แผนบร หารความเส ยง สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2552

Size: px
Start display at page:

Download "แผนบร หารความเส ยง สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2552"

Transcription

1 แผนบร หาร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2552 งานประก นค ณภาพการศ กษา หน วยงานกล มงานบร หารท วไป สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม

2 2 แผนภ ม เช อมโยงของแผนย ทธศาสตร ของคณะก บแผนบร หาร ว ส ยท ศน สถาบ นว จ ยและพ ฒนาม งม นสร างองค ร จากภ ม ป ญญาไทยและสากล เพ อ เสร มสร างเข มแข งทางว ชาการและการพ ฒนาท องถ นอย างย งย น พ นธก จ 1. สร างระบบบร หารจ ดการงานว จ ยท เข มแข ง 2. พ ฒนาน กว จ ยและสร างน กว จ ยร นใหม 3. เพ มค ณภาพและส งเสร มงานว จ ยให สอดคล องก บย ทธศาสตร ชาต 4. เผยแพร ผลงานว จ ยและถ ายทอดเทคโนโลย เพ อน าไปใช ให เก ดการพ ฒนาท องถ น 5. บร การและส งเสร มว ชาการว ชาการแก ช มชน 6. ส งเสร มและส บสานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาให สถาบ นม ค ณภาพจามมาตรฐานอ ดมศ กษาทางด านการว จ ย โดยม งส งเสร มการว จ ยท สมด ลท งการว จ ยพ นฐานและการว จ ยประย กต และการสร าง น กว จ ย ย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย ให เป นกลไกข บเคล อนการพ ฒนา ท องถ น แผนบร หาร

3 3 แนวทางการบร หารของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม 1. แต งต งคณะกรรมการบร หารของ หน วยงาน 2. ประช มช แจงเร อง การบร หารของ หน วยงานก บบ คลากร 3. จ ดท าแผนบร หาร ของหน วยงาน 4. ด าเน นงานตามแผนบร หาร 5. รายงานข อม ลและสร ปผลการด าเน นงาน บร หาร

4 ค าส งสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ท 5/2552 เร อง แต งต งคณะกรรมการบร หาร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ********************************** เพ อให สถาบ นว จ ยและพ ฒนา สามารถน าระบบบร หารมาใช ในกระบวนการบร หาร การศ กษาให เก ดประส ทธ ภาพ จ งขอแต งต งบ คคลเป นคณะกรรมการบร หาร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ด งต อไปน นางถาวร พงษ พาน ช ประธานกรรมการ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ศ ภล กษณ ว ร ยะส มน กรรมการ นางสาวก ลกน ษฐ ใจด กรรมการ นายโชคช ย น อยกล น กรรมการ นางจ ตรา ม ค า กรรมการ นางณ ฐมน บาดด ษฐ กรรมการ นายสามารถ เน าบ กรรมการ นางชน กานต ค มนก กรรมการและเลขาน การ นางญาดา ทองโพธ เลน กรรมการและผ ช วยเลขาน การ ม บทบาทหน าท ด งต อไปน 1. ประธานกรรมการ ม หน าท 1.1 ส งเสร ม และก าหนดแนวทางการบร หารสถาบ นว จ ยและพ ฒนา 1.2 ให เห นชอบแผนบร หาร และเสนอรายงานการบร หาร ต ออธ การบด รายงานการต ดตามประเม นผลการบร หารต ออธ การบด 2. คณะกรรมการ ม หน าท 2.1 น านโยบายบร หารส การปฏ บ ต 2.2 รวบรวม/ว เคราะห /ระบ /ประเม น 2.3 จ ดท าแผนบร หาร และด าเน นการตามแผนบร หาร 2.4 จ ดท ารายงานการต ดตามประเม นผลการบร หารเสนอผ อ านวยการ สถาบ น 2.5 ทบทวนผลการด าเน นงานตามแผนบร หาร เพ อน าข อม ลไปใช ในการ จ ดท าแผนบร หารในป ต อไป ส ง ณ ว นท 26 ม นาคม 2552 (นางถาวร พงษ พาน ช) ผ อ านวยการสถาบ นว จ ยและพ ฒนา

5 4 วงจรการบร หารของหน วยงาน 1. การระบ และป จจ ย 2. การประเม น 3. การจ ดการ 4. การต ดตามและทบทวน 1. การระบ (Risk) และป จจ ย (โดยส าน กงาน กพร.) ให แบ งออกเป น 4 ด าน 1. ด านกลย ทธ (Strategic Risk) ตามย ทธศาสตร ของหน วยงาน 2. ด านการปฏ บ ต งาน (Operational Risk) 3. ด านการเง น (Financial Risk) 4. ด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ (Compliance Risk) 2. การประเม น (Risk Assessment) 2.1 ให คะแนนโอกาสท จะเก ด 5 ระด บ 2.2 ระด บของผลกระทบ แบ งออกเป น 5 ระด บ 2.3 น ามาลงในตารางจ ดท า เพ อแบ งระด บ 2.4 จ ดล าด บ ตามส าค ญขององค กร 3. การจ ดการ 3.1 ว ธ จ ดการ 1) การยอมร บ (Risk Acceptance) 2) การลด / การควบค ม (Risk Reduction) 3) การกระจาย หร อการโอน (Risk Sharing) 4) การหล กเล ยง (Risk Avoidance) 3.2 การจ ดท าแผนบร หาร มต ท ประช ม ร บทราบ

