4E s. with KONICA MINOLTA by IFEC. customer services กด 4

Size: px
Start display at page:

Download "4E s. with KONICA MINOLTA by IFEC. www.ifec.co.th customer services 02-718-8000 กด 4"

Transcription

1 Vol.1 april - june 2012 with KONICA MINOLTA by IFEC P.3 Cover Story Speed Up Your Business เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพ การจ ดการธ รก จ บนเทคโนโลย แห งโลกอนาคต ด วยระบบ Optimised Print Services (OPS) P.4 Dealer Talk ส ช นทร จ นทร ตร ผ บร หารไฟแรง จาก บร ษ ท ซ ม เทคโนโลย (ไทยแลนด ) พ นธม ตร ทางธ รก จในร ปแบบ Area Exclusive Dealer ของ IFEC ต วแทนขายและ ทำตลาด bizhub 164 P.5 Smart Product พบก บ bizhub 215 เคร องด จ ท ลม ลต ฟ งก ช นขาว-ดำ และ bizhub C35 แบบส ขนาดเล กส ดท สามารถรองร บระบบ OPS ได P.5 Smart Technology Biometrics Finger Vein Authentication คร งแรกก บการนำ ระบบระบ ต วตน เป นรายบ คคล ด วย ลายน วม อมาใช งาน ได อย างสมบ รณ แบบ ของ Konica Minolta P.6 Smart Marketing คาถาการตลาด ย คใหม ไม ม 4P s อ กต อไป? 4E s P.7 Smart Tips ร ร กษาความสะอาด เพ มประส ทธ ภาพ ของงานได อย าง ชาญฉลาด customer services กด 4

2 สำน กงานใหญ บร ษท อ นเตอร ฟาร อส ท ว ศวการ จำก ด (มหาชน) 33 ซอยรามคำแหง 22 แขวงห วหมาก เขตบางกะป กร งเทพมหานคร และสาขา รามฯ โทรศ พท : โทรสาร : ศ นย บร การและจ ดจำหน าย : กร งเทพฯ และปร มณฑล สาขาบางเขน 76/46,48 หม ท 7 ถนนแจ งว ฒนะ แขวงอน สาวร ย เขตบางเขน กร งเทพมหานคร โทรศ พท : โทรสาร : สาขาบางนา อาคารทศพลแลนด 4 ช น 17 เลขท 2/90 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กร งเทพมหานคร โทรศ พท : โทรสาร : สาขาสาทร เลขท 79 ถนนนราธ วาสราชนคร นทร แขวงช องนนทร เขตยานนาวา กร งเทพมหานคร โทรศ พท : โทรสาร : สาขาศร ราชา 133/55-56 ซอยเซนต ปอลล ถนนส ขม ว ท ตำบลศร ราชา อำเภอศร ราชา จ งหว ดชลบ ร โทรศ พท : โทรสาร : ศ นย บร การและจ ดจำหน าย : ต างจ งหว ด สาขาเช ยงใหม 104/12 ม.7 ถ.เช ยงใหม -ฮอด ต.ส เทพ อ.เม อง จ.เช ยงใหม โทรศ พท : , โทรสาร : สาขาพ ษณ โลก 888/52 ถ.ม ตรภาพ ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก โทรศ พท : , โทรสาร : สาขาขอนแก น 114/79-80 ถ.ม ตรภาพ ต.ในเม อง อ.เม อง จ.ขอนแก น โทรศ พท : โทรสาร : Editor s Note 141/77 ถ.กาญจนว ถ ต.บางก ง อ.เม อง จ.ส ราษฎร ธาน โทรศ พท : โทรสาร : วารสาร IFEC Smart Biz ได จ ดทำข นเพ อเป นส อกลางในการส อสาร ข อม ลข าวสารระหว างบร ษท ฯ ด ลเลอร และล กค าท กท าน ฉบ บปฐมฤกษ เป ดต วมาพร อมก บแนวค ด Speed Up Your Business ในป จจ บ นไม ว าจะเป นธ รก จ หร อการใช ช ว ตของผ คนโดยท วไป ต าง ต องร บเร งก นตลอดเวลา การนำเทคโนโลย ท ด และม ประส ทธ ภาพมาใช จะช วยให องค กรธ รก จม การจ ดการและการทำงานง ายข น ทำให ธ รก จก าว ไปข างหน าได อย างรวดเร ว สามารถแข งข นได ท งในด านการบร หาร จ ดการและการบร หารต นท น องค กรธ รก จจ งจำเป นต องมองหาส นค า และบร ก ารทางด า นงานพ ม พ ท ค รบถ ว น ม ค วามค ม ค า ท ง ในแง อรรถประโยชน และฟ งก ช นการใช งานท สามารถสนองความต องการได อย างรวดเร ว และม ประส ทธ ภาพเพ อให ได ร บประโยชน ส งส ดในงาน สำน กงาน IFEC ในฐานะท เป นต วแทนจำหน ายและเป นผ ทำการตลาดเคร อง ถ ายเอกสารด จ ท ลม ลต ฟ งก ช น Konica Minolta มามากกว า 20 ป โดย ม ว ส ยท ศน ท จะเป นบร ษ ทช นเล ศท ม ความชำนาญด านการจ ดการระบบ เอกสารสำน กงาน จ งทำให เราให ความสำค ญก บเทคโนโลย โดยเฉพาะ เทคโนโลย ก ารพ ม พ ใ นย ค ป จ จ บ น ท ม ก ารเปล ย นแปลงไปจากเด ม ผล ตภ ณฑ Konica Minolta โดย IFEC ม Solution ให ก บท กๆ การ แข งข นและการใช งาน เพ อช วย Speed Up Your Business ได อย าง แท จร ง IFEC Smart Biz จะมาพบก บท านไตรมาสละคร ง ท งในแบบร ปเล ม และ E-Magazine นอกจากน ท านย งสามารถต ดตามอ านย อนหล งได ผ านช องทาง อ กด วย และหว งเป นอย างย งว าเน อหา และสาระในคอล มน ต างๆ จะเป นประโยชน ในการนำไปปร บใช ก บ องค กรของท านได เป นอย างด เน องจากในเด อนเมษายนม เหต การณ สำค ญๆ เก ดข นหลายอย าง และม ว นหย ดต ดต อก นหลายว น รวมท งในช วงเทศกาลสงกรานต ท หลายๆ คนจะได ม โอกาสอย ใกล ช ดก บครอบคร ว IFEC ขอให ท กท าน เท ยวอย างสน ก ปลอดภ ย เต มพล งก นให เต มท และกล บมาเร มต นการ ทำงานก นแบบ Smart Biz ก นท กคนเลยนะคร บ สาขาส ราษฎร ธาน สาขาภ เก ต 65/4-5 ม.1 ถ.เทพกษ ตร ต.เกาะแก ว อ.เม อง จ.ภ เก ต โทรศ พท : โทรสาร : สาขาหาดใหญ 276,278 ถ.คลองเร ยน 1 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา โทรศ พท : โทรสาร : ต วแทนจำหน าย กร งเทพฯ และปร มณฑล บร ษท ซ ม เทคโนโลย (ไทยแลนด ) จำก ด โทรศ พท : ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ บร ษท เบสท เทค โอเอ จำก ด (จ.ขอนแก น) โทรศ พท : โทรสาร : หจก. สหะกล โอ.เอ (จ.ส รน ทร ) โทรศ พท : โทรสาร : บร ษท กร งทองคอมพ วเตอร จำก ด (จ.ร อยเอ ด) โทรศ พท : โทรสาร : บร ษท ว รพล โอเอ จำก ด (จ.นครราชส มา) โทรศ พท : โทรสาร : หจก. ราชส มา แอ ดวานซ คอมพ วเตอร (จ.นครราชส มา) โทรศ พท : โทรสาร : หจก. บ ก อ.ออโตเมช น (จ.กาฬส นธ ) โทรศ พท : โทรสาร : ภาคเหน อ บร ษท ล านนาเทค คอร ปเปอเรช น จำก ด (จ.เช ยงใหม ) โทรศ พท : โทรสาร : บร ษท ม ชช น ท จำก ด (จ.เช ยงใหม ) โทรศ พท : โทรสาร : หจก. ศร ทพ ย ออฟฟ ศ ซ สเต ม (จ.นครสวรรค ) โทรศ พท : โทรสาร : บร ษท สมปรารถนา แลนด จำก ด (จ.กำแพงเพชร) โทรศ พท : โทรสาร : หจก.เอส เทคน ค เซ นเตอร (จ.ลำปาง) โทรศ พท : , โทรสาร : ภาคใต หจก. ดาต า โอเอ เซอร วส (จ.กระบ ) โทรศ พท : โทรสาร : บร ษท แอล เจ อ นเตอร กร ป จำก ด (จ.ป ตตาน ) โทรศ พท : โทรสาร : หจก. ยะลาบร บร ณ (จ.ยะลา) โทรศ พท : โทรสาร : #105 ร านด เทค เซอร วส (จ.นราธ วาส) โทรศ พท : , , โทรสาร : ,

