แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล กรมชลประทาน ป งบประมาณ พ.ศ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล กรมชลประทาน ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2559"

Transcription

1 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล กรมชลประทาน ป งบประมาณ พ.ศ

2 ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล เพ อใช เป นแนวทางในการ บร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน และเป นเคร องม อในการพ ฒนาระบบและสร างกลไกการประเม น ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ความค มค าและความพร อมร บผ ดในการบร หารทร พยากรบ คคล รวมท งเป นการ สร างความเข มแข งด านการบร หารทร พยากรบ คคล แต เน องจากแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลด งกล าว ได ส นส ดลงในป งบประมาณ พ.ศ.2554 และกรมฯ ได ให ความเห นชอบในการขยายระยะเวลาการด าเน นงาน ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ ถ งป งบประมาณ พ.ศ.2556 ต อมากรมชลประทานได จ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมชลประทาน พ.ศ ใหม ด งน น เพ อให การ บร หารทร พยากรบ คคล ม ประส ทธ ภาพเก ดความต อเน อง จ งต องจ ดท าแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากร บ คคล ป งบประมาณ พ.ศ และแผนปฏ บ ต การประจ าป เพ อสน บสน นการด าเน นงานตาม ย ทธศาสตร กรมชลประทาน ในการน กรมชลประทานได แต งต งคณะกรรมการพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล ตามค าส งกรมชลประทานท ข 393/2556 ลงว นท 12 ม นาคม 2556 เพ อร บผ ดชอบในการพ ฒนาระบบการ บร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ และแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 ให สอดคล องก บกรอบมาตรฐาน ความส าเร จด านการบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) และเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) โดยได ด าเน นการว เคราะห แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของกรมชลประทาน ว ส ยท ศน ย ทธศาสตร และเป าประสงค ของกรมชลประทาน ตลอดจนท ศทาง นโยบาย ความคาดหว งของ ผ บร หารด านการบร หารทร พยากรบ คคล ความค ดเห นและความพ งพอใจต อการบร หารทร พยากรบ คคลของ ข าราชการ ผลการประเม นสถานภาพด านการบร หารทร พยากรบ คคล ผลการด าเน นงานด านการบร หาร ทร พยากรบ คคลในป ท ผ านมา ผลส ารวจความพ งพอใจของบ คลากรในการพ ฒนาบ คลากรขององค การ และ ผลการว เคราะห สภาพแวดล อมด านการบร หารทร พยากรบ คคล (SWOT) รวมท งผลจากการระดมความค ดเห น ในการส มมนาเช งปฏ บ ต การเพ อทบทวนและจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ของกรมชลประทาน เม อว นท 5-6 ก มภาพ นธ 2556 ณ สถาบ น พ ฒนาการชลประทาน เพ อก าหนดประเด น ย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ รวมท งก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด และค าเป าหมายในการด าเน นการ พร อมท งก าหนดแผนงาน/โครงการท จะต องด าเน นการ ในป งบประมาณ พ.ศ.2556 เพ อให สอดร บก บแผนกลย ทธ ด งกล าว

3 สารบ ญ หน า บทท 1 ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค ของกรมชลประทาน 1 - ว ส ยท ศน 1 - พ นธก จ 1 - ประเด นย ทธศาสตร 1 - เป าประสงค 1 - แผนท ย ทธศาสตร กรมชลประทาน 2 บทท 2 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ กระบวนการและล าด บข นตอนการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล 3 ข นตอนท 1 แต งต งคณะกรรมการพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล 4 ข นตอนท 2 สร างความร ความเข าใจให ผ เก ยวข อง 4 ข นตอนท 3 ประเม นสถานภาพด านการบร หารทร พยากรบ คคลและว เคราะห ความคาดหว ง 5 ผ ม ส วนได ส วนเส ย ข นตอนท 4 ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 9 ข นตอนท 5 ก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 10 ข นตอนท 6 ก าหนดต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานด านบร หารทร พยากรบ คคล 13 ข นตอนท 7 จ ดท าแผนปฏ บ ต การด านการบร หารทร พยากรบ คคล 13 บทท 3 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล 18 ภาคผนวก 1. ค าส งคณะกรรมการพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล ตามค าส งกรมชลประทาน ท ข 393/2556 ลงว นท 12 ม นาคม รายงานสถานภาพการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน ป งบประมาณ พ.ศ ผลส ารวจความค ดเห นของผ บร หารด านการบร หารทร พยากรบ คคล 4. ผลส ารวจความค ดเห นและความพ งพอใจเก ยวก บการบร หารทร พยากรบ คคลของข าราชการ กรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ผลส ารวจการพ ฒนาองค การในด านความพ งพอใจของบ คลากรในการพ ฒนาบ คลากร 6. ผลสร ปการก าหนดประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล เม อว นท 6-7 ก มภาพ นธ ผลการจ ดล าด บความส าค ญของประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 8. ผลการว เคราะห แรงเสร ม-แรงต าน (Force Field Analysis) ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 9. แผนภาพแสดงความส มพ นธ ระหว างประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล เป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล และแผนงาน/โครงการรองร บ ในป งบประมาณ พ.ศ.2556 จ าแนกตามกรอบมาตรฐานความส าเร จด านการบร หารทร พยากรบ คคล 10. ตารางแสดงความส มพ นธ ระหว างว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ของ องค กร ก บประเด นย ทธศาสตร ด าน HR เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน และแผนงาน/โครงการรองร บ ป งบประมาณ พ.ศ.2556

