1. ภาพรวมการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ

Size: px
Start display at page:

Download "1. ภาพรวมการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ"

Transcription

1 เอกสารประกอบการช แจงต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ส าหร บส วนราชการระด บกรม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ว นท 28 ต ลาคม ภาพรวมการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ 2

2 TQM : Framework Model P. ก ก. ก ก 2. ก 3. ก ก ก 5. ก ก 6. ก ก ก ก 7. ก ก. ก ก ก ก 3 เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ก ก ก ก ( 8,9,2,6,8,20, 23,27,28,3,,6) ก ( 6,8,9,2,3,6) ก ก ก ( 8,30,3, 38-2,5) ก ก ( 0,,27,7) ก ก ก ก ( 0,20,27, 28,29,3) ก ก ( 9,2, 6,8,5) ก ก ก ก (,39)

3 รางว ลด านค ณภาพของนานาประเทศ Deming Prize Canada Award Malcolm Baldrige National Quality Award Australian Business Excellence Awards European Foundation Quality Management Singapore Quality Award Japan Quality Award MBNQA : Education and Healthcare Thailand Quality Award Japan Canada USA Australia EU Singapore Japan USA Thailand Quality Performance / al Excellence 5 al Profile: Environment, Relationships, and Challenges Leadership 2 Strategic Planning 5 Human Resource 7 Focus Business Results 3 Customer& Market Focus 6 Process Management Information, Analysis, and Knowledge Management Source: 6

4 Total Quality Management :TQM. Leadership Customer Satisfaction 2. Strategic Plan 3. Customer Focus Goals / Strategies. Information & KM 5. Human Focus 6. Process Management Concepts Vehicles Techniques 7. Results Motivation Approach Intrinsic Technology General Education/Political Stability หล กค ด : Core Values การน าองค การ อย างม ว ส ยท ศน 5 การม งเน นอนาคต 2 ความร บผ ดชอบ ต อส งคม 6 9 ความคล องต ว การจ ดการโดยใช ข อม ลจร ง 3 การให ความส าค ญก บ พน กงานและค ค า 7 การเร ยนร ของ องค การและแต ละบ คคล แต ละบ คคล 0 การม งเน นท ผลล พธ และการสร างค ณค า ความเป นเล ศ ท ม งเน นท ล กค า 8 การจ ดการเพ อ นว ตกรรม ม มมองเช งระบบ 8

5 หล กค ด : Core Values Systems Perspective มองเช งระบบ 6 Agility คล องต ว Managing For Innovation เน นนว ตกรรม 8 5 Focus on Future เน นอนาคต Social Responsibility ร บผ ดชอบ ส งคม Visionary Leadership น าอย างม ว ส ยท ศน Lead the organization Customer Driven Excellence ม งเน นล กค า 0 Focus on Results & Creating Value เน นผลล พธ สร างค ณค า ม งเน นล กค า เน นผลล พธ Valuing Employees & Partners ให ความส าค ญ พน กงาน เคร อข าย Manage the organization Org. & Personal Learning องค กรเร ยนร Management By Fact ต ดส นด วย ข อเท จจร ง Strategic Leadership Execution Excellence al Learning 7 Improve the organization ค ด ท า ปร บ 9 การจ ดการเช งกลย ทธ TQM Concept Framework Management Concept Criteria / Score (Assessment Tool) Strategic Planning (SWOT/Map/Card) Assessment Report (SW) Improvement Plan (Tools & Standards) 0

6 Approach Approach Approach Approach Learning Learning Learning Learning Result Result Result Result การประเม น หมวด -6 ADLI Integration Integration I Integration Integration I PDCA Alignment PDCA Alignment Approach Approach A Approach Approach A Deployment Deployment D Deployment Deployment D Learning Learning L Learning Learning L Result Result Result Result Plan lan Do Do Check/Share/Act Check/Share/Act Linkage Linkage Linkage Linkage Level Level Le Le Level Level Le Le Trend Trend Trend Trend การประเม น หมวด 7 LeTCLi KRA KRA KRA KRA Goal Goal Linkage Linkage Li Li Linkage Linkage Li Li Trend Trend T Trend Trend T Compare Compare C Compare Compare C KRA KRA KPI KPI KRA KRA KPI KPI Benchmark Benchmark Trend Trend Key Measure Key Measure

7 วงจรค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ 5 ด าเน นการ ตามแผน การด าเน นงาน ขององค กร ในป จจ บ น วางแผนการพ ฒนา และปร บปร งองค กร เปร ยบเท ยบก บ แนวทางและเกณฑ ค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐ ทราบว าองค กรม โอกาสในการปร บปร ง การด าเน นงานในด านใดบ าง ท ศทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐ ป งบประมาณ พ.ศ. 2553

8 เป าหมายการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ เข าส การสม ครขอร บรางว ล พ ฒนาส ความโดดเด นรายหมวด Successful Level รางว ลค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐ หมวด เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (Fundamental Level) หมวด หมวด 2 หมวด 3 หมวด หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 ผ านการร บรองเกณฑ ฯ Roadmap การพ ฒนาองค การ กรมด านบร การ 3 6 เน นความส าค ญก บผ ร บบร การ โดยออกแบบกระบวนงานและพ ฒนาบ คลากรให สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 3 กรมด านนโยบาย เน นความส าค ญของย ทธศาสตร และการน าไปปฏ บ ต โดยม ระบบการว ดผลการด าเน นการท เป นระบบ จ งหว ด เน นความส าค ญของฐานข อม ลในการผล กด นย ทธศาสตร ภายใต ระบบการน าองค กรท ม ประส ทธ ภาพ โดยย ดประชาชนเป นศ นย กลาง สถาบ นอ ดมศ กษา Successful Level เน นความส าค ญของการก าหนดท ศทางองค กรท ช ดเจน และการพ ฒนาบ คลากรเพ อเน นผ เร ยนเป นศ นย กลาง

9 Roadmap การพ ฒนาองค การ กรมด านบร การ เน นความส าค ญก บผ ร บบร การ โดยออกแบบกระบวนงานและพ ฒนาบ คลากรให สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ กรมด านนโยบาย เน นความส าค ญของย ทธศาสตร และการน าไปปฏ บ ต โดยม ระบบการว ดผลการด าเน นการท เป นระบบ 7

