การบร หารจ ดการเวลา. (Time Management)

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารจ ดการเวลา. (Time Management)"

Transcription

1

2 การบร หารจ ดการเวลา (Time Management)

3 อาร มภบท ช แจ ง แก ไข/เปล ยนแปลง ป ญหา -แบบฝ กห ด (5 คะแนน) -สไลด ประกอบการสอน สามารถ download ได ท เว บไซด กองการศ กษา ท วไป

4 ว ตถ ประสงค ในการเร ยนร เพ อให น ส ตเข าใจความส าค ญและประโยชน ใน การบร หารจ ดการเวลา เพ อให น ส ตได เร ยนร แนวทางและเทคน คต างๆใน การบร หารจ ดการเวลาให ม ประส ทธ ภาพ เพ อให น ส ตได น าแนวทางต างๆไปวางแผนการ บร หารจ ดการเวลาให ม ประส ทธ ภาพย งข น และ สามารถน าไปเป นแนวทางในการปฏ บ ต ใช จร ง

5 การบร หารจ ดการเวลา ค อ??? เช าว นหน งเม อฉ นต นข นมา ส งแรกท ฉ นท าค อ ค ดว าว นน ฉ นจะท าอะไร ม หลายส งหลาย อย างท ฉ นต องท า ฉ นน งน บ ค ด ว าแต อย างต องท า เม อไหร

6 ค าถาม 24 ช วโมงของแต ละคน เท า ก นไม? Clip: Getting old

7 ป จจ ยท ท าให การร บร ม ต เวลา ของแต ละคนไม เท าก น ป จจ ยด านอาย ประสบการณ สภาพแวดล อม การบร หารจ ดการเวลา อ นๆอ กมากมาย...มากมาย

8 มน ษย ด าเน นช ว ตท ามกลางเวลาท ก าล งหม น อย างไม หย ดน ง (สรรพส งล วนไม หย ดน ง) การด าเน นช ว ตในแต ละช วงอาย ม จ งหวะเวลาท แตกต างก น การด าเน นช ว ตของน ส ตในร วมหาว ทยาล ย อย ภายใต บทเร ยน (ว ชาการ) และบทเร ยน (ช ว ต) เจอผ คนมากมาย หลากหลาย และแตกต างก น ทางความค ด Clip: เธอหม นรอบฉ น

9 การบร หารจ ดการเวลา ค อ??? หล กการ (Principle) แนวทางปฏ บ ต (Process) ท กษะ (Skill) เคร องม อ (Tool) และระบบการท างาน (System) ท ช วยเพ มค ณค าของเวลาให บรรล หร อ น าไปส เป าหมายท เราต งไว เพ อพ ฒนา ค ณภาพช ว ตท ด ข น

10 ประโยชน ของการบร หารจ ดการเวลา 1. เพ มประส ทธ ผลของงาน (Improve productivity) 2. ช วยลดความกดด นหร อความเคร ยด (Lower stress) 3. ช วยจ ดล าด บความส าค ญ (Prioritise) 4. ท าตามส งท ต งใจไว ได ส าเร จ (Delegate) 5. ม พล งในการท างานมากข น (Have more energy) 6. ท างานบรรล เป าประสงค (Achieve your goal)

11 15 เทคน คในการบร หารจ ดการเวลา 1. การจด หร อ การเข ยน (Write things down) ช วยในการจดจ าข อม ลท มากเก นไป โดยการเข ยนรายการส งท ต างๆท ต องท า (To do lists) เพ อการจ ดการช ว ต หร อก นล ม หร อกรณ ม ส งท เข ามาข ดจ งหวะก สามารถหวนกล บไปส งท ต องท าได

12 15 เทคน คในการบร หารจ ดการเวลา To do list เข ยนแล วสามารถ เปล ยนแปลงได กระดาษท จด To do list ควรพกพาได เพราะถ า บ นท กใส คอมพ วเตอร ก ไม เป นประโยชน เลย บ นท กในม อถ อก ใช ได

13 15 เทคน คในการบร หารจ ดการเวลา 2. การล าด บความส าค ญ (Prioritise your list) เป นการจ ดล าด บจากรายการส งท ต อง ท าก อนหล ง (Prioritise to do lists) การจ ดล าด บความส าค ญ ลองแยกว าส งไหน ต องท า/ ควรท า/ และน าจะท าได (Must/ Should/ Could) ซ งเป นต วช วยในการ บร หารจ ดการเวลาให ม ประส ทธ ภาพย งข น

