การพ ฒนาและการบร หารกล มสตร

Size: px
Start display at page:

Download "การพ ฒนาและการบร หารกล มสตร"

Transcription

1 การพ ฒนาและการบร หารกล มสตร โดย รองศาสตราจารย อ จฉราพรรณ จร สว ฒน Assoc.Prof.Atcharapan Jaraswathana เอกสารประกอบการบรรยาย รายว ชาประชากรเป าหมายก บการบร หารพ ฒนา ส าหร บน กศ กษามหาบ ณฑ ตสาขาพ ฒนาส งคม (ภาคพ เศษ) ว นอาท ตย ท 7 ส งหาคม

2 สาระส าค ญ 1. สตร (ผ หญ ง) : ม ต หญ งชาย 2. ผ หญ ง ก บการบร หาร และการบร หารกล มสตร 3. การสร างส มพ นธภาพในกล มสตร 4. การสร างเคร อข ายและบทบาทสน บสน นกล มสตร 5. กระบวนการพ ฒนาเคร อข ายสตร ให ม ประส ทธ ภาพ 2

3 1. สตร (ผ หญ ง) : ม ต หญ งชาย 1.1 ส ทธ ผ หญ งตามร ฐธรรมน ญ 1) ยกเล กการก ดก นผ หญ ง 2) ผ หญ งเท าเท ยมผ ชาย 3) ไม เล อกปฏ บ ต ด วยเหต แห งเพศ (นอกเหน อจากถ นกาเน ด/ เช อชาต / ภาษา/ สถานะของบ คคล/ ความเช อทางศาสนา...) 4) กาหนดมาตรการส งเสร มความเสมอภาคโดยภาคร ฐ 3

4 1. สตร (ผ หญ ง) : ม ต หญ งชาย (ต อ) 1.2 ความเสมอภาคหญ งชาย 1) เพศสภาพท ปรากฏ 2) ค าน ยม/ ความเช อท ส งคมกาหนด บทบาท, สถานภาพของหญ ง/ ชายท ส งคมกาหนด เพศสภาพบทอว ยวะเพศ ชายใหญ -หญ งเล ก ชายได -หญ งเส ย ชายล วงล า-หญ งถ กกระทา ร อยพ อ-ร อยแม ไก แก แม ปลาช อน หน าต วเม ย... 3) เพศธรรมชาต จากโครโมรโซม 4

5 1. สตร (ผ หญ ง) : ม ต หญ งชาย (ต อ) 1.2 ความเสมอภาคหญ งชาย เพศสภาพท ปรากฏ ย นส (สร ระ) / ฮอร โมน การอบรมส งสอน การผ าต ดแปลงเพศ บ คล กภาพ-เส อผ า-หน า-ผม อาช พ 5

6 1. สตร (ผ หญ ง) : ม ต หญ งชาย (ต อ) 1.3 เพศก บการเร ยนร ทางส งคม บทบาทหญ ง บทบาทชาย ความส มพ นธ ทางส งคมระหว างหญ ง-ชาย เก ด-เปล ยนแปลงไปตามการเปล ยนแปลงทางส งคม 6

7 1. สตร (ผ หญ ง) : ม ต หญ งชาย (ต อ) 1.4 ว ฒนธรรมและเพศ ชาย ปฏ บ ต อย างไร หญ ง ปฏ บ ต อย างไร (ชาย บวชพระได แต หญ ง?) (ชาย ตาแหน งทางการบร หารท กตาแหน ง แต หญ ง?) 7

8 1. สตร (ผ หญ ง) : ม ต หญ งชาย (ต อ) 1.5 เพศส มพ นธ และหญ ง-ชาย (อารมณ ความร ส ก และความต องการทางเพศ ความชอบ/ รสน ยมทางเพศ ธรรมชาต ของมน ษย ) (ปรากฎการณ ทางส งคม ภาพโป เปล อย การข นคร ก ก การแลกเปล ยนค นอน (Swinging) 8

9 1. สตร (ผ หญ ง) : ม ต หญ งชาย (ต อ) 1.6 ความส มพ นธ ทางเพศ การดารงเผ าพ นธ มน ษย (การสร างครอบคร ว) / สถานภาพทางส งคม/ ว ฒนธรรม รสน ยมทางเพศ/ ว ฒนธรรม (หญ งด / หญ งไม ด / ห นส วนช ว ต) ส ขภาพทางเพศ เพศ & การร วมเพศ/ ความผ ดปรกต ทางเพศ 9

10 1. สตร (ผ หญ ง) : ม ต หญ งชาย (ต อ) 1.7 ความส มพ นธ เช งอานาจ & ประเด นทางกฎหมายและการบร หาร ว ตถ ทางเพศ รองร บอารมณ เพศและการต อรองเร องเพศ หญ งบร การ ว ธ ปฏ บ ต ทางเพศ การค กคามทางเพศ ภาพสะท อนจากส งคม (ท ท บไม ร อง ท ท องจะให ร บ / ผ วเผลอแล วเจอก น / ก ม ายร ก ก เมา / ม น ายาหร อเปล าวะ) 10

11 หญ ง-ชาย ไม แตกต าง หญ ง ชาย ม ต ทางส งคม-ว ฒนธรรม ม ต ทางจ ตว ทยา ม ต ความสากลของบทบาทเร องเพศ ม ต ทางส งคมจ ตว ทยา ม ต ทางความค ดและการทางานของสมอง 11

12 หญ ง-ชาย : การทางานของสมองท ไม แตกต าง 1. สมองไม ม ว นเหน อย/ เพล ย (พล งสมองเก ดจากไฟฟ าเคม ; electrochemical) 2. พล งสมองไม ม ส นส ด เซลล 10 พ นล าน 12 พ นล านต ว และม เส นใย Axon และ Dendrite เพ อใช เป นพล งไฟฟ าเคม ส งผ านก นและก น 3. IQ ไม ใช ประเด นสาค ญ ข นอย ก บความอ ตสาหะ/ เพ ยร/ พยายาม แต หากสมองด ไม ใช ก ฝ อ ถ าย งฝ กย งด 12

