µ µ «Õ à ß... â â µ À æ å

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "µ µ «Õ à ß... â â µ À æ å"

Transcription

1 µ µ «Õ à ß... â â µ À æ å

2

3 µ µ «Õ à ß... â â µ À æ å ทำก จการจนประสบความสำเร จ บร ษ ทเต บโตม กำไรถ งระด บหน ง ถ อว าไม น อยหน าใครในย ทธจ กรธ รก จเด ยวก นแล ว หลายแห งก เร มมองหาความท าทายท ส งข น อ กข นหน ง ไม ยอมหย ดน งอย แค ผลกำไรจากก จการ แต ห นมามองการเต บโต อย างย งย นม นคง สร างมาตรฐานและภาพล กษณ ของก จการด วยการนำบร ษ ทเข า จดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย หร อท คนส วนใหญ เร ยกว า เอาห นเข าตลาดœ น นเอง ถ าค ดจะช กชวนให ประชาชนท วไปมาถ อห นบร ษ ทค ณ ตามภาษาชาวห นจะ เร ยกว า ระดมท นจากประชาชน หร อท ร จ กก นท วไปว า ทำ IPO (Initial Public Offering) บร ษ ทก น าจะเตร ยมความพร อมล วงหน า การดำเน นการในข นตอน ต างๆ จะได ราบร น ตลาดหล กทร พย จ งจ ดทำแนวทางการเตร ยมการ บ บน ข น เพ อช วยให ค ณใช เป นข อม ลสำหร บเตร ยมความพร อมให สอดคล องก บกระบวนการ ของหน วยงานกำก บด แล และเพ อให ม นใจได ว าม ค ณสมบ ต ครบถ วนพร อมจะ เต บโตได อย างม ศ กยภาพ และสร างค ณค าในระยะยาว ท สำค ญ จะลดระยะเวลาท ต องกล บไปกล บมาปร บปร งแก ไขประเด น ข อต ดข ดต างๆ ท เก ดข นเป นประจำ ต งแต การปร บโครงสร างธ รก จ การปร บปร งระบบการควบค มภายใน เป นต น แล วบร ษ ทก จะ สามารถระดมท นได ตามกำหนดเวลาท วางแผนไว อย างไรก ตาม ข อม ลท ปรากฏในเอกสารช ดน เป นเพ ยง แนวทางท ตลาดหล กทร พย ได รวบรวม เพ อให บร ษ ทและ ท ปร กษาทางการเง นช วยก นเตร ยมความพร อมได สะดวกข น นอกจากน ตลาดหล กทร พย ย งม หน วยงานให คำแนะนำท เหมาะสม ตลอดจนข นตอนของการเข าจดทะเบ ยนใน ตลาดหล กทร พย แก ค ณด วย

4 ะเอาหÿ นเข าตลาดหล กทร พ å ต องเก วข องก ใ ร าง ÿ ม ต แ หน เขา ง ะอนÿ าตให ดทะเ น ในตลาดหล กทร พ å เตร มพร อมอ าง ร การระดมทÿนและเข า ดทะเ น ง ะ ำเร ข อพ งระว ง และประเด นต ดข ด ท ม กทำให ล าช า ข Èนตอนการระดมทÿนและ เข า ดทะเ นในตลาดหล กทร พ å าม-ตอ การระดมทÿนและเข า ดทะเ น

5 ºŸâ Ë «âõß 1 1 Õ Àÿâπ â µ À æ å µâõß Ë «âõß â ß

6

7 ะเอาหÿ นเข าตลาดหล กทร พ å ต องเก วข องก ใ ร าง บร ษ ทท จะเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ก ต อง แสดงความเป นม ออาช พกว าบร ษ ทท วไป ย งต องการ ระดมท นจากประชาชน งค ณก ไม ร จ กเขา เขาก ไม ร จ กค ณ เป นการส วนต วด วยแล ว ก ย งต องม ความโปร งใส เป นธรรม ไม ม ผลประโยชน ข ดแย ง ม ค ณสมบ ต พร อม เป นมาตรฐาน น าร วมลงท นด วย จ งม หน วยงานหลายแห งเข ามาเก ยวข อง ท งด านกำก บด แลความเป นมาตรฐาน และหน วยงานท คอยช แนะให ค ณเข าใจว าควรจะทำอย างไร อนÿ าตทำ IPO ก.ล.ต. อนÿ าตให เข า ดทะเ น ในตลาดหล กทร พ å ตลท. ดทะเ นแปร าพ เปìน ร ทมหาชน / เพ มทÿน กระทรวง พา ช å ให ำแนะนำ / ปร ก า ตลอดกระ วนการทำ IPO และเข า ดทะเ นในตลท. ตรว อ ง การเง นให ม มาตร าน Financial Advisor Auditor ร ท (ºŸ น ำขอ) TSD Underwriter ให ร การงาน นา ทะเ นหÿ น ช ว กระ า หÿ น IPO Lawyer ให ำปร ก า ด านกÆหมา Valuer ประเม นรา า นทร พ å 1

8 1.1) หน วยงานกำก บด แล -- คอยด แลความเป นมาตรฐานของบร ษ ทค ณ สำน กงานคณะกรรมการกำก บหล กทร พย และตลาดหล กทร พย (สำน กงาน ก.ล.ต.) การระดมท นจากประชาชนท วไปท เร ยกว าการทำ IPO ถ อเป นการขาย หล กทร พย ในตลาดแรก เป นเร องท ม ผลกระทบในวงกว าง จ งต องม หน วยงานด แล ค ณสมบ ต ของบร ษ ท อ นน เป นหน าท ของสำน กงาน ก.ล.ต.ซ งเป นหน วยงานท กำก บ ด แลตลาดท นในภาพรวม ถ อเป นด านแรกท บร ษ ทจะต องผ าน (เป นผ อน ญาตการ เสนอขายหล กทร พย แก ประชาชนท วไป) เพ อให แน ใจได ว าบร ษ ทของค ณม การร กษา ส ทธ ประโยชน ของผ ถ อห น ปฏ บ ต ต อผ ถ อห นอย างเป นธรรม และเป ดเผยข อม ล อ นเป นประโยชน ต อการต ดส นใจลงท น ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย (ตลาดหล กทร พย ) และ ตลาดหล กทร พย เอ ม เอ ไอ หล งจาก IPO แล วก ต องม ตลาดรองสำหร บซ อขายหล กทร พย ท ขายให ประชาชนท วไป ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทยจะทำหน าท เป นศ นย กลางใน การซ อขายหล กทร พย ตลอดจนบร การท เก ยวข อง ด แลให การซ อขายเป นไปอย าง คล องต ว ม ความย ต ธรรม ค ดสรรหล กทร พย ท ม ค ณสมบ ต เหมาะสม เช น ฐานะ การเง นและผลการดำเน นงานของบร ษ ท การกระจายการถ อห นของผ ถ อห นรายย อย หร ออาจเปร ยบได ก บห างสรรพส นค าท ม ส นค าค ณภาพด หลากหลายให เล อกซ อ ตลาดรองแบ งออกเป นตลาดหล กทร พย และตลาดหล กทร พย เอ ม เอ ไอ เพ อแยกประเภทของบร ษ ทตามขนาดและล กษณะของก จการ ผ ลงท นจะได เล อก ลงท นตามความสนใจ