14 15 เทคน คในการบร หารจ ดการเวลา 3. การวางแผนประจ าส ปดาห (Plan your week) ใช เวลาในช วงต นส ปดาห ในการ วางแผนจ ดตารางเวลา เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพในการท างาน (เจ ยดเวลา นาท เพ อวางแผนในแต ละส ปดาห ) 4. พกกระดาษ สม ด หร อ คอมพ วเตอร แบบ พกพาต ดต วไปด วย (Carry a notebook) เพราะความค ดด ๆอาจผ ดข นมาเสมอไม จ าก ดว าจะเป นเวลาไหน การจดบ นท ก เอาไว ท นท เป นส งจ าเป น

15 15 เทคน คในการบร หารจ ดการเวลา 5. ห ดเร ยนร ท จะปฏ เสธ (Learn to say no) จ ดอ อนของหลายคนท ม กจะย งตลอดเวลา เน องจากการตกปากร บค าตลอดเวลา การร จ ก ปฏ เสธค าขอร องท ไม ส าค ญมากเป นส งจ าเป น นอกจากจะม เวลาอ สระมากข น ย งสามารถแบ ง เวลาให ก บเร องอ นๆท จ าเป นและส าค ญมากกว า

16 15 เทคน คในการบร หารจ ดการเวลา 6. ค ดก อนลงม อปฏ บ ต (Think before acting) ค ดก อนตบปากร บค า เป น เกราะป องก นความย งยากในการจ ดการ เวลาท ด และหย ดค ดถ งส งท ย งไม เก ดข น หร อส งท ค ณไม จ าเป นต องท า

17 15 เทคน คในการบร หารจ ดการเวลา 7. อย าท างานท ไม ใช ของต ว (Don t do other people s job) เพ ยงเพราะว าค ณ อยากเป นฮ โร หร อเป นท ยอมร บ ตรงก นข าม ควรให ความส าค ญก บงานท ตนเองร บผ ดชอบ 8. พยายามพ ส จน ต วเองอย างสม าเสมอ (Continuously improve yourself) บร หาร จ ดการเวลาจากการเร ยนร ส งใหม ๆ เพ อ พ ฒนาความร และความสามารถของตนเอง

18 15 เทคน คในการบร หารจ ดการเวลา 9. จดบ นท ก (Keep a goal journal) ก าหนดกรอบเวลาในการประเม น ความก าวหน า หร อความส าเร จ จากการจด บ นท กช วยในการประเม นการบร หารเวลา ของตนเอง 10.แยกแยะล กษณะน ส ยท แย (Identity bad habits) รวบรวมพฤต กรรมหร อก จกรรมท ไร สาระและเป นอ ปสรรคท น าไปส การขาด ประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการเวลา

19 15 เทคน คในการบร หารจ ดการเวลา 11. ค ดว าส งใดท ควรจะหย ดท า (Think about what you are giving up) เป น ความค ดท ด ในการพ จารณาด ว าเราใช เวลา หมดไปก บอะไร เพ อท จะได ร และหย ดท า ก จกรรมท ไม เป นประโยชน และเหล อเวลา ไปท าส งท ส าค ญกว า 12. ระว งงานท แทรกเข ามา (Beware of filler tasks) อาจไม เร งด วนแต จะด งความ สนใจไปจากงานส าค ญท ต องท า

20 15 เทคน คในการบร หารจ ดการเวลา 13. ยอมร บในความไม สมบร ณ แบบ (Don t be a perfectionist) งานบางอย าง ไม ต องการความละเอ ยดละออมาก จ งไม จ าเป นต องท มเวลามาก เช น การเข ยนตอบ อ เมล ต องร จ กแยกแยะงานท ไม จ าเป นต อง สมบร ณ แบบ ออกจากงานท ต องการความ พ ถ พ ถ น