13 เคร องเค ยงอาหารสมองของผ หญ ง : อ ปสรรคของน กบร หารกล มสตร ช นน า 1. ชอบให คนมาจ บ 2. หย ดด แม ไม ซ อ แต อาจซ อ(โดยเฉพาะ รองเท า-กระเป า-เส อผ า-เคร องประด บ) 3. ชอบช อปป ง 4. เวลาร องไห ใครจะปลอบโยน จะบอกว า ไม ต อง 5. ผ หญ งผมหย กอยากผมตรง แต ผมตรงอยากผมหย ก 6. ชอบต กตา เพราะต กตาส วนมากไม ม ปาก 7. ต เส อผ ามากกว าสอง แต ก ย งซ อ 8. แสดงความเป นเจ าของคนร ก แปลกๆ ได ท กเร อง 9. กระเป าผ หญ ง จะม น าหน กมากกว าท สายตาประเม น 10. เวลาทะเลาะก นบอกว าไม ต องโทรมา แต หม นเหล อบมองโทรศ พท 11. ใช ล ปสต กไม เคยหมดแท ง 12. ชอบคาขอโทษ ไปช อปป งไหม 13. จดจาท กว น ท ตนเองค ดว าสาค ญ 14. ชอบอ านดวง ทานายทายท กดวงชะตา 15. ท ทางานจะม กล มของตนหร อเป นค ๆ 13

14 2. ผ หญ งก บการบร หาร และการบร หารกล มสตร (ต อ) เข าใจมน ษย 1. ความเคยช น (Get used to) 2. ผลประโยชน ตน (Self hidden benefit) 3. ความไม ร (Lack of knowledge & skill) กลไกการป องก นตนเองของมน ษย (Defense Mechanism) 1. เก บกด (Suppression) 2. ระบายทางปาก (Sublimation) 3. ย ายท ลง / ต วแทนสงเคราะห (Displacement) 4. หาเหต ผลเข าข างตนเอง (Rationalization) 5. ปฏ เสธ (Denial)* 6. ไม ร บร (ทองไม ร ร อน) (Ignorance) 7. กลบเกล อน (Cover up) 8. ก าวร าว (Aggression) 9. ทาให น าสงสาร (Depression) 10. หาแพะร บบาป (Projection) 11. แกล งแพ (Surrender) 12. ส นบน (Bribe) 14

15 2. ผ หญ งก บการบร หาร และการบร หารกล มสตร ล กษณะผ น า และหล มพราง : ท ผ หญ งไม ค อยพลาดลงหล มพราง 1. น งต ดบ ลล งก (Desk Bound Operation) 2. ชอบฟ งข าวล อ (Rumor Consciousness)* 3. ดาวด อแห งย ค (Closed Mindedness)* 4. จ กจ กจ จ (Fuddy Duddiness) 5. หล กหน ล กน อง (Inaccessite) 6. คล องเก นการณ (Exaggerated Flixibility)* 7. ชอบแต งานเด นด ง (Spotlight Performance) 8. ฟ งจนเข าอ อน (Weak kneed Evasion) 9. ย อหย อนรางว ล (Tightwere Attitude ) 10. ชอบฝ นสลาย (Free and Easiness)* 11. ว นวายเร องย อย (Super Draftmanship) 12. ปล อยปละละเลย (Over Simplification) 13. ชอบเปรยแต ไม ทา (Ivory Tower Insulerity or No Action Talk Only) 14. ข าขอนาตลอดกาล (Autoporatie Attitude) 15. อภ บาลพวกพ อง (Favorite Playing) 16. น กปกครองจอมกะล อน (Personal Salesmanship) 17. ย อหย อนความขย น (Laziness) 18. ห นหน ศ ลธรรม (Law Moral Standard) 19. ความจาไม เอาไหน (Dest Clutterer) 20. บ างานมากไป (Over-emphasis on job) 21. ใช คนด งม าจ กร (Horseman or Mechanical Attitude) 22. ช กแม น าท งห า (Back ward ness) 23. ไม ร ค าตาแหน งงาน (Hypocrisy) 24. หมดแรงบ นดาลใจ (Dead-battery Psychology) 25. ไม ชอบว ชาการ (Stunt Playing) ท มา : ประย กต จาก Werther, jr. and K-Davis, Human Resources & Personnel Management, 5 th Edition, McGraw-Hill, International Edition,

16 หล กการบร หารของผ หญ ง 1. หล กการบร หารท วไป 2. หล กการบร หารสม ยใหม - การจ ดการท นมน ษย - การจ ดการความร - มน ษย เป นเศรษฐทร พย - การวางแผนกาล งคน 3. ล กษณะเด นของการบร หารงานของผ หญ ง - มองอนาคต - ม ความละเอ ยดอ อน - ช าๆ แต ม นคง - เด ดขาด - หาความร ใหม ๆ 4. การพ ฒนาแห งสห สวรรษ (MDG. Plus ; Millennium Development Goal) 5. ความเสมอภาค/ ความก าวหน าในการทางาน 16

17 การบร หารกล มสตร ความหลากหลายของสมาช กในกล ม ความข ดแย งและการจ ดการความข ดแย ง การเปล ยนแปลง และนว ตกรรมทางการบร หาร การสร าง/ บร หารส มพ นธภาพในกล ม การเร ยนร ภายในกล ม 17

18 3. การสร างส มพ นธภาพในกล มสตร : เทคน ค-ร ปแบบ ส มพ นธภาพ คน กล มสตร 3.1 ทาไมต องสร างส มพ นธภาพภายในกล มสตร? การตอบสนองต อส งเร า การสร างพล งความเช อม นต อกล ม ศ กยภาพการร บร ตนเองภายในกล ม ความสามารถในการต ดส นใจเช งเหต ผล ความสามารถในการร บผ ดชอบ ตนเองและกล ม ไม สามารถอย ได เพ ยงลาพ งคนเด ยว อยากร อยากเห นอย างม ด ลยภาพ การสร างภาพล กษณ ของกล ม ต วตนท ค ดว าต องการจะเป นในกล ม ร างกาย สมอง กายภาพ จ ตใจ ความร ส ก อารมณ บทบาท/ สถานภาพภายในกล ม ส วนหน งของสภาพแวดล อมและธรรมชาต ความสามารถในการเร ยนร / ปร บต วในกล ม ม ศ กด ศร ของตนเอง เพ อส งผล ภาพล กษณ บวกต อกล ม ม ว ฒนธรรม/ ภาษา/ ค าน ยมภายในกล ม ม เหต แห งพฤต กรรม/ การกระทา บ คล กภาพเฉพาะตน ท สมาช กในกล มต องเข าใจ/ ยอมร บ 18

19 3. การสร างส มพ นธภาพในกล มสตร : เทคน ค-ร ปแบบ (ต อ) 3.1 ทาไมต องสร างส มพ นธภาพภายในกล มสตร? (ต อ) การสร างส มพ นธภาพ - การต ดต อส มพ นธ ระหว างก น และก นอย างต อเน องถาวร - พ ฒนาการทางส งคม/ เข าใจบ คคลอ นๆ - เอกล กษณ บ คคล/ อ ตล กษณ ของกล ม - การบร หารแบบม ส วนร วม - การค นพบความหมายของช ว ต ในกล ม ความเข มแข ง ของกล มสตร 19

