ร างพระราชบ ญญ ต การบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต พ.ศ...

Size: px
Start display at page:

Download "ร างพระราชบ ญญ ต การบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต พ.ศ..."

Transcription

1 เอกสารประกอบการประช มส มมนา ว นท ๑๓ ส งหาคม ๒๕๕๘ ร างพระราชบ ญญ ต การบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต พ.ศ โดยท เป นการสมควรม กฎหมายว าด วยการบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต. มาตรา ๑ พระราชบ ญญ ต น เร ยกว า พระราชบ ญญ ต บร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต พ.ศ.... มาตรา ๒ พระราชบ ญญ ต น ให ใช บ งค บเม อพ นก าหนดเก าส บว นน บแต ว นประกาศใน ราชก จจาน เบกษาเป นต นไป มาตรา ๓ ในพระราชบ ญญ ต น ทร พยากรธรณ หมายความว า แร ห น ด น กรวด ทราย น าบาดาล ถ านห น ห นน าม น ป โตรเล ยม ซากด กด าบรรพ ท งน ให หมายความรวมถ งพ นผ วโลกซ งเก ดจากกระบวนการทางธรณ ว ทยาท ม ค ณค าต อการศ กษาทางว ทยาศาสตร หร อการบร หารจ ดการเพ อค ณภาพช ว ต ทร พย ส น และส งแวดล อม กระบวนการทางธรณ ว ทยา หมายความว า กระบวนการต าง ๆ ท ก อให เก ด หร อ เปล ยนแปลงของเปล อกโลก หร อพ นผ วโลกท เก ดข นตามธรรมชาต เช น แผ นด นไหว ด นถล ม ด นย บ คล นส นาม การพ ดพาตะกอน หร อสะสมต วของตะกอน ด นกรด ด นพองต ว ด นละลายน า ด นล นไหล ธรณ ว ทยา หมายความว า ว ทยาศาสตร แขนงหน งซ งเก ยวก บประว ต โครงสร าง สสารท เป นองค ประกอบ และสภาพของโลก ล กษณะจ าเพาะทางธรณ ว ทยา หมายความว า สภาพร ปร างหร อส วนประกอบของ ทร พยากรธรณ ท ม ล กษณะพ เศษหร อหายากท ม ค ณค าต อการศ กษาทางธรณ ว ทยาและการบร หารจ ดการ การจ ดการทร พยากรธรณ หมายความว า การด าเน นการเพ อการสงวน อน ร กษ ค มครอง ใช ประโยชน หร อก าก บด แลทร พยากรธรณ เขตอน ร กษ ทร พยากรธรณ หมายความว า การก าหนดเขตพ นท การใช ทร พยากรธรณ เพ อร กษาทร พยากรธรณ ให คงสภาพเป นการช วคราว หร อถาวร เพ อให เป นประโยชน ต อประเทศชาต และ เก ดความค มค าในการบร หารจ ดการทร พยากรธรณ ส งส ด ม กระจายการใช ทร พยากรธรณ ให ท วถ งด วย ความเหมาะสม และเป นธรรม เขตค มครองทร พยากรธรณ หมายความว า การก าหนดเขตพ นท ค มครองเพ อร กษา ทร พยากรธรณ ท ม ล กษณะจ าเพาะทางธรณ ว ทยาไว เพ อเป นสมบ ต ของชาต หร อเพ อเป นส งอ างอ งทาง ว ชาการธรณ ว ทยาโดยการร กษาไว ณ แหล งก าเน ดหร อน าไปเก บร กษาไว ในสถานท ท ก าหนด ท งน โดยให ร กษาสภาพของทร พยากรธรณ ไว คงสภาพด งเด ม หร ออาจตกแต งเล กน อยแต ม ให เส ยสภาพของล กษณะ จ าเพาะทางธรณ ว ทยา เขตฟ นฟ ทร พยากรธรณ หมายความว า การก าหนดเขตพ นท เส อมโทรมทาง ธรณ ว ทยาซ งอาจจะเป นพ นท ท ผ านการพ ฒนา หร อใช ประโยชน ทร พยากรธรณ ไปแล ว ท เก ดการ เปล ยนแปลงโดยสภาพกระบวนการทางธรรมชาต เพ อฟ นฟ ทร พยากรธรณ ท เส ยหายหร อผ านกระบวนการ ใช งาน หร อการจ ดการบางส วนแล ว ให ม ล กษณะใกล เค ยงสภาพเด มเท าท จะเป นไปได ด วยความค มค า และเหมาะสมก บสภาพธรณ ว ทยา

2 -๒ - พ นท เส อมโทรมทางธรณ ว ทยา หมายความว า พ นท ปนเป อนสารพ ษ พ นท ได ร บ ผลกระทบจากการก ดเซาะชายฝ งทะเล พ นท ท ม ค ามาตรฐานด นหร อตะกอนด นส งกว าค ามาตรฐานท ก าหนดตามมาตรฐานส งแวดล อม หร อค าพ นฐานทางธรณ ว ทยา หร อท ม สาเหต จากธรรมชาต หร อจาก การกระท าของมน ษย ค าพ นฐานทางธรณ ว ทยา หมายความว า ค าตามธรรมชาต ของข อม ลทางธรณ ว ทยา ธรณ เคม หร อธรณ ฟ ส กส ในบร เวณใดบร เวณหน ง ก าหนดประเภททร พยากรธรณ เพ อการอน ร กษ หมายความว า การก าหนดชน ดหร อ ประเภททร พยากรธรณ เพ อร กษาทร พยากรธรณ ให คงสภาพเป นการช วคราว หร อถาวร หร อการน า กล บมาใช ใหม เพ อให เป นประโยชน ต อประเทศชาต และเก ดความค มค าในการบร หารจ ดการทร พยากร ธรณ ส งส ด รวมถ งม การกระจายการใช ทร พยากรธรณ ให ท วถ งด วยความเหมาะสม และเป นธรรม เขตพ นท เส ยงธรณ พ บ ต ภ ย หมายความว า การก าหนดบร เวณพ นท ท ม ความเส ยง ธรณ พ บ ต ภ ย และเม อเก ดเหต แล วเก ดผลกระทบต อช ว ตและทร พย ส นของประชาชน ธรณ พ บ ต ภ ย หมายความว า ภ ยท เก ดจากผลของกระบวนการทางธรณ ว ทยา ซ ง ก อให เก ดอ นตรายแก ช ว ต ร างกายของประชาชน หร อความเส ยหายแก ทร พย ส นของประชาชน หร อของร ฐ ด นถล ม หมายความว า การเคล อนท ของมวลด นและห นลงมาตามลาดเขาด วย อ ทธ พลของแรงโน มถ วงโลก อาจจะม น าเข ามาเก ยวข องในการเก ดด นถล ม ด นย บ หมายความว า การย บหร อทร ดต วของแผ นด นอ นเน องจากทร พยากรธรณ ท เป นฐานรากรองร บอย ถ กละลาย ส ญหายไป หร อถ กน าออกไปตามธรรมชาต หร อจากก จกรรมท มน ษย เป นผ กระท า มาตรฐานทร พยากรธรณ หมายความว า ข อก าหนดเป นถ อยค าต วเลข หร อตาราง ของถ อยค า และต วเลขท เก ยวก บทร พยากรธรณ หร อธรณ ว ทยา เพ อเป นส งอ างอ งทางธรณ ว ทยา คณะกรรมการ หมายความว า คณะกรรมการนโยบายและแผนการบร หารจ ดการ ทร พยากรธรณ แห งชาต เคร อข ายช มช นด านการจ ดการทร พยากรธรณ หมายความว า อาสาสม ครประชาชนท รวมต วในพ นท ต าง ๆ เพ อช วยเหล อการปฏ บ ต งานของพน กงานเจ าหน าท ท ได ข นทะเบ ยนตาม พระราชบ ญญ ต น พน กงานเจ าหน าท หมายความว า ข าราชการพลเร อนหร อเจ าหน าท ของร ฐซ ง ร ฐมนตร แต งต งให ปฏ บ ต ตามพระราชบ ญญ ต น อธ บด หมายความว า อธ บด กรมทร พยากรธรณ ร ฐมนตร หมายความว า ร ฐมนตร ผ ร กษาการตามพระราชบ ญญ ต น มาตรา ๔ ให ร ฐมนตร ว าการกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมร กษาการ ตามพระราชบ ญญ ต น และให ม อ านาจแต งต งพน กงานเจ าหน าท ก บออกกฎกระทรวงและประกาศเพ อ ปฏ บ ต ตามพระราชบ ญญ ต น กฎกระทรวงและประกาศน น เม อได ประกาศในราชก จจาน เบกษาแล วให ใช บ งค บได

