แผนระบบสารสนเทศ ระยะ 5 ป สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Size: px
Start display at page:

Download "2554-2559 แผนระบบสารสนเทศ ระยะ 5 ป สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม"

Transcription

1 แผนระบบสารสนเทศ ระยะ 5 ป สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

2 1 แผนระบบสารสนเทศ ระยะ 5 ป สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป บทท วไป การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศภาคร ฐของประเทศไทย (IT 2010) ได กาหนดแนวทางพ ฒนาประเทศ ไทยเพ อม งไปส ส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร (Knowledge-Based Society) ท เป ดโอกาสให คนไทย ท กคนสามารถค ดเป น ท าเป น ม เหต ผล ม ความค ดร เร มสร างสรรค สามารถเร ยนร ได ตลอดช ว ต ร เท าท นโลก เพ อพร อมร บการเปล ยนแปลงสามารถส งสมท นทางป ญญา ร กษาและต อยอดภ ม ป ญญาท องถ นได อย าง เหมาะสม โดยการน าส ออ เลคทรอน กส มาใช ในการบร การและการบร หารภาคร ฐ (e-government) อย างเต ม ร ปแบบ เพ อให เก ดระบบบร หารก จการบ านเม องและส งคมท ด รวมท งเพ มข ดความสามารถในการแข งข นของ ประเทศอ นจะนาไปส ค ณภาพช ว ตท ด ของคนไทย เป าหมาย ม ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและการต ดส นใจตามพ นธก จของสถาบ นภาษา ศ ลปะและ ว ฒนธรรม ครอบคล มการจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร หารจ ดการ การเง น และสามารถนาข อม ล ท ได ไปใช ในการดาเน นงานประก นค ณภาพ สอดคล องก บกลย ทธ ของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม แนวทาง 1. จ ดหาทร พยากรด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ท เหมาะสมก บการใช งานของบ คลากรและสอดคล องก บสถานการณ 2. สนองนโยบายของมหาว ทยาล ยในการเป น E-University โดยการน าระบบสารสนเทศเพ อการ บร หารและต ดส นใจ ด านการจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร หารจ ดการ และการเง น ของมหาว ทยาล ย มาใช ในการดาเน นงานตามปกต ของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม 3. ให ความร แก บ คลากรในการใช งานด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม เพ อเป นเคร องม อส าค ญในการปฏ บ ต งานและให บร การแก น กศ กษา อาจารย และ บ คคลท วไป 4. พ ฒนาบ คลากรให ม สมรรถนะด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ได ตามมาตรฐาน สอดคล องก บสถานการณ อย างเป นระบบและต อเน อง 5. พ ฒนาระบบสารสนเทศ เพ อการบร หารและการต ดส นใจ จากการว เคราะห ความพ งพอใจของ ผ ใช งาน และน าผลท ได มาปร บใช ในการด าเน นงานของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ให ครอบคล ม ถ กต อง รวดเร ดและท นต อสถานการณ

3 2 แผนระบบสารระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและการต ดส นใจ สอดคล องก บกลย ทธ ของสถาบ น ภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม โดยเปร ยบเท ยบจากอด ต ป จจ บ น และการพ ฒนา ด งน ประเด นย ทธศาสตร แผนระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและการต ดส นใจ ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาสถาบ นให เป นแหล งเร ยนร ด านภาษา เป าประสงค 1. แหล งเร ยนร ด านภาษาท ได ร บการยอมร บจากท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย 2. ความพ งพอใจของผ ร บบร การ 3. ผ ร บบร การได ร บความร และนาไปใช ประโยชน 4. ม หล กส ตร ก จกรรม/โครงการ และเทคโนโลย ท สามารถตอบสนองความต องการของผ ร บบร การ 5. เป นองค กรแห งการเร ยนร ด านภาษา กลย ทธ ของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม 1. สน บสน นให ม การเผยแพร /ต พ มพ องค ความร ในระด บท ได ร บการยอมร บในระด บชาต และ นานาชาต 2. สร างและขยายเคร อข ายความร วมม อด านภาษาก บหน วยงานท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย 3. จ ดทาหล กส ตร ก จกรรม/โครงการท หลากหลายท ตอบสนองความต องการของผ ร บบร การ 4. สารวจความต องการและปร บปร งหล กส ตรให สอดคล องก บการนาไปใช ประโยชน ได จร ง 5. ส งเสร มการประชาส มพ นธ เช งร กหลากหลายช องทาง 6. ปร บปร งค าธรรมเน ยมในการอบรม 7. จ ดทาแผนตามกระบวนการ PDCA ขององค กรแห งการเร ยนร

