ค าน า

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ค าน า -------------------------"

Transcription

1

2 1 ค าน า ส าน กข าวกรองแห งชาต ม ภารก จส าค ญท เก ยวก บงานความม นคงและ ผลประโยชน ของชาต และเพ อให การพ ฒนาองค กร สามารถ สน บสน นให ผลการปฏ บ ต ภารก จของส าน กข าวกรองแห งชาต ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล สามารถตอบสนอง พ นธก จ ว ส ยท ศน บรรล เป าหมายและย ทธศาสตร ขององค กร ท ก าหนดไว จ งจ าเป นต องม การพ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคล เพ อให ม ความร ความสามารถ ตอบสนอง ภารก จได อย างเต มท เพ อเป นพ นฐานท ส าค ญต อความส าเร จ ในภารก จขององค กร เพ อน าไปส การพ ฒนาและเพ มข ดสมรรถนะทร พยากรบ คคล ให ม ความ เข มแข งและรองร บก บภารก จของส าน กข าวกรองแห งชาต และ อ.ก.พ.ว สาม ญเก ยวก บการ บร หารก าล งคนภาคร ฐอย างม ประส ทธ ภาพ โดยใช การพ ฒนาสมรรถนะการบร หาร ทร พยากรบ คคล (หร อ HR Scorecard) เป นเคร องม อส าหร บการประเม นผลและน าไปส การพ ฒนาบ คลากรของส าน กข าวกรองแห งชาต ด งกล าว ส าน กข าวกรองแห งชาต จ งจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ในป งบประมาณ 2552 ท ตอบสนองท ศทางเป าหมายย ทธศาสตร การพ ฒนาองค กร และตามกรอบมาตรฐานความส าเร จ 5 ด าน ท ส าน ก ก.พ. ก าหนด เพ อประสงค ให ข าราชการท างานอย างม เป าหมายและได ร บการปฏ บ ต ท เป นธรรมและหล กค ณธรรม พร อมก บสามารถประเม นผลการปฏ บ ต งานได อย างเป นร ปธรรม และน าไปส การ พ ฒนาการบร หารทร พยากรบ คคลอย างต อเน อง ท งน ส าน กข าวกรองแห งชาต จะน าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากร บ คคลไปส การปฏ บ ต ในป งบประมาณ ซ งจะน าไปส ความร วมม อ ของกอง และหน วยงานท ร บผ ดชอบ โดยเฉพาะอย างย ง ความร วมม อของข าราชการและ เจ าหน าท ส าน กข าวกรองแห งชาต ท กคน ให เก ดผลส มฤทธ ท งน การด าเน นการตาม แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลน บแต น จ งม ความส าค ญในการเสร มสร างระบบ การพ ฒนาบ คลากรและการบร หารงานบ คคลให เข มแข ง และสนองตอบผลการปฏ บ ต งาน บรรล เป าหมายตามภารก จของส าน กข าวกรองแห งชาต

3 2 สารบ ญ หน า บทท 1 ความส าค ญของการพ ฒนาสมรรถนะการบร หาร 3 ทร พยากรบ คคล บทท 2 การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล 4 ตามกรอบความเร จ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) บทท 3 ข นตอน การด าเน นการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หาร 7 ทร พยากรบ คคล บทท 4 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 10 งบประมาณ ประเด นกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 4.2 แผนท กลย ทธ (Strategy Map) 4.3 ตาราง (HR Scorecard) ของแผนกลย ทธ การบร หาร ทร พยากรบ คคล 4.4 โครงการ แผนงาน รองร บตามแผนกลย ท การบร หาร ทร พยากรบ คคล 4.5 ข อพ จารณา เสนอแนะ การด าเน นการจ ดแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ภาคผนวก รายละเอ ยด ข นตอน 1-5 ของการด าเน นการจ ดท าแผนกล ย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

4 3 บทท 1 ความส าค ญของการพ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคล การพ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคล เป นผลของการปฏ ร ป ระบบราชการ ท เร มข นเม อป 2545 ซ งท าให เก ดการบร หารราชการแนวใหม ในภาคร ฐ โดยก าหนดให ส วนราชการต องม การก าหนดว ส ยท ศน นโยบาย เป าหมาย แผนการ ปฏ บ ต งาน และการรายงาน ประเม นผลการปฏ บ ต งานอย างเป นร ปธรรม พร อมก บย ดกรอบ และแนวทาง ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารบ านเม องท ด พ.ศ พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารบ านเม องท ด พ.ศ ก าหนดให ส วนราชการ ต องด าเน นการจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ โดยม ต วช ว ด และเกณฑ ตามต วช ว ด ของกรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ 4 ม ต ค อ 1) ด านประส ทธ ผลตามย ทธศาสตร 2) ด านค ณภาพการให บร การ 3) ด าน ประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ 4) ด านการพ ฒนาองค กร ซ งเป นกรอบการ ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ของ ส าน กงาน ก.พ.ร. ท งน ในการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ 2552 ของส าน กงาน ก.พ.ร. ด านการพ ฒนาองค กร ม ประเด นการ ประเม นผล เร องการจ ดการท นด านมน ษย ท ก าหนดต วช ว ด ค อ แผนกลย ทธ การบร หาร ทร พยากรบ คคล ท จะท าให เก ดการเปล ยนแปลง ในด านการบร หารทร พยากรบ คคล ในท กด าน ซ งเป นผลให ส วนราชการต องม การปร บปร ง เปล ยนแปลง ระบบการบร หาร ท นมน ษย โดยให ความส าค ญต อทร พยากรบ คคลว าเป นทร พย ส นขององค กรท เป นท น ท ม ความส าค ญย งต อการบร หารและการสร างค ณค า ให ก บองค กร ด งน น การพ ฒนา สมรรถนะในการบร หารทร พยากรบ คคล จ งถ อเป นการพ ฒนาข ดสมรรถนะขององค กร ให บรรล ว ส ยท ศน ท ต งไว ส าน กข าวกรองแห งชาต ตระหน กถ งความส าค ญของการพ ฒนาบ คลากร แนวใหม จ งได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ โดยย ดกรอบแนวทางการจ ดท าแผนกลย ทธ ตามท ส าน กงาน ก.พ. ก าหนดไว ในการปร บเปล ยนบทบาทด านการบร หารทร พยากรในส วนราชการ ท เป นระบบท สร าง ความคล องต วให ก บผ บร หาร ย ดหย นก บกฎระเบ ยบ และเป นระบบท เก อหน นต อการ

5 4 ท างานเช งย ทธศาสตร ให ส วนราชการบรรล เป าหมาย อ กท งย งเป นระบบท ม ประส ทธ ภาพ ม ความโปร งใส เป นธรรม และท าให ข าราชการม ความพ งพอใจ ในค ณภาพช ว ตการท างาน

