การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และ งบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ ป งบประมาณ 2551

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และ งบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ ป งบประมาณ 2551"

Transcription

1 การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และ งบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การ ป งบประมาณ 2551

2 ผลงานท เป นผลการดาเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงานเร อง การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และงบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การ ป งบประมาณ ระยะเวลาท ดาเน นการ ต ลาคม 2550-ก นยายน ส ดส วนของผลงานในส วนท ตนเองปฏ บ ต 100% 4. ผ ร วมจ ดทาผลงาน (ไม ม ) 5. บทค ดย อ การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และงบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน น บร การ ป งบประมาณ 2551 เป นการศ กษาเช งพรรณนา ว ตถ ประสงค เพ อว เคราะห กระบวนการ ผลการด าเน นงาน ป ญหาอ ปสรรค ข อด และข อควร ปร บปร งในการจ ดการเช งย ทธศาสตร ของกรมสน บสน นบร การ ในป งบประมาณ 2551 และ ว เคราะห ความเช อมโยงระหว างเป าหมายผลผล ตเช งย ทธศาสตร ของกรมฯ และเป าหมายผลผล ต ตามน ยของส าน กงบประมาณ เพ อจ ดท าเป นข อเสนอแนวทางในการบร หารจ ดการเช งย ทธศาสตร และงบประมาณ รวมท งจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป 2552 ว ธ การศ กษา ศ กษาว เคราะห เฉพาะในส วนของกระบวนการถ ายทอดแผนย ทธศาสตร แผนปฏ บ ต การ และกระบวนการควบค ม ก าก บ ต ดตามให ได ผลผล ตเช งย ทธศาสตร ท ตอบสนอง ต อผลผล ตตามน ยของส าน กงบประมาณท ก าหนดไว ในเอกสารงบประมาณรายจ ายประจ าป 2551 เคร องม อท ใช ในการศ กษา ค อ รายงานและเอกสารสร ปการประช มการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2551 กรมสน บสน นบร การ / รายงานและ เอกสารสร ปผลการทบทวนกระบวนการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมสน บสน นบร การ ป งบประมาณ 2551 / รายงานผลการดาเน นงานและผลการใช จ ายงบประมาณ กรมสน บสน นบร การ ป งบประมาณ 2551 ตามแบบรายงานของสาน กงบประมาณ ผลการศ กษา 1. ผลการทบทวนแผนท ย ทธศาสตร และเป าหมายผลผล ตของกรมสน บสน นบร การ พบว า 1.1 ภาระงานท กรมสน บสน นบร การด าเน นการส วนใหญ เป นการด าเน นงานตาม ภารก จพ นฐาน ส งผลให หน วยปฏ บ ต ภายใต ส งก ดกรมฯ ย งใช ร ปแบบกระบวนการท างานแบบเด ม ตามโครงสร างขององค กร การก าหนดกล มเป าหมายแยกส วนก นในแต ละหน วยปฏ บ ต อย างช ดเจน - 2 -

3 ไม ได ม การบ รณาการภารก จของหน วยปฏ บ ต ให สามารถด าเน นการสน บสน นซ งก นและก น เพ อ ตอบสนองภารก จย ทธศาสตร ส งผลให การก าหนดเป าหมายในภาพรวมของกรมฯ แยกส วนก น ท าให ไม เห นความก าวหน าของการพ ฒนาผลผล ตภารก จภาพรวมในป ต อไป และไม ปรากฏ เป าหมายและต วช ว ดระยะยาว (4 ป ) ท บ งช ว าเม อส นส ดแผนผลผล ตเช งย ทธศาสตร จะม ล กษณะ เช นใดท สามารถว ดผลสาเร จ ผลล พธ ต อองค กร 1.2 ต วช ว ดผลงานส วนใหญ เป นต วช ว ดเช งปร มาณ และเช งค ณภาพท ม จ านวนมาก รวมท งไม ครอบคล มท กม ต เน องจากจานวนต วช ว ดของกรมสน บสน นบร การเด มม จ านวน มากอย แล ว ประกอบก บขาดการว เคราะห การก าหนดต วช ว ดในแต ละระด บท ช ดเจน ส งผลให ต วช ว ดในแต ละระด บซ าซ อนก น และใช ต วช ว ดต วเด ยวก นท งในระด บผลผล ต และผลล พธ และ อ กประการหน งเก ดจากบ คลากรท เก ยวข องขาดท กษะในการก าหนดต วช ว ด จ งต องใช เวลาใน การศ กษาทบทวน และพ ฒนาบ คลากรให ม องค ความร และท กษะเพ มมากข น เพ อน าไปปร บปร งใน การกาหนดต วช ว ดให เหมาะสมต อไป 2. ผลการว เคราะห ความเช อมโยงระหว างเป าหมายผลผล ตของกรมสน บสน นบร การ และเป าหมายผลผล ตตามน ยของส าน กงบประมาณ พบว า ผลผล ตหล กของกรมฯ ท กผลผล ต เช อมโยงก บเป าหมายการให บร การกรมฯ และเป าหมายการให บร การกระทรวง รวมท งย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณของป งบประมาณ 2551 ซ งสอดคล องก บเป าหมายผลผล ตตามน ยของส าน ก งบประมาณ ม เพ ยงผลผล ตเด ยวท ไม ได ตอบสนองต อเป าประสงค เช งย ทธศาสตร ของกรมฯ โดยตรง ได แก ผลผล ตท 9 : ระบบรายงานข อม ลผ บ าบ ดร กษายาเสพต ดได ร บการปร บปร งและ พ ฒนาเพ อให ได ข อม ลท ม ค ณภาพ เน องจากในป 2551 ไม ได ก าหนดเป าประสงค เช งย ทธศาสตร ไว ในแผนท ย ทธศาสตร เน องจากไม ได เป นภารก จหล กของกรมฯ โดยตรง 3. ผลการว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และงบประมาณ ป งบประมาณ การกาหนดผลผล ตของกรมสน บสน นบร การย งเป นไปตามบทบาทหน าท ท ก าหนดตามกฎหมายท กรมฯ ด าเน นการ โดยหน วยปฏ บ ต ภายในกรมฯ ย งค นเคยก บการก าหนด ผลผล ตและโครงการจากส วนกลาง ถ งแม ว าจะม การปร บเปล ยนโครงสร างการปกครองจากผลการ กระจายอ านาจและการปฏ ร ปของระบบราชการ แต ไม ปรากฎข อม ลเก ยวก บการศ กษาความต องการ ป ญหาหร อเร องท สนใจจากกล มเป าหมายและผ ม ส วนได ส วนเส ยโดยตรง เป นเพ ยงกระบวนการหน ง ของการรวบรวมข อม ลสถานการณ ท เก ยวข องโดยหน วยปฏ บ ต ภายในกรม ฯ เป นผ กาหนด 3.2 การจ ดท าโครงการภายใต แผนปฏ บ ต การป งบประมาณ 2551 ส วนใหญ เป นโครงการท จ ดท าเพ อด าเน นงานตามภารก จพ นฐานของหน วยปฏ บ ต ไม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การเช งย ทธศาสตร แยกออกมาอย างช ดเจน ทาให โครงการท ปรากฎในแผนปฏ บ ต การฯ ม โครงการเป นจ านวนมากและใช งบประมาณส าหร บด าเน นงานแต ละโครงการไม มากน ก เน องจากเป นโครงการท แยกส วนในแต ละ หน วยปฏ บ ต ขาดการบ รณาการโครงการเพ อตอบเป าหมายผลผล ตเช งย ทธศาสตร - 3 -

