช ดเจน ม หน วยงานจ ดเก บเอกสารเ พาะ รวมท งควรเตร ยมจ ดเก บ เอกสารโดยม ศ นย กลางท รวบรวมเอกสารจากแผนกต างๆ และม หน วยงานเ พาะ ท จะคอยด แลเร องเก ยวก บการเข าจดทะเบ ยนเพ ออำนวยความสะดวกแก หน วยงาน ต างๆ ท จะต ดต อมากข นในอนาคต 2. ระบบบ ช และงบการเง น การแต งต งผ ตรวจสอบบ ญช ท สำน กงาน ก.ล.ต. ร บรอง ประมาณ 1-2 ป ก อน ย นคำขอจะช วยให สามารถเตร ยมงบการเง นท เป นไปตามมาตรฐาน บร ษ ทควร ระม ดระว งเร องการเปล ยนแปลงนโยบายบ ญช เช น กรณ ของ PYLON ท ได เปล ยนแปลงนโยบายการต ดค าเส อมราคา ซ งส งผลกระทบต อฐานะทางการเง นและ ผลการดำเน นงานของบร ษ ท สำน กงาน ก.ล.ต. จ งได แนะนำให บร ษ ทปร บ งบการเง นย อนหล งเพ อท จะสามารถนำมาเปร ยบเท ยบก นได ทำให บร ษ ทต องเร ง ดำเน นการปร บงบการเง นย อนหล ง แต ก สามารถดำเน นการแล วเสร จใน 3 ส ปดาห 3. เล อกท ปร กษาทางการเง น ท เหมาะสมก บบร ษ ท ควรเล อกใช ท มงาน FA ท ม ประสบการณ ในงานท เป นธ รก จใกล เค ยงก บบร ษ ท โดยเน นประสบการณ ของสมาช กท มงานท จะมาทำงานให บร ษ ท และต องตรวจสอบ งานในม อของท ม FA เพ อให แน ใจว าท มงานม เวลาด แลบร ษ ทค ณได เต มท 1

27 4 âõæ ß «ß ª Áπµ Ë Àâ à â âõæ ß «ß 4

28

29 ข อพ งระว ง และประเด นต ดข ดท ม กทำให ล าช า 1. ในช วงท FA ศ กษาข อม ลของบร ษ ทก อนย นคำขอ ค ณควรให ข อม ล เก ยวก บการพ จารณาค ณสมบ ต ท ถ กต องและครบถ วน เช น การระบ กล มผ ถ อห น / กล มบ คคลท ถ อได ว าเป นกล มเด ยวก นให ครบถ วน โดยระบ ผ ท เป นผ ถ อห นท แท จร ง (Ultimate Shareholders) และเป ดเผยในแบบแสดงข อม ลการเสนอขายห น (Filing) หาก สำน กงาน ก.ล.ต. และตลาดหล กทร พย ตรวจสอบพบในภายหล งว า บร ษ ทไม ได เป ดเผยข อม ลให ครบถ วน จะทำให การพ จารณาล าช าได รายการซ อขายส นทร พย ท สำค ญ ความส มพ นธ ระหว างกล มบ คคลท ม การทำรายการระหว างก น เช น เป นบร ษ ทของค สมรส หร อพ น อง เป นต น เพ อให FA ได ว เคราะห ประเด นได ถ กต องและสามารถ เสนอแนะว ธ การปร บปร งแก ไขได อย างเหมาะสม 2. การปร บโครงสร างกล มบร ษ ท เพ อเข าจดทะเบ ยนโดยการเล อกแค ธ รก จ บางบร ษ ทเข ามา เพ อให ม ค ณสมบ ต ตามเกณฑ ของสำน กงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหล กทร พย แต ย งคงเหล อธ รก จบางส วนไว ไม นำเข ามาจดทะเบ ยนด วย ต องสามารถอธ บายเหต ผลได ว า เหต ใดจ งไม นำเข ามารวมในโครงสร างเด ยวก น ท งหมด และการปร บโครงสร างด งกล าวจะไม ทำให แข งข นก นได อย างไร หร อจะ เล กก จการน นไป 3. กรณ ท ผ บร หาร ผ ถ อห นใหญ และบ คคลท อาจม ความข ดแย งทาง ผลประโยชน เคยถ อห นในบร ษ ทท ทำธ รก จเช นเด ยวก บบร ษ ท แต ต อมาขายห นให ก บบ คคลอ นไปในระยะเวลาไม นาน หร อประกาศหย ดทำธ รก จแล ว จะต องแสดง ได ว าการขายห นน นเป นการขายให ก บบ คคลภายนอกจร ง (True sales) หร อ ได หย ดทำธ รก จน นจร ง หร อป ดบร ษ ทด งกล าว รวมท งผ ม อำนาจควบค มท แท จร ง ในบร ษ ทด งกล าวไม ม ความเก ยวข องก บบร ษ ทท ย นคำขอ 17

