กรมทร พยากรน า 27 มกราคม ภาพรวมการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "กรมทร พยากรน า 27 มกราคม 2554 1. ภาพรวมการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ"

Transcription

1 การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ P M Q A กรมทร พยากรน า 27 มกราคม ภาพรวมการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ 2

2 TQM : Framework PMQA Model P. ล กษณะส าค ญขององค กร สภาพแวดล อม ความส มพ นธ และความท าทาย 2. การวางแผน เช งย ทธศาสตร 5. การม งเน น ทร พยากรบ คคล 1. การน าองค การ 7. ผลล พธ การด าเน นการ 3. การให ความส าค ญ ก บผ ร บบร การและ ผ ม ส วนได ส วนเส ย 6. การจ ดการ กระบวนการ 4. การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร 3 เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ล กษณะส าค ญขององค กร สภาพแวดล อม ความส มพ นธ และความท าทาย การวางแผน เช งย ทธศาสตร การม งเน น ทร พยากรบ คคล การน าองค การ (มาตรา 8,9,12,16,18,20, 23,27,28,43,44,46) (มาตรา 6,8,9,12,13,16) การให ความส าค ญ ก บผ ร บบร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ย (มาตรา 8,30,31, 38-42,45) (มาตรา 10,11,27,47) การจ ดการกระบวนการ (มาตรา 10,20,27, 28,29,31) ผลล พธ การด าเน นการ (มาตรา 9,12, 16,18,45) การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร (มาตรา 11,39) 4

3 รางว ลด านค ณภาพของนานาประเทศ Deming Prize Canada Award Malcolm Baldrige National Quality Award Australian Business Excellence Awards European Foundation Quality Management Singapore Quality Award Japan Quality Award MBNQA : Education and Healthcare Thailand Quality Award Japan Canada USA Australia EU Singapore Japan USA Thailand Quality Performance / Organizational Excellence 5 Baldridge Criteria for Performance Excellent Framework Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges 1 Leadership 2 Strategic Planning 5 Human Resource Focus 7 Business Results 3 Customer & Market Focus 6 Process Management 4 Information, Analysis, and Knowledge Management Source: 6

4 หล กค ด : 11 Core Values 1 การน าองค การ อย างม ว ส ยท ศน 5 การม งเน นอนาคต 2 ความร บผ ดชอบ ต อส งคม 6 ความคล องต ว 9 การจ ดการโดยใช ข อม ลจร ง 3 การให ความส าค ญก บ พน กงานและค ค า 7 การเร ยนร ของ องค การและแต ละบ คคล 10 การม งเน นท ผลล พธ และการสร างค ณค า 4 ความเป นเล ศ ท ม งเน นท ล กค า 8 การจ ดการเพ อ นว ตกรรม 11 ม มมองเช งระบบ 7 8

5 แนวทางการประเม น การประเม น หมวด 1-6 ADLI การประเม น หมวด 7 LeTCLi วงจรค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ 10

6 2. ท ศทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐ ป งบประมาณ พ.ศ เป าหมายการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ เข าส การสม ครขอร บรางว ล PMQA พ ฒนาส ความโดดเด นรายหมวด รางว ลค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ รายหมวด เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บก าวหน า (Progressive Level) เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (Fundamental Level) ผ านการร บรองเกณฑ ฯ ร อยละของการ ผ านเกณฑ หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 12

7 Roadmap การพ ฒนาองค การ กรมด านบร การ เน นความส าค ญก บผ ร บบร การ โดยออกแบบกระบวนงานและพ ฒนาบ คลากรให สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ กรมด านนโยบาย เน นความส าค ญของย ทธศาสตร และการน าไปปฏ บ ต โดยม ระบบการว ดผลการด าเน นการท เป นระบบ จ งหว ด เน นความส าค ญของฐานข อม ลในการผล กด นย ทธศาสตร ภายใต ระบบการน าองค กรท ม ประส ทธ ภาพ โดยย ดประชาชนเป นศ นย กลาง สถาบ นอ ดมศ กษา Progressive Level เน นความส าค ญของการก าหนดท ศทางองค กรท ช ดเจน และการพ ฒนาบ คลากรเพ อเน นผ เร ยนเป นศ นย กลาง 13 องค ประกอบเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ในระด บพ นฐาน(Fundamental Level) ส วนท 1 เกณฑ Fundamental Level ส วนท 2 ค าอธ บายแนวทางด าเน นการ ส วนท 3 หล กเกณฑ การพ จารณาการด าเน นการท ครบถ วน สมบ รณ เพ อให ผ านเกณฑ Fundamental Level 14

8 ต วอย างการประเม น ตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (Fundamental Level) เกณฑ หมวด 2 SP 6 ส วนราชการต องจ ดท ารายละเอ ยดโครงการเพ อใช ในการต ดตามผลการด าเน นงานให สามารถ บรรล เป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการได ส าเร จ ซ งประกอบด วย ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ การ จ ดสรรทร พยากรให แก แผนงานโครงการ/ก จกรรม ค าอธ บาย การจ ดท ารายละเอ ยดของแผนงาน/โครงการ เพ อใช ในการต ดตามผลการด าเน นงานน น ส วนราชการอาจใช โปรแกรม Microsoft Project ในการจ ดท ารายละเอ ยดด งกล าว ซ งสามารถแสดงใหเห นถ งรายละเอ ยดของแผน การด าเน นงาน แผนการใช งบประมาณ และแผนการบร หารก าล งคน ได อย างครบถ วน ท าให การต ดตามผลการ ด าเน นงานแผนงาน/โครงการต าง ๆ ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ว ธ การประเม น ผ าน / ไม ผ าน จะผ านต อเม อท าครบท ก bullet A - ม การจ ดท ารายละเอ ยดของแผนงาน/โครงการ ซ งต องประกอบด วย ระยะเวลาด าเน นการในแต ละก จกรรม ผ ร บผ ดชอบในแต ละแผนงาน/โครงการ การจ ดสรรงบประมาณ และทร พยากรด านอ น ๆ D - แสดงใหเห นถ งความส าเร จในการด าเน นการตามรายละเอ ยดของแผนงาน/โครงการ ตามท ก าหนด - แสดงใหเห นถ งม การต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป โดยผ านการต ดตามการด าเน นงานในแต ละแผนงาน/โครงการ 15 หมวด 1 การน าองค การ รห ส (Leadership) แนวทางการด าเน นการ การน าองค การ LD 1 ส วนราชการ/ผ บร หารต องม การก าหนดท ศทางการท างานท ช ดเจน ครอบคล มในเร องว ส ยท ศน ค าน ยม เป าประสงค หร อผลการด าเน นการท คาดหว งขององค การ โดยม งเน นผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย รวมท งม การส อสารเพ อถ ายทอดท ศทางด งกล าวส บ คลากร เพ อใหเก ดการร บร ความเข าใจ และการน าไป ปฏ บ ต ของบ คลากร อ นจะส งผลให การด าเน นการบรรล ผลตามเป าประสงค ท ต งไว (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8) LD 2 ผ บร หารส วนราชการม การเพ มอ านาจในการต ดส นใจ (Empowerment) ให แก เจ าหน าท ระด บต างๆ ภายในองค การ โดยม การมอบอ านาจให ก บผ ด ารงต าแหน งอ นในส วนราชการเด ยวก น หร อในส วนราชการ อ นๆ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 27) LD 3 ผ บร หารของส วนราชการส งเสร มให ม กระบวนการและก จกรรมการเร ยนร เพ อใหเก ดการบ รณาการและ สร างความผ กพ น ร วมม อภายในองค การ รวมถ งการสร างแรงจ งใจเพ อให บ คลากรสามารถปฏ บ ต งานได ตามเป าหมาย (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 11) LD 4 ส วนราชการ/ผ บร หารต องก าหนดต วช ว ดท ส าค ญ และก าหนดให ม ระบบการต ดตามและประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการ ส าหร บใช ในการทบทวนผลการปฏ บ ต งานและน าผลการทบทวนด งกล าวมาจ ดล าด บ ความส าค ญ เพ อน าไปใช ในการปร บปร งการด าเน นงานของส วนราชการให ด ข น(พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8) 16

