หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม หล กส ตรใหม พ.ศ. 2556

Size: px
Start display at page:

Download "หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม หล กส ตรใหม พ.ศ. 2556"

Transcription

1 หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม หล กส ตรใหม พ.ศ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

2 สารบ ญ หมวด หน า หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 หมวดท 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 6 หมวดท 3 ระบบการจ ดการศ กษา การด าเน นการ และโครงสร างของหล กส ตร 8 หมวดท 4 ผลการเร ยนร กลย ทธ การสอนและการประเม นผล 25 หมวดท 5 หล กเกณฑ ในการประเม นผลน ส ต 32 หมวดท 6 การพ ฒนาคณาจารย 33 หมวดท 7 การประก นค ณภาพหล กส ตร 34 หมวดท 8 การประเม นและปร บปร งการด าเน นการของหล กส ตร 38 ภาคผนวก ภาคผนวก ก ค าส งแต งต งคณะกรรมการปร บปร งหล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต 40 สาขาว ชาพ ฒนาส งคม ภาคผนวก ข ข อม ลเก ยวก บอาจารย ประจ าหล กส ตร หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต 42 สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม ภาคผนวก ค ข อบ งค บมหาว ทยาล ยท กษ ณ ว าด วย การศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ

3 หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม หล กส ตรใหม พ.ศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยท กษ ณ ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา ว ทยาเขตสงขลา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร สาขาว ชาส งคมศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อหล กส ตร ภาษาไทย : ศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม ภาษาอ งกฤษ : Master of Arts Program in Social Administration and Development 2. ช อปร ญญาและสาขาว ชา ช อเต ม (ไทย) : ศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต (การบร หารและพ ฒนาส งคม) ช อย อ (ไทย) : ศศ.ม. (การบร หารและพ ฒนาส งคม) ช อเต ม (อ งกฤษ) : Master of Arts (Social Administration and Development) ช อย อ (อ งกฤษ) : M.A. (Social Administration and Development) 3. ว ชาเอกหร อความเช ยวชาญเฉพาะของหล กส ตร ไม ม 4. จ านวนหน วยก ตท เร ยนตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 39 หน วยก ต 5. ร ปแบบของหล กส ตร 5.1 ร ปแบบ หล กส ตรระด บปร ญญาโท หล กส ตร 2 ป 5.2 ภาษาท ใช จ ดการเร ยนการสอนเป นภาษาไทย

4 การร บเข าศ กษา ร บผ ส าเร จการศ กษาไม ต ากว าระด บปร ญญาตร ท งชาวไทยและชาวต างประเทศท สามารถ ส อสารภาษาไทยได 5.4 ความร วมม อก บสถาบ นอ น ไม ม 5.5 การให ปร ญญาแก ผ ส าเร จการศ กษา ให ปร ญญาเพ ยงสาขาว ชาเด ยว 6. สถานภาพของหล กส ตรและการพ จารณาอน ม ต /เห นชอบหล กส ตร 6.1 หล กส ตรใหม พ.ศ ได ร บความเห นชอบจากสภาว ชาการ ในการประช มสม ยสาม ญ คร งท 4/2556 เม อว นท 24 เมษายน พ.ศ ได ร บอน ม ต จากสภามหาว ทยาล ยท กษ ณ ในการประช มสม ยสาม ญ คร งท 6/2556 เม อว นท 15 ม ถ นายน พ.ศ เป ดสอนภาคเร ยนปลาย ป การศ กษา 2556 เป นต นไป 7. ความพร อมในการเผยแพร หล กส ตรท ม ค ณภาพและมาตรฐาน พ.ศ อาช พท สามารถประกอบได หล งส าเร จการศ กษา 8.1 น กว ชาการ น กว จ ย อาจารย ด านการบร หารและพ ฒนาช มชน ท องถ น และส งคม และสาขา ส งคมศาสตร 8.2 น กพ ฒนาส งคม น กพ ฒนาการ น กพ ฒนาช มชน น กพ ฒนาองค กรเอกชน 8.3 อาช พอ น ๆ ท เก ยวข องท งภาคร ฐและเอกชน เช น ผ บร หารองค กรพ ฒนาส งคม น กว เคราะห นโยบายและแผน เจ าหน าท ช มชนส มพ นธ เจ าหน าท ส งเสร มก จกรรมเพ อส งคม น กประชาส มพ นธ เจ าหน าท ฝ กอบรม เจ าหน าท ประเม นผลโครงการ เจ าหน าท บร หารโครงการ เป นต น

5 ช อ นามสก ล ต าแหน ง และค ณว ฒ ของอาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตร ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ทางว ชาการ ค ณว ฒ สาขาว ชา สถาบ น ป 1 นายณฐพงศ จ ตรน ร ตน ผ ช วย ศศ.ด. พ ฒนาส งคม ม.นเรศวร 2552 ศาสตราจารย วท.ม. การจ ดการส งแวดล อม ม.สงขลานคร นทร 2542 ศศ.บ. ร ฐศาสตร ม.รามค าแหง นายส ทธ พร บ ญมาก อาจารย Ph.D. Social Change and University of Wollongong, 2554 Development Australia ศศ.ม. พ ฒนาส งคม สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หาร 2544 เก ยรต น ยม ศาสตร ศศ.บ. การพ ฒนาช มชน ม.มหาสารคาม 2540 เก ยรต น ยม อ นด บ 2 3 นางชลลดา แสงมณ อาจารย ปรด. พ ฒนศ กษา ม.ศ ลปากร 2556 ศ ร สาธ ตก จ ศศ.ม. ส งคมว ทยา ม.สงขลานคร นทร 2542 ศศ.บ. พ ฒนาส งคม ม.สงขลานคร นทร 2538 เก ยรต น ยม อ นด บ สถานท จ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยท กษ ณ ว ทยาเขตสงขลา 11. สถานการณ ภายนอกหร อการพ ฒนาท จ าเป นในการวางแผนหล กส ตร 11.1 สถานการณ หร อการพ ฒนาทางเศรษฐก จ การจ ดท าแผนพ ฒนาประเทศของไทยน บต งแต แผนพ ฒนาฯ ฉบ บแรกเม อป พ.ศ จนถ ง แผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 11 ม พ ฒนาการมาอย างต อเน องภายใต สถานการณ และเง อนไข รวมท งการเปล ยนแปลงใน ม ต ต าง ๆ ท งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะในช วงของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 8 การพ ฒนาประเทศอย ภายใต กระแสโลกาภ ว ตน จ งเป นจ ดเปล ยนกระบวนท ศน ของการวางแผนท ย ด คนเป นศ นย กลางการพ ฒนา ตามแนวพระราชด าร ส เศรษฐก จพอเพ ยง ม การพ ฒนาแบบองค รวม และเร มให ความส าค ญก บ กระบวนการม ส วนร วมของภาค การพ ฒนา ต อมาในช วงของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 9 ฉบ บท 10 และฉบ บท 11 ได น าหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงเป นปร ชญาน าทางในการพ ฒนาและบร หารประเทศอย างต อเน อง ผลการพ ฒนาประเทศภายหล งเปล ยนแนวค ดจากเด มท ม งพ ฒนาเศรษฐก จ เป นการเน นให คนเป น ศ นย กลางการพ ฒนาโดยน าเอาหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงเป นปร ชญาน าทางการพ ฒนาประเทศ เน นการ สร างความร ความเข าใจเก ยวก บหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงให ก บภาคส วนต าง ๆ ม งสร างภ ม ค มก น ให ก บประเทศภายใต ท นส าค ญ 3 ท น ได แก ท นเศรษฐก จ ท นส งคม ท นทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

