การศ กษาสภาพการบร หารจ ดการส นค า OTOP ในจ งหว ดนนทบ ร A Study of Management OTOP Goods in Nonthaburi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การศ กษาสภาพการบร หารจ ดการส นค า OTOP ในจ งหว ดนนทบ ร A Study of Management OTOP Goods in Nonthaburi"

Transcription

1 การศ กษาสภาพการบร หารจ ดการส นค า OTOP ในจ งหว ดนนทบ ร A Study of Management OTOP Goods in Nonthaburi. วล ร กษ ส ทธ สม* รว วรรณ ช นะตระก ล** เสมอ เร งอน นต *** บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพการบร หารจ ดการส นค า OTOP และศ กษาแนวทางในการแก ป ญหา การบร หารจ ดการเพ อเพ มประส ทธ ภาพด านการผล ตส นค า OTOP ในจ งหว ดนนทบ ร กล มต วอย าง จ านวน 113 ราย เคร องม อท ใช ในการว จ ย แบ งเป น 2 ข นตอน ข นตอนท 1 ค อ แบบสอบถามเก ยวก บสภาพการบร หารจ ดการส นค า OTOP ข นตอนท 2 ค อใช การประช มกล มย อย การว เคราะห ข อม ลโดยใช สถ ต หาค าความถ ค าร อยละ ค าเฉล ย ค าเบ ยงเบนมาตรฐานและการส งเคราะห จากการประช มกล มย อย ผลการศ กษาว จ ยพบว า 1) ด านทร พยากรสภาพแวดล อมทางธ รก จ พบว าค ณภาพของผล ตภ ณฑ ได มาตรฐาน ผล ตภ ณฑ ช มชนมากท ส ด และความเป นไปได ทางการตลาดม เร องราวหร อต านานของผล ตภ ณฑ เป นภ ม ป ญญาท องถ น ด งเด มน อยท ส ด 2) ด านการบร หารจ ดการ พบว าม การส งการเก ยวก บภาวการณ เป นผ น ามากท ส ด และการวางแผนการ ใช ว ตถ ด บน อยท ส ด 3) ด านสภาพความพร อมการด าเน นงาน พบว าม ความพร อมในด านโทรศ พท อย ในระด บมาก และ การหาบรรจ ภ ณฑ ท เหมาะสมน อยท ส ด 4) การส งเสร มจากหน วยงานภาคร ฐ พบว า ม การร บรองส นค ามากท ส ดและม การหาว ตถ ด บน อยท ส ด แนวทางในการแก ไขป ญหาและเพ มประส ทธ ภาพด านการผล ตส นค า OTOP ในจ งหว ด นนทบ ร ม 4 แนวทางได แก 1) สร างผ ประกอบการให เป นผ น าในการแสวงหาความร เพ มเต มตลอดเวลา 2) ควรหา ช องทางการจ ดจ าหน ายให มากข น โดยการต งศ นย จ าหน ายส นค า OTOP ในแต ละจ งหว ด 3) ม แหล งเง นท นหม นเว ยน และอน ม ต ผลเร ว 4) ภาคร ฐใช ว ธ การโฆษณาประชาส มพ นธ หร อจ ดน ทรรศการเผยแพร ให ความร และส งเสร มให เก ด ความน ยม และร ค ณค าของผล ตภ ณฑ ส นค า OTOP ท ผล ตในประเทศ เพ อเพ มปร มาณการบร โภคให ส งข น ค าส าค ญ : การศ กษาสภาพ การบร หารจ ดการ ส นค า OTOP ผล ตภ ณฑ ระด บ 1 ถ ง 5 ดาว Abstract The objective of this research is to study the OTOP goods management condition and find the way in solving the management problem in order to increase the efficiency on the productions of OTOP goods in Nonthaburi Province. The size of the sampling group is designated 113 persons. Tools used in the research are divided into 2 steps. Data analysis by using statistics to obtain the frequency, percentage, mean and standard deviation and the synthesis from small group meetings. * น กศ กษาระด บปร ญญาโท สาขาว ชาบร หารอาช วะและเทคน คศ กษา คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

2 118 วารสารคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป ท 10 ฉบ บท 2 ก มภาพ นธ พฤษภาคม 2554 Result of the research finds that 1) the aspect of the resources and business environments with regard to the quality of the products in the overall picture is found to meet the community product standard most, 2) the aspect of the management is that the OTOP goods management in the overall picture is found to be at high level, i. e. the leadership situation have been issued most, 3) the aspect of the operational readiness in the overall picture is found to be at high level, i. e. there is a readiness on the matter of the telephones the overall picture is found to be at high level 4) promotion from government sector organization in the overall picture is found to be at high level. i. e. goods certifications There are 4 ways in solving the problem of and increasing the efficiency on