รายงานฉบ บสมบ รณ (ส ญญาเลขท 2-015/2552 รห สโครงการ นสธ ข) โดย พจนา พ ช ตป จจา คณะร ฐศาสตร และร ฐประศาสนศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานฉบ บสมบ รณ (ส ญญาเลขท 2-015/2552 รห สโครงการ นสธ. 2551-2-015ข) โดย พจนา พ ช ตป จจา คณะร ฐศาสตร และร ฐประศาสนศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม"

Transcription

1 รายงานฉบ บสมบ รณ การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ของเทศบาลตาบลส เทพ จ งหว ดเช ยงใหม Public Sector Management Quality of Suthep Tambon Municipality, Chiangmai Province (ส ญญาเลขท 2-015/2552 รห สโครงการ นสธ ข) โดย พจนา พ ช ตป จจา คณะร ฐศาสตร และร ฐประศาสนศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ได ร บท นสน บสน นโดย สาน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) พฤษภาคม 2553

2 รายงานฉบ บสมบ รณ การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ของเทศบาลตาบลส เทพ จ งหว ดเช ยงใหม Public Sector Management Quality of Suthep Tambon Municipality, Chiangmai Province (ส ญญาเลขท 2-015/2552 รห สโครงการ นสธ ข) โดย พจนา พ ช ตป จจา คณะร ฐศาสตร และร ฐประศาสนศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ได ร บท นสน บสน นโดย สาน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) พฤษภาคม 2553

3 Final Report Public Sector Management Quality of Suthep Tambon Municipality, Chiangmai Province (Contract no /2552 Project code นสธ ข) By Pojjana Pichitpatja Political Science and Public Administration Faculty, Chiangmai University This project was supported by Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) May, 2010

4 ก บทค ดยอ การศ กษาในคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อท จะศ กษาว ธ การปฏ บ ต ท เป นเล ศของ กระบวนการวางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาของเทศบาลต าบลส เทพ โดยเก บข อม ลจากการ ส มภาษณ และเอกสารท เก ยวข องและใช เกณฑ การว เคราะห ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ(Best Practice) ตามเกณฑ รางว ลค ณภาพแหงชาต (Total Quality Award) ผลการศ กษาพบวาม (1) ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศในข นตอนยอยการแตงต งองค กรท ม หน าท ในการจ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา ในประเด นของการค ดเล อกผ ทรงค ณว ฒ และ ต วแทนประชาคม (2) ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศในข นตอนยอยการประช มคณะกรรมการสน บสน น การจ ดทาแผนในการจ ดเวท ร บฟ งป ญหาและความต องการของประชาชน ในประเด นของการใช การว เคราะห กลย ทธ ในการประเม นศ กยภาพของหนวยงานและช ม รวมท งการจ ดท าข อม ล ล กษณะพ เศษของประชาชนท อาศ ยในพ นท (3) ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศในข นตอนยอยการจ ดเวท ประชาคมเพ อพ จารณารางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา ในประเด นการประสานงานและการเล อก ว ธ การท เหมาะสมในแตละพ นท (4) ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศในข นตอนยอยการประช มพ จารณาราง แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาของคณะกรรมการสน บสน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา และประธานคณะกรรมการช มชน ในประเด นการเป ดโอกาสให ม สวนในการก าหนดว ส ยท ศน คาน ยม ว ฒนธรรม และการจ ดอ นด บย ทธศาสตร รวมท งการถายทอดความร เก ยวก บการ ว เคราะห จ ดแข ง จ ดออน โอกาส อ ปสรรค ของเทศบาลต าบลส เทพและพ นท ภายใต ความ ร บผ ดชอบของเทศบาลตาบลส เทพ ป จจ ยความสาเร จได แก การม งเน นประชาชน (ล กค า) ผ ร บบร การเป นสาค ญ และการ ออกแบบกระบวนการส อสารท ให ความสาค ญก บผ ม สวนเก ยวข องท กกล ม โดยบทเร ยนท ผานมา ค อ การส อสารทาความเข าใจก บบ คคลผ ท เก ยวข องหร อผ ม สวนได สวนเส ย แผนงานในอนาคต ค อแผนปร บปร งสถานท ท างานและการด าเน นการสรรหาและพ ฒนาบ คคลากรตามแผน อ ตราก าล ง 3 ป โดยข อเสนอแนะในการศ กษาการวางแผนผ ส บทอดและการสร างระบบ สารสนเทศท วท งสาน กงานและสร างระบบข อม ลเพ อท จะสน บสน นการต ดส นใจแกผ บร หาร

5 ข Abstract The objective of this study was to examine the best practice in the process of strategic development planning of Suthep sub-district Municipal. Data collection was conducted through interviews, consultation on the related documents and adoption of the Best practice of Total Quality Award criteria. The results of study revealed that as a prominent local organization, Suthep sub-district municipal has been recognized in pursuance of 1) Best practice at subprocess level on organization formation for establishment in strategic development planning as the best in selection of qualified experts and community representatives 2) Best practice at sub-processes level on Supportive Committee Meeting in Public Hearing and People needs survey, entitled for the best practice in Strategic Analysis in Organization s and Community s Potential Evaluation. This includes information management for scheduled people inhabiting in the area 3) Best practice at subprocess level in organizing People Forum for study a draft of strategic development plan. The Best Practice was awarded on coordination and appropriate design in each area. And 4) Best practice at sub-process level in Meeting on study a draft of strategic development plan proposed by Supportive Committee and Chair of Community Committee. The Best Practice was awarded on giving a chance to specified vision, value, culture, strategic rank and knowledge transfer in SWOT analysis of Suthep municipal district and administrate area. Key Success Factors were Leader Vision, People orientation and Communication process design for stakeholders. The former lessons learned were Communication with related persons or stakeholders. The Future Plan is to improve the workplace, recruit and develop personnel which follow by the 3 year position plan. Recommendations for this research are succession planning, setting information technology to overall office and install data system in order to support administrators for decision making.

6 ค ก ตต กรรมประกาศ งานว จ ยคร งน ส าเร จล ลวงไปได ด วยด ผ ว จ ยต องขอขอบพระค ณเทศบาลต าบลส เทพ และบ คลากรของเทศบาลท กทานท ให ความรวมม อและอ านวยความสะดวกในด านตางๆ โดยเฉพาะอยางย งขอขอบพระค ณ ค ณธ ญศ กด แสงศร จ นทร ปล ดเทศบาลต าบลส เทพ และค ณพนาไพร ค มสะดวก ร กษาการแทนผ อ านวยการกองสว สด การส งคม ในการอน เคราะห ข อม ลและอน ญาตให เป ดเผยข อม ลภายในบางสวนอ นเป นประโยชน ตองานว จ ยเป นอยางย ง ขอขอบพระค ณ ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) ในการให ท นสน บสน นการว จ ยในคร งน ขอบค ณท กทานท ม ได กลาวถ งในท น ท ม สวนสน บสน นให งานว จ ยน ส าเร จล ลวงไปได ด วยด ส ดท ายน หากม ส งขาดตกบกพรองหร อผ ดพลาดประการใดผ ว จ ยขออภ ยเป นอยางส ง ในข อบกพรองหร อผ ดพลาดน น และหว งเป นอยางย งวางานว จ ยน จะเป นประโยชน ตอผ สนใจ ตอไป ผ ว จ ย

