แนวทางการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร การศ กษาข นพ นฐานแนวใหม (ท นสน บสน นการว จ ยคณะกรรมการสภาว จ ยแห งชาต สาขาการศ กษา)

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร การศ กษาข นพ นฐานแนวใหม (ท นสน บสน นการว จ ยคณะกรรมการสภาว จ ยแห งชาต สาขาการศ กษา)"

Transcription

1 แนวทางการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร การศ กษาข นพ นฐานแนวใหม (ท นสน บสน นการว จ ยคณะกรรมการสภาว จ ยแห งชาต สาขาการศ กษา) คณะน กว จ ย อรอ มา เจร ญส ข มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ส ภาพร โกเฮงก ล สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา ว ยว ฑฒ อย ในศ ล มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ภ รด ว ชรส นธ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต

2 ความสาค ญและท มาของป ญหา ผลการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษแรก (พ.ศ ) เป าหมายการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ ) เน นประเด นหล ก 3 ประการ 1. การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา 2. การเพ มโอกาสทางการศ กษาและการเร ยนร 3. การส งเสร มการม ส วนร วมของท กภาคส วนในส งคม

3 ว ตถ ประสงค การว จ ย 1. เพ อศ กษาสภาพ ว ธ การ และผลการแก ป ญหาว กฤต การศ กษาข นพ นฐานท ผ านมา เพ อสร างกรอบแนวค ดเช ง ทฤษฎ ท ใช เป นกรอบในการศ กษาว จ ยต อไป 2. เพ อศ กษาผลการดาเน นงานปฏ ร ปการศ กษาระด บการศ กษา ข นพ นฐานของไทย ในร ปการศ กษาเอกสาร หร อกรณ ศ กษา ท ม ผลการปฏ บ ต งานท ด ท ส ด (best practices) จากโครงการ ต างๆ ท งท ดาเน นการโดยภาคร ฐและภาคเอกชน รวมท ง โครงการว จ ยและพ ฒนาท ดาเน นการโดยน กว ชาการ

4 ว ตถ ประสงค การว จ ย 3. เพ อศ กษาผลการดาเน นงานปฏ ร ปการศ กษาระด บการศ กษา ข นพ นฐานของต างประเทศ ในร ปการศ กษาเอกสาร จาก โครงการท ม ผลการปฏ บ ต งานท ด ท ส ด 4. เพ อส งเคราะห ผลการศ กษาว จ ยตามว ตถ ประสงค ท งสามข อ ข างต น น าเสนอเป นแนวทางการพ ฒนา และบร หารหล กส ตร การศ กษาข นพ นฐานแนวใหม ท เหมาะสมก บบร บทของไทย

5 ขอบเขตการว จ ย 1. ด านแหล งข อม ล (ม การเผยแพร ช วงป พ.ศ ) 1) เอกสาร รายงานผลการปฏ บ ต งาน รายงานว จ ยและ รายงานการประเม นผลการปฏ ร ปการศ กษา และอ นๆ ท เก ยวข องท งของไทยและต างประเทศ 2) โครงการพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐานของไทย ท ประสบ ความสาเร จในการดาเน นงานปฏ ร ปการศ กษาอย างช ดเจน ท ง ภาคร ฐและเอกชน จานวน 30 รายการ และโครงการของ ต างประเทศ จานวน 18 รายการ

6 ขอบเขตการว จ ย 2. ด านว ธ การและข นตอนการดาเน นงาน 1) การว จ ยเอกสาร 2) การว จ ยกรณ ศ กษา 3) การส งเคราะห ข อค นพบ นามาส การนาเสนอ แนวทางการพ ฒนาและบร หารหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน แนวใหม