9 ล กษณะส าค ญขององค กร 1. ล กษณะองค กร ก.ล กษณะพ นฐานของส วนราชการ ข.ความส มพ นธ ภายในภายนอกองค การ 2.ความท าทายต อองค การ ก.สภาพการแข งข น ข.ความท าทายเช งย ทธศาสตร 17 หมวด 1 การน าองค การ รห ส (Leadership) แนวทางการด าเน นการ ธรรมาภ บาลและความร บผ ดชอบต อส งคม LD 5 ส วนราชการ/ผ บร หารต องม การก าหนดนโยบายการก าก บด แลองค การท ด (Organizational Governance) เพ อเป นเคร องม อในการก าก บด แลให การด าเน นงานของส วนราชการเป นไปตามหล กธรร มาภ บาลของการบร หารก จการบ านเม องท ด (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8 (2)) LD 6 ส วนราชการต องจ ดให ม ระบบการควบค มภายในและการบร หารความเส ยงท ด ตามแนวทางของ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8 (2)) LD 7 ส วนราชการ/ผ บร หารต องก าหนดให ม ว ธ การหร อมาตรการในการจ ดการผลกระทบทางลบท เก ดข นต อ ส งคม อ นเป นผลมาจากการด าเน นการของส วนราชการ รวมท งต องน าว ธ การหร อมาตรการท ก าหนดไว ไป ปฏ บ ต (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8(3)) 18

10 หมวด 1 2 ways แต ละกล ม OP 3,8 ก าหนดท ศทาง องค กร ส อสาร สร าง ความเข าใจ สร างบรรยากาศ LD 1 LD 1 LD 2 LD 3 ว ส ยท ศน เป าประสงค ค าน ยม ผลการด าเน นการ ท คาดหว ง การน าองค กร Stakeholder โดยย ด หล กโปร งใส ความร บผ ดชอบต อส งคม 19 ท างานอย างม จร ยธรรม LD 5,6 LD 6 นโยบายก าก บด แล องค การท ด ส อสาร สร างความเข าใจ ต ดตามผล ต วช ว ด (5) (หมวด 4.1) เป นต วอย างท ด (role model) ทบทวนผลการ ด าเน นการ จ ดล าด บ ความส าค ญ LD 3 LD 4 ผ านกลไกการก าก บด แลตนเองท ด (OP 6) ประเม นความส าเร จการบรรล เป าประสงค หมวด 2 ประเม นความสามารถ การตอบสนองการเปล ยนแปลง การท างานม ผลกระทบ ต อส งคม LD 7 เช งร บ- แก ไข เช งร ก คาดการณ ป องก น LD 4 ปร บปร งท วท ง องค กร LD 4 หมวด 2 การวางแผนย ทธศาสตร (Strategic Planning) รห ส แนวทางการด าเน นการ การวางย ทธศาสตร SP1 ส วนราชการต องม การก าหนดข นตอน/ก จกรรม และกรอบเวลาท เหมาะสม รวมถ ง ม การระบ ผ ร บผ ดชอบ อย างช ดเจน ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โดยม งเน นท จะผล กด น ให บรรล ว ส ยท ศน และพ นธก จของส วนราชการ บรรล เป าหมายตามแผนการบร หารราชการแผ นด น แผนปฏ บ ต ราชการของกระทรวงและกล มภารก จ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 9,16) SP2 SP3 ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ (4 ป และ 1 ป ) ต องม การน าป จจ ยท งภายในและ ภายนอกท ส าค ญและสอดคล องก บสภาพแวดล อมท เปล ยนแปลงไป มาใช ประกอบการว เคราะห อย าง น อยประกอบด วย ว ส ยท ศน และพ นธก จของส วนราชการ ความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วน เส ย ผลการด าเน นงานท ผ านมา ความเส ยงในด านต าง ๆ รวมถ ง กฎหมาย ระเบ ยบ และโครงสร างส วน ราชการ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8(3)) ส วนราชการต องม การวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลให สอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของส วนราชการ รวมท ง ต องม การวางแผนเตร ยมการจ ดสรร ทร พยากรอ น ๆ เพ อรองร บการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 16) 20

