รายงานฉบ บสมบ รณ (ส ญญาเลขท 2-015/2552 รห สโครงการ นสธ ข) โดย พจนา พ ช ตป จจา คณะร ฐศาสตร และร ฐประศาสนศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานฉบ บสมบ รณ (ส ญญาเลขท 2-015/2552 รห สโครงการ นสธ. 2551-2-015ข) โดย พจนา พ ช ตป จจา คณะร ฐศาสตร และร ฐประศาสนศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม"

Transcription

1 รายงานฉบ บสมบ รณ การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ของเทศบาลตาบลส เทพ จ งหว ดเช ยงใหม Public Sector Management Quality of Suthep Tambon Municipality, Chiangmai Province (ส ญญาเลขท 2-015/2552 รห สโครงการ นสธ ข) โดย พจนา พ ช ตป จจา คณะร ฐศาสตร และร ฐประศาสนศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ได ร บท นสน บสน นโดย สาน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) พฤษภาคม 2553

2 รายงานฉบ บสมบ รณ การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ของเทศบาลตาบลส เทพ จ งหว ดเช ยงใหม Public Sector Management Quality of Suthep Tambon Municipality, Chiangmai Province (ส ญญาเลขท 2-015/2552 รห สโครงการ นสธ ข) โดย พจนา พ ช ตป จจา คณะร ฐศาสตร และร ฐประศาสนศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ได ร บท นสน บสน นโดย สาน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) พฤษภาคม 2553

3 Final Report Public Sector Management Quality of Suthep Tambon Municipality, Chiangmai Province (Contract no /2552 Project code นสธ ข) By Pojjana Pichitpatja Political Science and Public Administration Faculty, Chiangmai University This project was supported by Thai Health Promotion Foundation (ThaiHealth) May, 2010

4 ก บทค ดยอ การศ กษาในคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ อท จะศ กษาว ธ การปฏ บ ต ท เป นเล ศของ กระบวนการวางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาของเทศบาลต าบลส เทพ โดยเก บข อม ลจากการ ส มภาษณ และเอกสารท เก ยวข องและใช เกณฑ การว เคราะห ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ(Best Practice) ตามเกณฑ รางว ลค ณภาพแหงชาต (Total Quality Award) ผลการศ กษาพบวาม (1) ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศในข นตอนยอยการแตงต งองค กรท ม หน าท ในการจ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา ในประเด นของการค ดเล อกผ ทรงค ณว ฒ และ ต วแทนประชาคม (2) ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศในข นตอนยอยการประช มคณะกรรมการสน บสน น การจ ดทาแผนในการจ ดเวท ร บฟ งป ญหาและความต องการของประชาชน ในประเด นของการใช การว เคราะห กลย ทธ ในการประเม นศ กยภาพของหนวยงานและช ม รวมท งการจ ดท าข อม ล ล กษณะพ เศษของประชาชนท อาศ ยในพ นท (3) ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศในข นตอนยอยการจ ดเวท ประชาคมเพ อพ จารณารางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา ในประเด นการประสานงานและการเล อก ว ธ การท เหมาะสมในแตละพ นท (4) ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศในข นตอนยอยการประช มพ จารณาราง แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาของคณะกรรมการสน บสน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา และประธานคณะกรรมการช มชน ในประเด นการเป ดโอกาสให ม สวนในการก าหนดว ส ยท ศน คาน ยม ว ฒนธรรม และการจ ดอ นด บย ทธศาสตร รวมท งการถายทอดความร เก ยวก บการ ว เคราะห จ ดแข ง จ ดออน โอกาส อ ปสรรค ของเทศบาลต าบลส เทพและพ นท ภายใต ความ ร บผ ดชอบของเทศบาลตาบลส เทพ ป จจ ยความสาเร จได แก การม งเน นประชาชน (ล กค า) ผ ร บบร การเป นสาค ญ และการ ออกแบบกระบวนการส อสารท ให ความสาค ญก บผ ม สวนเก ยวข องท กกล ม โดยบทเร ยนท ผานมา ค อ การส อสารทาความเข าใจก บบ คคลผ ท เก ยวข องหร อผ ม สวนได สวนเส ย แผนงานในอนาคต ค อแผนปร บปร งสถานท ท างานและการด าเน นการสรรหาและพ ฒนาบ คคลากรตามแผน อ ตราก าล ง 3 ป โดยข อเสนอแนะในการศ กษาการวางแผนผ ส บทอดและการสร างระบบ สารสนเทศท วท งสาน กงานและสร างระบบข อม ลเพ อท จะสน บสน นการต ดส นใจแกผ บร หาร

5 ข Abstract The objective of this study was to examine the best practice in the process of strategic development planning of Suthep sub-district Municipal. Data collection was conducted through interviews, consultation on the related documents and adoption of the Best practice of Total Quality Award criteria. The results of study revealed that as a prominent local organization, Suthep sub-district municipal has been recognized in pursuance of 1) Best practice at subprocess level on organization formation for establishment in strategic development planning as the best in selection of qualified experts and community representatives 2) Best practice at sub-processes level on Supportive Committee Meeting in Public Hearing and People needs survey, entitled for the best practice in Strategic Analysis in Organization s and Community s Potential Evaluation. This includes information management for scheduled people inhabiting in the area 3) Best practice at subprocess level in organizing People Forum for study a draft of strategic development plan. The Best Practice was awarded on coordination and appropriate design in each area. And 4) Best practice at sub-process level in Meeting on study a draft of strategic development plan proposed by Supportive Committee and Chair of Community Committee. The Best Practice was awarded on giving a chance to specified vision, value, culture, strategic rank and knowledge transfer in SWOT analysis of Suthep municipal district and administrate area. Key Success Factors were Leader Vision, People orientation and Communication process design for stakeholders. The former lessons learned were Communication with related persons or stakeholders. The Future Plan is to improve the workplace, recruit and develop personnel which follow by the 3 year position plan. Recommendations for this research are succession planning, setting information technology to overall office and install data system in order to support administrators for decision making.

6 ค ก ตต กรรมประกาศ งานว จ ยคร งน ส าเร จล ลวงไปได ด วยด ผ ว จ ยต องขอขอบพระค ณเทศบาลต าบลส เทพ และบ คลากรของเทศบาลท กทานท ให ความรวมม อและอ านวยความสะดวกในด านตางๆ โดยเฉพาะอยางย งขอขอบพระค ณ ค ณธ ญศ กด แสงศร จ นทร ปล ดเทศบาลต าบลส เทพ และค ณพนาไพร ค มสะดวก ร กษาการแทนผ อ านวยการกองสว สด การส งคม ในการอน เคราะห ข อม ลและอน ญาตให เป ดเผยข อม ลภายในบางสวนอ นเป นประโยชน ตองานว จ ยเป นอยางย ง ขอขอบพระค ณ ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) ในการให ท นสน บสน นการว จ ยในคร งน ขอบค ณท กทานท ม ได กลาวถ งในท น ท ม สวนสน บสน นให งานว จ ยน ส าเร จล ลวงไปได ด วยด ส ดท ายน หากม ส งขาดตกบกพรองหร อผ ดพลาดประการใดผ ว จ ยขออภ ยเป นอยางส ง ในข อบกพรองหร อผ ดพลาดน น และหว งเป นอยางย งวางานว จ ยน จะเป นประโยชน ตอผ สนใจ ตอไป ผ ว จ ย