OTOP goods productions in Nonthaburi Province: they are; 1) Creating the entrepreneurs to be the leaders in searching for additional knowledge at all times, 2) More distributing channels should be created by establishing OTOP Goods Distributing Center in each Province, 3) There shall be a source of circulating capital with quick approval, 4) The government sector shall use the method of public relations or organizing exhibitions to disseminate knowledge and cause the promotions to create the popularity. Keywords : The study, management, Product OTOP, products, levels 1 to 5 stars. 1. ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ป จจ บ นผ ผล ตภ ม ป ญญาท องถ นจะด ารงอย อย างโดดเด ยว ไม ได เน องจากม ท กษะการผล ตเพ ยงอย างเด ยวย งไม เพ ยงพอ [1] อย างไรก ตามเม อเน นพ จารณาในด านพ ฒนาผล ตภ ณฑ ความสามารถการใช เทคโนโลย การตลาด ปร มาณการผล ตย งพบว า ย งอย ในระด บปานกลาง เน องจากชาวบ านขาดความร ท กษะ ใน การจ ดการผล ตท ม ผลต อผล ตภ ณฑ [2] นอกจากน ส ภาพร ด ษฎ พฤต พ นธ [3] ย งพบช ดเจนว าการพ ฒนาผล ตภ ณฑ ควรม กระบวนการทางความค ดและกระบวนการท างานร วมก น นอกจากน ย งพบประเด นป ญหาจากการประช มกล มผ ผล ตส นค า OTOP ในจ งหว ดนนทบ ร เม อว นท 18 ส งหาคม 2551 ณ ส าน กงาน พาณ ชย จ งหว ดนนทบ ร พบว าป ญหาทางด านการพ ฒนาเคร องม อ ในการพ ฒนาส นค า การพ ฒนาร ปแบบใหม ๆ ค อนข างน อย ก าล ง การผล ตไม เพ ยงพอในบางโอกาส ส นค าเก ดความเส ยหายระหว าง ขนส งได ง าย ขาดความเข มแข งในการบร หารจ ดการในด าน กระบวนการผล ต ย งรอการช วยเหล อจากภาคร ฐ ส าน กงาน พาณ ชย จ งหว ดนนทบ ร [4] ตลอดจนด านการตลาด การจ ดการ การขาดแคลนเง นท น [5] ซ งสอดคล องก บงานว จ ยของ ณ ฐธยาน อ สระน ก ลธรรม [6] พบว า ป จจ ยภายนอกของกล มผ ผล ต ท ม ความแตกต างก นได แก ด านการพ ฒนาผล ตภ ณฑ นโยบาย การตลาดของผ แข งข นและความพ งพอใจของล กค าท เป น ต วก าหนด จากประ เ ด นป ญ หาด งกล าวข าง ต นผ ว จ ยจ ง เ ห น ความส าค ญและม ความจ าเป นในการท าการศ กษาสภาพการ บร หารจ ดการส นค า OTOP ในจ งหว ดนนทบ ร ในสอง ประเด นหล ก ได แก ด านทร พยากรสภาพแวดล อมทางธ รก จ และด านการบร หาร เพ อพ ฒนาผล ตภ ณฑ ให ได มาตรฐาน ผล ตภ ณฑ ช มชนส การยกระด บมาตรฐานสากลให เป นท ยอมร บและน าไปส การจ าหน ายมากข น ม ก าไรเพ อเป นการ สร างเศรษฐก จให ก บช มชนสร างรายได ให ก บครอบคร วท า- ให ม การหม นเว ยนของเศรษฐก จในช มชน อ นน าไปส การ พ ฒนาท ย งย น

3 วารสารคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป ท 10 ฉบ บท 2 ก มภาพ นธ พฤษภาคม ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อศ กษาสภาพการบร หารจ ดการส นค า OTOP ใน จ งหว ดนนทบ ร 2.2 เพ อศ กษาแนวทางการแก ป ญหาการบร หารจ ดการ เพ อเพ มประส ทธ ภาพด านการผล ตส นค า OTOP ในจ งหว ด นนทบ ร 3. กรอบแนวค ดการว จ ย ผ ว จ ยได ใช กรอบแนวค ดของกรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย ในเร องเกณฑ การประเม นเพ อค ดสรร ระด บดาว ประกอบด วย 3 ส วน และใช กรอบแนวค ดการ บร หารจ ดการ ของ Griffin อ างใน ศ ร วรรณ เสร ร ตน [7] ใน ด านการบร หารจ ดการ และด านสภาพความพร อม และการ ส งเสร มจากหน วยงานภาคร ฐ ด งน น ผ ว จ ยได น ามาปร บปร ง ให เหมาะสมก บเร องท ศ กษา ม รายละเอ ยดด งน ค อสภาพการ บร หารจ ดการส นค า OTOP ในจ งหว ดนนทบ ร แบ งออกเป น 3 ด าน ค อ 1.ด านทร พยากรสภาพแวดล อมทางธ รก จ แบ งออกเป น 3 ส วน ส วนท 1 ผล ตภ ณฑ และความเข มแข งของช มชน ค อ(1) การผล ต 2) การพ ฒนาผล ตภ ณฑ (3) ความเข มแข งของ ช มชน ส วนท 2 ความเป นไปได ทางการตลาด ค อ (1) การตลาด (2) เร องราวของต านานผล ตภ ณฑ ส วนท 3 ค ณภาพผล ตภ ณฑ ค อ(1) ล กษณะเกณฑ เฉพาะผล ตภ ณฑ 2. ด านการบร หารจ ดการ ค อ 1) การวางแผน 2) การจ ดองค กร 3) การส งการ 4) การควบค ม 3. ด านสภาพความพร อม และ การส งเสร มจากหน วยงานภาคร ฐ ค อ 1) สภาพความพร อม ในการด าเน นงาน 2) การส งเสร มจากหน วยงานภาคร ฐ 4. ขอบเขตของการว จ ย สภาพการบร หารจ ดการส นค า OTOP แบ งออกเป น 3 ด าน ค อ 1.