วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน 2555

Size: px
Start display at page:

Download "วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน 2555"

Transcription

1 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ.2555 ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน 2555 ว ตถ ประสงค เพ อเผยแพร ผลงานว ชาการสาขาว ชาทางการศ กษา การว จ ยและพ ฒนา การว จ ยปฏ บ ต การแบบม ส วนร วม การพ ฒนานว ตกรรมด านการบร หารและพ ฒนา และการจ ดการความร ต พ มพ เผยแพร ในร ปแบบบทความว จ ย บทความว ทยาน พนธ บทความว จารณ หน งส อ และบทความท วไป เจ าของ ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ตำาบลตลาด อำาเภอเม อง จ งหว ดมหาสารคาม โทรศ พท ต อ 105 ภายใน 6047 โทรสาร ท ปร กษา รองศาสตราจารย ดร.ประว ต เอราวรรณ คณบด คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม รองศาสตราจารย ดร.บ ญชม ศร สะอาด อาจารย ด เด นแห งชาต ป 2548 บรรณาธ การ รองศาสตราจารย ดร.ฉลาด จ นทรสมบ ต ผ ช วยบรรณาธ การ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ช ยย ทธ ศ ร ส ทธ อาจารย ดร.ส ธรรม ธรรมท ศนานนท กองบรรณาธ การ ศาสตราจารย ดร.พจน สะเพ ยรช ย สำาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (สาขาการศ กษา), ศาสตราจารย ดร.เกร ยงศ กด เจร ญวงศ ศ กด สถาบ นอนาคตศ กษาเพ อการพ ฒนา, ศาสตราจารย ดร.ธ ระ ร ญเจร ญ มหาว ทยาล ยวงษ ชวล ตก ล, Professor Dr. Gary Price University of Wisconsin-Madison, USA., Prof. Dr. Marilyn Waring Deakin University, Australia, รองศาสตราจารย ดร.น ตย บ หงามงคล มหาว ทยาล ยขอนแก น, รองศาสตราจารย ดร.นาร ร ตน ร กว จ ตรก ล, ผ ช วยศาสตราจารย ดร.กาญจน เร องมนตร, อาจารย ดร.โกว ฒน เทศบ ตร, อาจารย ดร.อำานาจ ชนะวงศ, อาจารย ดร.ธ ชช ย จ ตรน นท, อาจารย ดร.ส รเชต น อยฤทธ, อ.ดร.พชรว ทย จ นทร ศ ร ส ร, และ อาจารย ไพบ ลย อน ฤทธ เลขาน การ อาจารย ดร.ธ ชช ย จ ตรน นท, อาจารย ดร.มน ญ เพชรม แก ว, อ.ดร.แก วเว ยง นำานาผล, อาจารย สมหมาย จ นทะกล, นางร งท พย ส งพร, และ นางสาวนฤมล ช วยกลาง เหร ญญ ก ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ธร นธร นามวรรณ และ นางสาวร ตนา บ ญบ ตตะ บทความท ต พ มพ เผยแพร ในวารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม เป นความค ดเห นของผ น พนธ กองบรรณาธ การไม จำาเป นต องเห นด วยเสมอไป ราคาปก 80 บาท Web site: พ มพ ว นท ก มภาพ นธ

2 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 4 Number 1 January - April 2012 ผ ทรงค ณว ฒ ประจำาวารสาร ศาสตราจารย ดร.พจน สะเพ ยรช ย สำาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (สาขาการศ กษา) ศาสตราจารย ดร.เกร ยงศ กด เจร ญวงศ ศ กด สถาบ นอนาคตศ กษาเพ อการพ ฒนา ศาสตราจารย ดร.ธ ระ ร ญเจร ญ มหาว ทยาล ยวงษ ชวล ตก ล ศาสตราจารย ดร.ช ยยงค พรหมวงศ มหาว ทยาล ยอ สส มช ญ ศาสตราจารย ดร.ดวงเด อน พ นธ มนาว น สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ศาสตราจารย ดร.ส ท ศน ยกส าน มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ศาสตราจารย ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ ว ทยาล ยบ ณฑ ตเอเช ย ศาสตราจารย ดร.ช ต มา ส จจาน นท มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช ศาสตราจารย ดร.ไพฑ รย ส นลาร ตน มหาว ทยาล ยธ รก จบ ณฑ ต ศาสตราจารย ดร.ส ชาต ประส ทธ ร ฐส นธ ว ทยาล ยปท มธาน ท มผ ทรงค ณว ฒ บรรณาธ การประจำาวารสารชาวต างประเทศ Prof. Dr. Marilyn Waring Prof. Dr. Matthew H.S.Kuofie Prof. Dr. Gary Price Prof. Dr. Patricia Klass Asst. Prof. Dr.Richard Smith Deakin University, Australia University of Michigan, USA. University of Wisconsin-Madison, USA Illinois State University, USA Nanyang Technical University, Singapore ผ ทรงค ณว ฒ ตรวจสอบทางว ชาการ ศาสตราจารย ดร.สำาเร ง บ ญเร องร ตน มหาว ทยาล ยวงษ ชวล ตก ล รองศาสตราจารย ดร.บ ญชม ศร สะอาด มหาว ทยาล ยมหาสารคาม รองศาสตราจารย ดร.ส นทร โคตรบรรเทา มหาว ทยาล ยราชภ ฎบ ร ร มย รองศาสตราจารย ดร.มนตร แย มกส กร มหาว ทยาล ยบ รพา รองศาสตราจารย ดร.สมทรง ส ขวณ ช รองศาสตราจารย ดร.รสส คนธ มกรมณ มหาว ทยาราชภ ฏมหาสารคาม มหาว ทยาล ยราชภ ฎสวนส น นทา รองศาสตราจารย ดร.ล กขณา สร ว ฒน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม รองศาสตราจารย ดร.ฉ นทนา บ ญบงกช มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ รองศาสตราจารย ดร.พ ศม ย ศร อำาไพ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม รองศาสตราจารย ดร.ร ตนะ บ งสน มหาว ทยาล ยนเรศวร รองศาสตราจารย พ ระว ฒ ส วรรณจ นทร สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ไพศาล ส วรรณน อย มหาว ทยาล ยขอนแก น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ศ ร ถ อาสนา มหาว ทยาราชภ ฏมหาสารคาม อาจารย ดร.ส นทรพจน ดำารงค พาณ ชย มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อาจารย ดร.พนาย ทธ เชยบาล มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน อาจารย ดร.ส ธรรม ธรรมท ศนานนท มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อาจารย ดร.ส รเชต น อยฤทธ มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 2