20 3. การสร างส มพ นธภาพในกล มสตร : เทคน ค-ร ปแบบ (ต อ) 3.2 หล กส มพ นธภาพระหว างบ คคล (ตามบทบาท/ สถานภาพ) หล กการว เคราะห การส อสารบ คคล 1. กระบวนการส อสารระหว างก น 2. การแปลความหมาย ทฤษฎ การสร าง ส มพ นธภาพ คนร จ ก เพ อน คนร ก ความส มพ นธ ผ วเผ น ส อสาร/ ข อเท จจร ง การเพ มระด บความส มพ นธ การพ ฒนา/ การบร หารกล มสตร : อ จฉราพรรณ จร สว ฒน (Atcharapan Jaraswathana) หล กส มพ นธภาพระหว างบ คคล (ตามบทบาท/ สถานภาพ) สถานภาพพ เศษ บนพ นฐานความเท าเท ยม การยอมร บก นและก น การยอมร บและให เก ยรต ก นและก น การเข าใจสาระ/ ความร ส กก นและก น ความจร งใจ/ ไม เสแสร ง หล กการร จ ก-เข าใจตนเอง 1. อ ตตา (Real Self) 2. อ ตมโนท ศน (Self Concept) (ร างกาย/ ค ณค า ตนเอง/ น บถ อตนเอง/ การตระหน กส ในตนเอง) ระด บล กซ ง ความร ก หลงใหล ความจร ง เอ ออาทร พฤต กรรมท ส อถ งความส มพ นธ ท ล กซ ง ทางส งคม ไม ม จ ดหมาย ไม ต องวางแผน/ ข ตตอน ส มพ นธภาพส นส ดตามความพอใจ ของก นและก น อ จฉราพรรณ จร สว ฒน การสร างส มพ นธ ภาพระหว างบ คคล รอคอยให ผ อ นมาผ กม ตรด วย ขอให มาเป นเพ อน การให ม ตรภาพแก คนอ นก อน เป ดเผยตนเอง สร างความไว วางใจ ให ความสนใจ/ ใส ใจ ทางอาช พ จ ดม งหมายเพ อการช วยเหล อ ม หล กเหต -ผล ส มพ นธภาพม ข นตอน ใช ความร / ความชานาญ ส นส ดส มพ นธภาพตามภารก จท ส นส ด 20

21 3. การสร างส มพ นธภาพในกล มสตร : เทคน ค-ร ปแบบ (ต อ) 3.3 เทคน ค/ ร ปแบบการสร างส มพ นธภาพก บบ คคล ว ยเด ก/ ว ยร น/ ว ยกลางคน/ ว ยชรา/ ครอบคร ว/ พระสงฆ / กล มคน/ ช มชน 1) ใช คาพ ดกว างเพ อเป ดโอกาสให ค สนทนาเล อกห วข อสนทนาเอง (Using broad opening) 2) ใช คาพ ดท เป นการนาให ค สนทนาพ ดต อ (Using general leads) 3) การทบทวน / ย า เน อความ (Restatement/ Restating) 4) การสะท อนภาพ/ สะท อนความร ส ก (Reflect feeling) 21 5) การต งคาถาม (ปลายป ด-เป ด)

22 3. การสร างส มพ นธภาพในกล มสตร : เทคน ค-ร ปแบบ (ต อ) 3.4 เทคน คชนะม ตร/ จ งใจคน (เดล คาร เนก ) ไม ม การตาหน / ต เต ยน การท เขาเป นคนสาค ญของเราเสมอ ไม ทาลายความหว ง/ ความทะเยอทะยานบ คคลอ น การช นชม/ ชมเชยตามความจร งท ปรากฏ ส งเสร มให เขาได ร บโอกาสด ๆ 22

23 3. การสร างส มพ นธภาพในกล มสตร : เทคน ค-ร ปแบบ (ต อ) 3.5 ว ธ จ งใจผ อ นให คล อยตามความค ดของเรา ไม โต แย ง/ โต เถ ยง (เง ยบเข าไว ขอบอก) เคารพความค ดเห นค สนทนา (แม ว าจะไม เห นด วยก ตาม) เร มสนทนาด วยไมตร (แผ เมตตา ให อภ ย ไม อาฆาตมาดร าย) พ ดน อยๆ ฟ งมากๆ ฟ งอย างล กซ ง ค ดเช งบวก เข าใจความร ส ก-ข อจาก ด ส งน ค ณทาได อย แล ว สบายมาก พ ดให เร าใจ น าต นเต น และไม โกหก 23

24 3. การสร างส มพ นธภาพในกล มสตร : เทคน ค-ร ปแบบ (ต อ) 3.6 ทาให เขาชอบเรา ย มแย มแจ มใส (หน าไม ย ม อย าร บแขก) ให เก ยรต ให เก ดความร ส กว าเป นคนสาค ญของเรา ฟ งอย างต งใจ/ ล มล ก พ ดในส งท เขาสนใจ (พ ดในส งท เขาอยากฟ ง ไม ใช พ ดในส งท เราอยากพ ด) 24

25 3. การสร างส มพ นธภาพในกล มสตร : เทคน ค-ร ปแบบ (ต อ) 3.7 ปร บปร งตนเอง เปล ยนแปลงตนเองก อนคนอ นจะบอก อดกล น/ พยายามเข าใจผ อ น สร างความประท บใจ (ความต องการตามธรรมชาต ของมน ษย ) มองคนให ถ กต อง มองป ญหาให ถ กจ ด ม ความเกรงใจคนอ น/ จร งใจ ค ดก อนพ ด พ ดแล วทา ทาแล วค ด ตรงต อเวลา ม ระเบ ยบว น ย ไม กล ว-ไม เคร ยด-ไม เกล ยด-ไม โกรธ-ไม โทษใคร 25

26 3. การสร างส มพ นธภาพในกล มสตร : เทคน ค-ร ปแบบ (ต อ) 3.8 ศ กษาเพ อเข าใจคนอ น สร างความร ส กด ๆ / ค ดทางบวก/ เช อม นตนเอง การสนทนา (ภาษา/ ท าทาง) ทาให เก ดความอบอ นใจ เข าใจใช คาถาม (ถามท เป นจ ดเด นของเขา ต งใจฟ ง ส อสารเช งบวก ย มแย มแจ มใส/ เป นน กฟ งท ด ) ม ศ ลปะในการสร างมน ษยส มพ นธ (จร งใจ/ ม อารมณ ข น/ ส ภาพอ อนโยน/ อดทน/ ท กทายก อน/ เย อกเย น/ ม ความกระต อร อร นท จะช วยคนอ น) 26

