1. ภาพรวมการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "1. ภาพรวมการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ"

Transcription

1 เอกสารประกอบการช แจงต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ส าหร บส วนราชการระด บกรม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ว นท 28 ต ลาคม ภาพรวมการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ 2

2 TQM : Framework Model P. ก ก. ก ก 2. ก 3. ก ก ก 5. ก ก 6. ก ก ก ก 7. ก ก. ก ก ก ก 3 เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ก ก ก ก ( 8,9,2,6,8,20, 23,27,28,3,,6) ก ( 6,8,9,2,3,6) ก ก ก ( 8,30,3, 38-2,5) ก ก ( 0,,27,7) ก ก ก ก ( 0,20,27, 28,29,3) ก ก ( 9,2, 6,8,5) ก ก ก ก (,39)

3 รางว ลด านค ณภาพของนานาประเทศ Deming Prize Canada Award Malcolm Baldrige National Quality Award Australian Business Excellence Awards European Foundation Quality Management Singapore Quality Award Japan Quality Award MBNQA : Education and Healthcare Thailand Quality Award Japan Canada USA Australia EU Singapore Japan USA Thailand Quality Performance / al Excellence 5 al Profile: Environment, Relationships, and Challenges Leadership 2 Strategic Planning 5 Human Resource 7 Focus Business Results 3 Customer& Market Focus 6 Process Management Information, Analysis, and Knowledge Management Source: 6

4 Total Quality Management :TQM. Leadership Customer Satisfaction 2. Strategic Plan 3. Customer Focus Goals / Strategies. Information & KM 5. Human Focus 6. Process Management Concepts Vehicles Techniques 7. Results Motivation Approach Intrinsic Technology General Education/Political Stability หล กค ด : Core Values การน าองค การ อย างม ว ส ยท ศน 5 การม งเน นอนาคต 2 ความร บผ ดชอบ ต อส งคม 6 9 ความคล องต ว การจ ดการโดยใช ข อม ลจร ง 3 การให ความส าค ญก บ พน กงานและค ค า 7 การเร ยนร ของ องค การและแต ละบ คคล แต ละบ คคล 0 การม งเน นท ผลล พธ และการสร างค ณค า ความเป นเล ศ ท ม งเน นท ล กค า 8 การจ ดการเพ อ นว ตกรรม ม มมองเช งระบบ 8

5 หล กค ด : Core Values Systems Perspective มองเช งระบบ 6 Agility คล องต ว Managing For Innovation เน นนว ตกรรม 8 5 Focus on Future เน นอนาคต Social Responsibility ร บผ ดชอบ ส งคม Visionary Leadership น าอย างม ว ส ยท ศน Lead the organization Customer Driven Excellence ม งเน นล กค า 0 Focus on Results & Creating Value เน นผลล พธ สร างค ณค า ม งเน นล กค า เน นผลล พธ Valuing Employees & Partners ให ความส าค ญ พน กงาน เคร อข าย Manage the organization Org. & Personal Learning องค กรเร ยนร Management By Fact ต ดส นด วย ข อเท จจร ง Strategic Leadership Execution Excellence al Learning 7 Improve the organization ค ด ท า ปร บ 9 การจ ดการเช งกลย ทธ TQM Concept Framework Management Concept Criteria / Score (Assessment Tool) Strategic Planning (SWOT/Map/Card) Assessment Report (SW) Improvement Plan (Tools & Standards) 0

6 Approach Approach Approach Approach Learning Learning Learning Learning Result Result Result Result การประเม น หมวด -6 ADLI Integration Integration I Integration Integration I PDCA Alignment PDCA Alignment Approach Approach A Approach Approach A Deployment Deployment D Deployment Deployment D Learning Learning L Learning Learning L Result Result Result Result Plan lan Do Do Check/Share/Act Check/Share/Act Linkage Linkage Linkage Linkage Level Level Le Le Level Level Le Le Trend Trend Trend Trend การประเม น หมวด 7 LeTCLi KRA KRA KRA KRA Goal Goal Linkage Linkage Li Li Linkage Linkage Li Li Trend Trend T Trend Trend T Compare Compare C Compare Compare C KRA KRA KPI KPI KRA KRA KPI KPI Benchmark Benchmark Trend Trend Key Measure Key Measure

7 วงจรค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ 5 ด าเน นการ ตามแผน การด าเน นงาน ขององค กร ในป จจ บ น วางแผนการพ ฒนา และปร บปร งองค กร เปร ยบเท ยบก บ แนวทางและเกณฑ ค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐ ทราบว าองค กรม โอกาสในการปร บปร ง การด าเน นงานในด านใดบ าง ท ศทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐ ป งบประมาณ พ.ศ. 2553

8 เป าหมายการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ เข าส การสม ครขอร บรางว ล พ ฒนาส ความโดดเด นรายหมวด Successful Level รางว ลค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐ หมวด เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (Fundamental Level) หมวด หมวด 2 หมวด 3 หมวด หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 ผ านการร บรองเกณฑ ฯ Roadmap การพ ฒนาองค การ กรมด านบร การ 3 6 เน นความส าค ญก บผ ร บบร การ โดยออกแบบกระบวนงานและพ ฒนาบ คลากรให สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ 3 กรมด านนโยบาย เน นความส าค ญของย ทธศาสตร และการน าไปปฏ บ ต โดยม ระบบการว ดผลการด าเน นการท เป นระบบ จ งหว ด เน นความส าค ญของฐานข อม ลในการผล กด นย ทธศาสตร ภายใต ระบบการน าองค กรท ม ประส ทธ ภาพ โดยย ดประชาชนเป นศ นย กลาง สถาบ นอ ดมศ กษา Successful Level เน นความส าค ญของการก าหนดท ศทางองค กรท ช ดเจน และการพ ฒนาบ คลากรเพ อเน นผ เร ยนเป นศ นย กลาง

9 Roadmap การพ ฒนาองค การ กรมด านบร การ เน นความส าค ญก บผ ร บบร การ โดยออกแบบกระบวนงานและพ ฒนาบ คลากรให สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ กรมด านนโยบาย เน นความส าค ญของย ทธศาสตร และการน าไปปฏ บ ต โดยม ระบบการว ดผลการด าเน นการท เป นระบบ 7