30 4. หากม บ คคลท อาจม ความข ดแย งทางผลประโยชน อย ระหว างดำเน นการ จ ดต งบร ษ ทท อาจม ธ รก จเก ยวเน องก นในอนาคต และเม อจ ดต งแล วอาจม ความจำเป นต องใช ส นค าหร อบร การจากบร ษ ทค ณ ก ให เป ดเผยมาตรการในการด แล ป องก นความข ดแย งทางผลประโยชน ด วย 5. กรณ ท บร ษ ทม ทร พย ส นท ต องประเม นม ลค า ผ ประเม นม ลค าทร พย ส น ด งกล าวต องได ร บความเห นชอบจากสำน กงาน ก.ล.ต. โดยสามารถค นหารายช อได จาก ท งน สมมต ฐานท ใช ในการกำหนดราคาต องสมเหต สมผล 6. หากม การซ อ/ขายส นทร พย ด วยราคาซ อ/ขายท แตกต างจากราคา ท ผ ประเม นม ลค าทร พย ส นได ประเม นไว จะต องม คำอธ บายเหต ผลสน บสน น รายการด งกล าว 7. หากเก ดข อสงส ย ว างบการเง นม ล กษณะรายการท ผ ดปกต เช น ในงวดบ ญช ล าส ดก อนการย นคำขอ IPO บร ษ ทม การเปล ยนแปลงนโยบายบ ญช ท ม ผลต อการ เปล ยนแปลงต วเลขผลการดำเน นงาน ซ งอาจสงส ยได ว าเป นการตกแต งรายได หร อม การขายส นทร พย ท อาจไม เป นการขายให ก บบ คคลภายนอกจร ง (True sales) บร ษ ทควรพ จารณาและหาร อก บ FA อย างรอบคอบ เพ อให งบการเง นม ความถ กต อง น าเช อถ อ เป นไปตามมาตรฐานบ ญช 8. หากระบบการควบค มภายใน ของบร ษ ทย งม ข อบกพร อง เช น ผ ควบค ม stock ส นค าและผ บ นท กรายการร บ - เบ กจ ายเป นคนเด ยวก น หร อผ บ นท กบ ญช การจ ายเง นม อำนาจอน ม ต การจ ายเง นด วย บร ษ ทจะต องดำเน นการแก ไข เพ อให ระบบการควบค มภายในม ประส ทธ ภาพ ม การถ วงด ลและตรวจสอบได แบ งแยก อำนาจหน าท ช ดเจน สมเหต สมผล และม การปฏ บ ต ตามระบบท กำหนดไว 18

31 5 ÈπµÕπ ÿπ â π πµ À æ å ÈπµÕπ 5

32

33 ข Èนตอนการระดมทÿนและเข า ดทะเ นในตลาดหล กทร พ å บร ษ ทจำก ดจะสามารถระดมเง นท นจากประชาชนได จะต องแปรสภาพให เป น บร ษ ทมหาชนก อนภายใต พระราชบ ญญ ต บร ษ ทมหาชนจำก ด พ.ศ ซ งเป น เคร องม อสำค ญท ค มครองผลประโยชน ของประชาชนท จะเข ามาร วมถ อห น ค ณอาจย นคำขอจดทะเบ ยนก บ ตลาดหล กทร พย ภายหล งจากได ร บอน ญาต จากสำน กงาน ก.ล.ต. และเสนอขายห นต อ ประชาชนท วไปแล ว หร ออาจย นคำขอต อ สำน กงาน ก.ล.ต. และตลาดหล กทร พย พร อมก นก ได (ย นแบบค ขนาน) เพ อลด เวลาดำเน นการ 19

