นางสาวร งนภา ชาญเช ยว

Size: px
Start display at page:

Download "นางสาวร งนภา ชาญเช ยว"

Transcription

1 โครงการ พ ฒนาระบบบ ญช และออกแบบเอกสารทางบ ญช กรณ ศ กษา ร านเทนเทนพลาสต ก อ.ส นกาแพง จ.เช ยงใหม The Development in Accounting System and Accounting Document Designed Project Case Study : Ten Ten Plastic Shop, Sankamphaeng, Chiangmai ผ จ ดทา นางสาวร งนภา ชาญเช ยว สาขาว ชาการบ ญช คณะบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2555

2 ช อโครงการ : โครงการ พ ฒนาระบบบ ญช และออกแบบเอกสารทางบ ญช กรณ ศ กษา ร านเทนเทนพลาสต ก อ.ส นกาแพง จ.เช ยงใหม The Development in Accounting System and Accounting Document Designed Project Case Study : Ten Ten Plastic Shop, San kamphaeng, Chiangmai คณะผ จ ดทาโครงการ : นางสาวร งนภา ชาญเช ยว สาขาว ชา : การบ ญช คณะ : บร หารธ รก จ ป การศ กษา : 2555 บทค ดย อ ร งนภา ชาญเช ยว. (2555). โครงการ พ ฒนาระบบบ ญช และออกแบบเอกสารทางบ ญช กรณ ศ กษา ร านเทนเทนพลาสต ก อ.ส นก าแพง จ.เช ยงใหม. โครงการ. (การบ ญช ). เช ยงใหม : น กศ กษา ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ. การท าโครงการคร งน ม ความม งหมาย เพ อพ ฒนาสม ดบ ญช รายร บ-รายจ าย เพ อ พ ฒนาระบบการจ ดเก บเอกสารทางบ ญช และออกแบบระบบผ งทางเด นเอกสารให ก จการ ก จการร านค าต วอย างท ใช ในการท าโครงการคร งน ค อ ร านเทนเทนพลาสต ก กล มผ จ ดท าได สอบถามข อม ลโดยใช แบบส มภาษณ ข อม ลก จการเป นเคร องม อในการเก บรวบรวมข อม ล ผลการทาโครงการ พบว า 1. แบบส มภาษณ คณะผ จ ดทาได ไปศ กษาข อม ลโดยการจ ดท าเอกสารแบบส มภาษณ ข อม ล ก จการเพ อไปสอบถามข อม ลเบ องต นของก จการ ร านเทนเทนพลาสต ก อ.ส นก าแพง จ.เช ยงใหม โดยสร ปได ว าเด ม ร านเทนเทนพลาสต ก อ.ส นก าแพง จ.เช ยงใหม เป น ก จการเจ าของคนเด ยว ประเภทก จการค าปล กและค าส ง ระบบก จการของร านเป น การบ นท กบ ญช รายร บ-รายจ ายเพ ยงอย างเด ยวจ งท าให ยากต อการทราบถ งผลก าไร ขาดท นท เก ดข นในแต ละเด อน รวมท งเอกสารในการบ นท กบ ญช รายร บรายจ ายย งไม ถ กต องตามหล กมาตรฐานการบ ญช และการจ ดเก บเอกสารของก จการก ย งไม เป น ระบบยากต อการค นหา

3 ด งน นผ จ ดท าจ งได แนะน าระบบการบ นท กบ ญช รายร บ-รายจ ายให แก ก จการ รวมท งออกแบบเอกสารบ ญช รายร บ-รายจ าย พร อมท งแนะน าการจ ดเก บ เอกสารท ถ กต อง เม อการดาเน นโครงการสาเร จล ล วงจะก อให เก ดระบบบ ญช รายร บ- รายจ ายท ถ กต องตามมาตรฐานการบ ญช ท ง ายต อการบ นท กบ ญช และตรวจสอบผล กาไรขาดท นท เก ดข นของแต ละเด อน และแฟ มจ ดเก บเอกสารเพ อให ง ายต อการค นหา คณะผ จ ดท าได ร วมก นเสนอความค ดเห นในการจ ดท าโครงการเก ยวก บ การพ ฒนาระบบบ ญช และออกแบบเอกสารทางบ ญช โดยเล งเห นว าถ าหากท าโครงการ น จะก อให เก ดประโยชน ค อ ก จการม สม ดบ ญช รายร บ-รายจ ายท ท าให ทราบถ งผล กาไร และม ความเป นระเบ ยบในการจ ดเก บเอกสารและง ายต อการตรวจสอบ

4 ก ตต กรรมประกาศ โครงการ พ ฒนาระบบบ ญช และออกแบบเอกสารทางบ ญช กรณ ศ กษา ก จการเจ าของ คนเด ยว ร านเทนเทนพลาสต ก อ.ส นกาแพง จ.เช ยงใหม ได ร บการสน บสน นโดยว ทยาล ย เทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ ท เล งเห นค ณค า ความสามารถและสมรรถนะของน กศ กษา เป ดโอกาสให น กศ กษาได เร ยนร ผ านการปฏ บ ต เพ อให เก ดประส ทธ ภาพส งส ดโดยผ านการ เร ยนร ในรายว ชาโครงการ(Project) ซ งตรงตามเป าหมายท ทางว ทยาล ยได ต งไว ว า ค ดเป น เน น ปฏ บ ต จ ดการได และนาความร ท ได เร ยนมาบ รณาการให เป นประโยชน ต อช มชน ผ จ ดทาขอกราบขอบค ณ อาจารย เบญจวรรณ เหล ยมจ นดา และอาจารย ษร ญชนก ประด บ ท ให ค าแนะน า ข อเสนอแนะ พร อมท งตรวจสอบ ปร บปร งและแก ไขรายงานโครงการ เล มน อย างด มาตลอดจนกระท งทาให โครงการในคร งน สาเร จและสมบ รณ มากย งข น คณะผ จ ดท าได ร บความช วยเหล อและความอน เคราะห จาก ค ณสามารถ ง วนพ นธ เจ าของก จการร านเทนเทนพลาสต ก อ.ส นก าแพง จ.เช ยงใหม ท ให การสน บสน นโครงการ พ ฒนาระบบบ ญช และออกแบบเอกสารทางบ ญช กรณ ศ กษา ก จการเจ าของคนเด ยว ร านเทน เทนพลาสต ก อ.ส นก าแพง จ.เช ยงใหม คร งน คณะผ จ ดท าต องขอขอบค ณ ค ณ สามารถ ง วนพ นธ ท ให ข อม ลในการศ กษาโครงการ พ ฒนาระบบบ ญช และออกแบบเอกสาร ทางบ ญช กรณ ศ กษา ก จการเจ าของคนเด ยว ร านเทนเทนพลาสต ก อ.ส นก าแพง จ.เช ยงใหม คณะผ จ ดทาขอขอบค ณผ ท ให ความอน เคราะห และผ ท ให การช วยเหล อท กท าน คณะผ จ ดทา 28 ก มภาพ นธ 2556

5 สารบ ญ เร อง หน า บทค ดย อ ก ก ตต กรรมประกาศ ค สารบ ญ ง บทท 1 บทนา ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา 1 ว ตถ ประสงค ของโครงการ 2 ผลท คาดว าจะได ร บ 2 ข นตอนและว ธ การปฏ บ ต งาน 2 ระยะเวลาการดาเน นงาน 3 ขอบเขตของโครงงาน 3 เคร องม อและอ ปการณ 4 สถานท ทาโครงการ 4 บทท 2 ทฤษฎ และงานโครงการท เก ยวข อง ทฤษฎ ท เก ยวข อง 5 น ยามคาศ พท เฉพาะ 33 บทท 3 ว ธ การดาเน นงาน ศ กษาข อม ล 35 นาเสนอโครงการ 35 ดาเน นการจ ดทาโครงการ 36 ปฏ บ ต ตามแผนท วางไว 43 บทท 4 สร ปผลการดาเน นงาน การว เคราะห แบบส มภาษณ ข อม ลก จการ 44 การว เคราะห แบบประเม นความพ งพอใจ 45 บทท 5 สร ปผล อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ สร ปผล 48 อภ ปรายผล 51 ข อเสนอแนะ 52

