น ชนาถ เค ยงวงค Nutchanat Keangwong 1

Size: px
Start display at page:

Download "น ชนาถ เค ยงวงค Nutchanat Keangwong 1"

Transcription

1 302 ารสารว จ ยและพ ฒนาระบบส ขภาพ ป ท 7 ฉบ บท 2 กรกฎาคม - ต ลาคม 2557 การพ ฒนาค ณภาพการบร หารเวชภ ณฑ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล ในเคร อข ายบร การส ขภาพม วงสามส บ อาเภอม วงสามส บ จ งหว ดอ บลราชธาน The Quality Development of Medicines Management of Health Promotioning Hospital in Muangsamsib Contracting Unit For Primary Care, Muang Sam Sib, Ubon Ratchathani Province 1 น ชนาถ เค ยงวงค Nutchanat Keangwong 1 บทค ดย อ การว จ ยคร งน เป นการว จ ยเช งปฏ บ ต การ (Action research) ม ความม งหมายเพ อพ ฒนาค ณภาพการบร หารเวชภ ณฑ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล ในเคร อข ายบร การส ขภาพม วงสามส บ ศ กษาผลการพ ฒนาเปร ยบเท ยบการพ ฒนาค ณภาพ และศ กษาป ญหาและอ ปสรรคในการพ ฒนาค ณภาพการบร หารเวชภ ณฑ กล มต วอย างค อ บ คลากรสาธารณส ขใน โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล ในเคร อข ายบร การส ขภาพม วงสามส บ โดยใช ทฤษฏ วงล อเดมม งร วมก บกระบวนการการ ม ส วนร วม ผลการว จ ย พบว า หล งดาเน นการ ม การพ ฒนาค ณภาพการบร หารเวชภ ณฑ เก ดข นได ค อ กล มต วอย างม คะแนน ความร ในระด บส ง การประเม นงานบร หารเวชภ ณฑ ด านการเส อมสภาพ/ยาหมดอาย ด านการจ ดการคงคล ง และด านงาน บร หารเวชภ ณฑ ท วไป ม การพ ฒนาข น อ ตราคงคล งพบว าอย ในเกณฑ ปกต ค อม อ ตราคงคล ง อย ในระหว างเกณฑ 1-3 แสดง ถ งม การส ารองเวชภ ณฑ เพ ยงพอ พบม ลค าเวชภ ณฑ เส อมสภาพ หมดอาย ในเคร อข ายระบบบร การส ขภาพปฐมภ ม ม แนวโน มลดลง ส วนป จจ ยความสาเร จในการพ ฒนาค ณภาพงานบร หารเวชภ ณฑ ค อ กระบวนการม ส วนร วม การสร างท ม องค กรและนโยบายของผ บร หาร นอกจากน นบ คลากรม ความร เก ยวก บการบร หารเวชภ ณฑ เพ มข นก อนการดาเน นการอย าง ม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 คาส าค ญ : การบร หารเวชภ ณฑ การพ ฒนาค ณภาพการบร หารเวชภ ณฑ Abstract This action research aims to improve the management of Health Promotioning Hospital in Muangsamsib Contracting Unit For Primary Care, Muang Sam Sib District. Comparative study on the development and improvement of quality problems and obstacles in the development of pharmaceutical quality management The results showed that after implementation. The development of pharmaceutical quality management occurs in the samples with high knowledge score to evaluate drug administration. The degradation/drug expires. Inventory management. Management and general supplies. Developed the inventory that is normal. The rate of inventory. During the 1-3 represents a sufficient reserve supplies. Expired medicines worth degeneration found in the network of primary health services is declining. The critical success factors in the development of pharmaceutical quality management is the 1 เจ าพน กงานเภส ชกรรม โรงพยาบาลม วงสามส บ จ งหว ดอ บลราชธาน