10 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ พ.ศ. 2555) ประเด นย ทธศาสตร ท 3 : ม งส การเป นองค การท ม ข ดสมรรถนะส ง บ คลากรม ความพร อมและความสามารถในการเร ยนร ค ดร เร ม เปล ยนแปลง และปร บต วได อย างเหมาะสมต อสถานการณ ต างๆ เป าประสงค ค : ส วนราชการและหน วยงานของร ฐสามารถพ ฒนาข ดสมรรถนะ และม ความพร อมในการด าเน นงาน ต วช ว ด : ระด บความส าเร จของส วนราชการและหน วยงานของร ฐ ในการปร บปร งและยกระด บค ณภาพการบร หารงานตามแผนพ ฒนาองค การ (ไม น อยกว าร อยละ 80 โดยเฉล ย) 9 การก าหนดต วช ว ด ป 2553 ม งเน นเพ อผล กด นให ส วนราชการปร บปร งองค การอย างต อเน อง โดยว ด ความส าเร จของการด าเน นการตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการ ภาคร ฐระด บพ นฐานต อไป ต วช ว ดผลล พธ ของหมวดท ด าเน นการ ส วนราชการจะเล อกต วช ว ดท ส าน กงาน ก.พ.ร. ก าหนดให เพ อให เก ดความเป นมาตรฐานในการว ด ความส าเร จและสามารถสะท อนผลการด าเน นงานของหมวดน น ๆ ได อย าง แท จร ง แต อย างไรก ตาม ย งเป ดโอกาสส าหร บส วนราชการท จะก าหนด ต วช ว ดเพ มเต มได เอง เพ อความสอดคล องก บภารก จบางประเภทท ม ล กษณะเฉพาะ และส งเสร มให เก ดนว ตกรรม

11 การก าหนดต วช ว ด ป 2553 ก าหนดน าหน กเพ อการ ซ อม ซ งหมายถ ง ค าน าหน กคะแนนน จะใช ตรวจ ประเม นในหมวดท ด าเน นการไปแล ว หากส วนราชการใดไม ผ านเกณฑ ฯ ในหมวดน น ๆ ก จะต องด าเน นการให ผ านเกณฑ ฯ ด งกล าว ส วนราชการควรให ความส าค ญก บการ ร กษา ระบบบร หารจ ดการท ด แม ในหมวดท ส วนราชการได ด าเน นการผ านเกณฑ ฯ ในป งบประมาณ พ.ศ ไปแล วก ตาม เพ อเป นพ นฐานส าค ญส าหร บการพ ฒนาระบบบร หาร จ ดการในข น Successful Level ประเม นระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพ ของส วนราชการ ตามเกณฑ ระด บพ นฐาน รายหมวด (หมวดภาคบ งค บ,หมวดสม ครใจ และหมวด 7) จ ดท าแผนพ ฒนาองค การรายหมวด ปร บปร งองค การตามแผนท ก าหนด ประเม นองค การตามเกณฑ ฯระด บพ นฐาน เพ อจ ดท าแผนพ ฒนาองค การป 53 ป 2552 ป 2553 ความเช อมโยงการด าเน นการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ประเม นระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพ ของส วนราชการ ตามเกณฑ ระด บพ นฐาน รายหมวด (หมวดภาคบ งค บ,หมวดสม ครใจและหมวด 7) จ ดท าแผนพ ฒนาองค การรายหมวด ปร บปร งองค การตามแผนท ก าหนด ปร บปร งองค กรในประเด นท ไม ผ านเกณฑ FL ในป 52 ประเม นองค การตามเกณฑ ฯระด บพ นฐาน เพ อจ ดท าแผนพ ฒนาองค การป 5 แผนพ ฒนาองค การป 52 (30 ม.ค.52) รายงานแสดงต วช ว ดผลล พธ แผนพ ฒนา องค การป 52 (30 ม.ค.52) รายงานผลการด าเน นการ เท ยบก บเกณฑ ระด บพ นฐาน รายงานผลล พธ การด าเน นการตามแผนพ ฒนาองค การ รายงานผลการจ ดท าล กษณะส าค ญขององค กร รายงานผลการประเม นองค กรด วยตนเองตามเกณฑ ระด บพ นฐาน แผนพ ฒนาองค การป 53 (หมวดภาคบ งค บ,หมวดสม ครใจ) ส งท ต องส งมอบ ว นท พ.ย รายงานผลการด าเน นการ เท ยบก บเกณฑ ระด บพ นฐาน รายงานผลล พธ การด าเน นการตามแผนพ ฒนาองค การ รายงานผลการจ ดท าล กษณะส าค ญขององค กร รายงานผลการประเม นองค กรด วยตนเองตามเกณฑ ระด บพ นฐาน แผนพ ฒนาองค การป 5 (หมวดภาคบ งค บ,หมวดสม ครใจ)

12 ต วช ว ดท ระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (น าหน ก ร อยละ 20) ต วช ว ด. ระด บความส าเร จของการ ด าเน นการตามแผนการพ ฒนา องค การ.. ร อยละของการผ านเกณฑ ค ณภาพการ บร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน น าหน ก (ร อยละ) ต วช ว ด หมวด.3 ระด บความส าเร จเฉล ยถ วงน าหน ก ของการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ 2 ป งบประมาณ พ.ศ ความครบถ วนของการจ ดท ารายงานล กษณะ ส าค ญขององค กร (5 ค าถาม) น าหน ก (ร อยละ)..2 ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วง น าหน กในการบรรล เป าหมายความส าเร จ ของผลล พธ ในการด าเน นการตาม แผนพ ฒนาองค การ.3.2 ความครบถ วนของการจ ดท ารายงานการ ประเม นองค กรด วยตนเองหมวด -7 ตาม เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ระด บพ นฐาน..3 ร อยละของการผ านเกณฑ ค ณภาพการ บร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน ใน หมวดท ส วนราชการด าเน นการไม ผ าน เกณฑ ฯในป งบประมาณ พ.ศ ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วง น าหน กในการบรรล เป าหมาย ความส าเร จของผลล พธ ในการ ด าเน นการของส วนราชการ ตาม เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการ ภาคร ฐระด บพ นฐาน (หมวด 7).3.3 ความครบถ วนของแผนพ ฒนาองค การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255 (2 แผน) เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ระด บพ นฐาน (Fundamental Level) 2

13 ก ก ก ก ก (Fundamental Level) ม กระบวนการ/ระบบท ม ประส ทธ ภาพและท าอย างเป นระบบเพ อรองร บ ก จกรรมในห วข อท ประเม น (Approach) กระบวนการ/ระบบ เป นท เข าใจยอมร บ และเร มม บทบาทสน บสน น กระบวนการ/ก จกรรมในก จกรรมด านน (Deployment) องค กรเร มม การประเม นประส ทธ ผลของกระบวนการ/ระบบของก จกรรมด านน อาจม การปร บปร งให กระบวนการ/ระบบให ด ข นบ าง (Learning) กระบวนการ/ระบบเก ยวก บก จกรรมด านน สอดร บ สน บสน นก จกรรมระด บ ส าค ญขององค กรท ระบ ไว ในภารก จ/ย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การ (Integration). Continuous improvements 2. Breakthroughs 3. Standardization Continuous improvements Breakthroughs Standardization