3 -๓ - หมวด ๑ คณะกรรมการนโยบายและแผนการบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต มาตรา ๕ ให ม คณะกรรมการคณะหน งเร ยกว า คณะกรรมการนโยบายและแผนการ บร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต ประกอบด วย นายกร ฐมนตร หร อรองนายกร ฐมนตร ท นายกร ฐมนตร มอบหมาย เป นประธานกรรมการ ร ฐมนตร ว าการกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม เป นรองประธานกรรมการ ปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ปล ดกระทรวง มหาดไทย ปล ดกระทรวงการคล ง ปล ดกระทรวงอ ตสาหกรรม ปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปล ดกระทรวงพล งงาน ปล ดกระทรวงสาธารณส ข ปล ดกระทรวงการท องเท ยวและก ฬา เลขาธ การ คณะกรรมการการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ผ อ านวยการส าน กงบประมาณ เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการลงท น เป นกรรมการโดยต าแหน ง และกรรมการผ ทรงค ณว ฒ ซ งคณะร ฐมนตร แต งต งจ านวนไม เก นห าคนเป นกรรมการ ให อธ บด กรมทร พยากรธรณ เป นกรรมการและเลขาน การ และให อธ บด กรมทร พยากรธรณ แต งต งข าราชการในกรมทร พยากรธรณ เป นผ ช วยเลขาน การได ไม เก นสองคน การแต งต งกรรมการผ ทรงค ณว ฒ ตามวรรคหน ง ให แต งต งจากบ คคลซ งม ความร และ ประสบการณ ด านการบร หารจ ดการทร พยากรธรณ ด านส งแวดล อม ด านเศรษฐศาสตร และด านอ นๆ ท เก ยวข องก บการบร หารจ ดการทร พยากรธรณ รวมถ งเป นว ญญ ชน ผ ส จร ต ผ ร ผ ดร ชอบ รอบคอบ ระม ดระว ง เป นปกต มาตรา ๖ กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ม วาระการด ารงต าแหน งคราวละส ป เม อครบก าหนดตามวาระในวรรคหน ง หากย งม ได ม การแต งต งกรรมการผ ทรงค ณว ฒ ข น ใหม ให กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ซ งพ นจากต าแหน งตามวาระน นอย ในต าแหน งเพ อด าเน นงานต อไปจนกว า กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ซ งได ร บแต งต งใหม เข าร บหน าท กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ซ งพ นจากต าแหน งตามวาระอาจได ร บแต งต งอ กได แต จะด ารง ต าแหน งต ดต อก นเก นสองวาระไม ได มาตรา ๗ นอกจากการพ นต าแหน งตามวาระ กรรมการผ ทรงค ณว ฒ พ นจากต าแหน งเม อ (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) คณะร ฐมนตร ให ออก เพราะบกพร องต อหน าท ม ความประพฤต เส อมเส ย หร อ หย อนความสามารถ (๔) เป นบ คคลล มละลาย (๕) เป นคนไร ความสามารถหร อคนเสม อนไร ความสามารถ (๖) ได ร บโทษจ าค กโดยค าพ พากษาถ งท ส ดให จ าค ก เว นแต เป นโทษส าหร บความผ ดท ได กระท าโดยประมาทหร อความผ ดลห โทษ (๗) เป นผ ด ารงต าแหน งทางการเม อง สมาช กสภาท องถ นหร อผ บร หารท องถ น หร อ กรรมการผ ด ารงต าแหน งซ งร บผ ดชอบการบร หารพรรคการเม อง หร อท ปร กษาพรรคการเม อง หร อ เจ าหน าท พรรคการเม อง