3 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ.2555 บทบรรณาธ การ วารสารการบร หารและพ ฒนา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ฉบ บน เผยแพร ในช วงเด อนมกราคม ถ ง เด อนเมษายน พ.ศ น บเป นฉบ บแรกของ ป ใหม ประกอบด วยบทความท งหมด 12 เร อง แบ งเป นบทความท วไปจำ านวน 1 เร อง บทความ ว จ ย 1 เร อง บทความว ทยาน พนธ จำานวน 9 เร อง และบทความว จารณ หน งส อจำานวน 1 เร อง ซ งฉบ บน น บเป นฉบ บแรกของการเข าส ป ท 4 ของการทำาวารสารการบร หารและพ ฒนา คณะ ศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ซ งกองบรรณาธ การได ปร บปร งท งด านเน อหาและ ค ณภาพของวารสารเร อยมา เพ อให ม ค ณภาพและเอ อประโยชน ต อผ อ านส งส ด กองบรรณาธ การขอขอบพระค ณผ ม ส วนเก ยวข องท กท าน ท ทำ าให วารสารการบร หาร และพ ฒนาฉบ บน เก ดข น ขอบค ณท กคำาต ชมและคำาแนะนำาเพ อการปร บปร งการดำาเน นการ จ ดทำาวารสารจากท านผ อ านท กท าน และกองบรรณาธ การพร อมท จะเป ดร บบรรดา น กว ชาการและน ส ตน กศ กษาท ต องการนำาเสนอผลงานว ชาการ ไม ว าจะเป นบทความท วไป บทความว จ ย บทความว ชาการ หร อบทว จารณ หน งส อ ท งจากภายในและจากภายนอก มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ด วยความย นด ย ง กองบรรณาธ การ รองศาสตราจารย ดร.ฉลาด จ นทรสมบ ต 3

4 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 4 Number 1 January - April 2012 สารบ ญ บทความท วไป การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม:ค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา น ร ชกร ทองน อย, ฉลาด จ นทรสมบ ต.9 บทความว จ ย การพ ฒนาน ส ตด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กาญจน เร องมนตร, ธร นธร นามวรรณ 29 บทความว ทยาน พนธ อนาคตภาพการจ ดการศ กษาขององค การบร หารส วนจ งหว ดกาฬส นธ ในทศวรรษหน า (พ.ศ ) สาขาว ชาการบร หารจ ดการการศ กษา คณะคร ศาสตร ป ท แล วเสร จ: ป พ.ศ ธนกร เช อจำาร ญ, ศ ร ถ อาสนา, ส บรรณ เอ ยมว จารณ 45 การม ส วนร วมของผ ปกครองในการบร หารการเร ยนร วมในโรงเร ยนแกนนำา จ ดการเร ยนร วม อำาเภอกระส ง ส งก ดสำาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 2 ดวงพร ส มะณ ย, ส นทร โคตรบรรเทา, น ว ฒน ก ลยพฤกษ การบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษา ส งก ดสำาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถม ศ กษาบ ร ร มย เขต 1 พน ส ด วงเอก, ส นทร โคตรบรรเทา, ปราน พ น จาร ว ฒนพ นธ...68 ความต องการการน เทศภายในกล มสาระการเร ยนร ศ ลปะของคร ในโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดสำาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 โสภณ ช มพลศ กด, ส นทร โคตรบรรเทา, ปราน พ น จาร ว ฒนพ นธ..85 การพ ฒนาบทเร ยนบนเคร อข ายอ นเตอร เน ตแบบม ลต ม เด ยด วยเทคน คสถานการณ จำาลอง ว ชาระบบไอซ ท พงษ ศ กด ผกามาศ, ปรางท พย เสยกระโทก, นพมาศส ร วงศ บา

5 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ.2555 การพ ฒนาร ปแบบการสอนการออกเส ยงภาษาไทย โดยใช ส ทอ กษรและปฏ ส มพ นธ สำาหร บ น กศ กษาจ น ล เซ น การเปร ยบเท ยบแรงจ งใจในการออกกำาล งกายและอ ตมโนท ศน ระหว างผ ท มาออกกำาล งกาย ในฟ ตเนส คล บ และลานก ฬา ในจ งหว ดมหาสารคาม ชาต เก ง ทองเกล ยว, ศ ร ศ กด จ นฤาไชย, ว โรจน ม ท ก นต การบร หารสถาบ นการอาช วศ กษาภายใต พระราชบ ญญ ต การอาช วศ กษา 2551 นฤมล ดวงแสง,สมาน อ ศวภ ม, อ ศวฤทธ อ ท ยร ตน กลย ทธ การบร หารค ณภาพงานว ชาการในสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดสำาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาอ บลราชธาน เขต 3 พงษ ศ กด ส ขพ ท กษ, ทองใบ ส ดชาร, บ ญชม ศร สะอาด..173 บทความว จารณ หน งส อ การจ ดการเคร อข าย : กลย ทธ สำาค ญส ความสำาเร จของการปฏ ร ปการศ กษา เกร ยงศ กด เจร ญวงศ ศ กด : ผ เข ยนและบรรณาธ การ น ร ชกร ทองน อย, ฉลาด จ นทรสมบ ต : ว จารณ หน งส อ

6 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 4 Number 1 January - April 2012 Contents General Articles Evaluation on the 3 rd Round of ONESQA : Educational Quality and Standard Nirunchakorn Tongnoy, Chalard Chamtarasombat 9 Research Articles Developing Students on Educational Quality Assurance, Faculty of Education, Mahasarakham University Karn Ruangmontri, Tharinthorn Namwan.29 Thesis Articles The scenario situation in the educational management of Kalasin provincial administrative organization in the next decade ( ) Thanakorn Chuaejamroon, Siri Thee-asana, SubaanI eamvijarn...45 The Parents PartIcipation in Mainstreming Administration in the Hardcore Schools in Krasang District Under the Office of Buriram Primary Education Service Area 2 Duangporn Sumanee, Sunthorn Kohtbantau, Niwat Kalyaphruek...55 Academic Administration of Administrators under Buriram Primary Education Service Area Office 1 Panat Duang-ek, Sunthorn Kohtbantau, Praneephan Jaruwatanaphan...68 The Needs for Internal Supervision on Art Subjects of Teachers in Secondary Schools under the Jurisdichon of The Office of Secondary Education Service Area 32 Sopon Chumponsak, Sunthorn Kohtbantau, Praneephan Jaruwatanaphan...85 Development of a Multimedia Web-Based Instruction Lesson Using Simulation Technique on the Topic of ICT System Phongsak Phakamach, prangtip Soeykrathoke

7 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ.2555 A Development of Thai Language Pronouncing Instructional Model using Phonetic Alphabet and Personal Interaction for Chinese students Lu Sheng Comparisions of Physical Exercise Motivations and Self-concepts between Those Having Exercise in the Fitness Clubs and on the Sports Lawns in Changwat Maha Sarakham Chatkeng Thongkliao, Sirisak Chanluechai, Wiroj Muthukan.143 Management Institute of Vocational Education under the Vocational Education Act of Narumon Dongsang,Saman Ausavapum, Ausalit Authirud, The Strategies of Quality Management for Academic affairs in Basic Schools Under Jurisdiction of the Office of Ubon Ratchathani Primary Education Area 3 Pongsak Sookpithak, Thongbai Sudcharee, Boonchom Sirsa- ad.173 Book Review Network Management : Strategic importance to the success of education reform Kriengsak Chareonwongsak : principle writer Nirtchakorn Thongnoy, Chalard Chantarasombat : to adjudge