7 1 บทน ำ ข อม ลเบ องต น เทศบาลตาบลส เทพ เด มได ยกฐานะจาก สภาตาบล ข นเป นองค การบร หารสวนต าบล ตามพระราชบ ญญ ต สภาต าบลและองค การบร หารสวนต าบล พ.ศ โดยประกาศ กระทรวงมหาดไทย ลงว นท 2 ม นาคม 2538 จ ดต งเป น องค การบร หารสวนต าบลช น 3 และ ได ร บการเล อนช นเป นองค การบร หารสวนต าบลช น 1 (องค การบร หารสวนต าบลขนาดใหญ) ตอมากระทรวงมหาดไทยได พ จารณาเห นวาองค การบร หารสวนต าบลส เทพ ม สภาพเหมาะสม และเป นไปตามความต องการของประชาชน จ งได จ ดต งเป น เทศบาลต าบลส เทพ ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ต งแตว นท 24 ส งหาคม พ.ศ ป จจ บ นเทศบาลต าบลส เทพ ม จานวนประชากรท งส น 16,702 คน ในจานวน 7,610 คร วเร อน ประกอบด วย 15 หม บ าน 36 ช มชนม ความหนาแนนของประชากรโดยเฉล ยประมาณ 284 คนตอตารางก โลเมตร ต าบลส เทพเป นเขตต าบลท ม ช อเส ยงในด านแหลงทองเท ยวท ข นช ออ นด บหน งของ จ งหว ดเช ยงใหม เป นพ นท แหลงรวมอารยธรรมล านนา เป นท ต งการจ ดการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา อาช วศ กษา และม ธยมศ กษาท ข นช อของเช ยงใหม อ กท งย งเป นท ต งของ สนามบ นนานาชาต จ งน บวาต าบลส เทพม ความส าค ญตอการด าเน นช ว ต ไมเฉพาะแตพ น อง ชาวตาบลส เทพเทาน น ย งรวมถ งคนเช ยงใหมท งจ งหว ดด วย ต าบลส เทพจ งม ความสาค ญท งใน แงของเศรษฐก จ ส งคม ศาสนา และว ฒนธรรม ประเพณ อ นด งามของคนเช ยงใหมต งแตอด ต จนถ งป จจ บ น บทบำทหน ำท เทศบาลต าบลส เทพม หน าท ภายใต บทบ ญญ ต ของกฎหมายส าค ญๆ ได แก (ก) ร ฐธรรมน ญแหงราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2540 และส บเน องมาถ ง ร ฐธรรมน ญแหงราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 กระจายอ านาจให องค กรปกครองสวน ท องถ นพ งตนเองและต ดส นใจในก จการของท องถ นได เอง สงเสร มให องค กรปกครองสวน ท องถ นม สวนรวมในการดาเน นการตามแนวนโยบายพ นฐานแหงร ฐในการพ ฒนาเศรษฐก จของ ท องถ นและระบบสาธารณ ปโภคและสาธารณ ปการ ตลอดท งโครงสร างพ นฐานสารสนเทศใน ท องถ นให ท วถ ง รวมท งการม สวนรวมในการจ ดการศ กษา และย งเน นถ งการจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต อยางย งย นเพ อให ประชาชนในท องถ นม ค ณภาพช ว ตท ด ม สวนรวม (ข) พระราชบ ญญ ต ก าหนดแผนและข นตอนการกระจายอ านาจให แกองค กรปกครอง สวนท องถ น พ.ศ มาตรา 16 ให เทศบาล เม องพ ทยา และองค การบร หารสวนต าบลม

8 2 อานาจและหน าท ในการจ ดระบบการบร การสาธารณะเพ อประโยชน ของประชาชนในท องถ นของ ตนเอง ด งน (1) การจ ดทาแผนพ ฒนาท องถ นของตนเอง (2) การจ ดให ม และบาร งร กษาทางบก ทางน า และทางระบายน า (3) การจ ดให ม และควบค มตลาด ทาเท ยบเร อ ทาข ามและท จอดรถ (4) การสาธารณ ปโภคและการกอสร างอ นๆ (5) การสาธารณ ปการ (6) การสงเสร ม การฝ กและประกอบอาช พ (7) การพาณ ชย และการสงเสร มการลงท น (8) การสงเสร มการทองเท ยว (9) การจ ดการศ กษา (10) การส งคมสงเคราะห และการพ ฒนาค ณภาพช ว ต เด ก สตร คนชรา และ ผ ด อยโอกาส (11) การบาร งร กษาศ ลปะ จาร ตประเพณ ภ ม ป ญญาท องถ น และว ฒนธรรมอ นด ของท องถ น (12) การปร บปร งแหลงช มชนแออ ดและการจ ดการเก ยวก บท อย อาศ ย (13) การจ ดให ม และบาร งร กษาสถานท พ กผอนหยอนใจ (14) การสงเสร มก ฬา (15) การสงเสร มประชาธ ปไตย ความเสมอภาค และส ทธ เสร ภาพของประชาชน (16) สงเสร มการม สวนรวมของราษฎรในการพ ฒนาท องถ น (17) การร กษาความสะอาดและความเป นระเบ ยบเร ยบร อยของบ านเม อง (18) การก าจ ดม ลฝอย ส งปฏ ก ล และน าเส ย (19) การสาธารณส ข การอนาม ยครอบคร ว และการร กษาพยาบาล (20) การจ ดให ม และควบค มส สานและฌาปนสถาน (21) การควบค มการเล ยงส ตว (22) การจ ดให ม และควบค มการฆาส ตว (23) การร กษาความปลอดภ ย ความเป นระเบ ยบเร ยบร อยและการอนาม ยโรง มหรสพและสาธารณสถานอ นๆ (24) การจ ดการ การบาร งร กษา และการใช ประโยชน จากปาไม ท ด น ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม (25) การผ งเม อง (26) การขนสงและการว ศวกรรมจราจร (27) การด แลร กษาท สาธารณะ

9 3 (28) การควบค มอาคาร (29) การป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย (30) การร กษาความสงบเร ยบร อย การสงเสร มและสน บสน นการป องก นและ ร กษาความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น (31) ก จการอ นใดท เป นผลประโยชน ของประชาชนในท องถ นตามท คณะกรรมการ ประกาศกาหนด (ค) พระราชบ ญญ ต กาหนดแผนและข นตอนการกระจายอานาจให แกองค กรปกครอง สวนท องถ น ฉบ บท 2 พ.ศ (ง) แผนกระจายอานาจ พ.ศ (จ) พระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ.2496 แก ไขเพ มเต ม พ.ศ ในการให บร การสาธารณะข นพ นฐานแกประชาชนในท องถ นไมวาจะเป น การร กษา ความสงบเร ยบร อยของประชาชน การบาร งร กษาท งทางบกและทางน า การร กษาความสะอาด ของถนนหร อทางเด นและท สาธารณะ การก าจ ดม ลฝอยและส งปฏ ก ล การป องก นและระง บ โรคต ดตอ การเตร ยมให ม เคร องใช ในการด บเพล ง ให ราษฎรได ร บการศ กษาอบรม สงเสร มการ พ ฒนาสตร เด ก เยาวชน ผ ส งอาย และผ พ การ บ าร งศ ลปะ จาร ตประเพณ ภ ม ป ญญาท องถ น และว ฒนธรรมอ นด ของท องถ น และหน าท ท อาจจ ดทา ค อ การจ ดให ม น าสะอาดหร อการประปา การให ม โรงฆาส ตว ให ม ตลาด ทาเท ยบเร อและทาข าม การจ ดให ม ส สาน และฌาปนสถาน การ บาร งและสงเสร มการทามาหาก นของราษฎร การจ ดให ม และบาร งสถานท ทาการพ ท กษ ร กษา คนเจ บไข ให ม และบ าร งการไฟฟ าหร อแสงสวางโดยว ธ อ น ให ม และบ าร งทางระบายน า เทศ พาณ ชย จากข อม ลเบ องต นท น าเสนอประกอบก บการท เทศบาลต าบลส เทพได ร บรางว ลการ บร หารจ ดการท ด ในป พ.ศ. 2548และพ.ศ.2550 ทาให ผ ว จ ยม ความสนใจวาอะไรท ทาให เทศบาล ต าบลส เทพได ร บรางว ลด งกลาวท งๆท ในเขตพ นท เทศบาลต าบลส เทพม ความแตกตางทางภ ม ส งคมและม ความหลากหลายทางการเม อง จ งเป นท ม มาของการศ กษาในคร งน แตถ งอยางไรก ตาม งานว จ ยน ม ข อจาก ดในการทาว จ ย ค อ การเล อกองค กรท เป นกรณ ในการว จ ยน น พ จารณา จากเกณฑ รางว ลท องค กรน นได ร บเพ ยงเกณฑ เด ยว โดยไมได พ จารณาเกณฑ อ นเท ยบเค ยงก บ องค กรอ นๆ ท ม ล กษณะเด ยวก น

