ระบบการบร หารจ ดการด านการลา

Size: px
Start display at page:

Download "ระบบการบร หารจ ดการด านการลา"

Transcription

1 ระบบการบร หารจ ดการด านการลา ระบบบร หารจ ดการด านการลา เป นระบบงานย อยภายใต ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส (Electronic Document Management System : EDMS) เป นระบบท พ ฒนาสาหร บอานวยความสะดวกให บ คลากรสามารถสร างและส งใบลาผ าน Web Application และผ พ จารณาใบลาทาการพ จารณาผ าน Web Application โดยไม ต องเข ยนใบลาด วยกระดาษ บ คลากรสามารถตรวจสอบส ทธ การลาด วยตนเอง ช วยลด ภาระการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท บ คคล โดยไม ต องทาการบ นท กการลาของบ คลากรเข าส ระบบ CU-HR ค ณสมบ ต ของระบบฯ 1. สามารถใช งานผ าน Browser Internet Explorer หร อ Firefox 2. สามารถทาการลาได เฉพาะ การลาป วย ลาก จส วนต ว และ ลาพ กผ อน 3. สามารถส ง แจ งเต อนผ บ งค บบ ญชา/ผ อน ม ต เพ อให ทราบว าม เอกสารรอดาเน นการอย 4. การส งใบลา จาแนกเป น 4.1 การลาท ม จานวนว นลาเพ ยงพอ บ คลากร ดาเน นการสร างใบลาป วย หร อ ลาก จส วนต ว หร อ ลาพ กผ อน และส งใบลาไปย ง ผ บ งค บบ ญชาตามลาด บช นพ จารณา ผลการพ จารณาการลา ท ผ านหร อไม ผ านการอน ม ต จะม การแจ งกล บบ คลากรผ ส งใบลา ผ าน จ ฬาฯ ในกรณ ท ใบลาผ านการอน ม ต ว นลาจะถ กส งเข าส ระบบบร หารงาน บ คคล เพ อต ดส ทธ ว นลาตามประเภทการลา 4.2 การลาท จานวนว นลาไม เพ ยงพอ บ คลากรดาเน นการสร างใบลาป วย หร อ ลาก จส วนต ว หร อ ลาพ กผ อน และส งใบลาไปย ง ข นตอนต อไป และดาเน นการพ มพ ใบลา จากระบบฯ ทาการลงนามในใบลา และนาไปย น ท เจ าหน าท บ คคลของหน วยงานพร อมเอกสารประกอบ(ถ าม ) เจ าหน าท บ คคลของส วน งานดาเน นการด วยว ธ ปฏ บ ต เด ม จนเสร จส นขบวนการ สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 1 / 31

2 5. การยกเล กว นลา บ คลากรดาเน นการเป ดใบลาท ได ร บการอน ม ต ให ลา (ส งเกตจากสถานะใบลาแสดงข อความ "เสร จ สมบ รณ ") เพ อทาการยกเล กว นลาท ต องการ และทาการส งใบยกเล กว นลาไปย งข นตอนต อไปและ ดาเน นการพ มพ ใบยกเล กว นลา จากระบบฯ ทาการลงนามในใบยกเล กว นลาและนาไปย นท เจ าหน าท บ คคลของหน วยงานพร อมเอกสารประกอบ(ถ าม ) เจ าหน าท บ คคลของหน วยงาน ดาเน นการด วยว ธ ปฏ บ ต เด ม จนเสร จส นขบวนการ รายละเอ ยดการใช งานระบบฯ เบ องต น 1. URL ท เข าใช งาน : https://ess.it.chula.ac.th/ 2. ผ ใช งานจะต องม และ User name ของ Mail จ ฬา เท าน น 3. ผ ใช งานจะต องม รห สผ านเข าใช งาน Lotus Notes 4. กรณ ม การเปล ยน รห สผ านของ Lotus Notes โดยผ ใช งานแล ว ให ใช รห สผ านต วล าส ด 5. ผ ใช งานต องทาการตรวจสอบส ทธ การลา ต องม เพ ยงพอ จ งสามารถสร างใบลาผ านระบบฯ ได สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 2 / 31

3 ว ธ การใช ส าหร บบ คลากร บ คลากรท ต องการส งใบลา ทาการ Log in ผ าน URL: https://ess.it.chula.ac.th/ ใส Username และ Password เพ อเข าส ระบบ ซ ง User name และ Password บ คลากรจะได ร บก ต อเม อ บ คลากรม และ User name ของระบบ Mail จ ฬาฯ เร ยบร อยแล วเท าน น Click ระบบ Employee Self Service ร ปท 1 ใส User name และ Password ร ปท 2 Employee Self Service สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 3 / 31

