หล กส ตรพ ฒนาท กษะการบร หาร ส าหร บผ น าร นใหม The Executive Program for Young Professionals โดย ม ลน ธ สถาบ นว จ ยนโยบายเศรษฐก จการคล ง 1.

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรพ ฒนาท กษะการบร หาร ส าหร บผ น าร นใหม The Executive Program for Young Professionals โดย ม ลน ธ สถาบ นว จ ยนโยบายเศรษฐก จการคล ง 1."

Transcription

1 หล กส ตรพ ฒนาท กษะการบร หาร ส าหร บผ น าร นใหม The Executive Program for Young Professionals โดย ม ลน ธ สถาบ นว จ ยนโยบายเศรษฐก จการคล ง 1. หล กการและเหต ผล ม ลน ธ สถาบ นว จ ยนโยบายเศรษฐก จการคล ง หร อ Fiscal Policy Research Institute Foundation (FPRI) เป2นหน3วยงานอ สระในร ปแบบม ลน ธ ภายใต9การก าก บด แลของกระทรวงการคล ง โดยม คณะกรรมการบร หารม ลน ธ สวค. เป2นผ 9ก าหนดนโยบาย โดยม ลน ธ สวค. ม ภารก จหล ก 3 ด9าน ได9แก3 การศ กษาว จ ยเก ยวก บนโยบายเศรษฐก จและส งคมของประเทศให9ก บหน3วยงานท งภาคร ฐและเอกชน การประสานงานด9านการศ กษาว จ ยของกระทรวงการคล งก บหน3วยงานอ นๆ และการสน บสน นการพ ฒนา บ คลากรผ3านการจ ดหล กส ตรฝMกอบรมให9ก บกระทรวงการคล งและองคNกรภาคร ฐ ร ฐว สาหก จและหน3วยงาน เอกชนอ นๆ โดยตลอดระยะเวลาท ผ3านมา ม ลน ธ สวค. ได9ด าเน นการจ ดหล กส ตรฝMกอบรมต3างๆ ท ประสบความส าเร จ เป2นระยะเวลานานกว3า 10 ปQ อาท หล กส ตรผ 9บร หารระด บส งในย คโลกาภ ว ตนN (Ex-PSM) หล กส ตรพ ฒนาน กบร หาร (EDP) หล กส ตรน กบร หารการคล ง (นบค.) หล กส ตรน กการคล งม ออาช พ (นคอ.) หล กส ตรความรอบร 9 AEC เพ อผ 9บร หารกระทรวงการคล ง หล กส ตรบ รณาการภาษ 3 กรมจ ดเก บ กระทรวงการคล ง หล กส ตรคล น กภาษ ฯลฯ ท งน เพ อส3งเสร มการพ ฒนาต3อยอดองคNความร 9และเพ มข ดความสามารถให9ก บบ คลากรร 3นใหม3ของ องคNกรภาคร ฐ ร ฐว สาหก จและหน3วยงานเอกชนอ นๆ ม ลน ธ สวค. จ งได9ออกแบบหล กส ตรฝMกอบรมส าหร บ ผ 9น าร 3นใหม3ข น ได9แก3 หล กส ตรพ ฒนาท กษะการบร หาร ส าหร บผ น าร นใหม The Executive Program for Young Professionals (EYP) โดยหล กส ตรน เป2นหล กส ตรท ออกแบบเป2นพ เศษส าหร บผ 9บร หารร 3นใหม3 ท ม 3งพ ฒนาศ กยภาพตนเองให9ก9าวไปเป2นผ 9บร หารระด บกลางหร อผ 9บร หารระด บส งในอนาคต โดยผ 9น าร 3นใหม3 จะต9องเป2นผ 9ท สามารถพ ฒนาและปร บต วให9เข9าก บการเปล ยนแปลงทางส งคม เศรษฐก จการเม อง ว ทยาการ และเทคโนโลย การส อสาร รวมถ งสามารถปร บต วเพ อรองร บผลกระทบของการเปล ยนแปลงและจ ดการก บ ความเส ยงทางธ รก จท อาจเก ดข นจากการพ ฒนาอย3างไม3หย ดย งของกระแสโลกาภ ว ตนN โดยหล กส ตรน ม ได9ม 3ง พ ฒนาท กษะทางการบร หารธ รก จในเช งทฤษฎ เพ ยงอย3างเด ยว แต3ย งยกระด บความเข9าใจของผ 9เข9าอบรมจาก กรณ ศ กษามาส 3การสร ปและต3อยอดทางความค ด รวมถ งม 3งเน9นการด าเน นธ รก จภายใต9หล กจร ยธรรมและ การก าก บด แลก จการท ด ย ดม นในความเป2นองคNกรท ม ความร บผ ดชอบต3อส งคมและส งแวดล9อมอ กด9วย 2. ว ตถ ประสงคB 2.1 เพ อให9ผ 9น าร 3นใหม3 ม ท กษะในการพ ฒนาศ กยภาพตนเอง เพ อยกระด บข ดความสามารถในการ ก9าวไปเป2นผ 9บร หารระด บกลางหร อผ 9บร หารระด บส งในอนาคต 2.2 เพ อพ ฒนาผ 9น าร 3นใหม3 ให9พร9อมก บการเป2นผ 9น าการเปล ยนแปลงในการพ ฒนาองคNกรตาม สภาวการณNท เปล ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภ ว ตนN 1