10 ง สารบ ญ หน า บทค ดยอภาษาไทย ก บทค ดยอภาษาอ งกฤษ ข ก ตต กรรมประกาศ ค สารบ ญ ง สารบ ญตาราง ฉ สารบ ญแผนภาพ ซ บทน า 1 บทท 1 ล กษณะสาค ญองค กร 4 สวนท 1 ล กษณะองค กร 4 ก. สภาพแวดล อมของเทศบาลตาบลส เทพ 4 ข. ความส มพ นธ ระด บองค กร 19 สวนท 2 ความท าทายตอองค กร 32 ก. สภาพแวดล อมด านการแขงข น 32 ข. กลย ทธ องค กร 35 ค. ระบบการปร บปร งและผลการดาเน นการ 36 บทท 2 เกณฑ รางว ลก บการเล อกกรณ ศ กษาท ม ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ 38 สวนท 1 เกณฑ รางว ลก บการเล อกกรณ ศ กษาและกระบวนการ ท ม ว ธ การปฏ บ ต ท เป นเล ศ 38 สวนท 2 กระบวนการท เล อกศ กษาและว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ จากกระบวนการท ศ กษา 44 บทท 3 ว ธ การปฏ บ ต ท เป นเล ศ 57 สวนท 1 การปฏ บ ต ท เป นเล ศของข นตอนท 1 59 สวนท 2 การปฏ บ ต ท เป นเล ศของข นตอนท 2 83 สวนท 3 การปฏ บ ต ท เป นเล ศของข นตอนท 3 87

11 จ สารบ ญ หน า บทท 4 ป จจ ยความสาเร จ ว ส ยท ศน ของผ น า การม งเน นประชาชน (ล กค า) ผ ร บบร การเป นสาค ญ การบร หารงานบนฐานของข อม ลท เป นข อเท จจร ง 103 บทท 5 บทเร ยนท ได ร บ บทเร ยนท เก ดข นในอด ตและน ามาส ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศในป จจ บ น แผนงานในอนาคต 106 บทท 6 บทสร ป ป จจ ยเอ อท สน บสน นว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศในกระบวนการวางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา ข อเสนอแนะจากผ ว จ ย 109 บรรณาน กรม 112

12 ฉ สารบ ญตาราง หน า ตารางท 1.1 พ ฒนาค ณภาพช ว ตของประชาชนและสร างความเข มแข ง ของช มชนให เป นรากฐานท ม นคงของตาบล 4 ตารางท 1.2 อน ร กษ ฟ นฟ และส บสานศ ลปว ฒนธรรม จาร ต ประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น 5 ตารางท 1.3 พ ฒนาเศรษฐก จตามแนวปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงไปส ความย งย น 5 ตารางท 1.4 บร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม และระบบน เวศน อยางย งย น 6 ตารางท 1.5 พ ฒนาโครงสร างทางกายภาพ 6 ตารางท 1.6 จ ดระเบ ยบช มชน ส งคม และการร กษาความสงบเร ยบร อย 6 ตารางท 1.7 พ ฒนาการบร หารจ ดการบ านเม องท ด 7 ตารางท 1.8 แสดงกระบวนการ ผล ตภ ณฑ และล กค าตามพ นธก จของเทศบาลตาบลส เทพ 9 ตารางท 1.9 อาคาร สถานท เทคโนโลย และอ ปกรณ 13 ตารางท 1.10 การดาเน นการภายใต สภาพแวดล อมด านกฎระเบ ยบ ข อบ งค บ 15 ตารางท 1.11 กล มผ ร บบร การหร อกล มล กค า 26 ตารางท 1.12 กล มผ ม สวนได สวนเส ย 30 ตารางท 1.13 ประเภทผ สงมอบ ค ค า ค ความรวมม อ ผ จ ดจาหนายท สาค ญ และความส มพ นธ กลไกการส อสารระหวางกล มด งกลาว 31 ตารางท 1.14 สภาพแวดล อมด านการแขงข นและแหลงข อม ลเช งเปร ยบเท ยบ 33 ตารางท 1.15 ป จจ ยการเปล ยนแปลงท สาค ญและม ผลตอสถานการณ แขงข นขององค กร 34 ตารางท 1.16 ความท าทายและความได เปร ยบเช งกลย ทธ ในด านธ รก จ ด านปฏ บ ต การและด านบ คลากร 35 ตารางท 2.1 เกณฑ การประเม นรางว ลการบร หารจ ดการท ด 40 ตารางท 2.2 กระบวนการวางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาเทศบาลตาบลส เทพ 48 ตารางท 3.1 ต วอยางการว เคราะห ป จจ ยภายในของหนวยงานภายใน เทศบาลตาบลส เทพเพ อการจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาตาบลส เทพ 72 ตารางท 3.2 ต วอยางการว เคราะห ป จจ ยภายในของพ นท ความร บผ ดชอบของ เทศบาลตาบลส เทพเพ อการจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาตาบลส เทพ 73 ตารางท 3.3 ต วอยางการว เคราะห ข อม ลความต องการของช มชน ของหนวยงานภายในเทศบาลตาบลส เทพ 75

13 ช สารบ ญตาราง (ตอ) หน า ตารางท 3.4 แสดงคาสาค ญของว ส ยท ศน ของเทศบาลตาบลส เทพ 89 ตารางท 3.5 คาน ยมของเทศบาลตาบลส เทพและคาน ยมของพน กงาน เทศบาลตาบลส เทพ 90 ตารางท 3.6 ว ฒนธรรมของเทศบาลตาบลส เทพ 92 ตารางท 3.7 การว เคราะห ศ กยภาพของพ นท เทศบาลต าบลส เทพ 95 ตารางท 3.8 การว เคราะห ศ กยภาพของเทศบาลตาบลส เทพ 97

14 ซ สารบ ญแผนภาพ หน า แผนภาพท 1.1 โครงสร างการบร หารงานเทศบาลตาบลส เทพ 20 แผนภาพท 1.2 แผนภาพหวงโซค ณคาของเทศบาลตาบลส เทพ 22 แผนภาพท 2.1 กระบวนการวางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาของเทศบาลตาบลส เทพ 46 แผนภาพท 3.1 กระบวนการวางแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาของเทศบาลตาบลส เทพ และว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ 58 แผนภาพท 3.2 แสดงกระบวนการของว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศท 1 65 แผนภาพท 3.3 แสดงท ต งช มชน 68 แผนภาพท 3.4 แสดงกระบวนการของว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศท 2 71 แผนภาพท 3.5 แสดงท ต งช มชน 76 แผนภาพท 3.6 แสดงกระบวนการว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศท 3, 4 และ5 ภายใต กรอบของการ ว เคราะห สภาพแวดล อมภายในและภายนอก 78 แผนภาพท 3.7 แสดงกระบวนการของว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศท 6 80 แผนภาพท 3.8 กระบวนการของว ธ ปฏ บ ต ท 9 86 แผนภาพท 3.9 กระบวนการของว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศท 10 และ แผนภาพท 4.1 การจ ดเตร ยมข อม ลและบร การท ม งเน นประชาชนสาค ญ 102

