การบร หารจ ดการความร * Knowledge Management (KM)

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารจ ดการความร * Knowledge Management (KM)"

Transcription

1 การบร หารจ ดการความร * Knowledge Management (KM) ป จจ บ นเป นส งคมแห งการเร ยนร แหล งความร ม อย มากมาย และกระจ ดกระจายอย ในหลายร ปแบบ ความร เป นผลผล ตของสารสนเทศ ซ งประกอบด วย ข อเท จจร ง ความค ดเห น ทฤษฎ หล กการ และกรอบ แนวค ดต าง ๆ รวมถ งท กษะ และประสบการณ ของแต ละบ คคล ซ งเราใช เพ อการต ดส นใจ การด าเน นช ว ต ของมน ษย ช ว ตส วนต ว หร อ การท างานในองค กรต องใช ความร เป นเคร องม อช วยในการต ดส นใจในเร อง ต าง ๆ ด งน นจ งเก ดแนวค ดว าเราจะท าอย างไรเราจ งจะสามารถใช ความร ท เราม อย ให เก ดประโยชน ส งส ด Knowledge Management เก ดจากข อม ลข าวสารต าง ๆ ท เก ดข นอย างมากมาย ท าให องค กรต าง ๆ ม ข อม ลจ ดเก บอย จ านวนมาก และเก ดความต องการท จะจ ดให อย อย างเป นระเบ ยบ เข าถ งง าย ท นต อการ น าไปใช งาน ความร ความหมายของความร Tiwana (2000, 5) ความร หมายถ ง ส งท เปล ยนแปลงได โดยประสบการณ และสามารถถ ก ประย กต ใช ได โดยบ คคล ดาเวนพอร ท (2542, 8) ความร ค อ กรอบของการประสมประสานระหว างประสบการณ ค าน ยม ความรอบร ในบร บท และความร แจ งอย างช าชอง เป นการประสมประสานท ให กรอบส าหร บ การ ประเม นค า และการน าเอาประสบการณ ก บสารสนเทศใหม ๆ มาผสมรวมเข าด วยก น ม นเก ดข นและถ ก น าไปประย กต ในใจของคนท ร ส าหร บในแง ขององค กรน น ความร ม กจะส งสมอย ในร ปของเอกสาร หร อ แฟ มเก บเอกสารต าง ๆ รวมถ งส งสมอย ในการท างาน อย ในกระบวนการ อย ในการปฏ บ ต งานและอย ใน บรรท ดฐานขององค กรน นเอง ศร นย ช เก ยรต (2541, 14) องค ความร หมายถ ง ความร ในการท าบางส งบางอย าง (Know how หร อ how to ) ท เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลท ก จกรรมอ น ๆ ไม สามารถกระท าได ซ งป จจ บ น องค ความร ถ อเป นทร พย ส นทางป ญญาท ม ความส าค ญต อก จการมาก เน องจากเป นท มาของการก อก าเน ด ก าไรในธ รก จและเป นเคร องม อท ส าค ญในการสร างความได เปร ยบทางการแข งข นรวมถ งท าให ธ รก จ สามารถด ารงอย ได ในระยะยาว สร ป ความร ค อ ส งท ใช อธ บายส งต าง ๆ ท พบเห นได อย างม เหต ผล โดยอาศ ยข อม ล ท กษะ และ ประสบการณ ท ม อย เป นส วนสน บสน นการต ดส นใจ

2 2 ประเภทของความร (นฤมล พฤกษศ ลป และ พ ชรา หาญเจร ญก จ, 2543 : 61-62) แบ งความร ออกเป นหลายประเภท ด งน 1. ความร ก อนประสบการณ (Priori knowledge) ค อ ความร ท ไม ต องอาศ ยประสบการณ 2. ความร หล งประสบการณ (Posteriori knowledge) ค อ ความร ท เก ดหล งจากท ม ประสบการณ แล ว 3. ความร โดยประจ กษ (Knowledge by Acquaintance) ค อ ความร ท เก ดจากส งท ถ กร ซ งปรากฏ โดยตรงต อผ ร ผ านทางห ตา จม ก ล น หร อ กาย 4. ความร โดยบอกกล าว (Knowledge by Description) ค อ ความร ท เก ดจากค าบอกเล า 5. ความร เช งประจ กษ หร อความร เช งประสบการณ (Expirical knowledge) ค อ ความร ท ได จากประสบการณ หร อความร หล งประสบการณ 6. ความร โดยตรง (Immediate knowledge) ค อ ความร ท ได ร บโดยส มผ สท ง 6 ค อ เห น ได ย น กล น รส ส มผ ส และร บร ทางใจ 7. ความร เช งปรว ส ย หร อ ความร เช งว ตถ ว ส ย (Objective knowledge) ค อ ความร ท เก ดจากเหต ผล หร อประสบการณ ท สามารถอธ บาย หร อทดสอบให ผ อ นร บร ได อย างท ตนร 8. ความร เช งอ ตว ส ย หร อความร เช งจ ตว ส ย (Subjective knowledge) ค อ ความร ท เก ดจากการ ประสบด วยตนเอง และตนไม สามารถอธ บายได หร อทดสอบให ผ อ นร บร ได (Tiwana, 2000 : 67) แบ งประเภทของความร ไว ด งน 1. ความร ภายนอก เป นความร ท ได จากการแสดงความค ดเห น ความเช อของบ คคลในการท างาน 2. ความร จากแหล งความร ต างๆ เป นความร ท มาจากแหล งความร อ นๆ ภายนอกต วบ คคล และแหล งความร ต างๆ 3. ความร ท ไม อย เฉพาะท เป นความร ท เป นอ สระ สามารถถ ายทอดได จากบ คคลไปส องค กร หร อจาก องค กรไปส องค กร องค ประกอบของความร (Tiwana, 2000 : 68) 1. เป นส งท น าเช อถ อ และสามารถเปล ยนแปลง 2. สามารถต ดส นได 3. เป นส งท ได จากประสบการณ 4. เป นส งม ค ณค า คาดคะเนได และเช อถ อได 5. เป นส งท ท าให เก ดความค ด ความฉลาด