7 1 บทน ำ ข อม ลเบ องต น เทศบาลตาบลส เทพ เด มได ยกฐานะจาก สภาตาบล ข นเป นองค การบร หารสวนต าบล ตามพระราชบ ญญ ต สภาต าบลและองค การบร หารสวนต าบล พ.ศ โดยประกาศ กระทรวงมหาดไทย ลงว นท 2 ม นาคม 2538 จ ดต งเป น องค การบร หารสวนต าบลช น 3 และ ได ร บการเล อนช นเป นองค การบร หารสวนต าบลช น 1 (องค การบร หารสวนต าบลขนาดใหญ) ตอมากระทรวงมหาดไทยได พ จารณาเห นวาองค การบร หารสวนต าบลส เทพ ม สภาพเหมาะสม และเป นไปตามความต องการของประชาชน จ งได จ ดต งเป น เทศบาลต าบลส เทพ ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ต งแตว นท 24 ส งหาคม พ.ศ ป จจ บ นเทศบาลต าบลส เทพ ม จานวนประชากรท งส น 16,702 คน ในจานวน 7,610 คร วเร อน ประกอบด วย 15 หม บ าน 36 ช มชนม ความหนาแนนของประชากรโดยเฉล ยประมาณ 284 คนตอตารางก โลเมตร ต าบลส เทพเป นเขตต าบลท ม ช อเส ยงในด านแหลงทองเท ยวท ข นช ออ นด บหน งของ จ งหว ดเช ยงใหม เป นพ นท แหลงรวมอารยธรรมล านนา เป นท ต งการจ ดการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา อาช วศ กษา และม ธยมศ กษาท ข นช อของเช ยงใหม อ กท งย งเป นท ต งของ สนามบ นนานาชาต จ งน บวาต าบลส เทพม ความส าค ญตอการด าเน นช ว ต ไมเฉพาะแตพ น อง ชาวตาบลส เทพเทาน น ย งรวมถ งคนเช ยงใหมท งจ งหว ดด วย ต าบลส เทพจ งม ความสาค ญท งใน แงของเศรษฐก จ ส งคม ศาสนา และว ฒนธรรม ประเพณ อ นด งามของคนเช ยงใหมต งแตอด ต จนถ งป จจ บ น บทบำทหน ำท เทศบาลต าบลส เทพม หน าท ภายใต บทบ ญญ ต ของกฎหมายส าค ญๆ ได แก (ก) ร ฐธรรมน ญแหงราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2540 และส บเน องมาถ ง ร ฐธรรมน ญแหงราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 กระจายอ านาจให องค กรปกครองสวน ท องถ นพ งตนเองและต ดส นใจในก จการของท องถ นได เอง สงเสร มให องค กรปกครองสวน ท องถ นม สวนรวมในการดาเน นการตามแนวนโยบายพ นฐานแหงร ฐในการพ ฒนาเศรษฐก จของ ท องถ นและระบบสาธารณ ปโภคและสาธารณ ปการ ตลอดท งโครงสร างพ นฐานสารสนเทศใน ท องถ นให ท วถ ง รวมท งการม สวนรวมในการจ ดการศ กษา และย งเน นถ งการจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต อยางย งย นเพ อให ประชาชนในท องถ นม ค ณภาพช ว ตท ด ม สวนรวม (ข) พระราชบ ญญ ต ก าหนดแผนและข นตอนการกระจายอ านาจให แกองค กรปกครอง สวนท องถ น พ.ศ มาตรา 16 ให เทศบาล เม องพ ทยา และองค การบร หารสวนต าบลม

8 2 อานาจและหน าท ในการจ ดระบบการบร การสาธารณะเพ อประโยชน ของประชาชนในท องถ นของ ตนเอง ด งน (1) การจ ดทาแผนพ ฒนาท องถ นของตนเอง (2) การจ ดให ม และบาร งร กษาทางบก ทางน า และทางระบายน า (3) การจ ดให ม และควบค มตลาด ทาเท ยบเร อ ทาข ามและท จอดรถ (4) การสาธารณ ปโภคและการกอสร างอ นๆ (5) การสาธารณ ปการ (6) การสงเสร ม การฝ กและประกอบอาช พ (7) การพาณ ชย และการสงเสร มการลงท น (8) การสงเสร มการทองเท ยว (9) การจ ดการศ กษา (10) การส งคมสงเคราะห และการพ ฒนาค ณภาพช ว ต เด ก สตร คนชรา และ ผ ด อยโอกาส (11) การบาร งร กษาศ ลปะ จาร ตประเพณ ภ ม ป ญญาท องถ น และว ฒนธรรมอ นด ของท องถ น (12) การปร บปร งแหลงช มชนแออ ดและการจ ดการเก ยวก บท อย อาศ ย (13) การจ ดให ม และบาร งร กษาสถานท พ กผอนหยอนใจ (14) การสงเสร มก ฬา (15) การสงเสร มประชาธ ปไตย ความเสมอภาค และส ทธ เสร ภาพของประชาชน (16) สงเสร มการม สวนรวมของราษฎรในการพ ฒนาท องถ น (17) การร กษาความสะอาดและความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของบ านเม อง (18) การก าจ ดม ลฝอย ส งปฏ ก ล และน าเส ย (19) การสาธารณส ข การอนาม ยครอบคร ว และการร กษาพยาบาล (20) การจ ดให ม และควบค มส สานและฌาปนสถาน (21) การควบค มการเล ยงส ตว (22) การจ ดให ม และควบค มการฆาส ตว (23) การร กษาความปลอดภ ย ความเป นระเบ ยบเร ยบร อยและการอนาม ยโรง มหรสพและสาธารณสถานอ นๆ (24) การจ ดการ การบาร งร กษา และการใช ประโยชน จากปาไม ท ด น ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม (25) การผ งเม อง (26) การขนสงและการว ศวกรรมจราจร (27) การด แลร กษาท สาธารณะ

9 3 (28) การควบค มอาคาร (29) การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย (30) การร กษาความสงบเร ยบร อย การสงเสร มและสน บสน นการป องก นและ ร กษาความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น (31) ก จการอ นใดท เป นผลประโยชน ของประชาชนในท องถ นตามท คณะกรรมการ ประกาศกาหนด (ค) พระราชบ ญญ ต กาหนดแผนและข นตอนการกระจายอานาจให แกองค กรปกครอง สวนท องถ น ฉบ บท 2 พ.ศ (ง) แผนกระจายอานาจ พ.ศ (จ) พระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ.2496 แก ไขเพ มเต ม พ.ศ ในการให บร การสาธารณะข นพ นฐานแกประชาชนในท องถ นไมวาจะเป น การร กษา ความสงบเร ยบร อยของประชาชน การบาร งร กษาท งทางบกและทางน า การร กษาความสะอาด ของถนนหร อทางเด นและท สาธารณะ การก าจ ดม ลฝอยและส งปฏ ก ล การป องก นและระง บ โรคต ดตอ การเตร ยมให ม เคร องใช ในการด บเพล ง ให ราษฎรได ร บการศ กษาอบรม สงเสร มการ พ ฒนาสตร เด ก เยาวชน ผ ส งอาย และผ พ การ บ าร งศ ลปะ จาร ตประเพณ ภ ม ป ญญาท องถ น และว ฒนธรรมอ นด ของท องถ น และหน าท ท อาจจ ดทา ค อ การจ ดให ม น าสะอาดหร อการประปา การให ม โรงฆาส ตว ให ม ตลาด ทาเท ยบเร อและทาข าม การจ ดให ม ส สาน และฌาปนสถาน การ บาร งและสงเสร มการทามาหาก นของราษฎร การจ ดให ม และบาร งสถานท ทาการพ ท กษ ร กษา คนเจ บไข ให ม และบ าร งการไฟฟ าหร อแสงสวางโดยว ธ อ น ให ม และบ าร งทางระบายน า เทศ พาณ ชย จากข อม ลเบ องต นท น าเสนอประกอบก บการท เทศบาลต าบลส เทพได ร บรางว ลการ บร หารจ ดการท ด ในป พ.ศ. 2548และพ.ศ.2550 ทาให ผ ว จ ยม ความสนใจวาอะไรท ทาให เทศบาล ต าบลส เทพได ร บรางว ลด งกลาวท งๆท ในเขตพ นท เทศบาลต าบลส เทพม ความแตกตางทางภ ม ส งคมและม ความหลากหลายทางการเม อง จ งเป นท ม มาของการศ กษาในคร งน แตถ งอยางไรก ตาม งานว จ ยน ม ข อจาก ดในการทาว จ ย ค อ การเล อกองค กรท เป นกรณ ในการว จ ยน น พ จารณา จากเกณฑ รางว ลท องค กรน นได ร บเพ ยงเกณฑ เด ยว โดยไมได พ จารณาเกณฑ อ นเท ยบเค ยงก บ องค กรอ นๆ ท ม ล กษณะเด ยวก น