15 4 บทท 1 ล กษณะสำค ญองค กร ในสวนน เป นการอธ บายถ งล กษณะสภาพแวดล อมการดาเน นการของเทศบาลต าบลส เทพ และความส มพ นธ ท ส าค ญก บล กค า ผ สงมอบค ค าและผ ม สวนได สวนเส ย โดยแบงการ น าเสนอออกเป น 2 สวน ได แก สภาพแวดล อมของเทศบาลต าบลส เทพ และความส มพ นธ ระด บ องค กร ตามเกณฑ รางว ลค ณภาพแหงชาต (TQA) รายละเอ ยดม ด งตอไปน สวนท 1 ล กษณะองค กร ก. สภำพแวดล อมของเทศบำลตำบลส เทพ ประกอบด วยรายละเอ ยดท งหมด 5 สวน ด งน (1) ผล ตภ ณฑ หร อบร กำรหล กท เทศบำลตำบลส เทพสงมอบให ก บล กค ำ ม จ านวนท งหมด 7 ผล ตภ ณฑ หร อบร การหล กภายใต กฎหมาย ค อ พระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ แก ไขเพ มเต ม พ.ศ และพระราชบ ญญ ต ก าหนดแผนและข นตอนการกระจาย อานาจให แกองค กรปกครองสวนท องถ น ฉบ บท 1 พ.ศ และฉบ บท 2 พ.ศ ตำรำงท 1.1 พ ฒนำค ณภำพช ว ตของประชำชนและสร ำงควำมเข มแข งของช มชนให เป น รำกฐำนท ม นคงของตำบล ผล ตภ ณฑ /บร กำร ล กค ำ ว ธ กำรสงมอบ กำรพ ฒนำค ณภำพช ว ตของประชำชนและสร ำง ควำมเข มแข งของช มชนให เป นรำกฐำนท ม นคงของ ตำบล 1. ความร เก ยวก บว ธ การด แลร กษาส ขภาพด วยตนเอง 2. ระบบโครงสร างพ นฐานเพ อส ขภาพแบบม สวนรวมของ 1. ประชาชนใน พ นท เทศบาล ตาบลส เทพ 2. หนวยราชการ ท เก ยวข อง การอบรม การจ ด ก จกรรม การให ความ อน เคราะห ช มชน 3. กล มอาช พ สถานท 3. ความร เก ยวก บจร ยธรรม ค ณธรรม ว ฒนธรรมและภ ม 4. ชมรม การออกเทศ ป ญญาท องถ น เคร อขาย และสร างระบบการเร ยนร เก ยวก บ บ ญญ ต ท องถ น การให เง น 4. ระบบป องก นโรคต ดตอ สน บสน น 5. สว สด การส งคมแกผ ด อยโอกาสและคนพ การ 6. ความร ในการประกอบอาช พของสตร และคนพ การ ความร เก ยวก บเศรษฐก จพอเพ ยง และความร เก ยวก บสหกรณ 7. ระบบการร กษาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

16 5 ตำรำงท 1.2 อน ร กษ ฟ นฟ และส บสำนศ ลปว ฒนธรรม จำร ต ประเพณ และภ ม ป ญญำ ท องถ น ผล ตภ ณฑ /บร กำร ล กค ำ ว ธ กำรสงมอบ กำรอน ร กษ ถำยทอดศ ลปว ฒนธรรม จำร ต ประเพณ สงเสร มว ถ ช ว ต ภ ม ป ญญำท องถ น และ กำรพ ฒนำค ณธรรม จร ยธรรมของประชำชน 1. งานประเพณ ตามวาระของท องถ น 2. ความร และก จกรรมทางประเพณ และว ฒนธรรม ท องถ น 3. งานว จ ยท องถ น 4. ความร และเคร อขายเศรษฐก จพอเพ ยง 5. ความร เก ยวก บการออมและกองท นสว สด การ ช มชน 6. ความร และท กษะการพ ฒนาอาช พ 1. ประชาชนใน พ นท เทศบาล ตาบลส เทพ 2. หนวยราชการ ท เก ยวข อง 3. ชมรม 4. ม ลน ธ 5. กองท น การอบรม การจ ด ก จกรรม การให ความ อน เคราะห สถานท การเป นพ เล ยง การเผยแพร งานว จ ย ตำรำงท 1.3 พ ฒนำเศรษฐก จตำมแนวปร ชญำเศรษฐก จพอเพ ยงไปส ควำมย งย น ผล ตภ ณฑ /บร กำร ล กค ำ ว ธ กำรสงมอบ กำรพ ฒนำเศรษฐก จตำมแนวปร ชญำ เศรษฐก จพอเพ ยงไปส ควำมย งย น 1. ความร และว ธ การเก ยวก บการออมและว ธ การใช เง น 2. การว จ ยอยางม สวนรวม 3. เคร อขายเศรษฐก จพอเพ ยง 4. ความร และว ธ การ การจ ดการธ รก จทองเท ยวใน ตาบล 5. เคร อขายแหลงท นทางการทองเท ยว 6. ความร เก ยวก บการลงท นในว สาหก จช มชน 7. ความร และว ธ การแปรร ปผลผล ตทางการเกษตร 8. ความร และว ธ การเล ยงส ตว (ระบบประเม นค ณภาพส งแวดล อมช มชน) 9. เคร อขายนว ตกรรม ผล ตภ ณฑ ช มชน 10. ความร ด านการตลาด 1. ประชาชนใน พ นท เทศบาล ตาบลส เทพ 2. หนวยราชการ ท เก ยวข อง 3. ชมรม 4. ม ลน ธ 5. กองท น การอบรม การจ ด ก จกรรมและ สถานท

17 6 ตำรำงท 1.4 บร หำรจ ดกำรทร พยำกรธรรมชำต ส งแวดล อม และระบบน เวศน อยำง ย งย น ผล ตภ ณฑ /บร กำร ล กค ำ ว ธ กำรสงมอบ 1. ประชาชนใน การประช ม พ นท เทศบาล การอบรม ตาบลส เทพ 2. กองท น กำรอน ร กษ ฟ นฟ และบร หำรจ ดกำร ทร พยำกรธรรมชำต ส งแวดล อม ระบบน เวศน 1. พล งงานทดแทน (ไบโอแก ส) 2. ระบบการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต แบบม สวนรวม 3. หม บ านต นแบบการแก ป ญหาส งแวดล อม 4. ความร และว ธ การเก ยวก บการร กษา ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ตำรำงท 1.5 พ ฒนำโครงสร ำงทำงกำยภำพ ผล ตภ ณฑ /บร กำร ล กค ำ ว ธ กำรสงมอบ กำรปร บปร งและพ ฒนำโครงสร ำงทำงกำยภำพ เพ อเสร มสร ำงค ณภำพช ว ตของประชำชนในตำบล 1. โครงสร างพ นฐาน ไฟฟ า ทอระบายน า ถนน 2. แผนพ ฒนาสาธารณ ปโภคอยางม สวนรวม 1. ประชาชนใน พ นท เทศบาล ตาบลส เทพ 2. กล มอาช พ การประช ม การจ ดสร าง โครงสร าง พ นฐาน ตำรำงท 1.6 จ ดระเบ ยบช มชน ส งคม และกำรร กษำควำมสงบเร ยบร อย ผล ตภ ณฑ /บร กำร ล กค ำ ว ธ กำรสงมอบ กำรสงเสร มกำรจ ดระเบ ยบช มชน ส งคม และกำร ร กษำควำมสงบเร ยบร อย 1. ความร และว ธ ป องก นอาชญากรรม อบายม ขและส ง เสพต ด 2. ความร เก ยวก บการป องก นภ ย 3. เคร อขายการป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย 4. ระบบบร การการแพทย ฉ กเฉ น 5. ห วจายน าป องก นอ คค ภ ย 6. ระบบ CCTV 6 7. ไฟฟ าสาธารณะในพ นท เส ยง 8. ตารวจบ าน 1. ประชาชนใน พ นท เทศบาล ตาบลส เทพ การอบรม ประชาส มพ นธ ต ดต ง CCTV

18 7 ตำรำงท 1.7 พ ฒนำกำรบร หำรจ ดกำรบ ำนเม องท ด ผล ตภ ณฑ /บร กำร ล กค ำ ว ธ กำรสงมอบ 1. ประชาชนใน การประช ม พ นท เทศบาล การ ตาบลส เทพ ประชาส มพ นธ 2. พน กงาน การถายทอด เทศบาล การจ างทาระบบ ตาบลส เทพ การให 3. ผ บร หาร ท นการศ กษา เทศบาล ตาบลส เทพ กำรสงเสร มกำรบร หำรจ ดกำรเพ อควำมสำเร จ ตำมพ นธก จของเทศบำล 1. ความร และว ธ การ บร หารจ ดการภาคร ฐแนวใหม 2. ระบบทะเบ ยน ว สด อ ปกรณ 3. คายค ณธรรม จร ยธรรมของบ คลากร 4. ความร และสาระท เก ยวก บงาน (ท นการศ กษา อบรม) 5. กฎระเบ ยบของช มชน 6. เคร อขายเยาวชนประชาส มพ นธ ประชาธ ปไตย 7. ความร เก ยวก บส ทธ และหน าท ของพลเม องตาม ร ฐธรรมน ญ 8. ระบบฐานข อม ลเพ อการต ดส นใจ 9. ระบบประเม นผลการทางาน 10. งานว จ ยท องถ น 11. การปร บปร งโครงสร างองค การ (2) ท ศทำงองค กร ประกอบด วย ว ส ยท ศน พ นธก จ คำน ยม และว ฒนธรรมของ เทศบำลตำบลส เทพ ภายในป ว ส ยท ศน (Vision) เทศบำลตำบลส เทพ อน ร กษ ว ฒนธรรม ย ดม นธรรมาภ บาล น าการพ ฒนา ชาวประชาม ส ข 2.2 พ นธก จ (Mission) เทศบำลตำบลส เทพ 1. พ ฒนาค ณภาพช ว ตของประชาชนและสร างความเข มแข งของช มชนให เป นรากฐานท ม นคงของตาบล 2. อน ร กษ ฟ นฟ และส บสานศ ลปว ฒนธรรม จาร ต ประเพณ และภ ม ป ญญา ท องถ น 3. พ ฒนาเศรษฐก จตามแนวปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงไปส ความย งย น