4 3.3 ผลการด าเน นงานตามต วช ว ดระด บกรมฯ ส วนใหญ เป นไปตามแผนท ก าหนดแต ไม ม การว เคราะห ในเช งล กถ งผลส าเร จท แท จร ง ขาดการประเม นผลในเช งค ณภาพ รวมท งไม ม การ รวบรวมป ญหาอ ปสรรคแม จะม การจ ดท าสร ปบทเร ยนจากการด าเน นงานไว บ าง แต น าเสนออย ใน วงจาก ดเฉพาะผ ท ร บผ ดชอบน นๆ ไม ม การเผยแพร ให บ คลากรท วไปได ร บทราบ 3.4 ว ธ การจ ดสรรงบประมาณในป 2551 ม งบประมาณท ใช ส าหร บด าเน นงานตามภารก จ เช งย ทธศาสตร เพ อข บเคล อนย ทธศาสตร ของกรมฯและตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณส ข ร อยละ 10 เพ อเป นกลไกท ช วยผล กด นการพ ฒนาภารก จด านย ทธศาสตร ในช วงแรก และท าให ท ก หน วยปฏ บ ต ภายในกรมฯ เห นความส าค ญและเร มปร บกระบวนการวางแผนให สอดคล องก บ ย ทธศาสตร ของกรมฯ มากข น โดยจ ดสรรเป นรายโครงการและม เฉพาะบางหน วยปฏ บ ต ท ได ร บ การจ ดสรรงบประมาณ ท าให ม บางหน วยปฏ บ ต ได ร บงบประมาณเพ มข นแต ย งคงน าส งเป าหมาย ผลผล ตเท าเด ม ก อให เก ดความซ าซ อนและเก ดป ญหาความไม สมด ลในการบร หารงบประมาณของ หน วยปฏ บ ต ก บแผนการดาเน นงานด านย ทธศาสตร ท วางไว 3.5 การถ ายทอดแผนย ทธศาสตร ส การปฏ บ ต แม จะใช กระบวนการม ส วนร วมในการจ ดท า แผนย ทธศาสตร ระด บกรมฯ โดยม ผ แทนจากหน วยปฏ บ ต เข าร วมกระบวนการโดยตลอดเพ อสร าง ความเข าใจในการจ ดทาแผนฯ ต งแต เร มต น พร อมท งม การประช มเจ าหน าท ท ร บผ ดชอบจ ดท าแผน ของหน วยปฏ บ ต เพ อช แจงถ ายทอดเป าหมายและต วช ว ด แต ย งม ป ญหาในการน าไปถ ายทอดส ผ บร หารของหน วยปฏ บ ต และผ จ ดท าโครงการ ส งผลให แผนของหน วยปฏ บ ต ไม สอดคล องก บ ย ทธศาสตร ของกรมฯ 6. บทนา หล กการและเหต ผล กรมสน บสน นบร การเป นส วนราชการระด บกรมท ต งข นใหม จากการป ร บเปล ยน โครงสร างระบบราชการ และจากการเปล ยนแปลงร ปแบบกระบวนการในการบร หารราชการตาม พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น พ.ศ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2546 (6,7,8) โดยม การควบรวมหน วยงานท เก ยวข องก บ การสน บสน นบร การ นอกเหน อจากงานบร หารและอ านวยการของส าน กงานปล ดกระทรวง สาธารณส ขจานวน 6 หน วยงานด วยก น ค อ ส าน กพ ฒนาระบบเคร อข ายบร การ กองส ขศ กษา กองแบบแผน กองช างบ าร ง ส าน กงานคณะกรรมการสาธารณส ขม ลฐาน และกองการประกอบโรค ศ ลปะ โดยการปร บเปล ยนช อและภารก จของหน วยงานภายในกรมฯ ให สอดร บก บภารก จท ก าหนด ข นใหม และพ นธก จใหม ตามกฎหมาย โดยครอบคล มภารก จท กว างข น โดยเฉพาะในด านการ สน บสน นบร การท งด านภาคร ฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ซ งประกอบด วย 7 หน วยงาน ได แก ส าน กบร หาร ส าน กพ ฒนาระบบบร การ กองส ขศ กษา กองสน บสน นภาค - 4 -

5 ประชาชน กองแบบแผน กองว ศวกรรมการแพทย กองการประกอบโรคศ ลปะ และม หน วยงานข น ตรงอธ บด กรมฯ 2 หน วยงาน ได แก กล มตรวจสอบภายใน และกล มพ ฒนาระบบบร หาร นอกจากน ย งได ร บมอบภารก จเพ มเต มจากกระทรวงสาธารณส ขในเร องของการส งเสร มธ รก จบร การอ ก ภารก จหน งตามนโยบายร ฐบาล โดยม การจ ดต งส าน กงานส งเสร มธ รก จบร การข นเป น หน วยงานภายในกรมฯ เพ อดาเน นงานตามภารก จท ได ร บเพ มเต มจากกระทรวงฯ เน องจากเป นกรมฯ ท ต งข นใหม และม บทบาทหน าท รวมท งม ภารก จตามกฎหมายท ต างไปจากเด ม โดยม ภารก จท กว าง ข นกว าเด ม โดยเฉพาะด านการสน บสน นบร การท งด านภาคร ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เหต ผลด งกล าวเป นแรงผล กให กรมฯ เร มม การน าระเบ ยบว ธ การจ ดการเช งย ทธศาสตร (Strategic Management) มาใช เพ อให การวางแผนการด าเน นงานตามภารก จใหม บรรล ผลอย างม ประส ทธ ภาพ โดยพ ฒนาแผนท ย ทธศาสตร และการดาเน นการบร หารงานแบบม งเน นผลส มฤทธ ตามย ทธศาสตร ในป งบประมาณ พ.ศ ม การเปล ยนแปลงจากการปร บเปล ยนร ฐบาลและความแปรปรวน ทางการเม อง โดยการย บสภาของร ฐบาลเม อปลายเด อนก มภาพ นธ 2548 ม ผลให กรอบย ทธศาสตร 4 ป ของร ฐบาลท ควรส นส ดลงในป งบประมาณ 2551 ต องถ กปร บเปล ยนในป งบประมาณ 2550 ท าให กรมสน บสน นบร การ ต องก าหนดกลย ทธ ของกรมฯ ตามนโยบายร ฐบาลร กษาการณ ใน ขณะน น ขณะเด ยวก นต องม การทบทวนแผนย ทธศาสตร ของกรมฯ เพ อเป นการเตร ยมความพร อม ส าหร บการจ ดท ากรอบย ทธศาสตร 4 ป ส าหร บรองร บก บนโยบายของร ฐบาลใหม ให ม ความช ดเจน มากข น ผลการทบทวนพบข อจ าก ดส าค ญ ได แก ความไม สมบ รณ ของแผนกลย ทธ และกระบวนการ ส อสารส การปฏ บ ต เน องจากกลไกในการส อสารภายในกรมฯไม เข มแข งและถ ายทอดกลย ทธ ของ กรมฯ ส การปฏ บ ต ของหน วยปฏ บ ต ไม ช ดเจน ท าให แต ละหน วยปฏ บ ต ม แบบแผนการจ ดท าท แตกต างก น ไม เช อมโยงก บภารก จท ก าหนดตามกลย ทธ ของกรมฯ และด ชน ช ว ดเพ อต ดตามการ ประเม นผลไม สะท อนต อการว ดผลสาเร จของภารก จเช งกลย ทธ โดยรวม ด งน น ในป งบประมาณ พ.ศ กรมสน บสน นบร การ ได น าแนวทางการบร หารย ทธศาสตร โดยใช กระบวนการบร หาร งบประมาณเป นเคร องม อในการผล กด นย ทธศาสตร มาใช ม การกาหนดกรอบการจ ดสรรงบประมาณ แยกเป นงบย ทธศาสตร (Strategy) และงบภารก จพ นฐาน (Function) อย างช ดเจน โดยงบประมาณ ร อยละ 90 เป นการด าเน นงานตามภารก จพ นฐานของหน วยงาน ม งบประมาณเพ ยงร อยละ10 ท เป น งบประมาณส าหร บการด าเน นงานและสร างผลผล ตเช งย ทธศาสตร ส งผลให ผลผล ตท เก ดข นส วน ใหญ เป นผลผล ตท เป นไปตามภารก จพ นฐานตามกฎหมาย ขณะท ผลผล ตเช งย ทธศาสตร ย งไม เก ดข น เน องจากเป นการด าเน นการโดยรวมไปก บการด าเน นงานตามภารก จพ นฐาน ท าให ผลงานท เก ดข น เป นผลงานท เก ดจากหน วยปฏ บ ต โดยตรง และขาดการบ รณาการ ประกอบก บแนวทางการปฏ บ ต ใน การถ ายทอดเป าหมายผลผล ตเช งย ทธศาสตร ตลอดจนการก าก บ ต ดตามและประเม นผลย งไม เป น ระบบช ดเจน รวมท งการส อสารทาความเข าใจก บหน วยงานย งขาดประส ทธ ภาพ ท าให เก ดป ญหาก บ หน วยปฏ บ ต จากป ญหาท เก ดข นด งกล าวส งผลต อการบร หารแผนงานและแผนงบประมาณล าช าไม - 5 -

