ผ ช วยศาสตราจารย ดร.น ตยา ศร มก ฎพ นธ

Size: px
Start display at page:

Download "ผ ช วยศาสตราจารย ดร.น ตยา ศร มก ฎพ นธ"

Transcription

1 ผ ช วยศาสตราจารย ดร.น ตยา ศร มก ฎพ นธ 1

2 ก ต ตย คคานนท กล าวว า ผ น า ค อ บ คคลท ได ร บการแต งต งหร อได ร บการยกย องให เป นห วหน า และเป นผ ต ดส นใจเน องจากม ความสามารถในการปกครองบ งค บบ ญชา และจะพาผ ใต บ งค บบ ญชาหร อหม ชนไปในทางท ด หร อทางช ว เสร มศ กด - ว ศาลาภรณ กล าวว า ผ น า ค อ บ คคลท ได ร บมอบหมาย ซ งอาจโดยการ เล อกต งหร อแต งต ง และเป นท ยอมร บของสมาช กให ม อ ทธ พล และบทบาทเหน อกล ม สามารถท จะจ งใจ ช กน า หร อช น าให สมาช กของกล มรวมพล งเพ อปฏ บ ต ภารก จต าง ๆ ของกล มให ส าเร จ 2

3 Halpin กล าวว า ผ น า ค อ บ คคลท ล กษณะอย างใดอย างหน งใน 5 อย าง ต อไปน 1. ม บทบาทหร อม อ ทธ พลต อคนในองค การมากกว าผ อ น 2. ม บทบาทเหน อบ คคลอ น ๆ 3. ม บทบาทส าค ญท ส ดท ท าให องค การบรรล เป าหมาย 4. ได ร บเล อกจากผ อ นให เป นผ น า 5. เป นห วหน าของกล ม Fiedler กล าวว า ผ น า ค อ บ คคลในกล มท ได ร บมอบหมายหน าท ให ควบค มหร อ ประสานงานในก จกรรมต าง ๆ ท เก ยวก บภารก จของกล ม Dejnozka กล าวว า ผ น า ค อ บ คคลท ได ร บแต งต งให น ากล ม และม อ ทธ พลต อ ก จกรรมต าง ๆ ของกล มเพ อการบรรล เป าหมายของกล ม และเพ อท าหน าท เป น ห วหน าของกล ม 3

4 บทบาทของผ น าทางการศ กษา 1.จะต องเป นผ ให ค าปร กษาหาร อในส งท ถ กต อง เหมาะสม และเป นธรรม เป นผ น าทางป ญญา รอบร ด านใดด านหน งช ดเจน อาศ ยความร ประสบการณ ท ด ในอาช พ 2.ต องเป นผ จ งใจผ อ นให ปฏ บ ต ในส งท ถ กต อง เป นต วแบบ ต วอย างท ด ผ น าจ ง ต องปฏ บ ต ตนเป นต วอย างท ด ผ น าต องเป นผ ยอมร บจากผ อ น 3.ต องเป นน กพ ฒนา เพ อให เก ดการเปล ยนแปลง ท าประโยชน ส วนรวมมากกว า ส วนตนไม เห นแก ต วและพวกพ องตนเอง เป นน กพ ฒนา ม ความค ดเช งบวก มอง โลกในแง ด 4.บทบาทในเช งบร หาร ว ชาการ แก ป ญหาได 5.บทบาทในการเป นบ คคลท ม ความรอบร เฉล ยวฉลาด อารมณ ม นคง ม ความ ฉลาด ม อารมณ ด และม ค ณธรรมและจร ยธรรมส ง 4

5 เส นทางส ความเป นผ น าระด บ 5 จาก GOOD TO GREAT ของ JIM COLLINS ระด บท ๕ ผ น าผ สร างความย งใหญ ท ย งย นให แก องค กร ระด บท ๔ ผ น าผ ทรงพล ง สามารถหลอมรวมท มข บเคล อนไปส เป าหมายและ มาตรฐานท ส งข ;น ระด บท ๓ ผ จ ดการม ออาช พ สามารถบร หารงานไปส เป าหมายท ก าหนดไว อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ระด บท ๒ ท มงานผ ม ค ณค า น าความสามารถมาเสร มสร างท มให แข งแกร ง ระด บท ๑ คนม ฝ ม อ ม ความร ความสามารถและล กษณะน ส ยในการท างานด เย ยม 5

6 ผ บร หาร ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ม 2 ความหมาย ค อ ผ บร หารการศ กษา หมายถ ง บ คลากรว ชาช พท ร บผ ดชอบ การบร หารการศ กษานอกสถานศ กษาต งแต ระด บเขตพ นท การศ กษาข นไป ผ บร หารการศ กษา หมายถ ง บ คลากรว ชาช พท ร บผ ดชอบ การบร หารสถานศ กษาแต ละแห งท งของร ฐและเอกชน 6

