การบร หารจ ดการความร * Knowledge Management (KM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารจ ดการความร * Knowledge Management (KM)"

Transcription

1 การบร หารจ ดการความร * Knowledge Management (KM) ป จจ บ นเป นส งคมแห งการเร ยนร แหล งความร ม อย มากมาย และกระจ ดกระจายอย ในหลายร ปแบบ ความร เป นผลผล ตของสารสนเทศ ซ งประกอบด วย ข อเท จจร ง ความค ดเห น ทฤษฎ หล กการ และกรอบ แนวค ดต าง ๆ รวมถ งท กษะ และประสบการณ ของแต ละบ คคล ซ งเราใช เพ อการต ดส นใจ การด าเน นช ว ต ของมน ษย ช ว ตส วนต ว หร อ การท างานในองค กรต องใช ความร เป นเคร องม อช วยในการต ดส นใจในเร อง ต าง ๆ ด งน นจ งเก ดแนวค ดว าเราจะท าอย างไรเราจ งจะสามารถใช ความร ท เราม อย ให เก ดประโยชน ส งส ด Knowledge Management เก ดจากข อม ลข าวสารต าง ๆ ท เก ดข นอย างมากมาย ท าให องค กรต าง ๆ ม ข อม ลจ ดเก บอย จ านวนมาก และเก ดความต องการท จะจ ดให อย อย างเป นระเบ ยบ เข าถ งง าย ท นต อการ น าไปใช งาน ความร ความหมายของความร Tiwana (2000, 5) ความร หมายถ ง ส งท เปล ยนแปลงได โดยประสบการณ และสามารถถ ก ประย กต ใช ได โดยบ คคล ดาเวนพอร ท (2542, 8) ความร ค อ กรอบของการประสมประสานระหว างประสบการณ ค าน ยม ความรอบร ในบร บท และความร แจ งอย างช าชอง เป นการประสมประสานท ให กรอบส าหร บ การ ประเม นค า และการน าเอาประสบการณ ก บสารสนเทศใหม ๆ มาผสมรวมเข าด วยก น ม นเก ดข นและถ ก น าไปประย กต ในใจของคนท ร ส าหร บในแง ขององค กรน น ความร ม กจะส งสมอย ในร ปของเอกสาร หร อ แฟ มเก บเอกสารต าง ๆ รวมถ งส งสมอย ในการท างาน อย ในกระบวนการ อย ในการปฏ บ ต งานและอย ใน บรรท ดฐานขององค กรน นเอง ศร นย ช เก ยรต (2541, 14) องค ความร หมายถ ง ความร ในการท าบางส งบางอย าง (Know how หร อ how to ) ท เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลท ก จกรรมอ น ๆ ไม สามารถกระท าได ซ งป จจ บ น องค ความร ถ อเป นทร พย ส นทางป ญญาท ม ความส าค ญต อก จการมาก เน องจากเป นท มาของการก อก าเน ด ก าไรในธ รก จและเป นเคร องม อท ส าค ญในการสร างความได เปร ยบทางการแข งข นรวมถ งท าให ธ รก จ สามารถด ารงอย ได ในระยะยาว สร ป ความร ค อ ส งท ใช อธ บายส งต าง ๆ ท พบเห นได อย างม เหต ผล โดยอาศ ยข อม ล ท กษะ และ ประสบการณ ท ม อย เป นส วนสน บสน นการต ดส นใจ

2 2 ประเภทของความร (นฤมล พฤกษศ ลป และ พ ชรา หาญเจร ญก จ, 2543 : 61-62) แบ งความร ออกเป นหลายประเภท ด งน 1. ความร ก อนประสบการณ (Priori knowledge) ค อ ความร ท ไม ต องอาศ ยประสบการณ 2. ความร หล งประสบการณ (Posteriori knowledge) ค อ ความร ท เก ดหล งจากท ม ประสบการณ แล ว 3. ความร โดยประจ กษ (Knowledge by Acquaintance) ค อ ความร ท เก ดจากส งท ถ กร ซ งปรากฏ โดยตรงต อผ ร ผ านทางห ตา จม ก ล น หร อ กาย 4. ความร โดยบอกกล าว (Knowledge by Description) ค อ ความร ท เก ดจากค าบอกเล า 5. ความร เช งประจ กษ หร อความร เช งประสบการณ (Expirical knowledge) ค อ ความร ท ได จากประสบการณ หร อความร หล งประสบการณ 6. ความร โดยตรง (Immediate knowledge) ค อ ความร ท ได ร บโดยส มผ สท ง 6 ค อ เห น ได ย น กล น รส ส มผ ส และร บร ทางใจ 7. ความร เช งปรว ส ย หร อ ความร เช งว ตถ ว ส ย (Objective knowledge) ค อ ความร ท เก ดจากเหต ผล หร อประสบการณ ท สามารถอธ บาย หร อทดสอบให ผ อ นร บร ได อย างท ตนร 8. ความร เช งอ ตว ส ย หร อความร เช งจ ตว ส ย (Subjective knowledge) ค อ ความร ท เก ดจากการ ประสบด วยตนเอง และตนไม สามารถอธ บายได หร อทดสอบให ผ อ นร บร ได (Tiwana, 2000 : 67) แบ งประเภทของความร ไว ด งน 1. ความร ภายนอก เป นความร ท ได จากการแสดงความค ดเห น ความเช อของบ คคลในการท างาน 2. ความร จากแหล งความร ต างๆ เป นความร ท มาจากแหล งความร อ นๆ ภายนอกต วบ คคล และแหล งความร ต างๆ 3. ความร ท ไม อย เฉพาะท เป นความร ท เป นอ สระ สามารถถ ายทอดได จากบ คคลไปส องค กร หร อจาก องค กรไปส องค กร องค ประกอบของความร (Tiwana, 2000 : 68) 1. เป นส งท น าเช อถ อ และสามารถเปล ยนแปลง 2. สามารถต ดส นได 3. เป นส งท ได จากประสบการณ 4. เป นส งม ค ณค า คาดคะเนได และเช อถ อได 5. เป นส งท ท าให เก ดความค ด ความฉลาด