9 กระทรวงพาณ ชย กรมพ ฒนาธ รก จการค าเป นหน วยงานของกระทรวงพาณ ชย ท เก ยวข องก บการ ระดมท น ม หน าท เก ยวก บการจดทะเบ ยน กำก บด แล และบร การข อม ลธ รก จ ข นตอนสำค ญท ต องต ดต อก บกรมพ ฒนาธ รก จการค า ได แก การแปรสภาพก จการ ของค ณจากบร ษ ทจำก ดเป นบร ษ ทมหาชน การเปล ยนแปลงข อม ลในหน งส อ บร คณห สนธ และข อบ งค บของบร ษ ท การประช มผ ถ อห น เป นต น ท งสามหน วยงานน เป นหน วยงานกำก บด แล และอน ญาตในข นตอนต างๆ ซ งเก ยวข องก บการเร มต นก าวส การเป นบร ษ ทมหาชน จนเข าเป นบร ษ ทจดทะเบ ยนใน ตลาดหล กทร พย ข นตอนต างๆ จะเป นไปอย างราบร นและรวดเร วได น น จะม ผ เช ยวชาญเ พาะด านท คอยให ความเห นและช วยประสานงานแทนบร ษ ทค ณใน หลายๆ ข นตอน 1.2) ผ เช ยวชาญเ พาะด าน -- ผ ช วยคนสำค ญ ผ สอบบ ช (Auditor) จะเป นบร ษ ทจดทะเบ ยนท งท ก อนอ นต องม ระบบรายงานข อม ลทางการเง น ท เป นมาตรฐาน สามารถเปร ยบเท ยบได ก บบร ษ ทอ นในอ ตสาหกรรมเด ยวก น และ เพ ยงพอสำหร บผ ลงท นใช ในการต ดส นใจ ผ สอบบ ญช เองก ต องได ร บความเห นชอบ จากสำน กงาน ก.ล.ต. เหม อนก น (ค นหารายช อผ สอบบ ญช ท ร บความเห นชอบได จาก ค ณควรแต งต งผ สอบบ ญช อย างน อย 2 ท าน เผ อกรณ ท ท านใด ท านหน งต ดภาระก จไม สามารถร บรองงบการเง นของบร ษ ทได ในระยะเวลาท กำหนด 3

10 ท ปร กษาทางการเง น (Financial Advisor หร อ FA) อ กคนหน งท เป นผ คอยช วยเตร ยมความพร อมในการทำ IPO และเข า จดทะเบ ยน ค อ FA ซ งจะศ กษาข อม ลของบร ษ ทโดยละเอ ยดในท กๆ ด าน (กระบวนการน เร ยกก นว าทำ Due diligence) เพ อประเม นค ณสมบ ต ของ บร ษ ทว าครบถ วนพอท จะเสนอขายหล กทร พย ต อประชาชนและเข าจดทะเบ ยน ในตลาดหล กทร พย หร อไม ต งแต ด านการดำเน นธ รก จและการจ ดการต างๆ การจ ด โครงสร างท นและโครงสร างธ รก จ ตลอดจนให คำแนะนำในการปร บระบบ การบร หารจ ดการ เพ อให บร ษ ทม ค ณสมบ ต พร อมสำหร บการย นคำขอต อสำน กงาน ก.ล.ต. และตลาดหล กทร พย FA ก ต องเป นผ ท ได ร บอน ญาตจากสำน กงาน ก.ล.ต.เหม อนก น FA จะทำหน าท แทนบร ษ ทในการต ดต อประสานงานให ข อม ลต างๆ ก บหน วยงาน ท เก ยวข องในช วงของการย นคำขอ และทำหน าท ให ความร ความเข าใจแก ค ณ ถ งหน าท ความร บผ ดชอบในการเป นบร ษ ทจดทะเบ ยน FA ต องเป นพ เล ยง ให ก บบร ษ ทต อไปอ ก 1 ป น บจากเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย (ค นหารายช อ FA ท สำน กงาน ก.ล.ต. ให ความเห นชอบได ใน ผ จ ดจำหน ายและร บประก นการจ ดจำหน ายหล กทร พย (Underwriter) ผ จ ดจำหน ายและร บประก นการจ ดจำหน าย เร ยกก นท วไปว า Underwriter จะช วยกระจายห นของบร ษ ทให ออกไปส ผ ลงท นอย างกว างขวาง เพ อให เก ด ความม นใจว าบร ษ ทจะสามารถขายห นแก ผ ลงท นได ตามจำนวนและราคาท เหมาะสม และได ร บเง นครบถ วนตามแผนท วางไว

11 ท ปร กษากฎหมาย (Lawyer) การขายห นแก บ คคลท วไปม เร องของกฎหมายเข ามาเก ยวข อง ท ปร กษา กฎหมายจะช วยให คำแนะนำ และดำเน นการจ ดเตร ยมเอกสาร จ ดการข นตอน ท เก ยวก บข อกฎหมาย เช น การให ความเห นในเร องข อจำก ดการโอนห น ข อพ พาท ท อาจม ผลกระทบต อบร ษ ทอย างม น ยสำค ญ การจดทะเบ ยนแปรสภาพเป นบร ษ ท มหาชน ท ปร กษากฎหมายอาจทำหน าท ร วมก บ FA ในการปร บปร งข อตกลง ข อส ญญาทางกฎหมาย และข อบ งค บของบร ษ ทให เป นไปตามหล กเกณฑ ของ สำน กงาน ก.ล.ต. และตลาดหล กทร พย ผ ประเม นราคา (Valuer) ส นทร พย ของบร ษ ทอาจม ม ลค าป จจ บ นแตกต างจากท ปรากฏในงบการเง น เช น ส นทร พย บางอย างอาจม การด อยค าไปกว าม ลค าท ปรากฏในงบการเง น หร อกรณ บร ษ ทพ ฒนาอส งหาร มทร พย ต องประเม นราคาท ด นและโครงการระหว างการพ ฒนา ผ ประเม นราคาก จะประเม นราคาส นทร พย ของบร ษ ทใหม เพ อให สะท อนม ลค าทร พย ส น ท แท จร ง รวมท งประกอบการพ จารณากำหนดราคาห นท เหมาะสมในการเสนอขาย ผ ประเม นราคาเองก ต องได ร บความเห นชอบจากสำน กงาน ก.ล.ต.ด วยเหม อนก น (ค นหารายช อผ ประเม นราคาท ได ร บความเห นชอบจากสำน กงาน ก.ล.ต. ได จาก

12 บร ษ ท ศ นย ร บฝากหล กทร พย (ประเทศไทย) จำก ด (The Thailand Securities Depository Co., Ltd. หร อ TSD) เวลาบร ษ ทขายห นเพ มท นต อประชาชนท วไป จะทำให บร ษ ทม ผ ถ อห นเพ มข น จำนวนมาก TSD จะเป นนายทะเบ ยนหล กทร พย จ ดทำทะเบ ยนผ ถ อห นให ถ กต อง ครบถ วน เป นป จจ บ นอย เสมอ รวมถ งให บร การนำห นเข าฝากในระบบไร ใบห น (Scripless) สำหร บผ ถ อห นท ไม ต องการใบห น นอกจากน น TSD ย งให บร การ แจ งข าวสารและจ ายส ทธ ประโยชน ต างๆ ให ก บผ ถ อห นด วย เช น จ ดส งเอกสาร เช ญประช มผ ถ อห น จ ายเง นป นผล และแจ งส ทธ จองซ อห นเพ มท น เป นต น ซ ง TSD ไม ใช ใครอ น เป นบร ษ ทย อยของตลาดหล กทร พย น นเอง

