ค าน า

Size: px
Start display at page:

Download "ค าน า -------------------------"

Transcription

1

2 1 ค าน า ส าน กข าวกรองแห งชาต ม ภารก จส าค ญท เก ยวก บงานความม นคงและ ผลประโยชน ของชาต และเพ อให การพ ฒนาองค กร สามารถ สน บสน นให ผลการปฏ บ ต ภารก จของส าน กข าวกรองแห งชาต ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล สามารถตอบสนอง พ นธก จ ว ส ยท ศน บรรล เป าหมายและย ทธศาสตร ขององค กร ท ก าหนดไว จ งจ าเป นต องม การพ ฒนาระบบบร หารทร พยากรบ คคล เพ อให ม ความร ความสามารถ ตอบสนอง ภารก จได อย างเต มท เพ อเป นพ นฐานท ส าค ญต อความส าเร จ ในภารก จขององค กร เพ อน าไปส การพ ฒนาและเพ มข ดสมรรถนะทร พยากรบ คคล ให ม ความ เข มแข งและรองร บก บภารก จของส าน กข าวกรองแห งชาต และ อ.ก.พ.ว สาม ญเก ยวก บการ บร หารก าล งคนภาคร ฐอย างม ประส ทธ ภาพ โดยใช การพ ฒนาสมรรถนะการบร หาร ทร พยากรบ คคล (หร อ HR Scorecard) เป นเคร องม อส าหร บการประเม นผลและน าไปส การพ ฒนาบ คลากรของส าน กข าวกรองแห งชาต ด งกล าว ส าน กข าวกรองแห งชาต จ งจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ในป งบประมาณ 2552 ท ตอบสนองท ศทางเป าหมายย ทธศาสตร การพ ฒนาองค กร และตามกรอบมาตรฐานความส าเร จ 5 ด าน ท ส าน ก ก.พ. ก าหนด เพ อประสงค ให ข าราชการท างานอย างม เป าหมายและได ร บการปฏ บ ต ท เป นธรรมและหล กค ณธรรม พร อมก บสามารถประเม นผลการปฏ บ ต งานได อย างเป นร ปธรรม และน าไปส การ พ ฒนาการบร หารทร พยากรบ คคลอย างต อเน อง ท งน ส าน กข าวกรองแห งชาต จะน าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากร บ คคลไปส การปฏ บ ต ในป งบประมาณ ซ งจะน าไปส ความร วมม อ ของกอง และหน วยงานท ร บผ ดชอบ โดยเฉพาะอย างย ง ความร วมม อของข าราชการและ เจ าหน าท ส าน กข าวกรองแห งชาต ท กคน ให เก ดผลส มฤทธ ท งน การด าเน นการตาม แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลน บแต น จ งม ความส าค ญในการเสร มสร างระบบ การพ ฒนาบ คลากรและการบร หารงานบ คคลให เข มแข ง และสนองตอบผลการปฏ บ ต งาน บรรล เป าหมายตามภารก จของส าน กข าวกรองแห งชาต

3 2 สารบ ญ หน า บทท 1 ความส าค ญของการพ ฒนาสมรรถนะการบร หาร 3 ทร พยากรบ คคล บทท 2 การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล 4 ตามกรอบความเร จ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) บทท 3 ข นตอน การด าเน นการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หาร 7 ทร พยากรบ คคล บทท 4 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 10 งบประมาณ ประเด นกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 4.2 แผนท กลย ทธ (Strategy Map) 4.3 ตาราง (HR Scorecard) ของแผนกลย ทธ การบร หาร ทร พยากรบ คคล 4.4 โครงการ แผนงาน รองร บตามแผนกลย ท การบร หาร ทร พยากรบ คคล 4.5 ข อพ จารณา เสนอแนะ การด าเน นการจ ดแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ภาคผนวก รายละเอ ยด ข นตอน 1-5 ของการด าเน นการจ ดท าแผนกล ย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

4 3 บทท 1 ความส าค ญของการพ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคล การพ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคล เป นผลของการปฏ ร ป ระบบราชการ ท เร มข นเม อป 2545 ซ งท าให เก ดการบร หารราชการแนวใหม ในภาคร ฐ โดยก าหนดให ส วนราชการต องม การก าหนดว ส ยท ศน นโยบาย เป าหมาย แผนการ ปฏ บ ต งาน และการรายงาน ประเม นผลการปฏ บ ต งานอย างเป นร ปธรรม พร อมก บย ดกรอบ และแนวทาง ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารบ านเม องท ด พ.ศ พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารบ านเม องท ด พ.ศ ก าหนดให ส วนราชการ ต องด าเน นการจ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ โดยม ต วช ว ด และเกณฑ ตามต วช ว ด ของกรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ 4 ม ต ค อ 1) ด านประส ทธ ผลตามย ทธศาสตร 2) ด านค ณภาพการให บร การ 3) ด าน ประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ 4) ด านการพ ฒนาองค กร ซ งเป นกรอบการ ประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ของ ส าน กงาน ก.พ.ร. ท งน ในการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ 2552 ของส าน กงาน ก.พ.ร. ด านการพ ฒนาองค กร ม ประเด นการ ประเม นผล เร องการจ ดการท นด านมน ษย ท ก าหนดต วช ว ด ค อ แผนกลย ทธ การบร หาร ทร พยากรบ คคล ท จะท าให เก ดการเปล ยนแปลง ในด านการบร หารทร พยากรบ คคล ในท กด าน ซ งเป นผลให ส วนราชการต องม การปร บปร ง เปล ยนแปลง ระบบการบร หาร ท นมน ษย โดยให ความส าค ญต อทร พยากรบ คคลว าเป นทร พย ส นขององค กรท เป นท น ท ม ความส าค ญย งต อการบร หารและการสร างค ณค า ให ก บองค กร ด งน น การพ ฒนา สมรรถนะในการบร หารทร พยากรบ คคล จ งถ อเป นการพ ฒนาข ดสมรรถนะขององค กร ให บรรล ว ส ยท ศน ท ต งไว ส าน กข าวกรองแห งชาต ตระหน กถ งความส าค ญของการพ ฒนาบ คลากร แนวใหม จ งได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ โดยย ดกรอบแนวทางการจ ดท าแผนกลย ทธ ตามท ส าน กงาน ก.พ. ก าหนดไว ในการปร บเปล ยนบทบาทด านการบร หารทร พยากรในส วนราชการ ท เป นระบบท สร าง ความคล องต วให ก บผ บร หาร ย ดหย นก บกฎระเบ ยบ และเป นระบบท เก อหน นต อการ

