แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ )

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2551 2553)"

Transcription

1 แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ ) องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ อ าเภอท าตะโก จ งหว ดนครสวรรค

2 ค าน า แผนพ ฒนาสามป องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ (พ.ศ ) เป นการก าหนด รายละเอ ยด / โครงการ ซ งม ความต อเน องและเป นแผนก าวหน าครอบคล มระยะเวลาสามป นอกจากน นย ง เป นแผนพ ฒนาแบบหม นเว ยน (Rolling Plan) ซ งต องการม ทบทวนท กป จ งม ความเช อมโยงก บการจ ดท า งบประมาณประจ าป โดยเฉพาะอย างย ง การจ ดท าแผนพ ฒนาในระบบม งเน นผลงาน องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ ตระหน กด ว าการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วน ท องถ นจะต องสอดคล องก บแผนพ ฒนาระด บต าง ๆ ได แก แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต นโยบาย ร ฐบาล ย ทธศาสตร การพ ฒนาจ งหว ด ตลอดจนย ทธศาสตร การพ ฒนาอ าเภอ ในการจ ดท าแผนพ ฒนาสามป (พ.ศ ) องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ ได เช อมโยงแผนในระด บต าง ๆ ก บย ทธศาสตร การ พ ฒนาซ งม แนวทางการพ ฒนา จ ดม งหมายการพ ฒนา ตลอดจนว ตถ ประสงค ในการแก ไขป ญหาและพ ฒนา ท องถ น ตามท คาดหว งไว ในอนาคต องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ

3 สารบ ญ เร อง หน า ส วนท 1 บทน า 1 ส วนท สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานขององค กรปกครองส วนท องถ น 5 ส วนท ผลการพ ฒนาท องถ นในป ท ผ านมา 9 ส วนท 4 ย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนา 15 ส วนท 5 บ ญช สร ปโครงการพ ฒนา 18 ส วนท 6 การต ดตามและประเม นผลการน าแผนพ ฒนาสามป ไปปฏ บ ต 49

4 ร างแผนพ ฒนาสามป ส วนท 1 บทน า 1.1 ล กษณะของแผนพ ฒนาสามป แผนพ ฒนาสามป หมายความถ ง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมขององค กรปกครองส วนท องถ น และแนวทางการพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น ซ งแสดงว ส ยท ศน พ นธก จ และจ ดม งหมาย เพ อการพ ฒนา ในอนาคต โดยสอดคล องก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต แผนพ ฒนาจ งหว ด และแผนพ ฒนาอ าเภอ แผนพ ฒนาสามป เป นการแปลงแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาไปส การปฏ บ ต โดยม หล กค ดท ว าภายใต ย ทธศาสตร การพ ฒนาหน ง ๆ จะม แนวทางการพ ฒนาได มากกว าหน งแนวทาง และภายใต แนวทางการพ ฒนาหน ง จะม โครงการ / ก จกรรมได มากกว าหน งโครงการ / ก จกรรม ท จะต องน ามาด าเน นการเพ อให บรรล ตามว ตถ ประสงค และเป าหมายท ต องการในแต ละย ทธศาสตร การพ ฒนา ซ งจะม ผลต อว ตถ ประสงค เป าหมาย จ ดม งหมายการพ ฒนา อย างย งย น และว ส ยท ศน ในท ส ด แผนพ ฒนาสามป เป นแผนท ม ความส มพ นธ ใกล ช ดก บงบประมาณรายจ ายประจ าป กล าวค อ องค กร ปกครองส วนท องถ น ใช การวางแผนพ ฒนาเป นเคร องม อในการจ ดท างบประมาณรายจ ายประจ าป โดยน าโครงการ / ก จกรรมจากแผนพ ฒนาสามป ในป ท จะจ ดท างบประมาณรายจ ายประจ าป ไปจ ดท างบประมาณ เพ อให กระบวนการ จ ดท างบประมาณเป นไปด วยความรอบคอบ และผ านกระบวนการม ส วนร วมของประชาชน 1. ว ตถ ประสงค ของการจ ดท าแผนพ ฒนาสามป 1. เพ อใช เป นแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมขององค กรปกครองส วนท องถ น ส าหร บป งบประมาณ พ.ศ เพ อใช เป นแนวทางการพ ฒนาส าหร บป งบประมาณ พ.ศ โดยม ประเด นหล กการ พ ฒนาท สอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จ และจ ดม งหมายเพ อการพ ฒนาในแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา รวมท งสอดคล อง ก บป ญหาความต องการของประชาคมและช มชน. เพ อก าหนดรายละเอ ยดแผนงาน โครงการพ ฒนาท จ ดท าข นส าหร บป งบประมาณ พ.ศ เพ อเป นแนวทางส าหร บการจ ดท างบประมาณรายจ ายประจ าป 1. ข นตอนในการจ ดท าแผนพ ฒนาสามป ข นตอนท 1 การเตร ยมการจ ดท าแผน 1) หน วยงานท ร บผ ดชอบการจ ดท าแผนพ ฒนาเข าพบผ บร หารท องถ น เพ อช แจงว ตถ ประสงค ความส าค ญและความจ าเป นในการจ ดท าแผนพ ฒนาสามป เพ อให ผ บร หารทราบถ งภารก จท จะต องด าเน นการต อไป และด าเน นการเสนอโครงการจ ดท าแผนพ ฒนาสามป ห วงป พ.ศ. 551 ถ ง 55 ผ านปล ดองค กรปกครองส วนท องถ น ให ผ บร หารท องถ นอน ม ต ) หน วยงานท ร บผ ดชอบแจ งโครงการท ได ร บอน ม ต ให ผ ท เก ยวข องทราบ ได แก คณะกรรมการพ ฒนา ท องถ น คณะกรรมการสน บสน นการจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น หน วยงานภายในขององค กรปกครองส วนท องถ น และ ประชากร

