ร างพระราชบ ญญ ต การบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต พ.ศ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ร างพระราชบ ญญ ต การบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต พ.ศ..."

Transcription

1 เอกสารประกอบการประช มส มมนา ว นท ๑๓ ส งหาคม ๒๕๕๘ ร างพระราชบ ญญ ต การบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต พ.ศ โดยท เป นการสมควรม กฎหมายว าด วยการบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต. มาตรา ๑ พระราชบ ญญ ต น เร ยกว า พระราชบ ญญ ต บร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต พ.ศ.... มาตรา ๒ พระราชบ ญญ ต น ให ใช บ งค บเม อพ นก าหนดเก าส บว นน บแต ว นประกาศใน ราชก จจาน เบกษาเป นต นไป มาตรา ๓ ในพระราชบ ญญ ต น ทร พยากรธรณ หมายความว า แร ห น ด น กรวด ทราย น าบาดาล ถ านห น ห นน าม น ป โตรเล ยม ซากด กด าบรรพ ท งน ให หมายความรวมถ งพ นผ วโลกซ งเก ดจากกระบวนการทางธรณ ว ทยาท ม ค ณค าต อการศ กษาทางว ทยาศาสตร หร อการบร หารจ ดการเพ อค ณภาพช ว ต ทร พย ส น และส งแวดล อม กระบวนการทางธรณ ว ทยา หมายความว า กระบวนการต าง ๆ ท ก อให เก ด หร อ เปล ยนแปลงของเปล อกโลก หร อพ นผ วโลกท เก ดข นตามธรรมชาต เช น แผ นด นไหว ด นถล ม ด นย บ คล นส นาม การพ ดพาตะกอน หร อสะสมต วของตะกอน ด นกรด ด นพองต ว ด นละลายน า ด นล นไหล ธรณ ว ทยา หมายความว า ว ทยาศาสตร แขนงหน งซ งเก ยวก บประว ต โครงสร าง สสารท เป นองค ประกอบ และสภาพของโลก ล กษณะจ าเพาะทางธรณ ว ทยา หมายความว า สภาพร ปร างหร อส วนประกอบของ ทร พยากรธรณ ท ม ล กษณะพ เศษหร อหายากท ม ค ณค าต อการศ กษาทางธรณ ว ทยาและการบร หารจ ดการ การจ ดการทร พยากรธรณ หมายความว า การด าเน นการเพ อการสงวน อน ร กษ ค มครอง ใช ประโยชน หร อก าก บด แลทร พยากรธรณ เขตอน ร กษ ทร พยากรธรณ หมายความว า การก าหนดเขตพ นท การใช ทร พยากรธรณ เพ อร กษาทร พยากรธรณ ให คงสภาพเป นการช วคราว หร อถาวร เพ อให เป นประโยชน ต อประเทศชาต และ เก ดความค มค าในการบร หารจ ดการทร พยากรธรณ ส งส ด ม กระจายการใช ทร พยากรธรณ ให ท วถ งด วย ความเหมาะสม และเป นธรรม เขตค มครองทร พยากรธรณ หมายความว า การก าหนดเขตพ นท ค มครองเพ อร กษา ทร พยากรธรณ ท ม ล กษณะจ าเพาะทางธรณ ว ทยาไว เพ อเป นสมบ ต ของชาต หร อเพ อเป นส งอ างอ งทาง ว ชาการธรณ ว ทยาโดยการร กษาไว ณ แหล งก าเน ดหร อน าไปเก บร กษาไว ในสถานท ท ก าหนด ท งน โดยให ร กษาสภาพของทร พยากรธรณ ไว คงสภาพด งเด ม หร ออาจตกแต งเล กน อยแต ม ให เส ยสภาพของล กษณะ จ าเพาะทางธรณ ว ทยา เขตฟ นฟ ทร พยากรธรณ หมายความว า การก าหนดเขตพ นท เส อมโทรมทาง ธรณ ว ทยาซ งอาจจะเป นพ นท ท ผ านการพ ฒนา หร อใช ประโยชน ทร พยากรธรณ ไปแล ว ท เก ดการ เปล ยนแปลงโดยสภาพกระบวนการทางธรรมชาต เพ อฟ นฟ ทร พยากรธรณ ท เส ยหายหร อผ านกระบวนการ ใช งาน หร อการจ ดการบางส วนแล ว ให ม ล กษณะใกล เค ยงสภาพเด มเท าท จะเป นไปได ด วยความค มค า และเหมาะสมก บสภาพธรณ ว ทยา

2 -๒ - พ นท เส อมโทรมทางธรณ ว ทยา หมายความว า พ นท ปนเป อนสารพ ษ พ นท ได ร บ ผลกระทบจากการก ดเซาะชายฝ งทะเล พ นท ท ม ค ามาตรฐานด นหร อตะกอนด นส งกว าค ามาตรฐานท ก าหนดตามมาตรฐานส งแวดล อม หร อค าพ นฐานทางธรณ ว ทยา หร อท ม สาเหต จากธรรมชาต หร อจาก การกระท าของมน ษย ค าพ นฐานทางธรณ ว ทยา หมายความว า ค าตามธรรมชาต ของข อม ลทางธรณ ว ทยา ธรณ เคม หร อธรณ ฟ ส กส ในบร เวณใดบร เวณหน ง ก าหนดประเภททร พยากรธรณ เพ อการอน ร กษ หมายความว า การก าหนดชน ดหร อ ประเภททร พยากรธรณ เพ อร กษาทร พยากรธรณ ให คงสภาพเป นการช วคราว หร อถาวร หร อการน า กล บมาใช ใหม เพ อให เป นประโยชน ต อประเทศชาต และเก ดความค มค าในการบร หารจ ดการทร พยากร ธรณ ส งส ด รวมถ งม การกระจายการใช ทร พยากรธรณ ให ท วถ งด วยความเหมาะสม และเป นธรรม เขตพ นท เส ยงธรณ พ บ ต ภ ย หมายความว า การก าหนดบร เวณพ นท ท ม ความเส ยง ธรณ พ บ ต ภ ย และเม อเก ดเหต แล วเก ดผลกระทบต อช ว ตและทร พย ส นของประชาชน ธรณ พ บ ต ภ ย หมายความว า ภ ยท เก ดจากผลของกระบวนการทางธรณ ว ทยา ซ ง ก อให เก ดอ นตรายแก ช ว ต ร างกายของประชาชน หร อความเส ยหายแก ทร พย ส นของประชาชน หร อของร ฐ ด นถล ม หมายความว า การเคล อนท ของมวลด นและห นลงมาตามลาดเขาด วย อ ทธ พลของแรงโน มถ วงโลก อาจจะม น าเข ามาเก ยวข องในการเก ดด นถล ม ด นย บ หมายความว า การย บหร อทร ดต วของแผ นด นอ นเน องจากทร พยากรธรณ ท เป นฐานรากรองร บอย ถ กละลาย ส ญหายไป หร อถ กน าออกไปตามธรรมชาต หร อจากก จกรรมท มน ษย เป นผ กระท า มาตรฐานทร พยากรธรณ หมายความว า ข อก าหนดเป นถ อยค าต วเลข หร อตาราง ของถ อยค า และต วเลขท เก ยวก บทร พยากรธรณ หร อธรณ ว ทยา เพ อเป นส งอ างอ งทางธรณ ว ทยา คณะกรรมการ หมายความว า คณะกรรมการนโยบายและแผนการบร หารจ ดการ ทร พยากรธรณ แห งชาต เคร อข ายช มช นด านการจ ดการทร พยากรธรณ หมายความว า อาสาสม ครประชาชนท รวมต วในพ นท ต าง ๆ เพ อช วยเหล อการปฏ บ ต งานของพน กงานเจ าหน าท ท ได ข นทะเบ ยนตาม พระราชบ ญญ ต น พน กงานเจ าหน าท หมายความว า ข าราชการพลเร อนหร อเจ าหน าท ของร ฐซ ง ร ฐมนตร แต งต งให ปฏ บ ต ตามพระราชบ ญญ ต น อธ บด หมายความว า อธ บด กรมทร พยากรธรณ ร ฐมนตร หมายความว า ร ฐมนตร ผ ร กษาการตามพระราชบ ญญ ต น มาตรา ๔ ให ร ฐมนตร ว าการกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมร กษาการ ตามพระราชบ ญญ ต น และให ม อ านาจแต งต งพน กงานเจ าหน าท ก บออกกฎกระทรวงและประกาศเพ อ ปฏ บ ต ตามพระราชบ ญญ ต น กฎกระทรวงและประกาศน น เม อได ประกาศในราชก จจาน เบกษาแล วให ใช บ งค บได