4 ให Click งานบร หารจ ดการด านการลา ร ปท 3 นระบบ ให ทาการ Click ท ช อของหน วยงานท ตนเองส งก ด ร ปท 4 รายช อหน วยงานท ใช งานระบบบร หา สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 4 / 31

5 ในระบบบร หารจ ดการด านการลาน ม ม มมองด เอกสารแสดงอย แถบด านซ ายม อ ร ปท 5 หล กของระบบการจ ดการด านการลา บ คลากรท วไป ม มมองของเอกสารสาหร บบ คลากรท วไป ประกอบด วย - รายงานตามเอกสารร าง - รายงานตามสภานะเอกสาร - รายงานตามประเภทการลา - รายงานตามาหน วยงาน - รายงานตามผ ร องขอ ร ปท 6 หน าจอแสดงม มมองของเอกสาร บ คลากรท วไป สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 5 / 31

6 เอกสารจะถ กจ ดเร ยงลาด บด งน - ตามประเภทเอกสาร (ยกเล ก,ป วย,ก จ,พ กผ อน,อ นๆ) - ตามว นท ลาจร ง ร ปท 7 ม มมอง เอกสารรอดาเน นการ ม มมองท 1 เอกสารรอดาเน นการ เป นม มมองท ไว สาหร บตรวจสอบงานของผ เข าใช งาน - ในกรณ ผ บ งค บบ ญชา จะทราบว าม เอกสาร เพ อรอให พ จารณา - บางคร ง ผ บ งค บบ ญชาเองสร างใบลา และใบลาน นย งไม ถ กส งไปข นตอนต อไป จะแสดงในม มมอง น เช นก น - ในกรณ ของบ คลากรท วไป จะทราบว า ใบลาท ต วเองสร างน น ย งไม ถ กส งไปข นตอนต อไป สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 6 / 31

7 ม มมองท 2 รายงานตามเอกสารร าง ร ปท 8 หน าจอม มมอง รายงานตามเอกสารร าง เป นม มมองท ไว สาหร บตรวจสอบงานของผ เข าใช เป นใบลาท ไม สมบ รณ หร อ ใบลาท ได ทาการสร าง แล วแต ย งไม ได ส งไปย งผ บ งค บบ ญชา สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 7 / 31

8 ม มมองท 3 รายงานตามสถานะเอกสาร ร ปท 9 ม มมอง รายงานตามสถานะเอกสาร ม มมองน จะแสดงสถานะเอกสาร โดยม การจ ดเร ยงตาม ป งบประมาณ ตามเด อน ตามสถานะเอกสร ตามช อบ คลากร และตามประเภทการลา สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 8 / 31

9 ม มมองท 4 ม มมอง ตามประเภทการลา ร ปท 10 ย ต ป ภท เป นม มมองแสดงถ งการลาประเภทต างๆ ของบ คลากร โดยม การจ ดเร ยงตาม ป งบประมาณ ตามด วย ประเภท การลา ตามส งก ด ตามช อบ คลากร สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 9 / 31

10 ม มมองท 5 ม มมอง รายงานตามหน วยงาน ร ปท 11 ย ต หน วยงาน ม มมองน จะแสดงข อม ลตามหน วยงานท ส งก ด โดยม การจ ดเร ยงตามป งบประมาณ ตามด วยช อหน วยงานท ส งก ด ตามด วยเด อน โดย ต วเลขแสดง ถ งต วเลขของลาด บของเด อน และตามด วยช อเด อน เช น 01 : มกราคม ลาด บถ ดไปจ ดเร ยงตามช อบ คลากร สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 10 / 31

11 ม มมองท 6 ม มมอง รายงานตามผ ร องขอ ร ปท 12 ม มมองตามผ ร องขอ ม มมองน จะแสดงรายช อบ คลากร โดยแสดงรายช อบ คลากร เป นลาด บแรก และจ ดเร ยงตามป งบประมาณ ตามด วยเด อน และ ประเภทการลา ต างๆ สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 11 / 31

12 การตรวจสอบส ทธ การลา ก อนท จะทาการสร างใบลา Click ท แถบ ส ทธ การลา ร ปท 13 ต ท ส ทธ การลา เป นข อม ลท อ านจากระบบ CU-ERP ส ทธ จะแสดงตามประเภทของบ คลากร สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 12 / 31