4 -๔ - มาตรา ๘ ในกรณ ท กรรมการผ ทรงค ณว ฒ พ นจากต าแหน งก อนวาระให กรรมการซ ง เหล ออย ปฏ บ ต หน าท ต อไปได และคณะร ฐมนตร อาจแต งต งผ อ นเป นกรรมการผ ทรงค ณว ฒ แทนต าแหน งท ว างได เว นแต วาระของกรรมการผ ทรงค ณว ฒ เหล อไม ถ งเก าส บว นจะไม แต งต งกรรมการผ ทรงค ณว ฒ แทน ก ได และให ผ ได ร บแต งต งแทนต าแหน งท ว างอย ในต าแหน งเท าก บวาระท เหล ออย ของกรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ซ งได แต งต งแล ว ในกรณ ท ม การแต งต งกรรมการผ ทรงค ณว ฒ เพ มข นในระหว างท กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ซ ง แต งต งไว แล วย งม วาระอย ในต าแหน ง ให ผ ซ งได ร บแต งต งอย ในต าแหน งเท าก บวาระท เหล ออย ของ กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ซ งได แต งต งไว แล ว มาตรา ๙ คณะกรรมการม อ านาจหน าท ด งต อไปน (๑) เสนอนโยบายและแผนบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต ต อคณะร ฐมนตร เพ อให ความเห นชอบ โดยให ม การทบทวนอย างน อยท กส ป หร อในกรณ ท ม ความจ าเป นคณะกรรมการจะ ก าหนดระยะเวลาให เร วกว าน นก ได (๒) ให ความเห น ข อเสนอแนะ และค าปร กษาแก หน วยงานของร ฐเพ อด าเน นการตาม นโยบายและแผนการจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต (๓) เสนอรายงานสถานการณ ทร พยากรธรณ ต อคณะร ฐมนตร อย างน อยป ละหน งคร ง (๔) พ จารณาให ความเห นชอบกฎกระทรวงก าหนดเขตพ นท เพ อการอน ร กษ ทร พยากร ธรณ เขตพ นท เพ อค มครองทร พยากรธรณ หร อประเภททร พยากรธรณ เพ อการอน ร กษ รวมท งมาตรการ และเง อนไขตามมาตรา ๑๗ และ ๑๘ (๕) พ จารณาให ความเห นชอบประกาศเขตฟ นฟ ทร พยากรธรณ ตามมาตรา ๑๙ และ แผนฟ นฟ ตามมาตรา ๒๐ (๖) พ จารณาให ความเห นชอบประกาศเขตพ นท เส ยงธรณ พ บ ต ภ ยตามมาตรา ๒๑ (๗) เสนอคณะร ฐมนตร เพ อให ความเห นชอบในการให ความช วยเหล อ และเย ยวยา ความเด อดร อนหร อความเส ยหายท อาจเก ดข นแก ผ ครอบครองท ด นหร อทร พยากรธรณ ตามความ เหมาะสมจากการก าหนดเขตพ นท เพ อการอน ร กษ ทร พยากรธรณ พ นท เพ อการค มครองทร พยากรธรณ เขตฟ นฟ ทร พยากรธรณ เขตพ นท เส ยงธรณ พ บ ต ภ ย พ นท เขตส ารวจทร พยากรธรณ และการด าเน นการ ตามมาตรา ๒๓ (๘) ต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งานของหน วยงานของร ฐท เก ยวข องก บการ จ ดการทร พยากรธรณ เพ อให สอดคล องก บนโยบายและแผนบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต (๙) เสนอความเห นต อคณะร ฐมนตร เพ อพ จารณาม มต ตามท เห นสมควรในกรณ ท ปรากฏว าหน วยงานของร ฐไม ปฏ บ ต ตามนโยบายและแผนจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต หร อกฎกระทรวง ประกาศท ออกโดยใช อ านาจตามพระราชบ ญญ ต น (๑๐) พ จารณาให ความเห นชอบให พน กงานเจ าหน าท ด าเน นการตามมาตรา ๒๒ (๑๑) ก าหนดมาตรฐานทร พยากรธรณ (๑๒) ปฏ บ ต การอ นใดตามท พระราชบ ญญ ต น หร อกฎหมายอ นบ ญญ ต ให เป นอ านาจ หน าท ของคณะกรรมการ หร อตามท คณะร ฐมนตร หร อนายกร ฐมนตร มอบหมาย

5 -๕ - มาตรา ๑๐ ให น าบทบ ญญ ต ว าด วยคณะกรรมการท ม อ านาจด าเน นการพ จารณาทาง ปกครองตามกฎหมายว าด วยว ธ ปฏ บ ต ราชการทางปกครองมาใช บ งค บแก การประช มของคณะกรรมการ โดยอน โลม มาตรา ๑๑ คณะกรรมการม อ านาจแต งต งคณะอน กรรมการเพ อให ปฏ บ ต หน าท ตาม พระราชบ ญญ ต น หร อตามท คณะกรรมการมอบหมายได ด งต อไปน (๑) คณะอน กรรมการทร พยากรธรณ กล มจ งหว ด เพ อการอน ร กษ ค มครอง ฟ นฟ และ จ ดการในเขตธรณ พ บ ต ภ ย ประกอบด วย ผ ว าราชการจ งหว ด ผ อ านวยการส าน กงานอ ตสาหกรรมจ งหว ด ผ อ านวยการส าน กงานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมจ งหว ด ผ อ านวยการส าน กงานอ ตสาหกรรม พ นฐานและการเหม องแร ในพ นท ผ แทนกรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย โยธาธ การและผ งเม องจ งหว ด ผ บ งค บการต ารวจภ ธรจ งหว ด นายกองค การบร หารส วนจ งหว ดและผ แทนประชาชนท กจ งหว ดใน กล มจ งหว ด ซ งแต งต งจากผ ม ความร และประสบการณ เป นท ประจ กษ หร อเป นท ยอมร บด านการบร หารจ ดการ ทร พยากรธรณ ด านส งแวดล อม จ านวนหน งคนต อหน งจ งหว ดเป นอน กรรมการ ผ แทนประชาชนครบวาระหร อพ นต าแหน ง ให น ามาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ มา ใช บ งค บโดยอน โลม โดยให ท ประช มเล อกผ ว าราชการจ งหว ดเป นประธานคณะกรรมการหน งคน และ รองประธานกรรมการตามล าด บ และให ผ อ านวยการส าน กงานทร พยากรธรณ เขตในพ นท ร บผ ดชอบเป น อน กรรมการและเลขาน การ และให อธ บด กรมทร พยากรธรณ แต งต งข าราชการในกรมทร พยากรธรณ เป น ผ ช วยเลขาน การได ไม เก นสองคน ส าหร บกร งเทพมหานคร ประกอบด วยผ ว าราชการกร งเทพมหานครเป นประธาน อน กรรมการ ผ แทนส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ผ แทนกรมโยธาธ การและ ผ งเม อง ผ แทนส าน กงานต ารวจแห งชาต ผ แทนสภากร งเทพมหานคร ผ แทนกระทรวงมหาดไทย ผ แทน กระทรวงเกษตรและสหกรณ และผ แทนประชาชนซ งแต งต งจากผ ม ความร และประสบการณ เป นท ประจ กษ หร อเป นท ยอมร บด านการบร หารจ ดการทร พยากรธรณ ด านส งแวดล อม จ านวนส คนเป น อน กรรมการ ให ผ แทนอธ บด เป นอน กรรมการและเลขาน การ และให อธ บด กรมทร พยากรธรณ แต งต ง ข าราชการในกรมทร พยากรธรณ เป นผ ช วยเลขาน การได ไม เก นสองคน (๒) คณะอน กรรมการอ น ๆ ตามท เห นสมควร การประช มคณะอน กรรมการ ให น ามาตรา ๑๐ มาใช บ งค บโดยอน โลม มาตรา ๑๒ คณะอน กรรมการตามมาตรา ๑๑ (๑) ม อ านาจหน าท ด งต อไปน (๑) จ ดท าและเสนอนโยบายและแผนบร หารจ ดการทร พยากรธรณ กล มจ งหว ดต อ คณะกรรมการเพ อก าหนดไว เป นส วนหน งของนโยบายและแผนบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต และ ต ดตามรายงานผลการด าเน นการต อคณะกรรมการ (๒) เสนอความเห นต อคณะกรรมการในการออกกฎกระทรวงก าหนดเขตพ นท เพ อ อน ร กษ ทร พยากรธรณ หร อเขตพ นท เพ อค มครองแหล งทร พยากรธรณ หร อประกาศเขตฟ นฟ ทร พยากรธรณ หร อเขตเส ยงธรณ พ บ ต ภ ยบร เวณหน งบร เวณใดในกล มจ งหว ดตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ (๓) ประสาน ก าก บ ต ดตามการด าเน นการตามแผนท คณะกรรมการเห นชอบตาม มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑

6 -๖ - (๔) ช วยเหล อให ค าแนะน า และประสานก บหน วยงานของร ฐในระด บกล มจ งหว ด เพ อให ม การด าเน นการหร อปฏ บ ต การท สอดคล องก บนโยบายและแผนบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต ในส วนท เก ยวข องก บกล มจ งหว ดน น (๕) ด าเน นการร วมก บภาคประชาชน เคร อข ายช มชน และองค กรปกครองส วน ท องถ นในการบ าร งร กษา การอน ร กษ การฟ นฟ ทร พยากรธรณ และการจ ดการพ นท เส ยงธรณ พ บ ต ภ ยใน กล มจ งหว ด (๖) แต งต งคณะท างานเพ อให ปฏ บ ต หน าท ตามพระราชบ ญญ ต น หร อตามท คณะอน กรรมการมอบหมาย (๗) ปฏ บ ต การอ นตามท คณะกรรมการมอบหมาย มาตรา ๑๓ ให กรมทร พยากรธรณ ท าหน าท เป นส าน กงานเลขาน การของคณะกรรมการ โดยให ม อ านาจหน าท ด งต อไปน (๑) ปฏ บ ต งานธ รการท วไปของคณะกรรมการ (๒) จ ดท านโยบายและแผนบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต เพ อเสนอ คณะกรรมการ (๓) พ จารณาและจ ดท าแนวเขตท เห นควรก าหนดให เป นเขตพ นท เพ อการอน ร กษ หร อ พ นท เพ อการค มครอง หร อเขตฟ นฟ ทร พยากรธรณ หร อเขตพ นท เส ยงธรณ พ บ ต ภ ย และเสนอแนะ มาตรการในการบร หารจ ดการตามความจ าเป น เหมาะสม ให เก ดประโยชน ส งส ดในการพ ฒนาประเทศ โดยค าน งถ งการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อม (๔) พ จารณาประเภทหร อชน ดของทร พยากรธรณ ท เห นควรประกาศก าหนดมาตรการ การจ ดการเพ อการอน ร กษ รวมถ งการน ามาใช ใหม และเสนอแนะมาตรการในการจ ดการตามความจ าเป น เหมาะสม ให เก ดประโยชน ส งส ดในการพ ฒนาประเทศ โดยค าน งถ งการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม และ ส งแวดล อม (๕) ด าเน นการสน บสน น ช วยเหล อ และประสานงานก บหน วยงานของร ฐท เก ยวข อง ในการปฏ บ ต ตามนโยบายและแผนการบร หารจ ดการทร พยากรธรณ (๖) จ ดท ารายงานสถานการณ ทร พยากรธรณ ต อคณะกรรมการอย างน อยป ละหน งคร ง (๗) ศ กษา ว จ ย หร อสน บสน นการศ กษาว จ ยเก ยวก บการพ ฒนา อน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรธรณ (๘) ปฏ บ ต การอ นใดเพ อให เป นตามพระราชบ ญญ ต น หร อตามท คณะกรรมการ มอบหมาย หมวด ๒ การจ ดการทร พยากรธรณ มาตรา ๑๔ ให กรมทร พยากรธรณ จ ดท าแผนเร ยกว า นโยบายและแผนบร หารจ ดการ ทร พยากรธรณ แห งชาต ให สอดคล องก บนโยบายของร ฐบาล แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต เสนอขอความเห นชอบต อคณะกรรมการ เพ อให ส วนราชการท เก ยวข องม หน าท ด าเน นการตามอ านาจ หน าท ปฏ บ ต การให เป นไปตามนโยบายและแผนการบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต นโยบายและแผนบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต ให ประกาศในราชก จจาน เบกษา

