การจ ดการความร Knowledge Management (KM)

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดการความร Knowledge Management (KM)"

Transcription

1 การจ ดการความร Knowledge Management (KM) ความเจร ญร งเร องและการพ ฒนาเก ดข นจากการส งสมความรอบร และน าความร น นมาใช ใหเก ดประโยชน ความร จ งเป นห วใจท ส าค ญของการพ ฒนา เราแสวงหาความร ใหม ๆ ม การ คนควาว จ ยเพ อใหไดร และน าส งท ร มาจ ดเก บและเผยแพร ถาความร น นอย ก บผ ใดผ หน ง ส งสมไว เป นจ านวนมาก เราก เร ยกว า ผ เช ยวชาญ การส งสมไวก บบ คคลเป นจ ดอ อนอย างหน ง กล าวค อ ถา ส ญส นบ คคลน น ความร น นก ส ญส นไปดวย ด งน นจ งม การบ นท กเร องราว และส งท เป นความร ไว เป นเอกสารเพ อใหคนร นหล งไดม โอกาสศ กษา เร ยนร ได ท กว นน ตองยอมร บว า แหล งความร ม มากมายมหาศาล และกระจายอย ท วโลก เราเร ยกข มความร น ว า world knowledge ความร ใหม ก เก ดข นท กว น จนท กว นน เราม ส งท ส งกระจายความร การสราง การบ นท ก และน าไปใชท าไดง าย และกวางขวางมากย งข น โดยเฉพาะในย คอ เล กทรอน กส ป จจ บ น ภายในองค กรเต มไปดวยเอกสาร โดยเฉพาะในมหาว ทยาล ยเป นแหล งสรางความร ม งานว จ ย งานคนควา งานรวบรวม งานเก บ สะสม การเร ยกคน การใชงานต าง ๆ ความจ าเป นเหล าน ม บทบาทและสรางความส าค ญใน มหาว ทยาล ย และองค กรอย างมาก ความรอบร ท เก ดข น เม อรวมก นตามแนวค ดของอ เล กทรอน กส อาจรวบรวมข นใชประโยชน ไดง าย สรางค ณค าใหก บองค กรไดอย างมากมายมหาศาล แหล งการ สะสมรวบรวมความร ท ตองจ ดการ ประกอบดวย งานเอกสารเว ร ดโปรเซสเซอร ส งพ มพ เอกสาร เป นงานท ม การสรางข นท กว น แล น บว นย งสรางข นมาก และใชงานก นตลอดเวลา งานน ม บทบาทส าค ญเพราะเก ยวโยงก บการ ท างานรายว น งานอ บ ค อ ไลบราร ป จจ บ นม การจ ดการเอกสารส งพ มพ ในร ปหน งส ออ เล กทรอน กส ร ปแบบหน งส ออ เล กทรอน กส ม หลายร ปแบบต งแต การเก บเอกสารแบบ Acrobat แบบอ บ ค และ XML รวมท งการจ ดเก บเอกสารแบบร ปภาพ หร อการสแกนเอกสารหน งส อ เม อม เอกสารส งพ มพ อ เล กทรอน กส จ านวนรวบรวมไว การด าเน นการแบบด จ ตอลไลบราร จ งเป นทางหน งท จะใหบร การ ไดอย างเต มท ระบบฐานขอม ล ขอม ลข าสารท งท เป นขอม ลด าเน นการ เช น ฐานขอม ลเก ยวก บบ คลากร สถานท การเง น การบร การ ตลอดจนงานขอม ลเก ยวก บน ส ตน กศ กษา งานขอม ลท เก ยวของก บ ว ชาการ งานว จ ย งานเอกสารส งพ มพ เช น ว ทยาน พนธ เว บ การเก บขอม ลจ านวนมากอ กว ธ หน งค อ การเก บไวในเว บเซ ร ฟเวอร การเก บขอม ล ดวยเว บท าไดง าย รวดเร ว และย งสามารถเก บขอม ลไดหลากหลายร ปแบบ ท งม ลต ม เด ย และ ขอม ลท ไม ม ร ปแบบ (unformat)

