การจ ดการความร Knowledge Management (KM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดการความร Knowledge Management (KM)"

Transcription

1 การจ ดการความร Knowledge Management (KM) ความเจร ญร งเร องและการพ ฒนาเก ดข นจากการส งสมความรอบร และน าความร น นมาใช ใหเก ดประโยชน ความร จ งเป นห วใจท ส าค ญของการพ ฒนา เราแสวงหาความร ใหม ๆ ม การ คนควาว จ ยเพ อใหไดร และน าส งท ร มาจ ดเก บและเผยแพร ถาความร น นอย ก บผ ใดผ หน ง ส งสมไว เป นจ านวนมาก เราก เร ยกว า ผ เช ยวชาญ การส งสมไวก บบ คคลเป นจ ดอ อนอย างหน ง กล าวค อ ถา ส ญส นบ คคลน น ความร น นก ส ญส นไปดวย ด งน นจ งม การบ นท กเร องราว และส งท เป นความร ไว เป นเอกสารเพ อใหคนร นหล งไดม โอกาสศ กษา เร ยนร ได ท กว นน ตองยอมร บว า แหล งความร ม มากมายมหาศาล และกระจายอย ท วโลก เราเร ยกข มความร น ว า world knowledge ความร ใหม ก เก ดข นท กว น จนท กว นน เราม ส งท ส งกระจายความร การสราง การบ นท ก และน าไปใชท าไดง าย และกวางขวางมากย งข น โดยเฉพาะในย คอ เล กทรอน กส ป จจ บ น ภายในองค กรเต มไปดวยเอกสาร โดยเฉพาะในมหาว ทยาล ยเป นแหล งสรางความร ม งานว จ ย งานคนควา งานรวบรวม งานเก บ สะสม การเร ยกคน การใชงานต าง ๆ ความจ าเป นเหล าน ม บทบาทและสรางความส าค ญใน มหาว ทยาล ย และองค กรอย างมาก ความรอบร ท เก ดข น เม อรวมก นตามแนวค ดของอ เล กทรอน กส อาจรวบรวมข นใชประโยชน ไดง าย สรางค ณค าใหก บองค กรไดอย างมากมายมหาศาล แหล งการ สะสมรวบรวมความร ท ตองจ ดการ ประกอบดวย งานเอกสารเว ร ดโปรเซสเซอร ส งพ มพ เอกสาร เป นงานท ม การสรางข นท กว น แล น บว นย งสรางข นมาก และใชงานก นตลอดเวลา งานน ม บทบาทส าค ญเพราะเก ยวโยงก บการ ท างานรายว น งานอ บ ค อ ไลบราร ป จจ บ นม การจ ดการเอกสารส งพ มพ ในร ปหน งส ออ เล กทรอน กส ร ปแบบหน งส ออ เล กทรอน กส ม หลายร ปแบบต งแต การเก บเอกสารแบบ Acrobat แบบอ บ ค และ XML รวมท งการจ ดเก บเอกสารแบบร ปภาพ หร อการสแกนเอกสารหน งส อ เม อม เอกสารส งพ มพ อ เล กทรอน กส จ านวนรวบรวมไว การด าเน นการแบบด จ ตอลไลบราร จ งเป นทางหน งท จะใหบร การ ไดอย างเต มท ระบบฐานขอม ล ขอม ลข าสารท งท เป นขอม ลด าเน นการ เช น ฐานขอม ลเก ยวก บบ คลากร สถานท การเง น การบร การ ตลอดจนงานขอม ลเก ยวก บน ส ตน กศ กษา งานขอม ลท เก ยวของก บ ว ชาการ งานว จ ย งานเอกสารส งพ มพ เช น ว ทยาน พนธ เว บ การเก บขอม ลจ านวนมากอ กว ธ หน งค อ การเก บไวในเว บเซ ร ฟเวอร การเก บขอม ล ดวยเว บท าไดง าย รวดเร ว และย งสามารถเก บขอม ลไดหลากหลายร ปแบบ ท งม ลต ม เด ย และ ขอม ลท ไม ม ร ปแบบ (unformat)