5 ข นตอนท การค ดเล อกย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนา 1) คณะกรรมการสน บสน นการจ ดท าแผนพ ฒนาสร ปย ทธศาสตร การพ ฒนาและแนวทางการพ ฒนา จากแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา พร อมท งข อม ลท เก ยวข อง ป ญหาความต องการของท องถ น รวมท งสร ปย ทธศาสตร การพ ฒนาของจ งหว ด / อ าเภอ และนโยบายของผ บร หารท องถ น เพ อน าเสนอต อคณะกรรมการพ ฒนาท องถ น ) คณะกรรมการพ ฒนาท องถ น จ ดการประช มร วมระหว างคณะกรรมการพ ฒนาท องถ น ประชาคม ท องถ น และส วนราชการท เก ยวข อง เพ อร วมก นพ จารณา โดยในการจ ดท าแผนพ ฒนาสามป ในคร งแรกให เวท การประช ม ร วมก นด งกล าว ค ดเล อกย ทธศาสตร การพ ฒนา แนวทางการพ ฒนา ท สมควรน ามาใช เป นแนวทางการจ ดท าแผนพ ฒนา สามป เพ อเป นกรอบในการพ จารณาจ ดท าโครงการ / ก จกรรมในแผนสามป ต อไป ) เวท การประช มร วมพ จารณาว าม โครงการ / ก จกรรมอะไรบ าง ท ต องด าเน นการเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายของแนวทางการพ ฒนาท ค ดเล อกมาใช เป นกรอบในการพ ฒนา ข นตอนท การเก บรวบรวมข อม ลและการว เคราะห ข อม ล 1) การเก บรวบรวมข อม ล คณะกรรมการสน บสน นการจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น ด าเน นการส ารวจและเก บรวบรวมข อม ล ท จ าเป นต อการจ ดท าแผนพ ฒนาสามป รวมท งท าการว เคราะห ว าย ทธศาสตร การพ ฒนา แนวทางการพ ฒนาท เล อก ต องการ ข อม ลประเภทใดเป นเป นพ เศษต องการข อม ลของห วงเวลาใด และจะเก บข อม ลจากแหล งใด เพ อท จะน าข อม ล มาว เคราะห เป นแนวทางการพ ฒนา โครงการ / ก จกรรม ได อย างถ กต อง ) การว เคราะห ข อม ล ประกอบด วย 4 ก จกรรมหล ก ค อ.1) การประเม นผลการพ ฒนาท ผ านมา.) การค ดเล อกย ทธศาสตร การพ ฒนา.) การจ ดล าด บความส าค ญของแนวทางการพ ฒนาในห วงสามป.4) การต ดส นใจเล อกแนวทางการพ ฒนาในห วงสามป โดยม รายละเอ ยดในแต ละก จกรรม ด งน.1) การประเม นผลการพ ฒนาท ผ านมา คณะกรรมการสน บสน นการจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น สร ปผลการพ ฒนาท ผ านมา และน าเสนอ ท ประช มซ งประกอบด วยคณะกรรมการพ ฒนาท องถ น ประชาคมท องถ น และหน วยงานท เก ยวข อง เพ อประเม นผล การพ ฒนาท องถ นในรอบป ท ผ านมา โดยประเม นท งในเช งปร มาณ และในเช งค ณภาพ.) การค ดเล อกย ทธศาสตร การพ ฒนา ท ประช มตามข อ 1 ร วมก นค ดเล อกย ทธศาสตร การพ ฒนาในแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาท สอดคล องก บป ญหาความต องการของประชาคม / ช มชนในห วงระยะเวลาสามป รวมท งร วมก นว าม ย ทธศาสตร การพ ฒนา ใดท ย งไม ม ได ก าหนดไว ในแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แต ม ความจ าเป นเร งด วนท จะต องก าหนดข นใหม ก สามารถก าหนด ข นได โดยแสดงให เห นถ งเหต ผล และว ตถ ประสงค ท ม ความสอดคล อง ก บจ ดม งหมายของการพ ฒนาท ย งย น และว ส ยท ศน การพ ฒนาท องถ น (และน าไปร บแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาต อไป)

6 .) การจ ดล าด บความส าค ญของแนวทางการพ ฒนา ภายใต ย ทธศาสตร จะม แนวทางการพ ฒนาท หลากหลาย ซ งล วนแล วแต ม ความจ าเป นในการ ด าเน นการเพ อบรรล ว ตถ ประสงค ของย ทธศาสตร การพ ฒนาท งส น แต ม ความส าค ญความจ าเป นเร งด วนมากน อย แตกต างก นท ประช มตามข อ 1 จะต องร วมก นจ ดเร ยงล าด บความส าค ญของแนวทางการพ ฒนา.4) การต ดส นใจเล อกแนวทางการพ ฒนาในห วงสามป หล งจากจ ดล าด บแนวทางการพ ฒนาแล ว ท ประช มจะต ดส นใจว าจะน าแนวทางการพ ฒนา เหล าน นมาด าเน นการทบทวน และย นย นการจ ดล าด บว าม ความเป นไปได ในทางปฏ บ ต จร งหร อไม โดยการน าแนวทางการ พ ฒนามาท าการว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และอ ปสรรค (SWOT Analysis) อ กคร ง ข นตอนท 4 การก าหนดว ตถ ประสงค ของแนวทางการพ ฒนา 1) คณะกรรมการพ ฒนาท องถ น คณะกรรมการสน บสน นการจ ดท าแผนประชาคมท องถ น และ หน วยงานท เก ยวข องร วมก นพ จารณาค ดเล อกว ตถ ประสงค ของย ทธศาสตร การพ ฒนามาจ ดท าเป นว ตถ ประสงค ของ แนวทางการพ ฒนา โดยพ จารณาค ดเล อกว ตถ ประสงค ของแนวทางการพ ฒนา โดยพ จารณาค ดเล อกว ตถ ประสงค ของย ทธศาสตร การพ ฒนาจากแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาท สอดคล องก บแนวทางการพ ฒนาในช วงสามป โดยน า ว ตถ ประสงค ของย ทธศาสตร การพ ฒนาจากแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา ท สอดคล องก บแนวทางการพ ฒนาในช วงสามป โดยน าว ตถ ประสงค ด งกล าวมาจ ดท าเป นว ตถ ประสงค ของแนวทางการพ ฒนาในช วงสามป ) ท ประช มจะร วมก นพ จารณาก าหนดโครงการ / ก จกรรมการพ ฒนา ท จะต องด าเน นการตาม แนวทางท ค ดเล อก โดยจะต องพ จารณาในประเด นด งต อไปน ด วยค อ.1) พ จารณาก จกรรมท ต องด าเน นการเพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ของแนวทางการพ ฒนาท ก าหนด อย างรอบคอบ เพ อให ได โครงการ / ก จกรรมท ร วมด าเน นการก บหน วยงานอ น หร อโครงการ / ก จกรรมท หน วยงานอ น เป นผ ด าเน นการ.) พ จารณาจ ดล าด บความส าค ญของโครงการ / ก จกรรม ควรพ จารณาท งภายใต แนวทาง เด ยวก น และระหว างแนวทางการพ ฒนา.) พ จารณาถ งความเช อมโยงของก จกรรมท งในด านกระบวนการการด าเน นงาน และในด านของ ผลการด าเน นการ เพ อบรรจ ก จกรรมลงในป ต าง ๆ ได อย างถ กต องเหมาะสม.4) พ จารณาค ดเล อกโครงการ / ก จกรรม ก. จากความจ าเป นเร งด วน ข. ข ดความสามารถทางทร พยากรการบร หารขององค กรปกครองส วนท องถ น ค. ความเช อมโยงของก จกรรม และระยะเวลาท ด าเน นการ ข นตอนท 5 การจ ดท ารายละเอ ยดโครงการ / ก จกรรมการพ ฒนา คณะกรรมการสน บสน นการจ ดท าแผนการพ ฒนาท องถ นพ จารณาค ดเล อกโครงการท สอดคล องก บแนว ทางการพ ฒนาในช วงสามป มาจ ดท ารายละเอ ยดโครงการ ในด านเป าหมาย ผลผล ต ผลล พธ งบประมาณ ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ และต วช ว ดความส าเร จ โดยเน นการศ กษารายละเอ ยดของก จกรรมท จะด าเน นการในป แรกของแผนพ ฒนา สามป เพ อให สามารถน าไปจ ดท างบประมาณรายจ ายประจ าป ได ต อไป

