กรมทร พยากรน า 27 มกราคม ภาพรวมการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ

Size: px
Start display at page:

Download "กรมทร พยากรน า 27 มกราคม 2554 1. ภาพรวมการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ"

Transcription

1 การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ P M Q A กรมทร พยากรน า 27 มกราคม ภาพรวมการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ 2

2 TQM : Framework PMQA Model P. ล กษณะส าค ญขององค กร สภาพแวดล อม ความส มพ นธ และความท าทาย 2. การวางแผน เช งย ทธศาสตร 5. การม งเน น ทร พยากรบ คคล 1. การน าองค การ 7. ผลล พธ การด าเน นการ 3. การให ความส าค ญ ก บผ ร บบร การและ ผ ม ส วนได ส วนเส ย 6. การจ ดการ กระบวนการ 4. การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร 3 เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ล กษณะส าค ญขององค กร สภาพแวดล อม ความส มพ นธ และความท าทาย การวางแผน เช งย ทธศาสตร การม งเน น ทร พยากรบ คคล การน าองค การ (มาตรา 8,9,12,16,18,20, 23,27,28,43,44,46) (มาตรา 6,8,9,12,13,16) การให ความส าค ญ ก บผ ร บบร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ย (มาตรา 8,30,31, 38-42,45) (มาตรา 10,11,27,47) การจ ดการกระบวนการ (มาตรา 10,20,27, 28,29,31) ผลล พธ การด าเน นการ (มาตรา 9,12, 16,18,45) การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร (มาตรา 11,39) 4

3 รางว ลด านค ณภาพของนานาประเทศ Deming Prize Canada Award Malcolm Baldrige National Quality Award Australian Business Excellence Awards European Foundation Quality Management Singapore Quality Award Japan Quality Award MBNQA : Education and Healthcare Thailand Quality Award Japan Canada USA Australia EU Singapore Japan USA Thailand Quality Performance / Organizational Excellence 5 Baldridge Criteria for Performance Excellent Framework Organizational Profile: Environment, Relationships, and Challenges 1 Leadership 2 Strategic Planning 5 Human Resource Focus 7 Business Results 3 Customer & Market Focus 6 Process Management 4 Information, Analysis, and Knowledge Management Source: 6

4 หล กค ด : 11 Core Values 1 การน าองค การ อย างม ว ส ยท ศน 5 การม งเน นอนาคต 2 ความร บผ ดชอบ ต อส งคม 6 ความคล องต ว 9 การจ ดการโดยใช ข อม ลจร ง 3 การให ความส าค ญก บ พน กงานและค ค า 7 การเร ยนร ของ องค การและแต ละบ คคล 10 การม งเน นท ผลล พธ และการสร างค ณค า 4 ความเป นเล ศ ท ม งเน นท ล กค า 8 การจ ดการเพ อ นว ตกรรม 11 ม มมองเช งระบบ 7 8

5 แนวทางการประเม น การประเม น หมวด 1-6 ADLI การประเม น หมวด 7 LeTCLi วงจรค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ 10

6 2. ท ศทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐ ป งบประมาณ พ.ศ เป าหมายการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ เข าส การสม ครขอร บรางว ล PMQA พ ฒนาส ความโดดเด นรายหมวด รางว ลค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ รายหมวด เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บก าวหน า (Progressive Level) เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (Fundamental Level) ผ านการร บรองเกณฑ ฯ ร อยละของการ ผ านเกณฑ หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 หมวด 5 หมวด 6 หมวด 7 12

7 Roadmap การพ ฒนาองค การ กรมด านบร การ เน นความส าค ญก บผ ร บบร การ โดยออกแบบกระบวนงานและพ ฒนาบ คลากรให สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ กรมด านนโยบาย เน นความส าค ญของย ทธศาสตร และการน าไปปฏ บ ต โดยม ระบบการว ดผลการด าเน นการท เป นระบบ จ งหว ด เน นความส าค ญของฐานข อม ลในการผล กด นย ทธศาสตร ภายใต ระบบการน าองค กรท ม ประส ทธ ภาพ โดยย ดประชาชนเป นศ นย กลาง สถาบ นอ ดมศ กษา Progressive Level เน นความส าค ญของการก าหนดท ศทางองค กรท ช ดเจน และการพ ฒนาบ คลากรเพ อเน นผ เร ยนเป นศ นย กลาง 13 องค ประกอบเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ในระด บพ นฐาน(Fundamental Level) ส วนท 1 เกณฑ Fundamental Level ส วนท 2 ค าอธ บายแนวทางด าเน นการ ส วนท 3 หล กเกณฑ การพ จารณาการด าเน นการท ครบถ วน สมบ รณ เพ อให ผ านเกณฑ Fundamental Level 14