3 -๓ - หมวด ๑ คณะกรรมการนโยบายและแผนการบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต มาตรา ๕ ให ม คณะกรรมการคณะหน งเร ยกว า คณะกรรมการนโยบายและแผนการ บร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต ประกอบด วย นายกร ฐมนตร หร อรองนายกร ฐมนตร ท นายกร ฐมนตร มอบหมาย เป นประธานกรรมการ ร ฐมนตร ว าการกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม เป นรองประธานกรรมการ ปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ปล ดกระทรวง มหาดไทย ปล ดกระทรวงการคล ง ปล ดกระทรวงอ ตสาหกรรม ปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปล ดกระทรวงพล งงาน ปล ดกระทรวงสาธารณส ข ปล ดกระทรวงการท องเท ยวและก ฬา เลขาธ การ คณะกรรมการการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ผ อ านวยการส าน กงบประมาณ เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการลงท น เป นกรรมการโดยต าแหน ง และกรรมการผ ทรงค ณว ฒ ซ งคณะร ฐมนตร แต งต งจ านวนไม เก นห าคนเป นกรรมการ ให อธ บด กรมทร พยากรธรณ เป นกรรมการและเลขาน การ และให อธ บด กรมทร พยากรธรณ แต งต งข าราชการในกรมทร พยากรธรณ เป นผ ช วยเลขาน การได ไม เก นสองคน การแต งต งกรรมการผ ทรงค ณว ฒ ตามวรรคหน ง ให แต งต งจากบ คคลซ งม ความร และ ประสบการณ ด านการบร หารจ ดการทร พยากรธรณ ด านส งแวดล อม ด านเศรษฐศาสตร และด านอ นๆ ท เก ยวข องก บการบร หารจ ดการทร พยากรธรณ รวมถ งเป นว ญญ ชน ผ ส จร ต ผ ร ผ ดร ชอบ รอบคอบ ระม ดระว ง เป นปกต มาตรา ๖ กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ม วาระการด ารงต าแหน งคราวละส ป เม อครบก าหนดตามวาระในวรรคหน ง หากย งม ได ม การแต งต งกรรมการผ ทรงค ณว ฒ ข น ใหม ให กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ซ งพ นจากต าแหน งตามวาระน นอย ในต าแหน งเพ อด าเน นงานต อไปจนกว า กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ซ งได ร บแต งต งใหม เข าร บหน าท กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ซ งพ นจากต าแหน งตามวาระอาจได ร บแต งต งอ กได แต จะด ารง ต าแหน งต ดต อก นเก นสองวาระไม ได มาตรา ๗ นอกจากการพ นต าแหน งตามวาระ กรรมการผ ทรงค ณว ฒ พ นจากต าแหน งเม อ (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) คณะร ฐมนตร ให ออก เพราะบกพร องต อหน าท ม ความประพฤต เส อมเส ย หร อ หย อนความสามารถ (๔) เป นบ คคลล มละลาย (๕) เป นคนไร ความสามารถหร อคนเสม อนไร ความสามารถ (๖) ได ร บโทษจ าค กโดยค าพ พากษาถ งท ส ดให จ าค ก เว นแต เป นโทษส าหร บความผ ดท ได กระท าโดยประมาทหร อความผ ดลห โทษ (๗) เป นผ ด ารงต าแหน งทางการเม อง สมาช กสภาท องถ นหร อผ บร หารท องถ น หร อ กรรมการผ ด ารงต าแหน งซ งร บผ ดชอบการบร หารพรรคการเม อง หร อท ปร กษาพรรคการเม อง หร อ เจ าหน าท พรรคการเม อง