ด านทร พยากรสภาพแวดล อมทางธ รก จ 2.ด าน การบร หารจ ดการ 3. ด านสภาพความพร อม และการส งเสร ม จากหน วยงานภาคร ฐ ประชากร ท ศ กษาได แก กล มผ ผล ตส นค า OTOP ใน จ งหว ดนนทบ ร ม จ านวน 156 ราย จาก 6 อ าเภอ 52 ต าบล ท ข นทะเบ ยนก บกรมการพ ฒนาช มชนจ งหว ดนนทบ ร ป พ.ศ โดยแบ งผล ตภ ณฑ ตามข อก าหนดของกรมการพ ฒนา ช มชน กระทรวงมหาดไทย ได แบ ง ประเภทของผล ตภ ณฑ ไว 5 ประเภท ได แก 1) ประเภทอาหาร 2) ประเภทเคร องด ม 3) ประเภทผ า เคร องแต งกาย 4) ประเภทของใช /ของตกแต ง/ ของท ระล ก 5) ประเภทสม นไพรท ไม ใช อาหาร กล มต วอย างได จากกล มประชากร ผ ผล ตส นค า OTOP จ านวน 156 ราย ใช ว ธ การส มต วอย าง โดยการเป ดตารางของ เครจซ และมอร แกน (Krejcie and Morgan) เน องจากล กษณะ ของประชากรกล มผ ผล ตส นค า OTOP ม ความแตกต างก นใน ระด บ 1 ดาว ถ ง 5 ดาว จ งต องแบ งกล มประชากรออกเป น กล ม ๆ โดยค ดเล อกและแบ งตามส ดส วน ด วยว ธ การส ม อย างง าย (Simple Random Sampling) ข นตอนการส ม จาก ประชากร 156 ราย ส มต วอย างด วยว ธ การเท ยบอ ตราส วน แล วจ งจ บสลากให ได จ านวนตามท ต องการโดยท ผ ว จ ยเข ยน ช อผ ผล ตส นค า OTOP ลงในสลากแต ละใบ จากน นน าใส ภาชนะเขย าปะปนก นแล วจ งส มได กล มต วอย างจ านวน 113 ราย ด าเน นการเก บรวบรวมข อม ลในการว จ ยคร งน ระหว าง เด อน เมษายน 2553 ถ ง ส งหาคม ว ธ การด าเน นการว จ ย เคร องม อท ใช ในการว จ ยแบ งออกเป น 2 ข นตอน ได แก ข นตอนท 1 ใช แบบสอบถาม ข นตอนท 2 ใช การประช ม กล ม (Focus Group) ข นตอนท 1 เคร องม อท ใช ในการว จ ย เป นแบบสอบถาม ตอนท 1 สภาพท วไปของกล มผ ผล ต ส นค า OTOP ตอนท 2 ด านทร พยากรสภาพแวดล อมทาง ธ รก จ ล กษณะแบบสอบถามเป นแบบตรวจสอบรายการ (Check - List) และตอนท 3 ด านการบร หารจ ดการ ตอนท 4 ด านสภาพความพร อม และการส งเสร มจากหน วยงานภาคร ฐ ล กษณะแบบสอบถามเป นแบบมาตราส วนประมาณค า (Rating Scale) ข นตอนท 2 การประช มกล ม (Focus group)

4 120 วารสารคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป ท 10 ฉบ บท 2 ก มภาพ นธ พฤษภาคม 2554 การว เคราะห แนวทางในการแก ป ญหาการบร หารจ ดการเพ อ เพ มประส ทธ ภาพการผล ตส นค า OTOP ในจ ง หว ดนนทบ ร ด วยการน าเสนอให ก บผ เช ยวชาญ จากหน วยงานต าง ๆ ได แก กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย ส าน กงาน พาณ ชย ผ ผล ตส นค า OTOP และผ ท ม ส วนเก ยวข อง การว เคราะห ข อม ลโดยใช โปรแกรมส าเร จร ปเพ อ ค านวณหาค าสถ ต จากข อม ลด งน ตอนท 1 และตอนท 2 เป นข อม ลแบบตรวจสอบรายการ (Check - List) ใช ว ธ หาค าความถ (Frequency) และค าร อยละ (Percentage) ตอนท 3 และตอนท 4 เป นข อม ลแบบมาตราส วน ประมาณค า (Rating Scale) ใช ว ธ หาค าเฉล ย ( X ) และค า ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ข อม ลท ได จากการประช มกล ม (Focus Group) โดยผ ว จ ย ได น าผลจากการว เคราะห ข อม ลจากว ตถ ประสงค ข อท 1 น ามา เป นแนวทางในการเช ญผ เช ยวชาญในการจ ดท า Focus Group แล วน าเสนอในท ประช ม หล งจากน นได สร ปผลจากการประช ม ประเด นของการจ ดท า Focus Group 6. ผลการว เคราะห ข อม ล 1) กล มผ ผล ตส นค า OTOP เป นเพศหญ ง ส วนใหญ ม อาย ป จบการศ กษาระด บระด บปร ญญาตร /ส งกว า ปร ญญาตร ม ประสบการณ ในการท างาน 4 6 ป อาศ ยอย อ าเภอปากเกร ด มากท ส ด และท าเป นอาช พเสร ม ม การจด ทะเบ ยนประเภทรายเด ยวมากท ส ด 2) ด านทร พยากรสภาพแวดล อมทางธ รก จ ในส วน ผล ตภ ณฑ และความเข มแข งของช มชน ค อ การผล ตไม ม ผลกระทบต อส งแวดล อม ค ดเป นร อยละ การพ ฒนา บรรจ ภ ณฑ ค อ ได พ ฒนาจากแนวค ดของตนเองหร อกล มและ ตามความต องการของล กค า ค ดเป นร อยละ ความ เข มแข งของช มชน ค อ ม ระยะเวลาในการจ ดต งกล ม(ต งแต เร มท าธ รก จ) 5 ป ข นไป ค ดเป นร อยละ ความเป นไปได ด านการตลาด ค อ ม ล กค าเก าและล กค าใหม และม การส งซ อ อย างสม าเสมอ ค ดเป นร อยละ เร องราวของผล ตภ ณฑ ค อ เป นภ ม ป ญญาจากท องถ นด งเด มและม การพ ฒนา สร างสรรค ค ดเป นร อยละ ส วนค ณภาพผล ตภ ณฑ เก ยวก บล กษณะเกณฑ เฉพาะผล