13 2 ÿ µ Àπ ß Õπÿ µ Àâ π πµ À æ å ÿ µ 2

14

15 ÿ ม ต แ หน เขา ง ะอนÿ าตให ดทะเ น ในตลาดหล กทร พ å 2.1) ผ านเกณ± สำน กงาน ก.ล.ต. ก อนทำ IPO ก อนท จะนำห นเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ค ณจะต องเสนอขายห นแก ประชาชนท วไป (ทำ IPO) ให ผ ถ อห นม การกระจายในระด บท เหมาะสมก อน บร ษ ท ต องขออน ญาตจากสำน กงาน ก.ล.ต.ในการเสนอขายห นแก ประชาชนท วไป ซ งจะ พ จารณาค ณสมบ ต สำค ญๆ เช น 1. การร กษาส ทธ ของผ ถ อห นและปฏ บ ต ต อผ ถ อห นอย างเป นธรรม 2. บทบาท หน าท และความร บผ ดชอบของผ บร หารและผ ม อำนาจควบค ม 3. การเป ดเผยข อม ลถ กต อง ครบถ วน เพ ยงพอต อการต ดส นใจลงท น สำน กงาน ก.ล.ต. จ งเป นด านแรกท ค ณต องผ าน ในระยะท ผ านมาม หลาย บร ษ ทท ต ดข ดเร องค ณสมบ ต สำค ญบางอย าง ทำให ต องกล บไปปร บปร งค ณสมบ ต ใหม ประเด นท บร ษ ทท จะย นคำขอต องให ความสำค ญเป นลำด บแรก ซ งจะทำให ข นตอนการขออน ญาตเร วข น เช น 1. ม โครงสร างช ดเจน เป นธรรม และลดโอกาสการเก ดความข ดแย ง ทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ส วนใหญ บร ษ ทจะเร มจากธ รก จของครอบคร ว ธ รก จเด ยวก นอาจกระจายออก เป นหลายบร ษ ท หร อม ธ รก จอ นท เก อหน นก น เช น นาย ก. เป นเจ าของโรงงาน ส บปะรดกระปÜองช อบร ษ ท A และเป นเจ าของโรงงานผล ตกระปÜองช อบร ษ ท B ซ งขายกระปÜองให บร ษ ท A เพ ยงรายเด ยว โดยบร ษ ท A ซ อกระปÜองส วนใหญ จาก บร ษ ท B ในราคาและเง อนไขท เอ อก บบร ษ ท B เป นพ เศษกว าการซ อจากโรงงานอ น ถ าเอาห นของบร ษ ท A ทำ IPO ก อาจจะเก ดความข ดแย งทางผลประโยชน ก บ บร ษ ท B ซ งย งคงเป นของนาย ก. อย 7

16 ผ ถ อห นใหญ ม กจะเป นผ บร หารหล กของบร ษ ทท จะทำ IPO ด วย จ งต อง ป องก นไม ให เก ดข อสงส ยว าผ ถ อห นใหญ จะเน นประโยชน ของธ รก จครอบคร วหร อ ประโยชน ของธ รก จท จะนำมาเข าตลาดหล กทร พย ค ณจะต องปร บโครงสร างบร ษ ท ให ช ดเจน เพ อป องก นความข ดแย งทางผลประโยชน ซ งกรณ ท ม ให เห นบ อย ได แก การม ส วนได เส ยส วนต วของผ บร หารหร อผ ถ อห นรายใหญ (ซ งรวมถ ง บ คคลใกล ช ด ได แก พ อ แม พ น อง ค สมรส บ ตร และบร ษ ทท บ คคล ด งกล าวเป นเจ าของ) ซ งบ คคลเหล าน ถ อว าเป นบ คคลท อาจม ความข ดแย ง ทางผลประโยชน ธ รกรรมใดๆ ท เก ยวข องก บบร ษ ท เช น การเช าหร อให เช าทร พย ส น ก บบร ษ ท รวมถ งการต องพ งพ งธ รก จหร อใช ทร พย ส นร วมก นก บผ ถ อห นใหญ หร อผ บร หาร การม ส วนได เส ยในบร ษ ทย อย หร อธ รก จท เป นค แข งก บบร ษ ท คำว า เป นค แข งก บบร ษ ท สามารถพ จารณาจากล กษณะธ รก จท คล ายคล งก น หร อทดแทนก นได เช น ประเภทส นค า/บร การ กล มล กค า ย ห อส นค า เด ยวก น ต วอย างโครงสร างการถ อห นท อาจก อให เก ด Conflict of interest ก จการท ไม ได จดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย คงจะไม แปลกท เจ าของก จการ จะเป นผ ถ อห นและเป นผ บร หารในหลายๆ บร ษ ท โดยอาจถ อห นเอง หร อถ อห น โดยค สมรส เช น กรณ นาย ก. ซ งทำธ รก จหม บ านจ ดสรร ถ อห น 100% ในบร ษ ท A และถ อห น 100% ในบร ษ ท B ท งสองบร ษ ทใช ช อโครงการหม บ านเหม อนก น และ ภรรยาเป นเจ าของบร ษ ทร บเหมาก อสร าง C ซ งพ งพ งธ รก จของสาม โดย ร บสร างบ านให บร ษ ท A และบร ษ ท B เป นหล กเท าน น นาย ก. ต องการนำบร ษ ท A ทำ IPO และเข าตลาดหล กทร พย

17 นาย ก. ภรรยา นาย ก. 100% 100% 100% บ. A (ผ ย นคำขอทำ IPO) ธ รก จ : หม บ าน ABC (นนทบ ร ) บ. B ธ รก จ : หม บ าน ABC (บางนา) บ. C ธ รก จ : ผ ร บเหมาก อสร าง หม บ าน ABC ปí หา? : หาก นาย ก. ประสงค จะนำบร ษ ท A เข าจดทะเบ ยนใน ตลาดหล กทร พย ลองพ จารณาด ว าหากค ณเป นประชาชนท วไป ค ณจะลงท น (ซ อห น IPO) ในบร ษ ท A หร อไม ค ณม นใจหร อไม ว านาย ก.จะร กษาผลประโยชน ของบร ษ ท A ซ งจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย และค ณถ อห นอย ด วย ในขณะท เขาย งถ อห นและบร หารบร ษ ท B ซ งทำธ รก จเหม อนก น และบร ษ ท C ของภรรยา ซ งทำธ รก จร บเหมาก อสร างก พ งพ งธ รก จของสาม 9

18 โครงสร างท แนะนำ เพ อให เก ดความช ดเจนโปร งใส ผ ถ อห นท วไปสบายใจ ว ธ การหน งท นาย ก. สามารถทำได ค อ ปร บปร งโครงสร างกล มธ รก จเพ อขจ ดความข ดแย งทางผลประโยชน โดยรวบธ รก จท เหม อนก น หร อเก ยวข องก นเข าอย ในกล มของบร ษ ท A ก อนท จะ ขออน ญาตทำ IPO ไม อย างน น ก คงจะไม ผ านด านแรกน ไปได นาย ก. + ภรรยา บ. A (ทำ IPO) 100% 100% 100% ธ รก จ : หม บ าน ABC (นนทบ ร ) ธ รก จ : หม บ าน ABC (บางนา) ธ รก จ : ผ ร บเหมาก อสร าง หม บ าน ABC ท งน หากจำเป นต องม ธ รกรรมระหว างก น ก ต องม กลไกควบค มด แลเพ อให ม นใจว าธ รกรรมด งกล าว โปร งใส เป นธรรม และเป นประโยชน ต อบร ษ ทและ ผ ถ อห นท กคน เช น เป นรายการท ม ราคาและเง อนไขเป นไปตามตลาดหร อ เหม อนก บท ทำก บบ คคลภายนอก หร อเป นราคาตลาด เป นต น 10