3 สร าง ค ณค า ให องค กร โดยปร บปร งประส ทธ ภาพ ลดต นท น เท าก บเพ ม ข ดความสามารถเช งการแข งข นให สามารถย นหย ดได บนโลกแห งการเปล ยนแปลง ตอนน ไม ว าจะห นไปทางไหน ก จะได ย นองค กรธ รก จต างก ก อง ร องตะโกนว าจะ Speed Up ธ รก จของต วเองด วยก นท งน น ท จร ง แล ว คำว า Speed Up แปลก นตรงต ว ความหมายเป นท ร ก นด อย ก ค อ ทำให เร วข น หร อเร งให เร วข นน นเอง แล วทำไม?? ธ รก จจะต อง Speed Up คำตอบก ค อองค กร ธ รก จในป จจ บ นต างต องเผช ญก บภาวะต นท นเพ มข น เช น ค าแรง พล งงาน รวมไปถ งต นท นทางการเง น และย งหน ไม พ นการแข งข น ท บางคร งค แข งมาเคาะประต เย อนถ งหน าบ าน การท จะ Speed Up ได ก คงไม ปฏ เสธว าจะต องม เร องของการ พ ฒนาด านเทคโนโลย ท ป จจ บ นเทคโนโลย ได กลายเป นเร องใกล ต ว จนอาจจะพ ดได ว า เทคโนโลย ม ส วนสำค ญในการเปล ยนว ถ ช ว ต ของผ คน ในแง ขององค กรธ รก จเองก สามารถนำเทคโนโลย สารสนเทศมาต อยอดเช อมโยงธ รก จ ช วยลดข นตอนท ไม จำเป น ลดการผ ดพลาด รวดเร ว และประหย ดค าใช จ ายท ไม จำเป นลง แนวค ดการจ ดการย คใหม จ งม บทบาทสำค ญในการเพ มประส ทธ ภาพ การจ ดการ องค กรจ งจำเป นต องแสวงหาเทคโนโลย ท ชาญฉลาด เข ามาช วยสน บสน นการจ ดการด งกล าว ซ งสอดร บก บแนวค ดและ เทคโนโลย ของ Konica Minolta โดย IFEC ท จะช วยต อยอดธ รก จ หากต องการจะร กไปข างหน าได อย างม นคง ยกต วอย างให เห นอย างเป นร ปธรรมในการนำเทคโนโลย มาช วย Speed Up Your Business โดยเฉพาะเร องของเทคโนโลย ในการ พ มพ ภายใต ระบบแบบเด ม ในท กหน วยงานจะม เคร องพร นเตอร หร ออ ปกรณ ต างๆ เป นของต วเอง แน นอน ราคาอาจไม ได แพง มากน ก ด เหม อนไม ม ความจำเป นต องเปล ยนแปลงระบบ แต เรา สามารถพ ฒนาระบบงานพ มพ ในองค กรให ม ประส ทธ ภาพและ ค าใช จ ายท ต ำกว าได ง ายๆ ด วยระบบ Optimised Print Services หร อ OPS ขยายความให เข าใจมากข น OPS ก ค อโปรแกรมนำเสนอ ภาพรวมของการบร หารจ ดการงานพ มพ เอกสารอย างม ออาช พ ท เหมาะสำหร บองค กรขนาดกลางและขนาดใหญ ท ผ านมาหลายๆ องค กรอาจจะประสบป ญหาค าใช จ ายในการ จ ดการเอกสารสำน กงาน ซ งอาจเก ดจากอ ปกรณ เคร องใช เช น เคร องถ ายเอกสาร พร นเตอร สแกนเนอร แฟกซ ม มากเก นความ จำเป น ทำให ส นเปล องท งค าไฟฟ าและค าพ มพ หร อม มากมาย cover story หลากหลายย ห อจนกลายเป นภาระการบำร งร กษา การสำรอง หม กพ มพ และบร หารพ นท ในการจ ดเก บ หร อม การควบค มปร มาณ การพ มพ เส ยจนขาดความคล องต ว ไม ม ระบบรายงานการพ มพ และการแจ งเต อนล วงหน า ป จจ ยต างๆ เหล าน จ งม ส วนในการ ทำลายประส ทธ ภาพการแข งข นขององค กร OPS จ งเป นการบร หารจ ดการงานพ มพ เอกสารในร ปแบบใหม เพ อยกระด บการบร การการพ มพ ให ก บหน วยงานหร อองค กรธ รก จ ด วยการเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการระบบงานพ มพ จาก ศ นย กลางท งหมด ท งผ ใช งาน การกระจายงาน การเบ กจ าย กระดาษ ว ธ การซ อมบำร งร กษาเคร อง ม ระบบซอฟต แวร มา ว เคราะห และบร หารจ ดการด านงานพ มพ ท งหมด ทำให ต นท น การทำงานมวลรวมม ราคาถ กลงแต กล บได ประส ทธ ภาพการ ทำงานท ด ย งข น ปลอดภ ยและเป นม ตรก บส งแวดล อมมากกว า โดยเคร องท งหมดได ร บมาตรฐานต างๆ ท ง ISO 9001, ISO 14001, ผล ตภ ณฑ ฉลากเข ยว (Green Label) ท ช วยประหย ด พล งงานมากกว า เคร องพ มพ ท กต วย งม ระบบ Filter และหม ก ไม ม ส วนผสมของสารตะก วและปรอท จ งเป นม ตรก บผ ใช งานและ ส งแวดล อมมากข น ด วยระบบ Optimised Print Services หร อ OPS จาก Konica Minolta โดยบร ษ ทอ นเตอร ฟาร อ สท ว ศวการ จำก ด (มหาชน) (IFEC) จ งสามารถลดค าใช จ ายในภาพรวมลงได ถ ง 20-40% โดยย ง คงประส ทธ ภาพและความคล องต วในการทำงานได เป นอย างด เห นความสามารถของ OPS แล ว องค กรไหนสนใจอยากจะนำ ระบบ OPS ไปช วยในการบร หารจ ดการระบบงานพ มพ ก โทรฯ ต ดต อท มงานผ เช ยวชาญเพ อขอร บการปร กษาโดยไม ม ค าใช จ าย ได ท เม อค ดจะเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการธ รก จบนเทคโนโลย แห งโลกอนาคต โดยการพ ฒนาเทคโนโลย แล วก ต องไม ล มท จะ พ ฒนาคนท เป นทร พยากรมน ษย ควบค ก นไปด วย ถ าพ ฒนาท งคน ท งเทคโนโลย แล ว องค กรของค ณคงจะ Speed Up ก นได อย าง แน นอน ต อจากน ไปให แข งก บใครก ไม กล ว จะกล วก แค การแข ง ก บต วเองท ไม ยอมปร บต วให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงน นล ะ... ท น ากล วกว า 3

