การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และ งบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ ป งบประมาณ 2551

Size: px
Start display at page:

Download "การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และ งบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ ป งบประมาณ 2551"

Transcription

1 การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และ งบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การ ป งบประมาณ 2551

2 ผลงานท เป นผลการดาเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงานเร อง การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และงบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน นบร การ ป งบประมาณ ระยะเวลาท ดาเน นการ ต ลาคม 2550-ก นยายน ส ดส วนของผลงานในส วนท ตนเองปฏ บ ต 100% 4. ผ ร วมจ ดทาผลงาน (ไม ม ) 5. บทค ดย อ การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และงบประมาณ กรณ ศ กษา กรมสน บสน น บร การ ป งบประมาณ 2551 เป นการศ กษาเช งพรรณนา ว ตถ ประสงค เพ อว เคราะห กระบวนการ ผลการด าเน นงาน ป ญหาอ ปสรรค ข อด และข อควร ปร บปร งในการจ ดการเช งย ทธศาสตร ของกรมสน บสน นบร การ ในป งบประมาณ 2551 และ ว เคราะห ความเช อมโยงระหว างเป าหมายผลผล ตเช งย ทธศาสตร ของกรมฯ และเป าหมายผลผล ต ตามน ยของส าน กงบประมาณ เพ อจ ดท าเป นข อเสนอแนวทางในการบร หารจ ดการเช งย ทธศาสตร และงบประมาณ รวมท งจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป 2552 ว ธ การศ กษา ศ กษาว เคราะห เฉพาะในส วนของกระบวนการถ ายทอดแผนย ทธศาสตร แผนปฏ บ ต การ และกระบวนการควบค ม ก าก บ ต ดตามให ได ผลผล ตเช งย ทธศาสตร ท ตอบสนอง ต อผลผล ตตามน ยของส าน กงบประมาณท ก าหนดไว ในเอกสารงบประมาณรายจ ายประจ าป 2551 เคร องม อท ใช ในการศ กษา ค อ รายงานและเอกสารสร ปการประช มการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2551 กรมสน บสน นบร การ / รายงานและ เอกสารสร ปผลการทบทวนกระบวนการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมสน บสน นบร การ ป งบประมาณ 2551 / รายงานผลการดาเน นงานและผลการใช จ ายงบประมาณ กรมสน บสน นบร การ ป งบประมาณ 2551 ตามแบบรายงานของสาน กงบประมาณ ผลการศ กษา 1. ผลการทบทวนแผนท ย ทธศาสตร และเป าหมายผลผล ตของกรมสน บสน นบร การ พบว า 1.1 ภาระงานท กรมสน บสน นบร การด าเน นการส วนใหญ เป นการด าเน นงานตาม ภารก จพ นฐาน ส งผลให หน วยปฏ บ ต ภายใต ส งก ดกรมฯ ย งใช ร ปแบบกระบวนการท างานแบบเด ม ตามโครงสร างขององค กร การก าหนดกล มเป าหมายแยกส วนก นในแต ละหน วยปฏ บ ต อย างช ดเจน - 2 -

3 ไม ได ม การบ รณาการภารก จของหน วยปฏ บ ต ให สามารถด าเน นการสน บสน นซ งก นและก น เพ อ ตอบสนองภารก จย ทธศาสตร ส งผลให การก าหนดเป าหมายในภาพรวมของกรมฯ แยกส วนก น ท าให ไม เห นความก าวหน าของการพ ฒนาผลผล ตภารก จภาพรวมในป ต อไป และไม ปรากฏ เป าหมายและต วช ว ดระยะยาว (4 ป ) ท บ งช ว าเม อส นส ดแผนผลผล ตเช งย ทธศาสตร จะม ล กษณะ เช นใดท สามารถว ดผลสาเร จ ผลล พธ ต อองค กร 1.2 ต วช ว ดผลงานส วนใหญ เป นต วช ว ดเช งปร มาณ และเช งค ณภาพท ม จ านวนมาก รวมท งไม ครอบคล มท กม ต เน องจากจานวนต วช ว ดของกรมสน บสน นบร การเด มม จ านวน มากอย แล ว ประกอบก บขาดการว เคราะห การก าหนดต วช ว ดในแต ละระด บท ช ดเจน ส งผลให ต วช ว ดในแต ละระด บซ าซ อนก น และใช ต วช ว ดต วเด ยวก นท งในระด บผลผล ต และผลล พธ และ อ กประการหน งเก ดจากบ คลากรท เก ยวข องขาดท กษะในการก าหนดต วช ว ด จ งต องใช เวลาใน การศ กษาทบทวน และพ ฒนาบ คลากรให ม องค ความร และท กษะเพ มมากข น เพ อน าไปปร บปร งใน การกาหนดต วช ว ดให เหมาะสมต อไป 2. ผลการว เคราะห ความเช อมโยงระหว างเป าหมายผลผล ตของกรมสน บสน นบร การ และเป าหมายผลผล ตตามน ยของส าน กงบประมาณ พบว า ผลผล ตหล กของกรมฯ ท กผลผล ต เช อมโยงก บเป าหมายการให บร การกรมฯ และเป าหมายการให บร การกระทรวง รวมท งย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณของป งบประมาณ 2551 ซ งสอดคล องก บเป าหมายผลผล ตตามน ยของส าน ก งบประมาณ ม เพ ยงผลผล ตเด ยวท ไม ได ตอบสนองต อเป าประสงค เช งย ทธศาสตร ของกรมฯ โดยตรง ได แก ผลผล ตท 9 : ระบบรายงานข อม ลผ บ าบ ดร กษายาเสพต ดได ร บการปร บปร งและ พ ฒนาเพ อให ได ข อม ลท ม ค ณภาพ เน องจากในป 2551 ไม ได ก าหนดเป าประสงค เช งย ทธศาสตร ไว ในแผนท ย ทธศาสตร เน องจากไม ได เป นภารก จหล กของกรมฯ โดยตรง 3. ผลการว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และงบประมาณ ป งบประมาณ การกาหนดผลผล ตของกรมสน บสน นบร การย งเป นไปตามบทบาทหน าท ท ก าหนดตามกฎหมายท กรมฯ ด าเน นการ โดยหน วยปฏ บ ต ภายในกรมฯ ย งค นเคยก บการก าหนด ผลผล ตและโครงการจากส วนกลาง ถ งแม ว าจะม การปร บเปล ยนโครงสร างการปกครองจากผลการ กระจายอ านาจและการปฏ ร ปของระบบราชการ แต ไม ปรากฎข อม ลเก ยวก บการศ กษาความต องการ ป ญหาหร อเร องท สนใจจากกล มเป าหมายและผ ม ส วนได ส วนเส ยโดยตรง เป นเพ ยงกระบวนการหน ง ของการรวบรวมข อม ลสถานการณ ท เก ยวข องโดยหน วยปฏ บ ต ภายในกรม ฯ เป นผ กาหนด 3.2 การจ ดท าโครงการภายใต แผนปฏ บ ต การป งบประมาณ 2551 ส วนใหญ เป นโครงการท จ ดท าเพ อด าเน นงานตามภารก จพ นฐานของหน วยปฏ บ ต ไม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การเช งย ทธศาสตร แยกออกมาอย างช ดเจน ทาให โครงการท ปรากฎในแผนปฏ บ ต การฯ ม โครงการเป นจ านวนมากและใช งบประมาณส าหร บด าเน นงานแต ละโครงการไม มากน ก เน องจากเป นโครงการท แยกส วนในแต ละ หน วยปฏ บ ต ขาดการบ รณาการโครงการเพ อตอบเป าหมายผลผล ตเช งย ทธศาสตร - 3 -