7 Abraham Harold Maslow : ทฤษฎ ล าด บข นความต องการ 5 ข น 1. ความต องการทางกายภาพ หมายถ งความต องการพ นฐานของร างกายซ งจ าเป นในการ ด ารงช ว ต ได แก ความต องการอาหาร น า อากาศ เส อผ า 2. ความต องการความปลอดภ ย หมายถ ง ความต องการม นคงปลอดภ ยท งทางด านร างกาย และจ ตใจ 3. ความต องการทางส งคม หมายถ ง ความต องการท จะเป นท ร กของผ อ น และต องการม ส มพ นธภาพท ด ก บบ คคลอ น 4. ความต องการ หมายถ ง ความปรารถนาท จะมองตนเองว าม ค ณค าส ง เป นท น าเคารพยก ย องจากท งตนเองและผ อ น ต องการท จะให ผ อ นเห นตนม ความสามารถ ม ค ณค า ม เก ยรต ม ต าแหน งฐานะ บ คคลท ม ความต องการประเภทน จะเป นผ ท ม ความม นใจในตนเอง 5. ความต องการท?จะร จ กตนเองตามสภาพท?แท จร งและความส าเร จของช ว ต หมายถ ง ความต องการท จะร จ กและเข าใจตนเองตามสภาพท แท จร งเพ อพ ฒนาช ว ตของตนเองให สมบ รณ ร จ กค าน ยม 7

8 Douglas Mc Gregor : ทฤษฎ X และทฤษฎ Y ทฤษฎ น อาจจะเร ยกได ว าเป นทฤษฎ การมองต างม ม ในความเป นจร งของคนท กคนไม ม ใคร จะร ายอย างบร ส ทธ - ค อไม ม ข อด เลย คงไม ม และในทางกล บก น ก คงไม ม ใครท ด ร อย เปอร เซ นต ไม ม ข อด างพร อยเลย ก คงไม ม อ กเช นก น ทฤษฎ X(Theory X) เป นปร ชญาการบร การจ ดการแบบด งเด ม โดยมองว า พน กงานเก ยจคร าน ไม กระต อร อร น ไม ชอบงานและพยายามหล กเล ยงงาน ทฤษฎ Y(Theory Y) เป นปร ชญาการบร การจ ดการ โดยมองว าพน กงานม ความ ร บผ ดชอบ ม ความค ดร เร มในการแก ป ญหาในการท างานและไม ม ความเบ อหน ายในการ ท างาน แมคเกรเกอร ได เร ยกร องให ผ บร หารเปล ยนแปลงม มมองมน ษย จากม มมองตามทฤษฎ X ไปเป นม มมองตามทฤษฎ Y 8

9 Henri Fayol ( ) เป นบ ดาของทฤษฎ การจ ดการการปฏ บ ต การ(Operational management theory) หร อบางทางก ถ อก นว าเป นบ ดาของการบร หารจ ดการสม ยใหม เขาเช อว า การบร หารน นเป นเร องของท กษะ และเขาสนใจท จะศ กษาองค การโดยรวมและ ม งเน นท ก จกรรมการจ ดการ ซ งประกอบด วยก จกรรมห าอย างค อ 1. การวางแผน(Planning) 2. การจ ดองค การ(Organizing) 3. การบ งค บบ ญชา หร อการส งการ (Commanding) 4. การประสานงาน (Coordinating) 5. การควบค ม (Controlling) 9

10 Luther Gulick เป นผ ค ดร ปแบบการบร หารจ ดการโดยม ก จกรรม 7 ประการมาใช ใน การบร หารจ ดการ ในวงการบร หารจะร จ กก จกรรมท ง 7 ประการน เป นอย างด ม ค าย อ ว า POSDCORB(CO ค อค าเด ยวก น) ม การน าร ปแบบการบร หารจ ดการของ Luther Gulick ไปใช ในการบร หารองค กรสม ยใหม อย างกว างขวาง P - Planning O - Organizing S - Staffing D - Directing CO - Coordinating R - Reporting B - Budgeting 10

11 1. งานบร หารงานว ชาการ 2. งานบร หารบ คคล 3. งานบร หารงบประมาณ 4. งานบร หารท วไป 11

12 1. การพ ฒนาหร อการด าเน นการเก ยวก บการให ความเห นการพ ฒนา สาระหล กส ตรท องถ น 2. การวางแผนงานด านว ชาการ 3. การจ ดการเร ยนการสอนในสถานศ กษา 4. การพ ฒนาหล กส ตรของสถานศ กษา 5. การพ ฒนากระบวนการเร ยนร 6. การว ดผล ประเม นผล และด าเน นการเท ยบโอนผลการเร ยน 12

13 7. การว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในสถานศ กษา 8.การพ ฒนาและส งเสร มให ม แหล งเร ยนร 9. การน เทศการศ กษา 10. การแนะแนว 11. การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในและมาตรฐานการศ กษา 12. การส งเสร มช มชนให ม ความเข มแข งทางว ชาการ 13

