มาร จ ก รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ก นด กว า >O<

Size: px
Start display at page:

Download "มาร จ ก รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ก นด กว า >O<"

Transcription

1 มาร จ ก รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ก นด กว า >O< ท มาของ PMQA PMQA ย อมาจาก Public Sector Management Quality Award ภาษาไทยเร ยกว า รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ซ งประเทศไทยโดยส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ ม ผลผล ตแห งชาต ได ประย กต น ามาจาก รางว ลค ณภาพแห งชาต ประเทศสหร ฐอเมร กา (MBNQA) เพ อให สอดคล องก บแนวทางการบร หารก จการบ านเม องท ด ตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หาร ราชการแผ นด น (ฉบ บท 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และ ว ธ การบร หารจ ดการบ านเม องท ด พ.ศ.2546 ท ก าหนดการบร หารราชการให เป นไปเพ อประโยชน ส ขของประชาชนเก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ม ประส ทธ ภาพและเก ดความค มค าในเช งภารก จ ของร ฐ ลดข นตอนการปฏ บ ต งานท เก นจ าเป น ประชาชนได ร บการอ านวยความสะดวกและได ร บ การตอบสนองความต องการ และม การประเม นผลการปฏ บ ต งานอย างสม าเสมอ และแผน ย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบราชการไทย จ งก าหนดเป น เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการ ภาคร ฐ ท เร ยกว า PMQA ข นเม อป พ.ศ ค อการน าหล กเกณฑ และแนวทางการบร หาร องค กรท เป นเล ศ ซ งได ยอมร บเป นมาตรฐานสากลมาประย กต ใช พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ หน วยงานภาคร ฐ โดยอาศ ยหล กการประเม นองค กรด วยตนเองเป นการทบทวนส งท องค กร ด าเน นการเท ยบก บเกณฑ เม อตรวจพบว าเร องใดย งไม อย ในระบบท น าพอใจเม อเท ยบก บเกณฑ องค กรจะได พ ฒนาว ธ ปฏ บ ต เพ อปร บปร งองค กรอย างต อเน อง เพ อยกระด บค ณภาพการ ปฏ บ ต งานไปส ระด บมาตรฐานสากล (High Performance) เกณฑ ค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐ พ.ศ.2550 แนวค ดของ PMQA การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ เป นไปเพ อ ม งพ ฒนาระบบบร หารจ ดการภายในองค การให ม ระบบท ด อ น จะทาให เก ดการพ ฒนาองค การอย างต อเน องและย งย น ม ความ เป นเล ศตามมาตรฐานสากล อะไรค อความเป นเล ศขององค กรภาคร ฐ? ประชาชนได ร บการบร การ/ด แลอย างท วถ งและม ประส ทธ ผล สามารถบรรล พ นธก จได อย างม ประส ทธ ผล การดาเน นการของภาคร ฐท ม ประส ทธ ภาพส ง รวดเร ว โปร งใส การใช จ ายงบประมาณม ประส ทธ ภาพส ง ค มค า ม ผล ตภาพส ง ประเทศชาต ม ความม นคง และม ศ กยภาพในการแข งข นท ส งข น

2 โดยอาศ ยค าน ยมหล ก (Core Values) 11 ประการ ค อ การพ ฒนาองค กรตามแนวทาง PMQA

3 กรอบแนวค ดการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ องค ประกอบของการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ องค ประกอบของ PMQA การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ประกอบด วย 2 ส วน ได แก ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร เป นการอธ บายล กษณะพ นฐานภาพรวมของส วนราชการ ว ธ การด าเน นการขององค กร สภาพแวดล อมในการปฏ บ ต งาน ความส มพ นธ ก บหน วยงานอ นในการปฏ บ ต ราชการ ความท าทาย เช งย ทธศาสตร และกลย ทธ และระบบการปร บปร งผลการด าเน นการ ซ งเป นแนวทางท ครอบคล ม ระบบการบร หารจ ดการด าเน นการขององค กรโดยรวม ประกอบด วย 2 ห วข อ ได แก 1) ล กษณะ องค กร และ 2) ความท าทายต อองค กร ส วนท 2 เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ เป นแนวทางในการบร หารจ ดการท ด ของส วนราชการท ควรจะเป น ม ว ตถ ประสงค เพ อ ตรวจประเม นการด าเน นงานขององค กร ท าให เห นโอกาสในการปร บปร งพ ฒนาการปฏ บ ต งาน ประกอบด วย 7 หมวด ด งน หมวด 1 การน าองค กร เป นการตรวจประเม นว าผ บร หารของส วนราชการด าเน นการ อย างไรในเร องว ส ยท ศน เป าประสงค ระยะส นและระยะยาว ค าน ยม และความคาดหว งในผลการ ด าเน นการรวมถ งการให ความส าค ญก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยท งหลาย การกระจาย อ านาจการต ดส นใจ การสร างนว ตกรรม และการเร ยนร ในส วนราชการ รวมท งตรวจประเม นว า ส วนราชการม การก าก บด แลตนเองท ด และด าเน นการเก ยวก บความร บผ ดชอบต อส งคมและ ช มชนอย างไร หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร เป นการตรวจประเม นว ธ การก าหนดประเด น ย ทธศาสตร เป าประสงค เช งย ทธศาสตร และกลย ทธ หล ก รวมท งแผนปฏ บ ต ราชการของส วน ราชการ และการถ ายทอดเป าประสงค เช งย ทธศาสตร และกลย ทธ หล กรวมท งแผนปฏ บ ต ราชการ ท ได จ ดทาไว เพ อนาไปปฏ บ ต และการว ดผลความก าวหน า

