หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม หล กส ตรใหม พ.ศ. 2556

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม หล กส ตรใหม พ.ศ. 2556"

Transcription

1 หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม หล กส ตรใหม พ.ศ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

2 สารบ ญ หมวด หน า หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 หมวดท 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 6 หมวดท 3 ระบบการจ ดการศ กษา การด าเน นการ และโครงสร างของหล กส ตร 8 หมวดท 4 ผลการเร ยนร กลย ทธ การสอนและการประเม นผล 25 หมวดท 5 หล กเกณฑ ในการประเม นผลน ส ต 32 หมวดท 6 การพ ฒนาคณาจารย 33 หมวดท 7 การประก นค ณภาพหล กส ตร 34 หมวดท 8 การประเม นและปร บปร งการด าเน นการของหล กส ตร 38 ภาคผนวก ภาคผนวก ก ค าส งแต งต งคณะกรรมการปร บปร งหล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต 40 สาขาว ชาพ ฒนาส งคม ภาคผนวก ข ข อม ลเก ยวก บอาจารย ประจ าหล กส ตร หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต 42 สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม ภาคผนวก ค ข อบ งค บมหาว ทยาล ยท กษ ณ ว าด วย การศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ

3 หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม หล กส ตรใหม พ.ศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยท กษ ณ ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา ว ทยาเขตสงขลา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร สาขาว ชาส งคมศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อหล กส ตร ภาษาไทย : ศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม ภาษาอ งกฤษ : Master of Arts Program in Social Administration and Development 2. ช อปร ญญาและสาขาว ชา ช อเต ม (ไทย) : ศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารและพ ฒนาส งคม) ช อย อ (ไทย) : ศศ.ม. (การบร หารและพ ฒนาส งคม) ช อเต ม (อ งกฤษ) : Master of Arts (Social Administration and Development) ช อย อ (อ งกฤษ) : M.A. (Social Administration and Development) 3. ว ชาเอกหร อความเช ยวชาญเฉพาะของหล กส ตร ไม ม 4. จ านวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 39 หน วยก ต 5. ร ปแบบของหล กส ตร 5.1 ร ปแบบ หล กส ตรระด บปร ญญาโท หล กส ตร 2 ป 5.2 ภาษาท ใช จ ดการเร ยนการสอนเป นภาษาไทย

4 การร บเข าศ กษา ร บผ ส าเร จการศ กษาไม ต ากว าระด บปร ญญาตร ท งชาวไทยและชาวต างประเทศท สามารถ ส อสารภาษาไทยได 5.4 ความร วมม อก บสถาบ นอ น ไม ม 5.5 การให ปร ญญาแก ผ ส าเร จการศ กษา ให ปร ญญาเพ ยงสาขาว ชาเด ยว 6. สถานภาพของหล กส ตรและการพ จารณาอน ม ต /เห นชอบหล กส ตร 6.1 หล กส ตรใหม พ.ศ ได ร บความเห นชอบจากสภาว ชาการ ในการประช มสม ยสาม ญ คร งท 4/2556 เม อว นท 24 เมษายน พ.ศ ได ร บอน ม ต จากสภามหาว ทยาล ยท กษ ณ ในการประช มสม ยสาม ญ คร งท 6/2556 เม อว นท 15 ม ถ นายน พ.ศ เป ดสอนภาคเร ยนปลาย ป การศ กษา 2556 เป นต นไป 7. ความพร อมในการเผยแพร หล กส ตรท ม ค ณภาพและมาตรฐาน พ.ศ อาช พท สามารถประกอบได หล งส าเร จการศ กษา 8.1 น กว ชาการ น กว จ ย อาจารย ด านการบร หารและพ ฒนาช มชน ท องถ น และส งคม และสาขา ส งคมศาสตร 8.2 น กพ ฒนาส งคม น กพ ฒนาการ น กพ ฒนาช มชน น กพ ฒนาองค กรเอกชน 8.3 อาช พอ น ๆ ท เก ยวข องท งภาคร ฐและเอกชน เช น ผ บร หารองค กรพ ฒนาส งคม น กว เคราะห นโยบายและแผน เจ าหน าท ช มชนส มพ นธ เจ าหน าท ส งเสร มก จกรรมเพ อส งคม น กประชาส มพ นธ เจ าหน าท ฝ กอบรม เจ าหน าท ประเม นผลโครงการ เจ าหน าท บร หารโครงการ เป นต น

5 ช อ นามสก ล ต าแหน ง และค ณว ฒ ของอาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ทางว ชาการ ค ณว ฒ สาขาว ชา สถาบ น ป 1 นายณฐพงศ จ ตรน ร ตน ผ ช วย ศศ.ด. พ ฒนาส งคม ม.นเรศวร 2552 ศาสตราจารย วท.ม. การจ ดการส งแวดล อม ม.สงขลานคร นทร 2542 ศศ.บ. ร ฐศาสตร ม.รามค าแหง นายส ทธ พร บ ญมาก อาจารย Ph.D. Social Change and University of Wollongong, 2554 Development Australia ศศ.ม. พ ฒนาส งคม สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หาร 2544 เก ยรต น ยม ศาสตร ศศ.บ. การพ ฒนาช มชน ม.มหาสารคาม 2540 เก ยรต น ยม อ นด บ 2 3 นางชลลดา แสงมณ อาจารย ปรด. พ ฒนศ กษา ม.ศ ลปากร 2556 ศ ร สาธ ตก จ ศศ.ม. ส งคมว ทยา ม.สงขลานคร นทร 2542 ศศ.บ. พ ฒนาส งคม ม.สงขลานคร นทร 2538 เก ยรต น ยม อ นด บ สถานท จ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยท กษ ณ ว ทยาเขตสงขลา 11. สถานการณ ภายนอกหร อการพ ฒนาท จ าเป นในการวางแผนหล กส ตร 11.1 สถานการณ หร อการพ ฒนาทางเศรษฐก จ การจ ดท าแผนพ ฒนาประเทศของไทยน บต งแต แผนพ ฒนาฯ ฉบ บแรกเม อป พ.ศ จนถ ง แผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 ม พ ฒนาการมาอย างต อเน องภายใต สถานการณ และเง อนไข รวมท งการเปล ยนแปลงใน ม ต ต าง ๆ ท งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะในช วงของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 8 การพ ฒนาประเทศอย ภายใต กระแสโลกาภ ว ตน จ งเป นจ ดเปล ยนกระบวนท ศน ของการวางแผนท ย ด คนเป นศ นย กลางการพ ฒนา ตามแนวพระราชด าร ส เศรษฐก จพอเพ ยง ม การพ ฒนาแบบองค รวม และเร มให ความส าค ญก บ กระบวนการม ส วนร วมของภาค การพ ฒนา ต อมาในช วงของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 9 ฉบ บท 10 และฉบ บท 11 ได น าหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงเป นปร ชญาน าทางในการพ ฒนาและบร หารประเทศอย างต อเน อง ผลการพ ฒนาประเทศภายหล งเปล ยนแนวค ดจากเด มท ม งพ ฒนาเศรษฐก จ เป นการเน นให คนเป น ศ นย กลางการพ ฒนาโดยน าเอาหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงเป นปร ชญาน าทางการพ ฒนาประเทศ เน นการ สร างความร ความเข าใจเก ยวก บหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงให ก บภาคส วนต าง ๆ ม งสร างภ ม ค มก น ให ก บประเทศภายใต ท นส าค ญ 3 ท น ได แก ท นเศรษฐก จ ท นส งคม ท นทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