21 15 เทคน คในการบร หารจ ดการเวลา 14. เล ยงการตกหล มพรางของค าว า ประส ทธ ภาพ (Avoid efficiency traps) เพราะงานท ม ประส ทธ ภาพ อาจจะไม ใช งานท ม ความส าค ญ และไม จ าเป นต องท าก ได ยกต วอย างเช น ห อกล องของขว ญ (อย างเน ยบ) ให พ รห ส เป นต น 15. การใช ระบบการบร หารจ ดการเวลา (Use a time management system) เป นต วช วยใน การล าด บความส าค ญของรายการต างๆ ต วอย างท ไม ด

22 เทคน คอ นๆในการบร หารจ ดการเวลา * การวางแผนแบบน บถอยหล ง (Backward plan) การจ ดเก บเอกสาร (Effective file management) การจ ดการก บส งท เข ามาย วย (Manage interruptions) การจ ดสภาพแวดล อมท เหมาะสม (Creating the right environment) การวางแผนเวลาตามความเร งด วน/ความส าค ญ (Urgent/Important Matrix)

23 การวางแผนแบบน บถอยหล ง (The Backward Planning Process) 1. เข ยนเป าประสงค หล กท ต องการ ว าจะส าเร จเม อไหร ยกต วอย าง จะ เป นบ ณฑ ตป 2560/2561

24 ความท าทาย เร องร ก ในจ ดการช ว ตในร ว มหาว ทยาล ย เร องเร ยนๆร กๆ เร องสอบ เร องความค ดถ ง เร องเง นๆ งานๆ อ นๆอ กมากมาย

25 การวางแผนแบบน บถอยหล ง (The Backward Planning Process) 2. แบ งเป าประสงค ย อย ท ต องท าให ส าเร จ ระหว างทาง เช น ป ส จะท าว ทยาน พนธ ให ผ าน ป สามจะฝ กงานให ผ าน ป สองเกรดสะสมต อง เพ มข น เป นต น 3. แบ งเป าประสงค ย อยๆลงมาเร อยๆ จนใกล เวลาขณะน เช น ป หน งจะสอบภาษาอ งกฤษให ผ าน และจะต องไม โดนร ไทด เทอมน ต องได A ว ชาพ นฐาน (โดยเฉพาะว ชาการจ ดการด าเน น ช ว ต)

26 การวางแผนแบบน บถอยหล ง (The Backward Planning Process) เทคน คน จะช วยให ด าเน นช ว ตด วยความไม ประมาท ร เป าหมายหล กท จะต องไปให ถ ง ไม ออกนอกล นอกทาง ร ระยะทางท เหล อท จะไปให ถ ง สามารถท างานให บรรล จากจ ดเล ก และเก ด ก าล งใจท จะก าวต อให ถ งจ ดหมายปลายทาง

27 การจ ดเก บเอกสาร (Effective File management) หล กการไม ต างก บการจ ดเก บแฟ มข อม ลใน คอมพ วเตอร ค อ ต องแยกหมวดหม ให เข าใจช ดเจน โดยม แนวทางด งน 1. อย าเก บเอกสารท ไม จ าเป นต องเก บ (Avoid saving unnecessary document) ไม จ าเป นต องเก บท กส งท ก อย าง ใช เวลาในการค ดแยกข อม ลหร อ เอกสารท ไม จ าเป น ประหย ดท งพ นท และ เพ อไม ต องเส ยเวลาในการค นหา

28 การจ ดเก บเอกสาร (Effective File management) 2. ใช เกณฑ หร อแนวทาง เด ยวก นในการเร ยกช อ แฟ มข อม ล (Follow a consistent method for naming your files and folders) ยกต วอย างแบ ง หมวดตามช อล กษณะงาน อาจม หมวดย อยในหมวด หล ก หร อ ใช อ กษรย อ แยก ตามป ท จ ดท า แยกตามส ว ธ ต างๆท ท าให ค นหาข อม ลได ง ายข น

29 การจ ดเก บเอกสาร (Effective File management) 3. จ ดรวมกล มเอกสารท เก ยวข องก น (Store related document together, whatever their type) ยกต วอย าง เอกสารท เป น word, PowerPoint, spreadsheet ท เก ยวข องก บ Project เด ยวก นไม ควร จ ดเก บแยกก น การรวมเป น แฟ มเด ยวก นก จะสะดวกใน การค นหาย งข น