2 อ เมล เอฟท พ (FTP) ขอม ลเป นไฟล ทร พยากรโปรแกรมคอมพ วเตอร เป นแหล ง เก บขอม ลท งท เป นขอม ลอ เมล ส วนต ว อ เมล ของหน วยงาน ขององค กร การสราง FTP เซ ร ฟเวอร เพ อเก บขอม ลจ านวนมาก การจ ดการขอม ลท เป นแฟ มไวใชงานร วมก น บ คลากร ทร พยากรความร ความช านาญเฉพาะต วบ คคลเป นเร องท ส าค ญ การส งสม ความร ในต วบ คคลม มาก ท าอย างไรจ งจะใหบ คคลสามารถเช อมโยงเขาส เคร อข าย และ แลกเปล ยนความร เช น ถาม ความตองการท จะร บร เร องใดเร องหน งโดยเฉพาะ ก สามารถต ดต อ และแลกเปล ยนความร ก นได ความร ความหมายของความร Tiwana (2000, 5) ความร หมายถ ง ส งท เปล ยนแปลงไดโดยประสบการณ และสามารถ ถ กประย กต ใชไดโดยบ คคล ดาเวนพอร ท (2542, 8) ความร ค อ กรอบของการประสมประสานระหว างประสบการณ ค าน ยม ความรอบร ในบร บท และความร แจงอย างช าชอง เป นการประสมประสานท ใหกรอบ ส าหร บ การประเม นค า และการน าเอาประสบการณ ก บสารสนเทศใหม ๆ มาผสมรวมเขาดวยก น ม นเก ดข นและถ กน าไปประย กต ในใจของคนท ร ส าหร บในแง ขององค กรน น ความร ม กจะส งสมอย ในร ปของเอกสาร หร อแฟ มเก บเอกสารต าง ๆ รวมถ งส งสมอย ในการท างาน อย ในกระบวนการ อย ในการปฏ บ ต งานและอย ในบรรท ดฐานขององค กรน นเอง ศร นย ช เก ยรต (2541, 14) องค ความร หมายถ ง ความร ในการท าบางส งบางอย าง (Know how หร อ how to ) ท เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลท ก จกรรมอ น ๆ ไม สามารถ กระท าได ซ งป จจ บ นองค ความร ถ อเป นทร พย ส นทางป ญญาท ม ความส าค ญต อก จการมาก เน องจากเป นท มาของการก อก าเน ดก าไรในธ รก จและเป นเคร องม อท ส าค ญในการสรางความ ไดเปร ยบทางการแข งข นรวมถ งท าใหธ รก จสามารถดารงอย ไดในระยะยาว สร ป ความร ค อ ส งท ใชอธ บายส งต าง ๆ ท พบเห นไดอย างม เหต ผล โดยอาศ ยขอม ล ท กษะ และประสบการณ ท ม อย เป นส วนสน บสน นการต ดส นใจ ประเภทของความร 1. ความร ก อนประสบการณ (Priori knowledge) ค อ ความร ท ไม ตองอาศ ยประสบการณ 2. ความร หล งประสบการณ (Posteriori knowledge) ค อ ความร ท เก ดหล งจากท ม ประสบการณ แลว 3. ความร โดยประจ กษ (Knowledge by Acquaintance) ค อ ความร ท เก ดจากส งท ถ กร 2

3 3 ซ งปรากฏโดยตรงต อผ ร ผ านทางห ตา จม ก ล น หร อ กาย 4. ความร โดยบอกกล าว (Knowledge by Description) ค อ ความร ท เก ดจากคาบอกเล า 5. ความร เช งประจ กษ หร อความร เช งประสบการณ (Expirical knowledge) ค อ ความร ท ไดจากประสบการณ หร อความร หล งประสบการณ 6. ความร โดยตรง (Immediate knowledge) ค อ ความร ท ไดร บโดยส มผ สท ง 6 ค อ เห น ไดย น กล น รส ส มผ ส และร บร ทางใจ 7. ความร เช งปรว ส ย หร อ ความร เช งว ตถ ว ส ย (Objective knowledge) ค อ ความร ท เก ด จากเหต ผลหร อประสบการณ ท สามารถอธ บาย หร อทดสอบใหผ อ นร บร ไดอย างท ตนร 8. ความร เช งอ ตว ส ย หร อความร เช งจ ตว ส ย (Subjective knowledge) ค อ ความร ท เก ด จากการประสบดวยตนเอง และตนไม สามารถอธ บายได หร อทดสอบใหผ อ นร บร ได ไดแบ งความร เป น 2 ประเภทหล ก ค อ 1 ความร ซ อนเรน (Tacit Knowledge) เป นความร ท แฝงอย ในต วคน ยากท จะ ถ ายทอดออกมาเป นต วอ กษร เช น ความร ท ไดจากประสบการณ พรสวรรค ความร ส กน กค ด ท กษะในการท างาน งานฝ ม อหร อการค ดเช งว เคราะห ความร ประเภทน สามารถพ ฒนาและ แบ งป นได และเป นความร ท สรางความไดเปร ยบในการแข งข น 2 ความร เด นช ด (Explicit Knowledge) เป นความร ท เป นเหต ผล สามารถเข ยน บรรยายหร อถ ายทอดมาเป นต วอ กษร ขอความ กฏเกณฑ ส ตร น ยาม หร อล กษณะต วแบบทาง คณ ตศาสตร ได เช น ท อย ในร ปแบบท เป นเอกสาร หร อ ว ชาการอย ในตารา ค ม อปฏ บ ต งาน Explicit Knowledge Tacit Knowledge