5 4 ท างานเช งย ทธศาสตร ให ส วนราชการบรรล เป าหมาย อ กท งย งเป นระบบท ม ประส ทธ ภาพ ม ความโปร งใส เป นธรรม และท าให ข าราชการม ความพ งพอใจ ในค ณภาพช ว ตการท างาน

6 5 บทท 2 การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ตามกรอบความส าเร จด านการบร หารทร พยากรบ คคล (HR corecard) ส าน กข าวกรองแห งชาต ด าเน นการจ ดท าแผนกล ยทธ การบร หาร ทร พยากรบ คคล โดยย ดแนวทางการด าเน นการ ตามกรอบและแนวทาง เกณฑ ของ ส าน กงาน ก.พ. ท ประเม นระบบบร หารทร พยากรบ คคลขององค กรภาคร ฐ ท ก าหนด องค ประกอบการประเม นผลส าเร จด านการบร หารทร พยากรบ คคลไว 4 องค ประกอบ ด งน HR Scorecard ในภาคร ฐม องค ประกอบท งหมด 4 ส วน ได แก 1. มาตรฐานความส าเร จ (Standard For Success)ระบบบร หารทร พยากรบ คคล หมายถ ง เป าหมายส ดท ายท ส วนราชการต องบรรล ย ทธศาสตร ขององค กร 2. ป จจ ยท จะน าไปส ความส าเร จ หมายถ ง นโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ และการด าเน นการต างๆ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการท จะท าให บรรล มาตรฐานความส าเร จ 3. ต วช ว ดความส าเร จ ในการด าเน นการตามนโยบาย แผนงาน โครงการและ มาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคล 4. ผลการด าเน นงาน ท ส วนราชการใช เป นหล กฐานในการประเม นว าได ด าเน นการ ตาม นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคลบรรล ตาม มาตรฐานความส าเร จ ส าหร บ มาตรฐานความส าเร จของระบบบร หารทร พยากรบ คคล ในส วนราชการ (Standard For Success) ซ งเป นเป าหมายท ส วนราชการต องบรรล ความส าเร จ ม ท งหมด 5 ม ต ด งน ม ต ท 1 ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร หมายถ ง แนวทาง และว ธ การบร หาร ทร พยากรบ คคล ด งต อไปน - ม นโยบาย แผนงาน และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคล ซ งม ความ สอดคล องและ สน บสน นให ส วนราชการและจ งหว ดบรรล พ นธก จ เป าหมาย และว ตถ ประสงค ท ต งไว

7 6 - ม การวางแผนและบร หารก าล งคน ท งในเช งปร มาณและค ณภาพ กล าวค อ ก าล งคนม ขนาดและสมรรถนะ ท เหมาะสมสอดคล องก บการบรรล ภารก จและความ จ าเป นของส วนราชการท งในป จจ บ นและในอนาคต ม การว เคราะห สภาพก าล งคน (Workforce Analysis) สามารถระบ ช องว างด านความต องการก าล งคนและม แผนเพ อลด ช องว างด งกล าว - ม นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคล เพ อด งด ดให ได มา พ ฒนา และร กษาไว ซ งกล มข าราชการและผ ปฏ บ ต งานท ม ท กษะและ สมรรถนะส ง ซ งจ าเป น ต อความคงอย และข ดความสามารถในการแข งข นของส วนราชการ (Talent Management) - ม แผนการสร างและแผนการพ ฒนาผ บร หารท กระด บ รวมท งม แผนสร างความ ต อเน องในการบร หารราชการ นอกจากน ย งรวมถ งการท ผ น าปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด และ สร างแรงบ นดาลใจให ก บข าราชการและผ ปฏ บ ต งาน ท งในเร องของผ ปฏ บ ต งานและ พฤต กรรมในการท างาน ม ต ท 2 ประส ทธ ภาพการบร หารทร พยากรบ คคล หมายถ ง ก จกรรมและ กระบวนการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการ (HR Transactional Activities) ม ล กษณะด งต อไปน - ก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการ เช น การสรรหาค ดเล อก การบรรจ แต งต ง การพ ฒนาการเล อนข นเล อนต าแหน ง การโยกย าย และก จกรรมด านการบร หารทร พยากรบ คคลอ น ๆ ม ความถ กต องและท นเวลา - ส วนราชการม ฐานข อม ลด านการบร หารทร พยากรบ คคลท ม ความ ถ กต อง เท ยงตรง ท นสม ย และน ามาใช ประกอบการต ดส นใจและการบร หารทร พยากรบ คคล ของส วนราชการและจ งหว ดได จร ง ม ต ท 3 ประส ทธ ผลของการบร หารทร พยากรบ คคล หมายถ ง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการและจ งหว ด ก อให เก ดผลด งต อไปน - การร กษาไว ซ งข าราชการและผ ปฏ บ ต งาน ซ งจ าเป นต อการบรรล เป าหมาย พ นธก จของส วนราชการและจ งหว ด (Retention)

8 7 - ความพ งพอใจของข าราชการและบ คลากรผ ปฏ บ ต งาน ต อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการ - การสน บสน นให เก ดการเร ยนร และการพ ฒนาอย างต อเน อง รวมท งม การ ส งเสร มให ม การแบ งป นแลกเปล ยนข อม ลข าวสารและความร (Development and Knowledge Management) เพ อพ ฒนาข าราชการและผ ปฏ บ ต งานให ม ท กษะและสมรรถนะท จ าเป นส าหร บ การบรรล ภารก จและเป าหมายของส วนราชการ - การม ระบบการบร หารผลงาน (Performance Management) ท เน นประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลและความค มค า ม ระบบหร อว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต งานท สามารถจ าแนก ความแตกต างและจ ดล าด บผลการปฏ บ ต งานของข าราชการและผ ปฏ บ ต งาน ซ งเร ยกช ออ น ได อย างม ประส ทธ ผล นอกจากน ข าราชการและผ ปฏ บ ต งานม ความเข าใจถ งความเช อมโยง ระหว างผลการปฏ บ ต งานส วนบ คคลและผลงานของส วนราชการ ม ต ท 4 ความพร อมร บผ ดด านการบร หารทร พยากรบ คคล หมายถ ง การท ส วน ราชการจะต อง - ร บผ ดชอบต อการต ดส นใจและผลของการต ดส นใจด านการบร หารทร พยากร บ คคล ตลอดจนการด าเน นการด านว น ย โดยค าน งถ งหล กความสามารถและผลงาน หล ก ค ณธรรม หล กน ต ธรรม และหล กส ทธ มน ษยชน - ม ความโปร งใสในท กกระบวนการของการบร หารทร พยากรบ คคล ท งน จะต องก าหนดให ม ความพร อมร บผ ดด านการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการ ม ต ท 5 ค ณภาพช ว ตการท างานและความสมด ลระหว างช ว ตก บการท างาน หมายถ ง การท ส วนราชการม นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซ งจะ น าไปส การพ ฒนาค ณภาพช ว ตของข าราชการและบ คลากรภาคร ฐ ด งน - ข าราชการและผ ปฏ บ ต งานม ความพ งพอใจต อสภาพแวดล อมในการท างาน ระบบงานและบรรยากาศการท างาน ตลอดจนม การน าเทคโนโลย การส อสารเข ามาใช ในการ บร หารราชการและการให บร การแก ประชาชนซ งจะส งเสร มให ข าราชการและผ ปฏ บ ต งานได ใช ศ กยภาพอย างเต มท โดยไม ส ญเส ยร ปแบบการใช ช ว ตส วนต ว - ม การจ ดสว สด การและส งอ านวยความสะดวกเพ มเต มท ไม ใช สว สด การภาค บ งค บตามกฎหมาย ซ งม ความเหมาะสม สอดคล องก บความต องการและสภาพของส วนราชการ