2 2.3 เพ อส3งเสร มการสร9างเคร อข3ายพ นธม ตรองคNกร แลกเปล ยนความค ดเห น และประสบการณN ระหว3างผ 9เข9าร บการฝMกอบรมจากองคNกรต3างๆ ท งจากภาคราชการ ร ฐว สาหก จ และภาคเอกชน อ นจะเป2น ประโยชนNต3อการท างานของผ 9เข9าร3วมอบรมในอนาคต 3. โครงสรางและรายละเอ ยดหล กส ตร หล กส ตรพ ฒนาท กษะการบร หาร ส าหร บผ 9น าร 3นใหม3 เป2นหล กส ตรท ออกแบบและด าเน นการสอนโดย ว ทยากรผ 9ทรงค ณว ฒ อาท ดร. สมช ย ส จจพงษN อธ บด กรมศ ลกากร, ดร. เอกน ต น ต ท ณฑNประภาศ รองผ 9อ านวยการส าน กงานเศรษฐก จการคล ง, ดร. สถ ตยN ล มพงศNพ นธ N ประธานกรรมการตลาดหล กทร พยNแห3ง ประเทศไทยและท ปร กษาก ตต มศ กด ม ลน ธ สถาบ นว จ ยนโยบายเศรษฐก จการคล ง และ ดร. คณ ศ แสงส พรรณ ท ปร กษาก ตต มศ กด ม ลน ธ สถาบ นว จ ยนโยบายเศรษฐก จการคล ง รวมถ งผ 9บร หารองคNกรช นน าอ กมากมาย ซ งล9วนแต3เป2นผ 9ท ได9ร บการยอมร บว3าเป2นผ 9ร 9และม ประสบการณNในด9านเศรษฐก จและการบร หารธ รก จอย3าง แท9จร ง โดยโครงสร9างหล กส ตรของ EYP น น ประกอบไป Module หล ก 4 ด9าน ด งต3อไปน Module 1: จ บกระแสการเม องและเศรษฐก จโลก หล กส ตรในส3วนแรก เป2นการป พ นฐานความร 9เก ยวก บสถานการณNปdจจ บ นและความเปล ยนแปลงท เก ดข น ในระบบเศรษฐก จและการเม องในระด บมหภาค นอกจากน ย งจะได9ม การว เคราะหNถ งผลกระทบของ การเปล ยนแปลงด งกล3าวต3อภาคธ รก จของประเทศไทย โดยเน อหาในส3วนน ม รายละเอ ยดช อว ชาด งต3อไปน ว กฤตการณNและผลกระทบของกระแสการเม องและเศรษฐก จต3อภาคธ รก จ นโยบายคล งก บการเสร มสร9างข ดความสามารถทางการแข3งข นของไทย การเช อมโยงธ รก จไทยส 3ระด บโลก (ม มมองจากกรมศ ลกากร) 2