27 3. การสร างส มพ นธภาพในกล มสตร : เทคน ค-ร ปแบบ (ต อ) 3.9 เทคน คการสร างภาพล กษณ ของตนเอง (Self Image) ภาพล กษณ ของตนเอง (Self Image) บ คล กล กษณะ ความสามารถ หร อส งท เป นค ณสมบ ต เฉพาะต ว ศ กยภาพ ท แสดง ให ผ อ นร บร และเป นประโยชน ต อการบร หาร เส อผ า-หน า-ผม-ห น เด น-น ง-ย น น าเส ยง-คาพ ด-เสน ห ค ด-เช อเช งบวก ควบค มอารมณ 27

28 4. การสร างเคร อข ายและบทบาทการสน บสน นกล มสตร 4.1 การสร างเคร อข าย (Networking) การพ ฒนาตนเอง (Self Development) พ ดค ยก บคนอ น แลกเปล ยน-เร ยนร การยอมร บ/ ศร ทธา เป ดโลกท ศน แสวงหา การสร าง การร กษาส มพ นธภาพอย างต อเน อง) 28

29 4. การสร างเคร อข ายและบทบาทการสน บสน นกล มสตร 4.2 เคร อข าย (Networking) การท ได ร จ กบ คคลจากหลากหลายวงการ (เคร อญาต กล มเพ อนฝ ง) ซ งดารงความส มพ นธ ท ด และ อาจพ ฒนาไปส การเป นพ นธม ตร ท ทางานด วยก น ร บ ประโยชน ร วมก น ร วมก นแก ไขป ญหา 29

30 4. การสร างเคร อข ายและบทบาทการสน บสน นกล มสตร 4.3 หล กการสร าง Networking ชอบคบหาสมาคม (ชอบคน/ ชอบศ กษาเร องราวของคน) ม โลกท ศน -ช วท ศน (กว างไกล) ร กการเร ยนร เข าก บคนอ นๆ ได ง าย ต ดตามผลการสร างเคร อข ายอย างต อเน อง ไม ได เก งคนเด ยว 30

31 4. การสร างเคร อข ายและบทบาทการสน บสน นกล มสตร 4.4 Comfort Level ความร ส กในระด บท เป น ไว เน อเช อใจ ยอมร บน บถ อ ม ความหลากหลาย เพ อน ก น 31

32 4. การสร างเคร อข ายและบทบาทการสน บสน นกล มสตร 4.5 ล กษณะส าค ญของ Networking ไม ม คาน งถ ง ชาต ว ฒ ค ณว ฒ ว ยว ฒ ไม ต องใช ท นทร พย ส งๆ (ไม ม ต งค ส กบาทก ค ยก นได ) ไม ต องใช เวลานาน ไม ต องใช เคร องม อมากมาย แค ปากกาและนามบ ตรก พอ 32

33 4. การสร างเคร อข ายและบทบาทการสน บสน นกล มสตร 4.6 จะสร างเคร อข ายกล มสตร อย างไร ข อม ลพ นฐาน-สถานภาพของกล มสตร ความสม ครใจ/ ม ว ตถ ประสงค ร วมก น ม การแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างเคร อข าย/ กล ม ม การพบปะ/ ประช ม/ ระดมความค ดร วมก นอย างต อเน อง การสร างสมาช กใหม แบบทว ค ณ การถ ายทอดข อม ลการทางานร วมก นอย างต อเน อง การต ดตามประเม นผลระหว างกล ม 33

34 4. การสร างเคร อข ายและบทบาทการสน บสน นกล มสตร 4.7 ล กษณะเคร อข ายกล มสตร ท ม ประส ทธ ภาพ ม สมาช ก/ ม การดาเน นก จกรรมร วมก น ม การค ดเล อก/ เล อกต งกรรมการเป นแกนกลางในการดาเน นการ สมาช กท กคนต องม ส วนร วมในการกาหนดว ตถ ประสงค ของเคร อข าย ม ระเบ ยบ/ กฎ/ กต กาของเคร อข าย ม กองท น/ ป จจ ย ในการดาเน นก จกรรม ม แผนงาน/ โครงการ/ ก จกรรมท ม เป าหมายเพ อประโยชน ของกล มสตร ช มชน-ส งคม (ม จ ตอาสา จ ตใหญ ใจกว าง) คาน งถ งประโยชน ของสมาช ก/ ช มชน/ เคร อข ายท ต องม ค ณภาพ ช ว ตท ด กว าเด ม ม การม ส วนร วมท กข นตอนการทางาน ระหว างสมาช กเคร อข าย 34

35 4. การสร างเคร อข ายและบทบาทการสน บสน นกล มสตร 4.8 เคร อข ายกล มสตร ค ออะไร กล มสตร / องค กรสตร ในช มชน ท ม ความสนใจใน การเร ยนร เร องสตร บทบาท-การบร หารของสตร ในม ต ต างๆ และแลกเปล ยนข อม ลข าวสารระหว างก น หร อ ลงม อท า ก จกรรมด านสตร ข นร วมก น ม การจ ดร ปแบบการจ ด หร อท า ก จกรรมให เช อมโยงก น โดยม การก าหนดเง อนไข หร อ ข อตกลง หร อ ระเบ ยบปฏ บ ต ร วมก น 35

36 4. การสร างเคร อข ายและบทบาทการสน บสน นกล มสตร 4.9 ทาไมต องสร างเคร อข ายกล มสตร 1) สน บสน นให เก ดการต ดต อแลกเปล ยนข อม ลข าวสารการดาเน น ก จกรรมด านสตร เพ อเป นเวท การแลกเปล ยนเร ยนร ของกล มสตร 2) เก ดการระดมพล งทางส งคม ในการแก ป ญหาของกล มสตร บนพ นฐาน การม ส วนร วมของช มชน 3) กระต นความตระหน กของส งคม และม อ ทธ พลต อการ กาหนดนโยบายของร ฐ ด านการพ ฒนาสตร เพ อพ ท กษ ผลประโยชน ของช มชน-ประชาชน 36

37 4. การสร างเคร อข ายและบทบาทการสน บสน นกล มสตร 4.10 ล กษณะของเคร อข ายสตร 1) เคร อข ายการเร ยนร ) เคร อข ายก จกรรมในร ปแบบต างๆ ) เคร อข ายทร พยากร ) เคร อข ายธ รก จ ) เคร อข ายช มชน ฯลฯ