19 2. ม ระบบกำก บด แลก จการท ด และระบบการควบค มภายในท เพ ยงพอและม ประส ทธ ภาพ ก อนจะระดมเง นจากประชาชนมาลงท น บร ษ ทต องจ ดระบบการบร หารจ ดการ ภายในให ได มาตรฐานม ความน าเช อถ อ ม การถ วงด ล ตรวจสอบได ว ธ หน งท จะ ช วยได ค อการม บ คคลภายนอกท เป นอ สระเข ามาเป นกรรมการ บร ษ ทสามารถ จ ดโครงสร างบร หารของคณะกรรมการบร ษ ทให ม การตรวจสอบและถ วงด ล โดยม กรรมการตรวจสอบอย างน อย 3 คน ท ม ความเป นอ สระ ม ความร และ ประสบการณ ท จะช วยคณะกรรมการบร ษ ทด แลงานของบร ษ ทให ได มาตรฐาน เช น การสอบทานรายงานทางการเง น ระบบการควบค มภายใน การปฏ บ ต ตามกฎหมาย และข อกำหนดท เก ยวข อง การค ดเล อกและกำหนดค าตอบแทนผ สอบบ ญช พ จารณาการทำรายการซ อ/ขายทร พย ส นท ม น ยสำค ญ เป นต น ส งน จะช วยแสดง ให เห นว า บร ษ ทม ระบบบร หารงานอย างม ออาช พ ม ความโปร งใส สามารถด แลและ ค มครองผลประโยชน ของผ ถ อห นรายย อยได ผ ถ อห นและผ ลงท นจะได เช อม น กล านำเง นมาให ค ณบร หาร บร ษ ทก จะระดมท นเพ อขยายก จการได ง ายข น นอกจากน ควรจ ดให ม หน วยงานตรวจสอบภายในคอยสน บสน นการทำงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบ หน วยงานน อาจจะเป นหน วยงานภายในบร ษ ทหร อ จ ดจ างหน วยงานจากภายนอกก ได ตลาดหล กทร พย ให การสน บสน นการเตร ยมความพร อมให กรรมการบร ษ ท ท ย นขอจดทะเบ ยนท กท านเข าร บการอบรมเก ยวก บบทบาท หน าท ของการเป น กรรมการบร ษ ทจดทะเบ ยนโดยไม เส ยค าใช จ ายในหล กส ตร พ นฐานกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยน : Director Accreditation Program (DAP) ซ งจ ดโดย สมาคมส งเสร มสถาบ นกรรมการบร ษ ทไทย (IOD : Thai Institute of Director) ค ณสามารถขอคำปร กษาเก ยวก บการกำก บด แลก จการเบ องต นได จากท ปร กษา ผ ทรงค ณว ฒ ของ ศ นย พ ฒนาการกำก บด แลก จการท ด ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย และสามารถหาข อม ลเพ มเต ม เช น รายช อบ คคลท เป น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอ สระของบร ษ ทจดทะเบ ยนได ท 11

20 ถ าม ระบบการควบค มภายใน (Internal Control) ท เพ ยงพอและม ประส ทธ ภาพ คณะกรรมการบร ษ ทก สามารถตรวจสอบและต ดตามการดำเน นงาน ของฝÉายจ ดการให เป นไปตามแนวทางท คณะกรรมการได วางไว คณะกรรมการ ตรวจสอบก ทำงานได อย างม ประส ทธ ภาพด วย บร ษ ทเองก จะเห นข อบกพร องต างๆ ของระบบจ ดการภายในบร ษ ท ช วยให ผ บร หารกำหนดแนวทางการป องก นหร อ แก ไขข อบกพร องได อย างเหมาะสมท นเวลา การกำหนดขอบเขตและอำนาจหน าท ของกรรมการก เป นอ กเร องหน งท สำค ญ หากคณะกรรมการม การมอบอำนาจให ฝÉายจ ดการไปดำเน นการแทน ก ควรกำหนด กรอบวงเง นและหน าท ความร บผ ดชอบท ช ดเจน ส งน จะช วยให ผ ลงท นเช อม นย งข น ท งย งป องก นม ให ม การนำทร พย ส นของบร ษ ทและบร ษ ทย อยไปใช โดยม ชอบหร อ โดยไม ม อำนาจด วย 3. งบการเง นถ กต องตามมาตรฐานบ ช เพ อให ผ ลงท นม ข อม ลทางการเง นของบร ษ ทท เป นมาตรฐาน เพ ยงพอ น าเช อถ อ ใช เป นข อม ลประกอบการต ดส นใจลงท นได อย างเหมาะสม สำน กงาน ก.ล.ต. จ งกำหนดให งบการเง นของบร ษ ทงวดป บ ญช ล าส ด และไตรมาสล าส ดก อน ย นคำขออน ญาตทำ IPO จ ดทำให เป นไปตามมาตรฐานการบ ญช ท ร บรองท วไป นอกจากน บร ษ ทท จะทำ IPO ต องม บ คลากรฝÉายบ ญช ท ม ความร ความสามารถ เพ ยงพอด วย เพ อให จ ดทำงบการเง นได ถ กต องตามมาตรฐานและเสร จท นเวลา 2.2) ผ านข อกำหนดเพ อเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ตลาดหล กทร พย กำหนดว าบร ษ ทผ ย นคำขอต องม ความม นคง ม ศ กยภาพใน การเต บโต สามารถสร างผลตอบแทนแก ผ ลงท น โดยแบ งประเภทบร ษ ทตามขนาด ของก จการ ได แก บร ษ ทขนาดใหญ ม ฐานะการเง นและผลการดำเน นงานด เข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย และบร ษ ทท ม ล กษณะเ พาะ เช นเป นธ รก จ 1

21 สำหร บอนาคต (New Economy) ธ รก จท ม การเต บโตส ง (Hi-Growth) ธ รก จการ ใช ภ ม ป ญญา (Knowledge Based) และธ รก จนว ตกรรม (Innovation) เข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย เอ ม เอ ไอ เพ อให ผ ลงท นเล อกลงท นตาม ความสนใจ ซ งม แนวทางการพ จารณา ด งน ท นชำระแล ว ม ท นชำระแล วตามท ตลาดหล กทร พย กำหนดเพ อแสดงว าเป น บร ษ ทท ม ขนาดเหมาะสมในการเป นบร ษ ทจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย หร อ ตลาดหล กทร พย เอ ม เอ ไอ การกระจายการถ อห นรายย อย ตลาดหล กทร พย กำหนดส ดส วนการกระจาย การถ อห นให ก บประชาชนท วไป เพ อให ห นของบร ษ ทม สภาพคล องในระด บหน ง สามารถหม นเว ยนซ อขายได คล องต ว เพ มความน าสนใจในการลงท น โดยพ จารณา จำนวนรายของผ ถ อห นก บส ดส วนการถ อห นของผ ถ อห นท ไม ม ส วนร วม ในการบร หาร เช น ม ผ ถ อห นรายย อยไม น อยกว า 1,000 ราย และถ อห นรวมก น ไม น อยกว าร อยละ 25 ของท นชำระแล ว ผลการดำเน นงาน บร ษ ทต องม ผลกำไรจากการดำเน นงานในธ รก จหล ก พอสมควรต ดต อก นเป นระยะเวลาพอท จะสร างความม นใจได ว า บร ษ ทม ความสามารถในการสร างผลกำไรแบ งป นแก ผ ลงท นได ผลกำไรท ว าน ต องเป น การดำเน นงานภายใต การจ ดการของผ บร หารส วนใหญ ช ดเด ยวก นอย างต อเน อง ตามระยะเวลาท ตลาดหล กทร พย กำหนด ฐานะการเง นและสภาพคล อง บร ษ ทต องม ความม นคงและม ท นหม นเว ยน เพ ยงพอ โดยพ จารณาจากสภาพธ รก จและอ ตสาหกรรมท เก ยวข อง รวมท ง ส วนของผ ถ อห นของบร ษ ท 13