9 8 - ม การส งเสร มความส มพ นธ อ นด ระหว างฝ ายบร หารของส วนราชการก บ ข าราชการและบ คลากรผ ปฏ บ ต งาน และในระหว างข าราชการและผ ปฏ บ ต งานด วยตนเอง

10 9 บทท 3 ข นตอนการด าเน นการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กข าวกรองแห งชาต ได ด าเน นการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากร บ คคล โดยด าเน นการตามหล กมาตรฐานความส าเร จท ง 5 ม ต ของ ส าน กงาน ก.พ. ท ม ความ ครอบคล มในภารก จ การบร หารทร พยากรบ คคลท ส วนราชการด าเน นการ สามารถใช เป นแนวทาง ให แก ส วนราชการบร หารจ ดการทร พยากรบ คคลให บรรล ความส าเร จเก ดผลเป นร ปธรรม ค อการ ม ข าราชการท พร อมต อการข บเคล อนย ทธศาสตร การท ข าราชการสามารถปฏ บ ต งานได บรรล ตาม เป าหมาย พ นธก จ และข าราชการได ร บการปฏ บ ต อย างเป นธรรมตามหล กค ณธรรม หล ก ความสามารถ หล กผลงาน และหล กความสมด ลระหว างค ณภาพช ว ตก บการท างาน นอกจากน ส วนราชการและจ งหว ดก สามารถประเม นความส าเร จของการบร หารทร พยากรบ คคลโดยสะท อน มาตรฐานด งกล าวได ซ ง ส าน กงาน ก.พ.ร. ได ก าหนดข นตอนในการด าเน นการด งกล าวไว 5 ข นตอน (รายละเอ ยด ในภาคผนวก) ค อ ข นตอนท 1 จ ดก จกรรมการพ ฒนาหร อเสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บ การพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) และการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หาร ทร พยากรบ คคลให แก ผ บร หารและเจ าหน าท ท เก ยวข องก บการบร หารทร พยากรบ คคลไม น อยกว า ร อยละ 60 การด าเน นการ - แต งต งคณะท างาน 2 ระด บ ค อ คณะกรรมการพ ฒนาระบบ ราชการเพ อบร หารจ ดการท นด านมน ษย โดยม รองผ อ านวยการส าน กข าวกรองแห งชาต ด าน บร หาร เป นประธาน และ จ ดต งคณะท างานจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ส าน ก ข าวกรองแห งชาต ซ งเป นผ แทนจากกองต าง ๆ ในส าน กข าวกรองแห งชาต โดยม นายว ตตะ ว ตต ส นต ผ อ านวยการส าน ก 7 เป นประธานคณะท างานฯ และนายณรงค ฟ กสอน ผ อ านวยการ สถาบ นข าวกรอง เป นรองประธานคณะท างานฯ - ประช มคณะท างานจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากร บ คคลเพ อร บทราบ / ช แจงรายละเอ ยดและร บทราบข อเสนอการด าเน นการ ว ธ การด าเน นการจ ดท าแผน ข นตอนท 2 ประเม นสถานภาพป จจ บ นด านการบร หารทร พยากรบ คคลแล วเสร จ ภายในไตรมาสท 2 ของป งบประมาณ พ.ศ.2552 การด าเน นการ คณะท างานฯ ร วมก นทบทวนและม มต เห นชอบจ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และอ ปสรรค ของป งบประมาณ พ.ศ.2552 ตามผลการประเม นฯ ในป งบประมาณ พ.ศ. 2550

11 10 ข นตอนท 3 ว เคราะห ท ศทาง นโยบาย โดยทบทวนและจ ดล าด บความส าค ญ ในประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคลให สอดคล องก บนโยบาย ย ทธศาสตร และ แผนบร หารราชการของส วนราชการ การด าเน นการ เล อกประเด นย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลของส าน ก ข าวกรองแห งชาต 8 ประเด น และขออน ม ต ความเห นชอบ ข นตอนท 4 ก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล และก าหนดต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานของแต ละเป าประสงค การด าเน นการ คณะท างานจ ดท าแผน ฯ ระดมสมองหาแรงเสร ม แรงต านในแต ละประเด นย ทธศาสตร 8 ประเด น โดยด าเน นการตามมาตรฐานความส าเร จ 5 ม ต ท ส าน กงาน ก.พ. ก าหนดไว และก าหนดเป าประสงค ต วช ว ด โครงการ แผนงานรองร บแผนฯ โดยส าน กข าว กรองแห งชาต จะด าเน นการโครงการจ ดท าแผนย ทธศาสตร พ ฒนาข าราชการส าน กข าวกรอง แห งชาต ในป งบประมาณ พ.ศ ข นตอนท 5 ม แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2552 ท ได ร บความเห นชอบจากห วหน าส วนราชการและม การเผยแพร ประชาส มพ นธ ให แก เจ าหน าท ของส วนราชการได ร บทราบ การด าเน นการ คณะท างานน าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ขออน ม ต คณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการเพ อบร หารจ ดการท นมน ษย และ ผ อ านวยการส าน กข าวกรอง แห งชาต อน ม ต แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล และเห นชอบโครงการ แผนงาน งบประมาณ ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ซ งให ความส าค ญต อการด าเน นการตาม กรอบความส าเร จ 5 ม ต ของส าน กงานก.พ. ค อ 1) ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร 2) ประส ทธ ภาพ ของการบร หารทร พยากรบ คคล 3) ประส ทธ ผลของการบร หารทร พยากรบ คคล 4) ความพร อม ร บผ ดด านการบร หารทร พยากรบ คคล และ5) ค ณภาพช ว ตและความสมด ลระหว างช ว ตก บการ ท างาน ประช มคณะท างานจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล เพ อทบทวน ผลการด าเน นงาน ให ข อเสนอแนะ พ จารณาการด าเน นการจ ดท าแผนฯ ด งกล าว ท ประช ม เห นว า ผ บร หารต องให ความส าค ญต อแผนฯ อย างจร งจ ง และแผนงาน โครงการ ของแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลควร ม ความย ดหย น ในการปฏ บ ต ด าเน นการประชาส มพ นธ ให ข าราชการส าน กข าวกรองแห งชาต ทราบท วถ ง