6 เป นไปตามเป าหมายและไม ม ประส ทธ ภาพ เห นควรม การศ กษาว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการ ย ทธศาสตร และงบประมาณ ป 2551 เพ อให ได ทราบป ญหา อ ปสรรค ข อด และส งท ควรปร บปร ง เพ อจ ดท าเป นข อเสนอแนวทางในการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และงบประมาณ และ การจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการประจาป 2552 ของกรมสน บสน นบร การต อไป 7. ว ตถ ประสงค 1. เพ อว เคราะห กระบวนการ ผลการด าเน นงาน ป ญหาอ ปสรรค ข อด และข อควรปร บปร งใน การจ ดการเช งย ทธศาสตร ของกรมสน บสน นบร การในป งบประมาณ เพ อว เคราะห ความเช อมโยงระหว างเป าหมายผลผล ตตามย ทธศาสตร ของกรมสน บสน น บร การและเป าหมายผลผล ตตามน ยของสาน กงบประมาณ 3. เพ อจ ดท าข อเสนอแนวทางในการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และงบประมาณ รวมท งการ จ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป ว ธ การดาเน นงาน/ว ธ การศ กษา/ขอบเขตงาน การศ กษาคร งน เป นการว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และงบประมาณ ของ กรมสน บสน นบร การเฉพาะป งบประมาณ 2551 ประเด นของการว เคราะห เน องจากในกระบวนการวางแผนย ทธศาสตร ของกรมสน บสน น บร การ ได ม การเร ยบเร ยงข นตอนกระบวนการด าเน นงานมาส วนหน งแล วโดยคณะท างาน ของกรมสน บสน นบร การ ด งน นการศ กษาคร งน จ งไม ได ว เคราะห ในส วนด งกล าว แต ม งเน นการว เคราะห เฉพาะในส วนของกระบวนการถ ายทอดแผนย ทธศาสตร แผนปฏ บ ต การ และ กระบวนการควบค ม กาก บ ต ดตามให ได ผลผล ตเช งย ทธศาสตร ท ตอบสนองต อผลผล ตตามน ยของ ส าน กงบประมาณท ก าหนดไว ในเอกสารงบประมาณรายจ ายประจ าป 2551 โดยว เคราะห ความ เช อมโยงระหว างเป าหมายผลผล ตตามย ทธศาสตร ของหน วยงานภายใต ส งก ดกรมสน บสน นบร การ และเป าหมายผลผล ตตามน ยของส าน กงบประมาณ รวมท งว เคราะห กระบวนการ ผลการ ด าเน นงาน ป ญหาอ ปสรรคในการจ ดการเช งย ทธศาสตร ท งในส วนของแผนย ทธศาสตร และ งบประมาณของกรมสน บสน นบร การ ในป งบประมาณ ผลการดาเน นงาน/ผลการศ กษา 1. ผลการทบทวนแผนท ย ทธศาสตร และเป าหมายผลผล ตของกรมสน บสน นบร การ กรมสน บสน นบร การ ได น าระเบ ยบว ธ กา รจ ดการเช งกลย ทธ (Strategic Management) มาใช ในการวางแผนการด าเน นงานตามภารก จใหม ต งแต ป 2545 โดยใช กรอบแนวค ด - 6 -

7 แบบ Balance Scorecard (BSC) ต อมาได ม การทบทวนและปร บแก ไขมาอย างต อเน อง เพ อให สอดคล องก บสถานการณ และกรอบนโยบายของกระทรวงสาธารณส ข โดยว เคราะห ป จจ ยท ม ผลกระทบต อการดาเน นการของกรม ฯ (SWOT Analysis) พบว า 1.1 จ ดแข งของกรมสน บสน นบร การ ม เคร อข ายภาคประชาชนท ม ความเข มแข ง และม การพ ฒนาองค ความร อย างต อเน อง ประกอบก บบ คลากรของกรมฯ ม ท กษะทางว ชาการเฉพาะ ด าน โดยเฉพาะอย างย งในส วนท เก ยวข องก บภาคประชาชน รวมท งม องค กรเคร อข ายงานท ต งอย ใน ส วนภ ม ภาค ท าให ม ก าล งคนและทร พยากร นอกจากน นหน วยปฏ บ ต ภายใต ส งก ดกรมฯ ม ความส มพ นธ อ นด ก บจ งหว ด ทาให ได ร บความร วมม อจากจ งหว ดในการด าเน นงานในพ นท ถ งแม ว า จะไม ม ทร พยากรในระบบสน บสน นแล วก ตาม 1.2 จ ดอ อนของกรมสน บสน นบร การ จากการท กรมฯได ปร บบทบาทภารก จท เปล ยนแปลงไปเป นกรมว ชาการ ท าให ทร พยากรในการด าเน นงานของกรมฯ ในแง การสน บสน น จ งหว ดและระบบบร การลดลงจนเก อบไม ม เหล อ ขณะเด ยวก นระบบการสน บสน นของหน วยปฏ บ ต ภายใต ส งก ดกรมฯ ม การแยกส วนอย างช ดเจนโดยย งคงเป นการสน บสน นในล กษณะของหน วย ปฏ บ ต ลงส พ นท โดยตรง เพ อให พ นท ด าเน นงานตามเป าหมายท ได ก าหนดไว ของแต ละหน วยปฏ บ ต เอง ประกอบก บขาดผ ร บผ ดชอบของแต ละหน วยปฏ บ ต ในการต ดตามการด าเน นงานของพ นท ท าให เม อม การสน บสน นทร พยากรด านต างๆ เช น งบประมาณ ลงส พ นท แล วไม สามารถต ดตามผลงาน และผลการใช จ ายงบประมาณได อย างม ประส ทธ ภาพ จากผลการว เคราะห (SWOT Analysis) ด งกล าวข างต น ท าให กรมฯ ต องใช ย ทธศาสตร เช ง พ ฒนา (WO) เน องจากการท ม จ ดอ อนในเร องป จจ ยสน บสน น โดยการเร งพ ฒนาและเพ มศ กยภาพใน เร องป จจ ยสน บสน น ได แก งบประมาณ บ คลากร เพ อให ม ศ กยภาพในการด าเน นงานให ได ผลงาน ตามเป าหมายท ก าหนดไว ขณะเด ยวก นต องใช ย ทธศาสตร พล กแพลง (WT) เพ อเสร มการด าเน นงาน ให หน วยงานสามารถท างานเช งร กในพ นท ได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยการพ ฒนาเคร อข ายภาค ประชาชนให ม ความร และศ กยภาพท สามารถด าเน นการได อย างเก ดประส ทธ ผล ด งน น ในป 2551 กรมสน บสน นบร การได ม การทบทวนกระบวนการจ ดท าย ทธศาสตร และจ ดท าแผน ย ทธศาสตร แผนท ย ทธศาสตร ของกรมฯ รวมท งก าหนดเป าหมายผลผล ต ต วช ว ดตามประเด น ย ทธศาสตร ของกรมฯ ข น เพ อใช เป นกรอบแนวทางในการด าเน นงานตามภารก จ และใช เป นกรอบ แนวทางในการจ ดท าค าของบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2551 แสดงด งภาพท 1,2 และ ตารางท 1 ตามลาด บ ด งน - 7 -

8 ภาพท 1 แสดงความเช อมโยงว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค เช ง ย ทธศาสตร กลย ทธ ของกรมสน บสน นบร การ ป 2551 ว ส ยท ศน : เป นองค กรหล กในการค มครองผ บร โภคด านบร การและพ ฒนาศ กยภาพประชาชนให สามารถพ งตนเองได พ นธก จ : 1. ส งเสร ม สน บสน นและประสานการพ ฒนาระบบบร การ 2. ส งเสร ม พ ฒนา และสน บสน นการดาเน นงานส ขศ กษาและระบบภาคประชาชน 3. ดาเน นการตามกฎหมายว าด วยการประกอบโรคศ ลปะ กฎหมายว าด วยสถานพยาบาลและกฎหมายอ นท เก ยวข อง 4. ศ กษา ว เคราะห ว จ ย พ ฒนาและถ ายทอดองค ความร และเทคโนโลย ด านระบบบร การองค กร ภาคร ฐ ภาคเอกชน และองค กรปกครองส วนท องถ น 5. พ ฒนาระบบและกลไก เพ อให ม การดาเน นการบ งค บใช ตามกฎหมายท อย ในความร บผ ดชอบให เก ดผล สาเร จแก ประชาชน 6. ส งเสร ม สน บสน น พ ฒนา ธ รก จบร การ และควบค มกาก บให เป นไปตามมาตรฐาน 7. ดาเน นการเก ยวก บงานด านความช วยเหล อ ความร วมม อ และประสานก บหน วยงานหร อองค กรต างๆ ท ง ในประเทศ และต างประเทศ ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : ค มครองผ บร โภคด านบร การ ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : เสร มสร างการม ส วนร วมใน การพ ฒนาพฤต กรรมของประชาชน เป าประสงค เช ง ย ทธศาสตร สถานบร การ และสถาน ประกอบการธ รก จบร การ ม ค ณภาพตามมาตรฐาน ผ บร โภคร บร ส ทธ ประโยชน ในการ ค มครองด านบร การ ประชาชนม ความร ท จาเป นและ พฤต กรรมท ถ กต อง ในการด แล ภาค เคร อข ายม ส วน ร วมในการจ ด ก จกรรมด าน กล ย ทธ พ ฒนาระบบ บร การ ให ได ค ณภาพ มาตรฐานด าน บร หารจ ดการ และบร การ ด าน อาคารสถานท และด าน ว ศวกรรม การแพทย จ ดต งและพ ฒนา กลไกร วม ระหว างภาคร ฐ และเอกชนใน การส งเสร มและ สน บสน นธ รก จ บร การ ให ม ค ณภาพ ตามมาตรฐาน อย างย งย น พ ฒนาองค ความร และ เทคโนโลย ด านระบบ บร การ ส ข ศ กษา และ ภาค ประชาชน พ ฒนา ศ กยภาพและ ถ ายทอด ส ทธ ประโยชน เพ อให ผ บร โภค ได ร บการ ค มครองด าน บร การ ส ง เสร ม พ ฒนา ระบบ รายงาน ข อม ลผ บาบ ด ร กษายา เสพต ด เสร มสร าง จ ตสาน ก ความร และ ท กษะท จาเป นแก ประชาชนให ม พฤต กรรม ท เหมาะสม ส งเสร ม สน บสน น ภาค เคร อข าย ในการ ดาเน น ก จกรรม ด าน - 8 -

