บทท 4 การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM. 1. การวางแผนทร พยากรบ คคล

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 4 การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM. 1. การวางแผนทร พยากรบ คคล"

Transcription

1 บทท 4 การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM. 1. การวางแผนทร พยากรบ คคล ม การวางแผนทร พยากรบ คคลสอดคล องก บพ นธก จ แผนย ทธศาสตร โครงสร างองค กร และทร พยากรของโรงพยาบาล (1) ม นโยบายด านทร พยากรบ คคลซ งได ร บการร บรองจากองค กรบร หารส งส ด (HUM. 1.1) อ ตราก าล งของโรงพยาบาล เป นอ ตราก าล งท ได ร บการจ ดสรรจากกรมส ขภาพจ ต เพ อให สอดคล องก บพ นธก จ โครงสร างองค กร และทร พยากรของโรงพยาบาล โดยม อ ตราก าล งท งส น 376 คน จ าแนกออกเป น (อ ตราก าล ง ณ ว นท 12 พฤษภาคม 2551) 1. กล มภาระก จหล ก ประกอบด วย 1.1 แพทย 14 คน 1.2 ท นตแพทย 2 คน 1.3 เภส ชกร 5 คน 1.4 พยาบาลว ชาช พ 95 คน 1.5 พยาบาลเทคน ค 22 คน 1.6 เจ าหน าท พยาบาล 2 คน 1.7 น กจ ตว ทยา 3 คน 1.8 น กส งคมสงเคราะห 4 คน 1.9 น กอาช วบ าบ ด / เจ าหน าท อาช วบ าบ ด 5 คน 1.10 ผ ช วยท นตแพทย 2 คน 1.11 เจ าหน าท เวชสถ ต 2 คน 1.12 น กเทคน คการแพทย 1 คน 1.13 อ น ๆ 9 คน 1.14 ล กจ างประจ า 46 คน 1.15 ล กจ างช วคราว 52 คน 1.16 พน กงานราชการ 5 คน รวม 269 คน 2. ฝ ายสน บสน น ประกอบด วย 2.1 เจ าหน าท บร หารท วไป 3 คน 2.2 เจ าพน กงานธ รการ 4 คน 2.3 เจ าพน กงาน / น กว ชาการการเง นและบ ญช 5 คน 2.4 เจ าพน กงานพ สด 2 คน

2 2.5 อ นๆ 9 คน 2.6 ล กจ างประจ า 39 คน 2.7 พน กงานราชการ 4 คน 2.8 ล กจ างช วคราว 41 คน รวม 107 คน (2) ม ผ บร หารระด บส งร บผ ดชอบการบร หารทร พยากรบ คคลในด านการวางแผน การ ด าเน นงานและการประเม นผล (HUM.1.2) โรงพยาบาลม คณะกรรมการบร หารและพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development หร อ HRD) เป นผ ก าหนดท ศทางการวางแผนการด าเน นงาน และการประเม นผลโดยวางแผนการ ด าเน นงานให สอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จ และเข มม งของโรงพยาบาล และม กล มงานทร พยากร มน ษย (Human Resource หร อ HR) เป นผ เช อมโยงแผนในการด าเน นงานและการประเม นผล (3) ม การจ ดท าแผนทร พยากรบ คคลเป นลายล กษณ อ กษร (HUM. 1.3) จากการก าหนดนโยบายของคณะกรรมการบร หารและพ ฒนาบ คลากรได ก าหนดอ ตราก าล งของ บ คลากรในป จจ บ น และแผน 5 ป ม อ ตราก าล งเท าเด ม ม แผนการจ ดสรรอ ตราก าล งให หน วยบร การผ ป วย ตามภาระงานท ก าหนด ได แก งาน บร การผ ป วยใน งานบร การผ ป วยนอก ส าหร บหน วยงานอ น ๆ ม แผนการว เคราะห ภาระงานในเด อน ก มภาพ นธ 2551 ซ งผลการด าเน นงานพบว า 21 หน วย งานอ ตราก าล งสมด ลก บภาระงาน 3 หน วยงาน อ ตราก าล งมากกว าภาระงานอ ก 2 หน วยงาน ขออ ตราก าล งสน บสน น ซ งคณะกรรมการบร หาร ทร พยากรจะพ จารณาจ ดสรรตามความเหมาะสมต อไป (4) ม การก าหนดค ณสมบ ต และความร ความสามารถเฉพาะต าแหน ง (HUM.1.4) ท กหน วยงานม การก าหนดค ณสมบ ต และความร ความสามารถเฉพาะต าแหน ง เช น ต าแหน งห วหน ากล มการพยาบาล ผ ช วยห วหน ากล มการพยาบาล ผ ตรวจการ ห วหน าต กผ แทน ฝ ายบร หาร เป นต น HUM. 2 การสรรหา ค ดเล อก บรรจ ม กระบวนการสรรหา และค ดเล อกเพ อให ได เจ าหน าท ท ม ค ณสมบ ต ตามท ก าหนดไว (1) ม ว ธ การปฏ บ ต ในการสรรหาและค ดเล อกเจ าหน าท (HUM. 2.1) ม การก าหนดเกณฑ การสรรหาตามระเบ ยบราชการของ ก.พ. และของโรงพยาบาลจ ตเวชขอนแก นราช นคร นทร ม การตรวจสอบประว ต และค ณสมบ ต โดยงานบร หารบ คลากร นอกจากน ม การตรวจ ส ขภาพ และทดสอบทางจ ตว ทยา เพ อพ จารณาว าม โรค หร ออย ในกล มเส ยงท จะเป นอ ปสรรคต อการ ปฏ บ ต งานหร อไม หากพบว าอย ในกล มเส ยงด งกล าวก ค ดออก ภายหล งสอบผ านตามเกณฑ การ ค ดเล อกแล วจะให ทดลองปฏ บ ต งาน 6 เด อน และท าการประเม นผลเพ อจ างต อหร อย ต การจ าง (2) ม การจ ดท าหน งส อส ญญาจ างเป นลายล กษณ อ กษร (HUM. 2.2)