4 หมวด 3 การให ความสาค ญก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย เป นการตรวจประเม นว า ส วนราชการก าหนดความต องการ ความคาดหว ง และความน ยมชมชอบของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยอย างไร รวมถ งม การด าเน นการอย างไรในการสร างความส มพ นธ ก บผ ร บบร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ย การกาหนดป จจ ยท สาค ญท ท าให ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยม ความ พ งพอใจและน าไปส การกล าวถ งส วนราชการในทางท ด อาท ม การแบ งกล มผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยอย างช ดเจน ม การประเม นและปร บปร งว ธ ในการพ จารณาความต องการของผ ม ส วนได ส วนเส ยอย างต อเน อง ก าหนดมาตรฐานในการให บร การท สามารถว ดได ม การต ดตามและ แก ไขก บท กข อร องเร ยนอย างรวดเร ว และรวบรวมข อม ลท กอย างท เก ยวข องก บผ ม ส วนได ส วนเส ย ท ศ นย กลาง เพ อให ท กคนได ม โอกาสได ใช ประโยชน จากข อม ลน นได และเพ อผล กด นให เก ดการ ปร บปร ง เป นต น หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร เป นการตรวจประเม นว าส วน ราชการเล อก รวบรวม ว เคราะห จ ดการและปร บปร งข อม ลและสารสนเทศ และจ ดการความร อย างไร อาท ต วช ว ดม ความเช อมโยงก บภารก จและกลย ทธ ขององค กร สร างความส มพ นธ ระหว าง ต วช ว ดท เป นเหต และเป นผล ใช ระบบการส อสารภายในผ านส ออ เล กทรอน กส เพ อส อสารข อม ล ผลด าเน นการให แก ผ ท จ าเป นต องใช ข อม ลในเวลาท เหมาะสม และม การจ ดท ามาตรฐานส าหร บ ว ธ การเก บข อม ลและการทารายงาน เพ อท จะม นใจได ว าข อม ลน นม ความถ กต อง เป นต น หมวด 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล เป นการตรวจประเม นว า ระบบงาน และระบบการ เร ยนร ของบ คลากรและการสร างแรงจ งใจ ช วยให บ คลากรพ ฒนาตนเองและใช ศ กยภาพอย าง เต มท เพ อให ม งไปในแนวทางเด ยวก นก บเป าประสงค และแผนปฏ บ ต การโดยรวมของส วนราชการ อย างไร รวมท งตรวจประเม นความใส ใจการสร างและร กษาสภาพแวดล อมในการท างาน สร าง บรรยากาศท เอ อต อการปฏ บ ต งานของบ คลากร ซ งจะนาไปส ผลการดาเน นการท เป นเล ศและความ เจร ญก าวหน าของบ คลากรและส วนราชการ อาท ม การออกแบบงานและหน าท ของเจ าหน าท เพ อส งเสร มให เก ดความร วมม อ ความค ดร เร ม และม พฤต กรรมท สอดคล องก บค าน ยมและ ว ฒนธรรมขององค การม การยกย องชมเชยและบร หารผลตอบแทนท เหมาะสม เพ อช วยผล กด นให เจ าหน าท ม ความจงร กภ กด และม ผลดาเน นการท ด และม งเน นการทาให เจ าหน าท ม ความส ขเหน อ ความต องการมากกว าการสร างความพ งพอใจ เป นต น หมวด 6 การจ ดกระบวนการ เป นการตรวจประเม นแง ม มท ส าค ญท งหมดของการจ ดการ กระบวนการ การให บร การ และกระบวนการอ นท ส าค ญท ช วยสร างค ณค าแก ผ ร บบร การ ผ ม ส วน ได ส วนเส ยและการบรรล พ นธก จของส วนราชการ ตลอดจนกระบวนการสน บสน นท ส าค ญต าง ๆ ท ครอบคล มกระบวนการท งหมดของหน วยงาน อาท การว เคราะห ความต องการของผ ร บบร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ยในป จจ บ น และเป าหมายในอนาคต การก าหนดด ชน ต วช ว ดกระบวนการ