14 ก ก ก (Fundamental Level) ประกอบด วย 7 หมวด รวม 7 ประเด น แต ละประเด นเป นการม งเน นกระบวนการและระบบงานพ นฐานท จ าเป น เพ อตอบสนองประเด นต าง ๆ ของ พรฎ. ต าง ๆ ส วนราชการต องด าเน นการในแต ละประเด นให ครบในท กข อและท กหมวด ก ก ก (Fundamental Level) โดยสร ป ม แนวทาง (ม ระบบ) ม การน าไปใช จร ง เร มเก ดผล ม การปร บปร ง เปล ยนแปลง ม การพ ฒนา ม ความก าวหน า เร มบ รณาการก บระบบงานอ น ๆ

15 การน าไปใช. ส วนราชการประเม นตนเองภายใต กรอบ Fundamental Level ระบ จ ดท ย งต องพ ฒนา(OFI) 2. จ ดท าแผนพ ฒนาและปร บปร งประจ าป ให สอดคล อง โดยระบ ต วช ว ดท เป นผลล พธ ให ช ดเจน 3. ด าเน นการปร บปร งตามแผน. ว ดผลการปร บปร ง องค ประกอบ เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐในระด บพ นฐาน (Fundamental Level) ส วนท เกณฑ Fundamental Level ส วนท 2 ค าอธ บายแนวทางด าเน นการ ส วนท 3 หล กเกณฑ การพ จารณา การด าเน นการท ครบถ วนสมบ รณ เพ อให ผ านเกณฑ FundamentalLevel

16 ต วอย างการประเม นตาม เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (Fundamental Level) เกณฑ หมวด 2 LD 2 ผ บร หารส วนราชการม การเพ มอ านาจในการต ดส นใจ (Empowerment) ให แก เจ าหน าท ระด บต างๆ ภายในองค การ โดยม การมอบอ านาจให ก บผ ด ารงต าแหน งอ น ในส วนราชการเด ยวก น หร อในส วนราชการอ นๆ ค าอธ บาย การมอบอ านาจการต ดส นใจ ม ว ตถ ประสงค เพ อให ส วนราชการสามารถแก ไขป ญหาให ก บผ ร บบร การ ตลอดจน ปร บปร งค ณภาพและผลการด าเน นงานได ท นเวลา และม ประส ทธ ผลท ส ด เช น การมอบอ านาจให ผ ปฏ บ ต ระด บ รองลงมาให สามารถต ดส นใจได อย างท นท วงท เพ อลดข นตอนการปฏ บ ต งาน ท งน ส วนราชการสามารถมอบ อ านาจให ให ก บผ ด ารงต าแหน งอ นในส วนราชการเด ยวก น หร อในส วนราชการอ นๆ ตาม พรบ.ระเบ ยบบร หาร ราชการแผ นด น (แก ไข) (ฉบ บท 7) พ.ศ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยการมอบอ านาจ พ.ศ ว ธ การประเม น ผ าน / ไม ผ าน จะผ านต อเม อท าครบท ก bullet A - ค าส ง/ว ธ ปฏ บ ต /แนวทางในการมอบอ านาจการต ดส นใจไปส บ คลากร D - รายงานผลการด าเน นการการมอบอ านาจด งกล าว พร อมยกต วอย าง L - รายงานผลการต ดตาม/ทบทวนเร องการมอบอ านาจไปส บ คลากร I - การมอบอ านาจไปส บ คลากร สอดคล องตาม พรบ.ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น (แก ไข) (ฉบ บท 7) พ.ศ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยการมอบอ านาจ พ.ศ หมวด การน าองค การ (Leadership) รห ส แนวทางการด าเน นการ การน าองค การ LD ส วนราชการ/ผ บร หารต องม การก าหนดท ศทางการท างานท ช ดเจน ครอบคล มในเร องว ส ยท ศน ค าน ยม เป าประสงค หร อผลการด าเน นการท คาดหว งขององค การ โดยม งเน นผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย รวมท งม การส อสารเพ อถ ายทอดท ศทางด งกล าวส บ คลากร เพ อให เก ดการร บร ความเข าใจ และการน าไป ปฏ บ ต ของบ คลากร อ นจะส งผลให การด าเน นการบรรล ผลตามเป าประสงค ท ต งไว (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8) LD 2 ผ บร หารส วนราชการม การเพ มอ านาจในการต ดส นใจ (Empowerment) ให แก เจ าหน าท ระด บต างๆ ภายในองค การ โดยม การมอบอ านาจให ก บผ ด ารงต าแหน งอ นในส วนราชการเด ยวก น หร อในส วนราชการ อ นๆ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 27) LD 3 ผ บร หารของส วนราชการส งเสร มให ม กระบวนการและก จกรรมการเร ยนร เพ อให เก ดการบ รณาการและ สร างความผ กพ น ร วมม อภายในองค การ รวมถ งการสร างแรงจ งใจเพ อให บ คลากรสามารถปฏ บ ต งานได ตามเป าหมาย (พ.ร.ฎ.GG มาตรา ) LD ส วนราชการ/ผ บร หารต องก าหนดต วช ว ดท ส าค ญ และก าหนดให ม ระบบการต ดตามและประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการ ส าหร บใช ในการทบทวนผลการปฏ บ ต งานและน าผลการทบทวนด งกล าวมาจ ดล าด บ ความส าค ญ เพ อน าไปใช ในการปร บปร งการด าเน นงานของส วนราชการให ด ข น (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8) 32