34 Due Diligence และเตร ยมข อม ล กรณ ท ไม ได ใช ผ สอบบ ญช ท ได ร บ ความเห นชอบจากสำน กงาน ก.ล.ต. ท ปร กษากฎหมาย ท ปร กษาทางการเง น ย นคำขอ และแบบ filing ต อ ก.ล.ต. และตลท. บร ษ ทจำก ด บร ษ ทมหาชนจำก ด เปล ยนผ สอบบ ช ผ ประเม นราคา ภายใน 45 ว น สำน กงาน ก.ล.ต. ประมาณ 4 เด อน ข นก บความพร อม ของบร ษ ท บร ษ ทขายห นให แล วเสร จ ภายใน 6 เด อนน บจากว น ท ได ร บอน ญาต (ขอขยายเวลาได 1 คร ง เป นเวลาไม เก น 6 เด อน รวมแล วไม เก น 12 เด อน) อน าตเสนอขายห น เสนอขายห น - ก.ล.ต. และตลท.ออกหน งส อตอบร บแบบคำขอ - ก.ล.ต. และตลท.ศ กษาข อม ล ตรวจสอบค ณสมบ ต ก อนเย ยมชมก จการ - เย ยมชมก จการ (Company Visit) - ก.ล.ต. พ จารณาความถ กต องครบถ วนของข อม ล - ท ปร กษาทางการเง นช แจงและปร บปร งข อม ล ก.ล.ต. ออกหน งส อน บ 1 แบบคำขอ แบบ filing ม ผลบ งค บใช รายงานผลการกระจาย แบบ filing หร อแบบแสดงรายการข อม ลการเสนอขายหล กทร พย หร อแบบ 69-1 ค อ เอกสารท ม ว ตถ ประสงค เพ อเป ดเผยข อม ลให ประชาชนได ใช ศ กษา เพ อ ประกอบการต ดส นใจลงท น จ งต องม ระยะเวลาเพ ยงพอให ผ สนใจได ศ กษาข อม ล เก ยวก บบร ษ ท เช น ล กษณะธ รก จ ป จจ ยความเส ยง โครงการในอนาคต โครงสร าง ผ ถ อห นเด ม โครงสร างการบร หารจ ดการ คำอธ บายและการว เคราะห ของ ฝÉายจ ดการ หร อท เร ยกว า MD&A (Management Discussion and Analysis) งบการเง น ว ธ การจองและการจ ดสรรห นท จะเสนอขาย ซ งโดยรวมรายละเอ ยด ในเอกสารจะเหม อนหน งส อช ชวน 0 ตลาดหล กทร พย / เอ ม เอ ไอ อน ม ต ภายใน 7 ว น น บจากว นท เอกสารครบถ วน (ซ งรวมถ งสำน กงาน ก.ล.ต. อน ญาตขายห น) อน ม ต โดยม เง อนไขการกระจายห น แต งต งผ จ ดจำหน ายห นและ จ ดพ มพ หน งส อช ชวน ต ดต อนายทะเบ ยน และ นำห นเข า Silent Period กระจายห นครบถ วน ประมาณ 7 ว น (ข นก บการพร อม ในการนำส งเอกสาร) เร ม อขายหล กทร พย

35 1 2 รÿปข อมŸล ำหร การปØ ต งานในข Èนตอนต างÊ ข นตอน ระยะเวลา ดำเน นการ ผ ท เก ยวข อง ข นตอนการเตร ยมต วก อนย นคำขอต อ ก.ล.ต. และตลาดหล กทร พย ประมาณ 1-2 ป - กระบวนการด านกฎหมาย เช น ขอมต ท บร ษ ท / FA / ประช มผ ถ อห นอน ม ต การเข าจดทะเบ ยน ท ปร กษากฎหมาย แปรสภาพเป นบร ษ ทมหาชน - ปร บปร งโครงสร างทางธ รก จ บร ษ ท / FA - ปร บปร งระบบบ ญช และจ ดทำงบการเง น บร ษ ท / ผ สอบบ ญช ให เป นไปตามมาตรฐานบ ญช - ปร บปร งระบบควบค มภายใน แต งต ง บร ษ ท / FA กรรมการตรวจสอบ - จ ดต งกองท นสำรองเล ยงช พ บร ษ ท / FA - จ ดเตร ยมเอกสารเพ อย นคำขอต อ บร ษ ท / FA ก.ล.ต. และตลาดหล กทร พย ย นแบบคำขอต อ ก.ล.ต. และ ประมาณ ตลาดหล กทร พย 4 เด อน* - บร ษ ทย นคำขอ และแบบ filing พร อม บร ษ ท / FA / ก.ล.ต. / เอกสารประกอบครบถ วน ตลาดหล กทร พย - ตอบร บแบบคำขอ ศ กษาข อม ล และ ก.ล.ต. / ตลาดหล กทร พย ตรวจสอบค ณสมบ ต - ก.ล.ต. ตรวจสอบกระดาษทำการท ใช ก.ล.ต. / ผ สอบบ ญช ในการจ ดทำงบการเง น - เย ยมชมก จการ (เม อไม ม ประเด นสงส ยว า บร ษ ท (รวมกรรมการตรวจสอบ) / บร ษ ทอาจม ค ณสมบ ต ไม เป นไปตาม FA / ก.ล.ต. / ตลาดหล กทร พย เกณฑ อน ญาต) - ก.ล.ต. และตลาดหล กทร พย พ จารณา ก.ล.ต. / ตลาดหล กทร พย / FA ความครบถ วนของข อม ล / งบการเง น และก.ล.ต. ตรวจสอบกระดาษทำการ การทำ due diligence ของ FA - บร ษ ทและ FA ส งข อม ลท ก.ล.ต. ขอให บร ษ ท / FA แก ไขหร อช แจงเพ มเต ม ภายในระยะ เวลาท กำหนด (30 ว น) 1