30 การจ ดเก บเอกสาร (Effective File management) 4. แยกงานท ก าล งท าออกจากงานท ท า เสร จแล ว (Separate ongoing work from completed work) บางคนน ยม ท างานบน Desktop พองานเสร จจ ง จ ดเก บในแฟ มท เหมาะสม 5. ม การส ารองข อม ลไว เสมอ (Make sure your filing system is backed up) เป น ส งส าค ญท ไม ควรมองข าม

31 การจ ดการก บส งท เข ามารบกวนย วย * (Managing Interruptions) ต องร กษาจ ดย น และควบค มเวลาให ได เพราะ ส งท มารบกวนเป นอ ปสรรคต อการบร หาร จ ดการเวลา ม นท าลายสมาธ และความต งใจท จะท างานให ส าเร จ ส งท ช วยได ค อ การร ว าอะไร ค อส งท เข ามาย วย รบกวน แล ววางแผนจ ดการ ก บม น

32 การจ ดการสภาพแวดล อมให เหมาะสม (Creating the right environment) การจ ดสภาพแวดล อมท สะดวกสบาย และไม ม ส งรบกวน (Get comfortable, and eliminate distraction from your environment) เล ยงการ จ ดวางโต ะเก าอ ใกล ทางเด น สร างฉากเพ มความเป น ส วนต วและป องก นเส ยง ม อ ณหภ ม สบาย และการ ระบายอากาศท เหมาะสม ข าวของไม รกร งร ง

33 การจ ดการสภาพแวดล อมให เหมาะสม (Creating the right environment) การจ ดระเบ ยบโต ะท างานห องท างาน (Tidy up your space) ห องท างานโต ะท างานท รกม กจะหา อะไรไม เจอเส ยเวลา ความเป นระเบ ยบจะสร าง สมาธ ให จดจ อก บงานท อย ตรงหน าได

34 ภาคผนวก ทายน ส ยจากร ปแบบ การแต งห องนอน

35 ทายล กษณะน ส ย จากสไตน การจ ดห องนอน 1. แบบน าร ก

36 ห องนอนสไตน น าร ก เม อห องนอนของค ณ ตกแต งประด บประดาไปด วย ของกระจ กกระจ กน าร ก ด ค กข อาโนเนะเช น กรอบร ป ต กตา โปสเตอร การ ต น ฯลฯ บอกได ว า เจ าของห อง เป นคนข เล น สน กสนาน ชอบให ม คนมาเอาใจ แต ไม ค อยจะเช อฟ งใครส กเท าไหร เป นคนร กใครร กจร ง เกล ยดใครก เกล ยดจร ง

37 ทายล กษณะน ส ย จากสไตน การจ ดห องนอน 2. แบบหร หรา

38 ห องนอนสไตน หร หรา เม อเจ าของห องอย างค ณ พยายามเล อกสรรแต เฟอร น เจอร ด ๆ ม ราคามาประด บห องแล วล ะก แสดง ว าค ณเป นคนค อนข างจ กจ ก เจ าระเบ ยบ ร กความ สบาย ชอบท าต วเป นเจ านายคอยออกค าส ง แต กล บ ไม ยอมให ใครมาบงการต วเองได ง ายๆ

39 ทายล กษณะน ส ย จากสไตน การจ ดห องนอน 3. แบบเร ยบๆ

40 ห องนอนสไตน เร ยบๆ ถ าค ณชอบห องนอนแบบเร ยบๆ ข าวของถ กวางอย าง เป นระเบ ยบเร ยบร อย และไม ม ของตกแต งรกห อง แสดงว า เจ าของห องอย างค ณเป นคนเอาการเอางาน จร งจ ง ม ความม นใจในต วเองส ง แต ไม ชอบข ดแย งก บ ใคร และชอบความเป นอย แบบเร ยบง าย ไม ฟ งเฟ อฟ ฟ า

41 ทายล กษณะน ส ย จากสไตน การจ ดห องนอน 4. แบบศ ลป น

42 ห องนอนสไตน ศ ลป น เม อค ณชอบตกแต งห องด วยศ ลปะในร ปแบบต างๆ ไม เหม อนใคร หร อด วยส ส นสะด ดตาเฉพาะต วแสดงว า ค ณเป นคนม จ นตนาการอ นกว างไกล ชอบฝ น ม มน ษย ส มพ นธ ด ชอบสมาคมแต เม อจะเล อกคบหาก บใคร จร งจ ง ม กจะเล อกคบก นคนท ต วเองค ดว าเก พอท จะ เข าขาก บค ณได เท าน นเส ยมากกว า