8 ต วอย างการประเม น ตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (Fundamental Level) เกณฑ หมวด 2 SP 6 ส วนราชการต องจ ดท ารายละเอ ยดโครงการเพ อใช ในการต ดตามผลการด าเน นงานให สามารถ บรรล เป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการได ส าเร จ ซ งประกอบด วย ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ การ จ ดสรรทร พยากรให แก แผนงานโครงการ/ก จกรรม ค าอธ บาย การจ ดท ารายละเอ ยดของแผนงาน/โครงการ เพ อใช ในการต ดตามผลการด าเน นงานน น ส วนราชการอาจใช โปรแกรม Microsoft Project ในการจ ดท ารายละเอ ยดด งกล าว ซ งสามารถแสดงใหเห นถ งรายละเอ ยดของแผน การด าเน นงาน แผนการใช งบประมาณ และแผนการบร หารก าล งคน ได อย างครบถ วน ท าให การต ดตามผลการ ด าเน นงานแผนงาน/โครงการต าง ๆ ม ประส ทธ ภาพมากย งข น ว ธ การประเม น ผ าน / ไม ผ าน จะผ านต อเม อท าครบท ก bullet A - ม การจ ดท ารายละเอ ยดของแผนงาน/โครงการ ซ งต องประกอบด วย ระยะเวลาด าเน นการในแต ละก จกรรม ผ ร บผ ดชอบในแต ละแผนงาน/โครงการ การจ ดสรรงบประมาณ และทร พยากรด านอ น ๆ D - แสดงใหเห นถ งความส าเร จในการด าเน นการตามรายละเอ ยดของแผนงาน/โครงการ ตามท ก าหนด - แสดงใหเห นถ งม การต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป โดยผ านการต ดตามการด าเน นงานในแต ละแผนงาน/โครงการ 15 หมวด 1 การน าองค การ รห ส (Leadership) แนวทางการด าเน นการ การน าองค การ LD 1 ส วนราชการ/ผ บร หารต องม การก าหนดท ศทางการท างานท ช ดเจน ครอบคล มในเร องว ส ยท ศน ค าน ยม เป าประสงค หร อผลการด าเน นการท คาดหว งขององค การ โดยม งเน นผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย รวมท งม การส อสารเพ อถ ายทอดท ศทางด งกล าวส บ คลากร เพ อใหเก ดการร บร ความเข าใจ และการน าไป ปฏ บ ต ของบ คลากร อ นจะส งผลให การด าเน นการบรรล ผลตามเป าประสงค ท ต งไว (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8) LD 2 ผ บร หารส วนราชการม การเพ มอ านาจในการต ดส นใจ (Empowerment) ให แก เจ าหน าท ระด บต างๆ ภายในองค การ โดยม การมอบอ านาจให ก บผ ด ารงต าแหน งอ นในส วนราชการเด ยวก น หร อในส วนราชการ อ นๆ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 27) LD 3 ผ บร หารของส วนราชการส งเสร มให ม กระบวนการและก จกรรมการเร ยนร เพ อใหเก ดการบ รณาการและ สร างความผ กพ น ร วมม อภายในองค การ รวมถ งการสร างแรงจ งใจเพ อให บ คลากรสามารถปฏ บ ต งานได ตามเป าหมาย (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 11) LD 4 ส วนราชการ/ผ บร หารต องก าหนดต วช ว ดท ส าค ญ และก าหนดให ม ระบบการต ดตามและประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการ ส าหร บใช ในการทบทวนผลการปฏ บ ต งานและน าผลการทบทวนด งกล าวมาจ ดล าด บ ความส าค ญ เพ อน าไปใช ในการปร บปร งการด าเน นงานของส วนราชการให ด ข น(พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8) 16

9 ล กษณะส าค ญขององค กร 1. ล กษณะองค กร ก.ล กษณะพ นฐานของส วนราชการ ข.ความส มพ นธ ภายในภายนอกองค การ 2.ความท าทายต อองค การ ก.สภาพการแข งข น ข.ความท าทายเช งย ทธศาสตร 17 หมวด 1 การน าองค การ รห ส (Leadership) แนวทางการด าเน นการ ธรรมาภ บาลและความร บผ ดชอบต อส งคม LD 5 ส วนราชการ/ผ บร หารต องม การก าหนดนโยบายการก าก บด แลองค การท ด (Organizational Governance) เพ อเป นเคร องม อในการก าก บด แลให การด าเน นงานของส วนราชการเป นไปตามหล กธรร มาภ บาลของการบร หารก จการบ านเม องท ด (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8 (2)) LD 6 ส วนราชการต องจ ดให ม ระบบการควบค มภายในและการบร หารความเส ยงท ด ตามแนวทางของ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8 (2)) LD 7 ส วนราชการ/ผ บร หารต องก าหนดให ม ว ธ การหร อมาตรการในการจ ดการผลกระทบทางลบท เก ดข นต อ ส งคม อ นเป นผลมาจากการด าเน นการของส วนราชการ รวมท งต องน าว ธ การหร อมาตรการท ก าหนดไว ไป ปฏ บ ต (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8(3)) 18

10 หมวด 1 2 ways แต ละกล ม OP 3,8 ก าหนดท ศทาง องค กร ส อสาร สร าง ความเข าใจ สร างบรรยากาศ LD 1 LD 1 LD 2 LD 3 ว ส ยท ศน เป าประสงค ค าน ยม ผลการด าเน นการ ท คาดหว ง การน าองค กร Stakeholder โดยย ด หล กโปร งใส ความร บผ ดชอบต อส งคม 19 ท างานอย างม จร ยธรรม LD 5,6 LD 6 นโยบายก าก บด แล องค การท ด ส อสาร สร างความเข าใจ ต ดตามผล ต วช ว ด (5) (หมวด 4.1) เป นต วอย างท ด (role model) ทบทวนผลการ ด าเน นการ จ ดล าด บ ความส าค ญ LD 3 LD 4 ผ านกลไกการก าก บด แลตนเองท ด (OP 6) ประเม นความส าเร จการบรรล เป าประสงค หมวด 2 ประเม นความสามารถ การตอบสนองการเปล ยนแปลง การท างานม ผลกระทบ ต อส งคม LD 7 เช งร บ- แก ไข เช งร ก คาดการณ ป องก น LD 4 ปร บปร งท วท ง องค กร LD 4 หมวด 2 การวางแผนย ทธศาสตร (Strategic Planning) รห ส แนวทางการด าเน นการ การวางย ทธศาสตร SP1 ส วนราชการต องม การก าหนดข นตอน/ก จกรรม และกรอบเวลาท เหมาะสม รวมถ ง ม การระบ ผ ร บผ ดชอบ อย างช ดเจน ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป โดยม งเน นท จะผล กด น ให บรรล ว ส ยท ศน และพ นธก จของส วนราชการ บรรล เป าหมายตามแผนการบร หารราชการแผ นด น แผนปฏ บ ต ราชการของกระทรวงและกล มภารก จ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 9,16) SP2 SP3 ในการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ (4 ป และ 1 ป ) ต องม การน าป จจ ยท งภายในและ ภายนอกท ส าค ญและสอดคล องก บสภาพแวดล อมท เปล ยนแปลงไป มาใช ประกอบการว เคราะห อย าง น อยประกอบด วย ว ส ยท ศน และพ นธก จของส วนราชการ ความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วน เส ย ผลการด าเน นงานท ผ านมา ความเส ยงในด านต าง ๆ รวมถ ง กฎหมาย ระเบ ยบ และโครงสร างส วน ราชการ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8(3)) ส วนราชการต องม การวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลให สอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของส วนราชการ รวมท ง ต องม การวางแผนเตร ยมการจ ดสรร ทร พยากรอ น ๆ เพ อรองร บการด าเน นการตามแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 16) 20