6 เร อง ภาคผนวก ประว ต ผ จ ดทาโครงการ บรรณนาน กรม สารบ ญ (ต อ) หน า

7 บทท 1 บทนา 1.1 หล กการและเหต ผล ในป จจ บ นเศรษฐก จในประเทศไทยม การเจร ญเต บโตข นอย างรวดเร ว จ งท าให ม การแข งข นส งไม ว าจะเป น ธ รก จขนาดเล ก ธ รก จขนาดกลาง และธ รก จขนาดใหญ เป น ย คของการแข งข นระหว างก จการเพราะฉะน นจ าเป นอย างย งท ผ ประกอบการต องวาง แผนการด าเน นงานของก จการ ให ม ประส ทธ ภาพส งท ส ด เพ อพ ฒนาก จการให สามาร ด าเน นงานตามเป าหมายท ได ก าหนดไว และเพ อให ทราบถ งรายได และ ค าใช จ ายต างๆ ของก จการ เพ อต ดส นใจในการลงท นด งน น ท กก จการจ งจ าเป นต องใช เอกสารทางการ บ ญช มาเป นหล กฐานในการดาเน นงานเพ อย นย นรายได และค าใช จ ายของก จการ เพ อลด การขาดท นและสามารถช วยป องก นการท จร ตภายในก จการได อ กด วย ก จการท ผ จ ดท าได เข าไปศ กษา ร าน เทนเทนพลาสต ก ม ล กษณะเป นก จการ เจ าของคนเด ยว ค าปล ก ค าส ง เคร องใช ในคร วเร อน เด มท ก จการม การจ ดท าบ ญช รายร บ-รายจ ายแต แบบฟอร มย งไม ถ กต องตามหล กปฏ บ ต จ งไม สามารถทาให ทราบถ งผล กาไรแต ละเด อน และก จการย งไม ม ระบบการจ ดเก บเอกสารท ถ กต อง ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ เล งเห นค ณค า ความสามารถและ สมรรถนะของน กศ กษา ทางว ทยาล ยจ งเป ดโอกาสให น กศ กษาเร ยนร ผ านการปฎ บ ต เพ อให เก ดประส ทธ ภาพส งส ด เพ อตรงตามเป าหมายท ว ทยาล ยได ต งไว ค อ ค ดเป น เน น ปฏ บ ต จ ดการได และน าความร ท ได เร ยนมาบ รณาการ เพ อให เป นประโยชน ต อช มชน ซ งจะเป นการจ ดประกายให น กศ กษาได เห นและสามารถสร างองค ความร ใหม ๆ ได อย ตลอดเวลา อ นจะส งผลให น กศ กษาสามารถนาไปประย กต ใช ในการเร ยนและการประกอบ ว ชาช พได อย างเป นจร งและม ประส ทธ ภาพอ กด วยตามปร ชญาของว ทยาล ยค อ บ รณา การทางศ กษา ว ฒนธรรมทางป ญญา การศ กษาเพ อช ว ต

8 2 ก ด งน น สาขาการบ ญช ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พ และบร หารธ รก จ จ งจ ดท าการ พ ฒนาระบบบ ญช และออกแบบเอกสารทางบ ญช กรณ ศ กษา ร านเทนเทนพลาสต ก อ. ส น ก าแพง จ. เช ยงใหม เพ อพ ฒนาข ดความสามารถของน กศ กษาและพ ฒนาระบบบ ญช และ ออกแบบเอกสารทางบ ญช 1.2 ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาเอกสารทางบ ญช รายร บ-รายจ ายของก จการ เพ อพ ฒนาระบบการจ ดเก บเอกสารของก จการ 1.3 ผลท คาดว าจะได ร บ ก จการม สม ดบ ญช รายร บ-รายจ ายท ทาให ทราบถ งผลกาไร ก จการม ความเป นระเบ ยบในการจ ดเก บเอกสารและง ายต อการตรวจสอบ 1.4 ข นตอนและว ธ การปฏ บ ต งาน โครงการน เร มปฏ บ ต งานเม อ พฤศจ กายน 2555 ส นส ดการปฏ บ ต งานเม อ มกราคม ข นตอนการดาเน นงาน 1) ศ กษาข อม ลของก จการ 2) ออกแบบสอบถามและสารวจข อม ลความต องการของก จการ 3) นาข อม ลท สารวจมาออกแบบเอกสารทางบ ญช 4) นาเอกสารทางบ ญช เสนออาจารย ท ปร กษา 5) นาเอกสารท ออกแบบเสนอก จการ 6) แนะนาการบ นท กบ ญช ท ถ กต องตามระบบท ได วางไว 7) สร ปผลการดาเน นงาน ระยะเวลาดาเน นงาน การดาเน นการ ระยะเวลาปฏ บ ต งาน

9 ข พฤศจ กายน 2555 ธ นวาคม 2555 มกราคม ศ กษาข อม ลของก จการ 2. ออกแบบสอบถามและส ารวจ ข อม ลความต องการขอ ง ก จการ 3. น าข อม ลท ส ารวจมาออกแบบ เอกสารทางบ ญช 4. น าเอกสารทางบ ญช เสนอ อาจารย ท ปร กษา 5. น าเอกสารท ออกแบบไป เสนอก จการ 6. แ น ะ น า ก า ร บ น ท ก บ ญ ช ท ถ กต องตามระบบท ได วางไว 7. สร ปผลการดาเน นงาน ตารางท 1.1 แสดงรายละเอ ยดระยะเวลาการดาเน นงาน 1.6 ขอบเขตของโครงงาน ขอบเขตด านเน อหา การท าบ ญช ก จการเจ าของคนเด ยว ส วนใหญ จะม การจ ดท าเอกสาร ทางบ ญช เช น สม ดรายว นร บ-รายว นจ าย บ ลเง นสด ใบส งซ อ ใบร บส นค า ฯลฯ คณะผ จ ดท าได เข าไปศ กษาจากกรณ ศ กษา ร านเทนเทนพลาสต ก อ าเภอส นก าแพง จ งหว ดเช ยงใหม โดยทางกล มผ จ ดท าได พ ฒนาระบบและ ออกแบบเอกสารทางบ ญช ให ก บก จการค อ สม ดรายว นร บ-รายว นจ าย บ ลเง นสด และพ ฒนาการจ ดเก บเอกสารอย างถ กว ธ จะช วยให ก จการสามารถวางแผนการใช

10 4 ค จ ายเง นในเด อนถ ดไปได ก จการจะได ร บประโยชน จากการท าบ ญช ของก จการค อ สามารถร บร กาไร และค าใช จ ายของก จการในแต ละเด อน ขอบเขตด านประชากร ร านเทนเทน พลาสต ก อาเภอส นกาแพง จ งหว ดเช ยงใหม 1.7 เคร องม อและอ ปกรณ แผ นผ บ ไวน ล Powerpoint CD เอกสารทางบ ญช 1.8 สถานท ในการดาเน นงาน ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ กม.4 ถนน เช ยงใหม -แม โจ 262 หม 6 ตาบลหนองจ อม อาเภอส นทราย จ งหว ดเช ยงใหม ร าน เทนเทนพลาสต ก อาเภอส นกาแพง จ งหว ดเช ยงใหม