4 -1- ว ส ยท ศน บทท 1 ว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร และเป าประสงค ของกรมชลประทาน กรมชลประทานเป นองค กรน าด านการพ ฒนาแหล งน าและบร หารจ ดการน าอย างบ รณาการ ให ม พ นท ชลประทาน อย ในล าด บ 1 ใน 10 ของโลก พ นธก จ 1. พ ฒนาแหล งน าและเพ มพ นท ชลประทานตามศ กยภาพของล มน าให เก ดความสมด ล 2. บร หารจ ดการน าอย างบ รณาการให เพ ยงพอ ท วถ ง และเป นธรรม 3. ด าเน นการป องก นและบรรเทาภ ยอ นเก ดจากน าตามภารก จอย างเหมาะสม 4. เสร มสร างการม ส วนร วมในกระบวนการพ ฒนาแหล งน า และการบร หารจ ดการน า ประเด นย ทธศาสตร 1. การพ ฒนาแหล งน าและเพ มพ นท ชลประทาน 2. การบร หารจ ดการน าอย างบ รณาการ 3. การป องก นและบรรเทาภ ยอ นเก ดจากน าตามภารก จ เป าประสงค ก. ด านประส ทธ ผลตามพ นธก จ 1. ม ปร มาณน าเก บก กและพ นท ชลประทานเพ มข น 2. ท กภาคส วนได ร บน าอย างท วถ ง และเป นธรรม 3. ความส ญเส ยท ลดลงอ นเน องมาจากภ ยอ นเก ดจากน า ข. ด านค ณภาพการให บร การ 4. อาคารชลประทานอย ในสภาพพร อมใช งาน 5. ผ ใช น าได ร บความพ งพอใจจากการบร หารน า 6. ค ณภาพน าได เกณฑ มาตรฐาน 7. ระบบพยากรณ เพ อเต อนภ ยอย ในสภาพพร อมใช งาน ค. ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ 8. การก อสร าง ซ อมแซม และปร บปร งแล วเสร จตามแผนงาน 9. การเตร ยมความพร อมก อนการก อสร างเป นไปตามแผนงาน 10. ประชาชน ช มชน และหน วยงานท เก ยวข องม ส วนร วม 11. ม การประชาส มพ นธ อย างต อเน องและท วถ ง 12. ม การวางแผน และการด าเน นการบร หารจ ดการน าท ด 13. ม ผลการศ กษา ว จ ยและพ ฒนาสน บสน นการด าเน นงาน

5 ม ระเบ ยบและกฎหมายท ท นสม ย 15. ระบบบร หารงานม ประส ทธ ภาพ ง. ด านการพ ฒนาองค กร 16. บ คลากรม สมรรถนะ และขว ญก าล งใจในการท างาน 17. องค กรม การจ ดการความร 18. ม ระบบฐานข อม ล และเทคโนโลย สารสนเทศท เหมาะสม 19. เคร องจ กร เคร องม ออย ในสภาพพร อมใช งาน แผนท ย ทธศาสตร กรมชลประทาน

6 -3- บทท 2 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ กระบวนการและล าด บข นตอนการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน ป งบประมาณ พ.ศ ได ก าหนดข นตอนในการว เคราะห และจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ซ ง ประกอบด วยข นตอนหล กๆ 9 ข นตอน ด งแสดงในภาพ ด งน 9.ต ดตามและรายงานผล 9.ประเม นผลล พธ การด าเน นงานตาม และประเม นการ แผนกลย ทธ ปฏ บ ต งาน 1.แต งต ง คณะกรรมการฯ 2.สร างความร ความเข าใจให ผ เก ยวข อง 8.น าแผนกลย ทธ ไปส การปฏ บ ต 3.ประเม นสถานภาพด าน HR และว เคราะห ความ คาดหว งผ ม ส วนได ส วนเส ย 7.จ ดท าแผนปฏ บ ต การด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล 6.ก าหนดต วช ว ด ผลการปฏ บ ต งานของ แต ละเป าประสงค 5.ก าหนด เป าประสงค เช ง กลย ทธ ด าน HR 4.ก าหนดประเด น ย ทธศาสตร ด าน HR ทบทวนและ น าเสนอ แผนกลย ทธ ข นตอนการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล กรมชลประทานได ด าเน นการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลตามข นตอนหล ก ท 1-7 ด งม รายละเอ ยดตามข นตอนการด าเน นงาน และว ธ การด งต อไปน

7 -4-1. แต งต งคณะกรรมการพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล เพ อร บผ ดชอบในการจ ดท า แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลและแผนปฏ บ ต การประจ าป ด านการบร หารทร พยากร บ คคล 2. สร างความร ความเข าใจให ก บคณะกรรมการและผ เก ยวข องเก ยวก บการจ ดท าแผนกลย ทธ การ บร หารทร พยากรบ คคลตามแนวทางการพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล 3. ประเม นสถานภาพด านการบร หารทร พยากรบ คคลและว เคราะห ความคาดหว งผ ม ส วนได ส วน เส ย เพ อทราบระด บสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคล จ ดแข ง จ ดอ อนของระบบบร หาร ทร พยากรบ คคล ส งท ผ บร หารและผ เก ยวข องก บการบร หารทร พยากรบ คคลคาดหว งต องาน ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 4. ก าหนดประเด นกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล (Strategic Imperatives) 5. ก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล โดยการว เคราะห หาป จจ ยหล ก แห งความส าเร จด านการบร หารทร พยากรบ คคล (Critical Success Factors) ของแต ละ ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 6. ก าหนดต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานด านบร หารทร พยากรบ คคล (Key Performance Indicators) โดยเช อมโยงอย างเป นเหต เป นผลก บเป าประสงค เช งกลย ทธ แต ละต ว 7. จ ดท าแผนปฏ บ ต การด านการบร หารทร พยากรบ คคล โดยการก าหนดแผนงาน/โครงการ รองร บแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล โดยก าหนดผ ร บผ ดชอบแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาท ด าเน นการ และการต ดตามประเม นผล ข นตอนท 1 แต งต งคณะกรรมการพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลจะประสบผลส าเร จอย างม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล จ าเป นต องก าหนดผ ร บผ ดชอบอย างเป นทางการ ซ งกรมชลประทานได ทบทวนและแต งต ง คณะกรรมการพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล ซ งประกอบด วยผ บร หารระด บส ง ผ บร หารสายงานหล ก และผ เก ยวข องก บการบร หารทร พยากรบ คคล เพ อร บผ ดชอบในการพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคลของ กรมชลประทาน การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลและแผนปฏ บ ต การประจ าป ด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล รวมท งก าก บ ต ดตามความก าวหน าการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป อย างต อเน อง และรายงานผลการด าเน นงานให ผ บร หารร บทราบ ตามค าส งกรมชลประทานท ข 393/2556 ลงว นท 12 ม นาคม 2556 ด งรายละเอ ยดในภาคผนวก 1 ข นตอนท 2 สร างความร ความเข าใจให ผ เก ยวข อง ก อนเร มด าเน นการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ได ด าเน นการสร างความร ความเข าใจให ก บคณะกรรมการพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล ต วแทนส าน ก/กอง และผ ปฏ บ ต งานด าน บร หารทร พยากรบ คคลของส าน ก/กอง โดยได จ ดส มมนาเช งปฏ บ ต การเพ อทบทวนและจ ดท าแผนกลย ทธ การ บร หารทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) ของกรมชลประทาน เม อว นท 5-6 ก มภาพ นธ 2556 ณ สถาบ น พ ฒนาการชลประทาน เพ อสร างความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ตามแนวทางการพ ฒนาระบบการบร หารทร พยากรบ คคล