19 8 ย งย น 4. บร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม และระบบน เวศน อยาง 5. พ ฒนาโครงสร างทางกายภาพ 6. จ ดระเบ ยบช มชน ส งคม และการร กษาความสงบเร ยบร อย 7. พ ฒนาการบร หารจ ดการบ านเม องท ด

20 9 ตำรำงท 1.8 แสดงกระบวนกำร ผล ตภ ณฑ และล กค ำตำมพ นธก จของเทศบำลตำบลส เทพ พ นธก จ กระบวนกำร ผล ตภ ณฑ ล กค ำ 1. พ ฒนาค ณภาพช ว ตของประชาชน และสร างความเข มแข งของช มชนให เป นรากฐานท ม นคงของตาบล 1.1 พ ฒนาค ณภาพช ว ตของ ประชาชน 1.2 สร างความเข มแข งของช มชน - ความร - ระบบโครงสร างพ นฐานเพ อส ขภาพ 2. อน ร กษ ฟ นฟ และส บสาน ศ ลปว ฒนธรรม จาร ต ประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น 3. พ ฒนาเศรษฐก จตามแนวปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยงไปส ความย งย น 2.1 อน ร กษ ฟ นฟ ส บสาน ศ ลปว ฒนธรรม จาร ต ประเพณ ภ ม ป ญญาท องถ น 3.1 พ ฒนาเศรษฐก จตามแนวปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง - ระบบป องก นโรคต ดตอ - สว สด การส งคม - เคร อขายช มชน - งานประเพณ และก จกรรม - ความร - งานว จ ยท องถ น - ความร - ว ธ การ - การว จ ย - เคร อขาย 1. ประชาชน 2. ช มชน 3. กล มอาช พ 4. ชมรม 5. หนวยราชการท เก ยวข อง 1. ประชาชน 2. หนวยราชการท เก ยวข อง 3. ชมรม 4. ม ลน ธ 5. กองท น 1. ประชาชน 2. หนวยราชการท เก ยวข อง 3. ชมรม 4. ม ลน ธ 5. กองท น

21 10 ตำรำงท 1.8 แสดงกระบวนกำร ผล ตภ ณฑ และล กค ำตำมพ นธก จของเทศบำลตำบลส เทพ(ตอ) พ นธก จ กระบวนกำร ผล ตภ ณฑ ล กค ำ 4.1 บร หารจ ดการ 1. ประชาชน ทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม และ 2. กองท น ระบบน เวศน 4. บร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม และระบบน เวศน อยาง ย งย น - ความร - ว ธ การ - พล งงานทดแทน - ระบบการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต - หม บ านต นแบบ 5. พ ฒนาโครงสร างทางกายภาพ 5.1 พ ฒนาโครงสร างทางกายภาพ - โครงสร างพ นฐานสาธารณ ปโภค - แผนพ ฒนาสาธารณ ปโภค 6. จ ดระเบ ยบช มชน ส งคม และการ 6.1 จ ดระเบ ยบช มชน ส งคม ร กษาความสงบเร ยบร อย 6.2 ร กษาความสงบเร ยบร อย - ความร - ว ธ การ - เคร อขาย - ระบบบร การการแพทย ฉ กเฉ น - ห วจายน าป องก นอ คค ภ ย - ระบบ CCTV 6 - ไฟฟ าสาธารณะ - ตารวจบ าน 1. ประชาชน 2. กล มอาช พ 1. ประชาชน

22 11 ตำรำงท 1.8 แสดงกระบวนกำร ผล ตภ ณฑ และล กค ำตำมพ นธก จของเทศบำลตำบลส เทพ (ตอ) พ นธก จ กระบวนกำร ผล ตภ ณฑ ล กค ำ 7. พ ฒนาการบร หารจ ดการบ านเม องท 7.1 พ ฒนาการบร หารจ ดการ - ความร 1. ประชาชน ด บ านเม องท ด - ว ธ การ 2. พน กงานเทศบาล - ระบบทะเบ ยนว สด อ ปกรณ 3. ผ บร หารเทศบาล - คายค ณธรรม จร ยธรรม - กฎระเบ ยบของช มชน - เคร อขายเยาวชน - ระบบฐานข อม ล - ระบบประเม นผลการทางาน - งานว จ ยท องถ น - การปร บปร งโครงสร างองค การ

23 คำน ยม (Values) เทศบำลตำบลส เทพ 1. ซ อส ตย ส จร ต 2. โปรงใส ตรวจสอบได 3. ย ดหล กความถ กต อง 4. ประชาชนเป นศ นย กลาง 5. ม สวนรวม 2.4 ว ฒนธรรม (Culture) เทศบำลตำบลส เทพ 1. ย ดผลประโยชน ของประชาชนและสวนรวมเป นหล ก 2. ให ความสาค ญและส บสานศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม ประเพณ 3. สมานฉ นท 4. ย ดหล กค ณธรรม จร ยธรรม 5. ยอมร บการเปล ยนแปลง (3) ล กษณะโดยรวมของบ คลำกร 1. จานวนบ คลากรม จานวนท งส น 115 คน แยกเป น 1.1 ข าราชการ 47 คน 1.2 ล กจ างประจา 5 คน 1.3 พน กงานจ างตามภารก จ 38 คน 1.4 พน กงานจ างท วไป 25 คน 2. ระด บการศ กษาของบ คลากร 2.1 ปร ญญาโท 13 คน 2.2 ปร ญญาตร 53 คน 2.3 ปวส./ปวท. อน ปร ญญา 14 คน 2.4 ปวช. 5 คน 2.5 ม ธยมศ กษาตอนปลาย 12 คน 2.6 ม ธยมศ กษาตอนต น 12 คน 2.7 ประถมศ กษา 6 คน จากระด บการศ กษาของบ คลากร จะเห นได วา ร อยละ 57.4 จบการศ กษาต งแต ระด บปร ญญาตร ข นไป และการโยกย ายของบ คลากรม น อยโดยกวาร อยละ 70 เป นบ คลากรท ทางานในเทศบาลตาบลส เทพอยางน อย 5 ป ความผ กพ นตอองค กรจ งม อย ในระด บส งและม การ สน บสน นจากผ บร หารให ม การศ กษาตอเพ อเพ มศ กยภาพของบ คลากร