ตภ ณฑ ในกล มประเภท อาหาร และเคร องด ม ค อ ม เคร องหมายการร บรองมาตรฐาน ผล ตภ ณฑ ช มชนและท องถ น (มผช.) มากท ส ด ค ดเป นร อยละ ) ด านการบร หารจ ดการ โดยภาพรวมการบร หารจ ดการ ส นค า OTOP อย ในระด บมาก ค อม การส งการเก ยวก บ ภาวการณ เป นผ น ามากท ส ด ม ค าคะแนนเฉล ย 4.05 รองลงมา ม การจ ดองค การเก ยวก บการพ จารณาส งท ต องท า ม ค า คะแนนเฉล ย 4.00 ม การควบค มเก ยวก บค ณภาพของส นค า ม ค าคะแนนเฉล ย 3.95 และน อยท ส ดค อการวางแผนการใช ว ตถ ด บ ค ดเป นร อยละ ) ด านสภาพความพร อม สภาพพร อมในการด าเน นงาน ของกล มผ ผล ตส นค า OTOP ในภาพรวมอย ในระด บมาก ม ค าคะแนนเฉล ย 3.75 เม อพ จารณาเป นรายข อพบว าผ ผล ตม ความพร อมด านโทรศ พท อย ในระด บมาก ม ค าคะแนนเฉล ย 4.24 รองลงมาม การปร บปร งค ณภาพส นค า อย ในระด บมาก ม ค าคะแนนเฉล ย 4.20 และม การหาบรรจ ภ ณฑ ท เหมาะสม อย ในระด บปานกลาง ม ค าคะแนนเฉล ย 3.31 และการ ส งเสร มจากหน วยงานภาคร ฐ ในภาพรวมอย ในระด บปาน กลาง ม ค าคะแนนเฉล ย 2.77 อย ในระด บปานกลาง เม อ พ จารณาเป นรายข อพบว าผ ผล ตม การร บรองส นค า อย ใน ระด บมาก ม ค าคะแนนเฉล ย 3.52รองลงมาผ ผล ตม การจ ด อบรม อย ในระด บปานกลาง ม ค าคะแนนเฉล ย 3.36 และ ผ ผล ตม การหาว ตถ ด บน อยม ค าคะแนนเฉล ย 2.20 ซ งอย ใน ล าด บส ดท าย ผ ว จ ยได น าผลจ ากการการว เคราะห ข อม ล จาก แบบสอบถามมาเป นแนวทางในการจ ดประช มกล มย อย โดย เช ญผ เช ยวชาญและน กว ชาการจากหน วยงานท เก ยวข อง ประช มพ จารณาเก ยวก บด านการบร หารจ ดการ สภาพความ พร อม และการส งเสร มจากภาคร ฐ พบว าม แนวทางในการ แก ป ญหาการบร หารจ ดการ เพ อเพ มประส ทธ ภาพด านการ ผล ตส นค า OTOP ในจ งหว ดนนทบ ร ไว 4 ข อ ด งน

5 วารสารคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป ท 10 ฉบ บท 2 ก มภาพ นธ พฤษภาคม ) สร างผ ประกอบการให เป นผ น าในการแสวงหา ความร เพ มเต มตลอดเวลา 2) ควรหาช องทางการจ ดจ าหน ายให มากข น โดยการต ง ศ นย จ าหน ายส นค า OTOP ในแต ละจ งหว ด 3) ม แหล งเง นท นหม นเว ยน และอน ม ต ผลเร ว 4) ภาคร ฐใช ว ธ การโฆษณาประชาส มพ นธ หร อจ ด น ทรรศการเผยแพร ให ความร และส งเสร มให เก ดความน ยม และร ค ณค าของผล ตภ ณฑ ส นค า OTOP ท ผล ตในประเทศ เพ อ เพ มปร มาณการบร โภคให ส งข น 7. อภ ปรายผล ผลการว จ ย ศ กษาสภาพการบร หารจ ดการส นค า OTOP และศ กษาแนวทางในการแก ป ญหาการบร หารจ ดการเพ อ เพ มประส ทธ ภาพด านการผล ตส นค า OTOP ในจ งหว ด นนทบ ร ม ด งน ด านทร พยากรสภาพแวดล อมทางธ รก จในด านค ณภาพ ของผล ตภ ณฑ จ งหว ดนนทบ ร ได ร บมาตรฐานผล ตภ ณฑ ช มชนและท องถ น (มผช.) มากท ส ด เน องจากส นค าส วน ใหญ ผ านเกณฑ จ งได ร บการจดทะเบ ยนเป นส นค า OTOP เป นจ านวนมากท งน อาจเป นเพราะผ ผล ตน นเข าร วมโครงการ อบรมการพ ฒนาค ณภาพ และว เคราะห ความบกพร องของ ผล ตภ ณฑ ได ตามเกณฑ มาตรฐานผล ตภ ณฑ ช มชนท ก าหนด โดยส าน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) แต พบ ช ดเจนว าในจ งหว ดนนทบ ร น นได ร บเคร องหมาย อย. น อย ท ส ด ท งน อาจเป นเพราะว าในกล มประเภทอาหารและ เคร องด ม ม ข นตอนการตรวจสอบค อนข างมาก ด งน นจ งเห น ว าภาคร ฐควรส งเสร มสน บสน นให หน วยงานต าง ๆ เข ามาให ค าแนะน าช วยเหล อการพ ฒนาปร บปร งกระบวนการผล ต ใน ด านการผล ตอาหารปลอดภ ยจากสารพ ษ ผล ตอาหารแปรร ป ให ม ความเป นมาตรฐานมากย งข น ม ความค ดเห นเช นเด ยวก บ ก ลยา ศร วงษ [8] พบว า การพ ฒนาผ ผล ตในช มชนย งขาด ท กษะในการเข าส กระบวนการมาตรฐานผล ตภ ณฑ ช มชน ผล ตภ ณฑ และความเข มแข งของช มชนไม ม ผลกระทบ ต อส งแวดล อม ซ งร ตต ยา คงสมป [9] พบว า เม อม การใช ว ตถ ด บภายในประเทศก นมากๆ โดยน าทร พยากรท ม อย มา ใช ก ท าให เก ดป ญหาของการขาดแคลนทร พยากร เช น ว ตถ ด บหายากข นก จะส งผลต อต นท นท ส งข น สอดคล องก บ ภ เมศ จ าปาวงศ [10] พบว าเม อม การขยายป จจ ยการผล ต ม กจะเก ดป ญหาการขาดแคลนว ตถ ด บ ด านความเข มแข งของช มชน พบว า ระยะเวลาในการ จ ดต งกล มต งแต เร มท าธ รก จ 5 ป ข นไป อาจเน องจากว า ผ ผล ตส นค า OTOP ในจ งหว ดนนทบ ร น นม การรวมต วก นต ง กล มข นเพ อใช เป นเคร องม อในการต อรองก บพ อค าคนกลาง หร อส งเสร มเก ยวก บการให เห นถ งความส าค ญของภ ม ป ญญา ท องถ นของช มชน ท าให ม ความส มพ นธ อย างเหน ยวแน นได ม โอกาสร บร ข าวสารภายในกล มเป นอย างด ซ งสอดคล องก บ การศ กษาของ กาญจนา แก วเทพ [11] พบว า ป จจ ยท ท าให เก ดการพ งตนเองทางเศรษฐก จได ค อ การจ ดต งกล มองค กร ในช มชน การบร หารกล ม การสร างท มงาน การม ส วนร วม ของสมาช ก การสรรหากรรมการโดยเฉพาะผ น ากล ม ก เป น ป จจ ยสน บสน นท ท าให กล มประสบความส าเร จได ย งพบ ช ดเจนในเร องของการจ ดท าบ ญช อย างง าย ๆ ไม เป นระบบ สอดคล องก บ [6] พบว า ภาคร ฐควรจ ดฝ กอบรมในด านการ จ ดท างบการเง นตามหล กการบ ญช ท ถ กต อง เพ อเป นการแสดง ให เป นความจ าเป นในการจ ดท าและใช ข อม ลทางการบ ญช เพ อ การบร หารอ นจะเป นประโยชน ต อการพ ฒนาข ดความสามารถ ในการแข งข นให ผ ประกอบการ ซ งตรงก บงานว จ ยของ คณะกรรมการการอ ดมศ กษา ได ให ความส าค ญในการพ ฒนา ศ กยภาพกล มผ ผล ตช มชนและผ ประกอบการส นค า OTOP ใน จ งหว ดนนทบ ร โดยพบว าการเน นเน อหาการอบรมให ความร และแนวค ดทางด านการเง นการบ ญช เป นห วใจส าค ญในการ ด าเน นธ รก จท าให กล มผ ผล ตส นค า OTOP ได พ ฒนาในด าน กระบวนการผล ต การออกแบบได หลากหลาย [12] เช นเด ยวก นก บส จ ตรา จองโพธ [13] พบว ากล มผ ผล ตส นค า OTOP ม ป ญหาการด าเน นธ รก จในด านการจ ดท าบ ญช จ งท า ให ธ รก จไม ประสบความส าเร จเท าท ควร ความเป นไปได ทางการตลาด เร องราวหร อต านานของ ผล ตภ ณฑ ม การบ นท ก การน าเสนอ ม เอกสารหร อค าอธ บาย ประกอบต วผล ตภ ณฑ และเป นภ ม ป ญญาท องถ นด งเด มและ ม การพ ฒนาสร างสรรค มากท ส ด ท งน อาจเป นเพราะว าได ม หน วยงานทางการศ กษา เช นมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวน

6 122 วารสารคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป ท 10 ฉบ บท 2 ก มภาพ นธ พฤษภาคม 2554 ส น นทา ได ม ส วนร วมในการพ ฒนาผล ตภ ณฑ บรรจ ภ ณฑ มาโดยตลอด ซ งม ท งการแลกเปล ยนเร ยนร ศ กษาด งาน ตลอดจนได พ ฒนาค ณภาพผล ตภ ณฑ และกระบวนการผล ต ไปด วย และย งสอดคล องก บท ศน พร ประภ สสร [14] ศ กษา โครงการว จ ย การจ ดการความร เพ อพ ฒนาการออกแบบ ผล ตภ ณฑ และการว เคราะห ศ กยภาพของธ รก จช มชน พบว า กล มอาช พม ศ กยภาพในการพ ฒนาตนให ม ประส ทธ ภาพใน การปฏ บ ต งานและพร อมท จะถ ายทอดความร ให ก บคนร น ต อไป กล มอาช พท กกล มม ความกระต อร อร นท จะพ ฒนา ประส ทธ ภาพและศ กยภาพในการปฏ บ ต งานของตนเพ มข น ม การบ นท กองค ความร ด านการพ ฒนาการออกแบบ ผล ตภ ณฑ ในร ปเอกสาร และว ซ ด เพ อใช เป นเร องเล าในการ จ ดการความร ต อไป ม ล กค าเก าแล ะล กค าใ หม และม ก ารส งซ ออย าง สม าเสมอ ล กค าส วนใหญ มาจากการจ าหน ายเองในประเทศ โดยเฉพาะเม อม การจ ดงาน OTOP CITY ท เม องทองธาน ใน แต ละคร งจะม ผ ผล ตส นค าในระด บ 3-5 ดาวเท าน นถ งจะม โอกาสเข ามาขายในงาน ท าให ม ยอดการจ าหน ายส นค าเป นท พอใจให ก บผ ผล ตและถ กใจล กค า แต หากภาคร ฐสน บสน น ให โอกาสผ ผล ตในระด บ 1 2 ดาวเข ามาจ าหน ายส นค าใน งานก จะเป นการส งเสร มเพ มช องทางการตลาดและเป นการ พ ฒนาผล ตภ ณฑ ของตนเองในอนาคตเพ อท จะก าวเข ามาส ระด บดาวท ส งข นสอดคล องก บ [14] พบว าในการแสวงหา ช องทางการตลาดใหม น น กล มได ร วมก บเคร อข ายกล มบ าน ผ าส งส นค าเข าค ดสรรเพ อจ าหน ายในงานแสดงส นค าส งออก ของกรมส งออก และได ร บค ดเล อกเป นต วแทนจ งหว ดเพ อ เป นส นค าส งออกท อ มแพคอาร น าเม องทองธาน ท าให การ กระจายส นค าเป นไปอย างคล องต วมากข น รายได ในการจ ดจ าหน ายส นค าเม อเท ยบก บป ท ผ านมา เพ มข นไม เก นร อยละ 25 ท งน อาจเป นเพราะว าเก ดมาจาก ภาวะเศรษฐก จท ชะลอต ว ส งผลให น กท องเท ยวประหย ดการ ใช จ ายเพ มมากข น จ งเล อกซ อของขว ญ ของฝาก และของท ระล กเฉพาะท จ าเป น และเล อกส นค าเฉพาะท ม ราคาถ ก เท าน น ประกอบก บผ ผล ตเจอป ญหาน าท วมอาหารประเภท ของหวาน จะได ร บผลกระทบทางด านว ตถ ด บ เช น กะท ท ม ราคาส งข นกว าเด ม ท าให ยอดขายส นค า OTOP ลดลงไปด วย นอกจากน นแล วย งพบในเช งประจ กษ จากการประช มกล ม พบว าด