6 5 บทท 2 การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ตามกรอบความส าเร จด านการบร หารทร พยากรบ คคล (HR corecard) ส าน กข าวกรองแห งชาต ด าเน นการจ ดท าแผนกล ยทธ การบร หาร ทร พยากรบ คคล โดยย ดแนวทางการด าเน นการ ตามกรอบและแนวทาง เกณฑ ของ ส าน กงาน ก.พ. ท ประเม นระบบบร หารทร พยากรบ คคลขององค กรภาคร ฐ ท ก าหนด องค ประกอบการประเม นผลส าเร จด านการบร หารทร พยากรบ คคลไว 4 องค ประกอบ ด งน HR Scorecard ในภาคร ฐม องค ประกอบท งหมด 4 ส วน ได แก 1. มาตรฐานความส าเร จ (Standard For Success)ระบบบร หารทร พยากรบ คคล หมายถ ง เป าหมายส ดท ายท ส วนราชการต องบรรล ย ทธศาสตร ขององค กร 2. ป จจ ยท จะน าไปส ความส าเร จ หมายถ ง นโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ และการด าเน นการต างๆ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการท จะท าให บรรล มาตรฐานความส าเร จ 3. ต วช ว ดความส าเร จ ในการด าเน นการตามนโยบาย แผนงาน โครงการและ มาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคล 4. ผลการด าเน นงาน ท ส วนราชการใช เป นหล กฐานในการประเม นว าได ด าเน นการ ตาม นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคลบรรล ตาม มาตรฐานความส าเร จ ส าหร บ มาตรฐานความส าเร จของระบบบร หารทร พยากรบ คคล ในส วนราชการ (Standard For Success) ซ งเป นเป าหมายท ส วนราชการต องบรรล ความส าเร จ ม ท งหมด 5 ม ต ด งน ม ต ท 1 ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร หมายถ ง แนวทาง และว ธ การบร หาร ทร พยากรบ คคล ด งต อไปน - ม นโยบาย แผนงาน และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคล ซ งม ความ สอดคล องและ สน บสน นให ส วนราชการและจ งหว ดบรรล พ นธก จ เป าหมาย และว ตถ ประสงค ท ต งไว

7 6 - ม การวางแผนและบร หารก าล งคน ท งในเช งปร มาณและค ณภาพ กล าวค อ ก าล งคนม ขนาดและสมรรถนะ ท เหมาะสมสอดคล องก บการบรรล ภารก จและความ จ าเป นของส วนราชการท งในป จจ บ นและในอนาคต ม การว เคราะห สภาพก าล งคน (Workforce Analysis) สามารถระบ ช องว างด านความต องการก าล งคนและม แผนเพ อลด ช องว างด งกล าว - ม นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคล เพ อด งด ดให ได มา พ ฒนา และร กษาไว ซ งกล มข าราชการและผ ปฏ บ ต งานท ม ท กษะและ สมรรถนะส ง ซ งจ าเป น ต อความคงอย และข ดความสามารถในการแข งข นของส วนราชการ (Talent Management) - ม แผนการสร างและแผนการพ ฒนาผ บร หารท กระด บ รวมท งม แผนสร างความ ต อเน องในการบร หารราชการ นอกจากน ย งรวมถ งการท ผ น าปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด และ สร างแรงบ นดาลใจให ก บข าราชการและผ ปฏ บ ต งาน ท งในเร องของผ ปฏ บ ต งานและ พฤต กรรมในการท างาน ม ต ท 2 ประส ทธ ภาพการบร หารทร พยากรบ คคล หมายถ ง ก จกรรมและ กระบวนการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการ (HR Transactional Activities) ม ล กษณะด งต อไปน - ก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการ เช น การสรรหาค ดเล อก การบรรจ แต งต ง การพ ฒนาการเล อนข นเล อนต าแหน ง การโยกย าย และก จกรรมด านการบร หารทร พยากรบ คคลอ น ๆ ม ความถ กต องและท นเวลา - ส วนราชการม ฐานข อม ลด านการบร หารทร พยากรบ คคลท ม ความ ถ กต อง เท ยงตรง ท นสม ย และน ามาใช ประกอบการต ดส นใจและการบร หารทร พยากรบ คคล ของส วนราชการและจ งหว ดได จร ง ม ต ท 3 ประส ทธ ผลของการบร หารทร พยากรบ คคล หมายถ ง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการและจ งหว ด ก อให เก ดผลด งต อไปน - การร กษาไว ซ งข าราชการและผ ปฏ บ ต งาน ซ งจ าเป นต อการบรรล เป าหมาย พ นธก จของส วนราชการและจ งหว ด (Retention)

8 7 - ความพ งพอใจของข าราชการและบ คลากรผ ปฏ บ ต งาน ต อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการ - การสน บสน นให เก ดการเร ยนร และการพ ฒนาอย างต อเน อง รวมท งม การ ส งเสร มให ม การแบ งป นแลกเปล ยนข อม ลข าวสารและความร (Development and Knowledge Management) เพ อพ ฒนาข าราชการและผ ปฏ บ ต งานให ม ท กษะและสมรรถนะท จ าเป นส าหร บ การบรรล ภารก จและเป าหมายของส วนราชการ - การม ระบบการบร หารผลงาน (Performance Management) ท เน นประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลและความค มค า ม ระบบหร อว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต งานท สามารถจ าแนก ความแตกต างและจ ดล าด บผลการปฏ บ ต งานของข าราชการและผ ปฏ บ ต งาน ซ งเร ยกช ออ น ได อย างม ประส ทธ ผล นอกจากน ข าราชการและผ ปฏ บ ต งานม ความเข าใจถ งความเช อมโยง ระหว างผลการปฏ บ ต งานส วนบ คคลและผลงานของส วนราชการ ม ต ท 4 ความพร อมร บผ ดด านการบร หารทร พยากรบ คคล หมายถ ง การท ส วน ราชการจะต อง - ร บผ ดชอบต อการต ดส นใจและผลของการต ดส นใจด านการบร หารทร พยากร บ คคล ตลอดจนการด าเน นการด านว น ย โดยค าน งถ งหล กความสามารถและผลงาน หล ก ค ณธรรม หล กน ต ธรรม และหล กส ทธ มน ษยชน - ม ความโปร งใสในท กกระบวนการของการบร หารทร พยากรบ คคล ท งน จะต องก าหนดให ม ความพร อมร บผ ดด านการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการ ม ต ท 5 ค ณภาพช ว ตการท างานและความสมด ลระหว างช ว ตก บการท างาน หมายถ ง การท ส วนราชการม นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซ งจะ น าไปส การพ ฒนาค ณภาพช ว ตของข าราชการและบ คลากรภาคร ฐ ด งน - ข าราชการและผ ปฏ บ ต งานม ความพ งพอใจต อสภาพแวดล อมในการท างาน ระบบงานและบรรยากาศการท างาน ตลอดจนม การน าเทคโนโลย การส อสารเข ามาใช ในการ บร หารราชการและการให บร การแก ประชาชนซ งจะส งเสร มให ข าราชการและผ ปฏ บ ต งานได ใช ศ กยภาพอย างเต มท โดยไม ส ญเส ยร ปแบบการใช ช ว ตส วนต ว - ม การจ ดสว สด การและส งอ านวยความสะดวกเพ มเต มท ไม ใช สว สด การภาค บ งค บตามกฎหมาย ซ งม ความเหมาะสม สอดคล องก บความต องการและสภาพของส วนราชการ