10 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ พ.ศ. 2555) ประเด นย ทธศาสตร ท 3 : ม งส การเป นองค การท ม ข ดสมรรถนะส ง บ คลากรม ความพร อมและความสามารถในการเร ยนร ค ดร เร ม เปล ยนแปลง และปร บต วได อย างเหมาะสมต อสถานการณ ต างๆ เป าประสงค ค : ส วนราชการและหน วยงานของร ฐสามารถพ ฒนาข ดสมรรถนะ และม ความพร อมในการด าเน นงาน ต วช ว ด : ระด บความส าเร จของส วนราชการและหน วยงานของร ฐ ในการปร บปร งและยกระด บค ณภาพการบร หารงานตามแผนพ ฒนาองค การ (ไม น อยกว าร อยละ 80 โดยเฉล ย) 9 การก าหนดต วช ว ด ป 2553 ม งเน นเพ อผล กด นให ส วนราชการปร บปร งองค การอย างต อเน อง โดยว ด ความส าเร จของการด าเน นการตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการ ภาคร ฐระด บพ นฐานต อไป ต วช ว ดผลล พธ ของหมวดท ด าเน นการ ส วนราชการจะเล อกต วช ว ดท ส าน กงาน ก.พ.ร. ก าหนดให เพ อให เก ดความเป นมาตรฐานในการว ด ความส าเร จและสามารถสะท อนผลการด าเน นงานของหมวดน น ๆ ได อย าง แท จร ง แต อย างไรก ตาม ย งเป ดโอกาสส าหร บส วนราชการท จะก าหนด ต วช ว ดเพ มเต มได เอง เพ อความสอดคล องก บภารก จบางประเภทท ม ล กษณะเฉพาะ และส งเสร มให เก ดนว ตกรรม

11 การก าหนดต วช ว ด ป 2553 ก าหนดน าหน กเพ อการ ซ อม ซ งหมายถ ง ค าน าหน กคะแนนน จะใช ตรวจ ประเม นในหมวดท ด าเน นการไปแล ว หากส วนราชการใดไม ผ านเกณฑ ฯ ในหมวดน น ๆ ก จะต องด าเน นการให ผ านเกณฑ ฯ ด งกล าว ส วนราชการควรให ความส าค ญก บการ ร กษา ระบบบร หารจ ดการท ด แม ในหมวดท ส วนราชการได ด าเน นการผ านเกณฑ ฯ ในป งบประมาณ พ.ศ ไปแล วก ตาม เพ อเป นพ นฐานส าค ญส าหร บการพ ฒนาระบบบร หาร จ ดการในข น Successful Level ประเม นระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพ ของส วนราชการ ตามเกณฑ ระด บพ นฐาน รายหมวด (หมวดภาคบ งค บ,หมวดสม ครใจ และหมวด 7) จ ดท าแผนพ ฒนาองค การรายหมวด ปร บปร งองค การตามแผนท ก าหนด ประเม นองค การตามเกณฑ ฯระด บพ นฐาน เพ อจ ดท าแผนพ ฒนาองค การป 53 ป 2552 ป 2553 ความเช อมโยงการด าเน นการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ประเม นระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพ ของส วนราชการ ตามเกณฑ ระด บพ นฐาน รายหมวด (หมวดภาคบ งค บ,หมวดสม ครใจและหมวด 7) จ ดท าแผนพ ฒนาองค การรายหมวด ปร บปร งองค การตามแผนท ก าหนด ปร บปร งองค กรในประเด นท ไม ผ านเกณฑ FL ในป 52 ประเม นองค การตามเกณฑ ฯระด บพ นฐาน เพ อจ ดท าแผนพ ฒนาองค การป 5 แผนพ ฒนาองค การป 52 (30 ม.ค.52) รายงานแสดงต วช ว ดผลล พธ แผนพ ฒนา องค การป 52 (30 ม.ค.52) รายงานผลการด าเน นการ เท ยบก บเกณฑ ระด บพ นฐาน รายงานผลล พธ การด าเน นการตามแผนพ ฒนาองค การ รายงานผลการจ ดท าล กษณะส าค ญขององค กร รายงานผลการประเม นองค กรด วยตนเองตามเกณฑ ระด บพ นฐาน แผนพ ฒนาองค การป 53 (หมวดภาคบ งค บ,หมวดสม ครใจ) ส งท ต องส งมอบ ว นท พ.ย รายงานผลการด าเน นการ เท ยบก บเกณฑ ระด บพ นฐาน รายงานผลล พธ การด าเน นการตามแผนพ ฒนาองค การ รายงานผลการจ ดท าล กษณะส าค ญขององค กร รายงานผลการประเม นองค กรด วยตนเองตามเกณฑ ระด บพ นฐาน แผนพ ฒนาองค การป 5 (หมวดภาคบ งค บ,หมวดสม ครใจ)

12 ต วช ว ดท ระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (น าหน ก ร อยละ 20) ต วช ว ด. ระด บความส าเร จของการ ด าเน นการตามแผนการพ ฒนา องค การ.. ร อยละของการผ านเกณฑ ค ณภาพการ บร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน น าหน ก (ร อยละ) ต วช ว ด หมวด.3 ระด บความส าเร จเฉล ยถ วงน าหน ก ของการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ 2 ป งบประมาณ พ.ศ ความครบถ วนของการจ ดท ารายงานล กษณะ ส าค ญขององค กร (5 ค าถาม) น าหน ก (ร อยละ)..2 ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วง น าหน กในการบรรล เป าหมายความส าเร จ ของผลล พธ ในการด าเน นการตาม แผนพ ฒนาองค การ.3.2 ความครบถ วนของการจ ดท ารายงานการ ประเม นองค กรด วยตนเองหมวด -7 ตาม เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ระด บพ นฐาน..3 ร อยละของการผ านเกณฑ ค ณภาพการ บร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน ใน หมวดท ส วนราชการด าเน นการไม ผ าน เกณฑ ฯในป งบประมาณ พ.ศ ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วง น าหน กในการบรรล เป าหมาย ความส าเร จของผลล พธ ในการ ด าเน นการของส วนราชการ ตาม เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการ ภาคร ฐระด บพ นฐาน (หมวด 7).3.3 ความครบถ วนของแผนพ ฒนาองค การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255 (2 แผน) เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ระด บพ นฐาน (Fundamental Level) 2