9 ภาพท 2 แสดงแผนท ย ทธศาสตร ของกรมสน บสน นบร การ ว ส ยท ศน : เป นองค กรหล กในการค มครองผ บร โภคด านบร การและพ ฒนาศ กยภาพประชาชน ให สามารถพ งตนเองได ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : ค มครองผ บร โภคด าน บร การ ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : เสร มสร างการม ส วนร วม ในการพ ฒนาพฤต กรรมของประชาชน ประส ทธ ผล ตาม ย ทธศาสตร สถานบร การ และสถาน ประกอบการธ รก จบร การ ม ค ณภาพตามมาตรฐาน ผ บร โภคร บร ส ทธ ประโยชน ในการ ค มครองด านบร การ ประชาชนม ความร ท จาเป นและ พฤต กรรมท ถ กต อง ในการด แล ภาค เคร อข ายม ส วน ร วมในการจ ด ก จกรรมด าน ค ณภาพการ ให บร การ สถานบร การ และ สถานประกอบการธ รก จ บร การได ร บการ ส งเสร มพ ฒนาและสน บสน น ให ม ระบบบร หารจ ดการและ ระบบบร การม ค ณภาพตามมาตรฐานท กาหนด สถานบร การ และสถานประกอบการ ธ รก จบร การ ได ร บการต ดตามกาก บ เพ อให ได ตามมาตรฐาน ท กาหนด กล มเป าหมาย ได ร บการ ถ ายทอดความร ความเข าใจ และ บร การข อม ล ข าวสาร องค กรอสม. อปท. และภาค เคร อข ายม ศ กยภาพและได ร บ การสน บสน นให ม ส วนร วมในการจ ด ก จกรรมด าน ประส ทธ ภาพ ของการปฏ บ ต ราชการ พ ฒนา มาตรฐาน และ กฎหมาย ศ กษา ว เคราะห ว จ ยและพ ฒนา องค ความร เทคโนโลย พ ฒนา ระบบการ ส อสาร พ ฒนาระบบ สน บสน นเสร มสร าง ความร วมม อและ สร างแรงจ งใจ พ ฒนาระบบและ กลไกในการส งเสร ม พ ฒนาและ สน บสน นบร การ การพ ฒนา องค กร พ ฒนาระบบบร หาร ความร พ ฒนาระบบ ฐานข อม ลและ เทคโนโลย พ ฒนาศ กยภาพ บ คลากร ปร บปร งและพ ฒนาระบบการ บร หารจ ดการให เหมาะสมและ สน บสน นต อย ทธศาสตร - 9 -

10 ตารางท 1 แสดงต วช ว ดตามประเด นย ทธศาสตร ของกรมสน บสน นบร การ ป 2551 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ 1. ค มครองผ บร โภค ด านบร การ 1. สถานบร การ และสถานประกอบการ ธ รก จบร การม ค ณภาพมาตรฐาน 1. 1 จ า น ว น โ ร ง พ ย า บ า ล ภาคร ฐได ร บการประเม นผ าน เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น บ ร ก า ร ส า ธ า ร ณ ส ข ก ร ะ ท ร ว ง สาธารณส ข (80 แห ง) 1.2 จ านวนสถาน อนาม ยและ ศ นย ช มชนได ร บการ ประเม นผ านเกณฑ มาตรฐาน ศ นย ช มชน (1,000 แห ง) 1. 3 จ า น ว น ส ถ า น บ ร ก า ร ภาคร ฐ ผ านเกณฑ มาตรฐานงานส ขศ กษา ( 650 แห ง) 1.4 ร อยละของสถานบร การ ภาคเอกชนได ค ณภาพ มาตรฐานตามเกณฑ ท กฎหมาย กาหนด (ร อยละ 95) 1.5 ร อยละของสถานประกอบการ ธ รก จบร การได ค ณภาพตาม มาตรฐานท กาหนด (ร อยละ 90) 1.6 จ านวนสถานบร การ ภาคร ฐผ านเกณฑ มาตรฐานด าน อาคารสถานท (120 แห ง) 1.7 จ านวนสถานบร การ ภาคร ฐผ านเกณฑ มาตรฐานด าน ว ศวกรรมการแพทย ( 420 แห ง) 1. พ ฒนาระบบ บร การ ให ได ค ณภาพ มาตรฐานด าน บร หารจ ดการ และบร การ ด านอาคาร สถานท และด าน ว ศวกรรม การแพทย 2. จ ดต งและ พ ฒนากลไกร วม ระหว างภาคร ฐ และภาคเอกชน ในการส งเสร ม และสน บสน น ธ รก จบร การ ให ม ค ณภาพตาม มาตรฐานอย าง ย งย น 3. พ ฒนาองค ความร และ เทคโนโลย ด าน ระบบบร การ ส ขศ กษา และ ภาคประชาชน

11 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ 1. ค มครองผ บร โภค ด านบร การ 2. เสร มสร างการม ส วน ร วมในการพ ฒนา พฤต กรรมของ ประชาชน 2. ผ บร โภคม ความร ความเข าใจในการใช บร การ 1. ประชาชนม ความร ท จาเป นและพฤต กรรมท ถ กต องในการด แล 2. ภาค เคร อข ายม ส วน ร วมในการจ ดก จกรรม ด าน - ร อยละของผ บร โภค กล มเป าหมายร บร ส ทธ ประโยชน การค มครองด าน บร การ (ร อยละ 70) 1. ร อยละของกล มเป าหมายม ความร ท จาเป นในการด แล (ร อยละ 75) 2. ร อยละของหม บ านม การ จ ดการด าน (ร อยละ 50) 4. พ ฒนาศ กยภาพ และถ ายทอดส ทธ ประโยชน เพ อให ผ บร โภคได ร บการ ค มครองด าน บร การ 5. เสร มสร าง จ ตสาน ก ความร และท กษะท จาเป น แก ประชาชนให ม พฤต กรรม ท เหมาะสม 6. ส งเสร ม สน บสน น ภาค เคร อข ายในการ ดาเน นก จกรรม ด าน จากการว เคราะห แผนท ย ทธศาสตร เป าหมายผลผล ต และต วช ว ดผลการด าเน นงาน ใน ป งบประมาณ 2551 ซ งได ม การทบทวนและปร บแก ไขอย างต อเน องจากป 2545 เพ อให สอดคล อง ก บสถานการณ และกรอบนโยบาย กระทรวงสาธารณส ข ตลอดจนข อก าหนดของส าน กงาน คณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ พบว า 1. ภาระงานท กรมสน บสน นบร การด าเน นการส วนใหญ เป นการด าเน นงานตาม ภารก จพ นฐาน ส งผลให หน วยปฏ บ ต ภายใต ส งก ดกรมฯ ย งใช ร ปแบบและกระบวนการท างาน แบบเด มตามโครงสร างขององค กร ต วอย างเช น ส าน กพ ฒนาระบบบร การ เป นหน วยงาน ท ม ภารก จหล กในการส งเสร ม พ ฒนา ควบค มก าก บ และประเม นค ณภาพมาตรฐานบร การ ในสถานบร การภาคร ฐ จะก าหนดกล มเป าหมายในการด าเน นงานตามภารก จหล กของ ตนเองกล มหน ง เช นโรงพยาบาลในภาคกลาง จ านวน 80 แห ง ขณะท กองแบบแผน ซ งม ภารก จ หล กในการส งเสร ม พ ฒนามาตรฐานและสน บสน นการออกแบบอาคารสถานท รวมท งควบค ม กาก บและประเม นมาตรฐานด านอาคารสถานท ในสถานบร การภาคร ฐท กระด บ จะก าหนด กล มเป าหมายอ กกล มหน ง เช น โรงพยาบาลในภาคเหน อ จ านวน 80 แห ง ซ งไม ได เป น กล มเป าหมายเด ยวก น ทาให ท ศทางการดาเน นงานของแต ละหน วยปฏ บ ต ตอบสนองต อภารก จหล ก