7 4 ข นตอนท 6 การจ ดท าร างแผนพ ฒนาสามป 1. คณะกรรมการสน บสน นการจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น จ ดท าแผนพ ฒนาสามป โดยม เค าโครง ประกอบด วย 6 ส วน ด งน ส วนท 1 บทน า ส วนท สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานขององค กรปกครองส วนท องถ น ส วนท ผลการพ ฒนาท องถ นในป ท ผ านมา ส วนท 4 ย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาในช วงสามป ส วนท 5 บ ญช โครงการ / ก จกรรม ส วนท 6 การน าแผนพ ฒนาสามป ไปส การปฏ บ ต และการต ดตาม ประเม นผล. คณะกรรมการสน บสน นการจ ดแผนพ ฒนาท องถ น จ ดเวท ประชาคม ซ งประกอบด วยคณะกรรมการ พ ฒนาท องถ น ประชาคมท องถ น และหน วยงานท เก ยวข อง เพ อเสนอร างแผนพ ฒนาสามป และร บฟ งความค ดเห น ข อเสนอแนะ แล วน าไปปร บปร งแผนพ ฒนาสามป ให สมบ รณ ต อไป. คณะกรรมการสน บสน นการจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ นน าร างแผนพ ฒนาสามป ท ปร บปร งแล วเสนอ คณะกรรมการพ ฒนาท องถ นเพ อพ จารณา ข นตอนท 7 การอน ม ต และประกาศใช แผนพ ฒนาสามป 1. คณะกรรมการพ ฒนาท องถ นพ จารณาร างแผนพ ฒนาสามป เพ อเสนอต อผ บร หาร. ผ บร หารท องถ นเสนอร างแผนพ ฒนาสามป ต อสภาองค การบร หารส วนต าบล เพ อให ความเห นชอบ. เม อสภาองค การบร หารส วนต าบล พ จารณาให ความเห นชอบร างแผนพ ฒนาสามป แล วสภาท องถ น จะส งให ผ บร หารท องถ นพ จารณาอน ม ต และประกาศใช แผนพ ฒนาสามป และน าไปปฏ บ ต รวมท งแจ งสภาท องถ น คณะกรรมการพ ฒนาจ งหว ด คณะกรรมการพ ฒนาอ าเภอ คณะกรรมการประสานแผนพ ฒนาท องถ น คณะอน กรรมการ ประสานแผนพ ฒนาท องถ น และหน วยงานท เก ยวข อง รวมท งประกาศให ประชาชนและหน วยงานท เก ยวข องได ร บทราบ โดยท วก น 1.4 ประโยชน ของการจ ดท าแผนพ ฒนาสามป การจ ดท าแผนพ ฒนาสามป เป นเคร องม อท จะช วยให องค กรปกครองส วนท องถ นได พ จารณาอย าง รอบคอบให เห นถ งความเช อมโยงระหว างแนวทางการด าเน นงานต าง ๆ ท อาจม ความเช อมโยง และส งผลในเช งสน บสน น และเป นอ ปสรรคต อก น เพ อให องค กรปกครองส วนท องถ นน ามาต ดส นใจก าหนดแนวทางการด าเน นงาน และใช ทร พยากร การบร หารของท องถ นท งทร พยากรทางด านงบประมาณ บ คลกากร ว สด อ ปกรณ และการบร หารจ ดการ ได อย างม ประส ทธ ภาพ เพ อให เก ดประโยชน สาธารณะส งส ด

8 5 ส วนท สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานขององค กรปกครองส วนท องถ น 1. สภาพท วไป ต าง ๆ ด งน 1.1 ท ต ง ต าบลว งใหญ เป นต าบลหน งของอ าเภอท าตะโก จ งหว ดนครสวรรค ม อาณาเขตต ดต อก บต าบล ท ศเหน อ ต ดต อ ต าบลไผ ส งห อ าเภอช มแสง และต าบลห วยถ วใต อ าเภอหนองบ ว จ งหว ดนครสวรรค ท ศใต ต ดต อ ต าบลพนมรอก อ าเภอท าตะโก จ งหว ดนครสวรรค ท ศตะว นออก ต ดต อ ต าบลสายล าโพง อ าเภอท าตะโก จ งหว ดนครสวรรค ท ศตะว นตก ต ดต อ ต าบลพนมเศษ อ าเภอท าตะโก จ งหว ดนครสวรรค 1. เน อท ต าบลว งใหญ ม เน อท 55.8 ตารางก โลเมตร หร อ 5,147 ไร 1. ภ ม ประเทศ พ นท ส วนใหญ ของต าบลว งใหญ เป นท ราบค อนข างส ง ลาดเอ ยงไปทางท ศตะว นตก 1.4 จ านวนหม บ าน ต าบลว งใหญ แบ งการปกครองออกเป น 9 หม บ าน ด งน หม ท 1 บ านว งใหญ หม ท บ านหนองละมาน หม ท บ านหนองสระ หม ท 4 บ านตะเฆ ค าย หม ท 5 บ านโคกกระถ น หม ท 6 บ านดงจ นท า หม ท 7 บ านท งสว าง หม ท 8 บ านหนองมะเกล อ หม ท 9 บ านหนองเขาควาย 1.5 ประชากร ต าบลว งใหญ ม จ านวนประชากรท งส น,540 คน แยกเป นชาย 1,51 คน เป นหญ ง 1,89 คน ความหนาแน นเฉล ย 46 คน / ตารางก โลเมตร จ านวนคร วเร อน 86 คร วเร อน. สภาพเศรษฐก จ.1 อาช พ ประชากรต าบลว งใหญ ส วนใหญ ประกอบอาช พเกษตรกรรม ได แก การท านา และเล ยงส ตว รองลงมาประกอบอาช พร บจ าง และค าขาย. หน วยธ รก จในเขต อบต. ประเภทหน วยธ รก จ จ านวน ( แห ง ) ร านค าปล กและป มน าม น 11 โรงส 1

9 6. สภาพส งคม.1 การศ กษา ประเภทสถานศ กษา จ านวน ( แห ง ) โรงเร ยนประถมศ กษา ท อ านหน งส อพ มพ ประจ าหม บ าน/ห องสม ด 10 ศ นย การเร ยนช มชนต าบล 1. สถาบ นและองค กรทางศาสนา ต าบลว งใหญ ม ว ด/ส าน กสงฆ จ านวน 6 แห ง. การสาธารณส ข ต าบลว งใหญ ม สถาน อนาม ยประจ าต าบล / หม บ าน จ านวน แห ง.4 ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น ต าบลว งใหญ ม ป อมต ารวจจ านวน 1 แห ง 4. การบร การพ นฐาน 4.1 การคมนาคม การต ดต อระหว างต าบลว งใหญ ก บอ าเภอท าตะโกใช ทางหลวงจ งหว ดหมายเลข 111 สายท าตะโก หนองบ ว ระยะทางประมาณ 10 ก โลเมตร แล วเล ยวส ทางหลวงชนบท รพช. สายพนมรอก ว งใหญ พนมเศษ ท บกฤช ระยะทางประมาณ ก โลเมตร หร อใช เส นทางหลวงแผ นด นหมายเลข 111 ท าตะโก หนองบ ว ถ งต าบลสายล าโพง แล วใช ถนนระหว างหม บ านเข าส ต าบลว งใหญ การเด นทางไปจ งหว ดนครสวรรค ตามทางหลวง สายนครสวรรค ช มแสง และแยกทางหลวงพนมรอก ว งใหญ พนมเศษ ท บกฤช ระยะทางประมาณ 1 ก โลเมตร 4.1. การคมนาคมต ดต อภายในต าบลส วนใหญ เป นถนนล กร ง ม ถนนคอนกร ต และ ถนนลาดยาง เป นบางส วนสภาพถนนในป จจ บ นต องม การปร บปร งอย เสมอ การเด นทางใช รถอ แต น รถจ กรยานยนต และรถยนต ส วนบ คคล 4.1. การไฟฟ า ต าบลว งใหญ ม ไฟฟ าใช ครบท ง 9 หม บ าน ( ยกเว นพ นท บางส วนท อย นอกเขตบร การไฟฟ า ) 4. การประปา ต าบลว งใหญ ย งไม ม ประปาครบท กหม บ าน ประชาชนส วนใช น าจากสระสาธารณะ และสระน าท ข ด ไว ใช เองภายในครอบคร ว