านการตลาดป จจ บ นน ผ ประกอบการช วยหาตลาด เอง 60% ภาคร ฐ 30 % และต างประเทศ 10% ส วนใหญ ท า เป นแบรนด ของคนอ น ซ งสอดคล องก บ [9] พบว า ภาคร ฐ ขาดการสน บสน นในด านการจ ดหาแหล งจ าหน ายส นค าท ม สถานท แน นอน ควรเจาะกล มส นค าท สามารถจะพ ฒนาและ เต บโตไปได สามารถน าไปแข งข นก บตลาดต างประเทศ ด านการบร หารจ ดการของกล มผ ผล ตส นค า OTOP ระด บ 1 5 ดาว ม ระด บการบร หารจ ดการในด านการส งการ อย ในระด บมากค อม ภาวการณ เป นผ น าซ งตรงก บวรรณา ศร สา รากร [15] พบว าค ณล กษณะผ ประกอบการใส ใจในการเร ยนร และภ ม ความร ความช านาญ ในด านการบร หารม ความส มพ นธ เช งบวกก บความส าเร จในด านการด าเน นธ รก จ ส วนการจ ด องค กรม การพ จารณาส งท ต องท าแต ผ ผล ตย งไม ม ความช ดเจน ในการแยกงานออกเป นงานย อย และม การควบค มค ณภาพ ส นค า แต ไม ม ความช ดเจนในเร องของการควบค มพน กงาน ในขณะปฏ บ ต งานสอดคล องก บอ ดมร ศม หลายช ไทย [16] สาเหต ส าค ญท ท าให ระบบการวางแผนการผล ตไม ม ประส ทธ ภาพ ได แก ไม ม การศ กษาก าล งการผล ตท แท จร ง ไม ม หน วยงานวางแผนการผล ตและผ ร บผ ดชอบโดยตรง ผ ผล ตส นค า OTOP ในจ งหว ดนนทบ ร ม การวางแผนการ ใช ว ตถ ด บ สอดคล องก บศราว ธ ส รศ ลป [17] พบว า ม การ ก าหนดรายละเอ ยดว ตถ ด บท ต องการอย างช ดเจนและ ครบถ วน นอกจากน นย งสอดคล องก บ [16] พบว าการศ กษา ว ธ การท างานการวางแผน ควบค มการผล ต ช วยในการ ปร บปร งระบบการท างาน ผ ผล ตส นค า OTOP ม การวางแผนการประชาส มพ นธ อย ในระด บปานกลาง ซ งอย ในล าด บส ดท าย เพราะกล มย ง ไม ม แผนการประชาส มพ นธ ท ช ดเจนย งคงต องการพ ฒนา ความเป นผ น าเพ อให เป นผ ประสานงานระหว างหน วยงาน ซ งม ความเห นตรงก นก บงานว จ ยของ [9] พบว าอยากให ภาคร ฐส งเสร มให เก ดความน ยมและร ค ณค าของผล ตภ ณฑ ส นค า OTOP ท ผล ตข นในประเทศเพ อเพ มปร มาณการ บร โภคจะเห นว าด านการบร หารจ ดการส นค า OTOP ท ง 4 ข อม ป ญหาในเร องของการวางแผนการประชาส มพ นธ และ การวางแผนการจ ดหาเง นท น ท งน อาจเป นเพราะว า

7 วารสารคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป ท 10 ฉบ บท 2 ก มภาพ นธ พฤษภาคม งบประมาณสน บสน นในการพ ฒนาผล ตภ ณฑ และส งเสร ม การหาช องทางการตลาดไม เพ ยงพอ เช นควรจะม ส อ ประชาส มพ นธ ต างๆได แก แผ นพ บหม บ าน OTOP ต นแบบ แผ นพ บประกวดบรรจ ภ ณฑ สอดคล องก บท ศนาวล ย พรหม เสน [18] พบว าความไม เพ ยงพอของเง นท น ซ งสอดคล อง ก บ [9] พบว า ป ญหาส วนใหญ อย ท การบร หารจ ดการ ทางด านการเง นเพราะผ ผล ตในกล มม ความร น อยม เง นท น น อยขาดแหล งเง นก ในอ ตราดอกเบ ยต า ท าให การด าเน นการ ในการขยายตลาดท าได ยาก เน องจากไม ม ความร ทางด าน การด าเน นงานทางธ รก จ และการน าเทคโนโลย สม ยใหม เข า มาช วยในการท างานเพ อเป นการเพ มประส ทธ ภาพและเพ ม จ านวนการผล ตให มากข น ท งน [14] พบว าอย างไรก ตามใน การประกอบธ รก จน น การบร หารจ ดการถ อว าเป นส งส าค ญ ย ง ไม ว าจะเป นด านการบร หารงาน บร หารคน หร อ การ บร หารทร พยากร และย งถ ากล มองค กรน น ๆ ม การจ ดการท ด ม ประส ทธ ภาพก จะท าให ธ รก จขององค กรน นม ความ เข มแข ง และม ความม นคงมากย งข นด วย สภาพความพร อมในการด าเน นงาน ในการจ ดหา เทคโนโลย การผล ต อย ในระด บปานกลางซ งตรงก บว ไลวรรณ ว ร ยะไชโย [19] ศ กษางานไม แกะสล กเป นงานท ไม สามารถ ผล ตได คร งละจ านวนมากพบว า ส นค าท ผ ประกอบการไม สามารถท จะไปแข งข นได ค อเร องเทคโนโลย การผล ต เน องจากงานไม แกะสล กค องานท ใช เทคโนโลย ด านการผล ต ต า เน นด านแรงงานท ม ฝ ม อและท กษะความช านาญค อนข าง ส งและฝ กฝนมานาน ซ งป จจ บ นช างประเภทน ม น อยมาก การส งเสร มจากหน วยงานภาคร ฐ โดยภาพรวมอย ใน ระด บปานกลาง เม อพ จารณาเป นรายข อ พบว าการร บรอง ส นค าให ได ร บมาตรฐานผล ตภ ณฑ ช มชนมาก รองลงมาการ จ ดอบรมและให ค าปร กษาอย ในระด บปานกลาง ท งน อาจ เป นเพราะทางหน วยงานภาคร ฐได ให การสน บสน นอย าง เต มท ในด านการรองร บการพ ฒนาค ณภาพผล ตภ ณฑ ช มชน ท อย ในโครงการหน งต าบล หน งผล ตภ ณฑ เพราะท กต น เด อน กรมการพ ฒนาช มชนของจ งหว ดนนทบ ร จะม การ ประช มเป นประจ าท กเด อน