3 Module 2: บทบาทผ น า การบร หาร การวางแผนและการเง น หล กส ตรในส3วนท สองม เน อหาเก ยวก บการพ ฒนาภาวะการเป2นผ 9น าย คใหม3ให9ก9าวท นการเปล ยนแปลงของโลก ทฤษฎ หล กการและแนวความค ดด9านการบร หารองคNกรท ผ 9น าย คใหม3พ งร 9 รวมถ งเทคน คการวางแผนกลย ทธN องคNกรและการวางแผนการเง นส าหร บผ 9น าร 3นใหม3 ผ 9น าก บการบร หารการเปล ยนแปลง การบร หารความเส ยงขององคNกร การบร หารจ ดการเช งกลย ทธN การวางแผนการเง นส าหร บผ 9น าร 3นใหม3 Module 3: การตลาด การสรางแบรนดB เทคโนโลย และนว ตกรรม หล กส ตรในส3วนท สาม ม เน อหาเก ยวก บการสร9างกลย ทธNด9านการขาย การสร9างม ลค3าเพ มให9ก บผล ตภ ณฑNและ ตราส นค9า นอกจากน น ย งจะม เน อหาเก ยวก บเทคโนโลย ท ผ 9น าร 3นใหม3พ งร 9 เพ อประย กตNใช9ในการเพ ม ประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการองคNกร รวมถ งการยกกรณ ศ กษาองคNกรของไทยท ประสบความส าเร จภายใต9 การบร หารงานของผ 9น าร 3นใหม3 มาเพ อเป2นแนวทางในการต3อยอดทางความค ดอ กด9วย เทคน คการขาย การพ ฒนาผล ตภ ณฑNและตราส นค9า เทคโนโลย ควรร 9ส าหร บผ 9น าร 3นใหม3 กรณ ศ กษา: ส ดยอดแนวค ดพ ช ตความส าเร จของผ 9น าร 3นใหม3 Module 4: ประเด นรวมสม ยส าหร บผ น าร นใหม หล กส ตรในส3วนท ส ม เน อหาเก ยวก บประเด นร3วมสม ยท ผ 9น าร 3นใหม3พ งม อาท เช3น เทคน คการน าเสนอผลงาน อย3างม ออาช พ ผ 9น าร 3นใหม3ก บความร บผ ดชอบต3อส งคมและส งแวดล9อม ฯลฯ รวมถ งการท ากรณ ศ กษา แบบจ าลองสถานการณNธ รก จและการศ กษาด งานองคNกรย คใหม3ในต3างประเทศภายใต9การบร หารงานของ ผ 9น าร 3นใหม3 เทคน คการน าเสนอผลงานในระด บสากล บรรษ ทภ บาล (ความร บผ ดชอบต3อส งคมและส งแวดล9อม) แบบจ าลองสถานการณNทางธ รก จ: กรณ ศ กษา CEO ย คใหม3 การศ กษาด งานในต3างประเทศ กรณ ศ กษาต วอย3างองคNกรย คใหม3ภายใต9การบร หารงานของ Young Executive ณ กร งโตเก ยว ประเทศญ ป jน 4. การศ กษาด งานในตางประเทศ ม การศ กษาด งานในต3างประเทศ 1 คร ง ระยะเวลา 4 ว น 3 ค น ณ กร งโตเก ยว ประเทศญ ป jน โดยม ว ตถ ประสงคNเพ อศ กษาต วอย3างองคNกรย คใหม3ภายใต9การบร หารงานของ Young Executive ท ประสบ ความส าเร จ รวมท งศ กษากลย ทธN การวางแผนและการบร หารงานภายในองคNกรและเร ยนร 9ว ฒนธรรมการ ท างานในบร ษ ทหร อองคNกรต3างประเทศ เพ อน ามาประย กตNใช9และเพ มประส ทธ ภาพการท างานให9ก บองคNกร ของผ 9เข9าร บการอบรม 3