14 13. การประสานความร วมม อในการพ ฒนาว ชาการก บสถานศ กษาและ องค กรอ น 14. การส งเสร มและสน บสน นงานว ชาการแก บ คคล ครอบคร ว องค กร หน วยงานสถานประกอบการ และสถาบ นอ นท จ ดการศ กษา 15. การจ ดท าระเบ ยบและแนวปฏ บ ต เก ยวก บงานด านว ชาการของ สถานศ กษา 16. การค ดเล อกหน งส อ แบบเร ยนเพ อใช ในสถานศ กษา 17. การพ ฒนาและใช ส อเทคโนโลย เพ อการศ กษา 14

15 1. การจ ดท าแผนงบประมาณและค าขอต งงบประมาณเพ อเสนอต อ ปล ดกระทรวงศ กษาธ การ หร อเลขาธ การคณะกรรมการการศ กษาข น พ นฐาน แล วแต กรณ 2. การจ ดท าแผนปฏ บ ต การใช จ ายเง นตามท ได ร บจ ดสรรงบประมาณ จากส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานโดยตรง 3. การอน ม ต การใช จ ายงบประมาณท ได ร บจ ดสรร 4. การขอโอนและการขอเปล ยนแปลงงบประมาณ 5. การรายงานผลการเบ กจ ายงบประมาณ 6. การตรวจสอบต ดตามและรายงานการใช งบประมาณ 15

16 7. การตรวจสอบต ดตามและรายงานการใช ผลผล ตจากงบประมาณ 8. การระดมทร พยากรและการลงท นเพ อการศ กษา 9. การปฏ บ ต งานอ นใดตามท ได ร บมอบหมายเก ยวก บกองท นเพ อ การศ กษา 10. การบร หารจ ดการทร พยากรเพ อการศ กษา 11. การวางแผนพ สด 12. การก าหนดร ปแบบรายการ หร อค ณล กษณะเฉพาะของคร ภ ณฑ หร อส งก อสร างท ใช เง นงบประมาณเพ อเสนอต อปล ดกระทรวง ศ กษาธ การหร อเลขาธ การคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแล วแต กรณ 16

17 13. การพ ฒนาระบบข อม ลและสารสนเทศเพ อการจ ดท าและจ ดหาพ สด 14. การจ ดหาพ สด 15. การควบค มด แล บ าร งร กษาและจ าหน ายพ สด 16. การจ ดหาผลประโยชน จากทร พย ส น 17. การเบ กเง นจากคล ง 18. การร บเง น การเก บร กษาเง น และการจ ายเง น 19. การน าเง นส งคล ง 20. การจ ดท าบ ญช การเง น 21. การจ ดท ารายงานทางการเง นและงบการเง น 22. การจ ดท าหร อจ ดหาแบบพ มพ บ ญช ทะเบ ยน และรายงาน 17

18 1. การวางแผนอ ตราก าล ง 2. การจ ดสรรอ ตราก าล งข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา 3. การสรรหาและบรรจ แต งต ง 4. การเปล ยนต าแหน งให ส งข น การย ายข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา 5. การด าเน นการเก ยวก บการเล อนข นเง นเด อน 18

19 6. การลาท กประเภท 7. การประเม นผลการปฏ บ ต งาน 8. การด าเน นการทางว น ยและการลงโทษ 9. การส งพ กราชการและการส งให ออกจากราชการไว ก อน 10. การรายงานการด าเน นการทางว น ยและการลงโทษ 19

20 11. การอ ทธรณ และการร องท กข 12. การออกจากราชการ 13. การจ ดระบบและการจ ดท าทะเบ ยนประว ต 14.การจ ดท า บ ญช รายช อและให ความเห นเก ยวก บการเสนอขอ พระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ 15. การส งเสร มการประเม นว ทยฐานะข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา 20

21 16. การส งเสร มและยกย องเช ดช เก ยรต 17. การส งเสร มมาตรฐานว ชาช พและจรรยาบรรณว ชาช พ 18. การส งเสร มว น ย ค ณธรรมและจร ยธรรมส าหร บข าราชการคร และ บ คลากรทางการศ กษา 19. การร เร มส งเสร มการขอร บใบอน ญาต 20. การพ ฒนาข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา การด าเน นการ ท เก ยวก บการบร หารงานบ คคลให เป นไปตามกฎหมายว าด วยการน น 21

22 1. การพ ฒนาระบบและเคร อข ายข อม ลสารสนเทศ 2. การประสานงานและพ ฒนาเคร อข ายการศ กษา 3. การวางแผนการบร หารงานการศ กษา 4. งานว จ ยเพ อพ ฒนานโยบายและแผน 5. การจ ดระบบการบร หารและพ ฒนาองค กร 22