3 สาเหต ของการค ดจ ดการความร (เอ อน ป นเง น และ ย น ภ ส วรรรณ, 2546 ) สารสนเทศล น กระจ ดกระจาย และจ ดเก บอย ในแหล งเก บท หลากหลาย ท ส าค ญย งไปกว าน นค อ เรา ม ข อม ลมากมาย แต ความร ม น อย ในยามท ต องการข อม ลเพ อการต ดส นใจ การรวบรวมข อม ลท าได ไม เต ม ประส ทธ ภาพและไม ครบถ วน อ กท งใช เวลาในการค นหานาน การจ ดการความร อย างม ระบบจะช วยให ป ญหาด งกล าวบรรเทาลง หร อหมดไป ย งไปกว าน นการก าวเข าส ส งคมภ ม ป ญญาและความรอบร เป น แรงผล กด นท าให องค กรต องการพ ฒนาไปเป นองค กรแห งการเร ยนร (Learning Enterprise) เพ อสร างค ณค า จากภ ม ป ญญาและความรอบร ท ม อย เปล ยนส นทร พย ทางป ญญาให เป นท น ด วยการจ ดการความรอบร และ ภ ม ป ญญา ซ งม ผลให เก ดการเปล ยนร ปแบบการท างานเป นแบบ Knowledge Worker ด วย ข นแรกท จะน าไปส การจ ดการความร ค อ การจ ดเก บข อม ลไว ในคล งข อม ล (Data wearhouse) ท ม การว เคราะห ประมวลผล ค ดกรองข อม ล (Data Mining) เพ อให ได ความร ท น าสนใจ ได แก กฎ ระบบ หร อ ล กษณะท เก ดข นประจ า ร ปแบบ ความแปลกแยก หร อส งผ ดปกต จากข อม ลท เก บไว ในฐานข อม ลขนาดใหญ ในการแข งข นทางด านธ รก จน าการจ ดการความร เข ามาใช โดยม เหต ผล ด งน (Tiwana, 2000 : 6) 1. บร ษ ทต างๆ กลายเป นองค กรแห งความร ม การใช ความร ในการท างานมากข นรวมถ งการแข งข น ทางด านธ รก จ 2. การเปล ยนแปลงของตลาดการแข งข น ท าให ต องม การพ ฒนาองค กร พ ฒนาการบร หารจ ดการ ภายในองค กร 3. การจ ดการความร ท าให บ คคลเก ดการเปล ยนแปลงไปในทางท ด ข น 4. ความร ท าให องค กรอย รอด 5. ความซ บซ อนขององค กรในป จจ บ นจ งต องม การจ ดการความร 6. ความร ช วยในการต ดส นใจ 7. ความต องการในการใช ความร ร วมก น 8. ความร เฉพาะบ คคลเป นส งท ม ความส มพ นธ ก บองค กร 9. การเต บโตของบร ษ ทและธ รก จ 3