2 Research and Development Health System Journal VOL.7 No.2 JULY - OCTOBER process involved team building, organizational and policy management. In addition, personnel are knowledgeable about the administration of pharmaceuticals increased by the statistical significance level of.05. Key words: Medical supply management, Quality Development of Medicines Management บทน า ป จจ บ นหน วยบร การปฐมภ ม ได ถ กปร บโฉม การบร การส ขภาพระด บปฐมภ ม ของประเทศไทย ให เปล ยนจากบร การเช งร บมาเป นบร การเช งร ก ปร บปร งระบบบร การส ขภาพของภาคร ฐท กระด บ ให ได มาตรฐาน โดยยกระด บสถาน อนาม ย เป น โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพประจาตาบล และ พ ฒนาระบบเคร อข ายการส งต อในท กระด บให ม ประส ทธ ภาพ รวมถ งแนวทางการพ ฒนาระบบ บร การสาธารณส ข ท ควรให ความส าค ญก บระบบ บร การระด บปฐมภ ม (Primary Care) ตรงก บ หล กการ สร างนาซ อม โดยการให บร การเช งร ก เน นการป องก นโรค เป นการด แลส ขภาพโดยองค รวม จ ดการก บป จจ ย เส ยงต อส ขภาพ แล ะ ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ โดยให ประชาชน และช มชนม ส วนร วม ม งจ ดการท ต นเหต ของ ป ญหาส ขภาพ พ นท บร การระด บตาบลจ งเป นด าน แรกและพ นฐานท ส าค ญ โดยเฉพาะเป นการ ให บร การแก คนยากจนและประชาชนท วไปซ งเป น ประชากรส วนใหญ ของประเทศ (ส าน กนโยบาย และย ทธศาสตร, 2552) โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล ซ งเป น หน วยบร การท ม งเน นการบร การในระด บปฐมภ ม ในล กษณะท เป นเคร อข ายท งในแนวราบและ แ น ว ด ง ท ง น จ ะ ต อ ง ม ก า ร ส น บ ส น น จ า ก โ ร ง พ ย า บ า ล แ ม ข า ย ซ ง ม ศ ก ย ภ า พ ม า ก ก ว า โดยเฉพาะในเร องข ดความสามารถในการตรวจ ว น จฉ ยและการร กษาโรค รวมถ งด านการเง น การ คล ง บ คลากรและว ชาการ การสน บสน นจาก โรงพยาบาลแม ข ายจ งเป นป จจ ยแห งความส าเร จท ส าค ญ (ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร, 2552) โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบลเป นหน วยบร การ พ นฐานในระด บปฐมภ ม ท ม การให บร การผ ป วย และม การจ ายยาให ก บผ มาร บบร การ ซ งเป นหน วย ท เก ยวข องก บเวชภ ณฑ อย างหล กเล ยงไม ได การ บร หารเวชภ ณฑ เป นห วใจของหน วยงานท ให บร การในระบบสาธารณส ข การบร หาร เวชภ ณฑ ท ด และม ประส ทธ ภาพจะทาให เก ดความ ประหย ดงบประมาณด านยาเป นอย างมาก การ บร หารเวชภ ณฑ ให ด ต องค าน งถ งหล กการจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ จากนโยบายแห งชาต ด านยา พ.ศ และ ย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบยาแห งชาต พ.ศ ตามย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนาระบบการ ควบค มยาเพ อประก นค ณภาพ ประส ทธ ผลและ ความปลอดภ ยของยา ย ทธศาสตร ย อยท 1 การ พ ฒนาศ กยภาพระบบการควบค มยาให ม ประส ทธ ภาพ โปร งใส ตามหล กธรรมาภ บาลกล ย ทธ ตามห วข อท 1 พ ฒนาศ กยภาพองค กรในการ ควบค มยาของประเทศให ม ประส ทธ ภาพและเป นท ยอมร บในระด บสากล (ศ นย ข อม ลข าวสารด านยา กระทรวงสาธารณส ข, 2554) ป จจ บ นโรงพยาบาลต างๆจาเป นจะต องม มาตรการในการเพ มประส ทธ ภาพการบร หาร เวชภ ณฑ เพ อให สามารถลดต นท นในด านเวชภ ณฑ