38 4. การสร างเคร อข ายและบทบาทการสน บสน นกล มสตร 4.11 เคร อข ายการบร หารกล มสตร 1) เคร อข ายการบร หารกล มสตร ต างๆ กล มสตร จ งหว ด กล มสตร ภ ม ภาค กล มสตร ระด บประเทศ และกล มสตร ระด บนานาชาต 2) ศ นย กลางการบร หารกล มสตร ท กระด บ (หม บ าน ตาบล อาเภอ จ งหว ด ภาค ประเทศ) 3) เป นต นแบบจากภ ม ป ญญาคนไทย ส กระบวนการพ ฒนาสตร ระด บนานาชาต 38

39 4. การสร างเคร อข ายและบทบาทการสน บสน นกล มสตร 4.12 ประโยชน ท ได ร บจากเคร อข ายกล มสตร 1) ร จ กสาม คค ระหว างเคร อข าย (มองตาร ใจ บ ต องอ ก า บ ต องเว าหลาย) 2) การม ส วนร วมท ม พล ง ในการช วยเหล อระหว างก น/ พ ฒนาร วมก น/ แก ป ญหา การท จร ตในภาคร ฐใหญ ๆ ร วมก น 3) ม อานาจต อรองส ง กล วคนด โดยไม กล วคนโกง/ กล วกฎหมาย ไม กล วส งท ถ กต อง 4) เก ดการแลกเปล ยนเร ยนร จากหลากหลายประสบการณ ทาให กล าค ด กล า พ ด กล าทา กล าแสดงออก กล าต ดส นใจ กล าทางานยาก 5) เก ดการทางานเป น ท ม ซ งเป นป จจ ยพ นฐานของความสาเร จในการพ ฒนา และเสร มสร างค ณภาพช ว ตตามกรอบประชาธ ปไตยข นพ นฐาน 6) ช วยให กล มสตร ท ย งไม เข มแข งม ต นแบบ/ ทางเล อกท หลากหลายท จะ พ งตนเอง หร อพ ฒนาระบบการพ ฒนากล มของตน [ เป นต วอย างเท ยบเค ยง (Benchmark) หร อการปฏ บ ต ท เป นเล ศ (Best Practice) ] 39

40 5. กระบวนการพ ฒนาเคร อข ายการพ ฒนาสตร ให ม ประส ทธ ภาพ กลไก/ กระบวนการ การเผยแพร ประชาส มพ นธ ป จจ ยสน บสน น กล ม/ ช มชน กล ม/ ช มชน กล ม/ ช มชน กล ม/ ช มชน เคร อข ายการพ ฒนาสตร เวท ประชาคมของกล มสตร คณะกรรมการเคร อข าย กล ม/ ช มชน กล ม/ ช มชน กล ม/ ช มชน กล ม/ ช มชน จากท กกล ม/ ช มชน ท ปร กษา รวมก นสร างข น/ สารเสวนา ร วมก นรณรงค จ ดหา ร วมก นค ด/ ทา 1. การพ ฒนาการบร หารกล มสตร 2. การนาแนวค ดใหม มาใช ในการบร หารกล มสตร 3. การสร างกล มสตร ให เข มแข ง ก จกรรมหล ก/ รอง, ร ปแบบดาเน นการ ท น, การสร างความร วมม อ ค ณภาพช ว ตสตร ด ข น ระเบ ยบ กฎเกณฑ กต กา กองท น/ ป จจ ยเอ ออานวย แผนงาน/ โครงการ/ ก จกรรม ก จกรรม/ การดาเน นก จกรรม ประโยชน ท ได ร บ สมาช กกล มสตร ในช มชน นอกช มชน ศ นย ปฏ บ ต งาน/ ศ นย / ท ทาการ กล ม/ ช มชน/ องค กรสมาช กกล มสตร ป จจ ยภายนอก, เง นอ ดหน น/ บร จาค ผ ให การสน บสน นด านต างๆ (แนวค ด/ ป จจ ยต างๆ องค ความร ต างๆ ) 1. แบ งหน าท / ร บผ ดชอบ 2. ดาเน นงาน/ ปฏ บ ต 3. ต ดตาม-ประเม นผล 4. แก ไข-ปร บปร งก จกรรม การต ดตาม-ประเม นผลองค รวม 1. ความค มค า 2. ค ณภาพช ว ตของกล มสตร ด ข น 3. ส งคมองค รวมด ข น

41 5. กระบวนการพ ฒนาเคร อข ายการพ ฒนาสตร ให ม ประส ทธ ภาพ (ต อ) 5.1 เคร อข ายการพ ฒนาสตร : สร างช มชนน กปฏ บ ต การพ ฒนาสตร ช มชนน กปฏ บ ต เพ อการพ ฒนาสตร (CoPs : Community of Practices for Women) ก ญแจสาค ญ ในการข บเคล อนกระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management) ด านสตร ศ กษา ความเสมอภาคหญ งชาย ช มชนแนวราบ แลกเปล ยนเร ยนร ส การปฏ บ ต จร ง ม กรอบแนวความค ดช ดเจน/ ม ท ศทางการพ ฒนา สอดคล องก บ สภาพแวดล อมของช มชน/ สภาพแวดล อมทางกายภาพของแต ละพ นท จ ดความร ในต วคน (Tacit Knowledge) มาส ความร นอกต วคน (Explicit Knowledge) ท พ ฒนาความร ให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของโลกอย เสมอ ให เป นข มความร กระจายความร อย างถ วนท ว เพ อให ท กคนในช มชนได เข าถ งความร เร องสตร ศ กษา ม จ ตสาธารณะ (Public Service / ม จ ตอาสาเพ อช มชน 41

42 5. กระบวนการพ ฒนาเคร อข ายการพ ฒนาสตร ให ม ประส ทธ ภาพ (ต อ) 5.2 สร างช มชนน กปฏ บ ต (Cops) อย างไร องค ประกอบส าค ญ ม ห วข อความร (Domain) เก ยวก บสตร ศ กษาท ช มชนสนใจ ร วมก น ค นหากรณ ศ กษาท เก ดข นในกล มสตร ท ประสบความส าเร จ หร อใกล เค ยง และร วมค ดโดยสมาช กของช มชน ม การปฏ บ ต ร วมก น (Practice) ช มชนช วยค ด ช วยสร าง เข มม ง ช วยป กธง พ งเป า เพ อพ ฒนาให ความร แก กล มสตร 42

43 5. กระบวนการพ ฒนาเคร อข ายการพ ฒนาสตร ให ม ประส ทธ ภาพ (ต อ) 5.3 หล กการท ใช ส อสารเพ อระดมพล งช มชนน กปฏ บ ต เพ อการพ ฒนา กล มสตร 1) การสารเสวนา (Dialogue) 2) การทาแผนท ความค ด (Mind Mapping) พ ฒนากล มสตร ในช มชน 43