2 อ เมล เอฟท พ (FTP) ขอม ลเป นไฟล ทร พยากรโปรแกรมคอมพ วเตอร เป นแหล ง เก บขอม ลท งท เป นขอม ลอ เมล ส วนต ว อ เมล ของหน วยงาน ขององค กร การสราง FTP เซ ร ฟเวอร เพ อเก บขอม ลจ านวนมาก การจ ดการขอม ลท เป นแฟ มไวใชงานร วมก น บ คลากร ทร พยากรความร ความช านาญเฉพาะต วบ คคลเป นเร องท ส าค ญ การส งสม ความร ในต วบ คคลม มาก ท าอย างไรจ งจะใหบ คคลสามารถเช อมโยงเขาส เคร อข าย และ แลกเปล ยนความร เช น ถาม ความตองการท จะร บร เร องใดเร องหน งโดยเฉพาะ ก สามารถต ดต อ และแลกเปล ยนความร ก นได ความร ความหมายของความร Tiwana (2000, 5) ความร หมายถ ง ส งท เปล ยนแปลงไดโดยประสบการณ และสามารถ ถ กประย กต ใชไดโดยบ คคล ดาเวนพอร ท (2542, 8) ความร ค อ กรอบของการประสมประสานระหว างประสบการณ ค าน ยม ความรอบร ในบร บท และความร แจงอย างช าชอง เป นการประสมประสานท ใหกรอบ ส าหร บ การประเม นค า และการน าเอาประสบการณ ก บสารสนเทศใหม ๆ มาผสมรวมเขาดวยก น ม นเก ดข นและถ กน าไปประย กต ในใจของคนท ร ส าหร บในแง ขององค กรน น ความร ม กจะส งสมอย ในร ปของเอกสาร หร อแฟ มเก บเอกสารต าง ๆ รวมถ งส งสมอย ในการท างาน อย ในกระบวนการ อย ในการปฏ บ ต งานและอย ในบรรท ดฐานขององค กรน นเอง ศร นย ช เก ยรต (2541, 14) องค ความร หมายถ ง ความร ในการท าบางส งบางอย าง (Know how หร อ how to ) ท เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลท ก จกรรมอ น ๆ ไม สามารถ กระท าได ซ งป จจ บ นองค ความร ถ อเป นทร พย ส นทางป ญญาท ม ความส าค ญต อก จการมาก เน องจากเป นท มาของการก อก าเน ดก าไรในธ รก จและเป นเคร องม อท ส าค ญในการสรางความ ไดเปร ยบทางการแข งข นรวมถ งท าใหธ รก จสามารถดารงอย ไดในระยะยาว สร ป ความร ค อ ส งท ใชอธ บายส งต าง ๆ ท พบเห นไดอย างม เหต ผล โดยอาศ ยขอม ล ท กษะ และประสบการณ ท ม อย เป นส วนสน บสน นการต ดส นใจ ประเภทของความร 1. ความร ก อนประสบการณ (Priori knowledge) ค อ ความร ท ไม ตองอาศ ยประสบการณ 2. ความร หล งประสบการณ (Posteriori knowledge) ค อ ความร ท เก ดหล งจากท ม ประสบการณ แลว 3. ความร โดยประจ กษ (Knowledge by Acquaintance) ค อ ความร ท เก ดจากส งท ถ กร 2

3 3 ซ งปรากฏโดยตรงต อผ ร ผ านทางห ตา จม ก ล น หร อ กาย 4. ความร โดยบอกกล าว (Knowledge by Description) ค อ ความร ท เก ดจากคาบอกเล า 5. ความร เช งประจ กษ หร อความร เช งประสบการณ (Expirical knowledge) ค อ ความร ท ไดจากประสบการณ หร อความร หล งประสบการณ 6. ความร โดยตรง (Immediate knowledge) ค อ ความร ท ไดร บโดยส มผ สท ง 6 ค อ เห น ไดย น กล น รส ส มผ ส และร บร ทางใจ 7. ความร เช งปรว ส ย หร อ ความร เช งว ตถ ว ส ย (Objective knowledge) ค อ ความร ท เก ด จากเหต ผลหร อประสบการณ ท สามารถอธ บาย หร อทดสอบใหผ อ นร บร ไดอย างท ตนร 8. ความร เช งอ ตว ส ย หร อความร เช งจ ตว ส ย (Subjective knowledge) ค อ ความร ท เก ด จากการประสบดวยตนเอง และตนไม สามารถอธ บายได หร อทดสอบใหผ อ นร บร ได ไดแบ งความร เป น 2 ประเภทหล ก ค อ 1 ความร ซ อนเรน (Tacit Knowledge) เป นความร ท แฝงอย ในต วคน ยากท จะ ถ ายทอดออกมาเป นต วอ กษร เช น ความร ท ไดจากประสบการณ พรสวรรค ความร ส กน กค ด ท กษะในการท างาน งานฝ ม อหร อการค ดเช งว เคราะห ความร ประเภทน สามารถพ ฒนาและ แบ งป นได และเป นความร ท สรางความไดเปร ยบในการแข งข น 2 ความร เด นช ด (Explicit Knowledge) เป นความร ท เป นเหต ผล สามารถเข ยน บรรยายหร อถ ายทอดมาเป นต วอ กษร ขอความ กฏเกณฑ ส ตร น ยาม หร อล กษณะต วแบบทาง คณ ตศาสตร ได เช น ท อย ในร ปแบบท เป นเอกสาร หร อ ว ชาการอย ในตารา ค ม อปฏ บ ต งาน Explicit Knowledge Tacit Knowledge