6 - 4 - โดยผลการพ ฒนาประเทศในระยะของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 10 พบว าส งคมไทยได น าหล กปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยงมาปร บใช อย างกว างขวางในท กภาคส วน ขณะท ความอย เย นเป นส ขในช วงของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 10 อย ระหว างร อยละ ใกล เค ยงก บร อยละ 65 ในป พ.ศ ซ งเป นป ส ดท ายของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 9 โดย ป จจ ยด านเศรษฐก จท เข มแข ง การม งานท า ความเข มแข งของช มชน และความอบอ นของครอบคร ว ส งผลต อ ความอย เย นเป นส ข ป จจ ยท ย งเป นอ ปสรรคท ส าค ญ ได แก ความสมานฉ นท ในส งคม สภาพแวดล อมและระบบ น เวศขาดความสมด ล รวมถ งส ขภาวะของคนไทยในด านค ณภาพการศ กษา 11.2 สถานการณ หร อการพ ฒนาส งคมและว ฒนธรรม การพ ฒนาประเทศในระยะแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 ประเทศไทย จะต องเผช ญก บการเปล ยนแปลงท ส าค ญซ งส งผลกระทบต อการพ ฒนาประเทศ จ งจ าเป นต องประเม น สถานการณ การเปล ยนแปลงท จะม ผลต อการพ ฒนาประเทศในระยะต อไปอย างรอบคอบ อาท มาตรการทาง ส งคมท ให ความส าค ญก บการส งเสร มให เก ดความเคารพและร กษาศ กด ศร ความเป นมน ษย ของท กคนอย างเท า เท ยมก น การเป นประชาคมอาเซ ยนในป พ.ศ ส งผลกระทบต อการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของไทย โดยเฉพาะการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ท จะรองร บการรวมกล มทางเศรษฐก จ การเข าส ส งคมผ ส งอาย การก อ เหต การณ ความไม สงบ การก อการร ายและอาชญากรรมข ามชาต ส งผลกระทบต อความม นคงของประเทศ เป นต น ท งน การพ ฒนาส งคมเป นกระบวนการหน งท ส าค ญในการสร างการเปล ยนแปลงเพ อให ส งคมเข าส สภาวะท ด กว า (Change for the Better) เพ อให เก ดความเป นอย และค ณภาพช ว ตท ด ของคนในส งคม (Social Well-Being, Quality of Life) บนพ นฐานการค าน งถ งศ กด ศร ความเป นมน ษย (Human Dignity) 12. ผลกระทบจากข อ 11.1 และ 11.2 ต อการพ ฒนาหล กส ตรและความเก ยวข องก บพ นธก จของสถาบ น 12.1 การพ ฒนาหล กส ตร จากสถานการณ หร อการพ ฒนาทางเศรษฐก จ ส งคม และว ฒนธรรมด งกล าว สาขาว ชา ส งคมศาสตร จ งพ ฒนาหล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม ท ม งผล ต มหาบ ณฑ ตให ม ความรอบร ในศาสตร ทางด านการบร หารและพ ฒนาส งคมอย างล มล กและรอบด าน โดยเฉพาะในท เก ยวก บภาคใต สามารถว เคราะห และประย กต ความร ไปส การก าหนดแนวทางบร หารและ พ ฒนาส งคม ได อย างม ประส ทธ ภาพ และม ประส ทธ ผลบนพ นฐานการม ส วนร วม การค าน งในศ กด ศร ความ เป นมน ษย

7 ความเก ยวข องก บพ นธก จของสถาบ น หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม ม ความสอดคล องก บ พ นธก จของมหาว ทยาล ยท กษ ณ ด านการผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การว ชาการ ส งเสร มและสน บสน นว ถ ช ว ตช มชนภาคใต โดยเน นค ณค าความเป นมน ษย เพ อการอน ร กษ ส บสาน ท าน บ าร งร กษา รวมท งการเพ ม ค ณค าด วยการบร หารและพ ฒนาส งคมโดยค าน งถ งค ณภาพช ว ตของส งคมและความเป นมน ษย ท สมบ รณ 13. ความส มพ นธ ก บหล กส ตรอ นท เป ดสอนในคณะ/ภาคว ชาอ นของมหาว ทยาล ย 13.1 กล มว ชา/รายว ชาในหล กส ตรน ท เป ดสอนโดยคณะ/ภาคว ชา/หล กส ตรอ น ไม ม 13.2 กล มว ชา/รายว ชาในหล กส ตรท เป ดสอนให ภาคว ชา/หล กส ตรอ นต องมาเร ยน ไม ม 13.3 การบร หารจ ดการ ไม ม

8 - 6 - หมวดท 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 1. ปร ชญา ความส าค ญ และว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 1.1 ปร ชญาและความส าค ญของหล กส ตร ปร ชญา ความร ด ม ป ญญาและท กษะเช งบร หาร เพ อการพ ฒนาอย างย งย น ความส าค ญของหล กส ตร หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม เป นหล กส ตรบ รณาการ โดยม เน อหาครอบคล มแนวค ด ทฤษฎ การพ ฒนาส งคม นโยบายส งคม การบร หารการพ ฒนา รวมถ งระเบ ยบ ว ธ ว ทยาการว จ ยการบร หารและพ ฒนาส งคม เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตด านการบร หารและพ ฒนาส งคม ให สามารถศ กษา ว จ ย พ ฒนา และรวบรวมองค ความร เก ยวก บการบร หารและพ ฒนาส งคมของภาคใต รวมถ ง การบ รณาการทางส งคมเพ อการบร หารและพ ฒนาส งคม ในท องถ นภาคใต พ นท จ งหว ดชายแดนใต และ ประชาคมอาเซ ยน และเตร ยมความพร อมให ก บมหาบ ณฑ ตท ปรารถนาจะศ กษาต อในระด บปร ญญาเอก มหาว ทยาล ยท กษ ณ หร อสถาบ นการศ กษาอ นๆ ต อไป 1.2 ว ตถ ประสงค หล กส ตร เพ อผล ตมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม ท ม ค ณธรรม จร ยธรรม ความ ร บผ ดชอบ และม ค ณล กษณะด งน 1. ม ความร ความเข าใจศาสตร เก ยวก บการบร หารและพ ฒนาส งคมในม ต ต าง ๆ อย างล กซ ง รอบด าน 2. ม ความสามารถในการค ด ว เคราะห ส งเคราะห ค นคว าและว จ ยทางการบร หารและพ ฒนาส งคม เพ อสร างและพ ฒนาองค ความร ท สอดคล องก บบร บทของส งคมไทย ประชาคมอาเซ ยน และส งคมโลก 3. ม ความเป นผ น าองค กรบร หารและพ ฒนาส งคม และม จรรยาบรรณว ชาช พ