23 6. การพ ฒนามาตรฐานการปฏ บ ต งาน 7. งานเทคโนโลย เพ อการศ กษา 8. การด าเน นงานธ รการ 9. การด แลอาคารสถานท และสภาพแวดล อม 10. การจ ดท าส ามะโนผ เร ยน 23

24 11. การร บน กเร ยน 12. การเสนอความเห นเก ยวก บเร องการจ ดต ง ย บ รวมหร อเล ก สถานศ กษา 13. การประสานการจ ดการศ กษาในระบบ นอกระบบและตามอ ธยาศ ย 14. การระดมทร พยากรเพ อการศ กษา 15. การท ศนศ กษา 16. งานก จการน กเร ยน 24

25 17. การประชาส มพ นธ งานการศ กษา 18. การส งเสร ม สน บสน นและประสานการจ ดการศ กษาของบ คคล ช มชน องค กร หน วยงานและสถาบ นส งคมอ นท จ ดการศ กษา 19. งานประสานราชการก บส วนภ ม ภาคและส วนท องถ น 20. การจ ดระบบการควบค มภายในหน วยงาน 21. แนวทางการจ ดก จกรรมเพ อปร บเปล ยนพฤต กรรมในการลงโทษ น กเร ยน 25

26 ๑. ส งเสร มให คร ได พ ฒนาเป าหมายและว ตถ ประสงค ทางว ชาการของ สถานศ กษา ๒. ส งเสร มให คร น าเป าหมายและว ตถ ประสงค ทางว ชาการของ สถานศ กษาไปปฏ บ ต ๓. สร างความเช อม นว าก จกรรมของสถานศ กษาและของห องเร ยน สอดคล องก บว ตถ ประสงค ของสถานศ กษา

27 ๔. สร างความเช อม นว าโครงการทางว ชาการของสถานศ กษา เป นผลมาจากผลการว จ ยและการปฏ บ ต ทางการศ กษา ๕. ม การวางแผนร วมก บคณะคร เก ยวก บโครงการต างๆ ทาง ว ชาการเพ อให บรรล ความต องการของน กเร ยน ๖. ส งเสร มให คร น าโครงการทางว ชาการไปปฏ บ ต ๗. ปฏ บ ต งานร วมก บคณะคร ในการประเม นผลโครงการทาง ว ชาการของโรงเร ยน

28 ๘. ต ดต อส อสารก บคร และน กเร ยนด วยความคาดหว งท ส งใน ด านมาตรฐานทางว ชาการ ๙. ให การสน บสน นในการจ ดก จกรรมทางส งคมของน กเร ยน ๑๐. ให การสน บสน นในการจ ดก จกรรมเพ อเสร มสร างเชาวน ป ญญาของน กเร ยน ๑๑. ม การจ ดสรรเวลาเพ องานว ชาการร วมก บคร ไว อย างช ดเจน ๑๒. ให ความร วมม อก บน กเร ยนในการก าหนดระเบ ยบเพ อ แก ป ญหาด านว น ย

29 ๑๓.ร วมม อก บน กเร ยนให ม การน าระเบ ยบกฎเกณฑ ท สร าง ข ;นมาแก ไขป ญหาด านว น ย ๑๔.ร วมม อก บคณะคร ให ม การน าระเบ ยบกฎเกณฑ ท สร าง ข ;นมาใช ในการแก ป ญหาด านว น ยของน กเร ยน ๑๕.ม การปฐมน เทศคณะคร เก ยวก บโครงการของสถานศ กษา ๑๖. ม การประเม นผลการปฏ บ ต งานของคร อย างย ต ธรรม ๑๗.ช วยเหล อคร ในการพ ฒนาระบบงาน เพ อให ม ความก าวหน า ทางว ชาช พ

30 ๑. ม แนวค ดกว างไกลในเร องของการศ กษา ๒. ความเช ยวชาญในเร องของการศ กษา ๓. ม ความต ;งใจแน วแน ๔. การม พล งพร อมท จะท างาน

31 หล กส ตรแกนกลาง หล กส ตรสถานศ กษา หล กส ตรท องถ น 31

32 ทาบา (Taba) ได กล าวไว ว า การพ ฒนาหล กส ตร หมายถ ง การเปล ยนแปลง ปร บปร งหล กส ตรอ นเด มให ได ผลด ย งข น ท งในด านการวางจ ดม งหมาย การจ ด เน อหาว ชา การเร ยนการสอน การว ดผลประเม นผล และอ นๆ เพ อให บรรล ถ ง จ ดม งหมายอ นใหม ท วางไว การเปล ยนแปลงหล กส ตรเป นการเปล ยนแปลงท ง ระบบหร อเปล ยนแปลงท งหมด ต งแต จ ดม งหมายและว ธ การ และการ เปล ยนแปลงหล กส ตรน จะม ผลกระทบกระเท อนทางด านความค ดและความร ส ก น กค ดของผ ท เก ยวข องท กฝ าย ส วนการปร บปร งหล กส ตร หมายถ ง การ เปล ยนแปลงหล กส ตรเพ ยงบางส วนโดยไม เปล ยนแปลงแนวค ดพ นฐาน หร อ ร ปแบบของหล กส ตร 32

