แผนบร หารความเส ยง สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2552

Size: px
Start display at page:

Download "แผนบร หารความเส ยง สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2552"

Transcription

1 แผนบร หาร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2552 งานประก นค ณภาพการศ กษา หน วยงานกล มงานบร หารท วไป สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม

2 2 แผนภ ม เช อมโยงของแผนย ทธศาสตร ของคณะก บแผนบร หาร ว ส ยท ศน สถาบ นว จ ยและพ ฒนาม งม นสร างองค ร จากภ ม ป ญญาไทยและสากล เพ อ เสร มสร างเข มแข งทางว ชาการและการพ ฒนาท องถ นอย างย งย น พ นธก จ 1. สร างระบบบร หารจ ดการงานว จ ยท เข มแข ง 2. พ ฒนาน กว จ ยและสร างน กว จ ยร นใหม 3. เพ มค ณภาพและส งเสร มงานว จ ยให สอดคล องก บย ทธศาสตร ชาต 4. เผยแพร ผลงานว จ ยและถ ายทอดเทคโนโลย เพ อน าไปใช ให เก ดการพ ฒนาท องถ น 5. บร การและส งเสร มว ชาการว ชาการแก ช มชน 6. ส งเสร มและส บสานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาให สถาบ นม ค ณภาพจามมาตรฐานอ ดมศ กษาทางด านการว จ ย โดยม งส งเสร มการว จ ยท สมด ลท งการว จ ยพ นฐานและการว จ ยประย กต และการสร าง น กว จ ย ย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย ให เป นกลไกข บเคล อนการพ ฒนา ท องถ น แผนบร หาร

3 3 แนวทางการบร หารของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม 1. แต งต งคณะกรรมการบร หารของ หน วยงาน 2. ประช มช แจงเร อง การบร หารของ หน วยงานก บบ คลากร 3. จ ดท าแผนบร หาร ของหน วยงาน 4. ด าเน นงานตามแผนบร หาร 5. รายงานข อม ลและสร ปผลการด าเน นงาน บร หาร

4 ค าส งสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ท 5/2552 เร อง แต งต งคณะกรรมการบร หาร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ********************************** เพ อให สถาบ นว จ ยและพ ฒนา สามารถน าระบบบร หารมาใช ในกระบวนการบร หาร การศ กษาให เก ดประส ทธ ภาพ จ งขอแต งต งบ คคลเป นคณะกรรมการบร หาร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ด งต อไปน นางถาวร พงษ พาน ช ประธานกรรมการ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ศ ภล กษณ ว ร ยะส มน กรรมการ นางสาวก ลกน ษฐ ใจด กรรมการ นายโชคช ย น อยกล น กรรมการ นางจ ตรา ม ค า กรรมการ นางณ ฐมน บาดด ษฐ กรรมการ นายสามารถ เน าบ กรรมการ นางชน กานต ค มนก กรรมการและเลขาน การ นางญาดา ทองโพธ เลน กรรมการและผ ช วยเลขาน การ ม บทบาทหน าท ด งต อไปน 1. ประธานกรรมการ ม หน าท 1.1 ส งเสร ม และก าหนดแนวทางการบร หารสถาบ นว จ ยและพ ฒนา 1.2 ให เห นชอบแผนบร หาร และเสนอรายงานการบร หาร ต ออธ การบด รายงานการต ดตามประเม นผลการบร หารต ออธ การบด 2. คณะกรรมการ ม หน าท 2.1 น านโยบายบร หารส การปฏ บ ต 2.2 รวบรวม/ว เคราะห /ระบ /ประเม น 2.3 จ ดท าแผนบร หาร และด าเน นการตามแผนบร หาร 2.4 จ ดท ารายงานการต ดตามประเม นผลการบร หารเสนอผ อ านวยการ สถาบ น 2.5 ทบทวนผลการด าเน นงานตามแผนบร หาร เพ อน าข อม ลไปใช ในการ จ ดท าแผนบร หารในป ต อไป ส ง ณ ว นท 26 ม นาคม 2552 (นางถาวร พงษ พาน ช) ผ อ านวยการสถาบ นว จ ยและพ ฒนา

5 4 วงจรการบร หารของหน วยงาน 1. การระบ และป จจ ย 2. การประเม น 3. การจ ดการ 4. การต ดตามและทบทวน 1. การระบ (Risk) และป จจ ย (โดยส าน กงาน กพร.) ให แบ งออกเป น 4 ด าน 1. ด านกลย ทธ (Strategic Risk) ตามย ทธศาสตร ของหน วยงาน 2. ด านการปฏ บ ต งาน (Operational Risk) 3. ด านการเง น (Financial Risk) 4. ด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ (Compliance Risk) 2. การประเม น (Risk Assessment) 2.1 ให คะแนนโอกาสท จะเก ด 5 ระด บ 2.2 ระด บของผลกระทบ แบ งออกเป น 5 ระด บ 2.3 น ามาลงในตารางจ ดท า เพ อแบ งระด บ 2.4 จ ดล าด บ ตามส าค ญขององค กร 3. การจ ดการ 3.1 ว ธ จ ดการ 1) การยอมร บ (Risk Acceptance) 2) การลด / การควบค ม (Risk Reduction) 3) การกระจาย หร อการโอน (Risk Sharing) 4) การหล กเล ยง (Risk Avoidance) 3.2 การจ ดท าแผนบร หาร มต ท ประช ม ร บทราบ