3 304 ารสารว จ ยและพ ฒนาระบบส ขภาพ ป ท 7 ฉบ บท 2 กรกฎาคม - ต ลาคม 2557 ลงและให โรงพยาบาลม เง นท นหม นเว ยนมากข น เพ อใช ในการให บร การประชาชนต อไป อาเภอม วงสามส บ จ งหว ดอ บลราชธาน เป น อ กอาเภอหน งท ม การบร หารเวชภ ณฑ ให หน วยงาน ในเคร อข ายบร การส ขภาพ เป นระบบการเบ กจ าย จากโรงพยาบาลแม ข าย ค อโรงพยาบาลม วงสามส บ อาเภอม วงสามส บ จ งหว ดอ บลราชธาน โดยม กล ม งานท ร บผ ดชอบหล กค อ กล มงานเภส ชกรรมและ ค มครองผ บร โภค หน าท หล กค อร บผ ดชอบต งแต กระบวนการจ ดซ อ จ ดหา กระจายเวชภ ณฑ ให ก บ หน วยบร การปฐมภ ม ในเขตอาเภอม วงสามส บ จ านวน 23 แห ง โรงพยาบาลม วงสามส บ ได ตระหน กถ งความส าค ญของการบร หารเวชภ ณฑ โดยเฉพาะงานบร หารเวชภ ณฑ ในโรงพยาบาล ส งเสร มส ขภาพตาบลท ง 23 แห งน น พบว างาน บร หารเวชภ ณฑ ในหน วยบร การโดยรวมแล ว ย ง พบข อบกพร องของการดาเน นงานบร หารเวชภ ณฑ โดยประเม นจากต วช ว ดค ณภาพงานบร หาร เวชภ ณฑ โดยเร ยงตามลาด บความสาค ญได ด งน 1. จ านวนรายการยาขาด เฉล ยในป งบประมาณ 2555 ต งแต ต ลาคม 2554 เมษายน 2555 ค ดเป นร อยละ 76 ของจานวนหน วยบร การท งหมด ใช เพ อประเม น ประส ทธ ภาพของระบบบร หารเวชภ ณฑ พบว าจาก การกระจายเวชภ ณฑ ให โรงพยาบาลส งเสร ม ส ขภาพตาบล ม รายการเวชภ ณฑ ท ค างจ ายให หน วย บร การท กเด อน ในแต ละเด อนจะม หน วยบร การขอ เบ กเวชภ ณฑ นอกรอบ เน องมาจากเวชภ ณฑ หมด ก อนถ งรอบการเบ กเวชภ ณฑ ท ได ร บประจาเด อน ซ งอาจจะเก ดจากระบบการเบ กจ ายเวชภ ณฑ ท ย งไม ม ประส ทธ ภาพหร อขาดระบบการบร หารจ ดการ เวชภ ณฑ ในหน วยบร การ 2. อ ตราคงคล งส งเก น เกณฑ มาตรฐาน ป งบประมาณ 2555 เด อน ต ลาคม 2554-เมษายน 2555 เฉล ยค ดเป นร อยละ 38 ของ จ า น ว น ห น ว ย บ ร ก า ร ท ง ห ม ด ใ ช เ พ อ ศ ก ษ า ประส ทธ ภาพของระบบการบร หารเวชภ ณฑ จาก ผลการออกน เทศต ดตามงานเภส ชกรรมใน โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพต าบล อ าเภอม วง สามส บ จ งหว ดอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2555 ในช วง 8 เด อนของป งบประมาณ 2555 ม จ านวน หน วยบร การท ม อ ตราคงคล งเฉล ยไม เก น 3 ม เพ ยง ร อยละ 62 ของจานวนหน วยบร การท งหมด พบว า การบร หารเวชภ ณฑ ในโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ตาบลม ป ญหาด านการส ารองเวชภ ณฑ เก นความ จาเป น โดยด จากสถานะคงคล งพบว าม อ ตราคงคล ง เฉล ยเก น 3 อย ถ ง 3 เด อน ค อ พฤศจ กายน 2554 ธ นวาคม 2554 ม นาคม 2555 โดยม สถานะคงคล ง เร ยงตามลาด บด งน ค อ 3.35, 3.10 และ 3.06 ส วน เด อนท เหล อม อ ตราคงคล งอย ในเกณฑ ส ง ซ งแสดง ถ งการส ารองเวชภ ณฑ ส งเก นความจ าเป น ค อ ต ลาคม 2554 มกราคม 2555 ก มภาพ นธ 2555 เมษายน 2555 โดยม สถานะคงคล งเร ยงตามล าด บ ด งน 2.88, 2.9, 2.9 และ 2.6 (โรงพยาบาลม วง สามส บ,2555) 3. อ ตราม ลค ายาหมดอาย หร อ เส อมสภาพ ป งบประมาณ 2555 เร มต งแต เด อน มกราคม-ม ถ นายน 2555 เฉล ยค ดเป นร อยละ 30 ของจานวนหน วยบร การท งหมด ใช เพ อประเม น ความส ญเส ยของระบบการบร หารเวชภ ณฑ ท เก ด จากยาหมดอาย หร อเส อมสภาพ จากแบบต ดตามเฝ า ระว ง การเบ กจ าย และจ ดส งเวชภ ณฑ ส โรงพยาบาล ส งเสร มส ขภาพตาบล ป งบประมาณ 2555 เร ม ต งแต เด อน มกราคม-ม ถ นายน 2555 ย งตรวจสอบ พบยาหมดอาย ณ คล งเวชภ ณฑ ในโรงพยาบาล ส งเสร มส ขภาพตาบล จากแบบต ดตามเฝ าระว งฯ พบว าม รายงานการบร หารจ ดการคล งเวชภ ณฑ ท ไม