36 ข นตอน ระยะเวลา ดำเน นการ ผ ท เก ยวข อง - ก.ล.ต. แจ งน บ 1 คำขออน ญาต ก.ล.ต. - ก.ล.ต. แจ งอน ญาตเสนอขายหล กทร พย ก.ล.ต. - ตลาดหล กทร พย แจ งผลการอน ม ต ร บ ตลาดหล กทร พย หล กทร พย เบ องต น 3 ต ดต อบร ษ ท ศ นย ร บฝากหล กทร พย (ประเทศไทย) จำก ด (TSD) ประมาณ 1 เด อน - แต งต งนายทะเบ ยนหล กทร พย บร ษ ท / FA / TSD - ดำเน นการท เก ยวก บการฝากหล กทร พย บร ษ ท / FA / TSD และ Silent Period 4 เสนอขายหล กทร พย ต อประชาชน ประมาณ 1 อาท ตย - เสนอขายหล กทร พย บร ษ ท / FA / Underwriter - จดทะเบ ยนต อกระทรวงพาณ ชย บร ษ ท / FA / กระทรวงพาณ ชย 5 ย นเอกสารประกอบคำขอเพ อจดทะเบ ยน 2 ว น - ย นเอกสารต อตลาดหล กทร พย บร ษ ท / FA / ตลาดหล กทร พย - เร มซ อขายในตลาดหล กทร พย ตลาดหล กทร พย หมายเหต : * กรอบเวลาดำเน นการข นก บการม ค ณสมบ ต ครบถ วนตามเกณฑ ของสำน กงาน ก.ล.ต. และตลาดหล กทร พย โดยไม ม ประเด นท อาจทำให พ จารณาได ว าบร ษ ทอาจม ค ณสมบ ต ไม เป น ไปตามเกณ± ท งน เพ อความรวดเร วในการทำงาน บร ษ ทและ FA ควรจ ดเตร ยมคำขอและแบบ filing ท ครบถ วนถ กต องต งแต ว นย นขออน ญาต รวมท ง ประสานงานก บผ เก ยวข องท กฝÉายเพ อน ดหมาย ล วงหน าเร องว นตรวจกระดาษทำการและเย ยมชมก จการ (ซ งอาจยกเล กน ดหมายหากพบว าม ประเด นท อาจกระทบต อค ณสมบ ต ของบร ษ ท) และจ ดส งข อม ลท สำน กงานขอแก ไขหร อช แจงเพ มเต มได ภายใน กำหนดเวลา