3 สาเหต ของการค ดจ ดการความร (เอ อน ป นเง น และ ย น ภ ส วรรรณ, 2546 ) สารสนเทศล น กระจ ดกระจาย และจ ดเก บอย ในแหล งเก บท หลากหลาย ท ส าค ญย งไปกว าน นค อ เรา ม ข อม ลมากมาย แต ความร ม น อย ในยามท ต องการข อม ลเพ อการต ดส นใจ การรวบรวมข อม ลท าได ไม เต ม ประส ทธ ภาพและไม ครบถ วน อ กท งใช เวลาในการค นหานาน การจ ดการความร อย างม ระบบจะช วยให ป ญหาด งกล าวบรรเทาลง หร อหมดไป ย งไปกว าน นการก าวเข าส ส งคมภ ม ป ญญาและความรอบร เป น แรงผล กด นท าให องค กรต องการพ ฒนาไปเป นองค กรแห งการเร ยนร (Learning Enterprise) เพ อสร างค ณค า จากภ ม ป ญญาและความรอบร ท ม อย เปล ยนส นทร พย ทางป ญญาให เป นท น ด วยการจ ดการความรอบร และ ภ ม ป ญญา ซ งม ผลให เก ดการเปล ยนร ปแบบการท างานเป นแบบ Knowledge Worker ด วย ข นแรกท จะน าไปส การจ ดการความร ค อ การจ ดเก บข อม ลไว ในคล งข อม ล (Data wearhouse) ท ม การว เคราะห ประมวลผล ค ดกรองข อม ล (Data Mining) เพ อให ได ความร ท น าสนใจ ได แก กฎ ระบบ หร อ ล กษณะท เก ดข นประจ า ร ปแบบ ความแปลกแยก หร อส งผ ดปกต จากข อม ลท เก บไว ในฐานข อม ลขนาดใหญ ในการแข งข นทางด านธ รก จน าการจ ดการความร เข ามาใช โดยม เหต ผล ด งน (Tiwana, 2000 : 6) 1. บร ษ ทต างๆ กลายเป นองค กรแห งความร ม การใช ความร ในการท างานมากข นรวมถ งการแข งข น ทางด านธ รก จ 2. การเปล ยนแปลงของตลาดการแข งข น ท าให ต องม การพ ฒนาองค กร พ ฒนาการบร หารจ ดการ ภายในองค กร 3. การจ ดการความร ท าให บ คคลเก ดการเปล ยนแปลงไปในทางท ด ข น 4. ความร ท าให องค กรอย รอด 5. ความซ บซ อนขององค กรในป จจ บ นจ งต องม การจ ดการความร 6. ความร ช วยในการต ดส นใจ 7. ความต องการในการใช ความร ร วมก น 8. ความร เฉพาะบ คคลเป นส งท ม ความส มพ นธ ก บองค กร 9. การเต บโตของบร ษ ทและธ รก จ 3

4 4 การบร หารจ ดการความร (Knowledge Management : KM) ความหมายของ Knowledge Management Laudon (2000, 435) กล าวถ ง Knowledge Management ว า การบร หารจ ดการความร ในองค การ ม ความส าค ญเป นพ เศษในองค การท ม ล กษณะการบร หารงานแบบแบนราบ และแบบเคร อข าย ซ งในการ จ ดการในระด บต างๆ จะม การจ ดการแยกแยะความจร งในส วนท จะสามารถน ามาช วยสมาช กในท ม ในการ พ ฒนางานในหน าท รวมท งการแบ งป นข อม ล เพ อพ ฒนางานในส วนงานอ นๆ ท เก ยวข องก นด วย Stair (2001, 202) กล าวว า การบร หารจ ดการความร เป นกระบวนการ รวบรวม จ ดการ ความร ความช านาญ ไม ว าความร น นจะอย ใน คอมพ วเตอร ในกระดาษ หร อต วบ คคล โดยม จ ดม งหมายเพ อจ ดการ ให บ คลากร ได ร บความร และแลกเปล ยนความร ท าให เก ดการเปล ยนแปลงพฤต กรรมจากเด ม โดยให เก ด ประสบการณ และความช านาญเพ มข น Tiwana (2000, 5) ให ความหมายการบร หารจ ดการความร ว า หมายถ ง การจ ดการความร ในองค กร ส าหร บงานด านธ รก จ ว รว ธ มาฆะศ รานนท (2542, 77-78) กล าวถ ง การบร หารจ ดการความร ว าการบร หารจ ดการ ความร เป นกระบวนการบร หารร ปแบบใหม ท เน นในด านการพ ฒนากระบวนงาน ควบค ไปก บการพ ฒนา กระบวนการเร ยนร โดยท กกระบวนงานจะต องส มพ นธ ก บความค ดสร างสรรค ท เป นผลมาจากการขยายวง และการประสานความรอบร รวมถ งการฉลาดค ดไปตลอดท วท งองค กรอย ตลอดเวลา ซ งเท าก บว า องค กร ท ม การบร หารจ ดการความร น อย างเป นระบบ ก จะเก ดเป นโอกาสอ นส าค ญต อการพ ฒนาให เป น องค กร ท เป ยมไปด วยการท างานอย างฉลาดค ดและสร างสรรค ในท ส ด ท าให องค กรน นสามารถเผช ญก บการแข งข น และการเปล ยนแปลงในท กๆ ร ปแบบ และสามารถฟ นฝ าอ ปสรรคท งมวลได เป นอย างด ศร นย ช เก ยรต (2541, 14) การจ ดองค ความร ในองค กร หมายถ ง การจ ดการและร กษาระด บใน การจ ดเก บองค ความร ในองค กรให เป นระบบ เป นระเบ ยบ ตลอดจนสามารถน าไปใช ประโยชน ได จร ง ในทางปฏ บ ต สร ป การบร หารจ ดการความร ค อ ระบบบร หารจ ดการความร ให เป นระเบ ยบ ครบถ วน ง ายต อ การเร ยกใช จ ดเก บตามความต องการ เก บร กษาความร ให ควบค ก บองค กรตลอดไป โดยน าเทคโนโลย เข ามา ใช ในการจ ดการ เหต ผลของการน า Knowledge Management มาใช (นภดล ส ขส าราญ,254-) ม 3 ประการ ได แก 1. การเปล ยนแปลงเทคน คในการบร หารงาน เทคน คในการบร หารงานแบบเก า เช น การ บร หารงานโดยรวม(TQM) การร เอ นจ เน ยร ง(Re-engineering) เป นเทคน คท ใช ในการบร หารองค กร แต เทคน ค เหล าน ไม สามารถพ ฒนาความชาญฉลาดขององค กรได จ งได น าการจ ดการความร เข ามาใช 2. ความเปล ยนแปลงด านการตลาด ในการแข งข นทางด านการตลาดเทคน คการขายเป นส งท ม ความส าค ญ ด งน นเพ อให ล กค าพ งพอใจจ งต องม การพ ฒนาฐานความร ในองค กร