11 หมวด 2 การวางแผนย ทธศาสตร (Strategic Planning) รห ส แนวทางการด าเน นการ การส อสารและถ ายทอดย ทธศาสตร เพ อน าไปปฏ บ ต SP4 ผ บร หารต องม การส อสารและท าความเข าใจในเร องย ทธศาสตร และการน าย ทธศาสตร ไปปฏ บ ต ไปย ง บ คลากรท เก ยวข อง เพ อให บ คลากรได ร บร เข าใจและน าไปปฏ บ ต รวมท ง เพ อให ม การถ ายทอดแผนไปส การปฏ บ ต ด งกล าวบรรล ผล (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 16) SP5 ส วนราชการม การถ ายทอด (Cascading) ต วช ว ดและเป าหมายระด บองค การลงส ระด บหน วยงาน(ส าน ก/ กอง) ท กหน วยงาน (ท งท ม โครงสร างรองร บตามกฎหมายและส าน ก/กองท จ ดต ง เพ อรองร บการบร หาร จ ดการภายในส วนราชการเอง) และระด บบ คคล (อย างน อย 1 หน วยงาน) อย างเป นระบบ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 12) SP6 ส วนราชการต องจ ดท ารายละเอ ยดโครงการเพ อใช ในการต ดตามผลการด าเน นงานให สามารถบรรล เป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการได ส าเร จ ซ งประกอบด วย ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ การจ ดสรรทร พยากร ให แก แผนงานโครงการ/ก จกรรม (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 20) SP7 ส วนราชการต องม การว เคราะห และจ ดท าแผนบร หารความเส ยงตามมาตรฐาน COSO เพ อเตร ยมการ รองร บการเปล ยนแปลงท อาจจะเก ดข นจากการด าเน นแผนงาน/โครงการท ส าค ญซ งต องครอบคล มความ เส ยงด านธรรมาภ บาล 21 หมวด 2 ภายนอก ภายใน ป จจ ย (9 ต ว) ผ ร บบร การ/IT/ค เท ยบ/ บ คลากร/จ ดแข ง จ ดอ อน/ การปร บเปล ยนทร พยากร ท ศทางองค กร วางแผน ย ทธศาสตร SP 1 ประเด นย ทธศาสตร /เป าประสงค เช งย ทธศาสตร /กลย ทธ หล ก ความร บผ ดชอบต อส งคม โอกาส/ความท าทาย (OP) ระยะส น ยาว Stakeholder (OP) SP 2 22 การวางแผน ย ทธศาสตร SP 1 ถ ายทอดแผน ย ทธศาสตร (Strategy Map) SP 5 การคาดการณ ส อสาร สร างความเข าใจ - ผลป ท ผ านมา การบร หารความ เส ยง SP 7 -ความเส ยงเช งย ทธศาสตร แผนปฏ บ ต การ SP 3 SP 4 ต วช ว ด ใช ต ดตาม เป าหมาย การส อสารและ ถ ายทอด -ความเส ยงด านธรรมาภ บาล - ความเส ยงด านเทคโนโลย สารสนเทศ - ความเส ยงด านกระบวนการ จ ดสรร ทร พยากร SP 6 แผนหล กด าน ทร พยากรบ คคล SP 3 ย ทธศาสตร น าไปปฏ บ ต SP 6

12 หมวด 3 การให ความส าค ญก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย (Customer and Stakeholder Focus) รห ส แนวทางการด าเน นการ ความร เก ยวก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย CS1 ส วนราชการม การก าหนดกล มผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยตามพ นธก จ เพ อให ตอบสนองความ ต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยท ครอบคล มท กกล ม (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8) CS2 ส วนราชการม ช องทางการร บฟ งและเร ยนร ความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยเพ อ น ามาใช ในการปร บปร งและเสนอร ปแบบการบร การต าง ๆ โดยแสดงใหเห นถ งประส ทธ ภาพของช อง ทางการส อสารด งกล าว (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 38,40) การสร างความส มพ นธ ก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย CS3 ส วนราชการม ระบบท ช ดเจนในการรวบรวมและจ ดการข อร องเร ยน /ข อเสนอแนะ/ ข อค ดเห น/ ค าชมเชย โดยม การก าหนดผ ร บผ ดชอบ ว เคราะห เพ อก าหนดว ธ การและปร บปร งค ณภาพการให บร การเพ อ ตอบสนองต อความต องการของผ ร บร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยอย างเหมาะสมและท นท วงท (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8,39,41) CS4 ส วนราชการม การสร างเคร อข ายและจ ดก จกรรมเพ อสร างความส มพ นธ ก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วน เส ย(พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8,39,41) CS5 ส วนราชการม การด าเน นการในการเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการบร หารราชการผ าน กระบวนการหร อก จกรรมต าง ๆ ท เป นการส งเสร มระด บการม ส วนร วมของประชาชน (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 30,31,38-41) 23 หมวด 3 การให ความส าค ญก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย (Customer and Stakeholder Focus) รห ส แนวทางการด าเน นการ การสร างความส มพ นธ ก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย CS6 ส วนราชการม การว ดท งความพ งพอใจและไม พ งพอใจของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยในแต ละกล ม ตามท ได ก าหนดไว เพ อน าผลไปปร บปร งการให บร การและการด าเน นงานของส วนราชการ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 30,31,38-41) CS7 ส วนราชการต องก าหนดมาตรฐานการให บร การ ซ งจะต องม ระยะเวลาแล วเสร จของงานบร การในแต ละงาน โดยม การจ ดท าแผนภ ม หร อค ม อการต ดต อราชการโดยประกาศให ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยทราบ และจ ดท าค ม อการท างานของบ คลกรในการให บร การ เพ อใหเก ดความพ งพอใจในการร บบร การ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 38,41-42) 24

13 หมวด 3 ผ ร บบร การท พ งม ในอนาคต แบ งกล ม ผ ร บบร การ หาเคร องม อท เหมาะสม แต ละกล ม CS1 25 สอดคล องตาม OP (8) ความร เก ยวก บ ผ ร บบร การ ร บฟ งความต องการ/ ความคาดหว ง CS2 วางแผนปฏ บ ต งาน (หมวด 2) ปร บปร งกระบวนการ (หมวด 6) หาความต องการร วมของแต ละกล ม (Common Need) CS 2 พ ฒนาบร การ (หมวด 6) - ขอข อม ล - ขอร บบร การ - ร องเร ยน - ก จกรรม กระบวนการจ ดการ ข อร องเร ยน CS3 ออกแบบกระบวนการสร าง ความส มพ นธ ท ด ส อสาร สร างความเข าใจ / ก าหนดว ธ ปฏ บ ต ว ดความพ งพอใจ/ไม พ งพอใจ CS4 CS5 CS7 การสร าง ความส มพ นธ ก บผ ร บบร การ ต ดตามค ณภาพบร การ CS3 CS6 CS6 CS3 ปร บปร งกระบวนการ (หมวด 6) หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร (Information and Technology) รห ส IT1 แนวทางการด าเน นการ การสร างความส มพ นธ ก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย ส วนราชการต องม ระบบฐานข อม ลผลการด าเน นงานตามแผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต ราชการ รวมท ง ผลการด าเน นงานของต วช ว ดตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ท ครอบคล ม ถ กต อง และท นสม ย (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 9 (3)) IT2 ส วนราชการต องม ฐานข อม ลเพ อสน บสน นการปฏ บ ต งานของกระบวนการท สร างค ณค า ไม น อยกว า 4 กระบวนการ IT3 ส วนราชการต องม ฐานข อม ลเพ อสน บสน นการปฏ บ ต งานของกระบวนการสน บสน น อย างน อย 2 กระบวนการ 26