4 4 การบร หารจ ดการความร (Knowledge Management : KM) ความหมายของ Knowledge Management Laudon (2000, 435) กล าวถ ง Knowledge Management ว า การบร หารจ ดการความร ในองค การ ม ความส าค ญเป นพ เศษในองค การท ม ล กษณะการบร หารงานแบบแบนราบ และแบบเคร อข าย ซ งในการ จ ดการในระด บต างๆ จะม การจ ดการแยกแยะความจร งในส วนท จะสามารถน ามาช วยสมาช กในท ม ในการ พ ฒนางานในหน าท รวมท งการแบ งป นข อม ล เพ อพ ฒนางานในส วนงานอ นๆ ท เก ยวข องก นด วย Stair (2001, 202) กล าวว า การบร หารจ ดการความร เป นกระบวนการ รวบรวม จ ดการ ความร ความช านาญ ไม ว าความร น นจะอย ใน คอมพ วเตอร ในกระดาษ หร อต วบ คคล โดยม จ ดม งหมายเพ อจ ดการ ให บ คลากร ได ร บความร และแลกเปล ยนความร ท าให เก ดการเปล ยนแปลงพฤต กรรมจากเด ม โดยให เก ด ประสบการณ และความช านาญเพ มข น Tiwana (2000, 5) ให ความหมายการบร หารจ ดการความร ว า หมายถ ง การจ ดการความร ในองค กร ส าหร บงานด านธ รก จ ว รว ธ มาฆะศ รานนท (2542, 77-78) กล าวถ ง การบร หารจ ดการความร ว าการบร หารจ ดการ ความร เป นกระบวนการบร หารร ปแบบใหม ท เน นในด านการพ ฒนากระบวนงาน ควบค ไปก บการพ ฒนา กระบวนการเร ยนร โดยท กกระบวนงานจะต องส มพ นธ ก บความค ดสร างสรรค ท เป นผลมาจากการขยายวง และการประสานความรอบร รวมถ งการฉลาดค ดไปตลอดท วท งองค กรอย ตลอดเวลา ซ งเท าก บว า องค กร ท ม การบร หารจ ดการความร น อย างเป นระบบ ก จะเก ดเป นโอกาสอ นส าค ญต อการพ ฒนาให เป น องค กร ท เป ยมไปด วยการท างานอย างฉลาดค ดและสร างสรรค ในท ส ด ท าให องค กรน นสามารถเผช ญก บการแข งข น และการเปล ยนแปลงในท กๆ ร ปแบบ และสามารถฟ นฝ าอ ปสรรคท งมวลได เป นอย างด ศร นย ช เก ยรต (2541, 14) การจ ดองค ความร ในองค กร หมายถ ง การจ ดการและร กษาระด บใน การจ ดเก บองค ความร ในองค กรให เป นระบบ เป นระเบ ยบ ตลอดจนสามารถน าไปใช ประโยชน ได จร ง ในทางปฏ บ ต สร ป การบร หารจ ดการความร ค อ ระบบบร หารจ ดการความร ให เป นระเบ ยบ ครบถ วน ง ายต อ การเร ยกใช จ ดเก บตามความต องการ เก บร กษาความร ให ควบค ก บองค กรตลอดไป โดยน าเทคโนโลย เข ามา ใช ในการจ ดการ เหต ผลของการน า Knowledge Management มาใช (นภดล ส ขส าราญ,254-) ม 3 ประการ ได แก 1. การเปล ยนแปลงเทคน คในการบร หารงาน เทคน คในการบร หารงานแบบเก า เช น การ บร หารงานโดยรวม(TQM) การร เอ นจ เน ยร ง(Re-engineering) เป นเทคน คท ใช ในการบร หารองค กร แต เทคน ค เหล าน ไม สามารถพ ฒนาความชาญฉลาดขององค กรได จ งได น าการจ ดการความร เข ามาใช 2. ความเปล ยนแปลงด านการตลาด ในการแข งข นทางด านการตลาดเทคน คการขายเป นส งท ม ความส าค ญ ด งน นเพ อให ล กค าพ งพอใจจ งต องม การพ ฒนาฐานความร ในองค กร

5 5 3. ลดความผ ดพลาดในการแข งข นด านการตลาด รวมถ งการลดขนาดองค กร เพ อให การท างานม ประส ทธ ภาพมากข น 4. สร างว ธ ปฏ บ ต ท ด ท ส ด ช วยให องค กรลดงบประมาณในการท างานได 5. การสร างนว ตกรรมใหม ๆ เพ อสร างความส าเร จในองค กร ว ตถ ประสงค ของ Knowledge Management (นฤมล พฤกษศ ลป และ พ ชรา หาญเจร ญก จ, 2543 : 64) 1. เพ อปร บปร งกระบวนการด าเน นงานทางธ รก จท เป นอย ในป จจ บ น 2. เพ อการพ ฒนาผล ตภ ณฑ และบร การใหม ๆ 3. เพ อเป นการปร บปร งเทคน ค กระบวนการโดยม จ ดม งหมายเพ อพ ฒนาองค ความร และน าความร น นไปใช ให เก ดประโยชน ความร ในองค กร (Knowledge in Organizations) Choo (2000) แบ งความร ในองค กรออกเป น 3 ประเภท ค อ 1. ความร อย างไม เป นทางการ (Tacit knowledge) เป นท กษะหร อความร เฉพาะต วของแต ละบ คคล ท มาจากประสบการณ ความเช อ หร อความค ดสร างสรรค ในการปฏ บ ต งาน เช น การถ ายทอดความร ความค ด ผ านการส งเกต การสนทนา การฝ กอบรม ความร ประเภทน เป นความร ท ท าให องค กรประสบความส าเร จ 2. ความร อย างเป นทางการ (Explicit knowledge) เป นความร ท ม การบ นท กไว เป นลายล กษณ อ กษร และใช ร วมก นในร ปแบบต างๆ เช น ส งพ มพ เอกสารขององค กรธ รก จ เป นต น สามารถแบ งได เป น 2 ประเภทค อ 2.1 Object base เป นความร ท เก ดจากการสร างข นมา เช น ค ม อ ส ทธ บ ตร เป นต น 2.2 Rule based เป นความร ท ถ กน ามาประมวลเป นกฎเกณฑ ระเบ ยบปฏ บ ต หร อ งานประจ า 3. ความร ท เก ดจากว ฒนธรรม (Cultural knowledge) เป นความร ท เก ดจากศร ทธา ความเช อ ท ท า ให กลายเป นความจร ง ซ งจะข นอย ก บประสบการณ การเฝ าส งเกต และการสะท อนกล บของผลของต ว ควบค มและของสภาพแวดล อม การจ ดการความร ท วไปส าหร บองค กร (ย น ภ วรวรรณ, 2546) เป นกระบวนการจ ดการความร เพ อน าไปส ความส าเร จและบรรล เป าหมายท วางไว ขององค กร อย างไรก ตามองค กรแต ละแห งม เป าหมายท แตกต างก น ด งน นแต ละองค กรต องน ยามการจ ดการความร ส าหร บองค กรเองโดยเฉพาะ การจ ดการความร เป นพลว ต ไม หย ดน ง ม ความส มพ นธ ระหว างผ ปฏ บ ต ความร และงานซ งเป นวงจรไม ร จบ ต องม การพ ฒนาและยกระด บข นไปเร อย ๆ ไม ใช ความส มพ นธ ช วคราว และ เป นวงจรท เป ดส ภายนอก เพ อด ดความร และพล งจากภายนอก มาใช ประโยชน