8 -5- ข นตอนท 3 ประเม นสถานภาพด านการบร หารทร พยากรบ คคลและว เคราะห ความคาดหว งผ ม ส วนได ส วนเส ย 1. กรมชลประทานได ด าเน นการประเม นสถานภาพด านการบร หารทร พยากรบ คคลตามระเบ ยบ ก.พ.ว าด วยการรายงานเก ยวก บการบร หารทร พยากรบ คคลของข าราชการพลเร อน เพ อประโยชน ในการปร บปร ง ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ อให ทราบถ งสถานภาพป จจ บ นในการ บร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน โดยได ประเม นตามกรอบมาตรฐานความส าเร จด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล (HR Scorecard) 5 ม ต 17 ป จจ ย ด งรายละเอ ยดในภาคผนวก 2 2. กรมชลประทานได ม การว เคราะห ความคาดหว งของผ บร หารระด บอธ บด รองอธ บด ผ อ านวยการส าน ก และผ อ านวยการกอง เพ อน ามาว เคราะห ท ศทาง ความคาดหว งด านการบร หารทร พยากรบ คคล ในอ ก 1-3 ป ข างหน า โดยได รวบรวมข อม ลความค ดเห นเก ยวก บ - เป าหมายส งส ดหร อผลส มฤทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลท ต องการให เก ดข นในอนาคต - ระบบ/กลไกด านการบร หารทร พยากรบ คคลท เป นจ ดแข งท อยากจะร กษาไว ต อไปหร อม งเน น ให ด ย งข น เพ อให งานของกรมชลประทานบรรล เป าหมายส งส ดหร อผลส มฤทธ - ระบบ/กลไกด านการบร หารทร พยากรบ คคลใดบ างท เป นจ ดอ อนท จะต องปร บปร งเพ อให งาน ของกรมชลประทานบรรล เป าหมายส งส ดหร อผลส มฤทธ - ระบบ/กลไกด านการบร หารทร พยากรบ คคลใดบ างเป นส งท ท าทายท ควรจะด าเน นการแต ย ง ไม ได ด าเน นการในช วงท ผ านมา ด งรายละเอ ยดในภาคผนวก 3 3. กรมชลประทานได ด าเน นการส ารวจความค ดเห นและความพ งพอใจเก ยวก บการบร หาร ทร พยากรบ คคลของข าราชการกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 เพ อเป นการต ดตามประเม นผล การด าเน นการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน และเพ อประโยชน ในการปร บปร งและพ ฒนาการ บร หารทร พยากรบ คคล โดยการก าหนดนโยบาย มาตรการด านการบร หารทร พยากรบ คคล และแผนกลย ทธ การ บร หารทร พยากรบ คคลของกรมให ม ความเหมาะสม ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลในป ต อไป ด งรายละเอ ยดใน ภาคผนวก 4 4. กรมชลประทานร วมก บส าน กงาน ก.พ.ร. ได ด าเน นการส ารวจการพ ฒนาองค การ (Organization Development Survey) ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผ านระบบออนไลน ระหว างว นท ๑๗ ธ นวาคม ๒๕๕๕ ถ งว นท ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ซ งม ข าราชการตอบแบบสอบถาม จ านวน ๒,๔๖๖ คน โดยผลการ ส ารวจความพ งพอใจของบ คลากรในการพ ฒนาบ คลากรขององค การ ปรากฎว าค าเฉล ยส วนต างระหว างความเห น และความส าค ญขององค การม ค าส วนต าง Gap อย ในระด บต นๆ เร ยงตามคะแนน พบว าด าน HRM เร องความ เช อม นว าการเล อนระด บและการโยกย ายบ คลากรต งอย บนพ นฐานของหล กความร ความสามารถ ม Gap อย ท ๑.๙ และด าน HRD เร องแผนพ ฒนาบ คลากรของกรมชลประทานม ความสอดคล องก บท ศทาง และย ทธศาสตร ของ กรมชลประทาน ม Gap อย ท ๑.๐ ด งรายละเอ ยดในภาคผนวก 5 5. กรมชลประทานได ว เคราะห ป จจ ยแวดล อมภายใน และภายนอกท เก ยวข องก บการบร หาร ทร พยากรบ คคล โดยใช เทคน ค SWOT Analysis โดยให ผ เข าร วมส มมนาเช งปฏ บ ต การได ให คะแนนระด บ ความส าค ญของป จจ ยแต ละป จจ ย เพ อน ามาหาค าเฉล ยแสดงระด บความส าค ญของป จจ ยต างๆ ท ม ผลต อการ ด าเน นงานด านการบร หารทร พยากรบ คคล ได ผลการว เคราะห ด งต อไปน

9 -6- การว เคราะห สภาพแวดล อมด านการบร หารทร พยากรบ คคล การว เคราะห สภาพแวดล อมภายใน (Internal Environment Scanning) จ ดแข งด านการบร หารทร พยากรบ คคล (Strengths - S) 1. ม สายการบ งค บบ ญชาท ช ดเจน (๓.๒๐) 2. บ คลากรม ความร ความสามารถเฉพาะด าน ต งใจ ท มเทในการท างาน (๓.๑๙) 3. น าระบบ PMQA มาใช ในการประเม นหมวด 5 (๓.๐๗) 4. ม การพ ฒนาเร อง KM และงานว จ ย RID Innovation (๓.๐๖) 5. ม สถาบ นพ ฒนาการชลประทานท ช วยในการฝ กอบรมทร พยากรบ คคล (๓.๐๖) 6. บ คลากรม ความร กความผ กพ นในองค กร ม ความส มพ นธ ท ด ต อก น (๓.๐๕) 7. บ คลากรม การพ ฒนาตนเองและได ร บการฝ กอบรมและพ ฒนาอย างต อเน อง (๒.๙๕) 8. ม ระบบการสร างแรงจ งใจท ด เช น การประกวดฝ ายส งน าด เด น (๒.๙๐) 9. ม ระบบฐานข อม ลบ คลากรท ด ม การจ ดเก บอย างเป นระบบ (๒.๘๙) 10. น าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล (๒.๘๐) 11. ผ บร หารสน บสน นการท างานเป นท ม (๒.๗๘) 12. ม ค ม อกระบวนการปฏ บ ต งานท เหมาะสม (๒.๗๗) 13. ม เคร อข ายคอมพ วเตอร (Network) สน บสน นการปฏ บ ต งาน ท าให การบ นท กข อม ลท าได รวดเร ว (๒.๗๔) 14. ม ระบบบร หารความเส ยง การควบค มภายในและการตรวจสอบภายในท ด ท าให ป องก นการ ปฏ บ ต งานผ ดพลาด (๒.๖๔) 15. ได ร บการสน บสน นเคร องม อคอมพ วเตอร จากกองท นหม นเว ยน (ขอคร ภ ณฑ ง ายข น) (๒.๕๑) 16. ม งบประมาณในการพ ฒนาบ คลากรจากภาคร ฐและหน วยงานภายนอกอย างเพ ยงพอ (๒.๔๙) จ ดอ อนด านการบร หารทร พยากรบ คคล (Weaknesses - W) 1. การประเม นผลการปฏ บ ต งานย งไม ม ประส ทธ ภาพ (๓.๕๑) 2. เง อนไขในการก าวหน าในสายงานไม ช ดเจน และไม ได น ามาปฏ บ ต อย างจร งจ ง (๓.๕๐) 3. ขาดความชอบธรรมในการแต งต งโยกย าย ไม ค าน งถ งระบบค ณธรรม (๓.๔๒) 4. องค กรขาดการวางแผนอ ตราก าล งทดแทน (๓.๔๑) 5. บ คลากรขาดขว ญก าล งใจในการปฏ บ ต งาน (๓.๒๖) 6. งบประมาณม ความไม แน นอน (๓.๒๒) 7. บ คลากรท างานไม เหมาะสมก บอ านาจหน าท เช น ด านพ สด (๓.๑๔) 8. ขาดการประสานงานด าน HR ระหว างส วนกลาง-ส าน ก/กองต างๆ (๓.๐๗) 9. องค กรขาดแคลนบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพและความร บผ ดชอบ (๓.๐๐)