14 หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร (Information and Technology) รห ส แนวทางการด าเน นการ การจ ดการ สารสนเทศ เทคโนโลย สารสนเทศ และความร IT4 ส วนราชการต องม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อให ประชาชนสามารถเข าถ งข อม ลข าวสารได อย าง เหมาะสม (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 39)) IT5 ส วนราชการต องม ระบบการต ดตาม เฝ าระว ง และเต อนภ ย (Warning System) เช น การก าหนดระบบการ เต อนภ ยแบบส ญญาณไฟจราจร การจ ดต งห องปฏ บ ต การ (Operation Room, Management Cockpit, War Room) ท บ งช ถ งการเปล ยนแปลงท เก ดข น IT6 ส วนราชการต องม ระบบบร หารความเส ยงของระบบฐานข อม ลและสารสนเทศ IT7 ส วนราชการต องจ ดท าแผนการจ ดการความร และน าแผนไปปฏ บ ต 27 หมวด 4 - leading/lagging indicator ข อม ลเปร ยบเท ยบ ทบทวนผลการด าเน นการ (หมวด 1) วางแผนย ทธศาสตร (หมวด 2) ระบบการว ด เล อกข อม ลสารสนเทศ IT 1-3 รวบรวม ว เคราะห ผล ส อสารผล การว เคราะห ต ดตามผลการปฏ บ ต งาน (หมวด 6) 28 Daily Management ผลการด าเน นการโดยรวม (หมวด 2/7) นว ตกรรม (หมวด 2/6) การว ด การว เคราะห - ความพร อมใช งาน - การเข าถ ง วางระบบการจ ดการ - ข อม ลสารสนเทศ - อ ปกรณ สารสนเทศ สอดคล องตาม OP (4) - เช อถ อได IT 4 - ปลอดภ ย - ใช งานง าย IT 5,6 สอดคล องตาม OP (15) การจ ดการความร IT 7 การจ ดการ ข อม ลสารสนเทศ ครอบคล ม IT 1 ความร รวบรวม บ คลากร ผ ร บบร การ/องค กรอ น สารสนเทศ IT และความร ถ กต อง ท นสม ย จ ดให เป นระบบ Best Practices ถ ายทอด/Sharing

15 หมวด 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล (Human Resource) รห ส แนวทางการด าเน นการ HR 1 การสร างบรรยากาศการท างาน ความผาส กและความพ งพอใจแก บ คลากร เพ อก อให เก ดความผ กพ นต อองค การ ส วนราชการต องก าหนดป จจ ยท ม ผลต อความผาส ก และความพ งพอใจของบ คลากร รวมท งต องม การว เคราะห และปร บปร งป จจ ย ด งกล าวให ม ความเหมาะสม เพ อสร างแรงจ งใจในการปฏ บ ต งาน และใหเก ดความผ กพ นต อองค การ HR 2 ส วนราชการม ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากรท ม ประส ทธ ผล และเป นธรรม รวมท ง ม การแจ งผลการประเม นให บ คลากรทราบ เพ อปร บปร งการปฏ บ ต งานให ด ข น HR 3 ส วนราชการต องด าเน นการตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลท ก าหนดไว ใน SP3 ไป ปฏ บ ต เพ อให ม ข ดสมรรถนะท เหมาะสม สามารถปฏ บ ต งานให บรรล ผลตามเป าประสงค เช ง ย ทธศาสตร HR 4 ส วนราชการต องม ระบบการประก นค ณภาพของการฝ กอบรม รวมถ งการประเม นประส ทธ ผลและ ความค มค าของการพ ฒนา/ฝ กอบรมบ คลากร HR 5 ส วนราชการม แผนการสร างความก าวหน าในสายงานให แก บ คลากร เพ อสร างขว ญและก าล งใจใน การปฏ บ ต งานให ก บบ คลากร 29 หมวด 5 สถานท อ ปกรณ การท างาน - ต วช ว ด/เป าหมาย - การม ส วนร วม สภาพแวดล อมการท างาน เตร ยมพร อมภาวะ ฉ กเฉ น HR 1 ความพ งพอใจ 30 หาป จจ ย ก าหนดต วช ว ด/ ว ธ การประเม น ความผาส ก ระบบยกย อง/จ งใจ ระบบประเม นผล HR 2 สร างแรงจ งใจ/จ ดระบบ สว สด การ บ คลากร หน.งาน/ ผ บ งค บบ ญชา องค กร ความจ าเป น (Training Need) ความต องการใน การฝ กอบรม ความร ในองค กร (หมวด 4.2) ก าหนดค ณล กษณะและ ท กษะท จ าเป น สร างความก าวหน าในการท างานให ช ดเจน ประเม นผล จ ดล าด บ ความส าค ญ ปร บปร ง พ ฒนาบ คลากร ทางการ/ไม ทางการ ท างานตามแผนปฏ บ ต งาน (หมวด 2) HR 3 ส งเสร มน าไปปฏ บ ต HR 3 ประเม นผลประส ทธ ผลการฝ กอบรม - ผลการปฏ บ ต งานของบ คคล - ผลการด าเน นงานขององค กร HR 5 สมด ลท งความต องการองค กรและความ ต องการบ คลากร (หมวด 5.1) HR 4 สอดคล อง ก บผลล พธ องค กร การพ ฒนาบ คลากร และภาวะผ น า