7 -๗ - มาตรา ๑๕ นโยบายและแผนบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต ตามมาตรา ๑๔ ม องค ประกอบอย างน อย ด งน (๑) ท าการส ารวจ จ ดท าบ ญช เก ยวก บแหล งทร พยากรธรณ และสถานการณ ทร พยากรธรณ ของประเทศ (๒) ท าการศ กษา ว เคราะห และประเม นสถานภาพทร พยากรธรณ เศรษฐก จ และ ส งคม รวมท งขอบเขตความร นแรง สภาพป ญหา เพ อก าหนดมาตรการท เหมาะสมและจ าเป นส าหร บการ บร หารจ ดการทร พยากรธรณ ท งการอน ร กษ ค มครอง ฟ นฟ ทร พยากรธรณ แหล งทร พยากรธรณ รวมถ ง การจ ดการธรณ พ บ ต ภ ย (๓) ส งเสร มให ม การว จ ย และพ ฒนาทร พยากรธรณ (๔) การประมาณการเง นงบประมาณแผ นด นท จ าเป นส าหร บการด าเน นงานตามแผน (๕) การเสร มสร างความร วมม อและประสานงานระหว างส วนราชการท เก ยวข องท งใน และต างประเทศ และระหว างส วนราชการก บภาคเอกชน รวมท งการก าหนดบ คลากรท จ าเป นส าหร บการ ด าเน นการตามแผน (๖) กลไกการน านโยบายและแผนไปส การปฏ บ ต รวมถ งการต ดตามประเม นผลการ ด าเน นการตามแผน มาตรา ๑๖ ในการจ ดท านโยบายและแผนบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต กรมทร พยากรธรณ จะต องเป ดโอกาสให หน วยงานของร ฐ ประชาชนม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห น และให น ารวมไว เป นส วนหน งของแผนตามความจ าเป นและเหมาะสมด วย หากหน วยงานของร ฐ หร อประชาชนในท องถ นโต แย งหร อค ดค านนโยบายและแผน บร หารจ ดการทร พยากรธรณ ตามวรรคหน ง ให กรมทร พยากรธรณ รวบรวมข อโต แย งหร อค าค ดค านและท า ความเห นเสนอไปพร อมก บการขอความเห นชอบแผนต อคณะกรรมการตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ เพ อประโยชน ในการจ ดการทร พยากรธรณ ตลอดจนการอ นท จ าเป นเพ อ ปฏ บ ต ตามพระราชบ ญญ ต น ร ฐมนตร โดยค าแนะน าคณะกรรมการม อ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดเขต พ นท เพ ออน ร กษ ทร พยากรธรณ หร อพ นท เพ อค มครองทร พยากรธรณ รวมถ งประเภทและชน ดของ ทร พยากรธรณ เพ ออน ร กษ ทร พยากรธรณ และอาจก าหนดมาตรการ เง อนไขอย างใดหน งอย างด งต อไปน ไว ในกฎกระทรวงด วยก ได (๑) ก าหนดขอบเขตพ นท เพ อการอน ร กษ ทร พยากรธรณ เพ อร กษาทร พยากรธรณ ให คง สภาพเป นการช วคราว หร อถาวร เพ อให เป นประโยชน ต อประเทศชาต และเก ดความค มค ามากท ส ด โดย ค าน งถ งการพ ฒนาทางเศรษฐก จประเทศท งภาคอ ตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ให ม การกระจายการใช ทร พยากรธรณ ให ท วถ งด วยความเหมาะสม และเป นธรรม รวมถ งความค มค าทางด านเศรษฐก จ ทางส งคม และส งแวดล อม (๒) ก าหนดประเภททร พยากรธรณ เพ อการอน ร กษ การก าหนดปร มาณการใช ประโยชน ทร พยากรธรณ ก าหนดกลไกการน าทร พยากรธรณ กล บมาใช ใหม (๓) ห ามกระท าการหร อก จกรรมใดๆ ท อาจเป นอ นตรายหร อก อให เก ดผลกระทบต อ ช ว ต ร ายกาย ส ขภาพอนาม ย หร อทร พย ส นของประชาชนหร อของร ฐ หร ออาจก อให เก ดผลในทางการ เปล ยนแปลงสภาพทร พยากรธรณ ของพ นท ตามธรรมชาต

8 -๘ - (๔) ก าหนดว ธ การอน ร กษ การค มครอง หร อการจ ดการอ นใดโดยเฉพาะส าหร บพ นท น น รวมท งการก าหนดขอบเขตหน าท และความร บผ ดชอบของหน วยงานของร ฐท เก ยวข อง เพ อประโยชน ในการร วมม อและประสานงานให เก ดประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน เพ อร กษาสภาพความสมบ รณ ของ ทร พยากรธรณ ในพ นท น น (๕) ก าหนดมาตรการค มครองอ น ๆ ตามท เห นสมควรและเหมาะสมแก สภาพของ พ นท น น มาตรา ๑๘ ในกรณ ท ได ม การออกกฎกระทรวงก าหนดเร องใดตามมาตรา ๑๗ แล วให หน วยงานท เก ยวข องถ อปฏ บ ต ตามกฏกระทรวงน น ในกรณ ท ม การออกข อบ ญญ ต ท องถ นไว ก อนกฏกระทรวงม ผลบ งค บใช ให ข อก าหนดของ ข อบ ญญ ต ท องถ นในส วนท ข ดหร อแย งก บกฎกระทรวงเป นอ นยกเล ก และให ข อก าหนดของข อบ ญญ ต ท องถ นในส วนท ไม ข ดหร อแย งก บกฎกระทรวงย งคงม ผลบ งค บต อไปจนกว าจะม การออกข อบ ญญ ต ท องถ น ใหม แต ต องไม เก นหน งป น บแต ว นท กฎกระทรวงน ใช บ งค บ การยกเล กข อบ ญญ ต ท องถ นตามวรรคสาม ย อมไม กระทบกระเท อนต อการด าเน นการท ได กระท าไปแล วโดยถ กต องตามข อบ ญญ ต ท องถ นน น มาตรา ๑๙ ในกรณ ท ปรากฏว าพ นท ใดม ป ญหาการเส อมโทรมทางธรณ ว ทยา ท งท เก ด โดยธรรมชาต หร อการกระท าของมน ษย ให ร ฐมนตร โดยความเห นชอบของคณะกรรมการม อ านาจ ประกาศในราชก จจาน เบกษา ก าหนดให พ นท น นเป นเขตฟ นฟ ทร พยากรธรณ โดยม ก าหนดขอบเขตของ พ นท ให ช ดเจน และท าการส ารวจและเก บข อม ลความเส อมโทรมทางธรณ ว ทยา เพ อด าเน นการฟ นฟ ทร พยากรธรณ ท เส ยหายหร อผ านกระบวนการใช งาน หร อการจ ดการบางส วนแล ว ให ม ล กษณะใกล เค ยงสภาพ เด มเท าท จะเป นไปได ด วยความค มค า และเหมาะสมก บสภาพธรณ ว ทยาในพ นท มาตรา ๒๐ ในพ นท ท ประกาศเป นเขตฟ นฟ ทร พยากรธรณ ตามมาตรา ๑๙ ให คณะอน กรรมการร วมก บหน วยงานราชการในพ นท ท ประกาศจ ดท าแผนฟ นฟ เสนอต อคณะกรรมการให ความเห นชอบภายใน หน งร อยย ส บว นน บจากประกาศ และรายงานผลการด าเน นการตามแผนท คณะกรรมการเห นชอบท กส เด อน การจ ดท าแผนฟ นฟ ให ด าเน นการด งต อไปน ๑. ส ารวจ เก บข อม ล สาเหต และป จจ ยให เก ดความเส อมโทรมทางธรณ ว ทยา ๒. จ ดท าบ ญช ข อม ลทร พยากรธรณ ท ได ส ารวจและเก บข อม ลในพ นท ๓. ศ กษา ว เคราะห และประเม นสถานภาพความเส อมโทรมทางธรณ ว ทยา รวมท ง ขอบเขตความร นแรงและสภาพป ญหา และผลกระทบ เพ อก าหนดมาตรการท เหมาะสมและจ าเป นส าหร บ การฟ นฟ ทร พยากรธรณ ในพ นท น น ๔. เสนอประมาณการและค าขอจ ดสรรเง นงบประมาณแผ นด น มาตรา ๒๑ ในกรณ ท พบว าพ นท ใดเป นพ นท เส ยงธรณ พ บ ต ภ ยท อาจเก ดเหต ภย นตราย ต อสาธารณชนอ นเน องมาจากภ ยธรรมชาต ซ งหากปล อยไว เช นน นจะเป นอ นตรายต อช ว ต หร อก อความ เส ยหายต อทร พย ส นของประชาชนหร อของร ฐ ให ร ฐมนตร โดยความเห นชอบของคณะกรรมการม อ านาจ ประกาศในราชก จจาน เบกษาก าหนดเขตพ นท เส ยงธรณ พ บ ต ภ ยเพ อแจ งเต อนประชาชนในพ นท พร อม เสนอแผน มาตรการป องก นลดผลกระทบ โดยในกรณ ท จ าเป นต องเวนค นพ นท เพ อประโยชน แก ร ฐหร อ ร กษาช ว ตของประชาชนให จ ายค าชดเชยได ตามกฎหมายว าด วยการเวนค นอส งหาร มทร พย