13 ก ก ก ก ก (Fundamental Level) ม กระบวนการ/ระบบท ม ประส ทธ ภาพและท าอย างเป นระบบเพ อรองร บ ก จกรรมในห วข อท ประเม น (Approach) กระบวนการ/ระบบ เป นท เข าใจยอมร บ และเร มม บทบาทสน บสน น กระบวนการ/ก จกรรมในก จกรรมด านน (Deployment) องค กรเร มม การประเม นประส ทธ ผลของกระบวนการ/ระบบของก จกรรมด านน อาจม การปร บปร งให กระบวนการ/ระบบให ด ข นบ าง (Learning) กระบวนการ/ระบบเก ยวก บก จกรรมด านน สอดร บ สน บสน นก จกรรมระด บ ส าค ญขององค กรท ระบ ไว ในภารก จ/ย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การ (Integration). Continuous improvements 2. Breakthroughs 3. Standardization Continuous improvements Breakthroughs Standardization

14 ก ก ก (Fundamental Level) ประกอบด วย 7 หมวด รวม 7 ประเด น แต ละประเด นเป นการม งเน นกระบวนการและระบบงานพ นฐานท จ าเป น เพ อตอบสนองประเด นต าง ๆ ของ พรฎ. ต าง ๆ ส วนราชการต องด าเน นการในแต ละประเด นให ครบในท กข อและท กหมวด ก ก ก (Fundamental Level) โดยสร ป ม แนวทาง (ม ระบบ) ม การน าไปใช จร ง เร มเก ดผล ม การปร บปร ง เปล ยนแปลง ม การพ ฒนา ม ความก าวหน า เร มบ รณาการก บระบบงานอ น ๆ

15 การน าไปใช. ส วนราชการประเม นตนเองภายใต กรอบ Fundamental Level ระบ จ ดท ย งต องพ ฒนา(OFI) 2. จ ดท าแผนพ ฒนาและปร บปร งประจ าป ให สอดคล อง โดยระบ ต วช ว ดท เป นผลล พธ ให ช ดเจน 3. ด าเน นการปร บปร งตามแผน. ว ดผลการปร บปร ง องค ประกอบ เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐในระด บพ นฐาน (Fundamental Level) ส วนท เกณฑ Fundamental Level ส วนท 2 ค าอธ บายแนวทางด าเน นการ ส วนท 3 หล กเกณฑ การพ จารณา การด าเน นการท ครบถ วนสมบ รณ เพ อให ผ านเกณฑ FundamentalLevel

16 ต วอย างการประเม นตาม เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (Fundamental Level) เกณฑ หมวด 2 LD 2 ผ บร หารส วนราชการม การเพ มอ านาจในการต ดส นใจ (Empowerment) ให แก เจ าหน าท ระด บต างๆ ภายในองค การ โดยม การมอบอ านาจให ก บผ ด ารงต าแหน งอ น ในส วนราชการเด ยวก น หร อในส วนราชการอ นๆ ค าอธ บาย การมอบอ านาจการต ดส นใจ ม ว ตถ ประสงค เพ อให ส วนราชการสามารถแก ไขป ญหาให ก บผ ร บบร การ ตลอดจน ปร บปร งค ณภาพและผลการด าเน นงานได ท นเวลา และม ประส ทธ ผลท ส ด เช น การมอบอ านาจให ผ ปฏ บ ต ระด บ รองลงมาให สามารถต ดส นใจได อย างท นท วงท เพ อลดข นตอนการปฏ บ ต งาน ท งน ส วนราชการสามารถมอบ อ านาจให ให ก บผ ด ารงต าแหน งอ นในส วนราชการเด ยวก น หร อในส วนราชการอ นๆ ตาม พรบ.ระเบ ยบบร หาร ราชการแผ นด น (แก ไข) (ฉบ บท 7) พ.ศ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยการมอบอ านาจ พ.ศ ว ธ การประเม น ผ าน / ไม ผ าน จะผ านต อเม อท าครบท ก bullet A - ค าส ง/ว ธ ปฏ บ ต /แนวทางในการมอบอ านาจการต ดส นใจไปส บ คลากร D - รายงานผลการด าเน นการการมอบอ านาจด งกล าว พร อมยกต วอย าง L - รายงานผลการต ดตาม/ทบทวนเร องการมอบอ านาจไปส บ คลากร I - การมอบอ านาจไปส บ คลากร สอดคล องตาม พรบ.ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น (แก ไข) (ฉบ บท 7) พ.ศ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยการมอบอ านาจ พ.ศ หมวด การน าองค การ (Leadership) รห ส แนวทางการด าเน นการ การน าองค การ LD ส วนราชการ/ผ บร หารต องม การก าหนดท ศทางการท างานท ช ดเจน ครอบคล มในเร องว ส ยท ศน ค าน ยม เป าประสงค หร อผลการด าเน นการท คาดหว งขององค การ โดยม งเน นผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย รวมท งม การส อสารเพ อถ ายทอดท ศทางด งกล าวส บ คลากร เพ อให เก ดการร บร ความเข าใจ และการน าไป ปฏ บ ต ของบ คลากร อ นจะส งผลให การด าเน นการบรรล ผลตามเป าประสงค ท ต งไว (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8) LD 2 ผ บร หารส วนราชการม การเพ มอ านาจในการต ดส นใจ (Empowerment) ให แก เจ าหน าท ระด บต างๆ ภายในองค การ โดยม การมอบอ านาจให ก บผ ด ารงต าแหน งอ นในส วนราชการเด ยวก น หร อในส วนราชการ อ นๆ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 27) LD 3 ผ บร หารของส วนราชการส งเสร มให ม กระบวนการและก จกรรมการเร ยนร เพ อให เก ดการบ รณาการและ สร างความผ กพ น ร วมม อภายในองค การ รวมถ งการสร างแรงจ งใจเพ อให บ คลากรสามารถปฏ บ ต งานได ตามเป าหมาย (พ.ร.ฎ.GG มาตรา ) LD ส วนราชการ/ผ บร หารต องก าหนดต วช ว ดท ส าค ญ และก าหนดให ม ระบบการต ดตามและประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการ ส าหร บใช ในการทบทวนผลการปฏ บ ต งานและน าผลการทบทวนด งกล าวมาจ ดล าด บ ความส าค ญ เพ อน าไปใช ในการปร บปร งการด าเน นงานของส วนราชการให ด ข น (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8) 32