22 ตลาดหล กทร พย กำหนดให บร ษ ทจ ดต งกองท นสำรองเล ยงช พสำหร บพน กงาน บร ษ ทด วย เพ อแสดงถ งการให ความสำค ญและการด แลผลประโยชน พน กงานของ บร ษ ท ซ งน บได ว าเป นผ เก ยวข องท สำค ญในการร วมพ ฒนาบร ษ ทให เจร ญเต บโต ต อไป สำน กงาน ก.ล.ต.และตลาดหล กทร พย ย นด ให คำปร กษาเบ องต นในข อต ดข ดท บร ษ ทและ FA ม แนวทางเบ องต นแล ว โดยม ประเด นปร กษาท ช ดเจน และให ข อม ลท ครบถ วนเพ ยงพอต อการพ จารณา การพ จารณาคำขอให ร บหล กทร พย ก จะ รวดเร ว ไม ส นเปล องค าใช จ าย ค ณสามารถศ กษารายละเอ ยดอ นๆ เช น ประโยชน ในการเข าเป นบร ษ ท จดทะเบ ยน ค ณสมบ ต ของบร ษ ทท จะเข าจดทะเบ ยน ค าใช จ าย และ ข อกำหนดท เก ยวข อง ได จาก website ของตลาดหล กทร พย (www.set.or.th) ตลาดหล กทร พย เอ ม เอ ไอ (www.mai.or.th) และ TSD (www.tsd.co.th) นอกจากน หน วยงานการตลาดของตลาดหล กทร พย จะคอยด แล ให คำแนะนำแก บร ษ ทท สนใจเข าจดทะเบ ยนอ กด วย 1

23 3 µ æ âõ Õ à ß ÿπ â π ß Á µ æ âõ 3

24

25 เตร มพร อมอ าง ร การระดมทÿนและเข า ดทะเ น ง ะ ำเร มาถ งตรงน ค ณก ได ทราบข อกำหนดสำค ญของหน วยงานและหล กการในข นตอน ต างๆ แล ว ส งท บร ษ ทควรย ดเป นหล กสำค ญเพ อความสำเร จในการระดมท นและ การเข าจดทะเบ ยนม 2 ประการ ค อ 1) ปร บโครงสร างกล มธ รก จ การถ อห นไม ให ม ความข ดแย งทางผลประโยชน และ 2) การปร บปร งระบบการควบค มภายใน ซ งรวมถ งระบบบ ญช การจ ดทำ งบการเง น ให เพ ยงพอและน าเช อถ อ และม ระบบบร หารจ ดการท ถ วงด ล และสามารถตรวจสอบได เพ อให ค ณได เห นม มมองและประสบการณ ในการเข าจดทะเบ ยน ตลาดหล กทร พย ได รวบรวมข อความจากบทส มภาษณ ผ บร หารของบร ษ ทท เข าจดทะเบ ยนท งใน ตลาดหล กทร พย และตลาดหล กทร พย เอ ม เอ ไอ ในงานส มมนา เจาะล ก... กลย ทธ IPO#1 ท ตลาดหล กทร พย จ ดเม อ 4 เมษายน 2549 ผ บร หารบร ษ ทจดทะเบ ยนท มาเล าประสบการณ ในงานน ม สองท าน ท านแรกค อ ค ณสมชาย ค ล เม น กรรมการผ จ ดการ บร ษ ท โกลบอล คอนเน คช นส จำก ด (มหาชน) (GC) ซ งทำธ รก จเป นผ แทนจำหน ายว ตถ ด บท เก ยวเน องก บพลาสต กและป โตรเคม เข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย เม อ 6 ธ นวาคม 2548 ท านท สองค อ ค ณบด นทร แสงอารยะก ล กรรมการรองผ จ ดการ บร ษ ท ไพลอน จำก ด (มหาชน) (PYLON) ประกอบธ รก จร บเหมาก อสร างงานฐานราก และเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย เอ ม เอ ไอ เม อ 23 ธ นวาคม

26 ท งสองท านได ให ข อค ดเห นจากม มมองและประสบการณ ในประเด นสำค ญๆ ด งน 1. จ ดระบบการจ ดการภายในให พร อม ผ บร หารท งสองท านให ข อค ดเห นซ งสอดคล องก นในประเด นน ค อ บร ษ ทต อง ปร บเปล ยนระบบการทำงาน เช น จากเด มท ขายของแบบไม เอาใบเสร จก ให เล กเส ย กำหนดกรอบอำนาจการอน ม ต รายการต างๆ เพ อให ม แนวทางนโยบายการบร หาร จ ดการท ช ดเจน ม หน วยงานจ ดเก บเอกสารเ พาะ รวมท งควรเตร ยมจ ดเก บ เอกสารโดยม ศ นย กลางท รวบรวมเอกสารจากแผนกต างๆ และม หน วยงานเ พาะ ท จะคอยด แลเร องเก ยวก บการเข าจดทะเบ ยนเพ ออำนวยความสะดวกแก หน วยงาน ต างๆ ท จะต ดต อมากข นในอนาคต 2. ระบบบ ช และงบการเง น การแต งต งผ ตรวจสอบบ ญช ท สำน กงาน ก.ล.ต. ร บรอง ประมาณ 1-2 ป ก อน ย นคำขอจะช วยให สามารถเตร ยมงบการเง นท เป นไปตามมาตรฐาน บร ษ ทควร ระม ดระว งเร องการเปล ยนแปลงนโยบายบ ญช เช น กรณ ของ PYLON ท ได เปล ยนแปลงนโยบายการต ดค าเส อมราคา ซ งส งผลกระทบต อฐานะทางการเง นและ ผลการดำเน นงานของบร ษ ท สำน กงาน ก.ล.ต. จ งได แนะนำให บร ษ ทปร บ งบการเง นย อนหล งเพ อท จะสามารถนำมาเปร ยบเท ยบก นได ทำให บร ษ ทต องเร ง ดำเน นการปร บงบการเง นย อนหล ง แต ก สามารถดำเน นการแล วเสร จใน 3 ส ปดาห 3. เล อกท ปร กษาทางการเง น ท เหมาะสมก บบร ษ ท ควรเล อกใช ท มงาน FA ท ม ประสบการณ ในงานท เป นธ รก จใกล เค ยงก บบร ษ ท โดยเน นประสบการณ ของสมาช กท มงานท จะมาทำงานให บร ษ ท และต องตรวจสอบ งานในม อของท ม FA เพ อให แน ใจว าท มงานม เวลาด แลบร ษ ทค ณได เต มท 1