6 6 การจ ดท าการบร หารของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา 1. การระบ และป จจ ย ด านกลย ทธ (Strategic Risk) ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาให สถาบ นม ค ณภาพจามมาตรฐานอ ดมศ กษาทางด านการว จ ย โดยม งส งเสร มการ ว จ ยท สมด ลท งการว จ ยพ นฐานและการว จ ยประย กต และการสร างน กว จ ย กลย ทธ 1. ก าหนดท ศทางการว จ ยท ช ดเจนและเช อมโยงงานว จ ยให สอดคล องก บต องการของ ท องถ น 2. ว จ ยเพ อสร างองค ร ใหม จากภ ม ป ญญาไทยและสากล และน าผลการว จ ยไปใช เพ อพ ฒนา ส งคมท องถ น 3. ว จ ยเพ อเพ มประส ทธ ภาพการเร ยนการสอนและการพ ฒนาสถาบ น 4. เพ มศ กยภาพของน กว จ ย 5. สร างเคร อข ายการว จ ย ป จจ ย 1. งานว จ ยส วนใหญ ท เก ดข นไม สอดคล องก บต องการของท องถ นอย างแท จร ง 2. ผลงานว จ ยย งขาดการเช อมโยงและน าไปใช ประโยชน ในช มชนท องถ น 3. การต อยอดของงานว จ ยเพ อพ ฒนาช มชนย งน อยมาก 4. งานว จ ยในช นเร ยนย งม น อย 5. น กว จ ยย งขาดร เข าใจเก ยวก บการว จ ยในช นเร ยน หร อการว จ ยเพ อประส ทธ ภาพ การเร ยนการสอน 6. น กว จ ยย งไม ม ข อม ลหร อช องทางในการท าว จ ยเพ อพ ฒนาท องถ น 7. น กว จ ยร นใหม หร อผ ท ย งไม เคยท าว จ ย ย งไม ม เช ยวชาญ 8. ขาดเคร อข ายการว จ ยท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย 9. ขาดการว จ ยเช งบ รณาการร วมก นในศาสตร ต าง ๆ 10. ขาดการแนวทางในการส งเสร มน กว จ ยร นใหม โดยใช น กว จ ยอาว โส หร อเมธ ว จ ย 11. ขาดระบบฐานข อม ลด านการบร หารจ ดการการว จ ย 12. ขาดการก าหนดภาระงานท ช ดเจน

7 7 ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย ให เป นกลไกข บเคล อนการพ ฒนาท องถ น กลย ทธ 6. ศ กษาค นคว าและพ ฒนาเทคโนโลย ท เหมาะสมก บคน ช มชน และท องถ น 5. สร างเคร อข ายร วมม อในการพ ฒนาช มชนและท องถ น 6. ให บร การว ชาการแก ช มชนร ปแบบต าง ๆ อย างเป นร ปธรรม เป ดโอกาสในการเข าร บการ บร การของช มชนอย างท วถ ง 7. เป นแหล งข อม ลเพ อสน บสน นการพ ฒนาช มชน ป จจ ย 1. ขาดย ทธศาสตร ท เก ยวข องก บงานตามโครงการอ นเน องมาจากแนวพระราชด าร 2. ขาดการม ส วนร วมก บช มชน 3. ขาดการศ กษาต องการและประเม นต องการในร บบร การว ชาการของช มชน 4. การเผยแพร การให บร การว ชาการย งไม หลากหลายว ธ หร อหลากหลายช องทางการถ ายทอด ร 5. ขาดระบบฐานข อม ลการให บร การว ชาการ 6. ย งไม ม หน วยหร อผ ร บผ ดชอบหล กหร อศ นย ข อม ลในให บร การว ชาการ 7. ช มชนย งไม สามารถเข าร บการบร การว ชาการได อย างท วถ ง 8. ภาพล กษณ หร อเช อถ อจากบ คคลภายนอกท ม ต อมหาว ทยาล ย/สถาบ นว จ ย ย งไม ด พอ 9. ขาดการประชาส มพ นธ เร องเช ยวชาญในการให บร การว ชาการของบ คลากรใน มหาว ทยาล ย 10. ขาดระบบบร หารจ ดการการให บร การว ชาการ

8 8 ด านการปฏ บ ต งาน (Operational Risk) ป จจ ย 1. เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานไม เพ ยงพอเม อเท ยบก บภาระก จ 2. ขาดการพ ฒนาท กษะ หร อเช ยวชาญในงานท ปฏ บ ต 3. ขาดแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าสถาบ นว จ ย 4. ม ระบบการจ ดเก บเอกสาร/งานสารบรรณ/งานธ รการท ไม ด พอ 5. ผ งโครงสร างองค กร/ผ งโครงสร างการบร หารย งไม ช ดเจน 6. ภาระงานของบ คลากรย งไม ช ดเจน 7. ขาดระบบต ดตามก าวหน าในการท างาน/และการรายงานผลการปฏ บ ต งาน 8. ขาดอ ปกรณ /เคร องใช หร ออ ปกรณ เคร องม อท ม อย ม สมรรถนะไม เพ ยงพอส าหร บการ ปฏ บ ต งาน ด านการเง น (Financial Risk) ป จจ ย 1. งบประมาณการด าเน นงานตามภารก จของหน วยงานไม เพ ยงพอ 2. ม ระบบบร หารจ ดการการเง นย งไม ด พอ 3. การเบ กจ ายงบประมาณล าช า 4. ขาดการรายงานการใช จ ายงบประมาณเง นแผ นด น เง นรายได เง นนอกงบประมาณ 5. ขาดนโยบายการจ ดหารายได นอกงบประมาณ 6. ขาดฝ ายจ ดหารายได นอกงบประมาณ 7. การใช งบประมาณไม เป นไปตามแผนการใช งบประมาณ 8. หน วยงานท ได ร บจ ดสรรงบประมาณไม ด าเน นการตามแผน ด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ (Compliance Risk) ป จจ ย 1. น กว จ ยไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบการเบ กจ ายเง น 2. ไม ม มาตรการจ ดการส าหร บผ ไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบอย างเคร งคร ด 3. ไม ม คล องต วในการเบ กจ ายงบประมาณ 4. ย งไม ม ระเบ ยบเก ยวก บการจ ดหารายได จากงานบร การว ชาการ 5. ไม ม การก าก บต ดตามการใช จ ายงบประมาณให เป นไปตามระเบ ยบกองท นว จ ยมหาว ทยาล ย