4 ความร โดยน ยม มากกว าความร ท ช ดแจง ค อม ส ดส วนอย ประมาน 80 : 20 หากเปร ยบ ความร ช ดแจงเป นภ เขาน าแข งท ม น าแข งโผล พนน าอย 20% ความร โดยน ยจะเปร ยบไดก บส วน ของน าแข งท อย ไดน าซ งม อย ถ ง 80% องค ประกอบของความร (Tiwana, 2000 : 68) 1. เป นส งท น าเช อถ อ และสามารถเปล ยนแปลง 2. สามารถต ดส นได 3. เป นส งท ไดจากประสบการณ 4. เป นส งม ค ณค า คาดคะเนได และเช อถ อได 5. เป นส งท ท าใหเก ดความค ด ความฉลาด ท มาของความร 1. การศ กษาอบรม 2. การพบปะพ ดค ยแลกเปล ยนความค ด 3. การเล ยนแบบ 4. การลองผ ดลองถ กหลายคร ง 5. การประย กต ใช 6. การทดลองและการว จ ย 7. การค ดเอง อ นเก ดจากการสะสมความร และประสบการณ ของคนเรา สาเหต ของการค ดจ ดการความร (เอ อน ป นเง น และ ย น ภ ส วรรรณ, 2546 ) สารสนเทศลน กระจ ดกระจาย และจ ดเก บอย ในแหล งเก บท หลากหลาย ท ส าค ญย งไป กว าน นค อ เราม ขอม ลมากมาย แต ความร ม นอย ในยามท ตองการขอม ลเพ อการต ดส นใจ การ รวบรวมขอม ลท าไดไม เต มประส ทธ ภาพและไม ครบถวน อ กท งใชเวลาในการคนหานาน การ จ ดการความร อย างม ระบบจะช วยใหป ญหาด งกล าวบรรเทาลง หร อหมดไป ย งไปกว าน นการกาว เขาส ส งคมภ ม ป ญญาและความรอบร เป นแรงผล กด นท าใหองค กรตองการพ ฒนาไปเป นองค กร แห งการเร ยนร (Learning Enterprise) เพ อสรางค ณค าจากภ ม ป ญญาและความรอบร ท ม อย เปล ยนส นทร พย ทางป ญญาใหเป นท น ดวยการจ ดการความรอบร และภ ม ป ญญา ซ งม ผลใหเก ด การเปล ยนร ปแบบการท างานเป นแบบ Knowledge Worker ดวยข นแรกท จะน าไปส การจ ดการ ความร ค อ การจ ดเก บขอม ลไวในคล งขอม ล (Data wearhouse) ท ม การว เคราะห ประมวลผล ค ด กรองขอม ล (Data Mining) เพ อใหไดความร ท น าสนใจ ไดแก กฎ ระบบ หร อล กษณะท เก ดข น 4