4 5. ก าหนดการบรรยายหล กส ตร EYP (ร นท 1) ก าหนดระยะเวลาการฝMกอบรมระยะเวลา 2 ส ปดาหN (ประมาณ 64 ช วโมง) โดยแบ3งการอบรมออกเป2น 1. การอบรมและท าแบบจ าลองสถานการณNธ รก จ 40 ช วโมง 2. การศ กษาด งาน ณ กร งโตเก ยว ประเทศญ ป jน เก ยวก บต วอย3างองคNกรย คใหม3ภายใต9การ บร หารงานของ Young Executive 24 ช วโมง รวม 64 ช วโมง ว นอบรม ส ปดาหNท 1 (จ-พฤ) ว นท 3-6 พฤศจ กายน 2557 ส ปดาหNท 2 (จ-พ) ว นท พฤศจ กายน 2557 ก จกรรมด งาน ณ กร งโตเก ยว ประเทศญ ป jน เก ยวก บ ต วอย3างองคNกรย คใหม3ภายใต9การบร หารงานของ (พฤ-อา) ว นท พฤศจ กายน 2557 Young Executive 6. กล มเปQาหมาย ผ 9เข9าร บการอบรม จ านวนไม3เก น 50 คนต3อร 3น* โดยจะต9องม ค ณสมบ ต ด งต3อไปน 1. เป2นข9าราชการพลเร อน (ระด บช านาญงาน/ช านาญการ ท ปฏ บ ต งานในส3วนราชการน นๆ เป2นเวลา อย3างน9อย 3 ปQ) หร อ 2. เป2นผ 9บร หารระด บกลางของหน3วยงานร ฐว สาหก จ องคNการมหาชน และภาคเอกชนอ นๆ 3. เป2นบ คคลซ งหน3วยงานต9นส งก ดพ จารณาค ดเล อกส3งสม ครเข9าร บการอบรมเป2นกรณ พ เศษ เน องจากเป2นผ 9ม ศ กยภาพอ นเป2นก าล งส าค ญในการพ ฒนาองคNกรในอนาคต *ม ลน ธ สวค. ขอสงวนส ทธ การจ ดฝMกอบรมกรณ ท ม ผ 9เข9าร บการอบรมไม3ถ ง 25 คนต3อร 3น 7. เง อนไขการผานหล กส ตร ผ 9เข9าร บการอบรม จะได9ร บประกาศน ยบ ตรจากม ลน ธ สวค. พร9อมได9ร บส ทธ เข9าฝMกอบรมในหล กส ตร ระด บส งของม ลน ธ สวค. ได9โดยไม3ต9องผ3านการค ดเล อก* โดยจะต9องเข9าร บการฝMกอบรมไม3น9อยกว3าร9อยละ 80 ของระยะเวลาท งหมดในหล กส ตร *ยกเว9นข9าราชการจากหน3วยงานภายใต9ส งก ดกระทรวงการคล งท สม ครเข9าร บการฝMกอบรมในหล กส ตรพ ฒนาน กบร หารและ หล กส ตรน กบร หารการคล ง จะต9องผ3านการค ดเล อกจากส าน กงานปล ดกระทรวงการคล งอ กคร ง ตามหล กเกณฑNท ส าน กงาน ปล ดกระทรวงการคล งก าหนด 4