16 หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ (Process Management) รห ส แนวทางการด าเน นการ การออกแบบกระบวนการ PM 1 ส วนราชการต องก าหนดกระบวนการท สร างค ณค าจากย ทธศาสตร พ นธก จ และความต องการของ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยเพ อให บรรล ว ส ยท ศน ของส วนราชการ PM 2 ส วนราชการต องจ ดท าข อก าหนดท ส าค ญของกระบวนการท สร างค ณค าจากความต องการของ ผ ร บบร การ ผ ม ส วนได ส วนเส ย ข อก าหนดด านกฎหมาย และข อก าหนดท ส าค ญท ช วยว ดผลการ ด าเน นงาน และ/หร อปร บปร งการด าเน นงานให ม ประส ทธ ภาพและความค มค า PM 3 ส วนราชการต องออกแบบกระบวนการจากข อก าหนดท ส าค ญใน PM 2 และน าป จจ ยท เก ยวข องท ส าค ญ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพ อใหเก ดประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานและปร บปร ง กระบวนการอย างต อเน อง PM 4 ส วนราชการต องม ระบบรองร บภาวะฉ กเฉ นต าง ๆ ท อาจเก ดข นและม ผลกระทบต อการจ ดการ กระบวนการ เพ อให ส วนราชการจะสามารถด าเน นงานได อย างต อเน อง การจ ดการและปร บปร งกระบวนการ PM 5 ส วนราชการต องก าหนดมาตรฐานการปฏ บ ต งาน ของกระบวนการท สร างค ณค า และกระบวนการ สน บสน น โดยม ว ธ การในการน ามาตรฐานการปฏ บ ต งานด งกล าวให บ คลากรน าไปปฏ บ ต เพ อให บรรล ผลตามข อก าหนดท ส าค ญ PM 6 ส วนราชการต องม การปร บปร งกระบวนการท สร างค ณค าและกระบวนการสน บสน น เพ อให ผลการ ด าเน นการด ข นและป องก นไม ใหเก ดข อผ ดพลาด การท างานซ า และความส ญเส ยจากผลการ ด าเน นการ 31 หมวด 6 ก าหนดกระบวนการ PM 1 32 การออกแบบ ความต องการผ ร บบร การ (หมวด 3) ข อก าหนดท ส าค ญ กระบวนการ กฎหมาย กฎ ระเบ ยบ (OP) ก าหนดต วช ว ดควบค ม กระบวนการ ออกแบบ กระบวนการ PM 2 PM 3 องค ความร /IT ความต องการผ ร บบร การ ระยะเวลา/ค าใช จ าย/ ผล ตภาพ เป าหมายภารก จ การจ ดการกระบวนการ ส การปฏ บ ต การจ ดการ กระบวนการ ลดค าใช จ ายใน การตรวจสอบ PM 5 ป องก น ความผ ดพลาด PM 4 ปร บปร งกระบวนการ PM6 สอดคล องตาม OP แลกเปล ยนเร ยนร PM6 นว ตกรรม

17 หมวด 7 ผลล พธ การด าเน นการ (Result Management) ให ส วนราชการเล อกจากต วช ว ดแนะน ามาด าเน นการ หมวดละ 1 ต วช ว ด รห ส แนวทางการด าเน นการ เกณฑ การให คะแนน (ร อยละ) หมวด RM 1.1 ร อยละของบ คลากรท เข าใจท ศทางขององค การ RM 1.2 ร อยละความพ งพอใจของบ คลากรท ม ต อการน าองค การของ ผ บร หาร RM 1.3 ร อยละความส าเร จเฉล ยถ วงน าหน กของต วช ว ดส าค ญท ผ บร หาร ใช ในการต ดตามการบร หารงาน RM 1.4 ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จของผลส มฤทธ ของ มาตรการ/โครงการตามนโยบายการก าก บด แลองค การท ด (อย างน อยด านละ 1 มาตรการ/โครงการ) RM 1.5 ระด บความเช อม นด านธรรมาภ บาลของผ ร บบร การต อองค การ (ค าเฉล ย) หมวด 7 ผลล พธ การด าเน นการ (Result Management) ให ส วนราชการเล อกจากต วช ว ดแนะน ามาด าเน นการ หมวดละ 1 ต วช ว ด รห ส แนวทางการด าเน นการ เกณฑ การให คะแนน (ร อยละ) หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร RM 2.1 ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กในการบรรล เป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการ/ภารก จหล ก/เอกสาร งบประมาณรายจ ายฯ ของส วนราชการ RM 2.2 ร อยละของบ คลากรท เข าใจแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ท ระด บ ความเข าใจไม น อยกว าร อยละ 80 RM 2.3 ร อยละของต วช ว ดระด บบ คคลท สอดคล องตามเป าหมายของ องค การ RM 2.4 ร อยละความส าเร จเฉล ยถ วงน าหน กของส าน ก/กอง ท ปฏ บ ต งาน ได บรรล เป าหมายตามต วช ว ดท องค การก าหนด RM 2.5 ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จของเป าหมายของโครงการ ตามแผนบร หารความเส ยง

18 หมวด 7 ผลล พธ การด าเน นการ (Result Management) ให ส วนราชการเล อกจากต วช ว ดแนะน ามาด าเน นการ หมวดละ 1 ต วช ว ด รห ส แนวทางการด าเน นการ เกณฑ การให คะแนน (ร อยละ) หมวด 3 การให ความส าค ญก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย RM 3.1 ร อยละของความพ งพอใจของผ ร บบร การ RM 3.2 ร อยละความไม พ งพอใจของผ ร บบร การ RM 3.3 ร อยละความพ งพอใจของเคร อข ายท ม ต อก จกรรมสร าง ความส มพ นธ RM 3.4 ร อยละความส าเร จของผลส มฤทธ ของการด าเน นการ/ โครงการ ท เป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการบร หารราชการ RM 3.5 ร อยละของความส าเร จในการด าเน นการตามมาตรฐานค ม อการ ให บร การ หมวด 7 ผลล พธ การด าเน นการ (Result Management) ให ส วนราชการเล อกจากต วช ว ดแนะน ามาด าเน นการ หมวดละ 1 ต วช ว ด รห ส แนวทางการด าเน นการ เกณฑ การให คะแนน (ร อยละ) หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร RM 4.1 ร อยละของความครอบคล ม ถ กต อง และท นสม ยของฐานข อม ลท สน บสน นย ทธศาสตร อย างน อย 1 ประเด นย ทธศาสตร RM 4.2 ร อยละความพ งพอใจของผ เข าถ งหร อเข ามาใช ข อม ลข าวสาร ผ านทางเว บไซด ของส วนราชการ RM 4.3 ร อยละความพ งพอใจของประชาชนท ม ต อการ เป ดเผยข อม ล ข าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ RM 4.4 ระด บความส าเร จของการบ รณาการข อม ลสถ ต ภาคร ฐตาม มาตรฐานข อม ล statxml RM 4.5 ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จจากผลส มฤทธ ของการ ด าเน นการตามแผนการจ ดการความร อย างน อย 3 องค ความร