9 9 2. การประเม น (Risk Assessment) 2.1 ประเม นโอกาสท ป จจ ยและผลกระทบท เก ดจากป จจ ย โดยการให ระด บคะแนน 1-5 / ป จจ ย โอกาส ผล กระทบ 1. ด านกลย ทธ (Strategic Risk) ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาให สถาบ นม ค ณภาพจามมาตรฐาน อ ดมศ กษาทางด านการว จ ย โดยม งส งเสร มการว จ ยท สมด ล ท งการว จ ยพ นฐานและการว จ ยประย กต และการสร าง น กว จ ย A1. งานว จ ยส วนใหญ ท เก ดข นไม สอดคล องก บต องการ 4 4 ของท องถ นอย างแท จร ง A2. ผลงานว จ ยย งขาดการเช อมโยงและน าไปใช ประโยชน ใน 5 4 ช มชนท องถ น A3. การต อยอดของงานว จ ยเพ อพ ฒนาช มชนย งน อยมาก 5 4 A4. งานว จ ยในช นเร ยนย งม น อย 5 3 A5. น กว จ ยย งขาดร เข าใจเก ยวก บกระบวนการ 4 3 การว จ ยในช นเร ยน หร อการว จ ยเพ อประส ทธ ภาพการเร ยน การสอน A6. น กว จ ยย งไม ม ข อม ลหร อช องทางในการท าว จ ยเพ อ 3 3 พ ฒนาในท องถ น A7. น กว จ ยร นใหม หร อผ ท ย งไม เคยท าว จ ย ย งไม ม 5 5 เช ยวชาญ A8. ขาดเคร อข ายการว จ ยท งภายในและภายนอก 5 4 มหาว ทยาล ย A9. ขาดการว จ ยเช งบ รณาการร วมก นในศาสตร ต าง ๆ 3 3 A10. ขาดแนวทางในการส งเสร มน กว จ ยร นใหม โดยใช 5 5 น กว จ ยอาว โส หร อเมธ ว จ ย A11. ขาดระบบฐานข อม ลด านการบร หารจ ดการการว จ ย 5 5 A12. ขาดการก าหนดภาระงานด านการว จ ยท ช ดเจน 5 4 ระด บ ล าด บ

10 / ป จจ ย โอกาส ผล กระทบ A13. ขาดแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าสถาบ นว จ ย 4 5 ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาและถ ายทอด เทคโนโลย ให เป นกลไกข บเคล อนการพ ฒนาท องถ น A14. ขาดย ทธศาสตร ท เก ยวข องก บงานตามโครงการอ น 5 5 เน องมาจากแนวพระราชด าร A15. ขาดการศ กษาต องการและประเม นต องการ 5 5 ในร บบร การว ชาการของช มชน A16. การเผยแพร การให บร การว ชาการย งไม หลากหลายว ธ 4 4 หร อหลากหลายช องทางการถ ายทอดร A17. ขาดระบบฐานข อม ลการให บร การว ชาการ 5 5 A18. ย งไม ม ศ นย ฝ กอบรมเพ อให บร การว ชาการ 5 3 A19. ภาพล กษณ หร อเช อถ อจากบ คคลภายนอกท ม ต อ 4 5 มหาว ทยาล ย/สถาบ นว จ ย ย งไม ด พอ A20. ขาดการประชาส มพ นธ เร องเช ยวชาญในการ 5 5 ให บร การว ชาการของบ คลากรในมหาว ทยาล ย A21. ขาดระบบบร หารจ ดการการให บร การว ชาการ ด านการปฏ บ ต งาน (Operational Risk) B1. เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานไม เพ ยงพอเม อเท ยบก บภารก จ 4 5 B2. ขาดการพ ฒนาท กษะ หร อเช ยวชาญในงานท 5 5 ปฏ บ ต B3. ม ระบบการจ ดเก บเอกสาร/งานสารบรรณ/งานธ รการท ไม 5 5 ด พอ B4. ผ งโครงสร างองค กร/ผ งโครงสร างการบร หารย งไม ช ดเจน 4 3 B5. ภาระงานของบ คลากรย งไม ช ดเจน 4 5 B6. ขาดระบบต ดตามก าวหน าในการท างาน/และการ 5 5 รายงานผลการปฏ บ ต งาน B7. ขาดอ ปกรณ /เคร องใช หร ออ ปกรณ เคร องม อท ม อย ม สมรรถนะไม เพ ยงพอส าหร บการปฏ บ ต งาน 4 3 ระด บ ล าด บ 10