9 แผนพ ฒนาปร บปร งหล กส ตร แผนการพ ฒนา/เปล ยนแปลง กลย ทธ หล กฐาน/ต วบ งช 1. ม การประเม นผลการจ ดการ เร ยนการสอนท กรายว ชา ท กภาค เร ยนและน าผลการประเม นมาใช ในการปร บปร งและพ ฒนาการ จ ดการเร ยนการสอน 2. พ ฒนาและปร บปร งหล กส ตร ท ก 5 ป - น ส ตประเม นการเร ยนการสอนผ าน ระบบ - อาจารย ผ สอนน าผลการประเม นมา ปร บปร งการเร ยนการสอน - ม อาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตรด แล และต ดตามผลการจ ดการเร ยน การสอนของคณาจารย - สอบถามความค ดเห นของบ ณฑ ต และผ ใช บ ณฑ ต - ด าเน นโครงการปร บปร งหล กส ตร ตามเกณฑ การร บรองของ สกอ. - ผลการประเม นความพ งพอใจ จากการจ ดการเร ยนการสอน - มคอ ผลการเสนอความค ดเห นของ บ ณฑ ตและผ ใช บ ณฑ ต - รายงานการปร บปร งหล กส ตร

10 - 8 - หมวดท 3 ระบบการจ ดการศ กษา การด าเน นการ และโครงสร างของหล กส ตร 1. ระบบการจ ดการศ กษา 1.1 ระบบการจ ดการศ กษาในหล กส ตร ระบบการจ ดการศ กษาใช ระบบทว ภาค โดยหน งป การศ กษาแบ งเป นสองภาคเร ยน ประกอบด วย ภาคเร ยนต นและภาคเร ยนปลาย แต ละภาคเร ยนให ม ระยะเวลาเร ยน 15 ส ปดาห โดยให เป นไป ตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยท กษ ณ ว าด วย การศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ หมวด 1 ข อ 7 และข อ 8 (ภาคผนวก ค) 1.2 การจ ดการศ กษาภาคฤด ร อน อาจม การจ ดการศ กษาภาคเร ยนฤด ร อน และถ อเป นภาคเร ยนหน งของป การศ กษาโดยให ม จ านวนช วโมงการเร ยนแต ละรายว ชาเท าก บจ านวนช วโมงในภาคเร ยนต นหร อภาคเร ยนปลาย ซ งเป นไปตาม ข อบ งค บมหาว ทยาล ยท กษ ณ ว าด วย การศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ หมวด 1 ข อ 7 และ ข อ 8 (ภาคผนวก ค) 1.3 การเท ยบเค ยงหน วยก ตในระบบทว ภาค ไม ม 2. การด าเน นการหล กส ตร 2.1 ว นเวลาในการด าเน นการเร ยนการสอน ภาคเร ยนต น เด อนม ถ นายน - ต ลาคม ภาคเร ยนปลาย เด อนพฤศจ กายน - ม นาคม ภาคเร ยนฤด ร อน เด อนม นาคม - พฤษภาคม 2.2 ค ณสมบ ต ของผ เข าศ กษา แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข เป นผ ส าเร จการศ กษาไม ต ากว าระด บปร ญญาตร หร อเท ยบเท า และต องม ค ณสมบ ต อ นตามท มหาว ทยาล ยก าหนด ว ธ การค ดเล อกเป นไปตามประกาศของมหาว ทยาล ย อาจม การตรวจสอบค ณสมบ ต การ สอบค ดเล อก หร อการพ จารณาค ดเล อก ท งน การก าหนดว ธ การหร อเกณฑ ในการค ดเล อกให เป นไปตาม ข อเสนอแนะของคณะกรรมการผ ร บผ ดชอบหล กส ตร และโดยความเห นชอบของคณะกรรมการประจ า บ ณฑ ตว ทยาล ย และเป นไปตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยท กษ ณ ว าด วย การศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ หมวด 4 ข อ 16 และข อ 17 (ภาคผนวก ค) 2.3 ป ญหาของน ส ตแรกเข า ไม ม 2.4 กลย ทธ ในการด าเน นการเพ อแก ไขป ญหา/ข อจ าก ดของน ส ตในข อ 2.3 ไม ม

11 แผนการร บน ส ตและผ ส าเร จการศ กษาในระยะ 5 ป ระด บช นป จ านวนน ส ตในแต ละป การศ กษา ช นป ท ช นป ท รวมจ านวนน ส ต จ านวนท คาดว าจะส าเร จ การศ กษา งบประมาณตามแผน งบประมาณรายร บ (หน วย : บาท) รายละเอ ยดรายร บ ป งบประมาณ ค าลงทะเบ ยน 480, , , , ,000 รวมรายร บ 480, , , , , งบประมาณรายจ าย (หน วย : บาท) หมวดเง น ป งบประมาณ ค าใช จ ายบ คลากร 300, , , , , ค าใช จ ายด าเน นงาน 250, , , , ,000 รวมท งส น 550, , , , ,000 ประมาณการค าใช จ ายต อห ว (คน : ป ) 32,000 บาท 2.7 ระบบการศ กษา แบบช นเร ยน 2.8 การเท ยบโอนหน วยก ต รายว ชา และการลงทะเบ ยนเข าสถาบ นอ ดมศ กษา รายว ชาท ขอร บโอนหร อขอเท ยบโอนต องเป นรายว ชาท เร ยนมาแล วไม เก น 5 ป น บจากป ท น ส ตลงทะเบ ยนเร ยนรายว ชาน น ๆ และรายว ชาท ขอร บโอนหร อเท ยบโอนจะต องม ระด บข นไม ต ากว า B (3.00) ท งน จ านวนหน วยก ตท ขอร บโอนรายว ชา เท ยบโอนรายว ชา และเท ยบประสบการณ รวมก นแล วต องไม เก นร อยละ 40 ของจ านวนหน วยก ตรายว ชาตามโครงสร างหล กส ตร โดยเป นไปตามข อบ งค บมหาว ทยาล ย ท กษ ณ ว าด วย การศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ หมวด 4 ข อ 20 (ภาคผนวก ค)