3 ส ญญาจ างม การก าหนดเง อนไขและระยะเวลาจ างช ดเจนเป นลายล กษณ อ กษร และ ส อให เจ าหน าท ได ร บทราบบทบาทหน าท ร บผ ดชอบของตนท ส มพ นธ ก บเป าหมายขององค กร (3) ม การจ ดท าทะเบ ยนประว ต เจ าหน าท (HUM. 2.3) ม การจ ดท าทะเบ ยนประว ต เจ าหน าท ท กราย โดยม ข อม ลท จ าเป น ครบถ วน ม ระบบ การร กษาความล บของข อม ลเจ าหน าท โดยผ ม ส ทธ เข าถ งข อม ลของเจ าหน าท ได แก ห วหน างาน บร หารบ คลากร หร อผ ท ได ร บมอบหมาย การขอด ข อม ลส วนบ คคล ด าเน นการโดยเข ยนขออน ญาต ตามแบบฟอร มท ก าหนด (หากเจ าต วไม สามารถมาด วยตนเอง ต องกรอกแบบฟอร มขออน ญาตแล ว บ คคลอ นด าเน นการแทนได ) นอกจากน โรงพยาบาลย งตระหน กถ งความส าค ญในการสรรหาบ คลากร เพ อ ทดแทนบ คลากรท ลาออก เกษ ยณอาย ราชการ โดยม การก าหนดค ณสมบ ต ท เหมาะสมของบ คคล ท มาทดแทนคนเด ม รวมถ งการก าหนดต วบ คคลท ม ค ณสมบ ต ตามท ก าหนดไว อย างช ดเจนโดยจ ดท า เป นแผน 5 ป GEN. 3 การจ ดการทร พยากรบ คคล ม การจ ดการทร พยากรบ คลเพ อให บร การผ ป วยได ตามพ นธก จท ก าหนดไว อย างม ค ณภาพ และประส ทธ ภาพ (1) การจ ดก าล งคน (GEN. 3.1) ม เจ าหน าท เพ ยงพอ และเหมาะสมก บพ นธก จของหน วยงานท งในด านปร มาณและ ค ณภาพ (GEN ) (1.1) ม การว เคราะห การจ ดอ ตราก าล ง เพ อให บร การพยาบาลผ ป วยนอกและผ ป วยใน โดยใช ส ตรการว เคราะห อ ตราก าล งของกรมส ขภาพจ ต (2543) ด งน บร การพยาบาลผ ป วยนอก จ านวนผ ป วยเฉล ย 30 นาท จ านวนบ คลา กร= + 10% (7ช.ม. 60 นาท ) บร การพยาบาลผ ป วยใน จ านวนบ คลา กร= จ านวนผ ป วยใน 3 ช วโมง + 25% 7 ช วโมง ( เวลาท างานใน1ว น ) ผลการว เคราะห อ ตราก าล งด งกล าว สามารถสน บสน นอ ตราก าล งในการบร การ พยาบาลท งผ ป วยนอกและผ ป วยในได ตามก าหนด