6 6 ความส าค ญของความร ส วนองค กร 1. ความร สามารถปล กฝ งลงไปในข นตอน ผลผล ต ระบบและการควบค มได ท ผ านมาประเทศไทย เราซ อซอฟต แวร บางโปรแกรมและเคร องจ กรราคาส งจากต างประเทศ เน องจากเป นส งท เราไม ได ผล ตเอง เราไม ม ความร ท จะแก ไขด วยตนเอง ในยามท เก ดป ญหาก จะต องรอถามบร ษ ทท เป นเจ าของซอฟต แวร หร อ เคร องจ กรด งกล าวมาตอบ หร อแก ป ญหาให ระหว างท รอการแก ป ญหา ก เก ดการเส ยเวลาและค าใช จ ายไป มากมายแล ว ฉะน นถ าม ความร ป ญหาและความส ญเส ยก จะไม เก ด 2. ความร สามารถเข าถ งได ในยามท ต องการจากแหล งความร ภายใน และภายนอกองค กร 3. ความร สามารถม ประโยชน เอนกอน นต และสามารถแลกเปล ยน ถ ายโอนท งแบบท เป นทางการ โดยผ านการฝ กอบรม หร อ แบบท ไม เป นทางการ โดยผ านส งคมในท ท างาน การพบปะพ ดค ย 4. ความร ค อห วใจส าค ญในย คของการแข งข น องค ประกอบของ Knowledge Management 1. คน (People) หมายถ ง พน กงาน ล กจ าง ล กค า หร อผ ม ผลกระทบก บองค กร KM จะรวบรวม ว าใครเช ยวชาญในด านใดบ าง ถ าม งานใหม เข ามาจะมอบหมายให ใครเป นผ ร บผ ดชอบ 2. สถานท (Place) หมายถ ง ท ท ท กคนในองค กรสามารถระดมความค ดร วมก นได อาจอย ในร ป ของเว บ บอร ด การประช มทางไกล หร อ โปรแกรมออนไลน อ น ๆ ก ได 3. ข อม ล (Thing) หมายถ ง ท กส งท น าเก บและให ผ ใช เข าถ งข อม ลเหล าน นได โดยง าย การว เคราะห แยกแยะหมวดหม ของข อม ลเป นเร องส าค ญ องค ประกอบหล กในการพ ฒนา Knowledge Management 1. ผ น า (Leadership) ห วหน า หร อผ บร หารในองค กรจะต องเป นผ น าในเร องน ท าให เป นต วอย าง และขยายต อให พน กงานองค กรร บทราบ และปฏ บ ต ตามต อไป 2. ว ฒนธรรม (Culture) ว ฒนธรรมในองค กรเป นเร องส าค ญ หากผ น าม ความช ดเจน เด ดขาด จร งจ งในการจ ดการความร เป นต วอย างปฏ บ ต ท ด ม การกระจายงาน ม ความเข าใจงานท กส วนขององค กร เป นอย างด แม จะไม ได ลงม อปฏ บ ต เอง ม เวลาเพ ยงพอให ก บพน กงานและองค กร จะเป นจ ดเร มต นของการ สร างว ฒนธรรมท ด ให ก บพน กงานในองค กร 3. การเข าถ งแหล งความร (Access) ต องเข าถ งได ตรงตามความต องการ ท นเวลา และท นสม ย 4. เทคโนโลย (Technology) ใช เทคโนโลย สารสนเทศเข ามาช วยในการจ ดการ 5. ว ฒนธรรมการเร ยนร (Learning Culture) เร องน ด เหม อนจะเป นแค ความฝ น แต ท กอย างจะเป น ความจร งได ถ าเร มต นท าก นอย างจร งจ ง การสร างว ฒนธรรมการเร ยนร ในองค กรให ประสบความส าเร จ ต อง เร มจากฝ ายบร หารระด บส งและไล ระด บลงมาจนถ งพน กงานระด บล าง เพราะเร องของการจ ดการความร