12 หล กส ตรและอาจารย ผ สอน 3.1 หล กส ตร หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม จ านวนหน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 39 หน วยก ต โครงสร างหล กส ตร แผน ก แบบ ก 2 หมวดว ชาเฉพาะ ไม น อยกว า 27 หน วยก ต ว ชาบ งค บ 12 หน วยก ต ว ชาเล อก ไม น อยกว า 15 หน วยก ต หมวดว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต แผน ข หมวดว ชาเฉพาะ ไม น อยกว า 33 หน วยก ต ว ชาบ งค บ 12 หน วยก ต ว ชาเล อก ไม น อยกว า 21 หน วยก ต หมวดว ทยาน พนธ 6 หน วยก ต รายว ชาในหล กส ตร ว ชาบ งค บ กระบวนท ศน และทฤษฎ พ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Social Development Paradigms and Theories ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางส งคม 3(1-4-4) Social Research Method นโยบายพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Social Development Policy การบร หารการพ ฒนา 3(3-0-6) Development Administration

13 ว ชาเล อก แผน ก แบบ ก 2 ไม น อยกว า 15 หน วยก ต แผน ข ไม น อยกว า 21 หน วยก ต โลกาภ ว ตน ก บการพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Globalization and Social Development ท นทางส งคมเพ อการพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Social Capital for Social Development การว เคราะห ข อม ลเพ อการว จ ย 3(2-2-5) Data Analysis for Research การวางแผนและว เคราะห โครงการ 3(3-0-6) Planning and Project Analysis การพ ฒนาองค กรเพ อประส ทธ ผล 3(3-0-6) Organization Development for Effectiveness การบร หารและพ ฒนาท นมน ษย 3(3-0-6) Human Capital Administration and Development การบร หารความเส ยง 3(3-0-6) Risk Management การประเม นผลโครงการพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Social Development Project Evaluation ภาวะผ น าเพ อการบร หารและพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Leadership for Social Administration and Development การบ รณาการเพ อการบร หารและพ ฒนาในพ นท 3(3-0-6) พห ว ฒนธรรม Integration for Social Administration and Development in Multicultural Area เพศสภาพก บการพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Gender and Social Development การพ ฒนาช มชนเปร ยบเท ยบ 3(3-0-6) Comparative Community Development

14 เศรษฐก จช มชนเพ อการพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Community Economy for Social Development การพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมในเขตเศรษฐก จพ เศษ 3(3-0-6) Economic and Social Development in Special Economic Zone การพ ฒนาเพ อสร างความม งคงทางอาหาร 3(3-0-6) Development for Food Security ชนชายขอบก บการพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Marginalization and Social Development การจ ดการภ ยพ บ ต ในช มชนเส ยง 3(3-0-6) Disaster Management in Risk Community ส มมนาป ญหาการบร หารและพ ฒนาส งคม 3(1-4-4) Seminar on Social Administration and Development Problems หมวดว ทยาน พนธ แผน ก แบบ ก 2 12 หน วยก ต ว ทยาน พนธ 12(0-36-0) Thesis แผน ข 6 หน วยก ต การค นคว าอ สระ 6(0-18-0) Independent Study

15 ความหมายของรห สว ชา เลขรห สประจ าหล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม ประกอบด วยเลข 7 หล ก ม ความหมายด งน เลขรห สสองหล กแรก หมายถ ง เลขรห สคณะ เลข 01 หมายถ ง คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เลขรห สหล กท สามและส หมายถ ง เลขรห สสาขาว ชา เลข 02 หมายถ ง สาขาว ชาการพ ฒนาช มชน เลขรห สหล กท ห า หมายถ ง ช นป ท เป ดสอน เลข 5 หมายถ ง ช นป ท 1 เลข 6 หมายถ ง ช นป ท 2 เลขรห สหล กท หก หมายถ ง หมวดว ชาหร อกล มว ชา เลข 1 หมายถ ง แนวค ดและทฤษฎ การพ ฒนา เลข 2 หมายถ ง การว จ ยและการว เคราะห ข อม ล เลข 3 หมายถ ง การวางแผนและการบร หารพ ฒนา เลข 4 หมายถ ง การพ ฒนาช มชนและส งคม เลข 9 หมายถ ง ว ทยาน พนธ และการค นคว าอ สระ เลขรห สหล กส ดท าย หมายถ ง ล าด บรายว ชาในแต ละหมวดว ชาหร อกล มว ชา

16 3.1.4 แผนการศ กษา แผนการศ กษา หล กส ตรแผน ก แบบ ก 2 หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม แผน ก แบบ ก 2 หน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 39 หน วยก ต ช นป ท 1 ภาคเร ยนต น หน วยก ต ช นป ท 1 ภาคเร ยนปลาย หน วยก ต ว ชาเฉพาะ ว ชาบ งค บ 9 ว ชาเฉพาะ ว ชาบ งค บ กระบวนท ศน และทฤษฎ พ ฒนา 3(3-0-6) การบร หารการพ ฒนา 3(3-0-6) ส งคม ว ชาเฉพาะ ว ชาเล อก ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางส งคม 3(1-4-4) (...) นโยบายพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) (...) รวม 9 รวม 9 ช นป ท 2 ภาคเร ยนต น หน วยก ต ช นป ท 2 ภาคเร ยนปลาย หน วยก ต ว ชาเฉพาะ ว ชาเล อก 9 ว ทยาน พนธ (...) ว ทยาน พนธ 12(0-36-0) (...) (...) รวม 9 รวม 12

17 แผนการศ กษา หล กส ตรแผน ข หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม แผน ข หน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 39 หน วยก ต ช นป ท 1 ภาคเร ยนต น หน วยก ต ช นป ท 1 ภาคเร ยนปลาย หน วยก ต ว ชาเฉพาะ ว ชาบ งค บ 9 ว ชาเฉพาะ ว ชาบ งค บ กระบวนท ศน และทฤษฎ พ ฒนา 3(3-0-6) การบร หารการพ ฒนา 3(3-0-6) ส งคม ว ชาเฉพาะ ว ชาเล อก ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางส งคม 3(1-4-4) (...) นโยบายพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) (...) รวม 9 รวม 9 ช นป ท 2 ภาคเร ยนต น หน วยก ต ช นป ท 2 ภาคเร ยนปลาย หน วยก ต ว ชาเฉพาะ ว ชาเล อก 12 ว ทยาน พนธ (...) การค นคว าอ สระ 6(0-18-0) (...) ว ชาเฉพาะ ว ชาเล อก (...) (...) (...) รวม 12 รวม 9