4 -๔ - มาตรา ๘ ในกรณ ท กรรมการผ ทรงค ณว ฒ พ นจากต าแหน งก อนวาระให กรรมการซ ง เหล ออย ปฏ บ ต หน าท ต อไปได และคณะร ฐมนตร อาจแต งต งผ อ นเป นกรรมการผ ทรงค ณว ฒ แทนต าแหน งท ว างได เว นแต วาระของกรรมการผ ทรงค ณว ฒ เหล อไม ถ งเก าส บว นจะไม แต งต งกรรมการผ ทรงค ณว ฒ แทน ก ได และให ผ ได ร บแต งต งแทนต าแหน งท ว างอย ในต าแหน งเท าก บวาระท เหล ออย ของกรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ซ งได แต งต งแล ว ในกรณ ท ม การแต งต งกรรมการผ ทรงค ณว ฒ เพ มข นในระหว างท กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ซ ง แต งต งไว แล วย งม วาระอย ในต าแหน ง ให ผ ซ งได ร บแต งต งอย ในต าแหน งเท าก บวาระท เหล ออย ของ กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ซ งได แต งต งไว แล ว มาตรา ๙ คณะกรรมการม อ านาจหน าท ด งต อไปน (๑) เสนอนโยบายและแผนบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต ต อคณะร ฐมนตร เพ อให ความเห นชอบ โดยให ม การทบทวนอย างน อยท กส ป หร อในกรณ ท ม ความจ าเป นคณะกรรมการจะ ก าหนดระยะเวลาให เร วกว าน นก ได (๒) ให ความเห น ข อเสนอแนะ และค าปร กษาแก หน วยงานของร ฐเพ อด าเน นการตาม นโยบายและแผนการจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต (๓) เสนอรายงานสถานการณ ทร พยากรธรณ ต อคณะร ฐมนตร อย างน อยป ละหน งคร ง (๔) พ จารณาให ความเห นชอบกฎกระทรวงก าหนดเขตพ นท เพ อการอน ร กษ ทร พยากร ธรณ เขตพ นท เพ อค มครองทร พยากรธรณ หร อประเภททร พยากรธรณ เพ อการอน ร กษ รวมท งมาตรการ และเง อนไขตามมาตรา ๑๗ และ ๑๘ (๕) พ จารณาให ความเห นชอบประกาศเขตฟ นฟ ทร พยากรธรณ ตามมาตรา ๑๙ และ แผนฟ นฟ ตามมาตรา ๒๐ (๖) พ จารณาให ความเห นชอบประกาศเขตพ นท เส ยงธรณ พ บ ต ภ ยตามมาตรา ๒๑ (๗) เสนอคณะร ฐมนตร เพ อให ความเห นชอบในการให ความช วยเหล อ และเย ยวยา ความเด อดร อนหร อความเส ยหายท อาจเก ดข นแก ผ ครอบครองท ด นหร อทร พยากรธรณ ตามความ เหมาะสมจากการก าหนดเขตพ นท เพ อการอน ร กษ ทร พยากรธรณ พ นท เพ อการค มครองทร พยากรธรณ เขตฟ นฟ ทร พยากรธรณ เขตพ นท เส ยงธรณ พ บ ต ภ ย พ นท เขตส ารวจทร พยากรธรณ และการด าเน นการ ตามมาตรา ๒๓ (๘) ต ดตามและประเม นผลการปฏ บ ต งานของหน วยงานของร ฐท เก ยวข องก บการ จ ดการทร พยากรธรณ เพ อให สอดคล องก บนโยบายและแผนบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต (๙) เสนอความเห นต อคณะร ฐมนตร เพ อพ จารณาม มต ตามท เห นสมควรในกรณ ท ปรากฏว าหน วยงานของร ฐไม ปฏ บ ต ตามนโยบายและแผนจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต หร อกฎกระทรวง ประกาศท ออกโดยใช อ านาจตามพระราชบ ญญ ต น (๑๐) พ จารณาให ความเห นชอบให พน กงานเจ าหน าท ด าเน นการตามมาตรา ๒๒ (๑๑) ก าหนดมาตรฐานทร พยากรธรณ (๑๒) ปฏ บ ต การอ นใดตามท พระราชบ ญญ ต น หร อกฎหมายอ นบ ญญ ต ให เป นอ านาจ หน าท ของคณะกรรมการ หร อตามท คณะร ฐมนตร หร อนายกร ฐมนตร มอบหมาย

5 -๕ - มาตรา ๑๐ ให น าบทบ ญญ ต ว าด วยคณะกรรมการท ม อ านาจด าเน นการพ จารณาทาง ปกครองตามกฎหมายว าด วยว ธ ปฏ บ ต ราชการทางปกครองมาใช บ งค บแก การประช มของคณะกรรมการ โดยอน โลม มาตรา ๑๑ คณะกรรมการม อ านาจแต งต งคณะอน กรรมการเพ อให ปฏ บ ต หน าท ตาม พระราชบ ญญ ต น หร อตามท คณะกรรมการมอบหมายได ด งต อไปน (๑) คณะอน กรรมการทร พยากรธรณ กล มจ งหว ด เพ อการอน ร กษ ค มครอง ฟ นฟ และ จ ดการในเขตธรณ พ บ ต ภ ย ประกอบด วย ผ ว าราชการจ งหว ด ผ อ านวยการส าน กงานอ ตสาหกรรมจ งหว ด ผ อ านวยการส าน กงานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมจ งหว ด ผ อ านวยการส าน กงานอ ตสาหกรรม พ นฐานและการเหม องแร ในพ นท ผ แทนกรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย โยธาธ การและผ งเม องจ งหว ด ผ บ งค บการต ารวจภ ธรจ งหว ด นายกองค การบร หารส วนจ งหว ดและผ แทนประชาชนท กจ งหว ดใน กล มจ งหว ด ซ งแต งต งจากผ ม ความร และประสบการณ เป นท ประจ กษ หร อเป นท ยอมร บด านการบร หารจ ดการ ทร พยากรธรณ ด านส งแวดล อม จ านวนหน งคนต อหน งจ งหว ดเป นอน กรรมการ ผ แทนประชาชนครบวาระหร อพ นต าแหน ง ให น ามาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘ มา ใช บ งค บโดยอน โลม โดยให ท ประช มเล อกผ ว าราชการจ งหว ดเป นประธานคณะกรรมการหน งคน และ รองประธานกรรมการตามล าด บ และให ผ อ านวยการส าน กงานทร พยากรธรณ เขตในพ นท ร บผ ดชอบเป น อน กรรมการและเลขาน การ และให อธ บด กรมทร พยากรธรณ แต งต งข าราชการในกรมทร พยากรธรณ เป น ผ ช วยเลขาน การได ไม เก นสองคน ส าหร บกร งเทพมหานคร ประกอบด วยผ ว าราชการกร งเทพมหานครเป นประธาน อน กรรมการ ผ แทนส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ผ แทนกรมโยธาธ การและ ผ งเม อง ผ แทนส าน กงานต ารวจแห งชาต ผ แทนสภากร งเทพมหานคร ผ แทนกระทรวงมหาดไทย ผ แทน กระทรวงเกษตรและสหกรณ และผ แทนประชาชนซ งแต งต งจากผ ม ความร และประสบการณ เป นท ประจ กษ หร อเป นท ยอมร บด านการบร หารจ ดการทร พยากรธรณ ด านส งแวดล อม จ านวนส คนเป น อน กรรมการ ให ผ แทนอธ บด เป นอน กรรมการและเลขาน การ และให อธ บด กรมทร พยากรธรณ แต งต ง ข าราชการในกรมทร พยากรธรณ เป นผ ช วยเลขาน การได ไม เก นสองคน (๒) คณะอน กรรมการอ น ๆ ตามท เห นสมควร การประช มคณะอน กรรมการ ให น ามาตรา ๑๐ มาใช บ งค บโดยอน โลม มาตรา ๑๒ คณะอน กรรมการตามมาตรา ๑๑ (๑) ม อ านาจหน าท ด งต อไปน (๑) จ ดท าและเสนอนโยบายและแผนบร หารจ ดการทร พยากรธรณ กล มจ งหว ดต อ คณะกรรมการเพ อก าหนดไว เป นส วนหน งของนโยบายและแผนบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต และ ต ดตามรายงานผลการด าเน นการต อคณะกรรมการ (๒) เสนอความเห นต อคณะกรรมการในการออกกฎกระทรวงก าหนดเขตพ นท เพ อ อน ร กษ ทร พยากรธรณ หร อเขตพ นท เพ อค มครองแหล งทร พยากรธรณ หร อประกาศเขตฟ นฟ ทร พยากรธรณ หร อเขตเส ยงธรณ พ บ ต ภ ยบร เวณหน งบร เวณใดในกล มจ งหว ดตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ (๓) ประสาน ก าก บ ต ดตามการด าเน นการตามแผนท คณะกรรมการเห นชอบตาม มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑

6 -๖ - (๔) ช วยเหล อให ค าแนะน า และประสานก บหน วยงานของร ฐในระด บกล มจ งหว ด เพ อให ม การด าเน นการหร อปฏ บ ต การท สอดคล องก บนโยบายและแผนบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต ในส วนท เก ยวข องก บกล มจ งหว ดน น (๕) ด าเน นการร วมก บภาคประชาชน เคร อข ายช มชน และองค กรปกครองส วน ท องถ นในการบ าร งร กษา การอน ร กษ การฟ นฟ ทร พยากรธรณ และการจ ดการพ นท เส ยงธรณ พ บ ต ภ ยใน กล มจ งหว ด (๖) แต งต งคณะท างานเพ อให ปฏ บ ต หน าท ตามพระราชบ ญญ ต น หร อตามท คณะอน กรรมการมอบหมาย (๗) ปฏ บ ต การอ นตามท คณะกรรมการมอบหมาย มาตรา ๑๓ ให กรมทร พยากรธรณ ท าหน าท เป นส าน กงานเลขาน การของคณะกรรมการ โดยให ม อ านาจหน าท ด งต อไปน (๑) ปฏ บ ต งานธ รการท วไปของคณะกรรมการ (๒) จ ดท านโยบายและแผนบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต เพ อเสนอ คณะกรรมการ (๓) พ จารณาและจ ดท าแนวเขตท เห นควรก าหนดให เป นเขตพ นท เพ อการอน ร กษ หร อ พ นท เพ อการค มครอง หร อเขตฟ นฟ ทร พยากรธรณ หร อเขตพ นท เส ยงธรณ พ บ ต ภ ย และเสนอแนะ มาตรการในการบร หารจ ดการตามความจ าเป น เหมาะสม ให เก ดประโยชน ส งส ดในการพ ฒนาประเทศ โดยค าน งถ งการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อม (๔) พ จารณาประเภทหร อชน ดของทร พยากรธรณ ท เห นควรประกาศก าหนดมาตรการ การจ ดการเพ อการอน ร กษ รวมถ งการน ามาใช ใหม และเสนอแนะมาตรการในการจ ดการตามความจ าเป น เหมาะสม ให เก ดประโยชน ส งส ดในการพ ฒนาประเทศ โดยค าน งถ งการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม และ ส งแวดล อม (๕) ด าเน นการสน บสน น ช วยเหล อ และประสานงานก บหน วยงานของร ฐท เก ยวข อง ในการปฏ บ ต ตามนโยบายและแผนการบร หารจ ดการทร พยากรธรณ (๖) จ ดท ารายงานสถานการณ ทร พยากรธรณ ต อคณะกรรมการอย างน อยป ละหน งคร ง (๗) ศ กษา ว จ ย หร อสน บสน นการศ กษาว จ ยเก ยวก บการพ ฒนา อน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรธรณ (๘) ปฏ บ ต การอ นใดเพ อให เป นตามพระราชบ ญญ ต น หร อตามท คณะกรรมการ มอบหมาย หมวด ๒ การจ ดการทร พยากรธรณ มาตรา ๑๔ ให กรมทร พยากรธรณ จ ดท าแผนเร ยกว า นโยบายและแผนบร หารจ ดการ ทร พยากรธรณ แห งชาต ให สอดคล องก บนโยบายของร ฐบาล แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต เสนอขอความเห นชอบต อคณะกรรมการ เพ อให ส วนราชการท เก ยวข องม หน าท ด าเน นการตามอ านาจ หน าท ปฏ บ ต การให เป นไปตามนโยบายและแผนการบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต นโยบายและแผนบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต ให ประกาศในราชก จจาน เบกษา