9 8 - ม การส งเสร มความส มพ นธ อ นด ระหว างฝ ายบร หารของส วนราชการก บ ข าราชการและบ คลากรผ ปฏ บ ต งาน และในระหว างข าราชการและผ ปฏ บ ต งานด วยตนเอง

10 9 บทท 3 ข นตอนการด าเน นการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กข าวกรองแห งชาต ได ด าเน นการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากร บ คคล โดยด าเน นการตามหล กมาตรฐานความส าเร จท ง 5 ม ต ของ ส าน กงาน ก.พ. ท ม ความ ครอบคล มในภารก จ การบร หารทร พยากรบ คคลท ส วนราชการด าเน นการ สามารถใช เป นแนวทาง ให แก ส วนราชการบร หารจ ดการทร พยากรบ คคลให บรรล ความส าเร จเก ดผลเป นร ปธรรม ค อการ ม ข าราชการท พร อมต อการข บเคล อนย ทธศาสตร การท ข าราชการสามารถปฏ บ ต งานได บรรล ตาม เป าหมาย พ นธก จ และข าราชการได ร บการปฏ บ ต อย างเป นธรรมตามหล กค ณธรรม หล ก ความสามารถ หล กผลงาน และหล กความสมด ลระหว างค ณภาพช ว ตก บการท างาน นอกจากน ส วนราชการและจ งหว ดก สามารถประเม นความส าเร จของการบร หารทร พยากรบ คคลโดยสะท อน มาตรฐานด งกล าวได ซ ง ส าน กงาน ก.พ.ร. ได ก าหนดข นตอนในการด าเน นการด งกล าวไว 5 ข นตอน (รายละเอ ยด ในภาคผนวก) ค อ ข นตอนท 1 จ ดก จกรรมการพ ฒนาหร อเสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บ การพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) และการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หาร ทร พยากรบ คคลให แก ผ บร หารและเจ าหน าท ท เก ยวข องก บการบร หารทร พยากรบ คคลไม น อยกว า ร อยละ 60 การด าเน นการ - แต งต งคณะท างาน 2 ระด บ ค อ คณะกรรมการพ ฒนาระบบ ราชการเพ อบร หารจ ดการท นด านมน ษย โดยม รองผ อ านวยการส าน กข าวกรองแห งชาต ด าน บร หาร เป นประธาน และ จ ดต งคณะท างานจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ส าน ก ข าวกรองแห งชาต ซ งเป นผ แทนจากกองต าง ๆ ในส าน กข าวกรองแห งชาต โดยม นายว ตตะ ว ตต ส นต ผ อ านวยการส าน ก 7 เป นประธานคณะท างานฯ และนายณรงค ฟ กสอน ผ อ านวยการ สถาบ นข าวกรอง เป นรองประธานคณะท างานฯ - ประช มคณะท างานจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากร บ คคลเพ อร บทราบ / ช แจงรายละเอ ยดและร บทราบข อเสนอการด าเน นการ ว ธ การด าเน นการจ ดท าแผน ข นตอนท 2 ประเม นสถานภาพป จจ บ นด านการบร หารทร พยากรบ คคลแล วเสร จ ภายในไตรมาสท 2 ของป งบประมาณ พ.ศ.2552 การด าเน นการ คณะท างานฯ ร วมก นทบทวนและม มต เห นชอบจ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และอ ปสรรค ของป งบประมาณ พ.ศ.2552 ตามผลการประเม นฯ ในป งบประมาณ พ.ศ. 2550

11 10 ข นตอนท 3 ว เคราะห ท ศทาง นโยบาย โดยทบทวนและจ ดล าด บความส าค ญ ในประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคลให สอดคล องก บนโยบาย ย ทธศาสตร และ แผนบร หารราชการของส วนราชการ การด าเน นการ เล อกประเด นย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลของส าน ก ข าวกรองแห งชาต 8 ประเด น และขออน ม ต ความเห นชอบ ข นตอนท 4 ก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล และก าหนดต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานของแต ละเป าประสงค การด าเน นการ คณะท างานจ ดท าแผน ฯ ระดมสมองหาแรงเสร ม แรงต านในแต ละประเด นย ทธศาสตร 8 ประเด น โดยด าเน นการตามมาตรฐานความส าเร จ 5 ม ต ท ส าน กงาน ก.พ. ก าหนดไว และก าหนดเป าประสงค ต วช ว ด โครงการ แผนงานรองร บแผนฯ โดยส าน กข าว กรองแห งชาต จะด าเน นการโครงการจ ดท าแผนย ทธศาสตร พ ฒนาข าราชการส าน กข าวกรอง แห งชาต ในป งบประมาณ พ.ศ ข นตอนท 5 ม แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2552 ท ได ร บความเห นชอบจากห วหน าส วนราชการและม การเผยแพร ประชาส มพ นธ ให แก เจ าหน าท ของส วนราชการได ร บทราบ การด าเน นการ คณะท างานน าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ขออน ม ต คณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการเพ อบร หารจ ดการท นมน ษย และ ผ อ านวยการส าน กข าวกรอง แห งชาต อน ม ต แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล และเห นชอบโครงการ แผนงาน งบประมาณ ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ซ งให ความส าค ญต อการด าเน นการตาม กรอบความส าเร จ 5 ม ต ของส าน กงานก.พ. ค อ 1) ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร 2) ประส ทธ ภาพ ของการบร หารทร พยากรบ คคล 3) ประส ทธ ผลของการบร หารทร พยากรบ คคล 4) ความพร อม ร บผ ดด านการบร หารทร พยากรบ คคล และ5) ค ณภาพช ว ตและความสมด ลระหว างช ว ตก บการ ท างาน ประช มคณะท างานจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล เพ อทบทวน ผลการด าเน นงาน ให ข อเสนอแนะ พ จารณาการด าเน นการจ ดท าแผนฯ ด งกล าว ท ประช ม เห นว า ผ บร หารต องให ความส าค ญต อแผนฯ อย างจร งจ ง และแผนงาน โครงการ ของแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลควร ม ความย ดหย น ในการปฏ บ ต ด าเน นการประชาส มพ นธ ให ข าราชการส าน กข าวกรองแห งชาต ทราบท วถ ง