6 - 4 - โดยผลการพ ฒนาประเทศในระยะของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 10 พบว าส งคมไทยได น าหล กปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยงมาปร บใช อย างกว างขวางในท กภาคส วน ขณะท ความอย เย นเป นส ขในช วงของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 10 อย ระหว างร อยละ ใกล เค ยงก บร อยละ 65 ในป พ.ศ ซ งเป นป ส ดท ายของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท 9 โดย ป จจ ยด านเศรษฐก จท เข มแข ง การม งานท า ความเข มแข งของช มชน และความอบอ นของครอบคร ว ส งผลต อ ความอย เย นเป นส ข ป จจ ยท ย งเป นอ ปสรรคท ส าค ญ ได แก ความสมานฉ นท ในส งคม สภาพแวดล อมและระบบ น เวศขาดความสมด ล รวมถ งส ขภาวะของคนไทยในด านค ณภาพการศ กษา 11.2 สถานการณ หร อการพ ฒนาส งคมและว ฒนธรรม การพ ฒนาประเทศในระยะแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 ประเทศไทย จะต องเผช ญก บการเปล ยนแปลงท ส าค ญซ งส งผลกระทบต อการพ ฒนาประเทศ จ งจ าเป นต องประเม น สถานการณ การเปล ยนแปลงท จะม ผลต อการพ ฒนาประเทศในระยะต อไปอย างรอบคอบ อาท มาตรการทาง ส งคมท ให ความส าค ญก บการส งเสร มให เก ดความเคารพและร กษาศ กด ศร ความเป นมน ษย ของท กคนอย างเท า เท ยมก น การเป นประชาคมอาเซ ยนในป พ.ศ ส งผลกระทบต อการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของไทย โดยเฉพาะการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ท จะรองร บการรวมกล มทางเศรษฐก จ การเข าส ส งคมผ ส งอาย การก อ เหต การณ ความไม สงบ การก อการร ายและอาชญากรรมข ามชาต ส งผลกระทบต อความม นคงของประเทศ เป นต น ท งน การพ ฒนาส งคมเป นกระบวนการหน งท ส าค ญในการสร างการเปล ยนแปลงเพ อให ส งคมเข าส สภาวะท ด กว า (Change for the Better) เพ อให เก ดความเป นอย และค ณภาพช ว ตท ด ของคนในส งคม (Social Well-Being, Quality of Life) บนพ นฐานการค าน งถ งศ กด ศร ความเป นมน ษย (Human Dignity) 12. ผลกระทบจากข อ 11.1 และ 11.2 ต อการพ ฒนาหล กส ตรและความเก ยวข องก บพ นธก จของสถาบ น 12.1 การพ ฒนาหล กส ตร จากสถานการณ หร อการพ ฒนาทางเศรษฐก จ ส งคม และว ฒนธรรมด งกล าว สาขาว ชา ส งคมศาสตร จ งพ ฒนาหล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม ท ม งผล ต มหาบ ณฑ ตให ม ความรอบร ในศาสตร ทางด านการบร หารและพ ฒนาส งคมอย างล มล กและรอบด าน โดยเฉพาะในท เก ยวก บภาคใต สามารถว เคราะห และประย กต ความร ไปส การก าหนดแนวทางบร หารและ พ ฒนาส งคม ได อย างม ประส ทธ ภาพ และม ประส ทธ ผลบนพ นฐานการม ส วนร วม การค าน งในศ กด ศร ความ เป นมน ษย

7 ความเก ยวข องก บพ นธก จของสถาบ น หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม ม ความสอดคล องก บ พ นธก จของมหาว ทยาล ยท กษ ณ ด านการผล ตบ ณฑ ต การว จ ย การบร การว ชาการ ส งเสร มและสน บสน นว ถ ช ว ตช มชนภาคใต โดยเน นค ณค าความเป นมน ษย เพ อการอน ร กษ ส บสาน ท าน บ าร งร กษา รวมท งการเพ ม ค ณค าด วยการบร หารและพ ฒนาส งคมโดยค าน งถ งค ณภาพช ว ตของส งคมและความเป นมน ษย ท สมบ รณ 13. ความส มพ นธ ก บหล กส ตรอ นท เป ดสอนในคณะ/ภาคว ชาอ นของมหาว ทยาล ย 13.1 กล มว ชา/รายว ชาในหล กส ตรน ท เป ดสอนโดยคณะ/ภาคว ชา/หล กส ตรอ น ไม ม 13.2 กล มว ชา/รายว ชาในหล กส ตรท เป ดสอนให ภาคว ชา/หล กส ตรอ นต องมาเร ยน ไม ม 13.3 การบร หารจ ดการ ไม ม

8 - 6 - หมวดท 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส ตร 1. ปร ชญา ความส าค ญ และว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 1.1 ปร ชญาและความส าค ญของหล กส ตร ปร ชญา ความร ด ม ป ญญาและท กษะเช งบร หาร เพ อการพ ฒนาอย างย งย น ความส าค ญของหล กส ตร หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม เป นหล กส ตรบ รณาการ โดยม เน อหาครอบคล มแนวค ด ทฤษฎ การพ ฒนาส งคม นโยบายส งคม การบร หารการพ ฒนา รวมถ งระเบ ยบ ว ธ ว ทยาการว จ ยการบร หารและพ ฒนาส งคม เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตด านการบร หารและพ ฒนาส งคม ให สามารถศ กษา ว จ ย พ ฒนา และรวบรวมองค ความร เก ยวก บการบร หารและพ ฒนาส งคมของภาคใต รวมถ ง การบ รณาการทางส งคมเพ อการบร หารและพ ฒนาส งคม ในท องถ นภาคใต พ นท จ งหว ดชายแดนใต และ ประชาคมอาเซ ยน และเตร ยมความพร อมให ก บมหาบ ณฑ ตท ปรารถนาจะศ กษาต อในระด บปร ญญาเอก มหาว ทยาล ยท กษ ณ หร อสถาบ นการศ กษาอ นๆ ต อไป 1.2 ว ตถ ประสงค หล กส ตร เพ อผล ตมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม ท ม ค ณธรรม จร ยธรรม ความ ร บผ ดชอบ และม ค ณล กษณะด งน 1. ม ความร ความเข าใจศาสตร เก ยวก บการบร หารและพ ฒนาส งคมในม ต ต าง ๆ อย างล กซ ง รอบด าน 2. ม ความสามารถในการค ด ว เคราะห ส งเคราะห ค นคว าและว จ ยทางการบร หารและพ ฒนาส งคม เพ อสร างและพ ฒนาองค ความร ท สอดคล องก บบร บทของส งคมไทย ประชาคมอาเซ ยน และส งคมโลก 3. ม ความเป นผ น าองค กรบร หารและพ ฒนาส งคม และม จรรยาบรรณว ชาช พ