5 5 3. ลดความผ ดพลาดในการแข งข นด านการตลาด รวมถ งการลดขนาดองค กร เพ อให การท างานม ประส ทธ ภาพมากข น 4. สร างว ธ ปฏ บ ต ท ด ท ส ด ช วยให องค กรลดงบประมาณในการท างานได 5. การสร างนว ตกรรมใหม ๆ เพ อสร างความส าเร จในองค กร ว ตถ ประสงค ของ Knowledge Management (นฤมล พฤกษศ ลป และ พ ชรา หาญเจร ญก จ, 2543 : 64) 1. เพ อปร บปร งกระบวนการด าเน นงานทางธ รก จท เป นอย ในป จจ บ น 2. เพ อการพ ฒนาผล ตภ ณฑ และบร การใหม ๆ 3. เพ อเป นการปร บปร งเทคน ค กระบวนการโดยม จ ดม งหมายเพ อพ ฒนาองค ความร และน าความร น นไปใช ให เก ดประโยชน ความร ในองค กร (Knowledge in Organizations) Choo (2000) แบ งความร ในองค กรออกเป น 3 ประเภท ค อ 1. ความร อย างไม เป นทางการ (Tacit knowledge) เป นท กษะหร อความร เฉพาะต วของแต ละบ คคล ท มาจากประสบการณ ความเช อ หร อความค ดสร างสรรค ในการปฏ บ ต งาน เช น การถ ายทอดความร ความค ด ผ านการส งเกต การสนทนา การฝ กอบรม ความร ประเภทน เป นความร ท ท าให องค กรประสบความส าเร จ 2. ความร อย างเป นทางการ (Explicit knowledge) เป นความร ท ม การบ นท กไว เป นลายล กษณ อ กษร และใช ร วมก นในร ปแบบต างๆ เช น ส งพ มพ เอกสารขององค กรธ รก จ เป นต น สามารถแบ งได เป น 2 ประเภทค อ 2.1 Object base เป นความร ท เก ดจากการสร างข นมา เช น ค ม อ ส ทธ บ ตร เป นต น 2.2 Rule based เป นความร ท ถ กน ามาประมวลเป นกฎเกณฑ ระเบ ยบปฏ บ ต หร อ งานประจ า 3. ความร ท เก ดจากว ฒนธรรม (Cultural knowledge) เป นความร ท เก ดจากศร ทธา ความเช อ ท ท า ให กลายเป นความจร ง ซ งจะข นอย ก บประสบการณ การเฝ าส งเกต และการสะท อนกล บของผลของต ว ควบค มและของสภาพแวดล อม การจ ดการความร ท วไปส าหร บองค กร (ย น ภ วรวรรณ, 2546) เป นกระบวนการจ ดการความร เพ อน าไปส ความส าเร จและบรรล เป าหมายท วางไว ขององค กร อย างไรก ตามองค กรแต ละแห งม เป าหมายท แตกต างก น ด งน นแต ละองค กรต องน ยามการจ ดการความร ส าหร บองค กรเองโดยเฉพาะ การจ ดการความร เป นพลว ต ไม หย ดน ง ม ความส มพ นธ ระหว างผ ปฏ บ ต ความร และงานซ งเป นวงจรไม ร จบ ต องม การพ ฒนาและยกระด บข นไปเร อย ๆ ไม ใช ความส มพ นธ ช วคราว และ เป นวงจรท เป ดส ภายนอก เพ อด ดความร และพล งจากภายนอก มาใช ประโยชน