10 -7- การว เคราะห สภาพแวดล อมภายนอก (External Environment Scanning) โอกาสด านการบร หารทร พยากรบ คคล (Opportunities - O) 1. ม สว สด การท ด ครอบคล มหลากหลายท งตนเองและครอบคร ว (๓.๑๘) 2. ภาวะเศรษฐก จในป จจ บ นก อให เก ดค าครองช พส ง ส งผลให ประชาชนสนใจงานภาคร ฐมากข น ท าให หน วยงานภาคร ฐสามารถค ดเล อกบ คคลได หลากหลายและตรงก บความต องการ เน องจากองค กร ภาคร ฐม ความม นคงส ง (๓.๐๗) 3. ค าน ยมของประชาชนเห นว างานราชการเป นงานท ม เก ยรต และม นคงด งด ดคนม ความสามารถเข าส ระบบราชการและท าให ม โอกาสร บคนท ม ค ณภาพเข าส ระบบราชการ (๓.๐๓) 4. งานด าน HR ม กฎหมาย กฎระเบ ยบแนวทางปฏ บ ต ท ช ดเจนท าให ผ ปฏ บ ต งานปฏ บ ต งานได อย าง ถ กต องม ความม นใจและปลอดภ ยในการท างาน (๒.๙๗) 5. ม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว ส งเสร มให บ คลากรม การพ ฒนาเทคโนโลย อย างต อเน อง (๒.๘๘) 6. การเข าส ประชาคมอาเซ ยน (AEC.) ท าให เก ดการแข งข นในการแสวงหาความร ของบ คลากรใน หน วยงานเพ อเตร ยมความพร อม ส งผลให การปฏ บ ต งานของหน วยงานม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลมากย งข น (๒.๘๐) 7. ม เทคโนโลย ท ท นสม ย สน บสน นให การบร การและพ ฒนาทร พยากรบ คคลได อย างม ประส ทธ ภาพ มากข น ในภาวะท ขาดแคลนบ คลากร (๒.๘๐) 8. นโยบายของร ฐสน บสน นการพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ให ท นการศ กษาเพ มค าตอบแทน (๒.๗๘) 9. สว สด การของทางราชการและอ ตราเง นเด อนท เสนอให บ คลากรท าให สามารถแข งข น ค ดกรอง บ คลากรท ม ประส ทธ ภาพส ระบบราชการได (๒.๗๖) อ ปสรรคหร อภาวค กคามด านการบร หารทร พยากรบ คคล (Threats - T) 1. น กการเม องแทรกแซงการแต งต งการด ารงต าแหน งต างๆ ในองค กร ท าให บ คลากรท ม ความสามารถไม ม โอกาสก าวหน า และขาดขว ญก าล งใจ (๓.๗๖) 2. ภาคราชการย งม ระบบอ ปถ มภ ท าให บ คลากรท ม ความสามารถขาดขว ญและก าล งใจ (๓.๖๗) 3. ม มาตรการก าหนดก าล งคนภาคร ฐก าหนดให ส วนราชการท ม ข าราชการเก น 1,000 คนต องย บ เล กอ ตราก าล งข าราชการเกษ ยณอาย ในป งบประมาณน นๆ ท าให อ ตราก าล งลดลงไม สอดคล องก บ ปร มาณงานท เพ มข น (๓.๕๑) 4. ระบบการเม องในประเทศไม สร างสรรค ม การแบ งข างทางการเม อง ท าให ม ผลกระทบต อนโยบาย ของภาคราชการและนโยบายด านก าล งคนภาคร ฐ (๓.๔๗) 5. น ส ยของคนไทยร กอ สระ ท าให ไม ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ ว น ย และไม ยอมร บการเปล ยนแปลง ย ดต ดก บแบบแผนเด มๆ เป นอ ปสรรคต อการพ ฒนา (๓.๓๙) 6. การสรรหาบ คลากรภาคร ฐต องเป นไปตามกฎหมาย/ระเบ ยบ ท แตกต างก บภาคเอกชนท เป ดกว าง ท าให คนเก งและด ถ กเล อกโดยภาคเอกชนก อนภาคร ฐ (๓.๓๔)

11 -8-7. ในการปฏ บ ต งานของข าราชการ ไม สามารถเล อกท างานในภ ม ล าเนาของตนเองได ตามความ ต องการ เพราะเป นไปตามต าแหน งว างท ม อย ท าให ข าราชการม การขอย ายอย ตลอดเวลา ม ผลกระทบต อการปฏ บ ต งานของหน วยงาน (๓.๓๓) 8. คนร นใหม ม ค าน ยมท างานภาคเอกชน มากกว าภาคราชการ (๓.๒๘) 9. AEC ท าให เก ดสมองไหล ท าให คนเก ง คนม ความสามารถไม เข าส ภาคราชการ (๓.๒๗) 10. ระบบเน ตเว ร ก หร อ Wi Fi Free ไม ครอบคล มท าให การเข าถ งข อม ลต างๆ ไม สะดวก (๓.๒๕) 11. เทคโนโลย พ ฒนาอย างรวดเร วบ คลากรภาคราชการพ ฒนาต วเองไม ท น (๓.๑๗) 12. ค าตอบแทนสว สด การรายได แตกต างจากภาคเอกชนท าให ไม ม ผ สนใจท างานภาคราชการ (๓.๑๕) 13. ค าครองช พท ส งข นท าให ผ ม ความสามารถออกจากระบบราชการไปท างานภาคเอกชน (๓.๑๓) 14. ม กฎ ระเบ ยบมากและไม ย ดหย น ไม สอดคล องก บการปฏ บ ต งานของส วนราชการ (๓.๐๙) 15. นโยบายประชาน ยมม ผลกระทบต อการจ ดสรรงบประมาณด าน HR ลดลง ท าให ได ร บการจ ดสรร งบประมาณไม เพ ยงพอต อการพ ฒนาด าน HR (๒.๙๔)