27 4 âõæ ß «ß ª Áπµ Ë Àâ à â âõæ ß «ß 4

28

29 ข อพ งระว ง และประเด นต ดข ดท ม กทำให ล าช า 1. ในช วงท FA ศ กษาข อม ลของบร ษ ทก อนย นคำขอ ค ณควรให ข อม ล เก ยวก บการพ จารณาค ณสมบ ต ท ถ กต องและครบถ วน เช น การระบ กล มผ ถ อห น / กล มบ คคลท ถ อได ว าเป นกล มเด ยวก นให ครบถ วน โดยระบ ผ ท เป นผ ถ อห นท แท จร ง (Ultimate Shareholders) และเป ดเผยในแบบแสดงข อม ลการเสนอขายห น (Filing) หาก สำน กงาน ก.ล.ต. และตลาดหล กทร พย ตรวจสอบพบในภายหล งว า บร ษ ทไม ได เป ดเผยข อม ลให ครบถ วน จะทำให การพ จารณาล าช าได รายการซ อขายส นทร พย ท สำค ญ ความส มพ นธ ระหว างกล มบ คคลท ม การทำรายการระหว างก น เช น เป นบร ษ ทของค สมรส หร อพ น อง เป นต น เพ อให FA ได ว เคราะห ประเด นได ถ กต องและสามารถ เสนอแนะว ธ การปร บปร งแก ไขได อย างเหมาะสม 2. การปร บโครงสร างกล มบร ษ ท เพ อเข าจดทะเบ ยนโดยการเล อกแค ธ รก จ บางบร ษ ทเข ามา เพ อให ม ค ณสมบ ต ตามเกณฑ ของสำน กงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหล กทร พย แต ย งคงเหล อธ รก จบางส วนไว ไม นำเข ามาจดทะเบ ยนด วย ต องสามารถอธ บายเหต ผลได ว า เหต ใดจ งไม นำเข ามารวมในโครงสร างเด ยวก น ท งหมด และการปร บโครงสร างด งกล าวจะไม ทำให แข งข นก นได อย างไร หร อจะ เล กก จการน นไป 3. กรณ ท ผ บร หาร ผ ถ อห นใหญ และบ คคลท อาจม ความข ดแย งทาง ผลประโยชน เคยถ อห นในบร ษ ทท ทำธ รก จเช นเด ยวก บบร ษ ท แต ต อมาขายห นให ก บบ คคลอ นไปในระยะเวลาไม นาน หร อประกาศหย ดทำธ รก จแล ว จะต องแสดง ได ว าการขายห นน นเป นการขายให ก บบ คคลภายนอกจร ง (True sales) หร อ ได หย ดทำธ รก จน นจร ง หร อป ดบร ษ ทด งกล าว รวมท งผ ม อำนาจควบค มท แท จร ง ในบร ษ ทด งกล าวไม ม ความเก ยวข องก บบร ษ ทท ย นคำขอ 17

30 4. หากม บ คคลท อาจม ความข ดแย งทางผลประโยชน อย ระหว างดำเน นการ จ ดต งบร ษ ทท อาจม ธ รก จเก ยวเน องก นในอนาคต และเม อจ ดต งแล วอาจม ความจำเป นต องใช ส นค าหร อบร การจากบร ษ ทค ณ ก ให เป ดเผยมาตรการในการด แล ป องก นความข ดแย งทางผลประโยชน ด วย 5. กรณ ท บร ษ ทม ทร พย ส นท ต องประเม นม ลค า ผ ประเม นม ลค าทร พย ส น ด งกล าวต องได ร บความเห นชอบจากสำน กงาน ก.ล.ต. โดยสามารถค นหารายช อได จาก ท งน สมมต ฐานท ใช ในการกำหนดราคาต องสมเหต สมผล 6. หากม การซ อ/ขายส นทร พย ด วยราคาซ อ/ขายท แตกต างจากราคา ท ผ ประเม นม ลค าทร พย ส นได ประเม นไว จะต องม คำอธ บายเหต ผลสน บสน น รายการด งกล าว 7. หากเก ดข อสงส ย ว างบการเง นม ล กษณะรายการท ผ ดปกต เช น ในงวดบ ญช ล าส ดก อนการย นคำขอ IPO บร ษ ทม การเปล ยนแปลงนโยบายบ ญช ท ม ผลต อการ เปล ยนแปลงต วเลขผลการดำเน นงาน ซ งอาจสงส ยได ว าเป นการตกแต งรายได หร อม การขายส นทร พย ท อาจไม เป นการขายให ก บบ คคลภายนอกจร ง (True sales) บร ษ ทควรพ จารณาและหาร อก บ FA อย างรอบคอบ เพ อให งบการเง นม ความถ กต อง น าเช อถ อ เป นไปตามมาตรฐานบ ญช 8. หากระบบการควบค มภายใน ของบร ษ ทย งม ข อบกพร อง เช น ผ ควบค ม stock ส นค าและผ บ นท กรายการร บ - เบ กจ ายเป นคนเด ยวก น หร อผ บ นท กบ ญช การจ ายเง นม อำนาจอน ม ต การจ ายเง นด วย บร ษ ทจะต องดำเน นการแก ไข เพ อให ระบบการควบค มภายในม ประส ทธ ภาพ ม การถ วงด ลและตรวจสอบได แบ งแยก อำนาจหน าท ช ดเจน สมเหต สมผล และม การปฏ บ ต ตามระบบท กำหนดไว 18

31 5 ÈπµÕπ ÿπ â π πµ À æ å ÈπµÕπ 5

32

33 ข Èนตอนการระดมทÿนและเข า ดทะเ นในตลาดหล กทร พ å บร ษ ทจำก ดจะสามารถระดมเง นท นจากประชาชนได จะต องแปรสภาพให เป น บร ษ ทมหาชนก อนภายใต พระราชบ ญญ ต บร ษ ทมหาชนจำก ด พ.ศ ซ งเป น เคร องม อสำค ญท ค มครองผลประโยชน ของประชาชนท จะเข ามาร วมถ อห น ค ณอาจย นคำขอจดทะเบ ยนก บ ตลาดหล กทร พย ภายหล งจากได ร บอน ญาต จากสำน กงาน ก.ล.ต. และเสนอขายห นต อ ประชาชนท วไปแล ว หร ออาจย นคำขอต อ สำน กงาน ก.ล.ต. และตลาดหล กทร พย พร อมก นก ได (ย นแบบค ขนาน) เพ อลด เวลาดำเน นการ 19

34 Due Diligence และเตร ยมข อม ล กรณ ท ไม ได ใช ผ สอบบ ญช ท ได ร บ ความเห นชอบจากสำน กงาน ก.ล.ต. ท ปร กษากฎหมาย ท ปร กษาทางการเง น ย นคำขอ และแบบ filing ต อ ก.ล.ต. และตลท. บร ษ ทจำก ด บร ษ ทมหาชนจำก ด เปล ยนผ สอบบ ช ผ ประเม นราคา ภายใน 45 ว น สำน กงาน ก.ล.ต. ประมาณ 4 เด อน ข นก บความพร อม ของบร ษ ท บร ษ ทขายห นให แล วเสร จ ภายใน 6 เด อนน บจากว น ท ได ร บอน ญาต (ขอขยายเวลาได 1 คร ง เป นเวลาไม เก น 6 เด อน รวมแล วไม เก น 12 เด อน) อน าตเสนอขายห น เสนอขายห น - ก.ล.ต. และตลท.ออกหน งส อตอบร บแบบคำขอ - ก.ล.ต. และตลท.ศ กษาข อม ล ตรวจสอบค ณสมบ ต ก อนเย ยมชมก จการ - เย ยมชมก จการ (Company Visit) - ก.ล.ต. พ จารณาความถ กต องครบถ วนของข อม ล - ท ปร กษาทางการเง นช แจงและปร บปร งข อม ล ก.ล.ต. ออกหน งส อน บ 1 แบบคำขอ แบบ filing ม ผลบ งค บใช รายงานผลการกระจาย แบบ filing หร อแบบแสดงรายการข อม ลการเสนอขายหล กทร พย หร อแบบ 69-1 ค อ เอกสารท ม ว ตถ ประสงค เพ อเป ดเผยข อม ลให ประชาชนได ใช ศ กษา เพ อ ประกอบการต ดส นใจลงท น จ งต องม ระยะเวลาเพ ยงพอให ผ สนใจได ศ กษาข อม ล เก ยวก บบร ษ ท เช น ล กษณะธ รก จ ป จจ ยความเส ยง โครงการในอนาคต โครงสร าง ผ ถ อห นเด ม โครงสร างการบร หารจ ดการ คำอธ บายและการว เคราะห ของ ฝÉายจ ดการ หร อท เร ยกว า MD&A (Management Discussion and Analysis) งบการเง น ว ธ การจองและการจ ดสรรห นท จะเสนอขาย ซ งโดยรวมรายละเอ ยด ในเอกสารจะเหม อนหน งส อช ชวน 0 ตลาดหล กทร พย / เอ ม เอ ไอ อน ม ต ภายใน 7 ว น น บจากว นท เอกสารครบถ วน (ซ งรวมถ งสำน กงาน ก.ล.ต. อน ญาตขายห น) อน ม ต โดยม เง อนไขการกระจายห น แต งต งผ จ ดจำหน ายห นและ จ ดพ มพ หน งส อช ชวน ต ดต อนายทะเบ ยน และ นำห นเข า Silent Period กระจายห นครบถ วน ประมาณ 7 ว น (ข นก บการพร อม ในการนำส งเอกสาร) เร ม อขายหล กทร พย