13 ใบลา บ คลากรต องการ สร างใบลา ให Click ใบลา จากน นระบบจะข น Dialog Box เพ อให ป ภท โดยประเภทการลาท แสดงน น ย ป ภท เพศ ตาแหน ง ด งร ป ร ปท 14 หน าจอแสดงประเภทการลา เม อทาการเล อกประเภทการลาแล ว ให บ คลากร Click OK ใบลา ต ป ภท ท ป ร ปท 15 ป ภท ระบบจะสร างเอกสารใบลาให ตามท บ คลากรได เล อก สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 13 / 31

14 ร ปท 16 การบ นท ก ย ย เน องจาก : ให ทาการระบ เหต ผลท ลา (กรณ การลาพ กผ อน ไม ม field เน องจาก สาหร บการระบ เหต ผล) เอกสารอ างอ ง : สามารถระบ เอกสารแนบเข ามาพร อมการลาได โดย Click ท ป ม ต งแต ว นท : ให Click ปฏ ท น ถ าต องการลาช วงบ ายให Click ท ถ งว นท : ให Click ปฏ ท น ถ าต องการลาช วงเช าให Click ท ม กาหนด : ให Click ท เพ อคานวณ จานวนว นท ลา ระหว างลาต ดต อได ท : ให ระบ ข อม ลท ต องการต ดต อ สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 14 / 31

15 ในกรณ ท ต องการด ส ทธ การลา จากหน าจอใบลา ให Click ท ป ม เพ อด Quota การลา ร ปท 17 ส ทธ การลา เม อระบ ข อม ลในใบลาเร ยบร อย จะต องดาเน นการ 2 ข นตอน ค อ 1. ข นตอนการ ย นย นข อม ล 2. ข นตอนการส งเอกสารไปข นต อไป ข นตอนการย นย นข อม ล เม อทากรอกข อม ลในใบลา เร ยบร อย ให ทาการ Click ป ม ร ปท 18 ย นย นข อม ล สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 15 / 31

16 ข นตอนการส งเอกสารไปข นต อไป เม อClickย นย นข อม ล ระบบจะแสดงป ม เพ อให บ คลากรทาการส งใบลา ไปย งผ บ งค บบ ญชา ให ทาการ Click ป ม เพ อส งเอกสารไปข นตอนต อไป ถ าไม ทาการ Click ป มน ใบลาจะไม ถ กส งไปย งผ บ งค บบ ญชา ใบลาจะย งคงอย ท บ คลากร โดย บ คลากร สามารถเห นใบลาท ม มมอง เอกสารรอดาเน นการ ร ปท 19 หน าจอการส งเอกสารไปข นตอนต อไป สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 16 / 31

17 เอกสาร จะถ กส งไปท ผ บ งค บบ ญชา เพ อให ผ บ งค บบ ญชาพ จารณา ต อไป ร ปท 20 หน าจอแสดงเอกสารท ถ กส งไปถ งผ บ งค บบ ญชา ส งพ มพ ใบลา ได ท ป ารของตนเอง โดยการ Double Click ท ใบลา และสามารถ ร ปท 21 หน าจอ สาหร บส งพ มพ ใบลา สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 17 / 31

18 ร ปท 22 ท ส งพ มพ จากระบบ สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 18 / 31

19 ว ธ การใช งาน ส าหร บผ พ จารณา (ผ บ งค บบ ญชา) ผ พ จารณาใบลา จะต องทาการ Log in ผ าน URL: https://ess.it.chula.ac.th/ ใส Username และ Password เพ อเข าส ระบบ ซ ง User name และ Password บ คลากรจะได ร บก ต อเม อผ พ จารณาใบลาม และ User name ของระบบ Mail จ ฬาฯ เร ยบร อยแล วเท าน น Click เข าไปในระบบ Employee Self Service ร ปท 23 ใส User name Password ร ปท 24 Employee Self Service สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 19 / 31

20 ให Click ท งานบร หารจ ดการด านการลา ร ปท 25 Click ท ช อหน วยงานท บ คลากรส งก ด ร ปท 26 ช อหน วยงานท สามารถใช งานระบบ สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 20 / 31

21 เม อผ บ งค บบ ญชาเข าส ระบบฯ สามารถมองเห นใบลาท รอร บการพ จารณา ร ปท 27 า สาหร บใบลาท รอการพ จารณาจากผ บ งค บบ ญชา สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 21 / 31