17 หมวด การน าองค การ (Leadership) รห ส แนวทางการด าเน นการ ธรรมาภ บาลและความร บผ ดชอบต อส งคม LD 5 ส วนราชการ/ผ บร หารต องม การก าหนดนโยบายการก าก บด แลองค การท ด (al Governance) เพ อเป นเคร องม อในการก าก บด แลให การด าเน นงานของส วนราชการเป นไปตามหล กธรร มาภ บาลของการบร หารก จการบ านเม องท ด (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8 (2)) LD 6 ส วนราชการต องจ ดให ม ระบบการควบค มภายในและการบร หารความเส ยงท ด ตามแนวทางของ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8 (2)) LD 7 ส วนราชการ/ผ บร หารต องก าหนดให ม ว ธ การหร อมาตรการในการจ ดการผลกระทบทางลบท เก ดข นต อ ส งคม อ นเป นผลมาจากการด าเน นการของส วนราชการ รวมท งต องน าว ธ การหร อมาตรการท ก าหนดไว ไป ปฏ บ ต (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8(3)) 33 หมวด 2 ways แต ละกล ม OP 3,8 ก าหนดท ศทาง องค กร ส อสาร สร าง ความเข าใจ สร างบรรยากาศ LD LD LD 2 LD 3 ว ส ยท ศน เป าประสงค ค าน ยม ผลการด าเน นการ ท คาดหว ง การน าองค กร Stakeholder โดยย ด หล กโปร งใส ความร บผ ดชอบต อส งคม ท างานอย างม จร ยธรรม LD 5,6 LD 6 นโยบายก าก บด แล องค การท ด ส อสาร สร างความเข าใจ ต ดตามผล ต วช ว ด (5) (หมวด.) เป นต วอย างท ด (role model) ทบทวนผลการ ด าเน นการ จ ดล าด บ ความส าค ญ LD 3 LD ผ านกลไกการก าก บด แลตนเองท ด (OP 6) ประเม นความส าเร จการบรรล เป าประสงค หมวด 2 ประเม นความสามารถ การตอบสนองการเปล ยนแปลง การท างานม ผลกระทบ ต อส งคม LD 7 เช งร บ- แก ไข เช งร ก คาดการณ ป องก น LD ปร บปร งท วท ง องค กร LD

18 ข อแนะน าการด าเน นการ หมวด LD การสร างการร บร เข าใจและการน าไปปฏ บ ต ของบ คลากร ส งท ยากค อต ว D ส วนราชการต องผล กด นเร องน จนม นใจว า บ คลากรร บร และเข าใจในท ศทางองค กร ในประเด นท ก าหนด LD 2 จ ดยากของ LD2 ค อต ว L การต ดตามผลการมอบอ านาจ แต ถ าส วนราชการใช แบบฟอร ม (slide ท 36) จะครอบคล มการด าเน นการของต ว L ด วย LD 3 ประเด นส าค ญของ LD 3 ค อ ผ บร หารต องเข าร วมก จกรรมการเร ยนร ต าง ๆ LD การผล กด นการด าเน นการ ส วนราชการอาจก าหนดเป นวาระเก ยวก บการต ดตาม ต วช ว ดด งกล าว ไว ในวาระการประช มผ บร หาร อย างสม าเสมอ และต องแสดงให เห นว า ได ม การจ ดล าด บความส าค ญของต วช ว ด และน าไปปร บปร งการด าเน นงาน LD 5 จ ดเน นอย ท การเล อกโครงการท จะน ามาปฏ บ ต ส วนราชการต องเล อกโครงการท สะท อนการผล กด น OG อย างช ดเจน LD 6 เป นการด าเน นการให ครบถ วนตามมาตรฐานของส าน กงานตรวจเง นแผ นด น LD 7 การท ส วนราชการจะก าหนดมาตรการจ ดการผลกระทบทางลบให ได ด น น ส วนราชการอาจน าบทเร ยนในอด ตท เคยจ ดการผลกระทบทางลบมาเป นต วอย าง และน ามาว เคราะห ว าหากส วนราชการใช มาตรการท เคยท าไว แล ว จะเก ดผลด หร อไม สามารถด ต วอย างได จากช ดToolkit หมวด หน า 53 5 ต วอย างตารางมอบอ านาจ LD2

19 หมวด 2 การวางแผนย ทธศาสตร (Strategic Planning) รห ส การวางย ทธศาสตร แนวทางการด าเน นการ SP ส วนราชการต องม การก าหนดข นตอน/ก จกรรม และกรอบเวลาท เหมาะสม รวมถ ง ม การระบ ผ ร บผ ดชอบ อย างช ดเจน ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โดยม งเน นท จะผล กด น ให บรรล ว ส ยท ศน และพ นธก จของส วนราชการ บรรล เป าหมายตามแผนการบร หารราชการแผ นด น แผนปฏ บ ต ราชการของกระทรวงและกล มภารก จ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 9,6) SP2 ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ ( ป และ ป ) ต องม การน าป จจ ยท งภายในและ ภายนอกท ส าค ญและสอดคล องก บสภาพแวดล อมท เปล ยนแปลงไป มาใช ประกอบการว เคราะห อย าง น อยประกอบด วย ว ส ยท ศน และพ นธก จของส วนราชการ ความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วน เส ย ผลการด าเน นงานท ผ านมา ความเส ยงในด านต าง ๆ รวมถ ง กฎหมาย ระเบ ยบ และโครงสร างส วน ราชการ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8(3)) SP3 ส วนราชการต องม การวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลให สอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของส วนราชการ รวมท ง ต องม การวางแผนเตร ยมการจ ดสรร ทร พยากรอ น ๆ เพ อรองร บการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 6) 37 หมวด 2 การวางแผนย ทธศาสตร (Strategic Planning) รห ส แนวทางการด าเน นการ การส อสารและถ ายทอดย ทธศาสตร เพ อน าไปปฏ บ ต SP ผ บร หารต องม การส อสารและท าความเข าใจในเร องย ทธศาสตร และการน าย ทธศาสตร ไปปฏ บ ต ไปย ง บ คลากรท เก ยวข อง เพ อให บ คลากรได ร บร เข าใจและน าไปปฏ บ ต รวมท ง เพ อให ม การถ ายทอดแผนไปส การปฏ บ ต ด งกล าวบรรล ผล (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 6) SP5 ส วนราชการม การถ ายทอด (Cascading) ต วช ว ดและเป าหมายระด บองค การลงส ระด บหน วยงาน(ส าน ก/ กอง) ท กหน วยงาน (ท งท ม โครงสร างรองร บตามกฎหมายและส าน ก/กองท จ ดต ง เพ อรองร บการบร หาร จ ดการภายในส วนราชการเอง) และระด บบ คคล (อย างน อย หน วยงาน) อย างเป นระบบ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 2) SP6 ส วนราชการต องจ ดท ารายละเอ ยดโครงการเพ อใช ในการต ดตามผลการด าเน นงานให สามารถบรรล เป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการได ส าเร จ ซ งประกอบด วย ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ การจ ดสรรทร พยากร ให แก แผนงานโครงการ/ก จกรรม (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 20) SP7 ส วนราชการต องม การว เคราะห และจ ดท าแผนบร หารความเส ยงตามมาตรฐาน COSO เพ อเตร ยมการ รองร บการเปล ยนแปลงท อาจจะเก ดข นจากการด าเน นแผนงาน/โครงการท ส าค ญซ งต องครอบคล มความ เส ยงด านธรรมาภ บาล 38