19 หมวด 7 ผลล พธ การด าเน นการ (Result Management) ให ส วนราชการเล อกจากต วช ว ดแนะน ามาด าเน นการ หมวดละ 1 ต วช ว ด รห ส แนวทางการด าเน นการ เกณฑ การให คะแนน (ร อยละ) หมวด 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล RM 5.1 ร อยละความพ งพอใจของบ คลากรท ม ต อองค การ RM 5.2 ร อยละความพ งพอใจของบ คลากรท ม ต อการพ ฒนาบ คลากร RM 5.3 ร อยละความพ งพอใจของบ คลากรต อระบบประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน RM 5.4 ร อยละของหล กส ตรการอบรมท ผ านเกณฑ ตามหล กประก น ค ณภาพการฝ กอบรม RM 5.5 ร อยละความพ งพอใจของบ คลากรท ม ต อแผนการสร าง ความก าวหน าในสายงาน หมวด 7 ผลล พธ การด าเน นการ (Result Management) ให ส วนราชการเล อกจากต วช ว ดแนะน ามาด าเน นการ หมวดละ 1 ต วช ว ด รห ส แนวทางการด าเน นการ เกณฑ การให คะแนน (ร อยละ) หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ RM 6.1 ร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การท ม ต อข นตอนการปฏ บ ต งาน RM 6.2 ร อยละความพ งพอใจของบ คลากรท ม ต อระบบรองร บภาวะฉ กเฉ น RM 6.3 ร อยละของกระบวนการสร างค ณค าท ม การจ ดท าค ม อการ ปฏ บ ต งาน (Work Manual) RM 6.4 ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จของการด าเน นการตาม มาตรฐานงานของกระบวนการท สร างค ณค า RM 6.5 จ านวนกระบวนการท ได ร บการปร บปร งให ผลการด าเน นงานด ข น

20 4. กรอบการประเม นผลต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ส าหร บส วนราชการระด บกรม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ความเช อมโยงการด าเน นการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ป 2553 ประเม นระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพ ของส วนราชการ ตามเกณฑ ฯ ระด บพ นฐาน รายหมวด (หมวดภาคบ งค บ,หมวดสม ครใจและหมวด 7) จ ดท าแผนพ ฒนาองค การรายหมวด ปร บปร งองค การตามแผนท ก าหนด ปร บปร งองค กรในประเด นท ไม ผ านเกณฑ FL ในป 52 ประเม นองค การตามเกณฑ ฯ ระด บพ นฐาน เพ อจ ดท าแผนพ ฒนาองค การป 54 ส งท ต องส งมอบ ว นท 1 พ.ย รายงานผลการด าเน นการ เท ยบก บเกณฑ ฯ ระด บพ นฐาน รายงานผลล พธ การด าเน นการตามแผนพ ฒนาองค การ รายงานผลการจ ดท าล กษณะส าค ญขององค กร รายงานผลการประเม นองค กรด วยตนเองตามเกณฑ ฯ ระด บพ นฐาน แผนพ ฒนาองค การป 54 (หมวดภาคบ งค บ,หมวดสม ครใจ) ป 2554 ประเม นระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพ ของส วนราชการ ตามเกณฑ ฯ ระด บพ นฐาน รายหมวด (2 หมวดท เหล อ และหมวด 7 เล อกต วช ว ด แนะน าหมวดละ 1 ต ว) จ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ปร บปร งองค การตามแผนท ก าหนด ปร บปร งองค กรในประเด นท ไม ผ านเกณฑ FL ในป 53 ประเม นองค การตามเกณฑ ฯระด บพ นฐาน ประเม นองค การด วยตนเอง เพ อผ านการร บรองเกณฑ ฯ ระด บพ นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ส งท ต องส งมอบ ว นท 31 ต.ค รายงานผลการด าเน นการ เท ยบก บเกณฑ ฯ ระด บพ นฐาน รายงานผลล พธ การด าเน นการตามแผนพ ฒนาองค การ รายงานผลการจ ดท าล กษณะส าค ญขององค กร รายงานผลการประเม นองค กรด วยตนเองตามเกณฑ ฯ ระด บพ นฐาน ประเม นองค การด วยตนเอง เพ อผ านการร บรองเกณฑ ฯ ระด บพ นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL 40

21 การก าหนดต วช ว ดระด บความส าเร จ ของการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณพ.ศ แนวทางการน าไปใช เกณฑ การประเม นผลต วช ว ด ว ธ การและข นตอนการ ด าเน นการตามต วช ว ด การส งมอบงาน 41 การก าหนดต วช ว ด PMQA ป 2554 ส งท เปล ยนแปลงไปจากเกณฑ ฯ ป 2553 ให ความส าค ญก บการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐานท ง 7 หมวด เน องจากส วนราชการจะต องได ร บการตรวจร บรองการผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ระด บพ นฐาน (Certify FL ) เพ อเป นพ นฐานของการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการในระด บก าวหน าท จะต อง ด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ ต อไป ด งน น ป งบประมาณ พ.ศ จ งไม ได ก าหนดค า น าหน กคะแนนต วช ว ดในส วนท เก ยวก บการด าเน นการปร บปร งองค การในส วนท ไม ผ านการ ประเม นในป งบประมาณ พ.ศ (แผนซ อม) ต วช ว ดผลล พธ ของหมวด 7 เป นต วช ว ดท สะท อนผลการด าเน นการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการ ภาคร ฐ ท ง 6 หมวด ซ งส วนราชการจะเล อกจากต วช ว ดแนะน ามาหมวดละ 1 ต วช ว ด เพ อสะท อน ผลล พธ ของกระบวนการ และเป นจ ดเน นท ส าค ญท ส วนราชการต องการผล กด นการด าเน นการให บรรล เป าหมาย ประกอบก บต วช ว ดท เล อกในป งบประมาณ พ.ศ น จะเป นส วนหน งของการตรวจ ร บรองการผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (Certify FL) 42