22 ร ปท 28 หน าจอแสดงม มมองของเอกสาร เอกสารจะถ กจ ดเร ยงลาด บด งน - ตามประเภทเอกสาร (ยกเล ก,ป วย,ก จ,พ กผ อน,อ นๆ) - ตามว นท ลาจร ง สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 22 / 31

23 ร ปท 29 น า จ ดเร ยงข อม ล เอกสารท รอการอน ม ต ผ อน ม ต จะเห นป มท งหมด 4 ป - ป มเล อกท งหมด ม หน าท เล อกเอกสารท งหมด สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 23 / 31

24 ร ปท 30 ท Click ท สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 24 / 31

25 - ป มไม เล อกท งหมด ม หน าท ยกเล กเอกสารท เล อกท งหมด ร ปท 31 ท Click ไม ท สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 25 / 31

26 - ป มอน ม ต ม หน าท อน ม ต เอกสารท เล อก ระบบจะทาการอน ม ต เอกสารท เล อกไว ท นท และเอกสารท อน ม ต จะหายออกจากหน าจอการทางาน เพ อ ส งไปย งข นตอนต อไป ร ปท 32 ท กด ป อน ม ต สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 26 / 31

27 - ป มไม อน ม ต ม หน าท ไม อน ม ต เอกสารท เล อก เอกสารจะถ กหย ดท นท ไม สามารถด งกล บมาใช งานได อ ก และเอกสารจะหายออกจากหน าจอการทางาน เป นเอกสารท ไม ผ านการอน ม ต ร ปท 33 แสดงการ Click ไม อน ม ต เอกสาร สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 27 / 31

28 จานวนแถวของเอกสารต อ1หน า ได กาหนดไว 200 แถว โดยสามารถเล อนลงมาเพ อด เอกสารท เหล อได ร ปท 34 แสดงการเล อนด เอกสาร ในจอภาพเอกสารท รอการอน ม ต สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 28 / 31

29 ดาเน นการด งน ในกรณ ท ผ บ งค บบ ญชา เป ดใบลา เฉพาะ บางรายเพ อพ จารณา เม อ Click ท ใบลาท ต องการแล ว ให 1. Click ท เพ อท จะเข าไปพ จารณาเอกสาร ร ปท 35 การClick สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 29 / 31

30 2. จะปรากฏช องให ผ บ งค บบ ญชาพ จารณา ด งร ป ร ปท 36 ผลการพ จารณาใบลา 3. ผลการพ จารณาประกอบไปด วย - เห นควรอน ม ต ค อ เอกสารใบลาน สามารถท จะส งไปข นตอนต อไปได - ไม เห นควรอน ม ต ค อ เอกสารใบลาน จะหย ดอย แค น ไม สามารถส งไปข นตอนต อไปได - ส งกล บเพ อแก ไข ค อ เอกสารใบลาน อาจจะต องแก ไขอะไรบางอย าง ก จะถ กส งไปให ก บ บ คลากรท ทาการขอลา เพ อท จะแก ไขแล วส งกล บมาใหม 4. ผ บ งค บบ ญชา สามารถตรวจสอบส ทธ การลาของบ คลากรได โดยการ Click ท 5. ผ บ งค บบ ญชา สามารถพ มพ ใบลาของบ คลากรได โดยการ Click ท สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 30 / 31

31 6. เม อผ บ งค บบ ญชาพ จารณาแล วน น ให Click ท ป ม เพ อส งไปให ก บข นตอน ต อไป ค อ ผ พ จารณาลาด บถ ดไป หร อ เพ อส นส ดขบวนการ (ในกรณ ท ผ านการอน ม ต ลาด บ ส ดท าย) ร ปท 37 หน าจอส งเอกสารไปย งผ พ จารณาลาด บถ ดไป 7. สารจะไปถ กส งไปท ผ พ จารณาลาด บถ ดไป ในกรณ ท เป นผ ม อานาจอน ม ต พ จารณา เม อดาเน น กาอน ม ต และส งไปลาด บถ ดไปแล ว ใบลาจะถ กส งไปท ระบบ CU-ERP เพ อบ นท กประว ต การลา ท ระบบ CU-ERP และต ดส ทธ การลาตามประเภทของใบลา สาน กงานจ ดการระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ส งหาคม 2556 หน า 31 / 31