7 7 ไม สามารถท าได จากคนเพ ยงคนเด ยว หร อ กล มคนกล มเด ยว แต จะต องท าให ได ท งองค กร นอกจากน ย งเป น การเก บความร ไว ก บองค กร เพราะม การบ นท กแบบม แบบแผนและข นตอนไว แล ว เม อพน กงานหร อคน ส าค ญในองค กร ลาออก เส ยช ว ต หร อเกษ ยณ องค กรก จะไม เส ยเวลาและค าใช จ ายในการฝ กอบรมคนท เข ามาใหม ต อไป 6. บรรยากาศอ สระ แต จร งจ ง ไม เช งบ งค บ แต ม กรอบปฏ บ ต และต องท าอย างสม าเสมอ ข นตอนการพ ฒนา Knowledge Management ประกอบด วย (นฤมล พฤกษศ ลป และ พ ชรา หาญเจร ญก จ, 2543 : 66) 1. การจ ดหาหร อการสร างความร (Knowledge Creation Acquisition) 2. การจ ดเก บความร (Knowledge Organization Storage) 3. การเผยแพร ความร (Knowledge Distribution) 4. การใช โปรแกรมการจ ดการความร (Knowledge Application) กระบวนการในการสร าง Knowledge Management (Tiwana, 2000 : 100) ประกอบด วย 4 ระยะ ค อ 1. Infrastructural Evaluation ข นการวางโครงสร างพ นฐานของการจ ดการความร 2. KM System analysis, Design and Development ข นการประเม นระบบการจ ดการความร การออกแบบ และการพ ฒนา 3. System Development ข นตอนการพ ฒนาระบบท ได ม การประเม นแล ว 4. Evaluation ข นตอนการประเม นระบบการจ ดการความร ท ได สร าง แนวทางการพ ฒนา Knowledge Management 1. ก าหนดให ม ห วหน าคณะท างาน (Chief Knowledge Officer) หร อการสร างท มงานในแต ละสาขา มาร วมก นพ ฒนากระบวนการท างาน 2. ระบ ข อม ลหร อความร ท ต องการใช เพ อการต ดส นใจให ช ดเจน 3. จ ดท า Workflow พ ฒนากระบวนการท างาน โดยการสร างความร การรวบรวมและการจ ดเก บ เพ อเช อมโยงไปย งผลล พธ ท ได จากกระบวนการด งกล าวโดยให คนในองค กรม ส วนร วมมากข นในการ ปร บปร ง Workflow 4. การสร างและการถ ายทอดความร ของบ คคลในองค กรจะช วยแก ป ญหาให งานส าเร จและม ประส ทธ ภาพข น 5. พ ฒนาศ นย ข อม ลโดยอาศ ยท กษะการถ ายทอดหร อการเคล อนย ายความร 6. ท าระบบเคร อข ายผ เช ยวชาญเพ อการประสานงานความร วมม อ และการส งเสร มการใช ความร ร วมก น

8 8 กระบวนของ Knowledge Management (สมชาย น าประเสร ฐช ย, 2546 : ) Create Capture/Store Refine Distribute Use Monitor Turban และคณะ ได เสนอกระบวนของ Knowledge Management ประกอบด วย การสร าง การจ ดและเก บ การเล อกหร อกรอง การกระจาย การใช และการต ดตาม/ตรวจสอบ เหม องความร ย น ภ ส วรรณ (2546) แบ งข นตอนการท าเหม องความร (KDD - Knowledge Discovery in Databases) ไว ด งน 1. กล นกรองข อม ล (data cleaning) โดยน าข อม ลท ม ค าเป นศ นย ข อท ขาด ข อม ลขยะ และข อม ล ท ไม แน นอนออกไป 2. รวบรวมข อม ล (data integration) โดยรวมข อม ลจากหลากหลายแหล งเก บข อม ล 3. ค ดเล อกข อม ล (data selection) โดยเล อกเฉพาะข อม ลท ต องการน ามาว เคราะห 4. แปรร ปข อม ล (transformation) โดยรวมกล มข อม ล เช น ข อม ลการขายรายว น รายส ปดาห รายเด อน หร อ ข อม ลท วไป เช น อาย ของประชากรว ยร น ประชากรว ยกลางคน และประชากรส งอาย 5. data mining โดยประย กต ว ธ การชาญฉลาดท ด งร ปแบบท ซ าๆ ก น และเป นร ปแบบท น าสนใจ ออกมา สมมต ว าร านค าสะดวกซ อแห งหน งเก บข อม ลการขายรายว น และน ามาว เคราะห พบว า เม อล กค า ซ อกาแฟก ม กจะซ อขนมป งควบค ด วย (น เป นร ปแบบท ค นพบได ในข นตอนการท า Data Mining) ทางบร ษ ท สามารถน ากลย ทธ น ไปปร บว ธ ขาย เพ อด งความสนใจของล กค ามากข นได 6. ประเม นร ปแบบ (pattern evaluation) ซ งร ปแบบท น าสนใจควรเป นส งท ผ ใช เช อถ อได หร อย นย นสมมต ฐานท ม เหต ผล 7. น าเสนอความร ส ผ ใช (knowledge presentation)