11 ง บทท 2 ทฤษฎ และเน อหาท เก ยวข อง 2.1 ทฤษฏ ท เก ยวข อง แม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Accounting Framework) ไม ถ อเป นมาตรฐานการบ ญช แต เป น กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการก าหนด และน ามาตรฐานการบ ญช มาปฏ บ ต นอกจากน ย งเป นแนวทางในการปฏ บ ต ส าหร บ เร องท ย งไม ม มาตรฐานการบ ญช รองร บ เพ อให ผ ใช งบการเง นท กฝ ายม ความเข าใจและ นาไปปฏ บ ต ในแนวทางเด ยวก น แม บทการบ ญช เก ยวข องก บเร อง ต อไปน ว ตถ ประสงค ของงบการเง น งบการเง นจ ดทาข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อให ข อม ลเก ยวก บฐานะการเง น ผลการด าเน นงานการเปล ยนแปลงฐานะการเง นของก จการ ซ งแสดงไว ในงบด ล งบ กาไรขาดท น และ งบกระแสเง นสด ตามล าด บ รวมถ ง หมายเหต ประกอบงบการเง น รายละเอ ยดประกอบ และข อม ลอ น ๆ ซ งระบ ไว ว าเป นส วนหน งของงบการเง น โดยฝ าย บร หารของก จการม หน าท ร บผ ดชอบในการจ ดทา และนาเสนองบการเง นของก จการ ข อม ลในงบการเง นต องม ประโยชน ต อการต ดส นใจเช งเศรษฐก จของผ ใช งบการเง นท กประเภท กล าวค อข อม ลท น าเสนอจะต องม ล กษณะร วม ซ งสามารถ ตอบสนองความต องการท วไปของผ ใช งบการเง นได ท กกล ม แม บทการบ ญช ม ได เน นถ ง ความสาค ญของผ ใช งบการเง นกล มใดกล มหน งโดยเฉพาะ แต โดยน ยแล วให ถ อความ ต องการของผ ลงท นเป นเกณฑ อย างไรก ตาม งบการเง นไม อาจให ข อม ลท กประเภทท ผ ใช งบการเง นต องการได เน องจากข อม ลส วนใหญ แสดงถ งผลกระทบทางการเง นจาก เหต การณ ในอด ตโดยท งบการเง นไม จาเป นต องแสดงข อม ลท ม ใช ข อม ลทางการเง น แม บทการบ ญช เน นว าแม ข อม ลในงบการเง นจะเป นข อม ลในอด ต แต สามารถช วยผ ใช งบการเง นในการประมาณการและการคาดการณ ในอนาคต เพ อใช ต ดส นใจทางเศรษฐก จได การต ดส นใจเช งเศรษฐก จของผ ใช งบการเง นน น รวมถ งการ ประเม นผลการบร หารงาน คามสามารถในการท าก าไร และการก อกระแสเง นสดของ ก จการ เพ อใช ประกอบการต ดส นใจในกรณ ใดกรณ หน ง เช น การต ดส นใจโยกย าย หร อเปล ยนผ บร หาร การขายหร อถ อเง นลงท นในก จการต อไป การอน ม ต วงส นเช อ

12 จ การดาเน นงานต อเน องของก จการต างๆ และการเข ามาม ส วนกาก บด แลของหน วยงาน ราชการ เพ อให การจ ดท างบการเง นบรรล ว ตถ ประสงค ข างต น แม บทการบ ญช ได กาหนดข อสมม ต ไว 2 ข อ ค อ เกณฑ คงค าง การบ นท กรายการทางบ ญช จะบ นท กก ต อเม อรายการน นได เก ดข น แล ว ไม ใช บ นท กเม อม การร บหร อจ ายเง นสด หร อรายการเท ยบเท าเง นสด โดยบ นท ก ถ กต องตรงตามงวดบ ญช ท เก ยวข อง การดาเน นงานต อเน อง งบการเง นจ ดท าข นภายใต ข อสมม ต ท ว า ก จการจะด าเน นงานอย าง ต อเน อง และดาเน นอย ต อไปในอนาคต โดยไม ม เจตนาหร อความจาเป นท จะเล กก จการ หร อลดขนาดของการดาเน นงานอย างม น ยสาค ญ ล กษณะเช งค ณภาพของงบการเง น งบการเง นจะม ประโยชน ต อผ ใช งบการเง นตามว ตถ ประสงค ท วางไว ก ต อเม อ งบการเง นน นม ล กษณะเช งค ณภาพ ตามท แม บทการบ ญช กาหนดไว ด งน ความเข าใจได ข อม ลในงบการเง นต องสามารถเข าใจได ในท นท ท ผ ใช งบการเง นใช ข อม ลด งกล าว ภายใต ข อสมมต ท ว าผ ใช งบการเง นม ความร ตามควรเก ยวก บธ รก จ ก จกรรมเช งเศรษฐก จ และการบ ญช รวมท งม ความต งใจตามควรท จะศ กษาข อม ล ด งกล าว ความเก ยวข องก บการต ดส นใจ ข อม ลจะม ประโยชน ต อการต ดส นใจเช งเศรษฐก จของผ ใช งบการเง น ได น น ต องเป นข อม ลท ช วยให ผ ใช งบการเง นสามารถประเม นเหต การณ ในอด ต ป จจ บ น และอนาคต รวมท งช วยย นย นหร อช ข อผ ดพลาดของผลการประเม นท ผ านมาของผ ใช งบการเง นได อย างไรก ตาม ผ ใช งบการเง นควรคาน งถ งความม น ยส าค ญในการพ ฒนา ความเก ยวข องก บการต ดส นใจของข อม ลน น ข อม ลจะถ อว าม น ยสาค ญ เม อการละเว น ท จะแสดงข อม ลน น หร อการแสดงข อม ลน นอย างผ ดพลาด ท าให ผ ใช งบการเง น 7 ต ดส นใจเช งเศรษฐก จผ ดพลาด หร อต ดส นใจแตกต างไปจากท ควรจะเป น หากผ ใช งบ การเง นได ทราบข อม ลน น ความเช อถ อได

13 ฉ ข อม ลท เป นประโยชน ต องเช อถ อได โดยเป นข อม ลท ปราศจากความ ผ ดพลาดท ม น ยสาค ญและความลาเอ ยง ซ งประกอบด วยล กษณะด งต อไปน 1) การเป นต วแทนอ นเท ยงธรรม ข อม ลควรแสดงตามเหต การณ ท ได เก ดข นแล ว น นค อเป นข อม ลท เข าเกณฑ การร บร รายการ ณ ว นท เสนอรายงาน 2) เน อหาสาค ญกว าร ปแบบ ข อม ลต องบ นท กและแสดงตามเน อหาและความเป นจร งเช ง เศรษฐก จ ไม ใช ตามร ปแบบทางกฎหมายเพ ยงอย างเด ยว 3) ความเป นกลาง ข อม ลท แสดงต องม ความเป นกลาง หร อปราศจากความล าเอ ยง โดยไม ม ว ตถ ประสงค ท จะช นาผ ใช งบการเง น 4) ความระม ดระว ง การใช ด ลยพ น จท จ าเป นในการประมาณการภายใต ความไม แน นอนเก ยวก บเหต การณ ต าง ๆ เพ อให งบการเง นม ความน าเช อถ อ 5) ความครบถ วน ข อม ลในงบการเง นต องม ความครบถ วน โดยพ จารณาความม น ยส าค ญและต นท นในการจ ดท า เพ อม ให ม ความผ ดพลาด หร อท าให ผ ใช งบการเง น เข าใจผ ด การเปร ยบเท ยบก นได ผ ใช งบการเง นต องสามารถเปร ยบเท ยบงบการเง นในรอบระยะเวลา ต างก นของก จการเด ยวก น และงบการเง นในรอบระยะเวลาเด ยวก นของก จการแต ละ ก จการได แต ม ได หมายความว าข อม ลต องอย ในร ปแบบเด ยวก นตลอดไป และไม สามารถยกเป นข ออ างท จะไม น ามาตรฐานการบ ญช ท เหมาะสมกว ามาถ อปฏ บ ต เพ อให ข อม ลสามารถเปร ยบเท ยบก นได การเปร ยบเท ยบก นได ของข อม ลช วยให ผ ใช งบ การเง นสามารถคาดคะเนถ งแนวโน มของฐานะการเง น และผลการด าเน นงานของ 8 ก จการน น รวมท งเปร ยบเท ยบแนวโน มก บก จการอ นก อนท จะต ดส นใจลงท น ค าน ยาม การร บร และการว ดม ลค าขององค ประกอบต างๆ ท ประกอบข นเป นงบการเง น