20 หมวด 2 ท ศทางองค กร ความร บผ ดชอบต อส งคม ภายนอก ภายใน ป จจ ย (9 ต ว) ผ ร บบร การ/IT/ IT/ค เท ยบ ค เท ยบ/ บ คลากร/จ ดแข ง จ ดอ อน/ การปร บเปล ยนทร พยากร วางแผน ย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร /เป าประสงค เช งย ทธศาสตร /กลย ทธ หล ก SP SP SP 2 โอกาส/ความท าทาย (OP) ระยะส น ยาว Stakeholder (OP) การวางแผน ย ทธศาสตร ถ ายทอดแผน ย ทธศาสตร (Strategy Map) SP 5 การคาดการณ ส อสาร สร างความเข าใจ - ผลป ท ผ านมา การบร หารความ เส ยง SP 7 -ความเส ยงเช งย ทธศาสตร แผนปฏ บ ต การ SP 3 SP ต วช ว ด ใช ต ดตาม เป าหมาย การส อสารและ ถ ายทอด -ความเส ยงด านธรรมาภ บาล - ความเส ยงด านเทคโนโลย สารสนเทศ - ความเส ยงด านกระบวนการ จ ดสรร ทร พยากร SP 6 แผนหล กด าน ทร พยากรบ คคล SP 3 ย ทธศาสตร น าไปปฏ บ ต SP 6 ข อแนะน าการด าเน นการ หมวด 2 SP ส วนราชการต องให แสดงให เห นถ งความสอดคล อง เช อมโยง ว ากลย ทธ ท ก าหนดม ความสอดคล องก บแผน ป และแผน ป อย างไร SP จ ดยากอย ท ส วนราชการ ต องแสดงให เห นถ งการม ส วนร วมของบ คลากรในการจ ดท าแผน โดยเฉพาะอย างย ง ผ บร หาร (ต วอย างข นตอน Slide ท ) SP 2 ม งเน นให ส วนราชการท าแผนให ม ค ณภาพ โดยต องน าป จจ ยภายในและภายนอกท ก าหนด มาประกอบการท าแผนให ครบถ วน (ด ต วอย าง Slide ท 2) SP 3 จ ดเน นอย ท การวางแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลให สอดคล องก บแผน ป และ ป SP ส วนราชการต องม นใจว าบ คลากรสามารถน าย ทธศาสตร ไปปฏ บ ต ได และม งเน นท ผ บร หารต องส อสารท าความเข าใจ SP 5 จ ดยากอย ท ระยะเวลาเตร ยมการ ต องเร มด าเน นการเพ อให ม การประเม นผลการ ปฏ บ ต งานท นรอบ 6 เด อนแรกของป งบประมาณ SP 6 จ ดเน นของ SP 6 ต องการให เห นว าส วนราชการม การต ดตามโครงการอย างไร ใช ระบบ IT หร อใช แบบฟอร มรายงานก ได SP 7 การจ ดท าแผนบร หารความเส ยง และ การด าเน นการ โปรดด รายละเอ ยด ภาคผนวก จ-2 เล มค ม อ ม ต วอย างอย างละเอ ยด

21 ต วอย างข นตอนของ SP ต วอย างการว เคราะห ข อม ลป จจ ยต าง ๆ ของ SP2

22 หมวด 3 การให ความส าค ญก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย (Customer and Stakeholder Focus) รห ส แนวทางการด าเน นการ ความร เก ยวก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย CS ส วนราชการม การก าหนดกล มผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยตามพ นธก จ เพ อให ตอบสนองความต องการ ของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยท ครอบคล มท กกล ม (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8) CS2 ส วนราชการม ช องทางการร บฟ งและเร ยนร ความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยเพ อน ามาใช ในการปร บปร งและเสนอร ปแบบการบร การต าง ๆ โดยแสดงให เห นถ งประส ทธ ภาพของช องทางการส อสาร ด งกล าว (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 38,0) การสร างความส มพ นธ ก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย CS3 ส วนราชการม ระบบท ช ดเจนในการรวบรวมและจ ดการข อร องเร ยน /ข อเสนอแนะ/ ข อค ดเห น/ ค าชมเชย โดยม การก าหนดผ ร บผ ดชอบ ว เคราะห เพ อก าหนดว ธ การและปร บปร งค ณภาพการให บร การเพ อตอบสนอง ต อความต องการของผ ร บร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยอย างเหมาะสมและท นท วงท (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8,39,) CS ส วนราชการม การสร างเคร อข ายและจ ดก จกรรมเพ อสร างความส มพ นธ ก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8,39,) CS5 ส วนราชการม การด าเน นการในการเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการบร หารราชการผ าน กระบวนการหร อก จกรรมต าง ๆ ท เป นการส งเสร มระด บการม ส วนร วมของประชาชน (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 30,3,38-) 3 หมวด 3 การให ความส าค ญก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย (Customer and Stakeholder Focus) รห ส แนวทางการด าเน นการ การสร างความส มพ นธ ก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย CS6 ส วนราชการม การว ดท งความพ งพอใจและไม พ งพอใจของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยในแต ละกล ม ตามท ได ก าหนดไว เพ อน าผลไปปร บปร งการให บร การและการด าเน นงานของส วนราชการ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 30,3,38-) CS7 ส วนราชการต องก าหนดมาตรฐานการให บร การ ซ งจะต องม ระยะเวลาแล วเสร จของงานบร การในแต ละงาน โดยม การจ ดท าแผนภ ม หร อค ม อการต ดต อราชการโดยประกาศให ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยทราบ และจ ดท าค ม อการท างานของบ คลกรในการให บร การ เพ อให เก ดความพ งพอใจในการร บบร การ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 38,-2)