12 -9- ข นตอนท 4 ก าหนดประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล การก าหนดประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ กรมชลประทานได ท าการว เคราะห แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของ กรมชลประทาน ว ส ยท ศน ย ทธศาสตร และเป าประสงค ของกรมชลประทาน ตลอดจนท ศทาง นโยบาย ความ คาดหว งของผ บร หารด านการบร หารทร พยากรบ คคล ความค ดเห นและความพ งพอใจต อการบร หารทร พยากร บ คคลของข าราชการกรมชลประทาน ผลการประเม นสถานภาพด านการบร หารทร พยากรบ คคล ผลการด าเน นงาน ด านการบร หารทร พยากรบ คคลในป ท ผ านมา ผลส ารวจความพ งพอใจของบ คลากรในการพ ฒนาบ คลากรของ องค การ และผลการว เคราะห สภาพแวดล อมด านการบร หารทร พยากรบ คคล (SWOT) รวมท งผลจากการระดม ความค ดเห นในการส มมนาเช งปฏ บ ต การท ได ก าหนดร างประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคลไว ท งส น 10 ประเด นย ทธศาสตร ด งรายละเอ ยดในภาคผนวก 6 มาพ จารณาประกอบเพ อว เคราะห ว าประเด นการ บร หารทร พยากรบ คคลใดม ความส าค ญมากท ส ดต อความส าเร จขององค กรในระยะเวลา 4 ป แล วน ามาก าหนด เป นประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ท าให กรมชลประทานสามารถก าหนดประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล (Human Resource Strategic Imperatives) ท สอดคล องและสน บสน นการ บรรล ย ทธศาสตร ของกรมชลประทาน และได จ ดล าด บความส าค ญของประเด นย ทธศาสตร โดยการหาค าเฉล ย ระด บความส าค ญ จากการว เคราะห ส วนต าง (Gap Analysis) ระหว างระด บความส าค ญของประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคลท คาดหว งให เก ดข นก บสถานภาพป จจ บ นของการบร หารทร พยากรบ คคล ด งรายละเอ ยดในภาคผนวก 7 ซ งผลจากการพ จารณาว เคราะห ข อม ลด งกล าว กรมชลประทานได ก าหนดประเด น ย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ ได ท งส น 9 ประเด นย ทธศาสตร ด งน 1. การพ ฒนาแนวทางการแต งต งท โปร งใสและเป นธรรม 2. การเสร มสร างความก าวหน าในสายอาช พ 3. การพ ฒนาระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานให สอดคล องก บผลงานและสมรรถนะ 4. การเตร ยมก าล งคนให เพ ยงพอต อการข บเคล อนย ทธศาสตร 5. การวางระบบการส บทอดต าแหน งทางการบร หารและว ชาการท ส าค ญ 6. การพ ฒนาทร พยากรบ คคลให สอดคล องก บสมรรถนะท จ าเป นในการปฏ บ ต งาน 7. การเสร มสร างค ณภาพช ว ตในการท างาน 8. การพ ฒนาระบบจ ดการฐานข อม ลด านทร พยากรบ คคล 9. การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ในองค กร

13 -10- ข นตอนท 5 ก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล การก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ได พ จารณาจากผลการ ว เคราะห หาป จจ ยหล กแห งความส าเร จ (Critical Success Factors) ของแต ละประเด นย ทธศาสตร จากการระดม ความค ดเห นของผ เข าร วมส มมนาเช งปฏ บ ต การโดยใช เทคน คการว เคราะห แรงเสร ม-แรงต าน (Force Field Analysis) ด งรายละเอ ยดในภาคผนวก 8 ในการเล อกป จจ ยหล กแห งความส าเร จท ม ความส าค ญและม ความส มพ นธ ก บการบรรล ผลตามประเด นย ทธศาสตร อย างช ดเจน มาจ ดท าเป นเป าประสงค เช งกลย ทธ ของแต ละ ประเด นย ทธศาสตร และได ก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ ได ท งส น 12 เป าประสงค ด งน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค เช งกลย ทธ การพ ฒนาแนวทางการแต งต งท โปร งใส 1. ม การแต งต ง โยกย ายท โปร งใสและเป นธรรม และเป นธรรม 2. ม ช องทางการร องเร ยน ร องท กข ด านการบร หารทร พยากรบ คคล 3. ม การส อสารแนวทางการบร หารทร พยากรบ คคลอย างท วถ ง การเสร มสร างความก าวหน าในสาย 4. ม เส นทางความก าวหน าในสายอาช พ อาช พ การพ ฒนาระบบการประเม นผลการ 5. ม ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพ ปฏ บ ต งานให สอดคล องก บผลงานและ สมรรถนะ การเตร ยมก าล งคนให เพ ยงพอต อการ 6. ม กรอบโครงสร างและอ ตราก าล งท เหมาะสม สอดคล องก บ ข บเคล อนย ทธศาสตร ย ทธศาสตร กรม การวางระบบการส บทอดต าแหน ง 7. ม การพ ฒนาก าล งคนค ณภาพและม แนวทางการส บทอดต าแหน ง ทางการบร หารและว ชาการท ส าค ญ หล กท ส าค ญ การพ ฒนาทร พยากรบ คคลให สอดคล อง 8. บ คลากรม สมรรถนะท เหมาะสมและเพ ยงพอต อการปฏ บ ต งาน ก บสมรรถนะท จ าเป นในการปฏ บ ต งาน 9. ม แนวทางการพ ฒนาบ คลากรท หลากหลาย การเสร มสร างค ณภาพช ว ตในการท างาน 10. บ คลากรม ความสมด ลระหว างช ว ตก บการท างาน การพ ฒนาระบบจ ดการฐานข อม ลด าน 11. ฐานข อม ลทร พยากรบ คคลเป นป จจ บ น และผ ใช สามารถเข าถ ง ทร พยากรบ คคล ฐานข อม ลได โดยสะดวก การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ใน 12. ม การจ ดการความร ท เป นระบบและสน บสน นประเด น องค กร ย ทธศาสตร กรม