12 11 บทท 4 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ประเด นกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 4.2 แผนท กลย ทธ (Strategy Map) 4.3 ตาราง (HR Scorecard) ของแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล 4.4 โครงการ แผนงาน รองร บตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

13 ข นตอนการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล จ ดท ารายละเอ ยดแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากร บ คคล เสนอแผนกลย ทธ ฯ ต อฝ ายบร หารและ 5 จ ดท าแผนงาน/โครงการรองร บ ก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล และต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานของแต ละเป าประสงค -ก าหนดเป าประสงค -ก าหนดต วช ว ดผลการด าเน นงาน (KPIs) ค าพ นฐาน (Bas eline) และค าเป าหมายของต วช ว ด ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล - ว เคราะห ท ศทาง นโยบาย ย ทธศาสตร แผนงาน/โครงการของส วนราชการ - ก าหนดประเด นย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล ด าเน นการประเม นสถานภาพด านการบร หารทร พยากรบ คคล - การประเม นโดยใช แบบประเม น - การว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อนของการบร หารทร พยากรบ คคล - การว เคราะห ความคาดหว งของผ ม ส วนได ส วนเส ยท เก ยวข องก บกา รบร หาร ทร พยากรบ คคล จ ดก จกรรมเสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดท าแผนกลย ทธ ตาม เร มโครงการ แนวทาง HR Sc o re c ard 1 2 ม.ค ม.ค ม.ค ม.ค ม.ค

14 จ ดเร มต น ข นเตร ยมการ แต งต งผ ร บผ ดชอบ (คณะท างาน) จ ดสรร งบประมาณด าเน นการ ประช มคณะท างานเพ อ ท าความเข าใจแนวค ดและ ว ธ การจ ดท าแผนกลย ทธ จ ดท าปฏ ท นการท างาน 2 ม.ค.52 2 ม.ค.52 ข นด าเน นการจ ดท าแผน เร ม 1 เม.ย.52 ท ก ๆ 3-6 เด อน ป ข นน าแผนไปปฏ บ ต และ ต ดตามประเม นผล ต ดตามผลล พธ การ ด าเน นการตามแผนกลย ทธ ด าเน นการตามข นตอน การจ ดท าแผนกลย ทธ การ บร หารทร พยากรบ คคล (5ข นตอน) 12 ม.ค.52 ท กป งบประมาณ ประเม นผลล พธ และ ประเม นผลการปฏ บ ต ตาม แผนกลย ทธ ข นตอนการท างาน

15 ประเด นกลย ทธ (หล งจากข นตอนท 3) 1. ใช ทร พยากรบ คคลอย างม ประส ทธ ภาพด วยการสรรหา บรรจ แต งต งคนลงในต าแหน งท เหมาะสมก บความ สามารถ ม นโยบายและหล กการท ช ดเจนในการให ข าราชการปฏ บ ต หน าท ตามห วงเวลา ก าหนดเง อนไขและ มาตรฐานการเล อนระด บด วยระบบค ณธรรม ให ความส าค ญก บการบร หารทร พยากรบ คคลท ดเท ยมก บ งานภารก จหล ก เพ มประส ทธ ภาพการท างานของงานบร หารให ม ประส ทธ ผลมากข น (ม ต ท 1, 2, 4) 2. ม มาตรการ/ว ธ การต ดตามและประเม นผลบ คคลท ได ร บการบรรจ แต งต ง ในต าแหน งต าง ๆ ตามห วงเวลา อย างเป นระบบและต อเน อง โดยพ จารณาจากผลส มฤทธ ของงานและพฤต กรรมการปฏ บ ต งาน(สมรรถนะ) (ม ต ท 3) 3. น าเทคโนโลย ท ท นสม ยมาใช ให มากข น ท งภารก จหล กและด านการบร หาร เพ อเพ มประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลในการท างาน (ม ต ท 5) 4. เพ มแรงจ งใจในการปฏ บ ต หน าท ท ความเส ยงส ง โดยการให ค าตอบแทนท สมด ลก บภารก จ รวมถ ง จ ดสว สด การท เหมาะสมแก บ คลากรท งองค กร (ม ต ท 5) 5. เสร มสร างค ณภาพช ว ตและการท างานท ด โดยการจ ดให ม สภาพแวดล อมและบรรยากาศการท างานท ท นสม ย (ม ต ท 5) 6. ส งเสร มให บ คลากรร นใหม ม ความค ดสร างสรรค ม ความกล า ม อ สระในการต ดส นใจ เป นม ออาช พ และ เป น Knowledge worker (ม ต ท 1) 7. บร หารจ ดการทร พยากรบ คคลภายในองค กรให เหมาะสมในแต ละภารก จ (ม ต ท 2) 8. ม แนวทางอาช พร บราชการ (Career Path) ในส าน กข าวกรองแห งชาต ท ช ดเจน เสร มสร างน กบร หาร ให เป นผ น าร นใหม (ม ต ท 1)