4 3.3 ผลการด าเน นงานตามต วช ว ดระด บกรมฯ ส วนใหญ เป นไปตามแผนท ก าหนดแต ไม ม การว เคราะห ในเช งล กถ งผลส าเร จท แท จร ง ขาดการประเม นผลในเช งค ณภาพ รวมท งไม ม การ รวบรวมป ญหาอ ปสรรคแม จะม การจ ดท าสร ปบทเร ยนจากการด าเน นงานไว บ าง แต น าเสนออย ใน วงจาก ดเฉพาะผ ท ร บผ ดชอบน นๆ ไม ม การเผยแพร ให บ คลากรท วไปได ร บทราบ 3.4 ว ธ การจ ดสรรงบประมาณในป 2551 ม งบประมาณท ใช ส าหร บด าเน นงานตามภารก จ เช งย ทธศาสตร เพ อข บเคล อนย ทธศาสตร ของกรมฯและตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณส ข ร อยละ 10 เพ อเป นกลไกท ช วยผล กด นการพ ฒนาภารก จด านย ทธศาสตร ในช วงแรก และท าให ท ก หน วยปฏ บ ต ภายในกรมฯ เห นความส าค ญและเร มปร บกระบวนการวางแผนให สอดคล องก บ ย ทธศาสตร ของกรมฯ มากข น โดยจ ดสรรเป นรายโครงการและม เฉพาะบางหน วยปฏ บ ต ท ได ร บ การจ ดสรรงบประมาณ ท าให ม บางหน วยปฏ บ ต ได ร บงบประมาณเพ มข นแต ย งคงน าส งเป าหมาย ผลผล ตเท าเด ม ก อให เก ดความซ าซ อนและเก ดป ญหาความไม สมด ลในการบร หารงบประมาณของ หน วยปฏ บ ต ก บแผนการดาเน นงานด านย ทธศาสตร ท วางไว 3.5 การถ ายทอดแผนย ทธศาสตร ส การปฏ บ ต แม จะใช กระบวนการม ส วนร วมในการจ ดท า แผนย ทธศาสตร ระด บกรมฯ โดยม ผ แทนจากหน วยปฏ บ ต เข าร วมกระบวนการโดยตลอดเพ อสร าง ความเข าใจในการจ ดทาแผนฯ ต งแต เร มต น พร อมท งม การประช มเจ าหน าท ท ร บผ ดชอบจ ดท าแผน ของหน วยปฏ บ ต เพ อช แจงถ ายทอดเป าหมายและต วช ว ด แต ย งม ป ญหาในการน าไปถ ายทอดส ผ บร หารของหน วยปฏ บ ต และผ จ ดท าโครงการ ส งผลให แผนของหน วยปฏ บ ต ไม สอดคล องก บ ย ทธศาสตร ของกรมฯ 6. บทนา หล กการและเหต ผล กรมสน บสน นบร การเป นส วนราชการระด บกรมท ต งข นใหม จากการป ร บเปล ยน โครงสร างระบบราชการ และจากการเปล ยนแปลงร ปแบบกระบวนการในการบร หารราชการตาม พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น พ.ศ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2546 (6,7,8) โดยม การควบรวมหน วยงานท เก ยวข องก บ การสน บสน นบร การ นอกเหน อจากงานบร หารและอ านวยการของส าน กงานปล ดกระทรวง สาธารณส ขจานวน 6 หน วยงานด วยก น ค อ ส าน กพ ฒนาระบบเคร อข ายบร การ กองส ขศ กษา กองแบบแผน กองช างบ าร ง ส าน กงานคณะกรรมการสาธารณส ขม ลฐาน และกองการประกอบโรค ศ ลปะ โดยการปร บเปล ยนช อและภารก จของหน วยงานภายในกรมฯ ให สอดร บก บภารก จท ก าหนด ข นใหม และพ นธก จใหม ตามกฎหมาย โดยครอบคล มภารก จท กว างข น โดยเฉพาะในด านการ สน บสน นบร การท งด านภาคร ฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ซ งประกอบด วย 7 หน วยงาน ได แก ส าน กบร หาร ส าน กพ ฒนาระบบบร การ กองส ขศ กษา กองสน บสน นภาค - 4 -

5 ประชาชน กองแบบแผน กองว ศวกรรมการแพทย กองการประกอบโรคศ ลปะ และม หน วยงานข น ตรงอธ บด กรมฯ 2 หน วยงาน ได แก กล มตรวจสอบภายใน และกล มพ ฒนาระบบบร หาร นอกจากน ย งได ร บมอบภารก จเพ มเต มจากกระทรวงสาธารณส ขในเร องของการส งเสร มธ รก จบร การอ ก ภารก จหน งตามนโยบายร ฐบาล โดยม การจ ดต งส าน กงานส งเสร มธ รก จบร การข นเป น หน วยงานภายในกรมฯ เพ อดาเน นงานตามภารก จท ได ร บเพ มเต มจากกระทรวงฯ เน องจากเป นกรมฯ ท ต งข นใหม และม บทบาทหน าท รวมท งม ภารก จตามกฎหมายท ต างไปจากเด ม โดยม ภารก จท กว าง ข นกว าเด ม โดยเฉพาะด านการสน บสน นบร การท งด านภาคร ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เหต ผลด งกล าวเป นแรงผล กให กรมฯ เร มม การน าระเบ ยบว ธ การจ ดการเช งย ทธศาสตร (Strategic Management) มาใช เพ อให การวางแผนการด าเน นงานตามภารก จใหม บรรล ผลอย างม ประส ทธ ภาพ โดยพ ฒนาแผนท ย ทธศาสตร และการดาเน นการบร หารงานแบบม งเน นผลส มฤทธ ตามย ทธศาสตร ในป งบประมาณ พ.ศ ม การเปล ยนแปลงจากการปร บเปล ยนร ฐบาลและความแปรปรวน ทางการเม อง โดยการย บสภาของร ฐบาลเม อปลายเด อนก มภาพ นธ 2548 ม ผลให กรอบย ทธศาสตร 4 ป ของร ฐบาลท ควรส นส ดลงในป งบประมาณ 2551 ต องถ กปร บเปล ยนในป งบประมาณ 2550 ท าให กรมสน บสน นบร การ ต องก าหนดกลย ทธ ของกรมฯ ตามนโยบายร ฐบาลร กษาการณ ใน ขณะน น ขณะเด ยวก นต องม การทบทวนแผนย ทธศาสตร ของกรมฯ เพ อเป นการเตร ยมความพร อม ส าหร บการจ ดท ากรอบย ทธศาสตร 4 ป ส าหร บรองร บก บนโยบายของร ฐบาลใหม ให ม ความช ดเจน มากข น ผลการทบทวนพบข อจ าก ดส าค ญ ได แก ความไม สมบ รณ ของแผนกลย ทธ และกระบวนการ ส อสารส การปฏ บ ต เน องจากกลไกในการส อสารภายในกรมฯไม เข มแข งและถ ายทอดกลย ทธ ของ กรมฯ ส การปฏ บ ต ของหน วยปฏ บ ต ไม ช ดเจน ท าให แต ละหน วยปฏ บ ต ม แบบแผนการจ ดท าท แตกต างก น ไม เช อมโยงก บภารก จท ก าหนดตามกลย ทธ ของกรมฯ และด ชน ช ว ดเพ อต ดตามการ ประเม นผลไม สะท อนต อการว ดผลสาเร จของภารก จเช งกลย ทธ โดยรวม ด งน น ในป งบประมาณ พ.ศ กรมสน บสน นบร การ ได น าแนวทางการบร หารย ทธศาสตร โดยใช กระบวนการบร หาร งบประมาณเป นเคร องม อในการผล กด นย ทธศาสตร มาใช ม การกาหนดกรอบการจ ดสรรงบประมาณ แยกเป นงบย ทธศาสตร (Strategy) และงบภารก จพ นฐาน (Function) อย างช ดเจน โดยงบประมาณ ร อยละ 90 เป นการด าเน นงานตามภารก จพ นฐานของหน วยงาน ม งบประมาณเพ ยงร อยละ10 ท เป น งบประมาณส าหร บการด าเน นงานและสร างผลผล ตเช งย ทธศาสตร ส งผลให ผลผล ตท เก ดข นส วน ใหญ เป นผลผล ตท เป นไปตามภารก จพ นฐานตามกฎหมาย ขณะท ผลผล ตเช งย ทธศาสตร ย งไม เก ดข น เน องจากเป นการด าเน นการโดยรวมไปก บการด าเน นงานตามภารก จพ นฐาน ท าให ผลงานท เก ดข น เป นผลงานท เก ดจากหน วยปฏ บ ต โดยตรง และขาดการบ รณาการ ประกอบก บแนวทางการปฏ บ ต ใน การถ ายทอดเป าหมายผลผล ตเช งย ทธศาสตร ตลอดจนการก าก บ ต ดตามและประเม นผลย งไม เป น ระบบช ดเจน รวมท งการส อสารทาความเข าใจก บหน วยงานย งขาดประส ทธ ภาพ ท าให เก ดป ญหาก บ หน วยปฏ บ ต จากป ญหาท เก ดข นด งกล าวส งผลต อการบร หารแผนงานและแผนงบประมาณล าช าไม - 5 -