6 6 การจ ดท าการบร หารของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา 1. การระบ และป จจ ย ด านกลย ทธ (Strategic Risk) ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาให สถาบ นม ค ณภาพจามมาตรฐานอ ดมศ กษาทางด านการว จ ย โดยม งส งเสร มการ ว จ ยท สมด ลท งการว จ ยพ นฐานและการว จ ยประย กต และการสร างน กว จ ย กลย ทธ 1. ก าหนดท ศทางการว จ ยท ช ดเจนและเช อมโยงงานว จ ยให สอดคล องก บต องการของ ท องถ น 2. ว จ ยเพ อสร างองค ร ใหม จากภ ม ป ญญาไทยและสากล และน าผลการว จ ยไปใช เพ อพ ฒนา ส งคมท องถ น 3. ว จ ยเพ อเพ มประส ทธ ภาพการเร ยนการสอนและการพ ฒนาสถาบ น 4. เพ มศ กยภาพของน กว จ ย 5. สร างเคร อข ายการว จ ย ป จจ ย 1. งานว จ ยส วนใหญ ท เก ดข นไม สอดคล องก บต องการของท องถ นอย างแท จร ง 2. ผลงานว จ ยย งขาดการเช อมโยงและน าไปใช ประโยชน ในช มชนท องถ น 3. การต อยอดของงานว จ ยเพ อพ ฒนาช มชนย งน อยมาก 4. งานว จ ยในช นเร ยนย งม น อย 5. น กว จ ยย งขาดร เข าใจเก ยวก บการว จ ยในช นเร ยน หร อการว จ ยเพ อประส ทธ ภาพ การเร ยนการสอน 6. น กว จ ยย งไม ม ข อม ลหร อช องทางในการท าว จ ยเพ อพ ฒนาท องถ น 7. น กว จ ยร นใหม หร อผ ท ย งไม เคยท าว จ ย ย งไม ม เช ยวชาญ 8. ขาดเคร อข ายการว จ ยท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย 9. ขาดการว จ ยเช งบ รณาการร วมก นในศาสตร ต าง ๆ 10. ขาดการแนวทางในการส งเสร มน กว จ ยร นใหม โดยใช น กว จ ยอาว โส หร อเมธ ว จ ย 11. ขาดระบบฐานข อม ลด านการบร หารจ ดการการว จ ย 12. ขาดการก าหนดภาระงานท ช ดเจน

7 7 ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย ให เป นกลไกข บเคล อนการพ ฒนาท องถ น กลย ทธ 6. ศ กษาค นคว าและพ ฒนาเทคโนโลย ท เหมาะสมก บคน ช มชน และท องถ น 5. สร างเคร อข ายร วมม อในการพ ฒนาช มชนและท องถ น 6. ให บร การว ชาการแก ช มชนร ปแบบต าง ๆ อย างเป นร ปธรรม เป ดโอกาสในการเข าร บการ บร การของช มชนอย างท วถ ง 7. เป นแหล งข อม ลเพ อสน บสน นการพ ฒนาช มชน ป จจ ย 1. ขาดย ทธศาสตร ท เก ยวข องก บงานตามโครงการอ นเน องมาจากแนวพระราชด าร 2. ขาดการม ส วนร วมก บช มชน 3. ขาดการศ กษาต องการและประเม นต องการในร บบร การว ชาการของช มชน 4. การเผยแพร การให บร การว ชาการย งไม หลากหลายว ธ หร อหลากหลายช องทางการถ ายทอด ร 5. ขาดระบบฐานข อม ลการให บร การว ชาการ 6. ย งไม ม หน วยหร อผ ร บผ ดชอบหล กหร อศ นย ข อม ลในให บร การว ชาการ 7. ช มชนย งไม สามารถเข าร บการบร การว ชาการได อย างท วถ ง 8. ภาพล กษณ หร อเช อถ อจากบ คคลภายนอกท ม ต อมหาว ทยาล ย/สถาบ นว จ ย ย งไม ด พอ 9. ขาดการประชาส มพ นธ เร องเช ยวชาญในการให บร การว ชาการของบ คลากรใน มหาว ทยาล ย 10. ขาดระบบบร หารจ ดการการให บร การว ชาการ