9 แผนพ ฒนาปร บปร งหล กส ตร แผนการพ ฒนา/เปล ยนแปลง กลย ทธ หล กฐาน/ต วบ งช 1. ม การประเม นผลการจ ดการ เร ยนการสอนท กรายว ชา ท กภาค เร ยนและน าผลการประเม นมาใช ในการปร บปร งและพ ฒนาการ จ ดการเร ยนการสอน 2. พ ฒนาและปร บปร งหล กส ตร ท ก 5 ป - น ส ตประเม นการเร ยนการสอนผ าน ระบบ - อาจารย ผ สอนน าผลการประเม นมา ปร บปร งการเร ยนการสอน - ม อาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตรด แล และต ดตามผลการจ ดการเร ยน การสอนของคณาจารย - สอบถามความค ดเห นของบ ณฑ ต และผ ใช บ ณฑ ต - ด าเน นโครงการปร บปร งหล กส ตร ตามเกณฑ การร บรองของ สกอ. - ผลการประเม นความพ งพอใจ จากการจ ดการเร ยนการสอน - มคอ ผลการเสนอความค ดเห นของ บ ณฑ ตและผ ใช บ ณฑ ต - รายงานการปร บปร งหล กส ตร

10 - 8 - หมวดท 3 ระบบการจ ดการศ กษา การด าเน นการ และโครงสร างของหล กส ตร 1. ระบบการจ ดการศ กษา 1.1 ระบบการจ ดการศ กษาในหล กส ตร ระบบการจ ดการศ กษาใช ระบบทว ภาค โดยหน งป การศ กษาแบ งเป นสองภาคเร ยน ประกอบด วย ภาคเร ยนต นและภาคเร ยนปลาย แต ละภาคเร ยนให ม ระยะเวลาเร ยน 15 ส ปดาห โดยให เป นไป ตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยท กษ ณ ว าด วย การศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ หมวด 1 ข อ 7 และข อ 8 (ภาคผนวก ค) 1.2 การจ ดการศ กษาภาคฤด ร อน อาจม การจ ดการศ กษาภาคเร ยนฤด ร อน และถ อเป นภาคเร ยนหน งของป การศ กษาโดยให ม จ านวนช วโมงการเร ยนแต ละรายว ชาเท าก บจ านวนช วโมงในภาคเร ยนต นหร อภาคเร ยนปลาย ซ งเป นไปตาม ข อบ งค บมหาว ทยาล ยท กษ ณ ว าด วย การศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ หมวด 1 ข อ 7 และ ข อ 8 (ภาคผนวก ค) 1.3 การเท ยบเค ยงหน วยก ตในระบบทว ภาค ไม ม 2. การด าเน นการหล กส ตร 2.1 ว นเวลาในการด าเน นการเร ยนการสอน ภาคเร ยนต น เด อนม ถ นายน - ต ลาคม ภาคเร ยนปลาย เด อนพฤศจ กายน - ม นาคม ภาคเร ยนฤด ร อน เด อนม นาคม - พฤษภาคม 2.2 ค ณสมบ ต ของผ เข าศ กษา แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข เป นผ ส าเร จการศ กษาไม ต ากว าระด บปร ญญาตร หร อเท ยบเท า และต องม ค ณสมบ ต อ นตามท มหาว ทยาล ยก าหนด ว ธ การค ดเล อกเป นไปตามประกาศของมหาว ทยาล ย อาจม การตรวจสอบค ณสมบ ต การ สอบค ดเล อก หร อการพ จารณาค ดเล อก ท งน การก าหนดว ธ การหร อเกณฑ ในการค ดเล อกให เป นไปตาม ข อเสนอแนะของคณะกรรมการผ ร บผ ดชอบหล กส ตร และโดยความเห นชอบของคณะกรรมการประจ า บ ณฑ ตว ทยาล ย และเป นไปตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยท กษ ณ ว าด วย การศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ หมวด 4 ข อ 16 และข อ 17 (ภาคผนวก ค) 2.3 ป ญหาของน ส ตแรกเข า ไม ม 2.4 กลย ทธ ในการด าเน นการเพ อแก ไขป ญหา/ข อจ าก ดของน ส ตในข อ 2.3 ไม ม

11 แผนการร บน ส ตและผ ส าเร จการศ กษาในระยะ 5 ป ระด บช นป จ านวนน ส ตในแต ละป การศ กษา ช นป ท ช นป ท รวมจ านวนน ส ต จ านวนท คาดว าจะส าเร จ การศ กษา งบประมาณตามแผน งบประมาณรายร บ (หน วย : บาท) รายละเอ ยดรายร บ ป งบประมาณ ค าลงทะเบ ยน 480, , , , ,000 รวมรายร บ 480, , , , , งบประมาณรายจ าย (หน วย : บาท) หมวดเง น ป งบประมาณ ค าใช จ ายบ คลากร 300, , , , , ค าใช จ ายด าเน นงาน 250, , , , ,000 รวมท งส น 550, , , , ,000 ประมาณการค าใช จ ายต อห ว (คน : ป ) 32,000 บาท 2.7 ระบบการศ กษา แบบช นเร ยน 2.8 การเท ยบโอนหน วยก ต รายว ชา และการลงทะเบ ยนเข าสถาบ นอ ดมศ กษา รายว ชาท ขอร บโอนหร อขอเท ยบโอนต องเป นรายว ชาท เร ยนมาแล วไม เก น 5 ป น บจากป ท น ส ตลงทะเบ ยนเร ยนรายว ชาน น ๆ และรายว ชาท ขอร บโอนหร อเท ยบโอนจะต องม ระด บข นไม ต ากว า B (3.00) ท งน จ านวนหน วยก ตท ขอร บโอนรายว ชา เท ยบโอนรายว ชา และเท ยบประสบการณ รวมก นแล วต องไม เก นร อยละ 40 ของจ านวนหน วยก ตรายว ชาตามโครงสร างหล กส ตร โดยเป นไปตามข อบ งค บมหาว ทยาล ย ท กษ ณ ว าด วย การศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ หมวด 4 ข อ 20 (ภาคผนวก ค)