16 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กข าวกรองแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ว ส ยท ศน ส าน กข าวกรองแห งชาต เป นองค การข าวกรองท ได ร บความเช อถ อ จากท งภายใน และต างประเทศ เพ อสนองตอบความ ม นคงของร ฐและประชาชาชน พ นธก จ 1. เป นหน วยงานหล กด านก จการข าว กรองท งในและต างประเทศ 2. ปฏ บ ต การข าวกรอง ต อต านข าวกรอง ข าวกรองทางการส อสาร ก าหนดมาตรฐาน และมาตรการร กษาความปลอดภ ย ฝ ายพลเร อน และภาคเอกชน 3. ปฏ บ ต งานข าวกรองเพ อสน บสน น การพ ฒนาประเทศ 4. เป นสถาบ นการข าวกรองแห งชาต เพ อม งผล ตบ คลากรการข าวม ออาช พ 5. ด าเน นการข าวภาคประชาชน ผ านศ นย ประสานข าวกรองแห งชาต ประเด นเช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 1. ใช ทร พยากรบ คคลอย างม ประส ทธ ภาพด วยการ สรรหา บรรจ แต งต งคนลงในต าแหน งท เหมาะสมก บ ความสามารถ ม นโยบายและหล กการท ช ดเจนในการ ให ข าราชการปฏ บ ต หน าท ตามห วงเวลา ก าหนด เง อนไขและมาตรฐานการเล อนระด บด วยระบบ ค ณธรรม ให ความส าค ญก บการบร หารทร พยากร บ คคล ท ดเท ยมก บงานภารก จหล ก เพ มประส ทธ ภาพ การท างานของงานบร หารให ม ประส ทธ ผลมากข น 2. ม มาตรการ/ว ธ การต ดตามและประเม นผลบ คคล ท ได ร บการบรรจ แต งต ง ในต าแหน งต าง ๆ ตามห วง เวลาอย างเป นระบบและต อเน อง โดยพ จารณาจาก ผลส มฤทธ ของงานและพฤต กรรมการปฏ บ ต งาน (สมรรถนะ) 3. น าเทคโนโลย ท ท นสม ยมาใช ให มากข น ท ง ภารก จหล กและด านการบร หาร เพ อเพ มประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผลในการท างาน 4. เพ มแรงจ งใจในการปฏ บ ต หน าท ท ความเส ยงส ง โดยการให ค าตอบแทนท สมด ลก บภารก จ รวมถ ง จ ดสว สด การท เหมาะสมแก บ คลากรท งองค กร 5. เสร มสร างค ณภาพช ว ตและการท างานท ด โดยการจ ดให ม สภาพแวดล อมและบรรยากาศการ ท างานท ท นสม ย 6. ส งเสร มให บ คลากรร นใหม ม ความค ดสร างสรรค ม ความกล า ม อ สระในการต ดส นใจ เป นม ออาช พ และ เป น Knowledge worker 7. บร หารจ ดการทร พยากรบ คคลภายในองค กรให เหมาะสมในแต ละภารก จ 8. ม แนวทางอาช พร บราชการ (Career Path) ในส าน กข าวกรองแห งชาต ให ช ดเจน เสร มสร าง น กบร หารให เป นผ น าร นใหม

17 16

18 1. ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (ร อยละ 30) จ ดท าเส นทาง ความก าวหน า ของสายงาน ก าหนดเส นทาง ความก าวหน า ในสายงาน 2. ประส ทธ ภาพของการ บร หารทร พยากรบ คคล (ร อยละ 15) ความส าเร จ ในข นตอน การ ด าเน นการ ตามแผนการ สรรหาและ จ ดสรรคน จ านวนผ เข าถ งระบบ ฐานข อม ล และสามารถ น าไปใช ประโยชน ได ความครบถ วน ของข อม ล ม แผนการ สรรหาและ จ ดสรรคน เพ อรองร บ ภารก จท ปร บปร งใหม พ ฒนาระบบ ฐานข อม ลด าน ทร พยากร บ คคล ม ฐานข อม ล ท สมบ รณ แบบและ ท นสม ย ร อยละของ ข าราชการใหม ท เข าร บการ อบรมเพ อพ ฒนา ความร และท กษะ ปร บปร งร ปแบบ การท างานให ม การท างานแบบ ท มไขว (Matrix) เพ อให ท างาน ได อย างม ประส ทธ ภาพ ระด บข นของ ความส าเร จ ในการจ ดท า แผน 5 ข นตอน ม แผน ย ทธศาสตร การพ ฒนา ข าราชการ ความส าเร จ ของการน า สรรถนะมาใช ในการพ ฒนา และบร หาร ทร พยากรบ คคล จ ดท า สมรรถนะ หล ก และ สมรรถนะ ประจ า กล มงาน 1. ใช ทร พยากรบ คคลอย างม ประส ทธ ภาพด วยการสรรหา บรรจ แต งต งคนลงในต าแหน งท เหมาะสมก บ ความสามารถ ม นโยบายและหล กการท ช ดเจนในการให ข าราชการปฏ บ ต หน าท ตามห วงเวลา ก าหนดเง อนไข และมาตรฐานการเล อนระด บด วยระบบค ณธรรม ให ความส าค ญก บการบร หารทร พยากรบ คคลท ดเท ยมก บ งานภารก จหล ก เพ มประส ทธ ภาพการท างานของงานบร หารให ม ประส ทธ ผลมากข น (ม ต ท 1, 2, 4) 2. ม มาตรการ/ว ธ การต ดตามและประเม นผลบ คคลท ได ร บการบรรจ แต งต ง ในต าแหน งต าง ๆ ตาม ห วงเวลาอย างเป นระบบและต อเน อง โดยพ จารณาจากผลส มฤทธ ของงานและพฤต กรรมการปฏ บ ต งาน (สมรรถนะ) (ม ต ท 3) 3. น าเทคโนโลย ท ท นสม ยมาใช ให มากข น ท งภารก จหล กและด านการบร หาร เพ อเพ มประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลในการท างาน (ม ต ท 5) 4. เพ มแรงจ งใจในการปฏ บ ต หน าท ท ความเส ยงส ง โดยการให ค าตอบแทนท สมด ลก บภารก จ รวมถ ง จ ดสว สด การท เหมาะสมแก บ คลากรท งองค กร (ม ต ท 5) 5. เสร มสร างค ณภาพช ว ตและการท างานท ด โดยการจ ดให ม สภาพแวดล อมและบรรยากาศการท างานท ท นสม ย (ม ต ท 5) 6. ส งเสร มให บ คลากรร นใหม ม ความค ดสร างสรรค ม ความกล า ม อ สระในการต ดส นใจ เป นม ออาช พ และ เป น Knowledge worker (ม ต ท 1) 7. บร หารจ ดการทร พยากรบ คคลภายในองค กรให เหมาะสมในแต ละภารก จ (ม ต ท 2) 8. ม แนวทางอาช พร บราชการ (Career Path) ในส าน กข าวกรองแห งชาต ท ช ดเจน เสร มสร างน กบร หาร ให เป นผ น าร นใหม (ม ต ท 1) การบ นท กการพ จารณา เล อนระด บ เพ อใช เป น หล กฐานในการ ตรวจสอบ**** ม เง อนไข และมาตรฐาน ในการเล อนระด บอย าง ช ดเจนและตรวจสอบได 4. ความพร อมร บผ ด ด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล (ร อยละ 15) การเล อนระด บเป นไปตาม เกณฑ ท ก าหนด ม การประกาศหล กเกณฑ และว ธ การให ทราบโดย ท วก น 5. ค ณภาพช ว ตและความ สมด ลระหว างช ว ตก บ การท างาน (ร อยละ 20) ผ บร หาร/เจ าหน าท เห นความส าค ญของ การจ ดและเข าร วม ก จกรรมส งเสร ม ค ณภาพช ว ต ปร บปร ง สภาพแวดล อม ในการท างาน เจ าหน าท ได ร บสว สด การ ค าตอบแทน และส ทธ ประโยชน ตามส ทธ 3. ประส ทธ ผลของการบร หาร ทร พยากรบ คคล (ร อยละ20) เจ าหน าท สามารถใช เทคโนโลย สม ยใหม ได อย างม ประส ทธ ภาพ การประเม นผล บ คคลสอดคล อง ก บล กษณะงานท ปฏ บ ต ร อยละของ การจ ด ก จกรรม ส งเสร ม ค ณภาพช ว ต ร อยละของข อ ร องเร ยนต อ สภาพแวดล อม การท างานท ได ร บการ ปร บปร ง ร อยละของความ พ งพอใจท ได ร บ สว สด การ ค าตอบแทนและ ส ทธ ประโยชน ตามส ทธ ร อยละของเจ าหน าท ท ผ านการอบรม เทคโนโลย ท สอดคล องก บภารก จ จ านวนค ม อ การใช เทคโนโลย ร อยละของความ พ งพอใจของ ผ บ งค บบ ญชา ระด บส าน ก/กอง ในผลการปฏ บ ต งาน ของผ ท ได ร บการ เล อนระด บ