12 11 บทท 4 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ประเด นกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 4.2 แผนท กลย ทธ (Strategy Map) 4.3 ตาราง (HR Scorecard) ของแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล 4.4 โครงการ แผนงาน รองร บตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

13 ข นตอนการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล จ ดท ารายละเอ ยดแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากร บ คคล เสนอแผนกลย ทธ ฯ ต อฝ ายบร หารและ 5 จ ดท าแผนงาน/โครงการรองร บ ก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล และต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานของแต ละเป าประสงค -ก าหนดเป าประสงค -ก าหนดต วช ว ดผลการด าเน นงาน (KPIs) ค าพ นฐาน (Bas eline) และค าเป าหมายของต วช ว ด ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล - ว เคราะห ท ศทาง นโยบาย ย ทธศาสตร แผนงาน/โครงการของส วนราชการ - ก าหนดประเด นย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล ด าเน นการประเม นสถานภาพด านการบร หารทร พยากรบ คคล - การประเม นโดยใช แบบประเม น - การว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อนของการบร หารทร พยากรบ คคล - การว เคราะห ความคาดหว งของผ ม ส วนได ส วนเส ยท เก ยวข องก บกา รบร หาร ทร พยากรบ คคล จ ดก จกรรมเสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดท าแผนกลย ทธ ตาม เร มโครงการ แนวทาง HR Sc o re c ard 1 2 ม.ค ม.ค ม.ค ม.ค ม.ค

14 จ ดเร มต น ข นเตร ยมการ แต งต งผ ร บผ ดชอบ (คณะท างาน) จ ดสรร งบประมาณด าเน นการ ประช มคณะท างานเพ อ ท าความเข าใจแนวค ดและ ว ธ การจ ดท าแผนกลย ทธ จ ดท าปฏ ท นการท างาน 2 ม.ค.52 2 ม.ค.52 ข นด าเน นการจ ดท าแผน เร ม 1 เม.ย.52 ท ก ๆ 3-6 เด อน ป ข นน าแผนไปปฏ บ ต และ ต ดตามประเม นผล ต ดตามผลล พธ การ ด าเน นการตามแผนกลย ทธ ด าเน นการตามข นตอน การจ ดท าแผนกลย ทธ การ บร หารทร พยากรบ คคล (5ข นตอน) 12 ม.ค.52 ท กป งบประมาณ ประเม นผลล พธ และ ประเม นผลการปฏ บ ต ตาม แผนกลย ทธ ข นตอนการท างาน

15 ประเด นกลย ทธ (หล งจากข นตอนท 3) 1. ใช ทร พยากรบ คคลอย างม ประส ทธ ภาพด วยการสรรหา บรรจ แต งต งคนลงในต าแหน งท เหมาะสมก บความ สามารถ ม นโยบายและหล กการท ช ดเจนในการให ข าราชการปฏ บ ต หน าท ตามห วงเวลา ก าหนดเง อนไขและ มาตรฐานการเล อนระด บด วยระบบค ณธรรม ให ความส าค ญก บการบร หารทร พยากรบ คคลท ดเท ยมก บ งานภารก จหล ก เพ มประส ทธ ภาพการท างานของงานบร หารให ม ประส ทธ ผลมากข น (ม ต ท 1, 2, 4) 2. ม มาตรการ/ว ธ การต ดตามและประเม นผลบ คคลท ได ร บการบรรจ แต งต ง ในต าแหน งต าง ๆ ตามห วงเวลา อย างเป นระบบและต อเน อง โดยพ จารณาจากผลส มฤทธ ของงานและพฤต กรรมการปฏ บ ต งาน(สมรรถนะ) (ม ต ท 3) 3. น าเทคโนโลย ท ท นสม ยมาใช ให มากข น ท งภารก จหล กและด านการบร หาร เพ อเพ มประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลในการท างาน (ม ต ท 5) 4. เพ มแรงจ งใจในการปฏ บ ต หน าท ท ความเส ยงส ง โดยการให ค าตอบแทนท สมด ลก บภารก จ รวมถ ง จ ดสว สด การท เหมาะสมแก บ คลากรท งองค กร (ม ต ท 5) 5. เสร มสร างค ณภาพช ว ตและการท างานท ด โดยการจ ดให ม สภาพแวดล อมและบรรยากาศการท างานท ท นสม ย (ม ต ท 5) 6. ส งเสร มให บ คลากรร นใหม ม ความค ดสร างสรรค ม ความกล า ม อ สระในการต ดส นใจ เป นม ออาช พ และ เป น Knowledge worker (ม ต ท 1) 7. บร หารจ ดการทร พยากรบ คคลภายในองค กรให เหมาะสมในแต ละภารก จ (ม ต ท 2) 8. ม แนวทางอาช พร บราชการ (Career Path) ในส าน กข าวกรองแห งชาต ท ช ดเจน เสร มสร างน กบร หาร ให เป นผ น าร นใหม (ม ต ท 1)