4 (1.2) ม กลไกเพ อต ดตามและประเม นผลความพอเพ ยงของเจ าหน าท เปร ยบเท ยบก บ ปร มาณงานอย างเป นระบบ โดยเม อจ ดอ ตราก าล งตามก าหนดด งกล าวข างต น ม การต ดตาม ประเม นผลว าม อ ตราก าล งพอเพ ยงหร อไม โดยใช ส ตรการทวนสอบอ ตราก าล งท ข นปฏ บ ต งานจร งใน แต ละว น ใช เกณฑ แบบรวบรวมปร มาณภาระงานในหอผ ป วยตามเอกสารต วช ว ดค ณภาพการพยาบาล ในโรงพยาบาล ส าน กการพยาบาล กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข (2547) ซ งม ส ตรในการ ค านวณจ านวนช วโมงการพยาบาลต อ 1 ว นผ ป วยนอน (Nursing Care of Hour Patient Per Day หร อ HPPD) ด งน จ านวนบ คลากรในแต ละว น(ไม รวม HN) HPPD = 7 จ านวนผ ป วยใน1ว น จากผลการประเม น ในเด อนม นาคม 2551 พบว าต กผ ป วยในท ได จ านวนช วโมงการ พยาบาลผ ป วยต อ 1 คน ผ านเกณฑ 3 ช วโมง ได แก ต กเฟ องฟ า ชงโค ศร ตร ง พ เศษ (3.06, 3.15, 4.07, 9.03 ตามล าด บ) ม เพ ยงต กฝ ายค าท ไม ผ านเกณฑ ค อ 2.84 ได ด าเน นการแก ไขโดยจ ดสรร อ ตราก าล งเสร มในเด อนพฤษภาคม 2551 ส าหร บต กพ เศษอ ตราก าล งท เก นเกณฑ เน องจากเป น มาตรฐานข นต าของการข นปฏ บ ต งานเวรบ าย ด ก และว นหย ดราชการ ถ งแม ม ผ ป วยน อยกว าก าหนดก ตาม ในกรณ ท ม อ ตราก าล ง ลาป วย ลาก จ ลาพ กผ อนฉ กเฉ น ในตารางเวรจะม เวร อ ตราก าล งส ารอง (กาเคร องหมายดอกจ นทร ในตารางเวร) ท กต กผ ป วยสามารถตามอ ตราก าล ง ส ารองข นมาปฏ บ ต งานทดแทนได (1.3) ม มาตรการแก ไขกรณ ก าล งคนไม เพ ยงพออย างไร 1. ม การจ ดเวรล วงหน า เพ อป องก นก าล งคนไม เพ ยงพอ 2. ม ระเบ ยบปฏ บ ต ค ม อการปฏ บ ต งาน เพ อให สามารถปฏ บ ต งานทดแทนก นได 3. ม ตารางเวรจ ดอ ตราก าล งส ารองท กว น (กาเคร องหมายดอกจ นทร ในตารางเวร) 4. ให เจ าหน าท แจ งล วงหน าให ทราบในกรณ ท ไม สามารถข นปฏ บ ต งานได เพ อการ เตร ยมบ คลากรข นปฏ บ ต งานทดแทนได 5. ในกรณ ม ป ญหาในการปฏ บ ต งานเก ยวก บอ ตราก าล ง และด าเน นการเบ องต น แล วย งม ป ญหา สามารถขอค าปร กษาเพ อพ จารณาก าล งคนทดแทนได ก บผ ช วย ห วหน ากล มการพยาบาลด านบร หาร (2) ม การประเม นผลการปฏ บ ต งานอย างสม าเสมอ (HUM. 3.6, GEN.3.2) ม การประเม นผลการปฏ บ ต งาน โดยด จากต วช ว ดการท างานของแต ละหน วยงาน การ ท างานสนองนโยบายของกรมส ขภาพจ ต ตามข อตกลงในการปฏ บ ต งานในแต ละป พ จารณาจาก ประส ทธ ภาพ ค ณภาพ ค าร องเร ยนของผ ร บบร การ การม ส วนร วมในก จกรรมท ส าค ญต างๆ ของ