4 Research and Development Health System Journal VOL.7 No.2 JULY - OCTOBER เป นไปตามหล กว ชาการ (FIFO: First Expire In- First Expire Out) ซ งเป นไปได ว าเม อไม ม ระบบ จ ดเก บยาท เป นไปตามหล กว ชาการ จ งม แนวโน มท ทาให เก ดการเส อมส สภาพและการหมดอาย ของ เวชภ ณฑ ได ส งมากข น จากท กล าวมาข างต น ทาให เก ดการส ญเส ย ข นท งทางตรงและทางอ อม อ ตราม ลค ายาหมดอาย ทาให ส ญเส ยค าใช จ ายโดยเปล าประโยชน กรณ เวชภ ณฑ ขาด ไม พอจ ายท าให ต องม การเบ ก เวชภ ณฑ นอกรอบ ส งผลเส ยต อผ ร บบร การท อาจจะต องขาดยา ขาดประส ทธ ภาพในการร กษา ต อเน อง ส นเปล องงบประมาณในการจ ดหา เวชภ ณฑ ท ขาด รวมถ งการขาดหล กว ชาการในการ จ ดเก บเวชภ ณฑ เป นผลเส ยท ทาให เก ดผลกระทบ ต อการส ญเส ยม ลค ายาโดยเปล าประโยชน ได ผ ว จ ย จ งม ความสนใจท จะศ กษาและต องการท จะ พ ฒนาการบร หารเวชภ ณฑ ในโรงพยาบาลส งเสร ม ส ข ภ า พ ต า บ ล อ า เ ภ อ ม ว ง ส า ม ส บ จ ง ห ว ด อ บลราชธาน เพ อให เก ดการพ ฒนาร ปแบบงาน บร หารเวชภ ณฑ ท ม ประส ทธ ภาพมากย งข นจากร ป แบบเด มท ได ดาเน นการปฏ บ ต อย างต อเน องแล ว น น โดยการพ ฒนาน นต องเก ดจากกระบวนการม ส วนร วมของผ ร บผ ดชอบงานบร หารเวชภ ณฑ โดยตรงท งในโรงพยาบาลแม ข ายท ม หน าท กระจาย เวชภ ณฑ และเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบงานบร หาร เวชภ ณฑ ในโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล อาเภอม วงสามส บ จ งหว ดอ บลราชธาน เพ อท จะ นาไปแก ไขป ญหาและเป นแนวทางแก ผ บร หาร ให เก ดการบร หารเวชภ ณฑ ท ได ค ณภาพและเก ด ประโยชน ส งส ดต อผ มาร บบร การในโรงพยาบาล ส งเสร มส ขภาพต าบล และสามารถน าไปใช ประโยชน ต อไป ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1.เพ อศ กษาการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร เวชภ ณฑ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล ใน เคร อข ายบร การส ขภาพม วงสามส บ อาเภอม วง สามส บ จ งหว ดอ บลราชธาน 2. เพ อศ กษาเปร ยบเท ยบการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารเวชภ ณฑ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ต าบล ในเคร อข ายบร การส ขภาพม วงสามส บ อาเภอม วงสามส บ จ งหว ดอ บลราชธาน ก อนและ หล งการพ ฒนา ร ปแบบและประชากร การว จ ยคร งน เป นการว จ ยเช งปฏ บ ต การ (Action Research) และได เข าร วมก จกรรมการ เร ยนร ตามกระบวนการแนวค ดแบบม ส วนร วม แล ะ ด าเน นก จกรรม ตามทฤษฎ วงล อเดมม ง (PDCA) ประชากรท ใช ในการศ กษาในคร งน ค อ บ คคลากรสาธารณส ขผ ร บผ ดชอบงานบร หาร เวชภ ณฑ ในโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล ใน เคร อข ายบร การส ขภาพม วงสามส บ อาเภอม วง สามส บ จ งหว ดอ บลราชธาน จ านวน 23 แห ง ระยะเวลาของการศ กษา เป นการศ กษา 5 เด อน ต งแต เด อนมกราคม 2556 เด อนพฤษภาคม 2556 เกณฑ การค ดเล อก (Inclusion criteria) ประชากรและกล มต วอย างท ใช ในการศ กษา คร งน ค ดเล อกกล มต วอย างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ค อ บ คคลากรสาธารณส ขผ ร บผ ดชอบ งานบร หารเวชภ ณฑ ในโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ต าบล ในเคร อข ายบร การส ขภาพม วงสามส บ อาเภอม วงสามส บ จ งหว ดอ บลราชธาน 23 แห ง จานวน 46 คน เคร องม อท ใช ในการว จ ย 1. แบบสอบถามและคาถามงานว จ ย