5 ประจ า ร ปแบบ ความแปลกแยก หร อส งผ ดปกต จากขอม ลท เก บไวในฐานขอม ลขนาดใหญ ในการ แข งข นทางดานธ รก จน าการจ ดการความร เขามาใช โดยม เหต ผล ด งน 1. บร ษ ทต างๆ กลายเป นองค กรแห งความร ม การใชความร ในการท างานมากข นรวมถ ง การแข งข นทางดานธ รก จ 2. การเปล ยนแปลงของตลาดการแข งข น ท าใหตองม การพ ฒนาองค กร พ ฒนาการบร หาร จ ดการภายในองค กร 3. การจ ดการความร ท าใหบ คคลเก ดการเปล ยนแปลงไปในทางท ด ข น 4. ความร ท าใหองค กรอย รอด 5. ความซ บซอนขององค กรในป จจ บ นจ งตองม การจ ดการความร 6. ความร ช วยในการต ดส นใจ 7. ความตองการในการใชความร ร วมก น 8. ความร เฉพาะบ คคลเป นส งท ม ความส มพ นธ ก บองค กร 9. การเต บโตของบร ษ ทและธ รก จ การบร หารจ ดการความร (Knowledge Management : KM) ความหมายของ Knowledge Management Laudon (2000, 435) กล าวถ ง Knowledge Management ว า การบร หารจ ดการความร ในองค การม ความส าค ญเป นพ เศษในองค การท ม ล กษณะการบร หารงานแบบแบนราบ และแบบ เคร อข าย ซ งในการจ ดการในระด บต างๆ จะม การจ ดการแยกแยะความจร งในส วนท จะสามารถ น ามาช วยสมาช กในท ม ในการพ ฒนางานในหนาท รวมท งการแบ งป นขอม ล เพ อพ ฒนางานใน ส วนงานอ นๆ ท เก ยวของก นดวย Stair (2001, 202) กล าวว า การบร หารจ ดการความร เป นกระบวนการ รวบรวม จ ดการ ความร ความช านาญ ไม ว าความร น นจะอย ใน คอมพ วเตอร ในกระดาษ หร อต วบ คคล โดยม จ ดม งหมายเพ อจ ดการใหบ คลากร ไดร บความร และแลกเปล ยนความร ท าใหเก ดการเปล ยนแปลง พฤต กรรมจากเด ม โดยใหเก ดประสบการณ และความช านาญเพ มข น Tiwana (2000, 5) ใหความหมายการบร หารจ ดการความร ว า หมายถ ง การจ ดการความร ในองค กรส าหร บงานดานธ รก จ สร ป การบร หารจ ดการความร ค อ ระบบบร หารจ ดการความร ใหเป นระเบ ยบ ครบถวน ง ายต อการเร ยกใช จ ดเก บตามความตองการ เก บร กษาความร ใหควบค ก บองค กรตลอดไป โดยน า เทคโนโลย เขามาใชในการจ ดการ 5

6 เหต ผลของการนา Knowledge Management ม 3 ประการ ไดแก 1. การเปล ยนแปลงเทคน คในการบร หารงาน เทคน คในการบร หารงานแบบเก า เช น การบร หารงานโดยรวม(TQM) การร เอ นจ เน ยร ง(Re-engineering) เป นเทคน คท ใชในการบร หาร องค กร แต เทคน ค เหล าน ไม สามารถพ ฒนาความชาญฉลาดขององค กรได จ งไดน าการจ ดการ ความร เขามาใช 2. ความเปล ยนแปลงดานการตลาด ในการแข งข นทางดานการตลาดเทคน คการขาย เป นส งท ม ความส าค ญ ด งน นเพ อใหล กคาพ งพอใจจ งตองม การพ ฒนาฐานความร ในองค กร 3. ลดความผ ดพลาดในการแข งข นดานการตลาด รวมถ งการลดขนาดองค กร เพ อให การท างานม ประส ทธ ภาพมากข น 4. สรางว ธ ปฏ บ ต ท ด ท ส ด ช วยใหองค กรลดงบประมาณในการท างานได 5. การสรางนว ตกรรมใหม ๆ เพ อสรางความส าเร จในองค กร ว ตถ ประสงค ของ Knowledge Management 1. เพ อปร บปร งกระบวนการดาเน นงานทางธ รก จท เป นอย ในป จจ บ น 2. เพ อการพ ฒนาผล ตภ ณฑ และบร การใหม ๆ 3. เพ อเป นการปร บปร งเทคน ค กระบวนการโดยม จ ดม งหมายเพ อพ ฒนาองค ความร และ น าความร น นไปใชใหเก ดประโยชน องค ประกอบของ Knowledge Management 1. คน (People) หมายถ ง พน กงาน ล กจาง ล กคา หร อผ ม ผลกระทบก บองค กร KM จะ รวบรวมว าใครเช ยวชาญในดานใดบาง ถาม งานใหม เขามาจะมอบหมายใหใครเป นผ ร บผ ดชอบ 2. สถานท (Place) หมายถ ง ท ท ท กคนในองค กรสามารถระดมความค ดร วมก นได อาจ อย ในร ปของเว บ บอร ด การประช มทางไกล หร อ โปรแกรมออนไลน อ น ๆ ก ได 3. ขอม ล (Thing) หมายถ ง ท กส งท น าเก บและใหผ ใชเขาถ งขอม ลเหล าน นไดโดยง าย การว เคราะห แยกแยะหมวดหม ของขอม ลเป นเร องส าค ญ แนวทางการพ ฒนา Knowledge Management 1. ก าหนดใหม ห วหนาคณะท างาน (Chief Knowledge Officer) หร อการสรางท มงานใน แต ละสาขามาร วมก นพ ฒนากระบวนการท างาน 2. ระบ ขอม ลหร อความร ท ตองการใชเพ อการต ดส นใจใหช ดเจน 6

