ส น นทา ส งขท ศน Sunanta Sangkatat

Size: px
Start display at page:

Download "ส น นทา ส งขท ศน Sunanta Sangkatat"

Transcription

1 การพ ฒนาร ปแบบการบร หารสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา โดยใช แนวค ด Balanced Scorecard (BSC) The Development of Management Model for College under The office of Vocational Education Commission Based on Balanced Scorecard (BSC) Concept. ส น นทา ส งขท ศน Sunanta Sangkatat บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค ในการพ ฒนาร ปแบบการบร หารสถานศ กษา ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา โดยใช แนวค ด Balanced Scorecard (BSC) ซ งเป นการว จ ยเช ง พรรณนา (Descriptive Research) ว ธ การด าเน นการว จ ยประกอบด วย 4 ข นตอน ค อ 1) การศ กษา หล กการ แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง น าข อม ลท ได มาว เคราะห ส งเคราะห ก าหนดเป นก รอบแนวค ดในการว จ ยบนพ นฐานแนวค ดทฤษฎ การบร หารเช งระบบ และการบร หารตามแนวค ด Balanced Scorecard (BSC) 2) ศ กษาว เคราะห ความเป นไปได ขององค ประกอบของร ปแบบการบร หาร สถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา โดยใช แนวค ด Balanced Scorecard (BSC) 3) ตรวจสอบและสร างร ปแบบการบร หารสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา โดยใช แนวค ด Balanced Scorecard (BSC) 4) ตรวจสอบความเหมาะสมของร ปแบบ การบร หารสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา โดยใช แนวค ด Balanced Scorecard (BSC) กล มต วอย างประกอบด วยผ บร หารสถานศ กษาส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา 340 แห ง ผ ให ข อม ลค อผ อ านวยการสถานศ กษา การพ จารณาร ปแบบท เหมาะสมในการ บร หารสถานศ กษาโดยใช แนวค ด Balanced Scorecard (BSC) ใช ร ปแบบส มภาษณ เคร องม อท ใช ใน การว เคราะห ข อม ลเป นแบบว เคราะห เอกสาร แบบส มภาษณ ก งโครงสร าง และแบบสอบถามเก ยวก บ ว ทยาล ยพณ ชยการธนบ ร ซอยจร ญสน ทวงศ 13 ภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร ประเทศไทย Thonburi Commercial College Soi Janrunsanitwong 13 Pasricharern Bangkok Thailand.

2 ป ท 8 ฉบ บท 2 เด อนกรกฎาคม การบร หารสถานศ กษาโดยใช แนวค ด Balanced Scorecard (BSC) สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ใช ค าร อยละ ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน การว เคราะห องค ประกอบเช งส ารวจ (Exploratory Factory Analysis) ใช โปรแกรมส าเร จร ป SPSS (Statistical Package for The Social Science) ด วยว ธ สก ดองค ประกอบ PCA (Principal Component Analysis) และการหม นแกนป จจ ย หล กด วยว ธ แวร แมกซ (Varimax Rotation) และ การส มภาษณ เช งล ก (In-dept Interviews) ผลการว จ ยพบว า 1. องค ประกอบร ปแบบการบร หาร สถานศ กษาส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา โดยใช แนวค ด Balanced Scorecard (BSC) ประกอบด วย 4 องค ประกอบ ค อ 1) มต ด านผ เร ยน 2) มต ด านกระบวน การภายใน 3) มต ด านการเง น และ 4) มต ด านการเร ยนร และ การเต บโต 2. ร ปแบบการบร หารสถานศ กษาส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา โดยใช แนวค ด Balanced Scorecard (BSC) เป นร ปแบบท ประกอบด วยองค ประกอบท ส าค ญ 4 องค ประกอบ ซ งม ความเหมาะสมและสามารถน าไปใช ประโยชน ได สอดคล องก บกรอบแนวค ดการว จ ย ค าส าค ญ : การบร หาร, สถานศ กษา, อาช วศ กษา, Balanced Scorecard Abstract The purpose of this research was to develop management model for college under the office of the Vocational Education Commission base on Balanced Scorecard (BSC) concept by descriptive research. The research procedures consisted of four stages as follows; 1) Studying by reviewing and synthesizing the documents article and researches concerning. Analyzing data to specify research conception base on the system approach management and Balanced Scorecard (BSC) concept, 2) studying and analyzing probability for the factor of management model for college under the office of vocational Education commission base on Balanced Scorecard (BSC) concept, 3) checking and making the office of the Vocational Education Commission base on Balanced Scorecard (BSC) concept, 4) checking the appropriate management model for college under the office of the Vocational Education Commission base on Balanced Scorecard (BSC) concept. The samples were taken from administrators for college under the office of the Vocational Education Commission about 340 colleges. The respondents were the college directors. The instruments for

3 102 วารสารว ชาการ คณะบร หารธ รก จ RMUTT Global Business and Economics Review collecting the data were opinionnair, semistructural interview and checklist form. The statistic for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, factory analysis by principal component analysis method and varimax rotation and in-dept interviews. The results of this research found that. 1. Components of management model for college under the office of the Vocational Education Commission base on Balanced Scorecard (BSC) concept consisted of four components which were 1) Customer perpective 2) Internal process perpective 3) Finances perpective and 4) Learning and growth perpective 2. The management model for college under the office of the Vocational Education Commission base on Balanced Scorecard (BSC) concept consisted of four components which were found appropriate, valid useful and accordance with conceptual framework. Keyword : Administration, College, Vocational, Balanced Scorecard บทน า ความส าค ญของการศ กษาก ค อการสร าง ก าล งคนให ม ค ณภาพ ม สมรรถนะท จะและรองร บ การพ ฒนาประเทศตามพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ เพ อพ ฒนาส งคมไทยให เป นส งคม แห งการเร ยนร การจ ดการศ กษาด านอาช วศ กษา เพ อม งสร างผล ตก าล งคนด านอาช วศ กษาให ตอบ สนองความต องการของตลาดแรงงาน พ ฒนา เศรษฐก จความเจร ญก าวหน า และการเพ ม ข ดความสามารถในการแข งข นประเทศ ท งน การจ ดการด านอาช วศ กษา ส าน กงานคณะ กรรมการการอาช วศ กษาเป นองค กรหล กในการ ผล ตพ ฒนาก าล งคนด านว ชาช พได อย างหลาก หลาย ผ เร ยนสามารถน าความร ไปประกอบ อาช พอ สระตอบสนองความต องการก าล งคนใน สถานประกอบการได (ส าน กงานเลขาธ การสภา การศ กษา, 2553) แต เน องจากการพ ฒนาก าล ง คนสายอาช วศ กษาของประเทศย งม ป ญหา ม ผล ท าให การจ ดการอาช วศ กษาไม สอดคล องก บความ ต องการก าล งคนสายปฏ บ ต การในสถานประกอบ การ ผ เร ยนสายอาช พม จ านวนน อยลงเพราะ ท ศนคต และค าน ยมในการเร ยนอ ดมศ กษาท าให ผ ส าเร จการศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ท จะเข าส ตลาดแรงงานส วนใหญ ตามท ตลาดแรงงานต องการ เล อกท จะเร ยนต อระด บ ส งข น จ งม ผลกระทบต อสายการผล ตม จ านวน ลดลงท าให เก ดป ญหาการขาดแคลนก าล งคน ของตลาดแรงงาน (ส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา, 2551) นอกจากน ก าล งคนท ผล ตได