10 4. แหล งน าธรรมชาต 7 ประเภทแหล งน า จ านวน ( แห ง ) บ ง, หนองน าและอ น ๆ 8 คลอง 18 สระ 14 ฝาย 4 บ อบาดาล 5. ศ กยภาพในต าบล 1. ศ กยภาพขององค การบร หารส วนต าบล 1.1 จ านวนบ คลากร ส วนราชการ จ านวน (คน) (6) น กบร หารงานอบต.6 1 เจ าหน าท ว เคราะห นโยบายและแผน 4 1 เจ าหน าท ธ รการ 1 เจ าหน าท บ นท กข อม ล 1 1 พน กงานข บรถบรรท กน า 1 พน กงานจ างยาม 1 ส วนการคล ง (4) น กบร หารงานการคล ง 6 1 เจ าพน กงานการเง นและบ ญช 1 เจ าหน าท จ ดเก บรายได 1 1 ผ ช วยเจ าหน าท การเง นและบ ญช 1 () ช างโยธา 4 1 ผ ช วยช างโยธา 1 รวม ระด บการศ กษา ระด บการศ กษา จ านวน ( คน ) ม ธยมศ กษา/อาช วศ กษา 6 ปร ญญาตร 6

11 1.. รายได ขององค การบร หารส วนต าบล 8 ประเภทรายได จ านวนเง น ( บาท ) เง นท อบต.จ ดเก บเอง 77,58.9 เง นท ส วนราชการจ ดเก บให 6,465,85.16 เง นอ ดหน นร ฐบาล,706,10 รวมรายได ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ,449, ศ กยภาพของช มชนและพ นท.1 การรวมกล มของประชาชน ประเภทของการรวมกล ม จ านวน ( กล ม ) กล มอาช พ ( แม บ าน ) 9 กล มออมทร พย กล มโรงส ข าวช มชนต าบลว งใหญ 1. หน งต าบลหน งผล ตภ ณฑ ต าบลว งใหญ ม ผล ตภ ณฑ ท ผ านเวท ประชาคมร บรองให เป นหน งต าบล หน งผล ตภ ณฑ ค อ ข าวซ อม อบ านหนองสระ หม ท ต าบลว งใหญ ซ งเป นผล ตภ ณฑ ท ได ร บการค ดสรรจากอ าเภอท าตะโก

12

13 ส วนท ผลการพ ฒนาท องถ นในป ท ผ านมา สร ปผลการด าเน นงานขององค การบร หารส วนต าบลว งใหญ ในป ท ผ านมา ท งเช งปร มาณและค ณภาพ จ าแนกตามแผนงาน 6 แผนงาน ด งต อไปน 1. แผนงานพ ฒนาคนและส งคม ล าด บท แผนงาน/โครงการ เป าหมายการพ ฒนาในเช งปร มาณ เป าหมายการพ ฒนาในเช งค ณภาพ 1 จ ดงานพ ธ ทางศาสนา งานร ฐพ ธ และประเพณ ท องถ น คร วเร อนต าบลว งใหญ ส งเสร มว ฒนธรรมไทยให ก บประชาชนท กหม บ าน จ ดการแข งข นก ฬาและสน บสน นน กก ฬาเข าแข งข น ในระด บต าง ๆ คร วเร อนต าบลว งใหญ สร างจ ตส าน กให ก บเยาวชนและประชาชนในการป องก นและต อต านยาเสพต ด จ ดหาท นและส งของสน บสน นการจ ดงาน งานว นเด กแห งชาต เด กต าบลว งใหญ ส งเสร มก จกรรมด านการก ฬาและน นทนาการให ก บเด ก 4 สน บสน นท นการศ กษาส าหร บเด กน กเร ยน เด กน กเร ยนในเขตต าบลว งใหญ 5 สงเคราะห ผ ประสบภ ยธรรมชาต ผ ยากจนและผ เด อดร อน คร วเร อนต าบลว งใหญ น กเร ยน ผ ประสบภ ยธรรมชาต ผ ยากจนและผ เด อดร อน ได ร บการสงเคราะห และ บร การ 9

14 1. แผนงานพ ฒนาคนและส งคม ล าด บท แผนงาน/โครงการ เป าหมายการพ ฒนาในเช งปร มาณ เป าหมายการพ ฒนาในเช งค ณภาพ 6 จ ดซ อน ายาเคม เพ อก าจ ดย งลาย คร วเร อนต าบลว งใหญ ประชาขนได ร บการป องก นและควบค มโรคไข เล อดออก 7 จ ดซ อทรายอะเบทเพ อก าจ ดล กน า ย งลาย คร วเร อนต าบลว งใหญ 8 จ ดซ อว คซ นป องก นโรคพ ษส น ขบ า คร วเร อนต าบลว งใหญ ประชาชนได ร บการป องก นและควบค มโรคพ ษส น ขบ า 9 จ ดซ อน ายาฆ าเช อป องก นไข หว ดนก คร วเร อนต าบลว งใหญ เพ อให ประชาชนได ร บการป องก นและควบค มไข หว ดนก 10 โครงการประกวดหม บ าน(บ านเร อนสะอาด) คร วเร อนต าบลว งใหญ เพ อให บ านเร อนในเขตต าบลว งใหญ ม ความสะอาด 11 โครงการก อสร างบ านพ กให ก บผ ยากไร และผ ด อยโอกาส บ าน 1 หล ง ผ ยากไร และผ ด อยโอกาสได ม ท อย อาศ ย 10

15 . แผนงานพ ฒนาเศรษฐก จ ล าด บท แผนงาน/โครงการ เป าหมายการพ ฒนาในเช งปร มาณ เป าหมายการพ ฒนาในเช งค ณภาพ 1 สน บสน นเง นท นและอ ปกรณ ให แก กล มแม บ านและกล ม กล มแม บ านและ กล มอาช พ ต าบลว งใหญ อาช พ กล มแม บ าน กล มอาช พและกล มออมทร พย ได ร บการสน บสน นป จจ ย ในการด าเน นก จกรรมส งเสร มอาช พ โครงการฝ กอบรมกล มอาช พเสร มต าบลว งใหญ กล มแม บ านและ กล มอาช พ ต าบลว งใหญ จ ดต งร านค าช มชนบ านหนองสระ ประชาชนบ านหนองสระ ประชาชนบ านหนองสระม การลดภาระค าใช จ าย. แผนงานพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน ล าด บท แผนงาน/โครงการ เป าหมายการพ ฒนาในเช งปร มาณ เป าหมายการพ ฒนาในเช งค ณภาพ 1 ปร บปร งซ อมแซมถนนโดยลงล กร ง 19 ปร บปร งถนน 9 สาย ประชาชนม การคมนาคมสะดวก รวดเร ว โครงการลงห นคล กพร อมบดอ ด สายบ านตะเฆ ค าย หม ท 4 ถนนกว าง 4 ม. ยาว1,00 ม. หนา 0.10 ประชาชนม การคมนาคมสะดวก รวดเร ว โครงการก อสร างถนนเสร มด น สาย ม.5 ม.8 ถนนกว าง 6 ม. ยาว,00 ม. หนา 1 ม. ประชาชนม การคมนาคมสะดวก รวดเร ว 11