16 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กข าวกรองแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ว ส ยท ศน ส าน กข าวกรองแห งชาต เป นองค การข าวกรองท ได ร บความเช อถ อ จากท งภายใน และต างประเทศ เพ อสนองตอบความ ม นคงของร ฐและประชาชาชน พ นธก จ 1. เป นหน วยงานหล กด านก จการข าว กรองท งในและต างประเทศ 2. ปฏ บ ต การข าวกรอง ต อต านข าวกรอง ข าวกรองทางการส อสาร ก าหนดมาตรฐาน และมาตรการร กษาความปลอดภ ย ฝ ายพลเร อน และภาคเอกชน 3. ปฏ บ ต งานข าวกรองเพ อสน บสน น การพ ฒนาประเทศ 4. เป นสถาบ นการข าวกรองแห งชาต เพ อม งผล ตบ คลากรการข าวม ออาช พ 5. ด าเน นการข าวภาคประชาชน ผ านศ นย ประสานข าวกรองแห งชาต ประเด นเช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 1. ใช ทร พยากรบ คคลอย างม ประส ทธ ภาพด วยการ สรรหา บรรจ แต งต งคนลงในต าแหน งท เหมาะสมก บ ความสามารถ ม นโยบายและหล กการท ช ดเจนในการ ให ข าราชการปฏ บ ต หน าท ตามห วงเวลา ก าหนด เง อนไขและมาตรฐานการเล อนระด บด วยระบบ ค ณธรรม ให ความส าค ญก บการบร หารทร พยากร บ คคล ท ดเท ยมก บงานภารก จหล ก เพ มประส ทธ ภาพ การท างานของงานบร หารให ม ประส ทธ ผลมากข น 2. ม มาตรการ/ว ธ การต ดตามและประเม นผลบ คคล ท ได ร บการบรรจ แต งต ง ในต าแหน งต าง ๆ ตามห วง เวลาอย างเป นระบบและต อเน อง โดยพ จารณาจาก ผลส มฤทธ ของงานและพฤต กรรมการปฏ บ ต งาน (สมรรถนะ) 3. น าเทคโนโลย ท ท นสม ยมาใช ให มากข น ท ง ภารก จหล กและด านการบร หาร เพ อเพ มประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผลในการท างาน 4. เพ มแรงจ งใจในการปฏ บ ต หน าท ท ความเส ยงส ง โดยการให ค าตอบแทนท สมด ลก บภารก จ รวมถ ง จ ดสว สด การท เหมาะสมแก บ คลากรท งองค กร 5. เสร มสร างค ณภาพช ว ตและการท างานท ด โดยการจ ดให ม สภาพแวดล อมและบรรยากาศการ ท างานท ท นสม ย 6. ส งเสร มให บ คลากรร นใหม ม ความค ดสร างสรรค ม ความกล า ม อ สระในการต ดส นใจ เป นม ออาช พ และ เป น Knowledge worker 7. บร หารจ ดการทร พยากรบ คคลภายในองค กรให เหมาะสมในแต ละภารก จ 8. ม แนวทางอาช พร บราชการ (Career Path) ในส าน กข าวกรองแห งชาต ให ช ดเจน เสร มสร าง น กบร หารให เป นผ น าร นใหม

17 16

18 1. ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (ร อยละ 30) จ ดท าเส นทาง ความก าวหน า ของสายงาน ก าหนดเส นทาง ความก าวหน า ในสายงาน 2. ประส ทธ ภาพของการ บร หารทร พยากรบ คคล (ร อยละ 15) ความส าเร จ ในข นตอน การ ด าเน นการ ตามแผนการ สรรหาและ จ ดสรรคน จ านวนผ เข าถ งระบบ ฐานข อม ล และสามารถ น าไปใช ประโยชน ได ความครบถ วน ของข อม ล ม แผนการ สรรหาและ จ ดสรรคน เพ อรองร บ ภารก จท ปร บปร งใหม พ ฒนาระบบ ฐานข อม ลด าน ทร พยากร บ คคล ม ฐานข อม ล ท สมบ รณ แบบและ ท นสม ย ร อยละของ ข าราชการใหม ท เข าร บการ อบรมเพ อพ ฒนา ความร และท กษะ ปร บปร งร ปแบบ การท างานให ม การท างานแบบ ท มไขว (Matrix) เพ อให ท างาน ได อย างม ประส ทธ ภาพ ระด บข นของ ความส าเร จ ในการจ ดท า แผน 5 ข นตอน ม แผน ย ทธศาสตร การพ ฒนา ข าราชการ ความส าเร จ ของการน า สรรถนะมาใช ในการพ ฒนา และบร หาร ทร พยากรบ คคล จ ดท า สมรรถนะ หล ก และ สมรรถนะ ประจ า กล มงาน 1. ใช ทร พยากรบ คคลอย างม ประส ทธ ภาพด วยการสรรหา บรรจ แต งต งคนลงในต าแหน งท เหมาะสมก บ ความสามารถ ม นโยบายและหล กการท ช ดเจนในการให ข าราชการปฏ บ ต หน าท ตามห วงเวลา ก าหนดเง อนไข และมาตรฐานการเล อนระด บด วยระบบค ณธรรม ให ความส าค ญก บการบร หารทร พยากรบ คคลท ดเท ยมก บ งานภารก จหล ก เพ มประส ทธ ภาพการท างานของงานบร หารให ม ประส ทธ ผลมากข น (ม ต ท 1, 2, 4) 2. ม มาตรการ/ว ธ การต ดตามและประเม นผลบ คคลท ได ร บการบรรจ แต งต ง ในต าแหน งต าง ๆ ตาม ห วงเวลาอย างเป นระบบและต อเน อง โดยพ จารณาจากผลส มฤทธ ของงานและพฤต กรรมการปฏ บ ต งาน (สมรรถนะ) (ม ต ท 3) 3. น าเทคโนโลย ท ท นสม ยมาใช ให มากข น ท งภารก จหล กและด านการบร หาร เพ อเพ มประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลในการท างาน (ม ต ท 5) 4. เพ มแรงจ งใจในการปฏ บ ต หน าท ท ความเส ยงส ง โดยการให ค าตอบแทนท สมด ลก บภารก จ รวมถ ง จ ดสว สด การท เหมาะสมแก บ คลากรท งองค กร (ม ต ท 5) 5. เสร มสร างค ณภาพช ว ตและการท างานท ด โดยการจ ดให ม สภาพแวดล อมและบรรยากาศการท างานท ท นสม ย (ม ต ท 5) 6. ส งเสร มให บ คลากรร นใหม ม ความค ดสร างสรรค ม ความกล า ม อ สระในการต ดส นใจ เป นม ออาช พ และ เป น Knowledge worker (ม ต ท 1) 7. บร หารจ ดการทร พยากรบ คคลภายในองค กรให เหมาะสมในแต ละภารก จ (ม ต ท 2) 8. ม แนวทางอาช พร บราชการ (Career Path) ในส าน กข าวกรองแห งชาต ท ช ดเจน เสร มสร างน กบร หาร ให เป นผ น าร นใหม (ม ต ท 1) การบ นท กการพ จารณา เล อนระด บ เพ อใช เป น หล กฐานในการ ตรวจสอบ**** ม เง อนไข และมาตรฐาน ในการเล อนระด บอย าง ช ดเจนและตรวจสอบได 4. ความพร อมร บผ ด ด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล (ร อยละ 15) การเล อนระด บเป นไปตาม เกณฑ ท ก าหนด ม การประกาศหล กเกณฑ และว ธ การให ทราบโดย ท วก น 5. ค ณภาพช ว ตและความ สมด ลระหว างช ว ตก บ การท างาน (ร อยละ 20) ผ บร หาร/เจ าหน าท เห นความส าค ญของ การจ ดและเข าร วม ก จกรรมส งเสร ม ค ณภาพช ว ต ปร บปร ง สภาพแวดล อม ในการท างาน เจ าหน าท ได ร บสว สด การ ค าตอบแทน และส ทธ ประโยชน ตามส ทธ 3. ประส ทธ ผลของการบร หาร ทร พยากรบ คคล (ร อยละ20) เจ าหน าท สามารถใช เทคโนโลย สม ยใหม ได อย างม ประส ทธ ภาพ การประเม นผล บ คคลสอดคล อง ก บล กษณะงานท ปฏ บ ต ร อยละของ การจ ด ก จกรรม ส งเสร ม ค ณภาพช ว ต ร อยละของข อ ร องเร ยนต อ สภาพแวดล อม การท างานท ได ร บการ ปร บปร ง ร อยละของความ พ งพอใจท ได ร บ สว สด การ ค าตอบแทนและ ส ทธ ประโยชน ตามส ทธ ร อยละของเจ าหน าท ท ผ านการอบรม เทคโนโลย ท สอดคล องก บภารก จ จ านวนค ม อ การใช เทคโนโลย ร อยละของความ พ งพอใจของ ผ บ งค บบ ญชา ระด บส าน ก/กอง ในผลการปฏ บ ต งาน ของผ ท ได ร บการ เล อนระด บ