18 ค าอธ บายรายว ชา กระบวนท ศน และทฤษฎ พ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Social Development Paradigms and Theories กระบวนท ศน แนวค ดและทฤษฎ พ ฒนาส งคม กระแสหล กและทางเล อกในการพ ฒนาของ ส าน กค ดต าง ๆ ต งแต อด ตถ งป จจ บ น เพ อให เข าใจหล กการ ว ธ การว เคราะห และการน าไปใช เพ อการบร หาร และพ ฒนาส งคม โลกาภ ว ตน ก บการพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Globalization and Social Development ศ กษาว เคราะห แนวค ด ทฤษฎ เก ยวก บการเปล ยนแปลงทางส งคม ว ฒนธรรม ท ม ผลต อการ พ ฒนาส งคม กระบวนการและผลของโลกาภ ว ตน กระแสแนวค ดท องถ นภ ว ตน ขบวนการเคล อนไหวทาง ส งคม ว เคราะห กรณ ศ กษาผลของโลกาภ ว ตน ท ม ผลต อส งคมไทย ช มชน และท องถ นภาคใต ท นทางส งคมเพ อการพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Social Capital for Social Development ศ กษาว เคราะห แนวค ด และวาทกรรมท นทางส งคมของน กค ดส าน กต าง ๆ กระบวนการ สร างแนวค ดและปฏ บ ต การท นทางส งคม การแพร ขยายแนวค ดท นทางส งคมในการพ ฒนาส งคม ช มชน และท องถ น ว เคราะห แนวค ดท นทางส งคมท น ามาใช ก บการพ ฒนาส งคมในประเทศไทย รวมถ งป จจ ย ภายในและภายนอกส งคมท ม ผลต อปฏ บ ต การท นทางส งคมในฐานะท เป นแนวค ดการพ ฒนาส งคม ช มชน และท องถ นของประเทศไทย ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางส งคม 3(1-4-4) Social Research Method ตรรกะ หล กการ และระเบ ยบว ธ ว จ ยเช งปร มาณและเช งค ณภาพท ใช ในการว จ ยด านการ บร หารและพ ฒนาส งคม การก าหนดป ญหา การต งว ตถ ประสงค และสมมต ฐาน การสร างและหาค ณภาพ เคร องม อ การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห แปลผล และต ความหมายข อม ล การเข ยนโครงร างว จ ย การเข ยนรายงานว จ ย และการน าเสนอ ฝ กเข ยนเค าโครงว จ ยในห วข อท น าไปส การท าว ทยาน พนธ การว เคราะห ข อม ลเพ อการว จ ย 3(2-2-5) Data Analysis for Research เทคน คการว เคราะห ข อม ล การจ ดการข อม ลท งข อม ลเช งปร มาณและเช งค ณภาพ ฝ กใช โปรแกรมส าเร จร ปในการว เคราะห ข อม ล แปลผล และต ความหมายข อม ลเพ อการว จ ยจากข อม ลจร ง และ น าเสนอ

19 นโยบายพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Social Development Policy ศ กษาว เคราะห แนวค ด หล กการ องค ประกอบของนโยบาย ความส มพ นธ ระหว างนโยบาย แผน และโครงการ ว ธ การศ กษา กระบวนการนโยบาย การก าหนดและว เคราะห การน าไปปฏ บ ต และการ ประเม นผลนโยบายพ ฒนาส งคม ว เคราะห กรณ ศ กษานโยบายของหน วยงานภาคร ฐและท องถ นท ม ต อการ พ ฒนาช มชน และท องถ นภาคใต การบร หารการพ ฒนา 3(3-0-6) Development Administration ศ กษาว เคราะห ความหมาย แนวค ด องค ประกอบ กระบวนการของการบร หารการพ ฒนาท ประกอบด วยการบร หารเพ อการพ ฒนา และการพ ฒนาการบร หาร ว เคราะห กรณ ศ กษาการบร หาร การพ ฒนาขององค กรภาคร ฐ และองค กรเอกชนไม แสวงหาก าไร การวางแผนและว เคราะห โครงการ 3(3-0-6) Planning and Project Analysis ศ กษาว เคราะห หล กการ ว ธ การการวางแผน การก าหนดว ส ยท ศน และพ นธก จ การว เคราะห สภาพแวดล อมองค กร การก าหนดกลย ทธ แผนงานและโครงการ การว เคราะห ความเป นไปได ของ โครงการ การพ ฒนาองค กรเพ อประส ทธ ผล 3(3-0-6) Organization Development for Effectiveness ศ กษาว เคราะห แนวค ดเก ยวก บการพ ฒนาองค กรเพ อประส ทธ ผล การว เคราะห ระบบ และ ความส มพ นธ ระหว างระบบในองค กร เทคน คและว ธ การในการพ ฒนาองค กรเพ อประส ทธ ผลอย างย งย น ว เคราะห กรณ ศ กษาภาคร ฐ และองค กรเอกชนไม แสวงหาก าไร การบร หารและพ ฒนาท นมน ษย 3(3-0-6) Human Capital Administration and Development ศ กษาว เคราะห แนวค ดเก ยวก บการบร หารท นมน ษย ผลของสภาพแวดล อมท ท าให เก ดการ เปล ยนแปลงในโครงสร างขององค กร ล กษณะงานท กระทบต อท นมน ษย และการบร หารท นมน ษย กลย ทธ ท ส าค ญในการบร หารท นมน ษย ต งแต กลย ทธ การวางแผนก าล งคน การสรรหา การพ ฒนา การให รางว ลและ ส งจ งใจ การจ ดการผลการปฏ บ ต งาน และการร กษาท นมน ษย ท ม ค ณค าขององค กร ว เคราะห กรณ ศ กษา ภาคร ฐ และองค กรเอกชนไม แสวงหาก าไร