4 3 แผนระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและการต ดส นใจ ของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม 1. ช องทางการประชาส มพ นธ ข าวสารการจ ดหล กส ตรการอบรมภาษาต างประเทศ อด ต พ.ศ.2550 จดหมายข าวในมหาว ทยาล ย / บอร ดประชาส มพ นธ พ.ศ.2550 พ.ศ.2553 เพ มเต ม หน งส อพ มพ / เว บไซต / ว ทย มหาว ทยาล ย พ.ศ พ.ศ เพ มเต ม การแจ งข าวผ าน Facebook 2. ส อการเร ยนร เพ อเสร มท กษะการเร ยนร ภาษาต างประเทศด วยตนเอง อด ต พ.ศ.2550 ภาพยนต ภาษาอ งกฤษ / โปรแกรมเสร มท กษะภาษาอ งกฤษ ของทบวงมหาว ทยาล ย กระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ.2550 พ.ศ.2553 เพ มเต ม โปรแกรมเสร มท กษะภาษาอ งกฤษ - English Discoveries - Tell Me More (ภาษาอ งกฤษ ฝร งเศส จ น ญ ป น) พ.ศ พ.ศ เพ มเต ม โปรแกรมเสร มท กษะภาษาอ งกฤษร ปแบบออนไลน ผ านระบบเคร อข าย Internet น กศ กษาสามารถใช งานได ไม จาก ดพ นท และจากภายนอกมหาว ทยาล ย - Tell Me More - ห องม ต เธ ยเตอร โดยการส บค นรห สหน งผ าน website 3. จ ดหล กส ตรภาษาอ งกฤษเสร ม (Remedial) สาหร บน กศ กษาใหม อด ต พ.ศ.2551 การลงทะเบ ยน สอบ ทราบประกาศผลด วยตนเอง ท สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม บอร ดประชาส มพ นธ พ.ศ.2551 พ.ศ.2553 เพ มเต ม ประกาศห องสอบและผลสอบผ านระบบเคร อข าย อ นเตอร เน ต พ.ศ พ.ศ การลงทะเบ ยน ทราบประกาศผล ในระบบเคร อข าย อ นเตอร เน ตของสถาบ นภาษาฯ และผ าน Facebook

5 4 แผนระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและการต ดส นใจ ของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม 4. ข อสอบมาตรฐานทางด านภาษา เพ อเป นเคร องม อในการว ดความพร อมทางด านภาษา อด ต พ.ศ.2553 การสม ครและจ ดสอบในร ปแบบ Paper เพ อว ดความพร อม ทางด านภาษาส าหร บน กศ กษาต างชาต ท เข าศ กษาใน มหาว ทยาล ยฯ และการว ดความร ทางภาษาของน กศ กษาใน ระด บบ ณฑ ตศ กษา (ปร ญญาตร โท และเอก) พ.ศ พ.ศ เพ มเต ม การสม ครและจ ดสอบในร ปแบบการสอบอ เลคโทร น กส (เพราะคงไม สอบออนไลน ) เพ อว ดความร ทางภาษาของ น กศ กษาในระด บ (ปร ญญาโทและเอก)

6 5 ประเด นย ทธศาสตร แผนระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและการต ดส นใจ 2. พ ฒนาสถาบ นให เป นแหล งเร ยนร ด านศ ลปว ฒนธรรม เป าประสงค 1. แหล งเร ยนร ด านศ ลปว ฒนธรรมท ได ร บการยอมร บจากท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย 2. ความพ งพอใจของผ เย ยมชมสถาบ นล านนาศ กษา 3. ม ก จกรรม/โครงการการท าน บาร งศ ลปว ฒนธรรมท หลากหลาย 4. เป นองค กรแห งการเร ยนร ด านศ ลปว ฒนธรรม กลย ทธ ของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม 1. สน บสน นและส งเสร มให ม การจ ดโครงการ/ก จกรรมการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 2. พ ฒนาสถาบ นล านนาให เป นแหล งเร ยนร ทางด านศ ลปว ฒนธรรมพ นบ านล านนา 3. ส งเสร มการประชาส มพ นธ เช งร กท หลากหลายช องทาง 4. จ ดทาโครงการ/ก จกรรม 5. ส งเสร ม สน บสน นให ม การว จ ย ศ กษา ค นคว า ทางด านศ ลปว ฒนธรรม