17 หมวด การน าองค การ (Leadership) รห ส แนวทางการด าเน นการ ธรรมาภ บาลและความร บผ ดชอบต อส งคม LD 5 ส วนราชการ/ผ บร หารต องม การก าหนดนโยบายการก าก บด แลองค การท ด (al Governance) เพ อเป นเคร องม อในการก าก บด แลให การด าเน นงานของส วนราชการเป นไปตามหล กธรร มาภ บาลของการบร หารก จการบ านเม องท ด (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8 (2)) LD 6 ส วนราชการต องจ ดให ม ระบบการควบค มภายในและการบร หารความเส ยงท ด ตามแนวทางของ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8 (2)) LD 7 ส วนราชการ/ผ บร หารต องก าหนดให ม ว ธ การหร อมาตรการในการจ ดการผลกระทบทางลบท เก ดข นต อ ส งคม อ นเป นผลมาจากการด าเน นการของส วนราชการ รวมท งต องน าว ธ การหร อมาตรการท ก าหนดไว ไป ปฏ บ ต (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8(3)) 33 หมวด 2 ways แต ละกล ม OP 3,8 ก าหนดท ศทาง องค กร ส อสาร สร าง ความเข าใจ สร างบรรยากาศ LD LD LD 2 LD 3 ว ส ยท ศน เป าประสงค ค าน ยม ผลการด าเน นการ ท คาดหว ง การน าองค กร Stakeholder โดยย ด หล กโปร งใส ความร บผ ดชอบต อส งคม ท างานอย างม จร ยธรรม LD 5,6 LD 6 นโยบายก าก บด แล องค การท ด ส อสาร สร างความเข าใจ ต ดตามผล ต วช ว ด (5) (หมวด.) เป นต วอย างท ด (role model) ทบทวนผลการ ด าเน นการ จ ดล าด บ ความส าค ญ LD 3 LD ผ านกลไกการก าก บด แลตนเองท ด (OP 6) ประเม นความส าเร จการบรรล เป าประสงค หมวด 2 ประเม นความสามารถ การตอบสนองการเปล ยนแปลง การท างานม ผลกระทบ ต อส งคม LD 7 เช งร บ- แก ไข เช งร ก คาดการณ ป องก น LD ปร บปร งท วท ง องค กร LD

18 ข อแนะน าการด าเน นการ หมวด LD การสร างการร บร เข าใจและการน าไปปฏ บ ต ของบ คลากร ส งท ยากค อต ว D ส วนราชการต องผล กด นเร องน จนม นใจว า บ คลากรร บร และเข าใจในท ศทางองค กร ในประเด นท ก าหนด LD 2 จ ดยากของ LD2 ค อต ว L การต ดตามผลการมอบอ านาจ แต ถ าส วนราชการใช แบบฟอร ม (slide ท 36) จะครอบคล มการด าเน นการของต ว L ด วย LD 3 ประเด นส าค ญของ LD 3 ค อ ผ บร หารต องเข าร วมก จกรรมการเร ยนร ต าง ๆ LD การผล กด นการด าเน นการ ส วนราชการอาจก าหนดเป นวาระเก ยวก บการต ดตาม ต วช ว ดด งกล าว ไว ในวาระการประช มผ บร หาร อย างสม าเสมอ และต องแสดงให เห นว า ได ม การจ ดล าด บความส าค ญของต วช ว ด และน าไปปร บปร งการด าเน นงาน LD 5 จ ดเน นอย ท การเล อกโครงการท จะน ามาปฏ บ ต ส วนราชการต องเล อกโครงการท สะท อนการผล กด น OG อย างช ดเจน LD 6 เป นการด าเน นการให ครบถ วนตามมาตรฐานของส าน กงานตรวจเง นแผ นด น LD 7 การท ส วนราชการจะก าหนดมาตรการจ ดการผลกระทบทางลบให ได ด น น ส วนราชการอาจน าบทเร ยนในอด ตท เคยจ ดการผลกระทบทางลบมาเป นต วอย าง และน ามาว เคราะห ว าหากส วนราชการใช มาตรการท เคยท าไว แล ว จะเก ดผลด หร อไม สามารถด ต วอย างได จากช ดToolkit หมวด หน า 53 5 ต วอย างตารางมอบอ านาจ LD2

19 หมวด 2 การวางแผนย ทธศาสตร (Strategic Planning) รห ส การวางย ทธศาสตร แนวทางการด าเน นการ SP ส วนราชการต องม การก าหนดข นตอน/ก จกรรม และกรอบเวลาท เหมาะสม รวมถ ง ม การระบ ผ ร บผ ดชอบ อย างช ดเจน ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โดยม งเน นท จะผล กด น ให บรรล ว ส ยท ศน และพ นธก จของส วนราชการ บรรล เป าหมายตามแผนการบร หารราชการแผ นด น แผนปฏ บ ต ราชการของกระทรวงและกล มภารก จ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 9,6) SP2 ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ ( ป และ ป ) ต องม การน าป จจ ยท งภายในและ ภายนอกท ส าค ญและสอดคล องก บสภาพแวดล อมท เปล ยนแปลงไป มาใช ประกอบการว เคราะห อย าง น อยประกอบด วย ว ส ยท ศน และพ นธก จของส วนราชการ ความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วน เส ย ผลการด าเน นงานท ผ านมา ความเส ยงในด านต าง ๆ รวมถ ง กฎหมาย ระเบ ยบ และโครงสร างส วน ราชการ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8(3)) SP3 ส วนราชการต องม การวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลให สอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของส วนราชการ รวมท ง ต องม การวางแผนเตร ยมการจ ดสรร ทร พยากรอ น ๆ เพ อรองร บการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 6) 37 หมวด 2 การวางแผนย ทธศาสตร (Strategic Planning) รห ส แนวทางการด าเน นการ การส อสารและถ ายทอดย ทธศาสตร เพ อน าไปปฏ บ ต SP ผ บร หารต องม การส อสารและท าความเข าใจในเร องย ทธศาสตร และการน าย ทธศาสตร ไปปฏ บ ต ไปย ง บ คลากรท เก ยวข อง เพ อให บ คลากรได ร บร เข าใจและน าไปปฏ บ ต รวมท ง เพ อให ม การถ ายทอดแผนไปส การปฏ บ ต ด งกล าวบรรล ผล (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 6) SP5 ส วนราชการม การถ ายทอด (Cascading) ต วช ว ดและเป าหมายระด บองค การลงส ระด บหน วยงาน(ส าน ก/ กอง) ท กหน วยงาน (ท งท ม โครงสร างรองร บตามกฎหมายและส าน ก/กองท จ ดต ง เพ อรองร บการบร หาร จ ดการภายในส วนราชการเอง) และระด บบ คคล (อย างน อย หน วยงาน) อย างเป นระบบ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 2) SP6 ส วนราชการต องจ ดท ารายละเอ ยดโครงการเพ อใช ในการต ดตามผลการด าเน นงานให สามารถบรรล เป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการได ส าเร จ ซ งประกอบด วย ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ การจ ดสรรทร พยากร ให แก แผนงานโครงการ/ก จกรรม (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 20) SP7 ส วนราชการต องม การว เคราะห และจ ดท าแผนบร หารความเส ยงตามมาตรฐาน COSO เพ อเตร ยมการ รองร บการเปล ยนแปลงท อาจจะเก ดข นจากการด าเน นแผนงาน/โครงการท ส าค ญซ งต องครอบคล มความ เส ยงด านธรรมาภ บาล 38