9 -๙ - มาตรา ๒๒ ในกรณ ท พบเห นการประกอบก จการเก ยวก บทร พยากรธรณ ใดกระท า ฝ าฝ นต อกฎหมายเก ยวก บการจ ดการทร พยากรธรณ และหากปล อยไว เช นน นจะก อให เก ดความเส ยหาย ต อช ว ต ร างกาย ส ขภาพ อนาม ย หร อทร พย ส นของประชาชน หร อของร ฐ หร อต อทร พยากรธรณ ของ ประเทศ ให พน กงานเจ าหน าท โดยความเห นชอบของคณะกรรมการออกค าส งให เจ าของหร อ ผ ประกอบการด าเน นการปร บปร งแก ไขให ถ กต องหร อเหมาะสมภายในเวลาท คณะกรรมการก าหนด หร อ ควรให หย ดการด าเน นการบางส วนหร อท งหมดเป นการช วคราวและก าหนดระยะเวลาในการปร บปร ง แก ไขให ถ กต องหร อเหมาะสม หร อหย ดด าเน นการเป นการถาวร และรายงานคณะร ฐมนตร ทราบ แต ถ าการประกอบก จการน นม กฎหมายเฉพาะในการก าก บ ควบค ม ด แล ให กรมทร พยากรธรณ ประสานแจ งให เจ าพน กงานตามกฎหมายน นน นด าเน นการตามอ านาจหน าท ต อไป หากเจ าพน กงานตามกฎหมายน นน นไม ด าเน นการตามอ านาจหน าท ของตนภายในระยะเวลาท สมควร ให กรมทร พยากรธรณ เสนอความเห นต อคณะกรรมการพ จารณาเห นชอบในการด าเน นการตามท ก าหนดไว ใน วรรคหน งตามพระราชบ ญญ ต น ได มาตรา ๒๓ เจ าของหร อผ ด าเน นโครงการหร อก จการท ตรวจพบทร พยากรธรณ ท ม ล กษณะจ าเพาะทางธรณ ว ทยา จะต องส งมอบทร พยากรธรณ ท ตรวจพบต อเจ าพน กงานทร พยากรธรณ เพ อน าไปเก บร กษาไว สาธารณสมบ ต ของแผ นด น ในกรณ ท ไม ได ม การส งมอบ พน กงานเจ าหน าท จะต องม ค าส งให ส งมอบภายในเวลาอ นสมควรแต ต องไม เก นสามส บว นน บแต ว นท ม ค าส ง ให กรมทร พยากรธรณ จ ายค าตอบแทนให แก เจ าของหร อผ ด าเน นโครงการหร อก จการท ส งมอบทร พยากรธรณ ตามวรรคหน ง ให ร ฐมนตร ประกาศหล กเกณฑ ว ธ การ เง อนไข และอ ตราการจ ายค าตอบแทนตามวรรคสอง หมวด ๓ การม ส วนร วมของประชาชน มาตรา ๒๔ เพ อส งเสร มการม ส วนร วมและสน บสน นช มชนและองค กรปกครอง ส วนท องถ น ในการบร หารจ ดการ การบ าร งร กษา การอน ร กษ การค มครอง การฟ นฟ และการใช ประโยชน ทร พยากรธรณ โดยให ม การข นทะเบ ยนเป นเคร อข ายช มชนด านการจ ดการทร พยากรธรณ ต อ กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมตามหล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขท ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๒๕ เคร อข ายช มชนด านการจ ดการทร พยากรธรณ ตามมาตรา ๒๔ ท ได ข น ทะเบ ยนแล ว อาจได ร บการช วยเหล อหร อได ร บการสน บสน นจากทางราชการในเร องต อไปน (๑) การจ ดให ม อาสาสม ครเพ อช วยเหล อการปฏ บ ต งานของพน กงานเจ าหน าท ตาม พระราชบ ญญ ต น (๒) เผยแพร ความร ค าปร กษา ด านการจ ดการทร พยากรธรณ การบ าร งร กษา การ อน ร กษ การค มครอง การฟ นฟ และการใช ประโยชน ทร พยากรธรณ (๓) ช วยเหล อและสน บสน นการด าเน นงาน โครงการ หร อก จกรรมของช มชนในเร อง ด งกล าว รวมถ งการอ ดหน นงบประมาณในการสร างเคร อข ายช มชนท ม ประส ทธ ภาพให ม ความเข มแข ง (๔) การศ กษาว จ ยเก ยวก บการจ ดการทร พยากรธรณ และเสนอแนะความค ดเห นต อ ร ฐบาลหร อส วนราชการท เก ยวข อง