7 6 แผนระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและการต ดส นใจ ของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม 1. ช องทางการประชาส มพ นธ ข าวสารการจ ดก จกรรมทางศ ลปะและว ฒนธรรม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม อด ต พ.ศ.2550 จดหมายข าวในมหาว ทยาล ย / บอร ดประชาส มพ นธ พ.ศ.2550 พ.ศ.2553 เพ มเต ม หน งส อพ มพ / เว บไซต แนะนาสถาบ นล านนาศ กษา ด านข อม ลท วไปในเว บไซต พ.ศ พ.ศ เพ มเต ม การฝาก link เว บไซต ก บหน วยงานภายนอก - เผยแพร เอกสารประชาส มพ นธ ส หน วยงานภายนอกมากข น 2. ข อม ลทางศ ลปว ฒนธรรมล านนา อด ต พ.ศ.2550 เล มเอกสาร ให บร การโดยการย มถ ายเอกสาร พ.ศ.2550 พ.ศ.2553 เพ มเต ม จ ดเก บข อม ลในร ปแบบไฟล ข อม ลคอมพ วเตอร และ เผยแพร ข อม ลในส วนของงานว จ ยด านว ฒนธรรม พ.ศ พ.ศ เพ มเต ม นาข อม ลร ปแบบไฟล ข อม ลคอมพ วเตอร เผยแพร ในร ปแบบออนไลน - จ ดทาโปรแกรมการส บค นข อม ล เพ อการส บค น หร อการ ดาวน โหลด เพ อนาไปใช ประโยชน

8 7 แผนระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและการต ดส นใจ ประเด นย ทธศาสตร 3. พ ฒนาระบบว เทศส มพ นธ ให ม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค 1. ม ระบบว เทศส มพ นธ ท ม ประส ทธ ภาพ 2. ความพ งพอใจของผ ร บบร การ 3. ผ ร บบร การได ร บข าวสารและนาไปใช ประโยชน 4. การลดข นตอนในกระบวนการให บร การ 5. ระบบฐานข อม ลท ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม 1. พ ฒนาระบบเวปไซด งานว เทศส มพ นธ 2. พ ฒนาระบบฐานข อม ลงานว เทศส มพ นธ 3. พ ฒนาการให บร การเอกสาร Online ผ านเทคโนโลย สารสนเทศให ตอบสนองความต องการ ผ ร บบร การท กระด บ 4. พ ฒนากระบวนการให บร การให สะดวก รวดเร ว ถ กต อง 5. พ ฒนาร ปแบบการปฐมน เทศและการนาเสนอข อม ลสาหร บน กศ กษาท งไทยและต างชาต 6. พ ฒนาการประชาส มพ นธ ข าวสารให แก น กศ กษาและผ มาใช บร การ 7. พ ฒนากระบวนการให บร การให สะดวก รวดเร ว ถ กต อง 8. พ ฒนาฐานข อม ลท ม ประส ทธ ภาพด านงานว เทศส มพ นธ

9 8 แผนระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและการต ดส นใจ ของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม 1. ข อม ลเคร อข ายความร วมม อก บมหาว ทยาล ยในประเทศและต างประเทศ 2. ข อม ลของน กศ กษาต างประเทศ อด ต พ.ศ.2550 บ นท กในร ปแบบเอกสาร พ.ศ.2550 พ.ศ.2553 เพ มเต ม จ ดเก บข อม ลในร ปแบบไฟล ข อม ลคอมพ วเตอร และ สามารถรายงานสถ ต ในร ปแบบรายงานประจาป พ.ศ พ.ศ เพ มเต ม ฐานข อม ลในร ปแบบออนไลน 3. ช องทางการประชาส มพ นธ ข าวการร บสม ครเร ยน การต ดต อประสานงาน และการให บร การ อด ต พ.ศ.2550 การแลกเปล ยนน กศ กษา / อาจารย พ.ศ.2550 พ.ศ.2553 เพ มเต ม เว บไซต ของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม พ.ศ พ.ศ การดาวน โหลดแบบฟอร มการให บร การจากเว บไซต - การต ดต อประสานงาน ใช เป นเคร องม อในการ ทางานผ านระบบอ นเตอร เน ต - สอบถามข อสงส ยต างๆ ผ านเว บไซต / กระดานข อความ (Web Board)