8 8 ด านการปฏ บ ต งาน (Operational Risk) ป จจ ย 1. เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานไม เพ ยงพอเม อเท ยบก บภาระก จ 2. ขาดการพ ฒนาท กษะ หร อเช ยวชาญในงานท ปฏ บ ต 3. ขาดแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าสถาบ นว จ ย 4. ม ระบบการจ ดเก บเอกสาร/งานสารบรรณ/งานธ รการท ไม ด พอ 5. ผ งโครงสร างองค กร/ผ งโครงสร างการบร หารย งไม ช ดเจน 6. ภาระงานของบ คลากรย งไม ช ดเจน 7. ขาดระบบต ดตามก าวหน าในการท างาน/และการรายงานผลการปฏ บ ต งาน 8. ขาดอ ปกรณ /เคร องใช หร ออ ปกรณ เคร องม อท ม อย ม สมรรถนะไม เพ ยงพอส าหร บการ ปฏ บ ต งาน ด านการเง น (Financial Risk) ป จจ ย 1. งบประมาณการด าเน นงานตามภารก จของหน วยงานไม เพ ยงพอ 2. ม ระบบบร หารจ ดการการเง นย งไม ด พอ 3. การเบ กจ ายงบประมาณล าช า 4. ขาดการรายงานการใช จ ายงบประมาณเง นแผ นด น เง นรายได เง นนอกงบประมาณ 5. ขาดนโยบายการจ ดหารายได นอกงบประมาณ 6. ขาดฝ ายจ ดหารายได นอกงบประมาณ 7. การใช งบประมาณไม เป นไปตามแผนการใช งบประมาณ 8. หน วยงานท ได ร บจ ดสรรงบประมาณไม ด าเน นการตามแผน ด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ (Compliance Risk) ป จจ ย 1. น กว จ ยไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบการเบ กจ ายเง น 2. ไม ม มาตรการจ ดการส าหร บผ ไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบอย างเคร งคร ด 3. ไม ม คล องต วในการเบ กจ ายงบประมาณ 4. ย งไม ม ระเบ ยบเก ยวก บการจ ดหารายได จากงานบร การว ชาการ 5. ไม ม การก าก บต ดตามการใช จ ายงบประมาณให เป นไปตามระเบ ยบกองท นว จ ยมหาว ทยาล ย

9 9 2. การประเม น (Risk Assessment) 2.1 ประเม นโอกาสท ป จจ ยและผลกระทบท เก ดจากป จจ ย โดยการให ระด บคะแนน 1-5 / ป จจ ย โอกาส ผล กระทบ 1. ด านกลย ทธ (Strategic Risk) ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาให สถาบ นม ค ณภาพจามมาตรฐาน อ ดมศ กษาทางด านการว จ ย โดยม งส งเสร มการว จ ยท สมด ล ท งการว จ ยพ นฐานและการว จ ยประย กต และการสร าง น กว จ ย A1. งานว จ ยส วนใหญ ท เก ดข นไม สอดคล องก บต องการ 4 4 ของท องถ นอย างแท จร ง A2. ผลงานว จ ยย งขาดการเช อมโยงและน าไปใช ประโยชน ใน 5 4 ช มชนท องถ น A3. การต อยอดของงานว จ ยเพ อพ ฒนาช มชนย งน อยมาก 5 4 A4. งานว จ ยในช นเร ยนย งม น อย 5 3 A5. น กว จ ยย งขาดร เข าใจเก ยวก บกระบวนการ 4 3 การว จ ยในช นเร ยน หร อการว จ ยเพ อประส ทธ ภาพการเร ยน การสอน A6. น กว จ ยย งไม ม ข อม ลหร อช องทางในการท าว จ ยเพ อ 3 3 พ ฒนาในท องถ น A7. น กว จ ยร นใหม หร อผ ท ย งไม เคยท าว จ ย ย งไม ม 5 5 เช ยวชาญ A8. ขาดเคร อข ายการว จ ยท งภายในและภายนอก 5 4 มหาว ทยาล ย A9. ขาดการว จ ยเช งบ รณาการร วมก นในศาสตร ต าง ๆ 3 3 A10. ขาดแนวทางในการส งเสร มน กว จ ยร นใหม โดยใช 5 5 น กว จ ยอาว โส หร อเมธ ว จ ย A11. ขาดระบบฐานข อม ลด านการบร หารจ ดการการว จ ย 5 5 A12. ขาดการก าหนดภาระงานด านการว จ ยท ช ดเจน 5 4 ระด บ ล าด บ

10 / ป จจ ย โอกาส ผล กระทบ A13. ขาดแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าสถาบ นว จ ย 4 5 ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาและถ ายทอด เทคโนโลย ให เป นกลไกข บเคล อนการพ ฒนาท องถ น A14. ขาดย ทธศาสตร ท เก ยวข องก บงานตามโครงการอ น 5 5 เน องมาจากแนวพระราชด าร A15. ขาดการศ กษาต องการและประเม นต องการ 5 5 ในร บบร การว ชาการของช มชน A16. การเผยแพร การให บร การว ชาการย งไม หลากหลายว ธ 4 4 หร อหลากหลายช องทางการถ ายทอดร A17. ขาดระบบฐานข อม ลการให บร การว ชาการ 5 5 A18. ย งไม ม ศ นย ฝ กอบรมเพ อให บร การว ชาการ 5 3 A19. ภาพล กษณ หร อเช อถ อจากบ คคลภายนอกท ม ต อ 4 5 มหาว ทยาล ย/สถาบ นว จ ย ย งไม ด พอ A20. ขาดการประชาส มพ นธ เร องเช ยวชาญในการ 5 5 ให บร การว ชาการของบ คลากรในมหาว ทยาล ย A21. ขาดระบบบร หารจ ดการการให บร การว ชาการ ด านการปฏ บ ต งาน (Operational Risk) B1. เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานไม เพ ยงพอเม อเท ยบก บภารก จ 4 5 B2. ขาดการพ ฒนาท กษะ หร อเช ยวชาญในงานท 5 5 ปฏ บ ต B3. ม ระบบการจ ดเก บเอกสาร/งานสารบรรณ/งานธ รการท ไม 5 5 ด พอ B4. ผ งโครงสร างองค กร/ผ งโครงสร างการบร หารย งไม ช ดเจน 4 3 B5. ภาระงานของบ คลากรย งไม ช ดเจน 4 5 B6. ขาดระบบต ดตามก าวหน าในการท างาน/และการ 5 5 รายงานผลการปฏ บ ต งาน B7. ขาดอ ปกรณ /เคร องใช หร ออ ปกรณ เคร องม อท ม อย ม สมรรถนะไม เพ ยงพอส าหร บการปฏ บ ต งาน 4 3 ระด บ ล าด บ 10