11 หมวด 2 การวางแผนย ทธศาสตร (Strategic Planning) รห ส แนวทางการด าเน นการ การส อสารและถ ายทอดย ทธศาสตร เพ อน าไปปฏ บ ต SP4 ผ บร หารต องม การส อสารและท าความเข าใจในเร องย ทธศาสตร และการน าย ทธศาสตร ไปปฏ บ ต ไปย ง บ คลากรท เก ยวข อง เพ อให บ คลากรได ร บร เข าใจและน าไปปฏ บ ต รวมท ง เพ อให ม การถ ายทอดแผนไปส การปฏ บ ต ด งกล าวบรรล ผล (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 16) SP5 ส วนราชการม การถ ายทอด (Cascading) ต วช ว ดและเป าหมายระด บองค การลงส ระด บหน วยงาน(ส าน ก/ กอง) ท กหน วยงาน (ท งท ม โครงสร างรองร บตามกฎหมายและส าน ก/กองท จ ดต ง เพ อรองร บการบร หาร จ ดการภายในส วนราชการเอง) และระด บบ คคล (อย างน อย 1 หน วยงาน) อย างเป นระบบ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 12) SP6 ส วนราชการต องจ ดท ารายละเอ ยดโครงการเพ อใช ในการต ดตามผลการด าเน นงานให สามารถบรรล เป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการได ส าเร จ ซ งประกอบด วย ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ การจ ดสรรทร พยากร ให แก แผนงานโครงการ/ก จกรรม (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 20) SP7 ส วนราชการต องม การว เคราะห และจ ดท าแผนบร หารความเส ยงตามมาตรฐาน COSO เพ อเตร ยมการ รองร บการเปล ยนแปลงท อาจจะเก ดข นจากการด าเน นแผนงาน/โครงการท ส าค ญซ งต องครอบคล มความ เส ยงด านธรรมาภ บาล 21 หมวด 2 ภายนอก ภายใน ป จจ ย (9 ต ว) ผ ร บบร การ/IT/ค เท ยบ/ บ คลากร/จ ดแข ง จ ดอ อน/ การปร บเปล ยนทร พยากร ท ศทางองค กร วางแผน ย ทธศาสตร SP 1 ประเด นย ทธศาสตร /เป าประสงค เช งย ทธศาสตร /กลย ทธ หล ก ความร บผ ดชอบต อส งคม โอกาส/ความท าทาย (OP) ระยะส น ยาว Stakeholder (OP) SP 2 22 การวางแผน ย ทธศาสตร SP 1 ถ ายทอดแผน ย ทธศาสตร (Strategy Map) SP 5 การคาดการณ ส อสาร สร างความเข าใจ - ผลป ท ผ านมา การบร หารความ เส ยง SP 7 -ความเส ยงเช งย ทธศาสตร แผนปฏ บ ต การ SP 3 SP 4 ต วช ว ด ใช ต ดตาม เป าหมาย การส อสารและ ถ ายทอด -ความเส ยงด านธรรมาภ บาล - ความเส ยงด านเทคโนโลย สารสนเทศ - ความเส ยงด านกระบวนการ จ ดสรร ทร พยากร SP 6 แผนหล กด าน ทร พยากรบ คคล SP 3 ย ทธศาสตร น าไปปฏ บ ต SP 6

12 หมวด 3 การให ความส าค ญก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย (Customer and Stakeholder Focus) รห ส แนวทางการด าเน นการ ความร เก ยวก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย CS1 ส วนราชการม การก าหนดกล มผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยตามพ นธก จ เพ อให ตอบสนองความ ต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยท ครอบคล มท กกล ม (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8) CS2 ส วนราชการม ช องทางการร บฟ งและเร ยนร ความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยเพ อ น ามาใช ในการปร บปร งและเสนอร ปแบบการบร การต าง ๆ โดยแสดงใหเห นถ งประส ทธ ภาพของช อง ทางการส อสารด งกล าว (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 38,40) การสร างความส มพ นธ ก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย CS3 ส วนราชการม ระบบท ช ดเจนในการรวบรวมและจ ดการข อร องเร ยน /ข อเสนอแนะ/ ข อค ดเห น/ ค าชมเชย โดยม การก าหนดผ ร บผ ดชอบ ว เคราะห เพ อก าหนดว ธ การและปร บปร งค ณภาพการให บร การเพ อ ตอบสนองต อความต องการของผ ร บร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยอย างเหมาะสมและท นท วงท (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8,39,41) CS4 ส วนราชการม การสร างเคร อข ายและจ ดก จกรรมเพ อสร างความส มพ นธ ก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วน เส ย(พ.ร.ฎ.GG มาตรา 8,39,41) CS5 ส วนราชการม การด าเน นการในการเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการบร หารราชการผ าน กระบวนการหร อก จกรรมต าง ๆ ท เป นการส งเสร มระด บการม ส วนร วมของประชาชน (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 30,31,38-41) 23 หมวด 3 การให ความส าค ญก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย (Customer and Stakeholder Focus) รห ส แนวทางการด าเน นการ การสร างความส มพ นธ ก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย CS6 ส วนราชการม การว ดท งความพ งพอใจและไม พ งพอใจของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยในแต ละกล ม ตามท ได ก าหนดไว เพ อน าผลไปปร บปร งการให บร การและการด าเน นงานของส วนราชการ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 30,31,38-41) CS7 ส วนราชการต องก าหนดมาตรฐานการให บร การ ซ งจะต องม ระยะเวลาแล วเสร จของงานบร การในแต ละงาน โดยม การจ ดท าแผนภ ม หร อค ม อการต ดต อราชการโดยประกาศให ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยทราบ และจ ดท าค ม อการท างานของบ คลกรในการให บร การ เพ อใหเก ดความพ งพอใจในการร บบร การ (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 38,41-42) 24