7 ประโยชน ท ได ร บจากงานว จ ย 1. ประโยชน เช งว ชาการ - ทราบสภาพป ญหา ว ธ การ และผลการแก ไขป ญหา ว กฤต การศ กษาข นพ นฐานท ผ านมา - ทราบแบบอย างการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร การศ กษาข นพ นฐานของสถานศ กษาได ร บเล อกว าม ผลการ ปฏ บ ต งานท ด ท ส ด (best practice) รวมถ งแนวการ ดาเน นงานของโครงการในประเทศและต างประเทศท ประสบ ความสาเร จในการปฏ ร ปการศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน

8 ประโยชน ท ได ร บจากงานว จ ย 2. ประโยชน เช งนโยบาย - ได ข อเสนอแนะสาหร บหน วยงานท เก ยวข องในการ ส งเสร มและผล กด นการปฏ ร ปการศ กษา โดยเฉพาะการ บร หารหล กส ตรและการจ ดทาหล กส ตรสถานศ กษา - ได ข อเสนอแนะเช งนโยบายในการพ ฒนาและบร หาร หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานแนวใหม สามารถนาผล การศ กษาไปใช กาหนดนโยบายส งเสร มการจ ดการศ กษาใน ภาพรวมของประเทศ

9 กรอบแนวค ดงานว จ ย

10 กรอบข นตอนการดาเน นงานว จ ย

11 แหล งข อม ลและเอกสาร 1. เอกสาร รายงานการว จ ย รายงานผลการปฏ บ ต งานท ดาเน นงานโดยน กว ชาการ หน วยงานภาคร ฐและเอกชนในอด ต 2. สถานศ กษา/ โรงเร ยนท ได ร บการค ดเล อกว าม ว ธ ปฏ บ ต ท ด ท ส ด (best practice) 3. เอกสาร รายงานการว จ ย โครงการทางการศ กษาและ โครงการว จ ยท ม แนวทางการด าเน นงานจ ดการศ กษา ท ประสบความสาเร จ ตอบสนองการปฏ ร ปการศ กษาในระด บ ข นพ นฐานของไทยและต างประเทศ

12 เคร องม อท ใช ในงานว จ ย 1. แบบบ นท กข อม ลการส งเคราะห เอกสาร 2. ประเด นและแนวค าถามส าหร บเก บข อม ลการส มภาษณ และ 3. แคตตาล อก (catalog)

13 ต วอย างแคตตาล อก (Catalog)

14 การเก บรวบรวมข อม ล แนวทาง/ เกณฑ ในการค ดเล อกสถานศ กษากรณ ศ กษา ค อ 1) ม ความโดดเด นด านการใช แนวค ดใหม ในการจ ดการศ กษา ม นว ตกรรมทางด านการศ กษาเป นแบบอย าง หร อได จ ดทา หล กส ตรเพ มเต มหร อจ ดหล กส ตรเสร มจนเป นท ได ร บการ ยอมร บ 2) สามารถนาแนวค ดทฤษฏ ท ม อย มาปร บใช หร อสามารถ พ ฒนาแนวค ดทฤษฏ ข นมาใหม และเป นท ยอมร บ 3) สถานศ กษาม ผลการพ ฒนาท เจร ญก าวหน าอย างเด นช ด หร อ ม เอกล กษณ และได ร บการยอมร บจากภายนอก

15 ผลการศ กษาผลการด าเน นงาน ปฏ ร ปการศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน 1. การตอบสนองต อพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต 2. กระบวนการจ ดการศ กษา 3. ความร วมม อก บองค กรปกครองส วนท องถ น 4. การว จ ย/ การพ ฒนานว ตกรรมและเทคโนโลย 5. การพ ฒนาและบร หารหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน

16 ผลการศ กษาผลการดาเน นงาน ปฏ ร ปการศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน 5.1 การพ ฒนาหล กส ตร - บ คลากรขาดความร ความเข าใจเก ยวก บหล กส ตร แกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน - หล กส ตรส วนใหญ อ งรายว ชามากกว าอ งมาตรฐาน - ขาดการม ส วนร วมในการออกแบบและพ ฒนาหล กส ตร - หล กส ตรม งมาตรฐานการเร ยนร มากกว าการพ ฒนา สมรรถนะผ เร ยน - ผลผล ตไม ตอบจ ดม งหมาย