5 โรงพยาบาล จ านวนว นลาต าง ๆ (ยกเว นว นลาพ กผ อน ลาคลอด) ในกรณ ท บ คลากรม ผลการ ปฏ บ ต งานอย ในเกณฑ ด เย ยม 1. กรณ เป นข าราชการและล กจ างประจ า จะได ร บการพ จารณาความด ความชอบ ให ได ร บ การเล อนข นเง นเด อน 2 ข น โดยม การพ จารณาป ละ 2 คร งในเด อนม นาคมและเด อนก นยายนของท ก ป 2. ส าหร บพน กงานราชการได ร บการประเม นผลการปฏ บ ต งานป ละ 1 คร ง ในเด อนต ลาคม 3. กรณ เป นล กจ างช วคราวจะได ร บการพ จารณาเป นเง นรางว ลป ละคร ง ภายใต โครงการ คน ด ศร องค กร พร อมมอบใบประกาศเก ยรต ค ณ ท งน บ คลากรท ม ผลงานเด นเป นประโยชน ต อโรงพยาบาลจะได ร บการเสนอช อ เพ อ พ จารณาค ดเล อกเป นข าราชการและล กจ างประจ าด เด นของกรมส ขภาพจ ตต อไป ซ งช วยส งเสร มขว ญ และก าล งใจในการปฏ บ ต งานของบ คลากร (3) ม มาตรการตรวจสอบ ควบค ม ก าก บด แลเจ าหน าท ท ม ค ณสมบ ต ไม ครบ เช น น กศ กษา ฝ กงาน หร อผ ปฏ บ ต ภายใต การก าก บด แลอย างไร เจ าหน าท ท กคนม หน าท ในการให การพยาบาลผ ป วย ม การตรวจสอบค ณสมบ ต จากว ฒ การศ กษา ประสบการณ การท างานโดยคณะกรรมการบร หารกล มการพยาบาล เพ อให ม นใจว าม ผ ม ค ณสมบ ต ตามเกณฑ ท ก าหนดในการพยาบาลผ ป วย ในกรณ ท เป นเจ าหน าท ใหม จะม ระบบการ ปฐมน เทศ และสอนงานจนกระท งม นใจว าม ความสามารถในการด แลผ ป วยได แต ก ปฏ บ ต งานภายใต การด แลของพ เล ยง ซ งเป นพยาบาลในแต ละเวร ส าหร บน กศ กษาฝ กงานก เช นก น จะม พยาบาลพ เล ยง ซ งเป นพยาบาลประจ าแต ละต กน น ๆ คอยสอนงาน ก าก บ ควบค มด แลน กศ กษาในการให การ พยาบาลผ ป วย หากม ป ญหาในการปฏ บ ต งานสามารถปร กษาพยาบาลห วหน าต ก ห วหน าเวรได ตลอดเวลา หมายเหต นอกจากการประเม นภาระงานของบ คลากรทางการพยาบาลแล ว โรงพยาบาลย งม แผนการประเม นภาระงานของเจ าหน าท ท กหน วยงานด วย โดยจะท าการประเม น ภาระงานในเด อนก มภาพ นธ 2551 ท งน เพ อน ามาวางแผนจ ดอ ตราก าล งให เพ ยงพอท งองค กร HUM. 3 การพ ฒนาทร พยากรบ คคล ม การเตร ยมความพร อมการเพ มพ นความร และท กษะเพ อให เจ าหน าท สามารถปฏ บ ต หน าท ได อย างม ค ณภาพ (1) ม การประเม นความต องการและก าหนดเน อหาในการพ ฒนาทร พยากรบ คคล (HUM.3.1) ในการก าหนดเน อหาในการพ ฒนาทร พยากรบ คคลม ท มาหลายช องทาง ด งน (1.1) จากนโยบายของกรมส ขภาพจ ต และจากว ส ยท ศน พ นธก จ และเข มม งของ โรงพยาบาลท งระยะส นและระยะยาว

6 (1.2) จากการประเม นผลการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ท งจาก Core competency และ Technical competency (1.3) ป ญหา อ ปสรรคในการด าเน นงาน (1.4) ความต องการในการพ ฒนาตนเองของบ คลากร ตลอดจนจากผลการศ กษาว จ ย ในการปฏ บ ต งาน เม อได ประเม นผลจาก 4 ข อด งกล าวข างต นจะม การจ ดล าด บในการพ ฒนาบ คลากร เช น 1. พ ฒนาบ คลากรตามเข มม งของโรงพยาบาล ซ งเน นการร กษาพยาบาลผ ป วยโรคจ ต เภท และผ ป วยท ม ความค ดฆ าต วตายท ได มาตรฐาน 2. การฟ นฟ ท กษะ CPR 3. การพ ฒนาความร เพ อป ด Gap ของ Core competency ของกรมส ขภาพจ ต 4. การอบรมบ คลากรเพ อแก ป ญหาระบบบ าบ ดน าเส ยของโรงพยาบาล (2) ม การจ ดท าแผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลในระด บโรงพยาบาล และระด บหน วยงาน (HUM. 3.2) ด งน (2.1) ข าราชการ ล กจ าง หร อพน กงานราชการท มาปฏ บ ต งานใหม จะม แผนการ ปฐมน เทศของโรงพยาบาล โดยให ทราบเร องกฎระเบ ยบต างๆ ของโรงพยาบาล การด าเน นงานใน ระบบค ณภาพ หน วยงานต างๆ ของโรงพยาบาล การประสานงาน การขอค าปร กษาและความช วยเหล อ และสว สด การของโรงพยาบาล หล งจากน นจะส งต อบ คลากรให หน วยงานท ต องไปปฏ บ ต งาน สอนงาน ตามแผนการสอนงานของหน วยงาน (2.2) ม แผนการส งเจ าหน าท ไปร บการศ กษาต อเน องในหล กส ตรต างๆ เช น หล กส ตร การพยาบาลเฉพาะทาง 4 เด อน (การพยาบาลส ขภาพจ ตและจ ตเวช การพยาบาลจ ตเวชเด กและว ยร น) และการศ กษาต อเน องในระด บปร ญญาตร ปร ญญาโท เป นต น (2.3) ม แผนการฝ กอบรมภายในเป นแผนล วงหน า 1 ป ซ งบรรจ ไว ในแผนการปฏ บ ต งาน ของโรงพยาบาล (3) เจ าหน าท ใหม ท กคนได ร บการเตร ยมความพร อมก อนเข าประจ าการ (HUM. 3.3) เจ าหน าท ใหม ท กคนได ร บการปฐมน เทศจากกล มงานทร พยากรมน ษย ด งกล าวข างต น และส งต อให หน วยงานท เจ าหน าท ท ต องไปปฏ บ ต งานสอนงาน ตลอดจนแนะน าต วให ทราบถ ง สถานท ต งของหน วยงานต างๆ และห วหน าฝ าย / กล มงาน ของโรงพยาบาลเพ อสะดวกในการต ดต อ ประสานงาน นอกจากน พ เล ยง หร อห วหน างาน ในหน วยงานน นๆ เป นท ปร กษาส าหร บเจ าหน าท ใหม หากม ป ญหา อ ปสรรคในการท างาน