6 เป นไปตามเป าหมายและไม ม ประส ทธ ภาพ เห นควรม การศ กษาว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการ ย ทธศาสตร และงบประมาณ ป 2551 เพ อให ได ทราบป ญหา อ ปสรรค ข อด และส งท ควรปร บปร ง เพ อจ ดท าเป นข อเสนอแนวทางในการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และงบประมาณ และ การจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการประจาป 2552 ของกรมสน บสน นบร การต อไป 7. ว ตถ ประสงค 1. เพ อว เคราะห กระบวนการ ผลการด าเน นงาน ป ญหาอ ปสรรค ข อด และข อควรปร บปร งใน การจ ดการเช งย ทธศาสตร ของกรมสน บสน นบร การในป งบประมาณ เพ อว เคราะห ความเช อมโยงระหว างเป าหมายผลผล ตตามย ทธศาสตร ของกรมสน บสน น บร การและเป าหมายผลผล ตตามน ยของสาน กงบประมาณ 3. เพ อจ ดท าข อเสนอแนวทางในการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และงบประมาณ รวมท งการ จ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป ว ธ การดาเน นงาน/ว ธ การศ กษา/ขอบเขตงาน การศ กษาคร งน เป นการว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และงบประมาณ ของ กรมสน บสน นบร การเฉพาะป งบประมาณ 2551 ประเด นของการว เคราะห เน องจากในกระบวนการวางแผนย ทธศาสตร ของกรมสน บสน น บร การ ได ม การเร ยบเร ยงข นตอนกระบวนการด าเน นงานมาส วนหน งแล วโดยคณะท างาน ของกรมสน บสน นบร การ ด งน นการศ กษาคร งน จ งไม ได ว เคราะห ในส วนด งกล าว แต ม งเน นการว เคราะห เฉพาะในส วนของกระบวนการถ ายทอดแผนย ทธศาสตร แผนปฏ บ ต การ และ กระบวนการควบค ม กาก บ ต ดตามให ได ผลผล ตเช งย ทธศาสตร ท ตอบสนองต อผลผล ตตามน ยของ ส าน กงบประมาณท ก าหนดไว ในเอกสารงบประมาณรายจ ายประจ าป 2551 โดยว เคราะห ความ เช อมโยงระหว างเป าหมายผลผล ตตามย ทธศาสตร ของหน วยงานภายใต ส งก ดกรมสน บสน นบร การ และเป าหมายผลผล ตตามน ยของส าน กงบประมาณ รวมท งว เคราะห กระบวนการ ผลการ ด าเน นงาน ป ญหาอ ปสรรคในการจ ดการเช งย ทธศาสตร ท งในส วนของแผนย ทธศาสตร และ งบประมาณของกรมสน บสน นบร การ ในป งบประมาณ ผลการดาเน นงาน/ผลการศ กษา 1. ผลการทบทวนแผนท ย ทธศาสตร และเป าหมายผลผล ตของกรมสน บสน นบร การ กรมสน บสน นบร การ ได น าระเบ ยบว ธ กา รจ ดการเช งกลย ทธ (Strategic Management) มาใช ในการวางแผนการด าเน นงานตามภารก จใหม ต งแต ป 2545 โดยใช กรอบแนวค ด - 6 -

7 แบบ Balance Scorecard (BSC) ต อมาได ม การทบทวนและปร บแก ไขมาอย างต อเน อง เพ อให สอดคล องก บสถานการณ และกรอบนโยบายของกระทรวงสาธารณส ข โดยว เคราะห ป จจ ยท ม ผลกระทบต อการดาเน นการของกรม ฯ (SWOT Analysis) พบว า 1.1 จ ดแข งของกรมสน บสน นบร การ ม เคร อข ายภาคประชาชนท ม ความเข มแข ง และม การพ ฒนาองค ความร อย างต อเน อง ประกอบก บบ คลากรของกรมฯ ม ท กษะทางว ชาการเฉพาะ ด าน โดยเฉพาะอย างย งในส วนท เก ยวข องก บภาคประชาชน รวมท งม องค กรเคร อข ายงานท ต งอย ใน ส วนภ ม ภาค ท าให ม ก าล งคนและทร พยากร นอกจากน นหน วยปฏ บ ต ภายใต ส งก ดกรมฯ ม ความส มพ นธ อ นด ก บจ งหว ด ทาให ได ร บความร วมม อจากจ งหว ดในการด าเน นงานในพ นท ถ งแม ว า จะไม ม ทร พยากรในระบบสน บสน นแล วก ตาม 1.2 จ ดอ อนของกรมสน บสน นบร การ จากการท กรมฯได ปร บบทบาทภารก จท เปล ยนแปลงไปเป นกรมว ชาการ ท าให ทร พยากรในการด าเน นงานของกรมฯ ในแง การสน บสน น จ งหว ดและระบบบร การลดลงจนเก อบไม ม เหล อ ขณะเด ยวก นระบบการสน บสน นของหน วยปฏ บ ต ภายใต ส งก ดกรมฯ ม การแยกส วนอย างช ดเจนโดยย งคงเป นการสน บสน นในล กษณะของหน วย ปฏ บ ต ลงส พ นท โดยตรง เพ อให พ นท ด าเน นงานตามเป าหมายท ได ก าหนดไว ของแต ละหน วยปฏ บ ต เอง ประกอบก บขาดผ ร บผ ดชอบของแต ละหน วยปฏ บ ต ในการต ดตามการด าเน นงานของพ นท ท าให เม อม การสน บสน นทร พยากรด านต างๆ เช น งบประมาณ ลงส พ นท แล วไม สามารถต ดตามผลงาน และผลการใช จ ายงบประมาณได อย างม ประส ทธ ภาพ จากผลการว เคราะห (SWOT Analysis) ด งกล าวข างต น ท าให กรมฯ ต องใช ย ทธศาสตร เช ง พ ฒนา (WO) เน องจากการท ม จ ดอ อนในเร องป จจ ยสน บสน น โดยการเร งพ ฒนาและเพ มศ กยภาพใน เร องป จจ ยสน บสน น ได แก งบประมาณ บ คลากร เพ อให ม ศ กยภาพในการด าเน นงานให ได ผลงาน ตามเป าหมายท ก าหนดไว ขณะเด ยวก นต องใช ย ทธศาสตร พล กแพลง (WT) เพ อเสร มการด าเน นงาน ให หน วยงานสามารถท างานเช งร กในพ นท ได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยการพ ฒนาเคร อข ายภาค ประชาชนให ม ความร และศ กยภาพท สามารถด าเน นการได อย างเก ดประส ทธ ผล ด งน น ในป 2551 กรมสน บสน นบร การได ม การทบทวนกระบวนการจ ดท าย ทธศาสตร และจ ดท าแผน ย ทธศาสตร แผนท ย ทธศาสตร ของกรมฯ รวมท งก าหนดเป าหมายผลผล ต ต วช ว ดตามประเด น ย ทธศาสตร ของกรมฯ ข น เพ อใช เป นกรอบแนวทางในการด าเน นงานตามภารก จ และใช เป นกรอบ แนวทางในการจ ดท าค าของบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2551 แสดงด งภาพท 1,2 และ ตารางท 1 ตามลาด บ ด งน - 7 -

8 ภาพท 1 แสดงความเช อมโยงว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค เช ง ย ทธศาสตร กลย ทธ ของกรมสน บสน นบร การ ป 2551 ว ส ยท ศน : เป นองค กรหล กในการค มครองผ บร โภคด านบร การและพ ฒนาศ กยภาพประชาชนให สามารถพ งตนเองได พ นธก จ : 1. ส งเสร ม สน บสน นและประสานการพ ฒนาระบบบร การ 2. ส งเสร ม พ ฒนา และสน บสน นการดาเน นงานส ขศ กษาและระบบภาคประชาชน 3. ดาเน นการตามกฎหมายว าด วยการประกอบโรคศ ลปะ กฎหมายว าด วยสถานพยาบาลและกฎหมายอ นท เก ยวข อง 4. ศ กษา ว เคราะห ว จ ย พ ฒนาและถ ายทอดองค ความร และเทคโนโลย ด านระบบบร การองค กร ภาคร ฐ ภาคเอกชน และองค กรปกครองส วนท องถ น 5. พ ฒนาระบบและกลไก เพ อให ม การดาเน นการบ งค บใช ตามกฎหมายท อย ในความร บผ ดชอบให เก ดผล สาเร จแก ประชาชน 6. ส งเสร ม สน บสน น พ ฒนา ธ รก จบร การ และควบค มกาก บให เป นไปตามมาตรฐาน 7. ดาเน นการเก ยวก บงานด านความช วยเหล อ ความร วมม อ และประสานก บหน วยงานหร อองค กรต างๆ ท ง ในประเทศ และต างประเทศ ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : ค มครองผ บร โภคด านบร การ ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : เสร มสร างการม ส วนร วมใน การพ ฒนาพฤต กรรมของประชาชน เป าประสงค เช ง ย ทธศาสตร สถานบร การ และสถาน ประกอบการธ รก จบร การ ม ค ณภาพตามมาตรฐาน ผ บร โภคร บร ส ทธ ประโยชน ในการ ค มครองด านบร การ ประชาชนม ความร ท จาเป นและ พฤต กรรมท ถ กต อง ในการด แล ภาค เคร อข ายม ส วน ร วมในการจ ด ก จกรรมด าน กล ย ทธ พ ฒนาระบบ บร การ ให ได ค ณภาพ มาตรฐานด าน บร หารจ ดการ และบร การ ด าน อาคารสถานท และด าน ว ศวกรรม การแพทย จ ดต งและพ ฒนา กลไกร วม ระหว างภาคร ฐ และเอกชนใน การส งเสร มและ สน บสน นธ รก จ บร การ ให ม ค ณภาพ ตามมาตรฐาน อย างย งย น พ ฒนาองค ความร และ เทคโนโลย ด านระบบ บร การ ส ข ศ กษา และ ภาค ประชาชน พ ฒนา ศ กยภาพและ ถ ายทอด ส ทธ ประโยชน เพ อให ผ บร โภค ได ร บการ ค มครองด าน บร การ ส ง เสร ม พ ฒนา ระบบ รายงาน ข อม ลผ บาบ ด ร กษายา เสพต ด เสร มสร าง จ ตสาน ก ความร และ ท กษะท จาเป นแก ประชาชนให ม พฤต กรรม ท เหมาะสม ส งเสร ม สน บสน น ภาค เคร อข าย ในการ ดาเน น ก จกรรม ด าน - 8 -