10 -๑๐ - (๕) เร องอ นท เป นประโยชน ต อการจ ดการทร พยากรธรณ ตามท ก าหนดไว ใน กฎกระทรวง การสน บสน นและช วยเหล อเคร อข ายช มช นด านการจ ดการทร พยากรธรณ และองค กร ปกครองส วนท องถ นตามวรรคหน ง ให เป นไปตามท อธ บด ก าหนด หมวด ๔ พน กงานเจ าหน าท มาตรา ๒๖ ในการปฏ บ ต หน าท ตามพระราชบ ญญ ต น ให พน กงานเจ าหน าท ม อ านาจ ด งต อไปน (๑) เข าไปในสถานท ใด ๆ ในเวลาระหว างพระอาท ตย ข นถ งพระอาท ตย ตกหร อใน เวลาท าการของสถานท น นเพ อตรวจสอบและควบค มให การเป นไปตามพระราชบ ญญ ต น (๒) ตรวจค นสถานท ในระหว างพระอาท ตย ข นถ งพระอาท ตย ตก หร อในเวลาท าการ สถานท น น ในกรณ ท ม เหต อ นควรสงส ยว าม การกระท าความผ ดตามพระราชบ ญญ ต น และม เหต อ นควร เช อได ว าหากเน นช ากว าจะเอาหมายค นมาได จะม การย กย าย ซ กซ อน ส ง หร อน าออกนอกราชอาณาจ กร หร อท าลายทร พย ส น ว ตถ ส งของหร อเอกสารท เก ยวข องก บการกระท าผ ด (๓) ย ดหร ออาย ดทร พย ส น ว ตถ ส งของ หร อเอกสารท เก ยวข องก บการกระท า ความผ ดตามพระราชบ ญญ ต น เพ อประโยชน ในการตรวจสอบและด าเน นคด (๔) ออกค าส งเป นหน งส อตามมาตรา ๒๒ ให เจ าของหร อผ ครอบครองหร อผ ด าเน น ก จการเก ยวก บทร พยากรธรณ ท กระท าการฝ าฝ นต อกฎหมายเก ยวก บการจ ดการทร พยากรธรณ ด าเน นการ ปร บปร งแก ไขให ถ กต องหร อเหมาะสมตามท คณะกรรมการเห นชอบภายในเวลาท ก าหนด เม อตรวจค น หร อย ดหร ออาย ด ตาม (๒) หร อ (๓) แล ว ถ าย งด าเน นการไม แล วเสร จ จะ กระท าต อในเวลากลางค นหร อนอกเวลาท าการของสถานท น นก ได ในการปฏ บ ต หน าท ของพน กงานเจ าหน าท ตามวรรคหน ง ให บ คคลซ งเก ยวข องอ านวย ความสะดวกแก พน กงานเจ าหน าท ตามสมควร มาตรา ๒๗ ในการปฏ บ ต หน าท ตามพระราชบ ญญ ต น ให พน กงานเจ าหน าท เป น เจ าพน กงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘ ในการปฏ บ ต หน าท ตามพระราชบ ญญ ต น พน กงานเจ าหน าท ต องแสดงบ ตร ประจ าต วต อบ คคลท เก ยวข อง บ ตรประจ าต วพน กงานเจ าหน าท ให เป นไปตามแบบท ร ฐมนตร ก าหนดโดยประกาศใน ราชก จจาน เบกษา หมวด ๕ ความร บผ ดทางแพ ง มาตรา ๒๙ ผ ใดกระท าหร อละเว นการกระท าด วยประการใดเก ยวก บทร พยากรธรณ โดยม ชอบด วยกฎหมาย จนเป นเหต ให ผ อ นได ร บความเส ยหาย หร อท าลายหร อท าให ส ญหาย หร อเส ยหาย แก ทร พยากรธรณ ซ งอย ในความด แลของหน วยงานของร ฐหร อเอกชนให ส นน ษฐานว าผ น นเป นผ กระท าผ ด และม หน าท ต องชดใช ค าส นไหมทดแทน หร อค าเส ยหายเพ อการน น

11 -๑๑ - ค าส นไหมทดแทนหร อค าเส ยหายตามวรรคหน ง ให หมายความรวมถ งค าใช จ ายท ทาง ราชการจ ายจร งในการด าเน นการใด ๆ เพ อปร บปร งแก ไข บ รณะ ซ อมแซม และบรรเทาความเส ยหายท เก ดแก ทร พยากรธรณ ตลอดจนค าใช จ ายท งหมดท ทางราชการต องร บภาระจ ายจร งในการฟ นฟ ทร พยากรธรณ ในการก าหนดค าส นไหมทดแทนหร อค าเส ยหายตามวรรคสอง ให ศาลค าน งถ งป จจ ย ต อไปน ประกอบด วย ก) ความร นแรงของการท า โดยให พ จารณาถ งระด บเกณฑ มาตรฐานในการอน ร กษ ทร พยากรธรณ การไม ปฏ บ ต ตามหน าท ตามนโยบายและแผนจ ดการทร พยากรธรณ หร อรายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ข) การกระท าความผ ดซ า หากม ค) สถานภาพทางเศรษฐก จของผ กระท าความผ ด ง) การปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขท ได ก าหนดไว ในรายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม หมวด ๖ บทก าหนดโทษ มาตรา ๓๐ ผ ใดไม ปฏ บ ต ตามค าส งท ออกตามมาตรา ๒๒ ต องระวางโทษจ าค กไม เก น ๑ ป หร อปร บไม เก นหน งแสนบาท หร อท งจ าท งปร บ มาตรา ๓๑ ผ ใดฝ าฝ นหร อไม ปฏ บ ต ตามมาตรการท ออกตามกฎกระทรวงท ก าหนดตาม มาตรา ๑๗ ต องระวางโทษจ าค กไม เก นหน งป หร อปร บไม เก นหน งแสนบาท หร อท งจ าท งปร บ มาตรา ๓๒ ผ ใดข ดขวางการด าเน นการของพน กงานเจ าหน าท ตามมาตรา ๒๖(๑) หร อ ๒๖(๒) หร อ ๒๖(๓) หร อท าให เส ยหาย ท าลาย ด ดแปลง เคล อนย าย โดยไม ได อน ญาตจากพน กงาน เจ าหน าท ต องระวางโทษจ าค กไม เก นหน งเด อน หร อปร บไม เก นหน งพ นบาทหร อท งจ าท งปร บ มาตรา ๓๓ ผ ใดป ดบ ง ซ อนเร น ไม แจ ง หร อไม ส งมอบทร พยากรธรณ ท ม ล กษณะจ าเพาะ ทางธรณ ว ทยาท ส ารวจตรวจพบต อพน กงานเจ าหน าท ตามมาตรา ๒๓ ต องระวางโทษจ าค กไม เก นหน งป หร อปร บไม เก นห าหม นบาท หร อท งจ าท งปร บ และปร บอ กไม เก นว นละหน งหม นบาทตลอดเวลาท ได ร บ ค าส งให ส งมอบแล วไม ปฏ บ ต ตามค าส งภายในก าหนด มาตรา ๓๔ ในกรณ ท ผ กระท าผ ดเป นน ต บ คคล ถ าการกระท าความผ ดของน ต บ คคลน น เก ดจากการส งการ หร อการกระท าของบ คคลใด หร อไม ส งการ หร อไม กระท าการอ นเป นหน าท ท ต อง กระท าของกรรมการผ จ ดการ หร อบ คคลใดซ งร บผ ดชอบในการด าเน นงานของน ต บ คคลน น ผ น นต องร บ โทษตามท บ ญญ ต ไว ส าหร บความผ ดน น ๆ ด วย ผ ร บสนองพระบรมราชโองการ นายกร ฐมนตร

พระราชบ ญญ ต ก าหนดแผนและข นตอนการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ.

พระราชบ ญญ ต ก าหนดแผนและข นตอนการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 1 พระราชบ ญญ ต ก าหนดแผนและข นตอนการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 2542 --------------- ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท 11 พฤศจ กายน พ.ศ. 2542 เป นป ท 54 ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม

More information

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท 17 ส งหาคม พ.ศ. 2528 เป นป ท 40ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯให ประกาศว

More information

พระราชบ ญญ ต ค มครองเด กท เก ดโดยอาศ ยเทคโนโลย ช วยการเจร ญพ นธ ทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร.