11 / ป จจ ย โอกาส B8. ย งไม ได น าแนวปฏ บ ต เร อง 5 ส มาเป นส วนหน งของการ ด าเน นงานปกต B9. ไม ม แผนการด าเน นงานและการใช จ ายงบประมาณของ กองท นว จ ยท ช ดเจน 3. ด านการเง น (Financial Risk) ผล กระทบ C1. งบประมาณการด าเน นงานตามภารก จหล กของ 5 3 หน วยงานไม เพ ยงพอ C2. ม ระบบบร หารจ ดการการเง นย งไม ด พอ 5 5 C3. การเบ กจ ายงบประมาณล าช า 5 5 C4. ขาดการค ดตามและรายงานการใช จ ายงบประมาณเง น 5 5 แผ นด น เง นรายได เง นนอกงบประมาณ C5. ขาดนโยบายการจ ดหารายได นอกงบประมาณ 5 2 C6. ขาดฝ ายจ ดหารายได นอกงบประมาณ 5 2 C7. การใช งบประมาณไม เป นไปตามแผนการใช งบประมาณ ด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ (Compliance Risk) D1. น กว จ ยไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบการสน บสน นการท าว จ ย 3 5 D2. ไม ม คล องต วในการเบ กจ ายงบประมาณ 4 4 ระด บ ล าด บ 11

12 น าผลการประเม นโอกาสและผลกระทบ มาว เคราะห ระด บจากตารางการจ ดท า ตารางการจ ดท า 5 4 D1 A19,B1,B5 B9 A1,A16,D2 A7,A10,A11 A13,A15,A17 A20,A21,B2,B3 B6,C2,C3,C4 A2,A3,A8,A12 ระด บ ผลกระทบ 3 A6,A9 A5,B4,B7 A4,A14,A118, B8,C12,C7 2 C5,C ระด บโอกาสท จะเก ด ระด บ ส งมาก ระด บ ส ง ระด บ ปาน กลาง ระด บ น อย

13 ผลการประเม นระด บของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา / ป จจ ย โอกาส 1. ด านกลย ทธ (Strategic Risk) ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาให สถาบ นม ค ณภาพจามมาตรฐาน อ ดมศ กษาทางด านการว จ ย โดยม งส งเสร มการว จ ยท สมด ล ท งการว จ ยพ นฐานและการว จ ยประย กต และการสร าง น กว จ ย A1. งานว จ ยส วนใหญ ท เก ดข นไม สอดคล องก บต องการ ของท องถ นอย างแท จร ง A2. ผลงานว จ ยย งขาดการเช อมโยงและน าไปใช ประโยชน ใน ช มชนท องถ น ผล กระทบ ระด บ 4 4 ส งมาก 5 4 ส งมาก A3. การต อยอดของงานว จ ยเพ อพ ฒนาช มชนย งน อยมาก 5 4 ส งมาก A4. งานว จ ยในช นเร ยนย งม น อย 5 3 ส งมาก A5. น กว จ ยย งขาดร เข าใจเก ยวก บกระบวนการ 4 3 ส ง การว จ ยในช นเร ยน หร อการว จ ยเพ อประส ทธ ภาพการเร ยน การสอน A6. น กว จ ยย งไม ม ข อม ลหร อช องทางในการท าว จ ยเพ อ 3 3 ส ง พ ฒนาในท องถ น A7. น กว จ ยร นใหม หร อผ ท ย งไม เคยท าว จ ย ย งไม ม 5 5 ส งมาก เช ยวชาญ A8. ขาดเคร อข ายการว จ ยท งภายในและภายนอก 5 4 ส งมาก มหาว ทยาล ย A9. ขาดการว จ ยเช งบ รณาการร วมก นในศาสตร ต าง ๆ 3 3 ส ง A10. ขาดแนวทางในการส งเสร มน กว จ ยร นใหม โดยใช 5 5 ส งมาก น กว จ ยอาว โส หร อเมธ ว จ ย A11. ขาดระบบฐานข อม ลด านการบร หารจ ดการการว จ ย 5 5 ส งมาก A12. ขาดการก าหนดภาระงานด านการว จ ยท ช ดเจน 5 4 ส งมาก A13. ขาดแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าสถาบ นว จ ย 4 5 ส งมาก ล าด บ

14 14 / ป จจ ย โอกาส ประเด นย ทธศาสตร ท 2 พ ฒนาและถ ายทอด เทคโนโลย ให เป นกลไกข บเคล อนการพ ฒนาท องถ น A14. ขาดย ทธศาสตร ท เก ยวข องก บงานตามโครงการอ น เน องมาจากแนวพระราชด าร A15. ขาดการศ กษาต องการและประเม นต องการ ในร บบร การว ชาการของช มชน A16. การเผยแพร การให บร การว ชาการย งไม หลากหลายว ธ หร อหลากหลายช องทางการถ ายทอดร ผล กระทบ ระด บ 5 5 ส งมาก 5 5 ส งมาก 4 4 ส งมาก A17. ขาดระบบฐานข อม ลการให บร การว ชาการ 5 5 ส งมาก A18. ย งไม ม ศ นย ฝ กอบรมเพ อให บร การว ชาการ 5 3 ส งมาก A19. ภาพล กษณ หร อเช อถ อจากบ คคลภายนอกท ม ต อ 4 5 ส งมาก มหาว ทยาล ย/สถาบ นว จ ย ย งไม ด พอ A20. ขาดการประชาส มพ นธ เร องเช ยวชาญในการ 5 5 ส งมาก ให บร การว ชาการของบ คลากรในมหาว ทยาล ย A21. ขาดระบบบร หารจ ดการการให บร การว ชาการ 5 5 ส งมาก 2. ด านการปฏ บ ต งาน (Operational Risk) B1. เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานไม เพ ยงพอเม อเท ยบก บภารก จ 4 5 ส งมาก B2. ขาดการพ ฒนาท กษะ หร อเช ยวชาญในงานท 5 5 ส งมาก ปฏ บ ต B3. ม ระบบการจ ดเก บเอกสาร/งานสารบรรณ/งานธ รการท ไม 5 5 ส งมาก ด พอ B4. ผ งโครงสร างองค กร/ผ งโครงสร างการบร หารย งไม ช ดเจน 4 3 ส ง B5. ภาระงานของบ คลากรย งไม ช ดเจน 4 5 ส งมาก B6. ขาดระบบต ดตามก าวหน าในการท างาน/และการ 5 5 ส งมาก รายงานผลการปฏ บ ต งาน B7. ขาดอ ปกรณ /เคร องใช หร ออ ปกรณ เคร องม อท ม อย ม สมรรถนะไม เพ ยงพอส าหร บการปฏ บ ต งาน 4 3 ส ง ล าด บ