4 ป ท 8 ฉบ บท 2 เด อนกรกฎาคม เป นผ ใช เทคโนโลย มากกว าเป นผ ผล ตเทคโนโลย ค ณภาพด านสมรรถนะพ นฐานและว ชาช พท จ าเป นในการท างานของผ เร ยนอาช วศ กษาจาก สถานศ กษาท จ ดการอาช วศ กษาบางแห งไม เป น ท ยอมร บจากสถานประกอบการ ท งน สาเหต มา จากป จจ ยทางด านการบร หารจ ดการของสถาน ศ กษา ประกอบก บภาพล กษณ ในการใช ความ ร นแรงในการทะเลาะว วาทของผ เร ยนอาช วศ กษา บางกล ม ส งผลต อท ศนคต และการยอมร บของผ ปกครอง ช มชน และส งคม ท าให แนวโน มของ ผ เร ยนอาช วศ กษาลดลง (ส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาแห งชาต, 2551) ป ญหาของการบร หารจ ดการอาช วศ กษา และนโยบายการจ ดการศ กษาของร ฐก อให เก ดการ ปฏ ร ป การจ ดการอาช วศ กษา เพ อให การจ ดการ อาช วศ กษาเก ดประส ทธ ภาพ ผล ตและพ ฒนา ก าล งคนภายใต สภาวะ การเปล ยนแปลงอย าง รวดเร วของสภาพเศรษฐก จ ส งคม และเทคโนโลย เพ อตอบสนองความต องการของตลาดแรงงานใน ระด บประเทศ และระด บภ ม ภาค ท งน ส าน กงาน เลขาธ การสภาการศ กษา (2552 : 15-18) ได สร ปมาตรการในการพ ฒนาค ณภาพมาตรฐาน อาช วศ กษาเพ อผล ตและพ ฒนาก าล งคนให ม ค ณภาพ ม สมรรถนะและความร ความสามารถ ด งน นสถานศ กษาอาช วศ กษาจ งเป นกลไกท ส าค ญในการข บเคล อนภาระก จต างๆ โดยค าน ง ถ งค ณภาพและความเป นเล ศ เพ อไปส เป าหมาย อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล สถานศ กษา อาช วศ กษาจ งจ าเป นต องปร บเปล ยนร ปแบบการ บร หารจ ดการเพ อให สถานศ กษาเป นท ยอมร บ ของผ ปกครอง ผ เร ยน ตลอดจน ช มชน ส งคม ผ ม ส วนได ส วนเส ยท กคน โดยสถานศ กษาจะต อง เป นองค กรแห งการเร ยนร ม ความพร อมในด านงบ ประมาณ ทร พยากร ว ตถ เทคโนโลย บ คลากร สามารถจ ดการศ กษาได อย างด ท งในด านการ บร หารจ ดการ การจ ดการเร ยนร ท าให ผ เร ยนม ค ณภาพตามมาตรฐานท ก าหนด ม กระบวนการ จ ดการโดยใช แนวค ดเช งระบบ (System Approch) (อ าร ง จ นทวาน ช, 2547 : 4-15) ด งน นการบร หารจ ดการในสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาให ม ค ณภาพ ผ บร หารจะต องม ร ปแบบ (Model) ใน การบร หารให เหมาะสมก บสภาพบร บทและป จจ ย ต าง ๆ ท เก ยวข องก บสถานศ กษาอาช วศ กษา ท งด านการบร หารจ ดการ ด านผ เร ยน และ ด านกระบวนการจ ดการเร ยนการสอน โดยการ บร หารจ ดการสถานศ กษาอย างเป นระบบให ครบ ถ วนท งภายในภายนอกสถานศ กษาตอบสนอง ความต องการในท กๆ ด านอย างสมด ลย องค ประกอบของการบร หารได แก ด านการเง น ด านกระบวนการท างาน ด านการเร ยนร และการ เต บโต และด านผ เร ยน ซ งเป นการบร หารอย าง สมด ลย และครบถ วนในท กๆ ด าน หร อเร ยกว า Balanced Scorecard (BSC) โดยก าหนดม ม มองในด านการบร หารต าง ๆ ท ครอบคล มการ บร หารจ ดการท งในด านบร หาร งานว ชาการ การ เง น บ คลากร และอ น ๆ ตลอดจนการม ส วน ร วมของช มชนอ นจะน าไปส แนวทางการพ ฒนา ค ณภาพของสถานศ กษาท ต องการให ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของผ เร ยนส งข น ผ เร ยนม ค ณภาพม

5 104 วารสารว ชาการ คณะบร หารธ รก จ RMUTT Global Business and Economics Review ค ณล กษณะพ งประสงค และการบร หารงานของ สถานศ กษาเต บโตอย างม ค ณภาพ ว ตถ ประสงค ของการว จ ย ในการว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค ด งน 1. เพ อศ กษาองค ประกอบการบร หาร สถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา โดยใช แนวค ด Balanced Scorecard (BSC) 2. เพ อพ ฒนาร ปแบบการบร หาร สถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา โดยใช แนวค ด Balanced Scorecard (BSC) ว ธ การว จ ย เป นการว จ ยเช งพรรณนา (Descriptive Research) ได ก าหนดระเบ ยบว ธ ว จ ยซ งประกอบ ด วยประชากรและกล มต วอย าง การสร างเคร อง ม อ การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล และสถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ด งน 1. ประชากรและกล มต วอย าง ประชากร และกล มต วอย างท ใช ในการศ กษาว เคราะห และ เก บรวบรวมข อม ลม 3 ระยะ ด งน ระยะท 1 การสร างองค ประกอบของ ร ปแบบการบร หารสถานศ กษา ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา กล มต วอย าง ค อ ผ เช ยวชาญ หร อ ผ ทรงค ณว ฒ หร อผ บร หารท ผ ว จ ยเก บรวบรวม ข อม ลโดยการส มภาษณ ความค ดเห น ม เกณฑ ในการค ดเล อกค อเล อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และเป นผ เช ยวชาญหร อผ ทรง ค ณว ฒ หร อผ บร หารท ใช หล กการบร หารตาม แนวค ด Balanced Scorecard (BSC) และ เอกชน จ านวน 9 คน โดยม ว ตถ ประสงค เพ อน า แนวค ดท มาจากความเช ยวชาญและประสบการณ ท เก ยวข องไปว เคราะห ส งเคราะห ผนวกก บ แนวค ด ทฤษฎ และเอกสารงานว จ ยท เก ยวข อง ตามว ตถ ประสงค ของการว จ ย เพ อสร ปเป นกรอบ แนวค ดและข อกระทงค าถามในแบบสอบถาม ระยะท 2 สร างและพ ฒนาเคร อง ม อ แบ งกล มต วอย างออกเป น 3 กล ม กล มท 1 ค อผ เช ยวชาญ หร อผ ทรง ค ณว ฒ หร อผ บร หารตรวจสอบว เคราะห หาค า ความสอดคล องและความตรงของเน อหา (ICO : index of Item Objective Congruence) จ านวน 6 คน โดยเล อกแบบเจาะจง ซ งผ ว จ ย ก าหนดเกณฑ ในการค ดเล อกค อ ผ บร หารการ ศ กษา น กว ชาการ และผ ม ความร ความสามารถ ในเร องสถ ต การว จ ยทางด านการว ดผลและการ ประเม นผล และน าแบบสอบถามจากผ ทรง ค ณว ฒ ไปค านวณหาค าด ชน ความสอดคล อง (IOC) ของข อค าถามในแต ละข อเพ อเล อกข อค าถามท ม ค า IOC ต งแต 0.60 ข นไป กล มท 2 ค อผ บร หารสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา จ านวน 40 คน เพ อน ามาว เคราะห หาค าความ เช อม นของแบบสอบถามท งฉบ บ โดยใช ค า ส มประส ทธ แอลฟ า (Confficent - Alpha) ตาม ว ธ ของครอนบ ค (Cronbach, 1974 : 161) น า ผลการว เคราะห มาประกอบการพ จารณาจ ดท า