14 ช องค ประกอบของงบการเง นและคาน ยาม องค ประกอบของงบการเง น ค อ ประเภทของรายการและเหต การณ ทางบ ญช ตามล กษณะเช งเศรษฐก จของรายการและเหต การณ น นท แสดงไว ในงบ การเง น ซ งแม บทการบ ญช ให คาน ยามองค ประกอบต างๆ เพ อประโยชน ในการใช ค า น ยามด งกล าวในการต ความเพ อจ าแนกรายการต าง ๆ ในงบการเง นโดยม รายละเอ ยดด งน องค ประกอบซ งเก ยวข องโดยตรงก บการว ดฐานะการเง นในงบ ด ล ได แก ก. ส นทร พย ทร พยากรท อย ในความควบค มของก จการทร พยากรด งกล าว เป นผลของเหต การณ ในอด ตซ งก จการคาดว าจะได ร บประโยชน เช งเศรษฐก จจาก ทร พยากรน นในอนาคต ข. หน ส น ภาระผ กพ นในป จจ บ นของก จการ ภาระผ กพ นด งกล าว เป นผล ของเหต การณ ในอด ตซ งการช าระภาระผ กพ นน นคาดว าจะส งผลให ก จการส ญเส ย ทร พยากรท ม ประโยชน เช งเศรษฐก จ ค. ส วนของเจ าของ ส วนได เส ยคงเหล อในส นทร พย ของ ก จการ หล งจากห กหน ส น ท งส นออกแล ว องค ประกอบซ งเก ยวข องโดยตรงก บการว ดผลการด าเน นงาน ในงบกาไรขาดท น ก. รายได การเพ มข นของประโยชน เช งเศรษฐก จในรอบระยะเวลาบ ญช ใน ร ปกระแสเข าหร อการเพ มค าของส นทร พย หร อการลดลงของหน ส น อ นส งผลให ส วนของเจ าของเพ มข น ท งน ไม รวมถ งเง นท นท ได ร บจากผ ม ส วนร วมในส วนของ 9 เจ าของ ข. ค าใช จ าย

15 ซ การลดลงของประโยชน เช งเศรษฐก จในรอบระยะเวลาบ ญช ในร ป กระแสออก หร อการลดค าของส นทร พย หร อการเพ มข นของหน ส นอ นส งผลให ส วน ของเจ าของลดลง ท งน ไม รวมถ งการแบ งป นส วนท นให ก บผ ม ส วนร วมในส วนของ เจ าของ การร บร องค ประกอบของงบการเง น การร บร รายการ หมายถ ง การรวมรายการเข าเป นส วนหน งของงบ ด ล และงบกาไรขาดท น หากรายการน นเป นไปตามค าน ยามขององค ประกอบและ เข าเกณฑ การร บร รายการท กข อด งต อไปน ก. ม ความเป นไปได ค อนข างแน ท ประโยชน เช งเศรษฐก จใน อนาคตของรายการด งกล าวจะเข าหร อออกจากก จการ ซ งหล กเกณฑ น ย ดหล ก ความน าจะเป น ในการพ จารณาการ บ นท กรายการในงบการเง น ข. รายการด งกล าวม ราคาท น หร อม ลค าท สามารถว ดได อย าง น าเช อถ อ ซ งหล กเกณฑ น ย ดหล กการประมาณท สมเหต สมผลในการ พ จารณาการบ นท กรายการในงบการเง น ส าหร บรายการท ไม เข าเกณฑ ด งกล าว ก จการไม ควรร บร รายการน นแต ควรเป ดเผยในหมายเหต ประกอบงบการเง น หร อ ค าอธ บายเพ มเต ม หากรายการน นม ความเก ยวข องก บการต ดส นใจเช งเศรษฐก จ ของผ ใช งบการเง นของก จการ การว ดม ลค าค อ การก าหนดจ านวนเง นเพ อร บร องค ประกอบ ของงบการเง นในงบด ล และงบก าไรขาดท น การว ดม ลค าจะเก ยวข องก บการ เล อกใช เกณฑ ในการว ดค าต าง ๆ ด งน 1) ราคาท นเด ม การบ นท กราคาส นทร พย ด วยจ านวนเง นท จ ายไป หร อ บ นท กด วยม ลค าย ต ธรรมของส งของท น าไปแลกส นทร พย มา ณ ว นท เก ดรายการ และการบ นท กหน ส นด วยจ านวนเง นท คาดว าจะต องจ าย เพ อช าระหน ท เก ดจาก 10 การดาเน นงานตามปกต ของก จการ 2) ราคาท นป จจ บ น

16 ฌ การแสดงส นทร พย ด วยราคาในป จจ บ น โดยเท ยบก บ จานวนเง นท ต องจ ายในขณะน น สาหร บส นทร พย ชน ดเด ยวก น หร อส นทร พย ท เท า เท ยมก น และการแสดงหน ส นด วยราคาท ควรเป นในป จจ บ น โดยเท ยบก บจ านวน เง นท ต องใช ชาระภาระผ กพ นในขณะน น 3) ม ลค าท จะได ร บ การแสดงส นทร พย ด วยจ านวนเง นท อาจได มาในขณะน น หากก จการขายส นทร พย โดยม ใช การบ งค บขาย การแสดงหน ส นด วยม ลค าท คาด ว าจะต องจ ายเพ อชาระหน ส นท เก ดจากการดาเน นงานตามปกต 4) ม ลค าป จจ บ น การแสดงส นทร พย และหน ส นด วยม ลค าป จจ บ นของ กระแสเง นสดในอนาคตภายใต การดาเน นงานตามปกต ของก จการ การบร หาร : หล กการ แนวค ด ทฤษฎ ส งคมของมน ษย เป นส งคมท ม การรวมต วเป นกล ม หม เหล า เป นช มชนขนาด ต างๆ ต งแต หม บ าน ตาบล เม อง และประเทศ จ งต องม การจ ดระบบระเบ ยบของส งคม เพ อให สามารถดาเน นก จกรรมด านต าง ๆ เป นไปด วยความเร ยบร อย เพ อความอย รอด สงบส ข และบ งเก ดความก าวหน าในช มชนเหล าน น จ งเป นสาเหต ให เก ด "สถาบ นส งคม" และ "การบร หาร" ข นมา สถาบ นส งคมท จ ดต งข น ไม ว าจะเป นครอบคร ว ว ด โรงเร ยน และองค กรอ น ๆ ท งภาคร ฐ และเอกชน จ งต องอ านวยความสะดวกหร อบร การเพ อประโยชน ส ขของ สมาช ก และความเจร ญของส งคม โดยด าเน นภารก จตามท ส งคมมอบหมาย ด วยการ จ ดต ง "องค การบร หาร" ท เหมาะสมก บล กษณะของก จกรรมน น ๆ ด งน น ส งคมก บ องค การบร หาร จ งเป นส งท ไม อาจแยกจากก นได ด งเช น ศาสตราจารย ว ลเล ยม ซ ฟฟ น (William S. Siffin) ได กล าวไว ว า "หากปราศจากองค การบร หารแล วส งคมก จะไม ม หากปราศจากส งคมแล วมน ษย ก ไม อาจจะด ารงช ว ตอย ได "(ว จ ตร ศร สอ าน และคณะ, 2523 : 4) ความหมายของการบร หาร