10 ง สารบ ญ หน า บทค ดยอภาษาไทย ก บทค ดยอภาษาอ งกฤษ ข ก ตต กรรมประกาศ ค สารบ ญ ง สารบ ญตาราง ฉ สารบ ญแผนภาพ ซ บทน า 1 บทท 1 ล กษณะสาค ญองค กร 4 สวนท 1 ล กษณะองค กร 4 ก. สภาพแวดล อมของเทศบาลตาบลส เทพ 4 ข. ความส มพ นธ ระด บองค กร 19 สวนท 2 ความท าทายตอองค กร 32 ก. สภาพแวดล อมด านการแขงข น 32 ข. กลย ทธ องค กร 35 ค. ระบบการปร บปร งและผลการดาเน นการ 36 บทท 2 เกณฑ รางว ลก บการเล อกกรณ ศ กษาท ม ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ 38 สวนท 1 เกณฑ รางว ลก บการเล อกกรณ ศ กษาและกระบวนการ ท ม ว ธ การปฏ บ ต ท เป นเล ศ 38 สวนท 2 กระบวนการท เล อกศ กษาและว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ จากกระบวนการท ศ กษา 44 บทท 3 ว ธ การปฏ บ ต ท เป นเล ศ 57 สวนท 1 การปฏ บ ต ท เป นเล ศของข นตอนท 1 59 สวนท 2 การปฏ บ ต ท เป นเล ศของข นตอนท 2 83 สวนท 3 การปฏ บ ต ท เป นเล ศของข นตอนท 3 87

11 จ สารบ ญ หน า บทท 4 ป จจ ยความสาเร จ ว ส ยท ศน ของผ น า การม งเน นประชาชน (ล กค า) ผ ร บบร การเป นสาค ญ การบร หารงานบนฐานของข อม ลท เป นข อเท จจร ง 103 บทท 5 บทเร ยนท ได ร บ บทเร ยนท เก ดข นในอด ตและน ามาส ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศในป จจ บ น แผนงานในอนาคต 106 บทท 6 บทสร ป ป จจ ยเอ อท สน บสน นว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศในกระบวนการวางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา ข อเสนอแนะจากผ ว จ ย 109 บรรณาน กรม 112

12 ฉ สารบ ญตาราง หน า ตารางท 1.1 พ ฒนาค ณภาพช ว ตของประชาชนและสร างความเข มแข ง ของช มชนให เป นรากฐานท ม นคงของตาบล 4 ตารางท 1.2 อน ร กษ ฟ นฟ และส บสานศ ลปว ฒนธรรม จาร ต ประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น 5 ตารางท 1.3 พ ฒนาเศรษฐก จตามแนวปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงไปส ความย งย น 5 ตารางท 1.4 บร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม และระบบน เวศน อยางย งย น 6 ตารางท 1.5 พ ฒนาโครงสร างทางกายภาพ 6 ตารางท 1.6 จ ดระเบ ยบช มชน ส งคม และการร กษาความสงบเร ยบร อย 6 ตารางท 1.7 พ ฒนาการบร หารจ ดการบ านเม องท ด 7 ตารางท 1.8 แสดงกระบวนการ ผล ตภ ณฑ และล กค าตามพ นธก จของเทศบาลตาบลส เทพ 9 ตารางท 1.9 อาคาร สถานท เทคโนโลย และอ ปกรณ 13 ตารางท 1.10 การดาเน นการภายใต สภาพแวดล อมด านกฎระเบ ยบ ข อบ งค บ 15 ตารางท 1.11 กล มผ ร บบร การหร อกล มล กค า 26 ตารางท 1.12 กล มผ ม สวนได สวนเส ย 30 ตารางท 1.13 ประเภทผ สงมอบ ค ค า ค ความรวมม อ ผ จ ดจาหนายท สาค ญ และความส มพ นธ กลไกการส อสารระหวางกล มด งกลาว 31 ตารางท 1.14 สภาพแวดล อมด านการแขงข นและแหลงข อม ลเช งเปร ยบเท ยบ 33 ตารางท 1.15 ป จจ ยการเปล ยนแปลงท สาค ญและม ผลตอสถานการณ แขงข นขององค กร 34 ตารางท 1.16 ความท าทายและความได เปร ยบเช งกลย ทธ ในด านธ รก จ ด านปฏ บ ต การและด านบ คลากร 35 ตารางท 2.1 เกณฑ การประเม นรางว ลการบร หารจ ดการท ด 40 ตารางท 2.2 กระบวนการวางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาเทศบาลตาบลส เทพ 48 ตารางท 3.1 ต วอยางการว เคราะห ป จจ ยภายในของหนวยงานภายใน เทศบาลตาบลส เทพเพ อการจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาตาบลส เทพ 72 ตารางท 3.2 ต วอยางการว เคราะห ป จจ ยภายในของพ นท ความร บผ ดชอบของ เทศบาลตาบลส เทพเพ อการจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาตาบลส เทพ 73 ตารางท 3.3 ต วอยางการว เคราะห ข อม ลความต องการของช มชน ของหนวยงานภายในเทศบาลตาบลส เทพ 75

13 ช สารบ ญตาราง (ตอ) หน า ตารางท 3.4 แสดงคาสาค ญของว ส ยท ศน ของเทศบาลตาบลส เทพ 89 ตารางท 3.5 คาน ยมของเทศบาลตาบลส เทพและคาน ยมของพน กงาน เทศบาลตาบลส เทพ 90 ตารางท 3.6 ว ฒนธรรมของเทศบาลตาบลส เทพ 92 ตารางท 3.7 การว เคราะห ศ กยภาพของพ นท เทศบาลต าบลส เทพ 95 ตารางท 3.8 การว เคราะห ศ กยภาพของเทศบาลตาบลส เทพ 97

14 ซ สารบ ญแผนภาพ หน า แผนภาพท 1.1 โครงสร างการบร หารงานเทศบาลตาบลส เทพ 20 แผนภาพท 1.2 แผนภาพหวงโซค ณคาของเทศบาลตาบลส เทพ 22 แผนภาพท 2.1 กระบวนการวางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาของเทศบาลตาบลส เทพ 46 แผนภาพท 3.1 กระบวนการวางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาของเทศบาลตาบลส เทพ และว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ 58 แผนภาพท 3.2 แสดงกระบวนการของว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศท 1 65 แผนภาพท 3.3 แสดงท ต งช มชน 68 แผนภาพท 3.4 แสดงกระบวนการของว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศท 2 71 แผนภาพท 3.5 แสดงท ต งช มชน 76 แผนภาพท 3.6 แสดงกระบวนการว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศท 3, 4 และ5 ภายใต กรอบของการ ว เคราะห สภาพแวดล อมภายในและภายนอก 78 แผนภาพท 3.7 แสดงกระบวนการของว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศท 6 80 แผนภาพท 3.8 กระบวนการของว ธ ปฏ บ ต ท 9 86 แผนภาพท 3.9 กระบวนการของว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศท 10 และ แผนภาพท 4.1 การจ ดเตร ยมข อม ลและบร การท ม งเน นประชาชนสาค ญ 102