6 ป ท 8 ฉบ บท 2 เด อนกรกฎาคม แบบสอบถามฉบ บสมบ รณ แล วน าไปสอบถาม ความค ดเห นประชากรในสถานศ กษาส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ซ งผล การว เคราะห ข อม ลพบว าค าความเช อม นของ แบบสอบถามท งฉบ บม ค าเท าก บ กล มท 3 กล มต วอย างค อ ผ บร หาร สถานศ กษาท เป นผ อ านวยการในสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาท ว ประเทศ จ านวนท งส น 415 คน ระยะท 3 พ ฒนา และตรวจสอบ ความเหมาะสมของร ปแบบหล กการบร หารตาม แนวค ด Balanced Scorecard (BSC) กล มต วอย าง ค อผ เช ยวชาญ หร อผ ทรง ค ณว ฒ ท ม ประสบการณ บร หารสถานศ กษา ส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ซ งเคย ด ารงต าแหน งผ อ านวยการ ผ เช ยวชาญจากส าน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา และผ เช ยวชาญท ม ประสบการณ ด านการศ กษา ด วยว ธ การส มภาษณ เช งล ก (In-dept interview) 2. เคร องม อท ใช ในการว จ ย เคร องม อ ส าหร บเก บรวบรวมข อม ลรวม 3 ฉบ บ ค อ ฉบ บท 1 แบบส มภาษณ แบบก งม โครงสร าง (Semi-Structured Interview) ฉบ บท 2 แบบสอบถามความค ดเห น (Questionnaires) ฉบ บท 3 แบบส มภาษณ ผลการว จ ย (Interview) ซ งเคร องม อแต ละประเภทใช เก บรวบรวม ข อม ลในแต ละข นตอนของการว จ ย ด งน ข นตอนท 1 ศ กษาว เคราะห หล กการ แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข องก บหล ก การบร หาร กระบวนการบร หาร และแนวปฏ บ ต ในสถาบ นการอาช วศ กษาท งในและต างประเทศ เพ อให ได กรอบแนวค ดในการว จ ย ภายใต การ แนะน าของอาจารย ท ปร กษาให ความเห บชอบ และปร บปร งแก ไข เพ อน าไปส มภาษณ ความค ด เห นจากผ ทรงค ณว ฒ โดยการส มภาษณ แบบก งม โครงสร าง (Semi- Structured Interview) ด วย เทคน ดการส มภาษณ แบบปฏ ส มพ นธ (Interactive Interview) ข นตอนท 2 ศ กษาว เคราะห ความ เป นไปได ขององค ประกอบของร ปแบบการบร หาร สถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา โดยน าข อสร ปท ได จากการส งเคราะห หล กการ แนวค ด ทฤษฎ ในข นตอนท 1 และความ ค ดเห นของผ เช ยวชาญ หร อผ ทรงค ณว ฒ น ามา ว เคราะห เน อหา (Content Analysis) ก าหนดเป น ต วแปรขององค ประกอบ แล วสร างแบบสอบถาม ว ดระด บความค ดเห น เป นแบบสอบถามประเม น ค า 5 ระด บ โดยการน าต วแปรจากการว เคราะห เอกสารและการส มภาษณ มาสร างเป นกระทง ค าถาม ตามกรอบแนวค ดของการว จ ย เพ อว ด ระด บความค ดเห นด านองค ประกอบ โครงสร าง และกระบวนการบร หารของสถานศ กษา ส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา โดยใช แนวค ด Balanced Scorecard (BSC) ข นตอนท 3 น าต วแปรองค ประกอบ ท น ามาเป นแบบสอบถามให ผ ทรงค ณว ฒ จ านวน 6 คน ซ งประกอบด วยผ บร หารการศ กษา น ก ว ชาการ ผละผ ทรงค ณว ฒ ทางด านการว ดและ ประเม นผลท าการพ จารณาตรวจสอบแก ไขความ

