การบร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนในโรงเร ยนว ดว งศาลา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษากาญจนบ ร เขต 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนในโรงเร ยนว ดว งศาลา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษากาญจนบ ร เขต 1"

Transcription

1 การบร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนในโรงเร ยนว ดว งศาลา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษากาญจนบ ร เขต 1 โดย นายเก อก ล ศร สว สด สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ภาคว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ ของบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร

2 MANAGEMENT OF LEARNERS DEVELOPMENT ACTIVITIES IN WATWANGSALA SCHOOL UNDER KANCHANABURI EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 By Kuakul Srisawat A Master s Report Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree MASTER OF EDUCATION Department of Educational Administration Graduate School SILPAKORN UNIVERSITY 2006

3 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร อน ม ต ให สารน พนธ เร อง การบร หาร ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนในโรงเร ยนว ดว งศาลาส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษากาญจนบ ร เขต 1 เสนอโดย นายเก อก ล ศร สว สด เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญา ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ผ ควบค มสารน พนธ อาจารย ดร.ศร ยา ส ขพาน ช... (รองศาสตราจารย ดร.ศ ร ช ย ช นะต งก ร) คณบด บ ณฑ ตว ทยาล ย ว นท...เด อน...พ.ศ... คณะกรรมการตรวจสอบสารน พนธ.ประธานกรรมการ (อาจารย ดร. ว ชน ย เชาว ด ารงค ).../.../... กรรมการ (อาจารย ดร.ศร ยา ส ขพาน ช)./ /...กรรมการ (รองศาสตราจารย ดร.ชวนชม ช นะต งก ร).../.../...

4 : สาขาว ชาการบร หารการศ กษา คพส าค ญ : การบร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน เก อก ล ศร สว สด : การบร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนในโรงเร ยนว ดว งศาลา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา การญจนบ ร เขต 1 อาจารย ผ ควบค มสารน พนธ : อ.ดร.ศร ยา ส ขพาน ช. 95 หน า. การว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อทราบ 1) การบร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนในโรงเร ยนว ดว งศาลา ส งก ด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากาญจนบ ร เขต 1 และ 2) แนวทางการบบร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนในโรงเร ยนว ด ว งศาลา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษากาญจนบ ร เขต 1 ประชากรได แก ผ บร หารและคร ผ สอนในโรงเร ยน ว ดว งศาลา จ านวน 22 คน เคร องม อท ใช ในการว จ นยเป นแบบสอบถามเก ยวก บการบร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ โดยใช กระบวนการบร หารค ณภาพ PDCA ของเดมม ง (Deming Cycle) การว เคราะห ข อม ลใช ค าความถ (frequency) ค าร อยละ (percentage) ค าเฉล ย (µ) และส วนเบ ยงเบน มาตรฐาน (σ) และการว เคราะห เน อหา (content analysis). ผลการว จ ยพบว า 1) การบร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนโดยใช กระบวนการบร หารค ถณภาพ PDCA ของเดมม ง (Deming Cycle)ในโรงเร ยนว ดว บงศาลา โดยภาพรวม และรายด าน อย ในระด บมาก เร ยงตามค าเฉล ยจากมากไปน อยด งน ก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ก จกรรมแนะแนว ก จกรรมตามความถน ดและความสนใจ 2) แนวทางการพ ฒนาการบร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ด านก จกรรมแนะแนวควรก าหนดช วโมงและ จ ดห องแนะแนวให ช ดเจน จ ดอบรมส มมนาประช มเช งปฏ บ ต การและศ กษาด งาน ส งเสร มให ม การน าภ ม ป ญญา ท องถ นเข ามาม ส วนร วมในการจ ดก จกรรม ด านก จกรรมตามความถน ดและความสนใจ ควรม การส ารวจความ ต องการของน กเร ยน ความพร อมของโรงเร ยน จ ดหาแบบทดสอบความถน ดของผ เร ยน จ ดก จกรรมท ส งเสร ม ความจงร กภ กด ต อชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย และความเป นไทย ส งต อน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษ ให ม การ น เทศก าก บอย างต อเน องและเป นระบบ น าผลการด าเน นงานมาปร บปร งงาน ด านก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ควรจ ดอบรมส มมนาคร ผ สอน ส งเสร มให คร น กเร ยนเข าร วมก จกรรมล กเส อในระด บต าง ๆ ควรให ม ก จกรรม บ าเพ ญประโยชน ควรก าหนดเร องกฎระเบ ยบ การแต งกาย ให ช มชนม ส วนร วมในการจ ดก จกรรม ภาคว ขาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร ป การศ กษา 2549 ลายม อช อน กศ กษา... ลายม อช ออาจารย ผ ควบค มสารน พนธ... ง