37 6 -µõ ÿπ â π -µõ 6

38

39 าม-ตอ การระดมทÿนและเข า ดทะเ น 1. คำถามเก ยวก บการทำ Due Diligence 1.1 บร ษ ทควรมอบหมายให ใครเป นคนประสานงานก บ FA เพ อเตร ยม พร อมในการย นคำขอ? FA ม บทบาทสำค ญมากท จะช วยให บร ษ ทม ความพร อมในการทำ IPO และ เข าจดทะเบ ยน ด งน นค ณต องให ข อม ลและความร วมม อก บ FA เพ อให FA เข าใจ ธ รก จของบร ษ ทให มากท ส ด โดยจ ดบ คลากรของบร ษ ทท ม ความร ความเข าใจใน ธ รก จและการบร หารงาน เช น CFO (Chief Financial Officer) เป นผ ให ข อม ล และร วมว เคราะห ข อม ลของบร ษ ทก บ FA เพ อ ตรวจสอบสภาพธ รก จของบร ษ ทตามแนวทางการทำ Due Diligence ท สำน กงาน ก.ล.ต. จ ดทำข น ร วมก บ FA ว เคราะห ข อม ลของบร ษ ทตาม Checklist การทำ Due Diligence เพ อใช เป ดเผยในแบบ Filing และหน งส อช ชวนเสนอขายห นต อประชาชนท วไป ค ณควรจ ดให ผ บร หารของฝÉายงานต างๆ ประช มหาร อร วมก น ถ งสาระสำค ญ และข อม ลท ต องจ ดเตร ยมระหว างการทำ Due Diligence ของ FA เพ อตรวจทาน ความถ กต องของข อม ลท จะเป ดเผยในแบบคำขออน ญาตทำ IPO แบบ Filing และหน งส อช ชวนท งน เม อจ ดทำข อม ลแล วค ณอาจให ผ บร หารท ร บผ ดชอบ ในแต ละหน วยงานท เก ยวข องก บข อม ลด งกล าว ช วยตรวจทานความถ กต องก อน ท จะประช มอน ม ต แบบ Filing และหน งส อช ชวนท จะส งให ก บสำน กงาน ก.ล.ต. 1.2 Checklist การศ กษาข อม ลของบร ษ ทตามแนวทางการทำ Due Diligence และ Checklist การว เคราะห ข อม ลของบร ษ ท ม เร องอะไรบ าง? ประเด นหล กท ใช ศ กษาข อม ลของบร ษ ทตามแนวทางการทำ Due Diligence จะช วยให FA เข าใจรายละเอ ยดของบร ษ ทท งด านการดำเน นธ รก จและการจ ดการ 3

40 ต างๆ เพ อให คำแนะนำในการสร างความพร อมท จะระดมท นจากประชาชน โดยม ประเด นหล กในด านต าง ๆ ได แก โครงสร างธ รก จ โครงสร างการถ อห น ท ทำให ม นใจต อการดำเน นงานของบร ษ ทว าม ความเป นธรรมต อผ ถ อห นท กราย อย างเท าเท ยมก น ระบบการควบค มภายในท เพ ยงพอและม ประส ทธ ภาพ งบการเง นท ม ความน าเช อถ อและสามารถแสดงข อม ลทางการเง นเพ ยงพอในการใช เป นข อม ลประกอบการต ดส นใจลงท น ประเด นหล กอ นๆ ท ใช ในการว เคราะห ข อม ลของบร ษ ท ได แก การว เคราะห อ ตสาหกรรม การว เคราะห บร ษ ท และการว เคราะห ทางการเง น ซ งสามารถใช ค ม อ การจ ดทำแบบ Filing และแนวทางการทำ Due Diligence ท สำน กงาน ก.ล.ต.แนะนำเป นแนวทางไว ใน 1.3 เอกสารของบร ษ ทท ต องเตร ยมให FA ม อะไรบ าง? เอกสารและส ญญาท สำค ญ เช น - เอกสารการบร หารงานภายใน เช น รายงานการประช มคณะกรรมการ รายงานการประช มผ ถ อห น แผนผ งการจ ดโครงสร างองค กร ประว ต ผ บร หาร (กรรมการ และผ บร หารระด บส ง) - เอกสารเก ยวก บงบการเง นและบ ญช เช น งบการเง น ทะเบ ยนส นทร พย บ ญช เง นฝาก ส ญญาเง นก - เอกสารเก ยวก บการดำเน นธ รก จ เช น ใบอน ญาตประกอบธ รก จ บ ตร ส งเสร มการลงท น - เอกสารทางกฎหมาย / คด ความ - เอกสารการเปล ยนแปลงโครงสร างท นและทะเบ ยนรายช อผ ถ อห นใน ระยะท ผ านมาจนถ งป จจ บ น - ข อม ลเก ยวก บการทำธ รก จในกล มและรายการท ทำระหว างก น