12 หล กส ตรและอาจารย ผ สอน 3.1 หล กส ตร หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม จ านวนหน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 39 หน วยก ต โครงสร างหล กส ตร แผน ก แบบ ก 2 หมวดว ชาเฉพาะ ไม น อยกว า 27 หน วยก ต ว ชาบ งค บ 12 หน วยก ต ว ชาเล อก ไม น อยกว า 15 หน วยก ต หมวดว ทยาน พนธ 12 หน วยก ต แผน ข หมวดว ชาเฉพาะ ไม น อยกว า 33 หน วยก ต ว ชาบ งค บ 12 หน วยก ต ว ชาเล อก ไม น อยกว า 21 หน วยก ต หมวดว ทยาน พนธ 6 หน วยก ต รายว ชาในหล กส ตร ว ชาบ งค บ กระบวนท ศน และทฤษฎ พ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Social Development Paradigms and Theories ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางส งคม 3(1-4-4) Social Research Method นโยบายพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Social Development Policy การบร หารการพ ฒนา 3(3-0-6) Development Administration

13 ว ชาเล อก แผน ก แบบ ก 2 ไม น อยกว า 15 หน วยก ต แผน ข ไม น อยกว า 21 หน วยก ต โลกาภ ว ตน ก บการพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Globalization and Social Development ท นทางส งคมเพ อการพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Social Capital for Social Development การว เคราะห ข อม ลเพ อการว จ ย 3(2-2-5) Data Analysis for Research การวางแผนและว เคราะห โครงการ 3(3-0-6) Planning and Project Analysis การพ ฒนาองค กรเพ อประส ทธ ผล 3(3-0-6) Organization Development for Effectiveness การบร หารและพ ฒนาท นมน ษย 3(3-0-6) Human Capital Administration and Development การบร หารความเส ยง 3(3-0-6) Risk Management การประเม นผลโครงการพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Social Development Project Evaluation ภาวะผ น าเพ อการบร หารและพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Leadership for Social Administration and Development การบ รณาการเพ อการบร หารและพ ฒนาในพ นท 3(3-0-6) พห ว ฒนธรรม Integration for Social Administration and Development in Multicultural Area เพศสภาพก บการพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Gender and Social Development การพ ฒนาช มชนเปร ยบเท ยบ 3(3-0-6) Comparative Community Development

14 เศรษฐก จช มชนเพ อการพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Community Economy for Social Development การพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมในเขตเศรษฐก จพ เศษ 3(3-0-6) Economic and Social Development in Special Economic Zone การพ ฒนาเพ อสร างความม งคงทางอาหาร 3(3-0-6) Development for Food Security ชนชายขอบก บการพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Marginalization and Social Development การจ ดการภ ยพ บ ต ในช มชนเส ยง 3(3-0-6) Disaster Management in Risk Community ส มมนาป ญหาการบร หารและพ ฒนาส งคม 3(1-4-4) Seminar on Social Administration and Development Problems หมวดว ทยาน พนธ แผน ก แบบ ก 2 12 หน วยก ต ว ทยาน พนธ 12(0-36-0) Thesis แผน ข 6 หน วยก ต การค นคว าอ สระ 6(0-18-0) Independent Study

15 ความหมายของรห สว ชา เลขรห สประจ าหล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม ประกอบด วยเลข 7 หล ก ม ความหมายด งน เลขรห สสองหล กแรก หมายถ ง เลขรห สคณะ เลข 01 หมายถ ง คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เลขรห สหล กท สามและส หมายถ ง เลขรห สสาขาว ชา เลข 02 หมายถ ง สาขาว ชาการพ ฒนาช มชน เลขรห สหล กท ห า หมายถ ง ช นป ท เป ดสอน เลข 5 หมายถ ง ช นป ท 1 เลข 6 หมายถ ง ช นป ท 2 เลขรห สหล กท หก หมายถ ง หมวดว ชาหร อกล มว ชา เลข 1 หมายถ ง แนวค ดและทฤษฎ การพ ฒนา เลข 2 หมายถ ง การว จ ยและการว เคราะห ข อม ล เลข 3 หมายถ ง การวางแผนและการบร หารพ ฒนา เลข 4 หมายถ ง การพ ฒนาช มชนและส งคม เลข 9 หมายถ ง ว ทยาน พนธ และการค นคว าอ สระ เลขรห สหล กส ดท าย หมายถ ง ล าด บรายว ชาในแต ละหมวดว ชาหร อกล มว ชา

16 3.1.4 แผนการศ กษา แผนการศ กษา หล กส ตรแผน ก แบบ ก 2 หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม แผน ก แบบ ก 2 หน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 39 หน วยก ต ช นป ท 1 ภาคเร ยนต น หน วยก ต ช นป ท 1 ภาคเร ยนปลาย หน วยก ต ว ชาเฉพาะ ว ชาบ งค บ 9 ว ชาเฉพาะ ว ชาบ งค บ กระบวนท ศน และทฤษฎ พ ฒนา 3(3-0-6) การบร หารการพ ฒนา 3(3-0-6) ส งคม ว ชาเฉพาะ ว ชาเล อก ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางส งคม 3(1-4-4) (...) นโยบายพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) (...) รวม 9 รวม 9 ช นป ท 2 ภาคเร ยนต น หน วยก ต ช นป ท 2 ภาคเร ยนปลาย หน วยก ต ว ชาเฉพาะ ว ชาเล อก 9 ว ทยาน พนธ (...) ว ทยาน พนธ 12(0-36-0) (...) (...) รวม 9 รวม 12

17 แผนการศ กษา หล กส ตรแผน ข หล กส ตรศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารและพ ฒนาส งคม แผน ข หน วยก ตรวมตลอดหล กส ตร ไม น อยกว า 39 หน วยก ต ช นป ท 1 ภาคเร ยนต น หน วยก ต ช นป ท 1 ภาคเร ยนปลาย หน วยก ต ว ชาเฉพาะ ว ชาบ งค บ 9 ว ชาเฉพาะ ว ชาบ งค บ กระบวนท ศน และทฤษฎ พ ฒนา 3(3-0-6) การบร หารการพ ฒนา 3(3-0-6) ส งคม ว ชาเฉพาะ ว ชาเล อก ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางส งคม 3(1-4-4) (...) นโยบายพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) (...) รวม 9 รวม 9 ช นป ท 2 ภาคเร ยนต น หน วยก ต ช นป ท 2 ภาคเร ยนปลาย หน วยก ต ว ชาเฉพาะ ว ชาเล อก 12 ว ทยาน พนธ (...) การค นคว าอ สระ 6(0-18-0) (...) ว ชาเฉพาะ ว ชาเล อก (...) (...) (...) รวม 12 รวม 9