7 3. จ ดท า Workflow พ ฒนากระบวนการท างาน โดยการสรางความร การรวบรวมและการ จ ดเก บเพ อเช อมโยงไปย งผลล พธ ท ไดจากกระบวนการด งกล าวโดยใหคนในองค กรม ส วนร วมมาก ข นในการปร บปร ง Workflow 4. การสรางและการถ ายทอดความร ของบ คคลในองค กรจะช วยแกป ญหาใหงานส าเร จ และม ประส ทธ ภาพข น 5. พ ฒนาศ นย ขอม ลโดยอาศ ยท กษะการถ ายทอดหร อการเคล อนยายความร 6. ท าระบบเคร อข ายผ เช ยวชาญเพ อการประสานงานความร วมม อ และการส งเสร มการใช ความร ร วมก น เคร องม อท ใชในการทา Knowledge Management ระบบสารสนเทศ (ศร นย ช เก ยรต, 2541 : 16-21) ประกอบดวย 1. ระบบสาน กงานอ ตโนม ต (Office Automation System : OAS) ม งอ านวยความสะดวกหร อ เพ มผลผล ตในการท างานของบ คลากรท ท างานดานสารสนเทศในส าน กงาน ซ งก จกรรมท ท า ไดแก - การจ ดการงานเอกสาร ค อ การจ ดเตร ยมเอกสารท จะเป นในการปฏ บ ต งานปกต - การจ ดตารางการท างาน ค อ การจ ดท าตารางเวลา การน ดหมาย - การต ดต อส อสาร ค อ การต ดต อส อสารภายในและภายนอกองค กร - การจ ดการขอม ล ค อ การน าเอาขอม ลต างๆมาท าการว เคราะห 2. ระบบสน บสน นการสรางองค ความร (Knowledge Work System : KWS) เป นระบบ สารสนเทศท ใชสน บสน นการท างานของบ คคลท ท างานดานการสรางองค ความร (Knowledge worker) ใหเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ท งการค ดคน คนควา และว จ ย 3. ระบบสน บสน นการทางานกล ม (Group Collaboration System : GCS) ก บหนาท ในการใช องค ความร ร วมก นในองค กร ป จจ บ นการท างานในองค กรส วนใหญ เป นการท างานร วมก นเป น กล ม บางคร งเร ยกว า Groupware จ งเป นระบบท ท าใหเก ดประส ทธ ภาพในการท างานร วมก นเป น กล ม ซ งเป นการรวมเอาเทคโนโลย ดานเคร อข าย ฐานขอม ล และอ เมล รวมเขาดวยก น 4. เทคโนโลย ป ญญาประด ษฐ (Artificial Intelligence : AI) ท าหนาท ในการจ ดเก บองค ความร ในองค กรและการน ามรใชในภายหล ง เป นระบบท พ ฒนาใหคอมพ วเตอร สามารถท างานแบบท ตองใชป ญญาเหม อนก บมน ษย ได เช น ห นยนต การท าความเขาใจภาษาธรรมชาต ระบบ ผ เช ยวชาญ และ ระบบฐานขอม ลกรณ ศ กษา 7