17 ญ คาศ พท ท ใช ในความหมายของการบร หารม อย สองค าค อ"การบร หาร (Administration)และ"การจ ดการ"(management) การบร หาร ม กจะใช ก บการบร หาร ก จการสาธารณะหร อการบร หารราชการ ส วนค าว า การจ ดการ ใช ก บการ บร หารธ รก จเอกชน เราจ งเร ยกผ ท ด ารงต าแหน งระด บบร หารในหน วยงานราชการว า "ผ บร หาร" ในขณะท บร ษ ท ห างร าน ใช เร ยกต าแหน งเป น "ผ จ ดการ" เน องจาก การศ กษาเป นก จการท ม งประโยชน สาธารณะ และจ ดเป นส วนงานของทางราชการ จ ง ใช เร ยกช อผ ดารงตาแหน งด งกล าวว า "ผ บร หารการศ กษา" หากปฏ บ ต งานเป นห วหน า ในสถานศ กษา เร ยกว า "ผ บร หารสถานศ กษา"ได ม ผ ให ค าจ าก ดความหมายของ "การ บร หาร" ในฐานะท เป นก จกรรมชน ดหน ง ด งต อไปน 1) Peter F. Drucker : การบร หาร ค อ ศ ลปะในการทางานให บรรล เป าหมายร วมก บผ อ น 2) Harold koontz : การบร หาร ค อ การดาเน นงานให บรรล ว ตถ ประสงค ท กาหนดไว โดยการอาศ ย คน เง น ว ตถ ส งของ เป นป จจ ยในการปฏ บ ต งาน 3) Herbert A. simon : การบร หาร ค อ ก จกรรมท บ คคลต งแต 2 คนข นไป ร วมม อก นดาเน นการให บรรล ว ตถ ประสงค อย างใดอย างหน ง หร อหลายอย างร วมก น 4) ว จ ตร ศร สอ าน และคณะได สร ปสาระส าค ญของการบร หาร ไว ด งน - การบร หารเป นก จกรรมของกล มบ คคลต งแต 2 คนข นไป - ร วมม อก นทาก จกรรม - เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ร วมก น - โดยการใช กระบวนการ และทร พยากรท เหมาะสม ส าหร บการบร หารในฐานะท เป นว ชาการสาขาหน ง ม ล กษณะเป น ศาสตร โดย สมบ รณ เช นเด ยวก บศาสตร สาขาอ น ๆ กล าวค อ เป นสาขาว ชาท ม การจ ด ระเบ ยบให เป นระบบของการศ กษา ม องค แห งความร หล กการ และทฤษฎ ท เก ดจาก การศ กษาค นคว า เช งว ทยาศาสตร การบร หารจ งเป นส งท น ามาศ กษาเล าเร ยนก นได โดยน าไปประย กต ใช ส การปฏ บ ต ให เหมาะสมก บสถานการณ และส งแวดล อม ซ ง ข นอย ก บความสามารถ ประสบการณ และบ คล กภาพส วนต วของผ บร หารแต ละคน

18 12 ฎ จ งสร ปได ว า การบร หาร หมายถ ง การใช ศาสตร และศ ลป ของบ คคล ต งแต 2 คน ข นไป ร วมม อก นด าเน นก จกรรมหร องานให บรรล ว ตถ ประสงค ท วางไว ร วมก น โดยอาศ ยกระบวนการ และทร พยากรทางการ บร หารเป นป จจ ยอย างประหย ด และให เก ดประโยชน ส งส ด ผ บร หารจะบร หารงานให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลได น นต องม ความร ความเข าใจในเร องของทฤษฎ และหล กการบร หาร เพ อจะได น าความร ไป ประย กต ใช ให เหมาะสมก บการท างาน สถานการณ และส งแวดล อม จ งพ ดได ว า ผ บร หารท ประสบความส าเร จ ค อ ผ ท สามารถประย กต เอาศาสตร การบร หารไปใช ได อย างม ศ ลปะน นเอง ทฤษฎ และหล กการบร หาร ค าว า "ทฤษฎ " เป นค าท ร จ กก นแพร หลายในวงการน กว ชาการสาขา ต าง ๆ โดย ผ สนใจในทฤษฎ ต าง ๆ ได นาทฤษฎ เข าส ภาคปฏ บ ต โดยให เหต ผลว าทฤษฎ เปร ยบได ก บดาวเหน อหร อเข มท ศท คอยบอกท ศทางให ก บชาวเร อ หร อช แนวทางท ถ กต องในการปฏ บ ต งาน พจนาน กรมฉบ บราชบ ณฑ ตยสถานได ให ความหมาย "ทฤษฎ " (ทร ดสะด ) ว า หมายถ ง ความเห น การเห น การเห นด วยล กษณะท คาดเอาตามหล ก ว ชาเพ อเสร มเหต ผล และรากฐานให แก ปรากฏการณ หร อข อม ลในภาคปฏ บ ต ซ ง เก ดข นอย างม ระเบ ยบ นอกจากน น กว ชาการหลายท านได ให ความหมายด งน 1) Good : ทฤษฎ ค อ ข อสมมต ต าง ๆ (Assumption) หร อข อสร ปเป นกฎเกณฑ (Generalization) ซ งได ร บการสน บสน นจากข อสมมต ทางปร ชญาและหล กการทาง ว ทยาศาสตร เพ อใช เป นเสม อนพ นฐานของการปฏ บ ต ข อสมมต ซ งมาจากการส ารวจ ทางว ทยาศาสตร การค นพบต าง ๆ จะได ร บการประเม นผล เพ อให ม ความเท ยงตรง ตาม หล กว ทยาศาสตร และข อสมมต ทางปร ชญา อ นถ อได ว าเป นส ญล กษณ ของการ สร าง (Con -struction) 2) Kneller : ได ให ความหมายของทฤษฎ ไว 2 ความหมาย ค อ - ข อสมมต ฐานต าง ๆ (Hypothesis) ซ งได กล นกรองแล วจาก การส งเกตหร อทดลอง เช น ในเร องความโน มถ วงของโลก 13 - ระบบของความค ดต าง ๆ ท นามาปะต ดปะต อก น (Coherent) 3) Feigl : ทฤษฎ