9 9 เคร องม อท ใช ในการท า Knowledge Management ระบบสารสนเทศ (ศร นย ช เก ยรต, 2541 : 16-21) ประกอบด วย 1. ระบบส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation System : OAS) ม งอ านวยความสะดวกหร อ เพ มผลผล ตในการท างานของบ คลากรท ท างานด านสารสนเทศในส าน กงาน ซ งก จกรรมท ท า ได แก - การจ ดการงานเอกสาร ค อ การจ ดเตร ยมเอกสารท จะเป นในการปฏ บ ต งานปกต - การจ ดตารางการท างาน ค อ การจ ดท าตารางเวลา การน ดหมาย - การต ดต อส อสาร ค อ การต ดต อส อสารภายในและภายนอกองค กร - การจ ดการข อม ล ค อ การน าเอาข อม ลต างๆมาท าการว เคราะห 2. ระบบสน บสน นการสร างองค ความร (Knowledge Work System : KWS) เป นระบบสารสนเทศ ท ใช สน บสน นการท างานของบ คคลท ท างานด านการสร างองค ความร (Knowledge worker) ให เป นไปอย าง ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ท งการค ดค น ค นคว า และว จ ย 3. ระบบสน บสน นการท างานกล ม (Group Collaboration System : GCS) ก บหน าท ในการใช องค ความร ร วมก นในองค กร ป จจ บ นการท างานในองค กรส วนใหญ เป นการท างานร วมก นเป นกล ม บางคร ง เร ยกว า Groupware จ งเป นระบบท ท าให เก ดประส ทธ ภาพในการท างานร วมก นเป นกล ม ซ งเป นการรวมเอา เทคโนโลย ด านเคร อข าย ฐานข อม ล และอ เมล รวมเข าด วยก น 4. เทคโนโลย ป ญญาประด ษฐ (Artificial Intelligence : AI) ท าหน าท ในการจ ดเก บองค ความร ใน องค กรและการน ามรใช ในภายหล ง เป นระบบท พ ฒนาให คอมพ วเตอร สามารถท างานแบบท ต องใช ป ญญา เหม อนก บมน ษย ได เช น ห นยนต การท าความเข าใจภาษาธรรมชาต ระบบผ เช ยวชาญ และ ระบบฐานข อม ล กรณ ศ กษา เทคโนโลย ชาล วรก ลพ พ ฒน และ ญาณวรรณ ส นธ ภ ญโญ (2544, 42) กล าวว า การจ ดท า KM ท ด น น จ าเป นต องอาศ ยเทคโนโลย ท ส าค ญ 5 อย างเข าช วย ได แก 1. Business Intelligence ช วยในการว เคราะห ข อม ล ทางธ รก จเพ อเป นประโยชน ก บองค กร เช นเด ยวก บการท า e-business เช นน าข อม ลท รวบรวมมาท งหมดจากร ปแบบต าง ๆ มาท าการ Mining เพ อ ว เคราะห ข อม ล เทคโนโลย ตรงน ได แก OLAP หร อ Data Mining เป นต น 2. Collaboration เป นการผสมผสานการใช Tool หลายๆต วเข าด วยก นในการจ ดเก บข อม ลเช น Excel, Word และ Text File เน องจากข อม ลจ านวนมากถ กจ ดเก บในร ปแบบท ต างก น ตามความเหมาะสม เช น ข อม ลน ง หร อข อม ลท ต องเปล ยนแปลงตลอดเวลา ย อมใช Tool ในการจ ดการท ต างก น 3. Knowledge Transfer เป นว ธ การถ ายทอดว ชาความร ในร ปแบบ e-learning ว าท าอย างไรถ ง จะท าให ผ ใช ระบบม ความเข าใจในข อม ลเหล าน หร อท าอย างไรให พน กงานใหม สามารถเร ยนร งานของ

10 10 พน กงานท ลาออกไปแล วได ด วยตนเองอย างรวดเร ว เช น เร ยนร ระเบ ยบหน าท ต างๆ หร อเร ยนร งานและ ว ธ การแก ป ญหาในงานน นท พน กงานคนเก าได บ นท กเก บไว 4. Knowledge Discovery เป นการหาว ธ ท จะเข าถ งส วนต าง ๆ ท ไม เคยเข าได มาก อน ซ งข อม ล ส าค ญบางอย างอย ใน Platform ท เข าถ งยากส าหร บท กคนหร อถ กก นด วย Password เช น SAP ด งน นจ ง ต องหาว ธ สก ดข อม ลเหล าน ออกมาในร ปแบบท เข าถ งได ท กคน 5. Expertise Location ช วยในการหาว าใครในองค กรท ม ความเช ยวชาญในเร องใด เน องจากการ เก บข อม ลบ คคลในองค กร และผลงานของคน ๆ น น ย อมสามารถว เคราะห ออกมาได ว าใครถน ดเร องอะไร เทคโนโลย สน บสน น เทคโนโลย สารสนเทศท เก ยวข องและม บทบาทในการบร หารจ ดการความร ประกอบด วย (สมชาย น าประเสร ฐช ย, 2546 : 105) 1. เทคโนโลย การส อสาร (Communication Technology) ช วยให บ คลากรสามารถเข าถ งความร ได ง ายข น รวมถ งสามารถต ดต อส อสารก บบ คคลอ นได 2. เทคโนโลย การท างานร วมก น (Collaboration Technology) ช วยให ประสานการท างานร วมก น ได อย างม ประส ทธ ภาพ ลดอ ปสรรคในเร องระยะทาง 3. เทคโนโลย การจ ดเก บ (Storage technology) ช วยในการจ ดเก บและจ ดการความร ต างๆ