6 6 ความส าค ญของความร ส วนองค กร 1. ความร สามารถปล กฝ งลงไปในข นตอน ผลผล ต ระบบและการควบค มได ท ผ านมาประเทศไทย เราซ อซอฟต แวร บางโปรแกรมและเคร องจ กรราคาส งจากต างประเทศ เน องจากเป นส งท เราไม ได ผล ตเอง เราไม ม ความร ท จะแก ไขด วยตนเอง ในยามท เก ดป ญหาก จะต องรอถามบร ษ ทท เป นเจ าของซอฟต แวร หร อ เคร องจ กรด งกล าวมาตอบ หร อแก ป ญหาให ระหว างท รอการแก ป ญหา ก เก ดการเส ยเวลาและค าใช จ ายไป มากมายแล ว ฉะน นถ าม ความร ป ญหาและความส ญเส ยก จะไม เก ด 2. ความร สามารถเข าถ งได ในยามท ต องการจากแหล งความร ภายใน และภายนอกองค กร 3. ความร สามารถม ประโยชน เอนกอน นต และสามารถแลกเปล ยน ถ ายโอนท งแบบท เป นทางการ โดยผ านการฝ กอบรม หร อ แบบท ไม เป นทางการ โดยผ านส งคมในท ท างาน การพบปะพ ดค ย 4. ความร ค อห วใจส าค ญในย คของการแข งข น องค ประกอบของ Knowledge Management 1. คน (People) หมายถ ง พน กงาน ล กจ าง ล กค า หร อผ ม ผลกระทบก บองค กร KM จะรวบรวม ว าใครเช ยวชาญในด านใดบ าง ถ าม งานใหม เข ามาจะมอบหมายให ใครเป นผ ร บผ ดชอบ 2. สถานท (Place) หมายถ ง ท ท ท กคนในองค กรสามารถระดมความค ดร วมก นได อาจอย ในร ป ของเว บ บอร ด การประช มทางไกล หร อ โปรแกรมออนไลน อ น ๆ ก ได 3. ข อม ล (Thing) หมายถ ง ท กส งท น าเก บและให ผ ใช เข าถ งข อม ลเหล าน นได โดยง าย การว เคราะห แยกแยะหมวดหม ของข อม ลเป นเร องส าค ญ องค ประกอบหล กในการพ ฒนา Knowledge Management 1. ผ น า (Leadership) ห วหน า หร อผ บร หารในองค กรจะต องเป นผ น าในเร องน ท าให เป นต วอย าง และขยายต อให พน กงานองค กรร บทราบ และปฏ บ ต ตามต อไป 2. ว ฒนธรรม (Culture) ว ฒนธรรมในองค กรเป นเร องส าค ญ หากผ น าม ความช ดเจน เด ดขาด จร งจ งในการจ ดการความร เป นต วอย างปฏ บ ต ท ด ม การกระจายงาน ม ความเข าใจงานท กส วนขององค กร เป นอย างด แม จะไม ได ลงม อปฏ บ ต เอง ม เวลาเพ ยงพอให ก บพน กงานและองค กร จะเป นจ ดเร มต นของการ สร างว ฒนธรรมท ด ให ก บพน กงานในองค กร 3. การเข าถ งแหล งความร (Access) ต องเข าถ งได ตรงตามความต องการ ท นเวลา และท นสม ย 4. เทคโนโลย (Technology) ใช เทคโนโลย สารสนเทศเข ามาช วยในการจ ดการ 5. ว ฒนธรรมการเร ยนร (Learning Culture) เร องน ด เหม อนจะเป นแค ความฝ น แต ท กอย างจะเป น ความจร งได ถ าเร มต นท าก นอย างจร งจ ง การสร างว ฒนธรรมการเร ยนร ในองค กรให ประสบความส าเร จ ต อง เร มจากฝ ายบร หารระด บส งและไล ระด บลงมาจนถ งพน กงานระด บล าง เพราะเร องของการจ ดการความร

7 7 ไม สามารถท าได จากคนเพ ยงคนเด ยว หร อ กล มคนกล มเด ยว แต จะต องท าให ได ท งองค กร นอกจากน ย งเป น การเก บความร ไว ก บองค กร เพราะม การบ นท กแบบม แบบแผนและข นตอนไว แล ว เม อพน กงานหร อคน ส าค ญในองค กร ลาออก เส ยช ว ต หร อเกษ ยณ องค กรก จะไม เส ยเวลาและค าใช จ ายในการฝ กอบรมคนท เข ามาใหม ต อไป 6. บรรยากาศอ สระ แต จร งจ ง ไม เช งบ งค บ แต ม กรอบปฏ บ ต และต องท าอย างสม าเสมอ ข นตอนการพ ฒนา Knowledge Management ประกอบด วย (นฤมล พฤกษศ ลป และ พ ชรา หาญเจร ญก จ, 2543 : 66) 1. การจ ดหาหร อการสร างความร (Knowledge Creation Acquisition) 2. การจ ดเก บความร (Knowledge Organization Storage) 3. การเผยแพร ความร (Knowledge Distribution) 4. การใช โปรแกรมการจ ดการความร (Knowledge Application) กระบวนการในการสร าง Knowledge Management (Tiwana, 2000 : 100) ประกอบด วย 4 ระยะ ค อ 1. Infrastructural Evaluation ข นการวางโครงสร างพ นฐานของการจ ดการความร 2. KM System analysis, Design and Development ข นการประเม นระบบการจ ดการความร การออกแบบ และการพ ฒนา 3. System Development ข นตอนการพ ฒนาระบบท ได ม การประเม นแล ว 4. Evaluation ข นตอนการประเม นระบบการจ ดการความร ท ได สร าง แนวทางการพ ฒนา Knowledge Management 1. ก าหนดให ม ห วหน าคณะท างาน (Chief Knowledge Officer) หร อการสร างท มงานในแต ละสาขา มาร วมก นพ ฒนากระบวนการท างาน 2. ระบ ข อม ลหร อความร ท ต องการใช เพ อการต ดส นใจให ช ดเจน 3. จ ดท า Workflow พ ฒนากระบวนการท างาน โดยการสร างความร การรวบรวมและการจ ดเก บ เพ อเช อมโยงไปย งผลล พธ ท ได จากกระบวนการด งกล าวโดยให คนในองค กรม ส วนร วมมากข นในการ ปร บปร ง Workflow 4. การสร างและการถ ายทอดความร ของบ คคลในองค กรจะช วยแก ป ญหาให งานส าเร จและม ประส ทธ ภาพข น 5. พ ฒนาศ นย ข อม ลโดยอาศ ยท กษะการถ ายทอดหร อการเคล อนย ายความร 6. ท าระบบเคร อข ายผ เช ยวชาญเพ อการประสานงานความร วมม อ และการส งเสร มการใช ความร ร วมก น