13 หมวด 3 ผ ร บบร การท พ งม ในอนาคต แบ งกล ม ผ ร บบร การ หาเคร องม อท เหมาะสม แต ละกล ม CS1 25 สอดคล องตาม OP (8) ความร เก ยวก บ ผ ร บบร การ ร บฟ งความต องการ/ ความคาดหว ง CS2 วางแผนปฏ บ ต งาน (หมวด 2) ปร บปร งกระบวนการ (หมวด 6) หาความต องการร วมของแต ละกล ม (Common Need) CS 2 พ ฒนาบร การ (หมวด 6) - ขอข อม ล - ขอร บบร การ - ร องเร ยน - ก จกรรม กระบวนการจ ดการ ข อร องเร ยน CS3 ออกแบบกระบวนการสร าง ความส มพ นธ ท ด ส อสาร สร างความเข าใจ / ก าหนดว ธ ปฏ บ ต ว ดความพ งพอใจ/ไม พ งพอใจ CS4 CS5 CS7 การสร าง ความส มพ นธ ก บผ ร บบร การ ต ดตามค ณภาพบร การ CS3 CS6 CS6 CS3 ปร บปร งกระบวนการ (หมวด 6) หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร (Information and Technology) รห ส IT1 แนวทางการด าเน นการ การสร างความส มพ นธ ก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย ส วนราชการต องม ระบบฐานข อม ลผลการด าเน นงานตามแผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต ราชการ รวมท ง ผลการด าเน นงานของต วช ว ดตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ท ครอบคล ม ถ กต อง และท นสม ย (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 9 (3)) IT2 ส วนราชการต องม ฐานข อม ลเพ อสน บสน นการปฏ บ ต งานของกระบวนการท สร างค ณค า ไม น อยกว า 4 กระบวนการ IT3 ส วนราชการต องม ฐานข อม ลเพ อสน บสน นการปฏ บ ต งานของกระบวนการสน บสน น อย างน อย 2 กระบวนการ 26

14 หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร (Information and Technology) รห ส แนวทางการด าเน นการ การจ ดการ สารสนเทศ เทคโนโลย สารสนเทศ และความร IT4 ส วนราชการต องม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อให ประชาชนสามารถเข าถ งข อม ลข าวสารได อย าง เหมาะสม (พ.ร.ฎ.GG มาตรา 39)) IT5 ส วนราชการต องม ระบบการต ดตาม เฝ าระว ง และเต อนภ ย (Warning System) เช น การก าหนดระบบการ เต อนภ ยแบบส ญญาณไฟจราจร การจ ดต งห องปฏ บ ต การ (Operation Room, Management Cockpit, War Room) ท บ งช ถ งการเปล ยนแปลงท เก ดข น IT6 ส วนราชการต องม ระบบบร หารความเส ยงของระบบฐานข อม ลและสารสนเทศ IT7 ส วนราชการต องจ ดท าแผนการจ ดการความร และน าแผนไปปฏ บ ต 27 หมวด 4 - leading/lagging indicator ข อม ลเปร ยบเท ยบ ทบทวนผลการด าเน นการ (หมวด 1) วางแผนย ทธศาสตร (หมวด 2) ระบบการว ด เล อกข อม ลสารสนเทศ IT 1-3 รวบรวม ว เคราะห ผล ส อสารผล การว เคราะห ต ดตามผลการปฏ บ ต งาน (หมวด 6) 28 Daily Management ผลการด าเน นการโดยรวม (หมวด 2/7) นว ตกรรม (หมวด 2/6) การว ด การว เคราะห - ความพร อมใช งาน - การเข าถ ง วางระบบการจ ดการ - ข อม ลสารสนเทศ - อ ปกรณ สารสนเทศ สอดคล องตาม OP (4) - เช อถ อได IT 4 - ปลอดภ ย - ใช งานง าย IT 5,6 สอดคล องตาม OP (15) การจ ดการความร IT 7 การจ ดการ ข อม ลสารสนเทศ ครอบคล ม IT 1 ความร รวบรวม บ คลากร ผ ร บบร การ/องค กรอ น สารสนเทศ IT และความร ถ กต อง ท นสม ย จ ดให เป นระบบ Best Practices ถ ายทอด/Sharing

15 หมวด 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล (Human Resource) รห ส แนวทางการด าเน นการ HR 1 การสร างบรรยากาศการท างาน ความผาส กและความพ งพอใจแก บ คลากร เพ อก อให เก ดความผ กพ นต อองค การ ส วนราชการต องก าหนดป จจ ยท ม ผลต อความผาส ก และความพ งพอใจของบ คลากร รวมท งต องม การว เคราะห และปร บปร งป จจ ย ด งกล าวให ม ความเหมาะสม เพ อสร างแรงจ งใจในการปฏ บ ต งาน และใหเก ดความผ กพ นต อองค การ HR 2 ส วนราชการม ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากรท ม ประส ทธ ผล และเป นธรรม รวมท ง ม การแจ งผลการประเม นให บ คลากรทราบ เพ อปร บปร งการปฏ บ ต งานให ด ข น HR 3 ส วนราชการต องด าเน นการตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลท ก าหนดไว ใน SP3 ไป ปฏ บ ต เพ อให ม ข ดสมรรถนะท เหมาะสม สามารถปฏ บ ต งานให บรรล ผลตามเป าประสงค เช ง ย ทธศาสตร HR 4 ส วนราชการต องม ระบบการประก นค ณภาพของการฝ กอบรม รวมถ งการประเม นประส ทธ ผลและ ความค มค าของการพ ฒนา/ฝ กอบรมบ คลากร HR 5 ส วนราชการม แผนการสร างความก าวหน าในสายงานให แก บ คลากร เพ อสร างขว ญและก าล งใจใน การปฏ บ ต งานให ก บบ คลากร 29 หมวด 5 สถานท อ ปกรณ การท างาน - ต วช ว ด/เป าหมาย - การม ส วนร วม สภาพแวดล อมการท างาน เตร ยมพร อมภาวะ ฉ กเฉ น HR 1 ความพ งพอใจ 30 หาป จจ ย ก าหนดต วช ว ด/ ว ธ การประเม น ความผาส ก ระบบยกย อง/จ งใจ ระบบประเม นผล HR 2 สร างแรงจ งใจ/จ ดระบบ สว สด การ บ คลากร หน.งาน/ ผ บ งค บบ ญชา องค กร ความจ าเป น (Training Need) ความต องการใน การฝ กอบรม ความร ในองค กร (หมวด 4.2) ก าหนดค ณล กษณะและ ท กษะท จ าเป น สร างความก าวหน าในการท างานให ช ดเจน ประเม นผล จ ดล าด บ ความส าค ญ ปร บปร ง พ ฒนาบ คลากร ทางการ/ไม ทางการ ท างานตามแผนปฏ บ ต งาน (หมวด 2) HR 3 ส งเสร มน าไปปฏ บ ต HR 3 ประเม นผลประส ทธ ผลการฝ กอบรม - ผลการปฏ บ ต งานของบ คคล - ผลการด าเน นงานขององค กร HR 5 สมด ลท งความต องการองค กรและความ ต องการบ คลากร (หมวด 5.1) HR 4 สอดคล อง ก บผลล พธ องค กร การพ ฒนาบ คลากร และภาวะผ น า