5 : MAJER : EDUCATIONAL ADMINISTRATION KEY WORD : MANAGEMENT OF LEARNERS DEVELOPMENT ACTIVITIES KUAKUL SRISAWAT : MANAGEMENT OF LEARNERS DEVELOPMENT ACTIVITIES IN WATWANGSALA SCHOOL UNDER KANCHANABURI EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 MASTER S REPORT ADVISOR : SARIYA SUKHABANIJ. Ph.D. 95 pp. The purposes of this study were to find : 1) the management of learners; development activities in Warwangsala School under Kanchanaburi Educational Service Area Office 1, and 2) the guidelines on the management of learners; development activities in Warwangsala School under Kanchanaburi Educational Service Area Office 1.The population were a school director and regular teachers in Warwangsala School, 22 of them in total. The instrument was a questionnaire concerning the management of learners development activities based on the Basic Education Curriculum B.E (A.D.2001). by using the PDCA cycle of Deming. The frequency (f), percentage (%), mean (µ), standard deviation (σ) and content analysis were used in data annalysis. The finding revealed as following: 1). The management of learners development activities by using the PDCA cycle of Deming in Watwangsala School, as a whole and as an individual aspect, were at a high level, ranging according to their means from high to low as follows : boy scout girl guide activities, counseling activities, activities based on aptitude and interest. 2). The guidelines on the management of the learners; development activities in terms of the counseling activities were as follows; they should have fixed hours and counseling rooms. Trainings, workshop seminars, and study tours should be arranged. Local wisdom should be brought in organizing activities. In terms of the activities based on aptitude and interest, there should be a survey of the students needs and school readiness, and aptitude tests should be provided. The activities to promote loyalty to the nation, religion, monarch, and Thainess should be organized. Genius students should be supervised continually and systematically. The outcomes of work should be used for improvement. In terms of the boy scout girl guide activities, there should be trainings and seminars for regular teachers. Teachers and students should be encouraged to take part in the boy scout activities of different levels. There should be public services activities Rules, regulations, costumes should be set up, and the community should participate in organizing activities. Department of Educational Administration, Graduate School, Silpakorn University, Academic Year Student s signature.. Master s report Advisor s signatures จ