7 106 วารสารว ชาการ คณะบร หารธ รก จ RMUTT Global Business and Economics Review เท ยงตรงเช งเน อหา (Content Validity) แล วน า มาค านวณว เคราะห หาค าด ชน ความสอดคล อง รายข อ (IOC : Index of Item Objective Congruence) (จ ตราภา ก ณฑลบ ตร, 2550 : 186) ก อนน าไปทดลองใช (Try out) ก บผ บร หาร สถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา จ านวน 40 คน เพ อน ามาว เคราะห หาค ณภาพค าความเช อม น (Reliabity) โดยใช ค า ส มประส ทธ แอลฟ า (Confficent-Alpha) ตาม ว ธ ของ ครอนบ ค (Cronbach, 1974 : 161) ของ แบบสอบถามท งฉบ บ ม ค าเท าก บ น า ผลการว เคราะห มาประกอบการพ จารณาจ ดท า แบบสอบถามฉบ บสมบ รณ แล วน าเคร องม อไป สอบถามความค ดเห นของกล มต วอย างท เป นผ อ านวยการสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะ กรรมการการอาช วศ กษา จ านวน 415 แห ง ข นตอนท 4 ตรวจสอบความเหมาะ สมของร ปแบบการบร หารสถานศ กษา ส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา โดย ใช แนวค ด Balanced Scorecard (BSC) โดย ว ธ การส มภาษณ เช งล ก (In-dept Interview) น าร างร ปแบบการบร หารสถานศ กษา โดยใช แนวค ด Balanced Scorecard (BSC) ท ได จาก การศ กษาว จ ยให ผ เช ยวชาญหร อผ ทรงค ณว ฒ ท ม ประสบการณ บร หารสถานศ กษา ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา ซ งด ารงต าแหน ง หร อเคยด ารงต าแหน งผ อ านวยการ ผ เช ยวชาญ จากส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา และผ เช ยวชาญท ม ประสบการณ ด านการศ กษา โดยน าร างร ปแบบการบร หารสถานศ กษา โดย ใช แนวค ด Balanced Scorecard (BSC) ให ผ เช ยวชาญหร อผ ทรงค ณว ฒ ตรวจสอบโดยใช แบบ ส มภาษณ ความค ดเห นเก ยวก บความเหมาะสม ถ กต อง และความเป นไปได รวมท งประโยชน ใน การน าไปใช และม แบบสอบถามปลายเป ด (Open Ended) เพ อให ได ข อว พากษ ว จารณ อ น ๆ น ามา สร ปและปร บปร งต อไป 3. การว เคราะห ข อม ลและสถ ต ท ใช ใน การว จ ย ม ด งน 1. ว เคราะห ข อม ลจากแบบส มภาษณ ผ เช ยวชาญ และผ ทรงค ณว ฒ เป นการว เคราะห เน อหา (Content Analysis) และจ าแนกตาม องค ประกอบของการบร หาร โดยใช แนวค ด Balanced Scorecard (BSC) 2. การว เคราะห ต วแปรใช การว เคราะห ความสอดคล องโดยหาค า IOC (Index of Item Objective Congruence) ส าหร บข อค าถามในร าง แบบสอบถามก บองค ประกอบตามแนวค ด Balanced Scorecard (BSC) 3. การว เคราะห หาค าระด บความ ค ดเห นของผ ตอบแบบสอบถามเก ยวก บหล กการ บร หารสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการ การอาช วศ กษา โดยใช แนวค ด Balanced Scorecard (BSC) ใช ค าเฉล ย (Mean) และส วนเบ ยง แบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล วน าค า เฉล ยเปร ยบเท ยบก บเกณฑ ตามแนวค ดของเบสท (Best) 4. การว เคราะห องค ประกอบเช ง ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ใช โปรแกรมส าเร จร ปทางสถ ต SPSS (Statisti-

8 ป ท 8 ฉบ บท 2 เด อนกรกฎาคม cal Package for The Social Science) และ ว เคราะห องค ประกอบตามว ธ ของไกเซอร (Kaiser) ด วยว ธ สก ดองค ประกอบ PCA (Principal Component Analysis) และหม นแกนป จจ ยหล กด วย ว ธ แวร แมกซ (Varimax Rotation) ม เกณฑ เล อก ต วแปรท เข าอย ในองค ประกอบต วใดต วหน ง โดย พ จารณาจากค าแปรปรวนของต วแปรท มากกว า 1 และถ อเอาค าน าหน กองค ประกอบ (Factor Loading) ของแต ละต วแปรขององค ประกอบน นท ม ค าต งแต 0.3 ข นไป บรรยายด วยต วแปรต งแต 3 ต วข นไป 5. การว เคราะห เพ อตรวจสอบ ย นย นความเหมาะสมของร ปแบบการบร หาร สถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา โดยใช แนวค ด Balanced Scorecard (BSC) โดยการว เคราะห ด วย ค าเฉล ย ( ) ส วนเบ ยงแบนมาตรฐาน (SD.) และการส งเคราะห ข อสร ปความค ดเห นในด านข อเสนอแนะเพ มเต ม และข อว จารณ ของผ ทรงค ณว ฒ ท ม ต อร ปแบบ การบร หารสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะ กรรมการการอาช วศ กษา โดยใช แนวค ด Balanced Scorecard (BSC) ผลการว จ ย 1. ร ปแบบการบร หารสถานศ กษา ส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา โดยใช แนวค ด Balanced Scorecard (BSC) ม 4 องค ประกอบ ค อ 1) ม ต ด านผ เร ยน 2) ม ต ด าน กระบวนการภายใน 3) ม ต ด านการเง น และ 4) ม ต ด านการเร ยนร และการเต บโต ซ งประกอบด วย ต วแปร 103 ต วแปร ท พบว าม น ยส าค ญจาก การศ กษา และในแต ละองค ประกอบได จ ดเร ยง ล าด บต วแปรตามค าน าหน กองค ประกอบ (Factor Loading) สร ปได ด งน 1.1 องค ประกอบม ต ด านผ เร ยน เป น องค ประกอบท ส าค ญต อการบร หารสถานศ กษา ตามแนวค ด Balanced Scorecard (BSC) มาก เป นอ นด บท หน ง สามารถอธ บายค าร อยละของ ความแปรปรวน (Percent of Variance) ของ ต วแปรท งหมดได ม 28 ต วแปร โดย ใช กระบวนการจ ดการบร หารตามแนวค ด ทฤษฎ เช งระบบ (System Approach) ค อ ป จจ ยน า เข า (Input) ประกอบด วย 1) นโยบายการ ศ กษาของร ฐท ให ผ เร ยนได ร บโอกาสทางการศ กษา อย างท วถ งและเสมอภาค 2) หล กส ตรของสถาน ศ กษาท ท าการเป ดสอนม หลากหลาย 3) นโยบาย การร บและการค ดกรองผ เร ยนของสถานศ กษา กระบวนการ (Process) ประกอบด วย 4) เสร ม สร างให ผ เร ยนเป นบ คคลแห งการเร ยนร 5) ส ง เสร มการเร ยนร งานอาช พและการท างานระหว าง เร ยน 6) พ ฒนาผ เร ยนให ม ล กษณะอ นพ งประสงค และม สมรรถนะท ตรงก บความต องการของช มชน ส งคม และสถานประกอบการ 7) บร หารสถาน ศ กษาโดยม ผ ปกครองและช มชนเข ามาม ส วนร วม 8) พ ฒนาผ เร ยนด านการค ดว เคราะห และท กษะ ว ชาช พ 9) ส งเสร มอน ร กษ ส งแวดล อม ประเพณ และท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 10) พ ฒนาผ เร ยน ด านส อสาร ภาษา และเทคโนโลย 11) พ ฒนา ระบบการด แลช วยเหล อผ เร ยน 12) ขยายการ ศ กษาระบบทว ภาค โดยม การฝ กปฏ บ ต งานให