18 ค าอธ บายรายว ชา กระบวนท ศน และทฤษฎ พ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Social Development Paradigms and Theories กระบวนท ศน แนวค ดและทฤษฎ พ ฒนาส งคม กระแสหล กและทางเล อกในการพ ฒนาของ ส าน กค ดต าง ๆ ต งแต อด ตถ งป จจ บ น เพ อให เข าใจหล กการ ว ธ การว เคราะห และการน าไปใช เพ อการบร หาร และพ ฒนาส งคม โลกาภ ว ตน ก บการพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Globalization and Social Development ศ กษาว เคราะห แนวค ด ทฤษฎ เก ยวก บการเปล ยนแปลงทางส งคม ว ฒนธรรม ท ม ผลต อการ พ ฒนาส งคม กระบวนการและผลของโลกาภ ว ตน กระแสแนวค ดท องถ นภ ว ตน ขบวนการเคล อนไหวทาง ส งคม ว เคราะห กรณ ศ กษาผลของโลกาภ ว ตน ท ม ผลต อส งคมไทย ช มชน และท องถ นภาคใต ท นทางส งคมเพ อการพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Social Capital for Social Development ศ กษาว เคราะห แนวค ด และวาทกรรมท นทางส งคมของน กค ดส าน กต าง ๆ กระบวนการ สร างแนวค ดและปฏ บ ต การท นทางส งคม การแพร ขยายแนวค ดท นทางส งคมในการพ ฒนาส งคม ช มชน และท องถ น ว เคราะห แนวค ดท นทางส งคมท น ามาใช ก บการพ ฒนาส งคมในประเทศไทย รวมถ งป จจ ย ภายในและภายนอกส งคมท ม ผลต อปฏ บ ต การท นทางส งคมในฐานะท เป นแนวค ดการพ ฒนาส งคม ช มชน และท องถ นของประเทศไทย ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางส งคม 3(1-4-4) Social Research Method ตรรกะ หล กการ และระเบ ยบว ธ ว จ ยเช งปร มาณและเช งค ณภาพท ใช ในการว จ ยด านการ บร หารและพ ฒนาส งคม การก าหนดป ญหา การต งว ตถ ประสงค และสมมต ฐาน การสร างและหาค ณภาพ เคร องม อ การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห แปลผล และต ความหมายข อม ล การเข ยนโครงร างว จ ย การเข ยนรายงานว จ ย และการน าเสนอ ฝ กเข ยนเค าโครงว จ ยในห วข อท น าไปส การท าว ทยาน พนธ การว เคราะห ข อม ลเพ อการว จ ย 3(2-2-5) Data Analysis for Research เทคน คการว เคราะห ข อม ล การจ ดการข อม ลท งข อม ลเช งปร มาณและเช งค ณภาพ ฝ กใช โปรแกรมส าเร จร ปในการว เคราะห ข อม ล แปลผล และต ความหมายข อม ลเพ อการว จ ยจากข อม ลจร ง และ น าเสนอ

19 นโยบายพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Social Development Policy ศ กษาว เคราะห แนวค ด หล กการ องค ประกอบของนโยบาย ความส มพ นธ ระหว างนโยบาย แผน และโครงการ ว ธ การศ กษา กระบวนการนโยบาย การก าหนดและว เคราะห การน าไปปฏ บ ต และการ ประเม นผลนโยบายพ ฒนาส งคม ว เคราะห กรณ ศ กษานโยบายของหน วยงานภาคร ฐและท องถ นท ม ต อการ พ ฒนาช มชน และท องถ นภาคใต การบร หารการพ ฒนา 3(3-0-6) Development Administration ศ กษาว เคราะห ความหมาย แนวค ด องค ประกอบ กระบวนการของการบร หารการพ ฒนาท ประกอบด วยการบร หารเพ อการพ ฒนา และการพ ฒนาการบร หาร ว เคราะห กรณ ศ กษาการบร หาร การพ ฒนาขององค กรภาคร ฐ และองค กรเอกชนไม แสวงหาก าไร การวางแผนและว เคราะห โครงการ 3(3-0-6) Planning and Project Analysis ศ กษาว เคราะห หล กการ ว ธ การการวางแผน การก าหนดว ส ยท ศน และพ นธก จ การว เคราะห สภาพแวดล อมองค กร การก าหนดกลย ทธ แผนงานและโครงการ การว เคราะห ความเป นไปได ของ โครงการ การพ ฒนาองค กรเพ อประส ทธ ผล 3(3-0-6) Organization Development for Effectiveness ศ กษาว เคราะห แนวค ดเก ยวก บการพ ฒนาองค กรเพ อประส ทธ ผล การว เคราะห ระบบ และ ความส มพ นธ ระหว างระบบในองค กร เทคน คและว ธ การในการพ ฒนาองค กรเพ อประส ทธ ผลอย างย งย น ว เคราะห กรณ ศ กษาภาคร ฐ และองค กรเอกชนไม แสวงหาก าไร การบร หารและพ ฒนาท นมน ษย 3(3-0-6) Human Capital Administration and Development ศ กษาว เคราะห แนวค ดเก ยวก บการบร หารท นมน ษย ผลของสภาพแวดล อมท ท าให เก ดการ เปล ยนแปลงในโครงสร างขององค กร ล กษณะงานท กระทบต อท นมน ษย และการบร หารท นมน ษย กลย ทธ ท ส าค ญในการบร หารท นมน ษย ต งแต กลย ทธ การวางแผนก าล งคน การสรรหา การพ ฒนา การให รางว ลและ ส งจ งใจ การจ ดการผลการปฏ บ ต งาน และการร กษาท นมน ษย ท ม ค ณค าขององค กร ว เคราะห กรณ ศ กษา ภาคร ฐ และองค กรเอกชนไม แสวงหาก าไร

20 การบร หารความเส ยง 3(3-0-6) Risk Management ศ กษาว เคราะห แนวค ดเก ยวก บความเส ยง และการบร หารความเส ยงขององค กร การว เคราะห ป จจ ยภายในและภายนอกขององค กรท ท าให เก ดความเส ยง การประเม นความเส ยง การ วางแผนการบร หารความเส ยง และการต ดตามความเส ยง ว เคราะห กรณ ศ กษาภาคร ฐ และองค กรเอกชนไม แสวงหาก าไร การประเม นผลโครงการพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Social Development Project Evaluation ศ กษาว เคราะห แนวค ด หล กการ เทคน คและกระบวนการ การก าก บ ต ดตาม และประเม นผล โครงการ ว ธ ว ทยาการประเม นโครงการพ ฒนาส งคม ว เคราะห กรณ ศ กษาการต ดตามและประเม นผล โครงการพ ฒนาส งคมของร ฐบาล และท องถ นภาคใต ภาวะผ น าเพ อการบร หารและพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Leadership for Social Administration and Development ศ กษาว เคราะห แนวค ด ทฤษฎ ภาวะผ น าแบบต าง ๆ ในองค กร ความส มพ นธ ระหว างภาวะ ผ น าและว ฒนธรรมองค กรก บประส ทธ ผล เทคน คการค นหาและพ ฒนาภาวะผ น า บทบาทและภาวะผ น าใน การเปล ยนแปลงว ฒนธรรมองค กรเพ อการบร หารและพ ฒนาส งคม ว เคราะห กรณ ศ กษาภาวะผ น าในองค กร ท เก ยวก บการบร หารและพ ฒนาส งคม การบ รณาการเพ อการบร หารและพ ฒนาในพ นท พห ว ฒนธรรม 3(3-0-6) Integration for Social Administration and Development in Multicultural Area ศ กษาว เคราะห สภาพทางเศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรม ประว ต ศาสตร ของพ นท นโยบายของร ฐ ในการพ ฒนาชายแดนใต ท งในอด ต และป จจ บ น เพ อว เคราะห แนวทางการก าหนดนโยบายการบร หารและ พ ฒนาส งคมให สอดคล องก บพ นท ห าจ งหว ดชายแดนภาคใต เพศสภาพก บการพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Gender and Social Development ศ กษาว เคราะห แนวค ด และทฤษฎ เก ยวก บความแตกต างตามธรรมชาต ก บสภาพแวดล อม ทางส งคมและว ฒนธรรมตามเพศสภาพ ความส มพ นธ เช งอ านาจระหว างเพศในม ต ต าง ๆ สถานภาพ บทบาทในส งคม ส ทธ สตร ในครอบคร วและส งคม แนวทางการว เคราะห บทบาทตามเพศสภาพ เพ อก าหนด นโยบาย และโครงการพ ฒนาช มชน