43 ทายล กษณะน ส ย จากสไตน การจ ดห องนอน 5. แบบรกๆ

44 ห องนอนสไตน รกๆ ถ าค ณเป นคนท ไม ค อยชอบจ ดห องนอนของต วเอง ปล อยให ของระเกะระกะเกล อนห อง หร อกองเป นภ เขา อย ม มห องบอกได ว าค ณม กเป นคนด วนต ดส นใจ ค ด อะไรป บ ท าป บ เป นคนพ ดเก ง ม เพ อนฝ งมากมายร ก การผจญภ ย ชอบการแสวงหาความแปลกใหม ให ก บ ช ว ต

45 การจ ดการสภาพแวดล อมให เหมาะสม (Creating the right environment) ก าจ ดส งรบกวน (Keep away from interruption) ต ดป ายห ามรบกวนหน าห อง ป ดม อถ อ ท าให ประส ทธ ภาพการท างาน ส งข นภายใต ระยะเวลาอ น จ าก ด

46 ใครหนอ...ค อคนท จะย ม หน าบานท ส ดในว นร บปร ญญา Clip ร กแม

47 บ พพการ ค อ ผ ท จ ดการการด าเน นช ว ต และสร างจ งหวะช ว ตให...ค ณ...ในช วง เด กกระท งค ณโตจนหมาเล ยงต ดไม ถ ง ต อจากน น...ค ณ...ค อ ผ ท ต อง ก าหนดการด าเน นช ว ตด วยจ งหวะของ ค ณเอง (หมดภาระของท านแล ว) Clip ร กพ อ

48 การบร หารจ ดการเวลาส าค ญไฉน? (ท าไปเพ อใครก น?) บร หารเวลาเพ อต วค ณเอง บร หารเวลาเพ อเป นล กท ด ของพ อแม บร หารเวลาเพ อก ลยาณม ตร บร หารเวลาเพ อเป นศ ษย ท ด ของคร บร หารเวลาเพ อเป นป ญญาชนท ด บร หารเวลาเพ อส งคมและประเทศชาต

49 การบร หารจ ดการช ว ต (ตนเอง) ต องอาศ ยป จจ ยอ นๆอ กมากมาย... มากมาย แม ให ไปขายของคร สอนไม ด เอง เด กร กเป นน กเลง อ นๆอ กมากมาย... *Clip

50 อ างอ ง (References) Rousseau, Alan (2007). Making the Most of Time. Workshop paper arranged by Graduate Research Office, University of Sheffield.

51 หน งส อแนะน า โรเบอร โต, เอ ม. (2549). การบร หารจ ดการเวลา. (ส ร พร พ ง พ ทธค ณ, ผ แปล). (Time Management (2006). กร งเทพฯ:เอ กซ เปอร เน ท. เทรซ, ด. (2549). บร หารเวลาอย างม ประส ทธ ภาพใน 1 ส ปดาห. (ช จจ ชน นต ธรรมจ นดา, และจ ตต พร เคร อเนตร, ผ เร ยบเร ยง). กร งเทพฯ: ซ เอ ดย เรคช น. (Time Management in a Week, 2006). ส ภาวด ว ทยะประพ นธ. (2545). ค ม อการบร หารเวลาอย างม ค ณค า (Time Management Workbook). (พ มพ คร งท 2), กร งเทพฯ:เอ กซเปอร เน ท.