41 2. คำถามเก ยวก บผลการดำเน นงาน 2.1 ทำไมตลาดหล กทร พย ต องกำหนดค ณสมบ ต เร องผลการดำเน นงาน (Track Record)? ตลาดหล กทร พย กำหนดค ณสมบ ต ต างๆ ของบร ษ ทจดทะเบ ยน เพ อค ดสรร บร ษ ทท ม ค ณภาพเข าจดทะเบ ยน ในประเด นค ณสมบ ต เร องผลการดำเน นงานน น บร ษ ทต องสามารถแสดงได ว า ม การดำเน นธ รก จมาระยะหน ง และม ผลการดำเน นงานด ตามสภาพและประเภทของธ รก จ อน ง เพ อให ตลาดหล กทร พย และผ ลงท นสามารถประเม นความสามารถของ ผ บร หารในการบร หารก จการและผลการประกอบการท คาดว าจะเป นของผ ย นคำขอ และเพ อสร างความม นใจในค ณภาพของบร ษ ทท จะเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ผลการดำเน นงานด งกล าวต องเป นการดำเน นธ รก จภายใต การจ ดการของผ บร หาร ส วนใหญ ท เป นช ดเด ยวก นมาอย างต อเน อง (Same Management) เช น ผลการดำเน นงานจากธ รก จหล กโดยปกต ของบร ษ ทในระยะเวลาอย างน อย 1 ป ท ผ านมา อย ภายใต การจ ดการของผ บร หารกล มเด ยวก น ซ งหมายถ งกรรมการ (ไม น บรวมกรรมการตรวจสอบ)และผ บร หารในตำแหน งสำค ญ (Key Persons) โดยส วนใหญ (หร อเก นคร งหน ง)เป นบ คคลเด ยวก นตลอดช วงเวลาท กำหนด เพ อแสดงศ กยภาพและความสามารถในการบร หารงานของผ บร หารช ดด งกล าวว า สามารถบร หารงานของบร ษ ทให ม ความม นคงต อเน องได ในอนาคต 2.2 ตลาดหล กทร พย พ จารณาผลการดำเน นงาน (Track Record) จากอะไร? ตลาดหล กทร พย ไม ได พ จารณา Track Record ตามรอบบ ญช เท าน น แต พ จารณาจากการท บร ษ ทม รายได เช งพาณ ชย ครบตามระยะเวลาท กำหนดก อน ย นคำขอ เช น การม Track Record ครบ 3 ป หมายถ ง การม รายได เช งพาณ ชย ครบ 36 เด อนแล วก อนย นคำขอ ไม ได น บจากว นจ ดต งบร ษ ทซ งม กจะไม ม รายได เช น

Á ² ² ³ ª³«± µè ² ² ² À

Á ² ² ³ ª³«± µè ² ² ² À Due Diligence ค ม อแนวทางการทำ Due Diligence สำหร บท ปร กษา ทางการเง นฉบ บน เป นการรวมเน อหาของแนวทาง 2 เล ม ค อ แนวทางการทำ Due Diligence ของท ปร กษาทางการเง น ในการออกและเสนอขายหล กทร พย ต อประชาชน (ในบางเร

More information

รายงานการกำก บด แลก จการป 2551

รายงานการกำก บด แลก จการป 2551 รายงานการกำก บด แลก จการป 2551 67 คณะกรรมการบร ษ ท (คณะกรรมการ) ม ความต งใจท จะดำเน นธ รก จภายใต หล กเกณฑ การกำก บด แลก จการท ด ของตลาดหล กทร พย แห งประเทศ ไทย (ตลท.) และระเบ ยบปฏ บ ต ของคณะกรรมการกำก

More information

1. นโยบายการกำก บด แลก จการ

1. นโยบายการกำก บด แลก จการ การกำก บด แลก จการ การกำก บด แลก จการ 1. นโยบายการกำก บด แลก จการ คณะกรรมการบร ษ ท กร งเทพประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด โดยย ดหล ก ความโปร งใส ถ กต อง และเป นธรรม

More information

ß πª ªï. Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557. À Á Õ ( À π)

ß πª ªï. Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557. À Á Õ ( À π) ß πª ªï 2556 Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557 À Á Õ ( À π) สารบ ญ สารจากประธานกรรมการและกรรมการผ จ ดการ 02 รายงานความร บผ ดชอบของคณะกรรมการต อรายงานทางการเง น 03 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 04 ข อม ลท วไป 05 ข อม ลสำค

More information

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด 174 การกำก บด แลก จการ บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความร บผ ดชอบท พ งม ต อผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย ได แก ผ ถ อห น ผ ลงท น พน กงาน บ คลากร ผ ม

More information

จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ

จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ บร ษ ทโคคา-โคล า จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ การดำเน นธ รก จด วยความซ อส ตย ส จร ต ท กหนแห งท วโลก การดำเน นธ รก จด วยความซ อส ตย ส จร ต ซ อส ตย ปฏ บ ต ตามกฎหมาย ปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณฉบ บน ร บผ ดชอบต อการกระทำของตน