4 ความร โดยน ยม มากกว าความร ท ช ดแจง ค อม ส ดส วนอย ประมาน 80 : 20 หากเปร ยบ ความร ช ดแจงเป นภ เขาน าแข งท ม น าแข งโผล พนน าอย 20% ความร โดยน ยจะเปร ยบไดก บส วน ของน าแข งท อย ไดน าซ งม อย ถ ง 80% องค ประกอบของความร (Tiwana, 2000 : 68) 1. เป นส งท น าเช อถ อ และสามารถเปล ยนแปลง 2. สามารถต ดส นได 3. เป นส งท ไดจากประสบการณ 4. เป นส งม ค ณค า คาดคะเนได และเช อถ อได 5. เป นส งท ท าใหเก ดความค ด ความฉลาด ท มาของความร 1. การศ กษาอบรม 2. การพบปะพ ดค ยแลกเปล ยนความค ด 3. การเล ยนแบบ 4. การลองผ ดลองถ กหลายคร ง 5. การประย กต ใช 6. การทดลองและการว จ ย 7. การค ดเอง อ นเก ดจากการสะสมความร และประสบการณ ของคนเรา สาเหต ของการค ดจ ดการความร (เอ อน ป นเง น และ ย น ภ ส วรรรณ, 2546 ) สารสนเทศลน กระจ ดกระจาย และจ ดเก บอย ในแหล งเก บท หลากหลาย ท ส าค ญย งไป กว าน นค อ เราม ขอม ลมากมาย แต ความร ม นอย ในยามท ตองการขอม ลเพ อการต ดส นใจ การ รวบรวมขอม ลท าไดไม เต มประส ทธ ภาพและไม ครบถวน อ กท งใชเวลาในการคนหานาน การ จ ดการความร อย างม ระบบจะช วยใหป ญหาด งกล าวบรรเทาลง หร อหมดไป ย งไปกว าน นการกาว เขาส ส งคมภ ม ป ญญาและความรอบร เป นแรงผล กด นท าใหองค กรตองการพ ฒนาไปเป นองค กร แห งการเร ยนร (Learning Enterprise) เพ อสรางค ณค าจากภ ม ป ญญาและความรอบร ท ม อย เปล ยนส นทร พย ทางป ญญาใหเป นท น ดวยการจ ดการความรอบร และภ ม ป ญญา ซ งม ผลใหเก ด การเปล ยนร ปแบบการท างานเป นแบบ Knowledge Worker ดวยข นแรกท จะน าไปส การจ ดการ ความร ค อ การจ ดเก บขอม ลไวในคล งขอม ล (Data wearhouse) ท ม การว เคราะห ประมวลผล ค ด กรองขอม ล (Data Mining) เพ อใหไดความร ท น าสนใจ ไดแก กฎ ระบบ หร อล กษณะท เก ดข น 4

5 ประจ า ร ปแบบ ความแปลกแยก หร อส งผ ดปกต จากขอม ลท เก บไวในฐานขอม ลขนาดใหญ ในการ แข งข นทางดานธ รก จน าการจ ดการความร เขามาใช โดยม เหต ผล ด งน 1. บร ษ ทต างๆ กลายเป นองค กรแห งความร ม การใชความร ในการท างานมากข นรวมถ ง การแข งข นทางดานธ รก จ 2. การเปล ยนแปลงของตลาดการแข งข น ท าใหตองม การพ ฒนาองค กร พ ฒนาการบร หาร จ ดการภายในองค กร 3. การจ ดการความร ท าใหบ คคลเก ดการเปล ยนแปลงไปในทางท ด ข น 4. ความร ท าใหองค กรอย รอด 5. ความซ บซอนขององค กรในป จจ บ นจ งตองม การจ ดการความร 6. ความร ช วยในการต ดส นใจ 7. ความตองการในการใชความร ร วมก น 8. ความร เฉพาะบ คคลเป นส งท ม ความส มพ นธ ก บองค กร 9. การเต บโตของบร ษ ทและธ รก จ การบร หารจ ดการความร (Knowledge Management : KM) ความหมายของ Knowledge Management Laudon (2000, 435) กล าวถ ง Knowledge Management ว า การบร หารจ ดการความร ในองค การม ความส าค ญเป นพ เศษในองค การท ม ล กษณะการบร หารงานแบบแบนราบ และแบบ เคร อข าย ซ งในการจ ดการในระด บต างๆ จะม การจ ดการแยกแยะความจร งในส วนท จะสามารถ น ามาช วยสมาช กในท ม ในการพ ฒนางานในหนาท รวมท งการแบ งป นขอม ล เพ อพ ฒนางานใน ส วนงานอ นๆ ท เก ยวของก นดวย Stair (2001, 202) กล าวว า การบร หารจ ดการความร เป นกระบวนการ รวบรวม จ ดการ ความร ความช านาญ ไม ว าความร น นจะอย ใน คอมพ วเตอร ในกระดาษ หร อต วบ คคล โดยม จ ดม งหมายเพ อจ ดการใหบ คลากร ไดร บความร และแลกเปล ยนความร ท าใหเก ดการเปล ยนแปลง พฤต กรรมจากเด ม โดยใหเก ดประสบการณ และความช านาญเพ มข น Tiwana (2000, 5) ใหความหมายการบร หารจ ดการความร ว า หมายถ ง การจ ดการความร ในองค กรส าหร บงานดานธ รก จ สร ป การบร หารจ ดการความร ค อ ระบบบร หารจ ดการความร ใหเป นระเบ ยบ ครบถวน ง ายต อการเร ยกใช จ ดเก บตามความตองการ เก บร กษาความร ใหควบค ก บองค กรตลอดไป โดยน า เทคโนโลย เขามาใชในการจ ดการ 5