20 การบร หารความเส ยง 3(3-0-6) Risk Management ศ กษาว เคราะห แนวค ดเก ยวก บความเส ยง และการบร หารความเส ยงขององค กร การว เคราะห ป จจ ยภายในและภายนอกขององค กรท ท าให เก ดความเส ยง การประเม นความเส ยง การ วางแผนการบร หารความเส ยง และการต ดตามความเส ยง ว เคราะห กรณ ศ กษาภาคร ฐ และองค กรเอกชนไม แสวงหาก าไร การประเม นผลโครงการพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Social Development Project Evaluation ศ กษาว เคราะห แนวค ด หล กการ เทคน คและกระบวนการ การก าก บ ต ดตาม และประเม นผล โครงการ ว ธ ว ทยาการประเม นโครงการพ ฒนาส งคม ว เคราะห กรณ ศ กษาการต ดตามและประเม นผล โครงการพ ฒนาส งคมของร ฐบาล และท องถ นภาคใต ภาวะผ น าเพ อการบร หารและพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Leadership for Social Administration and Development ศ กษาว เคราะห แนวค ด ทฤษฎ ภาวะผ น าแบบต าง ๆ ในองค กร ความส มพ นธ ระหว างภาวะ ผ น าและว ฒนธรรมองค กรก บประส ทธ ผล เทคน คการค นหาและพ ฒนาภาวะผ น า บทบาทและภาวะผ น าใน การเปล ยนแปลงว ฒนธรรมองค กรเพ อการบร หารและพ ฒนาส งคม ว เคราะห กรณ ศ กษาภาวะผ น าในองค กร ท เก ยวก บการบร หารและพ ฒนาส งคม การบ รณาการเพ อการบร หารและพ ฒนาในพ นท พห ว ฒนธรรม 3(3-0-6) Integration for Social Administration and Development in Multicultural Area ศ กษาว เคราะห สภาพทางเศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรม ประว ต ศาสตร ของพ นท นโยบายของร ฐ ในการพ ฒนาชายแดนใต ท งในอด ต และป จจ บ น เพ อว เคราะห แนวทางการก าหนดนโยบายการบร หารและ พ ฒนาส งคมให สอดคล องก บพ นท ห าจ งหว ดชายแดนภาคใต เพศสภาพก บการพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Gender and Social Development ศ กษาว เคราะห แนวค ด และทฤษฎ เก ยวก บความแตกต างตามธรรมชาต ก บสภาพแวดล อม ทางส งคมและว ฒนธรรมตามเพศสภาพ ความส มพ นธ เช งอ านาจระหว างเพศในม ต ต าง ๆ สถานภาพ บทบาทในส งคม ส ทธ สตร ในครอบคร วและส งคม แนวทางการว เคราะห บทบาทตามเพศสภาพ เพ อก าหนด นโยบาย และโครงการพ ฒนาช มชน

21 การพ ฒนาช มชนเปร ยบเท ยบ 3(3-0-6) Comparative Community Development ศ กษาว เคราะห แนวค ด ปร ชญา ร ปแบบ เทคน คและว ธ การด าเน นงาน การบร หารจ ดการการ พ ฒนาช มชนเม องและชนบทท งในประเทศและต างประเทศ ความส าเร จและความล มเหลวในการพ ฒนา ช มชน ศ กษาเปร ยบเท ยบการพ ฒนาช มชนของประเทศไทยก บต างประเทศ เศรษฐก จช มชนเพ อการพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Community Economy for Social Development ศ กษาว เคราะห แนวค ด ทฤษฎ ท เก ยวข องก บเศรษฐก จช มชนเพ อการพ งพาตนเอง ย ทธศาสตร กระบวนการ ว ธ การและเคร องม อในการพ ฒนาเศรษฐก จช มชน ความเช อมโยงระหว าง ว สาหก จช มชนก บเศรษฐก จช มชน การจ ดการว สาหก จช มชน ว เคราะห กรณ ศ กษาต วอย าง การพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมในเขตเศรษฐก จพ เศษ 3(3-0-6) Economic and Social Development in Special Economic Zone ศ กษาว เคราะห แนวค ด ปร ชญา ร ปแบบการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมในเขตเศรษฐก จพ เศษ และปฏ ส มพ นธ ในด านการเม อง เศรษฐก จ และส งคม พ นท ภ ม ศาสตร ส งแวดล อม และว ฒนธรรม อ ทธ พล ของโลกาภ ว ตน และภ ม ภาคน ยมในเขตเศรษฐก จประชาคมอาเซ ยน โดยเน นเขตเศรษฐก จสามฝ าย อ นโดน เซ ย มาเลเซ ย และไทย (IMT-GT) การพ ฒนาเพ อสร างความม นคงทางอาหาร 3(3-0-6) Development for Food Security ศ กษาว เคราะห ป ญหาความม นคงทางอาหาร การประเม นป จจ ยทางเศรษฐก จส งคมท ม ผล ต อความม นคงทางอาหารในระด บคร วเร อน และช มชน การจ ดการความม นคงทางอาหารภ ม ป ญญาท องถ น กลย ทธ และการวางแผนการพ ฒนาช มชนเพ อยกระด บความม นคงทางอาหารในระด บคร วเร อนและช มชน ชนชายขอบก บการพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Marginalization and Social Development ศ กษาว เคราะห กล มชนชายขอบท ส าค ญในประเทศไทย เน นการว เคราะห โครงสร างทาง ส งคม เศรษฐก จ การเม อง และว ฒนธรรมของกล มชนชายขอบ ความส มพ นธ ระหว างกล มชนชายขอบก บ กล มอ น อคต การก ดก น การเคล อนไหวเพ อปกป องส ทธ มน ษยชนของกล มชนชายขอบ นโยบายท ร ฐบาลม ต อกล มชนชายขอบในประเทศไทย

22 การจ ดการภ ยพ บ ต ในช มชนเส ยง 3(3-0-6) Disaster Management in Risk Community ศ กษาว เคราะห สาเหต และผลกระทบของภ ยพ บ ต ท เก ดจากธรรมชาต และมน ษย แนวค ด หล กการ และว ธ ปฏ บ ต ในการจ ดการภ ยพ บ ต ระด บช มชนท ม ประส ทธ ภาพ การจ ดท าแผนช มชนเพ อลด ความเส ยงจากภ ยพ บ ต กรณ ศ กษาการจ ดการภ ยพ บ ต ในท องถ นภาคใต ส มมนาป ญหาการบร หารและพ ฒนาส งคม 3(1-4-4) Seminar on Social Administration and Development Problems ส มมนาป ญหาการบร หารและพ ฒนาส งคมท ส าค ญ ผลกระทบท ม ต อเศรษฐก จ ส งคม และ ว ฒนธรรม ว เคราะห ว จารณ อภ ปรายผล และเสนอแนะการบร หารและพ ฒนาส งคม ว ทยาน พนธ 12(0-36-0) Thesis ศ กษาค นคว า และท าว จ ยทางด านการบร หารและพ ฒนาส งคม สามารถต พ มพ ในวารสาร หร อส งพ มพ ทางว ชาการท ม ผ ทรงค ณว ฒ กล นกรองหร อน าเสนอต อท ประช มว ชาการท ม รายงานการประช ม การค นคว าอ สระ 6(0-18-0) Independent Study ว เคราะห ส งเคราะห หร อปฏ บ ต งานว จ ยในห วข อท สอดคล องก บการบร หารและพ ฒนา ส งคม