44 1) การสารเสวนา (Dialogue) เสร มสร างความเป นต วตน ร วมม อร วมใจ เสร มสร างองค ความร แลกเปล ยนเร ยนร ทาแล วได อะไร ประโยชน รวม เสร มสร างความเข มแข งของ ช มชนอ นเก ดจากพล งแต ละคน ค ณค าของช มชน เป ดเผยโปร งใส เท าเท ยม ลดความข ดแย งหร อแก ไข ความข ดแย ง ไว วางใจ (Trust) ก นและก น เสร มสร างความร แลกเปล ยน บทเร ยน/ ถ ายทอดบทเร ยน ระหว างก นและก น ม ก จกรรมสร างสรรค ต างๆ การเปล ยนแปลง ภาวะผ นากล ม (Collective Leadership) เน องจากท กคนม ค ณค า/ ตระหน กในค ณค าของตนเอง เก ดสภาวะ/ สถานการณ ช มชนท ม ส ขภาวะ (Happy Community) เปล ยนแปลงต วบ คคลในล กษณะการเปล ยนแปลงจากภายใน (Internal Change) เช น การม ท ศนคต ท ด ยอมร บฟ งคนอ น เร ยนร ด วยตนเอง และเร ยนร คนอ น ร จ กตนเอง ม พล งใจ และเผ อแผ คนอ นๆ * ประย กต จาก David Bohm การพ ฒนา/ การบร หารกล มสตร : อ จฉราพรรณ จร สว ฒน (Atcharapan Jaraswathana) ทาอย างไร ค ออะไร สารเสวนา * (Dialogue) หล กการสนทนาท ม งฟ งอย างล มล ก (Deep listening) ม ความหมายกว างกว า การได ย น (Hearing) ท อาจผ านลอยตามลมไป สารเสวนาจ งเป นการฟ งแบบใส ใจ ใส ความค ดต งใจฟ งอย างล ก และค ดต ดตามโดยตลอด โดยม องค ประกอบสาค ญ ค อ ฟ งด วยความเมตตา ฟ งโดยต งใจและไม ต ดส นค าตอบไว ล วงหน า และฟ ง แบบเอาใจเขามาใส ใจเรา ด วยความร ส กท เท าเท ยมของความเป นมน ษย อ ปสรรค ทาเพ ออะไร ขาดความศร ทธา ต อหล กการ สารเสวนา ไม เป ดใจ/ ม วาระ ซ อนเร นในจ ตใจ ข อจาก ดเร องเวลา การค ดก จกรรม ท เหมาะสมก บ สถานการณ ค ดว าทาเองไม ได เพ อการเร ยนร (Learning) จากเหต ผลท แตก ต า ง หลากหลาย เพ อความงอกงามของความเป นม ตรต อก น (Grow) ม ความเป นก ลยาณม ตรท ให แต ส งด ต อก น เพ อ เปล ยนแปลง (Change) ลดละความม อคต ความเข าใจ ผ ด หร อการท ต ดส นไว ล วงหน า ซ งเป นการยอมร บ ความแตกต างด วยความเข าใจระหว างก น และสามารถ ประสานร วมม อ (Cooperate) ได อย างต อเน อง สาระส าค ญ เป นกระบวนการอย างต อเน อง ยอมร บความแตกต าง/ จ ดย นท ต างก น กาหนดข อตกลงก อนการสารเสวนา (กรอบ/กต กาของการพ ดค ย) ไม หว งชนะ-แพ / ไม ใช การโต วาท / ใช อารมณ ความร ส กจร งๆ จากใจ ปฏ ส มพ นธ / ปฏ บ ต -พ ดค ยแบบเท าเท ยม ในฐานะมน ษย ต อมน ษย ม ได ด ท สภาพ ทางส งคม ซ งเป นการมองข ามความ แตกต าง ย ดหล กส นต ว ธ

45 2) การทาแผนภาพความค ด (Mind Mapping) พ ฒนากล มสตร ในช มชน 1. ผ นา/ ว ทยากร ให ท กคนม โอกาสพ ด/ ค ด ตามธรรมชาต จะแบ งก นพ ดก ได พ ด พร อมก นก ได ช วยก นจาช วยก นจด เน นความค ดต อความค ด 2. เตร ยมอ ปกรณ ได แก บอร ด (อาจทาเอง) หร อใช ฝาผน ง ส เมจ กหลากส (3-4 ส หร อ มากกว าก ได กระดาษแผ นใหญ (ใช กระดาษร างต อเพ อจะประหย ด) ย มฟล ปชาร ด จากส วนราชการ หร อท องถ น หร อว ด หร อโรงเร ยน 3. เน นภาพวาด ส ญล กษณ ง ายๆ เข ยนต วโตๆ เน นข อความแยกส วน แยกส ให ม ส ส น สวยงาม สะด ดตา ให ท กคนเห นช ด 4. อาศ ยท กษะจ บประเด นของว ทยากร/ ผ ช วยว ทยากร หร อต วผ นาในล กษณะต อภาพ ความค ดของท กคนมาเร ยงร อยต อก นและจ ดกล มไม ให ซ าซ อนก น 5. ท กคนต องม บทบาทค ดและพ ด ช วยก นทาความค ดให เป นภาพ ร กษาประเด นไว ให สามารถกล บมาค ดต อได เสมอ และ Mind Mapping จะช วยให จดจา จ งต องสร าง ส ส นและภาพให ต ดตาตร งใจ และส อสารก นแบบง ายๆ จะใช ภาษาถ นของช มชนก ได และผลงานท ออกมาเป นของท กคน เสร จภารก จก ปะข างฝาไว เต อนความจา เป น การกาก บท ศทางก าวเด น 45

46 5. กระบวนการพ ฒนาเคร อข ายการพ ฒนาสตร ให ม ประส ทธ ภาพ (ต อ) 5.4 การเตร ยมความพร อมท จะสร างเคร อข ายการพ ฒนาสตร 1) สารวจ กล ม/ ช มชน - ประว ต ความเป นมาของกล มสตร ในช มชน (เอกล กษณ ของกล มสตร ในช มชน) - ศ กษากระบวนการ, กลไกการทางานด านพ ฒนาสตร - ป จจ ยความสาเร จของการสร างเคร อข ายการพ ฒนาสตร - ป ญหา และอ ปสรรคท พบ 2) การประชาส มพ นธ / สร างความเข าใจในกล ม/ ช มชน 3) กระบวนการเร ยนร / สารเสวนา* 4) จ ดเวท ประชาคม เพ อค ดเล อกผ แทนกล มสตร / ช มชน จาก เคร อข ายกล มสตร ในแต ละระด บ 5) เตร ยมป จจ ยสน บสน นท กม ต จากภายในและภายนอก 6) เตร ยมข นตอน + กระบวนการท น าสนใจร วมก น 46