6 เหต ผลของการนา Knowledge Management ม 3 ประการ ไดแก 1. การเปล ยนแปลงเทคน คในการบร หารงาน เทคน คในการบร หารงานแบบเก า เช น การบร หารงานโดยรวม(TQM) การร เอ นจ เน ยร ง(Re-engineering) เป นเทคน คท ใชในการบร หาร องค กร แต เทคน ค เหล าน ไม สามารถพ ฒนาความชาญฉลาดขององค กรได จ งไดน าการจ ดการ ความร เขามาใช 2. ความเปล ยนแปลงดานการตลาด ในการแข งข นทางดานการตลาดเทคน คการขาย เป นส งท ม ความส าค ญ ด งน นเพ อใหล กคาพ งพอใจจ งตองม การพ ฒนาฐานความร ในองค กร 3. ลดความผ ดพลาดในการแข งข นดานการตลาด รวมถ งการลดขนาดองค กร เพ อให การท างานม ประส ทธ ภาพมากข น 4. สรางว ธ ปฏ บ ต ท ด ท ส ด ช วยใหองค กรลดงบประมาณในการท างานได 5. การสรางนว ตกรรมใหม ๆ เพ อสรางความส าเร จในองค กร ว ตถ ประสงค ของ Knowledge Management 1. เพ อปร บปร งกระบวนการดาเน นงานทางธ รก จท เป นอย ในป จจ บ น 2. เพ อการพ ฒนาผล ตภ ณฑ และบร การใหม ๆ 3. เพ อเป นการปร บปร งเทคน ค กระบวนการโดยม จ ดม งหมายเพ อพ ฒนาองค ความร และ น าความร น นไปใชใหเก ดประโยชน องค ประกอบของ Knowledge Management 1. คน (People) หมายถ ง พน กงาน ล กจาง ล กคา หร อผ ม ผลกระทบก บองค กร KM จะ รวบรวมว าใครเช ยวชาญในดานใดบาง ถาม งานใหม เขามาจะมอบหมายใหใครเป นผ ร บผ ดชอบ 2. สถานท (Place) หมายถ ง ท ท ท กคนในองค กรสามารถระดมความค ดร วมก นได อาจ อย ในร ปของเว บ บอร ด การประช มทางไกล หร อ โปรแกรมออนไลน อ น ๆ ก ได 3. ขอม ล (Thing) หมายถ ง ท กส งท น าเก บและใหผ ใชเขาถ งขอม ลเหล าน นไดโดยง าย การว เคราะห แยกแยะหมวดหม ของขอม ลเป นเร องส าค ญ แนวทางการพ ฒนา Knowledge Management 1. ก าหนดใหม ห วหนาคณะท างาน (Chief Knowledge Officer) หร อการสรางท มงานใน แต ละสาขามาร วมก นพ ฒนากระบวนการท างาน 2. ระบ ขอม ลหร อความร ท ตองการใชเพ อการต ดส นใจใหช ดเจน 6

7 3. จ ดท า Workflow พ ฒนากระบวนการท างาน โดยการสรางความร การรวบรวมและการ จ ดเก บเพ อเช อมโยงไปย งผลล พธ ท ไดจากกระบวนการด งกล าวโดยใหคนในองค กรม ส วนร วมมาก ข นในการปร บปร ง Workflow 4. การสรางและการถ ายทอดความร ของบ คคลในองค กรจะช วยแกป ญหาใหงานส าเร จ และม ประส ทธ ภาพข น 5. พ ฒนาศ นย ขอม ลโดยอาศ ยท กษะการถ ายทอดหร อการเคล อนยายความร 6. ท าระบบเคร อข ายผ เช ยวชาญเพ อการประสานงานความร วมม อ และการส งเสร มการใช ความร ร วมก น เคร องม อท ใชในการทา Knowledge Management ระบบสารสนเทศ (ศร นย ช เก ยรต, 2541 : 16-21) ประกอบดวย 1. ระบบสาน กงานอ ตโนม ต (Office Automation System : OAS) ม งอ านวยความสะดวกหร อ เพ มผลผล ตในการท างานของบ คลากรท ท างานดานสารสนเทศในส าน กงาน ซ งก จกรรมท ท า ไดแก - การจ ดการงานเอกสาร ค อ การจ ดเตร ยมเอกสารท จะเป นในการปฏ บ ต งานปกต - การจ ดตารางการท างาน ค อ การจ ดท าตารางเวลา การน ดหมาย - การต ดต อส อสาร ค อ การต ดต อส อสารภายในและภายนอกองค กร - การจ ดการขอม ล ค อ การน าเอาขอม ลต างๆมาท าการว เคราะห 2. ระบบสน บสน นการสรางองค ความร (Knowledge Work System : KWS) เป นระบบ สารสนเทศท ใชสน บสน นการท างานของบ คคลท ท างานดานการสรางองค ความร (Knowledge worker) ใหเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ท งการค ดคน คนควา และว จ ย 3. ระบบสน บสน นการทางานกล ม (Group Collaboration System : GCS) ก บหนาท ในการใช องค ความร ร วมก นในองค กร ป จจ บ นการท างานในองค กรส วนใหญ เป นการท างานร วมก นเป น กล ม บางคร งเร ยกว า Groupware จ งเป นระบบท ท าใหเก ดประส ทธ ภาพในการท างานร วมก นเป น กล ม ซ งเป นการรวมเอาเทคโนโลย ดานเคร อข าย ฐานขอม ล และอ เมล รวมเขาดวยก น 4. เทคโนโลย ป ญญาประด ษฐ (Artificial Intelligence : AI) ท าหนาท ในการจ ดเก บองค ความร ในองค กรและการน ามรใชในภายหล ง เป นระบบท พ ฒนาใหคอมพ วเตอร สามารถท างานแบบท ตองใชป ญญาเหม อนก บมน ษย ได เช น ห นยนต การท าความเขาใจภาษาธรรมชาต ระบบ ผ เช ยวชาญ และ ระบบฐานขอม ลกรณ ศ กษา 7