19 ฏ เป นข อสมมต ต าง ๆ ซ งมาจากกระบวนการทางตรรกว ทยา และ คณ ตศาสตร ทาให เก ดกฎเกณฑ ท ได มาจากการส งเกตและการทดลอง 4) ธงช ย ส นต วงษ : ทฤษฎ หมายถ ง ความร ท เก ดข นจากการรวบรวมแนวค ด และหล กการ ต าง ๆ ให เป นกล มก อน และสร างเป นทฤษฎ ข น ทฤษฎ ใด ๆ ก ตามท ต งข น มาน น เพ อ รวบรวมหล กการและแนวความค ดประเภทเด ยวก นเอาไว อย างเป นหมวดหม 5) เมธ ป ล นธนานนท : ได กล าวถ งหน าท หล กของทฤษฎ ม 3 ประการ ค อ - การพรรณนา (Description) - การอธ บาย (Explanation) - การพยากรณ (Prediction) 6) ธ รว ฒ ประท มนพร ตน : ได กล าวถ ง ล กษณะส าค ญของ ทฤษฎ ม ด งน - เป นความค ดท ส มพ นธ ก นและก นอย างม ระบบ - ความค ดด งกล าวม ล กษณะ "เป นความจร ง" - ความจร งหร อความค ดน น สามารถเป นต วแทนปรากฏการณ หร อ พฤต กรรมท เก ดข นได จากความหมายด งกล าวข างต น ทฤษฎ จ งหมายถ ง การก าหนด ข อส นน ษฐาน ซ งได ร บมาจากว ธ การทางตรรกว ทยาว ทยาศาสตร และคณ ตศาสตร ท า ให เก ดกฎเกณฑ ท ได มาจากการส งเกต ค นคว าและการทดลอง โดยใช เหต ผลเป น พ นฐานเพ อก อให เก ดความ เข าใจในความเป นจร ง และน าผลท เก ดข นน นมาใช เป น หล กเกณฑ ส าหร บทฤษฎ ต าง ๆ ท เข ามาส การบร หารน น ได ม ผ ค ดค น มากมาย แต พบว า ย งไม ม ทฤษฎ ใดท สามารถช วยอธ บายปรากฏการณ ในการ บร หารงานได หมด อาจจ าเป นต องใช หลาย ๆ ทฤษฎ ในการแก ป ญหาหน ง หร อทฤษฎ หน งซ งม หล กการด และเป นท น ยมมาก อาจไม สามารถแก ป ญหาเล กน อย หร อป ญหา ใหญ ได เลย ท งน ย อมข นอย ก บล กษณะของแต ละป ญหา สภาพการณ ของส งคม และ กาลเวลาท เก ดข น อย างไรก ตาม ค นท (Koontz) ได กล าวไว ว า ทฤษฎ หร อหล กในการ บร หารงานน นจะด หร อม ประส ทธ ภาพหร อไม น น ควรค าน งถ งล กษณะของทฤษฎ ใน เร องต อไปน

20 ฐ 1) การเพ มประส ทธ ภาพของงาน 2) การช วยว เคราะห งานเพ อปร บปร งพ ฒนา 3) การช วยงานด านว จ ยขององค การให ก าวหน า 4) ตรงก บความต องการของส งคม 5) ท นสม ยก บโลกท กาล งพ ฒนา ทฤษฎ ท ควรทราบ ทฤษฎ ต าง ๆ ท เก ยวข องก บการบร หารการศ กษา ได ร บการพ ฒนา เปล ยนแปลงไปตามย คตามสม ยต งแต สม ยโบราณ ย คว ทยาศาสตร ย คมน ษยส มพ นธ จนถ งย คป จจ บ น ซ งอาศ ยทฤษฎ องค การสม ยใหม ท ม การปร บปร งพ ฒนาและ ส งเคราะห แนวความค ดเก ยวก บการจ ดการอย างกว างขว างย งข น แต ถ งอย างไร การ บร หารงานสม ยใหม น ม งเน นท งคน งาน และผลผล ต จ งต องม การผสมผสานแนวค ด ต าง ๆ ท กย ค ท กสม ย เพ อน ามาประย กต ใช ให เหมาะสมก บสภาพการณ และ ส งแวดล อมท เป นจร งในป จจ บ น ในท น จะขอน าเสนอทฤษฎ ทางการบร หารการศ กษา พ นฐานท ควรทราบ ด งต อไปน 1) ทฤษฎ ว เคราะห ระบบ (System Approach หร อ General System Theory) 15 ร ปท 2.1 ทฤษฏ ว เคราะห ระบบ ( System Approach หร อ General System Theory ) ทฤษฎ ว เคราะห ระบบเป นทฤษฎ ท ม ค ณค าในการตรวจสอบหา ข อบกพร องของกระบวนการบร หารท งปวงรวมท งการบร หารการศ กษาด วย โดยการ

21 ฑ ว เคราะห ส งนาเข า ว เคราะห กระบวนการ และว เคราะห ผลผล ตว าส งท ลงท นไปค มค า หร อไม แล วรวบรวมข อม ลหาจ ดบกพร องแล วปร บปร งแก ไขต อไป 2) ทฤษฎ ระบบส งคม(Social System Theory) ทฤษฎ น Getzels และ Guba ได สร างข นเพ อว เคราะห พฤต กรรมใน องค การต าง ๆ ท จ ดข นเป นระบบส งคม แบ งออกเป น 2 ด าน ค อ ด านสถาบ นม ต (Nomothetic Dimension) และด านบ คลาม ต (Idiographic Dimension) ด งร ป ร ปท 2.2 ทฤษฎ ระบบส งคม(Social System Theory) 16 ก. ด านสถาบ นม ต ประกอบด วย

22 ฒ - สถาบ น (institution) ได แก หน วยงานหร อองค การ ซ งจะเป น กรม กอง โรงเร ยน โรงพยาบาล บร ษ ท ร านค า หร อโรงงานต าง ๆ ท ม ว ฒนธรรม (culture) ของหน วยงานหร อองค การน นครอบคล มอย - บทบาทตามหน าท (role) สถาบ นจะก าหนดบทบาท หน าท และตาแหน ง ต าง ๆ ให บ คคลปฏ บ ต ม กฎและหล กการอย างเป นทางการ และม ธรรม เน ยม (ethics) การปฏ บ ต ท ม อ ทธ พลต อบทบาทอย - ความคาดหว งของสถาบ นหร อบ คคลภายนอก (expectations) เป นความ คาดหว งท สถาบ น หร อบ คคลภายนอกคาดว าสถาบ นจะท างานให บรรล เป าหมาย เช น โรงเร ยนม ความคาดหว งท จะต องผล ตน กเร ยนท ด ม ค ณภาพ ความ คาดหว งม ค าน ยม (values) ของส งคมครอบคล มอย ข. ด านบ คลาม ต ประกอบด วย - บ คลากรแต ละคน (individual) ซ งปฏ บ ต งานอย ในสถาบ นน นๆ เป นบ คคล ในระด บต าง ๆ เช น ในโรงเร ยนม ผ บร หารโรงเร ยน คร อาจารย คนงาน ภารโรง ม ว ฒนธรรมย อยท ครอบคล มต างไปจากว ฒนธรรมโดยส วนรวม - บ คล กภาพ (personality) หมายถ ง ความร ความถน ด ความสามารถ เจตคต อารมณ และแนวค ด ซ งบ คคลท เข ามาท างานในสถาบ นน นจะม ความแตกต างปะปนก นอย และม ธรรมเน ยมของแต ละบ คคลเป นอ ทธ พลครอบงาอย - ความต องการส วนต ว (need - dispositions) บ คคลท มา ทางานสถาบ นม ความต องการท แตกต างก นไป บางคนท างานเพราะต องการเง นเล ยง ช พ บางคนท างานเพราะความร ก บางคนต องการเก ยรต ยศช อเส ยง ความก าวหน า บางคนต องการการยอมร บ บางคนต องการความม นคง ปลอดภ ย เป นต น นอกจากน น ย งม ค าน ยมของตนเองครอบคล มอย จากร ปพอสร ปได ว า ในด านสถาบ นม ต น นจะย ดถ อเร องสถาบ นซ งม บทบาท ต าง ๆ เป นส าค ญ บทบาทท สถาบ นได ค ดหร อก าหนดไว จะต องช แจงให บ คลากรในสถาบ นได ทราบอย างเด นช ด เพ อจะได ก าหนดการคาดหว งท สถาบ นได ก าหนดไว ในบทบาทของตนออกมา ตรงก บความต องการของผลผล ตของสถาบ นน น ส วนในด านบ คลาม ต ประกอบด วย ต วบ คคลท ปฏ บ ต งานอย ในสถาบ นน น ซ งบ คคลท ปฏ บ ต งานอย ก ม บ คล กภาพท เป นต วเองท ไม เหม อนก น ในแต ละคนต างก ม ความ ต องการในตาแหน งหน าท การงานท แตกต างก นออกไป ท งสองม ต น ระบบส งคมเป นส ง ท ม อ ทธ พลต อการบร หารงานเป นอ นมาก ถ าหากว าท กส งท กอย างราบร นด การ