14 -11- กรมชลประทานได น าเป าประสงค เช งกลย ทธ ท ก าหนดไว ท งส น 12 เป าประสงค ไปเปร ยบเท ยบ ก บกรอบมาตรฐานความส าเร จด านการบร หารทร พยากรบ คคล 5 ม ต ท ประกอบด วย ม ต ท 1 : ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (Strategic Alignment) ม ต ท 2 : ประส ทธ ภาพของการบร หารทร พยากรบ คคล (HR Program Efficiency) ม ต ท 3 : ประส ทธ ผลของการบร หารทร พยากรบ คคล (HRM Program Effectiveness) ม ต ท 4 : ความพร อมร บผ ดด านการบร หารทร พยากรบ คคล (HR Accountability) ม ต ท 5 : ค ณภาพช ว ตและความสมด ลระหว างช ว ตก บการท างาน (Quality of Work Life)

15 เป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ ม ต ท 1 ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (Strategic Alignment) - ม กรอบโครงสร างและอ ตราก าล งท เหมาะสม สอดคล องก บ ย ทธศาสตร กรม - ม การพ ฒนาก าล งคนค ณภาพและม แนวทางการส บทอด ต าแหน งหล กท ส าค ญ ม ต ท 2 ประส ทธ ภาพของการบร หารทร พยากรบ คคล (HR Program Efficiency) - ม การส อสารแนวทางการบร หารทร พยากรบ คคลอย างท วถ ง - ม การแต งต ง โยกย ายท โปร งใสและเป นธรรม - ฐานข อม ลทร พยากรบ คคลเป นป จจ บ น และผ ใช สามารถ เข าถ งฐานข อม ลได โดยสะดวก ม ต ท 5 ค ณภาพช ว ตและความสมด ล ระหว างช ว ตก บการท างาน (Quality of Work Life) - บ คลากรม ความสมด ลระหว างช ว ตก บการ ท างาน ประเด นย ทธศาสตร ด าน การบร หารทร พยากรบ คคล 1. การพ ฒนาแนวทางการแต งต งท โปร งใสและเป นธรรม 2. การเสร มสร างความก าวหน าในสายอาช พ 3. การพ ฒนาระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานให สอดคล องก บผลงาน และสมรรถนะ 4. การเตร ยมก าล งคนให เพ ยงพอต อการข บเคล อนย ทธศาสตร 5. การวางระบบการส บทอดต าแหน งทางการบร หารและว ชาการท ส าค ญ 6. การพ ฒนาทร พยากรบ คคลให สอดคล องก บสมรรถนะท จ าเป นในการปฏ บ ต งาน 7. การเสร มสร างค ณภาพช ว ตในการท างาน 8. การพ ฒนาระบบจ ดการฐานข อม ลด านทร พยากรบ คคล 9. การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ในองค กร ม ต ท 4 ความพร อมร บผ ดด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล (HR Accountability) - ม ช องทางการร องเร ยน ร องท กข ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ม ต ท 3 ประส ทธ ผลของการบร หาร ทร พยากรบ คคล (HRM Program Effectiveness) - ม เส นทางความก าวหน าในสายอาช พ - ม ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพ - บ คลากรม สมรรถนะท เหมาะสมและเพ ยงพอต อการ ปฏ บ ต งาน - ม แนวทางการพ ฒนาบ คลากรท หลากหลาย - ม การจ ดการความร ท เป นระบบและสน บสน นประเด น ย ทธศาสตร กรม -12-

16 -13- ข นตอนท 6 ก าหนดต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานด านบร หารทร พยากรบ คคล และ ข นตอนท 7 จ ดท าแผนปฏ บ ต การด านการบร หารทร พยากรบ คคล เป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลท ง 12 เป าประสงค ท กรมชลประทาน จะต องด าเน นการให บรรล ผลส าเร จตามประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ในระยะเวลา 4 ป (ป งบประมาณ พ.ศ ) จะต องม การก าหนดต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน (Key Performance Indicators) ของแต ละเป าประสงค เพ อบ งช ว าเป าประสงค เช งกลย ทธ น นประสบความส าเร จมากน อยเพ ยงใด หร อม ว ธ การว ด/ ประเม นอย างไร ด งน น ในป งบประมาณ พ.ศ กรมชลประทานได ก าหนดต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน ท สามารถสะท อนผลส าเร จของการด าเน นงานในแต ละเป าประสงค เช งกลย ทธ ท งส น 19 ต วช ว ด รวมท งก าหนด แผนงาน/โครงการรองร บแผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ผ ร บผ ดชอบแผนงาน/โครงการ ระยะเวลา ด าเน นการ และการต ดตามประเม นผล เพ อให ทราบความก าวหน าของแต ละโครงการ ตลอดจนป ญหาและ อ ปสรรค ท งส น 19 แผนงาน/โครงการ ด งรายละเอ ยดตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ ด งน

17 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา ด าเน นการ ม ต ท 1 : ความ 1.1 ม กรอบโครงสร างและ ระด บความส าเร จของการ 1. โครงการปร บปร งโครงสร าง ส วนบร หารงานบ คคล สอดคล องเช ง อ ตราก าล งท เหมาะสม ปร บปร งโครงสร างการแบ งงานภายใน การแบ งงานภายในของส าน ก/กอง (กล มพ ฒนาระบบงาน ย ทธศาสตร สอดคล องก บย ทธศาสตร กรม ของกรมชลประทาน และอ ตราก าล ง) และ ท กส าน ก/กอง 1.2 ม การพ ฒนาก าล งคน ค ณภาพและม แนวทางการ ส บทอดต าแหน งหล กท ส าค ญ ระด บความส าเร จของการ ก าหนดกรอบอ ตราก าล งท เหมาะสม และเพ ยงพอต อการปฏ บ ต งาน ระด บความส าเร จของการ ต ดตามประเม นผลการจ ดโครงสร าง ระบบงานของกรมชลประทาน ระด บความส าเร จของการ ด าเน นการสรรหาและค ดเล อก HiPPS ตามแนวทางท ก.พ. ก าหนด ระด บความส าเร จในการจ ดท า หล กเกณฑ การค ดเล อกข าราชการ เข าส คล งผ ม ศ กยภาพ (Talent Inventory) 2. โครงการก าหนดกรอบ อ ตราก าล งของส าน ก/กองท เหมาะสม 3. โครงการต ดตามประเม นผล การจ ดโครงสร างระบบงานของ กรมชลประทาน 4. โครงการข าราชการผ ม ผลส มฤทธ ส ง (HiPPS) 5. โครงการจ ดท าหล กเกณฑ การ ค ดเล อกข าราชการเข าส คล งผ ม ศ กยภาพ ส วนบร หารงานบ คคล (กล มพ ฒนาระบบงาน และอ ตราก าล ง) และ ท กส าน ก/กอง ส วนบร หารงานบ คคล (กล มพ ฒนาระบบงาน และอ ตราก าล ง) การต ดดามผล รายป รายป รายป ส วนฝ กอบรม รายป ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายสรรหาและบรรจ แต งต ง) และ ส วนฝ กอบรม รายป -14-