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการเร องร องเร ยน กรมป าไม

ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการเร องร องเร ยน กรมป าไม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการเร องร องเร ยน กรมป าไม สารบ ญ บทท 1 การใช โปรแกรมเบ องต น... 1-1 บทท 2 ว ธ การส งและต ดตามเร องร องเร ยน : ส าหร บประชาชนท วไป... 2-1 2.1 การส งเร องร องเร ยน... 2-1 2.2

More information

บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 1.1 ร จ กระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการจ ดการเอกสาร ข อม ล ทร พยากร

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม. e-office ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าน กงาน กศน.จ งหว ดส ราษฎร ธาน. e-office@nfesurat

ค ม อการใช งานโปรแกรม. e-office ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าน กงาน กศน.จ งหว ดส ราษฎร ธาน. e-office@nfesurat e-office@nfesurat ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส e-office โทรศ พท 077-284998 โทรสาร 077-273112 e-mail : Rhce2005@hotmail.com tel : 0831765583 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดส ราษฎร ธาน http://surat.nfe.go.th/emis

More information

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ภายใต โครงการจ างซ อมระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ของ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร โดย บร ษ ท แมกซ เซฟว งส (ประเทศไทย) จ าก ด ปร บปร ง ณ 4 ก นยายน 2556 สารบ

More information

ระบบสารสนเทศสาน กงานตรวจคนเข าเม อง ระบบแจ งท พ กสาหร บสถานประกอบการ

ระบบสารสนเทศสาน กงานตรวจคนเข าเม อง ระบบแจ งท พ กสาหร บสถานประกอบการ ระบบแจ งท พ กสถานประกอบการ เป นโปรแกรมช วยงานในการจ ดส งเอกสารตรวจคนเข าเม อง(ตม.30) ผ านระบบเคร อข ายอ นเตอร เน ต (Internet) โดยผ ประกอบการสามารถส งข อม ลการแจ งท พ กของต างด าวด วยโปรแกรมด งกล าว ลดเวลาการส

More information

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. ) การประปาส วนภ ม ภาค เวอร ช น.0. จ ดท าโดย บร ษ ท ย บอ นซอย จ าก ด บทน า โครงการระบบจ ดการความเส ยงของการประปาส วนภ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. กล าวนา (Introduction)... 5 1.1 ฟ งก ช นการท างานของระบบ... 5 1.2 แผนผ งเวปไซต (Site Map)... 6 2. เร มต นการใช งานระบบ... 7 2.1 ส วนประกอบของหน าเว บเพจ...

More information

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งานระบบอ นทราเน ต จ ดท าข นเพ อเป นแนวทางในการเข าใช งานระบบส าหร บผ ใช งาน ท วไป

More information

ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑

ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ระบบสารบรรณเอกสารโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ( Ultra Smart Document ) ภายใต ระบบสารสนเทศเพ อการบร

More information

ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ ตโนม ต E-Office สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4

ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ ตโนม ต E-Office สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4 1 ความเป นมาของระบบ ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ ตโนม ต E-Office สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4 ในป จจ บ นน สาน กงานจานวนมากได นาเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาประย กต ใช อย างแพร หลาย เพ อให

More information

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง 1. การเข าส ระบบ การเข าส โปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) สามารถเข าใช โปรแกรมได โดย

More information

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School )

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) สาหร บอาจารย ผ สอน/อาจารย ท ปร กษา(GRADE PROGRAM) ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย อ กษรพ ทยา ค ม อโปรแกรมบร

More information

ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สาน กเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน กล มบร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร โทรศ พท ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๐๖ สารบ ญ หน า เว บท า การใช งาน

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ คร ท กคนท เป นเจ าของเร องโดยตรงเป นผ เสนอผ านระบบ เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

ค ม อการใช งานระบบ E-office (พ นฐาน)

ค ม อการใช งานระบบ E-office (พ นฐาน) เอกสารประกอบการจ ดการเร ยนร (KM) (Knowledge Management) ค ม อการใช งานระบบ E-office (พ นฐาน) (STEP BY STEP) นายพ ลลภ ส วรรณฤกษ น กว ชาการโสตท ศนศ กษา กองบร การการศ กษา (ก าแพงแสน) มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

More information

ค ม อ การรายงานการป องก น และแก ไขป ญหายาเสพต ด (รายว น) สาน กงาน ป.ป.ส. กระทรวงย ต ธรรม