5 306 ารสารว จ ยและพ ฒนาระบบส ขภาพ ป ท 7 ฉบ บท 2 กรกฎาคม - ต ลาคม บ นท กงานบร หารเวชภ ณฑ ว ธ ดาเน นการศ กษา ข นตอนท 1 ข นวางแผน ศ กษาข อม ล สถานการณ ของระบบข อม ลของหน วยงาน ช แจงผ ร วมว จ ยเพ อกาหนดแนวทางดาเน นการ ค ดเล อก กล มต วอย างและจานวนกล มต วอย างและประสาน หน วยงานระด บพ นท ข นตอนท 2 ข นดาเน นการ การจ ดเก บข อม ล ในด านการวางแผนและสร างกลว ธ การการเน นงาน ด าเน นก จกรรม การให ความร ด านงานบร หาร เวชภ ณฑ ในหน วยปฐมภ ม ประช มแบบม ส วนร วม ตาม จ ดกระบวนการกล มหาแนวทางการพ ฒนางาน บร หารเวชภ ณฑ ร วมก น และประเม นการบร หาร เวชภ ณฑ จากเกณฑ ประเม นท พ ฒนาข น ข นตอนท 3 ข นประเม นผล สร ปผลการ ดาเน นงาน และรวบรวมผลการพ ฒนาระบบบร หาร เวชภ ณฑ ของแต ละโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ต าบล รายงานผลการการออกประเม นงานบร หาร เวชภ ณฑ ในโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล ข นตอนท 4 ข นสะท อนผล ออกน เทศ ต ดตาม แนะนา ให คาปร กษา การปร บปร งแก ไข เพ อหาร ปแบบการด าเน นงานให เหมาะสม หร อ ยอมร บแนวทางการปฏ บ ต ตามแผนงานท ได ผล สาเร จ เพ อนาไปใช ในการทางานคร งต อไป ผลการว เคราะห ข อม ล 1. ข อม ลด านความร เก ยวก บงานบร หาร เวชภ ณฑ ผ ว จ ยเก บรวบรวมข อม ลด านความร เก ยวก บงานบร หารเวชภ ณฑ โดยใช แบบทดสอบ ความร เร องระบบบร หารเวชภ ณฑ ในโรงพยาบาล ส งเสร มส ขภาพตาบล ซ งข อม ลของผ เก ยวข องก บ งานบร หารเวชภ ณฑ ม ท งหมด 46 ราย พบว า ผ เก ยวข องในงานบร หารเวชภ ณฑ ในโรงพยาบาล ส งเสร มส ขภาพตาบล 23 แห ง ส วนใหญ เป นเพศ หญ งร อยละ ม อาย ป ค ดเป นร อยละ ม อาย เฉล ย 41 ป (S.D=8.21) ระด บการศ กษา ส งส ด ส วนใหญ อย ในระด บปร ญญาตร หร อ เท ยบเท า ร อยละ ตาแหน งงานป จจ บ น ส วน ใหญ เป นผ ร บผ ดชอบในงานบร หารเวชภ ณฑ ค ด เป นร อยละ ม อาย การทางาน ส วนใหญ 0-10 ป ร อ ย ล ะ 37 ม อาย การทางานเฉล ย 16 ป (S.D=8.98) อาย การทางานบร หารเวชภ ณฑ ส วน ใหญ ร บผ ดชอบงานบร หารเวชภ ณฑ ท 0-5 ป ค ด เป นร อยละ 60 ม อาย การท างานบร หารเวชภ ณฑ เฉล ย5 ป (S.D=3.75) และส วนใหญ เคยได ร บการ อบรมเป นความร งานบร หารเวชภ ณฑ ค ดเป นร อย ละ พ จารณาพบว าคะแนนเฉล ยความร ของผ เข าอบรมเร องระบบบร หารเวชภ ณฑ ก อนการ อบรม ม คะแนนความร ก อนการอบรมส วนใหญ อย ในเกณฑ ส ง ค ดเป นร อยละ และหล งการ อบรมให ความร แล วพบว าผ เข าอบรมสวนใหญ ม คะแนนอย ในเกณฑ ส ง ค ดเป นร อยละ และ พบว าคะแนนเฉล ยความร งานบร หารเวชภ ณฑ ของ ผ เข าร บการอบรมความร หล งการเข าร บการอบรม ให ความร เพ มข นก อนการเข าร บการอบรมความร อย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ ข อม ลประเม นการพ ฒนาระบบยาของ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพต าบลงานบร หาร เวชภ ณฑ ในงานเภส ชกรรมปฐมภ ม การประเม น การพ ฒนาระบบยาของโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ต าบล งานบร หารเวชภ ณฑ ในงานเภส ชกรรมปฐม ภ ม พ จารณารายด านพบว า ด านการเส อมสภาพ/ยา หมดอาย ก อนการพ ฒนา ม ค าเฉล ย 2.28 คะแนน (S.D=0.13) หล งการพ ฒนาม คะแนนเพ มข นเป น ค าเฉล ย 3.10 (S.D=0.15) ผ านเกณฑ ประเม น อย ใน