33 ก ด (Good) ได ให ความเห นว า การพ ฒนาหล กส ตรเก ดได 2 ล กษณะ ค อ การ ปร บปร งและเปล ยนแปลงหล กส ตร การปร บปร งหล กส ตรเป นว ธ การพ ฒนาหล กส ตร อย างหน งเพ อให เหมาะสมก บโรงเร ยนหร อระบบโรงเร ยน จ ดม งหมายของการสอน ว สด อ ปกรณ ว ธ สอน รวมท งการประเม นผล ส วนค าว าเปล ยนแปลงหล กส ตร หมายถ งการแก ไขหล กส ตรให แตกต างไปจากเด ม เป นการสร างโอกาสทางการเร ยน ข นใหม เซเลอร และอเล กซานเดอร (Saylor and Alexander) ให ความหมายว า การ พ ฒนาหล กส ตร หมายถ ง การจ ดท าหล กส ตรเด มท ม อย แล วให ด ข น หร อเป นการ จ ดท าหล กส ตรใหม โดยไม ม หล กส ตรเด มอย ก อน การพ ฒนาหล กส ตร อาจหมาย รวมถ งการสร างเอกสารอ นๆ ส าหร บน กเร ยนด วย 33

34 การพ ฒนาหล กส ตรตามแนวค ดของ Tabaด าเน นการอย างเป นข Sนตอนรวม ท Sงส Sน 7 ข Sนตอน ด งน S 1. การว น จฉ ยความต องการ (diagnosis of needs) การศ กษาความต องการเป นส งท ม ความส าค ญเป นอ นด บแรก ผ พ ฒนาหล กส ตร (คร ) จะต องว น จฉ ยประสบการณ ความต องการและความสนใจของผ เร ยนเพ อมาก าหนดเน อหาของหล กส ตร 2. การก าหนดว ตถ ประสงค (formulation of objectives) เม อทราบความต องการของ ผ เร ยนหร อของส งคมแล ว ผ พ ฒนาหล กส ตรจะต องก าหนดว ตถ ประสงค ของหล กส ตร ซ งจะใช ก าหนดเน อหาว าจะม ความเฉพาะเจาะจงเพ ยงใดและว ธ การจ ด ประสบการณ การเร ยนร 3. การเล อกเน อหา (selection of content) ผ พ ฒนาหล กส ตรเล อกเน อหาสาระท จะ น ามาให ผ เร ยนศ กษาโดยพ จารณาจากว ตถ ประสงค เน อหาท เล อกมาน นจะต องม ความตรง (validity) ตามว ตถ ประสงค และม น ยส าค ญ (significance) ต อผ เร ยน 34

35 4. การจ ดองค ประกอบของเน อหา (organization of content) เน อหาท ค ดเล อกมา ได น น ผ พ ฒนาหล กส ตรจะต องน ามาจ ดเร ยงล าด บ (sequence) โดยใช เกณฑ หร อ ระบบบางอย าง ท งย งจะต องค าน งถ งความเช อมโยงและการเน น (focus) ให เหมาะ ก บว ตถ ประสงค ท จะสอนและระด บของผ เร ยน 5. การเล อกประสบการณ การเร ยนร (selection of learning experiences) ผ พ ฒนา หล กส ตรจะต องพ จารณาเร องของการจ ดเร ยงล าด บประสบการณ และจะต องเล อก ว ธ การจ ดการเร ยนการสอนท จะสร างประสบการณ เก ยวก บเน อหาตามว ตถ ประสงค 35

36 6. การจ ดองค ประกอบของประสบการณ การเร ยนร (organization of learning experiences) การจ ดองค ประกอบของประสบการณ การเร ยนร ผ พ ฒนาหล กส ตร จะต องค าน งถ งย ทธศาสตร การสอนท ส าค ญค อการพ ฒนากระบวนการสร างมโน ท ศน (strategic of concept attainment) และค าน งถ งค าถามส าค ญ ได แก จะท า อย างไรให เน อหาสาระสอดคล องก บประสบการณ และความสนใจของผ เร ยน และจะ ท าอย างไรให การจ ดประสบการณ การเร ยนร สอดคล องและตอบสนองต อความ แตกต างระหว างบ คคล 7. การว น จฉ ยว าส งท จะประเม นค ออะไรและจะใช ว ธ การและเคร องม อใดในการ ประเม น (determination of what to evaluate and of the ways and means of doing it) น กหล กส ตรจะต องประเม นผลการเร ยนร ของผ เร ยนตามว ตถ ประสงค ของ หล กส ตร โดยจะต องตอบค าถามว า จะประเม นค ณภาพของการเร ยนร ท เก ดข นได อย างไรและจะใช เคร องม อและว ธ การใดในการประเม น 36