10 9 แผนระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและการต ดส นใจ ประเด นย ทธศาสตร 4. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการให ประส ทธ ภาพ เป าประสงค 1. ม การบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพโดยย ดหล กธรรมาภ บาล 2. บ คลากรม ค ณภาพและม แรงจ งใจในการทางาน 3. ระบบฐานข อม ลท ม ประส ทธ ภาพ กลย ทธ ของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม 1. พ ฒนาระบบการประก นค ณภาพของสถาบ นฯ ให เป นไปตามเกณฑ 2. จ ดทาแผนกลย ทธ ทางการเง นให สอดคล องก บแผนกลย ทธ สถาบ นฯ 3. จ ดทาแผนบร หารความเส ยงของสถาบ นฯ 4. จ ดทาแผนการจ ดการความร ของสถาบ น 5. จ ดทาแผนพ ฒนาตามข อเสนอแนะของคณะกรรมการต ดตามตรวจสอบ และประเม นผลการ ดาเน นงาน 6. พ ฒนาระบบและกลไกเพ อผล กด นความสาเร จของกระบวนการจ ดทาแผนปฏ บ ต งานของสถาบ น 7. พ ฒนาระบบและกลไกเพ อสร างขว ญ กาล งใจ และแรงจ งใจในการปฏ บ ต งานของบ คลากร 8. พ ฒนาบ คลากรให เป นไปตามสมรรถนะตามสายงานท ปฏ บ ต 9. พ ฒนาฐานข อม ลท ม ประส ทธ ภาพ

11 10 แผนระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและการต ดส นใจ ของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม 1. จ ดหาเคร องม อ อ ปกรณ ทางด านเทคโนโลย ท เหมาะสมก บการใช งานของบ คลากร อด ต พ.ศ.2550 บ คลากรท กท านม เคร องคอมพ วเตอร ส าหร บใช งานและใช เคร องพ มพ เอกสาร แบบหม กน า (อ งค เจ ค) หม กเก บได ไม นานน าหม กตกตะกอน ไม สามารถซ อหม กได ในคร งเด ยวก น ทาให ต นท นส ง พ.ศ.2550 พ.ศ.2553 เพ มเต ม Upgrade Ram และซ อมบ าร งในส วนท ส กหรอ และ นาเคร องพ มพ แบบหม กผง มาใช งานแทน พ.ศ พ.ศ เพ มเต ม ซ อมบ าร ง หร อจ ดหาทร พยากรใหม แทน ทร พยากรท เส อมสภาพ เช น จอภาพ อ ปกรณ ต างๆ เก ยวก บ คอมพ วเตอร - ให งานอ ปกรณ บางชน ด เช น เคร องพ มพ ผ านระบบ เคร อข าย 2. น าระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและต ดส นใจ ด านการจ ดการเร ยนการสอน การว จ ย การบร หารจ ดการ และการเง น ของมหาว ทยาล ย มาใช ในการด าเน นงานตามปกต ของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม อด ต พ.ศ.2550 หน วยงานแยกระบบการจ ดเก บ การประมวลผล พ.ศ.2550 พ.ศ.2553 การเง น : ใช โปรแกรมช างเผ อกของมหาว ทยาล ย การบร หารจ ดการ : จ ดหาโปรแกรมจ ดเก บเอกสาร ลดข นตอนเอกสารหาย และค นหาได ง าย พ.ศ พ.ศ การเง น : ใช โปรแกรมสามม ต ของมหาว ทยาล ย การบร หารจ ดการ : จ ดหาโปรแกรมหร อระบบ ในการ จ ดเก บและจ ดส งเอกสาร ให บ คลากรได โดยไม ต องส นเปล อง กระดาษ การประก นค ณภาพ : น าข อม ลลงระบบออนไลน เพ อ สามารถด ข อม ลได อย างง ายดายมากย งข น และน ามาเป น เอกสารอ างอ งได มากข น การเร ยนการสอน : ใช ระบบลงทะเบ ยนออนไลน ร วมก บ