More information

การกำก บด แลก จการท ด

การกำก บด แลก จการท ด 164 การกำก บด แลก จการท ด บร ษ ท พ ท ท โกลบอล เคม คอล จำก ด (มหาชน) เก ดจากการควบบร ษ ทระหว าง บร ษ ท ปตท. เคม คอล จำก ด (มหาชน) (PTTCH) และ บร ษ ท ปตท. อะโรเมต กส และการกล น จำก ด (มหาชน) (PTTAR) เม อว

More information

สารบ ญ บทท วไป ส วนท 1 การกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. ส วนท 2 น ยามและความหมาย ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด

สารบ ญ บทท วไป ส วนท 1 การกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. ส วนท 2 น ยามและความหมาย ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด 2 3 สารบ ญ ส วนท 1 ส วนท 2 ประกาศบร ษ ท ปตท. จำก ด (มหาชน) นโยบายการกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. บทท วไป ว ส ยท ศน ของ ปตท. พ นธก จของ ปตท. ค าน ยมองค กรของ ปตท. หล กปฏ บ ต เก ยวก บค ม อการกำก บด แลก จการท

More information

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการ

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการ รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการ คณะกรรมการธนาคารไทยพาณ ชย จำก ด (มหาชน) ได ตระหน กถ ง ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด ท จะทำให ธนาคารเต บโต ได อย างย งย น รวมท งจะเสร มสร างความเช อม นแก ผ

More information

รายงานประจำป 2557 / 2014 Annual Report

รายงานประจำป 2557 / 2014 Annual Report รายงานประจำป 2557 / 2014 Annual Report สารบ ญ 3 4 6 7 8 9 11 ข อม ลทางการเง น และโครงสร างรายได คำอธ บายและการว เคราะห ของฝ ายจ ดการ สารจากประธานกรรมการ กรรมการผ จ ดการ คณะกรรมการบร ษ ท ภาพรวมธ รก จ ประว

More information

นโยบายการก าก บด แลก จการท ด และ ค ม อจรรยาบรรณของบร ษ ท

นโยบายการก าก บด แลก จการท ด และ ค ม อจรรยาบรรณของบร ษ ท นโยบายการก าก บด แลก จการท ด และ ค ม อจรรยาบรรณของบร ษ ท บร ษ ท เอกร ฐว ศวกรรม จ าก ด (มหาชน) ฉบ บแก ไขตามมต คณะกรรมการบร ษ ทคร งท... ว นท... สารบ ญ หน า 1. นโยบายการก าก บด แลก จการ 3-7 2. จรรยาบรรณในการประกอบธ

More information

ค ม อการกำก บด แลก จการท ด และจรรยาบรรณธ รก จ CORPORATE GOVERNANCE & BUSINESS CODE OF CONDUCT

ค ม อการกำก บด แลก จการท ด และจรรยาบรรณธ รก จ CORPORATE GOVERNANCE & BUSINESS CODE OF CONDUCT หน วยงานกำก บองค กรและเลขาน การบร ษ ท corporategovernance@pttgcgroup.com พ มพ คร งท 1/2555 บร ษ ท พ ท ท โกลบอล เคม คอล จำก ด (มหาชน) PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED 04 ว ส ยท ศน พ นธก จ ค าน

More information

รายงานของคณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและความร บผ ดชอบต อส งคม

รายงานของคณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและความร บผ ดชอบต อส งคม รายงานของคณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและความร บผ ดชอบต อส งคม ตลอดระยะเวลา 3 ป (2549 2551) ท ธนาคารได ดำเน นการรณรงค เร องบรรษ ทภ บาลจนกลายเป น ว ฒนธรรมขององค กร น บว าประสบความสำเร จเป นอย างย ง ท งทางด านการตอบร

More information

ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย

ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เทคน คการว เคราะห งบการเง น บร ษ ทจดทะเบ ยน เจ าของล ขส ทธ ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย ราคา 85 บาท พ มพ คร งท 3 ม ถ นายน 2545 10,000 เล ม พ มพ คร งท 2 เมษายน 2545 4,000 เล ม

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน องจากคณะกรรมการบร ษ ทได ตระหน กถ งความส าค ญของการก าก บด

More information

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ สารบ ญ ค าน ยมของเชฟรอน...1 สารจากค ณจอห น ว ตส น...2 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ...3 บทบาทและความร บผ ดชอบ...4 อำนาจและหน าท...4 แนวทางปฎ บ ต...4 การปฏ