11 / ป จจ ย โอกาส B8. ย งไม ได น าแนวปฏ บ ต เร อง 5 ส มาเป นส วนหน งของการ ด าเน นงานปกต B9. ไม ม แผนการด าเน นงานและการใช จ ายงบประมาณของ กองท นว จ ยท ช ดเจน 3. ด านการเง น (Financial Risk) ผล กระทบ C1. งบประมาณการด าเน นงานตามภารก จหล กของ 5 3 หน วยงานไม เพ ยงพอ C2. ม ระบบบร หารจ ดการการเง นย งไม ด พอ 5 5 C3. การเบ กจ ายงบประมาณล าช า 5 5 C4. ขาดการค ดตามและรายงานการใช จ ายงบประมาณเง น 5 5 แผ นด น เง นรายได เง นนอกงบประมาณ C5. ขาดนโยบายการจ ดหารายได นอกงบประมาณ 5 2 C6. ขาดฝ ายจ ดหารายได นอกงบประมาณ 5 2 C7. การใช งบประมาณไม เป นไปตามแผนการใช งบประมาณ ด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ (Compliance Risk) D1. น กว จ ยไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบการสน บสน นการท าว จ ย 3 5 D2. ไม ม คล องต วในการเบ กจ ายงบประมาณ 4 4 ระด บ ล าด บ 11

12 น าผลการประเม นโอกาสและผลกระทบ มาว เคราะห ระด บจากตารางการจ ดท า ตารางการจ ดท า 5 4 D1 A19,B1,B5 B9 A1,A16,D2 A7,A10,A11 A13,A15,A17 A20,A21,B2,B3 B6,C2,C3,C4 A2,A3,A8,A12 ระด บ ผลกระทบ 3 A6,A9 A5,B4,B7 A4,A14,A118, B8,C12,C7 2 C5,C ระด บโอกาสท จะเก ด ระด บ ส งมาก ระด บ ส ง ระด บ ปาน กลาง ระด บ น อย

13 ผลการประเม นระด บของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา / ป จจ ย โอกาส 1. ด านกลย ทธ (Strategic Risk) ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาให สถาบ นม ค ณภาพจามมาตรฐาน อ ดมศ กษาทางด านการว จ ย โดยม งส งเสร มการว จ ยท สมด ล ท งการว จ ยพ นฐานและการว จ ยประย กต และการสร าง น กว จ ย A1. งานว จ ยส วนใหญ ท เก ดข นไม สอดคล องก บต องการ ของท องถ นอย างแท จร ง A2. ผลงานว จ ยย งขาดการเช อมโยงและน าไปใช ประโยชน ใน ช มชนท องถ น ผล กระทบ ระด บ 4 4 ส งมาก 5 4 ส งมาก A3. การต อยอดของงานว จ ยเพ อพ ฒนาช มชนย งน อยมาก 5 4 ส งมาก A4. งานว จ ยในช นเร ยนย งม น อย 5 3 ส งมาก A5. น กว จ ยย งขาดร เข าใจเก ยวก บกระบวนการ 4 3 ส ง การว จ ยในช นเร ยน หร อการว จ ยเพ อประส ทธ ภาพการเร ยน การสอน A6. น กว จ ยย งไม ม ข อม ลหร อช องทางในการท าว จ ยเพ อ 3 3 ส ง พ ฒนาในท องถ น A7. น กว จ ยร นใหม หร อผ ท ย งไม เคยท าว จ ย ย งไม ม 5 5 ส งมาก เช ยวชาญ A8. ขาดเคร อข ายการว จ ยท งภายในและภายนอก 5 4 ส งมาก มหาว ทยาล ย A9. ขาดการว จ ยเช งบ รณาการร วมก นในศาสตร ต าง ๆ 3 3 ส ง A10. ขาดแนวทางในการส งเสร มน กว จ ยร นใหม โดยใช 5 5 ส งมาก น กว จ ยอาว โส หร อเมธ ว จ ย A11. ขาดระบบฐานข อม ลด านการบร หารจ ดการการว จ ย 5 5 ส งมาก A12. ขาดการก าหนดภาระงานด านการว จ ยท ช ดเจน 5 4 ส งมาก A13. ขาดแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าสถาบ นว จ ย 4 5 ส งมาก ล าด บ