19 17 ม ต เป าประสงค ต วช ว ด ค าพ นฐาน 1. ความสอดคล อง เช งย ทธศาสตร (ร อยละ 30) 1.ม การจ ดท าแผน ย ทธศาสตร การ พ ฒนาข าราชการ ห วงป ระด บข นของ ความส าเร จในการ จ ดท าแผน 5 ข นตอน - ข นท 1 ระด บเป าหมาย ข นท 2 ข นท 3 ข นท 4 ข นท 5 ต วช ว ด น าหน ก เป าประสงค สข. ม ต ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต 2. จ ดท าสมรรถนะ หล กและ สมรรถนะประจ า กล มงาน ข นตอนท 1 เสร มสร างความ เข าใจเก ยวก บ ย ทธศาสตร การ พ ฒนาข าราชการป แก เจ าหน าท ท เก ยวข อง ไม ต ากว าร อยละ 70 ข นตอนท 2 ประเม นสถานภาพ ด านการพ ฒนา บ คลากร ข นตอนท 3 ก าหนดประเด น ย ทธศาสตร การ พ ฒนาข าราชการ ข นตอนท 4 ก าหนดเป าประสงค ของย ทธศาสตร และ ต วช ว ดผลการ ปฏ บ ต งานฯ ข นตอนท 5 ม แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการ เสนอฝ ายบร หาร - ความส าเร จของ การน าสมรรถนะมา ใช ในการพ ฒนาและ บร หารทร พยากร บ คคล ร อยละ ท กส าน ก/กอง 3. ก าหนดเส นทาง ความก าวหน าใน สายงาน - จ ดท าเส นทาง ความก าวหน าของ สายงานภายในป 2554 สอ. อย ระหว าง ด าเน นการ วางแผน โครงการ 4. ปร บปร ง ร ปแบบการท างาน แบบท มไขว (Matrix) เพ อให ท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ - ร อยละของ ข าราชการใหม ท เข าร บการอบรม เพ อพ ฒนาความร และท กษะท หลากหลาย สข. สอ. อย ระหว าง ด าเน นการ วางแผน โครงการ

20 2. ประส ทธ ภาพ (ร อยละ 20) 3. ประส ทธ ผล (ร อยละ 20) ม ต เป าประสงค ต วช ว ด ค าพ นฐาน 4. ความพร อมร บผ ด (ร อยละ 15) 5. ค ณภาพช ว ต (ร อยละ 15) 5. ม แผนการ สรรหาและจ ดสรร คนเพ อรองร บ ภารก จท ปร บปร งใหม 6. พ ฒนาระบบ ฐานข อม ลด าน ทร พยากรบ คคล ให เหมาะสม 7. ม ฐานข อม ลท สมบ รณ แบบและ ท นสม ย 8. พ ฒนาเจ าหน าท ให สามารถใช เทคโนโลย สม ยใหม ได อย างม ประส ทธ ภาพ 9. กาประเม นผล บ คคลสอดคล อง ก บล กษณะงานท ปฏ บ ต 10. ม เง อนไข และ มาตรฐานในการ เล อนระด บอย าง ช ดเจนและ ตรวจสอบได 11. ผ บร หาร/ เจ าหน าท เห น ความส าค ญของ การจ ดและเข าร วม ก จกรรมส งเสร ม ค ณภาพช ว ต - ความส าเร จใน ข นตอนการ ด าเน นการตาม แผนการสรรหา และจ ดสรรคน - จ านวนผ เข าถ ง ระบบฐานข อม ล และสามารถน าไป ใช ประโยชน ได - ร อยละของความ ครบถ วนของข อม ล 8.1 ร อยละของ เจ าหน าท ท ผ านการ อบรมเทคโนโลย ท สอดคล องก บภารก จ 8.2 จ านวนค ม อการ ใช เทคโนโลย อย าง ง าย (จ านวนเร อง) - ร อยละของความ พ งพอใจของ ผ บ งค บบ ญชาระด บ ส าน ก/กอง ในผล การปฏ บ ต งานของ ผ ท ได ร บการเล อน ระด บ 10.1 ร อยละของการ บ นท กการพ จารณา การเล อนระด บ เพ อ ใช เป นหล กฐานใน การตรวจสอบ 10.2 ร อยละของการ เล อนระด บเป นไป ตามเกณฑ ท ก าหนด ม การประกาศ หล กเกณฑ และ ว ธ การให ทราบโดย ท วก น - ร อยละของการ จ ดก จกรรมส งเสร ม ค ณภาพช ว ต ระด บเป าหมาย ต วช ว ด น าหน ก เป าประสงค ร อยละ สอ. สข. ส าน ก 10 ศทส. ร อยละ สอ. สข. ศทส. ร อยละ สอ. สข. ศทส. ร อยละ สข. ศทส. 3 เร อง ศทส. 18 ม ต ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต ร อยละ ท กส าน ก/กอง ร อยละ ผขช. คณะกรรมการ บร หารงาน สขช. และ สอ. ร อยละ สอ. ศทส. ร อยละ ผ บร หาร คณะกรรมการ สว สด การ สขช. และ คณะอน กรรม การก ฬาและ น นทนาการ สขช. กรณ ม การ ร องเร ยน และม การต ง คณะกรรมการ ตรวจสอบ