19 17 ม ต เป าประสงค ต วช ว ด ค าพ นฐาน 1. ความสอดคล อง เช งย ทธศาสตร (ร อยละ 30) 1.ม การจ ดท าแผน ย ทธศาสตร การ พ ฒนาข าราชการ ห วงป ระด บข นของ ความส าเร จในการ จ ดท าแผน 5 ข นตอน - ข นท 1 ระด บเป าหมาย ข นท 2 ข นท 3 ข นท 4 ข นท 5 ต วช ว ด น าหน ก เป าประสงค สข. ม ต ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต 2. จ ดท าสมรรถนะ หล กและ สมรรถนะประจ า กล มงาน ข นตอนท 1 เสร มสร างความ เข าใจเก ยวก บ ย ทธศาสตร การ พ ฒนาข าราชการป แก เจ าหน าท ท เก ยวข อง ไม ต ากว าร อยละ 70 ข นตอนท 2 ประเม นสถานภาพ ด านการพ ฒนา บ คลากร ข นตอนท 3 ก าหนดประเด น ย ทธศาสตร การ พ ฒนาข าราชการ ข นตอนท 4 ก าหนดเป าประสงค ของย ทธศาสตร และ ต วช ว ดผลการ ปฏ บ ต งานฯ ข นตอนท 5 ม แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการ เสนอฝ ายบร หาร - ความส าเร จของ การน าสมรรถนะมา ใช ในการพ ฒนาและ บร หารทร พยากร บ คคล ร อยละ ท กส าน ก/กอง 3. ก าหนดเส นทาง ความก าวหน าใน สายงาน - จ ดท าเส นทาง ความก าวหน าของ สายงานภายในป 2554 สอ. อย ระหว าง ด าเน นการ วางแผน โครงการ 4. ปร บปร ง ร ปแบบการท างาน แบบท มไขว (Matrix) เพ อให ท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ - ร อยละของ ข าราชการใหม ท เข าร บการอบรม เพ อพ ฒนาความร และท กษะท หลากหลาย สข. สอ. อย ระหว าง ด าเน นการ วางแผน โครงการ

20 2. ประส ทธ ภาพ (ร อยละ 20) 3. ประส ทธ ผล (ร อยละ 20) ม ต เป าประสงค ต วช ว ด ค าพ นฐาน 4. ความพร อมร บผ ด (ร อยละ 15) 5. ค ณภาพช ว ต (ร อยละ 15) 5. ม แผนการ สรรหาและจ ดสรร คนเพ อรองร บ ภารก จท ปร บปร งใหม 6. พ ฒนาระบบ ฐานข อม ลด าน ทร พยากรบ คคล ให เหมาะสม 7. ม ฐานข อม ลท สมบ รณ แบบและ ท นสม ย 8. พ ฒนาเจ าหน าท ให สามารถใช เทคโนโลย สม ยใหม ได อย างม ประส ทธ ภาพ 9. กาประเม นผล บ คคลสอดคล อง ก บล กษณะงานท ปฏ บ ต 10. ม เง อนไข และ มาตรฐานในการ เล อนระด บอย าง ช ดเจนและ ตรวจสอบได 11. ผ บร หาร/ เจ าหน าท เห น ความส าค ญของ การจ ดและเข าร วม ก จกรรมส งเสร ม ค ณภาพช ว ต - ความส าเร จใน ข นตอนการ ด าเน นการตาม แผนการสรรหา และจ ดสรรคน - จ านวนผ เข าถ ง ระบบฐานข อม ล และสามารถน าไป ใช ประโยชน ได - ร อยละของความ ครบถ วนของข อม ล 8.1 ร อยละของ เจ าหน าท ท ผ านการ อบรมเทคโนโลย ท สอดคล องก บภารก จ 8.2 จ านวนค ม อการ ใช เทคโนโลย อย าง ง าย (จ านวนเร อง) - ร อยละของความ พ งพอใจของ ผ บ งค บบ ญชาระด บ ส าน ก/กอง ในผล การปฏ บ ต งานของ ผ ท ได ร บการเล อน ระด บ 10.1 ร อยละของการ บ นท กการพ จารณา การเล อนระด บ เพ อ ใช เป นหล กฐานใน การตรวจสอบ 10.2 ร อยละของการ เล อนระด บเป นไป ตามเกณฑ ท ก าหนด ม การประกาศ หล กเกณฑ และ ว ธ การให ทราบโดย ท วก น - ร อยละของการ จ ดก จกรรมส งเสร ม ค ณภาพช ว ต ระด บเป าหมาย ต วช ว ด น าหน ก เป าประสงค ร อยละ สอ. สข. ส าน ก 10 ศทส. ร อยละ สอ. สข. ศทส. ร อยละ สอ. สข. ศทส. ร อยละ สข. ศทส. 3 เร อง ศทส. 18 ม ต ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต ร อยละ ท กส าน ก/กอง ร อยละ ผขช. คณะกรรมการ บร หารงาน สขช. และ สอ. ร อยละ สอ. ศทส. ร อยละ ผ บร หาร คณะกรรมการ สว สด การ สขช. และ คณะอน กรรม การก ฬาและ น นทนาการ สขช. กรณ ม การ ร องเร ยน และม การต ง คณะกรรมการ ตรวจสอบ

21 ม ต เป าประสงค ต วช ว ด ค าพ นฐาน ระด บเป าหมาย น าหน ก ต วช ว ด เป าประสงค ม ต ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต 12. เจ าหน าท ได ร บสว สด การ ค าตอบแทนและ ส ทธ ประโยชน ตามส ทธ - ร อยละของความ พ งพอใจในการ ได ร บสว สด การ ค าตอบแทนและ ส ทธ ประโยชน ตาม ส ทธ ร อยละ สอ. 13. ปร บปร ง สภาพแวดล อมใน การท างาน - ร อยละของ ข อร องเร ยนต อ สภาพแวดล อมการ ท างานท ได ร บการ ปร บปร ง ร อยละ ผ บร หาร คณะกรรมการ บร หารงาน สขช. และ สอ. 19 เห นชอบและอน ม ต ให ด าเน นการตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (นายอด ลย กอว ฒนา) ผ อ านวยการส าน กข าวกรองแห งชาต ว นท เด อน พ.ศ.2552