14 14 / ป จจ ย โอกาส ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาและถ ายทอด เทคโนโลย ให เป นกลไกข บเคล อนการพ ฒนาท องถ น A14. ขาดย ทธศาสตร ท เก ยวข องก บงานตามโครงการอ น เน องมาจากแนวพระราชด าร A15. ขาดการศ กษาต องการและประเม นต องการ ในร บบร การว ชาการของช มชน A16. การเผยแพร การให บร การว ชาการย งไม หลากหลายว ธ หร อหลากหลายช องทางการถ ายทอดร ผล กระทบ ระด บ 5 5 ส งมาก 5 5 ส งมาก 4 4 ส งมาก A17. ขาดระบบฐานข อม ลการให บร การว ชาการ 5 5 ส งมาก A18. ย งไม ม ศ นย ฝ กอบรมเพ อให บร การว ชาการ 5 3 ส งมาก A19. ภาพล กษณ หร อเช อถ อจากบ คคลภายนอกท ม ต อ 4 5 ส งมาก มหาว ทยาล ย/สถาบ นว จ ย ย งไม ด พอ A20. ขาดการประชาส มพ นธ เร องเช ยวชาญในการ 5 5 ส งมาก ให บร การว ชาการของบ คลากรในมหาว ทยาล ย A21. ขาดระบบบร หารจ ดการการให บร การว ชาการ 5 5 ส งมาก 2. ด านการปฏ บ ต งาน (Operational Risk) B1. เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานไม เพ ยงพอเม อเท ยบก บภารก จ 4 5 ส งมาก B2. ขาดการพ ฒนาท กษะ หร อเช ยวชาญในงานท 5 5 ส งมาก ปฏ บ ต B3. ม ระบบการจ ดเก บเอกสาร/งานสารบรรณ/งานธ รการท ไม 5 5 ส งมาก ด พอ B4. ผ งโครงสร างองค กร/ผ งโครงสร างการบร หารย งไม ช ดเจน 4 3 ส ง B5. ภาระงานของบ คลากรย งไม ช ดเจน 4 5 ส งมาก B6. ขาดระบบต ดตามก าวหน าในการท างาน/และการ 5 5 ส งมาก รายงานผลการปฏ บ ต งาน B7. ขาดอ ปกรณ /เคร องใช หร ออ ปกรณ เคร องม อท ม อย ม สมรรถนะไม เพ ยงพอส าหร บการปฏ บ ต งาน 4 3 ส ง ล าด บ

15 15 / ป จจ ย โอกาส B8. ย งไม ได น าแนวปฏ บ ต เร อง 5 ส มาเป นส วนหน งของการ ด าเน นงานปกต B9. ไม ม แผนการด าเน นงานและการใช จ ายงบประมาณของ กองท นว จ ยท ช ดเจน 3. ด านการเง น (Financial Risk) ผล กระทบ ระด บ 5 3 ส งมาก 4 5 ส งมาก C1. งบประมาณการด าเน นงานตามภารก จหล กของ 5 3 ส งมาก หน วยงานไม เพ ยงพอ C2. ม ระบบบร หารจ ดการการเง นย งไม ด พอ 5 5 ส งมาก C3. การเบ กจ ายงบประมาณล าช า 5 5 ส งมาก C4. ขาดการค ดตามและรายงานการใช จ ายงบประมาณเง น 5 5 ส งมาก แผ นด น เง นรายได เง นนอกงบประมาณ C5. ขาดนโยบายการจ ดหารายได นอกงบประมาณ 5 2 ส ง C6. ขาดฝ ายจ ดหารายได นอกงบประมาณ 5 2 ส ง C7. การใช งบประมาณไม เป นไปตามแผนการใช งบประมาณ 5 4 ส งมาก 4. ด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ (Compliance Risk) D1. น กว จ ยไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบการสน บสน นการท าว จ ย 3 5 ส งมาก D2. ไม ม คล องต วในการเบ กจ ายงบประมาณ 4 4 ส งมาก ล าด บ

16 เล อกเฉพาะป จจ ยท ม ระด บส งมากมาพ จารณา / ป จจ ย โอกาส ผล กระทบ ระด บ A1. งานว จ ยส วนใหญ ท เก ดข นไม สอดคล องก บต องการ 4 4 ส งมาก ของท องถ นอย างแท จร ง A2. ผลงานว จ ยย งขาดการเช อมโยงและน าไปใช ประโยชน ใน 5 4 ส งมาก ช มชนท องถ น A3. การต อยอดของงานว จ ยเพ อพ ฒนาช มชนย งน อยมาก 5 4 ส งมาก A4. งานว จ ยในช นเร ยนย งม น อย 5 3 ส งมาก A7. น กว จ ยร นใหม หร อผ ท ย งไม เคยท าว จ ย ย งไม ม 5 5 ส งมาก เช ยวชาญ A8. ขาดเคร อข ายการว จ ยท งภายในและภายนอก 5 4 ส งมาก มหาว ทยาล ย A10. ขาดแนวทางในการส งเสร มน กว จ ยร นใหม โดยใช 5 5 ส งมาก น กว จ ยอาว โส หร อเมธ ว จ ย A11. ขาดระบบฐานข อม ลด านการบร หารจ ดการการว จ ย 5 5 ส งมาก A12. ขาดการก าหนดภาระงานด านการว จ ยท ช ดเจน 5 4 ส งมาก A13. ขาดแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าสถาบ นว จ ย 4 5 ส งมาก A14. ขาดย ทธศาสตร ท เก ยวข องก บงานตามโครงการอ น 5 5 ส งมาก เน องมาจากแนวพระราชด าร A15. ขาดการศ กษาต องการและประเม นต องการ 5 5 ส งมาก ในร บบร การว ชาการของช มชน A16. การเผยแพร การให บร การว ชาการย งไม หลากหลายว ธ 4 4 ส งมาก หร อหลากหลายช องทางการถ ายทอดร A17. ขาดระบบฐานข อม ลการให บร การว ชาการ 5 5 ส งมาก A18. ย งไม ม ศ นย ฝ กอบรมเพ อให บร การว ชาการ 5 3 ส งมาก A19. ภาพล กษณ หร อเช อถ อจากบ คคลภายนอกท ม ต อ 4 5 ส งมาก มหาว ทยาล ย/สถาบ นว จ ย ย งไม ด พอ A20. ขาดการประชาส มพ นธ เร องเช ยวชาญในการ ให บร การว ชาการของบ คลากรในมหาว ทยาล ย 5 5 ส งมาก ล าด บ