20 หมวด 2 ท ศทางองค กร ความร บผ ดชอบต อส งคม ภายนอก ภายใน ป จจ ย (9 ต ว) ผ ร บบร การ/IT/ IT/ค เท ยบ ค เท ยบ/ บ คลากร/จ ดแข ง จ ดอ อน/ การปร บเปล ยนทร พยากร วางแผน ย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร /เป าประสงค เช งย ทธศาสตร /กลย ทธ หล ก SP SP SP 2 โอกาส/ความท าทาย (OP) ระยะส น ยาว Stakeholder (OP) การวางแผน ย ทธศาสตร ถ ายทอดแผน ย ทธศาสตร (Strategy Map) SP 5 การคาดการณ ส อสาร สร างความเข าใจ - ผลป ท ผ านมา การบร หารความ เส ยง SP 7 -ความเส ยงเช งย ทธศาสตร แผนปฏ บ ต การ SP 3 SP ต วช ว ด ใช ต ดตาม เป าหมาย การส อสารและ ถ ายทอด -ความเส ยงด านธรรมาภ บาล - ความเส ยงด านเทคโนโลย สารสนเทศ - ความเส ยงด านกระบวนการ จ ดสรร ทร พยากร SP 6 แผนหล กด าน ทร พยากรบ คคล SP 3 ย ทธศาสตร น าไปปฏ บ ต SP 6 ข อแนะน าการด าเน นการ หมวด 2 SP ส วนราชการต องให แสดงให เห นถ งความสอดคล อง เช อมโยง ว ากลย ทธ ท ก าหนดม ความสอดคล องก บแผน ป และแผน ป อย างไร SP จ ดยากอย ท ส วนราชการ ต องแสดงให เห นถ งการม ส วนร วมของบ คลากรในการจ ดท าแผน โดยเฉพาะอย างย ง ผ บร หาร (ต วอย างข นตอน Slide ท ) SP 2 ม งเน นให ส วนราชการท าแผนให ม ค ณภาพ โดยต องน าป จจ ยภายในและภายนอกท ก าหนด มาประกอบการท าแผนให ครบถ วน (ด ต วอย าง Slide ท 2) SP 3 จ ดเน นอย ท การวางแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลให สอดคล องก บแผน ป และ ป SP ส วนราชการต องม นใจว าบ คลากรสามารถน าย ทธศาสตร ไปปฏ บ ต ได และม งเน นท ผ บร หารต องส อสารท าความเข าใจ SP 5 จ ดยากอย ท ระยะเวลาเตร ยมการ ต องเร มด าเน นการเพ อให ม การประเม นผลการ ปฏ บ ต งานท นรอบ 6 เด อนแรกของป งบประมาณ SP 6 จ ดเน นของ SP 6 ต องการให เห นว าส วนราชการม การต ดตามโครงการอย างไร ใช ระบบ IT หร อใช แบบฟอร มรายงานก ได SP 7 การจ ดท าแผนบร หารความเส ยง และ การด าเน นการ โปรดด รายละเอ ยด ภาคผนวก จ-2 เล มค ม อ ม ต วอย างอย างละเอ ยด

21 ต วอย างข นตอนของ SP ต วอย างการว เคราะห ข อม ลป จจ ยต าง ๆ ของ SP2

22 หมวด 3 การให ความส าค ญก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย (Customer and Stakeholder Focus) รห ส แนวทางการด าเน นการ ความร เก ยวก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย CS ส วนราชการม การก าหนดกล มผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยตามพ นธก จ เพ อให ตอบสนองความต องการ ของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยท ครอบคล มท กกล ม (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8) CS2 ส วนราชการม ช องทางการร บฟ งและเร ยนร ความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยเพ อน ามาใช ในการปร บปร งและเสนอร ปแบบการบร การต าง ๆ โดยแสดงให เห นถ งประส ทธ ภาพของช องทางการส อสาร ด งกล าว (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 38,0) การสร างความส มพ นธ ก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย CS3 ส วนราชการม ระบบท ช ดเจนในการรวบรวมและจ ดการข อร องเร ยน /ข อเสนอแนะ/ ข อค ดเห น/ ค าชมเชย โดยม การก าหนดผ ร บผ ดชอบ ว เคราะห เพ อก าหนดว ธ การและปร บปร งค ณภาพการให บร การเพ อตอบสนอง ต อความต องการของผ ร บร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยอย างเหมาะสมและท นท วงท (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8,39,) CS ส วนราชการม การสร างเคร อข ายและจ ดก จกรรมเพ อสร างความส มพ นธ ก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8,39,) CS5 ส วนราชการม การด าเน นการในการเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการบร หารราชการผ าน กระบวนการหร อก จกรรมต าง ๆ ท เป นการส งเสร มระด บการม ส วนร วมของประชาชน (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 30,3,38-) 3 หมวด 3 การให ความส าค ญก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย (Customer and Stakeholder Focus) รห ส แนวทางการด าเน นการ การสร างความส มพ นธ ก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย CS6 ส วนราชการม การว ดท งความพ งพอใจและไม พ งพอใจของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยในแต ละกล ม ตามท ได ก าหนดไว เพ อน าผลไปปร บปร งการให บร การและการด าเน นงานของส วนราชการ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 30,3,38-) CS7 ส วนราชการต องก าหนดมาตรฐานการให บร การ ซ งจะต องม ระยะเวลาแล วเสร จของงานบร การในแต ละงาน โดยม การจ ดท าแผนภ ม หร อค ม อการต ดต อราชการโดยประกาศให ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยทราบ และจ ดท าค ม อการท างานของบ คลกรในการให บร การ เพ อให เก ดความพ งพอใจในการร บบร การ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 38,-2)