12 ของตนเอง ไม ได ม การบ รณาการภารก จของแต ละหน วยปฏ บ ต ให สามารถด าเน นการสน บสน นซ ง ก นและก นเพ อตอบสนองภารก จตามย ทธศาสตร ส งผลให การก าหนดเป าหมายในภาพรวมของ กรมฯ แยกส วนก น ท าให ไม เห นความก าวหน าของการพ ฒนาผลผล ตภารก จภาพรวมในป ต อไป และไม ปรากฎเป าหมายและต วช ว ดระยะยาว (4 ป ) ท บ งช ว า เม อส นส ดแผนผลผล ตเช งย ทธศาสตร จะม ล กษณะเช นใด ท สามารถว ดผลส าเร จ ผลล พธ ต อองค กร ด งน นในป 2552 การก าหนด กล มเป าหมายภาพรวมของกรมฯ ควรบ รณาการให เป นกล มเป าหมายเด ยวก น และก าหนดกรอบ การท างานท บ งบอกถ งผลผล ตเช งย ทธศาสตร ท ช ดเจนและเป นร ปธรรม รวมท งม แผนการ ด าเน นงานท บอกถ งข นตอนความก าวหน าของการพ ฒนาผลผล ตภารก จภาพรวมในแต ละป ให ช ดเจน 2. ต วช ว ดผลงานส วนใหญ เป นต วช ว ดเช งปร มาณ และเช งค ณภาพท ม จ านวนมาก รวมท งไม ครอบคล มท กม ต เน องจากจ านวนต วช ว ดของกรมสน บสน นบร การเด มม จ านวนมากอย แล ว ประกอบก บขาดการว เคราะห การก าหนดต วช ว ดในแต ละระด บท ช ดเจน ส งผลให ต วช ว ดใน แต ละระด บซ าซ อนก น และใช ต วช ว ดต วเด ยวก นท งในระด บผลผล ต และผลล พธ และอ กประการ หน งเก ดจากบ คลากรท เก ยวข องขาดท กษะในการก าหนดต วช ว ด ด งน น ในป ต อไป กรมฯ ต อง ทบทวนต วช ว ดในแต ละระด บและก าหนดต วช ว ดในแต ละระด บให ช ดเจนและเป นร ปธรรม สามารถว ดผลส าเร จได รวมท งพ ฒนาบ คลากรให ม องค ความร และท กษะเพ มมากข น เพ อน าไป ปร บปร งในการกาหนดต วช ว ดให เหมาะสมต อไป 2. ผลการว เคราะห ความเช อมโยงระหว างเป าหมายผลผล ตของกรมสน บสน นบร การ และเป าหมายผลผล ตตามน ยของสาน กงบประมาณ ป งบประมาณ 2551 กรมสน บสน นบร การ ได จ ดท าเป าหมายการให บร การ กลย ทธ ผลผล ต ก จกรรม และต วช ว ดผลการด าเน นงานตามเป าหมายการให บร การและผลผล ตท เช อมโยง สอดคล องก บย ทธศาสตร ระด บกระทรวงและย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณในระด บชาต ภายใต ระบบงบประมาณแบบม งเน นผลงานตามย ทธศาสตร ชาต (SPBB) ด งแสดงภาพท

13 ภาพท 3 แผนภ ม แสดงความเช อมโยงย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ ผลผล ต ก จกรรมหล กและ งบประมาณป 2551 กรมสน บสน นบร การ แผนภ ม แสดงความเช อมโยงย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ ผลผล ต และคาของบประมาณ ป 2551 กรมสน บสน นบร การ ย ทธศาสตร การ จ ดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ 1.ย ทธศาสตร การส งเสร มให ประชาชนม ท ด ม ค ณธรรมนาความร และสามารถปร บต วส ส งคมฐานความร 1.3 ปร บปร งและพ ฒนาระบบแห งชาต และระบบบร การสาธารณส ข รวมท งระบบหล กประก นถ วนหน า ( 723,726,600 บาท) 6. ย ทธศาสตร การร กษาความม นคงของชาต และ ความสงบส ขของส งคม 6.5 ป องก นและปราบปรามอาชญากรรม และยาเสพต ด ( 8,177,000 บาท) เป าหมายการ ให บร การกระทรวง 2. ประชาชนสามารถเข าถ งหล กประก น และได ร บบร การท ม ค ณภาพมาตรฐานอย างท วถ ง และเป นธรรม (524,056,500 บาท) 4.. ประชาชนม พฤต กรรมพอเพ ยง ท ถ กต อง รวมท งม ส วนร วมในการด แลท เหมาะสม (199,670,1 00 บาท) 6. ประชาชนผ เสพและผ ต ดยาเสพต ดได ร บ การบาบ ดร กษาฟ นฟ ให สามารถดาเน นช ว ตได ตามปกต (8,177,000 บาท) ย ทธศาสตร กระทรวง 2.1.พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ และระบบบร การด านให ม ค ณภาพมาตรฐาน ในระบบหล กประก น รวมท งส งเสร มและพ ฒนามาตรฐานการกาก บ สถานบร การด านท งภาคร ฐและภาคเอกชนให ม ค ณภาพ มาตรฐานตามเกณฑ ท กาหนด 4.1. เสร มสร างป จจ ยพ นฐานของการม พฤต กรรม ท ถ กต องอย างพอเพ ยงท เอ อต อ การม ด ของประชาชน 4.2. สร างความเข มแข งในการม ส วนร วมของ กระบวนการภาคประชาชน รวมท ง พ ฒนามาตรการท เอ อต อการปร บเปล ยน พฤต กรรมท ด 6.1 เสร มสร างระบบการเฝ าระว ง ควบค ม ป องก น บาบ ด ร กษาและฟ นฟ สภาพของประชาชนผ เสพ และผ ต ดยาเสพต ดให ม ประส ทธ ภาพและย งย น เป าหมายการให บร การ หน วยงาน 1. สถานบร การและ สถานประกอบการธ รก จบร การม ค ณภาพตามมาตรฐาน ( 504,273,100 บาท) 2.ผ บร โภคร บร ส ทธ ประโยชน ในการค มครองด านบร การ ( 19,783,400 บาท ) 1. ประชาชนม ความร ท จาเป น และพฤต กรรมท ถ กต องในการด แล ( 67,292,300 บาท ) 2..ภาค เคร อข ายม ส วนร วม ในการจ ดก จกรรมด าน ( 132,377,800 บาท) 1..สถานบร การ ม ระบบรายงานข อม ลผ บาบ ดร กษายาเสพต ด ( 8,177,000 บาท ) กลย ทธ กรม 1.พ ฒนาระบบบร การให ได ค ณภาพมาตรฐาน ด านบร หารจ ดการ และ บร การ ด านอาคารสถานท และ ด านว ศวกรรมการแพทย ( 360,950,900 บาท) 2.จ ดต งและพ ฒนากลไกร วมระหว าง ภาคร ฐและเอกชนในการส งเสร ม และสน บสน นธ รก จบร การให ม ค ณภาพตามมาตรฐานอย างย งย น (22,224,200 บาท) 3. พ ฒนาองค ความร และ เทคโนโลย ด านระบบบร การ ส ขศ กษา และ ภาคประชาชน (121,098,000 บาท) 1.พ ฒนาศ กยภาพและถ ายทอด ส ทธ ประโยชน เพ อให ผ บร โภค ได ร บการค มครอง (19,783,400 บาท) 1. เสร มสร างจ ตสาน ก ความร และท กษะท จาเป นแก ประชาชน ให ม พฤต กรรม ท เหมาะสม ( 67,292,300 บาท) 1. ส งเสร มสน บสน นภาค เคร อข าย ในการดาเน นก จกรรมด าน ( 132,377,800 บาท) 1. ส งเสร มพ ฒนาระบบ รายงานข อม ลผ บาบ ดร กษา ยาเสพต ด (8,177,000 บาท) ผลผล ต 1.ผลงานการส งเสร ม พ ฒนาและควบค ม กาก บค ณภาพมาตรฐาน บร การใน สถานบร การ ภาคร ฐและเอกชน (113,169,400 บาท) 2.ผลงานการส งเสร ม พ ฒนาและควบค ม กาก บค ณภาพ มาตรฐานด านอาคาร สถานท ใน สถานบร การภาคร ฐ (90,361,200 บาท) 3.ผลงานการส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนา ค ณภาพตามมาตรฐาน ด านว ศวกรรม การแพทย ในสถาน บร การภาคร ฐ ( 157,420,300 บาท) 4.ธ รก จบร การ ได ร บการส งเสร มและ สน บสน นให ม ค ณภาพ และมาตรฐาน (22,224,200 บาท) 5.ผลงานการว จ ย พ ฒนา องค ความร และเทคโนโลย ด านระบบร การ ส ขศ กษา และภาคประชาชน ( 121,098,000 บาท) 6..ผลงานการส งเสร มค มครอง ผ บร โภคด านบร การ (19,783,400 บาท) 7.ประชาชนและอาสาสม คร สาธารณส ขกล มเป าหมายได ร บการ ถ ายทอดความร ด านเพ อนา ไปส การปร บเปล ยนพฤต กรรม ( 67,292,300 บาท) 8.ภาค เคร อข ายได ร บการ ส งเสร มและสน บสน นให ม ก จกรรมด าน ( 132,377,800 บาท) 9. ระบบรายงานข อม ลผ บาบ ดร กษา ยาเสพต ดได ร บการปร บปร งและพ ฒนาเพ อ ให ได ข อม ลท ม ค ณภาพ (8,177,000 บาท) ก จ กรรม หล ก 1.1 ส งเสร ม พ ฒนา ควบค ม กาก บและประเม นค ณภาพ มาตรฐานบร การใน สถานบร การภาคร ฐ (90,502,800 บาท) 1.2 ส งเสร ม พ ฒนาและควบค ม กาก บสถานบร การ ภาคร ฐให ได ค ณภาพมาตรฐาน งานส ขศ กษา ( 9,372,600 บาท) 1.3 ส งเสร มพ ฒนา และ ควบค ม กาก บสถานบร การ ภาคเอกชนให ได ค ณภาพ มาตรฐานตามท กฎหมายกาหนด (13,294,000 บาท) 2.1 ส งเสร ม พ ฒนา มาตรฐาน และสน บสน น การออกแบบ อาคารสถานท ในสถานบร การ ภาค ร ฐท กระด บ ( 43,140,200 บาท) 2.2 ควบค ม กาก บและ ประเม น มาตรฐานด าน อาคาร สถานท ใน สถานบร การ ภาคร ฐท ก ระด บ ( 47,221,000 บาท) 3.1 ส งเสร ม สน บสน นและ พ ฒนาค ณภาพ มาตรฐานด าน ว ศวกรรม การแพทย ใน สถานบร การ ภาคร ฐ ( 157,420,300 บาท) 4.1 ส งเสร ม พ ฒนา และกาก บ สถานประกอบการเพ อธ รก จ บร การ 3 ประเภท ให ม ค ณภาพตามมาตรฐาน ท กาหนด ( 18,173,900 บาท) 4.2 ส งเสร มและสน บสน น สถานพยาบาลภาคเอกชน ม ค ณภาพตามมาตรฐานเป นท ยอมร บของต างประเทศ (4,050,300 บาท) 5.1 ศ กษา ว เคราะห ว จ ย พ ฒนา ร ปแบบ เพ อ พ ฒนาองค ความร และ เทคโนโลย ด านระบบ บร การ ส ขศ กษาและ ภาค ประชาชน ( 121,098,000 บาท) 6.1 ส งเสร มการ ร บร ส ทธ ประโยชน ด านบร การ และสร างเคร อข าย ค มครอง บร การ ( 4,511,500 บาท) 6.2 พ ฒนา ปร บปร ง แก ไขกฎหมาย เฝ าระว ง และ ร บเร องร องเร ยน (4,173,300 บาท) 6.3 ส งเสร ม ควบค ม กาก บ ประกอบการ (11,098,600 บาท) 7.1 ถ ายทอดความร ด าน ส อาสาสม ครสาธารณส ข ภาค เคร อข าย ช มชนและประชาชน (67,292,300 บาท) 8.1 ส งเสร มและสน บสน น ภาค เคร อข าย ในการจ ดก จกรรม (132,377,800 บาท) 9.1 พ ฒนาระบบรายงานข อม ล ผ บาบ ดร กษา ยาเสพต ด (8,177,500 บาท) สร ปความเช อมโยงกรมสบส. และคาของบประมาณ ป 2551ข อม ล ณ ว นท 10 ก.ย 2550 รวมงบประมาณท ได ร บ 731,903,600 บาท จ ดทาโดย กล มนโยบายและแผน สาน กบร หาร