8 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 4 Number 1 January - April

9 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 3 ฉบ บท 3 ก นยายน ธ นวาคม พ.ศ การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม: ค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา Evaluation on the 3 rd Round of ONESQA : Educational Quality and Standard น ร ชกร ทองน อย 1, ฉลาด จ นทรสมบ ต 2 Niratchakorn Tongnoi 1, Chalard Chamtarasombat 2 พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ ในหมวดท 6 ว าด วยมาตรฐานและการประก นค ณภาพการศ กษา (มาตรา47 51) โดยท มาตรา 47 กำาหนดให ม ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อพ ฒนาระบบค ณภาพและ มาตรฐานการศ กษาท กระด บ ประกอบด วยระบบการประก นค ณภาพภายในและระบบการ ประก นค ณภาพภายนอก ส วนระบบหล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษาให เป น ไปตามท กำาหนดในกฎกระทรวง ในส วนท เก ยวก บสถานศ กษาโดยตรงกำาหนดไว ในมาตรา 48 ว าให สถานศ กษาจ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา เป นส วนหน งของ กระบวนการบร หารการศ กษาท ต องดำาเน น การอย างต อเน องโดยม การจ ดทำารายงานเผย แพร ต อสาธารณชน เพ อนำาไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาอ กท งเพ อรองร บ การประเม นค ณภาพภายนอก มาตรา 49 ให ม สำาน กงานร บรองมาตรฐานและการประเม น ค ณภาพการศ กษาม ฐานะเป นองค กรมหาชนทำาหน าท พ ฒนาเกณฑ ว ธ การประเม นค ณภาพ ภายนอกและทำาการประเม นผลการจ ดการศ กษาเพ อให ม การตรวจสอบค ณภาพของสถาน ศ กษา โดยคำาน งถ งความม งหมายและหล กการและแนวการจ ดการศ กษาในแต ละระด บตาม ท กำาหนดไว ในพระราชบ ญญ ต น ให ม การประเม นค ณภาพภายนอกของสถานศ กษาท กแห ง อย างน อยหน งคร งในท ก 5 ป น บต งแต การประเม นคร งส ดท ายและเสนอผลการประเม นต อ หน วยงานท เก ยวข องและสาธารณชน (สำาน กงานปฏ ร ปการศ กษา :2542) 1 น ส ตปร ญญาเอก สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 2 รองศาสตราจารย ดร., คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 1 Ed.D. Candidate in Administration and Development, 9Faculty of Education, Mahasarakham University 2 Associate Professor Dr., Faculty of Education, Mahasarakham University

10 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 4 Number 1 January - April 2012 กฎกระทรวงว าด วยระบบหล กเกณฑ และว ธ ประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ ประกาศใช ในว นท 11ม นาคม 2553 เหต ผลในการประกาศใช กฎกระทรวงฉบ บน ค อโดย มาตรา 47 แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ บ ญญ ต ให ม ระบบการประก น ค ณภาพการศ กษาซ งประกอบด วยระบบการประก นค ณภาพภายในและระบบการประก น ค ณภาพภายนอก เพ อพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ การประก นค ณภาพการศ กษา หมายถ ง การดำาเน นการเก ยวก บการ กำาหนดมาตรฐานค ณภาพการศ กษาและ กระบวนการตรวจสอบหร อการประเม นว า เป นไปตามมาตรฐานค ณภาพการศ กษามาก น อยเพ ยงไร (Murgatroyd,Stephen and Morgan,Colin 1994 : 45) เมอร กาทรอยด และ มอร แกน (Murga troyd & Morgan 1994) ได จำาแนก ล กษณะเด นของการประก นค ณภาพทางการ ศ กษาไว 5 ประการ 1. มาตรฐานการศ กษากำาหนดโดยผ เช ยวชาญภายนอก 2. มาตรฐานเข ยนในร ปของความ คาดหว งท โรงเร ยนจะต องบรรล ถ ง 3. มาตรฐานต องสามารถประเม นได โดยใช เกณฑ ท เป นปรน ย 4. มาตรฐานต องใช อย างเสมอภาค ไม ม การยกเว นโดยปราศจากเหต ผลสมควร 5. การประก นค ณภาพการศ กษา จะประกอบด วยการตรวจสอบและทบทวน 10 (Audit and Review) การทดสอบด วยแบบ ทดสอบมาตรฐาน และการประเม นค ณภาพ การศ กษา การประก นค ณภาพการศ กษา ม ความสำาค ญ 3 ประการ ค อ 1. ทำาให ประชาชนได ร บข อม ล ค ณภาพการศ กษาท เช อถ อได เก ดความเช อ ม นและสามารถต ดส นใจเล อกใช บร การท ม ค ณภาพมาตรฐาน 2. ป องก นการจ ดการศ กษาท ไม ม ค ณภาพซ งจะเป นการค มครองผ บร โภคและ เก ดความเสมอภาคในโอกาสท จะได ร บการ บร การการศ กษาท ม ค ณภาพอย างท วถ ง 3. ทำาให ผ ร บผ ดชอบในการจ ดการ ศ กษาม งบร หารจ ดการศ กษาส ค ณภาพและ มาตรฐานอย างจร งจ ง ซ งม ผลให การศ กษาม พล งท จะพ ฒนาประชากรให ม ค ณภาพอย าง เป นร ปธรรมและต อเน อง การประก นค ณภาพการศ กษา เก ยว ข องก บการดำาเน นการท สำาค ญ 3 ข น ตอนด งน

11 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ การควบค มค ณภาพ (Quality Control) เป นการกำาหนดมาตรฐานค ณภาพ การศ กษาเพ อให สถานศ กษาตลอดจนหน วย งานท เก ยวข องใช เป นเป าหมายและเป น เคร องม อในการพ ฒนาซ งหล กปฏ บ ต ท วไป มาตรฐานจะกำาหนดโดยองค คณะบ คคล ผ เช ยวชาญหร อผ ม ประสบการณ (Murga troyd,stephen and Morgan,Colin 1994 : 45) 2. การตรวจสอบค ณภาพ (Quality Audit) เป นการตรวจสอบและต ดตามผล การดำาเน นการจ ดการศ กษาว าเป นไปตาม มาตรฐานค ณภาพการศ กษาท กำาหนดข น มากน อยเพ ยงไร และม ข นตอนการดำาเน น การท จะทำาให เช อถ อได หร อไม ว าการจ ดการ ศ กษาจะเป นไปอย างม ค ณภาพ 3. การประเม นค ณภาพ (Quality Assessment) เป นการประเม นค ณภาพของ สถานศ กษาโดยบ คลากรของสถานศ กษา หร อโดยหน วยงานท กำาก บด แลในเขตพ นท และหน วยงานต นส งก ดในส วนกลางท ม หน าท กำาก บด แลสถานศ กษา ท งน การตรวจสอบและประเม นค ณ ภาพน จะกระทำาอย างเป นระบบ โดยม กฎ เกณฑ และแนวทางการดำาเน นการท ช ดเจน ม การนำาผลการประเม นในท กข นตอนมาใช เพ อการวางแผน ออกแบบ และการปฏ บ ต 11 เพ อให เก ดการ ปร บปร งพ ฒนาค ณภาพอย าง ต อเน อง (Continuous Improvement) สำาน กงานร บรองมาตรฐานและการ ประเม นค ณภาพการศ กษา(สมศ.) ได ดำาเน น การประเม นค ณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ ) และประเม นค ณภาพภายนอก รอบสอง (พ.ศ ) เสร จส นไป แล ว ขณะน อย ระหว างการประเม นค ณภาพ ภาย นอกรอบสาม (พ.ศ ) ซ ง ในการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ย ง คงหล กการสำาค ญของการประเม นค ณภาพ ภายนอก ซ งสอดคล องก บกฎกระทรวงว า ด วยระบบหล กเกณฑ และว ธ การประก น ค ณภาพการศ กษา พ.ศ หมวด 3 ท ได ระบ ว าการประก นค ณภาพภายนอกให คำาน ง ถ งจ ดม งหมายและหล กการ ด งน 1. เพ อให ม การพ ฒนาค ณภาพการ ศ กษา 2. ย ดหล กความเท ยงตรง เป นธรรม และโปร งใส ม หล กฐานข อม ลตามสภาพ ความเป นจร งและม ความร บผ ดชอบท ตรวจ สอบได 3. สร างความสมด ลระหว างเสร ภาพ ทางการศ กษาก บจ ดม งหมายและหล กการ ศ กษาของชาต โดยให ม เอกภาพเช งนโยบาย ซ งสถานศ กษาสามารถกำาหนดเป าหมาย เฉพาะและพ ฒนาค ณภาพการศ กษาให เต ม

12 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 4 Number 1 January - April 2012 ตามศ กยภาพของสถานศ กษาและผ เร ยน 4. ส งเสร ม สน บสน น และร วมม อก บ สถานศ กษาในการพ ฒนาระบบการประก น ค ณภาพภายในของสถานศ กษา 5. ส งเสร มการม ส วนร วมในการ ประเม นค ณภาพ และพ ฒนาการจ ดการ ศ กษาของร ฐ เอกชน องค กรปกครองส วนท อง ถ น บ คคล ครอบคร ว องค กรช มชน องค กร ว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการ และสถาบ นส งคมอ น 6. คำาน งถ งความเป นอ สระ เสร ภาพ ทางว ชาการ เอกล กษณ ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าหมายของสถาน ศ กษานอกจากน กฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการ ศ กษา พ.ศ กำาหนดให สมศ.ทำาการ ประเม นค ณภาพภายนอกสถานศ กษาแต ละ แห งตามมาตรฐานการศ กษาของชาต และ ครอบคล มหล กเกณฑ ในเร องต างๆ ด งน 1) มาตรฐานว าด วยผลการจ ดการ ศ กษาในแต ละระด บและประเภทการศ กษา 2) มาตรฐานท ว าด วยการบร หาร จ ดการศ กษา 3) มาตรฐานท ว าด วยการจ ดการ เร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสำาค ญ 4) มาตรฐานท ว าด วยการ ประก นค ณภาพภายใน การประเม นค ณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ ) ระด บการ ศ กษาข นพ นฐาน ได ม การพ ฒนาต วบ งช 3 กล มต วบ งช ค อ กล มต วบ งช พ นฐาน กล ม ต วบ งช อ ตล กษณ และกล มต วบ งช มาตรการ ส งเสร ม ให สอดคล องก บกฎกระทรวงว าด วย ระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพ การศ กษา พ.ศ ข อ 38 ซ งกำาหนดให สำาน กงานทำาการประเม นค ณภาพภายนอก สถานศ กษาแต ละแห งตามมาตรฐานการ ศ กษาของชาต และครอบคล มหล กเกณฑ ในเร องด งต อไปน ค อ 1) มาตรฐานท ว าด วย ผลการจ ดการศ กษาในแต ละระด บและ ประเภทการศ กษา 2) มาตรฐานท ว าด วยการ บร หารจ ดการศ กษา 3) มาตรฐานท ว าด วย การจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป น สำาค ญ และ 4) มาตรฐานท ว าด วยการประก น ค ณภาพภายใน ด งน 12

13 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ.2555 กล มต วบ งช พ นฐาน กล มต วบ งช อ ตล กษณ กล มต วบ งช มาตรการ ส งเสร ม ต วบ งช มาตรฐานตาม กฎกระทรวงฯ 1. ผ เร ยนม ส ขภาพกายและส ขภาพจ ตท ด 2. ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมปละค าน ยมท พ งประสงค มาตรฐานท 1 3.ผ เร ยนม ความใฝ ร และเร ยนร อย างต อเน อง ผลการจ ดการศ กษา 4. ผ เร ยนค ดเป น ทำาเป น 5. ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของผ เร ยน 6. ประส ทธ ผลของการจ ดการเร ยนการสอน มาตรฐานท 3 ท เน นผ เร ยนเป นสำาค ญ การจ ดการเร ยน การสอนท เน น 7. ประส ทธ ภาพของการบร หารจ ดการ และพ ฒนาสถานศ กษา 8. พ ฒนาการของการประก นค ณภาพภายใน โดยสถานศ กษาและต นส งก ด 9. ผลการพ ฒนาให บรรล ตามปร ชญา ปณ ธาน พ นธก จ และว ตถ ประสงค ของการจ ดต ง สถานศ กษา 10. ผลการพ ฒนาตามจ ดเน นและจ ดเด นท ส งผลสะท อนเป นเอกล กษณ ของสถานศ กษา 11. ผลการดำาเน นงานโครงการพ เศษเพ อ ส งเสร มบทบาทของสถานศ กษา 12. ผลการส งเสร มพ ฒนาสถานศ กษาเพ อ ยกระด บมาตรฐาน ร กษามาตรฐาน และพ ฒนา ส ความเป นเล ศ ท สอดคล องก บแนวทาง การปฏ ร ปการศ กษา 13 ผ เร ยนเป นสำาค ญ มาตรฐานท 2 การบร หาร จ ดการศ กษา มาตรฐานท 4 การประก น ค ณภาพภายใน มาตรฐานท 1 ผลการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 1 ผลการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 2 การบร หารจ ดการ ศ กษา ท มา : สำาน กงานร บรองมาตรฐานและการประเม นค ณภาพการศ กษา(องค การมหาชน)