23 หมวด 3 ผ ร บบร การท พ งม ในอนาคต แบ งกล ม ผ ร บบร การ หาเคร องม อท เหมาะสม แต ละกล ม CS สอดคล องตาม OP (8) ความร เก ยวก บ ผ ร บบร การ ร บฟ งความต องการ/ ความคาดหว ง CS2 วางแผนปฏ บ ต งาน (หมวด 2) ปร บปร งกระบวนการ (หมวด 6) หาความต องการร วมของแต ละกล ม (Common Need) CS 2 พ ฒนาบร การ (หมวด 6) - ขอข อม ล - ขอร บบร การ - ร องเร ยน - ก จกรรม กระบวนการจ ดการ ข อร องเร ยน CS3 ออกแบบกระบวนการสร าง ความส มพ นธ ท ด ส อสาร สร างความเข าใจ / ก าหนดว ธ ปฏ บ ต ว ดความพ งพอใจ/ไม พ งพอใจ CS CS5 CS7 ต ดตามค ณภาพบร การ การสร าง ความส มพ นธ ก บผ ร บบร การ CS3 CS6 CS6 CS3 ปร บปร งกระบวนการ (หมวด 6) ข อแนะน าการด าเน นการ หมวด 3 CS ส งส าค ญของ CS ค อ I ซ งต วท สะท อนให เห นความเช อมโยงได ด ค อ การจ ดท า customer profile เป นการให ส วนราชการแจกแจง โดยท าตารางสร ปว า กล มผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยค อใคร และม แนวทางการให บร การอย างไร ความคาดหว งของผ ร บบร การค ออะไร CS 2 จ ดเน นของ CS 2 ค อ การม ช องทางท ม ประส ทธ ภาพ ซ งส วนราชการต องแสดงให เห นว า ช องทางท ม อย เด ม หร อ ช องทางท สร างข นมาใหม ม ประส ทธ ภาพอย างไร CS 3 ส วนราชการต องม ระบบจ ดการข อร องเร ยน ท สามารถตอบสนองอย างท นท วงท แสดงการปร บปร งงานท ส มพ นธ ก บกระบวนการในหมวด 6 อย างช ดเจน การก าหนดระบบการต ดตาม ส วนราชการต องแสดงให เห นว า ม ระบบการต ดตาม ค ณภาพการให บร การในภาพรวมอย างไร ความถ ในการต ดตาม องค ประกอบท ใช ในการต ดตาม ผ ร บผ ดชอบ และแสดงให เห นถ งการน ามาว เคราะห และปร บปร งการ ให บร การ CS ส วนราชการอาจจ ดท าทะเบ ยนกล มผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย และจ ดให ม ช องทางในการต ดต อก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย เช น , จดหมายข าว เป นต น CS 5 จ ดยากอย ท I การแสดง next step ท เป นการยกระด บการม ส วนร วมในระด บท ส งข น หร อ เข มข นข นในป ต อไป CS 6 การส ารวจต องครอบคล มท กกล มท ก าหนดไว ใน CS และ น าผลมาปร บปร งการบร การ CS 7 นอกจากการก าหนดระยะเวลาการให บร การแล ว ส วนราชการควรก าหนดว ธ ปฏ บ ต ของ บ คลากรในการให บร การอย างช ดเจน เพ อให ม นใจว าจะบ คลากรจะม มาตรฐานให บร การ เป นไปในท ศทางเด ยวก น เพ อสร างความพ งพอใจให ก บผ ร บบร การ อย างน อยควรม การจ ดท าค ม อการให บร การ งานบร การท ส าค ญ

24 หมวด การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร (Information and Technology) รห ส แนวทางการด าเน นการ การว ด การว เคราะห และการปร บปร งผลการด าเน นการ IT ส วนราชการต องม ระบบฐานข อม ลผลการด าเน นงานตามแผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต ราชการ รวมท งผลการด าเน นงานของต วช ว ดตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ท ครอบคล ม ถ กต อง และ ท นสม ย (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 9 (3)) IT2 ส วนราชการต องม ฐานข อม ลเพ อสน บสน นการปฏ บ ต งานของกระบวนการท สร างค ณค า ไม น อยกว า กระบวนการ IT3 ส วนราชการต องม ฐานข อม ลเพ อสน บสน นการปฏ บ ต งานของกระบวนการสน บสน น อย างน อย 2 กระบวนการ 7 หมวด การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร (Information and Technology) รห ส แนวทางการด าเน นการ การจ ดการ สารสนเทศ เทคโนโลย สารสนเทศ และความร IT ส วนราชการต องม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อให ประชาชนสามารถเข าถ งข อม ลข าวสารได อย าง เหมาะสม (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 39)) IT5 ส วนราชการต องม ระบบการต ดตาม เฝ าระว ง และเต อนภ ย (Warning System) เช น การก าหนดระบบ การเต อนภ ยแบบส ญญาณไฟจราจร การจ ดต งห องปฏ บ ต การ (Operation Room, Management Cockpit, War Room) ท บ งช ถ งการเปล ยนแปลงท เก ดข น IT6 ส วนราชการต องม ระบบบร หารความเส ยงของระบบฐานข อม ลและสารสนเทศ IT7 ส วนราชการต องจ ดท าแผนการจ ดการความร และน าแผนไปปฏ บ ต 8

25 หมวด - leading/lagging indicator ข อม ลเปร ยบเท ยบ ทบทวนผลการด าเน นการ (หมวด ) วางแผนย ทธศาสตร (หมวด 2) ระบบการว ด เล อกข อม ลสารสนเทศ IT - 3 รวบรวม ว เคราะห ผล ส อสารผล การว เคราะห ต ดตามผลการปฏ บ ต งาน (หมวด 6) Daily Management ผลการด าเน นการโดยรวม (หมวด 2/7) นว ตกรรม (หมวด 2/6) การว ด การว เคราะห - ความพร อมใช งาน - การเข าถ ง วางระบบการจ ดการ - ข อม ลสารสนเทศ - อ ปกรณ สารสนเทศ สอดคล องตาม OP () - เช อถ อได IT - ปลอดภ ย IT 5,6 - ใช งานง าย สอดคล องตาม OP (5) การจ ดการความร IT 7 การจ ดการ ข อม ลสารสนเทศ ครอบคล ม IT ความร รวบรวม บ คลากร ผ ร บบร การ/องค กรอ น สารสนเทศ IT และความร ถ กต อง ท นสม ย จ ดให เป นระบบ Best Practices ถ ายทอด/Sharing ข อแนะน าการด าเน นการ หมวด IT ระบบการจ ดเก บข อม ลต องระบ แหล งข อม ลของต วช ว ด หน วยงานท ร บผ ดชอบใน การจ ดเก บข อม ล ความถ ในการ update ข อม ล IT 2 นอกจากจ ดเก บฐานข อม ลกระบวนการท สร างค ณค าใหม แล ว ต องม การทบทวน ฐานข อม ลของกระบวนการเด มด วย IT 3 IT 3 ใช ว ธ การเช นเด ยวก บ IT 2 แต เป นกระบวนการสน บสน น โดยม งเน นให ส วนราชการจ ดท าฐานข อม ลตามหล กเกณฑ ครอบคล ม ถ กต อง ท นสม ย IT ว ตถ ประสงค ของ IT เพ ออ านวยความสะดวกให ก บประชาชนในการเข าถ งข อม ล ข าวสารของส วนราชการผ านระบบเคร อข าย IT (ซ งจะส งผลต อ RM.) IT 5 ว ตถ ประสงค ของ IT 5 เพ อต องการให ส วนราชการม ระบบ warning ของระบบข อม ล สารสนเทศ เพ อให ทราบผลการด าเน นการ และปร บเปล ยนได อย างท นท วงท IT 6 แสดงระบบ security ให เห น เช น Anti-virus ไฟฟ าส ารอง firewall และแสดง แผน IT Contingency Plan โดยพ จารณาค ณภาพของแผน (รายละเอ ยดก จกรรม / เป าหมายก จกรรม / ต วช ว ด /ผ ร บผ ดชอบ / งบประมาณ / ระยะเวลาด าเน นการ) IT 7 การจ ดการความร โปรดด รายละเอ ยดภาคผนวก จ-เล มค ม อ ม ต วอย างอย างละเอ ยด