35 1 2 รÿปข อมŸล ำหร การปØ ต งานในข Èนตอนต างÊ ข นตอน ระยะเวลา ดำเน นการ ผ ท เก ยวข อง ข นตอนการเตร ยมต วก อนย นคำขอต อ ก.ล.ต. และตลาดหล กทร พย ประมาณ 1-2 ป - กระบวนการด านกฎหมาย เช น ขอมต ท บร ษ ท / FA / ประช มผ ถ อห นอน ม ต การเข าจดทะเบ ยน ท ปร กษากฎหมาย แปรสภาพเป นบร ษ ทมหาชน - ปร บปร งโครงสร างทางธ รก จ บร ษ ท / FA - ปร บปร งระบบบ ญช และจ ดทำงบการเง น บร ษ ท / ผ สอบบ ญช ให เป นไปตามมาตรฐานบ ญช - ปร บปร งระบบควบค มภายใน แต งต ง บร ษ ท / FA กรรมการตรวจสอบ - จ ดต งกองท นสำรองเล ยงช พ บร ษ ท / FA - จ ดเตร ยมเอกสารเพ อย นคำขอต อ บร ษ ท / FA ก.ล.ต. และตลาดหล กทร พย ย นแบบคำขอต อ ก.ล.ต. และ ประมาณ ตลาดหล กทร พย 4 เด อน* - บร ษ ทย นคำขอ และแบบ filing พร อม บร ษ ท / FA / ก.ล.ต. / เอกสารประกอบครบถ วน ตลาดหล กทร พย - ตอบร บแบบคำขอ ศ กษาข อม ล และ ก.ล.ต. / ตลาดหล กทร พย ตรวจสอบค ณสมบ ต - ก.ล.ต. ตรวจสอบกระดาษทำการท ใช ก.ล.ต. / ผ สอบบ ญช ในการจ ดทำงบการเง น - เย ยมชมก จการ (เม อไม ม ประเด นสงส ยว า บร ษ ท (รวมกรรมการตรวจสอบ) / บร ษ ทอาจม ค ณสมบ ต ไม เป นไปตาม FA / ก.ล.ต. / ตลาดหล กทร พย เกณฑ อน ญาต) - ก.ล.ต. และตลาดหล กทร พย พ จารณา ก.ล.ต. / ตลาดหล กทร พย / FA ความครบถ วนของข อม ล / งบการเง น และก.ล.ต. ตรวจสอบกระดาษทำการ การทำ due diligence ของ FA - บร ษ ทและ FA ส งข อม ลท ก.ล.ต. ขอให บร ษ ท / FA แก ไขหร อช แจงเพ มเต ม ภายในระยะ เวลาท กำหนด (30 ว น) 1

36 ข นตอน ระยะเวลา ดำเน นการ ผ ท เก ยวข อง - ก.ล.ต. แจ งน บ 1 คำขออน ญาต ก.ล.ต. - ก.ล.ต. แจ งอน ญาตเสนอขายหล กทร พย ก.ล.ต. - ตลาดหล กทร พย แจ งผลการอน ม ต ร บ ตลาดหล กทร พย หล กทร พย เบ องต น 3 ต ดต อบร ษ ท ศ นย ร บฝากหล กทร พย (ประเทศไทย) จำก ด (TSD) ประมาณ 1 เด อน - แต งต งนายทะเบ ยนหล กทร พย บร ษ ท / FA / TSD - ดำเน นการท เก ยวก บการฝากหล กทร พย บร ษ ท / FA / TSD และ Silent Period 4 เสนอขายหล กทร พย ต อประชาชน ประมาณ 1 อาท ตย - เสนอขายหล กทร พย บร ษ ท / FA / Underwriter - จดทะเบ ยนต อกระทรวงพาณ ชย บร ษ ท / FA / กระทรวงพาณ ชย 5 ย นเอกสารประกอบคำขอเพ อจดทะเบ ยน 2 ว น - ย นเอกสารต อตลาดหล กทร พย บร ษ ท / FA / ตลาดหล กทร พย - เร มซ อขายในตลาดหล กทร พย ตลาดหล กทร พย หมายเหต : * กรอบเวลาดำเน นการข นก บการม ค ณสมบ ต ครบถ วนตามเกณฑ ของสำน กงาน ก.ล.ต. และตลาดหล กทร พย โดยไม ม ประเด นท อาจทำให พ จารณาได ว าบร ษ ทอาจม ค ณสมบ ต ไม เป น ไปตามเกณ± ท งน เพ อความรวดเร วในการทำงาน บร ษ ทและ FA ควรจ ดเตร ยมคำขอและแบบ filing ท ครบถ วนถ กต องต งแต ว นย นขออน ญาต รวมท ง ประสานงานก บผ เก ยวข องท กฝÉายเพ อน ดหมาย ล วงหน าเร องว นตรวจกระดาษทำการและเย ยมชมก จการ (ซ งอาจยกเล กน ดหมายหากพบว าม ประเด นท อาจกระทบต อค ณสมบ ต ของบร ษ ท) และจ ดส งข อม ลท สำน กงานขอแก ไขหร อช แจงเพ มเต มได ภายใน กำหนดเวลา