15 4 บทท 1 ล กษณะสำค ญองค กร ในสวนน เป นการอธ บายถ งล กษณะสภาพแวดล อมการดาเน นการของเทศบาลต าบลส เทพ และความส มพ นธ ท ส าค ญก บล กค า ผ สงมอบค ค าและผ ม สวนได สวนเส ย โดยแบงการ น าเสนอออกเป น 2 สวน ได แก สภาพแวดล อมของเทศบาลต าบลส เทพ และความส มพ นธ ระด บ องค กร ตามเกณฑ รางว ลค ณภาพแหงชาต (TQA) รายละเอ ยดม ด งตอไปน สวนท 1 ล กษณะองค กร ก. สภำพแวดล อมของเทศบำลตำบลส เทพ ประกอบด วยรายละเอ ยดท งหมด 5 สวน ด งน (1) ผล ตภ ณฑ หร อบร กำรหล กท เทศบำลตำบลส เทพสงมอบให ก บล กค ำ ม จ านวนท งหมด 7 ผล ตภ ณฑ หร อบร การหล กภายใต กฎหมาย ค อ พระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ แก ไขเพ มเต ม พ.ศ และพระราชบ ญญ ต ก าหนดแผนและข นตอนการกระจาย อานาจให แกองค กรปกครองสวนท องถ น ฉบ บท 1 พ.ศ และฉบ บท 2 พ.ศ ตำรำงท 1.1 พ ฒนำค ณภำพช ว ตของประชำชนและสร ำงควำมเข มแข งของช มชนให เป น รำกฐำนท ม นคงของตำบล ผล ตภ ณฑ /บร กำร ล กค ำ ว ธ กำรสงมอบ กำรพ ฒนำค ณภำพช ว ตของประชำชนและสร ำง ควำมเข มแข งของช มชนให เป นรำกฐำนท ม นคงของ ตำบล 1. ความร เก ยวก บว ธ การด แลร กษาส ขภาพด วยตนเอง 2. ระบบโครงสร างพ นฐานเพ อส ขภาพแบบม สวนรวมของ 1. ประชาชนใน พ นท เทศบาล ตาบลส เทพ 2. หนวยราชการ ท เก ยวข อง การอบรม การจ ด ก จกรรม การให ความ อน เคราะห ช มชน 3. กล มอาช พ สถานท 3. ความร เก ยวก บจร ยธรรม ค ณธรรม ว ฒนธรรมและภ ม 4. ชมรม การออกเทศ ป ญญาท องถ น เคร อขาย และสร างระบบการเร ยนร เก ยวก บ บ ญญ ต ท องถ น การให เง น 4. ระบบป องก นโรคต ดตอ สน บสน น 5. สว สด การส งคมแกผ ด อยโอกาสและคนพ การ 6. ความร ในการประกอบอาช พของสตร และคนพ การ ความร เก ยวก บเศรษฐก จพอเพ ยง และความร เก ยวก บสหกรณ 7. ระบบการร กษาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

16 5 ตำรำงท 1.2 อน ร กษ ฟ นฟ และส บสำนศ ลปว ฒนธรรม จำร ต ประเพณ และภ ม ป ญญำ ท องถ น ผล ตภ ณฑ /บร กำร ล กค ำ ว ธ กำรสงมอบ กำรอน ร กษ ถำยทอดศ ลปว ฒนธรรม จำร ต ประเพณ สงเสร มว ถ ช ว ต ภ ม ป ญญำท องถ น และ กำรพ ฒนำค ณธรรม จร ยธรรมของประชำชน 1. งานประเพณ ตามวาระของท องถ น 2. ความร และก จกรรมทางประเพณ และว ฒนธรรม ท องถ น 3. งานว จ ยท องถ น 4. ความร และเคร อขายเศรษฐก จพอเพ ยง 5. ความร เก ยวก บการออมและกองท นสว สด การ ช มชน 6. ความร และท กษะการพ ฒนาอาช พ 1. ประชาชนใน พ นท เทศบาล ตาบลส เทพ 2. หนวยราชการ ท เก ยวข อง 3. ชมรม 4. ม ลน ธ 5. กองท น การอบรม การจ ด ก จกรรม การให ความ อน เคราะห สถานท การเป นพ เล ยง การเผยแพร งานว จ ย ตำรำงท 1.3 พ ฒนำเศรษฐก จตำมแนวปร ชญำเศรษฐก จพอเพ ยงไปส ควำมย งย น ผล ตภ ณฑ /บร กำร ล กค ำ ว ธ กำรสงมอบ กำรพ ฒนำเศรษฐก จตำมแนวปร ชญำ เศรษฐก จพอเพ ยงไปส ควำมย งย น 1. ความร และว ธ การเก ยวก บการออมและว ธ การใช เง น 2. การว จ ยอยางม สวนรวม 3. เคร อขายเศรษฐก จพอเพ ยง 4. ความร และว ธ การ การจ ดการธ รก จทองเท ยวใน ตาบล 5. เคร อขายแหลงท นทางการทองเท ยว 6. ความร เก ยวก บการลงท นในว สาหก จช มชน 7. ความร และว ธ การแปรร ปผลผล ตทางการเกษตร 8. ความร และว ธ การเล ยงส ตว (ระบบประเม นค ณภาพส งแวดล อมช มชน) 9. เคร อขายนว ตกรรม ผล ตภ ณฑ ช มชน 10. ความร ด านการตลาด 1. ประชาชนใน พ นท เทศบาล ตาบลส เทพ 2. หนวยราชการ ท เก ยวข อง 3. ชมรม 4. ม ลน ธ 5. กองท น การอบรม การจ ด ก จกรรมและ สถานท

17 6 ตำรำงท 1.4 บร หำรจ ดกำรทร พยำกรธรรมชำต ส งแวดล อม และระบบน เวศน อยำง ย งย น ผล ตภ ณฑ /บร กำร ล กค ำ ว ธ กำรสงมอบ 1. ประชาชนใน การประช ม พ นท เทศบาล การอบรม ตาบลส เทพ 2. กองท น กำรอน ร กษ ฟ นฟ และบร หำรจ ดกำร ทร พยำกรธรรมชำต ส งแวดล อม ระบบน เวศน 1. พล งงานทดแทน (ไบโอแก ส) 2. ระบบการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต แบบม สวนรวม 3. หม บ านต นแบบการแก ป ญหาส งแวดล อม 4. ความร และว ธ การเก ยวก บการร กษา ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ตำรำงท 1.5 พ ฒนำโครงสร ำงทำงกำยภำพ ผล ตภ ณฑ /บร กำร ล กค ำ ว ธ กำรสงมอบ กำรปร บปร งและพ ฒนำโครงสร ำงทำงกำยภำพ เพ อเสร มสร ำงค ณภำพช ว ตของประชำชนในตำบล 1. โครงสร างพ นฐาน ไฟฟ า ทอระบายน า ถนน 2. แผนพ ฒนาสาธารณ ปโภคอยางม สวนรวม 1. ประชาชนใน พ นท เทศบาล ตาบลส เทพ 2. กล มอาช พ การประช ม การจ ดสร าง โครงสร าง พ นฐาน ตำรำงท 1.6 จ ดระเบ ยบช มชน ส งคม และกำรร กษำควำมสงบเร ยบร อย ผล ตภ ณฑ /บร กำร ล กค ำ ว ธ กำรสงมอบ กำรสงเสร มกำรจ ดระเบ ยบช มชน ส งคม และกำร ร กษำควำมสงบเร ยบร อย 1. ความร และว ธ ป องก นอาชญากรรม อบายม ขและส ง เสพต ด 2. ความร เก ยวก บการป องก นภ ย 3. เคร อขายการป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย 4. ระบบบร การการแพทย ฉ กเฉ น 5. ห วจายน าป องก นอ คค ภ ย 6. ระบบ CCTV 6 7. ไฟฟ าสาธารณะในพ นท เส ยง 8. ตารวจบ าน 1. ประชาชนใน พ นท เทศบาล ตาบลส เทพ การอบรม ประชาส มพ นธ ต ดต ง CCTV