23 3.2 ช อ สก ล ต าแหน ง และค ณว ฒ ของอาจารย อาจารย ประจ าหล กส ตร ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ทางว ชาการ ค ณว ฒ สาขาว ชา สถาบ น ป 1 นายณฐพงศ จ ตรน ร ตน ผ ช วย ศศ.ด. พ ฒนาส งคม ม.นเรศวร 2552 ศาสตราจารย วท.ม. การจ ดการส งแวดล อม ม.สงขลานคร นทร 2542 ศศ.บ. ร ฐศาสตร ม.รามค าแหง นายส ทธ พร บ ญมาก อาจารย Ph.D. Social Change and University of Wollongong, 2554 Development Australia ศศ.ม. พ ฒนาส งคม สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หาร 2544 เก ยรต น ยม ศาสตร ศศ.บ. การพ ฒนาช มชน ม.มหาสารคาม 2540 เก ยรต น ยม อ นด บ 2 3 นางชลลดา แสงมณ อาจารย ปรด. พ ฒนศ กษา ม.ศ ลปากร 2556 ศ ร สาธ ตก จ ศศ.ม. ส งคมว ทยา ม.สงขลานคร นทร 2542 ศศ.บ. พ ฒนาส งคม ม.สงขลานคร นทร 2538 เก ยรต น ยม อ นด บ 2 4 นายจ านงค แรกพ น จ ผ ช วย สส.ม. ส งคมว ทยา ม.ธรรมศาสตร 2531 ศาสตราจารย กศ.บ. ประว ต ศาสตร ม.ศร นคร นทรว โรฒ สงขลา นายด ารงศ กด แก วเพ ง ผ ช วย พช.ม. การพ ฒนาช มชน ม.ธรรมศาสตร 2540 ศาสตราจารย ศศ.บ. การพ ฒนาช มชน ม.ราชภ ฏส ราษฎร ธาน 2538

24 3.2.2 อาจารย ประจ า ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ทางว ชาการ ค ณว ฒ สาขาว ชา สถาบ น ป 1 นายณฐพงศ จ ตรน ร ตน ผ ช วย ศศ.ด. พ ฒนาส งคม ม.นเรศวร 2552 ศาสตราจารย วท.ม. การจ ดการส งแวดล อม ม.สงขลานคร นทร 2542 ศศ.บ. ร ฐศาสตร ม.รามค าแหง นายส ทธ พร บ ญมาก อาจารย Ph.D. Social Change and University of Wollongong, Australia 2554 Development ศศ.ม. พ ฒนาส งคม สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 2544 เก ยรต น ยม ศศ.บ. การพ ฒนาช มชน ม.มหาสารคาม 2540 เก ยรต น ยม อ นด บ 2 3 นางชลลดา แสงมณ อาจารย ปรด. พ ฒนศ กษา ม.ศ ลปากร 2556 ศ ร สาธ ตก จ ศศ.ม. ส งคมว ทยา ม.สงขลานคร นทร 2542 ศศ.บ. พ ฒนาส งคม ม.สงขลานคร นทร 2538 เก ยรต น ยม อ นด บ 2 4 นายจ านงค แรกพ น จ ผ ช วย สส.ม. ส งคมว ทยา ม.ธรรมศาสตร 2531 ศาสตราจารย กศ.บ. ประว ต ศาสตร ม.ศร นคร นทรว โรฒ สงขลา นายด ารงศ กด แก วเพ ง ผ ช วย พช.ม. การพ ฒนาช มชน ม.ธรรมศาสตร 2540 ศาสตราจารย ศศ.บ. การพ ฒนาช มชน ม.ราชภ ฏส ราษฎร ธาน นางสาวพจน ย ทร พย สมาน อาจารย Ph.D. Rural Development Central Luzon State University, 2532 Philippines ค.ม. การบร หารการ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 2528 อ ดมศ กษา ศศ.บ. คหกรรมศาสตร ม.สงขลานคร นทร อาจารย พ เศษ อาจารย พ เศษของหล กส ตร ค อ บ คลากรทางการศ กษาท ม ความเช ยวชาญเฉพาะทาง หร อผ ม ประสบการณ ทางการบร หารและพ ฒนาส งคม จากหน วยงานท เก ยวข อง โดยเช ญมาเป นคร งคราว และเป นไปตามข อบ งค บมหาว ทยาล ย ว าด วย หล กเกณฑ และว ธ การแต งต งอาจารย พ เศษ พ.ศ ลงว นท 1 ส งหาคม พ.ศ องค ประกอบเก ยวก บการฝ กภาคสนาม ไม ม

25 ข อก าหนดเก ยวก บการท างานว จ ย/ว ทยาน พนธ 5.1 ค าอธ บายโดยย อ ว ทยาน พนธ ทางการบร หารและพ ฒนาส งคม โดยส วนหน งของว ทยาน พนธ ได ร บการยอมร บ ให ต พ มพ ในวารสารหร อส งพ มพ ทางว ชาการท ม ผ ทรงค ณว ฒ กล นกรอง หร อเสนอต อท ประช มว ชาการท ม รายงานการประช ม ซ งกระบวนการท าว ทยาน พนธ ของหล กส ตรภายใต การด แลของอาจารย ท ปร กษา และ เป นไปตามประกาศมหาว ทยาล ยท กษ ณ เร อง แนวปฏ บ ต ในการท าว ทยาน พนธ และการสอบว ทยาน พนธ ประกาศ ณ ว นท 19 กรกฎาคม พ.ศ โดยการท าว ทยาน พนธ ม รายละเอ ยดแยกตามแผน ด งน แผน ก แบบ ก ว ทยาน พนธ 12(0-36-0) น ส ตศ กษาค นคว าเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องจนสามารถก าหนดโจทย การว จ ยทางด านการ บร หารและพ ฒนาส งคม พ ฒนาเป นเค าโครงว ทยาน พนธ ขออน ม ต เค าโครงว ทยาน พนธ เก บรวบรวมข อม ล ว เคราะห ข อม ล สร ปผล เข ยนรายงานว ทยาน พนธ ท ม องค ประกอบครบ สมบ รณ ตามแบบการเข ยนว ทยาน พนธ ของมหาว ทยาล ยท กษ ณ ขออน ม ต สอบว ทยาน พนธ และน าผลการว จ ย เผยแพร โดยว ทยาน พนธ ได ร บการยอมร บให ต พ มพ ในวารสารหร อส งพ มพ ทางว ชาการท ม ผ ทรงค ณว ฒ กล นกรอง หร อเสนอต อท ประช มว ชาการท ม รายงานการประช ม แผน ข การค นคว าอ สระ 6(0-18-0) ว เคราะห ส งเคราะห เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องในห วข อท สอดคล องก บการบร หารและพ ฒนา ส งคม โดยใช ระเบ ยบว ธ ว จ ยท เหมาะสม จนพ ฒนาเป นผลงานว ชาการท สมบ รณ เพ อเสนอขออน ม ต สอบ 5.2 มาตรฐานผลการเร ยนร จากการท างานว จ ย สร างองค ความร จากการว จ ย ม ความสามารถในการศ กษาค นคว า สามารถแก ไขป ญหาโดยว ธ ว จ ย สามารถใช เทคโนโลย สารสนเทศในการส บค นข อม ล สามารถใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ในการว เคราะห ข อม ลและอภ ปรายผล สามารถปร บต วในการท างานร วมก บผ อ น สามารถน าเสนอและส อสารด วยภาษาพ ด และภาษาเข ยน สามารถเผยแพร ความร จากการว จ ย 5.3 ช วงเวลา แผน ก แบบ ก 2 ลงทะเบ ยนว ทยาน พนธ ได ในช นป ท 2 ภาคเร ยนปลาย และไม เก น 5 ป การศ กษา แผน ข ลงทะเบ ยนการค นคว าอ สระได ในช นป ท 2 ภาคเร ยนปลาย และไม เก น 5 ป การศ กษา