8 ความหมาย ของเทคโนโลย เทคโนโลย หมายถ งส วนท เป นกายภาพเช นอ ปกรณ โทรคมนาคม และ สารสนเทศคอมพ วเตอร โปรแกรม เคร องบ นท กอ เล กทรอน คส ส วนท ไม เป นกาย ภาพ เช น ความค ด ทฤษฏ และกระบวนการ ( บ ญส ง หาญพาน ช : 2547 ) เทคโนโลย ในทางการบร หารการจ ดการความร สมชาย น าประเสร ฐช ย (2546) ได สร ปไว ว าให หมายถ ง เทคโนโลย การส อสาร เทคโนโลย สน บสน นการท างานร วมก น เทคโนโลย จ ดเก บ สร ป เทคโนโลย ในทางการบร หารจ ดการความร หมายถ ง เทคโนโลย การ ส อสารและ เทคโนโลย การจ ดเก บ เช น อ ปกรณ โทรคมนาคมและสารสนเทศ คอมพ วเตอร โปรแกรม เคร องบ นท กอ เล กทรอน คส และเทคโนโลย สน บสน นการท างานร วม เช น ความค ด ทฤษฏ และกระบวนการ บทบาทของเทคโนโลย เทคโนโลย ม บทบาทส าค ญในการส งเสร มสน บสน นการบร หารจ ดการความร ในองค กร ผ ร ได สร ปบทบาทไว ด งน บทบาทของเทคโนโลย ตามแนวค ดของ ไพร ช ธ ชพงษ ได อธ บายไว ม 3 ประการ ด งน 1 การผล ตความร uction) โดยการคนควา ว จ ยพ ฒนาออกแบบ เพ อให ได มาซ งความร ใหม 2 การส งต อความร Knowledge Transmission) โดยให การศ กษาและพ ฒนา ทร พยากร มนษย เพ อให เก ดความร ใหม ฝ งเข าไปในต วคน 3 การถ ายทอดความร ) ค อการผล กด นความร ใหออก จากต วคนเขาไปส การแก ปญหา โดยเฉพาะให ความร ไปส กระบวนทางอ ตสาหกรรม การเกษตร และบร การ บทบาทของเทคโนโลย ตามแนวค ดของ สมชาย นาประเสร ฐ และพ ส ษฐ กาญจนส ณห เพชร(2546) ได อธ บายบทบาทของเทคโนโลย ไว ว า เป นเคร องม อ สน บสน น ท าหน าท รวบรวมข อม ลจากระบบอ นท ม ใช อย ในองค กร เช น , ERP, CRM, Web board, Data Warehouse เป นต นซ งท าหน าท ประมวลผล จ ดกล ม ท าด ชน เพ อง ายต อการจ ดเก บและส บค นเม อต องการใช ความร เหล าน น 8 เทคโนโลย ก บการบร หารจ ดการความร