7 -๗ - มาตรา ๑๕ นโยบายและแผนบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต ตามมาตรา ๑๔ ม องค ประกอบอย างน อย ด งน (๑) ท าการส ารวจ จ ดท าบ ญช เก ยวก บแหล งทร พยากรธรณ และสถานการณ ทร พยากรธรณ ของประเทศ (๒) ท าการศ กษา ว เคราะห และประเม นสถานภาพทร พยากรธรณ เศรษฐก จ และ ส งคม รวมท งขอบเขตความร นแรง สภาพป ญหา เพ อก าหนดมาตรการท เหมาะสมและจ าเป นส าหร บการ บร หารจ ดการทร พยากรธรณ ท งการอน ร กษ ค มครอง ฟ นฟ ทร พยากรธรณ แหล งทร พยากรธรณ รวมถ ง การจ ดการธรณ พ บ ต ภ ย (๓) ส งเสร มให ม การว จ ย และพ ฒนาทร พยากรธรณ (๔) การประมาณการเง นงบประมาณแผ นด นท จ าเป นส าหร บการด าเน นงานตามแผน (๕) การเสร มสร างความร วมม อและประสานงานระหว างส วนราชการท เก ยวข องท งใน และต างประเทศ และระหว างส วนราชการก บภาคเอกชน รวมท งการก าหนดบ คลากรท จ าเป นส าหร บการ ด าเน นการตามแผน (๖) กลไกการน านโยบายและแผนไปส การปฏ บ ต รวมถ งการต ดตามประเม นผลการ ด าเน นการตามแผน มาตรา ๑๖ ในการจ ดท านโยบายและแผนบร หารจ ดการทร พยากรธรณ แห งชาต กรมทร พยากรธรณ จะต องเป ดโอกาสให หน วยงานของร ฐ ประชาชนม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห น และให น ารวมไว เป นส วนหน งของแผนตามความจ าเป นและเหมาะสมด วย หากหน วยงานของร ฐ หร อประชาชนในท องถ นโต แย งหร อค ดค านนโยบายและแผน บร หารจ ดการทร พยากรธรณ ตามวรรคหน ง ให กรมทร พยากรธรณ รวบรวมข อโต แย งหร อค าค ดค านและท า ความเห นเสนอไปพร อมก บการขอความเห นชอบแผนต อคณะกรรมการตามมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๗ เพ อประโยชน ในการจ ดการทร พยากรธรณ ตลอดจนการอ นท จ าเป นเพ อ ปฏ บ ต ตามพระราชบ ญญ ต น ร ฐมนตร โดยค าแนะน าคณะกรรมการม อ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดเขต พ นท เพ ออน ร กษ ทร พยากรธรณ หร อพ นท เพ อค มครองทร พยากรธรณ รวมถ งประเภทและชน ดของ ทร พยากรธรณ เพ ออน ร กษ ทร พยากรธรณ และอาจก าหนดมาตรการ เง อนไขอย างใดหน งอย างด งต อไปน ไว ในกฎกระทรวงด วยก ได (๑) ก าหนดขอบเขตพ นท เพ อการอน ร กษ ทร พยากรธรณ เพ อร กษาทร พยากรธรณ ให คง สภาพเป นการช วคราว หร อถาวร เพ อให เป นประโยชน ต อประเทศชาต และเก ดความค มค ามากท ส ด โดย ค าน งถ งการพ ฒนาทางเศรษฐก จประเทศท งภาคอ ตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ให ม การกระจายการใช ทร พยากรธรณ ให ท วถ งด วยความเหมาะสม และเป นธรรม รวมถ งความค มค าทางด านเศรษฐก จ ทางส งคม และส งแวดล อม (๒) ก าหนดประเภททร พยากรธรณ เพ อการอน ร กษ การก าหนดปร มาณการใช ประโยชน ทร พยากรธรณ ก าหนดกลไกการน าทร พยากรธรณ กล บมาใช ใหม (๓) ห ามกระท าการหร อก จกรรมใดๆ ท อาจเป นอ นตรายหร อก อให เก ดผลกระทบต อ ช ว ต ร ายกาย ส ขภาพอนาม ย หร อทร พย ส นของประชาชนหร อของร ฐ หร ออาจก อให เก ดผลในทางการ เปล ยนแปลงสภาพทร พยากรธรณ ของพ นท ตามธรรมชาต

8 -๘ - (๔) ก าหนดว ธ การอน ร กษ การค มครอง หร อการจ ดการอ นใดโดยเฉพาะส าหร บพ นท น น รวมท งการก าหนดขอบเขตหน าท และความร บผ ดชอบของหน วยงานของร ฐท เก ยวข อง เพ อประโยชน ในการร วมม อและประสานงานให เก ดประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งาน เพ อร กษาสภาพความสมบ รณ ของ ทร พยากรธรณ ในพ นท น น (๕) ก าหนดมาตรการค มครองอ น ๆ ตามท เห นสมควรและเหมาะสมแก สภาพของ พ นท น น มาตรา ๑๘ ในกรณ ท ได ม การออกกฎกระทรวงก าหนดเร องใดตามมาตรา ๑๗ แล วให หน วยงานท เก ยวข องถ อปฏ บ ต ตามกฏกระทรวงน น ในกรณ ท ม การออกข อบ ญญ ต ท องถ นไว ก อนกฏกระทรวงม ผลบ งค บใช ให ข อก าหนดของ ข อบ ญญ ต ท องถ นในส วนท ข ดหร อแย งก บกฎกระทรวงเป นอ นยกเล ก และให ข อก าหนดของข อบ ญญ ต ท องถ นในส วนท ไม ข ดหร อแย งก บกฎกระทรวงย งคงม ผลบ งค บต อไปจนกว าจะม การออกข อบ ญญ ต ท องถ น ใหม แต ต องไม เก นหน งป น บแต ว นท กฎกระทรวงน ใช บ งค บ การยกเล กข อบ ญญ ต ท องถ นตามวรรคสาม ย อมไม กระทบกระเท อนต อการด าเน นการท ได กระท าไปแล วโดยถ กต องตามข อบ ญญ ต ท องถ นน น มาตรา ๑๙ ในกรณ ท ปรากฏว าพ นท ใดม ป ญหาการเส อมโทรมทางธรณ ว ทยา ท งท เก ด โดยธรรมชาต หร อการกระท าของมน ษย ให ร ฐมนตร โดยความเห นชอบของคณะกรรมการม อ านาจ ประกาศในราชก จจาน เบกษา ก าหนดให พ นท น นเป นเขตฟ นฟ ทร พยากรธรณ โดยม ก าหนดขอบเขตของ พ นท ให ช ดเจน และท าการส ารวจและเก บข อม ลความเส อมโทรมทางธรณ ว ทยา เพ อด าเน นการฟ นฟ ทร พยากรธรณ ท เส ยหายหร อผ านกระบวนการใช งาน หร อการจ ดการบางส วนแล ว ให ม ล กษณะใกล เค ยงสภาพ เด มเท าท จะเป นไปได ด วยความค มค า และเหมาะสมก บสภาพธรณ ว ทยาในพ นท มาตรา ๒๐ ในพ นท ท ประกาศเป นเขตฟ นฟ ทร พยากรธรณ ตามมาตรา ๑๙ ให คณะอน กรรมการร วมก บหน วยงานราชการในพ นท ท ประกาศจ ดท าแผนฟ นฟ เสนอต อคณะกรรมการให ความเห นชอบภายใน หน งร อยย ส บว นน บจากประกาศ และรายงานผลการด าเน นการตามแผนท คณะกรรมการเห นชอบท กส เด อน การจ ดท าแผนฟ นฟ ให ด าเน นการด งต อไปน ๑. ส ารวจ เก บข อม ล สาเหต และป จจ ยให เก ดความเส อมโทรมทางธรณ ว ทยา ๒. จ ดท าบ ญช ข อม ลทร พยากรธรณ ท ได ส ารวจและเก บข อม ลในพ นท ๓. ศ กษา ว เคราะห และประเม นสถานภาพความเส อมโทรมทางธรณ ว ทยา รวมท ง ขอบเขตความร นแรงและสภาพป ญหา และผลกระทบ เพ อก าหนดมาตรการท เหมาะสมและจ าเป นส าหร บ การฟ นฟ ทร พยากรธรณ ในพ นท น น ๔. เสนอประมาณการและค าขอจ ดสรรเง นงบประมาณแผ นด น มาตรา ๒๑ ในกรณ ท พบว าพ นท ใดเป นพ นท เส ยงธรณ พ บ ต ภ ยท อาจเก ดเหต ภย นตราย ต อสาธารณชนอ นเน องมาจากภ ยธรรมชาต ซ งหากปล อยไว เช นน นจะเป นอ นตรายต อช ว ต หร อก อความ เส ยหายต อทร พย ส นของประชาชนหร อของร ฐ ให ร ฐมนตร โดยความเห นชอบของคณะกรรมการม อ านาจ ประกาศในราชก จจาน เบกษาก าหนดเขตพ นท เส ยงธรณ พ บ ต ภ ยเพ อแจ งเต อนประชาชนในพ นท พร อม เสนอแผน มาตรการป องก นลดผลกระทบ โดยในกรณ ท จ าเป นต องเวนค นพ นท เพ อประโยชน แก ร ฐหร อ ร กษาช ว ตของประชาชนให จ ายค าชดเชยได ตามกฎหมายว าด วยการเวนค นอส งหาร มทร พย