7 (4) ม ก จกรรมเพ มพ นความร และท กษะส าหร บเจ าหน าท ระหว างประจ าการอย างสม าเสมอ (HUM.3.4) ม ร ปแบบการเพ มพ นความร และท กษะแก เจ าหน าท หลายร ปแบบ เช น การสอนงาน (Coaching) การเสนอบทความทางว ชาการ การประช ม อบรม เช น (4.1) เช ญว ทยากรจากโรงพยาบาลศร นคร นทร และโรงพยาบาลศ นย ขอนแก น อบรม CPR แก บ คลากรทางการพยาบาล (4.2) การอบรมบ คลากรของโรงพยาบาลให ม ความร ในการด แลผ ป วยโรคจ ตเภท และผ ท เส ยงต อการฆ าต วตายตามเข มม งการพ ฒนาค ณภาพของโรงพยาบาล โดยว ทยากรค อ จ ตแพทย และพยาบาลจ ตเวชของโรงพยาบาลจ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร (4.3) การประช ม อบรมการพ ฒนาค ณภาพ เช นการอบรมการพ ฒนาองค กร (Organization Development) การส อสารเช อมโยงการปฏ บ ต งานในระบบค ณภาพ การประช ม เช งปฏ บ ต การ การพ ฒนาค ณภาพงานสน บสน นบร การ โครงการประช มเช งปฏ บ ต การ การบร หาร ความเส ยง การประช มเช งปฏ บ ต การการพ ฒนาค ณภาพอย างต อเน อง (CQI) เป นต น (4.4) นอกจากน โรงพยาบาลย งม การพ ฒนาบ คลากรในป งบประมาณ 2551 (ต ลาคม ม นาคม 2551) โดยม การพ ฒนาบ คลากรภายในองค กร 18 คร ง จ านวน 1,045 ราย และ ภายนอกองค กร 139 คร ง จ านวน 283 ราย ต วอย างของการอบรม ท สอดคล องก บว ส ยท ศน และเข มม ง ของโรงพยาบาล ด งน 1. การอบรม/ประช ม/ส มมนา ภายในองค กร ได แก 1.1 การควบค มและป องก นการต ดเช อในโรงพยาบาลจ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร 1.2 การพ ฒนาการบร หารจ ดการความร เร อง ท กษะการเป น Facilitator และ Note-taker 1.3 การพ ฒนาองค กร การสร างขว ญและก าล งใจบ คลากรเพ อพ ฒนาค ณภาพ โรงพยาบาล (ร บรอง HA บ นไดข น 3) 1.4 การก ช พผ ป วยว กฤตส าหร บบ คลากรทางการพยาบาล 1.5 การอบรมส ขาภ บาลอาหารส าหร บบ คลากรและผ ประกอบการอาหารใน โรงพยาบาลจ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร 1.6 แนวทางการช วยเหล อบ คคลด านว กฤตส ขภาพจ ต 1.7 การประเม นผลการด าเน นงานด านการให ค าปร กษา 1.8 การพ นฟ เทคน คการให ค าปร กษาป ญหาทางโทรศ พท 1.9 การพ ฒนาค ณภาพ การให การด แลช วยเหล อผ ประสบป ญหาแอลกอฮอล 1.10 การพ ฒนาสมรรถนะบ คลากรตาม Core Competucy กรมส ขภาพจ ต 1.11 การพ ฒนาองค ความร ทางการพยาบาล