5 จ ดการ และพ นฐานความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย และม กระบวนการ สน บสน นตามแนวทางของร ฐ เป นต น หมวด 7 ผลล พธ การดาเน นงาน เป นการตรวจประเม นผลการด าเน นการและแนวโน มของ ส วนราชการในม ต ต างๆ ได แก ม ต ประส ทธ ผล ม ต ด านค ณภาพการให บร การ ม ต ด านประส ทธ ภาพ ของการปฏ บ ต ราชการ และม ต ด านการพ ฒนาองค การ และย งตรวจประเม นผลการดาเน นการของ ส วนราชการเปร ยบเท ยบก บส วนราชการหร อองค การอ นท ม ภารก จคล ายคล งก น อาท ม ข อม ลด าน ความพ งพอใจและไม พ งพอใจของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยและเช อมโยงให เห นถ งความ เป นเหต เป นผลของการปร บปร งในด านต าง ๆ ก บผลการดาเน นการ เป นต น

6

7

8

9 เป าหมายของ PMQA เพ อยกระด บข ดความสามารถในการปฏ บ ต งานและส งมอบบร การสาธารณะ ซ งอาศ ย ว ธ การว เคราะห ข อม ลอย างเป นระบบ ก าหนดแนวทางและว ธ การ การน าไปปฏ บ ต และต ดตาม ประเม นผล การแลกเปล ยนเร ยนร สร ปบทเร ยน บ รณาการ และการสร างนว ตกรรม โดยเฉพาะ การเท ยบเค ยงข ดสมรรถนะ (Benchmarking) ก บภาคเอกชน หร อหน วยงานอ น ๆ ท ม ประส ทธ ภาพส งกว า หร อน ากรณ การปฏ บ ต งานท ม ความเป นเล ศ (Best Practices) มาเป น แบบอย าง PMQA..ประโยชน ต อส วนราชการ ผ บร หารของส วนราชการ ได ร บทราบข อบกพร องการด าเน นการของส วนราชการ จ ง สามารถก าหนดว ธ การและเป าหมายท ช ดเจนในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อปร บปร ง องค กรให สมบ รณ มากข น ส วนราชการสามารถส งมอบค ณค าท ด ข น ท งผลผล ตและบร การให แก ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย ซ งเป นการตอบสนองต อเป าหมายของ พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2546 ส วนราชการท ม การบร หารจ ดการท เป นเล ศจะม ภาพล กษณ ท ด ได ร บความน ยมชมชอบ จากผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย

10 บทบาทผ บร หาร ม งม นต อนโยบายการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการ ส อสารว ส ยท ศน ค าน ยม และสร างว ฒนธรรมท ด ในองค กร เป นต นแบบในการนาอย างม จร ยธรรมและการนาระบบธรรมาภ บาลมาใช ส อสารย ทธศาสตร และต ดตามแผนงานเพ อให บรรล ตามย ทธศาสตร สร างบรรยากาศการทางานบนความไว วางใจ ความม ประส ทธ ภาพ และค ณภาพ การต ดตามผลการดาเน นการของโครงการ PMQA และตามต วช ว ด จ ดทาแผนพ ฒนาองค กรเพ อปร บปร งองค กรตามเกณฑ PMQA ป จจ ยแห งความสาเร จในการไปส ความเป นเล ศ การจ ดการกระบวนการและระบบงานท ม ประส ทธ ภาพ ม กลไกการปร บปร งอย างต อเน องในท กระบบงาน ว ฒนธรรมในการทางานของคนในองค กร ท มงานคณะผ บร หารและความเพ ยรของผ นาองค กร แนวค ดการพ ฒนาส ความเป นเล ศ

11 Roadmap ส รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ส าน กงาน ก.พ.ร. ได ส งเสร มให หน วยงานราชการน า PMQA มาใช โดยก าหนดเป นต วช ว ด ในป ได พ ฒนาเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (Fundamental Level : FL) ซ งเป นแนวค ดในการปร บปร งท ละข น ได วางแนวทางด าเน นการพ ฒนาองค การ (PMQA Roadmap) ให ผ านเกณฑ ฯ ป ละ 2 หมวด และผ านการร บรองเกณฑ ระด บพ นฐาน หน วยงานท ผ านการร บรองจะสามารถพ ฒนาส เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บ ก าวหน า (Progressive Level) และขอร บรางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐรายหมวด เม อ ครบ 6 หมวด จะเข าส การขอร บรางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) การดาเน นงาน PMQA ของ พก. พก.ได ด าเน นการตามเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ในป 2552 โดยด าเน นการ ในหมวด 1 และหมวด 2 ป 2553 ดาเน นการหมวด 4 และหมวด 6 ป 2554 ด าเน นการหมวด 3 และหมวด 5 และ ผ านการร บรองค ณภาพการการบร หาร จ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (Certified FL) เม อป 2556 และป จจ บ น ป 2557 ก าวส การสม ครขอร บรางว ล PMQA ราย หมวด