23 หมวด 3 ผ ร บบร การท พ งม ในอนาคต แบ งกล ม ผ ร บบร การ หาเคร องม อท เหมาะสม แต ละกล ม CS สอดคล องตาม OP (8) ความร เก ยวก บ ผ ร บบร การ ร บฟ งความต องการ/ ความคาดหว ง CS2 วางแผนปฏ บ ต งาน (หมวด 2) ปร บปร งกระบวนการ (หมวด 6) หาความต องการร วมของแต ละกล ม (Common Need) CS 2 พ ฒนาบร การ (หมวด 6) - ขอข อม ล - ขอร บบร การ - ร องเร ยน - ก จกรรม กระบวนการจ ดการ ข อร องเร ยน CS3 ออกแบบกระบวนการสร าง ความส มพ นธ ท ด ส อสาร สร างความเข าใจ / ก าหนดว ธ ปฏ บ ต ว ดความพ งพอใจ/ไม พ งพอใจ CS CS5 CS7 ต ดตามค ณภาพบร การ การสร าง ความส มพ นธ ก บผ ร บบร การ CS3 CS6 CS6 CS3 ปร บปร งกระบวนการ (หมวด 6) ข อแนะน าการด าเน นการ หมวด 3 CS ส งส าค ญของ CS ค อ I ซ งต วท สะท อนให เห นความเช อมโยงได ด ค อ การจ ดท า customer profile เป นการให ส วนราชการแจกแจง โดยท าตารางสร ปว า กล มผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยค อใคร และม แนวทางการให บร การอย างไร ความคาดหว งของผ ร บบร การค ออะไร CS 2 จ ดเน นของ CS 2 ค อ การม ช องทางท ม ประส ทธ ภาพ ซ งส วนราชการต องแสดงให เห นว า ช องทางท ม อย เด ม หร อ ช องทางท สร างข นมาใหม ม ประส ทธ ภาพอย างไร CS 3 ส วนราชการต องม ระบบจ ดการข อร องเร ยน ท สามารถตอบสนองอย างท นท วงท แสดงการปร บปร งงานท ส มพ นธ ก บกระบวนการในหมวด 6 อย างช ดเจน การก าหนดระบบการต ดตาม ส วนราชการต องแสดงให เห นว า ม ระบบการต ดตาม ค ณภาพการให บร การในภาพรวมอย างไร ความถ ในการต ดตาม องค ประกอบท ใช ในการต ดตาม ผ ร บผ ดชอบ และแสดงให เห นถ งการน ามาว เคราะห และปร บปร งการ ให บร การ CS ส วนราชการอาจจ ดท าทะเบ ยนกล มผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย และจ ดให ม ช องทางในการต ดต อก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย เช น , จดหมายข าว เป นต น CS 5 จ ดยากอย ท I การแสดง next step ท เป นการยกระด บการม ส วนร วมในระด บท ส งข น หร อ เข มข นข นในป ต อไป CS 6 การส ารวจต องครอบคล มท กกล มท ก าหนดไว ใน CS และ น าผลมาปร บปร งการบร การ CS 7 นอกจากการก าหนดระยะเวลาการให บร การแล ว ส วนราชการควรก าหนดว ธ ปฏ บ ต ของ บ คลากรในการให บร การอย างช ดเจน เพ อให ม นใจว าจะบ คลากรจะม มาตรฐานให บร การ เป นไปในท ศทางเด ยวก น เพ อสร างความพ งพอใจให ก บผ ร บบร การ อย างน อยควรม การจ ดท าค ม อการให บร การ งานบร การท ส าค ญ

24 หมวด การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร (Information and Technology) รห ส แนวทางการด าเน นการ การว ด การว เคราะห และการปร บปร งผลการด าเน นการ IT ส วนราชการต องม ระบบฐานข อม ลผลการด าเน นงานตามแผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต ราชการ รวมท งผลการด าเน นงานของต วช ว ดตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ท ครอบคล ม ถ กต อง และ ท นสม ย (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 9 (3)) IT2 ส วนราชการต องม ฐานข อม ลเพ อสน บสน นการปฏ บ ต งานของกระบวนการท สร างค ณค า ไม น อยกว า กระบวนการ IT3 ส วนราชการต องม ฐานข อม ลเพ อสน บสน นการปฏ บ ต งานของกระบวนการสน บสน น อย างน อย 2 กระบวนการ 7 หมวด การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร (Information and Technology) รห ส แนวทางการด าเน นการ การจ ดการ สารสนเทศ เทคโนโลย สารสนเทศ และความร IT ส วนราชการต องม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อให ประชาชนสามารถเข าถ งข อม ลข าวสารได อย าง เหมาะสม (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 39)) IT5 ส วนราชการต องม ระบบการต ดตาม เฝ าระว ง และเต อนภ ย (Warning System) เช น การก าหนดระบบ การเต อนภ ยแบบส ญญาณไฟจราจร การจ ดต งห องปฏ บ ต การ (Operation Room, Management Cockpit, War Room) ท บ งช ถ งการเปล ยนแปลงท เก ดข น IT6 ส วนราชการต องม ระบบบร หารความเส ยงของระบบฐานข อม ลและสารสนเทศ IT7 ส วนราชการต องจ ดท าแผนการจ ดการความร และน าแผนไปปฏ บ ต 8

25 หมวด - leading/lagging indicator ข อม ลเปร ยบเท ยบ ทบทวนผลการด าเน นการ (หมวด ) วางแผนย ทธศาสตร (หมวด 2) ระบบการว ด เล อกข อม ลสารสนเทศ IT - 3 รวบรวม ว เคราะห ผล ส อสารผล การว เคราะห ต ดตามผลการปฏ บ ต งาน (หมวด 6) Daily Management ผลการด าเน นการโดยรวม (หมวด 2/7) นว ตกรรม (หมวด 2/6) การว ด การว เคราะห - ความพร อมใช งาน - การเข าถ ง วางระบบการจ ดการ - ข อม ลสารสนเทศ - อ ปกรณ สารสนเทศ สอดคล องตาม OP () - เช อถ อได IT - ปลอดภ ย IT 5,6 - ใช งานง าย สอดคล องตาม OP (5) การจ ดการความร IT 7 การจ ดการ ข อม ลสารสนเทศ ครอบคล ม IT ความร รวบรวม บ คลากร ผ ร บบร การ/องค กรอ น สารสนเทศ IT และความร ถ กต อง ท นสม ย จ ดให เป นระบบ Best Practices ถ ายทอด/Sharing ข อแนะน าการด าเน นการ หมวด IT ระบบการจ ดเก บข อม ลต องระบ แหล งข อม ลของต วช ว ด หน วยงานท ร บผ ดชอบใน การจ ดเก บข อม ล ความถ ในการ update ข อม ล IT 2 นอกจากจ ดเก บฐานข อม ลกระบวนการท สร างค ณค าใหม แล ว ต องม การทบทวน ฐานข อม ลของกระบวนการเด มด วย IT 3 IT 3 ใช ว ธ การเช นเด ยวก บ IT 2 แต เป นกระบวนการสน บสน น โดยม งเน นให ส วนราชการจ ดท าฐานข อม ลตามหล กเกณฑ ครอบคล ม ถ กต อง ท นสม ย IT ว ตถ ประสงค ของ IT เพ ออ านวยความสะดวกให ก บประชาชนในการเข าถ งข อม ล ข าวสารของส วนราชการผ านระบบเคร อข าย IT (ซ งจะส งผลต อ RM.) IT 5 ว ตถ ประสงค ของ IT 5 เพ อต องการให ส วนราชการม ระบบ warning ของระบบข อม ล สารสนเทศ เพ อให ทราบผลการด าเน นการ และปร บเปล ยนได อย างท นท วงท IT 6 แสดงระบบ security ให เห น เช น Anti-virus ไฟฟ าส ารอง firewall และแสดง แผน IT Contingency Plan โดยพ จารณาค ณภาพของแผน (รายละเอ ยดก จกรรม / เป าหมายก จกรรม / ต วช ว ด /ผ ร บผ ดชอบ / งบประมาณ / ระยะเวลาด าเน นการ) IT 7 การจ ดการความร โปรดด รายละเอ ยดภาคผนวก จ-เล มค ม อ ม ต วอย างอย างละเอ ยด