16 4. แผนงานพ ฒนาแหล งน า ล าด บท แผนงาน/โครงการ เป าหมายการพ ฒนาในเช งปร มาณ เป าหมายการพ ฒนาในเช งค ณภาพ 1 โครงการก อสร างฝาย หม ท 5 จ านวน 1 แห ง โครงการวางท อ หม ท 6 ขนาดท อ 100 x 100 จ านวน 6 จ ด โครงการวางท อ หม ท 7 ขนาดท อ 60 x 100 จ านวน จ ด เพ อความสะดวกในการระบายน า 4 โครงการวางท อ หม ท 8 ขนาดท อ 100 x 100 จ านวน 1 จ ด 5 โครงการก อสร างประปาหม ท 4, 6 ประปา แห ง ประชาชนได ม น าเพ ออ ปโภคบร โภค 6 โครงการขยายเขตประปาหม ท 4, 9 ขยายเขตประปา แห ง ประชาชนได ม น าเพ ออ ปโภคบร โภค 1

17 5. แผนงานพ ฒนาการเม องและการบร หาร ล าด บท แผนงาน/โครงการ เป าหมายการพ ฒนาในเช งปร มาณ เป าหมายการพ ฒนาในเช งค ณภาพ 1 จ ดหน วยอบต.ส ญจร ให บร การประชาชน คร วเร อนต าบลว งใหญ หม 1 9 ประชาชนได ร บการบร การจาก อบต.ว งใหญ ถ งหม บ าน จ ดท าเอกสารประชาส มพ นธ ข าวสารของอบต.ว งใหญ คร วเร อนต าบลว งใหญ ก จกรรมว นคล ายว นสถาปนาองค การบร หารส วนต าบล พน กงานและล กจ างอบต.ท กอบต.ในอ าเภอท าตะโก ประชาชนได ร บทราบข าวสาร การประชาส มพ นธ จากทางอบต.ว งใหญ พน กงานและล กจ างอบต.ว งใหญ ได ร วมก จกรรมสร างความส มพ นธ ก บ อบต.อ นในอ าเภอท าตะโก 4 จ ดหาคร ภ ณฑ ส าน กงาน คร ภ ณฑ ของ อบต.ว งใหญ อบต.ว งใหญ ม คร ภ ณฑ ส าน กงานพร อมส าหร บการปฏ บ ต ราชการ 5 โครงการก อสร างและต อเต มโรงจอดรถ โรงจอดรถ 1 หล ง ประชาชนม ท จอดรถในการต ดต อราชการ 6 โครงการอบรมเพ มศ กยภาพและพ ฒนาบ คลากร อบต.ว งใหญ ผ บร หาร สมาช ก อบต. พน กงานส วนต าบล ผ บร หาร สมาช ก อบต. พน กงานส วนต าบล ได ม ความร ความเข าใจในการ ปฏ บ ต งาน 1

18 6. แผนงานพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ล าด บท แผนงาน/โครงการ เป าหมายการพ ฒนาในเช งปร มาณ เป าหมายการพ ฒนาในเช งค ณภาพ 1 รณรงค ปล กต นไม ตามห วไร ปลายนา ประชาชนต าบลว งใหญ ประชาชนต าบลว งใหญ ม ความตระหน กถ งการฟ นฟ และบร เวณสองข างทาง ด แลและอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 14

19

20 ส วนท 4 ย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนา ว ส ยท ศน การพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลว งใหญ ต าบลว งใหญ ใส ใจในบร การ บร หารงานอย างโปรงใส เศรษฐก จก าวไกล พร อมใจพ ฒนาอย างย งย น 4. พ นธก จการพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลว งใหญ 1. จ ดให ม และบ าร งร กษาทางคมนาคมให ได มาตรฐาน. บ าร งและส งเสร มการประกอบอาช พของประชาชน. ส งเสร มการศ กษา บ าร งศาสนาอน ร กษ ศ ลปะ ว ฒนธรรมประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น น ามา ส การพ ฒนาค ณภาพช ว ต 4. ส งเสร มการก ฬาน นทนาการ ก จกรรมเด กเยาวชน และประชาชน 5. รณรงค ส งเสร ม ป องก นและให บร การด านสาธารณส ข เพ อการม ส ขภาพด ถ วนหน า 6. การจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมท ด เพ อการพ ฒนาท ย งย น 7. พ ฒนาประส ทธ ภาพระบบการบร หารจ ดการท ด ม ค ณภาพและเก ดความเป นธรรม 4. จ ดม งหมายเพ อการพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลว งใหญ 1. เพ อให การคมนาคมม ความสะดวก รวดเร ว ปลอดภ ย. เพ อให ประชาชนม อาช พและม รายได เพ ยงพอต อการด ารงช พ. เพ อให เก ดประส ทธ ภาพและค ณภาพในการให บร การการศ กษา สร างจ ตส าน กในการอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น ส การพ ฒนาท ย งย น 4. เพ อให เด ก เยาวชน และประชาชนม ส วนร วมในการก ฬา น นทนาการและก จกรรมย างต อเน อง 5. เพ อให ประชาชนม ส ขภาพด ถ วนหน า 6. ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมได ร บการจ ดการท ด 7. เพ อพ ฒนาประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ราชการและค ณภาพการให บร การประชาชน และประชาชน พ งพอใจในประส ทธ ภาพและบร การ