ค ม อ การรายงานการป องก น และแก ไขป ญหายาเสพต ด (รายว น) สาน กงาน ป.ป.ส. กระทรวงย ต ธรรม ค ม อ การรายงานการป องก น และแก ไขป ญหายาเสพต ด (รายว น) สาน กงาน ป.ป.ส. กระทรวงย ต ธรรม สารบ ญ หน า คานา การเข าระบบรายงานการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด (รายว น) ว ธ การเข าส ระบบ 1 การบ นท กข อม ลรายว

More information

การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp

การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp การลงทะเบ ยนผ ค าก บภาคร ฐ ในระบบ e-gp 1.บทน า ผ ค าท จะต ดต อท าธ รกรรมก บหน วยงานภาคร ฐ ต องลงทะเบ ยนในระบบ เพ อช วยให หน วยงานของร ฐ ท ต องการจ ดซ อจ ดจ างทราบข อม ลเก ยวก บผ ค า และลดความซ าซ อนในการป

More information

Car Insurance system

Car Insurance system ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารงานประก นภ ยรถยนต Car Insurance system User manual Vol. 15.0.1 Pf-Software.Net (info@pf-software.net) lineid : pittaya.chumrus หน า 1 สารบ ญ หน าท 1. ข นตอนการท างาน 4 2. เร

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าหร บ ผ ใช งาน (User)

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าหร บ ผ ใช งาน (User) ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าหร บ ผ ใช งาน (User) บร ษ ทเอ กซ เซล ล งค จ าก ด 4269 ถนนส ข มว ท บางนา กร งเทพฯ 10260 โทร. 0-2398-2311 โทรสาร. 0-2398-3318 HomePage. http://www.excelink.co.th

More information

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค ม อแนะน าการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส INFOMA : WebFlow TM บร ษ ทเอ กซ เซล ล งค จ าก ด อาคาร ไอ ทาวเวอร ช น 11 888 ถนนว ภาวด ร งส ต แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทร 0-2554-9700 แฟ กซ 0-2554-9779

More information

ค ม อการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document)

ค ม อการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) ค ม อการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ สารบ ญ การเข าส ระบบ...1 การเปล ยน PASSWORD...3 ส วนประกอบของระบบ...4

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการใช งานระบบร บส งเอกสารและคล ง เก บเอกสาร Eoffice Document enterprise

ค ม อการใช งานระบบร บส งเอกสารและคล ง เก บเอกสาร Eoffice Document enterprise ค ม อการใช งานระบบร บส งเอกสารและคล ง เก บเอกสาร Eoffice Document enterprise สงวนล ขส ทธ บร ษ ท อ ออฟฟ ศออนไลน จาก ด www.e-office.in.th ระบบจ ดเก บเอกสาร ท สามารถเพ มเมน การใช งานสร างฐานข อม ลเอกสารเฉพาะเมน

More information

ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2.

ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2. ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2.2) จ ดท าโดย บร ษ ท แฟลชเว ร ค ท ม คอนซ ลต ง จ าก ด ว

More information

คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ เอกสารเสร มความร ห วข อส มมนาท ๑ คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ ------------------------------------------------------- คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณม ความส าค ญมาก เน องจากป จจ บ นน คอมพ วเตอร เข ามา ม บทบาทในการปฏ

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส e-office สาหร บ Admin /จนท. การส งหน งส อจาก สนง.เขต-โรงเร ยน

ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส e-office สาหร บ Admin /จนท. การส งหน งส อจาก สนง.เขต-โรงเร ยน ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส e-office สาหร บ Admin /จนท. การส งหน งส อจาก สนง.เขต-โรงเร ยน ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เอกสารลาด บท 6/2556

More information

ค ม อการใช งาน. ระบบรายงานผลการตรวจค ดกรองส ขภาพทารกแรกเก ด แบบออนไลน (NNSPLimsPlus) ส าหร บ สถานพยาบาล/หน วยงานสาธารณส ข

ค ม อการใช งาน. ระบบรายงานผลการตรวจค ดกรองส ขภาพทารกแรกเก ด แบบออนไลน (NNSPLimsPlus) ส าหร บ สถานพยาบาล/หน วยงานสาธารณส ข ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการตรวจค ดกรองส ขภาพทารกแรกเก ด แบบออนไลน (NNSPLimsPlus) ส าหร บ สถานพยาบาล/หน วยงานสาธารณส ข โดย ศ นย ปฏ บ ต การการตรวจค ดกรองส ขภาพทารกแรกเก ด กรมว ทยาศาสตร การแพทย กระทรวงสาธารณส

More information