26 หมวด 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล (Human Resource) รห ส แนวทางการด าเน นการ การสร างบรรยากาศการท างาน ความผาส กและความพ งพอใจแก บ คลากร เพ อก อให เก ดความผ กพ นต อองค การ HR ส วนราชการต องก าหนดป จจ ยท ม ผลต อความผาส ก และความพ งพอใจของบ คลากร รวมท งต องม การว เคราะห และปร บปร งป จจ ย ด งกล าวให ม ความเหมาะสม เพ อสร างแรงจ งใจในการปฏ บ ต งาน และให เก ดความผ กพ นต อองค การ HR 2 ส วนราชการม ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากรท ม ประส ทธ ผล และเป นธรรม รวมท ง ม การแจ งผลการประเม นให บ คลากรทราบ เพ อปร บปร งการปฏ บ ต งานให ด ข น การพ ฒนาบ คลากรและภาวะผ น า HR 3 ส วนราชการต องด าเน นการตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลท ก าหนดไว ใน SP3 ไป ปฏ บ ต เพ อให ม ข ดสมรรถนะท เหมาะสม สามารถปฏ บ ต งานให บรรล ผลตามเป าประสงค เช ง ย ทธศาสตร HR ส วนราชการต องม ระบบการประก นค ณภาพของการฝ กอบรม รวมถ งการประเม นประส ทธ ผลและ ความค มค าของการพ ฒนา/ฝ กอบรมบ คลากร HR 5 ส วนราชการม แผนการสร างความก าวหน าในสายงานให แก บ คลากร เพ อสร างขว ญและก าล งใจใน การปฏ บ ต งานให ก บบ คลากร หมวด 5 สภาพแวดล อมการท างาน HR ความพ งพอใจ สถานท อ ปกรณ การท างาน - ต วช ว ด/เป าหมาย - การม ส วนร วม เตร ยมพร อมภาวะ ฉ กเฉ น หาป จจ ย ก าหนดต วช ว ด/ ว ธ การประเม น ความผาส ก ระบบยกย อง/จ งใจ ระบบประเม นผล HR 2 สร างแรงจ งใจ/จ ดระบบ จ ดระบบ สว สด การ บ คลากร หน.งาน/ ผ บ งค บบ ญชา องค กร ความจ าเป น (Training Need) ความต องการใน การฝ กอบรม ความร ในองค กร (หมวด.2) ก าหนดค ณล กษณะและ ท กษะท จ าเป น HR 3 สร างความก าวหน าในการท างานให ช ดเจน พ ฒนาบ คลากร ทางการ/ไม ทางการ HR 3 ส งเสร มน าไปปฏ บ ต ประเม นผลประส ทธ ผลการฝ กอบรม - ผลการปฏ บ ต งานของบ คคล - ผลการด าเน นงานขององค กร HR 5 ประเม นผล จ ดล าด บ ความส าค ญ ปร บปร ง ท างานตามแผนปฏ บ ต งาน (หมวด 2) สมด ลท งความต องการองค กรและความ ต องการบ คลากร (หมวด 5.) HR สอดคล อง ก บผลล พธ องค กร การพ ฒนาบ คลากร และภาวะผ น า