21 4.4 กรอบย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนา 16 เพ อให การด าเน นการตามแผนพ ฒนาสามป ขององค การบร หารส วนต าบลว งใหญ เป นไปอย าง ม ประส ทธ ภาพ จ าเป นต องให ความส าค ญก บการแก ไขป ญหาเร งด วนของช มชน ภายใต ทร พยากรการบร หารท ม อย อย างจ าก ด โดยม ล าด บ ความส าค ญและแนวทางการพ ฒนาตามย ทธศาสตร การพ ฒนา ด งต อไปน 1. ย ทธศาสตร การสร างความเข มแข งของช มชนตามแนวทางปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 1. แนวทางส งเสร มการเร ยนร และเสร มสร างความเข มแข งของช มชนตามแนวทางปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง. พ ฒนาและส งเสร มผล ตภ ณฑ ช มชนในท องถ นแบบครบวงจร. แนวทางส งเสร มและสน บสน นการแก ไขป ญหาความยากจน. ย ทธศาสตร การพ ฒนาคนให ม ค ณภาพช ว ตม ค ณธรรมน าความร และเก ดความผาส ก 1. ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพ. ส งเสร มและสน บสน นศาสนา ศ ลปว ฒนธรรมและประเพณ อ นด งามของท องถ น. สงเคราะห เด ก สตร คนชรา ผ พ การและผ ด อยโอกาสทางส งคมให สามารถพ งพาตนเองได 4. ส งเสร มและสน บสน นให ประชาชนม การออกก าล งกายและจ ดให ม สถานท ส าหร บออกก าล งกายพ กผ อนหย อนใจอย างท วถ ง 5. ส งเสร มสาธารณส ขเพ อการม ส ขถาพอนาม ยค ณภาพช ว ตท ด ข น 6. ส งเสร มและสน บสน นการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด 7. ส งเสร มและพ ฒนาความเป นเม อง / ช มชนน าอย พ ฒนาศ กยภาพของคนและช มชนให ม ความเข มแข ง ยกระด บค ณภาพช ว ตของคน และให ช มชนม ส วนร วมในการสร างส งคมน า อย โดยพ ฒนาด านการศ กษา ด านสาธารณส ข ด านส งคมสงเคราะห และการพ ฒนาค ณภาพช ว ต การป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด. การสร างม ลค าเพ มทางการค าและอ ตสาหกรรมท สมด ล 1. พ ฒนาระบบคมนาคมเพ อท าและขนส งส นค าทาง. พ ฒนาแหล งน าเพ อท า. พ ฒนา ส งเสร มการเพ มม ลค าแก พ ชผลทางและส นค าเกษตรแปรร ป 4. ส งเสร มและสน บสน นกองท นทางเศรษฐก จและกล มอาช พของช มชนให เข มแข งอย างย งย น สร างความม นคงทางเศรษฐก จให ก บคนและช มชน เพ มศ กยภาพการผล ตและลดต นท นการผล ตส นค าเกษตร ให แข งข นทางด าน ราคาในตลาดได เพ มข ดความสามารถในการผล ตข าวให ม ค ณภาพและม ประส ทธ ภาพมากข น 4. ย ทธศาสตร การบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อมและการท องเท ยวอย างย งย น 1. ส งเสร มและสน บสน นให ท กภาคส วนม ส วนร วมในการบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม. ปร บปร งภ ม ท ศน ท เหมาะสมต อสภาพแวดล อมของช มชน การวางและการจ ดท าผ งเม อง การอน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมการจ ดการใช ประโยชน อย างย งย น 5. ย ทธศาสตร การเสร มสร างธรรมาภ บาลและการบร หารจ ดการบ านเม องท ด 1. ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรให ม ค ณธรรม จร ยธรรมและม ประส ทธ ภาพ. ส งเสร มประชาธ ปไตยและเสร มสร างความเข มแข งของกระบวนการประชาส งคมในการบร หารจ ดการท องถ น. เพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ราชการและการบร การประชาชนโดยย ดหล กธรรมาภ บาล พ ฒนาระบบร ปแบบและโครงสร างขององค กรปกครองส วนท องถ นและพ ฒนาส งเสร มสน บสน นการบร หารงานบ คคลของ บ คคลากร พ ฒนาการปร บปร งข นตอนและแนวทางการให บร การประชาชนในแต ละส วนราชการ

22 4.5 นโยบายการพ ฒนาของผ บร หาร 17 จากข อม ลประชาคมหม บ าน เพ อส ารวจป ญหาและความต องการของแต ละช มชน พบว าต าบลว งใหญ ม ความจ าเป นเร งด วนท จะต องพ ฒนาในเร องด งต อไปน 1. การพ ฒนาและปร บปร งแหล งน าท า แนวทางการพ ฒนา : ด าเน นการพ ฒนาแหล งน าส าหร บ ข ดลอกคลองส งน า สร างฝาย ก กเก บน า ให ม ปร มาณน าเพ ยงพอและครอบคล มท กพ นท ท า รวมท งด าเน นการซ อมแซมแหล งก กเก บน า ท ช าร ด ให อย ในสภาพท สามารถก กเก บน าได. การพ ฒนาและปร บปร งเส นทางคมนาคม แนวทางการพ ฒนา : พ ฒนา และปร บปร งเส นทางคมนาคมภายในหม บ าน และเส นทางคมนาคม ในพ นท เกษตร เพ อให การคมนาคมม ความสะดวก รวดเร ว และปลอดภ ย โดยสร างถนน คสล. และถนนล กร ง การยกระด บถนน งานซ อม และปร บปร งถนน รวมท งการสร างทางระบายน า การวางท อ และอ โมงค เพ อป องก นป ญหาน าท วม. การแก ไขป ญหาความยากจนและการส งเสร มอาช พ แนวทางการพ ฒนา : เพ มศ กยภาพการผล ต และลดต นท นการผล ตส นค าเกษตร ให สามารถแข งข นทางด านราคาในตลาด ได โดยสร างลานตากข าว จ ดต งร านค าช มชนจ าหน ายป จจ ยการผล ตในราคาถ กและจ ดหาสถานท จ าหน ายผลผล ต พ ฒนาและส งเสร มการประกอบอาช พเสร ม โดยเน นการรวมกล มอาช พตามความต องการ และความถน ดของแต ละกล ม ฝ กอบรม จ ดหาว สด อ ปกรณ เง นท น และช องทางการจ ดจ าหน ายผล ตภ ณฑ ของกล มอาช พ 4. การพ ฒนาศ กยภาพของคนและช มชนให ม ความเข มแข ง ยกระด บค ณภาพช ว ตของคนและให ช มชนม ส วนร วมในการสร างส งคมน าอย โดยพ ฒนาด านการศ กษา ด านสาธารณส ข ด านส งเสร มว ฒนธรรมและน นทนาการ ด านส งคมสงเคราะห และการพ ฒนาค ณภาพช ว ต การป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด

23

24 ส วนท 5 บ ญช โครงการพ ฒนา ย ทธศาสตร 1.ย ทธศาสตร การสร างความเข มแข งของช มชนตามแนวทางปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง 1.1 ส งเสร มการการเร ยนร และเสร มสร างความเข มแข งของช มชน ตามแนวทางเศรษฐก จพอเพ ยง 1. พ ฒนาและส งเสร มผล ตภ ณฑ ช มชนในท องถ นแบบครบวงจร 1. แนวทางการส งเสร มและสน บสน นการแก ไขป ญหาความยากจน บ ญช สร ปโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ( พ.ศ. 551 ถ ง 55 ) องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ ป 551 ป 55 ป 55 รวม ป จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 140,000 40,000 18, ,000 8, ,000 8, ,000 40, ,000 รวม 8 08, , , ,000 18

25 ย ทธศาสตร. ย ทธศาสตร การพ ฒนาคนให ค ณภาพช ว ตม ค ณธรรมน าความร และ เก ดความผาส ก.1 ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพ. ส งเสร มและสน บสน นศาสนา ศ ลปว ฒนธรรมและประเพณ อ นด งามของท องถ น. สงเคราะห เด ก สตร คนชรา ผ พ การและผ ด อยโอกาสทางส งคม ให สามารถพ งตนเองได.4 ส งเสร มและสน บสน นให ประชาชนออกก าล งกายและจ ดให ม สถานท ส าหร บออกก าล งกายพ กผ อนหย อนใจอย างท วถ ง.5 ส งเสร มสาธารณส ขเพ อการม ส ขภาพอนาม ยค ณภาพช ว ตท ด ข น.6 ส งเสร มและสน บสน นการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด.7 สร างความสงบเร ยบร อยและการป องก น บรรเทาความเด อดร อน.8 ส งเสร มและพ ฒนาความเป นเม อง / ช มชนน าอย ป 551 ป 55 ป 55 รวม ป จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ,000 95, ,000 1,00, ,000 40,000 86,000,71, ,000 95,000 0, , ,000 40, ,000 1,540, ,000 95,000 0, , ,000 40,000 46, , ,495,000 85,000 1,090,000 1,500, ,000 10, ,000 5,186,000 รวม 50 5,86,000 40,191,000 6,066, ,119,000 19