22 การก าหนดต วช ว ด PMQA ป 2554 ส งท เปล ยนแปลงไปจากเกณฑ ฯ ป 2553 ต วช ว ดผลล พธ ของหมวดท ด าเน นการท ส วนราชการได ค ดเล อกมาในการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ป งบประมาณ พ.ศ (แบบฟอร ม 4.2) และส งให ส าน กงาน ก.พ.ร. เม อว นท 1 พฤศจ กายน 2553 น น ส าน กงาน ก.พ.ร. ได ให คะแนนความครบถ วนตามต วช ว ดย อย ของป งบประมาณ พ.ศ แล ว ส าหร บป งบประมาณ พ.ศ ขอยกเล กการให คะแนนผลการด าเน นการตามต วช ว ด ผลล พธ ด งกล าว เน องจากได มาก าหนดเป นต วช ว ดในหมวด 7 ซ งสะท อนผลล พธ ของ กระบวนการท ครอบคล มท กหมวดแล ว ส วนราชการควรให ความส าค ญก บการ ร กษา ระบบบร หารจ ดการท ด แม ในหมวดท ส วนราชการได ด าเน นการผ านเกณฑ ฯ ในป งบประมาณ พ.ศ ไปแล วก ตาม เพ อเป นพ นฐานส าค ญส าหร บการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการในข น Progressive Level 43 การก าหนดต วช ว ดระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ น าหน กร อยละ 20 ก าหนดเป นต วช ว ดบ งค บ ว ดความส าเร จของการด าเน นการและผลล พธ ของแผนพ ฒนาองค การ ม งเน นให ส วนราชการปร บปร งองค กร ส งเสร มให แต ละส วนราชการม ความเข าใจ และน าเคร องม อการบร หารจ ดการท เหมาะสมมาใช เพ อปร บปร งและพ ฒนา องค กรอย างต อเน อง ให ความส าค ญก บการ ร กษา ระบบการบร หารจ ดการท ด ท ส วนราชการได ด าเน นการมาแล วในป งบประมาณ พ.ศ และ พ.ศ เพ อเป นพ นฐาน ส าค ญส าหร บการพ ฒนาองค การตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ระด บก าวหน า (Progressive Level: PL) ท จะต องด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ

23 การก าหนดต วช ว ดระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ การประเม นผลต วช ว ด ต วช ว ด 12.1 ร อยละของการผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ระด บพ นฐาน 12.2 ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กในการบรรล เป าหมายความส าเร จของผลล พธ การด าเน นการ (ผลล พธ ของกระบวนการ) ของส วนราชการตามเกณฑ ค ณภาพการ บร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (หมวด 7) 12.3 ระด บความส าเร จของการประเม นองค การด วยตนเองตามแนว ทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน น าหน ก (ร อยละ) รวม เกณฑ การประเม นผลต วช ว ด PMQA 54 ต วช ว ดท 12.1 ร อยละของการผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน ต วช ว ด 12.1 ร อยละของการผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หาร น าหน ก (ร อยละ) หมวดท เหล อ (1) หมวดท เหล อ (2) 4 4 จ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (ว ดกระบวนการใน การด าเน นการพ ฒนาองค การในหมวดท ด าเน นการป งบประมาณ พ.ศ. 2554) รวม 8 เกณฑ การให คะแนน : ว ดความส าเร จของกระบวนการผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐานในหมวดท ด าเน นการ โดยเกณฑ การให คะแนนแบ งออกเป นด งน การประเม นผล น าหน ก (ร อยละ) เกณฑ การให คะแนน ร อยละของการผ านเกณฑ ค ณภาพการ บร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน

24 เกณฑ การประเม นผลต วช ว ด PMQA 54 ต วช ว ดท 12.2 ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กในการบรรล เป าหมายความส าเร จของ ผลล พธ การด าเน นการ (ผลล พธ ของกระบวนการ) ของส วนราชการตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (หมวด 7) ส วนราชการเล อกต วช ว ดผลล พธ หมวด 1 6 ซ งเป นต วช ว ดแนะน าของส าน กงาน ก.พ.ร. จ านวนหมวดละ 1 ต วช ว ด โดยแต ละต วช ว ดม ค าน าหน กคะแนนเท าก นท กต วช ว ด และผลรวมของน าหน กของท กต วช ว ดรวมก นเท าก บ 1 (รายละเอ ยดต วช ว ดผลล พธ ด งกล าวปรากฏในภาคผนวก ข) ท งน ให ส วนราชการแจ งรายช อต วช ว ดท เล อกด งกล าว มาพร อมก บการรายงานผลตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการรอบ 6 เด อน ตามแบบฟอร มท 1 ตารางและส ตรการค านวณ : หมายเหต : เกณฑ การให คะแนนจะแตกต างก นในแต ละต วช ว ด โดยม รายละเอ ยดตามภาคผนวก ข ต วช ว ด (i) น าหน ก(W i ) เกณฑ การให คะแนนเท ยบก บร อยละ ของผลส าเร จตามเป าหมายของต วช ว ด คะแนน ท ได (SM i ) คะแนน ถ วงน าหน ก (W i x SM i ) RM 1 W 1 SM 1 (W 1 x SM 1 ) RM 2 W 2 SM 2 (W 2 x SM 2 ).... RMI i W i SM i (W i x SM i ) Σ W i = 1 ผลรวมคะแนนถ วงน าหน ก Σ (W i x SM i ) 47 เกณฑ การประเม นผลต วช ว ด PMQA 54 ต วช ว ดท 12.3 ระด บความส าเร จของการประเม นองค การด วยตนเองตามแนวทางการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน การประเม นผล น าหน ก (ร อยละ) เกณฑ การให คะแนน ระด บความส าเร จของการประเม นองค การด วย ตนเองตามแนวทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน การประเม นองค การด วยตนเองน น ให ส วนราชการด าเน นการ ด งน 1. จ ดท าล กษณะส าค ญขององค กร 2. ประเม นองค การด วยตนเองหมวด 1 7 ตามโปรแกรมตรวจ ประเม น FL 3. ประเม นองค การด วยตนเอง เพ อผ านการร บรองเกณฑ ค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ระด บพ นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL 48