12 11 หน วยงานภายใน (ส าน กงานส งเสร มว ชาการ) เพ อพ ฒนางาน หล กส ตรในร ปแบบเด ยวก นก บมหาว ทยาล ย งานว จ ย : จ ดเก บ เผยแพร งานว จ ย หน งส อของสถาบ นภาษา ในร ปแบบออนไลน

13 12 แผนระบบสารสนเทศเพ อการบร หารและการต ดส นใจ ของสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม 3. ให ความร แก บ คลากรในการใช งานอ ปกรณ คอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อเป น เคร องม อสาค ญในการปฏ บ ต งานและให บร การแก น กศ กษา อาจารย และบ คคลท วไป อด ต พ.ศ.2552 สอบถามจากเจ าหน าท งานด านคอมพ วเตอร พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 เพ มเต ม เข าร บการอบรม และฝ กปฏ บ ต การใช งานโปรแกรม หร อทดสอบการใช งานระบบ ตามภารก จของมหาว ทยาล ย พ.ศ พ.ศ เพ มเต ม แลกเปล ยนความร ท ได ร บจากการใช เทคโนโลย ใน สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม คณะกรรมการจ ดทาแผนระบบสารสนเทศ คณะผ บร หาร สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ท ปร กษา บ คลากรในสถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม จ ดทาแผนสารสนเทศ

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 ประกาศคณะกรรมการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของสาน ก ได กาหนดให ผ บ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คำนำ การจ ดท าแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

ประเด นย ทธศาสตร /เป าประสงค ค าเป าหมาย ระยะเวลา

ประเด นย ทธศาสตร /เป าประสงค ค าเป าหมาย ระยะเวลา ประเด นย ทธศาสตร ท 1 บร หารจ ดการเช งร กอย างม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค ท 1.1 ระบบการบร หารองค กรม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล สามารถรองร บต อสภาวการณ ท เปล ยนแปลง 1.1 ระบบการบร หารองค กรม ประส ทธ ภาพ 1.1.1

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนปฏ บ ต การประจาป สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนปฏ บ ต การประจาป สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา กลย ทธ ท 1 การจ ดหาทร พยากร หมายเหต

More information

แผนย ทธศาสตร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙

แผนย ทธศาสตร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ แผนย ทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๑ แผนย ทธศาสตร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ เพ อให การปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ เป นไปด

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556)

แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556) 1 แผนพ ฒนาส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ระยะเวลา 3 ป (ป การศ กษา 2554-2556) บทนา ป จจ บ นเป นย คท กล าวก นว าเป นย คแห งการเปล ยนแปลงท ก ๆ องค การต างต องเผช ญก บสภาวะการ เปล ยนแปลง ท งในระด บโลก ระด

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 30 ม ถ นายน 2555) ป พ ทธศ กราช 2554 (1 มกราคม 2554 31 ธ นวาคม

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม จ ดทาโดย สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก คำนำ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ฉบ บน จ ดท

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2551

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2551 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2551 2 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2551 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรและการจ ดการความร ประจ าป 2553

แผนพ ฒนาบ คลากรและการจ ดการความร ประจ าป 2553 แผนพ ฒนาบ คลากรและการจ ดการความร ประจ าป 2553 มกธ.8.1-3-3 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553-2555 มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร ------------------------------ 1. ความน า ด วย มหาว ทยาล ยกร งเทพธนบ ร เล

More information

แบบฟอร มแนวปฏ บ ต ท ด เร อง การต ดตามผลการจ ดหาทร พยากรสารสนเทศด วยระบบออนไลน ด าน การพ ฒนางาน

แบบฟอร มแนวปฏ บ ต ท ด เร อง การต ดตามผลการจ ดหาทร พยากรสารสนเทศด วยระบบออนไลน ด าน การพ ฒนางาน 1 แบบฟอร มแนวปฏ บ ต ท ด 1. แนวปฏ บ ต ท ด (ช อโครงการ/ก จกรรม) 2. หน วยงาน เร อง การต ดตามผลการจ ดหาทร พยากรสารสนเทศด วยระบบออนไลน ด าน การพ ฒนางาน งานว ทยบร การ (ฝ ายงานจ ดการทร พยากรสารสนเทศ) สาน กว ทยบร

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ตศ นย ด ส ตพณ ชยการ ท มา ส บเน องจากสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม นโยบายให สถาบ นอ

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ส าน ก คณะ มจษ. ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ

More information