14 จากแผนภ ม ด งกล าวข างต น แสดงความเช อมโยงระหว างเป าหมายผลผล ตของกรมสน บสน น บร การ ก บเป าหมายการให บร การกรมฯ และเป าหมายการให บร การกระทรวง รวมท ง ย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ ป งบประมาณ 2551 พบว า ผลผล ตหล กของกรมฯ ท กผลผล ต สอดคล องก บเป าหมายการให บร การกรมฯ และเป าหมายการให บร การกระทรวง รวมท ง ย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ ของป งบประมาณ 2551 ม เพ ยงผลผล ตเด ยวท ไม ได ตอบสนอง ต อเป าประสงค เช งย ทธศาสตร ของกรมฯ โดยตรง ได แก ผลผล ตท 9 : ระบบรายงานข อม ลผ บาบ ดร กษายาเสพต ดได ร บการปร บปร งและพ ฒนาเพ อให ได ข อม ลท ม ค ณภาพ เน องจากในป 2551 ไม ได ก าหนดเป าประสงค เช งย ทธศาสตร ไว ในแผนท ย ทธศาสตร จากการท ไม ได เป นภารก จหล ก ของกรมฯ ทาให ขาดความเช อมโยงของผลผล ตในข อน แต กรมฯได จ ดท าระบบข อม ลผ บ าบ ดร กษา ยาเสพต ด เพ อเป นฐานข อม ลส าหร บการรายงาน ต ดตามและเฝ าระว งป ญหายาเสพต ด (บสต.) ให ก บกระทรวงสาธารณส ขและหน วยงานภายนอก ด งน น ในป 2552 กรมฯ ต องม การทบทวนการ ก าหนดผลผล ตหล กให เช อมโยงก บเป าประสงค เช งย ทธศาสตร และครอบคล มในท กประเด น ย ทธศาสตร เพ อให แผนท ย ทธศาสตร ของกรมฯ ม ความครอบคล มก บก จกรรมท กรมฯ ด าเน นการ และสามารถช ว ดผลส มฤทธ การทางานเช งย ทธศาสตร ได อย างช ดเจน 3. ผลการว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และงบประมาณ ป งบประมาณ การก าหนดผลผล ตของกรมสน บสน นบร การย งเป นไปตามบทบาทหน าท ท ก าหนดตามกฎหมายท กรมฯ ด าเน นการ โดยหน วยปฏ บ ต ภายในกรมฯย งค นเคยก บการก าหนด ผลผล ตและโครงการจากส วนกลาง ถ งแม ว าจะม การปร บเปล ยนโครงสร างการปกครองจากผลของ การกระจายอ านาจและการปฏ ร ประบบราชการ แต ไม ปรากฎข อม ลเก ยวก บการศ กษาความต องการ ป ญหา หร อเร องท สนใจจากกล มเป าหมายและผ ม ส วนได ส วนเส ยโดยตรง เป นเพ ยงกระบวนการเก บ รวบรวมข อม ลสถานการณ ท เก ยวข องโดยหน วยปฏ บ ต ภายในกรมฯเอง เป นผ ก าหนด ท าให ผลผล ตท เก ดข นของกรมฯ ไม ตรงก บความต องการของกล มเป าหมาย และผ ม ส วนได ส วนเส ยโดยตรง ด งน น ในป 2552 ควรให ความส าค ญก บการก าหนดผลผล ตของกรมฯ โดยศ กษาความต องการ ป ญหา หร อ เร องท สนใจของกล มเป าหมายและผ ม ส วนได ส วนเส ยอย างจร งจ งและเป นร ปธรรม เช น ม การจ ด ประช มกล มเป าหมายและผ ม ส วนได ส วนเส ย ของกรมฯ (ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ด / สถานพยาบาลภาคเอกชน) เพ อให ได ข อม ลความต องการ ความคาดหว ง ท งในระยะส นและระยะยาว ของกล มเป าหมายและผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อน ามาประกอบการพ จารณาในการก าหนดผลผล ตของ กรมฯ ให ตอบสนองต อความต องการของกล มเป าหมายและผ ม ส วนได ส วนเส ย ซ งเป นข อท ควร ปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในเกณฑ การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ หมว ด 3 การให ความสาค ญก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย

15 3.2 การจ ดท าแผนปฏ บ ต การป งบประมาณ 2551 กรมสน บสน นบร การ ประกอบด วย โครงการท หน วยปฏ บ ต ภายใต ส งก ดกรมฯ จ ดท าเพ อด าเน นงานและตอบเป าหมาย ผลผล ตตามน ยสาน กงบประมาณ ซ งโครงการท กาหนดไว ส วนใหญ เป นโครงการท เป นไปตามภารก จ พ นฐานของหน วยงาน และเป นแผนปฏ บ ต การฯ ตามบทบาทหน าท ของหน วยปฏ บ ต โดยในป 2551 ไม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การเช งย ทธศาสตร แยกออกมาอย างช ดเจน ท าให โครงการท อย ในแผนปฏ บ ต การฯ เป นโครงการตามภารก จพ นฐานรวมภายใต หน วยปฏ บ ต ท ร บผ ดชอบ ซ งแตกต างจากแผนค าขอ งบประมาณขาข นท ม การแยกโครงการท ก าหนดเป นผลผล ตเช งย ทธศาสตร ท ตอบสนองต อ ย ทธศาสตร อย างช ดเจนเพ อเสนอของบประมาณจากส าน กงบประมาณ ด งน น โครงการท ปรากฏใน แผนปฏ บ ต การป 2551 จ งม โครงการย อยเป นจ านวนมากและใช งบประมาณไม มากน กในแต ละ โครงการ เน องจากเป นโครงการท แยกส วนในแต ละหน วยปฏ บ ต ขาดการบ รณาการโครงการเพ อ ตอบเป าหมายผลผล ตเช งย ทธศาสตร ท าให การถ ายทอดเป าหมายผลผล ตและก จกรรม รวมท ง งบประมาณไปส หน วยปฏ บ ต ส าหร บจ ดท าโครงการไม ช ดเจน ส งผลให บ คลากรกล มวางแผนและ บร หารแผนของหน วยปฏ บ ต ไม เข าใจการจ ดท าโครงการในแผนปฏ บ ต การฯ ท าให โครงการตาม แผนปฏ บ ต การไม สอดคล องก บผลผล ตท ต องการ ในป 2552 กรมฯ ควรก าหนดเป าหมายผลผล ต ก จกรรม และงบประมาณ รวมท งต วช ว ดในแต ละระด บให ช ดเจน พร อมท งพ ฒนากระบวนก าร ส อสาร สร างความเข าใจก บบ คลากรกล มวางแผนและบร หารแผนของแต ละหน วยปฏ บ ต โดยใช ว ธ การจ ดประช มเพ อส อสาร ถ ายทอดเป าหมายผลผล ต ก จกรรม และงบประมาณ ขณะเด ยวก นควรม การส อสารประชาส มพ นธ ในแต ละหน วยปฏ บ ต ให ก บบ คลากรกล มอ นๆ เข าใจเก ยวก บการก าหนด เป าหมายผลผล ตฯ และการจ ดทาโครงการในแผนปฏ บ ต การฯ 3.3 ผลการด าเน นงานตามต วช ว ดระด บกรมฯ ส วนใหญ เป นไปตามแผนท ก าหนดแต ไม ม การว เคราะห ในเช งล กถ งผลส าเร จท แท จร ง ขาดการประเม นผลในเช งค ณภาพ รวมท งไม ม การ รวบรวมป ญหาอ ปสรรคแม จะม การจ ดท าสร ปบทเร ยนจากการด าเน นงานไว บ าง แต น าเสนออย ใน วงจ าก ดเฉพาะผ ท ร บผ ดชอบน นๆ ไม ม การเผยแพร ให บ คลากรท วไปได ร บทราบ ด งน น ในป 2552 กรมฯ ควรจ ดประช มการนาเสนอผลงานของแต ละหน วยปฏ บ ต ในภาพรวม โดยให บ คลากรท กหน วย ปฏ บ ต ในส งก ดกรมฯ เข ามาม ส วนร วมในการร บทราบผลการดาเน นงาน เพ อน าไปส การทบทวนและ น าองค ความร ท ได จากการเข าร วมประช มด งกล าวมาปร บใช ในการประเม นและว เคราะห ผลการ ดาเน นงานของหน วยปฏ บ ต และของกรมฯ อย างต อเน อง 3.4 ว ธ การจ ดสรรงบประมาณในป 2551 ม งบประมาณท ใช ส าหร บด าเน นงานตามภารก จ เช งย ทธศาสตร เพ อข บเคล อนย ทธศาสตร ของกรมฯและตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณส ข ร อยละ 10 เพ อเป นกลไกท ช วยผล กด นการพ ฒนาภารก จด านย ทธศาสตร ในช วงแรก และท าให ท ก หน วยปฏ บ ต ภายในกรมฯ เห นความส าค ญและเร มปร บกระบวนการวางแผนให สอดคล องก บ ย ทธศาสตร ของกรมฯ มากข น โดยจ ดสรรเป นรายโครงการและม เฉพาะบางหน วยปฏ บ ต ท ได ร บการ

16 จ ดสรรงบประมาณ ท าให บางหน วยปฏ บ ต ได ร บงบประมาณเพ มข นแต ย งคงน าส งเป าหมายผลผล ต เท าเด ม ก อให เก ดความซ าซ อนและเก ดป ญหาความไม สมด ลในการบร หารงบประมาณของหน วย ปฏ บ ต ก บแผนการด าเน นงานด านย ทธศาสตร ท วางไว ในป 2552 กรมฯ ควรม การก าหนดเป าหมาย ผลผล ตเช งย ทธศาสตร ให ช ดเจน เพ อให หน วยปฏ บ ต สามารถใช งบประมาณจ ดท าโครงการให สอดคล องก บย ทธศาสตร และใช ทร พยากรท ม อย ให เก ดประโยชน ในการผล กด นย ทธศาสตร ได อย าง ม ประส ทธ ภาพ 3.5 การถ ายทอดแผนย ทธศาสตร ส การปฏ บ ต แม จะใช กระบวนการม ส วนร วมในการ จ ดท าแผนย ทธศาสตร ระด บกรมฯ โดยม ผ แทนจากหน วยปฏ บ ต เข าร วมกระบวนการโดยตลอดเพ อ สร างความเข าใจในการจ ดท าแผนฯ ต งแต เร มต น พร อมท งม การประช มเจ าหน าท ท ร บผ ดชอบจ ดท า แผนของหน วยปฏ บ ต เพ อช แจงถ ายทอดเป าหมายและต วช ว ด แต ย งม ป ญหาในการน าไปถ ายทอดส ผ บร หารของหน วยปฏ บ ต และผ จ ดท าโครงการ ส งผลให แผนของหน วยปฏ บ ต ไม สอดคล องก บ ย ทธศาสตร ของกรมฯ ด งน น การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ป ต อไป กรมฯ ต องจ ดประช มช แจงท งใน ระด บผ บร หารกรมฯ / ผ บร หารหน วยปฏ บ ต เพ อร บทราบและน าไปถ ายทอดให แก เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต ในหน วยปฏ บ ต พร อมท งจ ดประช มถ ายทอดนโยบาย และแนวทางการด าเน นงานแก ผ ร บผ ดชอบการ จ ดทาแผนในหน วยปฏ บ ต ต างๆ เพ อนาไปจ ดทาโครงการให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร 10. การนาไปใช ประโยชน ทราบถ งแนวค ด กระบวนการพ ฒนาแผนย ทธศาสตร การแปลงย ทธศาสตร ส การปฏ บ ต และ ป ญหาอ ปสรรคในการจ ดการเช งย ทธศาสตร ตลอดจนการบร หารงบประมาณของกรมสน บสน น บร การ ป งบประมาณ 2551 เพ อใช เป นข อเสนอในการปร บปร งและจ ดท าแนวทางในการ บร หารจ ดการย ทธศาสตร และงบประมาณ รวมท งการจ ดท าแผนบร หารราชการแผ นด นและ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2552 ให เช อมโยงสอดคล องก บผลผล ตและเป าหมายตามย ทธศาสตร ของกรมสน บสน นบร การต อไป 11. ความย งยากในการดาเน นการ/ป ญหา/อ ปสรรค 11.1 จากการศ กษาคร งน ได พบก บอ ปสรรคส าค ญในการเก บรวบรวมข อม ล ส วนใหญ เป น เอกสารส าหร บการน าเสนอข อม ลในท ประช ม และข อม ลสร ปผลการประช มหลายคร งไม ได ถ ก รวบรวมและจ ดท ารายงานเป นเอกสารไว ประกอบก บผ ร บผ ดชอบกระจายอย ตามหน วยงานอ นๆท ไม ใช กล มนโยบายและแผน ท าให ยากในการต ดตามเอกสารรายงานกลายเป นข อจ าก ดในการ ว เคราะห และสร ปผลข อม ลในบางประเด น 11.2 การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และงบประมาณ กรณ ศ กษา กรม สน บสน นบร การ ป งบประมาณ 2551 ในภาพรวมของกรมฯ โดยว เคราะห ในท กกระบวนการ ต งแต การวางแผนย ทธศาสตร การถ ายทอดแผนย ทธศาสตร ส การปฏ บ ต รวมท งการควบค มและ