21 การพ ฒนาช มชนเปร ยบเท ยบ 3(3-0-6) Comparative Community Development ศ กษาว เคราะห แนวค ด ปร ชญา ร ปแบบ เทคน คและว ธ การด าเน นงาน การบร หารจ ดการการ พ ฒนาช มชนเม องและชนบทท งในประเทศและต างประเทศ ความส าเร จและความล มเหลวในการพ ฒนา ช มชน ศ กษาเปร ยบเท ยบการพ ฒนาช มชนของประเทศไทยก บต างประเทศ เศรษฐก จช มชนเพ อการพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Community Economy for Social Development ศ กษาว เคราะห แนวค ด ทฤษฎ ท เก ยวข องก บเศรษฐก จช มชนเพ อการพ งพาตนเอง ย ทธศาสตร กระบวนการ ว ธ การและเคร องม อในการพ ฒนาเศรษฐก จช มชน ความเช อมโยงระหว าง ว สาหก จช มชนก บเศรษฐก จช มชน การจ ดการว สาหก จช มชน ว เคราะห กรณ ศ กษาต วอย าง การพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมในเขตเศรษฐก จพ เศษ 3(3-0-6) Economic and Social Development in Special Economic Zone ศ กษาว เคราะห แนวค ด ปร ชญา ร ปแบบการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมในเขตเศรษฐก จพ เศษ และปฏ ส มพ นธ ในด านการเม อง เศรษฐก จ และส งคม พ นท ภ ม ศาสตร ส งแวดล อม และว ฒนธรรม อ ทธ พล ของโลกาภ ว ตน และภ ม ภาคน ยมในเขตเศรษฐก จประชาคมอาเซ ยน โดยเน นเขตเศรษฐก จสามฝ าย อ นโดน เซ ย มาเลเซ ย และไทย (IMT-GT) การพ ฒนาเพ อสร างความม นคงทางอาหาร 3(3-0-6) Development for Food Security ศ กษาว เคราะห ป ญหาความม นคงทางอาหาร การประเม นป จจ ยทางเศรษฐก จส งคมท ม ผล ต อความม นคงทางอาหารในระด บคร วเร อน และช มชน การจ ดการความม นคงทางอาหารภ ม ป ญญาท องถ น กลย ทธ และการวางแผนการพ ฒนาช มชนเพ อยกระด บความม นคงทางอาหารในระด บคร วเร อนและช มชน ชนชายขอบก บการพ ฒนาส งคม 3(3-0-6) Marginalization and Social Development ศ กษาว เคราะห กล มชนชายขอบท ส าค ญในประเทศไทย เน นการว เคราะห โครงสร างทาง ส งคม เศรษฐก จ การเม อง และว ฒนธรรมของกล มชนชายขอบ ความส มพ นธ ระหว างกล มชนชายขอบก บ กล มอ น อคต การก ดก น การเคล อนไหวเพ อปกป องส ทธ มน ษยชนของกล มชนชายขอบ นโยบายท ร ฐบาลม ต อกล มชนชายขอบในประเทศไทย

22 การจ ดการภ ยพ บ ต ในช มชนเส ยง 3(3-0-6) Disaster Management in Risk Community ศ กษาว เคราะห สาเหต และผลกระทบของภ ยพ บ ต ท เก ดจากธรรมชาต และมน ษย แนวค ด หล กการ และว ธ ปฏ บ ต ในการจ ดการภ ยพ บ ต ระด บช มชนท ม ประส ทธ ภาพ การจ ดท าแผนช มชนเพ อลด ความเส ยงจากภ ยพ บ ต กรณ ศ กษาการจ ดการภ ยพ บ ต ในท องถ นภาคใต ส มมนาป ญหาการบร หารและพ ฒนาส งคม 3(1-4-4) Seminar on Social Administration and Development Problems ส มมนาป ญหาการบร หารและพ ฒนาส งคมท ส าค ญ ผลกระทบท ม ต อเศรษฐก จ ส งคม และ ว ฒนธรรม ว เคราะห ว จารณ อภ ปรายผล และเสนอแนะการบร หารและพ ฒนาส งคม ว ทยาน พนธ 12(0-36-0) Thesis ศ กษาค นคว า และท าว จ ยทางด านการบร หารและพ ฒนาส งคม สามารถต พ มพ ในวารสาร หร อส งพ มพ ทางว ชาการท ม ผ ทรงค ณว ฒ กล นกรองหร อน าเสนอต อท ประช มว ชาการท ม รายงานการประช ม การค นคว าอ สระ 6(0-18-0) Independent Study ว เคราะห ส งเคราะห หร อปฏ บ ต งานว จ ยในห วข อท สอดคล องก บการบร หารและพ ฒนา ส งคม

23 3.2 ช อ สก ล ต าแหน ง และค ณว ฒ ของอาจารย อาจารย ประจ าหล กส ตร ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ทางว ชาการ ค ณว ฒ สาขาว ชา สถาบ น ป 1 นายณฐพงศ จ ตรน ร ตน ผ ช วย ศศ.ด. พ ฒนาส งคม ม.นเรศวร 2552 ศาสตราจารย วท.ม. การจ ดการส งแวดล อม ม.สงขลานคร นทร 2542 ศศ.บ. ร ฐศาสตร ม.รามค าแหง นายส ทธ พร บ ญมาก อาจารย Ph.D. Social Change and University of Wollongong, 2554 Development Australia ศศ.ม. พ ฒนาส งคม สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หาร 2544 เก ยรต น ยม ศาสตร ศศ.บ. การพ ฒนาช มชน ม.มหาสารคาม 2540 เก ยรต น ยม อ นด บ 2 3 นางชลลดา แสงมณ อาจารย ปรด. พ ฒนศ กษา ม.ศ ลปากร 2556 ศ ร สาธ ตก จ ศศ.ม. ส งคมว ทยา ม.สงขลานคร นทร 2542 ศศ.บ. พ ฒนาส งคม ม.สงขลานคร นทร 2538 เก ยรต น ยม อ นด บ 2 4 นายจ านงค แรกพ น จ ผ ช วย สส.ม. ส งคมว ทยา ม.ธรรมศาสตร 2531 ศาสตราจารย กศ.บ. ประว ต ศาสตร ม.ศร นคร นทรว โรฒ สงขลา นายด ารงศ กด แก วเพ ง ผ ช วย พช.ม. การพ ฒนาช มชน ม.ธรรมศาสตร 2540 ศาสตราจารย ศศ.บ. การพ ฒนาช มชน ม.ราชภ ฏส ราษฎร ธาน 2538