6 Research and Development Health System Journal VOL.7 No.2 JULY - OCTOBER ระด บท ม ดาเน นงานได ครบถ วนตามเกณฑ ด านการ จ ดการคงคล ง พบว าก อนการพ ฒนา ม ค าเฉล ย 2.56 คะแนน (S.D=0.44) หล งการพ ฒนาม คะแนน เพ มข น ค าเฉล ย 3 คะแนน (S.D=0) ผ านเกณฑ ประเม น อย ในระด บท ม ดาเน นงานได ครบถ วนตาม เกณฑ และด านงานบร หารเวชภ ณฑ ท วไป ก อน การพ ฒนา ม ค าเฉล ย 2.48 คะแนน (S.D=0.44) หล ง การพ ฒนาม คะแนนเพ มข นเป น ค าเฉล ย 3.10 (S.D=0.13) ผ านเกณฑ ประเม น อย ในระด บท ม ด าเน นงานได ครบถ วนตามเกณฑ และพบว า คะแนนเฉล ยการประเม นงานบร หารเวชภ ณฑ ใน เคร อข ายบร การส ขภาพม วงสามส บหล งการพ ฒนา เพ มข นจากก อนพ ฒนาอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 3.ข อม ลด านการเบ ก-จ ายเวชภ ณฑ จากกา รพ จาราอ ตราคงคล งระหว างเด อนมกราคม- พฤษภาคม 2556 พบว าเด อนมกราคม ม อ ตราคง คล งเฉล ย 2.91 (S.D=0.57) เด อนก มภาพ นธ ม อ ตรา คงคล งเฉล ย 2.21 (S.D=0.49) เด อนม นาคม ม อ ตรา คงคล งเฉล ย 2.69 (S.D=0.49) เด อนเมษายนม อ ตรา คงคล งเฉล ย 2.50 (S.D=0.42) และเด อนพฤษภาคม ม อ ตราคงคล งเฉล ย 2.45 (S.D=0.41) จากการ พ จ า ร ณ า อ ต ร า ค ง ค ล ง ต งแต เด อนมกราคม- พฤษภาคม พบว าอ ตราคงคล งอย ในเกณฑ ปกต ค อ ม ค าเฉล ยคงคล ง อย ในระหว าง 1-3 ค อแสดงว าม การส ารองเวชภ ณฑ เพ ยงพอ ส วนการส ารอง เวชภ ณฑ เก นความจาเป นอ ตราคงคล ง ม แนวโน ม ลดลงแต ก ย งอย ในเกณฑ ท ต องเฝ าระว งการเบ ก เวชภ ณฑ เก นความจาเป น และการส ารองเวชภ ณฑ ไม เพ ยงพอด จากอ ตราคงคล ง พบว า ม แนวโน ม ลดลง การเบ กจ ายเวชภ ณฑ ของโรงพยาบาล ส งเสร มส ขภาพตาบล พบว าม ลค าการเบ กเด อน มกราคม-ก มภาพ นธ ม แนวโน มลดลงค อ 259, และ 180, ตามล าด บ เด อน ม นาคมม ม ลค าการเบ ก 386, บาท รวม ม ลค าเพ มส งข นจาก 2 เด อนแรก เด อนเมษายน- พฤษภาคม ม แนวโน มลดลงจากเด อนม นาคม ค อ 204, และ 211, ตามล าด บ ซ งประเม น จากอ ตราการเบ ก จ ายเวชภ ณฑ พบว าย งม อ ตราไม คงท การค างจ ายเวชภ ณฑ ต งแต เด อน มกราคม- พฤษภาคม ม อ ตราลดลง ค อเด อนมกราคม,ม นาคม,พฤษภาคม ค ดเป นร อยละ 83.33, 66.67และ ตามลาด บ ส วนเด อนก มภาพ นธ,เมษายน ค ดเป น ร อยละ และ ตามล าด บ รวม 5 เด อน ค ดเป นร อยละ ย งคงม การค างจ ายเวชภ ณฑ ในท กเด อนท ม การจ ายเวชภ ณฑ ให ก บโรงพยาบาล ส งเสร มส ขภาพตาบล แต ม แนวโน มการค างจ าย เวชภ ณฑ ม อ ตราลดลง 4. ข อม ลเวชภ ณฑ เส อมสภาพ หมดอาย พบ ม ลค าเวชภ ณฑ เส อมสภาพ หมดอาย ในเคร อข าย ระบบบร การส ขภาพปฐมภ ม ม วงสามส บ โซนท 1 ม ม ลค าเวชภ ณฑ ท เส ยไปส ง ค อ 5, บาท แต ม แนวโน มลดลงตามล าด บ โซนท 2 พบว าม ม ลค า เวชภ ณฑ เส อมสภาพ หมดอาย ค อ 675 บาท แสดง ให เห นว าการพ ฒนางานบร หารเวชภ ณฑ ด านการ บร หารเวชภ ณฑ เส อมสภาพหร อหมดอาย ย งต องม การพ ฒนาอย างต อเน อง พบว า หล งจากการพ ฒนา ไปแล วม แนวโน มลดลงและไม พบม ลค าเวชภ ณฑ เส อมสภาพ หมดอาย อภ ปรายผล การว จ ยคร งน เป นการว จ ยเช งปฏ บ ต การ ( Action research ) ข อม ลด านความร เก ยวก บงาน บร หารเวชภ ณฑ พบว าคะแนนเฉล ยความร งานบร หาร เวชภ ณฑ ของผ เข าร บการอบรมความร หล งการเข าร บ