15 15 / ป จจ ย โอกาส B8. ย งไม ได น าแนวปฏ บ ต เร อง 5 ส มาเป นส วนหน งของการ ด าเน นงานปกต B9. ไม ม แผนการด าเน นงานและการใช จ ายงบประมาณของ กองท นว จ ยท ช ดเจน 3. ด านการเง น (Financial Risk) ผล กระทบ ระด บ 5 3 ส งมาก 4 5 ส งมาก C1. งบประมาณการด าเน นงานตามภารก จหล กของ 5 3 ส งมาก หน วยงานไม เพ ยงพอ C2. ม ระบบบร หารจ ดการการเง นย งไม ด พอ 5 5 ส งมาก C3. การเบ กจ ายงบประมาณล าช า 5 5 ส งมาก C4. ขาดการค ดตามและรายงานการใช จ ายงบประมาณเง น 5 5 ส งมาก แผ นด น เง นรายได เง นนอกงบประมาณ C5. ขาดนโยบายการจ ดหารายได นอกงบประมาณ 5 2 ส ง C6. ขาดฝ ายจ ดหารายได นอกงบประมาณ 5 2 ส ง C7. การใช งบประมาณไม เป นไปตามแผนการใช งบประมาณ 5 4 ส งมาก 4. ด านการปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ (Compliance Risk) D1. น กว จ ยไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบการสน บสน นการท าว จ ย 3 5 ส งมาก D2. ไม ม คล องต วในการเบ กจ ายงบประมาณ 4 4 ส งมาก ล าด บ

16 เล อกเฉพาะป จจ ยท ม ระด บส งมากมาพ จารณา / ป จจ ย โอกาส ผล กระทบ ระด บ A1. งานว จ ยส วนใหญ ท เก ดข นไม สอดคล องก บต องการ 4 4 ส งมาก ของท องถ นอย างแท จร ง A2. ผลงานว จ ยย งขาดการเช อมโยงและน าไปใช ประโยชน ใน 5 4 ส งมาก ช มชนท องถ น A3. การต อยอดของงานว จ ยเพ อพ ฒนาช มชนย งน อยมาก 5 4 ส งมาก A4. งานว จ ยในช นเร ยนย งม น อย 5 3 ส งมาก A7. น กว จ ยร นใหม หร อผ ท ย งไม เคยท าว จ ย ย งไม ม 5 5 ส งมาก เช ยวชาญ A8. ขาดเคร อข ายการว จ ยท งภายในและภายนอก 5 4 ส งมาก มหาว ทยาล ย A10. ขาดแนวทางในการส งเสร มน กว จ ยร นใหม โดยใช 5 5 ส งมาก น กว จ ยอาว โส หร อเมธ ว จ ย A11. ขาดระบบฐานข อม ลด านการบร หารจ ดการการว จ ย 5 5 ส งมาก A12. ขาดการก าหนดภาระงานด านการว จ ยท ช ดเจน 5 4 ส งมาก A13. ขาดแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าสถาบ นว จ ย 4 5 ส งมาก A14. ขาดย ทธศาสตร ท เก ยวข องก บงานตามโครงการอ น 5 5 ส งมาก เน องมาจากแนวพระราชด าร A15. ขาดการศ กษาต องการและประเม นต องการ 5 5 ส งมาก ในร บบร การว ชาการของช มชน A16. การเผยแพร การให บร การว ชาการย งไม หลากหลายว ธ 4 4 ส งมาก หร อหลากหลายช องทางการถ ายทอดร A17. ขาดระบบฐานข อม ลการให บร การว ชาการ 5 5 ส งมาก A18. ย งไม ม ศ นย ฝ กอบรมเพ อให บร การว ชาการ 5 3 ส งมาก A19. ภาพล กษณ หร อเช อถ อจากบ คคลภายนอกท ม ต อ 4 5 ส งมาก มหาว ทยาล ย/สถาบ นว จ ย ย งไม ด พอ A20. ขาดการประชาส มพ นธ เร องเช ยวชาญในการ ให บร การว ชาการของบ คลากรในมหาว ทยาล ย 5 5 ส งมาก ล าด บ