8 1.12 การพ ฒนาศ กภาพทางการพยาบาลจ ตเวช 1.13 การด แลระบบบ าบ ดน าเส ย 1.14 ช มชนน กปฏ บ ต (Cops) ภายในหน วยงานและระหว างหน วยงาน 2. การอบรม/ประช ม/ส มมนา ภายนอกองค กร เช น 2.1 การประเม นผลและต ดตามอาการไม พ งประสงค จากการใช ยา 2.2 การศ กษาต นท นต อหน วย ตามกล มโรคร วมผ ป วย ในทางจ ตเวชของสถาน พยาบาล กรมส ขภาพจ ต 2.3 การพ ฒนางาน เภส ชกรกรมส ขภาพจ ต 2.4 การประช มว ชาการสมาคมท นตแพทย แห งประเทศไทย 2.5 การประช มว ชาการประจ าป สมาคมน กจ ตว ทยา 2.6 การพ ฒนาระบบข อม ล ผ ป วยโรคจ ตเวชเพ อลดอ ตราการเจ บป วยจาก ป ญหาส ขภาพจ ตและจ ตเวช 2.7 เทคโนโลย สน บสน นศ กยภาพผ ม ป ญหาส ขภาพจ ตและเคร อข าย 2.8 การพ ฒนาเคร องม อการประเม นสมรรถนะทางเทคน ค 2.9 การด าเน นงานตามระบบบร หารค ณภาพโรงพยาบาล (HA) และแลกเปล ยนเร ยนร 2.10 เทคน คการจ ดท าเคร องม อการประเม นสมรรถนะทางเทคน ค 2.11 การเภส ชกรรมคล น ก :Advanced Pharmacotherapeutics 2.12 ระบบบ าบ ดน าเส ยแบบคลองวนเว ยน 2.13 ประช มว ชาการ The 2 nd Novartis Neuro Science Forum 2.14 ระบบ DRG Version 4 และอ ตราฐาน (Base rate) 2.15 ประช มว ชาการ ชมรม จ ตแพทย เด กและว ยร นแห งประเทศไทย 2.16 การค ดว เคราะห อย างสร างสรรค 2.17 การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลส ขภาพจ ตและจ ตเวช 2.18 อบรมผ ปฏ บ ต การในห องแยกโรคผ ป วยแพร เช อทางอากาศ 2.19 การพ ฒนาค ณภาพบร การการพยาบาลจ ตเวช 2.20 เทคน คการส อสารส ความเป นเล ศ 2.21 HA National Forum คร งท 9 : องค กรท ม ช ว ต (Living Organization) 2.22 การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลควบค มการต ดเช อ 2.23 การจ ดการพฤต กรรมองค กรทางเภส ชกรรม 2.24 การฟ นฟ ความร การประเม นค ณภาพการตรวจว เคราะห ด าน ช นส ตรสาธารณส ข 2.25 ดนตร บ าบ ดในเด กออท สต ก

9 2.26 การเร ยนร ท จะค ด สร างผลส มฤทธ ในการท างาน 2.27 การสร างคล งความร การพ ฒนาค ณภาพ 2.28 การสร างเสร มส ขภาพในเคร อข ายจ ตเวชตามหล กค ณธรรมและจร ยธรรม 2.29 การด แลระบบป องก นช วยเหล อผ ม ภาวะซ มเศร าและผ ท เส ยงต อการฆ าต วตาย (5) ม การประเม นแผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล (HUM.3.5, GEN.4.5) ม การประเม นกระบวนการจ ดอบรมโดยใช แบบประเม นโครงการอบรม การประเม น จากแบบบ นท กการเร ยนร (F-HR-005) ประเม นผลจากผลการด าเน นงานท เก ดจาการเปล ยนแปลงในทาง ท พ ฒนาข นจากการปฏ บ ต งานจร ง และผลกระทบท เก ดจากการให บร การผ ป วย ซ งช วยให การปฏ บ ต งาน ได ตามเป าหมายและต วช ว ด หากพบว าผลการพ ฒนาบ คลากรในเร องใดย งคงเป นป ญหาในการปฏ บ ต งาน จะปร บปร งแผนพ ฒนาบ คลากรเพ มเต มนอกแผนการพ ฒนาท วางแผนไว เช น 1. การประช มเช งปฏ บ ต การการพ ฒนาค ณภาพการด าเน นงานในหน วยงานสน บสน นเพ อเตร ยม ความพร อมส การร บรอง HA บ นไดข นท 2 (10-11 พ.ย. 2550) 2. การประช มเตร ยมความพร อมเพ อการร บรอง HA บ นไดข นท 2 (2 7 ม.ค. 2551) 3. การประช มเพ อแก ไขป ญหาบ อบ าบ ดน าเส ย 4. การพ ฒนาองค กร การเสร มสร างขว ญและก าล งใจในบ คลากรเพ อการพ ฒนาค ณภาพโรงพยาบาล (ร บรอง HA บ นไดข นท 3) ( ม นาคม 2551) 5. การบร หารความเส ยงของโรงพยาบาล (พฤษภาคม 2551) 6. การพ ฒนาศ กยภาพทางการพยาบาลจ ตเวช นอกจากน ย งม การประเม นแผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลตามเคร องช ว ดด งน บ คลากรได ร บการพ ฒนาสมรรถนะ เป าหมายไม น อย ผลการปฏ บ ต งาน ตามแผนพ ฒนาบ คลากรอย างน อย กว าร อยละ 90 ร อยละ ว น / คน/ ป (ต.ค. 50- ม.ค. 51) นอกจากการประเม นผลตามเคร องช ว ดด งกล าวข างต น ม การประเม นผลโดยศ กษาจากเคร องช ว ด ท ส าค ญของโรงพยาบาลว าบรรล ผลตามเป าหมายหร อไม หากพบว าต วใดไม ได ตามเป าหมายและผลการ ว เคราะห หาสาเหต (Root Cause Analysis) พบว าเป นป ญหาท เก ดจากขาดความร และท กษะในการ ปฏ บ ต งาน หน วยงานท ร บผ ดชอบในเร องน น ๆ สามารถท าแผนพ ฒนาบ คลากรในหน วยงานเพ อแก ไข ป ญหาได ท นท แต ป ญหาท เก ดข น จากการขาดความร และท กษะท เก ดข นในหลายหน วยงาน กล มงานทร พยากรมน ษย จะเป นหน วยงานท ร บผ ดชอบช วยด าเน นการในเร องน HUM.5 การตอบสนองความต องการของเจ าหน าท ม การตอบสนองความต องการของเจ าหน าท ในด านการบร การและพ ฒนาทร พยากรบ คคล อย างสอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จ และปร ชญาของโรงพยาบาล