8 8 กระบวนของ Knowledge Management (สมชาย น าประเสร ฐช ย, 2546 : ) Create Capture/Store Refine Distribute Use Monitor Turban และคณะ ได เสนอกระบวนของ Knowledge Management ประกอบด วย การสร าง การจ ดและเก บ การเล อกหร อกรอง การกระจาย การใช และการต ดตาม/ตรวจสอบ เหม องความร ย น ภ ส วรรณ (2546) แบ งข นตอนการท าเหม องความร (KDD - Knowledge Discovery in Databases) ไว ด งน 1. กล นกรองข อม ล (data cleaning) โดยน าข อม ลท ม ค าเป นศ นย ข อท ขาด ข อม ลขยะ และข อม ล ท ไม แน นอนออกไป 2. รวบรวมข อม ล (data integration) โดยรวมข อม ลจากหลากหลายแหล งเก บข อม ล 3. ค ดเล อกข อม ล (data selection) โดยเล อกเฉพาะข อม ลท ต องการน ามาว เคราะห 4. แปรร ปข อม ล (transformation) โดยรวมกล มข อม ล เช น ข อม ลการขายรายว น รายส ปดาห รายเด อน หร อ ข อม ลท วไป เช น อาย ของประชากรว ยร น ประชากรว ยกลางคน และประชากรส งอาย 5. data mining โดยประย กต ว ธ การชาญฉลาดท ด งร ปแบบท ซ าๆ ก น และเป นร ปแบบท น าสนใจ ออกมา สมมต ว าร านค าสะดวกซ อแห งหน งเก บข อม ลการขายรายว น และน ามาว เคราะห พบว า เม อล กค า ซ อกาแฟก ม กจะซ อขนมป งควบค ด วย (น เป นร ปแบบท ค นพบได ในข นตอนการท า Data Mining) ทางบร ษ ท สามารถน ากลย ทธ น ไปปร บว ธ ขาย เพ อด งความสนใจของล กค ามากข นได 6. ประเม นร ปแบบ (pattern evaluation) ซ งร ปแบบท น าสนใจควรเป นส งท ผ ใช เช อถ อได หร อย นย นสมมต ฐานท ม เหต ผล 7. น าเสนอความร ส ผ ใช (knowledge presentation)

9 9 เคร องม อท ใช ในการท า Knowledge Management ระบบสารสนเทศ (ศร นย ช เก ยรต, 2541 : 16-21) ประกอบด วย 1. ระบบส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation System : OAS) ม งอ านวยความสะดวกหร อ เพ มผลผล ตในการท างานของบ คลากรท ท างานด านสารสนเทศในส าน กงาน ซ งก จกรรมท ท า ได แก - การจ ดการงานเอกสาร ค อ การจ ดเตร ยมเอกสารท จะเป นในการปฏ บ ต งานปกต - การจ ดตารางการท างาน ค อ การจ ดท าตารางเวลา การน ดหมาย - การต ดต อส อสาร ค อ การต ดต อส อสารภายในและภายนอกองค กร - การจ ดการข อม ล ค อ การน าเอาข อม ลต างๆมาท าการว เคราะห 2. ระบบสน บสน นการสร างองค ความร (Knowledge Work System : KWS) เป นระบบสารสนเทศ ท ใช สน บสน นการท างานของบ คคลท ท างานด านการสร างองค ความร (Knowledge worker) ให เป นไปอย าง ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ท งการค ดค น ค นคว า และว จ ย 3. ระบบสน บสน นการท างานกล ม (Group Collaboration System : GCS) ก บหน าท ในการใช องค ความร ร วมก นในองค กร ป จจ บ นการท างานในองค กรส วนใหญ เป นการท างานร วมก นเป นกล ม บางคร ง เร ยกว า Groupware จ งเป นระบบท ท าให เก ดประส ทธ ภาพในการท างานร วมก นเป นกล ม ซ งเป นการรวมเอา เทคโนโลย ด านเคร อข าย ฐานข อม ล และอ เมล รวมเข าด วยก น 4. เทคโนโลย ป ญญาประด ษฐ (Artificial Intelligence : AI) ท าหน าท ในการจ ดเก บองค ความร ใน องค กรและการน ามรใช ในภายหล ง เป นระบบท พ ฒนาให คอมพ วเตอร สามารถท างานแบบท ต องใช ป ญญา เหม อนก บมน ษย ได เช น ห นยนต การท าความเข าใจภาษาธรรมชาต ระบบผ เช ยวชาญ และ ระบบฐานข อม ล กรณ ศ กษา เทคโนโลย ชาล วรก ลพ พ ฒน และ ญาณวรรณ ส นธ ภ ญโญ (2544, 42) กล าวว า การจ ดท า KM ท ด น น จ าเป นต องอาศ ยเทคโนโลย ท ส าค ญ 5 อย างเข าช วย ได แก 1. Business Intelligence ช วยในการว เคราะห ข อม ล ทางธ รก จเพ อเป นประโยชน ก บองค กร เช นเด ยวก บการท า e-business เช นน าข อม ลท รวบรวมมาท งหมดจากร ปแบบต าง ๆ มาท าการ Mining เพ อ ว เคราะห ข อม ล เทคโนโลย ตรงน ได แก OLAP หร อ Data Mining เป นต น 2. Collaboration เป นการผสมผสานการใช Tool หลายๆต วเข าด วยก นในการจ ดเก บข อม ลเช น Excel, Word และ Text File เน องจากข อม ลจ านวนมากถ กจ ดเก บในร ปแบบท ต างก น ตามความเหมาะสม เช น ข อม ลน ง หร อข อม ลท ต องเปล ยนแปลงตลอดเวลา ย อมใช Tool ในการจ ดการท ต างก น 3. Knowledge Transfer เป นว ธ การถ ายทอดว ชาความร ในร ปแบบ e-learning ว าท าอย างไรถ ง จะท าให ผ ใช ระบบม ความเข าใจในข อม ลเหล าน หร อท าอย างไรให พน กงานใหม สามารถเร ยนร งานของ