ซ งม ผ เข าร วมประช มได แก ห วหน าพ ฒนาการช มชน ประธานกล มผ ผล ตส นค า OTOP ใน 6 อ าเภอ อาจารย จากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ใน บางคร งจะม ท งว ทยากรท ม ความช านาญแนะน าจาก หน วยงานต าง ๆ มาให ค าแนะน า ต งแต การค ดเล อกว ตถ ด บ ระหว างการผล ต การออกแบบลวดลาย/การให ส การเล อกใช บรรจ ภ ณฑ ตลอดจนให ค าปร กษาตอบข อซ กถาม/ว ธ การ พ น จผล ตภ ณฑ ช มชน ท เป นประโยชน แก ผ ผล ต ซ ง สอดคล องก บงานว จ ยของคณะกรรมการว จ ยแห งชาต [2] ท ย งม การให ค าปร กษาและบ รณาการการเร ยนการสอนให สอดคล องก บ พระราชบ ญญ ต ม าตรา 7 แล ะ 8 ท มหาว ทยาล ยราชภ ฏเป นมหาว ทยาล ยเพ อพ ฒนาท องถ น โดย การพ ฒนาในด านปร บปร งกระบวนการผล ตและพ ฒนา บรรจ ภ ณฑ ห บห อ ตราส ญล กษณ และการพ ฒน า กระบวนการผล ตท ม ค ณภาพ ให ความร ไปควบค มค ณภาพ ให ได มาตรฐานอย างสม าเสมอเพ อผล ตภ ณฑ ช มชนอย าง ย งย นต อไป จ งท าให ก บกล มผ ผล ตส นค า OTOP ท าให ได ร บ การร บรองมาตรฐานผล ตภ ณฑ ช มชนเป นจ านวนมมาก และ ย งได ร บการค ดสรรในระด บดาวเพ มข น ท งน สอดคล องก บ [6] พบว า ควรพ ฒนาและปร บปร งกระบวนการผล ตให ม ความเป นมาตรฐานมากย งข นเน องจากการผล ตส นค าถ อเป น ฐานส าค ญต อความอย รอดของการด าเน นงานในด านต าง ๆ สอดคล องก บงานว จ ยของบ ญน า ปานข า [20] ท ได ศ กษา บทบาทของสถาบ นอ ดมศ กษาเพ อการพ ฒนาท องถ น: การ ว จ ยรายกรณ สถาบ นราชภ ฏเพชรบ ร พบว าบทบาทด านการ ปร บปร ง ถ ายทอด และพ ฒนาเทคโนโลย ในท องถ นน นแต ก ย งไม ม การด าเน นการท ช ดเจน เป นเพ ยงความพยายามในการ จ ดการเร ยนการสอนให น กศ กษาได ค ดประด ษฐ เคร องม อ ทางเทคโนโลย ข นมาใช ในท องถ น ภาคร ฐส งเสร มการหาว ตถ ด บให ก บผ ผล ตส นค าอย ใน ระด บน อยซ งอย ในล าด บส ดท าย สอดคล องก บ [9] พบว า ภาคร ฐควรให ความร ทางด านการหาว ตถ ด บอ นทดแทนท ก าล งจะขาดแคลนในป จจ บ น ซ งสอดคล องก บบวรศ กด อ วรรโณ [21] ขาดการแนะน าและสน บสน นให บ คลากรของ กล มม ความร และท กษะในการด าเน นและแก ป ญหาด านการ จ ดการธ รก จช มชนท องถ น

8 124 วารสารคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป ท 10 ฉบ บท 2 ก มภาพ นธ พฤษภาคม ข อเสนอแนะในงานว จ ย 8.1 ควรสน บสน นส งเสร มผ ผล ตส นค า OTOP ในประเภท อาหารและเคร องด มช วยพ ฒนาการบร หารจ ดการ ปร บปร ง กระบวนการท างานเพ อให ได ร บการร บรอง อย. เพ มข น 8.2 ควรพ ฒนาผ น าในกล มให ม ความเข มแข งในการหา เคร อข าย เพ อหาช องทางการตลาด 8.3 ควรจ ดหาผ เช ยวชาญให ตรงก บความต องการของกล มผ ผล ต ส นค า OTOP ใน 5 ประเภท เพ อช วยในการฝ กอบรมการออกแบบ ผล ตภ ณฑ บรรจ ภ ณฑ และตราส ญล กษณ 8.4 ควรสน บสน นการวางแผนในการประชาส มพ นธ ให เข าถ งแต ละช มชนอย างต อเน อง โดยจ ดน ทรรศการ การหา ตลาดโดยการจ ดต งร านค าท เป นการจ าหน ายส นค า OTOP โดยเฉพาะในแต ละจ งหว ด หร อบ รณาการก บหน วยงาน ทางการศ กษาเข ามาม ส วนร วมในการหาล ทางการจ ดจ าหน าย ทางเว บไซต เพ มให มากข น 8.5 ควรส งเสร มให ผ บร โภคให เก ดความน ยมและร ค ณค า ของส นค า OTOP ของไทยท ผล ตข นในประเทศไทย โดย ว ธ การโฆษณา ประชาส มพ นธ ทางสถาน โทรท ศน หร อจ ด น ทรรศการเผยแพร ให ความร 9. ข อเสนอแนะในงานว จ ยคร งต อไป 9.1 ศ กษาแนวทางการพ ฒนาศ กยภาพผ ผล ตส นค า OTOP แบบบ รณาการอย างม ส วนร วมก บมหาว ทยาล ย 9.2 การศ กษาองค ความร ในการส บทอดภ ม ป ญญาท อง- ถ นร นเก าและร นใหม ประเภทรายเด ยว หร อประเภทธ รก จ ท เป น SMEs 9.3 การศ กษาผ ประกอบการส นค า OTOP ประเภทกล ม ช มชนในจ งหว ดนนทบ ร ท ประสบความส าเร จ เอกสารอ างอ ง [1] กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย รายงานผลการจ าหน ายส นค าหน งต าบลหน ง ผล ตภ ณฑ ประจ าป พ.