16 หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ (Process Management) รห ส แนวทางการด าเน นการ การออกแบบกระบวนการ PM 1 ส วนราชการต องก าหนดกระบวนการท สร างค ณค าจากย ทธศาสตร พ นธก จ และความต องการของ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยเพ อให บรรล ว ส ยท ศน ของส วนราชการ PM 2 ส วนราชการต องจ ดท าข อก าหนดท ส าค ญของกระบวนการท สร างค ณค าจากความต องการของ ผ ร บบร การ ผ ม ส วนได ส วนเส ย ข อก าหนดด านกฎหมาย และข อก าหนดท ส าค ญท ช วยว ดผลการ ด าเน นงาน และ/หร อปร บปร งการด าเน นงานให ม ประส ทธ ภาพและความค มค า PM 3 ส วนราชการต องออกแบบกระบวนการจากข อก าหนดท ส าค ญใน PM 2 และน าป จจ ยท เก ยวข องท ส าค ญ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพ อใหเก ดประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานและปร บปร ง กระบวนการอย างต อเน อง PM 4 ส วนราชการต องม ระบบรองร บภาวะฉ กเฉ นต าง ๆ ท อาจเก ดข นและม ผลกระทบต อการจ ดการ กระบวนการ เพ อให ส วนราชการจะสามารถด าเน นงานได อย างต อเน อง การจ ดการและปร บปร งกระบวนการ PM 5 ส วนราชการต องก าหนดมาตรฐานการปฏ บ ต งาน ของกระบวนการท สร างค ณค า และกระบวนการ สน บสน น โดยม ว ธ การในการน ามาตรฐานการปฏ บ ต งานด งกล าวให บ คลากรน าไปปฏ บ ต เพ อให บรรล ผลตามข อก าหนดท ส าค ญ PM 6 ส วนราชการต องม การปร บปร งกระบวนการท สร างค ณค าและกระบวนการสน บสน น เพ อให ผลการ ด าเน นการด ข นและป องก นไม ใหเก ดข อผ ดพลาด การท างานซ า และความส ญเส ยจากผลการ ด าเน นการ 31 หมวด 6 ก าหนดกระบวนการ PM 1 32 การออกแบบ ความต องการผ ร บบร การ (หมวด 3) ข อก าหนดท ส าค ญ กระบวนการ กฎหมาย กฎ ระเบ ยบ (OP) ก าหนดต วช ว ดควบค ม กระบวนการ ออกแบบ กระบวนการ PM 2 PM 3 องค ความร /IT ความต องการผ ร บบร การ ระยะเวลา/ค าใช จ าย/ ผล ตภาพ เป าหมายภารก จ การจ ดการกระบวนการ ส การปฏ บ ต การจ ดการ กระบวนการ ลดค าใช จ ายใน การตรวจสอบ PM 5 ป องก น ความผ ดพลาด PM 4 ปร บปร งกระบวนการ PM6 สอดคล องตาม OP แลกเปล ยนเร ยนร PM6 นว ตกรรม

17 หมวด 7 ผลล พธ การด าเน นการ (Result Management) ให ส วนราชการเล อกจากต วช ว ดแนะน ามาด าเน นการ หมวดละ 1 ต วช ว ด รห ส แนวทางการด าเน นการ เกณฑ การให คะแนน (ร อยละ) หมวด RM 1.1 ร อยละของบ คลากรท เข าใจท ศทางขององค การ RM 1.2 ร อยละความพ งพอใจของบ คลากรท ม ต อการน าองค การของ ผ บร หาร RM 1.3 ร อยละความส าเร จเฉล ยถ วงน าหน กของต วช ว ดส าค ญท ผ บร หาร ใช ในการต ดตามการบร หารงาน RM 1.4 ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จของผลส มฤทธ ของ มาตรการ/โครงการตามนโยบายการก าก บด แลองค การท ด (อย างน อยด านละ 1 มาตรการ/โครงการ) RM 1.5 ระด บความเช อม นด านธรรมาภ บาลของผ ร บบร การต อองค การ (ค าเฉล ย) หมวด 7 ผลล พธ การด าเน นการ (Result Management) ให ส วนราชการเล อกจากต วช ว ดแนะน ามาด าเน นการ หมวดละ 1 ต วช ว ด รห ส แนวทางการด าเน นการ เกณฑ การให คะแนน (ร อยละ) หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร RM 2.1 ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กในการบรรล เป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการ/ภารก จหล ก/เอกสาร งบประมาณรายจ ายฯ ของส วนราชการ RM 2.2 ร อยละของบ คลากรท เข าใจแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ท ระด บ ความเข าใจไม น อยกว าร อยละ 80 RM 2.3 ร อยละของต วช ว ดระด บบ คคลท สอดคล องตามเป าหมายของ องค การ RM 2.4 ร อยละความส าเร จเฉล ยถ วงน าหน กของส าน ก/กอง ท ปฏ บ ต งาน ได บรรล เป าหมายตามต วช ว ดท องค การก าหนด RM 2.5 ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จของเป าหมายของโครงการ ตามแผนบร หารความเส ยง