14 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 4 Number 1 January - April 2012 การร บรองมาตรฐานระด บการศ กษา ข นพ นฐาน การร บรองมาตรฐานค ณภาพของ สถานศ กษารอบสาม (พ.ศ ) ระด บการศ กษาข นพ นฐานจะพ จารณาข อม ล จากการประเม นต วบ งช ท เช อมโยงไปส การ ร บรองมาตรฐานค ณภาพของสถานศ กษา ด งน 1. การให คะแนนรายต วบ งช การประเม นค ณภาพภายนอกรอบ สาม (พ.ศ ) ระด บการศ กษาข น พ นฐาน กำาหนดให ม ต วบ งช พ นฐาน จำานวน 8 ต วบ งช ม ค าน ำาหน กรวม 80 คะแนน (โดย ต วบ งช ท 1-4 และต วบ งช ท 6 ม ค าน ำาหน ก 10 คะแนน ต วบ งช ท 5 ม ค าน ำาหน ก 20 คะแนน และต วบ งช ท 7 8 ม ค าน ำาหน ก 5 คะแนน) ต วบ งช อ ตล กษณ ม จำานวน 2 ต วบ งช ม ค าน ำา หน ก 10 คะแนน (แต ละต วบ งช ม ค าน ำาหน ก ำาหน ก 5 คะแนน) และต วบ งช มาตรการส งเสร ม ม จำานวน 2 ต วบ งช ม ค าน ำาหน ก 10 คะแนน (แต ละต วบ งช ม ค าน ำาหน ก ำาหน ก 5 คะแนน) 2. การคำานวณผลการประเม น ผลการประเม นค ณภาพภายนอก น นนำาเสนอโดยคำานวณผลเป นรายต วบ ง ช และแยกตามแต ละประเภท ของต วบ งช โดยพ จารณาจากค าเฉล ยผลการประเม น ในแต ละต วบ งช ในการคำานวณทศน ยม ใช 14 ทศน ยม 2 ตำาแหน ง หากทศน ยมตำาแหน ง ท สามม ค าต งแต.005 ข นไปให ป ดข น และ นำาเสนอผลการประเม นในภาพรวมเพ อใช พ จารณา ต ดส นผลและร บรองมาตรฐาน ค ณภาพของสถานศ กษา 3. การต ดส นผลการประเม น ค ณภาพภายนอก เป นการนำาผลการประเม นมาเปร ยบ เท ยบเพ อพ จารณาระด บค ณภาพในการ จ ดการศ กษาของสถานศ กษา โดยกำาหนด ม ต ของการพ จารณาท งรายต วบ งช ประเภท ของต วบ งช และในภาพรวมท งในส วนของช องคะแนน และระด บค ณภาพ ด งน ช วงคะแนน ด มาก ด พอใช ควรปร บปร ง ต องปร บปร ง ระด บค ณภาพ 4. การร บรองมาตรฐานค ณภาพ การศ กษาของสถานศ กษา สถานศ กษาระด บการศ กษาข นพ น ฐานท จะได ร บการร บรองมาตรฐานค ณภาพ ในการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ ) ระด บการศ กษาข นพ น ฐานจาก สมศ. จะต องม ผลการประเม น

15 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ.2555 ค ณภาพภายนอกตามหล กเกณฑ ท สมศ. กำาหนด ด งน 1. การร บรองมาตรฐานระด บต วบ งช 1) ม คะแนนเฉล ยรวมต วบ งช พ น ฐาน ต งแต 4.00 คะแนนข นไป 2) ม ต วบ งช ย อยอย างน อย 20 ต วบ งช ท ต องม คะแนนแต ละต วบ งช ต งแต 3.75 คะแนนข นไป 3) ไม ม ต วบ งช ย อยต วใดม คะแนนต ำากว า 2.51 คะแนน 2. การร บรองมาตรฐานในภาพรวม 1) สถานศ กษาม ค าเฉล ยผล การประเม นค ณภาพภายนอกในระด บสถาน ศ กษาต งแต 4.00 คะแนนข นไป 2) สถานศ กษาม ค าเฉล ยผลการ ประเม นค ณภาพภายนอกในระด บด ข นไป (ม คะแนน ต งแต 3.75 คะแนนข นไป) ไม ต ำา ำา กว า 3 มาตรฐานใน 4 มาตรฐาน 3) สถานศ กษาไม ม มาตรฐาน ใดอย ในระด บปร บปร ง (ม คะแนนน อยกว า 2.51 คะแนน) การประเม นแบบโดดเด น เพ อข บเคล อนให สถานศ กษา สามารถพ ฒนาและเพ มพ นศ กยภาพตนเอง อย างต อเน องส ความเป นเล ศ จ งม แนวทาง การประเม นแบบโดดเด น เพ อสร างความ 15 ร วมม อ ช วยเหล อซ งก นและก น ก อให เก ด ความเข มแข งใน การจ ดการศ กษาในท ก ระด บ ซ งสถานศ กษาสามารถขอร บการ ประเม นแบบโดดเด นเพ มเต มได แนวทาง การประเม นค ณภาพของสถานศ กษาแบบ โดดเด น ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ค อ แนวทาง 1 ช วย 9 (1 สถานศ กษา ช วย 9 สถานศ กษา) กล าวค อ สถานศ กษาท ขอร บ การประเม นจะต องเป นแกนนำา ให สถาน ศ กษาท อย ในเคร อข ายการพ ฒนาอ ก 9 แห ง ให ก าวส สถานศ กษาท ม ค ณภาพและได ร บ การร บรองมาตรฐานจาก สมศ. จากการ ประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม โดยม เง อนไขในการขอร บการประเม น ด งน 1. เป นการประเม นระด บสถาน ศ กษาตามความสม ครใจ โดยสถานศ กษา เป นผ ขอร บการประเม นเอง 2. สถานศ กษาท ขอร บการประเม น จะต องได ร บการร บรองมาตรฐานค ณภาพ จาก สมศ. ท กระด บช น ท เป ดสอน และม ผล การประเม นในภาพรวมระด บด มากเท าน น จากการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ ) 3. สถานศ กษาท อย ในเคร อข ายการ พ ฒนาของสถานศ กษาท ขอร บการประเม น แบบโดดเด น ต องเป นสถานศ กษาท ม ผลการ ประเม นค ณภาพภายนอกรอบสอง ในระด บ