24 13 นอกจากน นเทศบาลต าบลส เทพย งได ม การจ ดท าแผนอ ตราก าล ง 3 ป รอบ ป งบประมาณ ตอเน องจากแผนอ ตราก าล ง 3 ป ฉบ บท ผาน เพ อลดความซ าซ อน เน นการพ ฒนาบ คลากรและความก าวหน าของบ คลากร ซ งเน นการเพ มจานวนบ คลากรในสวน ของพ นธก จด านพ ฒนาค ณภาพช ว ตของประชาชน และสร างความเข มแข งของช มชนให เป น รากฐานท ม นคงของตาบล (4) อำคำร สถำนท เทคโนโลย และอ ปกรณ การแบงกล มของอาคาร สถานท เทคโนโลย และอ ปกรณ ของเทศบาลต าบลส เทพ เพ อให เก ดประส ทธ ภาพในการให บร การแกประชาชนตามพ นธก จโดยแบงออกเป น 4 สวน ได แก ความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น การบร การประชาชน ก ฬาและน นทนาการ และศ นย พ ฒนาเด กเล ก ตำรำงท 1.9 อำคำร สถำนท เทคโนโลย และอ ปกรณ ล กษณะงำน อำคำร สถำนท เทคโนโลย และอ ปกรณ สวนท รถด บเพล ง ขนาด 4,000 ล ตร จานวน 1 ค น ความปลอดภ ยในช ว ตและ 1.2 รถกระเช าด บเพล ง ขนาด 4,000 ล ตร จานวน 1 ค น ทร พย ส น 1.3 รถบรรท กน าอเนกประสงค ขนาด 6,000 ล ตร จานวน 1 ค น 1.4 รถก ภ ยเคล อนท เร วพร อมอ ปกรณ ชวยช ว ต จานวน 1 ค น 1.5 รถตรวจการณ จานวน 1 ค น 1.6 ว ทย ส อสาร จานวน 54 เคร อง 1.7 ถ งด บเพล งประจาหม บ าน จานวน 75 ช ด สวนท รถเก บขยะของเทศบาล จานวน 4 ค น การบร การประชาชน 2.2 รถเก บขยะของเอกชน จานวน 7 ค น 2.3 รถกระเช าไฟฟ า จานวน 1 ค น 2.4 รถยนต บรรท ก 4 ล อ จานวน 1 ค น 2.5 รถกระบะเอนกประสงค จานวน 2 ค น 2.6 รถจ กรยานยนต จานวน 4 ค น

25 14 ตำรำงท 1.9 อำคำร สถำนท เทคโนโลย และอ ปกรณ (ตอ) ล กษณะงำน อำคำร สถำนท เทคโนโลย และอ ปกรณ สวนท ศ นย บร การอ นเตอร เน ตตาบล จานวน 1 แหง การบร การประชาชน (ตอ) - บร การอ นเตอร เน ตความเร วส ง จานวน 15 เคร อง - เว บไซต เทศบาลตาบลส เทพ 2.8 รถยนต แบบต 12 ท น ง จานวน 1 ค น 2.9 ศ นย บร การรวม (Service link) สวนท ลานก ฬาอเนกประสงค จานวน 8 แหง ก ฬาและน นทนาการ 3.2 สนามฟ ตบอล จานวน 2 สนาม 3.3 สนามบาสเกตบอล จานวน 3 สนาม 3.4 สนามตะกร อ จานวน 6 สนาม 3.5 สระวายน า จานวน 2 แหง 3.6 ศ นย เยาวชน จานวน 1 แหง 3.7 สวนสาธารณะ จานวน 1 แหง 3.8 สนามเด กเลน จานวน 7 แหง สวนท 4 ศ นย พ ฒนาเด กเล ก 4.1 ศ นย พ ฒนาเด กเล กกอนว ยเร ยนเทศบาลตาบลส เทพ 4.2 ศ นย พ ฒนาเด กเล กกอนว นเร ยนบ านกองบ น ศ นย พ ฒนาเด กเล กกอนว ยเร ยนบ านดอยส เทพ 4.4 ศ นย พ ฒนาเด กเล กกอนว ยเร ยนบ านดอยป ย เน องจากพ นท เทศบาลต าบลส เทพต ดก บเขตปาไม ทาให โอกาสเก ดไฟปาม ส ง เก ดน าทวมบอยคร ง การม รถด บเพล ง รถบรรท กน า สถาน ยอยต าบล ศ นย บร การรวม และ อาสาสม ครป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยอยางเพ ยงพอ จ งเป นการเพ มประส ทธ ภาพในการ ให บร การแกประชาชนในพ นท

26 15 (5) กำรดำเน นกำรภำยใต สภำพแวดล อมด ำนกฎระเบ ยบ ข อบ งค บ เทศบาลตาบลส เทพต องปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ ข อก าหนดและข อบ งค บท งจาก ภายในและภายนอก ด งน ตำรำงท 1.10 กำรดำเน นกำรภำยใต สภำพแวดล อมด ำนกฎระเบ ยบ ข อบ งค บ กล มของ เน อหำสำระ ทำงกฎหมำย/ กฎระเบ ยบ/ ข อบ งค บ 1. ขอบเขต อานาจหน าท และหน าท ใน การจ ดบร การ สาธารณะของ องค กรปกครอง สวนท องถ น กฎหมำย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บ สวนรำชกำรท เป น ผ ร กษำตำมกฎหมำย ร ฐธรรมน ญแหงราชอาณาจ กรไทย พ.ศ (เฉพาะหมวด 9) การปกครองสวนท องถ น ร ฐธรรมน ญแหงราชอาณาจ กรไทย พ.ศ พระราชบ ญญ ต เทศบาล พ.ศ (แก ไขฉบ บท 12 พ.ศ. 2546) พระราชบ ญญ ต กาหนดแผนและข นตอนการ กระจายอ านาจให แกองค กรปกครองสวนท องถ น พ.ศ พระราชบ ญญ ต กาหนดแผนและข นตอนการ กระจายอ านาจให แกองค กรปกครองสวนท องถ น ฉบ บท 2 พ.ศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย สาน กงานคณะกรรมการ การกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองสวน ท องถ น สาน กงานคณะกรรมการ การกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองสวน ท องถ น แผนการกระจายอานาจ พ.ศ สาน กงานคณะกรรมการ การกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองสวน ท องถ น

27 16 ตำรำงท 1.10 กำรดำเน นกำรภำยใต สภำพแวดล อมด ำนกฎระเบ ยบ ข อบ งค บ (ตอ) กล มของ เน อหำสำระ ทำงกฎหมำย/ กฎระเบ ยบ/ ข อบ งค บ 1. ขอบเขต อานาจหน าท และหน าท ใน การจ ดบร การ สาธารณะของ องค กรปกครอง สวนท องถ น (ตอ) 2. การ บร หารงาน บ คคลของ องค กรปกครอง สวนท องถ น กฎหมำย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บ สวนรำชกำรท เป น ผ ร กษำตำมกฎหมำย พระราชบ ญญ ต ประกอบร ฐธรรมน ญ วาด วยการ ออกเส ยงประชามต พ.ศ พระราชกฤษฎ กาวาด วยหล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารงานบ คคลสวน ท องถ น พ.ศ พระราชบ ญญ ต เคร องแบบเจ าหน าท สวนท องถ น พ.ศ กฎกระทรวงฉบ บท 11 (พ.ศ. 2542) - กฎกระทรวงฉบ บท 12 (พ.ศ. 2546) พระราชบ ญญ ต บาเหน จบานาญข าราชการสวน ท องถ น พ.ศ (เหต ผลท ต องม แก ไขฉบ บท 2 (พ.ศ. 2508) ถ ง ฉบ บท 7 (พ.ศ. 2548)) ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยวาด วยเง นบาเหน จ บานาญข าราชการสวนท องถ น พ.ศ สร ปสาระสาค ญเก ยวก บเง นบาเหน จบานาญ และ ก.บ.ท. ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยวาด วยบ ตรประจา สมาช กของหนวยบร หารราชการท องถ น พ.ศ คณะกรรมการการเล อกต ง สาน กงานคณะกรรมการ ข าราชการพลเร อน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