24 3.2.2 อาจารย ประจ า ล าด บ ช อ-สก ล ต าแหน ง ทางว ชาการ ค ณว ฒ สาขาว ชา สถาบ น ป 1 นายณฐพงศ จ ตรน ร ตน ผ ช วย ศศ.ด. พ ฒนาส งคม ม.นเรศวร 2552 ศาสตราจารย วท.ม. การจ ดการส งแวดล อม ม.สงขลานคร นทร 2542 ศศ.บ. ร ฐศาสตร ม.รามค าแหง นายส ทธ พร บ ญมาก อาจารย Ph.D. Social Change and University of Wollongong, Australia 2554 Development ศศ.ม. พ ฒนาส งคม สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร 2544 เก ยรต น ยม ศศ.บ. การพ ฒนาช มชน ม.มหาสารคาม 2540 เก ยรต น ยม อ นด บ 2 3 นางชลลดา แสงมณ อาจารย ปรด. พ ฒนศ กษา ม.ศ ลปากร 2556 ศ ร สาธ ตก จ ศศ.ม. ส งคมว ทยา ม.สงขลานคร นทร 2542 ศศ.บ. พ ฒนาส งคม ม.สงขลานคร นทร 2538 เก ยรต น ยม อ นด บ 2 4 นายจ านงค แรกพ น จ ผ ช วย สส.ม. ส งคมว ทยา ม.ธรรมศาสตร 2531 ศาสตราจารย กศ.บ. ประว ต ศาสตร ม.ศร นคร นทรว โรฒ สงขลา นายด ารงศ กด แก วเพ ง ผ ช วย พช.ม. การพ ฒนาช มชน ม.ธรรมศาสตร 2540 ศาสตราจารย ศศ.บ. การพ ฒนาช มชน ม.ราชภ ฏส ราษฎร ธาน นางสาวพจน ย ทร พย สมาน อาจารย Ph.D. Rural Development Central Luzon State University, 2532 Philippines ค.ม. การบร หารการ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 2528 อ ดมศ กษา ศศ.บ. คหกรรมศาสตร ม.สงขลานคร นทร อาจารย พ เศษ อาจารย พ เศษของหล กส ตร ค อ บ คลากรทางการศ กษาท ม ความเช ยวชาญเฉพาะทาง หร อผ ม ประสบการณ ทางการบร หารและพ ฒนาส งคม จากหน วยงานท เก ยวข อง โดยเช ญมาเป นคร งคราว และเป นไปตามข อบ งค บมหาว ทยาล ย ว าด วย หล กเกณฑ และว ธ การแต งต งอาจารย พ เศษ พ.ศ ลงว นท 1 ส งหาคม พ.ศ องค ประกอบเก ยวก บการฝ กภาคสนาม ไม ม

25 ข อก าหนดเก ยวก บการท างานว จ ย/ว ทยาน พนธ 5.1 ค าอธ บายโดยย อ ว ทยาน พนธ ทางการบร หารและพ ฒนาส งคม โดยส วนหน งของว ทยาน พนธ ได ร บการยอมร บ ให ต พ มพ ในวารสารหร อส งพ มพ ทางว ชาการท ม ผ ทรงค ณว ฒ กล นกรอง หร อเสนอต อท ประช มว ชาการท ม รายงานการประช ม ซ งกระบวนการท าว ทยาน พนธ ของหล กส ตรภายใต การด แลของอาจารย ท ปร กษา และ เป นไปตามประกาศมหาว ทยาล ยท กษ ณ เร อง แนวปฏ บ ต ในการท าว ทยาน พนธ และการสอบว ทยาน พนธ ประกาศ ณ ว นท 19 กรกฎาคม พ.ศ โดยการท าว ทยาน พนธ ม รายละเอ ยดแยกตามแผน ด งน แผน ก แบบ ก ว ทยาน พนธ 12(0-36-0) น ส ตศ กษาค นคว าเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องจนสามารถก าหนดโจทย การว จ ยทางด านการ บร หารและพ ฒนาส งคม พ ฒนาเป นเค าโครงว ทยาน พนธ ขออน ม ต เค าโครงว ทยาน พนธ เก บรวบรวมข อม ล ว เคราะห ข อม ล สร ปผล เข ยนรายงานว ทยาน พนธ ท ม องค ประกอบครบ สมบ รณ ตามแบบการเข ยนว ทยาน พนธ ของมหาว ทยาล ยท กษ ณ ขออน ม ต สอบว ทยาน พนธ และน าผลการว จ ย เผยแพร โดยว ทยาน พนธ ได ร บการยอมร บให ต พ มพ ในวารสารหร อส งพ มพ ทางว ชาการท ม ผ ทรงค ณว ฒ กล นกรอง หร อเสนอต อท ประช มว ชาการท ม รายงานการประช ม แผน ข การค นคว าอ สระ 6(0-18-0) ว เคราะห ส งเคราะห เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องในห วข อท สอดคล องก บการบร หารและพ ฒนา ส งคม โดยใช ระเบ ยบว ธ ว จ ยท เหมาะสม จนพ ฒนาเป นผลงานว ชาการท สมบ รณ เพ อเสนอขออน ม ต สอบ 5.2 มาตรฐานผลการเร ยนร จากการท างานว จ ย สร างองค ความร จากการว จ ย ม ความสามารถในการศ กษาค นคว า สามารถแก ไขป ญหาโดยว ธ ว จ ย สามารถใช เทคโนโลย สารสนเทศในการส บค นข อม ล สามารถใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ในการว เคราะห ข อม ลและอภ ปรายผล สามารถปร บต วในการท างานร วมก บผ อ น สามารถน าเสนอและส อสารด วยภาษาพ ด และภาษาเข ยน สามารถเผยแพร ความร จากการว จ ย 5.3 ช วงเวลา แผน ก แบบ ก 2 ลงทะเบ ยนว ทยาน พนธ ได ในช นป ท 2 ภาคเร ยนปลาย และไม เก น 5 ป การศ กษา แผน ข ลงทะเบ ยนการค นคว าอ สระได ในช นป ท 2 ภาคเร ยนปลาย และไม เก น 5 ป การศ กษา