9 -๙ - มาตรา ๒๒ ในกรณ ท พบเห นการประกอบก จการเก ยวก บทร พยากรธรณ ใดกระท า ฝ าฝ นต อกฎหมายเก ยวก บการจ ดการทร พยากรธรณ และหากปล อยไว เช นน นจะก อให เก ดความเส ยหาย ต อช ว ต ร างกาย ส ขภาพ อนาม ย หร อทร พย ส นของประชาชน หร อของร ฐ หร อต อทร พยากรธรณ ของ ประเทศ ให พน กงานเจ าหน าท โดยความเห นชอบของคณะกรรมการออกค าส งให เจ าของหร อ ผ ประกอบการด าเน นการปร บปร งแก ไขให ถ กต องหร อเหมาะสมภายในเวลาท คณะกรรมการก าหนด หร อ ควรให หย ดการด าเน นการบางส วนหร อท งหมดเป นการช วคราวและก าหนดระยะเวลาในการปร บปร ง แก ไขให ถ กต องหร อเหมาะสม หร อหย ดด าเน นการเป นการถาวร และรายงานคณะร ฐมนตร ทราบ แต ถ าการประกอบก จการน นม กฎหมายเฉพาะในการก าก บ ควบค ม ด แล ให กรมทร พยากรธรณ ประสานแจ งให เจ าพน กงานตามกฎหมายน นน นด าเน นการตามอ านาจหน าท ต อไป หากเจ าพน กงานตามกฎหมายน นน นไม ด าเน นการตามอ านาจหน าท ของตนภายในระยะเวลาท สมควร ให กรมทร พยากรธรณ เสนอความเห นต อคณะกรรมการพ จารณาเห นชอบในการด าเน นการตามท ก าหนดไว ใน วรรคหน งตามพระราชบ ญญ ต น ได มาตรา ๒๓ เจ าของหร อผ ด าเน นโครงการหร อก จการท ตรวจพบทร พยากรธรณ ท ม ล กษณะจ าเพาะทางธรณ ว ทยา จะต องส งมอบทร พยากรธรณ ท ตรวจพบต อเจ าพน กงานทร พยากรธรณ เพ อน าไปเก บร กษาไว สาธารณสมบ ต ของแผ นด น ในกรณ ท ไม ได ม การส งมอบ พน กงานเจ าหน าท จะต องม ค าส งให ส งมอบภายในเวลาอ นสมควรแต ต องไม เก นสามส บว นน บแต ว นท ม ค าส ง ให กรมทร พยากรธรณ จ ายค าตอบแทนให แก เจ าของหร อผ ด าเน นโครงการหร อก จการท ส งมอบทร พยากรธรณ ตามวรรคหน ง ให ร ฐมนตร ประกาศหล กเกณฑ ว ธ การ เง อนไข และอ ตราการจ ายค าตอบแทนตามวรรคสอง หมวด ๓ การม ส วนร วมของประชาชน มาตรา ๒๔ เพ อส งเสร มการม ส วนร วมและสน บสน นช มชนและองค กรปกครอง ส วนท องถ น ในการบร หารจ ดการ การบ าร งร กษา การอน ร กษ การค มครอง การฟ นฟ และการใช ประโยชน ทร พยากรธรณ โดยให ม การข นทะเบ ยนเป นเคร อข ายช มชนด านการจ ดการทร พยากรธรณ ต อ กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมตามหล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขท ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๒๕ เคร อข ายช มชนด านการจ ดการทร พยากรธรณ ตามมาตรา ๒๔ ท ได ข น ทะเบ ยนแล ว อาจได ร บการช วยเหล อหร อได ร บการสน บสน นจากทางราชการในเร องต อไปน (๑) การจ ดให ม อาสาสม ครเพ อช วยเหล อการปฏ บ ต งานของพน กงานเจ าหน าท ตาม พระราชบ ญญ ต น (๒) เผยแพร ความร ค าปร กษา ด านการจ ดการทร พยากรธรณ การบ าร งร กษา การ อน ร กษ การค มครอง การฟ นฟ และการใช ประโยชน ทร พยากรธรณ (๓) ช วยเหล อและสน บสน นการด าเน นงาน โครงการ หร อก จกรรมของช มชนในเร อง ด งกล าว รวมถ งการอ ดหน นงบประมาณในการสร างเคร อข ายช มชนท ม ประส ทธ ภาพให ม ความเข มแข ง (๔) การศ กษาว จ ยเก ยวก บการจ ดการทร พยากรธรณ และเสนอแนะความค ดเห นต อ ร ฐบาลหร อส วนราชการท เก ยวข อง