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

สารบ ญ. Code Of Practice สารจากกรรมการผ จ ดการ คาน ยาม ประว ต บร ษ ท โครงสร างการจ ดการ กล มธ รก จอาหาร ท ปโก

สารบ ญ. Code Of Practice สารจากกรรมการผ จ ดการ คาน ยาม ประว ต บร ษ ท โครงสร างการจ ดการ กล มธ รก จอาหาร ท ปโก สารบ ญ หน า 1/25 สารจากกรรมการผ จ ดการ คาน ยาม ประว ต บร ษ ท โครงสร างการจ ดการ 1. ร ปแบบองค ประกอบ 2. อานาจหน าท 2.1 อานาจหน าท คณะกรรมการบร ษ ท 2.2 อานาจหน าท คณะกรรมการบร หาร 2.3 อานาจหน าท กรรมการผ

More information

Ù Á Í ÒÃ Ó Ñº. ÙáÅ Ô Òà Õè Õ. ÒÃä ÒÊ Ç¹ÀÙÁÔÀÒ คณะกรรมการกำก บด แลก จการท ด และความร บผ ดชอบต อส งคม

Ù Á Í ÒÃ Ó Ñº. ÙáÅ Ô Òà Õè Õ. ÒÃä ÒÊ Ç¹ÀÙÁÔÀÒ คณะกรรมการกำก บด แลก จการท ด และความร บผ ดชอบต อส งคม Ù Á Í ÒÃ Ó Ñº ÙáÅ Ô Òà Õè Õ ÒÃä ÒÊ Ç¹ÀÙÁÔÀÒ คณะกรรมการกำก บด แลก จการท ด และความร บผ ดชอบต อส งคม ว ฒนธรรมองค กร การกำก บด แลก จการท ด หมายถ ง การจ ดโครงสร าง และกลไก การบร หารจ ดการภายในองค กร เพ อเช

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ

ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ ผ แต ง : ร ชกฤช คล องพยาบาล ท ปร กษา SMEs ด านการเง นและการร วมลงท น เจ าของ : ฝ ายประสานงานและบร การ SMEs พ มพ คร งท 2 : ก นยายน 2553 พ มพ คร งแรก : ส งหาคม 2550 จำนวนพ

More information

ค ม อการใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพในภาคอ ตสาหกรรมของเอเช ย ต วอย างบร ษ ท

ค ม อการใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพในภาคอ ตสาหกรรมของเอเช ย ต วอย างบร ษ ท ต วอย างบร ษ ท ภาคผนวก ก ต วอย างบร ษ ทท นำระเบ ยบว ธ การใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพมา ประย กต ใช ข นตอนท 1 การวางแผนและการจ ดการ ก จกรรม 1ก: การประช มก บผ บร หารระด บส ง บร ษ ท TK Chemical Complex Ltd

More information

รายงานประจำป สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 ณ 31 ธ นวาคม 2556 กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF)

รายงานประจำป สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 ณ 31 ธ นวาคม 2556 กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) รายงานประจำป กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 รายงานประจำป ณ 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ สาส

More information

ประกาศการไฟฟาสวนภ ม ภาค เร อง ค ม อการกำก บด แลก จการท ด มาตรฐานทางจร ยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเน นธ รก จ ของการไฟฟาสวนภ ม ภาค พ.ศ.

ประกาศการไฟฟาสวนภ ม ภาค เร อง ค ม อการกำก บด แลก จการท ด มาตรฐานทางจร ยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเน นธ รก จ ของการไฟฟาสวนภ ม ภาค พ.ศ. ประกาศการไฟฟาสวนภ ม ภาค เร อง ค ม อการกำก บด แลก จการท ด มาตรฐานทางจร ยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเน นธ รก จ ของการไฟฟาสวนภ ม ภาค พ.ศ. 2557 การไฟฟ าส วนภ ม ภาคได จ ดทำค ม อการกำก บด แลก จการท ด มาตรฐานทางจร

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

นโยบาย การกำก บด แลก จการท ด

นโยบาย การกำก บด แลก จการท ด นโยบาย การกำก บด แลก จการท ด ธนาคารอ สลามแห งประเทศไทย เป นธนาคารแห งเด ยวในประเทศไทย ท ดำเน นธ รก จ โดยนำหล กชะร อะฮ อย างเต มร ปแบบมาเป นหล กในการ กำหนดแนวค ด หล กการ และว ธ การดำเน นงานท กข นตอนซ งถ

More information