6 ก ตต กรรมประกาศ สารน พนธ ฉบ บน ส าเร จล ล วงด วยด เพราะได ร บการอน เคราะห เป นอย างด ย งจาก อาจารย ดร.ศร ยา ส ขพาน ช ประธานควบค มสารน พนธ รองศาสตราจารย ดร.ชวนชม ช นต งก ร ผ ช วยควบค มสารน พนธ อาจารย ดร.ว ชน ย เชาว ด ารงค ประธานสอบสารน พนธ ท ได ให ค าปร กษา แนะน า ตลอดจนตรวจสอบ แก ไข บกพร องต าง ๆ ตลอดระยะเวลาของการศ กษาว จ ย ผ ว จ ยขอกราบ ขอบพระค ณเป นอย างส งไว ณ โอกาสน ขอขอบพระค ณ อาจารย บ ปผา พงษ ไพบ ลย อาจารย ว น ย ศร เจร ญ อาจารย ดร.สมคะเน ค าจ น ท ให ความอน เคราะห ตรวจสอบเคร องม อ ตลอดท งให ค าแนะน าแก ไข ท เป นประโยชน ต อการสร างเคร องม อในการว จ ย ขอขอบพระค ณ นายศราว ฒ ส ขประเสร ฐ ผ อ านวยการโรงเร ยนคณะคร โรงเร ยนว ดล กแก ประชาชน ท ศ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากาญจนบ ร เขต 2 ท ให ความอน เคราะห ทดลอง เคร องม อ และคณะคร โรงเร ยนว ดว งศาลา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากาญจนบ ร เขต 1 ท ให ความอน เคราะห ตอบแบบสอบถาม รวมท งเพ อน ๆ ผ บร หารท กท านท อน เคราะห ช วยเหล อให ก าล งใจอย างด มาตลอด ผ ว จ ยขอกราบขอบพระค ณบ ดา มารดา คร อาจารย และผ ท ม พระค ณท กท านท กร ณาให ความร ช วยเหล อ โดยเฉพาะนางประเท องศร ศร สว สด และเด กหญ งก ญจน ชน กา ศร สว สด ท ให ก าล งใจแก ผ ว จ ยในการศ กษาว จ ยคร งน จนท าให สารน พนธ ฉบ บน ส าเร จสมบ รณ ด วยด ฉ

7 สารบ ญ หน า บทค ดย อภาษาไทย... ง บทค ดย อภาอ งกฤษ... จ ก ตต กรรมประกาศ... ฉ สารบ ญตาราง... ญ บทท 1. บทน า... 1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา... 1 ป ญหาของการว จ ย... 4 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย... 5 ข อค าถามของการว ย... 6 สมมต ฐานของการว จ ย... 6 กรอบแนวค ดของการว จ ย... 6 ขอบเขตของการว จ ย... 9 น ยามศ พท เฉพาะ วรรณกรรมท เก ยวข อง ความหมายของก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ความส าค ญของก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน จ ดม งหมายของก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน หล กการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ขอบข ายของก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน เป าหมายของก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน แนวทางการจ ดท าหล กส ตรก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ประเภทของก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ความส มพ นธ ของก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน การบร หารจ ดการก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน แนวทางการจ ดก จกรรมแนะแนว แนวทางการจ ดก จกรรมตามความถน ดและความสนใจ ช

8 บทท หน า แนวทางการจ กก จกรรมล กเส อ เนตรนาร โรงเร ยนว ดว งศาลา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษากาญจนบ ร เขต งานว จ ยท เก ยวข อง งานว จ ยในประเทศ งานว จ ยต างประเทศ สร ป การด าเน นการว จ ย ข นตอนการด าเน นการว จ ย ระเบ ยบว ธ ว จ ย แผนแบบของการว จ ย ประชากร ต วแปร เคร องม อท ใช ในการว จ ย การสร างเคร องม อ การเก บรวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล สถ ต ท ใช ในการว จ ย สร ป การว เคราะห ข อม ล ตอนท 1 สภาพส วนต วของผ ตอบแบบสอบถาม ตอนท 2 การบร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนในโรงเร ยนว ดว งศาลา ตอนท 3 แนวทางการบร หารก จกรรมพ มนาผ เร ยนในโรงเร ยนว ดว งศาลา สร ปผลการว จ ย อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ สร ปผลการว จ ย การอภ ปรายผล ข อเสนอแนะ ข อเสนอแนะของการว จ ย ข อเสนอแนะของการว จ ยคร งต อไป ซ