8 ความหมาย ของเทคโนโลย เทคโนโลย หมายถ งส วนท เป นกายภาพเช นอ ปกรณ โทรคมนาคม และ สารสนเทศคอมพ วเตอร โปรแกรม เคร องบ นท กอ เล กทรอน คส ส วนท ไม เป นกาย ภาพ เช น ความค ด ทฤษฏ และกระบวนการ ( บ ญส ง หาญพาน ช : 2547 ) เทคโนโลย ในทางการบร หารการจ ดการความร สมชาย น าประเสร ฐช ย (2546) ได สร ปไว ว าให หมายถ ง เทคโนโลย การส อสาร เทคโนโลย สน บสน นการท างานร วมก น เทคโนโลย จ ดเก บ สร ป เทคโนโลย ในทางการบร หารจ ดการความร หมายถ ง เทคโนโลย การ ส อสารและ เทคโนโลย การจ ดเก บ เช น อ ปกรณ โทรคมนาคมและสารสนเทศ คอมพ วเตอร โปรแกรม เคร องบ นท กอ เล กทรอน คส และเทคโนโลย สน บสน นการท างานร วม เช น ความค ด ทฤษฏ และกระบวนการ บทบาทของเทคโนโลย เทคโนโลย ม บทบาทส าค ญในการส งเสร มสน บสน นการบร หารจ ดการความร ในองค กร ผ ร ได สร ปบทบาทไว ด งน บทบาทของเทคโนโลย ตามแนวค ดของ ไพร ช ธ ชพงษ ได อธ บายไว ม 3 ประการ ด งน 1 การผล ตความร uction) โดยการคนควา ว จ ยพ ฒนาออกแบบ เพ อให ได มาซ งความร ใหม 2 การส งต อความร Knowledge Transmission) โดยให การศ กษาและพ ฒนา ทร พยากร มนษย เพ อให เก ดความร ใหม ฝ งเข าไปในต วคน 3 การถ ายทอดความร ) ค อการผล กด นความร ใหออก จากต วคนเขาไปส การแก ปญหา โดยเฉพาะให ความร ไปส กระบวนทางอ ตสาหกรรม การเกษตร และบร การ บทบาทของเทคโนโลย ตามแนวค ดของ สมชาย นาประเสร ฐ และพ ส ษฐ กาญจนส ณห เพชร(2546) ได อธ บายบทบาทของเทคโนโลย ไว ว า เป นเคร องม อ สน บสน น ท าหน าท รวบรวมข อม ลจากระบบอ นท ม ใช อย ในองค กร เช น , ERP, CRM, Web board, Data Warehouse เป นต นซ งท าหน าท ประมวลผล จ ดกล ม ท าด ชน เพ อง ายต อการจ ดเก บและส บค นเม อต องการใช ความร เหล าน น 8 เทคโนโลย ก บการบร หารจ ดการความร

9 1 เทคโนโลย ท าหน าท เป นต วกลางในการบร หารจ ดการความร ค อ เป นเคร องช วยในการต ดต อระหว างบ คคล เช น การท างานร วมก น การเป นประต ทางผ าน เป นต น 2 เทคโนโลย ท าหน าท น าความร เข าส ภายในค อเป นเคร องช วยให บ คคลประสานความค ดและการกระท าผ านการเร ยนร เช น การส บค นและด งความร ออกมาจากแหล งความร อ นๆเป นต น 3 เทคโนโลย ท าหน าท น าความร ออกส ภายนอก ค อเป นเคร องม อช วยให บ คคลน าความร ออกส ภายนอก เช น การสร างสารบบความร การจ ดการเอกสาร แหล งเก บเอกสาร การจ ดการเช อมโยงแผนท ความร เป นต น 4 เทคโนโลย ท าหน าท ว น จฉ ยต ดส นใจค อ เป นเคร องม อช วยสน บสน น ในการ เร ยนร เป นส อการเร ยนร การบ นท กก จกรรม การจ าลองเหต การณ และอ นๆ เทคโนโลย สน บสน น เทคโนโลย สารสนเทศท เก ยวของและม บทบาทในการบร หารจ ดการความร ประกอบดวย (สมชายน าประเสร ฐช ย, 2546 : 105) 1. เทคโนโลย การส อสาร (Communication Technology) ช วยใหบ คลากรสามารถ เขาถ งความร ไดง ายข น รวมถ งสามารถต ดต อส อสารก บบ คคลอ นได 2. เทคโนโลย การทางานร วมก น (Collaboration Technology) ช วยใหประสานการ ท างานร วมก นไดอย างม ประส ทธ ภาพ ลดอ ปสรรคในเร องระยะทาง 3. เทคโนโลย การจ ดเก บ (Storage technology) ช วยในการจ ดเก บและจ ดการความร ต างๆ ประโยชน ของ Knowledge Management 1. เพ มประส ทธ ภาพขององค กร 2. ป องก นการส ญหายของภ ม ป ญญา ในกรณ ท บ คลากรเกษ ยณอาย ลาออก หร อเส ยช ว ต 3. เพ มศ กยภาพในการแข งข นและความอย รอด 4. เป นการลงท นในตนท นมน ษย ในการพ ฒนาความสามารถท จะแบ งป นความร ท ไดเร ยนร มา ใหก บคนอ น ๆ ในองค กร และน าความร ไปปร บใชก บงานท ท าอย ใหเก ดประส ทธ ผลมากย งข น เป นการพ ฒนาคน และพ ฒนาองค กร 5. ช วยเพ มข ดความสามารถในการต ดส นใจและวางแผนดาเน นงานใหรวดเร ว และด ข น เพราะม สารสนเทศ หร อแหล งความร เฉพาะท ม หล กการ เหต ผล และน าเช อถ อช วยสน บสน นกาต ดส นใจ 9