5 หล กส ตรพ ฒนาท กษะการบร หาร ส าหร บผ น าร นใหม (ร นท 1) ม ก าหนดการอบรม ด งตอไปน ส ปดาหBท 1 ส ปดาหBท จ 3 พ.ย. 57 อ 4 พ.ย. 57 พ 5 พ.ย. 57 พฤ 6 พ.ย. 57 ศ 7 พ.ย. 57 ส 8 พ.ย. 57 อา 9 พ.ย. 57 พ ธ เปsดหล กส ตร EYP การวางแผนการเง นส าหร บผ 9น าร 3นใหม3 ( ) ว กฤตการณNและผลกระทบของกระแส การเช อมโยงธ รก จไทยส 3ระด บโลก นายว โรจนN ต งเจร ญ ผ 9น าก บการบร หารการเปล ยนแปลง การเม องและเศรษฐก จต3อภาคธ รก จ (ม มมองจากกรมศ ลกากร) รองกรรมการผ 9จ ดการอาว โส ผ 9บร หาร ดร. สถ ตยN ล มพงศNพ นธ N ดร. คณ ศ แสงส พรรณ ดร.สมช ย ส จจพงษN สายงานพ ฒนาธ รก จและการตลาด 1 ประธานกรรมการตลาดหล กทร พยN ท ปร กษาก ตต มศ กด ม ลน ธ สวค. อธ บด กรมศ ลกากร บมจ. หล กทร พยNจ ดการกองท น กร งไทย แห3งประเทศไทย การบร หารจ ดการเช งกลย ทธN ดร. อธ ปไตย โพแตง ประธานสถาบ นสยามโนวNเลจ แมนเนจเมนทN ก จกรรมกล 3มส มพ นธN ( ) ดร. อธ ปไตย โพแตง ประธานสถาบ นสยามโนวNเลจ แมนเนจเมนทN การพ ฒนาผล ตภ ณฑNและตราส นค9า ค ณกอบบ ญ ศร ช ย รองกรรมการผ 9จ ดการ บมจ. เจร ญโภคภ ณฑNอาหาร นโยบายคล งก บการเสร มสร9าง ข ดความสามารถทางการแข3งข นของไทย ดร. เอกน ต น ต ท ณฑNประภาศ รองผ 9อ านวยการส าน กงานเศรษฐก จการคล ง การบร หารความเส ยงขององคNกร ดร.เจษฎา ช.เจร ญย ง ผ 9อ านวยการฝjายตรวจสอบ ธนาคารพ ฒนา ว สาหก จขนาดกลางและขนาดย3อม บมจ. ป นซ เมนตNไทย หมายเหต : *ม ลน ธ สถาบ นว จ ยนโยบายเศรษฐก จการคล ง ขอสงวนส ทธ ในการเปล ยนแปลงเน อหาหล กส ตร ว ทยากร ว นและเวลาอบรมตามความเหมาะสม **รายช อว ทยากร จะแจ9งให9ทราบในล าด บต3อไป เทคน คการขาย ดร. ว ช ย ว3องศ ลปtว ฒนา คณะพาณ ชยศาสตรNและการบ ญช จ ฬาลงกรณNมหาว ทยาล ย จ 10 พ.ย. 57 อ 11 พ.ย. 57 พ 12 พ.ย. 57 พฤ 13 พ.ย. 57 ศ 14 พ.ย. 57 ส 15 พ.ย. 57 อา 16 พ.ย. 57 แบบจ าลองสถานการณNทางธ รก จ: CEO ย คใหม3 กรณ ศ กษา: ส ดยอดแนวค ดพ ช ต นายส ทธ กร ด เรกส นทร ความส าเร จของผ 9น าร 3นใหม3** ผ 9อ านวยการฝjายบร การจ ดการทางการเง น ธนาคารกร งไทย จ าก ด (มหาชน) เทคโนโลย ควรร 9ส าหร บผ 9น าร 3นใหม3 ดร.ร ฐศาสตรN กรส ต ผ 9จ ดการท วไป LINE Thailand บรรษ ทภ บาล นายอาสา สารส น กรรมการบรรษ ทภ บาลและสรรหา การศ กษาด งานในต3างประเทศเก ยวก บต วอย3างองคNกรย คใหม3 ภายใต9การบร หารงานของ Young Executive ณ กร งโตเก ยว ประเทศญ ป jน 5