9 1 เทคโนโลย ท าหน าท เป นต วกลางในการบร หารจ ดการความร ค อ เป นเคร องช วยในการต ดต อระหว างบ คคล เช น การท างานร วมก น การเป นประต ทางผ าน เป นต น 2 เทคโนโลย ท าหน าท น าความร เข าส ภายในค อเป นเคร องช วยให บ คคลประสานความค ดและการกระท าผ านการเร ยนร เช น การส บค นและด งความร ออกมาจากแหล งความร อ นๆเป นต น 3 เทคโนโลย ท าหน าท น าความร ออกส ภายนอก ค อเป นเคร องม อช วยให บ คคลน าความร ออกส ภายนอก เช น การสร างสารบบความร การจ ดการเอกสาร แหล งเก บเอกสาร การจ ดการเช อมโยงแผนท ความร เป นต น 4 เทคโนโลย ท าหน าท ว น จฉ ยต ดส นใจค อ เป นเคร องม อช วยสน บสน น ในการ เร ยนร เป นส อการเร ยนร การบ นท กก จกรรม การจ าลองเหต การณ และอ นๆ เทคโนโลย สน บสน น เทคโนโลย สารสนเทศท เก ยวของและม บทบาทในการบร หารจ ดการความร ประกอบดวย (สมชายน าประเสร ฐช ย, 2546 : 105) 1. เทคโนโลย การส อสาร (Communication Technology) ช วยใหบ คลากรสามารถ เขาถ งความร ไดง ายข น รวมถ งสามารถต ดต อส อสารก บบ คคลอ นได 2. เทคโนโลย การทางานร วมก น (Collaboration Technology) ช วยใหประสานการ ท างานร วมก นไดอย างม ประส ทธ ภาพ ลดอ ปสรรคในเร องระยะทาง 3. เทคโนโลย การจ ดเก บ (Storage technology) ช วยในการจ ดเก บและจ ดการความร ต างๆ ประโยชน ของ Knowledge Management 1. เพ มประส ทธ ภาพขององค กร 2. ป องก นการส ญหายของภ ม ป ญญา ในกรณ ท บ คลากรเกษ ยณอาย ลาออก หร อเส ยช ว ต 3. เพ มศ กยภาพในการแข งข นและความอย รอด 4. เป นการลงท นในตนท นมน ษย ในการพ ฒนาความสามารถท จะแบ งป นความร ท ไดเร ยนร มา ใหก บคนอ น ๆ ในองค กร และน าความร ไปปร บใชก บงานท ท าอย ใหเก ดประส ทธ ผลมากย งข น เป นการพ ฒนาคน และพ ฒนาองค กร 5. ช วยเพ มข ดความสามารถในการต ดส นใจและวางแผนดาเน นงานใหรวดเร ว และด ข น เพราะม สารสนเทศ หร อแหล งความร เฉพาะท ม หล กการ เหต ผล และน าเช อถ อช วยสน บสน นกาต ดส นใจ 9

10 6. ผ บ งค บบ ญชาสามารถท างานเช อมโยงก บผ ใตบ งค บบ ญชาใหใกลช ดก นมากข น ช วยเพ ม ความกลมเกล ยวในหน วยงาน 7. เม อพบขอผ ดพลาดจากการปฏ บ ต งาน ก สามารถหาว ธ แกไขไดท นท วงท 8. แปรร ปความร ใหเป นท น ซ งเป นการสรางความทาทายใหองค กรผล ตส นคาและบร การจาก ความร ท ม เพ อเพ มค ณค า และรายไดใหก บองค กร 9. เพ อการสรางสรรค และบรรล เป าหมายของจ นตนาการท ย งใหญ 10. เปล ยนว ฒนธรรม จาก ว ฒนธรรมอ านาจ / แนวด ง ส ว ฒนธรรมความร / แนวราบ 11. ความสามารถในการปร บต วและความย ดหย น 12. การจ ดการความร ช วยใหองค กรม ความเขาใจล กคา แนวโนมของการตลาด และการแข งข น ท าใหเพ มโอกาสในการแข งข น 13. พ ฒนาทร พย ส นทางป ญญาเป นการพ ฒนาความสามารถขององค กรในการใชประโยชน จาก ทร พย ส นทางป ญญาท ม อย 14. การยกระด บผล ตภ ณฑ การน าการจ ดการความร มาใชช วยเพ มประส ทธ ภาพในการผล ตและ บร การ 15. การบร หารล กคา การศ กษาความสนใจและความตองการของล กคาจะเป นการสรางความพ ง พอใจและเพ มยอดการขาย และการสรางรายได 16. การลงท นทางทร พยากรบ คคล การเพ มความสามารถในการแข งข นการเร ยนร ร วมก น ป ญหาของ Knowledge Management 1. การถ ายทอดความร ระหว างบ คคลก บองค กร เช นป ญหาการไม แบ งป นความร บร ษ ทหน งม การ ส งพน กงานไปส มมนา หร อฝ กอบรม หล งจากท กล บมาแลว ก เก บความร เอาไวคนเด ยว หร อ อาจจะรายงานใหห วหนาทราบเพ ยงเท าน น แต พน กงานคนอ นอ กหลายคนในองค กรท ไม ไดไป จะไม ร บร เลยว าคนท ไปฝ กอบรม หร อไปส มมนามาน น ไดอะไรกล บมา เพราะม ไม การเก บ บ นท กรายงานหร อส งท น าสนใจท ไดจากการอบรม หร อส มมนาในคร งน น ๆ ไวในฐานขอม ล อ นทราเน ต หร อเว บไซต หากองค กรไม ม นโยบายท ช ดเจนในเร องเช นน ก จะใหการลงท นไปก บ การส งพน กงานไปฝ กอบรม หร อเขาร วมส มมนา 2. การจ ดเก บความร ขององค กร จ ดเก บไวหลากหลายแหล ง หลายร ปแบบ ม ท งท เป น อ เล กทรอน กส และไม เป นอ เล กทรอน กส กระจ ดกระจาย ในยามท ตองการขอม ลเพ อการ ต ดส นใจแบบด วน จะท าไม ไดเพราะตองใชเวลารวบรวมขอม ลนาน ท าใหเส ยผลประโยชน ต อ องค กร 3. การไม น าความร ขององค กรมาสรางความสามารถในการแข งข น หร อก อใหเก ดประโยชน อย าง 10