7 308 ารสารว จ ยและพ ฒนาระบบส ขภาพ ป ท 7 ฉบ บท 2 กรกฎาคม - ต ลาคม 2557 การอบรมให ความร เพ มข นก อนการเข าร บการอบรม ความร ข อม ลประเม นการพ ฒนาระบบยาของ โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบลงานบร หารเวชภ ณฑ ในงานเภส ชกรรมปฐมภ ม ประเม น อย ในระด บท ม ดาเน นงานได ครบถ วนตามเกณฑ และพบว าคะแนน เฉล ยการประเม นงานบร หารเวชภ ณฑ ในเคร อข าย บร การส ขภาพม วงสามส บหล งการพ ฒนาเพ มข นจาก ก อนพ ฒนา ข อม ลด านการเบ ก-จ ายเวชภ ณฑ พบว า อ ตราคงคล งอย ในเกณฑ ปกต ค อม ค าเฉล ยคงคล ง อย ใน ระหว าง 1-3 ค อแสดงว าม การส ารองเวชภ ณฑ เพ ยงพอ ส วนการสารองเวชภ ณฑ เก นความจาเป นอ ตราคงคล ง ม แนวโน มลดลงแต ก ย งอย ในเกณฑ ท ต องเฝ าระว งการ เบ กเวชภ ณฑ เก นความจาเป น และการส ารองเวชภ ณฑ ไม เพ ยงพอด จากอ ตราคงคล ง พบว า ม แนวโน มลดลง การเบ กจ ายเวชภ ณฑ ของโรงพยาบาลส งเสร ม ส ขภาพตาบล พบว าม ลค าการเบ ก ซ งประเม นจาก อ ตราการเบ ก จ ายเวชภ ณฑ พบว าย งม อ ตราไม คงท พบม ลค าเวชภ ณฑ เส อมสภาพ หมดอาย แสดงให เห นว าการพ ฒนางานบร หารเวชภ ณฑ ด านการ บร หารเวชภ ณฑ เส อมสภาพหร อหมดอาย ย งต องม การพ ฒนาอย างต อเน อง พบว า หล งจากการพ ฒนา ไปแล วม แนวโน มลดลงและไม พบม ลค าเวชภ ณฑ เส อมสภาพ หมดอาย และจากข อม ลโดยรวม ส งท ได เพ อเป นแนวทางปฏ บ ต 1) ปร บปร งระบบการ เบ กจ ายเวชภ ณฑ เพ อให ม ประส ทธ ภาพมากข น 2) บร หารจ ดการสถานท ในการเก บร กษาเวชภ ณฑ ให ม ค ณภาพตามมาตรฐานงานบร หารเวชภ ณฑ 3) การ พ ฒนาศ กยภาพให ก บเจ าหน าท สาธารณส ข และ เพ องานบร หารเวชภ ณฑ จะได ม ค ณภาพตาม มาตรฐานเด ยวก นท งเคร อข ายบร การส ขภาพ 4) จากงบประมาณท ม อย อย างจาก ด รณรงค ให ใช เวชภ ณฑ ให เก ดประโยชน ส งส ดและให ม ค ณภาพ 5) ให ม การต ดตามอย างต อเน อง เพ อให เก ดการ กระต นเพ อพ ฒนาค ณภาพในงานบร หารเวชภ ณฑ ในหน วยบร การท กแห ง สอดคล องก บการศ กษา ของ ดารณ ช ตทรงสว สด. (2547) ผลการศ กษา พบว า การอบรมให ความร เร องการบร หารเวชภ ณฑ ส งผลให ระด บความร ของเจ าหน าท สถาน อนาม ย เพ มข นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 และ พบว าในป งบประมาณ 2547 สถาน อนาม ยท ม ระด บยาพอด ก บความจาเป นในการใช จร งเพ มข น เป นร อยละ 60 จากร อยละ 10 ในป งบประมาณ 2547 การบร หารเวชภ ณฑ ของโรงพยาบาลสามารถ เพ มระด บบร การ (Service level) เพ มข น ข อเสนอแนะ 1. การสน บสน นให ม กระบวนการม ส วน ร วมของโรงพยาบาลแม ข าย รวมถ งท กฝ ายท เก ยวข องก บการพ ฒนางานบร หารเวชภ ณฑ และ ควรม ผ ร บผ ดชอบหล กและร วมก นพ ฒนาค ณภาพ งานบร หารเวชภ ณฑ อย างต อเน อง 2.โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพต าบลน า ร ปแบบการการพ ฒนาค ณภาพการบร หารเวชภ ณฑ เป นแนวทางการปฏ บ ต ในหน วยงานได 3. ควรม การพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากร อย างสม าเสมอ เพ อให การบร การม ค ณภาพด ข น และอย างต อเน อง 4. ควรม การออกน เทศ ต ดตามงานเป นระยะ เพ อนาผลการประเม นเป นแนวทางในการพ ฒนา หร อปร บปร งการงานบร หารเวชภ ณฑ ให ม ประส ทธ ภาพมากข น

8 Research and Development Health System Journal VOL.7 No.2 JULY - OCTOBER เอกสารอ างอ ง สาน กนโยบายและย ทธศาสตร. ค ม อบร หารจ ดการโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล นนทบ ร :สาน กนโยบายและ ย ทธศาสตร สาน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข, ดารณ ช ตทรงสว สด. (2547). การพ ฒนาการบร หารระบบยาในเคร อข ายบร การส ขภาพ อาเภอจ งหาร จ งหว ดร อยเอ ด. ว ทยาน พนธ ว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาการจ ดการผล ตภ ณฑ ส ขภาพ มหาว ทยาล ยขอนแก น. ศ นย ข อม ลข าวสารด านยา กระทรวงสาธารณส ข. การบร หารเวชภ ณฑ พ.ศ (ออนไลน ). ได จาก [ส บค นเม อ ว นท 10 กรกฎาคม 2555]. โรงพยาบาลม วงสามส บ. สถานะคงคล งของโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล อาเภอม วงสามส บ จ งหว ดอ บลราชธาน อ บลราชธาน :โรงพยาบาลม วงสามส บ.,2555.