9 108 วารสารว ชาการ คณะบร หารธ รก จ RMUTT Global Business and Economics Review มากข น 13) พ ฒนาระบบการส งเสร มการเร ยนร ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารให ก บผ เร ยน 14) จ ดการเร ยนการสอนม งสมรรถนะตาม มาตรฐานว ชาช พ 15) พ ฒนาผ เร ยนด านว ชาการ ค ณธรรมจร ยธรรม และค าน ยมท ด งามในว ชาช พ รวมท งด านบ คล กภาพและมน ษยส มพ นธ 16) จ ดกระบวนการเร ยนร ให หลากหลายและเพ ยง พอ 18) จ ดการเร ยนร โดยเน นผ เร ยนเป นส าค ญ 19) ส งเสร มให ผ เร ยนท าก จกรรมร วมก บช มชน และส งคม 20) จ ดการศ กษาโดยเน นการปฏ บ ต ในส ดส วนท มากกว าทฤษฎ 21) พ ฒนาค ณภาพ ผ เร ยนให ม ความร และท กษะว ชาช พตามหล กส ตร ท เหมาะสมก บเศรษฐก จ ส งคม และเทคโนโลย ท เปล ยนแปลงไป โดยม ผลผล ต (Output) ประกอบด วย 22) ผ เร ยนม ความร ม ท กษะและ ค ณภาพตามมาตรฐานว ชาช พ 23) ผ เร ยนส าเร จ การศ กษาม จ านวนมากข นเม อเท ยบก บแรกเข า 24) ผ เร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนตามเกณฑ ท ก าหนดในอ ตราท ส งข น 25) จ านวนผ ส าเร จการ ศ กษาได งานท าในสถานประกอบการและศ กษา ต อเพ มมากข น ผลล พธ (Outcome) ประกอบ ด วย 26) ผ เร ยนม ค ณล กษณะท พ งประสงค ท งด าน ค ณธรรมจร ยธรรมและจรรยาบรรณว ชาช พ ตรง ตามความต องการของสถานประกอบการ 27) ผ เร ยน ผ ปกครอง ช มชน และสถานประกอบการ ม ความพ งพอใจในสถานศ กษา 28) ผ เร ยนเป นท ยอมร บของผ ปกครอง ช มชน และสถานประกอบ การ 1.2 องค ประกอบม ต ด านกระบวนการ ภายใน เป นองค ประกอบท ส าค ญต อการบร หาร สถานศ กษา ตามแนวค ด Balanced Scorecard (BSC) มากเป นอ นด บสอง สามารถอธ บายค าร อย ละของความแปรปรวน (Percent of Variance) ของต วแปรท งหมดได ม 27 ต วแปร โดย ใช กระบวนการว ดการบร หารตามแนวค ดทฤษฎ เช งระบบ (System Approach) ค อ ป จจ ยน าเข า (Input) ประกอบด วย 1) นโยบายการพ ฒนา หล กส ตรฐานสมรรถนะร วมก บสถานประกอบ การตอบสนองความต องการในท กประเภทสาขา ว ชาช พ 2) นโยบายการจ ดการอาช วศ กษาใน การผล ตและพ ฒนาก าล งคนด านว ชาช พระด บ ฝ ม อ ระด บเทคน ค และระด บเทคโนโลย 3) การ จ ดการอาช วศ กษาและการฝ กอบรมว ชาช พตาม พรบ. การอาช วศ กษา พ.ศ มาตรา 8 ให จ ดการศ กษาได ท งในระบบ นอกระบบ และ ทว ภาค 4) นโยบายของส าน กงานคณะกรรมการ การอาช วศ กษาในการปร บค ณภาพ ค าน ยม และ มาตรฐานการอาช วศ กษาตามแนวทางการปฏ ร ป การศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ ) 5) กฎระเบ ยบ ข อบ งค บ และประกาศของทาง ราชการท สถานศ กษาต องด าเน นการ 6) ระบบ การประก นค ณภาพภายในและภายนอกสถาน ศ กษา 7) การก าหนด อ ตล กษณ และเอกล กษณ ของสถานศ กษาตามบร บทของสถานศ กษา ประกอบด วย 8) จ ดท าหล กส ตรและกระบวนการ จ ดการเร ยนการสอนท ย ดหย นเป นการบ รณาการ การเร ยนร และด ารงช ว ต 9) จ ดท าความร วมม อ ก บสถานประกอบการเพ อพ ฒนาหล กส ตรฐาน สมรรถนะของแต ละอาช พ 10) จ ดการเร ยนการ สอนท ให ผ เร ยนใช ความร และท กษะในว ชาช พ

10 ป ท 8 ฉบ บท 2 เด อนกรกฎาคม เพ อศ กษาต อหร อประกอบอาช พได 11) ด าเน น การจ ดหาเคร องม อ อ ปกรณ และช ดฝ กท ท นสม ย ในสาขาว ชาท สอดคล องก บย ทธศาสตร ในการ พ ฒนาประเทศ 12) ด าเน นการทดสอบความร มาตรฐานว ชาช พเพ อรองร บค ณภาพผ เร ยน 13) ปร บปร งระบบกระบวนการปฏ บ ต งานให เป นไป ตามกฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ การบร หารงาน รวม ท งนโยบายท เหมาะสม 14) จ ดวางโครงสร าง ในองค กรแบบกลย ทธ ท ม งเน นการปร บต วให เข า ก บสถานการณ ท เปล ยนแปลง 15) ด าเน นการ จ ดท าหล กส ตรระด บสถานศ กษาให สอดคล อง ก บความต องการระด บท องถ น ส งคม และสถาน ประกอบการ 16) พ ฒนาเคร อข ายในการพ ฒนา องค ความร ด านว ชาช พในช มชนร วมก บสถาน ประกอบการ ช มชน องค กรปกครองส วนท องถ น บ าน สถาบ นศาสนา สถาบ นการศ กษาท งในและ ต างประเทศ 17) พ ฒนาร ปแบบการประเม น ตามสภาพจร งโดยการว ดประเม นตามสมรรถนะ รายว ชาและสมรรถนะผ เร ยนท ก าหนดในหล กส ตร ฐานสมรรถนะ 18) วางแผนก าหนดนโยบาย ด าเน นการร วมก นก บเคร อข ายเพ อผลประโยชน ในการใช ทร พยากร การแลกเปล ยนข อม ลข าวสาร และการพ ฒนาซ งก นและก น 19) พ ฒนาระบบ การประก นค ณภาพภายในและภายนอกสถาน ศ กษาให เป นไปตามมาตรฐานท ก าหนด ผลผล ต (Output) ประกอบด วย 20) การจ ดการศ กษา เป นไปตามระบบการประก นค ณภาพท เป นไป ตามกฎกระทรวงว าด วยการประก นค ณภาพสถาน ศ กษา 21) การจ ดการศ กษาเป นไปตามนโยบาย ของส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาและ กระทรวงศ กษาธ การ 22) ผ ส าเร จการศ กษา ระด บฝ ม อ ระด บเทคน ค ระด บเทคโนโลย เป น ท พ งพอใจของสถานประกอบการ และม ปร มาณ เพ ยงพอต อความต องการก าล งคน และผลล พธ (Outcome) ประกอบด วย 23) สถานศ กษาได ร บ การร บรองค ณภาพมาตรฐานการศ กษา 24) ระบบ เคร อข ายของสถานศ กษาเข มแข ง 25) ช อเส ยง สถานศ กษาเป นท ยอมร บของผ ปกครอง ช มชน ส งคม และสถานประกอบการ 26) ก จกรรมและ โครงการท ประสบความส าเร จเป นแบบอย างท ด ได (Best Practice) 27) สถานศ กษาได ร บรางว ลจาก การจ ดการศ กษาท ม ประส ทธ ภาพ 1.3 องค ประกอบม ต ด านการเง น เป นองค ประกอบท ส าค ญต อการบร หารสถาน ศ กษาตามแนวค ด Balanced Scorecard (BSC) มากเป นอ นด บสาม สามารถอธ บายค าร อยละ ของความผ นแปร (Percent of Variance) ของ ต วแปรท งหมดได ม 21 ต วแปร โดย ใช กระบวนการบร หารตามแนวค ดทฤษฎ (System Approach) ค อ ป จจ ยน าเข า (Input) ประกอบด วย 1) ม ผ เร ยนเข าศ กษาในสถาน ศ กษาท งระด บ ปวช. และ ปวส. ตามจ านวน ท ต องการ 2) ม การระดมทร พยากรท งภาคร ฐ และภาคเอกชนในการจ ดการศ กษาและการฝ ก อบรมว ชาช พ 3) ม นโยบายด านงบประมาณและ การสน บสน นจากภาคร ฐ 4) ม ความพร อมใน ด านเคร องม อ อ ปกรณ คร ภ ณฑ และอาคาร สถานท 5) ม ระบบเคร อข ายศ ษย เก า ผ ปกครอง ช มชน สถานประกอบการ และภ ม ป ญญาท อง ถ นเข ามาม ส วนร วมในการสน บสน นงบประมาณ