18 7 ตำรำงท 1.7 พ ฒนำกำรบร หำรจ ดกำรบ ำนเม องท ด ผล ตภ ณฑ /บร กำร ล กค ำ ว ธ กำรสงมอบ 1. ประชาชนใน การประช ม พ นท เทศบาล การ ตาบลส เทพ ประชาส มพ นธ 2. พน กงาน การถายทอด เทศบาล การจ างทาระบบ ตาบลส เทพ การให 3. ผ บร หาร ท นการศ กษา เทศบาล ตาบลส เทพ กำรสงเสร มกำรบร หำรจ ดกำรเพ อควำมสำเร จ ตำมพ นธก จของเทศบำล 1. ความร และว ธ การ บร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม 2. ระบบทะเบ ยน ว สด อ ปกรณ 3. คายค ณธรรม จร ยธรรมของบ คลากร 4. ความร และสาระท เก ยวก บงาน (ท นการศ กษา อบรม) 5. กฎระเบ ยบของช มชน 6. เคร อขายเยาวชนประชาส มพ นธ ประชาธ ปไตย 7. ความร เก ยวก บส ทธ และหน าท ของพลเม องตาม ร ฐธรรมน ญ 8. ระบบฐานข อม ลเพ อการต ดส นใจ 9. ระบบประเม นผลการทางาน 10. งานว จ ยท องถ น 11. การปร บปร งโครงสร างองค การ (2) ท ศทำงองค กร ประกอบด วย ว ส ยท ศน พ นธก จ คำน ยม และว ฒนธรรมของ เทศบำลตำบลส เทพ ภายในป ว ส ยท ศน (Vision) เทศบำลตำบลส เทพ อน ร กษ ว ฒนธรรม ย ดม นธรรมาภ บาล น าการพ ฒนา ชาวประชาม ส ข 2.2 พ นธก จ (Mission) เทศบำลตำบลส เทพ 1. พ ฒนาค ณภาพช ว ตของประชาชนและสร างความเข มแข งของช มชนให เป นรากฐานท ม นคงของตาบล 2. อน ร กษ ฟ นฟ และส บสานศ ลปว ฒนธรรม จาร ต ประเพณ และภ ม ป ญญา ท องถ น 3. พ ฒนาเศรษฐก จตามแนวปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงไปส ความย งย น

19 8 ย งย น 4. บร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม และระบบน เวศน อยาง 5. พ ฒนาโครงสร างทางกายภาพ 6. จ ดระเบ ยบช มชน ส งคม และการร กษาความสงบเร ยบร อย 7. พ ฒนาการบร หารจ ดการบ านเม องท ด

20 9 ตำรำงท 1.8 แสดงกระบวนกำร ผล ตภ ณฑ และล กค ำตำมพ นธก จของเทศบำลตำบลส เทพ พ นธก จ กระบวนกำร ผล ตภ ณฑ ล กค ำ 1. พ ฒนาค ณภาพช ว ตของประชาชน และสร างความเข มแข งของช มชนให เป นรากฐานท ม นคงของตาบล 1.1 พ ฒนาค ณภาพช ว ตของ ประชาชน 1.2 สร างความเข มแข งของช มชน - ความร - ระบบโครงสร างพ นฐานเพ อส ขภาพ 2. อน ร กษ ฟ นฟ และส บสาน ศ ลปว ฒนธรรม จาร ต ประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น 3. พ ฒนาเศรษฐก จตามแนวปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยงไปส ความย งย น 2.1 อน ร กษ ฟ นฟ ส บสาน ศ ลปว ฒนธรรม จาร ต ประเพณ ภ ม ป ญญาท องถ น 3.1 พ ฒนาเศรษฐก จตามแนวปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง - ระบบป องก นโรคต ดตอ - สว สด การส งคม - เคร อขายช มชน - งานประเพณ และก จกรรม - ความร - งานว จ ยท องถ น - ความร - ว ธ การ - การว จ ย - เคร อขาย 1. ประชาชน 2. ช มชน 3. กล มอาช พ 4. ชมรม 5. หนวยราชการท เก ยวข อง 1. ประชาชน 2. หนวยราชการท เก ยวข อง 3. ชมรม 4. ม ลน ธ 5. กองท น 1. ประชาชน 2. หนวยราชการท เก ยวข อง 3. ชมรม 4. ม ลน ธ 5. กองท น

21 10 ตำรำงท 1.8 แสดงกระบวนกำร ผล ตภ ณฑ และล กค ำตำมพ นธก จของเทศบำลตำบลส เทพ(ตอ) พ นธก จ กระบวนกำร ผล ตภ ณฑ ล กค ำ 4.1 บร หารจ ดการ 1. ประชาชน ทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม และ 2. กองท น ระบบน เวศน 4. บร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม และระบบน เวศน อยาง ย งย น - ความร - ว ธ การ - พล งงานทดแทน - ระบบการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต - หม บ านต นแบบ 5. พ ฒนาโครงสร างทางกายภาพ 5.1 พ ฒนาโครงสร างทางกายภาพ - โครงสร างพ นฐานสาธารณ ปโภค - แผนพ ฒนาสาธารณ ปโภค 6. จ ดระเบ ยบช มชน ส งคม และการ 6.1 จ ดระเบ ยบช มชน ส งคม ร กษาความสงบเร ยบร อย 6.2 ร กษาความสงบเร ยบร อย - ความร - ว ธ การ - เคร อขาย - ระบบบร การการแพทย ฉ กเฉ น - ห วจายน าป องก นอ คค ภ ย - ระบบ CCTV 6 - ไฟฟ าสาธารณะ - ตารวจบ าน 1. ประชาชน 2. กล มอาช พ 1. ประชาชน

22 11 ตำรำงท 1.8 แสดงกระบวนกำร ผล ตภ ณฑ และล กค ำตำมพ นธก จของเทศบำลตำบลส เทพ (ตอ) พ นธก จ กระบวนกำร ผล ตภ ณฑ ล กค ำ 7. พ ฒนาการบร หารจ ดการบ านเม องท 7.1 พ ฒนาการบร หารจ ดการ - ความร 1. ประชาชน ด บ านเม องท ด - ว ธ การ 2. พน กงานเทศบาล - ระบบทะเบ ยนว สด อ ปกรณ 3. ผ บร หารเทศบาล - คายค ณธรรม จร ยธรรม - กฎระเบ ยบของช มชน - เคร อขายเยาวชน - ระบบฐานข อม ล - ระบบประเม นผลการทางาน - งานว จ ยท องถ น - การปร บปร งโครงสร างองค การ

23 คำน ยม (Values) เทศบำลตำบลส เทพ 1. ซ อส ตย ส จร ต 2. โปรงใส ตรวจสอบได 3. ย ดหล กความถ กต อง 4. ประชาชนเป นศ นย กลาง 5. ม สวนรวม 2.4 ว ฒนธรรม (Culture) เทศบำลตำบลส เทพ 1. ย ดผลประโยชน ของประชาชนและสวนรวมเป นหล ก 2. ให ความสาค ญและส บสานศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม ประเพณ 3. สมานฉ นท 4. ย ดหล กค ณธรรม จร ยธรรม 5. ยอมร บการเปล ยนแปลง (3) ล กษณะโดยรวมของบ คลำกร 1. จานวนบ คลากรม จานวนท งส น 115 คน แยกเป น 1.1 ข าราชการ 47 คน 1.2 ล กจ างประจา 5 คน 1.3 พน กงานจ างตามภารก จ 38 คน 1.4 พน กงานจ างท วไป 25 คน 2. ระด บการศ กษาของบ คลากร 2.1 ปร ญญาโท 13 คน 2.2 ปร ญญาตร 53 คน 2.3 ปวส./ปวท. อน ปร ญญา 14 คน 2.4 ปวช. 5 คน 2.5 ม ธยมศ กษาตอนปลาย 12 คน 2.6 ม ธยมศ กษาตอนต น 12 คน 2.7 ประถมศ กษา 6 คน จากระด บการศ กษาของบ คลากร จะเห นได วา ร อยละ 57.4 จบการศ กษาต งแต ระด บปร ญญาตร ข นไป และการโยกย ายของบ คลากรม น อยโดยกวาร อยละ 70 เป นบ คลากรท ทางานในเทศบาลตาบลส เทพอยางน อย 5 ป ความผ กพ นตอองค กรจ งม อย ในระด บส งและม การ สน บสน นจากผ บร หารให ม การศ กษาตอเพ อเพ มศ กยภาพของบ คลากร