17 17 / ป จจ ย โอกาส ผล กระทบ ระด บ A21. ขาดระบบบร หารจ ดการการให บร การว ชาการ 5 5 ส งมาก B1. เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานไม เพ ยงพอเม อเท ยบก บภารก จ 4 5 ส งมาก B2. ขาดการพ ฒนาท กษะ หร อเช ยวชาญในงานท 5 5 ส งมาก ปฏ บ ต B3. ม ระบบการจ ดเก บเอกสาร/งานสารบรรณ/งานธ รการท ไม 5 5 ส งมาก ด พอ B5. ภาระงานของบ คลากรย งไม ช ดเจน 4 5 ส งมาก B6. ขาดระบบต ดตามก าวหน าในการท างาน/และการ 5 5 ส งมาก รายงานผลการปฏ บ ต งาน B8. ย งไม ได น าแนวปฏ บ ต เร อง 5 ส มาเป นส วนหน งของการ 5 3 ส งมาก ด าเน นงานปกต B9. ไม ม แผนการด าเน นงานและการใช จ ายงบประมาณของ 4 5 ส งมาก กองท นว จ ยท ช ดเจน C1. งบประมาณการด าเน นงานตามภารก จหล กของ 5 3 ส งมาก หน วยงานไม เพ ยงพอ C2. ม ระบบบร หารจ ดการการเง นย งไม ด พอ 5 5 ส งมาก C3. การเบ กจ ายงบประมาณล าช า 5 5 ส งมาก C4. ขาดการค ดตามและรายงานการใช จ ายงบประมาณเง น 5 5 ส งมาก แผ นด น เง นรายได เง นนอกงบประมาณ C7. การใช งบประมาณไม เป นไปตามแผนการใช งบประมาณ 5 4 ส งมาก D1. น กว จ ยไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบการสน บสน นการท าว จ ย 3 5 ส งมาก D2. ไม ม คล องต วในการเบ กจ ายงบประมาณ 4 4 ส งมาก ล าด บ

18 จ ดล าด บจากผลการประเม นระด บ ออกเป น 6 ระด บ / ป จจ ย โอกาส ผล กระทบ ระด บ A7. น กว จ ยร นใหม หร อผ ท ย งไม เคยท าว จ ย ย งไม ม 5 5 ส งมาก 1 เช ยวชาญ A10. ขาดแนวทางในการส งเสร มน กว จ ยร นใหม โดยใช 5 5 ส งมาก 1 น กว จ ยอาว โส หร อเมธ ว จ ย A11. ขาดระบบฐานข อม ลด านการบร หารจ ดการการว จ ย 5 5 ส งมาก 1 A14. ขาดย ทธศาสตร ท เก ยวข องก บงานตามโครงการอ น 5 5 ส งมาก 1 เน องมาจากแนวพระราชด าร A15. ขาดการศ กษาต องการและประเม นต องการ 5 5 ส งมาก 1 ในร บบร การว ชาการของช มชน A20. ขาดการประชาส มพ นธ เร องเช ยวชาญในการ 5 5 ส งมาก 1 ให บร การว ชาการของบ คลากรในมหาว ทยาล ย A17. ขาดระบบฐานข อม ลการให บร การว ชาการ 5 5 ส งมาก 1 A21. ขาดระบบบร หารจ ดการการให บร การว ชาการ 5 5 ส งมาก 1 B6. ขาดระบบต ดตามก าวหน าในการท างาน/และการ 5 5 ส งมาก 1 รายงานผลการปฏ บ ต งาน C2. ม ระบบบร หารจ ดการการเง นย งไม ด พอ 5 5 ส งมาก 1 C3. การเบ กจ ายงบประมาณล าช า 5 5 ส งมาก 1 C4. ขาดการค ดตามและรายงานการใช จ ายงบประมาณเง น 5 5 ส งมาก 1 แผ นด น เง นรายได เง นนอกงบประมาณ B2. ขาดการพ ฒนาท กษะ หร อเช ยวชาญในงานท 5 5 ส งมาก 1 ปฏ บ ต B3. ม ระบบการจ ดเก บเอกสาร/งานสารบรรณ/งานธ รการท ไม 5 5 ส งมาก 1 ด พอ B1. เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานไม เพ ยงพอเม อเท ยบก บภารก จ 4 5 ส งมาก 2 A13. ขาดแผนพ ฒนาบ คลากรประจ าสถาบ นว จ ย 4 5 ส งมาก 2 A19. ภาพล กษณ หร อเช อถ อจากบ คคลภายนอกท ม ต อ มหาว ทยาล ย/สถาบ นว จ ย ย งไม ด พอ 4 5 ส งมาก 2 ล าด บ

19 / ป จจ ย โอกาส ผล กระทบ ระด บ B9. ไม ม แผนการด าเน นงานและการใช จ ายงบประมาณของ 4 5 ส งมาก 2 กองท นว จ ยท ช ดเจน B5. ภาระงานของบ คลากรย งไม ช ดเจน 4 5 ส งมาก 2 D1. น กว จ ยไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบการสน บสน นการท าว จ ย 3 5 ส งมาก 3 A2. ผลงานว จ ยย งขาดการเช อมโยงและน าไปใช ประโยชน ใน 5 4 ส งมาก 4 ช มชนท องถ น A3. การต อยอดของงานว จ ยเพ อพ ฒนาช มชนย งน อยมาก 5 4 ส งมาก 4 A8. ขาดเคร อข ายการว จ ยท งภายในและภายนอก 5 4 ส งมาก 4 มหาว ทยาล ย A12. ขาดการก าหนดภาระงานด านการว จ ยท ช ดเจน 5 4 ส งมาก 4 C7. การใช งบประมาณไม เป นไปตามแผนการใช งบประมาณ 5 4 ส งมาก 4 A1. งานว จ ยส วนใหญ ท เก ดข นไม สอดคล องก บต องการ 4 4 ส งมาก 5 ของท องถ นอย างแท จร ง A16. การเผยแพร การให บร การว ชาการย งไม หลากหลายว ธ 4 4 ส งมาก 5 หร อหลากหลายช องทางการถ ายทอดร D2. ไม ม คล องต วในการเบ กจ ายงบประมาณ 4 4 ส งมาก 5 A4. งานว จ ยในช นเร ยนย งม น อย 5 3 ส งมาก 6 A18. ย งไม ม ศ นย ฝ กอบรมเพ อให บร การว ชาการ 5 3 ส งมาก 6 B8. ย งไม ได น าแนวปฏ บ ต เร อง 5 ส มาเป นส วนหน งของการ 5 3 ส งมาก 6 ด าเน นงานปกต C1. งบประมาณการด าเน นงานตามภารก จหล กของ หน วยงานไม เพ ยงพอ 5 3 ส งมาก ล าด บ 19