10 (1.) การประเม นความพ งพอใจของเจ าหน าท ด าเน นการในร ปแบบของการส ารวจความส ข ของบ คลากรป ละ 1 คร ง ผลการส ารวจพบว าบ คลากรม ความส ขอย ในเกณฑ ปกต ร อยละ 86.9 (เกณฑ 80%) นอกจากน โรงพยาบาลย งม การด าเน นงานหลายอย างเพ อส งเสร ม สน บสน นขว ญและก าล งใจ ของเจ าหน าท เพ อให สามารถด าเน นงานได สอดคล องก บว ส ยท ศน พ นธก จ เช น (1.1) การพ จารณาความค ด ความชอบ (1.2) การพ จารณาเล อนระด บเพ อความก าวหน าในระด บท ส งข น (1.3) การศ กษาต อเพ อความก าวหน า (1.4) การขอเคร องราชอ สร ยาภรณ (1.5) การเสนอช อบ คลากรท ม ผลงานเป นท ประจ กษ เข าประกวดเป นข าราชการด เด นใน ระด บกรมส ขภาพจ ต และกระทรวงต อไป (1.6) การประกาศเก ยรต ค ณในการท าความด เช นการเก บทร พย ส นของผ ร บบร การได (1.7) สว สด การของบ คลากร โดยม คณะกรรมการด แลสว สด การ ด านบ านพ ก การเจ บป วย การแต งงานของเจ าหน าท กรณ เจ าหน าท หร อญาต สายตรง หร อค สมรสถ งแก กรรม เจ าหน าท ถ กท าร าย จะม สว สด การในเร องน แก เจ าหน าท ท กระด บ (1.8) สว สด การให เจ าหน าท ตรวจส ขภาพท กป ส าหร บผลการด าเน นงาน ม ด งน โรงพยาบาลม นโยบายให บ คลากรโรงพยาบาลท กคนได ร บการตรวจส ขภาพประจ าป ๆ ละ 1 คร ง เพ อให บ คลากรม ความพร อมในการปฏ บ ต งาน เฝ าระว งป ญหาส ขภาพท อาจเก ดข น และได ร บค าแนะน าและการบ าบ ดร กษาต งแต ระยะเร มแรก ผลการด าเน นงานในป พ.ศ ม ด งน 1. จ านวนบ คลากรท งหมด 369 คน 2. จ านวนบ คลากรท ได ร บการตรวจ 298 คน (ค ดเป นร อยละ 80.76) 3. จ านวนผ ท ผลการตรวจปกต 143 คน 4. จ านวนผ ท พบผลการตรวจผ ดปกต 155 คน (ค ดเป นร อยละ ของผ ท ตรวจ) 4.1 จ านวนผ ท พบความผ ดปกต ท แพทย น ดต ดตาม 100 คน 4.2 จ านวนผ ท พบความผ ดปกต ท ได ร บค าแนะน าการปร บพฤต กรรม 56 คน ส าหร บในป งบประมาณ 2551 โรงพยาบาลจ ดให ม การตรวจส ขภาพประจ า ป แก บ คลากรท กคนต งแต เด อน เมษายน พฤษภาคม 2551 นอกจากน เพ อเป นการส งเสร มให บ คลากรม ส ขภาพท พร อมในการปฏ บ ต งาน โรงพยาบาลจ ดให ม การว งเพ อทดสอบสมรรถนะของบ คลากรท กคนป ละ 2 คร ง ภายหล งการว งทดสอบ จะให บ คลากรท กคนจดเวลาท ว งไว ไปตรวจสอบก บอาย และระยะเวลาท ว งอย ในเกณฑ ปกต หร อไม ซ งบ คลากรแต ละคนจะได พ ฒนาตนเองให ม สมรรถนะให ได ตามเกณฑ