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก รายงานการตรวจสอบการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพ ขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) เป นองค กรท จ ดต งข นตาม พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ เป นของว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ

งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ เป นของว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ รายงานว จ ย การศ กษาผลการด าเน นงานตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพ หม บ าน/ช มชน : กรณ ศ กษาบ านบ อน า ต าบลหนองยายโต ะ อ าเภอช ยบาดาล จ งหว ดลพบ ร A Study of Consequence in SML Project in Case Study : Baanbornam

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

ป จจ ยแรงจ งใจต อผลการปฏ บ ต งาน : กรณ ศ กษาขององค การบร หาร ส วนตาบล เขตอาเภอเม อง จ.นครราชส มา นายช ยศ ศร วรข นธ

ป จจ ยแรงจ งใจต อผลการปฏ บ ต งาน : กรณ ศ กษาขององค การบร หาร ส วนตาบล เขตอาเภอเม อง จ.นครราชส มา นายช ยศ ศร วรข นธ ป จจ ยแรงจ งใจต อผลการปฏ บ ต งาน : กรณ ศ กษาขององค การบร หาร ส วนตาบล เขตอาเภอเม อง จ.นครราชส มา นายช ยศ ศร วรข นธ โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต การบร หารงานก อสร างและสาธารณ

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร 1. ล กษณะองค กร รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร ก. ล กษณะพ นฐานของส วนราชการ พ นธก จหล กของกรมส ขภาพจ

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ.

แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. แบบฟอร ม 1 ใบสม ครขอร บรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต แบบฟอร มใบสม ครรางว ลบร การภาคร ฐแห งชาต (Thailand Public Service Awards) ประจ าป พ.ศ. 2557 ประเภท รางว ลภาพรวมมาตรฐานการบร การท เป นเล ศ รางว ลบ รณาการการบร

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

ผลการประเม นโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส มาตรฐานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มาเขต 4

ผลการประเม นโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส มาตรฐานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มาเขต 4 การประเม นโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส มาตรฐานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มาเขต 4.. ประเสร ฐ จ นแก ว บทค ดย อ ว ตถ ประสงค ของการประเม นโครงการ (1) เพ อประเม นผลรวม (Summative Evaluation)โครงการพ

More information

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 รายงานสร ป การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 ภายใต แผนความร วมม อป 2550-2554 ระหว าง กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ก บ องค การท นเพ อเด กแห งสหประชาชาต (UNICEF) 0 สารบ ญ

More information

เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ

เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ เร อง การตรวจสอบภายใน ให อะไรมากกว าท ท านค ด กรมบ ญช กลาง สารบ ญ หน า 1. ความเป นมาของการตรวจสอบภายในภาคราชการ 2 2. ผ ตรวจสอบภายในทาอะไรบ างอย างไร 4

More information

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ ป งบประมาณ 2552 ค าน า นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 และพระราชกฤษฎ กาว าด

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

นายส ว ฒน มห ตน ร นดร ก ล ผ อานวยการโรงพยาบาลสวนปร ง

นายส ว ฒน มห ตน ร นดร ก ล ผ อานวยการโรงพยาบาลสวนปร ง คำนำ รายงานประจ าป 2555 (Annual Report) เป นเคร องม อท บ งช การด าเน นงาน เสม อนกระเงาท สะท อนภาพการด าเน นงานของโรงพยาบาลในรอบป ท ผ านมา โรงพยาบาลสวนปร งได ม ความก าวหน าในการ พ ฒนาด านต างๆ อย างต อเน

More information

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น กองอาคารสถานท และยานยนต ส งก ดว ทยาล ยอ สลามยะลา จ ดต งข นเม อ ป ค.ศ.2003 โดยเปล ยนจาก ช อฝ ายอาคารสถานท และยานยนต มาเป นกองอาคารสถานท

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 25 กองพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน กระทรวงย ต ธรรม - 2 - ค าน า ป จจ บ นในย คแห งการเปล ยนแปลงอย

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ แผนพ ฒนาพน กงานส วนตาบลประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ องค การบร หารส วนตาบลไร มะขาม อาเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร คานา ป จจ บ นการบร หารทร พยากรมน ษย เป นส งท จาเป นอย างมากในการท จะทาองค กรไปส ความสาเร

More information

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม 167 1. ความเป นมา ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม กองท นส งแวดล อม เป นมาตรการทางการเง น ท จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการศาสนา ป งบประมาณ 2553. ตามแบบฟอร ม (Template) ส าหร บการจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการศาสนา ป งบประมาณ 2553. ตามแบบฟอร ม (Template) ส าหร บการจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการศาสนา ป งบประมาณ 2553 ตามแบบฟอร ม (Template) ส าหร บการจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค การท ด ข อม ลองค การ ว ส ยท ศน น าหล กธรรม เสร มสร างภ ม ค มก น สานส มพ

More information