6 8. หนวยงานท ร บผ ดชอบ ม ลน ธ สถาบ นว จ ยนโยบายเศรษฐก จการคล ง (ม ลน ธ สวค.) 9. ผ ด แลโครงการ 1. นางไพร นทรN ศร ศ ภว น จ ผ 9อ านวยการสถาบ นว จ ยนโยบายเศรษฐก จการคล ง 2. นายส ร ช ย ก จไพฑ รยN ผ 9จ ดการอาว โส (ฝjายอบรม) สถาบ นว จ ยนโยบายเศรษฐก จการคล ง 10. คาธรรมเน ยม ค3าธรรมเน ยมในการอบรมท3านละ 160,000 บาท (หน งแสนหกหม นบาทถ9วน) โดยค3าธรรมเน ยม ด งกล3าว ครอบคล มถ งส งอ านวยความสะดวกและบร การต3างๆ ท ทางม ลน ธ สถาบ นว จ ยนโยบายเศรษฐก จการ คล ง จะจ ดให9 ประกอบด9วย ค3าอบรมบรรยายและการท าแบบจ าลองสถานการณNธ รก จ, สถานท อบรมและ เอกสารประกอบการเร ยน, ค3าศ กษาด งานในต3างประเทศ และอาหารว3าง 2 ม อพร9อมอาหารกลางว น ตลอดระยะการฝMกอบรม หมายเหต : (1) กรณ ไม3ประสงคNร3วมเด นทางศ กษาด งานต3างประเทศ ค ดค3าธรรมเน ยมในการอบรมท3านละ 100,000 บาท (2) ค3าใช9จ3ายในการเด นทางศ กษาด งานต3างประเทศ สามารถเบ กจ3ายจากหน3วยงานต9นส งก ดได9กรณ ท หน3วยงาน ต9นส งก ดม งบประมาณสน บสน น (3) ในกรณ เป2นข9าราชการ/พน กงานราชการ/พน กงานร ฐว สาหก จ ให9ตรวจสอบข9อม ลการใช9หน งส อเด นทาง ราชการ (เล3มส น าเง น) จากหน3วยงานต9นส งก ด หากไม3ม หร อม อาย ไม3ถ ง 6 เด อนน บจากว นท เด นทาง ให9ผ 9เข9า ร บการอบรมย นค าร9องขอท าหน งส อเด นทางราชการด9วยตนเอง พ เศษ อ ตราคาธรรมเน ยมเพ ยง 153,000 บาท ส าหร บผ 9สม ครและช าระเง นภายในว นศ กรNท 10 ต ลาคม 2557 ส าหร บศ ษยNเก3าและหน3วยงานท เคยส3งผ 9สม ครเข9าอบรมหล กส ตร Ex-PSM/ EDP/ นบค. 11. เอกสารประกอบการสม คร 1. ใบสม คร 2. ส าเนาหน งส อเด นทางราชการ หร อ ส าเนาหน งส อเด นทางบ คคลธรรมดา (โดยต9องไม3หมดอาย ก3อนว นท 13 พฤษภาคม 2558) 12. ระยะเวลาการร บสม คร ต งแต3ว นน จนถ งว นศ กรNท 24 ต ลาคม 2557 ช าระค3าธรรมเน ยมการอบรมภายในว นอ งคารท 28 ต ลาคม

7 13. การช าระคาธรรมเน ยมการฝ\กอบรม 1. เง นสด 2. เช คส งจ3ายเข9าบ ญช ในนาม ม ลน ธ สถาบ นว จ ยนโยบายเศรษฐก จการคล ง ข ดผ 9ถ อ 3. โอนเข9าบ ญช ธนาคารกร งไทย จ าก ด สาขาย3อยกระทรวงการคล ง ช อบ ญช ม ลน ธ สถาบ นว จ ยนโยบายเศรษฐก จการคล ง บ ญช ออมทร พยN เลขท กรณ โอนเง นเข9าบ ญช FAX ใบ Pay-in ให9 นายศราว ธ โต ะทอง ท หมายเลข หมายเหต : (1) ม ลน ธ สวค. ขอสงวนส ทธ การแจ9งยกเล กการเข9าร3วมโครงการฯ หล งจากส3งใบสม คร (2) ม ลน ธ สวค. ขอสงวนส ทธ การแจ9งยกเล กการเข9าร3วมหล กส ตรฯ หล งจากว นอ งคารท 28 ต ลาคม 57 โดยจะเร ยกเก บค3าธรรมเน ยมการยกเล กร9อยละ 50 ของค3าธรรมเน ยมในการอบรม 14. สถานท ด าเน นการฝ\กอบรม โรงแรม เอส 31 ส ข มว ท 545 ส ข มว ท 31 แขวง คลองต นเหน อ เขต ว ฒนา กร งเทพฯ ผ ประสานงานโครงการ นางสาวพ ชว ภา พรรณเชษฐN โทรศ พทN ต3อ 231, โทรสาร อ เมล: นางสาวพ ชาว รN ศ กด ทว พ ชาก ล โทรศ พทN ต3อ 310, โทรสาร อ เมล: สอบถามรายละเอ ยดเพ มเต มไดท ม ลน ธ สถาบ นว จ ยนโยบายเศรษฐก จการคล ง (ฝjายฝMกอบรม) 118/1 อาคารท ปโก9 ช น 34 ถนนพระรามหก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กร งเทพฯ โทรศ พทN ต3อ 231, 310 โทรสาร เว บไซตN: 7