12 รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐรายหมวด เกณฑ การให คะแนนรางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐรายหมวด ข นตอนการสม ครขอร บรางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐรายหมวด 1. ส วนราชการท ผ านเกณฑ ฯ ระด บพ นฐานแล ว สม ครขอร บรางว ลโดยกรอบแบบฟอร ม การสม ครในระบบออนไลน (แบบฟอร มท 1 4 ) ท เว บไซค สาน กงาน ก.พ.ร. (รอบท 1) 2. ส าน กงาน ก.พ.ร. ค ดกรองเอกสารเบ องต น และแจ งผลให ส วนราชการทราบผ าน ออนไลน 3. ส วนราชการท ผ านการค ดกรองเบ องต น จ ดท าบทสร ปผ บร หาร (แบบฟอร มท 5 ) และ รายงานผลการด าเน นการพ ฒนาองค กร (Application Report) (แบบฟอร มท 6) ส งส าน กงาน ก.พ.ร. (รอบท 2)

13 4. คณะกรรมการตรวจประเม นรายงานผลการด าเน นการพ ฒนาองค การ และแจ งผลการ พ จารณาผ านระบบออนไลน 5. ส วนราชการท ผ านการพ จารณารอบท 2 จะได ร บการตรวจประเม น ณ พ นท ปฏ บ ต งาน (Site Visit) (รอบท 3) 6. ส าน กงาน ก.พ.ร. รายงานผลการตรวจประเม นต อ อ.ก.พ.ร. เก ยวก บการพ ฒนา ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ เพ อพ จารณาให รางว ล *************************

14 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 พ.ศ.2561)

15

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

ประกาศกรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง เร อง นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง...

ประกาศกรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง เร อง นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง... ประกาศกรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง เร อง นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง... เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน ค าน า เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยพ ทธศ กราช 2550 และพระราช กฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ ป งบประมาณ 2552 ค าน า นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 และพระราชกฤษฎ กาว าด

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award พ มพ คร งแรก ก นยายน 2557 จำนวนพ มพ 1,000 เล ม ISBN สงวนล ขส ทธ สำน กงาน ก.พ.ร. จ ดทำโดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท 0-2356-9999 โทรสาร

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กล มพ ฒนาระบบบร หาร กล มพ ฒนาระบบบร หาร สารบ ญ คานา 2 ประกาศเจตนารมณ 3 หมวดท 1 ข อม ลท วไป 4 1.1 ข อม ลองค การ 4 ว ส ยท ศน 4

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 )

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) จ ดทาโดย ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน คาน า แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ยและพ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ 2554 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการบร

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการบร หารจ ดการความร (Knowledge Management: KM) ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร สารบ ญ หน า ส วนท ๑ บร บทของส าน กงานเลขาธ

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เพ อให เป นไปตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการศาสนา ป งบประมาณ 2553. ตามแบบฟอร ม (Template) ส าหร บการจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการศาสนา ป งบประมาณ 2553. ตามแบบฟอร ม (Template) ส าหร บการจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการศาสนา ป งบประมาณ 2553 ตามแบบฟอร ม (Template) ส าหร บการจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค การท ด ข อม ลองค การ ว ส ยท ศน น าหล กธรรม เสร มสร างภ ม ค มก น สานส มพ

More information

ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม

ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม เพ อให เป นไปตามค าส งคณะร กษาความสงบแห งชาต ท ๖๙/๒๕๕๗ เร อง มาตรการป องก นและแก ไขป ญหาการท จร ตประพฤต ม ชอบ เพ อให การบร

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

1. ว ตถ ประสงค 2. ขอบเขต

1. ว ตถ ประสงค 2. ขอบเขต หมายเลขเอกสาร : หน าท : 1/17 1. ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการปฏ บ ต งานการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของกรมโรงงาน อ ตสาหกรรม โดยม งเน นให เก ดการวางแผนอย างเป นระบบอย างต อเน องและม ประส ทธ ภาพ และ เพ อสร างมาตรฐานในการปฏ

More information

แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด ก ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 24 ส วนแผนงานงบประมาณและต ดตามประเม นผล 1 เมษายน 24 แผนย ทธศาสตร กรมพ น จและค มครองเด ก แผนปฏ บ ต

More information

รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556

รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556 รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ รอบ 12 เด อน (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2556 ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สารบ ญ หน า 1.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information