10 10 พน กงานท ลาออกไปแล วได ด วยตนเองอย างรวดเร ว เช น เร ยนร ระเบ ยบหน าท ต างๆ หร อเร ยนร งานและ ว ธ การแก ป ญหาในงานน นท พน กงานคนเก าได บ นท กเก บไว 4. Knowledge Discovery เป นการหาว ธ ท จะเข าถ งส วนต าง ๆ ท ไม เคยเข าได มาก อน ซ งข อม ล ส าค ญบางอย างอย ใน Platform ท เข าถ งยากส าหร บท กคนหร อถ กก นด วย Password เช น SAP ด งน นจ ง ต องหาว ธ สก ดข อม ลเหล าน ออกมาในร ปแบบท เข าถ งได ท กคน 5. Expertise Location ช วยในการหาว าใครในองค กรท ม ความเช ยวชาญในเร องใด เน องจากการ เก บข อม ลบ คคลในองค กร และผลงานของคน ๆ น น ย อมสามารถว เคราะห ออกมาได ว าใครถน ดเร องอะไร เทคโนโลย สน บสน น เทคโนโลย สารสนเทศท เก ยวข องและม บทบาทในการบร หารจ ดการความร ประกอบด วย (สมชาย น าประเสร ฐช ย, 2546 : 105) 1. เทคโนโลย การส อสาร (Communication Technology) ช วยให บ คลากรสามารถเข าถ งความร ได ง ายข น รวมถ งสามารถต ดต อส อสารก บบ คคลอ นได 2. เทคโนโลย การท างานร วมก น (Collaboration Technology) ช วยให ประสานการท างานร วมก น ได อย างม ประส ทธ ภาพ ลดอ ปสรรคในเร องระยะทาง 3. เทคโนโลย การจ ดเก บ (Storage technology) ช วยในการจ ดเก บและจ ดการความร ต างๆ

11 11 ตารางแสดงเทคโนโลย ท ใช ในการจ ดการความร Tool category Technology Hardware technologies Software and database tools Collaboration tools Intelligent tools Tool Investment in information technology (IT) Networks Intranet Knowledge-based systems (KBS) Collaborative hypermedia for documentation of discussions Learned lessons databases Data warehouses Databases for classification, codification, and categorization of information Storage of threads to create a repository of best practices Corporate memory databases also known as knowledge archives Corporate yellow pages such as the Deere & Co. People who know project Employee home pages on an intranet Electronic meeting systems Video-conferencing GroupWare Electronic bulletin boards Decision support tools using neural networks Virtual reality Genetic algorithms Intelligent agents Internet search engines Knowledge mapping ต วอย าง เทคโนโลย ท ใช ในการจ ดการความร ของ Bollinger และ Smith

12 ประโยชน ของ Knowledge Management 1. เพ มประส ทธ ภาพขององค กร 2. ป องก นการส ญหายของภ ม ป ญญา ในกรณ ท บ คลากรเกษ ยณอาย ลาออก หร อเส ยช ว ต 3. เพ มศ กยภาพในการแข งข นและความอย รอด 4. เป นการลงท นในต นท นมน ษย ในการพ ฒนาความสามารถท จะแบ งป นความร ท ได เร ยนร มา ให ก บคนอ น ๆ ในองค กร และน าความร ไปปร บใช ก บงานท ท าอย ให เก ดประส ทธ ผลมากย งข น เป นการ พ ฒนาคน และพ ฒนาองค กร 5. ช วยเพ มข ดความสามารถในการต ดส นใจและวางแผนด าเน นงานให รวดเร ว และด ข น เพราะม สารสนเทศ หร อแหล งความร เฉพาะท ม หล กการ เหต ผล และน าเช อถ อช วยสน บสน นการต ดส นใจ 6. ผ บ งค บบ ญชาสามารถท างานเช อมโยงก บผ ใต บ งค บบ ญชาให ใกล ช ดก นมากข น ช วยเพ ม ความกลมเกล ยวในหน วยงาน 7. เม อพบข อผ ดพลาดจากการปฏ บ ต งาน ก สามารถหาว ธ แก ไขได ท นท วงท 8. แปรร ปความร ให เป นท น ซ งเป นการสร างความท าทายให องค กรผล ตส นค าและบร การจาก ความร ท ม เพ อเพ มค ณค า และรายได ให ก บองค กร 9. เพ อการสร างสรรค และบรรล เป าหมายของจ นตนาการท ย งใหญ 10. เปล ยนว ฒนธรรม จาก ว ฒนธรรมอ านาจ / แนวด ง ส ว ฒนธรรมความร / แนวราบ 11. ความสามารถในการปร บต วและความย ดหย น 12. การจ ดการความร ช วยให องค กรม ความเข าใจล กค า แนวโน มของการตลาด และการแข งข น ท าให เพ มโอกาสในการแข งข น 13. การพ ฒนาทร พย ส นทางป ญญาเป นการพ ฒนาความสามารถขององค กรในการใช ประโยชน จาก ทร พย ส นทางป ญญาท ม อย 14. การยกระด บผล ตภ ณฑ การน าการจ ดการความร มาใช ช วยเพ มประส ทธ ภาพในการผล ตและ บร การ 15. การบร หารล กค า การศ กษาความสนใจและความต องการของล กค าจะเป นการสร างความพ ง พอใจและเพ มยอดการขาย และการสร างรายได 16. การลงท นทางทร พยากรบ คคล การเพ มความสามารถในการแข งข นการเร ยนร ร วมก น 12