16 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 4 Number 1 January - April 2012 ควรปร บปร ง หร อระด บพอใช หร อระด บด เท าน น 4. สถานศ กษาท ขอร บการประเม น แบบโดดเด นจะได ร บการประเม นค ณภาพ ภายนอกรอบสามตามปกต ด งน น สถาน ศ กษาท ขอร บการประเม นแบบโดดเด นจะ ต องจ ดทำารายงานการประเม นตนเองให ครอบคล มประเด นตามแนวทางการขอร บ การประเม นแบบโดดเด น และตามมาตรฐาน ต วบ งช อ นๆ ท สถานศ กษาใช รายงานต อ หน วยงานต นส งก ดและจ ดส งมาย ง สมศ. เพ อร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบ สามตามปกต 5. สถานศ กษา จำานวน 9 แห ง ใน เคร อข ายการพ ฒนาของสถานศ กษาท ขอร บ การประเม นแบบโดดเด น จะได ร บการ ประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ตาม มาตรฐาน ต วบ งช และเกณฑ การพ จารณา ตามกรอบการประเม นค ณภาพภายนอกรอบ สามเช น เด ยวก บสถานศ กษาอ นๆ ซ งจะต อง ม ผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบ สามเพ มข น ครบท ง 9 แห ง 6. สถานศ กษาในเคร อข ายการ พ ฒนาของสถานศ กษาท ขอร บการประเม น แบบโดดเด นน น อาจจะเป นสถานศ กษา ในระด บการศ กษาเด ยวก น หร อต างระด บ ก นก ได เช น สถานศ กษาท ขอร บการประเม น 16 แบบโดดเด น ม สถานศ กษาในเคร อข ายการ พ ฒนาเป นศ นย พ ฒนาเด ก จำานวน 2 แห ง และเป นสถานศ กษาท จ ดการศ กษาในระด บ การศ กษาข นพ นฐาน จำานวน 7 แห ง เป นต น โดยจะต งอย ใน พ นท เด ยวก นหร อต าง พ นท ก นก ได การประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ ) ระด บการศ กษา อาช วศ กษา สมศ. ม แนวค ดและหล กการในการ ประเม นค ณภาพภายนอกตามเจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต โดย ม งเน นค ณภาพของผ เร ยนเป นหล ก เพ อให ความม นใจว าผ เร ยนจะได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพใกล เค ยงก นไม ว าจะอย ท องถ นใด ก ตาม โดยระบบการประก นค ณภาพเป น เคร องม อในการส งเสร ม และสน บสน นให ม การปร บปร งค ณภาพการศ กษาอย างต อ เน องและย งย น ท งน ได กำาหนดแนวค ดและ ท ศทางในการประเม นค ณภาพภายนอก ด านการอาช วศ กษาไว 6 ประเด น ค อ 1. ประเม นอ งเกณฑ ตามจ ดเน นของ สถานศ กษา 2. ประเม นค ณภาพภายนอก จากผลการจ ดการศ กษาเป นหล ก ตาม มาตรา 49 ของพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต โดยให น ำาหน ก ำาหน ก ร อยละ 75 และใช

17 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ.2555 ข อม ลเฉล ยย อนหล ง 3 ป 3. ประเม นโดย ว ธ การและข อม ลท งเช งปร มาณและเช ง ค ณภาพโดย พ ชญพ จารณ (peer review) 4. ประเม นโดยการย นย นรายงานการประเม น ตนเองท ถ กต องเช อถ อได เพ อกระต นให การ ประก นค ณภาพภายในม ความเข มแข งย ง ข น 5. ประเม นในเช งกระบวนการ โดยให น ำาหน กร อยละ 25 และให ความสำาค ญก บ คณะกรรมการสถานศ กษาผ บร หาร ค ณภาพ คร เคร องม ออ ปกรณ ค ณภาพและความ พร อมของผ เร ยน การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสำาค ญ การบร หารจ ดการแบบฐาน โรงเร ยน และการประก นค ณภาพภายใน 6. ลดจำานวนต วบ งช และจำานวนมาตรฐาน สำาหร บการประเม นค ณภาพภายนอก โดย ถ ายโอนต วบ งช และมาตรฐานเก ยวก บป จจ ย นำาเข าและกระบวนการให อย ในระบบการ ประก นค ณภาพภายในตามกฎกระทรวงว า ด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก น ค ณภาพการศ กษา พ.ศ ข อ 38 กำาหนดให สมศ. ทำาการประเม นค ณภาพ ภายนอกให ครอบคล มหล กเกณฑ ในเร องต อ ไปน ค อ 1) มาตรฐานท ว าด วยผลการจ ดการ ศ กษาในแต ละระด บและประเภทการศ กษา 2) มาตรฐานท ว าด วยการบร หารจ ดการ ศ กษา 3) มาตรฐานท ว าด วยการจ ดการ เร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสำาค ญ และ 4) มาตรฐานท ว าด วยการประก นค ณภาพ ภายในซ งการประเม นรอบสามได ม การพ ฒนา ต วบ งช 3 กล ม ค อ กล มต วบ งช พ นฐาน กล มต ว บ งช อ ตล กษณ และกล มต วบ งช มาตรการส ง เสร ม จำานวน 18 ต วบ งช ด งตาราง 17

18 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 4 Number 1 January - April 2012 กล มต วบ งช พ นฐาน ต วบ งช มาตรฐาน ตามกฎกระทรวงฯ 1. ผ สำาเร จการศ กษาได งานทำาหร อประกอบอาช พ อ สระในสาขาท เก ยวข องภายใน 1 ป 2. ผ เร ยนม ความร และท กษะท จำาเป นในการทำางาน 3.ผ เร ยนท ผ านการทดสอบมาตรฐานทางว ชาช พจาก องค กรท เป นท ยอมร บ 4. ผลงานท เป นโครงงานทางว ชาช พ หร อส งประด ษฐ ผลการจ ดการศ กษา ของผ เร ยนท ได นำาไปใช ประโยชน 5. ผลงานท เป นนว ตกรรมส งประด ษฐ สร างสรรค หร อ งานว จ ยของคร ท ได นำาไปใช ประโยชน 6. ผลการให บร การว ชาการและว ชาช พท ส งเสร มการ พ ฒนาท กษะของผ เร ยน 7. ผ เร ยนได เร ยนร จากประสบการณ จร ง 8. ผลการปฏ บ ต หน าท ของคณะกรรมการและผ บร หารสถานศ กษา 8.1 ผลการปฏ บ ต หน าท ของคณะกรรมการสถาน ศ กษา 18 การจ ดการเร ยน การสอนท เน น ผ เร ยน เป นสำาค ญ 8.2 ผลการปฏ บ ต หน าท ของผ บร หารสถานศ กษา การบร หารจ ดการ 9. ผลการใช ระบบฐานข อม ลสารสนเทศในการ ศ กษา บร หารจ ดการ 10. ผลการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 11. ผลการบร หารความเส ยง 12. ผลการสร างการม ส วนร วมในการประก นค ณภาพ การประก นค ณภาพ 13. การพ ฒนาสถานศ กษาจากผลการประเม น ค ณภาพภายใน ภายใน