20 20 3. การจ ดท าแผนบร หารของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา แผนบร หารมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประเภท ป จจ ย การจ ดการ แผนงาน/ ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ 1. ด านกล ย ทธ (Strategic Risk) A7. น กว จ ยร นใหม หร อผ ท ย งไม เคยท าว จ ย ย งไม ม เช ยวชาญ A10. ขาดแนวทางในการส งเสร มน กว จ ยร นใหม โดยใช น กว จ ยอาว โส หร อเมธ ว จ ย ระยะเวลา ด าเน นการ การลด/ควบค ม พ ฒนาศ กยภาพน กว จ ย/ รองฯ ศ ภล กษณ ม.ค. ก.ย. 52 สน บสน นท นว จ ย การลด/ควบค ม คล น คว จ ย รองฯ ศ ภล กษณ ม.ย. - ก.ย. 52 A11. ขาดระบบฐานข อม ลด านการบร หารจ ดการการว จ ย การลด/ควบค ม พ ฒนาระบบฐานข อม ลงานว จ ย รองฯ ศ ภล กษณ รองฯ ชน กานต A14. ขาดย ทธศาสตร ท เก ยวข องก บงานตามโครงการอ น เน องมาจากแนวพระราชด าร A15. ขาดการศ กษาต องการและประเม น ต องการในร บบร การว ชาการของช มชน A20. ขาดการประชาส มพ นธ เร องเช ยวชาญในการ ให บร การว ชาการของบ คลากรในมหาว ทยาล ย การลด/ควบค ม จ ดท าย ทธ ศาสตร โครงการอ นเน อง มากจากแนวพระราชด าร การลด/ควบค ม เป ดโอกาสให บ คคลภายนอกม ส วน ร วม การลด/ควบค ม พ ฒนาระบบฐานข อม ลงานบร การ ว ชาการ A17. ขาดระบบฐานข อม ลการให บร การว ชาการ การลด/ควบค ม พ ฒนาระบบฐานข อม ลงานบร การ ว ชาการ เม.ย. - ก.ย. 52 รองฯ ก ลกน ษฐ เม.ย. - ก.ย. 52 รองฯ ก ลกน ษฐ รองฯ ศ ภล กษณ รองฯ ชน กานต รองฯ ก ลกน ษฐ รองฯ ชน กานต รองฯ ก ลกน ษฐ รองฯ ชน กานต เม.ย. - ก.ย. 52 เม.ย. - ก.ย. 52 เม.ย. - ก.ย. 52

21 ประเภท ป จจ ย การจ ดการ แผนงาน/ ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ 2. ด าน การปฏ บ ต งาน (Operational Risk) B6. ขาดระบบต ดตามก าวหน าในการท างาน/และ การรายงานผลการปฏ บ ต งาน B3. ม ระบบการจ ดเก บเอกสาร/งานสารบรรณ/งานธ รการ ท ไม ด พอ การลด/ควบค ม จ ดท ารายงานการปฏ บ ต ของบ คลากร ประจ าสถาบ น การลด/ควบค ม พ ฒนาระบบงานสารบรรณ และ E-office 21 ระยะเวลา ด าเน นการ รองฯ ชน กานต เม.ย. - ก.ย. 52 รองฯ ชน กานต เม.ย. - ก.ย. 52 B1. เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานไม เพ ยงพอเม อเท ยบก บภารก จ การโอน จ ดท าแผนอ ตราก าล ง/ รองฯ ชน กานต เม.ย. - ก.ย ด าน การเง น (Financial Risk) 4. ด าน การปฏ บ ต ตาม กฎระเบ ยบ (Compliance Risk) B9. ไม ม แผนการด าเน นงานและการใช จ ายงบประมาณ ของกองท นว จ ยท ช ดเจน การลด/ควบค ม จ ดท าแผนด าเน นงานและแผนการใช งบประมาณกองท นว จ ย กรรมการกองท น เม.ย. - ก.ย. 52 B5. ภาระงานของบ คลากรย งไม ช ดเจน การลด/ควบค ม จ ดท ากรอบภาระงาน รองฯ ชน กานต เม.ย. - ก.ย. 52 C2. ม ระบบบร หารจ ดการการเง นย งไม ด พอ การลด/ควบค ม พ ฒนาระบบการเง นและพ สด รองฯก ลกน ษฐ เม.ย. - ก.ย. 52 รองชน กานต C3. การเบ กจ ายงบประมาณล าช า การลด/ควบค ม พ ฒนาระบบการเง นและพ สด รองฯก ลกน ษฐ รองชน กานต เม.ย. - ก.ย. 52 C4. ขาดการค ดตามและรายงานการใช จ ายงบประมาณ การลด/ควบค ม พ ฒนาระบบการเง นและพ สด รองฯก ลกน ษฐ เม.ย. - ก.ย. 52 เง นแผ นด น เง นรายได เง นนอกงบประมาณ รองชน กานต D1. น กว จ ยไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบการสน บสน นการท า การลด/ควบค ม กรรมการกองท น ม.ย. ก.ย. 52 ว จ ย (ดร.ถาวร พงษ พาน ช) ผ อ านวยการสถาบ นว จ ยและพ ฒนา