17 ผลการศ กษาผลการดาเน นงาน ปฏ ร ปการศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน 5.2 การบร หารจ ดการหล กส ตร - ผ ปฏ บ ต ขาดความเข าใจแนวทางการนาหล กส ตรไปใช - การใช หล กส ตรไม เป นเอกภาพ - การใช หล กส ตรขาดความย ดหย น - ขาดการว จ ยเพ อสร างองค ความร ด านหล กส ตรในท ก ระด บ - ขาดการก าก บต ดตามและประเม น/ ประก นค ณภาพ หล กส ตร

18 กรอบแนวค ดท เน นหล กส ตร

19 ผลจากการศ กษากรณ ศ กษาโรงเร ยนท ม ว ธ ปฏ บ ต ท ด ท ส ด ด านการออกแบบพ ฒนาและบร หารหล กส ตร การวางแผน หล กส ตร ปร ชญา หล กค ด ว ตถ ประสงค การจ ดการศ กษา ว ธ การจ ดประสบการณ เร ยนร การประเม นค ณภาพ หล กส ตร - เน นความสาค ญ ของผ เร ยน - สร างโอกาสและ ความเสมอภาค - พ ฒนาผ เร ยนส ความเป นเล ศ - สอดคล องก บ ปร ชญา หล กค ด - พ ฒนาผ เร ยนส ความ เป นเล ศทางว ชาการ - พ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยน - แบบย อนกล บตาม ความสนใจของผ เร ยน - ส งเสร มท กษะอาช พ - เน นความหลากหลาย เช น นว ตกรรม เทคโนโลย ท ท นสม ย - ใช กระบวนการ PDCA - ดาเน นการโดย คณะกรรมการสถานศ กษา - การน เทศภายใน สถานศ กษา - ดาเน นการโดยกล ม โรงเร ยนเคร อข าย

20 ผลจากการศ กษากรณ ศ กษาโรงเร ยนท ม ว ธ ปฏ บ ต ท ด ท ส ด ด านการออกแบบพ ฒนาและบร หารหล กส ตร การออกแบบ หล กส ตร ท มาความต องการ การออกแบบ ประเภท การพ ฒนา - ตอบสนองนโยบาย หล กจากหน วยงาน ภาคร ฐ - สร างจ ดเน นทาง การศ กษา - ช มชนท องถ น - บ รณาการหล กส ตร แกนกลางก บหล กส ตร เฉพาะสถานศ กษา - บ รณาการรายว ชา/ หน วยการเร ยนร ใน หล กส ตร - หล กส ตรแกนกลาง - หล กส ตรสถานศ กษา - หล กส ตรเสร ม - หล กส ตรแบบองค รวม - หล กส ตรหมวดว ชา - หล กส ตรสากล - ย ดตามมาตรฐานการ เร ยนร ตามกล มสาระ - เน นพ ฒนาผ เร ยนแบบ องค รวม - ปร บโครงสร างรายว ชา - เน นศ กยภาพและความ พร อมของผ เร ยน

21 ผลจากการศ กษากรณ ศ กษาโรงเร ยนท ม ว ธ ปฏ บ ต ท ด ท ส ด ด านการออกแบบพ ฒนาและบร หารหล กส ตร การจ ดประสบการณ เร ยนร ว ธ การ/ แนวทาง - กาหนดร ปแบบว ธ การ ตามเป าหมายสถานศ กษา - กาหนดแนวทางกว างๆ ปร บตามสภาพและบร บท - ใช สถานการณ เป น ต วกาหนด ก จกรรมเสร มประสบการณ - อ งเน อหาและสาระตาม หล กส ตรแกนกลางฯ แต ก จกรรมแตกต างตามล กษณะ และจ ดเน นสถานศ กษา - ข นอย ก บเป าหมาย หล กการ ของสถานศ กษา สภาพแวดล อม และทร พยากร - สน บสน นความเป นเล ศทาง ว ชาการ ตามสภาพ ความ พร อมของผ เร ยน - เน นสร างท กษะอาช พและ การดารงช ว ต