11 110 วารสารว ชาการ คณะบร หารธ รก จ RMUTT Global Business and Economics Review ทร พยากรในการจ ดการศ กษา กระบวนการ (Process) ประกอบด วย 6) จ ดท าและเสนอ ของบประมาณจากหน วยงานท เก ยวข อง 7) จ ด ท าแผนปฏ บ ต การเพ อจ ดสรรงบประมาณท ได ร บอย างเพ ยงพอ 8) ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การจ ดสรรงบประมาณและสน บสน นทร พยากร 9) ประช มขอความเห นชอบต อคณะกรรมการ บร หารว ทยาล ย คณะกรรมการสถานศ กษาใน การจ ดสรรงบประมาณท เหมาะสมก บแผนงาน โครงการ ก จกรรมในสถานศ กษา 10) ท าความ ร วมม อก บช มชน สถานประกอบการในการ จ ดหางบประมาณและทร พยากร 11) ด าเน นการ ใช จ ายเง นงบประมาณหร อเง นรายได ให เป นไป ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 12) ใช งบประมาณ และทร พยากรร วมก นของคร ในการจ ดการเร ยน การสอน 13) วางระบบการใช งบประมาณและ ทร พยากรอย างม ประส ทธ ภาพร วมก บบ คคลและ หน วยงานท งภาคร ฐและเอกชน 14) ประย กต และน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการปฏ บ ต งานด านการเง นและด านการบร หารจ ดการ 15) จ ดหาอ ปกรณ คร ภ ณฑ ส งอ านวยความสะดวก ปลอดภ ยของสถานศ กษาให ม ประส ทธ ภาพท น สม ย และม อาย การใช งานอย างยาวนาน ผลผล ต (Output) ประกอบด วย 16) งบประมาณท สถาน ศ กษาได ร บเหมาะสมเม อเท ยบก บแผนปฏ บ ต การ ประจ าป 17) งบประมาณท สถานศ กษาได ร บ เพ ยงพอต อการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ 18) การใช จ ายงบประมาณเท ยบก บแผนปฏ บ ต การตรงตามว ตถ ประสงค ของโครงการ 19) ค าใช จ ายหร อต นท นผล ตต อห วของสถานศ กษาเหมาะ สมก บงบประมาณท ได ร บ 20) สถานศ กษาใช งบประมาณและทร พยากรทางการศ กษาอย าง เพ ยงพอและค มค าต อการจ ดการศ กษา ผลล พธ (Outcome) ประกอบด วย 21) ระบบภาค เคร อข าย ศ ษย เก า ผ ปกครอง สถานประกอบ การ ช มชน และภ ม ป ญญาท องถ นสามารถระดม งบประมาณและทร พยากรเพ มการบร หารจ ดการ อย างม ประส ทธ ภาพ 1.4 องค ประกอบม ต ด านเร ยนร และการเต บโต เป นองค ประกอบท ส าค ญต อ การบร หารสถานศ กษาตามแนวค ด Balanced Scorecard (BSC) มากเป นอ นด บท ส สามารถ อธ บายค าร อยละของความผ นแปร (Percent of Variance) ของต วแปรท งหมดได ม 27 ต วแปร โดยใช กระบวนการบร หารตามแนวค ด ทฤษฎ เช งระบบ (System Approach) ค อ ป จจ ยน าเข า (Input) ประกอบด วย 1) ม การ เปล ยนแปลงทางด านนว ตกรรมและเทคโนโลย ของส งคม 2) นโยบายของร ฐในการสน บสน น เร องการใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) เพ อการจ ดการเร ยนร 3) นโยบายการสร าง และพ ฒนานว ตกรรม ส งประด ษฐ งานว จ ย เพ อ บ รณาการและถ ายทอดองค ความร 4) การเตร ยม ความพร อมของผ บร หาร คร และบ คลากรทางการ ศ กษาในการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการ อาช วศ กษาใหม เพ อก าวส ประชาคมเศรษฐก จ อาเซ ยน 5) ม คณะกรรมการสถานศ กษาและ กรรมการบร หารว ทยาล ยท ม ความร ความสามารถ ให ค าปร กษาและบร หารงาน 6) ม คร และบ คลากร ทางการศ กษาเป นจ านวนท สามารถเล อกสรรให