17 17 / ป จจ ย โอกาส ผล กระทบ ระด บ A21. ขาดระบบบร หารจ ดการการให บร การว ชาการ 5 5 ส งมาก B1. เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานไม เพ ยงพอเม อเท ยบก บภารก จ 4 5 ส งมาก B2. ขาดการพ ฒนาท กษะ หร อเช ยวชาญในงานท 5 5 ส งมาก ปฏ บ ต B3. ม ระบบการจ ดเก บเอกสาร/งานสารบรรณ/งานธ รการท ไม 5 5 ส งมาก ด พอ B5. ภาระงานของบ คลากรย งไม ช ดเจน 4 5 ส งมาก B6. ขาดระบบต ดตามก าวหน าในการท างาน/และการ 5 5 ส งมาก รายงานผลการปฏ บ ต งาน B8. ย งไม ได น าแนวปฏ บ ต เร อง 5 ส มาเป นส วนหน งของการ 5 3 ส งมาก ด าเน นงานปกต B9. ไม ม แผนการด าเน นงานและการใช จ ายงบประมาณของ 4 5 ส งมาก กองท นว จ ยท ช ดเจน C1. งบประมาณการด าเน นงานตามภารก จหล กของ 5 3 ส งมาก หน วยงานไม เพ ยงพอ C2. ม ระบบบร หารจ ดการการเง นย งไม ด พอ 5 5 ส งมาก C3. การเบ กจ ายงบประมาณล าช า 5 5 ส งมาก C4. ขาดการค ดตามและรายงานการใช จ ายงบประมาณเง น 5 5 ส งมาก แผ นด น เง นรายได เง นนอกงบประมาณ C7. การใช งบประมาณไม เป นไปตามแผนการใช งบประมาณ 5 4 ส งมาก D1. น กว จ ยไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบการสน บสน นการท าว จ ย 3 5 ส งมาก D2. ไม ม คล องต วในการเบ กจ ายงบประมาณ 4 4 ส งมาก ล าด บ

18 จ ดล าด บจากผลการประเม นระด บ ออกเป น 6 ระด บ / ป จจ ย โอกาส ผล กระทบ ระด บ A7. น กว จ ยร นใหม หร อผ ท ย งไม เคยท าว จ ย ย งไม ม 5 5 ส งมาก 1 เช ยวชาญ A10. ขาดแนวทางในการส งเสร มน กว จ ยร นใหม โดยใช 5 5 ส งมาก 1 น กว จ ยอาว โส หร อเมธ ว จ ย A11. ขาดระบบฐานข อม ลด านการบร หารจ ดการการว จ ย 5 5 ส งมาก 1 A14. ขาดย ทธศาสตร ท เก ยวข องก บงานตามโครงการอ น 5 5 ส งมาก 1 เน องมาจากแนวพระราชด าร A15. ขาดการศ กษาต องการและประเม นต องการ 5 5 ส งมาก 1 ในร บบร การว ชาการของช มชน A20. ขาดการประชาส มพ นธ เร องเช ยวชาญในการ 5 5 ส งมาก 1 ให บร การว ชาการของบ คลากรในมหาว ทยาล ย A17. ขาดระบบฐานข อม ลการให บร การว ชาการ 5 5 ส งมาก 1 A21. ขาดระบบบร หารจ ดการการให บร การว ชาการ 5 5 ส งมาก 1 B6. ขาดระบบต ดตามก าวหน าในการท างาน/และการ 5 5 ส งมาก 1 รายงานผลการปฏ บ ต งาน C2. ม ระบบบร หารจ ดการการเง นย งไม ด พอ 5 5 ส งมาก 1 C3. การเบ กจ ายงบประมาณล าช า 5 5 ส งมาก 1 C4. ขาดการค ดตามและรายงานการใช จ ายงบประมาณเง น 5 5 ส งมาก 1 แผ นด น เง นรายได เง นนอกงบประมาณ B2. ขาดการพ ฒนาท กษะ หร อเช ยวชาญในงานท 5 5 ส งมาก 1 ปฏ บ ต B3. ม ระบบการจ ดเก บเอกสาร/งานสารบรรณ/งานธ รการท ไม 5 5 ส งมาก 1 ด พอ B1. เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานไม เพ ยงพอเม อเท ยบก บภารก จ 4 5 ส งมาก 2 A13. ขาดแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าสถาบ นว จ ย 4 5 ส งมาก 2 A19. ภาพล กษณ หร อเช อถ อจากบ คคลภายนอกท ม ต อ มหาว ทยาล ย/สถาบ นว จ ย ย งไม ด พอ 4 5 ส งมาก 2 ล าด บ