11 แทจร ง ในองค กรม ความร มากมาย ท ไดจากการว จ ย หร อประสบการณ จากการท างาน แต ว จ ย แลวก จบไปไม น าไปประย กต เพ อท าใหเก ดผลทางธ รก จต อไป หร องบโครงการหมดก จบโครงการ ไปไม ม การสานต อหร อองค กรม ผ ร ผ เช ยวชาญท สามารถออกไปสอนองค กรอ นใหประสบ ความส าเร จ ม ความร แต ในขณะเด ยวก น ท านเหล าน นกล บย ง และไม ม เวลาเหล อพอท จะ พ ฒนาคนในองค กรเด ยวก นเลย ก กลายเป นความส ญเปล าท ไม น าจะเก ดข น 4. การสรางความร ใหม ส งน จะไม เก ดข นถาไม ม การสะสมความร ท ม อย เด มอย างเป นระบบ เม อ ไม เก ดความร ใหม อ กท งความร เด มไม ไดเก บไวดวยแลว องค กรก จะไม เหล ออะไร และจะตายลง ในท ส ด 5. การไม น าความร ภายนอกมาปร บใช อาจจะท าใหตามสถานการณ โลก และค แข งไม ท น 6. ความร ในองค กร ความร ภายนอกองค กร ไม เช อมโยงก บงาน และขาดบร บทในการปฏ บ ต งาน ต วอย างเทคโนโลย สารสนเทศท นามาใชก บ KM ระบบจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส (Document and Content Management) 11 ระบบส บคนขอม ลข าวสาร (Search Engines) บล อก (Blog หร อ Weblog) ซ งเป นเคร องม อในการแลกเปล ยนความร หร อประสบการณ ผ านท เสม อน (Cyber Space)

12 12 บรรณาน กรม นภดล ส ขส าราญ. การจ ดการความร. วารสาร กฟผ. นฤมล พฤกษศ ลป และ พ ชรา หาญเจร ญก จ. การจ ดการความร = Knowledge management. ร งส ต ย น ภ วรวรรณ. การจ ดการความร ท วไปสาหร บองค กร (Knowledge Management : KM). ใน การส มมนาว ชาการ การจ ดการความร : ย ทธศาสตร และเคร องม อ (Knowledge Management : Strategies &Tools). ระหว างว นท พฤศจ กายน 2546 จ ดโดยหองสม ด ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทยและชมรมหองสม ดเฉพาะ สมาคมหองสม ดแห งประเทศไทยฯ, 2546.ราชบ ณฑ ตยสถาน. พจนาน กรมศ พท ปร ชญาอ งกฤษ-ไทย ฉบ บราชบ ณฑ ตสถาน. พ มพ คร งท 2. กร งเทพฯ :ราชบ ณฑ ตยสถาน, ศร นย ช เก ยรต. เทคโลย สารสนเทศในการจ ดการ องค ความร. ในองค กรกลย ทธ เพ อความส าเร จ ภายใตสภาวการณ ป จจ บ น. ว. จ ฬาลงกรณ ธ รก จปร ท ศน. 20, 75 (ม.ค. 2541) : หนา Tiwana, Amrit. The Knowledge management toolkit : practicecal techniques for buildinga knowledge management system. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2000.

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ใหเป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ ต

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร

สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร รห สประจาต วน กศ กษา... ช อ-สก ล... ช อคร ประจากล ม... ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย เขตคลองเตย เร องท 1 ความหมาย

More information

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ (อช21002) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลบ านหาด อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร บทน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ

More information

แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการบร หารจ ดการความร (Knowledge Management: KM) ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร สารบ ญ หน า ส วนท ๑ บร บทของส าน กงานเลขาธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 (ฉบ บร าง) คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 (ฉบ บร าง) คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร 1 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจ าป การศ กษา 2555 (ฉบ บร าง) คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร 2 บทสร ปผ บร หาร คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ม ความม งม น ท จะใหคณะม ล กษณะเป

More information

เทศบาลต าบลเขาสม ง อ าเภอเขาสม ง จ งหว ดตราด ค าน า

เทศบาลต าบลเขาสม ง อ าเภอเขาสม ง จ งหว ดตราด ค าน า แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลเขาสม ง อ าเภอเขาสม ง จ งหว ดตราด ค าน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ ม หน าท พ ฒนาความร ในองค

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนการจ ดการองค ความร (Knowledge Management Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (Knowledge Management Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (Knowledge Management Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลสารภ อาเภอหนองบ ญมาก จ งหว ดนครราชส มา บทนา จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา

More information

แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลห วยทราย อ าเภอส นก าแพง จ งหว ดเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลห วยทราย อ าเภอส นก าแพง จ งหว ดเช ยงใหม แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลห วยทราย อ าเภอส นก าแพง จ งหว ดเช ยงใหม ค าน า ค าน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ ม หน าท พ ฒนาความร

More information

ด วนมาก บ นท กข อความ ส วนราชการ

ด วนมาก บ นท กข อความ ส วนราชการ - สาเนาค ฉบ บ - - สำเนำค ฉบ บ - ด วนมาก บ นท กข อความ ส วนราชการ กพ. (กองการศ กษา โทร.๐-๘๐-๖๐๐ ต อ ๘๗๐๑) ท กห ๐๔๐๑/ ๗๖ ว นท ๑ ส.ค.๕๕ ขออน ม ต แผนงานการจ ดการความร ของ ประจาป งบประมาณ ๕๕๕ ๕๖๔ เร ยน ผบ.

More information

นางสาว ชลลดา คาป อง ช นม. 4/4 เลขท 44

นางสาว ชลลดา คาป อง ช นม. 4/4 เลขท 44 การใช เทคโนโลย สามารถขยายความร ในสาขาว ชาต างๆ ให กว างขวางได อย างไร นางสาว ชลลดา คาป อง ช นม. 4/4 เลขท 44 รายงานการเข ยนความเร ยงข นส งน เป นส วนหน งของการศ กษา ว ชาทฤษฎ ความร โครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556)

แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556) 1 แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556) บทนา ป จจ บ นเป นย คท กล าวก นว าเป นย คแห งการเปล ยนแปลงท ก ๆ องค การต างต องเผช ญก บสภาวะการ เปล ยนแปลง ท งในระด บโลก ระด

More information

บทท 6 เทคโนโลย สารสนเทศก บการจ ดการความร

บทท 6 เทคโนโลย สารสนเทศก บการจ ดการความร บทท 6 เทคโนโลย สารสนเทศก บการจ ดการความร ป จจ บ นองค กรต าง ๆ ตระหน กถ งความส าค ญของการประย กต ใช การจ ดการความร ก บการ บร หารองค กร ท งน หากองค กรใดม ความสามารถในการจ ดการความร ท คนในองค กรม อย ผ านการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior แผนย ทธศาสตร

More information

บทท 3 กรอบแนวค ดการจ ดการความร

บทท 3 กรอบแนวค ดการจ ดการความร บทท 3 กรอบแนวค ดการจ ดการความร น กบร หารสม ยใหม ท ม ช อเส ยงส วนใหญ ได กล าวถ งองค ความร ซ งสามารถสร ปได ว า ความร ค อทร พยากรท ม ค ามากท ส ดในส งคมโลกป จจ บ นและเป นส งท ม ความส าค ญท ส ด ส าหร บองค กร

More information

บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ

บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ การบร หารจ ดการ ความหมายและความสาค ญของการบร หารจ ดการ การบร หารและการจ ดการ ม ความหมายใกล เค ยงก น แต ใช ในบร บทต างก น กล าวค อ การบร หาร (Administration) ใช

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวของ การด าเน นงาน เพ อสรางและรายงานผลการใชเอกสารประกอบการเร ยน ว ชา งานประด ษฐ ง30223 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 คร งน ผ รายงานไดศ กษาคนควา แนวค ด ทฤษฏ และเอกสารท เก ยวของก บ การดาเน

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

แผนแม บท การจ ดการความร ส าน กงานอ ยการส งส ด

แผนแม บท การจ ดการความร ส าน กงานอ ยการส งส ด แผนแม บท การจ ดการความร ส าน กงานอ ยการส งส ด พ.ศ. 2552 2561 ค าน า จากการว ว ฒนาการของส งคมโลกเข าส ย คแห งการเร ยนร ท ไร พรมแดนท าให เก ดแนวความค ด และทฤษฎ ทางว ชาการใหม ๆ ข น รวมท งการน าเอาเทคโนโลย

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

เทคน คการส อสารภายในองค กร

เทคน คการส อสารภายในองค กร เทคน คการส อสารภายในองค กร สารบ ญ ความหมายของการส อสาร 1 กระบวนการส อสาร 2 การส อสารในองค กร 3 การส อสารแบบบนส ล าง 3 การส อสารแบบล างส บน 3 การส อสารระด บเด ยวก น 3 การส อสารแนวทแยง ท ศทางการส อสาร 5

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management)

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management) ๑ แผนการจ ดการความร (Knowledge Management) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตเช ยงใหม ๒ ส วนท ๑ บทน า ๑.๑ ประว ต ความเป นมา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส าค ญประการหน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร

แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร คานา การพ ฒนาข าราชการเป นห วใจสาค ญในกระบวนการบร หารงานบ คคล เพ อให ราชการได ข าราชการ ท ม ความร ความสามารถ

More information