19 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ.2555 กล มต วบ งช อ ตล กษณ กล มต วบ งช มาตรการ ส งเสร ม 14. ผลการพ ฒนาตามปร ชญา ปณ ธาน พ นธก จ จ ด เน นและจ ดเด นของสถานศ กษา 14.1 ผลการพ ฒนาให บรรล เป าหมายตามปร ชญา ปณ ธาน พ นธก จ และว ตถ ประสงค การจ ดต ง สถานศ กษา 14.2 ผลการพ ฒนาตามจ ดเน นและจ ดเด นท ส งผล สะท อนเป นเอกล กษณ ของสถานศ กษา 15. ผลการพ ฒนา 16. ผลการพ ฒนา 19 ผลการจ ดการศ กษา ผลการจ ดการศ กษา 17.การพ ฒนาสถานศ กษาให เป นแหล งเร ยนร การบร หาร 18.การสร างการม ส วนร วมและการขยายโอกาส จ ดการศ กษา ทางการศ กษา ท มา : สำาน กงานร บรองมาตรฐานและการประเม นค ณภาพการศ กษา(องค การมหาชน) การร บรองมาตรฐานด านการอาช วศ กษา ในการประเม นค ณภาพภายนอก รอบสามด านการอาช วศ กษาได ม การกำาหนด หล กเกณฑ การประเม นผลการดำาเน นงาน ของสถานศ กษาแบ งออกเป น 2 ร ปแบบ ค อ การร บรองมาตรฐานด านการอาช วศ กษา และการประเม นแบบโดดเด น โดยม หล ก เกณฑ การพ จารณาด งน การร บรองมาตรฐานด านการ อาช วศ กษา การร บรองมาตรฐานค ณภาพของ สถานศ กษาอาช วศ กษา ซ งสถานศ กษาต อง ได ร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบ สามน น จะพ จารณาข อม ลจากการประเม น ต วบ งช ท เช อมโยงไปส การร บรองมาตรฐาน ค ณภาพของสถานศ กษาด งน 1. การประเม นระด บต วบ งช ต วบ งช ในการประเม นค ณภาพภาย นอกด านการอาช วศ กษารอบสาม กำาหนดให ค าน ำาหน กของท กต วบ งช เท าก นท งหมด โดย ให คะแนนจากการพ จารณาผลการดำาเน น งานจร งของสถานศ กษา โดยกำาหนดให ต วบ ง ช แต ละต วม คะแนนเต ม 5 คะแนน 2. การคำานวณผลการประเม น ผลการประเม นค ณภาพภายนอก ให นำาเสนอโดยการคำานวณผลรายต วบ ง ช คำานวณผลกล มของต วบ งช และคำานวณ ตามรายมาตรฐานของกฎกระทรวงฯ โดย

20 Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume 4 Number 1 January - April 2012 พ จารณาจากค าเฉล ยผลการประเม นใน แต ละต วบ งช ในการคำานวณทศน ยมให ใช ทศน ยม 2 ตำาแหน ง หากทศน ยมตำาแหน ง ท สามม ค าต งแต.005 ข นไปให ป ดข น นอก เหน อจากน ให ป ดเศษท ง นอกจากน ให นำาเสนอผลการประเม นในภาพรวมเพ อ ใช พ จารณาในการต ดส นผลและร บรอง มาตรฐานค ณภาพของสถานศ กษาด วย ด ง รายละเอ ยดในตาราง กล มประเภทของต วบ งช ต วบ งช ท คะแนนเต ม คะแนนท ได ผลรวมคะแนนต วบ งช พ นฐาน ผลคะแนนต วบ งช อ ตล กษณ ผลรวมคะแนนต วบ งช มาตรการส งเสร ม ภาพรวม ท มา : สำาน กงานร บรองมาตรฐานและการประเม นค ณภาพการศ กษา(องค การมหาชน) 3. การร บรองมาตรฐานค ณภาพของ สถานศ กษา สมศ. จะให การร บรองมาตรฐาน ค ณภาพสถานศ กษา เม อผลการจ ดการ ศ กษาของสถานศ กษาได มาตรฐานค ณภาพ สมศ. ตามเกณฑ ด งน 1) ผลรวมคะแนนการประเม นของ ท กต วบ งช ม ค าต งแต ร อยละ 70 ข นไป 2) ผลรวมคะแนนการประเม นของ ต วบ งช พ นฐาน (1-13) ม ค าต งแต ร อยละ 60 ข นไป 3) ผลการดำาเน นงานอย างน อย 16 ต วบ งช ม ค าคะแนนต งแต ร อยละ 50 ข นไป 20 การประเม นแบบโดดเด น เพ อข บเคล อนให สถานศ กษา สามารถพ ฒนาและเพ มพ นศ กยภาพตนเอง อย างต อเน อง ส ความเป นเล ศ จ งม แนวทาง การประเม นสถานศ กษาแบบโดดเด น เพ อ สร างความร วมม อ ช วยเหล อซ งก นและก น ก อให เก ดความเข มแข งในการจ ดการศ กษา ท กระด บ ซ งสถานศ กษาสามารถขอร บการ ประเม นเพ มเต มโดยม เง อนไขด งน แนวทาง 1 ช วย 9 (1 สถานศ กษา ช วย 9 สถาน ศ กษา) สถานศ กษาท ขอร บการประเม นจะ เป นแกนนำาให ก บสถานศ กษาท อย ในเคร อ ข ายการพ ฒนาอ ก 9 แห งก าวส สถานศ กษา

21 วารสารการบร หารและพ ฒนา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 4 ฉบ บท 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ.2555 ท ม ค ณภาพและได ร บการร บรองมาตรฐาน จาก สมศ. ในการประเม นค ณภาพภายนอก รอบสาม เง อนไข 1) เป นการประเม นระด บสถาน ศ กษาตามความสม ครใจ โดยสถานศ กษา เป นผ ขอร บการประเม นด วยตนเอง 2) สถานศ กษาท ขอร บการประเม น ต องได ร บการร บรองมาตรฐานจากการประ เม นค ณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ ) ของ สมศ. ในระด บด มากเท าน น 3) สถานศ กษาท ขอร บการประเม น แบบโดดเด นจะได ร บการประเม นค ณภาพ ภายนอกรอบสามตามปกต โดยร บการ ประเม นแบบโดดเด นเพ มเต ม ด งน น สถาน ศ กษาท ขอร บการประเม นย งต องจ ดทำา รายงานการประเม นตนเองให ครอบคล มตาม มาตรฐาน ต วบ งช อ นๆ เช นเด ยวก บท สถาน ศ กษาอ นรายงานต อหน วยงานต นส งก ดและ ส งมาย ง สมศ. เพ อร บการประเม นค ณภาพ ภายนอกรอบสามตามปกต หล กเกณฑ 1) สถานศ กษาท อย ในเคร อข ายการ พ ฒนาของสถานศ กษาท ขอร บการประเม น ต องเป นสถานศ กษาท ม ผลการประเม น 21 ค ณภาพภายนอกรอบสองของ สมศ. ใน ระด บควรปร บปร ง หร อ พอใช หร อ ระด บด เท าน น 2) สถานศ กษาในเคร อข ายการ พ ฒนาของสถานศ กษาท ขอร บการประเม น แบบโดดเด นน น จะเป นสถานศ กษาในระด บ การศ กษาเด ยวก นหร อต างระด บก นก ได เช น สถานศ กษาท ขอร บการประเม นแบบ โดดเด นเป นสถาน ศ กษา ก. ม สถานศ กษา ในเคร อข ายการพ ฒนา จำานวน 9 แห ง เป น ว ทยาล ยอาช วศ กษา 2 แห ง และโรงเร ยน 7 แห ง เป นต น โดยจะต งอย ในพ นท เด ยวก น หร อต างพ นท ก ได 3) สถานศ กษาจำานวน 9 แห ง ใน เคร อข ายการพ ฒนาของสถานศ กษาท ขอร บ การประเม นแบบโดดเด นน นจะได ร บการ ประเม นค ณภาพภายนอกตามมาตรฐาน ต ว บ งช และเกณฑ การพ จารณาตามกรอบการ ประเม นค ณภาพภายนอกรอบสามเช น เด ยว ก บสถานศ กษาอ นๆ ซ งต องม ผลการประเม น ค ณภาพภายนอกของสถานศ กษาเพ มข น ครบท ง 9 แห ง การประเม นค ณภาพภายนอก รอบสาม (พ.ศ ) ระด บการ ศ กษาอ ดมศ กษา ได ม การพ ฒนาต วบ งช 3 กล มต วบ งช ค อ กล มต วบ งช พ นฐาน กล ม ต วบ งช อ ตล กษณ และกล มต วบ งช มาตรการ

การพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว ชาการ โรงเร ยนบ านหนองตะล มป ก อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

การพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว ชาการ โรงเร ยนบ านหนองตะล มป ก อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว ชาการ โรงเร ยนบ านหนองตะล มป ก อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาน พนธ ของ เพชราภรณ อาจศ ร เสนอต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาการศ

More information

ว ทยาน พนธ ของ ธ รว ฒ ป กกาโล

ว ทยาน พนธ ของ ธ รว ฒ ป กกาโล สภาพป จจ บ นและป ญหาการบร หารงานว ชาการในโรงเร ยนขนาดเล ก ตามความค ดเห นของผ บร หาร คร และคณะกรรมการ สถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มา เขต 1 ว ทยาน พนธ ของ ธ รว ฒ ป กกาโล เสนอต

More information

สารน พนธ ของ กษ รา วาระร มย

สารน พนธ ของ กษ รา วาระร มย การศ กษาป ญหาและข อเสนอแนะการบร หารงานว ชาการของโรงเร ยนในส งก ดกร งเทพมหานคร ท ใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 สารน พนธ ของ กษ รา วาระร มย เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว

More information

รายงานว จ ยในช นเร ยน

รายงานว จ ยในช นเร ยน รายงานว จ ยในช นเร ยน การใช ว ธ สอนแบบจ กซอว เพ อพ ฒนาความร ความเข าใจ ท กษะ และเจตคต เร อง มาตรฐานว ชาช พทางการศ กษา รายว ชาการบร หารจ ดการในห องเร ยน น กศ กษาช นป ท 3 โปรแกรมว ชาว ทยาศาสตร ท วไป คณะคร

More information

การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ

การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ก การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ นายสมชาย ค าปล ว การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตร มหาบ ณฑ

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม

การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT LEARNING LOCAL CURRICULUM OF SECONDARY SCHOOL

More information

รศ.ดร.สจ วรรณ ทรรพวส ดร.ไสว ศ ร ทองถาวร

รศ.ดร.สจ วรรณ ทรรพวส ดร.ไสว ศ ร ทองถาวร การพ ฒนากระบวนการบร หารงานว ชาการสถานศ กษาข นพ นฐาน ด วยการจ ดการค ณภาพ Development of Academic Administration Process of the Basic Education Schools based on the Quality Management Concept รศ.ดร.สจ วรรณ

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

การม ส วนร วมของช มชนในการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาท องถ น ( Community Participation and Local Development)

การม ส วนร วมของช มชนในการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาท องถ น ( Community Participation and Local Development) การม ส วนร วมของช มชนในการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาท องถ น ( Community Participation and Local Development) ฉลาด จ นทรสมบ ต 1 : เข ยน Chalard Chantarasombat 1 : principle writer พ มพ กา จ นทไทย 2 : ว จารณ Pimpika

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1

การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1 การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1 SCHOOL MANAGEMENT AND EFFECTIVENESS OF SCHOOLS AMPHOE KLONGLUANG UNDER THE OFFICE OF PATHUMTHANI

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยการอาช พเช ยงราย

การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยการอาช พเช ยงราย การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยการอาช พเช ยงราย นางคน งน จ พรหมเนตร ว ทยาล ยอาช วศ กษาเช ยงราย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

การบร หารงานว ชาการด านการเร ยนการสอนของโรงเร ยน ประถมศ กษาขนาดเล ก อ าเภอไทรโยค จ งหว ดกาญจนบ ร

การบร หารงานว ชาการด านการเร ยนการสอนของโรงเร ยน ประถมศ กษาขนาดเล ก อ าเภอไทรโยค จ งหว ดกาญจนบ ร การบร หารงานว ชาการด านการเร ยนการสอนของโรงเร ยน ประถมศ กษาขนาดเล ก อ าเภอไทรโยค จ งหว ดกาญจนบ ร AN ACADEMIC ADMINISTRATION OF LEARNING AND TEACHING OF SMALL PRIMARY SCHOOLS, SAI YOK DISTRICT, KANCHANABURI

More information

โครงการบร หารการศ กษาส มพ นธ แห งประเทศไทย คร งท 35 การบร หารการศ กษาในศตวรรษท 21

โครงการบร หารการศ กษาส มพ นธ แห งประเทศไทย คร งท 35 การบร หารการศ กษาในศตวรรษท 21 โครงการบร หารการศ กษาส มพ นธ แห งประเทศไทย คร งท 35 การบร หารการศ กษาในศตวรรษท 21 จ ดโดย ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ร วมก บสมาคม พ ฒนาว ชาช พการบร หารการศ กษาแห งประเทศไทย

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน

มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน ป จจ ยท ส งผลต อค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนส งก ดสาน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 Factors Affecting the Educational Quality in Schools

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากรคณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

More information

น ส ตระด บปร ญญาโท สาขาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ ร ร มย

น ส ตระด บปร ญญาโท สาขาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ ร ร มย การบร หารงานว ชาการของผ บร หารสถานศ กษา ส งก ดสำาน กงานเขต พ นท การศ กษา ประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 Academic Administration of Administrators under Buriram Primary Education Service Area Office 1 พน ส ด

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนช มชนบ งบา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โปรดเก บไว ใช ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน ง สารบ ญ หน า ค าน า บทท ๑ โครงสร างและระบบบร

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume ๓ Number ๒ may August 20๑

Journal of Administration and Development, Mahasarakham University Volume ๓ Number ๒ may August 20๑ ร ปแบบการจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของโรงเร ยนในฝ น จ งหว ดกาฬส นธ A Management Model For the Information Communication Technology in the Lab School Kalasin Province ฐ ตาร ย ว ล ยเล ศ 1, สมเจตน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

รายงานการว จ ย เร อง ต วแบบทางสถ ต สาหร บการประเม นค ณภาพน กศ กษาของบ ณฑ ตว ทยาล ย (STATISTICAL MODEL FOR EVALUATING THE QUALITY OF GRADUATE STUDENTS)

รายงานการว จ ย เร อง ต วแบบทางสถ ต สาหร บการประเม นค ณภาพน กศ กษาของบ ณฑ ตว ทยาล ย (STATISTICAL MODEL FOR EVALUATING THE QUALITY OF GRADUATE STUDENTS) รายงานการว จ ย เร อง ต วแบบทางสถ ต สาหร บการประเม นค ณภาพน กศ กษาของบ ณฑ ตว ทยาล ย (STATISTICAL MODEL FOR EVALUATING THE QUALITY OF GRADUATE STUDENTS) โดย ธ ระดา อด ศ ย ภ ญโญ โทว ชา ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information