9 ภาพท 2 แสดงแผนท ย ทธศาสตร ของกรมสน บสน นบร การ ว ส ยท ศน : เป นองค กรหล กในการค มครองผ บร โภคด านบร การและพ ฒนาศ กยภาพประชาชน ให สามารถพ งตนเองได ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : ค มครองผ บร โภคด าน บร การ ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : เสร มสร างการม ส วนร วม ในการพ ฒนาพฤต กรรมของประชาชน ประส ทธ ผล ตาม ย ทธศาสตร สถานบร การ และสถาน ประกอบการธ รก จบร การ ม ค ณภาพตามมาตรฐาน ผ บร โภคร บร ส ทธ ประโยชน ในการ ค มครองด านบร การ ประชาชนม ความร ท จาเป นและ พฤต กรรมท ถ กต อง ในการด แล ภาค เคร อข ายม ส วน ร วมในการจ ด ก จกรรมด าน ค ณภาพการ ให บร การ สถานบร การ และ สถานประกอบการธ รก จ บร การได ร บการ ส งเสร มพ ฒนาและสน บสน น ให ม ระบบบร หารจ ดการและ ระบบบร การม ค ณภาพตามมาตรฐานท กาหนด สถานบร การ และสถานประกอบการ ธ รก จบร การ ได ร บการต ดตามกาก บ เพ อให ได ตามมาตรฐาน ท กาหนด กล มเป าหมาย ได ร บการ ถ ายทอดความร ความเข าใจ และ บร การข อม ล ข าวสาร องค กรอสม. อปท. และภาค เคร อข ายม ศ กยภาพและได ร บ การสน บสน นให ม ส วนร วมในการจ ด ก จกรรมด าน ประส ทธ ภาพ ของการปฏ บ ต ราชการ พ ฒนา มาตรฐาน และ กฎหมาย ศ กษา ว เคราะห ว จ ยและพ ฒนา องค ความร เทคโนโลย พ ฒนา ระบบการ ส อสาร พ ฒนาระบบ สน บสน นเสร มสร าง ความร วมม อและ สร างแรงจ งใจ พ ฒนาระบบและ กลไกในการส งเสร ม พ ฒนาและ สน บสน นบร การ การพ ฒนา องค กร พ ฒนาระบบบร หาร ความร พ ฒนาระบบ ฐานข อม ลและ เทคโนโลย พ ฒนาศ กยภาพ บ คลากร ปร บปร งและพ ฒนาระบบการ บร หารจ ดการให เหมาะสมและ สน บสน นต อย ทธศาสตร - 9 -

10 ตารางท 1 แสดงต วช ว ดตามประเด นย ทธศาสตร ของกรมสน บสน นบร การ ป 2551 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ 1. ค มครองผ บร โภค ด านบร การ 1. สถานบร การ และสถานประกอบการ ธ รก จบร การม ค ณภาพมาตรฐาน 1. 1 จ า น ว น โ ร ง พ ย า บ า ล ภาคร ฐได ร บการประเม นผ าน เ ก ณ ฑ ม า ต ร ฐ า น บ ร ก า ร ส า ธ า ร ณ ส ข ก ร ะ ท ร ว ง สาธารณส ข (80 แห ง) 1.2 จ านวนสถาน อนาม ยและ ศ นย ช มชนได ร บการ ประเม นผ านเกณฑ มาตรฐาน ศ นย ช มชน (1,000 แห ง) 1. 3 จ า น ว น ส ถ า น บ ร ก า ร ภาคร ฐ ผ านเกณฑ มาตรฐานงานส ขศ กษา ( 650 แห ง) 1.4 ร อยละของสถานบร การ ภาคเอกชนได ค ณภาพ มาตรฐานตามเกณฑ ท กฎหมาย กาหนด (ร อยละ 95) 1.5 ร อยละของสถานประกอบการ ธ รก จบร การได ค ณภาพตาม มาตรฐานท กาหนด (ร อยละ 90) 1.6 จ านวนสถานบร การ ภาคร ฐผ านเกณฑ มาตรฐานด าน อาคารสถานท (120 แห ง) 1.7 จ านวนสถานบร การ ภาคร ฐผ านเกณฑ มาตรฐานด าน ว ศวกรรมการแพทย ( 420 แห ง) 1. พ ฒนาระบบ บร การ ให ได ค ณภาพ มาตรฐานด าน บร หารจ ดการ และบร การ ด านอาคาร สถานท และด าน ว ศวกรรม การแพทย 2. จ ดต งและ พ ฒนากลไกร วม ระหว างภาคร ฐ และภาคเอกชน ในการส งเสร ม และสน บสน น ธ รก จบร การ ให ม ค ณภาพตาม มาตรฐานอย าง ย งย น 3. พ ฒนาองค ความร และ เทคโนโลย ด าน ระบบบร การ ส ขศ กษา และ ภาคประชาชน

11 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ 1. ค มครองผ บร โภค ด านบร การ 2. เสร มสร างการม ส วน ร วมในการพ ฒนา พฤต กรรมของ ประชาชน 2. ผ บร โภคม ความร ความเข าใจในการใช บร การ 1. ประชาชนม ความร ท จาเป นและพฤต กรรมท ถ กต องในการด แล 2. ภาค เคร อข ายม ส วน ร วมในการจ ดก จกรรม ด าน - ร อยละของผ บร โภค กล มเป าหมายร บร ส ทธ ประโยชน การค มครองด าน บร การ (ร อยละ 70) 1. ร อยละของกล มเป าหมายม ความร ท จาเป นในการด แล (ร อยละ 75) 2. ร อยละของหม บ านม การ จ ดการด าน (ร อยละ 50) 4. พ ฒนาศ กยภาพ และถ ายทอดส ทธ ประโยชน เพ อให ผ บร โภคได ร บการ ค มครองด าน บร การ 5. เสร มสร าง จ ตสาน ก ความร และท กษะท จาเป น แก ประชาชนให ม พฤต กรรม ท เหมาะสม 6. ส งเสร ม สน บสน น ภาค เคร อข ายในการ ดาเน นก จกรรม ด าน จากการว เคราะห แผนท ย ทธศาสตร เป าหมายผลผล ต และต วช ว ดผลการด าเน นงาน ใน ป งบประมาณ 2551 ซ งได ม การทบทวนและปร บแก ไขอย างต อเน องจากป 2545 เพ อให สอดคล อง ก บสถานการณ และกรอบนโยบาย กระทรวงสาธารณส ข ตลอดจนข อก าหนดของส าน กงาน คณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ พบว า 1. ภาระงานท กรมสน บสน นบร การด าเน นการส วนใหญ เป นการด าเน นงานตาม ภารก จพ นฐาน ส งผลให หน วยปฏ บ ต ภายใต ส งก ดกรมฯ ย งใช ร ปแบบและกระบวนการท างาน แบบเด มตามโครงสร างขององค กร ต วอย างเช น ส าน กพ ฒนาระบบบร การ เป นหน วยงาน ท ม ภารก จหล กในการส งเสร ม พ ฒนา ควบค มก าก บ และประเม นค ณภาพมาตรฐานบร การ ในสถานบร การภาคร ฐ จะก าหนดกล มเป าหมายในการด าเน นงานตามภารก จหล กของ ตนเองกล มหน ง เช นโรงพยาบาลในภาคกลาง จ านวน 80 แห ง ขณะท กองแบบแผน ซ งม ภารก จ หล กในการส งเสร ม พ ฒนามาตรฐานและสน บสน นการออกแบบอาคารสถานท รวมท งควบค ม กาก บและประเม นมาตรฐานด านอาคารสถานท ในสถานบร การภาคร ฐท กระด บ จะก าหนด กล มเป าหมายอ กกล มหน ง เช น โรงพยาบาลในภาคเหน อ จ านวน 80 แห ง ซ งไม ได เป น กล มเป าหมายเด ยวก น ทาให ท ศทางการดาเน นงานของแต ละหน วยปฏ บ ต ตอบสนองต อภารก จหล ก