22 ผลจากการศ กษากรณ ศ กษาโรงเร ยนท ม ว ธ ปฏ บ ต ท ด ท ส ด ด านการออกแบบพ ฒนาและบร หารหล กส ตร การประเม นหล กส ตร การกาก บ/ ต ดตามการใช หล กส ตร การประเม นผลหล กส ตร - ร ปแบบเป นทางการ เช น การประช ม คณะกรรมการบร หารสถานศ กษา ศ กษาน เทศก ภาค เคร อข าย - ร ปแบบไม เป นทางการ เช น แลกเปล ยนเร ยนร ระหว างคร ใน สถานศ กษา - เก บข อม ลและรายงานสร ปประจาป - ใช กระบวนการ PDCA และสะท อนผล ให ผ เก ยวข องทราบ - เท ยบเค ยงสมรรถนะก บโรงเร ยนประเภท เด ยวก น - สอบถามข อม ลจากผ เก ยวข อง

23 ผลจากการศ กษากรณ ศ กษาโครงการในประเทศ ต างประเทศ ท ประสบความสาเร จในการดาเน นงานปฏ ร ปการศ กษา การวางแผน หล กส ตร ปร ชญา หล กค ด ว ตถ ประสงค การจ ดการศ กษา ว ธ การจ ดประสบการณ เร ยนร การประเม นค ณภาพ หล กส ตร - เน นความสาค ญ ของผ เร ยน - ให ผ เร ยนสร างและ ใช ความร ด วยตนเอง - การพ ฒนาแบบ องค รวม - พ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณภาพ ขยายโอกาส - พ ฒนาคร ท งว ชาการ และว ชาช พ - พ ฒนาส อการเร ยนร - พ ฒนาระบบบร หาร จ ดการ และหล กส ตร - เน นการปฏ บ ต และใช แบบอย าง - ผ เร ยนแสวงหาความ ร และเร ยนร ด วยตนเอง เช อมโยงว ถ ช ว ต - เน นการเร ยนร ร วมก นในเคร อข าย - การน เทศต ดตามผล - การประเม นผลล พธ ของ ผ เร ยนและสถานศ กษา - สร างเคร อข ายการน เทศ - กาหนดต วช ว ด

24 ผลจากการศ กษากรณ ศ กษาโครงการในประเทศ ต างประเทศ ท ประสบความสาเร จในการดาเน นงานปฏ ร ปการศ กษา การออกแบบ หล กส ตร ท มาความต องการ การออกแบบ ประเภท การพ ฒนา - ตอบสนองนโยบาย หน วยงานภาคร ฐ -แก ไขป ญหาส งคม - เตร ยมร บความ เปล ยนแปลง - พ ฒนาระบบ บร หารจ ดการศ กษา - บ รณาการหล กส ตร แกนกลางก บหล กส ตร เฉพาะสถานศ กษา - หล กส ตรย ดหย น ตามความสนใจผ เร ยน - พ ฒนาค ณล กษณะ ผ เร ยนท พ งประสงค - หล กส ตรมาตรฐาน - หล กส ตรสากล - หล กส ตรเฉพาะ - หล กส ตรเสร ม/ หล กส ตรทางเล อก - หล กส ตรอ งรายว ชา - เช องโยงแผนงาน สถานศ กษาและเป าหมาย ประเทศ - จ ดเวท แลกเปล ยนเร ยนร - ออกแบบก จกรรม หลากหลาย - ปร บโครงสร างรายว ชา