18 หมวด 7 ผลล พธ การด าเน นการ (Result Management) ให ส วนราชการเล อกจากต วช ว ดแนะน ามาด าเน นการ หมวดละ 1 ต วช ว ด รห ส แนวทางการด าเน นการ เกณฑ การให คะแนน (ร อยละ) หมวด 3 การให ความส าค ญก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย RM 3.1 ร อยละของความพ งพอใจของผ ร บบร การ RM 3.2 ร อยละความไม พ งพอใจของผ ร บบร การ RM 3.3 ร อยละความพ งพอใจของเคร อข ายท ม ต อก จกรรมสร าง ความส มพ นธ RM 3.4 ร อยละความส าเร จของผลส มฤทธ ของการด าเน นการ/ โครงการ ท เป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมในการบร หารราชการ RM 3.5 ร อยละของความส าเร จในการด าเน นการตามมาตรฐานค ม อการ ให บร การ หมวด 7 ผลล พธ การด าเน นการ (Result Management) ให ส วนราชการเล อกจากต วช ว ดแนะน ามาด าเน นการ หมวดละ 1 ต วช ว ด รห ส แนวทางการด าเน นการ เกณฑ การให คะแนน (ร อยละ) หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร RM 4.1 ร อยละของความครอบคล ม ถ กต อง และท นสม ยของฐานข อม ลท สน บสน นย ทธศาสตร อย างน อย 1 ประเด นย ทธศาสตร RM 4.2 ร อยละความพ งพอใจของผ เข าถ งหร อเข ามาใช ข อม ลข าวสาร ผ านทางเว บไซด ของส วนราชการ RM 4.3 ร อยละความพ งพอใจของประชาชนท ม ต อการ เป ดเผยข อม ล ข าวสาร ตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ RM 4.4 ระด บความส าเร จของการบ รณาการข อม ลสถ ต ภาคร ฐตาม มาตรฐานข อม ล statxml RM 4.5 ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จจากผลส มฤทธ ของการ ด าเน นการตามแผนการจ ดการความร อย างน อย 3 องค ความร

19 หมวด 7 ผลล พธ การด าเน นการ (Result Management) ให ส วนราชการเล อกจากต วช ว ดแนะน ามาด าเน นการ หมวดละ 1 ต วช ว ด รห ส แนวทางการด าเน นการ เกณฑ การให คะแนน (ร อยละ) หมวด 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล RM 5.1 ร อยละความพ งพอใจของบ คลากรท ม ต อองค การ RM 5.2 ร อยละความพ งพอใจของบ คลากรท ม ต อการพ ฒนาบ คลากร RM 5.3 ร อยละความพ งพอใจของบ คลากรต อระบบประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน RM 5.4 ร อยละของหล กส ตรการอบรมท ผ านเกณฑ ตามหล กประก น ค ณภาพการฝ กอบรม RM 5.5 ร อยละความพ งพอใจของบ คลากรท ม ต อแผนการสร าง ความก าวหน าในสายงาน หมวด 7 ผลล พธ การด าเน นการ (Result Management) ให ส วนราชการเล อกจากต วช ว ดแนะน ามาด าเน นการ หมวดละ 1 ต วช ว ด รห ส แนวทางการด าเน นการ เกณฑ การให คะแนน (ร อยละ) หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ RM 6.1 ร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การท ม ต อข นตอนการปฏ บ ต งาน RM 6.2 ร อยละความพ งพอใจของบ คลากรท ม ต อระบบรองร บภาวะฉ กเฉ น RM 6.3 ร อยละของกระบวนการสร างค ณค าท ม การจ ดท าค ม อการ ปฏ บ ต งาน (Work Manual) RM 6.4 ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จของการด าเน นการตาม มาตรฐานงานของกระบวนการท สร างค ณค า RM 6.5 จ านวนกระบวนการท ได ร บการปร บปร งให ผลการด าเน นงานด ข น

20 4. กรอบการประเม นผลต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ส าหร บส วนราชการระด บกรม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ความเช อมโยงการด าเน นการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ป 2553 ประเม นระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพ ของส วนราชการ ตามเกณฑ ฯ ระด บพ นฐาน รายหมวด (หมวดภาคบ งค บ,หมวดสม ครใจและหมวด 7) จ ดท าแผนพ ฒนาองค การรายหมวด ปร บปร งองค การตามแผนท ก าหนด ปร บปร งองค กรในประเด นท ไม ผ านเกณฑ FL ในป 52 ประเม นองค การตามเกณฑ ฯ ระด บพ นฐาน เพ อจ ดท าแผนพ ฒนาองค การป 54 ส งท ต องส งมอบ ว นท 1 พ.ย รายงานผลการด าเน นการ เท ยบก บเกณฑ ฯ ระด บพ นฐาน รายงานผลล พธ การด าเน นการตามแผนพ ฒนาองค การ รายงานผลการจ ดท าล กษณะส าค ญขององค กร รายงานผลการประเม นองค กรด วยตนเองตามเกณฑ ฯ ระด บพ นฐาน แผนพ ฒนาองค การป 54 (หมวดภาคบ งค บ,หมวดสม ครใจ) ป 2554 ประเม นระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพ ของส วนราชการ ตามเกณฑ ฯ ระด บพ นฐาน รายหมวด (2 หมวดท เหล อ และหมวด 7 เล อกต วช ว ด แนะน าหมวดละ 1 ต ว) จ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ปร บปร งองค การตามแผนท ก าหนด ปร บปร งองค กรในประเด นท ไม ผ านเกณฑ FL ในป 53 ประเม นองค การตามเกณฑ ฯระด บพ นฐาน ประเม นองค การด วยตนเอง เพ อผ านการร บรองเกณฑ ฯ ระด บพ นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ส งท ต องส งมอบ ว นท 31 ต.ค รายงานผลการด าเน นการ เท ยบก บเกณฑ ฯ ระด บพ นฐาน รายงานผลล พธ การด าเน นการตามแผนพ ฒนาองค การ รายงานผลการจ ดท าล กษณะส าค ญขององค กร รายงานผลการประเม นองค กรด วยตนเองตามเกณฑ ฯ ระด บพ นฐาน ประเม นองค การด วยตนเอง เพ อผ านการร บรองเกณฑ ฯ ระด บพ นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL 40