12 ป ท 8 ฉบ บท 2 เด อนกรกฎาคม ตรงความร ความสามารถเหมาะสมก บงาน 7) ม สภาพแวดล อมท เอ อและส งเสร มต อการเร ยน ร กระบวนการ (Process) ประกอบด วย 8) ผล ตและพ ฒนาน กว จ ยสร างเคร อข ายน กว จ ย ท งในและนอกสถานศ กษา 9) พ ฒนาบ คลากร ให ม ความร ความสามารถสอดคล องก บหล กส ตร ท เป ดสอนในสถานศ กษา 10) พ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) เพ อ ให การศ กษาท ดเท ยมก บนานาชาต 11) พ ฒนา ระบบการจ ดการความร เพ อส งเสร มการท างาน ตามพ นธก จของสถานศ กษา Organization Know lead Management (OKM) 12) สร าง นว ตกรรมและองค ความร ใหม ๆ ด านว ชาช พเพ อ ส งเสร มการเร ยนร ตลอดช ว ตและน าประโยชน ใน การพ ฒนาว ชาช พและประเทศชาต 13) สน บสน น อ ปกรณ ส อสารการเร ยนการสอนด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) ให เหมาะสม และท นสม ยก บภาระงานการจ ดการเร ยนการ สอนและการบร หารจ ดการ 14) บร หารจ ดการ ตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐม ธร รมาภ บาล โดยย ดหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอ เพ ยง 15) พ ฒนาระบบบร หารและการจ ดการ ของสถานศ กษาเป นการบร หารแบบม งผลส มฤทธ ของงาน 16) พ ฒนาบ คลากรตามความร และ เทคโนโลย ว ชาช พเช อมโยงก บภ ม ป ญญาท องถ น 17) จ ดระบบการด แลบ คลากรของสถานศ กษา ในด านค ณธรรม จร ยธรรม ตามจรรยาบรรณ มาตรฐานว ชาช พ 18) จ ดระบบสารสนเทศการ ส อสารและการจ ดการความร เพ อการพ ฒนาสถาน ศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ ผลผล ต (Output) ประกอบด วย 19) คร สามารถผล ตส อนว ตกรรม การเร ยนการสอนท ม ประส ทธ ภาพได อย างน อย คนละ 2 เร องต อป 20) คร และบ คลากร ทางการศ กษาภายในสถานศ กษาม ต าแหน งทาง ว ชาการ (ว ทยฐานะ) เพ มข น 21) สถานศ กษาใช อ ปกรณ ส อด านสารสนเทศและการส อสาร (ICT) ในการจ ดการเร ยนร ได อย างถ กต องและรวดเร ว 22) จ านวนระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร (ICT) ท ม ประส ทธ ภาพเพ มข นและเพ ยงพอ 23) สถานศ กษาสามารถใช เทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร (ICT) ในการบร หารจ ดการอย าง ม ประส ทธ ภาพ ผลล พธ (Outcome) ประกอบ ด วย 24) คร และบ คลากรของสถานศ กษาเป น บ คคลแห งการเร ยนร 25) สถานศ กษาเป นองค กร แห งการเร ยนร 26) ผ บร หาร คณะกรรมการ สถานศ กษา คร และบ คลากรทางการศ กษา และผ เก ยวข องสามารถบร หารจ ดการเพ อพ ฒนา ค ณภาพการศ กษา 27) สถานศ กษาม เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ICT) เพ อพ ฒนา ค ณภาพการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ 2. ร ปแบบการบร หารสถานศ กษา ส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา โดยใช แนวค ด Balanced Scorecard (BSC) เป นร ป แบบท ประกอบด วยองค ประกอบท ส าค ญ 4 องค ประกอบ ซ งม ความเหมาะสมและสามารถน าไป ใช ประโยชน ได สอดคล องก บกรอบแนวค ดการ ว จ ย และม ความเหมาะสมในการน าไปใช ระด บ มาก

13 112 วารสารว ชาการ คณะบร หารธ รก จ RMUTT Global Business and Economics Review สร ป ผลการว จ ยน จะเป นประโยชน ในการน า ร ปแบบการบร หารตามแนวค ด Balanced Scorecard (BSC) ไปใช ในการบร หารสถานศ กษา ส งก ด ส าน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษาเน องจาก สถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการ การอาช วศ กษาในป จจ บ น บร หารจ ดการศ กษา ด านอาช วศ กษาท สอดคล องก บพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ และพระราชบ ญญ ต การ อาช วศ กษา พ.ศ เป นการด าเน นการด าน การอาช วศ กษาให สอดคล องก บนโยบายของ กระทรวงศ กษาธ การ ท งน เพ อให การบร หาร จ ดการศ กษาม งเน นผล ตและพ ฒนาก าล งคน อาช วศ กษาท เพ ยงพอและสอดคล องต อความ ต องการของตลาดแรงงาน ด วยการม ส วนร วมของ ข มชนและสถานประกอบการ ซ งเป นย ทธศาสตร ของส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษาท ม งจ ดการศ กษาว ช พ ตามหล กส ตรสมรรถนะ และการบร หารจ ดการสม ยใหม โดยใช สถาน ศ กษา (ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา, 2554) การสร างเคร อข ายและความร วมม อใน ด านการผล ตการบร หารว ชาการและว ชาช พ เพ อ สร างความร วมม อระหว างสถานศ กษาร วมม อใน ด านการผล ตก าล งคนในระด บเทคน คและระด บ เทคโนโลย การถ ายทอดองค ความร และการท า ว จ ยร วมก นพ ฒนานว ตกรรมในการสร างองค ความร และสร างส งประด ษฐ ต างๆ ร วมก บภาค อ ตสาหกรรมและภาคธ รก จ (เกร ยงศ กด เจร ญวงศ ศ กด, 2547:75-77) และพ ฒนาสถานประกอบการ เป นท เร ยนร อย างด เพราะสถานประกอบการเป น ท ปฏ บ ต จร ง เป นท ท น กเร ยนจะได เร ยนร จากการ ปฏ บ ต งานจร ง ม งานท า ม รายได ไปในต ว (ประเวศ วะส, 2548:18) การบร หารจ ดการศ กษาของสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ซ ง ม หน าท จ ดการศ กษาด านอาช วศ กษาและฝ กอบรม ว ชาช พโดยม ว ตถ ประสงค เพ อผล ตและพ ฒนาก าล ง คนให ม ฝ ม อเข าส ตลาดแรงงานและอ ตสาหกรรมให สอดคล องก บความต องการของส งคม อ นเป นป จจ ย ส าค ญในการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม การเม อง และ ประเทศชาต โดยรวม จ งต องม ร ปแบบการบร หาร ท เหมาะสมสอดคล องก บภาวการณ ท เปล ยนแปลง ท งนโยบายของภาคร ฐและความต องการของ ส งคม จ งต องน าร ปแบบการบร หารท ครอบคล ม การบร หารจ ดการสถานศ กษาท งด านการบร หาร ว ชาการ การเง น บ คลากร และอ นๆ ตลอดจน การม ส วนร วมของช มชนอ นจะน าไปส แนวทางการ พ ฒนาค ณภาพของสถานศ กษาในท กๆ ด านท วท ง สถานศ กษา การบร หารตามแนวค ด Balanced Scorecard (BSC) ท ม การบร หารจ ดการในม มมอง ม ต ต างๆ 4 ด าน ค อ ด านผ เร ยน ด านกระบวนการ ภายใน ด านการเง น และด านการเร ยนร และการ เต บโต และน าหล กการบร หารเช งระบบมาบ รณา การในการพ ฒนาสถานศ กษา ซ งประกอบด วยด าน ป จจ ยน าเข า กระบวนการ ผลผล ต และผลล พธ มาบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาสถานศ กษาให ม ค ณภาพ ซ งผ บร หารสถานศ กษาม ความตระหน ก และพ ฒนาร ปแบบจากหล กการบร หารมาประย กต ใช ในการบร หารสถานศ กษาอย แล วเพ ยงแต ย งไม ม ร ปแบบการบร หารท ช ดเจนแน นอน