19 / ป จจ ย โอกาส ผล กระทบ ระด บ B9. ไม ม แผนการด าเน นงานและการใช จ ายงบประมาณของ 4 5 ส งมาก 2 กองท นว จ ยท ช ดเจน B5. ภาระงานของบ คลากรย งไม ช ดเจน 4 5 ส งมาก 2 D1. น กว จ ยไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบการสน บสน นการท าว จ ย 3 5 ส งมาก 3 A2. ผลงานว จ ยย งขาดการเช อมโยงและน าไปใช ประโยชน ใน 5 4 ส งมาก 4 ช มชนท องถ น A3. การต อยอดของงานว จ ยเพ อพ ฒนาช มชนย งน อยมาก 5 4 ส งมาก 4 A8. ขาดเคร อข ายการว จ ยท งภายในและภายนอก 5 4 ส งมาก 4 มหาว ทยาล ย A12. ขาดการก าหนดภาระงานด านการว จ ยท ช ดเจน 5 4 ส งมาก 4 C7. การใช งบประมาณไม เป นไปตามแผนการใช งบประมาณ 5 4 ส งมาก 4 A1. งานว จ ยส วนใหญ ท เก ดข นไม สอดคล องก บต องการ 4 4 ส งมาก 5 ของท องถ นอย างแท จร ง A16. การเผยแพร การให บร การว ชาการย งไม หลากหลายว ธ 4 4 ส งมาก 5 หร อหลากหลายช องทางการถ ายทอดร D2. ไม ม คล องต วในการเบ กจ ายงบประมาณ 4 4 ส งมาก 5 A4. งานว จ ยในช นเร ยนย งม น อย 5 3 ส งมาก 6 A18. ย งไม ม ศ นย ฝ กอบรมเพ อให บร การว ชาการ 5 3 ส งมาก 6 B8. ย งไม ได น าแนวปฏ บ ต เร อง 5 ส มาเป นส วนหน งของการ 5 3 ส งมาก 6 ด าเน นงานปกต C1. งบประมาณการด าเน นงานตามภารก จหล กของ หน วยงานไม เพ ยงพอ 5 3 ส งมาก ล าด บ 19

20 20 3. การจ ดท าแผนบร หารของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา แผนบร หารมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประเภท ป จจ ย การจ ดการ แผนงาน/ ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ 1. ด านกล ย ทธ (Strategic Risk) A7. น กว จ ยร นใหม หร อผ ท ย งไม เคยท าว จ ย ย งไม ม เช ยวชาญ A10. ขาดแนวทางในการส งเสร มน กว จ ยร นใหม โดยใช น กว จ ยอาว โส หร อเมธ ว จ ย ระยะเวลา ด าเน นการ การลด/ควบค ม พ ฒนาศ กยภาพน กว จ ย/ รองฯ ศ ภล กษณ ม.ค. ก.ย. 52 สน บสน นท นว จ ย การลด/ควบค ม คล น คว จ ย รองฯ ศ ภล กษณ ม.ย. - ก.ย. 52 A11. ขาดระบบฐานข อม ลด านการบร หารจ ดการการว จ ย การลด/ควบค ม พ ฒนาระบบฐานข อม ลงานว จ ย รองฯ ศ ภล กษณ รองฯ ชน กานต A14. ขาดย ทธศาสตร ท เก ยวข องก บงานตามโครงการอ น เน องมาจากแนวพระราชด าร A15. ขาดการศ กษาต องการและประเม น ต องการในร บบร การว ชาการของช มชน A20. ขาดการประชาส มพ นธ เร องเช ยวชาญในการ ให บร การว ชาการของบ คลากรในมหาว ทยาล ย การลด/ควบค ม จ ดท าย ทธ ศาสตร โครงการอ นเน อง มากจากแนวพระราชด าร การลด/ควบค ม เป ดโอกาสให บ คคลภายนอกม ส วน ร วม การลด/ควบค ม พ ฒนาระบบฐานข อม ลงานบร การ ว ชาการ A17. ขาดระบบฐานข อม ลการให บร การว ชาการ การลด/ควบค ม พ ฒนาระบบฐานข อม ลงานบร การ ว ชาการ เม.ย. - ก.ย. 52 รองฯ ก ลกน ษฐ เม.ย. - ก.ย. 52 รองฯ ก ลกน ษฐ รองฯ ศ ภล กษณ รองฯ ชน กานต รองฯ ก ลกน ษฐ รองฯ ชน กานต รองฯ ก ลกน ษฐ รองฯ ชน กานต เม.ย. - ก.ย. 52 เม.ย. - ก.ย. 52 เม.ย. - ก.ย. 52