9 หน า บรรณาน กรม ภาคผนวก ภาคผนวก ก เอกสารขอความอน เคราะห ตรวจเคร องม อว จ ย ภาคผนวก ข เอกสารขอความอน เคราะห ทดลองเคร องม อว จ ย ภาคผนวก ค เอกสารขอความอน เคราะห ในการเก บรวบรวมข อม ล ภาคผนวก ง แบบสอบถามเพ อการว จ ย ภาคผนวก จ ค าความเช อม นของแบบสอบถาม ประว ต ผ ว จ ย ฌ

10 สารบ ญตาราง ตารางท หน า 1. สร ปผลพฤต กรรมน กเร ยนท ไม พ งประสงค ป การศ กษา สภาพส วนต วของผ ตอบแบบสอบถาม ค าเฉล ยส วนเบ ยงเบนมาตรฐานและค าระด บของการบร หาร ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนในโรงเร ยนว ดว งศาลา โดยภาพรวม ค าเฉล ยส วนเบ ยงเบนมาตรฐานและค าระด บของการบร หาร ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนในโรงเร ยนว ดว งศาลา พ จารณาตามกระบวนการบร หาร ค าเฉล ยส วนเบ ยงเบนมาตรฐานและค าระด บของการบร หาร ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนในโรงเร ยนว ดว งศาลา พ จารณาตาม กระบวนการบร หารแยกเป นรายก จกรรม ญ

11 บทท 1 บทน า พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ ก าหนดแนวการจ ดการศ กษา โดยย ดหล กว า ผ เร ยนท กคนม ความสามารถเร ยนร และพ ฒนาตนเอง ได และถ อว าผ เร ยนม ความส าค ญท ส ด กระบวนการจ ดการศ กษาต องส งเสร มให ผ เร ยนสามารถพ ฒนา ตามธรรมชาต และเต มตามศ กยภาพ โดยจ ดเน อหาสาระและก จกรรมให สอดคล องก บความสนใจและ ความถน ดของผ เร ยน ค าน งถ งความแตกต างระหว างบ คคล ฝ กท กษะกระบวนการค ด การจ ดการ การ เผช ญสถานการณ ประกอบก บม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร วของส งคมและเทคโนโลย ก อให เก ด ท งผลด และผลเส ยต อการด าเน นช ว ตในป จจ บ นของบ คคล ท าให เก ดความย งยากซ บซ อนมากย งข น จ าเป นต องปร บเปล ยนว ถ การด าเน นช ว ตให สามารถด ารงช ว ตอย ในส งคมได อย างม ค ณค า ม ศ กด ศร ม ความส ขบนพ นฐานของเศรษฐก จพอเพ ยงและย งย น 1 หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 ม งพ ฒนาคนไทยให เป นมน ษย ท สมบ รณ เป นคนด คนเก ง และอย ร วมในส งคมอย างม ความส ข บนพ นฐานของความเป นไทยน น นอกจากการพ ฒนาผ เร ยนท กคนให ม ความร ท เป นพ นฐานส าค ญซ งได ก าหนดไว ในโครงสร าง กล ม สาระการเร ยนร 8 กล มแล ว หล กส ตรย งได ก าหนดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนไว ในโครงสร างด วย โดย ม งส งเสร มการพ ฒนาผ เร ยนเพ มเต มจากกล มสาระการเร ยนร 8 กล ม ให ผ เร ยนร จ กตนเอง ค นพบ ความสามารถ ความถน ดของตนเองเพ อการพ ฒนาให เต มศ กยภาพ เห นค ณค าในการประกอบ ส มมาช พ ให เป นผ ม ระเบ ยบว น ย ศ ลธรรมจร ยธรรม ร จ กบทบาทหน าท ความร บผ ดชอบ การ บ าเพ ญประโยชน ให ช มชน ส งคม ประเทศชาต และด ารงช ว ตได อย างม ความส ข ซ งจ าเป นต องอาศ ย ความร วม ม อจากท กส วนในส งคมท งพ อแม ผ ปกครอง ช มชน และภ ม ป ญญาท องถ น ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน เด มใช ค าว า ก จกรรมน กเร ยน ซ งม มานานแล วต งแต สม ยกร กโรม น ม การจ ดก จกรรมก ฬา ดนตร ปาฐกถา โต วาท ข นในโรงเร ยนของ เอเธนส และเม อต นศตวรรษท 20 ระหว าง ค.ศ อเมร กาเห นความส าค ญของก จกรรมน กเร ยน ท าให ก จกรรมน กเร ยน เจร ญร งเร องมาก เพราะ จอห น ด วอ (John Dewey) น กการศ กษาคนส าค ญได เสนอแนวค ดเก ยวก บการ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห ชาต พ.ศ. 2542, ราชก จจาน เบกษา ฉบ บกฤษฎ กา,116 (ตอนท 74ก):1-