28 17 ตำรำงท 1.10 กำรดำเน นกำรภำยใต สภำพแวดล อมด ำนกฎระเบ ยบ ข อบ งค บ (ตอ) กล มของ เน อหำสำระ ทำงกฎหมำย/ กฎระเบ ยบ/ ข อบ งค บ 2. การ บร หารงาน บ คคลของ องค กร ปกครองสวน ท องถ น (ตอ) 3. รายละเอ ยด ในกรจ ดทา บร การ สาธารณะ กฎหมำย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บ สวนรำชกำรท เป น ผ ร กษำตำม กฎหมำย ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยวาด วยบ ตรประจาต ว ล กจ างของหนวยบร หารราชการท องถ น พ.ศ มาตรการดาเน นการสร างบ านเม องนาอย 6 ด าน ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร วาด วยการร บฟ งความ ค ดเห นสาธารณะโดยว ธ ประชาพ จารณ พ.ศ ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร วาด วยการขอ พระราชทานเคร องราชอ สร ยาภรณ อ นเป นท เช ดช ย ง ช างเผ อกและเคร องอ สร ยาภรณ อ นม เก ยรต ยศย ง มงก ฎไทย พ.ศ พระราชบ ญญ ต ป องก นภ ยฝายพลเร อน พ.ศ กฎกระทรวง (พ.ศ. 2532) ออกตามความใน พระราชบ ญญ ต ป องก นภ ยฝายพลเร อน พ.ศ ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยวาด วยหนวยอาสาสม คร ป องก นภ ยฝายพลเร อน พ.ศ กฎกระทรวงก าหนดหล กเกณฑ เง อนไข และอ ตรา ในการจายเง นสงเคราะห และกาหนดล กษณะของ ความพ การท พพลภาพขนาดหน กจนเป นอ ปสรรค สาค ญย งในการประกอบอาช พในการดารงช พ พ.ศ พระราชบ ญญ ต ป องก นและระง บอ คค ภ ย พ.ศ พระราชบ ญญ ต ว ธ ปฏ บ ต ราชการทางการปกครอง พ.ศ กฎกระทรวง (พ.ศ. 2540) ฉบ บท 1-12 ออกตาม ความในพระราชบ ญญ ต ว ธ ปฏ บ ต ราชการทาง ปกครอง พ.ศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย นายกร ฐมนตร หร อ ร ฐมนตร นายกร ฐมนตร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย นายกร ฐมนตร

29 18 ตำรำงท 1.10 กำรดำเน นกำรภำยใต สภำพแวดล อมด ำนกฎระเบ ยบ ข อบ งค บ (ตอ) กล มของ เน อหำสำระ ทำงกฎหมำย/ กฎระเบ ยบ/ ข อบ งค บ 3. รายละเอ ยด ในกรจ ดทา บร การ สาธารณะ (ตอ) 4. การ บร หารงาน ภายในองค กร ปกครองสวน ท องถ น กฎหมำย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บ สวนรำชกำรท เป น ผ ร กษำตำม กฎหมำย พระราชบ ญญ ต ความร บผ ดทางละเม ดของเจ าหน าท พ.ศ พระราชบ ญญ ต ข อม ลขาวสารของราชการ พ.ศ กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน พระราชบ ญญ ต ข องม ลขาวสารของราชการ พ.ศ ฉบ บท 1 ถ งฉบ บท 4 ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผนด นวาด วยการ กาหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ พระราชบ ญญ ต จ ดต งศาลปกครองและว ธ พ จารณาคด ปกครอง พ.ศ พระราชกฤษฎ กาวาด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หาร ก จการบ านเม องท ด พ.ศ ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย วาด วยการใช และร กษา รถยนต ของหนวยการบร หารราชการสวนท องถ น พ.ศ แนวทางการปฏ บ ต การจ ดต งและเปล ยนแปลงฐานะ องค กรปกครองสวนท องถ น ระเบ ยบสาน กนายกร ฐมนตร วาด วยการประด บ เคร องราชอ สร ยาภรณ ไทย พ.ศ นายกร ฐมนตร นายกร ฐมนตร คณะกรรมการตรวจ เง นแผนด น ประธานศาลปกครอง ส งส ด นายกร ฐมนตร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย นายกร ฐมนตร

30 19 ข. ควำมส มพ นธ ระด บองค กร ประกอบด วยรายละเอ ยดท งหมด 4 สวน ด งน (6) โครงสร ำงองค กร และระบบธรรมำภ บำล โครงสร ำงองค กร โครงสร างองค กรของเทศบาลต าบลส เทพ ประกอบด วย สภาเทศบาลและคณะ เทศมนตร เป นร ปแบบการปกครองท องถ นท ม ความเป นประชาธ ปไตยโดยให ประชาชนม สวน รวมในการบร หารโดยการเล อกต งสมาช กสภาเทศบาล (ส.ท.) จาก 2 เขตเล อกต งเขตละ 6 คน เข ามาทาหน าท เป นฝายน ต บ ญญ ต ในสภาเทศบาลและให ความเห นชอบเล อกคณะเทศมนตร ซ ง ประกอบด วยนายกเทศมนตร 1 คน รองนายกเทศมนตร 2 คน ท ปร กษานายกเทศมนตร 1 คน และเลขาน การนายกเทศมนตร 1 คน ทาหน าท กาหนดนโยบายและควบค มการบร หารงานตางๆ ของเทศบาล โดยม ปล ดเทศบาลเป นผ บ งค บบ ญชาและร บผ ดชอบงานประจาท วไปของเทศบาล โดยแบงหน าท ปฏ บ ต งานและการบร การออกเป นสวนงานตางๆ ด งแผนภาพท 1.1

31 20 แผนภ ม การบร หารงานเทศบาลตาบลส เทพ นายกเทศมนตร นายกเทศมนตร ปล ดสาน ก รองปล ดสาน ก รองนายกเทศมนตร นายกเทศมนตร หนวยงานตรวจสอบภายใน ภายใน สาน กปล ดเทศบาล กองคล ง กองชาง กองสาธารณส ข และส งแวดล อม กองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม กองสว สด การส งคม 1.ฝายอานวยการ - งานบร หารท วไป - งานการเจ าหน าท - งานก จการสภา 2.ฝายปกครอง - งานทะเบ ยน - งานปองก นและ บรรเทาสาธารณภ ย 3.ฝายว ชาการและ แผนงาน - งานแผนงานและ งบประมาณ - งานน ต การ - งานประชาส มพ นธ 1.ฝายบร หารงานคล ง - งานการบ ญช - งานบ ญช 2.ฝายพ ฒนารายได - งานพ ฒนารายได - งานแผนท ภาษ 3.ฝายทะเบ ยนทร พย ส น และพ สด - งานทะเบ ยนทร พย ส น - งานพ สด 4.ฝายบร หารงานท วไป - งานธ รการ - งานระเบ ยนและ สถ ต การคล ง 1.ฝายควบค มอาคาร และผ งเม อง - งานควบค มอาคาร และผ งเม อง 2.ฝายแบบแผนและกอสร าง - งานว ศวกรรม - งานสถาปตยกรรม - งานควบค ม การกอสร าง 3.ฝายการโยธา - งานสาธารณ ปโภค - งานสถานท และไฟฟา 4. งานธ รการ 1.ฝายบร หารงาน สาธารณส ข 2.ฝายบร การสาธารณส ข - งานสถานบร การ สาธารณส ข 3.งานธ รการ 1.ฝายบร หารการศ กษา - งานโรงเร ยนและ การศ กษาปฐมว ย 2.ฝายสงเสร มการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม - งานสงเสร มการศ กษา ก ฬา และน นทนาการ - งานสงเสร มศาสนา และว ฒนธรรม 3.งานธ รการ แผนภำพท 1.1 โครงสร ำงกำรบร หำรงำนเทศบำลตำบลส เทพ 1.ฝายพ ฒนาช มชน - งานพ ฒนาช มชน - งานสว สด การส งคม และส งคมสงเคราะห - งานธ รการ