25 ผลจากการศ กษากรณ ศ กษาโครงการในประเทศ ต างประเทศ ท ประสบความสาเร จในการดาเน นงานปฏ ร ปการศ กษา การจ ดประสบการณ เร ยนร ว ธ การ/ แนวทาง - จ ดโครงการม งเป าส ผ เร ยนโดยตรง - จ ดโครงการพ ฒนาคร บ คลากรทางการศ กษา เพ อส งผลไปย งผ เร ยน ก จกรรมเสร มประสบการณ - โครงการสน บสน นการเร ยนร กล มว ชาหล ก เช น ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย - โครงการเสร มท กษะอาช พ ท กษะทางส งคม - เสร มท กษะการแสวงหาความร ด วยตนเอง สภาพแวดล อม และทร พยากร - สน บสน นทร พยากรด าน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย - ทร พยากรการเร ยนร ท วไป

26 ผลจากการศ กษากรณ ศ กษาโครงการในประเทศ ต างประเทศ ท ประสบความสาเร จในการดาเน นงานปฏ ร ปการศ กษา การประเม นหล กส ตร การกาก บ/ ต ดตามการใช หล กส ตร การประเม นผลหล กส ตร - ร ปแบบเป นทางการ โดยม หน วยงาน ภายนอกกาก บต ดตาม น เทศ ตาม ระยะเวลาท กาหนด - ร ปแบบไม เป นทางการ โดยจ ดเป น ก จกรรมหน งในระหว างดาเน นโครงการ ท ทาต อเน อง - จ ดทาค ม อน เทศต ดตามและประเม น หล กส ตรช ดเจน - ใช เคร อข ายการม ส วนร วมสน บสน น การประเม นหล กส ตร - การทดลองใช หล กส ตรและใช ข อม ล ในการปร บปร ง

27 แนวทางการพ ฒนาและบร หารหล กส ตรการศ กษา ข นพ นฐานแนวใหม การจ ดหล กส ตรแบบโมด ล การจ ดหล กส ตรแบบบ รณาการ การจ ดหล กส ตรแบบม ส วนร วมช มชนและ สถานศ กษาเป นฐาน การจ ดหล กส ตรแบบเน นการสร างความร และ ค นพบความร ด วยตนเอง

28 ร ปแบบการจ ดหล กส ตรแบบโมด ล โมด ล 1 หล กส ตรแกนกลาง การศ กษาข นพ นฐาน โมด ล 2 โมด ล 3 โมด ลมาตรฐาน โมด ล 4 โมด ล 5 โมด ลเสร ม

29 การจ ดหล กส ตรแบบโมด ล แก ป ญหา - ประส ทธ ภาพในการพ ฒนา หล กส ตร - มาตรฐานผลผล ตด าน ผ เร ยน - ความเท าเท ยมก นในการ ได ร บโอกาสทางการศ กษา

30 การจ ดหล กส ตรแบบโมด ล แนวทางการ พ ฒนาหล กส ตร แนวทางการ บร หารหล กส ตร - คร ผ สอนม ส วนร วมในการ ออกแบบและร างหล กส ตร (โมด ลมาตรฐาน โมด ลเสร ม) - กาหนดเป าหมาย ระยะเวลา และคร ท ร บผ ดชอบให ช ดเจน - วางแผนการดาเน นงานอย างเป น ระบบ

31 ร ปแบบการจ ดหล กส ตรแบบบ รณาการ หล กส ตรแกนกลางฯ หล กส ตรสถานศ กษา หล กส ตร เสร ม หล กส ตร อ ตล กษณ หล กส ตร สากล หล กส ตร ท องถ น หล กส ตร... - โครงสร างหล กส ตร สถานศ กษา - สาระการเร ยนร เช ง บ รณาการ - การจ ดประสบการณ เร ยนร แบบย ดหย น

32 การจ ดหล กส ตรแบบบ รณาการ แก ป ญหา - การใช หล กส ตรเพ อตอบ จ ดม งหมายการปฏ ร ป การศ กษา - ความต องการเฉพาะของ สถานศ กษาในการพ ฒนา ค ณภาพผ เร ยน