24 13 นอกจากน นเทศบาลต าบลส เทพย งได ม การจ ดท าแผนอ ตราก าล ง 3 ป รอบ ป งบประมาณ ตอเน องจากแผนอ ตราก าล ง 3 ป ฉบ บท ผาน เพ อลดความซ าซ อน เน นการพ ฒนาบ คลากรและความก าวหน าของบ คลากร ซ งเน นการเพ มจานวนบ คลากรในสวน ของพ นธก จด านพ ฒนาค ณภาพช ว ตของประชาชน และสร างความเข มแข งของช มชนให เป น รากฐานท ม นคงของตาบล (4) อำคำร สถำนท เทคโนโลย และอ ปกรณ การแบงกล มของอาคาร สถานท เทคโนโลย และอ ปกรณ ของเทศบาลต าบลส เทพ เพ อให เก ดประส ทธ ภาพในการให บร การแกประชาชนตามพ นธก จโดยแบงออกเป น 4 สวน ได แก ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น การบร การประชาชน ก ฬาและน นทนาการ และศ นย พ ฒนาเด กเล ก ตำรำงท 1.9 อำคำร สถำนท เทคโนโลย และอ ปกรณ ล กษณะงำน อำคำร สถำนท เทคโนโลย และอ ปกรณ สวนท รถด บเพล ง ขนาด 4,000 ล ตร จานวน 1 ค น ความปลอดภ ยในช ว ตและ 1.2 รถกระเช าด บเพล ง ขนาด 4,000 ล ตร จานวน 1 ค น ทร พย ส น 1.3 รถบรรท กน าอเนกประสงค ขนาด 6,000 ล ตร จานวน 1 ค น 1.4 รถก ภ ยเคล อนท เร วพร อมอ ปกรณ ชวยช ว ต จานวน 1 ค น 1.5 รถตรวจการณ จานวน 1 ค น 1.6 ว ทย ส อสาร จานวน 54 เคร อง 1.7 ถ งด บเพล งประจาหม บ าน จานวน 75 ช ด สวนท รถเก บขยะของเทศบาล จานวน 4 ค น การบร การประชาชน 2.2 รถเก บขยะของเอกชน จานวน 7 ค น 2.3 รถกระเช าไฟฟ า จานวน 1 ค น 2.4 รถยนต บรรท ก 4 ล อ จานวน 1 ค น 2.5 รถกระบะเอนกประสงค จานวน 2 ค น 2.6 รถจ กรยานยนต จานวน 4 ค น

25 14 ตำรำงท 1.9 อำคำร สถำนท เทคโนโลย และอ ปกรณ (ตอ) ล กษณะงำน อำคำร สถำนท เทคโนโลย และอ ปกรณ สวนท ศ นย บร การอ นเตอร เน ตตาบล จานวน 1 แหง การบร การประชาชน (ตอ) - บร การอ นเตอร เน ตความเร วส ง จานวน 15 เคร อง - เว บไซต เทศบาลตาบลส เทพ รถยนต แบบต 12 ท น ง จานวน 1 ค น 2.9 ศ นย บร การรวม (Service link) สวนท ลานก ฬาอเนกประสงค จานวน 8 แหง ก ฬาและน นทนาการ 3.2 สนามฟ ตบอล จานวน 2 สนาม 3.3 สนามบาสเกตบอล จานวน 3 สนาม 3.4 สนามตะกร อ จานวน 6 สนาม 3.5 สระวายน า จานวน 2 แหง 3.6 ศ นย เยาวชน จานวน 1 แหง 3.7 สวนสาธารณะ จานวน 1 แหง 3.8 สนามเด กเลน จานวน 7 แหง สวนท 4 ศ นย พ ฒนาเด กเล ก 4.1 ศ นย พ ฒนาเด กเล กกอนว ยเร ยนเทศบาลตาบลส เทพ 4.2 ศ นย พ ฒนาเด กเล กกอนว นเร ยนบ านกองบ น ศ นย พ ฒนาเด กเล กกอนว ยเร ยนบ านดอยส เทพ 4.4 ศ นย พ ฒนาเด กเล กกอนว ยเร ยนบ านดอยป ย เน องจากพ นท เทศบาลต าบลส เทพต ดก บเขตปาไม ทาให โอกาสเก ดไฟปาม ส ง เก ดน าทวมบอยคร ง การม รถด บเพล ง รถบรรท กน า สถาน ยอยต าบล ศ นย บร การรวม และ อาสาสม ครป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยอยางเพ ยงพอ จ งเป นการเพ มประส ทธ ภาพในการ ให บร การแกประชาชนในพ นท

26 15 (5) กำรดำเน นกำรภำยใต สภำพแวดล อมด ำนกฎระเบ ยบ ข อบ งค บ เทศบาลตาบลส เทพต องปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ ข อก าหนดและข อบ งค บท งจาก ภายในและภายนอก ด งน ตำรำงท 1.10 กำรดำเน นกำรภำยใต สภำพแวดล อมด ำนกฎระเบ ยบ ข อบ งค บ กล มของ เน อหำสำระ ทำงกฎหมำย/ กฎระเบ ยบ/ ข อบ งค บ 1. ขอบเขต อานาจหน าท และหน าท ใน การจ ดบร การ สาธารณะของ องค กรปกครอง สวนท องถ น กฎหมำย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บ สวนรำชกำรท เป น ผ ร กษำตำมกฎหมำย ร ฐธรรมน ญแหงราชอาณาจ กรไทย พ.ศ (เฉพาะหมวด 9) การปกครองสวนท องถ น ร ฐธรรมน ญแหงราชอาณาจ กรไทย พ.ศ พระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ (แก ไขฉบ บท 12 พ.ศ. 2546) พระราชบ ญญ ต กาหนดแผนและข นตอนการ กระจายอ านาจให แกองค กรปกครองสวนท องถ น พ.ศ พระราชบ ญญ ต กาหนดแผนและข นตอนการ กระจายอ านาจให แกองค กรปกครองสวนท องถ น ฉบ บท 2 พ.ศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการ การกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองสวน ท องถ น สาน กงานคณะกรรมการ การกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองสวน ท องถ น แผนการกระจายอานาจ พ.ศ สาน กงานคณะกรรมการ การกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองสวน ท องถ น

27 16 ตำรำงท 1.10 กำรดำเน นกำรภำยใต สภำพแวดล อมด ำนกฎระเบ ยบ ข อบ งค บ (ตอ) กล มของ เน อหำสำระ ทำงกฎหมำย/ กฎระเบ ยบ/ ข อบ งค บ 1. ขอบเขต อานาจหน าท และหน าท ใน การจ ดบร การ สาธารณะของ องค กรปกครอง สวนท องถ น (ตอ) 2. การ บร หารงาน บ คคลของ องค กรปกครอง สวนท องถ น กฎหมำย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บ สวนรำชกำรท เป น ผ ร กษำตำมกฎหมำย พระราชบ ญญ ต ประกอบร ฐธรรมน ญ วาด วยการ ออกเส ยงประชามต พ.ศ พระราชกฤษฎ กาวาด วยหล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารงานบ คคลสวน ท องถ น พ.ศ พระราชบ ญญ ต เคร องแบบเจ าหน าท สวนท องถ น พ.ศ กฎกระทรวงฉบ บท 11 (พ.ศ. 2542) - กฎกระทรวงฉบ บท 12 (พ.ศ. 2546) พระราชบ ญญ ต บาเหน จบานาญข าราชการสวน ท องถ น พ.ศ (เหต ผลท ต องม แก ไขฉบ บท 2 (พ.ศ. 2508) ถ ง ฉบ บท 7 (พ.ศ. 2548)) ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยวาด วยเง นบาเหน จ บานาญข าราชการสวนท องถ น พ.ศ สร ปสาระสาค ญเก ยวก บเง นบาเหน จบานาญ และ ก.บ.ท. ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยวาด วยบ ตรประจา สมาช กของหนวยบร หารราชการท องถ น พ.ศ คณะกรรมการการเล อกต ง สาน กงานคณะกรรมการ ข าราชการพลเร อน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