26 ย ทธศาสตร. การสร างม ลค าเพ มทางการค าและอ ตสาหกรรม ท สมด ล.1 พ ฒนาระบบคมนาคมเพ อท าและขนส งส นค าทางการ เกษตร. พ ฒนาแหล งน าเพ อท า. พ ฒนาส งเสร มการเพ มม ลค าแก พ ชผลทางและส นค า เกษตรแปรร ป.4 ส งเสร มและสน บสน นกองท นทางเศรษฐก จและกล มอาช พของ ช มชนให เข มแข งอย างย งย น ป 551 ป 55 ป 55 รวม ป จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 6 1 1,96,000,60, ,000 70, ,600, ,000 * 6 5 1,96,000 4,770, ,000 70,000 รวม 4 5,086, ,600, , ,6,000 0

27 ย ทธศาสตร 4. ย ทธศาสตร การบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม และ การท องเท ยว 4.1 ส งเสร มและสน บสน นให ท กภาคส วนม ส วนร วมในการบร หาร จ ดการทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 4. ปร บปร งภ ม ท ศน ท เหมาะสมต อสภาพแวดล อมของช มชน การวางและการจ ดท าผ งเม อง ป 551 ป 55 ป 55 รวม ป จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 9,000 50, , ,000 9, ,000 1,00,000 รวม 5 59, ,000 9, ,7,000 1

28 ย ทธศาสตร 5. ย ทธศาสตร การเสร มสร างธรรมาภ บาลและการบร หารจ ดการ บ านเม องท ด 5.1 ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรให ม ค ณธรรม จร ยธรรมละม ประส ทธ ภาพ 5. ส งเสร มประชาธ ปไตยและเสร มสร างความเข มแข งของ กระบวนการประชาส งคมในการบร หารท องถ น 5. เพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ราชการและการบร การประชาชน โดยย ดหล กธรรมาภ บาล ป 551 ป 55 ป 55 รวม ป จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ ,000 1,000 67, ,000 1,000 7, ,000 1,000 7, ,000 9, ,000 รวม 14 1,14, , ,000 1,669,000 รวมท งส น 101 1,658, ,181,000 56,046,000 1,885,000

29 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.551 ถ ง 55) องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ 1. ย ทธศาสตร การสร างความเข มแข งของช มชนตามแนวทางปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 1.1 แนวทางการส งเสร มการเร ยนร และเสร มสร างความเข มแข งของช มชนตามแนวทางเศรษฐก จพอเพ ยง ท โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย งบประมาณและท มา (ผลผล ตของโครงการ) โครงการสน บสน นเง นท น ว สด อ ปกรณ กล มอาช พ โครงการฝ กอบรมกล มอาช พและ ศ กษาด งาน เพ อสน บสน นเง นท น ว สด อ ปกรณ ให กล ม อาช พ เพ ออบรมอาช พให ก บ กล มแม บ าน และ ประชาชนท สนใจเข า ร บการฝ กอบรม กล มอาช พ หม ท 19 กล มอาช พ หม ท ,000 40, ,000 40, ,000 40,000 ผลท คาดว า จะได ร บ กล มอาช พ ได ร บการ สน บสน นเง นท น ว สด อ ปกรณ ในการด าเน นงาน กล มอาช พ กล มแม บ าน และ ประชาชนท สนใจม ความร ใน การประกอบอาช พเสร ม หน วยงานท ร บผ ดชอบ

30 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.551 ถ ง 55) องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ 1. ย ทธศาสตร การสร างความเข มแข งของช มชนตามแนวทางปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 1. แนวทางการพ ฒนาและส งเสร มผล ตภ ณฑ ช มชนในท องถ นแบบครบวงจร ท โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย งบประมาณและท มา (ผลผล ตของโครงการ) โครงการส งเสร มกล มท าปลาร า เพ อสน บสน นเง นท น กล มอาช พ หม ท 0,000 ว สด อ ปกรณ ให กล ม อาช พ โครงการส งเสร มกล มท าขนม เพ ออบรมอาช พให ก บ กล มอาช พ หม ท 4 กล มแม บ าน และ ประชาชนท สนใจเข า โครงการส งเสร มกล มทอพรมเช ดเท า ร บการฝ กอบรม กล มอาช พ หม ท 7 55 ผลท คาดว า จะได ร บ กล มอาช พ ได ร บการ สน บสน นเง นท น ในการ ด าเน นงาน กล มอาช พ ได ร บการ สน บสน นเง นท น ในการ ด าเน นงาน กล มอาช พ ได ร บการ สน บสน นเง นท น ในการ ด าเน นงาน หน วยงานท ร บผ ดชอบ 4

31 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.551 ถ ง 55) องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ 1. ย ทธศาสตร การสร างความเข มแข งของช มชนตามแนวทางปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 1. แนวทางการส งเสร มและสน บสน นการแก ไขป ญหาความยากจน ท โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย งบประมาณและท มา (ผลผล ตของโครงการ) โครงการส งเสร มอาช พเพ อแก ไข ป ญหาความยากจน โครงการจ างน กเร ยน/น กศ กษาในช วง ป ดภาคเร ยน โครงการส ารวจ จปฐ. เพ อให ประชาชนม รายได เพ มข น เพ อน กเร ยน/น กศ กษา ม รายได ในช วงป ดภาค เร ยน เพ อส ารวจและจ ดเก บ ข อม ลความจ าเป น พ นฐาน กล มอาช พ หม ท 19 น กเร ยน/น กศ กษา ภายใน เขตต าบลว งใหญ หม ท ,000 0,000 8,000 0,000 8, ,000 8,000 ผลท คาดว า จะได ร บ กล มอาช พ ได ร บการ สน บสน นเง นท น ในการ ด าเน นงาน กล มอาช พ ได ร บการ สน บสน นเง นท น ในการ ด าเน นงาน เพ อจะได ทราบข อม ลความ จ าเป นพ นฐานของประชาชน หน วยงานท ร บผ ดชอบ 5

32 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.551 ถ ง 55) องค การบร หารส วนต าบลว งใหญ. ย ทธศาสตร การพ ฒนาคนให ม ค ณภาพช ว ตท ด ม ค ณธรรมน าความร และเก ดความผาส ก.1 แนวทางการส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพ ท โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย งบประมาณและท มา (ผลผล ตของโครงการ) โครงการจ ดต งศ นย พ ฒนาเด กเล ก โครงการด าเน นการเร ยนการสอนศ นย พ ฒนาเด กเล ก โครงการจ ดอบรมคร ผ ด ลเด กละผ ช วย ผ ด แลเด ก โครงการสน บสน นส อการสอน อาหารเสร มนม อาหารกลางว นและ อ ปกรณ การเร ยนการสอน ให ศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อให เด กเล กในเขต ต าบลได ม สถานท ด แล และเตร ยมความพร อม ก อนว ยเร ยน เพ อด าเน นการเร ยน การสอนศ นย พ ฒนา เด กเล ก เพ ออบรม พ ฒนา ความสามารถของ ผดด. เพ อสน บสน นส อการ สอน อาหารเสร ม อาหารกลางว นและ อ ปกรณ การเร ยน แก ศ นย พ ฒนาเด กเล ก ศ นย พ ฒนาเด กเล ก 1 แห ง ศ นย พ ฒนาเด กเล ก คร ผ ด แลเด ก,คร ผช.ผ ด แล เด ก ศ นย พ ฒนาเด กเล ก 50, ,000 50, ,000 50, ,000 50,000 ผลท คาดว า จะได ร บ เด กเล กในเขตต าบลได ม สถานท ด แลและเตร ยมความ พร อมก อนว ยเร ยน ได ร บการสน บสน นเง นท น ในการด าเน นงาน ผดด.และผช.ได ร บการอบรม พ ฒนาความสามารถศ นย พ ฒนาเด กเล ก ได ร บส อการสอน อาหาร เสร ม อาหารกลางว นและ อ ปกรณ การเร ยน การสอน หน วยงานท ร บผ ดชอบ 6