23 ณ บร หารงานน นสามารถท จะส งเกตพฤต กรรมได (social behavior or observed behavior) 3) ทฤษฎ จ งใจในการปฏ บ ต งานของมาสโลว Abraham H. Maslow เป นบ คคลแรกท ได ต งทฤษฎ ท วไปเก ยวก บ การจ งใจ (Maslow's general theory of human and motivation) ไว และได ต งสมมต ฐาน เก ยวก บพฤต กรรมของมน ษย ไว 3 ประการ ด งน ก. มน ษย ม ความต องการ ความต องการม อย เสมอและไม ม ส นส ด แต ส งท มน ษย ต องการน นข นอย ก บว าเขาม ส งน นอย แล วหร อย ง ขณะท ความต องการ ใดได ร บการตอบสนองแล วความต องการอย างอ นจะเข ามาแทนท กระบวนการน ไม ม ท ส นส ด และจะเร มต นต งแต เก ดจนกระท งตาย ข. ความต องการท ได ร บการตอบสนองแล ว จะไม เป นส งจ งใจ ของ พฤต กรรมอ กต อไป ความต องการท ไม ได ร บตอบสนองเท าน น ท เป นส งจ งใจของ พฤต กรรม ค. ความ ต องการขอ งมน ษ ย ม เป นล าด บข นตาม ล าด บ ความส าค ญ กล าวค อ เม อความต องการในระด บต า ได ร บการตอบสนองแล ว ความ ต องการระด บส งก จะเร ยกร องให ม การตอบสนองท นท Maslow ได แบ งล าด บข นความ ต องการของมน ษย ไว ด งน 18 ร ปท 2.3 ทฤษฏ จ งใจในการปฏ บ ต งานของมาสโลว 4) ทฤษฎ การจ งใจ - ส ขอนาม ยของเฮอร เบอร ก

24 ด ทฤษฎ เก ยวก บการจ งใจของ เฮอร เบอร กน ม ช อเร ยกก นหลาย อย าง เช น Motivation Maintenance Theory, dual Factor Theory Motivation-Hygiene Theory และ The two - Factor Theory ทฤษฎ น ได ต งสมมต ฐานเก ยวก บองค ประกอบท จะสน บสน นความพอใจในการท างาน (Job Satisfaction) และองค ประกอบท สน บสน น ความไม พอใจในการทางาน (Job dissatisfaction) ด งน พวกท 1 ต วกระต น (Motivator) องค ประกอบท ทาให เก ด ความพอใจ - งานท ปฏ บ ต - ความร ส กเก ยวก บความสาเร จของงาน - ความร บผ ดชอบ - โอกาสก าวหน าในหน าท การงาน พวกท 2 ป จจ ยส ขอนาม ย (Hygiene) หร อ องค ประกอบท สน บสน นความ ไม พอใจในการทางาน ได แก - แบบการบ งค บบ ญชา - ความส มพ นธ ระหว างบ คคล - เง นเด อนค าตอบแทน - นโยบายของการบร หาร 5) ทฤษฎ X และ ทฤษฎ Y Douglas McGregor ได เสนอทฤษฎ น ใน ค.ศ โดยเสนอ สมมต ฐานในทฤษฎ X ว า 1) ธรรมชาต ของมน ษย โดยท วไปไม ชอบทางาน พยายามเล ยงงาน หลบหล ก บ ดพล ว เม อม โอกาส 2) มน ษย ม น ส ยเก ยจคร าน จ งต องใช ว ธ การข มข ควบค ม ส งการ หร อบ งค บให ทางานตามจ ดประสงค ขององค การให สาเร จ 19 3) โดยท วไปน ส ยมน ษย ชอบท างานตามค าส ง ต องการท จะ หล กเล ยง ความร บผ ดชอบ แต ต องการความม นคง อบอ นและปลอดภ ยมากกว าส งอ น ทฤษฎ Y ม สมมต ฐานว า 1) การท ร างกายและจ ตใจได พยายามท างานน น เป นการ ตอบสนองความพอใจ อย างหน งเช นเด ยวก บการเล นและพ กผ อน

25 ต 2) มน ษย ชอบน าตนเอง ควบค มตนเอง เพ อด าเน นงานท ตน ร บผ ดชอบ ให บรรล จ ดประสงค อย แล ว ด งน นการบ งค บควบค ม ข มข ลงโทษ จ งไม ใช ว ธ การเพ ยงอย างเด ยว ท จะทาให มน ษย ดาเน นงานจนบรรล จ ดประสงค ขององค การ 3) มน ษย ผ กพ นตนเองก บงานองค การก เพ อหว งรางว ลหร อส ง ตอบแทนเม อองค การประสบความสาเร จ 4) เม อสถานการณ เหมาะสม มน ษย โดยท วไปจะเก ดการเร ยนร ท งด านการยอม ร บ ความร บผ ดชอบ และแสวงหาความร บผ ดชอบ ควบค ก นไปด วย 5) มน ษย ท งหลายย อมม ค ณสมบ ต ท ด กระจายอย ท วไปท กคน เช น ม นโนภาพ ม ความฉลาดเฉล ยวและว องไว ม ความสามารถในการแก ป ญหาต าง ๆ ของ องค การ 6) สถานการณ ของการด ารงช ว ตในระบบอ ตสาหกรรมย คใหม มน ษย ย งไม ม โอกาสใช สต ป ญญาได เต มท ทฤษฎ การคล งและงบประมาณ 1) ความร ท วไปเก ยวก บการคล ง - เคนส เสนอแนวทางการแก ไขป ญหาเศรษฐก จตกต าท วโลก - ร ฐสามารถโอนทร พยากรให แก ภาคเอกชนในร ปของเง นโอน - ภาพรวมการคล งของไทยย งคงม ป ญหาความไม สมบ รณ ของ ข อม ล - งบประมาณแผ นด นเป นห วใจของการบร หารงานของร ฐบาล - ประเทศอ งกฤษม การจ ดเก บภาษ รายได เป นคร งแรกใน ค.ศ อ งกฤษเป นประเทศแรกท ด าเน นนโยบายการคล งตามระบอบ ประชาธ ปไตย - ในสม ยส โขท ยย งไม ม การจ ดต งหน วยงานเพ อท าหน าท ด านการ คล งโดยเฉพาะ ร ฐม รายได จากส วยสาอากร 4 ประเภท ค อ จ งกอบ อากร 20 ส วย ฤชา - ร ฐบาลไทยได เง นก จากต างประเทศเป นคร งแรกในป ป วย อ งภากรณ ปรมาจารย ด านการเง นการคล งของไทย - การคล งเป นการศ กษาถ งก จกรรมต าง ๆ ท เก ยวข องก บรายร บ และรายจ ายของร ฐบาล