21 การก าหนดต วช ว ดระด บความส าเร จ ของการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณพ.ศ แนวทางการน าไปใช เกณฑ การประเม นผลต วช ว ด ว ธ การและข นตอนการ ด าเน นการตามต วช ว ด การส งมอบงาน 41 การก าหนดต วช ว ด PMQA ป 2554 ส งท เปล ยนแปลงไปจากเกณฑ ฯ ป 2553 ให ความส าค ญก บการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐานท ง 7 หมวด เน องจากส วนราชการจะต องได ร บการตรวจร บรองการผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ระด บพ นฐาน (Certify FL ) เพ อเป นพ นฐานของการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการในระด บก าวหน าท จะต อง ด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ ต อไป ด งน น ป งบประมาณ พ.ศ จ งไม ได ก าหนดค า น าหน กคะแนนต วช ว ดในส วนท เก ยวก บการด าเน นการปร บปร งองค การในส วนท ไม ผ านการ ประเม นในป งบประมาณ พ.ศ (แผนซ อม) ต วช ว ดผลล พธ ของหมวด 7 เป นต วช ว ดท สะท อนผลการด าเน นการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการ ภาคร ฐ ท ง 6 หมวด ซ งส วนราชการจะเล อกจากต วช ว ดแนะน ามาหมวดละ 1 ต วช ว ด เพ อสะท อน ผลล พธ ของกระบวนการ และเป นจ ดเน นท ส าค ญท ส วนราชการต องการผล กด นการด าเน นการให บรรล เป าหมาย ประกอบก บต วช ว ดท เล อกในป งบประมาณ พ.ศ น จะเป นส วนหน งของการตรวจ ร บรองการผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (Certify FL) 42

22 การก าหนดต วช ว ด PMQA ป 2554 ส งท เปล ยนแปลงไปจากเกณฑ ฯ ป 2553 ต วช ว ดผลล พธ ของหมวดท ด าเน นการท ส วนราชการได ค ดเล อกมาในการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ป งบประมาณ พ.ศ (แบบฟอร ม 4.2) และส งให ส าน กงาน ก.พ.ร. เม อว นท 1 พฤศจ กายน 2553 น น ส าน กงาน ก.พ.ร. ได ให คะแนนความครบถ วนตามต วช ว ดย อย ของป งบประมาณ พ.ศ แล ว ส าหร บป งบประมาณ พ.ศ ขอยกเล กการให คะแนนผลการด าเน นการตามต วช ว ด ผลล พธ ด งกล าว เน องจากได มาก าหนดเป นต วช ว ดในหมวด 7 ซ งสะท อนผลล พธ ของ กระบวนการท ครอบคล มท กหมวดแล ว ส วนราชการควรให ความส าค ญก บการ ร กษา ระบบบร หารจ ดการท ด แม ในหมวดท ส วนราชการได ด าเน นการผ านเกณฑ ฯ ในป งบประมาณ พ.ศ ไปแล วก ตาม เพ อเป นพ นฐานส าค ญส าหร บการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการในข น Progressive Level 43 การก าหนดต วช ว ดระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ น าหน กร อยละ 20 ก าหนดเป นต วช ว ดบ งค บ ว ดความส าเร จของการด าเน นการและผลล พธ ของแผนพ ฒนาองค การ ม งเน นให ส วนราชการปร บปร งองค กร ส งเสร มให แต ละส วนราชการม ความเข าใจ และน าเคร องม อการบร หารจ ดการท เหมาะสมมาใช เพ อปร บปร งและพ ฒนา องค กรอย างต อเน อง ให ความส าค ญก บการ ร กษา ระบบการบร หารจ ดการท ด ท ส วนราชการได ด าเน นการมาแล วในป งบประมาณ พ.ศ และ พ.ศ เพ อเป นพ นฐาน ส าค ญส าหร บการพ ฒนาองค การตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ระด บก าวหน า (Progressive Level: PL) ท จะต องด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ

23 การก าหนดต วช ว ดระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ การประเม นผลต วช ว ด ต วช ว ด 12.1 ร อยละของการผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ระด บพ นฐาน 12.2 ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กในการบรรล เป าหมายความส าเร จของผลล พธ การด าเน นการ (ผลล พธ ของกระบวนการ) ของส วนราชการตามเกณฑ ค ณภาพการ บร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (หมวด 7) 12.3 ระด บความส าเร จของการประเม นองค การด วยตนเองตามแนว ทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน น าหน ก (ร อยละ) รวม เกณฑ การประเม นผลต วช ว ด PMQA 54 ต วช ว ดท 12.1 ร อยละของการผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน ต วช ว ด 12.1 ร อยละของการผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หาร น าหน ก (ร อยละ) หมวดท เหล อ (1) หมวดท เหล อ (2) 4 4 จ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (ว ดกระบวนการใน การด าเน นการพ ฒนาองค การในหมวดท ด าเน นการป งบประมาณ พ.ศ. 2554) รวม 8 เกณฑ การให คะแนน : ว ดความส าเร จของกระบวนการผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐานในหมวดท ด าเน นการ โดยเกณฑ การให คะแนนแบ งออกเป นด งน การประเม นผล น าหน ก (ร อยละ) เกณฑ การให คะแนน ร อยละของการผ านเกณฑ ค ณภาพการ บร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน

24 เกณฑ การประเม นผลต วช ว ด PMQA 54 ต วช ว ดท 12.2 ระด บความส าเร จของร อยละเฉล ยถ วงน าหน กในการบรรล เป าหมายความส าเร จของ ผลล พธ การด าเน นการ (ผลล พธ ของกระบวนการ) ของส วนราชการตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (หมวด 7) ส วนราชการเล อกต วช ว ดผลล พธ หมวด 1 6 ซ งเป นต วช ว ดแนะน าของส าน กงาน ก.พ.ร. จ านวนหมวดละ 1 ต วช ว ด โดยแต ละต วช ว ดม ค าน าหน กคะแนนเท าก นท กต วช ว ด และผลรวมของน าหน กของท กต วช ว ดรวมก นเท าก บ 1 (รายละเอ ยดต วช ว ดผลล พธ ด งกล าวปรากฏในภาคผนวก ข) ท งน ให ส วนราชการแจ งรายช อต วช ว ดท เล อกด งกล าว มาพร อมก บการรายงานผลตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการรอบ 6 เด อน ตามแบบฟอร มท 1 ตารางและส ตรการค านวณ : หมายเหต : เกณฑ การให คะแนนจะแตกต างก นในแต ละต วช ว ด โดยม รายละเอ ยดตามภาคผนวก ข ต วช ว ด (i) น าหน ก(W i ) เกณฑ การให คะแนนเท ยบก บร อยละ ของผลส าเร จตามเป าหมายของต วช ว ด คะแนน ท ได (SM i ) คะแนน ถ วงน าหน ก (W i x SM i ) RM 1 W 1 SM 1 (W 1 x SM 1 ) RM 2 W 2 SM 2 (W 2 x SM 2 ).... RMI i W i SM i (W i x SM i ) Σ W i = 1 ผลรวมคะแนนถ วงน าหน ก Σ (W i x SM i ) 47 เกณฑ การประเม นผลต วช ว ด PMQA 54 ต วช ว ดท 12.3 ระด บความส าเร จของการประเม นองค การด วยตนเองตามแนวทางการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน การประเม นผล น าหน ก (ร อยละ) เกณฑ การให คะแนน ระด บความส าเร จของการประเม นองค การด วย ตนเองตามแนวทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน การประเม นองค การด วยตนเองน น ให ส วนราชการด าเน นการ ด งน 1. จ ดท าล กษณะส าค ญขององค กร 2. ประเม นองค การด วยตนเองหมวด 1 7 ตามโปรแกรมตรวจ ประเม น FL 3. ประเม นองค การด วยตนเอง เพ อผ านการร บรองเกณฑ ค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ระด บพ นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL 48

25 เกณฑ การประเม นผลต วช ว ด PMQA 54 ต วช ว ดท 12.3 ระด บความส าเร จของการประเม นองค การด วยตนเองตามแนวทางการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน เกณฑ การให คะแนน : ก าหนดเป นระด บข นของความส าเร จ (Milestone) แบ งเกณฑ การให คะแนนเป น 5 ระด บ พ จารณาจากความก าวหน าของ ข นตอนการด าเน นงานตามเป าหมายแต ละระด บ ด งน ระด บคะแนน เกณฑ การให คะแนน 1 จ ดท าล กษณะส าค ญขององค กรได ครบถ วน 2 ประเม นองค การด วยตนเองตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (FL) ได ครบถ วน 3 ประเม นองค การด วยตนเอง เพ อผ านการร บรองการผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได ครบถ วนไม น อยกว าร อยละ 80 ตามประเด นการตรวจร บรอง 4 ประเม นองค การด วยตนเอง เพ อผ านการร บรองการผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได ครบถ วนไม น อยกว าร อยละ 90 ตามประเด นการตรวจร บรอง 5 ประเม นองค การด วยตนเอง เพ อผ านการร บรองการผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน ตามโปรแกรม Self Certify FL ได ครบถ วนไม น อยกว าร อยละ 100 ตามประเด นการตรวจร บรอง 49 การรายงานผลต วช ว ด PMQA 54 แบบฟอร มรายงานผลการด าเน นการ แบบฟอร มท 1 แบบฟอร มแสดงต วช ว ดผลล พธ การด าเน นการ (ผลล พธ ของกระบวนการ) ของส วนราชการ ตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (หมวด 7) แบบฟอร มท 2 แบบฟอร มรายงานผลต วช ว ดผลล พธ การด าเน นการ (ผลล พธ ของกระบวนการ)ของส วน ราชการตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (หมวด 7) แบบฟอร มท 3 แบบฟอร มรายงานผลการจ ดท าล กษณะส าค ญขององค กร แบบฟอร มท 4 แบบฟอร มรายงานผลระด บคะแนนระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐ 50

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2552-2554 เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด ก ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 24 ส วนแผนงานงบประมาณและต ดตามประเม นผล 1 เมษายน 24 แผนย ทธศาสตร กรมพ น จและค มครองเด ก แผนปฏ บ ต

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ 2554 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการบร

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award พ มพ คร งแรก ก นยายน 2557 จำนวนพ มพ 1,000 เล ม ISBN สงวนล ขส ทธ สำน กงาน ก.พ.ร. จ ดทำโดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท 0-2356-9999 โทรสาร

More information

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559 แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานคร ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร ปล ดกร งเทพมหานคร อน ม ต ตามหน งส อด วนท ส ด ท กท 0401/1201 ลงว นท 20 พฤศจ กายน

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

โรงเร ยนมาตรฐานสากล ค ม อการบร หารจ ดการระบบค ณภาพ สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

โรงเร ยนมาตรฐานสากล ค ม อการบร หารจ ดการระบบค ณภาพ สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โรงเร ยนมาตรฐานสากล ค ม อการบร หารจ ดการระบบค ณภาพ สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการบร หารจ ดการระบบค ณภาพ ป ท พ มพ พ ทธศ กราช 2553 จำนวนพ

More information

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ.

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา KM Action Plan แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action Plan) ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ค าน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กองการเจ าหน าท กล มงานวางแผนอ ตราก าล ง โทร.๐๒-๑๔๑๖๑๙๔ ธ นวาคม ๒๕๕๔ บทสร ปส าหร บผ บร หาร แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลกรมการพ

More information

1. ว ตถ ประสงค 2. ขอบเขต

1. ว ตถ ประสงค 2. ขอบเขต หมายเลขเอกสาร : หน าท : 1/17 1. ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการปฏ บ ต งานการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของกรมโรงงาน อ ตสาหกรรม โดยม งเน นให เก ดการวางแผนอย างเป นระบบอย างต อเน องและม ประส ทธ ภาพ และ เพ อสร างมาตรฐานในการปฏ

More information

รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556

รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556 รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556 ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สารบ ญ หน า 1.

More information

การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) กระบวนการสร างค ณค าและกระบวนการสน บสน น ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร จ ดท าโดย คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ส าน กบร หารกลาง กองจ ดระบบการจราจรทางบก

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ตามแนวทาง HR Scorecard มณ ร ตน ประส ทธ ผล ส าน กงาน ก.พ. ล าด บการน าเสนอ การบร หารทร พยากรบ คคลเช งกลย ทธ กรอบมาตรฐานความส าเร จด านการบร หารทร พยากร บ คคล ก

More information