33 . ย ทธศาสตร การพ ฒนาคนให ม ค ณภาพช ว ตท ด ม ค ณธรรมน าความร และเก ดความผาส ก.1 แนวทางการส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพ ท โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย (ผลผล ตของโครงการ) โครงการสน บสน นท นการศ กษา เพ อให เด กม ท นใน เด กน กเร ยนในเขต อปท. 0,000 การศ กษา 6 เพ อพ ฒนาการศ กษา โรงเร ยนในเขต อปท. 00, โครงการสน บสน นการศ กษาโรงเร ยน ในเขต อปท. โครงการจ ดก จกรรมว นเด ก โครงการสน บสน นศ นย การเร ยน ช มชน เพ อจ ดก จกรรมว นเด ก แห งชาต เพ อให ศ นย การเร ยน ช มชนม การพ ฒนาท ก ด าน โรงเร ยนในเขต อปท. ศ นย การเร ยนช มชน 15,000 งบประมาณและท มา 55 0,000 00,000 15, ,000 00,000 15,000 ผลท คาดว า จะได ร บ เด กน กเร ยนในเขตต าบลได ม ท นในการศ กษา โรงเร ยนในเขต อปท. ม การ พ ฒนาในด านการศ กษา เด กๆในเขต อปท.ม ก จกรรม ร วมก น ศ นย การเร ยนช มชนม การพ ฒนา ท กด าน หน วยงานท ร บผ ดชอบ 7

-----------------------------

----------------------------- ประกาศองค การบร หารส วนตาบลท าเร อ เร อง การต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาท องถ น ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2554 ----------------------------- ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556

รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556 รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556 งานว เคราะห นโยบายและแผน ฝ ายแผนงานและงบประมาณ กองว ชาการและแผนงาน เทศบาลเม องบ านไผ คานา แผนพ ฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558) เป นแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน

รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายองค การบร หารส วนต าบลส งเม น นายเร ยง ภ ญโญ นายกองค การบร หารส วนต าบลส งเม น ป ท 4 ว นท 1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554 ค าน า องค การบร หารส วนต าบลส งเม น

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของ นายก รต ศ กด ภ เก าล วน นายกเทศมนตร เม องกระบ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔...

รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของ นายก รต ศ กด ภ เก าล วน นายกเทศมนตร เม องกระบ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... 1 รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของ นายก รต ศ กด ภ เก าล วน นายกเทศมนตร เม องกระบ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... เร ยน ประธานสภาเทศบาลเม องกระบ และสมาช กสภาเทศบาลท เคารพ ตามท ได ม ประกาศคณะกรรมการการเล อกต

More information

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ

แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ แผนการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ องค การบร หารส วนตาบลทราย ม ล อาเภอสว างแดนด น จ งหว ดสกลนคร ส วนท 1 บทนา สารบ ญ หน า ส วนท 1 คานา ว ตถ ประสงค ของแผนการดาเน นงาน 1 ข นตอนการจ ดทาแผนการดาเน

More information

- 1 - ประกาศองค การบร หารส วนต าบลด ส ต เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2557 *************************************

- 1 - ประกาศองค การบร หารส วนต าบลด ส ต เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2557 ************************************* - - ประกาศองค การบร หารส วนต าบลด ส ต เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.557 ************************************* ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 550 มาตรา 87 วรรค3 บ ญญ ต ให

More information

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา 1 ส วนท 1 : บทนา 1.1 บทนา ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 2548 ก าหนดให

More information

ประกาศองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา เร อง รายงานการต ดตามประเม นผลแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ 2554 **************

ประกาศองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา เร อง รายงานการต ดตามประเม นผลแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ 2554 ************** ประกาศองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา เร อง รายงานการต ดตามประเม นผลแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ 2554 ************** ด วยองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ได ดาเน นการต ดตามประเม นผลแผนงาน/ โครงการ

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน

แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน -๑- แผนการดาเน นงานประจาป (พ.ศ. ๒๕๕๘) องค การบร หารส วนตาบลท งเตาใหม อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน

More information

ประกาศองค การบร หารส วนต าบลขนาบนาก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2554 ******************************************* ด วยร ฐธรรมน

ประกาศองค การบร หารส วนต าบลขนาบนาก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2554 ******************************************* ด วยร ฐธรรมน ประกาศองค การบร หารส วนต าบลขนาบนาก เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ.2554 ******************************************* ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3

More information

ประกาศเทศบาลตาบลเสลภ ม เร อง รายงานผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม ประจาป งบประมาณ 2554...

ประกาศเทศบาลตาบลเสลภ ม เร อง รายงานผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม ประจาป งบประมาณ 2554... ประกาศเทศบาลตาบลเสลภ ม เร อง รายงานผลการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตาบลเสลภ ม ประจาป งบประมาณ 2554... ตามพระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ. 2496 แก ไขเพ มเต มถ ง (ฉบ บท 13) พ.ศ. 2552 กาหนด ว า ก อนนายกเทศมนตร

More information

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 320 ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 152 ง เม อว นท 14 ธ นวาคม 2554 แผนพ

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ 2553

รายงานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ 2553 งานผลการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ 2553 ของ เทศบาลต าบลบ านด อ าเภอเม องเช ยง จ งหว ดเช ยง ค าน า ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 287 วรรคสาม ได บ ญญ ต ไว ว า องค กร ปกครองส วนท องถ นต

More information

รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ)

รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ) รายงานการต ดตามและประเม นผล ความค มค าโครงการก อสร างถนนส าหร บน าล นผ าน (Wet Crossing) ประจ าป พ.ศ.2553, 2554(หล งด าเน นการ) ฝ ายตรวจต ดตามและประเม นผลแผนงานโครงการ กองแผนและงบประมาณ องค การบร หารส

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของนายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร

รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของนายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของนายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร ตามท นายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร ได แถลงนโยบายการบร หารราชการของเทศบาลเม อง เขลางค นครต อสภาเทศบาลเม องเขลางค นคร เม อว นท ๙ พฤศจ กายน ๒๕๕๓

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดล าปาง ค าน า แผนการปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ของศ นย การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอว

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕ ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา เป นราชการบร หารส วน ภ ม ภาค ส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ม ภารก จและ อ านาจหน าท เก ยวก บการพ ฒนาส งคม

More information

3.2 ป จจ ยและสถานการณ การเปล ยนแปลงท ม ผลต อการพ ฒนา

3.2 ป จจ ยและสถานการณ การเปล ยนแปลงท ม ผลต อการพ ฒนา 3.2 ป จจ ยและสถานการณ การเปล ยนแปลงท ม ผลต อการพ ฒนา 3.2.1 ผลการว เคราะห ป ญหาความต องการของประชาชนในองค การบร หารส วนต าบลขนอม 1. ป ญหาโครงสร างพ นฐาน ขอบข ายป ญหา พ นท เป าหมาย/กล มเป าหมาย การคาดการณ

More information

1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร

1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร โครงการ/ก จกรรม ในการขอกาหนดประโยชน ตอบแทนอ น ป 58 (จากการระดมกล ม เพ อเข ยนโครงการ/ก จกรรม จานวน 2 โครงการ) 1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร ในการอบรม เม อว นท 23 24 เมษายน 2558

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information