47 การพ ฒนา/ การบร หารกล มสตร : อ จฉราพรรณ จร สว ฒน (Atcharapan Jaraswathana) 5. กระบวนการพ ฒนาเคร อข ายการพ ฒนาสตร ให ม ประส ทธ ภาพ (ต อ) 5.5 เคร อข ายการพ ฒนาสตร : การให ช มชนม ส วนร วม ป จจ ยน าเข า (Input) ก จกรรมต างๆ แนวทางเสร มสร าง สน บสน นการพ ฒนาสตร ผล ตเอกสารการดาเน นงาน ผล ตค ม อ หล กส ตรการพ ฒนาสตร / การม ส วนร วม การบร หารจ ดการและ ต ดตามผล โครงการว จ ย กระบวนการ (Process) การค ดเล อกกล มเป าหมาย การส มมนาสตร เข มแข ง นาร อง การให ความร การต ดตาม-ประเม นผล เช งก ลยาณม ตร การจ ดต งศ นย การพ ฒนากล ม สตร การดาเน นก จกรรมสตร ภายในช มชน การถ ายทอดบทเร ยน การแลกเปล ยนเร ยนร ผลผล ตและผลล พธ (Output & Outcome) การดาเน นงานด านการรณรงค การพ ฒนา/ ให การศ กษากล ม สตร โดยม การพ ฒนา/ ให การศ กษากล มสตร โดยม กล ม นาร อง การสร าง/ ขยายเคร อข าย การพ ฒนากล มสตร ในม ต ต างๆ (แนวทางการสร างหล กส ตร การสร างเคร อข ายการพ ฒนากล ม สตร ส ความเข มแข ง) 47

48 5. กระบวนการพ ฒนาเคร อข ายการพ ฒนาสตร ให ม ประส ทธ ภาพ (ต อ) 5.6 เคร อข ายการพ ฒนาสตร : สตร ไทยส สากล 1) เคร อข ายการพ ฒนากล มสตร ในม ต ต างๆ ในระด บกล มอาเภอ กล มจ งหว ด กล มภ ม ภาค ประเทศ และระบบนานาชาต 2) ศ นย การพ ฒนาสตร และการเร ยนร ส ความเข มแข งในท ก ระด บ (หม บ าน ตาบล อาเภอ จ งหว ด ภาค ประเทศ) 3) พ ฒนาส เจตจานงของร ฐ อาจนาไปส การบรรล เป าหมายการ พ ฒนาสตร ตามเป าหมายของการพ ฒนาแห งสห สวรรษ ) เป นต นแบบการพ ฒนาสตร ในแบบท หลากหลาย ม ความเป น พห ว ฒนธรรม และเป นกระบวนการพ ฒนาสตร เช ง นว ตกรรม 48

ค ม อการใช เคร องม อแบบสารวจต นท นช ว ตเด กและเยาวชนไทย (ฉบ บเยาวชน)

ค ม อการใช เคร องม อแบบสารวจต นท นช ว ตเด กและเยาวชนไทย (ฉบ บเยาวชน) ค ม อการใช เคร องม อแบบสารวจต นท นช ว ตเด กและเยาวชนไทย (ฉบ บเยาวชน) นายแพทย ส ร ยเดว ทร ปาต และคณะ แผนงานส ขภาวะเด กและเยาวชน สาน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) 1 คานา เราท กคนเก ดมาม ต

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

บทท 1 บทน า งานของแผ นด นน น เป นงานส วนรวม ม ผลเก ยวเน อง ถ งความเจร ญข น หร อเส อมลงของบ านเม องและส ขท กข ของ ประชาชนท กคน ข าราชการผ ปฏ บ ต บร หารงานของแผ นด น จ งต อง ส าน กตระหน กในความร บผ ดชอบท

More information

พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงอ ท ศพระองค เส ยสละ เพ อประโยชน ส ขและความ เจร ญร งเร องแก ประเทศชาต และประชาชนอย างจร งจ ง ด วยพระว ร ยะอ ตสาหะ พระปร

พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงอ ท ศพระองค เส ยสละ เพ อประโยชน ส ขและความ เจร ญร งเร องแก ประเทศชาต และประชาชนอย างจร งจ ง ด วยพระว ร ยะอ ตสาหะ พระปร คำ นำ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงอ ท ศพระองค เส ยสละ เพ อประโยชน ส ขและความ เจร ญร งเร องแก ประเทศชาต และประชาชนอย างจร งจ ง ด วยพระว ร ยะอ ตสาหะ พระปร ชาสามารถ และสายพระเนตรอ นยาวไกล พระองค เสด จร วมท

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ

ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ เล มท 4 ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ กองส ขศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข เล มท 4 ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ คำนำ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ม

More information

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ ช ดโครงการว จ ยเร องการศ กษาเพ อพ ฒนานโยบายและกลไกการส งเสร มความเสมอภาค และความเป นธรรมในส งคมม ว ตถ ประสงค การว จ ยแบ งออกเป น 2 ว ตถ ประสงค หล กค อ ว ตถ ประสงค ข อแรกเพ

More information

เคร องม อการพ ฒนาบ คลากร ในร ปแบบ Training & Non-Training โดย ศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมโรงงานอ ตสาหกรรม

เคร องม อการพ ฒนาบ คลากร ในร ปแบบ Training & Non-Training โดย ศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมโรงงานอ ตสาหกรรม เคร องม อการพ ฒนาบ คลากร ในร ปแบบ Training & Non-Training โดย ศ นย บร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมโรงงานอ ตสาหกรรม 1 การหม นเว ยนงาน (Job Rotation) การหม นเว ยนงาน (Job Rotation) เป นเคร องม อจ ดการความร

More information

หล กส ตรผ น าท มท ม ประส ทธ ภาพ (Effective Team Leader) สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน ส าน กงาน ก.พ.