37 สง ด อ ทราน นท ได จ ดล าด บข นตอนของการพ ฒนาหล กส ตรไว ด งน ค อ 1. การว เคราะห ข อม ลพ นฐาน 2. การก าหนดจ ดม งหมาย 3. การค ดเล อกและจ ดเน อหาสาระ 4. การก าหนดมาตรการว ดและการประเม นผล 5. การน าหล กส ตรไปใช 6. การประเม นผลการใช หล กส ตร 7. การปร บปร งแก ไขหล กส ตร 37

38 1. What is the purpose of the education? (ม จ ดม งหมายทางการศ กษา อะไรบ างท โรงเร ยนควรจะ แสวงหา) 2. What educational experiences will attain the purposes? (ม ประสบการณ ทางการศ กษาอะไรบ างท โรงเร ยนควรจ ดข นเพ อช วยให บรรล ถ งจ ดม งหมายท ก าหนดไว ) 3. How can these experiences be effectively organized? (จะจ ด ประสบการณ ทางการศ กษาอย างไร จ งจะท าให การสอนม ประส ทธ ภาพ) 4. How can we determine when the purposes are met? (จะ ประเม นผลประส ทธ ภาพของประสบการณ ในการเร ยนอย างไร จ งจะต ดส นได ว าบรรล ถ ง จ ดม งหมายท ก าหนดไว ) 38

39 หล กการสร างหล กส ตร 1. การวางแผนหล กส ตร (Planning) 2. การออกแบบหล กส ตร (Design) 3. การจ ดการหล กส ตร (Organize) 4. การประเม นหล กส ตร (Evaluation) 39

40 ว ช ย วงศ ใหญ (2543, น. 77) ได เสนอร ปแบบและแนวค ดของข นตอน กระบวนการพ ฒนาหล กส ตรไว ด งน การก าหนดจ ดม งหมาย หล กการ โครงสร าง และการออกแบบหล กส ตร ยกร างเน อหาสาระแต ละกล มประสบการณ แต ละหน วยการเร ยนและ รายว ชา น าหล กส ตรท พ ฒนาแล วไปทดลองใช ในโรงเร ยนน าร องและปร บปร งแก ไข ข อบกพร อง อบรมคร ผ บร หารท กระด บ และบ คลากรทางการศ กษาให เข าใจในหล กส ตร ใหม น าหล กส ตรไปใช ปฏ บ ต การสอนในโรงเร ยน และประกาศใช หล กส ตร โดยม ก จกรรมการใช หล กส ตรใหม 40

41 การจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ หมายถ ง การจ ดการเร ยนการสอนให ผ เร ยนม บทบาทส าค ญใน การเป นผ เร ยนร โดยพยายามจ ดก จกรรมให ผ เร ยนได สร าง ความร ได ม ปฏ ส มพ นธ ก บบ คคล ส อ และส งแวดล อมต าง ๆ โดยใช กระบวนการต าง ๆ เป นเคร องม อในการเร ยนร และ น กเร ยนม โอกาสน าความร ไปประย กต ใช ในสถานการณ อ น 41

42 เทคน คการจ ดการเร ยนการสอนท?เน นผ เร ยนเป นส าค ญ 1. เทคน คการจ ดก จกรรมท ส งเสร มให ผ เร ยนสร างความร ด วยต วเอง 2. เทคน คการจ ดก จกรรมท ส งเสร มให ผ เร ยนได ท างานร วมก บคนอ น และ 3. เทคน คการจ ดก จกรรมท ส งเสร มให ผ เร ยนน าความร ไปประย กต ใช ใน ช ว ตประจ าว น 42

43 1. การเร ยนร อย างม ความส ข 2. การเร ยนร จากการได ค ดและลงม อปฏ บ ต จร ง หร อกล าวอ กล กษณะ หน งค อ เร ยนด วยสมองและสองม อ 3. การเร ยนร จากแหล งเร ยนร ท หลากหลาย และเร ยนร ร วมก บบ คคลอ น 4. การเร ยนร แบบองค รวมหร อบ รณาการ เป นการเร ยนร ท ผสมผสาน สาระความร ด านต างๆ ได ส ดส วนก น รวมท งปล กฝ งค ณธรรม ความด งาม และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ในท กว ชาท จ ดให เร ยนร 5. การเร ยนร ด วยกระบวนการเร ยนร ของตนเอง 43

44 ก ด (Carter V.Good) เป นความพยายามของผ น เทศท จะ ช วยให ค าแนะน าแก คร หร อผ ท ท าหน าท เก ยวข องก บการศ กษาให สามารถปร บปร งการสอนของตนได ด ข น ก ต มา ปร ด ด ลก กล าวว า การน เทศหมายถ ง การให ความช วยเหล อ แนะน า หร อปร บปร ง ด งน นการน เทศการศ กษาน าจะหมายถ ง การให ความช วยเหล อ แนะน า หร อปร บปร งเก ยวก บการศ กษา โดยเฉพาะใน โรงเร ยน