33 การจ ดหล กส ตรแบบบ รณาการ แนวทางการ พ ฒนาหล กส ตร แนวทางการ บร หารหล กส ตร - เน นการพ ฒนาหล กส ตรเสร มใช ร วมก บหล กส ตรหล ก - สถานศ กษากาหนดล กษณะเฉพาะ ของผ เร ยน - สร างเคร อข ายความช วยเหล อท เข มแข ง - ผ บร หาร คร ผ ปกครองม ส วนร วม กาหนดแนวทางการจ ดการเร ยน การสอน

34 ร ปแบบการจ ดหล กส ตรแบบม ส วนร วมช มชนและ สถานศ กษาเป นฐาน หล กส ตร แกนกลาง นโยบาย ภาคร ฐ เสร ม ส วนกลาง ม ต ท 1 ม ต ท 2 หล กส ตร สถานศ กษา ความต องการ ผ เร ยน ค ณล กษณะ/ สภาพแวดล อม ช มชน โรงเร ยน ผ เก ยวข อง ม ต ท 3

35 การจ ดหล กส ตรแบบม ส วนร วมช มชนและ สถานศ กษาเป นฐาน แก ป ญหา - การนาหล กส ตรแกนกลางฯ ไปใช - การแปลงหล กส ตรส การ ปฏ บ ต -การม ส วนร วมในการจ ดทา หล กส ตร

36 การจ ดหล กส ตรแบบม ส วนร วมช มชนและ สถานศ กษาเป นฐาน แนวทางการ พ ฒนาหล กส ตร แนวทางการ บร หารหล กส ตร - การกาหนดเป าหมายของหล กส ตร และจ ดร วมในการพ ฒนาการศ กษา ท สอดคล องก บนโยบายร ฐและ ตอบสนองช มชน - ผ บร หารและผ เก ยวข องผสาน แนวค ดนโยบายเพ อจ ดหล กส ตรได ตามเป าหมาย - ใช ระบบเคร อข ายและกลไกการม ส วนร วมในการควบค มค ณภาพ

37 ร ปแบบการจ ดหล กส ตรแบบสร างองค ความร และ ค นพบความร ด วยตนเอง กรอบหล กส ตร - สาระพ นฐาน - ประสบการณ ท หลากหลาย - ผลล พธ ท พ งประสงค การจ ดการเร ยนร ท เน นให ผ เร ยนสร าง และค นพบองค ความร ด วยตนเอง

38 การจ ดหล กส ตรแบบม ส วนร วมช มชนและ สถานศ กษาเป นฐาน แก ป ญหา - ผลผล ตด านค ณภาพผ เร ยน - ประส ทธ ภาพในการพ ฒนา หล กส ตร

39 การจ ดหล กส ตรแบบม ส วนร วมช มชนและ สถานศ กษาเป นฐาน แนวทางการ พ ฒนาหล กส ตร - เน นการพ ฒนาแบบองค รวม, ย ดหย น - ให ความสาค ญก บผ เร ยนรายบ คคล - เน นผลล พธ การเร ยนร แนวทางการ บร หารหล กส ตร - คร แสดงบทบาทเป นผ ช แนะและ ส งเสร ม -ผ เร ยนม ล กษณะ Active Learner

40 ป จจ ยและว ธ การท สน บสน นแนวทางการพ ฒนาและ บร หารหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานแนวใหม การกาหนดเป าหมายและวางแผนหล กส ตร การผล ตและพ ฒนาคร / บ คลากรทางการศ กษา การสร างเคร อข าย การกาก บต ดตาม ประเม นผล และ ประก นหล กส ตร

41 เช ญร วมแลกเปล ยนเร ยนร

42 ขอบค ณค ะ

โครงการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร เพ อยกระด บสมรรถนะในการเร ยนร และพ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ดพ ทล ง

โครงการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร เพ อยกระด บสมรรถนะในการเร ยนร และพ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ดพ ทล ง โครงการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร เพ อยกระด บสมรรถนะในการเร ยนร และพ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ดพ ทล ง ผ เสนอโครงการ คณบด คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ (อ.เกษม ส