26 ถ - หล กการส าค ญของล ทธ พาน ชย น ยม ค อ การส งเสร มให เก ดการ ได เปร ยบด ลการค า - ฟร องช วส เดส เนย เป นผ นาของกล มแนวค ดธรรมชาต น ยม - The Wealth of Natrons ถ อเป นต าราเศรษฐศาสตร เล มแรกของ โลก ของ อด ม สม ธ - ร ฐว สาหก จ ค อ องค การหร อหน วยงานท ร ฐบาลหร อต วแทน ร ฐบาลม ห นส วนเป นเจ าของเก นกว าก งหน ง 2) ทฤษฎ การคล ง - ผลกระทบภายนอก ค อ ผลกระทบอ นเก ดจากการซ อขายแลกเปล ยนใน ตลาดท ไม ได สะท อนให เห นในราคาส นค าหร อบร การท จาหน าย - ผลกระทบภายนอกทางลบ เร ยกอ กอย างหน งว า ต นท นภายนอก - ผลกระทบภายนอกทางบวก เร ยกอ กอย างหน งว า ผลประโยชน ภายนอก - ผลกระทบภายนอกทาให กลไกตลาดมาสามารถจ ดสรรทร พยากรได อย าง ม ประส ทธ ภาพ - ร ฐบาลสามารถแก ไขป ญหาผลกระทบภายนอกได โดยการใช มาตรการ ทางการคล งและมาตรการทางกฎหมาย - อาร เธอร พ ก เสนอให ร ฐบาลเก บภาษ เพ อให ต นท นของเอกชนส งข น เท าก บต นท นของส งคมพอด - ซ ลเฟอร ไดออกไซร เป นต วการท ทาให เก ดฝนกรด - ในระบอบประชาธ ปไตย กฏเกณฑ ท เป นท ยอมร บร วมก นในการต ดส นใจก ค อ กฎเส ยงข างมาก - ทฤษฎ ทางเล อกของส งคมก ค อ ทฤษฎ เศรษฐศาสตร ท นามาประย กต ใช ก บ การว เคราะห ทางการเม อง - ทฤษฎ ทางเล อกของส งคม บ คคลสาค ญท เป นผ บ กเบ กศ กษางานด านน ค อ 21 เจมส บ คาน น - การใช กฎเส ยงข างมากโดยท วไปจะม ต นท นทางส งคมเก ดข น 2 ประเภท ค อ ต นท นผลกระทบทางการเม องภายนอก - ก บ ต นท นธ รกรรมทางการเม อง - ว ลเล ยม น สคาเนน น กเศรษฐศาสตร ม ผลงานส าค ญในเร องระบบ ราชการ

27 ท 3) ระบบบร หารการคล ง - ระบบบร หารการคล ง หมายถ ง ร ปแบบความส มพ นธ ระหว างก จกรรม ทางการคล งท ประกอบด วยการนาเข าป จจ ย - จากสภาพแวดล อมทางเศรษฐก จ และส งคม - ระบบบร หารการคล ง ประกอบด วย 2 องค ประกอบ ค อ การก าหนด นโยบาย และ การนานโยบายไปปฏ บ ต - รายได จากภาษ อากรเป นรายได ท สาค ญท ส ด - การบร หารการเบ กจ ายเง น และการต ดตามการใช จ ายเง น ม การน าระบบ การบร หารการเง นการคล งภาคร ฐ หร อ GFMIS มาใช - เคร องม อสาค ญในการบร หารเง นคงคล ง ค อ การบร หารต วเง นคล ง - ในช วงท ร ฐบาลขาดแคลนเง นสด ร ฐบาลสามารถก เง นระยะส นโดยการ ออกต วเง นคล ง - พระราชบ ญญ ต การบร หารหน สาธารณะ พ.ศ.2548 เป นกฎหมายหล กใน การบร หารหน สาธารณะ - หน วยงานด านเง นคงคล ง ค อ กรมบ ญช กลาง - ภาษ อากรม ส ดส วนประมาณร อยละ 90 ของรายได ของร ฐบาลท งหมด - ว ตถ ประสงค ของการเก บภาษ ของร ฐบาล ค อ การจ ดเก บรายได ให ร ฐบาล เพ อตอบสนองต อเป าหมายทางเศรษฐก จ - กรมสรรพากร ม กฎหมายท รองร บและอ านาจในการจ ดเก บท ส าค ญ ค อ ประมวลร ษฎากร - การจ ดเตร ยมงบประมาณ เป นกระบวนการเร มต นของการเปล ยนแปลง นโยบายการคล งให เป นผลทางปฏ บ ต - การอน ม ต งบประมาณ เป นกระบวนการพ จารณาโดยฝ ายน ต บ ญญ ต 22 ค อ สภาผ แทนราษฎร และ ว ฒ สภา - กระบวนการบร หารรายจ าย ประกอบด วย 3 ข นตอน ค อ ก. การจ ดเตร ยมงบประมาณ ข. การอน ม ต งบประมาณ ค. การบร หารงบประมาณ

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร โดย นางสาวอภ ญญา ว เศษส งห ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ 2556 รายงานว จ ย เร อง การจ

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด

โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด โครงการการศ กษาการจ ดทาบ ญช รายร บ รายจ าย ร านตาระเบ ด A study of accounting revenue expenses The friendship store bombs ผ ร บผ ดชอบโครงการ 1. นางสาว ท พาน น ลาพ งการ รห ส 551123674 ช น/ห อง ปวช. 3/8

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ เป นของว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ

งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ เป นของว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ รายงานว จ ย การศ กษาผลการด าเน นงานตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพ หม บ าน/ช มชน : กรณ ศ กษาบ านบ อน า ต าบลหนองยายโต ะ อ าเภอช ยบาดาล จ งหว ดลพบ ร A Study of Consequence in SML Project in Case Study : Baanbornam

More information

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ เสนอต อฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย บร หารธ รก จ (St.theresa) เพ อเป นส วนหน งของหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชาบร หารธ

More information

กระบวนการการบร หารโครงการขยายโอกาสทางการศ กษานอกโรงเร ยนสาหร บทหารกอง ประจาการในอาเภอเม อง จ งหว ดลพบ ร พ.ต.ว ระพงษ ศร ร ตน

กระบวนการการบร หารโครงการขยายโอกาสทางการศ กษานอกโรงเร ยนสาหร บทหารกอง ประจาการในอาเภอเม อง จ งหว ดลพบ ร พ.ต.ว ระพงษ ศร ร ตน กระบวนการการบร หารโครงการขยายโอกาสทางการศ กษานอกโรงเร ยนสาหร บทหารกอง ประจาการในอาเภอเม อง จ งหว ดลพบ ร พ.ต.ว ระพงษ ศร ร ตน ป ญหาพ เศษน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

บทท 6 การบร หารงานบ คคลของระบบราชการไทย

บทท 6 การบร หารงานบ คคลของระบบราชการไทย บทท 6 การบร หารงานบ คคลของระบบราชการไทย การบร หารงานบ คคล น บเป นส วนส าค ญของกระบวนการทางการ บร หารไม ว าจะเป นการบร หารงานในองค การภาคร ฐ หร อภาคเอกชนก ตาม ในทาง การบร หารถ อว าทร พยากรบ คคลเป นองค ประกอบท

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555

อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555 อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555 การวางระบบบ ญช อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร ป พ มพ 2555 การวางระบบบ ญช พ มพ คร งท : 1 ส งหาคม 2555 จ านวน 100 เล ม จ ดพ มพ โดย: มหาว ทยาล ยพ ษณ

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา

บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ช ดฝ กอบรมผ บร หาร : ประมวลสาระ บทท 1 หล กการจ ดการศ กษา ศาสตราจารย ดร.ปร ชญา เวสาร ชช ก ค าน า หล กการส าค ญของการปฏ ร ปการศ กษาค อการกระจายอ านาจการบร หารการจ ดการศ กษา การเป ดโอกาสให ช มชนเข ามาม ส

More information

ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย

ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น

การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป แผนปฏ บ ต การและ การต ดตามประเม นผล ส วนแผนพ ฒนาท องถ น ส าน กพ ฒนาและส งเสร มการบร หารงานท องถ น กรมส งเสร มการปกครองท องถ น สารบ ญ บทท

More information

รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ

รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนว ชาเล อก สาระการประกอบอาช พ รายว ชา การจ ดการกล มเพ อพ ฒนาอาช พ ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดมหาสารคาม สำน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง

ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง 1 ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง เป นการเล าเร องราวเหต การณ และผลท เก ดข นในขณะท ดาเน นการ ศ กษาค นคว า รวมถ งส งต างๆท เก ดข นซ งเก ยวข องก บการศ

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information