13 13 ป ญหาของ Knowledge Management 1. การถ ายทอดความร ระหว างบ คคลก บองค กร เช นป ญหาการไม แบ งป นความร บร ษ ทหน งม การ ส งพน กงานไปส มมนา หร อฝ กอบรม หล งจากท กล บมาแล ว ก เก บความร เอาไว คนเด ยว หร ออาจจะรายงาน ให ห วหน าทราบเพ ยงเท าน น แต พน กงานคนอ นอ กหลายคนในองค กรท ไม ได ไปจะไม ร บร เลยว าคนท ไป ฝ กอบรม หร อไปส มมนามาน น ได อะไรกล บมา เพราะม ไม การเก บบ นท กรายงานหร อส งท น าสนใจท ได จาก การอบรม หร อส มมนาในคร งน น ๆ ไว ในฐานข อม ล อ นทราเน ต หร อเว บไซต หากองค กรไม ม นโยบายท ช ดเจนในเร องเช นน ก จะให การลงท นไปก บการส งพน กงานไปฝ กอบรม หร อเข าร วมส มมนา อาจจะเป นการ ลงท นท ส ญเปล า 2. การจ ดเก บความร ขององค กร จ ดเก บไว หลากหลายแหล ง หลายร ปแบบ ม ท งท เป นอ เล กทรอน กส และไม เป นอ เล กทรอน กส กระจ ดกระจาย ในยามท ต องการข อม ลเพ อการต ดส นใจแบบด วน จะท าไม ได เพราะต องใช เวลารวบรวมข อม ลนาน ท าให เส ยผลประโยชน ต อองค กร 3. การไม น าความร ขององค กรมาสร างความสามารถในการแข งข น หร อก อให เก ดประโยชน อย าง แท จร ง ในองค กรม ความร มากมาย ท ได จากการว จ ย หร อประสบการณ จากการท างาน แต ว จ ยแล วก จบไป ไม น าไปประย กต เพ อท าให เก ดผลทางธ รก จต อไป หร องบโครงการหมดก จบโครงการไปไม ม การสานต อ หร อองค กรม ผ ร ผ เช ยวชาญท สามารถออกไปสอนองค กรอ นให ประสบความส าเร จ ม ความร แต ใน ขณะเด ยวก น ท านเหล าน นกล บย ง และไม ม เวลาเหล อพอท จะพ ฒนาคนในองค กรเด ยวก นเลย ก กลายเป น ความส ญเปล าท ไม น าจะเก ดข น 4. การสร างความร ใหม ส งน จะไม เก ดข นถ าไม ม การสะสมความร ท ม อย เด มอย างเป นระบบ เม อ ไม เก ดความร ใหม อ กท งความร เด มไม ได เก บไว ด วยแล ว องค กรก จะไม เหล ออะไร และจะตายลงในท ส ด 5. การไม น าความร ภายนอกมาปร บใช อาจจะท าให ตามสถานการณ โลก และค แข งไม ท น 6. ความร ในองค กร ความร ภายนอกองค กร ไม เช อมโยงก บงาน และขาดบร บทในการปฏ บ ต งาน * รวบรวมโดย นายไพบ ลย ปะวะเสนะ บรรณาร กษ 3 ห องสม ดกรมบ ญช กลาง (1 ธ นวาคม 2547)

14 14 บรรณาน กรม นภดล ส ขส าราญ. การจ ดการความร. วารสาร กฟผ. นฤมล พฤกษศ ลป และ พ ชรา หาญเจร ญก จ. การจ ดการความร = Knowledge management. ร งส ต สารสนเทศ. 6, 1 (ม.ค.-ม.ย. 2543) : หน า ย น ภ วรวรรณ. การจ ดการความร ท วไปส าหร บองค กร (Knowledge Management : KM). ใน การส มมนา ว ชาการ การจ ดการความร : ย ทธศาสตร และเคร องม อ (Knowledge Management : Strategies & Tools). ระหว างว นท พฤศจ กายน 2546 จ ดโดยห องสม ดตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย และชมรมห องสม ดเฉพาะ สมาคมห องสม ดแห งประเทศไทยฯ, ราชบ ณฑ ตยสถาน. พจนาน กรมศ พท ปร ชญาอ งกฤษ-ไทย ฉบ บราชบ ณฑ ตสถาน. พ มพ คร งท 2. กร งเทพฯ : ราชบ ณฑ ตยสถาน, ศร นย ช เก ยรต. เทคโลย สารสนเทศในการจ ดการ องค ความร. ในองค กรกลย ทธ เพ อความส าเร จภายใต สภาวการณ ป จจ บ น. ว. จ ฬาลงกรณ ธ รก จปร ท ศน. 20, 75 (ม.ค. 2541) : หน า สมชาย น าประเสร ฐช ย. เทคโนโลย ก บการจ ดการความร. ไมโครคอมพ วเตอร. (ม.ย. 2546) : หน า ห องสม ดตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย. "การจ ดการความร : ย ทธศาสตร และเคร องม อ" [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก (14 มกราคม 2547). เอ อน ป นเง น และ ย น ภ วรวรรณ. สาเหต ของการจ ดการความร. ใน การส มมนาว ชาการ"การจ ดการความร : ย ทธศาสตร และเคร องม อ" (Knowledge Management : Strategies & Tools) ระหว างว นท พฤศจ กายน 2546 จ ดโดยห องสม ดตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย และชมรมห องสม ดเฉพาะ สมาคมห องสม ดแห งประเทศไทยฯ, Choo, Chum Wei. Working knowledge : hoe organizations manage what they know. Stepping into the new millennium : challenges for libraries & information professionals. Paper presented at the 11 th Congress of Southeast Asian Librarian, Singapore, April Tiwana, Amrit. The Knowledge management toolkit : practicecal techniques for building a knowledge management system. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2000.