4 Dealer Talk ค ณส ช นทร จ นทร ตร ค ณดำร ห เอมมาโนชญ กรรมการและรองประธาน เจ าหน าท บ ร หาร ฝ ายปฏ บต ก าร - ปฏ บต ก าร bizhub 164 ประหย ดไฟมากกว า 40% (ก นไฟเพ ยง 0.92 kwh/w) ผงหม ก Simitri HD ให ความคมช ดส ง สะดวกในการเคล อนย าย ด วยน ำหน กเพ ยง 23.5 กก. 4 ค ณส ชน ทร จ นทร ตร กรรมการผ จ ด การ บร ษท ซ ม เทคโนโลย (ไทยแลนด ) จำก ด Q ทำไมถ งต ดส นใจมาเป นพ นธม ตรทางธ รก จก บ IFEC ประการแรก เก ดจากความเช อม นในผล ตภ ณฑ ท ม ค ณภาพ โดยเฉพาะเคร องด จ ท ลม ลต ฟ งก ช นร น bizhub 164 ท ม ฟ งก ช นการทำงานท หลากหลาย ราคาไม ส ง จนเก นไปน ก ประหย ดค าใช จา ย ช วยให การบร หารจ ดการ ด านเอกสารภายในสำน กงานม ประส ทธ ภาพมากย งข น ประการท ส อง ความน า เช อ ถ อ ของบร ษ ท อ น เตอร ฟาร อ สท ว ศวการ จำก ด (มหาชน) หร อ IFEC ท เป น บร ษ ท จดทะเบ ย นในตลาดหล ก ทร พ ย ฯ ซ ง ม ค วาม ชำนาญในธ ร ก จ น เ ป น อย า งด ผนวกก บ ศ ก ยภาพ และความพร อมด านการทำตลาดของซ ม เทคโนโลย (ไทยแลนด ) ทำให ความร วมม อในคร งน น าจะประสบ ความสำเร จไปได ด วยด ท งสองฝ าย Q ร ปแบบความร วมม อทางธ รก จ บร ษ ท ซ ม เทคโนโลย (ไทยแลนด ) จำก ด เป น พ นธม ตรทางธ รก จในร ปแบบ Area Exclusive Dealer เคร อ งด จท ล ม ลต ฟง ก ชน ร น bizhub 164 เพ อ เป นต วแทน ขายและทำตลาดในเขตพ น ท ภ าคกลางครอบคล มพ น ท ภ าค กลาง ภาคตะว นออกและภาคตะว นตก รวม 23 จ งหว ด โดยได ม พ ธ ลงนามความร วมม อระหว าง IFEC และซ ม เทคโนโลย (ไทยแลนด ) ไปเม อ ว นท 21 ม นาคม ท ผ า นมา Q กล ม ล กค าหล กเป นใคร และวางแผนการตลาดไว อย างไร แผนการทำตลาดเคร อ งด จท ล ม ลต ฟง ก ชน bizhub 164 บร ษ ทฯ จะเน นทำการตลาดผ านต วแทนจำหน ายช วง Dealer Talk ก บ IFEC Smart Biz ฉบ บปฐมฤกษ จะพาผ อ านท กท าน มาพบก บ ค ณ ส ช น ทร จ น ทร ต ร กรรมการผ จ ด การ บร ษ ท ซ ม เทคโนโลย (ไทยแลนด ) จำก ด พ น ธม ต รทางธ ร ก จ ในร ป แบบ Area Exclusive Dealer ของ บร ษ ท อ นเตอร ฟาร อ สท ว ศวการ จำก ด (มหาชน) ต ว แทนขายและ ทำตลาดในเขตพ น ท ภ าคกลาง ครอบคล มพ นท ภาคตะว นออกและ ภาคตะว นตก รวม 23 จ งหว ด เคร อ งด จ ท ล ม ล ต ฟ ง ก ช น ร น bizhub 164 (Sub Dealer) ในเขตพ นท ภาคกลาง ภาคตะว นออก และภาคตะว นตก ซ งกล มล กค าได แก กล ม SMEs, กล ม ธ รก จภาคเอกชนและร ฐบาล เป นต น ซ งคาดว าจาก แผนการทำตลาดคร งน จะช วยผล กด นให ได ยอดขาย ตามเป าท วางไว อย างแน นอน Q เคร อ งด จท ล ม ลต ฟง ก ชน bizhub 164 จะช วยสน บสน น แนวค ดการช วยเพ ม ประส ทธ ภาพให กบ องค กรได อย างไร ป จจ บ นองค กรธ รก จจำเป นต องปร บต วเพ อรองร บ การแข งข นท มากข น เพ อให การบร หารจ ดการคล องต ว มากย งข น โดยการลดต นท นแต ม ประส ทธ ภาพท ส งข น ซ งสอดคล องก บค ณสมบ ต ของเคร องด จ ท ลม ลต ฟ งก ช น bizhub 164 ด วยประส ทธ ภาพการทำงานถ ายเอกสาร ขาว-ดำ ได ใหญ ส ดถ งขนาด A3 พร อมก บฟ งก ช นสแกน และปร นท ช วยให องค กรประหย ดค าใช จ ายด วยราคา เคร อ งถ กท ส ด (ราคาต อเคร อ งประมาณ 30,000 กว าบาท) ด ว ยความค ม ค า ช ว ยลดค า ใช จ า ย และม ประส ทธ ภาพส งของเคร องด จ ท ลม ลต ฟ งก ช น bizhub 164 ม นใจได เลยว า bizhub 164 จะ ทำให ซ ม เทคโนโลย (ไทยแลนด ) ได ต ว เลข ยอดขายตามท ต ง เป า ไว แ น น อน และย ง เป ด โอกาสให ล ก ค า ของบร ษ ท ฯ ได ส ม ผ ส ก บ เคร อ งด จ ท ล ม ล ต ฟ ง ก ช น ท ด ท ส ด ร น หน ง ด วยเช นก น