10 6. ผ บ งค บบ ญชาสามารถท างานเช อมโยงก บผ ใตบ งค บบ ญชาใหใกลช ดก นมากข น ช วยเพ ม ความกลมเกล ยวในหน วยงาน 7. เม อพบขอผ ดพลาดจากการปฏ บ ต งาน ก สามารถหาว ธ แกไขไดท นท วงท 8. แปรร ปความร ใหเป นท น ซ งเป นการสรางความทาทายใหองค กรผล ตส นคาและบร การจาก ความร ท ม เพ อเพ มค ณค า และรายไดใหก บองค กร 9. เพ อการสรางสรรค และบรรล เป าหมายของจ นตนาการท ย งใหญ 10. เปล ยนว ฒนธรรม จาก ว ฒนธรรมอ านาจ / แนวด ง ส ว ฒนธรรมความร / แนวราบ 11. ความสามารถในการปร บต วและความย ดหย น 12. การจ ดการความร ช วยใหองค กรม ความเขาใจล กคา แนวโนมของการตลาด และการแข งข น ท าใหเพ มโอกาสในการแข งข น 13. พ ฒนาทร พย ส นทางป ญญาเป นการพ ฒนาความสามารถขององค กรในการใชประโยชน จาก ทร พย ส นทางป ญญาท ม อย 14. การยกระด บผล ตภ ณฑ การน าการจ ดการความร มาใชช วยเพ มประส ทธ ภาพในการผล ตและ บร การ 15. การบร หารล กคา การศ กษาความสนใจและความตองการของล กคาจะเป นการสรางความพ ง พอใจและเพ มยอดการขาย และการสรางรายได 16. การลงท นทางทร พยากรบ คคล การเพ มความสามารถในการแข งข นการเร ยนร ร วมก น ป ญหาของ Knowledge Management 1. การถ ายทอดความร ระหว างบ คคลก บองค กร เช นป ญหาการไม แบ งป นความร บร ษ ทหน งม การ ส งพน กงานไปส มมนา หร อฝ กอบรม หล งจากท กล บมาแลว ก เก บความร เอาไวคนเด ยว หร อ อาจจะรายงานใหห วหนาทราบเพ ยงเท าน น แต พน กงานคนอ นอ กหลายคนในองค กรท ไม ไดไป จะไม ร บร เลยว าคนท ไปฝ กอบรม หร อไปส มมนามาน น ไดอะไรกล บมา เพราะม ไม การเก บ บ นท กรายงานหร อส งท น าสนใจท ไดจากการอบรม หร อส มมนาในคร งน น ๆ ไวในฐานขอม ล อ นทราเน ต หร อเว บไซต หากองค กรไม ม นโยบายท ช ดเจนในเร องเช นน ก จะใหการลงท นไปก บ การส งพน กงานไปฝ กอบรม หร อเขาร วมส มมนา 2. การจ ดเก บความร ขององค กร จ ดเก บไวหลากหลายแหล ง หลายร ปแบบ ม ท งท เป น อ เล กทรอน กส และไม เป นอ เล กทรอน กส กระจ ดกระจาย ในยามท ตองการขอม ลเพ อการ ต ดส นใจแบบด วน จะท าไม ไดเพราะตองใชเวลารวบรวมขอม ลนาน ท าใหเส ยผลประโยชน ต อ องค กร 3. การไม น าความร ขององค กรมาสรางความสามารถในการแข งข น หร อก อใหเก ดประโยชน อย าง 10