12 เร ยนร ของเด กท ว า Learning by Doing และเห นว าโรงเร ยนม หน าท ท จะต องจ ดประสบการณ ท ม ค ณค าในหลายร ปแบบ โดยเน นว าก จกรรมน กเร ยนเป นส วนหน งท ม ประโยชน โดยตรงท จะช วยให น กเร ยนเก ดการพ ฒนาได อย างแท จร งในท ก ๆ ด าน ค อ ท งร างกาย จ ตใจ ส งคม อารมณ ตลอดจน ทางสมอง ค อ สต ป ญญา ก จกรรมน กเร ยนจ งได ร บความสนใจและเพ มความส าค ญข นตามล าด บ จน ในท ส ดก จกรรมน กเร ยนจ งได ถ กบรรจ ไว ในโปรแกรมการศ กษาของน กเร ยนและในป ค.ศ มหาว ทยาล ยโคล มเบ ยได เป ดหล กส ตร (extra curricular activities) ข นเป นคร งแรก โดยม เอลเบ ร ด เค. เฟรตเวลล (Elbert K. Fretwell) ซ งได ร บการยกย องว า เป นบ ดาแห งก จกรรมนอกหล กส ตร ส าหร บในประเทศไทย ก จกรรมน กเร ยนเร มม มาต งแต สม ยพระบาทสมเด จพระจ ลจอมเกล า เจ าอย ห ว โดยจะเห นว าได จากม การแข งข นก ฬา และการแสดงละครภายหล งสงครามโลกคร งท สอง ส นส ดลงค อ ระหว าง พ.ศ ซ งเป นระยะท ร ฐบาลไทยเร มส งคนไปศ กษาย งต างประเทศ โดยเฉพาะอย างย งท สหร ฐอเมร กา เม อจบกล บมาก ขยายความร เก ยวก บการศ กษาแผนใหม อ นได แก แนวค ดของน กการศ กษา เช น จอห น ด วอ (John Dewey) หล งจากการเปล ยนแปลงทางการเม องย ค ประชาธ ปไตยเฟ องฟ ในป พ.ศ ก จกรรมน กเร ยน ได ม ความส าค ญและขยายกว างขวางมากข น จนคณะคร อาจารย เกรงกล วว าก จกรรมน กเร ยน จะม แนวโน มท าให เก ดความย งยากในโรงเร ยน และ บ านเม อง เม อม การเปล ยนแปลงทางการเม อง ในว นท 6 ต ลาคม พ.ศ ร ฐบาลจ งประกาศให งดจ ด ก จกรรมท กอย างในโรงเร ยน ท เคยให น กเร ยนปฏ บ ต เอง ตามความสนใจ และความสม ครใจจนกว า กระทรวงศ กษาธ การจะได วางระเบ ยบแนวปฏ บ ต ข น ต อมากระทรวงศ กษาธ การได ออกระเบ ยบ กระทรวงศ กษาธ การว าด วยการจ ดก จกรรมในสถานศ กษาข น และประกาศให ใช ค ม อการจ ดก จกรรม น กเร ยนระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา พ.ศ เพ อน าไปใช เป นแนวทางในการจ ดก จกรรมใน โรงเร ยน ม การประกาศใช หล กส ตรระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา พ ทธศ กราช 2521 (ฉบ บ ปร บปร ง พ.ศ. 2533) ซ งกระทรวงศ กษาธ การ โดยกรมว ชาการได ต ดตามผลและด าเน นการว จ ยเพ อการ พ ฒนาหล กส ตรตลอดมา ผลการศ กษาพบว า หล กส ตรท ใช อย ในป จจ บ นนานกว า 10 ป ม ข อจ าก ดอย หลายประการ ไม สามารถส งเสร มให ส งคมไทยก าวไปส ส งคมความร ได ท นการณ ในเร องส าค ญท ว าการ ก าหนดหล กส ตรจากส วนกลางไม สามารถสะท อนความต องการท แท จร งของการจ ดการศ กษาของร ฐ ต องค าน งถ งการม ส วนร วมขององค กรปกครองท องถ นและช มชน จนถ งย คแห งการปฏ ร ปการศ กษา ของไทย พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ได ก าหนดให การศ กษาเป นกระบวนการเร ยนร เพ อความเจร ญงอกงามของบ คคล และส งคม โดยการถ ายทอด ความร การฝ ก การอบรม การส บสาน ทางว ฒนธรรม การสร างสรรค ความก าวหน าทางว ชาการ การสร างองค ความร อ นเก ดจากการจ ด 2