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด งาน ระหว างว นท ๑2-13 ธ นวาคม ๒๕๕๖ ภาคว ชาการและฝ กปฏ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาบ คลากร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เร อง การจ ดการความร $และศ กษาด งานด$านการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อพ ฒนาบ คลากร ณ มหาว ทยาล ยแม+ฟ-าหลวง ระหว+างว นพฤห สบด ท 14 ถ งว นอาท

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากรคณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

More information

โดย สมาคมข าราชการและพน กงานจ างส วนท องถ นจ งหว ดยโสธร สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย) และภาค **********************************

โดย สมาคมข าราชการและพน กงานจ างส วนท องถ นจ งหว ดยโสธร สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย) และภาค ********************************** โครงการ ประช มส มมนาเช งว ชาการเพ อพ ฒนาศ กยภาพผ บร หาร สมาช กสภา ข าราชการ และพน กงานจ าง ขององค กรปกครองส วนท องถ น เร อง พ ฒนาได อย างถ กต องและถ กใจ องค กรปกครองส วนท องถ นไทยครองใจประชาชน โดย สมาคมข

More information

หล กส ตรน กบร หารการศ กษา

หล กส ตรน กบร หารการศ กษา หล กส ตรน กบร หารการศ กษา ********************************** ๑. หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารงานบ คคลส วนท องถ น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให คณะกรรมการกลางข าราชการ หร อพน กงานส วนท องถ น (ก.จ. ก.ท.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว ดร อยเอ ด แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 เทศบาลเม องร อยเอ ด อาเภอเม องร อยเอ ด จ งหว

More information

รายงานผลการปฏ บต งานประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสวนพ ฒนาบ คลากร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร' ระหวางว นท ๑ ต ลาคม ๒๕๕๔ ถ ง ว นท ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๕

รายงานผลการปฏ บต งานประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสวนพ ฒนาบ คลากร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร' ระหวางว นท ๑ ต ลาคม ๒๕๕๔ ถ ง ว นท ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๕ ๑ รายงานผลการปฏ บต งานประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสวนพ ฒนาบ คลากร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร' ระหวางว นท ๑ ต ลาคม ๒๕๕๔ ถ ง ว นท ๓๐ ก นยายน ๒๕๕๕ ๑. โครงการสงบ คลากรฝ2กอบรม เพ อพ ฒนาข ดสมรรถนะ ส าน กงาน ปปง.

More information

ค าน า คณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มกราคม 2555

ค าน า คณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มกราคม 2555 แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากรระยะะ 5 ป (2555-2559) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ค าน า แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 2559) คณะมน ษยศสตร และส งคมศาตร มหาว ทยาล ยราช ภ ฏล

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ประจ าป งบประมาณ 2553 2556 ฉบ บปร บปร ง

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ประจ าป งบประมาณ 2553 2556 ฉบ บปร บปร ง แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ประจ าป งบประมาณ 2553 2556 ฉบ บปร บปร ง ค าน า จากการท มหาว ทยาล ยได จ ดท าแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยของมหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร (ม ถ นายน 2552 พฤษภาคม 2556)

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

โครงการฝ กซ อมแผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยด านอ คค ภ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม

โครงการฝ กซ อมแผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยด านอ คค ภ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม โครงการฝ กซ อมแผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยด านอ คค ภ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม จ ดทาโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม เลขท 80 ถนนนครสวรรค อาเภอเม อง จ งหว ดมหาสารคาม 44000 โครงการฝ กซ อมแผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ

More information

ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล กรมท ด น

ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล กรมท ด น ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล กรมท ด น กองฝ กอบรม กรมท ด น ค าน า ส าน กงาน ก.พ. ไดก าหนดแนวทางปฏ บ ต ในการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของขาราชการ พลเร อนสาม ญใหม การประเม นความส าเร จของงาน อ นเป'นผลมาจากการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฎ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครนายก

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฎ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครนายก รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฎ บ ต การประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครนายก โดย งานต ดตามประเม นผลและรายงาน กล -มนโยบายและแผน เอกสารล าด บท 4/2557 งานต ดตามประเม นและรายงาน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ สารจากผ อานวยการ ว ทยาล ยเทคน คอานาจเจร ญ เป นสถานศ กษาท บร หารงานส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา มาเป นเวลา 19 ป และย งคงย ดม นในเจตนารมณ ท ผล ตน กศ กษาในระด บช างฝ ม อท ม ค ณภาพออกส ส งคมอย างต

More information

รายงานความเห นของท ปร กษาทางการเง นอ สระ เก ยวก บ การจาหน ายเง นลงท นในบล สไทยแอสเสท ของ บร ษ ท บล ส-เทล จาก ด (มหาชน) จ ดทาโดย

รายงานความเห นของท ปร กษาทางการเง นอ สระ เก ยวก บ การจาหน ายเง นลงท นในบล สไทยแอสเสท ของ บร ษ ท บล ส-เทล จาก ด (มหาชน) จ ดทาโดย ส งท สงมาด วยหมายเลข 5 รายงานความเห นของท ปร กษาทางการเง นอ สระ เก ยวก บ การจาหนายเง นลงท นในบล สไทยแอสเสท ของ บร ษ ท บล ส-เทล จาก ด (มหาชน) จ ดทาโดย บร ษ ท ท ปร กษา เอเซ ย พล ส จาก ด 25 ม นาคม 2558 สารบ

More information

การจ ดการความร. (Knowledge Management : KM) เร อง การฝ#กอบรมเพ อการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษข นพ นฐานแก1บ คลากร ส าน กงานสหกรณ9จ งหว ดก าแพงเพชร

การจ ดการความร. (Knowledge Management : KM) เร อง การฝ#กอบรมเพ อการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษข นพ นฐานแก1บ คลากร ส าน กงานสหกรณ9จ งหว ดก าแพงเพชร การจ ดการความร (Knowledge Management : KM) เร อง การฝ#กอบรมเพ อการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษข นพ นฐานแก1บ คลากร ส าน กงานสหกรณ9จ งหว ดก าแพงเพชร ก ค าน า กระบวนการจ ดการเร ยนร (Knowledge Management) เปนการสรางช

More information

ค าส งองคการบร หารสวนต าบลหงาว ท ๗๔/๒๕๕๔ เร อง แตงต งคณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรองคการบร หารสวนต าบลหงาว (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗)

ค าส งองคการบร หารสวนต าบลหงาว ท ๗๔/๒๕๕๔ เร อง แตงต งคณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรองคการบร หารสวนต าบลหงาว (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ค าส งองคการบร หารสวนต าบลหงาว ท ๗๔/๒๕๕๔ เร อง แตงต งคณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรองคการบร หารสวนต าบลหงาว (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๗) ************************************ ดวยองคการบร หารสวนต าบลหงาวจะด าเน นการจ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร จ ดท าโดย ส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบล องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า โทร. 0 3455 2007

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕ ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา เป นราชการบร หารส วน ภ ม ภาค ส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ม ภารก จและ อ านาจหน าท เก ยวก บการพ ฒนาส งคม

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ร วมก น จ ดการศ กษาอบรมส มมนา

มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ร วมก น จ ดการศ กษาอบรมส มมนา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ร วมก น จ ดการศ กษาอบรมส มมนา หล กส ตร การบร หารจ ดการการเล อกต งสมาช กสภาท องถ นและผ บร หารท องถ น Election Management of Members of Local Council and

More information