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖

การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖ ๑ การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖ ส าหร บ โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร ส าน กงานย ทธศาสตร การศ กษา ส าน กการศ กษา ๑ องค ประกอบ ด านการจ ดการศ กษา ๑ ต วช ว ด

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

เทคน คการเข ยนเค าโครงการว จ ย

เทคน คการเข ยนเค าโครงการว จ ย เค าโครงการว จ ย โดย อ.ดร.อรอ มา เจร ญส ข และ อ.ดร.ว ไลล กษณ ล งกา ภาคว ชาการว ดผลและว จ ยการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ แหล งท นว จ ย ภายนอกหน วยงาน ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท กล มบร หารว ชาการ รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 1. การวางแผน การบร หารงานว ชาการ การจ ดโครงสร างการบร หารงานว ชาการและงาน บร หารงานกล มสาระการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 2. การบร หารงาน ในกล มบร หารงานว

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 30 ม ถ นายน 2555) ป พ ทธศ กราช 2554 (1 มกราคม 2554 31 ธ นวาคม

More information

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 1.1 แนวค ด งานว ชาการเป นงานซ งเก ยวก บการพ ฒนาและปร บปร งแก ไขการเร ยนการสอน ให ม ประส ทธ ภาพตรงตามเป าหมายของการศ กษา เช น การจ ดโปรแกรมการเร ยนการสอน โครงการ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก...

การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก... การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก... ท ประช มคณะกรรมการบร หารเคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ

More information

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการจ ดการท วไป คณะว ทยาการจ ดการ อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง พ.ศ. 2556 ส วนท 1 บทน า หล

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day)

รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day) รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day) ว นท 28 ม นาคม 2557 ณ อาคารเฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา มหาวช ราลงกรณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ คานา โครงการพ ฒนาอาคาร

More information

ร ปแบบการบร หารโรงเร ยนค ณภาพโดยใช PISUT MODEL PISUT MODEL TO QUALITY SCHOOL

ร ปแบบการบร หารโรงเร ยนค ณภาพโดยใช PISUT MODEL PISUT MODEL TO QUALITY SCHOOL ร ปแบบการบร หารโรงเร ยนค ณภาพโดยใช PISUT MODEL PISUT MODEL TO QUALITY SCHOOL 1. โรงเร ยนด เด น โรงเร ยนบ านท าอ เทน ชนะเล ศเหร ยญทอง : สถานศ กษายอดเย ยมประเภทประถมศ กษาขนาดใหญ ด านการบร หารจ ดการ 1.1)

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น หน าท 1 จาก 18 แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจาป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น 1... 2... 3... 4... 5... ผ ร บการประเม น........ โรงเร ยน......... รายการประเม น

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

คำน ำ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต ลาคม ๒๕๕๓

คำน ำ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต ลาคม ๒๕๕๓ คำน ำ ตามท กระทรวงศ กษาธ การได กาหนดนโยบายการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)โดยม ว ส ยท ศน ให คนไทยได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ ภายใน ป ๒๕๖๑ จะต องม การปฏ ร ปการศ กษาและการเร ยนร อย างเป

More information

การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต

การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต การบร หารจ ดการหล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต สถาบ นราชภ ฏ พ.ศ. 2546 ได ออกแบบเป นหล กส ตร ท เน นผลล พธ (Outcome based) ม งพ ฒนาปร ชาสามารถของน กศ กษาคร ให เป นคร ช นว ชาช พท ม ความสามารถในการจ

More information

ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน)

ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน) ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน) เคร องม อการน เทศต ดตามประเม นผลการบร หารจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (TABLET)... คาช แจง 1. เคร องม อการน เทศต ดตามประเม นผลการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ม ว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน ค าน า เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยพ ทธศ กราช 2550 และพระราช กฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด

More information

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ ค าน า ค ม อการบร หารงานว ชาการเป นเอกสารท จ ดข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการบร หารและ ปฏ บ ต งานของกล มงานบร หารว ชาการโรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร โดยแนวทาง การด าเน นงานน

More information