21 ม ต เป าประสงค ต วช ว ด ค าพ นฐาน ระด บเป าหมาย น าหน ก ต วช ว ด เป าประสงค ม ต ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต 12. เจ าหน าท ได ร บสว สด การ ค าตอบแทนและ ส ทธ ประโยชน ตามส ทธ - ร อยละของความ พ งพอใจในการ ได ร บสว สด การ ค าตอบแทนและ ส ทธ ประโยชน ตาม ส ทธ ร อยละ สอ. 13. ปร บปร ง สภาพแวดล อมใน การท างาน - ร อยละของ ข อร องเร ยนต อ สภาพแวดล อมการ ท างานท ได ร บการ ปร บปร ง ร อยละ ผ บร หาร คณะกรรมการ บร หารงาน สขช. และ สอ. 19 เห นชอบและอน ม ต ให ด าเน นการตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (นายอด ลย กอว ฒนา) ผ อ านวยการส าน กข าวกรองแห งชาต ว นท เด อน พ.ศ.2552

22 รายการแผนงาน/โครงการท รองร บแผนกลย ทธ 20 ม ต เป าประสงค ต วช ว ด แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ การต ดตามผล ม ต ท 1 ความสอดคล อง เช งย ทธศาสตร ม ต ท 2 ประส ทธ ภาพ 1.ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการห วงป จ ดท าสมรรถนะหล กและ สมรรถนะประจ ากล มงาน 3. ก าหนดเส นทาง ความก าวหน าในสายงาน 4. ปร บปร งร ปแบบการท างาน แบบท มไขว (Matrix) เพ อให ท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ 5. ม แผนการสรรหาและ จ ดสรรคนเพ อรองร บภารก จ ท ปร บปร งใหม 6. พ ฒนาระบบฐานข อม ลด าน ทร พยากรบ คคลให เหมาะสม - ระด บข นของความส าเร จ ในการจ ดท าแผน 5 ข นตอน - ความส าเร จในการน า สมรรถนะมาใช ในการ พ ฒนาและการบร หาร ทร พยากรบ คคล - จ ดท าเส นทาง ความก าวหน าของสายงาน ภายในป ร อยละของข าราชการใหม ท เข าร บการอบรม เพ อ พ ฒนาความร และท กษะท หลากหลาย - ความส าเร จในข นตอน การเน นการตามแผนการ สรรหาและจ ดสรรคน - จ านวนผ เข าถ งระบบ ฐานข อม ล และสามารถ น าไปใช ประโยชน ได - โครงการจ ดท าแผน ย ทธศาสตร การพ ฒนา ข าราชการส าน กข าวกรอง แห งชาต ป โครงการจ ดท าสมรรถนะ ส าหร บสายงานท กสายงาน - โครงการจ ดท าเส นทาง ความก าวหน า (career path) ในท กสายงาน - โครงการพ ฒนาบ คลากร ให สามารถท างานรองร บ การท างานร ปแบบ Matrix - แผนการสรรหาและจ ดสรร คนเพ อรองร บภารก จท ปร บปร งใหม ตามอ ตราก าล ง ท ว าง - โครงการพ ฒนาระบบ ฐานข อม ลด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล สข. ป 2552 (ท ก 6 เด อน) ท กส าน ก/กอง ป 2552 (ท ก 6 เด อน) ท กส าน ก/กอง ป 2554 (ท ก 6 เด อน) ผ บร หารระด บส ง และท กกองท เก ยวข อง สอ. ศทส. ส าน ก 10 สข. สอ. สข. ศทส. ป 2554 (ท ก 6 เด อน) ป ป ม ฐานข อม ลท สมบ รณ แบบ และท นสม ย - ร อยละของความครบถ วน ของข อม ล - โครงการพ ฒนาฐานข อม ล ด านการบร หารทร พยากร บ คคล สอ. สข. ศทส. ป ม ต ท 3 ประส ทธ ผล 8. พ ฒนาเจ าหน าท ให สามารถ ใช เทคโนโลย สม ยใหม ได อย างม ประส ทธ ภาพ - ร อยละของเจ าหน าท ท ผ านการอบรมเทคโนโลย ท สอดคล องก บภารก จ - โครงการเพ มศ กยภาพของ เจ าหน าท ทางด านเทคโนโลย สข. ศทส. ป จ านวนค ม อการใช เทคโนโลย อย างง าย (จ านวนเร อง) - โครงการจ ดท าค ม อการใช เทคโนโลย เบ องต น ศทส. 9. การต ดตามประเม นผล บ คคลสอดคล องก บล กษณะ งานท ปฏ บ ต - ร อยละของผ บ งค บบ ญชา ระด บส าน ก/กอง ด าเน นการตามข อก าหนด ในการต ดตามประเม นผล บ คคล - โครงการประเม นบ คคลท ได ร บการบรรจ แต งต งใน ต าแหน งต าง ๆ ตามห วงเวลา อย างเป นระบบ และต อเน อง ท กส าน ก/กอง ป (ท ก 6 เด อน) ม ต ท 4 ความพร อมร บผ ด ม ต ท 5 ค ณภาพช ว ต 10. ม เง อนไข และมาตรฐาน ในการเล อนระด บอย างช ดเจน และตรวจสอบได 12. เจ าหน าท ได ร บสว สด การ ค าตอบแทนและส ทธ ประโยชน ตามส ทธ ท พ งได ร บ - ร อยละของการเล อนระด บ เป นไปตามเกณฑ ท ก าหนด ม การประกาศหล กเกณฑ และว ธ การให ทราบ โดยท วก น - ร อยละของความพ งพอใจ ในการได ร บสว สด การ ค าตอบแทนและส ทธ ประโยชน ตามส ทธ ท พ ง ได ร บ - โครงการพ ฒนาฐาน ข อม ล ด านการบร หารทร พยากร บ คคล (ร วมก บม ต ท 2) - แผนการเพ มแรงจ งใจในการ ปฏ บ ต หน าท ท ม ความเส ยงส ง ให สมด ลก บค าตอบแทน รวมถ งการจ ดสว สด การท เหมาะสมแก บ คลากรท ง องค กร สอ. ศทส. ป 2552 สอ. ป 2552 (ท ก 6 เด อน)

23 แผนงานรองร บแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ม ต ท 1 ยศ.ท ตอบสนองต อ ก าหนดแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการท กระด บให ท นต อ การเปล ยนแปลง ระด บความส าเร จของการจ ดท าแผนพ ฒนาข าราชการส าน กข าวกรอง แห งชาต ช อโครงการ/แผนงาน ว ตถ ประสงค ผลผล ตร ปธรรม ก จกรรมโครงการ/แผนงาน ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการจ ดท า แผนย ทธศาสตร การ พ ฒนาข าราชการ ส าน กข าวกรองแห งชาต ป ย ทธศาสตร การพ ฒนา ข าราชการส าน ก ข าวกรองแห งชาต พ.ศ และ ให ม การน าไปปฏ บ ต ป ท กส าน ก/กอง อย างเป นร ปธรรม - เพ อให ข าราชการ ท กคนม การพ ฒนา ตนเองให ม สมรรถนะ ในการปฏ บ ต งานได ตามเป าหมายของ ส าน กข าวกรองแห งชาต อย างม ประส ทธ ผล ท นการเปล ยนแปลง ของกระแสโลกและ ว ว ฒนาการด านต างๆ อย เสมอ - จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการ ส าน กข าวกรองแห งชาต - สร างน กบร หารให เป น ม ออาช พ - การสร างผ น าย คใหม ก าวท นการเปล ยนแปลง - พ ฒนาข าราชการ ให ม สมรรถนะในการ ปฏ บ ต งานได แบบม อ อาช พ - พ ฒนาบ คลากรท กสายงาน ได อย างเป นระบบและ ต อเน อง