32 21 1. สำน กปล ดเทศบำล ม หน าท ความร บผ ดชอบเก ยวก บงานธ รการกลาง งานสารบรรณ การจ ดท า แผนพ ฒนาท องถ น การจ ดท ารางเทศบ ญญ ต งานประช มสภาเทศบาล การจ ดท าทะเบ ยน สมาช กสภาเทศบาล คณะผ บร หาร งานเล อกต ง งานทะเบ ยน การดาเน นการตามนโยบายของ ร ฐบาล แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแหงชาต การให ค าปร กษาหน าท และความร บผ ดชอบ การปกครองบ งค บบ ญชาพน กงานเทศบาล และพน กงานจ าง การบร หารงานบ คคลของเทศบาล ท งหมด ราชการท วไปของเทศบาล และราชการท ม ได ก าหนดให เป นหน าท ของกอง หร อสวน ราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมท งก าก บและเรงร ดการปฏ บ ต ราชการของสวนราชการใน เทศบาลให เป นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏ บ ต ราชการของเทศบาล 2. กองคล ง ม หน าท ความร บผ ดชอบเก ยวก บงานการจาย การร บ การน าสงเง น การเก บ ร กษาเง น และเอกสารทางการเง น การตรวจสอบใบส าค ญ ฎ กา งานเก ยวก บเง นเด อน คาจ าง คาตอบแทน เง นบาเหน จ บานาญ เง นอ นๆ งานเก ยวก บการจ ดทางบประมาณฐานะทางการเง น การจ ดสรรเง นตางๆ การจ ดท าบ ญช ท กประเภท ทะเบ ยนค มเง นรายได และรายจายตางๆ การ ควบค มการเบ กจายงานทางบทดลองประจาเด อน ประจาป งานเก ยวก บพ สด ของเทศบาลและ งานอ นๆ ท เก ยวข องและท ได ร บมอบหมาย 3. กองชำง ม หน าท ความร บผ ดชอบเก ยวก บการสารวจ ออกแบบ การจ ดทาข อม ลทางด าน ว ศวกรรม การจ ดเก บและทดสอบค ณภาพว สด งานออกแบบและเข ยนแบบการตรวจสอบ การ กอสร าง งานการควบค มอาคารตามระเบ ยบกฎหมาย งานแผนการปฏ บ ต งานการกอสร างและ ซอมบ าร ง แผนงานด านว ศวกรรมเคร องจ กรกล การรวบรวมประว ต ต ดตามควบค มการ ปฏ บ ต งาน เคร องจ กรกล การควบค ม การบ าร งร กษาเคร องจ กรกลและยานพาหนะ งาน เก ยวก บแผนงาน ควบค มเก บร กษา การเบ กจายว สด อ ปกรณ อะไหล น าม นเช อเพล ง และงาน อ นๆ ท เก ยวข องและท ได ร บมอบหมาย 4. กองสำธำรณส ขและส งแวดล อม ม หน าท ความร บผ ดชอบเก ยวก บสาธารณส ขช มชน สงเสร มส ขภาพและอนาม ย งานป องก นโรคต ดตอ งานส ขาภ บาล ส งแวดล อมและงานอ นๆ เก ยวก บการให บร การด าน สาธารณส ข งานส ตวแพทย ศ นย บร การสาธารณส ขและงานท นตสาธารณส ข และปฏ บ ต หน าท อ นๆ ท เก ยวข อง 5. กองกำรศ กษำ ศำสนำ และว ฒนธรรม ม หน าท ความร บผ ดชอบเก ยวก บการบร หารการศ กษาและพ ฒนาการศ กษา ท ง การศ กษาในระบบการศ กษา การศ กษานอกระบบการศ กษาและการศ กษาตามอ ธยาศ ย การ

33 ความพ งพอใจของประชาชน ในเขตเทศบาลตาบลส เทพ 22 จ ดการศ กษาปฐมว ย อน บาลศ กษา งานห องสม ด พ พ ธภ ณฑ และเคร อขายทางการศ กษา งาน ก จการศาสนาสงเสร มประเพณ ศ ลปว ฒนธรรม งานก ฬาและน นทนาการ งานก จกรรมเด กและ เยาวชน การศ กษานอกโรงเร ยน การจ ดให ม และสน บสน นก จกรรมศ นย เยาวชน และงานอ นๆ ท เก ยวข องตามท ได ร บมอบหมายและปฏ บ ต หน าท อ นท เก ยวข อง 6. กองสว สด กำรส งคม ม หน าท ความร บผ ดชอบเก ยวก บการส งคมสงเคราะห การสงเสร มสว สด การเด ก และเยาวชน การพ ฒนาช มชน การจ ดระเบ ยบช มชนหนาแนนและช มชนแออ ด และงาน สวนสาธารณะ การให ค าปร กษาแนะน าหร อตรวจสอบเก ยวก บงานสว สด การส งคมและ ปฏ บ ต งานอ นๆ ท เก ยวข อง 7. หนวยงำนตรวจสอบภำยใน ม หน าท ความร บผ ดชอบเก ยวก บงานการตรวจสอบบ ญช เอกสารการเบ กจาย เอกสารการร บเง นท กประเภท ตรวจสอบการเก บร กษาหล กฐานการบ ญช งานตรวจสอบพ สด และการเก บร กษา งานตรวจสอบทร พย ส นและการทาประโยชน จากทร พย ส นเทศบาลและงาน อ นๆ ท เก ยวข อง และท ได ร บมอบหมาย แผนภำพท 1.2 แผนภำพหวงโซค ณคำของเทศบำลตำบลส เทพ

ประกาศองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา เร อง รายงานการต ดตามประเม นผลแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ 2554 **************

ประกาศองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา เร อง รายงานการต ดตามประเม นผลแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ 2554 ************** ประกาศองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา เร อง รายงานการต ดตามประเม นผลแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ 2554 ************** ด วยองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ได ดาเน นการต ดตามประเม นผลแผนงาน/ โครงการ

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556

รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556 รายงานการต ดตาม และประเม นผลแผนพ ฒนาเทศบาล ประจาป 2556 งานว เคราะห นโยบายและแผน ฝ ายแผนงานและงบประมาณ กองว ชาการและแผนงาน เทศบาลเม องบ านไผ คานา แผนพ ฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2556-2558) เป นแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior แผนย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น

แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น 111 แนวนโยบาย ด านการบร หารราชการแผ นด น มาตรา ๗๘ ร ฐต องดำาเน นการตามแนวนโยบายด านการบร หารราชการ แผ นด น ด งต อไปน (๑) บร หารราชการแผ นด นให เป นไปเพ อการพ ฒนาส งคม เศรษฐก จ และความม นคงของประเทศอย างย

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร

คานา สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล กร งเทพมหานคร คานา ป จจ บ นม แผนระยะยาว ค อ แผนพ ฒนา ระยะ ๑๒ ป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๓) เป นกรอบใหญ ในการพ ฒนา โดยแบ งช วงของการน าแผนด งกล าวไปส การปฏ บ ต เป น ๓ ระยะ ระยะละ ๔ ป ค อ ระยะท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕ ระยะท ๒ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕

ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน : แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ ๒๕๕๕ คำนำ แผนการปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน เล มน ได ด าเน นการโดย น อมน าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง นโยบายส าน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 องค การบร หารส วนตาบลบ านยา อาเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน สารบ ญ เร อง หน า 1. ระด บหน วยงานย

More information

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน 1 ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของสำน กงำนอธ กำรบด 1. ประว ต ควำมเป นมำ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558-2560

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558-2560 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2558-2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลบางไผ อาเภอเม อง จ งหว ดฉะเช งเทรา คานา การพ ฒนา บ คลากร เป นส งจาเป นท องค กรจาเป น จะต อง ให บ คลากร ได ร บการพ ฒนาด าน อานาจหน าท กฎระเบ

More information

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร คานา ป จจ บ นการบร หารทร พยากรมน ษย เป นส งท จาเป นอย างมากในการท จะทาองค กรไปส ความสาเร

More information

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ๒ สารบ ญ ความเป นมาและความส าค ญ... ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ย ทธศาสตร ส าน กงานต ารวจแห งชาต... นโยบายการบร หารราชการ

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการว จ ยการต ดตามการเข าถ งส ทธ ของคนพ การและ การพ ฒนาร ปแบบระบบสว สด การท ส งเสร มการเข าถ งส ทธ ของคนพ การ

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการว จ ยการต ดตามการเข าถ งส ทธ ของคนพ การและ การพ ฒนาร ปแบบระบบสว สด การท ส งเสร มการเข าถ งส ทธ ของคนพ การ รายงานการศ กษาฉบ บสมบ รณ / ก บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการว จ ยการต ดตามการเข าถ งส ทธ ของคนพ การและ การพ ฒนาร ปแบบระบบสว สด การท ส งเสร มการเข าถ งส ทธ ของคนพ การ 1. ความเป นมา พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บได ร บความเห นจากท ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาเขตขอนแก น ในคราวประช มคร งน ๓ /๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ แผนปฏ

More information

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕ ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา เป นราชการบร หารส วน ภ ม ภาค ส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ม ภารก จและ อ านาจหน าท เก ยวก บการพ ฒนาส งคม

More information