11 11 ตารางแสดงเทคโนโลย ท ใช ในการจ ดการความร Tool category Technology Hardware technologies Software and database tools Collaboration tools Intelligent tools Tool Investment in information technology (IT) Networks Intranet Knowledge-based systems (KBS) Collaborative hypermedia for documentation of discussions Learned lessons databases Data warehouses Databases for classification, codification, and categorization of information Storage of threads to create a repository of best practices Corporate memory databases also known as knowledge archives Corporate yellow pages such as the Deere & Co. People who know project Employee home pages on an intranet Electronic meeting systems Video-conferencing GroupWare Electronic bulletin boards Decision support tools using neural networks Virtual reality Genetic algorithms Intelligent agents Internet search engines Knowledge mapping ต วอย าง เทคโนโลย ท ใช ในการจ ดการความร ของ Bollinger และ Smith

12 ประโยชน ของ Knowledge Management 1. เพ มประส ทธ ภาพขององค กร 2. ป องก นการส ญหายของภ ม ป ญญา ในกรณ ท บ คลากรเกษ ยณอาย ลาออก หร อเส ยช ว ต 3. เพ มศ กยภาพในการแข งข นและความอย รอด 4. เป นการลงท นในต นท นมน ษย ในการพ ฒนาความสามารถท จะแบ งป นความร ท ได เร ยนร มา ให ก บคนอ น ๆ ในองค กร และน าความร ไปปร บใช ก บงานท ท าอย ให เก ดประส ทธ ผลมากย งข น เป นการ พ ฒนาคน และพ ฒนาองค กร 5. ช วยเพ มข ดความสามารถในการต ดส นใจและวางแผนด าเน นงานให รวดเร ว และด ข น เพราะม สารสนเทศ หร อแหล งความร เฉพาะท ม หล กการ เหต ผล และน าเช อถ อช วยสน บสน นการต ดส นใจ 6. ผ บ งค บบ ญชาสามารถท างานเช อมโยงก บผ ใต บ งค บบ ญชาให ใกล ช ดก นมากข น ช วยเพ ม ความกลมเกล ยวในหน วยงาน 7. เม อพบข อผ ดพลาดจากการปฏ บ ต งาน ก สามารถหาว ธ แก ไขได ท นท วงท 8. แปรร ปความร ให เป นท น ซ งเป นการสร างความท าทายให องค กรผล ตส นค าและบร การจาก ความร ท ม เพ อเพ มค ณค า และรายได ให ก บองค กร 9. เพ อการสร างสรรค และบรรล เป าหมายของจ นตนาการท ย งใหญ 10. เปล ยนว ฒนธรรม จาก ว ฒนธรรมอ านาจ / แนวด ง ส ว ฒนธรรมความร / แนวราบ 11. ความสามารถในการปร บต วและความย ดหย น 12. การจ ดการความร ช วยให องค กรม ความเข าใจล กค า แนวโน มของการตลาด และการแข งข น ท าให เพ มโอกาสในการแข งข น 13. การพ ฒนาทร พย ส นทางป ญญาเป นการพ ฒนาความสามารถขององค กรในการใช ประโยชน จาก ทร พย ส นทางป ญญาท ม อย 14. การยกระด บผล ตภ ณฑ การน าการจ ดการความร มาใช ช วยเพ มประส ทธ ภาพในการผล ตและ บร การ 15. การบร หารล กค า การศ กษาความสนใจและความต องการของล กค าจะเป นการสร างความพ ง พอใจและเพ มยอดการขาย และการสร างรายได 16. การลงท นทางทร พยากรบ คคล การเพ มความสามารถในการแข งข นการเร ยนร ร วมก น 12