14 ป ท 8 ฉบ บท 2 เด อนกรกฎาคม งานว จ ยน สอดคล องก บ Sergio Vanni and et.al. (1992) ท อธ บายว า ทฤษฎ การ บร หารการศ กษาน นส วนใหญ ได น าเอาแนวค ด ทฤษฎ ทางด านอ นๆ มาประย กต ใช ค อนข างมาก โดยเฉพาะจากทฤษฎ การบร หารธ รก จ ด งน น การน าแนวค ดและหล กการบร หาร Balanced Scorecard (BSC) ซ งเป นแนวค ดท ม การน ามา ใช ในองค การธ รก จอย างแพร หลายมาประย กต ใช ในการพ ฒนาร ปแบบการบร หารสถานศ กษา เป นการบร หารท ครอบคล มการบร หารจ ดการ ใน ท กๆ ด าน โดยท วท งองค การด านการบร หาร งานว ชาการ การเง น บ คลากร และอ นๆ ตลอดจน การม ส วนร วมของช มชนอ นจะน าไปส แนวทางการ พ ฒนาค ณภาพของสถานศ กษา ซ งผ บร หารเป นผ ม บทบาทส าค ญในการน า Balanced Scorecard (BSC) มาใช เป นเคร องม อท น ามาใช ในการปร บปร ง สมรรถภาพการท างานของสถานศ กษาเป นการ เพ มประส ทธ ภาพประส ทธ ผลในด านผ เร ยน ระบบ การบร หารภายในสถานศ กษา ด านการเง นและ การบร หารทร พยากรบ คคล ผ บร หาร คร และ บ คลากรทางการศ กษาท กฝ ายจะต องปฏ บ ต งาน ตามว ส ยท ศน และกลย ทธ ท วางไว สอดคล องก บ ผลการว จ ยของไพร นทร สมภพสก ล (2548) ท พบว า การน า Balanced Scorecard (BSC) มา ประย กต ใช และได ร บการยอมร บจากหน วยงาน ภาคร ฐและภาคเอกชน เป นแนวค ดท ช วยในการ แปลงกลย ทธ ไปส การปฏ บ ต โดยม การพ จารณา กลย ทธ ท วางไว และผลการว จ ยย งสอดคล องก บ ผลการศ กษาของเสร มศ กด น ลว ล ย (2549) ท พบว าการน าระบบการประเม นผลและต ดตาม ผลการปฏ บ ต งานองค การท เร ยกว า Balanced Scorecard (BSC) มาประย กต ใช และได ร บการ ยอมร บจากหน วยงานภาคร ฐและเอกชนท งขนาด ใหญ และช นน าว าเป นระบบการบร หารท ช วยใน การแปลงว ส ยท ศน กลย ทธ ไปส การปฏ บ ต โดย ม การพ จารณากลย ทธ ท วางไว การบร หารโดยใช แนวค ด Balanced Scorecard (BSC) น เป นการ บร หารท มองท กด านหร อท กส วนของสถานศ กษา ท เป นองค การถ อว าเป นระบบหน งของส งคมใหญ ท ต องม ปฏ ส มพ นธ ก บส งแวดล อมอย ตลอดเวลา ด งน นผ บร หารจะต องว เคราะห ส งต างๆ ภายใน สถานศ กษาเห นภาพเพ อการก าหนดร ปแบบการ บร หารจ ดการ วางแผนการจ ดการด านโครงสร าง สถานศ กษา รวมท งการส งการและการควบค มการ ท างานเพ อให บรรล เป าหมายของสถานศ กษาท วางไว ส าเร จผล ดยม แนวค ดทฤษฎ การบร หารเช ง ระบบ (System Approach) ท สามารถน ามาบ รณ าการประย กต ใช ได โดยประกอบด วยด านป จจ ย ด านกระบวนการ ผลผล ตและผลล พธ ท เป นหล ก การบร หารและพ ฒนาสถานศ กษาส ค ณภาพได ผลการว จ ยเร องการพ ฒนาร ปแบบการ บร หารสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการ การอาช วศ กษา โดยใช แนวค ด Balanced Scorecard (BSC) ในคร งน จะเป นประโยชน ต อการ บร หารสถานศ กษาโดยเฉพาะอย างย งผ บร หาร สถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา หากสามารถน าร ปแบบการบร หาร สถานศ กษา โดยใช แนวค ด Balanced Scorecard (BSC) ท น าแนวค ดในม มมองม ต ด านเร ยน ม ต ด านกระบวนการภายใน ม ต ด านเง น และม ต

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา บทสร ปสาหร บผ บร หาร การว จ ยเร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม

การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT LEARNING LOCAL CURRICULUM OF SECONDARY SCHOOL

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยการอาช พเช ยงราย

การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยการอาช พเช ยงราย การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยการอาช พเช ยงราย นางคน งน จ พรหมเนตร ว ทยาล ยอาช วศ กษาเช ยงราย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 โดย นายปร ว ฒน วรรณกลาง อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา www.ipe.ac.th คานา สถาบ นการพลศ กษา ม ความจ าเป นต องเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร

การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร สารน พนธ ของ ชลาล ย อานามว ฒน เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว

More information

การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ

การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ ก การศ กษาบทบาทการบร หารงานว ชาการของผ บร หาร สถานศ กษาข นพ นฐานระด บม ธยมศ กษา อ าเภอราษ ไศล จ งหว ดศร สะเกษ นายสมชาย ค าปล ว การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตร มหาบ ณฑ

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา Page Ifl o 0 fltw1 1'UU,:JU'lJd~:lJ1ru YU"1.2555 ~ltrnl"1jlmd~n'ljlv(l 1 Ubb~::;trr~md:lJnldb~

More information

ว ทยาน พนธ ของ ธ รว ฒ ป กกาโล

ว ทยาน พนธ ของ ธ รว ฒ ป กกาโล สภาพป จจ บ นและป ญหาการบร หารงานว ชาการในโรงเร ยนขนาดเล ก ตามความค ดเห นของผ บร หาร คร และคณะกรรมการ สถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มา เขต 1 ว ทยาน พนธ ของ ธ รว ฒ ป กกาโล เสนอต

More information

A Study of Factors of Management Schools for Quality of Learner Under Office of the Basic Education Commissio

A Study of Factors of Management Schools for Quality of Learner Under Office of the Basic Education Commissio ส ทธ ปร ท ศน S U D D H I P A R I T A D 19 ศ กษาองค ประกอบในการบร หารจ ดการสถานศ กษา เพ อค ณภาพผ เร ยนส งก ดส ำน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน A Study of Factors of Management Schools for Quality of

More information

การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1

การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1 การบร หารสถานศ กษาก บประส ทธ ผลของโรงเร ยน ในอาเภอคลองหลวง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 1 SCHOOL MANAGEMENT AND EFFECTIVENESS OF SCHOOLS AMPHOE KLONGLUANG UNDER THE OFFICE OF PATHUMTHANI

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information