12 ของตนเอง ไม ได ม การบ รณาการภารก จของแต ละหน วยปฏ บ ต ให สามารถด าเน นการสน บสน นซ ง ก นและก นเพ อตอบสนองภารก จตามย ทธศาสตร ส งผลให การก าหนดเป าหมายในภาพรวมของ กรมฯ แยกส วนก น ท าให ไม เห นความก าวหน าของการพ ฒนาผลผล ตภารก จภาพรวมในป ต อไป และไม ปรากฎเป าหมายและต วช ว ดระยะยาว (4 ป ) ท บ งช ว า เม อส นส ดแผนผลผล ตเช งย ทธศาสตร จะม ล กษณะเช นใด ท สามารถว ดผลส าเร จ ผลล พธ ต อองค กร ด งน นในป 2552 การก าหนด กล มเป าหมายภาพรวมของกรมฯ ควรบ รณาการให เป นกล มเป าหมายเด ยวก น และก าหนดกรอบ การท างานท บ งบอกถ งผลผล ตเช งย ทธศาสตร ท ช ดเจนและเป นร ปธรรม รวมท งม แผนการ ด าเน นงานท บอกถ งข นตอนความก าวหน าของการพ ฒนาผลผล ตภารก จภาพรวมในแต ละป ให ช ดเจน 2. ต วช ว ดผลงานส วนใหญ เป นต วช ว ดเช งปร มาณ และเช งค ณภาพท ม จ านวนมาก รวมท งไม ครอบคล มท กม ต เน องจากจ านวนต วช ว ดของกรมสน บสน นบร การเด มม จ านวนมากอย แล ว ประกอบก บขาดการว เคราะห การก าหนดต วช ว ดในแต ละระด บท ช ดเจน ส งผลให ต วช ว ดใน แต ละระด บซ าซ อนก น และใช ต วช ว ดต วเด ยวก นท งในระด บผลผล ต และผลล พธ และอ กประการ หน งเก ดจากบ คลากรท เก ยวข องขาดท กษะในการก าหนดต วช ว ด ด งน น ในป ต อไป กรมฯ ต อง ทบทวนต วช ว ดในแต ละระด บและก าหนดต วช ว ดในแต ละระด บให ช ดเจนและเป นร ปธรรม สามารถว ดผลส าเร จได รวมท งพ ฒนาบ คลากรให ม องค ความร และท กษะเพ มมากข น เพ อน าไป ปร บปร งในการกาหนดต วช ว ดให เหมาะสมต อไป 2. ผลการว เคราะห ความเช อมโยงระหว างเป าหมายผลผล ตของกรมสน บสน นบร การ และเป าหมายผลผล ตตามน ยของสาน กงบประมาณ ป งบประมาณ 2551 กรมสน บสน นบร การ ได จ ดท าเป าหมายการให บร การ กลย ทธ ผลผล ต ก จกรรม และต วช ว ดผลการด าเน นงานตามเป าหมายการให บร การและผลผล ตท เช อมโยง สอดคล องก บย ทธศาสตร ระด บกระทรวงและย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณในระด บชาต ภายใต ระบบงบประมาณแบบม งเน นผลงานตามย ทธศาสตร ชาต (SPBB) ด งแสดงภาพท

13 ภาพท 3 แผนภ ม แสดงความเช อมโยงย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ ผลผล ต ก จกรรมหล กและ งบประมาณป 2551 กรมสน บสน นบร การ แผนภ ม แสดงความเช อมโยงย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ ผลผล ต และคาของบประมาณ ป 2551 กรมสน บสน นบร การ ย ทธศาสตร การ จ ดสรรงบประมาณ แผนงบประมาณ 1.ย ทธศาสตร การส งเสร มให ประชาชนม ท ด ม ค ณธรรมนาความร และสามารถปร บต วส ส งคมฐานความร 1.3 ปร บปร งและพ ฒนาระบบแห งชาต และระบบบร การสาธารณส ข รวมท งระบบหล กประก นถ วนหน า ( 723,726,600 บาท) 6. ย ทธศาสตร การร กษาความม นคงของชาต และ ความสงบส ขของส งคม 6.5 ป องก นและปราบปรามอาชญากรรม และยาเสพต ด ( 8,177,000 บาท) เป าหมายการ ให บร การกระทรวง 2. ประชาชนสามารถเข าถ งหล กประก น และได ร บบร การท ม ค ณภาพมาตรฐานอย างท วถ ง และเป นธรรม (524,056,500 บาท) 4.. ประชาชนม พฤต กรรมพอเพ ยง ท ถ กต อง รวมท งม ส วนร วมในการด แลท เหมาะสม (199,670,1 00 บาท) 6. ประชาชนผ เสพและผ ต ดยาเสพต ดได ร บ การบาบ ดร กษาฟ นฟ ให สามารถดาเน นช ว ตได ตามปกต (8,177,000 บาท) ย ทธศาสตร กระทรวง 2.1.พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ และระบบบร การด านให ม ค ณภาพมาตรฐาน ในระบบหล กประก น รวมท งส งเสร มและพ ฒนามาตรฐานการกาก บ สถานบร การด านท งภาคร ฐและภาคเอกชนให ม ค ณภาพ มาตรฐานตามเกณฑ ท กาหนด 4.1. เสร มสร างป จจ ยพ นฐานของการม พฤต กรรม ท ถ กต องอย างพอเพ ยงท เอ อต อ การม ด ของประชาชน 4.2. สร างความเข มแข งในการม ส วนร วมของ กระบวนการภาคประชาชน รวมท ง พ ฒนามาตรการท เอ อต อการปร บเปล ยน พฤต กรรมท ด 6.1 เสร มสร างระบบการเฝ าระว ง ควบค ม ป องก น บาบ ด ร กษาและฟ นฟ สภาพของประชาชนผ เสพ และผ ต ดยาเสพต ดให ม ประส ทธ ภาพและย งย น เป าหมายการให บร การ หน วยงาน 1. สถานบร การและ สถานประกอบการธ รก จบร การม ค ณภาพตามมาตรฐาน ( 504,273,100 บาท) 2.ผ บร โภคร บร ส ทธ ประโยชน ในการค มครองด านบร การ ( 19,783,400 บาท ) 1. ประชาชนม ความร ท จาเป น และพฤต กรรมท ถ กต องในการด แล ( 67,292,300 บาท ) 2..ภาค เคร อข ายม ส วนร วม ในการจ ดก จกรรมด าน ( 132,377,800 บาท) 1..สถานบร การ ม ระบบรายงานข อม ลผ บาบ ดร กษายาเสพต ด ( 8,177,000 บาท ) กลย ทธ กรม 1.พ ฒนาระบบบร การให ได ค ณภาพมาตรฐาน ด านบร หารจ ดการ และ บร การ ด านอาคารสถานท และ ด านว ศวกรรมการแพทย ( 360,950,900 บาท) 2.จ ดต งและพ ฒนากลไกร วมระหว าง ภาคร ฐและเอกชนในการส งเสร ม และสน บสน นธ รก จบร การให ม ค ณภาพตามมาตรฐานอย างย งย น (22,224,200 บาท) 3. พ ฒนาองค ความร และ เทคโนโลย ด านระบบบร การ ส ขศ กษา และ ภาคประชาชน (121,098,000 บาท) 1.พ ฒนาศ กยภาพและถ ายทอด ส ทธ ประโยชน เพ อให ผ บร โภค ได ร บการค มครอง (19,783,400 บาท) 1. เสร มสร างจ ตสาน ก ความร และท กษะท จาเป นแก ประชาชน ให ม พฤต กรรม ท เหมาะสม ( 67,292,300 บาท) 1. ส งเสร มสน บสน นภาค เคร อข าย ในการดาเน นก จกรรมด าน ( 132,377,800 บาท) 1. ส งเสร มพ ฒนาระบบ รายงานข อม ลผ บาบ ดร กษา ยาเสพต ด (8,177,000 บาท) ผลผล ต 1.ผลงานการส งเสร ม พ ฒนาและควบค ม กาก บค ณภาพมาตรฐาน บร การใน สถานบร การ ภาคร ฐและเอกชน (113,169,400 บาท) 2.ผลงานการส งเสร ม พ ฒนาและควบค ม กาก บค ณภาพ มาตรฐานด านอาคาร สถานท ใน สถานบร การภาคร ฐ (90,361,200 บาท) 3.ผลงานการส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนา ค ณภาพตามมาตรฐาน ด านว ศวกรรม การแพทย ในสถาน บร การภาคร ฐ ( 157,420,300 บาท) 4.ธ รก จบร การ ได ร บการส งเสร มและ สน บสน นให ม ค ณภาพ และมาตรฐาน (22,224,200 บาท) 5.ผลงานการว จ ย พ ฒนา องค ความร และเทคโนโลย ด านระบบร การ ส ขศ กษา และภาคประชาชน ( 121,098,000 บาท) 6..ผลงานการส งเสร มค มครอง ผ บร โภคด านบร การ (19,783,400 บาท) 7.ประชาชนและอาสาสม คร สาธารณส ขกล มเป าหมายได ร บการ ถ ายทอดความร ด านเพ อนา ไปส การปร บเปล ยนพฤต กรรม ( 67,292,300 บาท) 8.ภาค เคร อข ายได ร บการ ส งเสร มและสน บสน นให ม ก จกรรมด าน ( 132,377,800 บาท) 9. ระบบรายงานข อม ลผ บาบ ดร กษา ยาเสพต ดได ร บการปร บปร งและพ ฒนาเพ อ ให ได ข อม ลท ม ค ณภาพ (8,177,000 บาท) ก จ กรรม หล ก 1.1 ส งเสร ม พ ฒนา ควบค ม กาก บและประเม นค ณภาพ มาตรฐานบร การใน สถานบร การภาคร ฐ (90,502,800 บาท) 1.2 ส งเสร ม พ ฒนาและควบค ม กาก บสถานบร การ ภาคร ฐให ได ค ณภาพมาตรฐาน งานส ขศ กษา ( 9,372,600 บาท) 1.3 ส งเสร มพ ฒนา และ ควบค ม กาก บสถานบร การ ภาคเอกชนให ได ค ณภาพ มาตรฐานตามท กฎหมายกาหนด (13,294,000 บาท) 2.1 ส งเสร ม พ ฒนา มาตรฐาน และสน บสน น การออกแบบ อาคารสถานท ในสถานบร การ ภาค ร ฐท กระด บ ( 43,140,200 บาท) 2.2 ควบค ม กาก บและ ประเม น มาตรฐานด าน อาคาร สถานท ใน สถานบร การ ภาคร ฐท ก ระด บ ( 47,221,000 บาท) 3.1 ส งเสร ม สน บสน นและ พ ฒนาค ณภาพ มาตรฐานด าน ว ศวกรรม การแพทย ใน สถานบร การ ภาคร ฐ ( 157,420,300 บาท) 4.1 ส งเสร ม พ ฒนา และกาก บ สถานประกอบการเพ อธ รก จ บร การ 3 ประเภท ให ม ค ณภาพตามมาตรฐาน ท กาหนด ( 18,173,900 บาท) 4.2 ส งเสร มและสน บสน น สถานพยาบาลภาคเอกชน ม ค ณภาพตามมาตรฐานเป นท ยอมร บของต างประเทศ (4,050,300 บาท) 5.1 ศ กษา ว เคราะห ว จ ย พ ฒนา ร ปแบบ เพ อ พ ฒนาองค ความร และ เทคโนโลย ด านระบบ บร การ ส ขศ กษาและ ภาค ประชาชน ( 121,098,000 บาท) 6.1 ส งเสร มการ ร บร ส ทธ ประโยชน ด านบร การ และสร างเคร อข าย ค มครอง บร การ ( 4,511,500 บาท) 6.2 พ ฒนา ปร บปร ง แก ไขกฎหมาย เฝ าระว ง และ ร บเร องร องเร ยน (4,173,300 บาท) 6.3 ส งเสร ม ควบค ม กาก บ ประกอบการ (11,098,600 บาท) 7.1 ถ ายทอดความร ด าน ส อาสาสม ครสาธารณส ข ภาค เคร อข าย ช มชนและประชาชน (67,292,300 บาท) 8.1 ส งเสร มและสน บสน น ภาค เคร อข าย ในการจ ดก จกรรม (132,377,800 บาท) 9.1 พ ฒนาระบบรายงานข อม ล ผ บาบ ดร กษา ยาเสพต ด (8,177,500 บาท) สร ปความเช อมโยงกรมสบส. และคาของบประมาณ ป 2551ข อม ล ณ ว นท 10 ก.ย 2550 รวมงบประมาณท ได ร บ 731,903,600 บาท จ ดทาโดย กล มนโยบายและแผน สาน กบร หาร