หล กส ตรผ น าท มท ม ประส ทธ ภาพ (Effective Team Leader) สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน ส าน กงาน ก.พ. หล กส ตรผ น าท มท ม ประส ทธ ภาพ (Effective Team Leader) สถาบ นพ ฒนาข าราชการพลเร อน ส าน กงาน ก.พ. ส วนของการประช มเช งปฏ บ ต การและการศ กษาด งานในหล กส ตรน าร อง ป 2553 บทท 1 บทน า ส าน กงาน ก.พ. ในฐานะองค

More information

แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ

แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ แบบงานว จ ยช นเร ยน เร อง ผ งร ปแบบท น งม ผลต อประส ทธ ภาพในการเร ยนการสอนอย างไร ในน กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 5 ห อง เอ แผนก English Program ป การศ กษา 2553 โดย มาสเตอร เจนภพ ว ฒนธเนศ แผนก ENGLISH

More information

แนวทางการจ ดกระบวนการจ ดการเร ยนร ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ด านอ านออก เข ยนได ระด บช นประถมศ กษาป ท ๑-๖

แนวทางการจ ดกระบวนการจ ดการเร ยนร ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ด านอ านออก เข ยนได ระด บช นประถมศ กษาป ท ๑-๖ แนวทางการจ ดกระบวนการจ ดการเร ยนร ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ด านอ านออก เข ยนได ระด บช นประถมศ กษาป ท ๑-๖ กล มพ ฒนากระบวนการเร ยนร สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช.

ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. จากแนวค ด ส ร ปธรรมการเร ยนร...ร วมก น โดย คณะน กว จ ยท ปร กษา ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ตามโครงการศ นย การเร ยนร ค ชมชนก บ กทช. ส าน กงานคณะกรรมการก

More information

เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง 6 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการว จ ยคร งน ผ ว จ ยม งศ กษา เก ยวก บป จจ ยท ม ผลต อประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานของ พน กงาน ในหน วยงาน บร การด านเคร องร ดบ ตรเครด ต ของธนาคารกร งศร อย ธยา ซ งผ ว

More information

การจ ดเวท ร บฟ งความค ดเห น ของประชาชน

การจ ดเวท ร บฟ งความค ดเห น ของประชาชน 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศร เขตด ส ต กทม. 10300 โทรศ พท 0 2669 3775 โทรสาร 0 2669 1460 Website: http://ppp.rid.go.th E-mail: rid1460@yahoo.com, rid1460@gmail.com สายด วนกรมชลประทาน 1460 ค ม อการจ ดเวท

More information

ส มฤทธ ขว ญโพน และคณะ ผ จ ดทา

ส มฤทธ ขว ญโพน และคณะ ผ จ ดทา 1 2 คำนำ หน งส อการพยาบาลครอบคร วเล มน ได จ ดท าข นเพ อเป นพ นฐานความร ทางการพยาบาลครอบคร วใน เบ องต น ส าหร บน กศ กษาท เร ยนในรายว ชาการพยาบาลครอบคร วและช มชน และเพ อท จะใช เป นแนวทางใน การศ กษาเร ยนร

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 320 ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 152 ง เม อว นท 14 ธ นวาคม 2554 แผนพ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ ห วข อเร อง 1.1 หล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น 1.2 การพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น 1.3 ความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง 1.4 ภ ม ป ญญาไทย สาระส าค ญ ภ ม ป ญญาท องถ น หร อภ ม ป ญญาชาวบ าน หมายถ

More information

ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย

ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย ความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการให บร การด านการจ ดการศ กษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง โดย สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดตร ง มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล

More information

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน ๖ คานา กรมการพ ฒนาช มชน ได น อมนาหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมา ใช ในการส งเสร มการพ ฒนาหม บ าน โดยได ด าเน นการโครงการหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบ เพ อม งหว งให คนในช มชนได ม ว ถ ช ว ต ท เข มแข ง พ งตนเองได

More information

แผนการจ ดการองค ความร (Knowledge Management Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (Knowledge Management Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (Knowledge Management Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลสารภ อาเภอหนองบ ญมาก จ งหว ดนครราชส มา บทนา จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา

More information

โครงการ โรงเร ยน ส ขาว หล กส ตร คบ เด ก สร าง ชาต โต ไป ไม โกง ระด บ ช น ประถม ศ กษา ป ท 2 พ.ศ. 2553

โครงการ โรงเร ยน ส ขาว หล กส ตร คบ เด ก สร าง ชาต โต ไป ไม โกง ระด บ ช น ประถม ศ กษา ป ท 2 พ.ศ. 2553 โครงการ โรงเร ยน ส ขาว หล กส ตร คบ เด ก สร าง ชาต โต ไป ไม โกง ระด บ ช น ประถม ศ กษา ป ท 2 พ.ศ. 2553 สำาน ก การ ศ กษา กร งเทพมหานคร ศ นย สาธารณประโยชน และ ประชา ส งคม สถาบ น บ ณฑ ต พ ฒนบร หารศาสตร และองค

More information

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน เสนอ ดร.ส พ ฒน ศร สว สด คณะผ จ ดท า (กล มท 3) 1. นายกฤษฎา ร ตนสมบ รณ รห สน กศ กษา 538120052 2. นางสาวจ ฑาร ตน ป ญจระ รห สน กศ กษา 538120056 3. นายณ ฐก ล จามะ รห สน กศ กษา

More information

รายงานผลการศ กษาฉบ บสมบ รณ โครงการประเม นประส ทธ ภาพสถาน ตารวจและความเช อม นของประชาชน ต อการปฏ บ ต งานของตารวจ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.

รายงานผลการศ กษาฉบ บสมบ รณ โครงการประเม นประส ทธ ภาพสถาน ตารวจและความเช อม นของประชาชน ต อการปฏ บ ต งานของตารวจ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. รายงานผลการศ กษาฉบ บสมบ รณ โครงการประเม นประส ทธ ภาพสถาน ตารวจและความเช อม นของประชาชน ต อการปฏ บ ต งานของตารวจ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 255๖ เสนอต อ กองว จ ย สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห งชาต จ

More information

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ในการจ ดก จกรรมสอนเสร ม หร อสอนซ อมเสร มของคร เป นก จกรรมการสอนพ เศษจากการสอน ปกต ตามตารางเร ยน เพ อเต มเต มความร ท กษะ ประสบการณ แก น กเร ยนรายบ คคลตามศ กยภาพการ เร

More information

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป ท พ มพ : พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนพ มพ : ๔๐,๐๐๐ เล ม ล ขส ทธ เป นของ : สำน กทดสอบทางการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ

More information

บทท 1 บทนา ว ธ การศ กษา และวรรณกรรมท เก ยวข อง

บทท 1 บทนา ว ธ การศ กษา และวรรณกรรมท เก ยวข อง บทท 1 บทนา ว ธ การศ กษา และวรรณกรรมท เก ยวข อง ท กประเทศได เล งเห นความส าค ญของการใช หน งส อเป นเคร องม อในการพ ฒนาเด กซ งเป น ทร พยากรสาค ญของส งคม ม โครงการเก ดข นมากมายท งท ด าเน นการโดยหน วยงานภาคร

More information

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย วราภรณ แสงพลส ทธ ห วหน างานการเร ยนการสอน ป.4-6 ฝ ายว ชาการ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ

More information