5 smart product หากค ณกำล งมองหาเคร องพ มพ ด จ ท ลม ลต ฟ งก ช นส ขนาด A4 แต ม ค ณสมบ ต การทำงานเท ยบเท าเคร อง พ มพ ขนาด A3 หร อเพ อเอาไว ทดแทนเคร องต งโต ะ A4 (Desktop Printer) ท ม ต นท นการทำงานท แพงกว า ว นน เราจะมาแนะนำเทคโนโลย แบบ Smart ท สามารถตอบโจทย การทำงานรอบด าน ไม ว าจะเป น ต นท นการทำงานท ต ำกว าเคร อง printer ต งโต ะ กว า 30-50% ระบบแยกค าใช จ ายรายบ คคลหร อแผนก (ID password) ความแข งแรงท ใกล เค ยงก บเคร องพ มพ ขนาด A3 ค ณสมบ ต โดดเด นอ นๆ เช นเด ยวก บเคร อง MFP ขนาด A3 เช น รองร บระบบ Network Printer, Network Scan, Network Fax bizhub C35 เคร องด จ ท ลม ลต ฟ งก ช นส ขนาด A4 มาพร อมก บค ณสมบ ต รอบต ว ท งงาน ถ ายเอกสาร งานพ มพ งานสแกน รวมถ งงานแฟกซ ภายในเคร องเด ยว ด วยความเร วในการพ มพ ส งถ ง 30 แผ นต อนาท พร อมระบบพ มพ งานหน า-หล ง บรรจ กระดาษได ส งส ด 1,350 แผ น ใช เวลาในการอ นเคร องเพ ยง 45 ว นาท ร บ-ส งแฟกซ ด วยระบบ Super G3 พร อมระบบ Fax Forward to (ร บแฟกซ เป น PDF file และส งเข า ) และส งแฟกซ จาก PC ได ท นท bizhub 215 เคร องด จ ท ลม ลต ฟ งก ช นขาว-ดำ ความเร วในการพ มพ 21 หน าต อนาท รองร บ กระดาษขนาด A5-A3 เหมาะสำหร บท านท ต องการเคร องด จ ท ลม ลต ฟ งก ช นขาว-ดำ มาทดแทน เคร อง All in one เคร อง bizhub 215 มาพร อมก บค ณสมบ ต ท โดดเด น ม ระบบตรวจสอบปร มาณการใช งานได ท งงานถ ายเอกสารและ Printer ต วเคร องม น ำหน กเบาแต แข งแรง ทนทานต อการใช งาน รองร บการสแกนแบบ Network (SMB, FTP, )* อ ปกรณ เสร ม สามารถพ มพ เอกสารหน า-หล งได สแกนเอกสารส และจ ดเก บใน USB Memory ได ม หน วยความจำมาตรฐานขนาด 128 MB ต นท นการพ มพ ท ถ กกว า 30-50% เม อเท ยบก บเคร องพ มพ Laser ต งโต ะ หากท านกำล งมองหาเคร องด จ ท ล ม ลต ฟ งก ช นขาว-ดำ ท ค มค า Smart Technology ค ณเคยประสบป ญหาเหล าน หร อไม ในการใช งานเคร องถ ายเอกสาร จำรห สการใช งานไม ได รห สถ กล กลอบนำไปใช รห สยาว ข นตอนมาก เปล ยนรห สท กๆ 3 เด อน ด วยเทคโนโลย ของ Konica Minolta ท สามารถช วยแก ไขป ญหาเหล าน ด วย Biometrics Finger Vein Authentication ค อเทคโนโลย ท ใช ในการพ ส จน อ ตล กษณ ของแต ละคน โดยการอ านลายเส นเล อดท อย ในน วม อของ ผ ใช งาน ซ งเป นรห สประจำต วท ม เฉพาะบ คคลเท าน น ไม สามารถลอกเล ยนแบบได เป นเทคโนโลย เฉพาะจาก Konica Minolta ม ความปลอดภ ยมากข นจากเส นเล อดฝอย เป นเอกล กษณ เฉพาะบ คคล ได ร บความสะดวกสบายเพราะเป นส งท ต ดต วเราตลอดเวลา แตกต างก บระบบลายน วม อท วๆ ไป อ านง าย สะดวกรวดเร วกว า ง ายต อการเร ยนร และการเข าใช งาน นอกจากน ย งสามารถประย กต ใช ในเร องการทำงานแบบ เช น หล งจากทำการส งพ มพ จากเคร องคอมพ วเตอร งานจะถ กส งตรงมาจ ดเก บย ง เคร อง MFP และจะย งไม ม การพ มพ งานจนกว าเจ าของงานจะเข ามาระบ ต วตนด วยด วยน วม อ จ ดเด น 1. งานม ความเป น Secure ป องก นความล บของเอกสารท พ มพ ออกมา 2. ลดปร มาณกระดาษเส ยท เก ดจากการพ มพ ผ ดพลาด 3. ลดเวลาในการรอระหว างพ มพ งานหร อถ ายเอกสาร Touch & PRINT เม อใช งานร วมก บอ ปกรณ Biometrics Finger Vein Authentication ในกรณ ท ม การส งพ มพ เอกสารเข าส เคร อง MFP เจ าของเอกสารท ส งพ มพ ต องสแกนน วม อ เอกสารน นจ งจะออกมา 5