26 หมวด 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล (Human Resource) รห ส แนวทางการด าเน นการ การสร างบรรยากาศการท างาน ความผาส กและความพ งพอใจแก บ คลากร เพ อก อให เก ดความผ กพ นต อองค การ HR ส วนราชการต องก าหนดป จจ ยท ม ผลต อความผาส ก และความพ งพอใจของบ คลากร รวมท งต องม การว เคราะห และปร บปร งป จจ ย ด งกล าวให ม ความเหมาะสม เพ อสร างแรงจ งใจในการปฏ บ ต งาน และให เก ดความผ กพ นต อองค การ HR 2 ส วนราชการม ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากรท ม ประส ทธ ผล และเป นธรรม รวมท ง ม การแจ งผลการประเม นให บ คลากรทราบ เพ อปร บปร งการปฏ บ ต งานให ด ข น การพ ฒนาบ คลากรและภาวะผ น า HR 3 ส วนราชการต องด าเน นการตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลท ก าหนดไว ใน SP3 ไป ปฏ บ ต เพ อให ม ข ดสมรรถนะท เหมาะสม สามารถปฏ บ ต งานให บรรล ผลตามเป าประสงค เช ง ย ทธศาสตร HR ส วนราชการต องม ระบบการประก นค ณภาพของการฝ กอบรม รวมถ งการประเม นประส ทธ ผลและ ความค มค าของการพ ฒนา/ฝ กอบรมบ คลากร HR 5 ส วนราชการม แผนการสร างความก าวหน าในสายงานให แก บ คลากร เพ อสร างขว ญและก าล งใจใน การปฏ บ ต งานให ก บบ คลากร หมวด 5 สภาพแวดล อมการท างาน HR ความพ งพอใจ สถานท อ ปกรณ การท างาน - ต วช ว ด/เป าหมาย - การม ส วนร วม เตร ยมพร อมภาวะ ฉ กเฉ น หาป จจ ย ก าหนดต วช ว ด/ ว ธ การประเม น ความผาส ก ระบบยกย อง/จ งใจ ระบบประเม นผล HR 2 สร างแรงจ งใจ/จ ดระบบ จ ดระบบ สว สด การ บ คลากร หน.งาน/ ผ บ งค บบ ญชา องค กร ความจ าเป น (Training Need) ความต องการใน การฝ กอบรม ความร ในองค กร (หมวด.2) ก าหนดค ณล กษณะและ ท กษะท จ าเป น HR 3 สร างความก าวหน าในการท างานให ช ดเจน พ ฒนาบ คลากร ทางการ/ไม ทางการ HR 3 ส งเสร มน าไปปฏ บ ต ประเม นผลประส ทธ ผลการฝ กอบรม - ผลการปฏ บ ต งานของบ คคล - ผลการด าเน นงานขององค กร HR 5 ประเม นผล จ ดล าด บ ความส าค ญ ปร บปร ง ท างานตามแผนปฏ บ ต งาน (หมวด 2) สมด ลท งความต องการองค กรและความ ต องการบ คลากร (หมวด 5.) HR สอดคล อง ก บผลล พธ องค กร การพ ฒนาบ คลากร และภาวะผ น า

27 ข อแนะน าการด าเน นการ หมวด 5 HR ม จ ดเน น 3 เร อง ค อ ม กระบวนการ ก าหนดป จจ ย ม การว เคราะห ป จจ ย และม การปร บปร ง ป จจ ย ซ งป จจ ยท ก าหนดต องครอบคล มท งป จจ ยท สร าง แรงจ งใจและป จจ ยท สร าง บรรยากาศในการท างาน HR 2 ให ส วนราชการใช แนวทางการประเม นผลตามแนวทางของ ก.พ. ท ใช ในการเล อนข น เง นเด อนประจ าป แต จ ดม งเน นอย ท การแจ งผลการปฏ บ ต งานให บ คลากรทราบ และให ส วนราชการเก บหล กฐานท สะท อนให เห นว าม การแจ งผล ซ งในแบบการแจ งผลกล บต องม ส วนของข อแนะน าให บ คลากรปร บปร งการปฏ บ ต งานด วย HR 3 HR 3 เป นการน าแผนท ก าหนดไว ตาม SP 2 มาส การปฏ บ ต ด งน น ส วนราชการ ต อง ม แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ม แผนปฏ บ ต การประจ าป และ ม แผนพ ฒนาบ คลากร (ม งเน นการพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร) ส วนราชการต องม การส ารวจความพ งพอใจของบ คลากรต อภาพรวมการพ ฒนา บ คลากรขององค กร ไม ใช เพ ยงแค ส ารวจความพ งพอใจท ใช ว ดในการอบรมแต ละคร ง HR ท มาของ HR เพ อให เก ดความค มค าในการใช งบประมาณส าหร บการพ ฒนาบ คลากร ด งน นจ งต องการส งเสร มให ส วนราชการจ ดท าระบบค ณภาพภายในของการฝ กอบรมข น เพ อให ม นใจว าการฝ กอบรมจะเป นไปตามมาตรฐานท ส วนราชการก าหนด HR 5 แผนการสร างความก าวหน าจะเป นค ณล กษณะเฉพาะของแต ละส วนราชการท ก าหนด เพ มเต มจากมาตรฐานท ก.พ. ก าหนด โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให บ คลากรเห นภาพ ความก าวหน าของตนเองได อย างช ดเจน ซ งจะท าให ม ผลต อการพ ฒนาตนเอง ต วอย าง HR หล กเกณฑ การประก นค ณภาพของการฝ กอบรม บทน า เหต ผลความจ าเป นท ต องม การก าหนดหล กเกณฑ และค าน ยามหร อขอบเขตของหล กส ตรการฝ กอบรมท ต อง ด าเน นการตามหล กเกณฑ ว ตถ ประสงค ก าหนดว ตถ ประสงค ของการจ ดท าหล กเกณฑ หล กเกณฑ การประก นค ณภาพ ให ก าหนดหล กเกณฑ กลางท จะใช ร วมก นในหน วยงาน รวมถ งว ธ การประเม นประส ทธ ผลการอบรม เช น เน อหาหล กส ตร เน อหาหล กส ตรต องสอดคล องก บว ตถ ประสงค และสามารถบรรล เป าหมายท ก าหนด ความเหมาะสมผ เข าร บการอบรม การจ ดอบรมในร ปแบบการอภ ปราย ต องม ผ เข าอบรมไม เก น 20 คน ผ เข าร บการอบรมต องม ความร พ นฐานหร อปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บ หล กส ตรน น ๆ ค ณสมบ ต ของว ทยากร ว ทยากรต องเป นผ ท ม ความร หร อประสบการณ ตรงก บหล กส ตรท อบรม และต องม ประสบการณ ในด านน น ๆ อย างน อย 5 ป เทคน คการฝ กอบรม ในการอบรมแต ละหล กส ตรต องม ส ดส วนของการบรรยาย และ Workshop เป น 60:0 สถานท ใช อบรม การจ ดสถานท อบรมต องให เหมาะสมก บห วข อการอบรมหร อก จกรรมท ใช การว ดและประเม นผลการฝ กอบรม ในการอบรมแต ละหล กส ตรต องม การว ดผลความร ความเข าใจของผ เข าร บ การอบรมก อนเร มการอบรมท กคร ง (Pretest)