22 รายการแผนงาน/โครงการท รองร บแผนกลย ทธ 20 ม ต เป าประสงค ต วช ว ด แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ การต ดตามผล ม ต ท 1 ความสอดคล อง เช งย ทธศาสตร ม ต ท 2 ประส ทธ ภาพ 1.ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการห วงป จ ดท าสมรรถนะหล กและ สมรรถนะประจ ากล มงาน 3. ก าหนดเส นทาง ความก าวหน าในสายงาน 4. ปร บปร งร ปแบบการท างาน แบบท มไขว (Matrix) เพ อให ท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ 5. ม แผนการสรรหาและ จ ดสรรคนเพ อรองร บภารก จ ท ปร บปร งใหม 6. พ ฒนาระบบฐานข อม ลด าน ทร พยากรบ คคลให เหมาะสม - ระด บข นของความส าเร จ ในการจ ดท าแผน 5 ข นตอน - ความส าเร จในการน า สมรรถนะมาใช ในการ พ ฒนาและการบร หาร ทร พยากรบ คคล - จ ดท าเส นทาง ความก าวหน าของสายงาน ภายในป ร อยละของข าราชการใหม ท เข าร บการอบรม เพ อ พ ฒนาความร และท กษะท หลากหลาย - ความส าเร จในข นตอน การเน นการตามแผนการ สรรหาและจ ดสรรคน - จ านวนผ เข าถ งระบบ ฐานข อม ล และสามารถ น าไปใช ประโยชน ได - โครงการจ ดท าแผน ย ทธศาสตร การพ ฒนา ข าราชการส าน กข าวกรอง แห งชาต ป โครงการจ ดท าสมรรถนะ ส าหร บสายงานท กสายงาน - โครงการจ ดท าเส นทาง ความก าวหน า (career path) ในท กสายงาน - โครงการพ ฒนาบ คลากร ให สามารถท างานรองร บ การท างานร ปแบบ Matrix - แผนการสรรหาและจ ดสรร คนเพ อรองร บภารก จท ปร บปร งใหม ตามอ ตราก าล ง ท ว าง - โครงการพ ฒนาระบบ ฐานข อม ลด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล สข. ป 2552 (ท ก 6 เด อน) ท กส าน ก/กอง ป 2552 (ท ก 6 เด อน) ท กส าน ก/กอง ป 2554 (ท ก 6 เด อน) ผ บร หารระด บส ง และท กกองท เก ยวข อง สอ. ศทส. ส าน ก 10 สข. สอ. สข. ศทส. ป 2554 (ท ก 6 เด อน) ป ป ม ฐานข อม ลท สมบ รณ แบบ และท นสม ย - ร อยละของความครบถ วน ของข อม ล - โครงการพ ฒนาฐานข อม ล ด านการบร หารทร พยากร บ คคล สอ. สข. ศทส. ป ม ต ท 3 ประส ทธ ผล 8. พ ฒนาเจ าหน าท ให สามารถ ใช เทคโนโลย สม ยใหม ได อย างม ประส ทธ ภาพ - ร อยละของเจ าหน าท ท ผ านการอบรมเทคโนโลย ท สอดคล องก บภารก จ - โครงการเพ มศ กยภาพของ เจ าหน าท ทางด านเทคโนโลย สข. ศทส. ป จ านวนค ม อการใช เทคโนโลย อย างง าย (จ านวนเร อง) - โครงการจ ดท าค ม อการใช เทคโนโลย เบ องต น ศทส. 9. การต ดตามประเม นผล บ คคลสอดคล องก บล กษณะ งานท ปฏ บ ต - ร อยละของผ บ งค บบ ญชา ระด บส าน ก/กอง ด าเน นการตามข อก าหนด ในการต ดตามประเม นผล บ คคล - โครงการประเม นบ คคลท ได ร บการบรรจ แต งต งใน ต าแหน งต าง ๆ ตามห วงเวลา อย างเป นระบบ และต อเน อง ท กส าน ก/กอง ป (ท ก 6 เด อน) ม ต ท 4 ความพร อมร บผ ด ม ต ท 5 ค ณภาพช ว ต 10. ม เง อนไข และมาตรฐาน ในการเล อนระด บอย างช ดเจน และตรวจสอบได 12. เจ าหน าท ได ร บสว สด การ ค าตอบแทนและส ทธ ประโยชน ตามส ทธ ท พ งได ร บ - ร อยละของการเล อนระด บ เป นไปตามเกณฑ ท ก าหนด ม การประกาศหล กเกณฑ และว ธ การให ทราบ โดยท วก น - ร อยละของความพ งพอใจ ในการได ร บสว สด การ ค าตอบแทนและส ทธ ประโยชน ตามส ทธ ท พ ง ได ร บ - โครงการพ ฒนาฐาน ข อม ล ด านการบร หารทร พยากร บ คคล (ร วมก บม ต ท 2) - แผนการเพ มแรงจ งใจในการ ปฏ บ ต หน าท ท ม ความเส ยงส ง ให สมด ลก บค าตอบแทน รวมถ งการจ ดสว สด การท เหมาะสมแก บ คลากรท ง องค กร สอ. ศทส. ป 2552 สอ. ป 2552 (ท ก 6 เด อน)

23 แผนงานรองร บแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ม ต ท 1 ยศ.ท ตอบสนองต อ ก าหนดแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการท กระด บให ท นต อ การเปล ยนแปลง ระด บความส าเร จของการจ ดท าแผนพ ฒนาข าราชการส าน กข าวกรอง แห งชาต ช อโครงการ/แผนงาน ว ตถ ประสงค ผลผล ตร ปธรรม ก จกรรมโครงการ/แผนงาน ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการจ ดท า แผนย ทธศาสตร การ พ ฒนาข าราชการ ส าน กข าวกรองแห งชาต ป ย ทธศาสตร การพ ฒนา ข าราชการส าน ก ข าวกรองแห งชาต พ.ศ และ ให ม การน าไปปฏ บ ต ป ท กส าน ก/กอง อย างเป นร ปธรรม - เพ อให ข าราชการ ท กคนม การพ ฒนา ตนเองให ม สมรรถนะ ในการปฏ บ ต งานได ตามเป าหมายของ ส าน กข าวกรองแห งชาต อย างม ประส ทธ ผล ท นการเปล ยนแปลง ของกระแสโลกและ ว ว ฒนาการด านต างๆ อย เสมอ - จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการ ส าน กข าวกรองแห งชาต - สร างน กบร หารให เป น ม ออาช พ - การสร างผ น าย คใหม ก าวท นการเปล ยนแปลง - พ ฒนาข าราชการ ให ม สมรรถนะในการ ปฏ บ ต งานได แบบม อ อาช พ - พ ฒนาบ คลากรท กสายงาน ได อย างเป นระบบและ ต อเน อง