26 จ านวนหน วยก ต หล กส ตร แผน ก แบบ ก 2 ว ทยาน พนธ จ านวน 12 หน วยก ต หล กส ตร แผน ข การค นคว าอ สระ จ านวน 6 หน วยก ต 5.5 การเตร ยมการ การให ค าแนะน าช วยเหล อทางว ชาการแก น ส ต อาจารย ท ปร กษาทางว ชาการให ค าแนะน าให น ส ตเป นผ เสนอห วข อและอาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ อาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ จ ดตารางเวลาให ค าปร กษาและการต ดตามการท างาน ของน ส ต ส มมนาอาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ 5.6 กระบวนการประเม นผล การประเม นค ณภาพว ทยาน พนธ เป นหน าท ของคณะกรรมการสอบ ให กระท าหล งจากน ส ต สอบปากเปล าเสร จส น โดยให รายงานเป นส ญล กษณ และม ความหมาย ด งน ส ญล กษณ ความหมาย VG ด มาก (Very Good) G ด (Good) P ผ าน (Pass) F ไม ผ าน (Fail) ท งน ให เป นไปตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยท กษ ณ ว าด วย การศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ หมวด 6 ข อ 37 (ภาคผนวก ค)

27 1. การพ ฒนาค ณล กษณะพ เศษของน ส ต หมวดท 4 ผลการเร ยนร กลย ทธ การสอนและการประเม นผล ค ณล กษณะพ เศษ กลย ทธ หร อก จกรรมของน ส ต ม ภาวะผ น าการบร หารและพ ฒนาส งคม - รายว ชาส วนใหญ ฝ กให ผ เร ยนท างานเป นกล มเพ อฝ กการท างาน เป นท ม ว เคราะห กรณ ศ กษา ฝ กให ม การแลกเปล ยนเร ยนร และการ โต แย งทางว ชาการ เพ อม ภาวะผ น าทางว ชาการ การบร หารและ พ ฒนาส งคม รอบร ด านเศรษฐก จ ส งคม และ - ม รายว ชาในหล กส ตรท ก าหนดให ผ เร ยนศ กษา ว เคราะห ว ฒนธรรมของภาคใต และประชาคม กรณ ศ กษา และเก บข อม ลภาคสนามในบร บทพ นท ภาคใต ของไทย อาเซ ยน จ งหว ดชายแดนภาคใต และประชาคมอาเซ ยน 2. การพ ฒนาผลการเร ยนร ในแต ละด าน 2.1 ด านค ณธรรม จร ยธรรม ผลการเร ยนร ด านค ณธรรม จร ยธรรม (1) ตระหน กในค ณค าและค ณธรรม จร ยธรรม เส ยสละ และซ อส ตย ส จร ต ม จรรยาบรรณทางว ชาการและว ชาช พ ม ว น ย ตรงต อเวลา ร บผ ดชอบต อตนเองและส งคม เคารพระเบ ยบ ข อบ งค บขององค กรและส งคม (2) ม ภาวะผ น าและผ ตาม สามารถว น จฉ ยป ญหาข อข ดแย งและล าด บความส าค ญเช ง ว ชาการและว ชาช พอย างม เหต ผล (3) เคารพส ทธ และร บฟ งความค ดเห นของผ อ น รวมท งเคารพในค ณค าและศ กด ศร ความเป นมน ษย กลย ทธ การสอนท ใช พ ฒนาการเร ยนร ด านค ณธรรม จร ยธรรม (1) ม รายว ชาในหล กส ตรท ก าหนดให ผ เร ยนศ กษา ว เคราะห เพ อให เก ดการยอมร บใน ค ณค าและศ กด ศร ความเป นมน ษย เข าใจว ถ การอย ร วมก นในส งคม (2) รายว ชาส วนใหญ ฝ กให ผ เร ยนท างานเป นกล มเพ อฝ กการท างานเป นท ม ฝ กให ม การแลกเปล ยนเร ยนร และการโต แย งทางว ชาการ กลย ทธ การประเม นผลการเร ยนร ด านค ณธรรม จร ยธรรม (1) ประเม นจากพฤต กรรมในการปฏ บ ต งานท มอบหมาย (2) ประเม นจากกระบวนการท างานว จ ย

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration)

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration) หล กส ตรสาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส ข (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2552) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ : สาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร

ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร ค ม อหล กส ตร สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาบร หารการศ กษาและอ ดมศ กษา คณะศ กษาศาสตร 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารการศ กษา) ภาษาอ งกฤษ Master of Education Program in Educational

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ หน า ๔๓ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร สมรรถนะและประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และศ กษาน เทศก ตามข อบ งค บค ร สภา ว าด วยมาตรฐานว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศ

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

รายงานข อม ลรายละเอ ยดรายว ชา ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (มคอ.๓)

รายงานข อม ลรายละเอ ยดรายว ชา ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (มคอ.๓) ร า ย ง า น ข อ ม ล ร า ย ล ะ เ อ ย ด ร า ย ว ช า ( ม ค อ. ๓) ๑ รายงานข อม ลรายละเอ ยดรายว ชา ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (มคอ.๓) หมวดท ๑ ข อม ลท วไป ๑. ส วนนา ๑.๑ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information