28 17 ตำรำงท 1.10 กำรดำเน นกำรภำยใต สภำพแวดล อมด ำนกฎระเบ ยบ ข อบ งค บ (ตอ) กล มของ เน อหำสำระ ทำงกฎหมำย/ กฎระเบ ยบ/ ข อบ งค บ 2. การ บร หารงาน บ คคลของ องค กร ปกครองสวน ท องถ น (ตอ) 3. รายละเอ ยด ในกรจ ดทา บร การ สาธารณะ กฎหมำย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บ สวนรำชกำรท เป น ผ ร กษำตำม กฎหมำย ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยวาด วยบ ตรประจาต ว ล กจ างของหนวยบร หารราชการท องถ น พ.ศ มาตรการดาเน นการสร างบ านเม องนาอย 6 ด าน ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร วาด วยการร บฟ งความ ค ดเห นสาธารณะโดยว ธ ประชาพ จารณ พ.ศ ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร วาด วยการขอ พระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ อ นเป นท เช ดช ย ง ช างเผ อกและเคร องอ สร ยาภรณ อ นม เก ยรต ยศย ง มงก ฎไทย พ.ศ พระราชบ ญญ ต ป องก นภ ยฝายพลเร อน พ.ศ กฎกระทรวง (พ.ศ. 2532) ออกตามความใน พระราชบ ญญ ต ป องก นภ ยฝายพลเร อน พ.ศ ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยวาด วยหนวยอาสาสม คร ป องก นภ ยฝายพลเร อน พ.ศ กฎกระทรวงก าหนดหล กเกณฑ เง อนไข และอ ตรา ในการจายเง นสงเคราะห และกาหนดล กษณะของ ความพ การท พพลภาพขนาดหน กจนเป นอ ปสรรค สาค ญย งในการประกอบอาช พในการดารงช พ พ.ศ พระราชบ ญญ ต ป องก นและระง บอ คค ภ ย พ.ศ พระราชบ ญญ ต ว ธ ปฏ บ ต ราชการทางการปกครอง พ.ศ กฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ฉบ บท 1-12 ออกตาม ความในพระราชบ ญญ ต ว ธ ปฏ บ ต ราชการทาง ปกครอง พ.ศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย นายกร ฐมนตร หร อ ร ฐมนตร นายกร ฐมนตร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย นายกร ฐมนตร

29 18 ตำรำงท 1.10 กำรดำเน นกำรภำยใต สภำพแวดล อมด ำนกฎระเบ ยบ ข อบ งค บ (ตอ) กล มของ เน อหำสำระ ทำงกฎหมำย/ กฎระเบ ยบ/ ข อบ งค บ 3. รายละเอ ยด ในกรจ ดทา บร การ สาธารณะ (ตอ) 4. การ บร หารงาน ภายในองค กร ปกครองสวน ท องถ น กฎหมำย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บ สวนรำชกำรท เป น ผ ร กษำตำม กฎหมำย พระราชบ ญญ ต ความร บผ ดทางละเม ดของเจ าหน าท พ.ศ พระราชบ ญญ ต ข อม ลขาวสารของราชการ พ.ศ กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน พระราชบ ญญ ต ข องม ลขาวสารของราชการ พ.ศ ฉบ บท 1 ถ งฉบ บท 4 ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผนด นวาด วยการ กาหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ พระราชบ ญญ ต จ ดต งศาลปกครองและว ธ พ จารณาคด ปกครอง พ.ศ พระราชกฤษฎ กาวาด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หาร ก จการบ านเม องท ด พ.ศ ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย วาด วยการใช และร กษา รถยนต ของหนวยการบร หารราชการสวนท องถ น พ.ศ แนวทางการปฏ บ ต การจ ดต งและเปล ยนแปลงฐานะ องค กรปกครองสวนท องถ น ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร วาด วยการประด บ เคร องราชอ สร ยาภรณ ไทย พ.ศ นายกร ฐมนตร นายกร ฐมนตร คณะกรรมการตรวจ เง นแผนด น ประธานศาลปกครอง ส งส ด นายกร ฐมนตร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย นายกร ฐมนตร

30 19 ข. ควำมส มพ นธ ระด บองค กร ประกอบด วยรายละเอ ยดท งหมด 4 สวน ด งน (6) โครงสร ำงองค กร และระบบธรรมำภ บำล โครงสร ำงองค กร โครงสร างองค กรของเทศบาลต าบลส เทพ ประกอบด วย สภาเทศบาลและคณะ เทศมนตร เป นร ปแบบการปกครองท องถ นท ม ความเป นประชาธ ปไตยโดยให ประชาชนม สวน รวมในการบร หารโดยการเล อกต งสมาช กสภาเทศบาล (ส.ท.) จาก 2 เขตเล อกต งเขตละ 6 คน เข ามาทาหน าท เป นฝายน ต บ ญญ ต ในสภาเทศบาลและให ความเห นชอบเล อกคณะเทศมนตร ซ ง ประกอบด วยนายกเทศมนตร 1 คน รองนายกเทศมนตร 2 คน ท ปร กษานายกเทศมนตร 1 คน และเลขาน การนายกเทศมนตร 1 คน ทาหน าท กาหนดนโยบายและควบค มการบร หารงานตางๆ ของเทศบาล โดยม ปล ดเทศบาลเป นผ บ งค บบ ญชาและร บผ ดชอบงานประจาท วไปของเทศบาล โดยแบงหน าท ปฏ บ ต งานและการบร การออกเป นสวนงานตางๆ ด งแผนภาพท 1.1

31 20 แผนภ ม การบร หารงานเทศบาลตาบลส เทพ นายกเทศมนตร นายกเทศมนตร ปล ดสาน ก รองปล ดสาน ก รองนายกเทศมนตร นายกเทศมนตร หนวยงานตรวจสอบภายใน ภายใน สาน กปล ดเทศบาล กองคล ง กองชาง กองสาธารณส ข และส งแวดล อม กองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม กองสว สด การส งคม 1.ฝายอานวยการ - งานบร หารท วไป - งานการเจ าหน าท - งานก จการสภา 2.ฝายปกครอง - งานทะเบ ยน - งานปองก นและ บรรเทาสาธารณภ ย 3.ฝายว ชาการและ แผนงาน - งานแผนงานและ งบประมาณ - งานน ต การ - งานประชาส มพ นธ 1.ฝายบร หารงานคล ง - งานการบ ญช - งานบ ญช 2.ฝายพ ฒนารายได - งานพ ฒนารายได - งานแผนท ภาษ 3.ฝายทะเบ ยนทร พย ส น และพ สด - งานทะเบ ยนทร พย ส น - งานพ สด 4.ฝายบร หารงานท วไป - งานธ รการ - งานระเบ ยนและ สถ ต การคล ง 1.ฝายควบค มอาคาร และผ งเม อง - งานควบค มอาคาร และผ งเม อง 2.ฝายแบบแผนและกอสร าง - งานว ศวกรรม - งานสถาปตยกรรม - งานควบค ม การกอสร าง 3.ฝายการโยธา - งานสาธารณ ปโภค - งานสถานท และไฟฟา 4. งานธ รการ 1.ฝายบร หารงาน สาธารณส ข 2.ฝายบร การสาธารณส ข - งานสถานบร การ สาธารณส ข 3.งานธ รการ 1.ฝายบร หารการศ กษา - งานโรงเร ยนและ การศ กษาปฐมว ย 2.ฝายสงเสร มการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม - งานสงเสร มการศ กษา ก ฬา และน นทนาการ - งานสงเสร มศาสนา และว ฒนธรรม 3.งานธ รการ แผนภำพท 1.1 โครงสร ำงกำรบร หำรงำนเทศบำลตำบลส เทพ 1.ฝายพ ฒนาช มชน - งานพ ฒนาช มชน - งานสว สด การส งคม และส งคมสงเคราะห - งานธ รการ