6 Smart MARKETING 4E s คาถาการตลาดย คใหม ไม ม 4P s อ กต อไป? การเปล ยนแปลงของเทคโนโลย ทำให ทฤษฎ การตลาดท น กการตลาดท องคาถา 4P s อ นได แก Product, Price, Place, Promotion เปล ยนไปเข าส ย คท น กการตลาดย คด จ ท ล บอกว า จากน ไปเป นย คของ 4E s ค อ Experience, Exchange, Everyplace, Evangelism ใครท ได ช อว าเป นน กการตลาด ม กจะท องคาถา 4P s (Product, Price, Place, Promotion) จนข นใจ และใช คาถาน เป นพ นฐาน ค ดกลย ทธ ห ำห นก นจนไม ล มห ล มตา คาถา 4P s ถ กค ดข นโดย Jerome Mccarthy ในป 1960 และ ถ กแพร กระจายไปท วโลกในหน งส อ Principle of Marketing โดย Philip Kotler ในป 1967 มาถ งป 2012 Brian Fetherstonhaugh, ประธานเจ าหน าท บร หารของ OgilvyOne Worldwide ออกมาฟ นธงว า หมดย คของ 4P s เส ยแล ว คาถาใหม ท น กการตลาดต องท องจำค อ 4E s ต างหาก เขาแนะนำให เล กค ดเพ ยงแค สร างต วส นค าและค ณประโยชน เพราะส นค าป จจ บ นน อาย ส นมาก ม ส นค าใหม เก ดข นท กนาท ทางท ด ต องมองทะล ถ ง ประสบการณ (Experience) ของผ บร โภค และ เฝ าต ดตามเส นทางการบร โภคว าเขาซ ออะไร ท ไหน ใครม อ ทธ พลต อ การต ดส นใจ ความร ส กหล งการซ อ ฯลฯ พ ดง ายๆ ค อ เข าให ถ ง ประสบการณ การซ อส นค า เข าใจการเปล ยนแปลงพฤต กรรมของ ผ บร โภค นำเอาประสบการณ ของเขามาใส ไว ในค ณค าของส นค า อย ตลอดเวลา การแข งข นด านต นท นเป นส วนสำค ญในการสร างข ดความ สามารถเช งการแข งข น น กการตลาดท กล วว าราคาจะส ก บค แข งไม ได จ งพยายามหาทางลดต นท น ร องโวยวายเม อเจอค าแรงเพ ม แทนท จะค ดถ งการสร าง ค ณค า (Value) ให ก บล กค า เพ อให เก ดการ แลกเปล ยน (Exchange) ท ต างฝ ายต างพ งพอใจ อย าล มว าการ ส งมอบค ณค าท เข าถ งความพอใจ ทำให ล กค าเล กพ ดถ งราคา ในทางกล บก น ค ณค าท ด อย แม ราคาถ กก ไม วายถ กด าอย ด เร องสถานท หร อการกระจายส นค า จะไม ถ กจำก ดอย ภายใน อาคารร านค า แต หมายถ ง Everyplace ท ซ อขายก นได ท กเวลา ท กสถานท ไม ม ข ดจำก ด ปรากฏการณ ของเทคโนโลย ท ถ กพ ฒนาข นในโลก ด จ ท ล ทำให คาถาการตลาด 4P s ท ถ กใช เป นส ตร การค ดกลย ทธ การตลาดมาช านานส นมนต ขล ง คาถาใหม ท น กการตลาดพ ดถ งค อ 4E s (Experience, Exchange, Everyplace, Evangelism) น บเป นว ถ ทางการตลาดแห งย คด จ ท ล อย างแท จร ง และไม ม ส อใดม อาน ภาพการเผยแพร ข าวสารส นค าได ด เท าก บ การนำประสบการณ การใช ส นค า (Brand Experience) มาสร าง แรงบ นดาลใจให ผ บร โภค ให เขาเข ามาม ส วนร วมและแบ งป น ประสบการณ ด ๆ ไปย งผ บร โภคคนอ นๆ ประด จด ง Evangelism การเผยแพร ล ทธ ความเช อจนม สาวกเพ มข นมากมายกลายเป นช มชน ของคนม ความค ดตรงก น แลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ด ๆ ความ ค ดเห นจากกล มเพ อนท แม ไม เคยร จ กก น กล บม อ ทธ พลต อการ ต ดส นใจซ อมากกว าการโฆษณาร ปแบบใดๆ ด เหม อนคาถาการตลาดใหม น จะสอดคล องก บปรากฏการณ ของ เทคโนโลย ท ถ กพ ฒนาข นในโลกด จ ท ล ภายหล งการเก ดของศาสดา อย าง Steve Jobs จาก Apple หร อ Mark Zuckerberg จาก Facebook เม อเทคโนโลย ผล กให โลกหม นเร วข น ธ รก จท เคล อนช าย อมตก ท น งลำบาก ถ งเวลาท ต อง Speed Up Your Business โดยปร บ ว ธ ค ดใหม หร อไม ก ยอมตกขอบโลก กลายเป นน กการตลาดท ย งย ดต ด อย ก บทฤษฎ แบบเด ม กว าจะร ว าโลกเปล ยนไปถ งไหน ก ไม ม ท ให ย นเส ยแล ว 6