บทท 6 เทคโนโลย สารสนเทศก บการจ ดการความร

บทท 6 เทคโนโลย สารสนเทศก บการจ ดการความร บทท 6 เทคโนโลย สารสนเทศก บการจ ดการความร ป จจ บ นองค กรต าง ๆ ตระหน กถ งความส าค ญของการประย กต ใช การจ ดการความร ก บการ บร หารองค กร ท งน หากองค กรใดม ความสามารถในการจ ดการความร ท คนในองค กรม อย ผ านการ

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

เทศบาลต าบลเขาสม ง อ าเภอเขาสม ง จ งหว ดตราด ค าน า

เทศบาลต าบลเขาสม ง อ าเภอเขาสม ง จ งหว ดตราด ค าน า แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลเขาสม ง อ าเภอเขาสม ง จ งหว ดตราด ค าน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ ม หน าท พ ฒนาความร ในองค

More information

แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลห วยทราย อ าเภอส นก าแพง จ งหว ดเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลห วยทราย อ าเภอส นก าแพง จ งหว ดเช ยงใหม แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลห วยทราย อ าเภอส นก าแพง จ งหว ดเช ยงใหม ค าน า ค าน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ ม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนแม บท การจ ดการความร ส าน กงานอ ยการส งส ด

แผนแม บท การจ ดการความร ส าน กงานอ ยการส งส ด แผนแม บท การจ ดการความร ส าน กงานอ ยการส งส ด พ.ศ. 2552 2561 ค าน า จากการว ว ฒนาการของส งคมโลกเข าส ย คแห งการเร ยนร ท ไร พรมแดนท าให เก ดแนวความค ด และทฤษฎ ทางว ชาการใหม ๆ ข น รวมท งการน าเอาเทคโนโลย

More information

บทท 3 กรอบแนวค ดการจ ดการความร

บทท 3 กรอบแนวค ดการจ ดการความร บทท 3 กรอบแนวค ดการจ ดการความร น กบร หารสม ยใหม ท ม ช อเส ยงส วนใหญ ได กล าวถ งองค ความร ซ งสามารถสร ปได ว า ความร ค อทร พยากรท ม ค ามากท ส ดในส งคมโลกป จจ บ นและเป นส งท ม ความส าค ญท ส ด ส าหร บองค กร

More information

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (KM Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลบ านหาด อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร บทน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ

More information

แผนการจ ดการองค ความร (Knowledge Management Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (Knowledge Management Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (Knowledge Management Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลสารภ อาเภอหนองบ ญมาก จ งหว ดนครราชส มา บทนา จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

Chapter 1. ส าน กงาน (Office) แนวค ด ว ตถ ประสงค

Chapter 1. ส าน กงาน (Office) แนวค ด ว ตถ ประสงค ส าน กงาน (Office) Chapter 1 แนวค ด ส าน กงานเปร ยบเสม อนสถานท ท ใช เพ อท างานในด านต าง ๆ เช น งานด านบร หาร งานด านทร พยากร มน ษย งานด านข อม ลข าวสาร เป นต น ในบทเร ยนน จ งได น าเสนอถ ง ความส าค ญของส

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

การเร ยนร ขององค กร และ องค กรแห งการเร ยนร ผศ.ดร. พนม เพชรจต พร ดร. ทว กา ต งประภา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร

การเร ยนร ขององค กร และ องค กรแห งการเร ยนร ผศ.ดร. พนม เพชรจต พร ดร. ทว กา ต งประภา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร Chapter 14 การเร ยนร ขององค กร และ องค กรแห งการเร ยนร (Organization s Learning (OL) and Learning Organization (LO)) ผศ.ดร. พนม เพชรจต พร ดร. ทว กา ต งประภา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร 1 Textbook ในห วข

More information

นางสาว ชลลดา คาป อง ช นม. 4/4 เลขท 44

นางสาว ชลลดา คาป อง ช นม. 4/4 เลขท 44 การใช เทคโนโลย สามารถขยายความร ในสาขาว ชาต างๆ ให กว างขวางได อย างไร นางสาว ชลลดา คาป อง ช นม. 4/4 เลขท 44 รายงานการเข ยนความเร ยงข นส งน เป นส วนหน งของการศ กษา ว ชาทฤษฎ ความร โครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากล

More information

ท กษะการใช ซอฟต แวร คอมพ วเตอร

ท กษะการใช ซอฟต แวร คอมพ วเตอร พฤกษชาต ชาต ร งสรรค Miki [พ มพ ช อบร ษ ท] [เล อกว นท ] ป ท พ มพ 2555 พฤกษชาต ชาต ร งสรรค ป ท พ มพ 2555 พ มพ คร งท 1: ม ถ นายน 2555 จ านวน 300 เล ม จ ดพ มพ โดย : มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก จ าก ด 693 ถ.ม ตรภาพ

More information

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร

สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร รห สประจาต วน กศ กษา... ช อ-สก ล... ช อคร ประจากล ม... ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย เขตคลองเตย เร องท 1 ความหมาย

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ

บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ การบร หารจ ดการ ความหมายและความสาค ญของการบร หารจ ดการ การบร หารและการจ ดการ ม ความหมายใกล เค ยงก น แต ใช ในบร บทต างก น กล าวค อ การบร หาร (Administration) ใช

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ (อช21002) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

หล กส ตรผ น าท มท ม ประส ทธ ภาพ (Effective Team Leader) สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน ส าน กงาน ก.พ.

หล กส ตรผ น าท มท ม ประส ทธ ภาพ (Effective Team Leader) สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน ส าน กงาน ก.พ. หล กส ตรผ น าท มท ม ประส ทธ ภาพ (Effective Team Leader) สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน ส าน กงาน ก.พ. ส วนของการประช มเช งปฏ บ ต การและการศ กษาด งานในหล กส ตรน าร อง ป 2553 บทท 1 บทน า ส าน กงาน ก.พ. ในฐานะองค

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ.

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา KM Action Plan แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action Plan) ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ค าน

More information