26 จ านวนหน วยก ต หล กส ตร แผน ก แบบ ก 2 ว ทยาน พนธ จ านวน 12 หน วยก ต หล กส ตร แผน ข การค นคว าอ สระ จ านวน 6 หน วยก ต 5.5 การเตร ยมการ การให ค าแนะน าช วยเหล อทางว ชาการแก น ส ต อาจารย ท ปร กษาทางว ชาการให ค าแนะน าให น ส ตเป นผ เสนอห วข อและอาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ อาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ จ ดตารางเวลาให ค าปร กษาและการต ดตามการท างาน ของน ส ต ส มมนาอาจารย ท ปร กษาว ทยาน พนธ 5.6 กระบวนการประเม นผล การประเม นค ณภาพว ทยาน พนธ เป นหน าท ของคณะกรรมการสอบ ให กระท าหล งจากน ส ต สอบปากเปล าเสร จส น โดยให รายงานเป นส ญล กษณ และม ความหมาย ด งน ส ญล กษณ ความหมาย VG ด มาก (Very Good) G ด (Good) P ผ าน (Pass) F ไม ผ าน (Fail) ท งน ให เป นไปตามข อบ งค บมหาว ทยาล ยท กษ ณ ว าด วย การศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ หมวด 6 ข อ 37 (ภาคผนวก ค)

27 1. การพ ฒนาค ณล กษณะพ เศษของน ส ต หมวดท 4 ผลการเร ยนร กลย ทธ การสอนและการประเม นผล ค ณล กษณะพ เศษ กลย ทธ หร อก จกรรมของน ส ต ม ภาวะผ น าการบร หารและพ ฒนาส งคม - รายว ชาส วนใหญ ฝ กให ผ เร ยนท างานเป นกล มเพ อฝ กการท างาน เป นท ม ว เคราะห กรณ ศ กษา ฝ กให ม การแลกเปล ยนเร ยนร และการ โต แย งทางว ชาการ เพ อม ภาวะผ น าทางว ชาการ การบร หารและ พ ฒนาส งคม รอบร ด านเศรษฐก จ ส งคม และ - ม รายว ชาในหล กส ตรท ก าหนดให ผ เร ยนศ กษา ว เคราะห ว ฒนธรรมของภาคใต และประชาคม กรณ ศ กษา และเก บข อม ลภาคสนามในบร บทพ นท ภาคใต ของไทย อาเซ ยน จ งหว ดชายแดนภาคใต และประชาคมอาเซ ยน 2. การพ ฒนาผลการเร ยนร ในแต ละด าน 2.1 ด านค ณธรรม จร ยธรรม ผลการเร ยนร ด านค ณธรรม จร ยธรรม (1) ตระหน กในค ณค าและค ณธรรม จร ยธรรม เส ยสละ และซ อส ตย ส จร ต ม จรรยาบรรณทางว ชาการและว ชาช พ ม ว น ย ตรงต อเวลา ร บผ ดชอบต อตนเองและส งคม เคารพระเบ ยบ ข อบ งค บขององค กรและส งคม (2) ม ภาวะผ น าและผ ตาม สามารถว น จฉ ยป ญหาข อข ดแย งและล าด บความส าค ญเช ง ว ชาการและว ชาช พอย างม เหต ผล (3) เคารพส ทธ และร บฟ งความค ดเห นของผ อ น รวมท งเคารพในค ณค าและศ กด ศร ความเป นมน ษย กลย ทธ การสอนท ใช พ ฒนาการเร ยนร ด านค ณธรรม จร ยธรรม (1) ม รายว ชาในหล กส ตรท ก าหนดให ผ เร ยนศ กษา ว เคราะห เพ อให เก ดการยอมร บใน ค ณค าและศ กด ศร ความเป นมน ษย เข าใจว ถ การอย ร วมก นในส งคม (2) รายว ชาส วนใหญ ฝ กให ผ เร ยนท างานเป นกล มเพ อฝ กการท างานเป นท ม ฝ กให ม การแลกเปล ยนเร ยนร และการโต แย งทางว ชาการ กลย ทธ การประเม นผลการเร ยนร ด านค ณธรรม จร ยธรรม (1) ประเม นจากพฤต กรรมในการปฏ บ ต งานท มอบหมาย (2) ประเม นจากกระบวนการท างานว จ ย

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา พ ทธศ กราช 2553 หล กส ตรใหม พ ทธศ กราช 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ว ทยาล ยเช ยงราย - 1 - สารบ ญ หมวด หน า หมวด 1 ข อม ลท วไป 3 หมวด 2 ข อม ลเฉพาะของหล กส

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร หล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2556

สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร หล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2556 - ๑ - สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร หล กส ตรการจ ดการภาคร ฐและภาคเอกชนมหาบ ณฑ ต หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2556 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร คณะ ร ฐประศาสนศาสตร 1. ช อหล กส ตร หมวดท 1 ข อม ลท

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ และบรรจ ภ ณฑ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา

หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ และบรรจ ภ ณฑ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ และบรรจ ภ ณฑ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2554 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรมและเทคโนโลย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต

ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต ให เป นไปตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง กรอบมาตรฐานค

More information

มคอ. 7(หล กส ตรปร ญญาตร )

มคอ. 7(หล กส ตรปร ญญาตร ) ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา บร หารศาสตร มคอ. 7(หล กส ตรปร ญญาตร ) รายงานผลการดาเน นการของหล กส ตร หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการตลาด ประจาป การศ กษา 2557 หมวดท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมและการบร หารการก อสร าง หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2553 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา

หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมและการบร หารการก อสร าง หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2553 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา 1 หล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมและการบร หารการก อสร าง หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 255 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ศวกรรมศาสตร /ภาคว ชาว

More information

การรายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร

การรายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร 1 การรายงานของหล กส ตร ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาสารสนเทศธ รก จ ฉบ บปร บปร งป 2553 คณะ บร หารธ รก จ มหาว ทยาล ย นานา ประจ าป การศ กษา 2557 ว นท รายงาน 30 กรกฏาคม 2558.. หมวดท 1 ข อม ลท วไป รห สหล กส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ คานา คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ได ค าน งถ งความส าค ญ ของทร พยากรมน ษย ท เป นส วนส าค ญในการน านโยบายไปปฏ

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา คำ นำ เน องในโอกาสป มหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ถ อเป นวาระสำาค ญย งสำาหร บปวงชนชาวไทยท

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 โดย นายปร ว ฒน วรรณกลาง อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา www.ipe.ac.th คานา สถาบ นการพลศ กษา ม ความจ าเป นต องเร

More information

รายละเอ ยดหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555

รายละเอ ยดหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 รายละเอ ยดหล กส ตร เทคโนโลย บ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย การพ มพ หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ คณะ / ภาคว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ภาคว ชาเทคโนโลย ส อสารและอ

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

ค ม อบร หารหล กส ตร หล กส ตรพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต (พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๘)

ค ม อบร หารหล กส ตร หล กส ตรพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต (พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๘) ๑ ค ม อบร หารหล กส ตร หล กส ตรพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต (พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๘) ว ทยาล ยพยาบาล บรมราชชนน นครลาปาง สถาบ นพระบรมราชชนก สาน กปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส ข ๒ คานา ว ทยาล ยพยาบาล บรมราชนน นครล าปาง ให

More information