17 ประเม นผลแผน รวมท งระบบงบประมาณ จ าเป นต องอาศ ยความร ท งในภาพกว างและเช งล กเพ อ ว เคราะห ความเช อมโยงผลผล ต กล มเป าหมายผ ร บบร การกลย ทธ ร ปแบบการจ ดการตลอดจนการ พ ฒนาสมรรถนะบ คลากร รวมท งการบร หารจ ดการด านงบประมาณ เพ อน ามาส งเคราะห เป น ข อเสนอแนะในการปร บปร งการบร หารจ ดการเช งย ทธศาสตร ของกรมสน บสน นบร การในป ต อไป 11.3 ความย งยากในการใช ภาษาเข ยนและการจ ดร ปแบบเอกสารต องสามารถส อสารให ผ อ น มองเห นภาพดาเน นงานอย างช ดเจนเป นร ปธรรม 12. ข อเสนอแนะ/ว จารณ 12.1 กรมสน บสน นบร การ ต องศ กษาความต องการของผ ร บบร การอย างจร งจ งและนา ผลการว เคราะห ผลการดาเน นงานในป 2551 / ช องว างระหว างผลงานและเป าหมายท ก าหนด รวมท ง ป ญหาอ ปสรรคต างๆ มาปร บปร ง Road map ของภารก จย ทธศาสตร ให เป นร ปธรรม โดยม แผนการ พ ฒนาท บ งบอกถ งข นตอนความก าวหน าในแต ละป ให ช ดเจน และกาหนดกรอบการท างานท แสดงถ ง ประเด นเช อมโยงบ รณาการระหว างโครงการต างๆเพ อให เก ดเอกภาพในการทางานภายใต ย ทธศาสตร ของกรมฯ 12.2 ควรทบทวนต วช ว ดท จ าเป นเพ มเต ม เพ อให ครอบคล มท กม ต ในท กผลผล ต และแต ละ ระด บให ช ดเจนและเป นร ปธรรม โดยส าน ก/กอง ควรเตร ยมข อม ลพ นฐานให ครอบคล มและช ดเจน รวมท งการว เคราะห บทเร ยนการบร หารจ ดการของกรมฯจากหน วยสน บสน นเพ อปร บปร งต วช ว ดให เช อมโยงก บระบบการประเม นผลท งในระด บกรมฯ กระทรวง และระด บชาต ส าหร บใช เป น เคร องม อกาก บ ต ดตาม ประเม นผลและพ ฒนาประส ทธ ภาพของการดาเน นงาน 12.3 ควรทบทวนการกาหนดผลผล ตของกรมฯให สอดคล องก บเป าประสงค เช งย ทธศาสตร ของ กรมฯ และครอบคล มในท กประเด นย ทธศาสตร เพ อน าไปส ผลผล ตหล กและเช อมโยงผลผล ตท เก ยวเน องเพ อให สามารถช ว ดผลส มฤทธ การทางานเช งย ทธศาสตร ได ช ดเจน 12.4 การจ ดวางแผนย ทธศาสตร ของกรมฯในระยะยาว ควรให ความส าค ญก บการก าหนด กล มเป าหมายให ละเอ ยดช ดเจนและศ กษาความต องการ ป ญหา หร อเร องท สนใจของกล มเป าหมาย ผ ร บบร การและกล มผ ใช ประโยชน อย างจร งจ ง มาประกอบการพ จารณาเพ อให การก าหนดผลผล ต ของกรมฯ ม ค ณล กษณะตรงก บความต องการ ซ งเป นข อท ควรปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในเกณฑ การ พ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ หมวด 3 การให ความส าค ญก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย 12.5 กรมฯ ควรทบทวนแผนท ย ทธศาสตร โดยก าหนดเป าหมาย กลย ทธ แผนการด าเน นงาน ต วช ว ดและคาอธ บายให ช ดเจน พร อมท งพ ฒนากระบวนการส อสารสร างความเข าใจก บบ คลากรท ว ท งองค กรอย างจร งจ ง เสร มสมรรถนะให กล มงานนโยบายและแผนของหน วยงาน ซ งเป นกล ม

18 วางแผนและบร หารแผนงานท กหน วยปฏ บ ต ให เป นเคร อข ายภายในท เข มแข งในการส อสารถ ายทอด แผนย ทธศาสตร แทนกรมฯ ได อาจใช ว ธ การจ ดท าค ม อปฏ บ ต งานหร อน เทศงาน เป นต น เพ อเป น การช วยจ ดระบบการส อสารประชาส มพ นธ งานกลย ทธ ภายในกรมฯให บ คลากรร บร และเข าใจได อย างกว างขวาง 12.6 การวางแผนย ทธศาสตร ระยะยาวหร อแผนป กรมฯควรทบทวนค าส งมอบหมายงานและ โครงสร างองค กรท รองร บภารก จย ทธศาสตร ให สอดคล องบทบาทหน าท เด มของหน วยงาน ผ บร หาร จ าเป นต องให ความส าค ญในการวางบ คลากรและพ ฒนาสมรรถนะให เหมาะสม ม การเตร ยมระบบ ในการรายงานผลงานให ท นสถานการณ ม การก าก บ ต ดตามงานอย างต อเน องและจร งจ ง รวมท งจ ด กระบวนการให ม การน าเสนอผลส าเร จของงานของแต ละหน วยงานในภาพรวม เพ อน าไปส การ ทบทวนปร บแผนให เหมาะสม โดยให บ คลากรท กหน วยงานในส งก ดกรมฯเข ามาม ส วนร วมและน า องค ความร ท ได มาปร บใช ในการประเม นและว เคราะห ผลการด าเน นงานของหน วยปฏ บ ต และของ กรมฯอย างต อเน อง ขอร บรองว าผลงานด งกล าวข างต นเป นความจร งท กประการ ลงช อ (นางจาร ท ศน ต งก รต ช ย) ผ เสนอผลงาน... /.../... ขอร บรองว าส ดส วนหร อล กษณะงานในการดาเน นการของผ เสนอข างต นถ กต องตรงก บ ความเป นจร งท กประการ ลงช อ... ลงช อ... (...) (...) ผ ร วมดาเน นการ ผ ร วมดาเน นการ... /.../ /.../... ลงช อ... ลงช อ... (...) (...) ผ ร วมดาเน นการ ผ ร วมดาเน นการ... /.../ /.../

19 ได ตรวจสอบแล วขอร บรองว าผลงานด งกล าวข างต นถ กต องตรงก บความเป นจร งท กประการ ลงช อ... ลงช อ... (...) (...) ตาแหน ง ห วหน ากล มนโยบายและแผน ผ อานวยการสาน กบร หาร... /.../ /.../... หมายเหต 1. หากผลงานม ล กษณะเฉพาะ เช น แผ นพ บ หน งส อ แถบบ นท กเส ยง ฯลฯ ผ เสนอ งานอาจส งผลงานจร งประกอบการพ จารณาของคณะกรรมการก ได 2. จานวนไม เก น 15 หน า

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด..

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. แบบประเม น การพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อม ขององค กรปกครองส วนท องถ น ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. ประเด นการประเม น หมวด 1 การนาองค กร 1. องค กรปกครองส วนท องถ นม การกาหนดว ส ยท ศน ค าน ยม

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 นางศ ร ธนาพร ชค ตตร ย การศ กษาเร อง ย ทธศาสตร การด าเน นงานด านเด กตามแผนพ ฒนาเด กและ เยาวชนแห งชาต พ.ศ. 2555-2559 ม ว ตถ ประสงค

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อระดมความค ดในการ จ ดทาโครงการตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ 2559 ว นท 13 ม นาคม 2558

การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อระดมความค ดในการ จ ดทาโครงการตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ 2559 ว นท 13 ม นาคม 2558 การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อระดมความค ดในการ จ ดทาโครงการตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ 2559 ว นท 13 ม นาคม 2558 ว ธ การจ ดสรรงบประมาณของหน วยงานราชการไทย ในป จจ บ น ใช ว ธ การแบบม งเน นผลงาน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) โครงการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช เทคโนโลย ท นสม ย (Riverbank Filtration) ระยะท 1 การศ กษาความเหมาะสมการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช

More information