ศ [2] ว ทยา เมฆข าและคณะ การถ ายทอดแนว ทางการให ประชาชนม ส วนร วมในการพ ฒนา ภ ม ป ญญาท องถ นตามแนวปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยงในจ งหว ดนนทบ ร. ส าน กงานคณะกรรม การว จ ยแห งชาต (วช.). กร งเทพฯ: โรงพ มพ เจปร น. [3] ส ภาพร ด ษฎ พฤต พ นธ และคณะ การว จ ยและพ ฒนากระบวนการส บสานภ ม ป ญญา พ นบ าน เพ อพ ฒนาผล ตภ ณฑ ผ าอ สาน ล มน า โขง ช ม ล เพ อพ ฒนาตามแนวปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยงและทฤษฎ ใหม. กร งเทพฯ: ส าน กงาน คณะกรรมการว จ ยแห งชาต. [4] ส าน กงานพาณ ชย จ งหว ดนนทบ ร การแลกเปล ยนความร เร อง OTOP & SMEs. ศาลากลางจ งหว ดนนทบ ร. [5] ขว ญฤด ต นตระบ ณฑ ต แนวทางการพ ฒนา ธ รก จช มชน. วารสารพ ฒนาท องถ น. 3(1), 55. [6] ณ ฐธยาน อ สระน ก ลธรรม การประเม นสถานการณ ป จจ ยภายนอกของกล มผ ผล ต ว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมในโครงการ ส นค าหน งต าบลหน งผล ตภ ณฑ ระด บ 3 5 ดาว. ว ทยาน พนธ คร ศาสตร อ ตสาหกรรม สาขาว ชาธ รก จ อ ตสาหกรรม บ ณฑ ตว ทยาล ย สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ. [7] ศ ร วรรณ เสร ร ตน และคณะ กลย ทธ การตลาด การบร หารการตลาดและกรณ ต วอย าง. กร งเทพฯ:โรงพ มพ ธ ระฟ ล มและไซเท กซ. [8] ก ลยา ศร วงษ ความค ดเห นเก ยวก บ กระบวนการเข าส มาตรฐานผล ตภ ณฑ ช มชน ของกล มว สาหก จ ช มชน. ว ทยาน พนธ สาขา การจ ดการท วไป บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ย ราชภ ฏล าปาง.

9 วารสารคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป ท 10 ฉบ บท 2 ก มภาพ นธ พฤษภาคม [9] ร ตต ยา คงสมป การประเม นผลการ ด าเน นงาน โครงการหน งต าบล หน งผล ตภ ณฑ : จ.สม ทรสาคร. ว ทยาน พนธ ร ฐประศาสนศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารท วไป ว ทยาล ยการบร หารร ฐก จ มหาว ทยาบ รพา. [10] ภ เมศ จ าปาวงค ศ กยภาพของช มชน ด านผล ตภ ณฑ โครงการ หน งต าบล หน งผล ตภ ณฑ อ.เม อง จ.จ นทบ ร. ว ทยาน พนธ ร ฐประศานนศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารท วไป ว ทยาล ย การบร หารร ฐก จ มหาว ทยาล ยบ รพา. [11] กาญจนา แก วเทพ และกนกศ กด แก วเทพ การพ งตนเอง: ศ กยภาพในการพ ฒนาชนบท. กร งเทพมหานคร: โรงพ มพ ร งเร องสาส นการพ มพ. [12] ว ทยา เมฆข าและคณะ การพ ฒนาร ปแบบ การจ ดการเทคโนโลย ด านกระบวนการผล ต และพ ฒนาผล ตภ ณฑ ส นค า OTOP ในจ งหว ดนนทบ ร. ส าน กงานคณะกรรมการ การอ ดมศ กษา (สกอ.). กร งเทพฯ: โรงพ มพ เจปร น. [13] ส จ ตรา จองโพธ การด าเน นงานเช งธ รก จ ของกล มผ ผล ตส นค าหน งต าบลหน งผล ตภ ณฑ ใน จ.อ บลราชธาน. ว ทยาน พนธ ศ ลปศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาส งคมศาสตร เพ อการพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน. [14] ท ศน พร ประภ สสรและคณะ การจ ดการ ความร เพ อพ ฒนาการออกแบบผล ตภ ณฑ และการว เคราะห ศ กยภาพของธ รก จช มชน. เช ยงใหม สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ย ราชภ ฏเช ยงใหม [15] วรรณา ศร สารากร การจ ดการองค ความร เร องน าตาลมะพร าวของกล มเกษตรกร จ.สม ทรสงคราม. ส าน กงานเกษตร อ.เม อง สม ทรสงคราม. [16] อ ดมร ศม หลายช ไทย การจ ดตารางการ ผล ตส าหร บโรงพ มพ บรรจ ภ ณฑ. [ออนไลน ] [ส บค นว นท 29 พฤษภาคม 2550]. จาก [17] ศราว ธ ส รศ ลป แนวทางการบร หารงาน หน งต าบลหน งผล ตภ ณฑ ตามท ศนะ ของกล ม ผ ผล ตท ได ร บค ดเล อกเป นส ดยอดหน งต าบล หน งผล ตภ ณฑ ไทย. ว ทยาน พนธ คร ศาสตร อ ตสาหกรรม ภาคว ชาบร หารเทคน คศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล า พระนครเหน อ. [18] ท ศนาวล ย พรหมเสน แนวทางการพ ฒนา กลย ทธ การตลาด หน งต าบลหน งผล ตภ ณฑ (OTOP) ของกล มผ ผล ตผล ตภ ณฑ ผ าไหมแพรวา จ.กาฬส นธ. ว ทยาน พนธ บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาบร หารธ รก จ คณะศ กษาศาสตร บ ณฑ ต ว ทยาล ย มหาว ทยาล ยมหาสารคาม. [19] ว ไลวรรณ ว ร ยะไชโย การบร หารจ ดการ. กร งเทพฯ. โรงพ มพ โอ เอส พร นต งเฮาส. [20] บ ญน า ปานข า บทบาทของสถาบ น อ ดมศ กษาเพ อการพ ฒนาท องถ น: การว จ ยรายกรณ สถาบ นราชภ ฏเพชรบ ร. ว ทยาน พนธ คร ศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว จ ยการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. กร งเทพฯ. [21] บวรศ กด อ วรรรโณ การสร างธรรมาภ บาล (Good governance) ในส งคมไทย. กร งเทพฯ. โรงพ มพ ว ญญชน.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information