พระราชบ ญญ ต ค มครองเด กท เก ดโดยอาศ ยเทคโนโลย ช วยการเจร ญพ นธ ทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. หน า ๑ พระราชบ ญญ ต ค มครองเด กท เก ดโดยอาศ ยเทคโนโลย ช วยการเจร ญพ นธ ทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป นป ท ๗๐ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม

More information

สาระสาค ญร างพระราชบ ญญ ต ส งเสร ม และร กษาค ณภาพส งแวดล อมแห งชาต พ.ศ...

สาระสาค ญร างพระราชบ ญญ ต ส งเสร ม และร กษาค ณภาพส งแวดล อมแห งชาต พ.ศ... สาระสาค ญร างพระราชบ ญญ ต ส งเสร ม และร กษาค ณภาพส งแวดล อมแห งชาต พ.ศ.... ไพโรจน พลเพชร ประธานอน กรรมการพ จารณาปร บปร งกฎหมายด านส งแวดล อม กรรมการปฏ ร ปกฎหมาย เหต ผลและความจาเป น พ.ร.บ.ส งเสร มและร กษาค

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ -----------------

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายใน ส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให เหมาะสมย

More information

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น ประกาศว า พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล

More information

การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา

การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา การค มครองผ บร โภคด านโฆษณา เป นมาตรการหน งของ การค มครองผ บร โภค ตาม พระราชบ ญญ ต ค มครองผ บร โภค พ.ศ. 2522 ซ งแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต ค มครองผ บร โภค (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2541

More information

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ๒๕๕๕ ค าน า ระบบพน กงานราชการ (Government Employee System) เป นการจ างงานระบบ ส ญญาจ างในหน วยงานภาคร ฐ ท ม งเน นให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย ม หล กเกณฑ และว ธ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนช มชนบ งบา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โปรดเก บไว ใช ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน ง สารบ ญ หน า ค าน า บทท ๑ โครงสร างและระบบบร

More information

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง 1. ว ตถ ประสงค ๑ 2. กลไกการดาเน นงาน ๒ 3. การจ ดสรรงบประมาณ ๒ 4. กระบวนการ และข นตอนการขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน น ตามโครงการพ ฒนาเม อง ๔ 5. การอน ม ต เง นอ ดหน นให ก บผ เสนอโครงการ

More information

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม 167 1. ความเป นมา ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม กองท นส งแวดล อม เป นมาตรการทางการเง น ท จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร

More information

บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน

บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน ประชาคมอาเซ ยน (ASEAN Community) เป นการรวมต วก นของประเทศในเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ในป 2558 ประกอบด วย ประเทศไทย ส งคโปร มาเลเซ ย อ นโดน เซ ย บร ไน ฟ

More information

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น ประกาศว า พระบาทสมเด จพระปรม

More information

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑ คานา คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผ บร หารและพน กงานต างตระหน กถ งความ ส าค ญของการก าก บ ด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ซ งเป นท ยอมร บโดยท วไปว าเป นป จจ ยหล กท แสดง ให เห นถ งการม ระบบบร หารจ ดการท

More information

การค มครองเด กท เก ดโดยอาศ ยเทคโนโลย ช วยการ เจร ญพ นธ ทางการแพทย (อ มบ ญ)

การค มครองเด กท เก ดโดยอาศ ยเทคโนโลย ช วยการ เจร ญพ นธ ทางการแพทย (อ มบ ญ) การค มครองเด กท เก ดโดยอาศ ยเทคโนโลย ช วยการ เจร ญพ นธ ทางการแพทย (อ มบ ญ) กมลา เทพวงค ผลงานส วนบ คคลน เป นส วนหน งของการอบรม หล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 11 สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย

More information

ค าน า ส าน กว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม ถ นายน 2555

ค าน า ส าน กว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม ถ นายน 2555 ค าน า ค ม อการขอร บใบอน ญาตเป นผ ม ส ทธ ท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมฉบ บน ได ปร บปร ง ใหม ให ม ความท นสม ยตามมต คณะกรรมการผ ช านาญการพ จารณาผ ม ส ทธ ขอร บใบอน ญาตท ารายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

การจ ดเก บภาษ ป าย -------------------------------------- การจ ดเก บภาษ ป าย เป นงานในหน าท ของหน วยการบร หารราชการส วนท องถ น ตามท ก าหนด ไว ในพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย พ.ศ. 2510 และพระราชบ ญญ ต ภาษ ป าย

More information

ค ม อ ปฏ บ ต งานฝ ายเทศก จ ส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร

ค ม อ ปฏ บ ต งานฝ ายเทศก จ ส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร ค ม อ ปฏ บ ต งานฝ ายเทศก จ ส าน กงานเขต กร งเทพมหานคร เอกสารอ างอ ง ค าน า ค ม อปฏ บ ต งานฝ ายเทศก จเล มน ม ว ตถ ประสงค ให เจ าหน าท เทศก จผ ปฏ บ ต หน าท ตามส าน กงานเขต ใช เป นแนวทางประกอบการปฏ บ ต หน

More information

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 (ร าง) แนวทางการจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการหร อก จการประเภท โครงการน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยการน คม อ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ.ศ.

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ.ศ. ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นส าหร บการด าเน นงาน ภายใต แผนงานย ทธศาสตร อย ด ม ส ขระด บจ งหว ด (ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑) พ.ศ. ๒๕๕๐ ร ฐบาลได แถลงนโยบายด านเศรษฐก จและส งคมต

More information

ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554

ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554 ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CORPORATE GOVERNANCE MANUAL) การทางพ เศษแห งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554 การทางพ เศษแห งประเทศไทย ค าน า การทางพ เศษแห งประเทศไทย (กทพ.) ตระหน กถ

More information

การตรวจสอบท ด นและเอกสารส ทธ

การตรวจสอบท ด นและเอกสารส ทธ การตรวจสอบท ด นและเอกสารส ทธ ประเภทเอกสารส ทธ การได มา ความเส ยง การตรวจสอบ ผลกระทบต อม ลค า ม ท ด นเป นโฉนดต องไปด ท ก 10 ป น.ส.3ก. น.ส.3 ต องไปด ท กป ไม ง นอาจเส ยไป เพราะถ กครอบครองปรป กษ การตรวจสอบท

More information

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด http://www.ubu.ac.th/web/libsupplies นางสาวพ มใจ คาฝอย ผ ปฏ บ ต งานบร หาร สาน กงานเลขาน การ สาน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ส งหาคม 2557 คานา ค ม อการจ ดทาเว บเพจงานพ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม

ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม ค าน า ค ม อการปฏ บ ต งานของฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม ส าน กงานเขตฉบ บน ได จ ดท าข นตาม กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555ของหน

More information