7 IFEC Smart Movement IFEC ขยายตลาดภาคใต (หาดใหญ จ.สงขลา) 24 ก มภาพ นธ 2555 นายดำร ห เอมมาโนชญ กรรมการและรองประธานเจ าหน าท บ ร หารฝ าย ปฏ บ ต การ บร ษ ท อ นเตอร ฟาร อ สท ว ศวการ จำก ด (มหาชน) หร อ IFEC ผ น ำเข าและทำตลาดเคร อ งด จท ล ม ลต ฟง ก ชน โคน กา ม นอลต า รายเด ยวในประเทศไทย ร วมงานส มมนา OPS SEMINAR ให ความร เ ก ย วก บ ระบบบร หารการจ ดการด านเอกสารภายในสำน กงาน ท สามารถช วย ลดต นท นด านงานเอกสารภายในองค กรธ รก จลงได 20-40% พร อม ก จกรรมด นเนอร ทอล ค ร วมแชร ประสบการณ การทำธ รก จการพ มพ จาก ล กค าท ประสบความสำเร จให แก ผ ท สนใจดำเน นธ รก จการพ มพ รองร บ เทรนด Print On Demand ในประเทศไทย IFEC ขยายฐานล กค า ภาคเหน อตอนล าง (จ.พ ษณ โลก) 23 ม นาคม 2555 นายดำร ห เอมมาโนชญ กรรมการและรองประธานเจ าหน าท บร หารฝ าย ปฏ บต ก าร บร ษท อ นเตอร ฟาร อส ท ว ศวการ จำก ด (มหาชน) หร อ IFEC ผ น ำเข าและทำตลาดเคร อ งด จท ล ม ลต ฟง ก ชน โคน กา ม นอลต า รายเด ยว ในประเทศไทย ได จด งานส มมนา OPS SEMINAR ให ความร เ ก ย วก บระบบ บร หารการจ ดการด านเอกสารภายในสำน กงาน ท สามารถช วยลดต นท น ด านงานเอกสารภายในองค กรธ รก จลงได 20-40% ให แก กล มล กค า เป าหมายท จ ง หว ดพ ษณ โลก เพ อ ขยายฐานล กค าไปส พ น ท ภ าคเหน อตอนล าง IFEC Smart TIPS ร ร กษาความสะอาด เพ มประส ทธ ภาพของงาน ได อย างชาญฉลาด เคร อ งใช สำน กงานอย างเคร อ งด จท ล ม ลต ฟง ก ชน ท ห ลายๆ ออฟฟ ศม อย น น เราเคยทราบก นบ างไหมว าเจ าเคร อ งเหล าน ก ค วรต องม การ ทำความสะอาดเหม อนก น! การทำความสะอาดช วยให เก ดผลด ตอ การทำงานขององค กรได ไม วา จะเป นการช วยย ดอาย งานของเคร อ ง หร อ สามารถใช งานอย างต อเน อ งไม สะด ดในห วงเวลาท เ ร งร บ ท ส ำค ญย งสามารถสร างงานท ม ค วามคมช ดสวยงามได อย างไม ผด เพ ย น... เม อ นำเคร อ งมาต ดต ง ในสำน กงาน เราควรทำความเข าใจถ งร ปล กษณ ของเคร อ งรวมท ง ช น ส วนอ ปกรณ ตา งๆ ว าแต ละช น ส วนน น ม หน าท อย างไร แล วหม น ด แลเคร อ งตามคำแนะนำในค ม อ การใช งาน เม อ เคร อ งถ กใช งานไปนานๆ ต องหม น ส งเกตว าม ชน ส วนใดบ างท ม ก เก ดป ญหา จากความสกปรก ไม วา จะเป นกระจกวางต นฉบ บ แป นคำส ง ใช งาน กระจกสแกนบานเล ก ซ ง ว ธใ นการทำความสะอาดน น ก ไม ยง ยากซ บซ อนเลย เทคน คทำความสะอาด บร เวณกระจกวางต นฉบ บ/ฝาป ดต นฉบ บและแป นคำส ง ใช งาน ให ใช ผา น ม ช บน ำยาทำความสะอาดกระจกเช ดเบาๆ บร เวณท ม ร อย คราบดำหร อจ ดดำ (ห ามเทน ำยาโดยตรง) ส วนแป นคำส ง ให ใช ผา แห งเช ดเบาๆ ตามป ม ต างๆ เป นประจำ บร เวณกระจกบานเล ก (โดยเฉพาะในเคร อ งท ม ร ะบบป อนกระดาษอ ตโนม ต) บร เวณน ม ก ม ฝน ส ง สกปรก ท ม าก บต นฉบ บตกค างเป นประจำ ส งผลให การอ านต นฉบ บบกพร อง ทำให สำเนาเป นเส นดำ สามารถจ ดการ ง ายๆ ด วยการใช ผา น ม ช บน ำยาทำความสะอาดเช ดถ ตามร องและช องเป นประจำ บร เวณต วเคร อ งควรใช ผา น ม ช บน ำยาทำความสะอาดเช ดโดยรอบ อย าล มว าควรป ดเคร อ งก อนทำความสะอาดท กคร ง ควรใช นำ ยาสำหร บทำความสะอาดอ ปกรณ สำน กงานท ว ไป เช น น ำยาเช ดกระจก หร อแอลกอฮอล เช ดโดยรอบ เพ ยงเท าน เคร อ งท เ ป นเสม อนห วใจของสำน กงานก จะสามารถ สร างผลงานด ๆ ท ม ป ระส ทธ ภาพได ดแ ละนานกว าท ค ด และช วยให ธร ก จของค ณ Speed Up ได อย างแท จร ง 7

8 บร ษ ท อ นเตอร ฟาร อ สท ว ศวการ จำก ด (มหาชน) 33 ซอยรามคำแหง 22 แขวงห วหมาก เขตบางกะป กร งเทพมหานคร โทรศ พท : โทรสาร: (เอกสารช ดน พ มพ จากเคร องด จ ท ลม ลต ฟ งก ช น Konica Minolta ท งหมด)

วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม

วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม วารสารของกรมส งเสร มอ ตสาหกรรม พ มพ เป นป ท 55 ฉบ บเด อนกรกฎาคม - ส งหาคม 2556 & Innovation ลงท นออนไลน รวยได ท ปลายน ว ลงท น IT ให ธ รก จม กำไร การตลาดบนโลกโซเช ยล ง ายถ าร ว ธ Cloud เทคโนโลย ช วยลดต

More information

ภาพรวมโครงการ บทท 1 ประโยชน จากการเข าร วมโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย

ภาพรวมโครงการ บทท 1 ประโยชน จากการเข าร วมโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย บทท 1 2 ภาพรวมโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย 1.1 ความเป นมาและว ตถ ประสงค ในย คโลกาภ ว ตน การพ ฒนาประเทศให ท ดเท ยมนานาประเทศ ต องพยายามพ ฒนาศ กยภาพของประชากร ด วยการศ กษารวมท งพ ฒนาว ทยาศาสตร

More information

ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ

ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ ผ แต ง : ร ชกฤช คล องพยาบาล ท ปร กษา SMEs ด านการเง นและการร วมลงท น เจ าของ : ฝ ายประสานงานและบร การ SMEs พ มพ คร งท 2 : ก นยายน 2553 พ มพ คร งแรก : ส งหาคม 2550 จำนวนพ

More information

ค ม อการต ดต งเคร องอย างง าย

ค ม อการต ดต งเคร องอย างง าย MFC-7360 ค ม อการต ดต งเคร องอย างง าย ก อนการใช งานเคร องบราเดอร ค ณจำเป นต องต ดต งฮาร ดแวร และต ดต งซอฟท แวร เข าก บเคร องคอมพ วเตอร ของค ณ เส ยก อน โปรดอ านค ม อน โดยละเอ ยดเพ อการต ดต งเคร องท ถ กว

More information

เทคโนโลย วศ. เพ อช มชนและอ ตสาหกรรม กรมว ทยาศาสตร บร การ

เทคโนโลย วศ. เพ อช มชนและอ ตสาหกรรม กรมว ทยาศาสตร บร การ กรมว ทยาศาสตร บร การ คำนำ ป จจ บ นประเทศไทยต องเผช ญก บการแข งข นทางการค าท ทว ความเข มข นในเวท การค าโลก ซ งถ อเป น ป จจ ยสำค ญต อการพ ฒนาของประเทศ ด งน นร ฐบาลจ งม ความม งม นอย างต อเน องในการเสร มสร

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award พ มพ คร งแรก ก นยายน 2557 จำนวนพ มพ 1,000 เล ม ISBN สงวนล ขส ทธ สำน กงาน ก.พ.ร. จ ดทำโดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท 0-2356-9999 โทรสาร

More information

Contents สว สด. Windows of Opportunity. Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô

Contents สว สด. Windows of Opportunity. Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô Editor s Talk º ºÃÃ³Ò Ô Òà : ÊØþѲ³ ÇÔàÈɾ ¹ Ô Windows of Opportunity หากต องการประสบความสำเร จในโลกท ม การแข งข นอย างส ง ผ นำย อมเป ดหน าต างร บความท าทายใหม ๆ เป ดร บ ไอเด ยใหม ๆ อย อย างสม ำเสมอ และผ

More information

ß πª ªï. Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557. À Á Õ ( À π)

ß πª ªï. Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557. À Á Õ ( À π) ß πª ªï 2556 Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557 À Á Õ ( À π) สารบ ญ สารจากประธานกรรมการและกรรมการผ จ ดการ 02 รายงานความร บผ ดชอบของคณะกรรมการต อรายงานทางการเง น 03 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 04 ข อม ลท วไป 05 ข อม ลสำค

More information

ค ม อ การดำเน นการ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชน

ค ม อ การดำเน นการ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชน ค ม อ การดำเน นการ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชน ค ม อการดำเน นการ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชน พ มพ คร งท ๑ พฤศจ กายน ๒๕๕๒ จำนวนพ มพ ผ จ ดพ มพ ข อม ล ๒๐,๐๐๐ เล ม สถาบ นพ ฒนาองค กรช มชน (องค

More information

๒. แนวพระราชดำร ด านการศ กษา

๒. แนวพระราชดำร ด านการศ กษา ๒. แนวพระราชดำร ด านการศ กษา ตลอดระยะเวลากว า ๖๕ ป ของการครองราชย พระบาทสมเด จ พระเจ าอย ห วทรงสนพระราชหฤท ย ในการศ กษาของพสกน กรเป นอย างย ง ทรงม พระราชปณ ธานท จะให การ ศ กษาแก ประชาชนอย างท วถ งและ ม

More information

กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กระทรวงพล งงาน

กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กระทรวงพล งงาน คำนำ ในสภาวะป จจ บ น ปร มาณการใช พล งงานของประเทศม ความต องการใช พล งงานส งข นท ก ๆ ป น บเป นภาระหน กต อฐานะการเง น การลงท นของประเทศท ต องจ ดหาพล งงานให เพ ยงพอและเหมาะสมตามความต องการของประเทศ นอกจาก

More information

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 577 การร กษาฐานการตลาด

การจ ดทาเน อหาองค ความร SMEs ภายใต งานพ ฒนาศ นย ข อม ล SMEs Knowledge Center ป 2556 577 การร กษาฐานการตลาด 577 การร กษาฐานการตลาด 578 กลย ทธ CRM (Customer Relation Management) ในการร กษาฐานการตลาด ป จจ บ น ตลาดเป นของผ ซ อ ท าให ส นค าและบร การต างๆ ขายยากมากข น เพราะอ านาจซ อของ ผ บร โภคลดลง เน องจากภาวะเศรษฐก

More information

การว เคราะห ประเภทของงานและล กษณะของงาน

การว เคราะห ประเภทของงานและล กษณะของงาน การว เคราะห ประเภทของงานและล กษณะของงาน คำแนะนำเร องการหางานให คนพ การ โรเบ ร ต เฮรอน แผนกท กษะและ ความสามารถท จะได งานทำของ ILO สงวนล ขส ทธ องค การแรงงานระหว างประเทศ พ.ศ.2548 ส งพ มพ ต างๆ ของสำน กงานแรงงานระหว

More information

ผล ตภ ณฑ และการบร การท เป นเล ศ

ผล ตภ ณฑ และการบร การท เป นเล ศ ผล ตภ ณฑ และการบร การท เป นเล ศ ธนาคารเช อว าความสำเร จในการตอบสนองด านผล ตภ ณฑ และบร การเก ดได จากความเข าใจอย างล กซ งใน ความต องการของล กค า จ งม การศ กษาถ งความต องการท เปล ยนแปลงอย างรวดเร ว เพ อสร

More information

อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555

อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555 อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555 การวางระบบบ ญช อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร ป พ มพ 2555 การวางระบบบ ญช พ มพ คร งท : 1 ส งหาคม 2555 จ านวน 100 เล ม จ ดพ มพ โดย: มหาว ทยาล ยพ ษณ

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

ภายใต คณะกรรมการอำนวยการจ ดงานเฉล มพระเก ยรต เน องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๐

ภายใต คณะกรรมการอำนวยการจ ดงานเฉล มพระเก ยรต เน องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๐ ภายใต คณะกรรมการอำนวยการจ ดงานเฉล มพระเก ยรต เน องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๐ 80 ล านดวงใจ ร วมก น ทำด เพ อพ อ ตลอด 80 ว น ทำด ทำได เด ยวน เร มง ายๆ ได ท กว น และตลอดไป ค ม อแนวทางทำด

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก.