45 1. เพ อให การด าเน นงานภายในโรงเร ยนเป นไปในร ปแบบและท ศทางเด ยวก น 2. เพ อแนะแนวทางแก คร ผ สอนให ม ความเข าใจตรงก นในเร องจ ดม งหมาย การ จ ดก จกรรม การผล ตส อ ฯลฯ 3. เพ อให ค าแนะน าแก คร ผ สอนให สามารถใช ค ม อ แผนการสอน และว สด ประกอบการเร ยนการสอนได ถ กต องและม ประโยชน ส งส ด 4. เพ อสร างขว ญและก าล งใจในการท างานแก คร ผ สอน 5. เพ อจะได สน บสน นส งเสร มงานสอน ได ตรงตามความต องการและความ จ าเป น 6. เพ อประเม นการปฏ บ ต งานของคร ผ สอน และแนะน าแก ไขตามความ เหมาะสม

46 1. พ ฒนาคน เม อน เทศแล วบ คคลในหน วยงานได ร บความร และม ความสามารถในการปฏ บ ต งานมากย งข )น 2. พ ฒนางาน การน เทศการศ กษาเป นการสร างสรรค ว ธ ท างานให ม ประส ทธ ภาพมากข )น 3. ประสานส มพ นธ เป นการร วมม อและสร างความเข าใจในการท างาน ร วมก น 4. สร างขว ญและก าล งใจ เป นการสร างความม นใจ ความสบายใจ และ ม ก าล งใจในการท างาน

47 1. การน เทศเพ อการแก ไข 1.1 ถ าบกพร องเล กน อยให ผ านไป 1.2 บกพร องพอประมาณไม เก ดความเส ยหาย บ นท กไว แก ไข ภายหล ง 1.3 ถ าเก ดความเส ยหาย ให บอกกล าวผ เก ยวข องทราบ ช วยให ค าปร กษาแก ไข 1.4 บกพร องร นแรง ต องประช มปร กษาหาร อ และแก ไข ช วยเหล อ ท นท

48 2.การน เทศเพ อป องก น เพ อป องก นม ให เก ดอ ปสรรคในการท างาน และ ต องช วยกระต นให คร ม ก าล งใจในการท างาน 3. การน เทศเพ อก อให เก ด ด วยการแนะน าให คร ร จ กว ธ การเร ยน การ สอน ใหม ๆ แปลกๆ หาทางส งเสร มให คร เจร ญก าวหน าในว ชาช พ 4. การน เทศเพ อสร างสรรค พยามยามด งความสามารถพ เศษของคร ให ปรากฎและให คร น ามาใช ให เป นประโยชน ต อการจ ดการเร ยนการสอน

49 1. งานน เทศท วไป ได แก งานว ชาการ งานก จการน กเร ยน งาน โครงการ งานบ คลากร งานอาคารสถานท งานธ รการ งานพ สด งานช มชนส มพ นธ 2. งานน เทศการเร ยนการสอน

50 น เทศภายใน น เทศภายนอก น เทศทางไกล น เทศแบบคล น ค

51 การน เทศแนวใหม การน เทศการศ กษา เป นส วนหน งของการบร หารโรงเร ยน ซ งผ บร หาร จะต องม ส วนเก ยวข องในการให บร การทางการศ กษา เพ อให กระบวนการเร ยนการสอนเก ดผลส มฤทธ -ตามความคาดหมาย การน เทศการศ กษา ค อ ความพยายามท กอย างของเจ าหน าท ผ จ ดการ ศ กษา ในการแนะน าคร หร อบ คลากรท เก ยวข องก บการศ กษา ให ร จ ก ปร บปร งว ธ สอน ช วยให เก ดความงอกงามทางว ชาช พทางการศ กษา ช วยในการพ ฒนาคร ช วยในการเล อกและปร บปร งว ตถ ประสงค ของ การศ กษา ช วยในการปร บปร งส อ และเน อหาการสอน ปร บปร งว ธ สอน และช วยปร บปร งการประเม นผลการสอน 51

52 การน เทศการศ กษา หมายถ งการประสานงานของบ คลากรท เก ยวข อง ก บการน เทศการศ กษาเพ อเร งร ดให ก าล งใจ ช ทางให ได เจร ญงอกงาม ในอาช พ การน เทศการศ กษาค อความพยายามอย างหน ง หร อ หลาย ๆ อย าง ท จะช วยส งเสร มให การศ กษา ม ค ณภาพท งด านการเร ยนการสอน การน เทศการศ กษา หมายถ ง การประสาน การกระต น และการน าไปส ความงอกงามของคร 52

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตามท กระทรวงศ กษาธ การได ออกกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก น ค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได ระบ ให ม การจ ดระบบบร หารและสารสนเทศ ไว เป