52 ช วโมงหน า เป นการส งงานในช วโมง แบบฝ กห ด (5 คะแนน) TM 1 = To Do List TM 2 = Weekly Plan/ แผนประจ าส ปดาห TM 3 = Urgent/ Important Matrix TM 4 = วงล อช ว ต (ส งแบบฝ กห ดท ายช วโมง)

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมต างๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และก อให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

เทคน คการเป นว ทยากรและการสร างส อประกอบ

เทคน คการเป นว ทยากรและการสร างส อประกอบ 79 หน วยท 5 เทคน คการเป นว ทยากรและการสร างส อประกอบ ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน 80 หน วย ท 5 เทคน คการเป นว ทยากร และการสร างส อประกอบ เวลา 2 ช วโมง กรอบแนวค ด การเป นว ทยากรท ด และม ประส ทธ ภาพน น จะต องเป

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน เสนอ ดร.ส พ ฒน ศร สว สด คณะผ จ ดท า (กล มท 3) 1. นายกฤษฎา ร ตนสมบ รณ รห สน กศ กษา 538120052 2. นางสาวจ ฑาร ตน ป ญจระ รห สน กศ กษา 538120056 3. นายณ ฐก ล จามะ รห สน กศ กษา

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ

แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ผ งร ปแบบท น งม ผลต อประส ทธ ภาพในการเร ยนการสอนอย างไร ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ แผนก English Program ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ แผนก ENGLISH

More information

ค ม อการใช เคร องม อแบบสารวจต นท นช ว ตเด กและเยาวชนไทย (ฉบ บเยาวชน)

ค ม อการใช เคร องม อแบบสารวจต นท นช ว ตเด กและเยาวชนไทย (ฉบ บเยาวชน) ค ม อการใช เคร องม อแบบสารวจต นท นช ว ตเด กและเยาวชนไทย (ฉบ บเยาวชน) นายแพทย ส ร ยเดว ทร ปาต และคณะ แผนงานส ขภาวะเด กและเยาวชน สาน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) 1 คานา เราท กคนเก ดมาม ต

More information

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ (อช21002) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

การสร างภาพล กษณ องค กร

การสร างภาพล กษณ องค กร เอกสารน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง หมวดว ชางานช มชนและมวลชนส มพ นธ การสร างภาพล กษณ องค กร ผศ.ดร.จ นตว ร เกษมศ ข สาขาว ชาการประชาส มพ นธ คณะน เทศศาสตร มหาว ทยาล ยศร

More information

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) เอกสารแนะน าการใช ค ม อแนวทางการสอนว ชาโครงการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) และ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) 1 บทท 1 แนวทางการสอนว ชาโครงการโดยใช กระบวนการว จ ย ท าไมต องสอน การท าโครงการโดยใช

More information

องค ประกอบการท างานเป นท ม

องค ประกอบการท างานเป นท ม องค ประกอบการท างานเป นท ม ใน ค.ศ.1977 วาร น ย (Warny) ได ให ความหมายของการสร างท มว า เป นขบวนการข นพ นฐานในการ พ ฒนาบ คคลท ท างานร วมก นให เร ยนร ว า จะต องด าเน นการอย างไรจ งจะบรรล เป าหมายของแต ละคน

More information

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน การท คร จะจ ดก จกรรมการเร ยนร ให ผ เร ยนม ส วนร วมน น ก จกรรมน นจะต องม ล กษณะท ช วยให ผ เร ยนม ส วนร วมอย าง active ค อช วยให ผ เร ยนร ส กม ความกระต อร อร นต นต ว ม ความจดจ

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

บทท 7 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน

บทท 7 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน บทท 7 การประเม นผลการปฏ บ ต งาน การประเม นผลการปฏ บ ต งาน (performance appraisal) เป นเคร องม อพ ฒนาทร พยากร มน ษย ท ส าค ญเช นเด ยวก บการศ กษาและการฝ กอบรมโดยม ความส าค ญในแง ม มของการปร บ เง นเด อน การเล

More information

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน คณะบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2554 โดย : คณะกรรมการบร หารจ ดการความร 0 คำนำ การท าว จ ยในช นเร ยนน บว าเป นงานว จ ยท ส าค ญต อการจ ดการเร ยนการสอนเป นอย างย ง เป น เคร องม

More information

การบร หารเวลา (Time Management)

การบร หารเวลา (Time Management) การบร หารเวลา (Time Management) เอกสารความร สดร. ลำด บท 17/ป งบประมาณ 2553 สถาบ นดำรงราชาน ภาพ สำน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย คำนำ เพ อพ ฒนาองค กรแห งการเร ยนร (Learning Organization) อ นเป นการสน บสน นการบร

More information

ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช.

ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. จากแนวค ด ส ร ปธรรมการเร ยนร...ร วมก น โดย คณะน กว จ ยท ปร กษา ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ตามโครงการศ นย การเร ยนร ค ชมชนก บ กทช. ส าน กงานคณะกรรมการก

More information

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 1 ค ม อน กเร ยน ช ดการเร ยน ว ชา การบร หารการจ ดซ อ เร อง การบร หารส นค าคงคล ง สาหร บช น ปวส. 1 แผนกว ชาการตลาด ช ดท 1 แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 2 ค ม อน กศ กษา

More information

บทความ เร อง การบร หารความเส ยง (Risk Management)

บทความ เร อง การบร หารความเส ยง (Risk Management) บทความ เร อง การบร หารความเส ยง (Risk Management) สารบาญ หน า ความเส ยงค ออะไร...ผ ดพลาด! ไม ได ก าหนดท ค นหน า ความเส ยงเก ดจากอะไร...2 ใครม หน าท ร บผ ดชอบในการบร หารความเส ยง...2 ข นตอนการบร หารความเส

More information

ผ ว จ ย อาจารย เทพสถ ตย มะโนร ตน

ผ ว จ ย อาจารย เทพสถ ตย มะโนร ตน การศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยนโดยใช แบบฝ กเสร มท กษะแคลค ล ส เร อง การหาอน พ นธ ของฟ งก ช นพ ชคณ ต ช น ปวส 1/6 ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต ผ ว จ ย อาจารย เทพสถ ตย มะโนร ตน ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2555 ว ทยาล

More information

สารบ ญ บทน า 4 การเป นผ น าโรแทเร ยน... 51 ท างานร วมก บสโมสรของท าน... 52 คณะกรรมการของสโมสร... 54

สารบ ญ บทน า 4 การเป นผ น าโรแทเร ยน... 51 ท างานร วมก บสโมสรของท าน... 52 คณะกรรมการของสโมสร... 54 ค ม อนายกสโมสร (Club President s Manual) ฉบ บป 2012 น จะใช ส าหร บนายกสโมสรป 2013-14, 2014-15 และ 2015-16 เน อหาสาระในฉบ บน ม ฐานรากมาจากธรรมน ญมาตรฐานสโมสรโรตาร ข อบ งค บเสนอแนะของสโมสร โรตาร ธรรมน ญและข

More information

บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง การศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร สาระพ ทธศาสนาโดยใช กรณ ศ กษา เพ อส งเสร มท กษะการค ดว เคราะห ของน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนว ดอร ญญาราม อ าเภอแม ทา จ งหว ดล

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ในการจ ดก จกรรมสอนเสร ม หร อสอนซ อมเสร มของคร เป นก จกรรมการสอนพ เศษจากการสอน ปกต ตามตารางเร ยน เพ อเต มเต มความร ท กษะ ประสบการณ แก น กเร ยนรายบ คคลตามศ กยภาพการ เร

More information

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น

2. ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการปล กพ ชผ กสวนคร วในท องถ น แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา การงานอาช พพ นฐาน รห สว ชา ง 33101 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 เร อง การปล กพ ชผ กสวนคร วตามแนวเศรษฐก จพอเพ ยง เวลา 14 ช วโมง เร องย อย ความร

More information

ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation)

ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) 1 1. บทน า ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) เป นการน าเอาเทคโนโลย ใหม มาใช ช วยให การปฏ บ ต งานใน ส าน กงานม ประส ทธ ภาพม ความคล องต วสะดวกรวดเร วมากข น โดยการน

More information

Chapter 1. ส าน กงาน (Office) แนวค ด ว ตถ ประสงค

Chapter 1. ส าน กงาน (Office) แนวค ด ว ตถ ประสงค ส าน กงาน (Office) Chapter 1 แนวค ด ส าน กงานเปร ยบเสม อนสถานท ท ใช เพ อท างานในด านต าง ๆ เช น งานด านบร หาร งานด านทร พยากร มน ษย งานด านข อม ลข าวสาร เป นต น ในบทเร ยนน จ งได น าเสนอถ ง ความส าค ญของส

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บการพ ฒนาช ดก จกรรม การเร ยนร เร องการขยายพ นธ พ ชโดยไม อาศ ยเพศ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ เทคโนโลย ส าหร บน

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information