22 22 4. การต ดตามและทบทวน ตารางการวางแผนปฏ บ ต การเพ อการต ดตาม ก จกรรมท ต องท า เวลาท ด าเน นการ ไตรมาส 1 (ภายในว นท / ผ ร บผ ดชอบ) ตค- ธค ไตรมาส 2 (ภายในว นท / ร บผ ดชอบ) มค.-ม ค ไตรมาส 3 (ภายในว นท / ร บผ ดชอบ) เมย.-ม ย ไตรมาส 4 (ภายในว นท / ผ ร บผ ดชอบ) กค.-กย. พ ฒนาศ กยภาพน กว จ ย ส.ค. 52 /ผศ.ดร.ศ ภล กษณ คล น คว จ ย ก.ย. 52/ผศ.ดร.ศ ภล กษณ พ ฒนาระบบฐานข อม ลงานว จ ย ก.ย. 52/ผศ.ดร.ศ ภล กษณ / ดร.ชน กานต จ ดท าย ทธ ศาสตร โครงการอ นเน องมากจากแนวพระราชด าร ก.ย. 52/อ.ก ลกน ษฐ เป ดโอกาสให บ คคลภายนอกม ส วนร วม ก.ย. 52/อ.ก ลกน ษฐ ผศ.ดร.ศ ภล กษณ /ดร.ชน กานต พ ฒนาระบบฐานข อม ลงานบร การว ชาการ ก.ย. 52/อ.ก ลกน ษฐ / ดร.ชน กานต จ ดท ารายงานการปฏ บ ต ของบ คลากรประจ าสถาบ น ดร.ชน กานต พ ฒนาระบบงานสารบรรณ และ E-office ดร.ชน กานต จ ดท าแผนอ ตราก าล ง/ ดร.ชน กานต จ ดท าแผนด าเน นงานและแผนการใช งบประมาณกองท นว จ ย คณะกรรมการกองท น จ ดท ากรอบภาระงาน ดร.ชน กานต พ ฒนาระบบการเง นและพ สด อ.ก ลกน ษฐ /ดร.ชน กานต

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป

แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป แผนกลย ทธ การส งเสร มและสน บสน นการเผยแพร และการใช ประโยชน จากผลงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ส วนท 1 บทน า ความเป นมา สถาบ นว จ ยและพ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553

แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แผนจ ดการความร (KM Action plan) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ 2553 แบบฟอร มท 11 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : กระบวนการจ ดการความร (KM Process) กล ม/ ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ 1 ก จกรรมการสร างและแสวงหาความร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

คณะศ ลปศาสตร ประจาป งบประมาณ 2554-2557

คณะศ ลปศาสตร ประจาป งบประมาณ 2554-2557 แผนพ ฒนาระบบบร หารจ ดการงานว จ ย ประจาป งบประมาณ 2554-2557 1. ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ปร ชญา สร างสรรค องค ความร เช ดช ว ฒนธรรม จร ยธรรมเล ศล า น าส งคมพ ฒนา ว ส ยท ศน ม งม นท จะสร างสรรค

More information

รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ

รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ ประจ าป งบประมาณ 2554 ข อม ล ณ ว นท 9 ต ลาคม 2555 12:56 กล มก จกรรม 1 การพ ฒนาว ชาช พการเง น 7.1 อบรมเช งการบรรยาย เก

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑ ๘ แผนของว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครลาปาง แผน (KM Action Plan) แผนท ๑ ประเด นย ทธศาสตร : การผล ตบ ณฑ ตพยาบาลท ม ค ณภาพมาตรฐานสากล เคารพค ณค าความเป นมน ษย เพ อพ ฒนาส ส งคมผ ส งว ยท เป นส ข องค ท จาเป น(K):

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

หน าท ความร บผ ดชอบ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป หน าท ความร บผ ดชอบ ปฏ บ ต งานในฐานะผ ปฏ บ ต งานระด บต นท ต องใช ความร ความสามารถทางว ชาการในการ ท างาน ปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ว ส ยท ศน : ม งม น ส งเสร มและพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาท ได มาตรฐานอย างต อเน อง พ นธก จ :

More information

ค ม อหน วยบร การว ชาการ

ค ม อหน วยบร การว ชาการ ค ม อหน วยบร การว ชาการ งานบร การว ชาการแก ส งคม ว ทยาล ยนว ตกรรมส อสารส งคม มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ หน วยบร การว ชาการ ค ม อหน วยบร การว ชาการ งานบร การว ชาการแก ส งคม เน องด วยมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan)

แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) กรอบแนวค ดในการจ ดท า Action Plan ผลการทบทวนแผนแม บท เทคโนโลย สารสนเทศ ป 2550 2554 นโยบาย กลย ทธ และแผนงานประจ าป 2548 2550 และแผนธ รก จ และแผนว สาหก จ องค

More information

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด..

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. แบบประเม น การพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อม ขององค กรปกครองส วนท องถ น ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. ประเด นการประเม น หมวด 1 การนาองค กร 1. องค กรปกครองส วนท องถ นม การกาหนดว ส ยท ศน ค าน ยม

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan )

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) แผนการจ ดการความร 1 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง

More information