10 -๑๐ - (๕) เร องอ นท เป นประโยชน ต อการจ ดการทร พยากรธรณ ตามท ก าหนดไว ใน กฎกระทรวง การสน บสน นและช วยเหล อเคร อข ายช มช นด านการจ ดการทร พยากรธรณ และองค กร ปกครองส วนท องถ นตามวรรคหน ง ให เป นไปตามท อธ บด ก าหนด หมวด ๔ พน กงานเจ าหน าท มาตรา ๒๖ ในการปฏ บ ต หน าท ตามพระราชบ ญญ ต น ให พน กงานเจ าหน าท ม อ านาจ ด งต อไปน (๑) เข าไปในสถานท ใด ๆ ในเวลาระหว างพระอาท ตย ข นถ งพระอาท ตย ตกหร อใน เวลาท าการของสถานท น นเพ อตรวจสอบและควบค มให การเป นไปตามพระราชบ ญญ ต น (๒) ตรวจค นสถานท ในระหว างพระอาท ตย ข นถ งพระอาท ตย ตก หร อในเวลาท าการ สถานท น น ในกรณ ท ม เหต อ นควรสงส ยว าม การกระท าความผ ดตามพระราชบ ญญ ต น และม เหต อ นควร เช อได ว าหากเน นช ากว าจะเอาหมายค นมาได จะม การย กย าย ซ กซ อน ส ง หร อน าออกนอกราชอาณาจ กร หร อท าลายทร พย ส น ว ตถ ส งของหร อเอกสารท เก ยวข องก บการกระท าผ ด (๓) ย ดหร ออาย ดทร พย ส น ว ตถ ส งของ หร อเอกสารท เก ยวข องก บการกระท า ความผ ดตามพระราชบ ญญ ต น เพ อประโยชน ในการตรวจสอบและด าเน นคด (๔) ออกค าส งเป นหน งส อตามมาตรา ๒๒ ให เจ าของหร อผ ครอบครองหร อผ ด าเน น ก จการเก ยวก บทร พยากรธรณ ท กระท าการฝ าฝ นต อกฎหมายเก ยวก บการจ ดการทร พยากรธรณ ด าเน นการ ปร บปร งแก ไขให ถ กต องหร อเหมาะสมตามท คณะกรรมการเห นชอบภายในเวลาท ก าหนด เม อตรวจค น หร อย ดหร ออาย ด ตาม (๒) หร อ (๓) แล ว ถ าย งด าเน นการไม แล วเสร จ จะ กระท าต อในเวลากลางค นหร อนอกเวลาท าการของสถานท น นก ได ในการปฏ บ ต หน าท ของพน กงานเจ าหน าท ตามวรรคหน ง ให บ คคลซ งเก ยวข องอ านวย ความสะดวกแก พน กงานเจ าหน าท ตามสมควร มาตรา ๒๗ ในการปฏ บ ต หน าท ตามพระราชบ ญญ ต น ให พน กงานเจ าหน าท เป น เจ าพน กงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘ ในการปฏ บ ต หน าท ตามพระราชบ ญญ ต น พน กงานเจ าหน าท ต องแสดงบ ตร ประจ าต วต อบ คคลท เก ยวข อง บ ตรประจ าต วพน กงานเจ าหน าท ให เป นไปตามแบบท ร ฐมนตร ก าหนดโดยประกาศใน ราชก จจาน เบกษา หมวด ๕ ความร บผ ดทางแพ ง มาตรา ๒๙ ผ ใดกระท าหร อละเว นการกระท าด วยประการใดเก ยวก บทร พยากรธรณ โดยม ชอบด วยกฎหมาย จนเป นเหต ให ผ อ นได ร บความเส ยหาย หร อท าลายหร อท าให ส ญหาย หร อเส ยหาย แก ทร พยากรธรณ ซ งอย ในความด แลของหน วยงานของร ฐหร อเอกชนให ส นน ษฐานว าผ น นเป นผ กระท าผ ด และม หน าท ต องชดใช ค าส นไหมทดแทน หร อค าเส ยหายเพ อการน น

11 -๑๑ - ค าส นไหมทดแทนหร อค าเส ยหายตามวรรคหน ง ให หมายความรวมถ งค าใช จ ายท ทาง ราชการจ ายจร งในการด าเน นการใด ๆ เพ อปร บปร งแก ไข บ รณะ ซ อมแซม และบรรเทาความเส ยหายท เก ดแก ทร พยากรธรณ ตลอดจนค าใช จ ายท งหมดท ทางราชการต องร บภาระจ ายจร งในการฟ นฟ ทร พยากรธรณ ในการก าหนดค าส นไหมทดแทนหร อค าเส ยหายตามวรรคสอง ให ศาลค าน งถ งป จจ ย ต อไปน ประกอบด วย ก) ความร นแรงของการท า โดยให พ จารณาถ งระด บเกณฑ มาตรฐานในการอน ร กษ ทร พยากรธรณ การไม ปฏ บ ต ตามหน าท ตามนโยบายและแผนจ ดการทร พยากรธรณ หร อรายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ข) การกระท าความผ ดซ า หากม ค) สถานภาพทางเศรษฐก จของผ กระท าความผ ด ง) การปฏ บ ต ตามหล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขท ได ก าหนดไว ในรายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม หมวด ๖ บทก าหนดโทษ มาตรา ๓๐ ผ ใดไม ปฏ บ ต ตามค าส งท ออกตามมาตรา ๒๒ ต องระวางโทษจ าค กไม เก น ๑ ป หร อปร บไม เก นหน งแสนบาท หร อท งจ าท งปร บ มาตรา ๓๑ ผ ใดฝ าฝ นหร อไม ปฏ บ ต ตามมาตรการท ออกตามกฎกระทรวงท ก าหนดตาม มาตรา ๑๗ ต องระวางโทษจ าค กไม เก นหน งป หร อปร บไม เก นหน งแสนบาท หร อท งจ าท งปร บ มาตรา ๓๒ ผ ใดข ดขวางการด าเน นการของพน กงานเจ าหน าท ตามมาตรา ๒๖(๑) หร อ ๒๖(๒) หร อ ๒๖(๓) หร อท าให เส ยหาย ท าลาย ด ดแปลง เคล อนย าย โดยไม ได อน ญาตจากพน กงาน เจ าหน าท ต องระวางโทษจ าค กไม เก นหน งเด อน หร อปร บไม เก นหน งพ นบาทหร อท งจ าท งปร บ มาตรา ๓๓ ผ ใดป ดบ ง ซ อนเร น ไม แจ ง หร อไม ส งมอบทร พยากรธรณ ท ม ล กษณะจ าเพาะ ทางธรณ ว ทยาท ส ารวจตรวจพบต อพน กงานเจ าหน าท ตามมาตรา ๒๓ ต องระวางโทษจ าค กไม เก นหน งป หร อปร บไม เก นห าหม นบาท หร อท งจ าท งปร บ และปร บอ กไม เก นว นละหน งหม นบาทตลอดเวลาท ได ร บ ค าส งให ส งมอบแล วไม ปฏ บ ต ตามค าส งภายในก าหนด มาตรา ๓๔ ในกรณ ท ผ กระท าผ ดเป นน ต บ คคล ถ าการกระท าความผ ดของน ต บ คคลน น เก ดจากการส งการ หร อการกระท าของบ คคลใด หร อไม ส งการ หร อไม กระท าการอ นเป นหน าท ท ต อง กระท าของกรรมการผ จ ดการ หร อบ คคลใดซ งร บผ ดชอบในการด าเน นงานของน ต บ คคลน น ผ น นต องร บ โทษตามท บ ญญ ต ไว ส าหร บความผ ดน น ๆ ด วย ผ ร บสนองพระบรมราชโองการ นายกร ฐมนตร