28 ต วอย าง HR 5

29 การวางแผนพ ฒนาพน กงานรายบ คคล หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ (Process Management) รห ส แนวทางการด าเน นการ การออกแบบกระบวนการ PM ส วนราชการต องก าหนดกระบวนการท สร างค ณค าจากย ทธศาสตร พ นธก จ และความต องการของ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยเพ อให บรรล ว ส ยท ศน ของส วนราชการ PM 2 ส วนราชการต องจ ดท าข อก าหนดท ส าค ญของกระบวนการท สร างค ณค าจากความต องการของ ผ ร บบร การ ผ ม ส วนได ส วนเส ย ข อก าหนดด านกฎหมาย และข อก าหนดท ส าค ญท ช วยว ดผลการ ด าเน นงาน และ/หร อปร บปร งการด าเน นงานให ม ประส ทธ ภาพและความค มค า PM 3 ส วนราชการต องออกแบบกระบวนการจากข อก าหนดท ส าค ญใน PM 2 และน าป จจ ยท เก ยวข องท ส าค ญ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพ อให เก ดประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานและปร บปร ง กระบวนการอย างต อเน อง PM ส วนราชการต องม ระบบรองร บภาวะฉ กเฉ นต าง ๆ ท อาจเก ดข นและม ผลกระทบต อการจ ดการ กระบวนการ เพ อให ส วนราชการจะสามารถด าเน นงานได อย างต อเน อง การจ ดการและปร บปร งกระบวนการ PM 5 ส วนราชการต องก าหนดมาตรฐานการปฏ บ ต งาน ของกระบวนการท สร างค ณค า และกระบวนการ สน บสน น โดยม ว ธ การในการน ามาตรฐานการปฏ บ ต งานด งกล าวให บ คลากรน าไปปฏ บ ต เพ อให บรรล ผลตามข อก าหนดท ส าค ญ PM 6 ส วนราชการต องม การปร บปร งกระบวนการท สร างค ณค าและกระบวนการสน บสน น เพ อให ผลการ ด าเน นการด ข นและป องก นไม ให เก ดข อผ ดพลาด การท างานซ า และความส ญเส ยจากผลการ ด าเน นการ

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด..

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. แบบประเม น การพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อม ขององค กรปกครองส วนท องถ น ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. ประเด นการประเม น หมวด 1 การนาองค กร 1. องค กรปกครองส วนท องถ นม การกาหนดว ส ยท ศน ค าน ยม

More information

การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ 2556 (PMQA) การประช มคณะทางาน PMQA ระด บกระทรวง คร งท 1/2556 26 ธ นวาาคม 2555

การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ 2556 (PMQA) การประช มคณะทางาน PMQA ระด บกระทรวง คร งท 1/2556 26 ธ นวาาคม 2555 การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ 2556 (PMQA) การประช มคณะทางาน PMQA ระด บกระทรวง คร งท 1/2556 26 ธ นวาาคม 2555 1 ระเบ ยบวาระการประช ม คณะทางาน PMQA ระด บกระทรวง ว นพ ธท 26 ธ นวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.30-14.30

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แนวทางการตรวจประเม นต วช ว ดเร อง การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA)

แนวทางการตรวจประเม นต วช ว ดเร อง การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร การถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมายของระด บองค กรส ระด บบ คคล-IPA การบร หารความเส ยง-RM หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร การจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ-IT การจ ดการความร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

หล กการของเกณฑ ค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA Criteria)

หล กการของเกณฑ ค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA Criteria) โครงการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ () ป พ.ศ. 2550 Module 4 หล กการของเกณฑ ค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ( Criteria) Module 4 Module 4 หล กการของเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ( Criteria) 4.1 ค าน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แบบฟอร มรายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

แบบฟอร มรายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ตารางสร ปผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย (...) รอบ 6 เด อน กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ( ) รอบ 1 เด อน ต วช ว ดผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แนวทางปฏ บ ต เร อง การบร หารความเส ยง ของหน วยงานในส งก ด ตร. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ ตร.

แนวทางปฏ บ ต เร อง การบร หารความเส ยง ของหน วยงานในส งก ด ตร. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ ตร. แนวทางปฏ บ ต เร อง การบร หารความเส ยง ของหน วยงานในส งก ด ตร. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ ตร... ๑. แนวทางปฏ บ ต น ใช ประกอบการปฏ บ ต ตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และประเม นผลการปฏ บ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได

๑. จ านวนเกษตรกรท ได ร บการ ส งเสร ม พ ฒนาการผล ตและการ จ ดการ ๒. ร อยละของผ ท ได ร บการถ ายทอด เทคโนโลย สามารถน าไปปฏ บ ต ได แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมหม อน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เกษตรกรได ร บการพ ฒนาและ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท 1 หน าท 1 ช อส วนราชการ : กรมท ด น กระทรวงมหาดไทย ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาระบบการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด นเพ อความม นคงในการถ อครองท ด น องค ความร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information