11 (1.9) เพ อเป นขว ญและก าล งใจแก บ คลากรท กคน แม ถ งว นเกษ ยณอาย ราชการ โรงพยาบาล จะจ ดงานเล ยงเพ อแสดงม ท ตาจ ต ร าล กถ งค ณงานความด ตอบแทนค ณ ปการท บ คลากรเหล าน นช วยก น ปฏ บ ต งานพ ฒนาโรงพยาบาลด วยด ตลอดมา โดยม บ คลากรในโรงพยาบาลเข าร วมพ ธ และมอบของ ท ระล กแก เหล าบ คลากรท เกษ ยณอาย ราชการ (2) การตอบสนองต อความต องการของเจ าหน าท อย างเหมาะสม โดยจ ดให ม ช องทางในการ ร องเร ยนของเจ าหน าท ในกรณ ม ป ญหาในเร องส ทธ ประโยชน ท พ งได ร บ โดยสามารถใส กล องแสดง ความค ดเห นของผ ร บบร การท ม อย หลายจ ดในโรงพยาบาลและร องเร ยนท กล มงานทร พยากรมน ษย ๆ จะด าเน นการประสานงานให เพ อตอบสนองความต องการอย างเหมาะสม

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร 1. ล กษณะองค กร รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร ก. ล กษณะพ นฐานของส วนราชการ พ นธก จหล กของกรมส ขภาพจ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย โดย กล มว จ ยและพ ฒนาทางสาธารณส ข ส าน กงานพ ฒนาระบบสาธารณส ข ส าน กอนาม ย รายงานผลการด าเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ๒๕๕๕ ค าน า ระบบพน กงานราชการ (Government Employee System) เป นการจ างงานระบบ ส ญญาจ างในหน วยงานภาคร ฐ ท ม งเน นให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย ม หล กเกณฑ และว ธ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนตาบลคลองไทร อาเภอท าฉาง จ งหว ดส ราษฎร ธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ขององค การบร หารส วนตาบล คลองไทรฉบ บน จ ดทาข

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แนวทางปฏ บ ต ในการจ างล กจ างช วคราว/ล กจ างรายคาบ จากเง นนอกงบประมาณ ประเภทเง นบ าร ง

แนวทางปฏ บ ต ในการจ างล กจ างช วคราว/ล กจ างรายคาบ จากเง นนอกงบประมาณ ประเภทเง นบ าร ง แนวทางปฏ บ ต ในการจ างล กจ างช วคราว/ล กจ างรายคาบ จากเง นนอกงบประมาณ ประเภทเง นบ าร ง ด วยกระทรวงสาธารณส ขได กาหนดหล กเกณฑ ว ธ การและเง อนไขการจ ายเง นบาร ง เพ อเป นค าจ างล กจ าง ช วคราวหร อล กจ างรายคาบของหน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 25 กองพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน กระทรวงย ต ธรรม - 2 - ค าน า ป จจ บ นในย คแห งการเปล ยนแปลงอย

More information

ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง

ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง คณะอน กรรมการพ ฒนาและร บรองหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง สภาการพยาบาล 8 เมษายน 2552 ก ค าน า ในป จจ บ นน ป ญหาส ขภาพของประชาชนไทย ม ความซ บซ อนมากข น ต องอาศ ยความก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน ค าน า การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและ ย ทธศาสตร ท ก าหนดไว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากรคณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

ระยะเวลา ผลผล ต ผลล พธ ด าเน นการ บ ญช 6รวม บ ญช เฉพาะ บ ญช 7 ม แผนพ ฒนาระบบบร การท เหมาะสมก บบร บทของ พ นท ท กหน วยบร การ

ระยะเวลา ผลผล ต ผลล พธ ด าเน นการ บ ญช 6รวม บ ญช เฉพาะ บ ญช 7 ม แผนพ ฒนาระบบบร การท เหมาะสมก บบร บทของ พ นท ท กหน วยบร การ แผนปฏ บ ต การและงบประมาณระด บจ งหว ดตามแผนย ทธศาสตร และการแก ไขป ญหาระด บพ นท ของส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ประจ าป 2556 กลย ทธ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ ประเด นย ทธศาสตร พ ฒนาระบบบร หาร ช อโครงการจ ดท

More information

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า 3 บทน า นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 ในการจ ดก าหนดนโยบายในการบร หารจ ดการ กองบร การการศ กษาได น าผลการด าเน นงานของกอง บร การการศ กษาจากแผนการด

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information