25 เกณฑ การประเม นผลต วช ว ด PMQA 54 ต วช ว ดท 12.3 ระด บความส าเร จของการประเม นองค การด วยตนเองตามแนวทางการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน เกณฑ การให คะแนน : ก าหนดเป นระด บข นของความส าเร จ (Milestone) แบ งเกณฑ การให คะแนนเป น 5 ระด บ พ จารณาจากความก าวหน าของ ข นตอนการด าเน นงานตามเป าหมายแต ละระด บ ด งน ระด บคะแนน เกณฑ การให คะแนน 1 จ ดท าล กษณะส าค ญขององค กรได ครบถ วน 2 ประเม นองค การด วยตนเองตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (FL) ได ครบถ วน 3 ประเม นองค การด วยตนเอง เพ อผ านการร บรองการผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได ครบถ วนไม น อยกว าร อยละ 80 ตามประเด นการตรวจร บรอง 4 ประเม นองค การด วยตนเอง เพ อผ านการร บรองการผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได ครบถ วนไม น อยกว าร อยละ 90 ตามประเด นการตรวจร บรอง 5 ประเม นองค การด วยตนเอง เพ อผ านการร บรองการผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได ครบถ วนไม น อยกว าร อยละ 100 ตามประเด นการตรวจร บรอง 49 การรายงานผลต วช ว ด PMQA 54 แบบฟอร มรายงานผลการด าเน นการ แบบฟอร มท 1 แบบฟอร มแสดงต วช ว ดผลล พธ การด าเน นการ (ผลล พธ ของกระบวนการ) ของส วนราชการ ตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (หมวด 7) แบบฟอร มท 2 แบบฟอร มรายงานผลต วช ว ดผลล พธ การด าเน นการ (ผลล พธ ของกระบวนการ)ของส วน ราชการตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (หมวด 7) แบบฟอร มท 3 แบบฟอร มรายงานผลการจ ดท าล กษณะส าค ญขององค กร แบบฟอร มท 4 แบบฟอร มรายงานผลระด บคะแนนระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐ 50

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด..

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. แบบประเม น การพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อม ขององค กรปกครองส วนท องถ น ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. ประเด นการประเม น หมวด 1 การนาองค กร 1. องค กรปกครองส วนท องถ นม การกาหนดว ส ยท ศน ค าน ยม

More information

การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ 2556 (PMQA) การประช มคณะทางาน PMQA ระด บกระทรวง คร งท 1/2556 26 ธ นวาาคม 2555

การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ 2556 (PMQA) การประช มคณะทางาน PMQA ระด บกระทรวง คร งท 1/2556 26 ธ นวาาคม 2555 การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ 2556 (PMQA) การประช มคณะทางาน PMQA ระด บกระทรวง คร งท 1/2556 26 ธ นวาาคม 2555 1 ระเบ ยบวาระการประช ม คณะทางาน PMQA ระด บกระทรวง ว นพ ธท 26 ธ นวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.30-14.30

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

การส มมนาเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาองค กรแบบบ รณาการ

การส มมนาเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาองค กรแบบบ รณาการ การส มมนาเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาองค กรแบบบ รณาการ ตามท กรมสรรพสาม ตได กาหนดโครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนา องค กรแบบบ รณาการ ร นท 2 ระหว างว นท 8-10 เมษายน 2557 ณ โรงแรมรอย ลร เวอร สะพานกร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แนวทางการตรวจประเม นต วช ว ดเร อง การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA)

แนวทางการตรวจประเม นต วช ว ดเร อง การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร การถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมายของระด บองค กรส ระด บบ คคล-IPA การบร หารความเส ยง-RM หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร การจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ-IT การจ ดการความร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบฟอร มรายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

แบบฟอร มรายงานผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ตารางสร ปผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย (...) รอบ 6 เด อน กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ( ) รอบ 1 เด อน ต วช ว ดผลการปฏ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แนวทางปฏ บ ต เร อง การบร หารความเส ยง ของหน วยงานในส งก ด ตร. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ ตร.

แนวทางปฏ บ ต เร อง การบร หารความเส ยง ของหน วยงานในส งก ด ตร. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ ตร. แนวทางปฏ บ ต เร อง การบร หารความเส ยง ของหน วยงานในส งก ด ตร. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของ ตร... ๑. แนวทางปฏ บ ต น ใช ประกอบการปฏ บ ต ตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และประเม นผลการปฏ บ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

มาร จ ก รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ก นด กว า >O<

มาร จ ก รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ก นด กว า >O< มาร จ ก รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ก นด กว า >O< ท มาของ PMQA PMQA ย อมาจาก Public Sector Management Quality Award ภาษาไทยเร ยกว า รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ซ งประเทศไทยโดยส าน กงาน

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ( PUBLIC SECTOR MANAGEMENT QUALITY AWARD : PMQA )

ค ม อการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ( PUBLIC SECTOR MANAGEMENT QUALITY AWARD : PMQA ) ค ม อการปฏ บ ต งาน การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ( PUBLIC SECTOR MANAGEMENT QUALITY AWARD : PMQA ) 1. หล กการและแนวค ดการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐเป นการน

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดการความร ของกรมทร พยากรน าบาดาล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

แผนการจ ดการความร ของกรมทร พยากรน าบาดาล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ แผนการจ ดการความร ของกรมทร พยากรน าบาดาล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ แบบฟอร มท ๒ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) หน าท : ๑/๗ ช อส วนราชการ / จ งหว ด : ส าน กอน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรน าบาดาล กรมทร พยากรน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

แผนพ ฒนาองค การตามเกณฑ การบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมประชาส มพ นธ ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาองค การตามเกณฑ การบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมประชาส มพ นธ ประจ าป งบประมาณ 2558 แผนพ ฒนาองค การตามเกณฑ การบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมประชาส มพ นธ ประจ าป งบประมาณ 2558 ท ศน ย ผลชาน โก ผ เช ยวชาญเฉพาะด านว ชาการประชาส มพ นธ ในบทความฉบ บก อนหน าน ได ทบทวนว า PMQA ค ออะไร และม ความส าค ญอย

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

ตารางสร ปผลคะแนนของผลการประเม นการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม (ร อยละ)

ตารางสร ปผลคะแนนของผลการประเม นการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามยาเสพต ด กระทรวงย ต ธรรม (ร อยละ) ม ต ท 1 ม ต ด านประส ทธ ผล 50 4.0057 1 ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กในการ 30 4.1282 บรรล เป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการของกระทรวง และนโยบายส าค ญ/พ เศษของร ฐบาล 1.1 ระด บความส าเร จของร อยละเฉล

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต

ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท 1 หน าท 1 ช อส วนราชการ : กรมท ด น กระทรวงมหาดไทย ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาระบบการออกหน งส อแสดงส ทธ ในท ด นเพ อความม นคงในการถ อครองท ด น องค ความร

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

เป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วม ในการปฏ บ ต งานของหน วยงาน ประจ าป งบประมาณ 2554

เป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วม ในการปฏ บ ต งานของหน วยงาน ประจ าป งบประมาณ 2554 เป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วม ในการปฏ บ ต งานของหน วยงาน ประจ าป งบประมาณ 2554 กองแผนงาน *********************************************** สาระความส าค ญ การเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วม ในการปฏ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information