37 6 -µõ ÿπ â π -µõ 6

38

39 าม-ตอ การระดมทÿนและเข า ดทะเ น 1. คำถามเก ยวก บการทำ Due Diligence 1.1 บร ษ ทควรมอบหมายให ใครเป นคนประสานงานก บ FA เพ อเตร ยม พร อมในการย นคำขอ? FA ม บทบาทสำค ญมากท จะช วยให บร ษ ทม ความพร อมในการทำ IPO และ เข าจดทะเบ ยน ด งน นค ณต องให ข อม ลและความร วมม อก บ FA เพ อให FA เข าใจ ธ รก จของบร ษ ทให มากท ส ด โดยจ ดบ คลากรของบร ษ ทท ม ความร ความเข าใจใน ธ รก จและการบร หารงาน เช น CFO (Chief Financial Officer) เป นผ ให ข อม ล และร วมว เคราะห ข อม ลของบร ษ ทก บ FA เพ อ ตรวจสอบสภาพธ รก จของบร ษ ทตามแนวทางการทำ Due Diligence ท สำน กงาน ก.ล.ต. จ ดทำข น ร วมก บ FA ว เคราะห ข อม ลของบร ษ ทตาม Checklist การทำ Due Diligence เพ อใช เป ดเผยในแบบ Filing และหน งส อช ชวนเสนอขายห นต อประชาชนท วไป ค ณควรจ ดให ผ บร หารของฝÉายงานต างๆ ประช มหาร อร วมก น ถ งสาระสำค ญ และข อม ลท ต องจ ดเตร ยมระหว างการทำ Due Diligence ของ FA เพ อตรวจทาน ความถ กต องของข อม ลท จะเป ดเผยในแบบคำขออน ญาตทำ IPO แบบ Filing และหน งส อช ชวนท งน เม อจ ดทำข อม ลแล วค ณอาจให ผ บร หารท ร บผ ดชอบ ในแต ละหน วยงานท เก ยวข องก บข อม ลด งกล าว ช วยตรวจทานความถ กต องก อน ท จะประช มอน ม ต แบบ Filing และหน งส อช ชวนท จะส งให ก บสำน กงาน ก.ล.ต. 1.2 Checklist การศ กษาข อม ลของบร ษ ทตามแนวทางการทำ Due Diligence และ Checklist การว เคราะห ข อม ลของบร ษ ท ม เร องอะไรบ าง? ประเด นหล กท ใช ศ กษาข อม ลของบร ษ ทตามแนวทางการทำ Due Diligence จะช วยให FA เข าใจรายละเอ ยดของบร ษ ทท งด านการดำเน นธ รก จและการจ ดการ 3

40 ต างๆ เพ อให คำแนะนำในการสร างความพร อมท จะระดมท นจากประชาชน โดยม ประเด นหล กในด านต าง ๆ ได แก โครงสร างธ รก จ โครงสร างการถ อห น ท ทำให ม นใจต อการดำเน นงานของบร ษ ทว าม ความเป นธรรมต อผ ถ อห นท กราย อย างเท าเท ยมก น ระบบการควบค มภายในท เพ ยงพอและม ประส ทธ ภาพ งบการเง นท ม ความน าเช อถ อและสามารถแสดงข อม ลทางการเง นเพ ยงพอในการใช เป นข อม ลประกอบการต ดส นใจลงท น ประเด นหล กอ นๆ ท ใช ในการว เคราะห ข อม ลของบร ษ ท ได แก การว เคราะห อ ตสาหกรรม การว เคราะห บร ษ ท และการว เคราะห ทางการเง น ซ งสามารถใช ค ม อ การจ ดทำแบบ Filing และแนวทางการทำ Due Diligence ท สำน กงาน ก.ล.ต.แนะนำเป นแนวทางไว ใน 1.3 เอกสารของบร ษ ทท ต องเตร ยมให FA ม อะไรบ าง? เอกสารและส ญญาท สำค ญ เช น - เอกสารการบร หารงานภายใน เช น รายงานการประช มคณะกรรมการ รายงานการประช มผ ถ อห น แผนผ งการจ ดโครงสร างองค กร ประว ต ผ บร หาร (กรรมการ และผ บร หารระด บส ง) - เอกสารเก ยวก บงบการเง นและบ ญช เช น งบการเง น ทะเบ ยนส นทร พย บ ญช เง นฝาก ส ญญาเง นก - เอกสารเก ยวก บการดำเน นธ รก จ เช น ใบอน ญาตประกอบธ รก จ บ ตร ส งเสร มการลงท น - เอกสารทางกฎหมาย / คด ความ - เอกสารการเปล ยนแปลงโครงสร างท นและทะเบ ยนรายช อผ ถ อห นใน ระยะท ผ านมาจนถ งป จจ บ น - ข อม ลเก ยวก บการทำธ รก จในกล มและรายการท ทำระหว างก น

41 2. คำถามเก ยวก บผลการดำเน นงาน 2.1 ทำไมตลาดหล กทร พย ต องกำหนดค ณสมบ ต เร องผลการดำเน นงาน (Track Record)? ตลาดหล กทร พย กำหนดค ณสมบ ต ต างๆ ของบร ษ ทจดทะเบ ยน เพ อค ดสรร บร ษ ทท ม ค ณภาพเข าจดทะเบ ยน ในประเด นค ณสมบ ต เร องผลการดำเน นงานน น บร ษ ทต องสามารถแสดงได ว า ม การดำเน นธ รก จมาระยะหน ง และม ผลการดำเน นงานด ตามสภาพและประเภทของธ รก จ อน ง เพ อให ตลาดหล กทร พย และผ ลงท นสามารถประเม นความสามารถของ ผ บร หารในการบร หารก จการและผลการประกอบการท คาดว าจะเป นของผ ย นคำขอ และเพ อสร างความม นใจในค ณภาพของบร ษ ทท จะเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย ผลการดำเน นงานด งกล าวต องเป นการดำเน นธ รก จภายใต การจ ดการของผ บร หาร ส วนใหญ ท เป นช ดเด ยวก นมาอย างต อเน อง (Same Management) เช น ผลการดำเน นงานจากธ รก จหล กโดยปกต ของบร ษ ทในระยะเวลาอย างน อย 1 ป ท ผ านมา อย ภายใต การจ ดการของผ บร หารกล มเด ยวก น ซ งหมายถ งกรรมการ (ไม น บรวมกรรมการตรวจสอบ)และผ บร หารในตำแหน งสำค ญ (Key Persons) โดยส วนใหญ (หร อเก นคร งหน ง)เป นบ คคลเด ยวก นตลอดช วงเวลาท กำหนด เพ อแสดงศ กยภาพและความสามารถในการบร หารงานของผ บร หารช ดด งกล าวว า สามารถบร หารงานของบร ษ ทให ม ความม นคงต อเน องได ในอนาคต 2.2 ตลาดหล กทร พย พ จารณาผลการดำเน นงาน (Track Record) จากอะไร? ตลาดหล กทร พย ไม ได พ จารณา Track Record ตามรอบบ ญช เท าน น แต พ จารณาจากการท บร ษ ทม รายได เช งพาณ ชย ครบตามระยะเวลาท กำหนดก อน ย นคำขอ เช น การม Track Record ครบ 3 ป หมายถ ง การม รายได เช งพาณ ชย ครบ 36 เด อนแล วก อนย นคำขอ ไม ได น บจากว นจ ดต งบร ษ ทซ งม กจะไม ม รายได เช น

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing API User) ข นตอนการแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของส าน กห กบ ญช (Clearing

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

การจ ดการศ กษา: ห น า ท, ส ท ธ และ ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ

การจ ดการศ กษา: ห น า ท, ส ท ธ และ ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ 063 การจ ดการศ กษา: ห น า ท, ส ท ธ และ ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ การจ ดการศ กษาเป น หน าท ของร ฐ ท จะต องปฏ บ ต ตามร ฐธรรมน ญ และตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต, และ ร ฐ ในท น หมายถ งกระทรวงศ กษาธ การเป

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

บร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย รายงาน และ งบการเง นรวมระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553

บร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย รายงาน และ งบการเง นรวมระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553 รายงาน และ ระหว างกาล ส าหร บงวดสามเด อนและหกเด อนส นส ดว นท 30 ม ถ นายน 2553 รายงานการสอบทานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ท ป นซ เมนต นครหลวง จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได สอบทานงบด ลรวม ณ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร /ว ธ การปฏ บ ต เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข 1. การสร างข อม ลหล กส นทร พย ถาวร 1. กองคล ง -รายงานส นทร พย รายต ว กรณ การให สร างข อม ลส นทร พย ว

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information