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ก. รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว พ.ศ. 2554 2557 ก (1) รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) การด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว

More information

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ สารบ ญ ค าน ยมของเชฟรอน...1 สารจากค ณจอห น ว ตส น...2 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ...3 บทบาทและความร บผ ดชอบ...4 อำนาจและหน าท...4 แนวทางปฎ บ ต...4 การปฏ

More information

ว ชาการขายตรง : Direct sale

ว ชาการขายตรง : Direct sale 1 2 สาระส าค ญ ในการเร ยนร เร องการขายตรงม ได เร ยนร เพ ยงเพ อศ กษาในภาคทฤษฎ เพ ยงอย างเด ยวแต ควรเร ยนร ให เจาะล กถ งความส าเร จในการขายตรงอ นมาจากการได ปฏ บ ต การขายตรงม ได แตกต างก นจากการขาย แบบอ นมากน

More information

ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ

ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ เล มท 4 ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ กองส ขศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข เล มท 4 ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ คำนำ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ม

More information

จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ

จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ บร ษ ทโคคา-โคล า จรรยาบรรณในการดำเน นธ รก จ การดำเน นธ รก จด วยความซ อส ตย ส จร ต ท กหนแห งท วโลก การดำเน นธ รก จด วยความซ อส ตย ส จร ต ซ อส ตย ปฏ บ ต ตามกฎหมาย ปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณฉบ บน ร บผ ดชอบต อการกระทำของตน

More information

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา

เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา รายงานพ เศษ : ทศท ศน พลาน ก ล เป ดใจค ณเสน ห ดงยะโสภา ม อะไรด ในมหกรรมระด บชาต คร งท 17 อ านท วไทย อ านได อ านด มาแล ว! งานปลายป งานมหกรรมระด บชาต คร งท 17 ประจำาป 2555 สำาน กพ มพ ต างๆ จ บสลากบ ธไปเร

More information

ทำ-มา-พ -บาน ค อ การปกครอง การบร หาร การจ ดการ การควบค มด แล ก จการ

ทำ-มา-พ -บาน ค อ การปกครอง การบร หาร การจ ดการ การควบค มด แล ก จการ ธรรมาภ บาล ทำ-มา-พ -บาน ค อ การปกครอง การบร หาร การจ ดการ การควบค มด แล ก จการ ต างๆ ให เป นไปในครรลองธรรม นอกจากน ย งหมายถ งการบร หารจ ดการท ด ซ ง สามารถนำไปใช ได ท งภาคร ฐและเอกชน ธรรมท ใช ในการบร หารงานน

More information

Ù Á Í ÒÃ Ó Ñº. ÙáÅ Ô Òà Õè Õ. ÒÃä ÒÊ Ç¹ÀÙÁÔÀÒ คณะกรรมการกำก บด แลก จการท ด และความร บผ ดชอบต อส งคม

Ù Á Í ÒÃ Ó Ñº. ÙáÅ Ô Òà Õè Õ. ÒÃä ÒÊ Ç¹ÀÙÁÔÀÒ คณะกรรมการกำก บด แลก จการท ด และความร บผ ดชอบต อส งคม Ù Á Í ÒÃ Ó Ñº ÙáÅ Ô Òà Õè Õ ÒÃä ÒÊ Ç¹ÀÙÁÔÀÒ คณะกรรมการกำก บด แลก จการท ด และความร บผ ดชอบต อส งคม ว ฒนธรรมองค กร การกำก บด แลก จการท ด หมายถ ง การจ ดโครงสร าง และกลไก การบร หารจ ดการภายในองค กร เพ อเช

More information

สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน

สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน สะอาด ปลอดภ ย ส งแวดล อมด ม ช ว ตช วา จ ดทำโดย กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข ช อหน งส อ ค ม อ สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน สะอาด ปลอดภ ย ส งแวดล อมด ม ช ว ตช วา ISBN 978-616-11-0336-1

More information

ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช

ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ว ทยาล ยพ ฒนาการปกครองท องถ น สถาบ นพระปกเกล า ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ข อม ลทางบรรณาน กรมของหอสม

More information

ร เท ำท นส อและสำร : ท กษะท จำเป นของเด กและเยำวชนย คใหม

ร เท ำท นส อและสำร : ท กษะท จำเป นของเด กและเยำวชนย คใหม 1 คำนำ ร เท ำท นส อและสำร : ท กษะท จำเป นของเด กและเยำวชนย คใหม เด กและเยาวชน ช เวลาอย ก บส อว นละไม ต ากว า 8 ช วโมง รวมๆ แล วมากกว าเวลาเร ยน มากกว า เวลาท อย ก บครอบคร ว แนวโน มในอนาคต ส อไอซ ท ส อออนไลน

More information

หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน สำหร บผ กำหนดนโยบายและผ ปฏ บ ต

หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน สำหร บผ กำหนดนโยบายและผ ปฏ บ ต หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน เร ยบเร ยงเพ มเต มจากฉบ บภาษาไทย หมวกน รภ ย ค ม อความปลอดภ ยบนท องถนน องค การอนาม ยโลก จ ดพ มพ และเผยแพร โดย ศ นย ว ชาการเพ อความปลอดภ

More information

บร ษ ท ออฟฟ ศเมท จ าก ด (มหาชน) OfficeMate Public Company Limited แบบแสดงรายงานข อม ลประจ าป (แบบ 56-1) ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556

บร ษ ท ออฟฟ ศเมท จ าก ด (มหาชน) OfficeMate Public Company Limited แบบแสดงรายงานข อม ลประจ าป (แบบ 56-1) ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 บร ษ ท ออฟฟ ศเมท จ าก ด (มหาชน) OfficeMate Public Company Limited แบบแสดงรายงานข อม ลประจ าป (แบบ 56-1) ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ หน า ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายภาพรวมการประกอบธ

More information