21 ประเภท ป จจ ย การจ ดการ แผนงาน/ ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ 2. ด าน การปฏ บ ต งาน (Operational Risk) B6. ขาดระบบต ดตามก าวหน าในการท างาน/และ การรายงานผลการปฏ บ ต งาน B3. ม ระบบการจ ดเก บเอกสาร/งานสารบรรณ/งานธ รการ ท ไม ด พอ การลด/ควบค ม จ ดท ารายงานการปฏ บ ต ของบ คลากร ประจ าสถาบ น การลด/ควบค ม พ ฒนาระบบงานสารบรรณ และ E-office 21 ระยะเวลา ด าเน นการ รองฯ ชน กานต เม.ย. - ก.ย. 52 รองฯ ชน กานต เม.ย. - ก.ย. 52 B1. เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานไม เพ ยงพอเม อเท ยบก บภารก จ การโอน จ ดท าแผนอ ตราก าล ง/ รองฯ ชน กานต เม.ย. - ก.ย ด าน การเง น (Financial Risk) 4. ด าน การปฏ บ ต ตาม กฎระเบ ยบ (Compliance Risk) B9. ไม ม แผนการด าเน นงานและการใช จ ายงบประมาณ ของกองท นว จ ยท ช ดเจน การลด/ควบค ม จ ดท าแผนด าเน นงานและแผนการใช งบประมาณกองท นว จ ย กรรมการกองท น เม.ย. - ก.ย. 52 B5. ภาระงานของบ คลากรย งไม ช ดเจน การลด/ควบค ม จ ดท ากรอบภาระงาน รองฯ ชน กานต เม.ย. - ก.ย. 52 C2. ม ระบบบร หารจ ดการการเง นย งไม ด พอ การลด/ควบค ม พ ฒนาระบบการเง นและพ สด รองฯก ลกน ษฐ เม.ย. - ก.ย. 52 รองชน กานต C3. การเบ กจ ายงบประมาณล าช า การลด/ควบค ม พ ฒนาระบบการเง นและพ สด รองฯก ลกน ษฐ รองชน กานต เม.ย. - ก.ย. 52 C4. ขาดการค ดตามและรายงานการใช จ ายงบประมาณ การลด/ควบค ม พ ฒนาระบบการเง นและพ สด รองฯก ลกน ษฐ เม.ย. - ก.ย. 52 เง นแผ นด น เง นรายได เง นนอกงบประมาณ รองชน กานต D1. น กว จ ยไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบการสน บสน นการท า การลด/ควบค ม กรรมการกองท น ม.ย. ก.ย. 52 ว จ ย (ดร.ถาวร พงษ พาน ช) ผ อ านวยการสถาบ นว จ ยและพ ฒนา

22 22 4. การต ดตามและทบทวน ตารางการวางแผนปฏ บ ต การเพ อการต ดตาม ก จกรรมท ต องท า เวลาท ด าเน นการ ไตรมาส 1 (ภายในว นท / ผ ร บผ ดชอบ) ตค- ธค ไตรมาส 2 (ภายในว นท / ร บผ ดชอบ) มค.-ม ค ไตรมาส 3 (ภายในว นท / ร บผ ดชอบ) เมย.-ม ย ไตรมาส 4 (ภายในว นท / ผ ร บผ ดชอบ) กค.-กย. พ ฒนาศ กยภาพน กว จ ย ส.ค. 52 /ผศ.ดร.ศ ภล กษณ คล น คว จ ย ก.ย. 52/ผศ.ดร.ศ ภล กษณ พ ฒนาระบบฐานข อม ลงานว จ ย ก.ย. 52/ผศ.ดร.ศ ภล กษณ / ดร.ชน กานต จ ดท าย ทธ ศาสตร โครงการอ นเน องมากจากแนวพระราชด าร ก.ย. 52/อ.ก ลกน ษฐ เป ดโอกาสให บ คคลภายนอกม ส วนร วม ก.ย. 52/อ.ก ลกน ษฐ ผศ.ดร.ศ ภล กษณ /ดร.ชน กานต พ ฒนาระบบฐานข อม ลงานบร การว ชาการ ก.ย. 52/อ.ก ลกน ษฐ / ดร.ชน กานต จ ดท ารายงานการปฏ บ ต ของบ คลากรประจ าสถาบ น ดร.ชน กานต พ ฒนาระบบงานสารบรรณ และ E-office ดร.ชน กานต จ ดท าแผนอ ตราก าล ง/ ดร.ชน กานต จ ดท าแผนด าเน นงานและแผนการใช งบประมาณกองท นว จ ย คณะกรรมการกองท น จ ดท ากรอบภาระงาน ดร.ชน กานต พ ฒนาระบบการเง นและพ สด อ.ก ลกน ษฐ /ดร.ชน กานต

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ตศ นย ด ส ตพณ ชยการ ท มา ส บเน องจากสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม นโยบายให สถาบ นอ

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY

รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด รายงานผลการดำเน นงาน รอบป งบประมาณ 2555 กองคล งและพ สด MAHASARASHAM UNIVERSITY สารบ ญ เร อง หน า บทสร ปของ CFO 2 ฝ ายบร หารกองคล งและพ สด 3 ส วนท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2552-2554 เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น กองอาคารสถานท และยานยนต ส งก ดว ทยาล ยอ สลามยะลา จ ดต งข นเม อ ป ค.ศ.2003 โดยเปล ยนจาก ช อฝ ายอาคารสถานท และยานยนต มาเป นกองอาคารสถานท

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561)

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) 2 ฉบ บปร บปร ง 2558 แผนพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 1 ก จกรรมการสร างและแสวงหาความร

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 กรมส งเสร มการเกษตร คณะท างานจ ดท าย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กองการเจ าหน าท ม นาคม 2553 สารบ ญ 1. ว ส ยท ศน ค าขว ญ ค าน ยมและพ นธก จ กรมส งเสร มการเกษตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2551

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2551 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2551 2 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2551 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information