32 21 1. สำน กปล ดเทศบำล ม หน าท ความร บผ ดชอบเก ยวก บงานธ รการกลาง งานสารบรรณ การจ ดท า แผนพ ฒนาท องถ น การจ ดท ารางเทศบ ญญ ต งานประช มสภาเทศบาล การจ ดท าทะเบ ยน สมาช กสภาเทศบาล คณะผ บร หาร งานเล อกต ง งานทะเบ ยน การดาเน นการตามนโยบายของ ร ฐบาล แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแหงชาต การให ค าปร กษาหน าท และความร บผ ดชอบ การปกครองบ งค บบ ญชาพน กงานเทศบาล และพน กงานจ าง การบร หารงานบ คคลของเทศบาล ท งหมด ราชการท วไปของเทศบาล และราชการท ม ได ก าหนดให เป นหน าท ของกอง หร อสวน ราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมท งก าก บและเรงร ดการปฏ บ ต ราชการของสวนราชการใน เทศบาลให เป นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏ บ ต ราชการของเทศบาล 2. กองคล ง ม หน าท ความร บผ ดชอบเก ยวก บงานการจาย การร บ การน าสงเง น การเก บ ร กษาเง น และเอกสารทางการเง น การตรวจสอบใบส าค ญ ฎ กา งานเก ยวก บเง นเด อน คาจ าง คาตอบแทน เง นบาเหน จ บานาญ เง นอ นๆ งานเก ยวก บการจ ดทางบประมาณฐานะทางการเง น การจ ดสรรเง นตางๆ การจ ดท าบ ญช ท กประเภท ทะเบ ยนค มเง นรายได และรายจายตางๆ การ ควบค มการเบ กจายงานทางบทดลองประจาเด อน ประจาป งานเก ยวก บพ สด ของเทศบาลและ งานอ นๆ ท เก ยวข องและท ได ร บมอบหมาย 3. กองชำง ม หน าท ความร บผ ดชอบเก ยวก บการสารวจ ออกแบบ การจ ดทาข อม ลทางด าน ว ศวกรรม การจ ดเก บและทดสอบค ณภาพว สด งานออกแบบและเข ยนแบบการตรวจสอบ การ กอสร าง งานการควบค มอาคารตามระเบ ยบกฎหมาย งานแผนการปฏ บ ต งานการกอสร างและ ซอมบ าร ง แผนงานด านว ศวกรรมเคร องจ กรกล การรวบรวมประว ต ต ดตามควบค มการ ปฏ บ ต งาน เคร องจ กรกล การควบค ม การบ าร งร กษาเคร องจ กรกลและยานพาหนะ งาน เก ยวก บแผนงาน ควบค มเก บร กษา การเบ กจายว สด อ ปกรณ อะไหล น าม นเช อเพล ง และงาน อ นๆ ท เก ยวข องและท ได ร บมอบหมาย 4. กองสำธำรณส ขและส งแวดล อม ม หน าท ความร บผ ดชอบเก ยวก บสาธารณส ขช มชน สงเสร มส ขภาพและอนาม ย งานป องก นโรคต ดตอ งานส ขาภ บาล ส งแวดล อมและงานอ นๆ เก ยวก บการให บร การด าน สาธารณส ข งานส ตวแพทย ศ นย บร การสาธารณส ขและงานท นตสาธารณส ข และปฏ บ ต หน าท อ นๆ ท เก ยวข อง 5. กองกำรศ กษำ ศำสนำ และว ฒนธรรม ม หน าท ความร บผ ดชอบเก ยวก บการบร หารการศ กษาและพ ฒนาการศ กษา ท ง การศ กษาในระบบการศ กษา การศ กษานอกระบบการศ กษาและการศ กษาตามอ ธยาศ ย การ

33 ความพ งพอใจของประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลส เทพ 22 จ ดการศ กษาปฐมว ย อน บาลศ กษา งานห องสม ด พ พ ธภ ณฑ และเคร อขายทางการศ กษา งาน ก จการศาสนาสงเสร มประเพณ ศ ลปว ฒนธรรม งานก ฬาและน นทนาการ งานก จกรรมเด กและ เยาวชน การศ กษานอกโรงเร ยน การจ ดให ม และสน บสน นก จกรรมศ นย เยาวชน และงานอ นๆ ท เก ยวข องตามท ได ร บมอบหมายและปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง 6. กองสว สด กำรส งคม ม หน าท ความร บผ ดชอบเก ยวก บการส งคมสงเคราะห การสงเสร มสว สด การเด ก และเยาวชน การพ ฒนาช มชน การจ ดระเบ ยบช มชนหนาแนนและช มชนแออ ด และงาน สวนสาธารณะ การให ค าปร กษาแนะน าหร อตรวจสอบเก ยวก บงานสว สด การส งคมและ ปฏ บ ต งานอ นๆ ท เก ยวข อง 7. หนวยงำนตรวจสอบภำยใน ม หน าท ความร บผ ดชอบเก ยวก บงานการตรวจสอบบ ญช เอกสารการเบ กจาย เอกสารการร บเง นท กประเภท ตรวจสอบการเก บร กษาหล กฐานการบ ญช งานตรวจสอบพ สด และการเก บร กษา งานตรวจสอบทร พย ส นและการทาประโยชน จากทร พย ส นเทศบาลและงาน อ นๆ ท เก ยวข อง และท ได ร บมอบหมาย แผนภำพท 1.2 แผนภำพหวงโซค ณคำของเทศบำลตำบลส เทพ

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

10. แผนภ ม โครงสร างการแบ งส วนราชการตามแผนอ ตราก าล ง 3 ป (พ.ศ.2555 2557) โครงสร างการจ ดส วนราชการเทศบาลนครระยอง

10. แผนภ ม โครงสร างการแบ งส วนราชการตามแผนอ ตราก าล ง 3 ป (พ.ศ.2555 2557) โครงสร างการจ ดส วนราชการเทศบาลนครระยอง 10. แผนภ ม โครงสร างการแบ งส วนราชการตามแผนอ ตราก าล ง 3 ป (พ.ศ.2555 2557) โครงสร างการจ ดส วนราชการเทศบาลนครระยอง ปล ดเทศบาล (น กบร หารงานเทศบาล 9) งานตรวจสอบภายใน รองปล ดเทศบาล (น กบร หารงานเทศบาล 9)

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร... ก

สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร... ก ณ บทสร ปผ บร หาร... ก บทค ดย อ... ฐ ก ตต กรรมประกาศ... ฒ... ณ บทท 1 บทนา... 1 1. หล กการและเหต ผล... 1 2. ว ตถ ประสงค... 2 3. เป าหมายของโครงการ... 3 4. ขอบเขตการด าเน นงาน... 4 5. ว ธ ดาเน นการศ กษาว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา 3000-0101 ว ชาการพ ฒนางานด วยระบบค ณภาพและเพ มผลผล ต สาขาว ชาการขายและการตลาด หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.)

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) โครงการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช เทคโนโลย ท นสม ย (Riverbank Filtration) ระยะท 1 การศ กษาความเหมาะสมการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information