24 แผนงานรองร บแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ม ต ท 1 ยศ.ท 1 ตอบสนองต อ จ ดท าสมรรถนะส าหร บท กสายงาน ความส าเร จของการน าสมรรถนะมาใช ในการพ ฒนาและบร หาร ทร พยากรบ คคล ช อโครงการ/แผนงาน ว ตถ ประสงค ผลผล ตร ปธรรม ก จกรรมโครงการ/แผนงาน ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 2. โครงการจ ดท า สมรรถนะส าหร บ สายงานท กสายงาน ป ท กส าน ก/กอง - เพ อให ม สมรรถนะ ท เป นมาตรฐานส าหร บ สายงานท กสายงาน - เพ อให ส วนราชการ สามารถน าสมรรถนะมา ใช ในการพ ฒนาและการ บร หารทร พยากรบ คคล - ม สมรรถนะหล กและ สมรรถนะประจ ากล ม งาน ของ สขช. - สามารถน ามาใช ส าหร บการพ ฒนาและ การบร หารทร พยากร บ คคล - ต งคณะท างานเพ อ ก าหนดสมรรถนะของ ข าราชการ สขช. - ท าการส ารวจสมรรถนะ โดยใช แบบส ารวจสมรรถนะ - สร ปผลการส ารวจสมรรถนะ และคณะท างานม การประช ม เพ อก าหนดสมรรถนะประจ า กล มงานต าง ๆ - แจ งเว ยนให ส าน ก/กอง ทราบเพ อเตร ยมการประเม น ตามสมรรถนะ - น าสมรรถนะมาใช ในการ ประเม น

25 แผนงานรองร บแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ม ต ท 2 ยศ.ท 1 ตอบสนองต อ ความต องการก าล งคนเพ อทดแทนและรองร บการท างานของ หน วยงาน ความส าเร จในข นตอนการเน นการตามแผนการสรรหาและจ ดสรรคน ช อโครงการ/แผนงาน ว ตถ ประสงค ผลผล ตร ปธรรม ก จกรรมโครงการ/แผนงาน ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 3. แผนการสรรหาและ จ ดสรรคนเพ อรองร บ ภารก จท ปร บปร งใหม ตามอ ตราก าล ง ท ว าง - เพ อสรรหาบ คลากรมา ทดแทนและรองร บการ ท างานของหน วยงาน - สามารถบรรจ แต งต ง บ คคลเพ อรองร บภารก จ ท ปร บปร งใหม - ต งคณะกรรมการ ด าเน นการสอบแข งข น - ประช มคณะกรรมการ - ประกาศร บสม ครสอบ - ด าเน นการสอบแข งข น - ประกาศผลสอบ - จ ดสรรบ คลากรลงใน ต าแหน งท เหมาะสม ป สอ. ศทส. ส าน ก 10 สข.

26 แผนงานรองร บแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ม ต ท 2 4 ยศ.ท 3 ตอบสนองต อ พ ฒนาระบบฐานข อม ลด านการบร หารทร พยากรบ คคล จ านวนผ เข าถ งระบบฐานข อม ลด านทร พยากรบ คคล และสามารถ น าไปใช ประโยชน ได ช อโครงการ/แผนงาน ว ตถ ประสงค ผลผล ตร ปธรรม ก จกรรมโครงการ/แผนงาน ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 4. โครงการพ ฒนาระบบ ฐานข อม ลด านการ บร หารทร พยากรบ คคล สขช. ม ระบบฐานข อม ล บ คลากรท พร อมใช งาน เม.ย.- ก.ย.2553 สอ. ศทส. สข. - เพ อให ผ บร หาร สามารถน าข อม ล สารสนเทศด านการ บร หารทร พยากรบ คคล ไปใช ในการต ดส นใจ - เพ อให เจ าหน าท เข าถ ง ข อม ลบ คคลท ได ร บการ ปร บปร งแล วผ านทาง เคร อข าย ว งปาร สก - ประช มหาร อร วมก น ระหว าง จนท. ในส วน งานว จ ยและพ ฒนา ของ ศทส. และจนท. ส วน บร หารงานบ คคลของ สอ. - ขอความค ดเห นและ ข อเสนอแนะจาก CIO สขช. - ศ กษากระบวนการบร หาร ทร พยากรบ คคลและระบบ DPIS - จ ดท าแบบสอบถามความ ต องการใช ระบบสารสนเทศ การบร หารทร พยากรบ คคล

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan)

แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) แนวทาง การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) กรอบแนวค ดในการจ ดท า Action Plan ผลการทบทวนแผนแม บท เทคโนโลย สารสนเทศ ป 2550 2554 นโยบาย กลย ทธ และแผนงานประจ าป 2548 2550 และแผนธ รก จ และแผนว สาหก จ องค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559

ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 ย ทธศาสตร การดาเน นงานด านเด ก ตามแผนพ ฒนาเด กและเยาวชนแห งชาต พ.ศ.2555-2559 นางศ ร ธนาพร ชค ตตร ย การศ กษาเร อง ย ทธศาสตร การด าเน นงานด านเด กตามแผนพ ฒนาเด กและ เยาวชนแห งชาต พ.ศ. 2555-2559 ม ว ตถ ประสงค

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ตามแนวทาง HR Scorecard มณ ร ตน ประส ทธ ผล ส าน กงาน ก.พ. ล าด บการน าเสนอ การบร หารทร พยากรบ คคลเช งกลย ทธ กรอบมาตรฐานความส าเร จด านการบร หารทร พยากร บ คคล ก

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ประชาส มพ นธ โครงการ ฝ กอบรมเพ อเป นม ออาช พ ด านการบร หารงานบ คคลส วนท องถ น 1. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นการบร หารงานบ คคลส วนท องถ น คณะกรรมการกลางข าราชการและพน กงานส วนท องถ น (ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.)

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. 2556 2560

แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. 2556 2560 แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. การพ ฒนาทร

More information

แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส

แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส แผนปฏ บ ต การการป องก นและปราบปรามการท จร ต ประจ า พ.ศ. 255๔ ของกรมประมง ---------------------------------------------------------- ท มา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได ก าหนดไว ในค าร บรองปฏ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ -1- ส วนท 1 หล กการและเหต ผล 1. หล กการและเหต ผลของการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวะการเปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หน าท 1 ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยม ให หน วยงานภาคร ฐบร หารงาน

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information