27 ข อแนะน าการด าเน นการ หมวด 5 HR ม จ ดเน น 3 เร อง ค อ ม กระบวนการ ก าหนดป จจ ย ม การว เคราะห ป จจ ย และม การปร บปร ง ป จจ ย ซ งป จจ ยท ก าหนดต องครอบคล มท งป จจ ยท สร าง แรงจ งใจและป จจ ยท สร าง บรรยากาศในการท างาน HR 2 ให ส วนราชการใช แนวทางการประเม นผลตามแนวทางของ ก.พ. ท ใช ในการเล อนข น เง นเด อนประจ าป แต จ ดม งเน นอย ท การแจ งผลการปฏ บ ต งานให บ คลากรทราบ และให ส วนราชการเก บหล กฐานท สะท อนให เห นว าม การแจ งผล ซ งในแบบการแจ งผลกล บต องม ส วนของข อแนะน าให บ คลากรปร บปร งการปฏ บ ต งานด วย HR 3 HR 3 เป นการน าแผนท ก าหนดไว ตาม SP 2 มาส การปฏ บ ต ด งน น ส วนราชการ ต อง ม แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ม แผนปฏ บ ต การประจ าป และ ม แผนพ ฒนาบ คลากร (ม งเน นการพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร) ส วนราชการต องม การส ารวจความพ งพอใจของบ คลากรต อภาพรวมการพ ฒนา บ คลากรขององค กร ไม ใช เพ ยงแค ส ารวจความพ งพอใจท ใช ว ดในการอบรมแต ละคร ง HR ท มาของ HR เพ อให เก ดความค มค าในการใช งบประมาณส าหร บการพ ฒนาบ คลากร ด งน นจ งต องการส งเสร มให ส วนราชการจ ดท าระบบค ณภาพภายในของการฝ กอบรมข น เพ อให ม นใจว าการฝ กอบรมจะเป นไปตามมาตรฐานท ส วนราชการก าหนด HR 5 แผนการสร างความก าวหน าจะเป นค ณล กษณะเฉพาะของแต ละส วนราชการท ก าหนด เพ มเต มจากมาตรฐานท ก.พ. ก าหนด โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให บ คลากรเห นภาพ ความก าวหน าของตนเองได อย างช ดเจน ซ งจะท าให ม ผลต อการพ ฒนาตนเอง ต วอย าง HR หล กเกณฑ การประก นค ณภาพของการฝ กอบรม บทน า เหต ผลความจ าเป นท ต องม การก าหนดหล กเกณฑ และค าน ยามหร อขอบเขตของหล กส ตรการฝ กอบรมท ต อง ด าเน นการตามหล กเกณฑ ว ตถ ประสงค ก าหนดว ตถ ประสงค ของการจ ดท าหล กเกณฑ หล กเกณฑ การประก นค ณภาพ ให ก าหนดหล กเกณฑ กลางท จะใช ร วมก นในหน วยงาน รวมถ งว ธ การประเม นประส ทธ ผลการอบรม เช น เน อหาหล กส ตร เน อหาหล กส ตรต องสอดคล องก บว ตถ ประสงค และสามารถบรรล เป าหมายท ก าหนด ความเหมาะสมผ เข าร บการอบรม การจ ดอบรมในร ปแบบการอภ ปราย ต องม ผ เข าอบรมไม เก น 20 คน ผ เข าร บการอบรมต องม ความร พ นฐานหร อปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บ หล กส ตรน น ๆ ค ณสมบ ต ของว ทยากร ว ทยากรต องเป นผ ท ม ความร หร อประสบการณ ตรงก บหล กส ตรท อบรม และต องม ประสบการณ ในด านน น ๆ อย างน อย 5 ป เทคน คการฝ กอบรม ในการอบรมแต ละหล กส ตรต องม ส ดส วนของการบรรยาย และ Workshop เป น 60:0 สถานท ใช อบรม การจ ดสถานท อบรมต องให เหมาะสมก บห วข อการอบรมหร อก จกรรมท ใช การว ดและประเม นผลการฝ กอบรม ในการอบรมแต ละหล กส ตรต องม การว ดผลความร ความเข าใจของผ เข าร บ การอบรมก อนเร มการอบรมท กคร ง (Pretest)

28 ต วอย าง HR 5

29 การวางแผนพ ฒนาพน กงานรายบ คคล หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ (Process Management) รห ส แนวทางการด าเน นการ การออกแบบกระบวนการ PM ส วนราชการต องก าหนดกระบวนการท สร างค ณค าจากย ทธศาสตร พ นธก จ และความต องการของ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยเพ อให บรรล ว ส ยท ศน ของส วนราชการ PM 2 ส วนราชการต องจ ดท าข อก าหนดท ส าค ญของกระบวนการท สร างค ณค าจากความต องการของ ผ ร บบร การ ผ ม ส วนได ส วนเส ย ข อก าหนดด านกฎหมาย และข อก าหนดท ส าค ญท ช วยว ดผลการ ด าเน นงาน และ/หร อปร บปร งการด าเน นงานให ม ประส ทธ ภาพและความค มค า PM 3 ส วนราชการต องออกแบบกระบวนการจากข อก าหนดท ส าค ญใน PM 2 และน าป จจ ยท เก ยวข องท ส าค ญ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพ อให เก ดประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานและปร บปร ง กระบวนการอย างต อเน อง PM ส วนราชการต องม ระบบรองร บภาวะฉ กเฉ นต าง ๆ ท อาจเก ดข นและม ผลกระทบต อการจ ดการ กระบวนการ เพ อให ส วนราชการจะสามารถด าเน นงานได อย างต อเน อง การจ ดการและปร บปร งกระบวนการ PM 5 ส วนราชการต องก าหนดมาตรฐานการปฏ บ ต งาน ของกระบวนการท สร างค ณค า และกระบวนการ สน บสน น โดยม ว ธ การในการน ามาตรฐานการปฏ บ ต งานด งกล าวให บ คลากรน าไปปฏ บ ต เพ อให บรรล ผลตามข อก าหนดท ส าค ญ PM 6 ส วนราชการต องม การปร บปร งกระบวนการท สร างค ณค าและกระบวนการสน บสน น เพ อให ผลการ ด าเน นการด ข นและป องก นไม ให เก ดข อผ ดพลาด การท างานซ า และความส ญเส ยจากผลการ ด าเน นการ

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award พ มพ คร งแรก ก นยายน 2557 จำนวนพ มพ 1,000 เล ม ISBN สงวนล ขส ทธ สำน กงาน ก.พ.ร. จ ดทำโดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท 0-2356-9999 โทรสาร

More information

โรงเร ยนมาตรฐานสากล ค ม อการบร หารจ ดการระบบค ณภาพ สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

โรงเร ยนมาตรฐานสากล ค ม อการบร หารจ ดการระบบค ณภาพ สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โรงเร ยนมาตรฐานสากล ค ม อการบร หารจ ดการระบบค ณภาพ สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการบร หารจ ดการระบบค ณภาพ ป ท พ มพ พ ทธศ กราช 2553 จำนวนพ

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ.

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา KM Action Plan แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action Plan) ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร 1. ล กษณะองค กร รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร ก. ล กษณะพ นฐานของส วนราชการ พ นธก จหล กของกรมส ขภาพจ

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559 แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานคร ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร ปล ดกร งเทพมหานคร อน ม ต ตามหน งส อด วนท ส ด ท กท 0401/1201 ลงว นท 20 พฤศจ กายน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

1. ว ตถ ประสงค 2. ขอบเขต

1. ว ตถ ประสงค 2. ขอบเขต หมายเลขเอกสาร : หน าท : 1/17 1. ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการปฏ บ ต งานการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของกรมโรงงาน อ ตสาหกรรม โดยม งเน นให เก ดการวางแผนอย างเป นระบบอย างต อเน องและม ประส ทธ ภาพ และ เพ อสร างมาตรฐานในการปฏ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) กระบวนการสร างค ณค าและกระบวนการสน บสน น ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร จ ดท าโดย คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ส าน กบร หารกลาง กองจ ดระบบการจราจรทางบก

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กองการเจ าหน าท กล มงานวางแผนอ ตราก าล ง โทร.๐๒-๑๔๑๖๑๙๔ ธ นวาคม ๒๕๕๔ บทสร ปส าหร บผ บร หาร แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลกรมการพ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 25 กองพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน กระทรวงย ต ธรรม - 2 - ค าน า ป จจ บ นในย คแห งการเปล ยนแปลงอย

More information