18 ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา ด าเน นการ ม การส อสารแนวทาง จ านวนคร งในการถ ายทอด 6. โครงการถ ายทอดส อสารเพ อ ฝ ายบร หารท วไป การบร หารทร พยากรบ คคล ส อสาร เพ อสร างความเข าใจ ในการ สร างความเข าใจ ในการ สบค.ร วมก บท กส วน/ อย างท วถ ง ปฏ บ ต งานด านการบร หารทร พยากร ปฏ บ ต งานด านการบร หาร ฝ ายใน สบค. ม ต ท 2 : ประส ทธ ภาพ ของการบร หาร ทร พยากรบ คคล 2.2 ม การแต งต ง โยกย าย ท โปร งใสและเป นธรรม 2.3 ฐานข อม ลทร พยากร บ คคลเป นป จจ บ น และผ ใช สามารถเข าถ งฐานข อม ลได โดยสะดวก บ คคล ระด บความส าเร จของการ ทบทวนและจ ดท าหล กเกณฑ / แนวทางการแต งต งโยกย าย ร อยละของข อม ลข าราชการ ท ม การบ นท กปร บปร งในระบบ สารสนเทศ ม ความถ กต อง ครบถ วน และเป นป จจ บ น ร อยละของข อม ลล กจ างประจ า ท ม การบ นท กปร บปร งในระบบ สารสนเทศ ม ความถ กต อง ครบถ วน และเป นป จจ บ น ร อยละของข อม ลพน กงาน ราชการท ม การบ นท กปร บปร งใน ระบบสารสนเทศ ม ความถ กต อง ครบถ วน และเป นป จจ บ น ร อยละของระด บความ พ งพอใจของผ ใช ข อม ลต อระบบ ฐานข อม ลด านการบร หารทร พยากร บ คคล ทร พยากรบ คคล 7. โครงการทบทวนและจ ดท า หล กเกณฑ /แนวทางการแต งต ง โยกย าย 8. โครงการปร บปร งข อม ลใน ระบบฐานข อม ลด านทร พยากร บ คคล 9. โครงการส ารวจความพ งพอใจ ของผ ใช ระบบฐานข อม ลด าน ทร พยากรบ คคล ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายสรรหาและบรรจ แต งต ง) ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายทะเบ ยนประว ต และบ าเหน จบ านาญ) ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายทะเบ ยนประว ต และบ าเหน จบ านาญ) ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายทะเบ ยนประว ต และบ าเหน จบ านาญ) ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายทะเบ ยนประว ต และบ าเหน จบ านาญ) การต ดดามผล รายป รายป รายป รายป รายป รายป -15-

19 ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา ด าเน นการ ม เส นทางความ ก าวหน าในสายอาช พ ม ต ท 3 : ประส ทธ ผลของ การบร หาร ทร พยากรบ คคล 3.2 ม ระบบการประเม นผล การปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพ 3.3 บ คลากรม สมรรถนะท เหมาะสมและเพ ยงพอต อ การปฏ บ ต งาน ระด บความส าเร จในการจ ดท า เส นทางความก าวหน าตามแผน ประจ าป ร อยละของบ คลากรท ม ความร ความเข าใจในระบบการประเม นผล การปฏ บ ต งาน ร อยละเฉล ยของข าราชการ ท ผ านการประเม นสมรรถนะในระด บ ท องค กรคาดหว ง ระด บความส าเร จในการ ปร บปร งความร ความสามารถและ ท กษะท จ าเป นในการปฏ บ ต งานของ ข าราชการกรมชลประทาน (ภารก จหล ก) 10. โครงการจ ดท าเส นทาง ความก าวหน าของต าแหน ง ผส.พญ. ผส.จก. และ ผส.บอ. 10. โครงการจ ดท าเส นทาง ความก าวหน าของต าแหน ง ผส.รธ. ผส.บก. ผส.วพ. และ ผส.อบ. 10. โครงการจ ดท าเส นทาง ความก าวหน าของต าแหน ง ผส.บค. ผอ.ศส. ผส.มด. และ ผอ.ผง. 10. โครงการจ ดท าเส นทาง ความก าวหน าของต าแหน ง ผส.คก. ผอ.งบ. ผอ.กพ. และ ลนก. 11. โครงการเสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บการ ประเม นผลการปฏ บ ต งาน 12. โครงการประเม นสมรรถนะ ของข าราชการ 13. โครงการปร บปร งความร ความสามารถและท กษะท จ าเป น ในการปฏ บ ต งานของข าราชการ กรมชลประทาน (ภารก จหล ก) ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายสรรหาและบรรจ แต งต ง) ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายสรรหาและบรรจ แต งต ง) ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายสรรหาและบรรจ แต งต ง) ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายสรรหาและบรรจ แต งต ง) ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายสรรหาและบรรจ แต งต ง) การต ดดามผล รายป รายป รายป รายป รายป ส วนฝ กอบรม ราย 6 เด อน ส วนฝ กอบรม และ ส วนบร หารงานบ คคล รายป -16-