11 แทจร ง ในองค กรม ความร มากมาย ท ไดจากการว จ ย หร อประสบการณ จากการท างาน แต ว จ ย แลวก จบไปไม น าไปประย กต เพ อท าใหเก ดผลทางธ รก จต อไป หร องบโครงการหมดก จบโครงการ ไปไม ม การสานต อหร อองค กรม ผ ร ผ เช ยวชาญท สามารถออกไปสอนองค กรอ นใหประสบ ความส าเร จ ม ความร แต ในขณะเด ยวก น ท านเหล าน นกล บย ง และไม ม เวลาเหล อพอท จะ พ ฒนาคนในองค กรเด ยวก นเลย ก กลายเป นความส ญเปล าท ไม น าจะเก ดข น 4. การสรางความร ใหม ส งน จะไม เก ดข นถาไม ม การสะสมความร ท ม อย เด มอย างเป นระบบ เม อ ไม เก ดความร ใหม อ กท งความร เด มไม ไดเก บไวดวยแลว องค กรก จะไม เหล ออะไร และจะตายลง ในท ส ด 5. การไม น าความร ภายนอกมาปร บใช อาจจะท าใหตามสถานการณ โลก และค แข งไม ท น 6. ความร ในองค กร ความร ภายนอกองค กร ไม เช อมโยงก บงาน และขาดบร บทในการปฏ บ ต งาน ต วอย างเทคโนโลย สารสนเทศท นามาใชก บ KM ระบบจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส (Document and Content Management) 11 ระบบส บคนขอม ลข าวสาร (Search Engines) บล อก (Blog หร อ Weblog) ซ งเป นเคร องม อในการแลกเปล ยนความร หร อประสบการณ ผ านท เสม อน (Cyber Space)

12 12 บรรณาน กรม นภดล ส ขส าราญ. การจ ดการความร. วารสาร กฟผ. นฤมล พฤกษศ ลป และ พ ชรา หาญเจร ญก จ. การจ ดการความร = Knowledge management. ร งส ต ย น ภ วรวรรณ. การจ ดการความร ท วไปสาหร บองค กร (Knowledge Management : KM). ใน การส มมนาว ชาการ การจ ดการความร : ย ทธศาสตร และเคร องม อ (Knowledge Management : Strategies &Tools). ระหว างว นท พฤศจ กายน 2546 จ ดโดยหองสม ด ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทยและชมรมหองสม ดเฉพาะ สมาคมหองสม ดแห งประเทศไทยฯ, 2546.ราชบ ณฑ ตยสถาน. พจนาน กรมศ พท ปร ชญาอ งกฤษ-ไทย ฉบ บราชบ ณฑ ตสถาน. พ มพ คร งท 2. กร งเทพฯ :ราชบ ณฑ ตยสถาน, ศร นย ช เก ยรต. เทคโลย สารสนเทศในการจ ดการ องค ความร. ในองค กรกลย ทธ เพ อความส าเร จ ภายใตสภาวการณ ป จจ บ น. ว. จ ฬาลงกรณ ธ รก จปร ท ศน. 20, 75 (ม.ค. 2541) : หนา Tiwana, Amrit. The Knowledge management toolkit : practicecal techniques for buildinga knowledge management system. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2000.

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554 แผนจ ด ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป ศ กษา 1. หล กและเหต ผล ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ตระหน กถ งความส าค ญของจ ด ซ งเป นเคร องม อใน พ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งเร ยนร ด งน น ส าน กหอสม ดจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ขอม ลการเขารวมก จกรรมเพ อแสวงหาความร จากภายนอกหนวยงาน ระหวาง พฤษภาคม 2553 เมษายน 2554

ขอม ลการเขารวมก จกรรมเพ อแสวงหาความร จากภายนอกหนวยงาน ระหวาง พฤษภาคม 2553 เมษายน 2554 ช อก จกรรม : อบรมระบบ Finger Print Scan และระบบการลา Online ว นท 12 พฤษภาคม 2553 สถานท : ห

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง 1. ผ บร หารท กระด บม การส อสารท ศทางและกลย ทธ ก อน การประช มท กคร

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ ทาไมต องเร ยนการงานอาช พและ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเป นกล มสาระท ช วยพ ฒนาให ผ เร ยน ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะพ นฐานท จาเป นต อการด ารงช ว ต และร เท าท นการเปล

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9

แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9 1 แบบประเม นผลตนเองก อนเร ยนหน วยท 9 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง "การจ ดการเอกสาร" คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล อมรอบข อคาตอบท ถ กต องท ส ด 1. รายงานความก

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ว นท 26 ส งหาคม ๒๕๕๗ องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ลด านว ศวกรรม ด านการพ จารณาโครงการเบ

More information