More information

การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1

การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1 การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1 SCHOOL MANAGEMENT AND EFFECTIVENESS OF SCHOOLS AMPHOE KLONGLUANG UNDER THE OFFICE OF PATHUMTHANI

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การว จ ยเร อง การบร หารโรงเร ยนท ผ านเกณฑ ค ณภาพ ของคณะกรรมการข าราชการคร ตามความเห นของคร ผ สอน ในโรงเร ยนประถมศ กษา จ งหว ดล าปาง ซ งผ ว จ ยได ศ กษาเอกสารและ งานว จ

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ ค าน า ค ม อการบร หารงานว ชาการเป นเอกสารท จ ดข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการบร หารและ ปฏ บ ต งานของกล มงานบร หารว ชาการโรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร โดยแนวทาง การด าเน นงานน

More information

การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ

การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ ป จจ บ นส งคมไทยม กระแสการเปล ยนแปลงด านต างๆ เก ดข นอย างรวดเร วมากจนส งผลให เก ด ว กฤต การณ หลายร ปแบบข นในส งคมท งทางด านเศรษฐก จส งคม การเม อง ว ฒนธรรมและส งแวดล

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย วราภรณ แสงพลส ทธ ห วหน างานการเร ยนการสอน ป.4-6 ฝ ายว ชาการ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ

More information

มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน มาตรฐาน การปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๒ สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ช อหน งส อ : มาตรฐานการปฏ บ ต งานโรงเร ยนม ธยมศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ISBN : 978-616-202-036-0

More information

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น ประกาศว า พระบาทสมเด จพระปรม

More information

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices)

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) 1 รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) เร อง การใช ร ปแบบการบร หารแบบ 4 D เพ อพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาโรงเร ยนว ดถ วทอง ของ โรงเร ยนว ดถ วทอง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 1.1 แนวค ด งานว ชาการเป นงานซ งเก ยวก บการพ ฒนาและปร บปร งแก ไขการเร ยนการสอน ให ม ประส ทธ ภาพตรงตามเป าหมายของการศ กษา เช น การจ ดโปรแกรมการเร ยนการสอน โครงการ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ งานว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ. 2553

ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ งานว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ. 2553 ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ งานว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ. 2553 ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามได จ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

เคร อข ายสถานศ กษาประเภทท หน ง หมายความว า สถานศ กษาประเภทท หน ง ภายในหร อต างเขตพ นท การศ กษาท รวมก น เพ อให ม การด าเน นการส งเสร ม สน บสน น

เคร อข ายสถานศ กษาประเภทท หน ง หมายความว า สถานศ กษาประเภทท หน ง ภายในหร อต างเขตพ นท การศ กษาท รวมก น เพ อให ม การด าเน นการส งเสร ม สน บสน น ประกาศส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เร อง การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษาของเลขาธ การคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐานไปย งคณะกรรมการ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และ สถานศ กษาในส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการศ

More information

บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา

บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา ค ม อ คร ท ปร กษา สารบ ญ บทบาทและหน าท ของคร ท ปร กษา 1 ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน 21 ระเบ ยบส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ. 2552 30 ระเบ ยบปฏ บ ต ส าหร บน กเร ยน น กศ กษา 54 ระเบ

More information

ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม

ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม ความพ งพอใจของผ ปกครองน กเร ยนท ม ต อการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนสตร ช ยภ ม 2 จ งหว ดช ยภ ม ธมกร ด ลยปกรณ ช ย สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ

ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ ส วนท 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยนว ดเสด จ 1 โรงเร ยนเป นสถาบ นการศ กษาท ม บทบาทต อการพ ฒนาคนให เป นผ ม ความร ความค ด ม บ คล ก ล กษณะและพฤต กรรมท ด งาม โดยเฉพาะโรงเร ยนประถมศ กษาซ งถ อว าเป นโรงเร ยนของช

More information

ทฤษฎ และแนวปฏ บ ต ในการบร หารการศ กษา Theory and Practice in Educational Administration

ทฤษฎ และแนวปฏ บ ต ในการบร หารการศ กษา Theory and Practice in Educational Administration ทฤษฎ และแนวปฏ บ ต ในการบร หารการศ กษา Theory and Practice in Educational Administration มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช บ ณฑ ตศ กษา สาขาว ชาศ กษาศาสตร 1 : เข ยน พ พ ฒน ประด บเพชร 2, ฉลาด จ นทรสมบ ต 3, ช ยย

More information

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา

บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา บทท 2 แผนการศ กษาและพระราชบ ญญ ต การศ กษา แผนการศ กษาแห งชาต และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต เป นแผนแม บทท ม ความส าค ญในการวางแผนการจ ดการศ กษา ท งในด านกระบวนการจ ดการศ กษาและการพ ฒนา การศ กษาของชาต

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 14 พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 บทบาทและหน าท ของผ อานวยการโรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการโรงเร

More information

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ.

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information