14 จากแผนภ ม ด งกล าวข างต น แสดงความเช อมโยงระหว างเป าหมายผลผล ตของกรมสน บสน น บร การ ก บเป าหมายการให บร การกรมฯ และเป าหมายการให บร การกระทรวง รวมท ง ย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ ป งบประมาณ 2551 พบว า ผลผล ตหล กของกรมฯ ท กผลผล ต สอดคล องก บเป าหมายการให บร การกรมฯ และเป าหมายการให บร การกระทรวง รวมท ง ย ทธศาสตร การจ ดสรรงบประมาณ ของป งบประมาณ 2551 ม เพ ยงผลผล ตเด ยวท ไม ได ตอบสนอง ต อเป าประสงค เช งย ทธศาสตร ของกรมฯ โดยตรง ได แก ผลผล ตท 9 : ระบบรายงานข อม ลผ บาบ ดร กษายาเสพต ดได ร บการปร บปร งและพ ฒนาเพ อให ได ข อม ลท ม ค ณภาพ เน องจากในป 2551 ไม ได ก าหนดเป าประสงค เช งย ทธศาสตร ไว ในแผนท ย ทธศาสตร จากการท ไม ได เป นภารก จหล ก ของกรมฯ ทาให ขาดความเช อมโยงของผลผล ตในข อน แต กรมฯได จ ดท าระบบข อม ลผ บ าบ ดร กษา ยาเสพต ด เพ อเป นฐานข อม ลส าหร บการรายงาน ต ดตามและเฝ าระว งป ญหายาเสพต ด (บสต.) ให ก บกระทรวงสาธารณส ขและหน วยงานภายนอก ด งน น ในป 2552 กรมฯ ต องม การทบทวนการ ก าหนดผลผล ตหล กให เช อมโยงก บเป าประสงค เช งย ทธศาสตร และครอบคล มในท กประเด น ย ทธศาสตร เพ อให แผนท ย ทธศาสตร ของกรมฯ ม ความครอบคล มก บก จกรรมท กรมฯ ด าเน นการ และสามารถช ว ดผลส มฤทธ การทางานเช งย ทธศาสตร ได อย างช ดเจน 3. ผลการว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และงบประมาณ ป งบประมาณ การก าหนดผลผล ตของกรมสน บสน นบร การย งเป นไปตามบทบาทหน าท ท ก าหนดตามกฎหมายท กรมฯ ด าเน นการ โดยหน วยปฏ บ ต ภายในกรมฯย งค นเคยก บการก าหนด ผลผล ตและโครงการจากส วนกลาง ถ งแม ว าจะม การปร บเปล ยนโครงสร างการปกครองจากผลของ การกระจายอ านาจและการปฏ ร ประบบราชการ แต ไม ปรากฎข อม ลเก ยวก บการศ กษาความต องการ ป ญหา หร อเร องท สนใจจากกล มเป าหมายและผ ม ส วนได ส วนเส ยโดยตรง เป นเพ ยงกระบวนการเก บ รวบรวมข อม ลสถานการณ ท เก ยวข องโดยหน วยปฏ บ ต ภายในกรมฯเอง เป นผ ก าหนด ท าให ผลผล ตท เก ดข นของกรมฯ ไม ตรงก บความต องการของกล มเป าหมาย และผ ม ส วนได ส วนเส ยโดยตรง ด งน น ในป 2552 ควรให ความส าค ญก บการก าหนดผลผล ตของกรมฯ โดยศ กษาความต องการ ป ญหา หร อ เร องท สนใจของกล มเป าหมายและผ ม ส วนได ส วนเส ยอย างจร งจ งและเป นร ปธรรม เช น ม การจ ด ประช มกล มเป าหมายและผ ม ส วนได ส วนเส ย ของกรมฯ (ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ด / สถานพยาบาลภาคเอกชน) เพ อให ได ข อม ลความต องการ ความคาดหว ง ท งในระยะส นและระยะยาว ของกล มเป าหมายและผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อน ามาประกอบการพ จารณาในการก าหนดผลผล ตของ กรมฯ ให ตอบสนองต อความต องการของกล มเป าหมายและผ ม ส วนได ส วนเส ย ซ งเป นข อท ควร ปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในเกณฑ การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ หมว ด 3 การให ความสาค ญก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย

15 3.2 การจ ดท าแผนปฏ บ ต การป งบประมาณ 2551 กรมสน บสน นบร การ ประกอบด วย โครงการท หน วยปฏ บ ต ภายใต ส งก ดกรมฯ จ ดท าเพ อด าเน นงานและตอบเป าหมาย ผลผล ตตามน ยสาน กงบประมาณ ซ งโครงการท กาหนดไว ส วนใหญ เป นโครงการท เป นไปตามภารก จ พ นฐานของหน วยงาน และเป นแผนปฏ บ ต การฯ ตามบทบาทหน าท ของหน วยปฏ บ ต โดยในป 2551 ไม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การเช งย ทธศาสตร แยกออกมาอย างช ดเจน ท าให โครงการท อย ในแผนปฏ บ ต การฯ เป นโครงการตามภารก จพ นฐานรวมภายใต หน วยปฏ บ ต ท ร บผ ดชอบ ซ งแตกต างจากแผนค าขอ งบประมาณขาข นท ม การแยกโครงการท ก าหนดเป นผลผล ตเช งย ทธศาสตร ท ตอบสนองต อ ย ทธศาสตร อย างช ดเจนเพ อเสนอของบประมาณจากส าน กงบประมาณ ด งน น โครงการท ปรากฏใน แผนปฏ บ ต การป 2551 จ งม โครงการย อยเป นจ านวนมากและใช งบประมาณไม มากน กในแต ละ โครงการ เน องจากเป นโครงการท แยกส วนในแต ละหน วยปฏ บ ต ขาดการบ รณาการโครงการเพ อ ตอบเป าหมายผลผล ตเช งย ทธศาสตร ท าให การถ ายทอดเป าหมายผลผล ตและก จกรรม รวมท ง งบประมาณไปส หน วยปฏ บ ต ส าหร บจ ดท าโครงการไม ช ดเจน ส งผลให บ คลากรกล มวางแผนและ บร หารแผนของหน วยปฏ บ ต ไม เข าใจการจ ดท าโครงการในแผนปฏ บ ต การฯ ท าให โครงการตาม แผนปฏ บ ต การไม สอดคล องก บผลผล ตท ต องการ ในป 2552 กรมฯ ควรก าหนดเป าหมายผลผล ต ก จกรรม และงบประมาณ รวมท งต วช ว ดในแต ละระด บให ช ดเจน พร อมท งพ ฒนากระบวนก าร ส อสาร สร างความเข าใจก บบ คลากรกล มวางแผนและบร หารแผนของแต ละหน วยปฏ บ ต โดยใช ว ธ การจ ดประช มเพ อส อสาร ถ ายทอดเป าหมายผลผล ต ก จกรรม และงบประมาณ ขณะเด ยวก นควรม การส อสารประชาส มพ นธ ในแต ละหน วยปฏ บ ต ให ก บบ คลากรกล มอ นๆ เข าใจเก ยวก บการก าหนด เป าหมายผลผล ตฯ และการจ ดทาโครงการในแผนปฏ บ ต การฯ 3.3 ผลการด าเน นงานตามต วช ว ดระด บกรมฯ ส วนใหญ เป นไปตามแผนท ก าหนดแต ไม ม การว เคราะห ในเช งล กถ งผลส าเร จท แท จร ง ขาดการประเม นผลในเช งค ณภาพ รวมท งไม ม การ รวบรวมป ญหาอ ปสรรคแม จะม การจ ดท าสร ปบทเร ยนจากการด าเน นงานไว บ าง แต น าเสนออย ใน วงจ าก ดเฉพาะผ ท ร บผ ดชอบน นๆ ไม ม การเผยแพร ให บ คลากรท วไปได ร บทราบ ด งน น ในป 2552 กรมฯ ควรจ ดประช มการนาเสนอผลงานของแต ละหน วยปฏ บ ต ในภาพรวม โดยให บ คลากรท กหน วย ปฏ บ ต ในส งก ดกรมฯ เข ามาม ส วนร วมในการร บทราบผลการดาเน นงาน เพ อน าไปส การทบทวนและ น าองค ความร ท ได จากการเข าร วมประช มด งกล าวมาปร บใช ในการประเม นและว เคราะห ผลการ ดาเน นงานของหน วยปฏ บ ต และของกรมฯ อย างต อเน อง 3.4 ว ธ การจ ดสรรงบประมาณในป 2551 ม งบประมาณท ใช ส าหร บด าเน นงานตามภารก จ เช งย ทธศาสตร เพ อข บเคล อนย ทธศาสตร ของกรมฯและตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณส ข ร อยละ 10 เพ อเป นกลไกท ช วยผล กด นการพ ฒนาภารก จด านย ทธศาสตร ในช วงแรก และท าให ท ก หน วยปฏ บ ต ภายในกรมฯ เห นความส าค ญและเร มปร บกระบวนการวางแผนให สอดคล องก บ ย ทธศาสตร ของกรมฯ มากข น โดยจ ดสรรเป นรายโครงการและม เฉพาะบางหน วยปฏ บ ต ท ได ร บการ

16 จ ดสรรงบประมาณ ท าให บางหน วยปฏ บ ต ได ร บงบประมาณเพ มข นแต ย งคงน าส งเป าหมายผลผล ต เท าเด ม ก อให เก ดความซ าซ อนและเก ดป ญหาความไม สมด ลในการบร หารงบประมาณของหน วย ปฏ บ ต ก บแผนการด าเน นงานด านย ทธศาสตร ท วางไว ในป 2552 กรมฯ ควรม การก าหนดเป าหมาย ผลผล ตเช งย ทธศาสตร ให ช ดเจน เพ อให หน วยปฏ บ ต สามารถใช งบประมาณจ ดท าโครงการให สอดคล องก บย ทธศาสตร และใช ทร พยากรท ม อย ให เก ดประโยชน ในการผล กด นย ทธศาสตร ได อย าง ม ประส ทธ ภาพ 3.5 การถ ายทอดแผนย ทธศาสตร ส การปฏ บ ต แม จะใช กระบวนการม ส วนร วมในการ จ ดท าแผนย ทธศาสตร ระด บกรมฯ โดยม ผ แทนจากหน วยปฏ บ ต เข าร วมกระบวนการโดยตลอดเพ อ สร างความเข าใจในการจ ดท าแผนฯ ต งแต เร มต น พร อมท งม การประช มเจ าหน าท ท ร บผ ดชอบจ ดท า แผนของหน วยปฏ บ ต เพ อช แจงถ ายทอดเป าหมายและต วช ว ด แต ย งม ป ญหาในการน าไปถ ายทอดส ผ บร หารของหน วยปฏ บ ต และผ จ ดท าโครงการ ส งผลให แผนของหน วยปฏ บ ต ไม สอดคล องก บ ย ทธศาสตร ของกรมฯ ด งน น การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ป ต อไป กรมฯ ต องจ ดประช มช แจงท งใน ระด บผ บร หารกรมฯ / ผ บร หารหน วยปฏ บ ต เพ อร บทราบและน าไปถ ายทอดให แก เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต ในหน วยปฏ บ ต พร อมท งจ ดประช มถ ายทอดนโยบาย และแนวทางการด าเน นงานแก ผ ร บผ ดชอบการ จ ดทาแผนในหน วยปฏ บ ต ต างๆ เพ อนาไปจ ดทาโครงการให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร 10. การนาไปใช ประโยชน ทราบถ งแนวค ด กระบวนการพ ฒนาแผนย ทธศาสตร การแปลงย ทธศาสตร ส การปฏ บ ต และ ป ญหาอ ปสรรคในการจ ดการเช งย ทธศาสตร ตลอดจนการบร หารงบประมาณของกรมสน บสน น บร การ ป งบประมาณ 2551 เพ อใช เป นข อเสนอในการปร บปร งและจ ดท าแนวทางในการ บร หารจ ดการย ทธศาสตร และงบประมาณ รวมท งการจ ดท าแผนบร หารราชการแผ นด นและ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป 2552 ให เช อมโยงสอดคล องก บผลผล ตและเป าหมายตามย ทธศาสตร ของกรมสน บสน นบร การต อไป 11. ความย งยากในการดาเน นการ/ป ญหา/อ ปสรรค 11.1 จากการศ กษาคร งน ได พบก บอ ปสรรคส าค ญในการเก บรวบรวมข อม ล ส วนใหญ เป น เอกสารส าหร บการน าเสนอข อม ลในท ประช ม และข อม ลสร ปผลการประช มหลายคร งไม ได ถ ก รวบรวมและจ ดท ารายงานเป นเอกสารไว ประกอบก บผ ร บผ ดชอบกระจายอย ตามหน วยงานอ นๆท ไม ใช กล มนโยบายและแผน ท าให ยากในการต ดตามเอกสารรายงานกลายเป นข อจ าก ดในการ ว เคราะห และสร ปผลข อม ลในบางประเด น 11.2 การว เคราะห กระบวนการบร หารจ ดการย ทธศาสตร และงบประมาณ กรณ ศ กษา กรม สน บสน นบร การ ป งบประมาณ 2551 ในภาพรวมของกรมฯ โดยว เคราะห ในท กกระบวนการ ต งแต การวางแผนย ทธศาสตร การถ ายทอดแผนย ทธศาสตร ส การปฏ บ ต รวมท งการควบค มและ