20 ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน แผนงาน/โครงการ ผ ร บผ ดชอบ ระยะเวลา การต ดดามผล ด าเน นการ ระด บความส าเร จของการ จ ดท าหล กส ตรการฝ กอบรมให สอดคล องต อเส นทางความก าวหน าใน สายอาช พ 14. โครงการจ ดท าหล กส ตรการ ฝ กอบรมให สอดคล องต อเส นทาง ความก าวหน าในสายอาช พ ส วนฝ กอบรม รายป ม ต ท 4 : ความ พร อมร บผ ดด าน การบร หาร ทร พยากรบ คคล ม ต ท 5 : ค ณภาพช ว ตและ ความสมด ล ระหว างช ว ตก บ การท างาน 3.4 ม แนวทางการพ ฒนา บ คลากรท หลากหลาย 3.5 ม การจ ดการความร ท เป นระบบและสน บสน น ประเด นย ทธศาสตร กรม 4.1 ม ช องทางการร องเร ยน ร องท กข ด านการบร หาร ทร พยากรบ คคล 5.1 บ คลากรม ความสมด ล ระหว างช ว ตก บการท างาน ร อยละของส อการเร ยนร จาก การฝ กอบรมตามแผนพ ฒนาบ คลากร ท ด าเน นการในกรมท ม การเผยแพร ใน เว บไซต ค าเฉล ยคะแนนการตรวจ ประเม นการจ ดการความร (KMA) ของกรม ร อยละของข อร องเร ยน ร องท กข ด านการบร หารทร พยากร บ คคลท ได ร บการพ จารณาและแจ งผล ภายใน 30 ว น ร อยละความส าเร จของการ ด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป ตามแผนกลย ทธ เสร มสร าง ความผาส กและความผ กพ นของ บ คลากรท ม ต อองค กร ร อยละความพ งพอใจของ บ คลากรกรมต อการปฏ บ ต งาน 15. โครงการสร างคล งส อการ เร ยนร จากการฝ กอบรม 16. โครงการประเม นการจ ดการ ความร ส ความเป นเล ศ (KMA) 17. โครงการจ ดการข อร องเร ยน ร องท กข ด านการบร หารทร พยากร บ คคล 18. แผนกลย ทธ เสร มสร างความ ผาส ก และความผ กพ นของ บ คลากรท ม ต อองค กร 19. โครงการส ารวจความพ งพอใจ ของบ คลากรต อการปฏ บ ต งาน ส วนฝ กอบรม และ ส าน ก/กองท เก ยวข อง รายป ส วนฝ กอบรม รายป ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายสว สด การ) และ เคร อข ายของ ส าน ก/กอง ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายสว สด การ) และ เคร อข ายของ ส าน ก/กอง ส วนบร หารงานบ คคล (ฝ ายสว สด การ) และ เคร อข ายของ ส าน ก/กอง รายป ราย 6 เด อน รายป -17-

21 -18- บทท 3 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล กรมชลประทานได ก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคลท ม ความส าค ญ ต องด าเน นการในป งบประมาณ พ.ศ.2556 ท งส น 12 เป าประสงค และได ก าหนดต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานท สามารถสะท อนผลส าเร จของการด าเน นงานในแต ละเป าประสงค ท งส น 16 ต วช ว ด ด งน ม ต เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ดผลการปฏ บ ต งาน ม ต ท 1 : ความสอดคล องเช ง ย ทธศาสตร ม ต ท 2 : ประส ทธ ภาพของ การบร หารทร พยากรบ คคล ม ต ท 3 : ประส ทธ ผลของ การบร หารทร พยากรบ คคล 1.1 ม กรอบโครงสร างและอ ตราก าล งท เหมาะสม สอดคล องก บย ทธศาสตร กรม 1.2 ม การพ ฒนาก าล งคนค ณภาพและม แนวทางการส บทอดต าแหน งหล กท ส าค ญ 2.1 ม การส อสารแนวทางการบร หาร ทร พยากรบ คคลอย างท วถ ง 2.2 ม การแต งต ง โยกย ายท โปร งใสและ เป นธรรม 2.3 ฐานข อม ลทร พยากรบ คคลเป น ป จจ บ น และผ ใช สามารถเข าถ ง ฐานข อม ลได โดยสะดวก 3.1 ม เส นทางความก าวหน าในสาย อาช พ 3.2 ม ระบบการประเม นผลการ ปฏ บ ต งานท ม ประส ทธ ภาพ 3.3 บ คลากรม สมรรถนะท เหมาะสม และเพ ยงพอต อการปฏ บ ต งาน ระด บความส าเร จของการ ปร บปร งโครงสร างการแบ งงานภายใน ของกรมชลประทาน ระด บความส าเร จของการ ก าหนดกรอบอ ตราก าล งท เหมาะสมและ เพ ยงพอต อการปฏ บ ต งาน ระด บความส าเร จของการ ด าเน นการสรรหาและค ดเล อก HiPPS ร นท 9 ตามแนวทางท ก.พ. ก าหนด จ านวนคร งในการถ ายทอด ส อสาร เพ อสร างความเข าใจ ในการปฏ บ ต งาน ด านการบร หารทร พยากรบ คคล ระด บความส าเร จของการ ทบทวนและจ ดท าหล กเกณฑ /แนวทาง การแต งต งโยกย าย ร อยละของข อม ลข าราชการท ม การบ นท กปร บปร งในระบบสารสนเทศ ม ความถ กต อง ครบถ วน และเป นป จจ บ น ร อยละของระด บความพ งพอใจ ของผ ใช ข อม ลต อระบบฐานข อม ลด าน การบร หารทร พยากรบ คคล ระด บความส าเร จในการจ ดท า เส นทางความก าวหน าของต าแหน ง ผส.พญ. ผส.จก. และ ผส.บอ ร อยละของบ คลากรท ม ความร ความเข าใจในระบบการประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน ร อยละเฉล ยของข าราชการ ท ผ านการประเม นสมรรถนะในระด บท องค กรคาดหว ง

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2552-2554 เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กองการเจ าหน าท กล มงานวางแผนอ ตราก าล ง โทร.๐๒-๑๔๑๖๑๙๔ ธ นวาคม ๒๕๕๔ บทสร ปส าหร บผ บร หาร แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลกรมการพ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560) เทศบาลต าบลพระอ นทราชา อ าเภอบางปะอ น จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ฝ ายการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล ค าน า อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 3/1 แห งพระราชบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ 2554 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 )

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) จ ดทาโดย ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน คาน า แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ยและพ

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล การจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ตามแนวทาง HR Scorecard มณ ร ตน ประส ทธ ผล ส าน กงาน ก.พ. ล าด บการน าเสนอ การบร หารทร พยากรบ คคลเช งกลย ทธ กรอบมาตรฐานความส าเร จด านการบร หารทร พยากร บ คคล ก

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559 แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานคร ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร ปล ดกร งเทพมหานคร อน ม ต ตามหน งส อด วนท ส ด ท กท 0401/1201 ลงว นท 20 พฤศจ กายน

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

1 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๒) บร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด

1 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๒) บร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด 1 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๒) บร ษ ท อ กร งเทพ จาก ด 2 คานา ตามท บร ษ ท อ กร งเทพ จ าก ด ได ย ายสถานท ประกอบก จการมาด าเน นการ ณ พ นท เช าราชพ สด กรมธนาร กษ ภายในอ ราชนาว มห ดลอด

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ.

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา KM Action Plan แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action Plan) ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ค าน

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป 2552 ค าน า ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร โดยคณะกรรมการนโยบายและแผนส าน กเลขาธ การ คณะร ฐมนตร ได มอบหมายให ส าน ก/กองผ ร บผ ดชอบโครงการประจ าป 2552 พ จารณาทบทวนโครงการ

More information

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 กรมส งเสร มการเกษตร คณะท างานจ ดท าย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กองการเจ าหน าท ม นาคม 2553 สารบ ญ 1. ว ส ยท ศน ค าขว ญ ค าน ยมและพ นธก จ กรมส งเสร มการเกษตร

More information