24 แผนงานรองร บแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ม ต ท 1 ยศ.ท 1 ตอบสนองต อ จ ดท าสมรรถนะส าหร บท กสายงาน ความส าเร จของการน าสมรรถนะมาใช ในการพ ฒนาและบร หาร ทร พยากรบ คคล ช อโครงการ/แผนงาน ว ตถ ประสงค ผลผล ตร ปธรรม ก จกรรมโครงการ/แผนงาน ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 2. โครงการจ ดท า สมรรถนะส าหร บ สายงานท กสายงาน ป ท กส าน ก/กอง - เพ อให ม สมรรถนะ ท เป นมาตรฐานส าหร บ สายงานท กสายงาน - เพ อให ส วนราชการ สามารถน าสมรรถนะมา ใช ในการพ ฒนาและการ บร หารทร พยากรบ คคล - ม สมรรถนะหล กและ สมรรถนะประจ ากล ม งาน ของ สขช. - สามารถน ามาใช ส าหร บการพ ฒนาและ การบร หารทร พยากร บ คคล - ต งคณะท างานเพ อ ก าหนดสมรรถนะของ ข าราชการ สขช. - ท าการส ารวจสมรรถนะ โดยใช แบบส ารวจสมรรถนะ - สร ปผลการส ารวจสมรรถนะ และคณะท างานม การประช ม เพ อก าหนดสมรรถนะประจ า กล มงานต าง ๆ - แจ งเว ยนให ส าน ก/กอง ทราบเพ อเตร ยมการประเม น ตามสมรรถนะ - น าสมรรถนะมาใช ในการ ประเม น

25 แผนงานรองร บแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ม ต ท 2 ยศ.ท 1 ตอบสนองต อ ความต องการก าล งคนเพ อทดแทนและรองร บการท างานของ หน วยงาน ความส าเร จในข นตอนการเน นการตามแผนการสรรหาและจ ดสรรคน ช อโครงการ/แผนงาน ว ตถ ประสงค ผลผล ตร ปธรรม ก จกรรมโครงการ/แผนงาน ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 3. แผนการสรรหาและ จ ดสรรคนเพ อรองร บ ภารก จท ปร บปร งใหม ตามอ ตราก าล ง ท ว าง - เพ อสรรหาบ คลากรมา ทดแทนและรองร บการ ท างานของหน วยงาน - สามารถบรรจ แต งต ง บ คคลเพ อรองร บภารก จ ท ปร บปร งใหม - ต งคณะกรรมการ ด าเน นการสอบแข งข น - ประช มคณะกรรมการ - ประกาศร บสม ครสอบ - ด าเน นการสอบแข งข น - ประกาศผลสอบ - จ ดสรรบ คลากรลงใน ต าแหน งท เหมาะสม ป สอ. ศทส. ส าน ก 10 สข.

26 แผนงานรองร บแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ม ต ท 2 4 ยศ.ท 3 ตอบสนองต อ พ ฒนาระบบฐานข อม ลด านการบร หารทร พยากรบ คคล จ านวนผ เข าถ งระบบฐานข อม ลด านทร พยากรบ คคล และสามารถ น าไปใช ประโยชน ได ช อโครงการ/แผนงาน ว ตถ ประสงค ผลผล ตร ปธรรม ก จกรรมโครงการ/แผนงาน ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 4. โครงการพ ฒนาระบบ ฐานข อม ลด านการ บร หารทร พยากรบ คคล สขช. ม ระบบฐานข อม ล บ คลากรท พร อมใช งาน เม.ย.- ก.ย.2553 สอ. ศทส. สข. - เพ อให ผ บร หาร สามารถน าข อม ล สารสนเทศด านการ บร หารทร พยากรบ คคล ไปใช ในการต ดส นใจ - เพ อให เจ าหน าท เข าถ ง ข อม ลบ คคลท ได ร บการ ปร บปร งแล วผ านทาง เคร อข าย ว งปาร สก - ประช มหาร อร วมก น ระหว าง จนท. ในส วน งานว จ ยและพ ฒนา ของ ศทส. และจนท. ส วน บร หารงานบ คคลของ สอ. - ขอความค ดเห นและ ข อเสนอแนะจาก CIO สขช. - ศ กษากระบวนการบร หาร ทร พยากรบ คคลและระบบ DPIS - จ ดท าแบบสอบถามความ ต องการใช ระบบสารสนเทศ การบร หารทร พยากรบ คคล

การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ตามแนวทาง HR Scorecard มณ ร ตน ประส ทธ ผล ส าน กงาน ก.พ. ล าด บการน าเสนอ การบร หารทร พยากรบ คคลเช งกลย ทธ กรอบมาตรฐานความส าเร จด านการบร หารทร พยากร บ คคล ก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 )

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) จ ดทาโดย ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน คาน า แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ยและพ

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560) เทศบาลต าบลพระอ นทราชา อ าเภอบางปะอ น จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ฝ ายการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล ค าน า อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 3/1 แห งพระราชบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) (Human Resource Development Plan) 1 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง 2 คำนำ แผนพ ฒนาบ คลากร

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2552-2554 เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กองการเจ าหน าท กล มงานวางแผนอ ตราก าล ง โทร.๐๒-๑๔๑๖๑๙๔ ธ นวาคม ๒๕๕๔ บทสร ปส าหร บผ บร หาร แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลกรมการพ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ 2554 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการบร

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559 แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานคร ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร ปล ดกร งเทพมหานคร อน ม ต ตามหน งส อด วนท ส ด ท กท 0401/1201 ลงว นท 20 พฤศจ กายน

More information

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 กรมส งเสร มการเกษตร คณะท างานจ ดท าย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กองการเจ าหน าท ม นาคม 2553 สารบ ญ 1. ว ส ยท ศน ค าขว ญ ค าน ยมและพ นธก จ กรมส งเสร มการเกษตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร จ ดท าโดย ส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบล องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า โทร. 0 3455 2007

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร

แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ด าเน นการจ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information