17 ประเม นผลแผน รวมท งระบบงบประมาณ จ าเป นต องอาศ ยความร ท งในภาพกว างและเช งล กเพ อ ว เคราะห ความเช อมโยงผลผล ต กล มเป าหมายผ ร บบร การกลย ทธ ร ปแบบการจ ดการตลอดจนการ พ ฒนาสมรรถนะบ คลากร รวมท งการบร หารจ ดการด านงบประมาณ เพ อน ามาส งเคราะห เป น ข อเสนอแนะในการปร บปร งการบร หารจ ดการเช งย ทธศาสตร ของกรมสน บสน นบร การในป ต อไป 11.3 ความย งยากในการใช ภาษาเข ยนและการจ ดร ปแบบเอกสารต องสามารถส อสารให ผ อ น มองเห นภาพดาเน นงานอย างช ดเจนเป นร ปธรรม 12. ข อเสนอแนะ/ว จารณ 12.1 กรมสน บสน นบร การ ต องศ กษาความต องการของผ ร บบร การอย างจร งจ งและนา ผลการว เคราะห ผลการดาเน นงานในป 2551 / ช องว างระหว างผลงานและเป าหมายท ก าหนด รวมท ง ป ญหาอ ปสรรคต างๆ มาปร บปร ง Road map ของภารก จย ทธศาสตร ให เป นร ปธรรม โดยม แผนการ พ ฒนาท บ งบอกถ งข นตอนความก าวหน าในแต ละป ให ช ดเจน และกาหนดกรอบการท างานท แสดงถ ง ประเด นเช อมโยงบ รณาการระหว างโครงการต างๆเพ อให เก ดเอกภาพในการทางานภายใต ย ทธศาสตร ของกรมฯ 12.2 ควรทบทวนต วช ว ดท จ าเป นเพ มเต ม เพ อให ครอบคล มท กม ต ในท กผลผล ต และแต ละ ระด บให ช ดเจนและเป นร ปธรรม โดยส าน ก/กอง ควรเตร ยมข อม ลพ นฐานให ครอบคล มและช ดเจน รวมท งการว เคราะห บทเร ยนการบร หารจ ดการของกรมฯจากหน วยสน บสน นเพ อปร บปร งต วช ว ดให เช อมโยงก บระบบการประเม นผลท งในระด บกรมฯ กระทรวง และระด บชาต ส าหร บใช เป น เคร องม อกาก บ ต ดตาม ประเม นผลและพ ฒนาประส ทธ ภาพของการดาเน นงาน 12.3 ควรทบทวนการกาหนดผลผล ตของกรมฯให สอดคล องก บเป าประสงค เช งย ทธศาสตร ของ กรมฯ และครอบคล มในท กประเด นย ทธศาสตร เพ อน าไปส ผลผล ตหล กและเช อมโยงผลผล ตท เก ยวเน องเพ อให สามารถช ว ดผลส มฤทธ การทางานเช งย ทธศาสตร ได ช ดเจน 12.4 การจ ดวางแผนย ทธศาสตร ของกรมฯในระยะยาว ควรให ความส าค ญก บการก าหนด กล มเป าหมายให ละเอ ยดช ดเจนและศ กษาความต องการ ป ญหา หร อเร องท สนใจของกล มเป าหมาย ผ ร บบร การและกล มผ ใช ประโยชน อย างจร งจ ง มาประกอบการพ จารณาเพ อให การก าหนดผลผล ต ของกรมฯ ม ค ณล กษณะตรงก บความต องการ ซ งเป นข อท ควรปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในเกณฑ การ พ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ หมวด 3 การให ความส าค ญก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย 12.5 กรมฯ ควรทบทวนแผนท ย ทธศาสตร โดยก าหนดเป าหมาย กลย ทธ แผนการด าเน นงาน ต วช ว ดและคาอธ บายให ช ดเจน พร อมท งพ ฒนากระบวนการส อสารสร างความเข าใจก บบ คลากรท ว ท งองค กรอย างจร งจ ง เสร มสมรรถนะให กล มงานนโยบายและแผนของหน วยงาน ซ งเป นกล ม

18 วางแผนและบร หารแผนงานท กหน วยปฏ บ ต ให เป นเคร อข ายภายในท เข มแข งในการส อสารถ ายทอด แผนย ทธศาสตร แทนกรมฯ ได อาจใช ว ธ การจ ดท าค ม อปฏ บ ต งานหร อน เทศงาน เป นต น เพ อเป น การช วยจ ดระบบการส อสารประชาส มพ นธ งานกลย ทธ ภายในกรมฯให บ คลากรร บร และเข าใจได อย างกว างขวาง 12.6 การวางแผนย ทธศาสตร ระยะยาวหร อแผนป กรมฯควรทบทวนค าส งมอบหมายงานและ โครงสร างองค กรท รองร บภารก จย ทธศาสตร ให สอดคล องบทบาทหน าท เด มของหน วยงาน ผ บร หาร จ าเป นต องให ความส าค ญในการวางบ คลากรและพ ฒนาสมรรถนะให เหมาะสม ม การเตร ยมระบบ ในการรายงานผลงานให ท นสถานการณ ม การก าก บ ต ดตามงานอย างต อเน องและจร งจ ง รวมท งจ ด กระบวนการให ม การน าเสนอผลส าเร จของงานของแต ละหน วยงานในภาพรวม เพ อน าไปส การ ทบทวนปร บแผนให เหมาะสม โดยให บ คลากรท กหน วยงานในส งก ดกรมฯเข ามาม ส วนร วมและน า องค ความร ท ได มาปร บใช ในการประเม นและว เคราะห ผลการด าเน นงานของหน วยปฏ บ ต และของ กรมฯอย างต อเน อง ขอร บรองว าผลงานด งกล าวข างต นเป นความจร งท กประการ ลงช อ (นางจาร ท ศน ต งก รต ช ย) ผ เสนอผลงาน... /.../... ขอร บรองว าส ดส วนหร อล กษณะงานในการดาเน นการของผ เสนอข างต นถ กต องตรงก บ ความเป นจร งท กประการ ลงช อ... ลงช อ... (...) (...) ผ ร วมดาเน นการ ผ ร วมดาเน นการ... /.../ /.../... ลงช อ... ลงช อ... (...) (...) ผ ร วมดาเน นการ ผ ร วมดาเน นการ... /.../ /.../

19 ได ตรวจสอบแล วขอร บรองว าผลงานด งกล าวข างต นถ กต องตรงก บความเป นจร งท กประการ ลงช อ... ลงช อ... (...) (...) ตาแหน ง ห วหน ากล มนโยบายและแผน ผ อานวยการสาน กบร หาร... /.../ /.../... หมายเหต 1. หากผลงานม ล กษณะเฉพาะ เช น แผ นพ บ หน งส อ แถบบ นท กเส ยง ฯลฯ ผ เสนอ งานอาจส งผลงานจร งประกอบการพ จารณาของคณะกรรมการก ได 2. จานวนไม เก น 15 หน า

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ห วข อ หน า บทน า 1

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร ม ม นาคม ๒๕๕๔ ค าน า ตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนการ บร หารราชการแผ นด นท แสดงมาตรการและรายละเอ ยดแนวทางการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ ช ดโครงการว จ ยเร องการศ กษาเพ อพ ฒนานโยบายและกลไกการส งเสร มความเสมอภาค และความเป นธรรมในส งคมม ว ตถ ประสงค การว จ ยแบ งออกเป น 2 ว ตถ ประสงค หล กค อ ว ตถ ประสงค ข อแรกเพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ กองต ารวจส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนปฏ บ ต ราชการ กองต ารวจส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนปฏ บ ต ราชการ กองต ารวจส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการของกองต ารวจส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป น แผนปฏ บ ต ราชการท จ ดท าข นอย างสอดคล องก บแผนบร หารราชการแผ นด นของร

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559 แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานคร ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร ปล ดกร งเทพมหานคร อน ม ต ตามหน งส อด วนท ส ด ท กท 0401/1201 ลงว นท 20 พฤศจ กายน

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เพ อให เป นไปตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ๒ สารบ ญ ความเป นมาและความส าค ญ... ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ย ทธศาสตร ส าน กงานต ารวจแห งชาต... นโยบายการบร หารราชการ

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information