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

เอกสารการร บฟ งความค ดเห น

เอกสารการร บฟ งความค ดเห น ร าง พระราชบ ญญ ต ว ตถ อ นตราย (ฉบ บท.. ) พ.ศ.......... โดยท เป นการสมควรแก ไขเพ มเต มกฎหมายว าด วยว ตถ อ นตราย พระราชบ ญญ ต น ม บทบ ญญ ต บางประการเก ยวก บการจ าก ดส ทธ และเสร ภาพของบ คคล ซ งมาตรา ๒๙ ประกอบก

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบล เร อง การต ดต งบ อด กไขม นบ าบ ดน าเส ยในอาคาร พ.ศ. 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลเกาะโพธ อ าเภอปากพล จ งหว ดนครนายก

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบล เร อง การต ดต งบ อด กไขม นบ าบ ดน าเส ยในอาคาร พ.ศ. 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลเกาะโพธ อ าเภอปากพล จ งหว ดนครนายก ส าเนา ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบล เร อง การต ดต งบ อด กไขม นบ าบ ดน าเส ยในอาคาร พ.ศ. 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลเกาะโพธ อ าเภอปากพล จ งหว ดนครนายก ประกาศองค การบร หารส วนต าบลเกาะโพธ เร อง ข

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและประสานงานเยาวชนแห งชาต พ.ศ. 2521 ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท 24 ส งหาคม พ.ศ. 2521 เป นป ท 33 ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและประสานงานเยาวชนแห งชาต พ.ศ. 2521 ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท 24 ส งหาคม พ.ศ. 2521 เป นป ท 33 ในร ชกาลป จจ บ น พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและประสานงานเยาวชนแห งชาต พ.ศ. 2521 ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท 24 ส งหาคม พ.ศ. 2521 เป นป ท 33 ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ.

ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ. หน า ๒๐ ระเบ ยบคณะกรรมการการเล อกต ง ว าด วยเง นส งเสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานท ด ของพน กงานและล กจ างประจ าของส าน กงานคณะกรรมการการเล อกต ง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยท คณะกรรมการการเล อกต งเป นองค กรอ สระตามร ฐธรรมน

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย คร ลาปาง จาก ด ว าด วยการแต งต งผ ประสานงานประจาหน วย พ.ศ. 2549 -----------------

ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย คร ลาปาง จาก ด ว าด วยการแต งต งผ ประสานงานประจาหน วย พ.ศ. 2549 ----------------- ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย คร ลาปาง จาก ด ว าด วยการแต งต งผ ประสานงานประจาหน วย พ.ศ. 2549 ----------------- อาศ ยอ านาจตามความในข อบ งค บของสหกรณ ข อ 60 (9) และข อ 84 ท ประช ม คณะกรรมการด าเน นการ ช ดท 50

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร หน า ๑ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาและบร หารจ ดการผลไม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยท เป นการสมควรวางระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ ฒนาและบร หารจ ดการ ผลไม เพ อช วยเหล อเกษตรกรและผ ประกอบก จการเก ยวก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย หน า ๖ ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการด าเน นงานศ นย ประสานงานองค การช มชน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบกรมการพ ฒนาช มชน ว าด วยการด าเน นงานศ นย ประสานงานองค กรช มชน พ.ศ. ๒๕๔๔ ให เหมาะสมย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖

หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖ หน า ๑๔ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๒๒ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๕ ก มภาพ นธ ๒๕๕๖ ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

หน า ๒๒ เล ม ๑๒๗ ตอนท ๒๓ ก ราชก จจาน เบกษา ๒ เมษายน ๒๕๕๓ กฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓

หน า ๒๒ เล ม ๑๒๗ ตอนท ๒๓ ก ราชก จจาน เบกษา ๒ เมษายน ๒๕๕๓ กฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หน า ๒๒ กฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ งแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต (ฉบ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

พระราชบ ญญ ต ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร.

พระราชบ ญญ ต ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. หน า ๖ พระราชบ ญญ ต พ ฒนาการบร หารงานย ต ธรรมแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๙ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๓ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป นป ท ๖๑ ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการอน ม ต ให เด นทางไปราชการ และการจ ดการประช มของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการอน ม ต ให เด นทางไปราชการ และการจ ดการประช มของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการอน ม ต ให เด นทางไปราชการ และการจ ดการประช มของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยท เป นการสมควรก าหนดระเบ ยบเก ยวก บการอน ม ต ให เด นทางไปราชการและการจ ด การประช มของทางราชการ คณะร

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

กฎกระทรวง ก าหนดหล กเกณฑ ว ธ การ และแบบการเก บสถ ต และข อม ล การจ ดท าบ นท กรายละเอ ยด และรายงานสร ปผลการท างานของระบบบ าบ ดน าเส ย พ.ศ.

กฎกระทรวง ก าหนดหล กเกณฑ ว ธ การ และแบบการเก บสถ ต และข อม ล การจ ดท าบ นท กรายละเอ ยด และรายงานสร ปผลการท างานของระบบบ าบ ดน าเส ย พ.ศ. หน า ๔ เล ม ๑๒๙ ตอนท ๓๙ ก ราชก จจาน เบกษา ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กฎกระทรวง ก าหนดหล กเกณฑ ว ธ การ และแบบการเก บสถ ต และข อม ล การจ ดท าบ นท กรายละเอ ยด และรายงานสร ปผลการท างานของระบบบ าบ ด พ.ศ. ๒๕๕๕ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นก เพ อการวางระบบบร หารจ ดการน าและสร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นก เพ อการวางระบบบร หารจ ดการน าและสร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ หน า ๑ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการและการใช จ ายเง นก เพ อการวางระบบบร หารจ ดการน าและสร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อให การบร หารโครงการและการใช จ ายเง นท ก มาเพ อน าไปใช จ ายในการวางระบบบร

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา

ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา ระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรม การจ ดงานและการประช มระหว าง ประเทศ พ.ศ. 2549 ก าหนดการฝ กอบรมไว 3 ระด บ ด งน 1. การฝ กอบรมระด บต น หมายความว า การฝ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร หน า ๑๐ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บงานโครงการหลวง พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ อให การบร หารงานของหน วยงานของร ฐท เก ยวข องก บงานโครงการหลวงสามารถด าเน นการ ได อย างเหมาะสม เป นระบบและม

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป 4 1 001 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร หน า ๑ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการเง นก เพ อการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการทร พยากรน า และระบบขนส งทางถนน ระยะเร งด วน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยท คณะร ฐมนตร ได อน ม ต ให กระทรวงการคล งก เง นเพ อพ ฒนาเศรษฐก

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information