13 13 ป ญหาของ Knowledge Management 1. การถ ายทอดความร ระหว างบ คคลก บองค กร เช นป ญหาการไม แบ งป นความร บร ษ ทหน งม การ ส งพน กงานไปส มมนา หร อฝ กอบรม หล งจากท กล บมาแล ว ก เก บความร เอาไว คนเด ยว หร ออาจจะรายงาน ให ห วหน าทราบเพ ยงเท าน น แต พน กงานคนอ นอ กหลายคนในองค กรท ไม ได ไปจะไม ร บร เลยว าคนท ไป ฝ กอบรม หร อไปส มมนามาน น ได อะไรกล บมา เพราะม ไม การเก บบ นท กรายงานหร อส งท น าสนใจท ได จาก การอบรม หร อส มมนาในคร งน น ๆ ไว ในฐานข อม ล อ นทราเน ต หร อเว บไซต หากองค กรไม ม นโยบายท ช ดเจนในเร องเช นน ก จะให การลงท นไปก บการส งพน กงานไปฝ กอบรม หร อเข าร วมส มมนา อาจจะเป นการ ลงท นท ส ญเปล า 2. การจ ดเก บความร ขององค กร จ ดเก บไว หลากหลายแหล ง หลายร ปแบบ ม ท งท เป นอ เล กทรอน กส และไม เป นอ เล กทรอน กส กระจ ดกระจาย ในยามท ต องการข อม ลเพ อการต ดส นใจแบบด วน จะท าไม ได เพราะต องใช เวลารวบรวมข อม ลนาน ท าให เส ยผลประโยชน ต อองค กร 3. การไม น าความร ขององค กรมาสร างความสามารถในการแข งข น หร อก อให เก ดประโยชน อย าง แท จร ง ในองค กรม ความร มากมาย ท ได จากการว จ ย หร อประสบการณ จากการท างาน แต ว จ ยแล วก จบไป ไม น าไปประย กต เพ อท าให เก ดผลทางธ รก จต อไป หร องบโครงการหมดก จบโครงการไปไม ม การสานต อ หร อองค กรม ผ ร ผ เช ยวชาญท สามารถออกไปสอนองค กรอ นให ประสบความส าเร จ ม ความร แต ใน ขณะเด ยวก น ท านเหล าน นกล บย ง และไม ม เวลาเหล อพอท จะพ ฒนาคนในองค กรเด ยวก นเลย ก กลายเป น ความส ญเปล าท ไม น าจะเก ดข น 4. การสร างความร ใหม ส งน จะไม เก ดข นถ าไม ม การสะสมความร ท ม อย เด มอย างเป นระบบ เม อ ไม เก ดความร ใหม อ กท งความร เด มไม ได เก บไว ด วยแล ว องค กรก จะไม เหล ออะไร และจะตายลงในท ส ด 5. การไม น าความร ภายนอกมาปร บใช อาจจะท าให ตามสถานการณ โลก และค แข งไม ท น 6. ความร ในองค กร ความร ภายนอกองค กร ไม เช อมโยงก บงาน และขาดบร บทในการปฏ บ ต งาน * รวบรวมโดย นายไพบ ลย ปะวะเสนะ บรรณาร กษ 3 ห องสม ดกรมบ ญช กลาง (1 ธ นวาคม 2547)

14 14 บรรณาน กรม นภดล ส ขส าราญ. การจ ดการความร. วารสาร กฟผ. นฤมล พฤกษศ ลป และ พ ชรา หาญเจร ญก จ. การจ ดการความร = Knowledge management. ร งส ต สารสนเทศ. 6, 1 (ม.ค.-ม.ย. 2543) : หน า ย น ภ วรวรรณ. การจ ดการความร ท วไปส าหร บองค กร (Knowledge Management : KM). ใน การส มมนา ว ชาการ การจ ดการความร : ย ทธศาสตร และเคร องม อ (Knowledge Management : Strategies & Tools). ระหว างว นท พฤศจ กายน 2546 จ ดโดยห องสม ดตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย และชมรมห องสม ดเฉพาะ สมาคมห องสม ดแห งประเทศไทยฯ, ราชบ ณฑ ตยสถาน. พจนาน กรมศ พท ปร ชญาอ งกฤษ-ไทย ฉบ บราชบ ณฑ ตสถาน. พ มพ คร งท 2. กร งเทพฯ : ราชบ ณฑ ตยสถาน, ศร นย ช เก ยรต. เทคโลย สารสนเทศในการจ ดการ องค ความร. ในองค กรกลย ทธ เพ อความส าเร จภายใต สภาวการณ ป จจ บ น. ว. จ ฬาลงกรณ ธ รก จปร ท ศน. 20, 75 (ม.ค. 2541) : หน า สมชาย น าประเสร ฐช ย. เทคโนโลย ก บการจ ดการความร. ไมโครคอมพ วเตอร. (ม.ย. 2546) : หน า ห องสม ดตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย. "การจ ดการความร : ย ทธศาสตร และเคร องม อ" [ออนไลน ]. เข าถ งได จาก (14 มกราคม 2547). เอ อน ป นเง น และ ย น ภ วรวรรณ. สาเหต ของการจ ดการความร. ใน การส มมนาว ชาการ"การจ ดการความร : ย ทธศาสตร และเคร องม อ" (Knowledge Management : Strategies & Tools) ระหว างว นท พฤศจ กายน 2546 จ ดโดยห องสม ดตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย และชมรมห องสม ดเฉพาะ สมาคมห องสม ดแห งประเทศไทยฯ, Choo, Chum Wei. Working knowledge : hoe organizations manage what they know. Stepping into the new millennium : challenges for libraries & information professionals. Paper presented at the 11 th Congress of Southeast Asian Librarian, Singapore, April Tiwana, Amrit. The Knowledge management toolkit : practicecal techniques for building a knowledge management system. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 2000.

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส

การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ในเขตโครงการชลประทานพ ษณ โลก ว นท 26 ส การจ ดก จกรรม KM DAY ส าน กชลประทานท 3 องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ล ด านว ศวกรรม ด านพ จารณาโครงการเบ องต น ว นท 26 ส งหาคม ๒๕๕๗ องค ความร ท 1 การพ ฒนาฐานข อม ลด านว ศวกรรม ด านการพ จารณาโครงการเบ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554 แผนจ ด ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป ศ กษา 1. หล กและเหต ผล ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ตระหน กถ งความส าค ญของจ ด ซ งเป นเคร องม อใน พ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งเร ยนร ด งน น ส าน กหอสม ดจ

More information