13 3 สภาพแวดล อมส งคมแห งการเร ยนร และป จจ ยเก อหน นให บ คคลเก ดการเร ยนร อย างต อเน องตลอดช ว ต การจ ดการศ กษาต องเป นไปเพ อพ ฒนาคนไทยให เป นมน ษย ท สมบ รณ ท งร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา ความร ค ณธรรม จร ยธรรม และว ฒนธรรมในการด ารงช ว ต สามารถอย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข ร วมท งเป ดโอกาสให ส งคมม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา นอกจากน พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ได ก าหนดให ม การจ ดท าหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 โดยย ดหล กความม เอกภาพด านนโยบายและม ความหลากหลายในการปฏ บ ต กล าวค อเป น หล กส ตรแกนกลางท ม โครงสร างหล กส ตร ย ดหย น ก าหนดจ ดหมาย ซ งถ อเป นมาตรฐานการเร ยนร ในภาพรวม 12 ป สาระการเร ยนร มาตรฐานการเร ยนร แต ละกล ม มาตรฐานการเร ยนช วงช น เป นช วง ช นละ สามป จ ดเฉพาะส วนท จ าเป นส าหร บการพ ฒนาค ณภาพช ว ต ความเป นไทย ความเป นพลเม อง ของชาต การด ารงช ว ต และการประกอบอาช พตลอดจน เพ อการศ กษาต อและได ก าหนดให สถานศ กษาจ ดท าหล กส ตรการศ กษาท ม สาระในรายละเอ ยดเป นรายป หร อรายภาคให สอดคล องก บ ความสามารถ ความถน ดและความสนใจของผ เร ยนแต ละกล มเป าหมายด วย 2 การก าหนดสาระการ เร ยนร ตามหล กส ตรซ งประกอบด วย ภาษาไทย คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศาสตร ศาสนาและ ว ฒนธรรม ส ขศ กษาและพลศ กษา ศ ลปะ การงานอาช พและเทคโนโลย และภาษาต างประเทศ และ ก าหนดให ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนซ งเป นก จกรรมท จ ดให ผ เร ยนได พ ฒนาความสามารถของตนเองตาม ศ กยภาพ ม งเน นเพ มเต มจากก จกรรมท ได จ ดให เร ยนร ตามกล มสาระการเร ยนร ท งแปดกล ม ด งน น ก จกรรมน กเร ยน ท เป นช อเด ม ในหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ จะใช ช อว า ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ซ งประกอบด วยก จกรรมแนะแนว ก จกรรมตามความถน ดและความสนใจ และก จกรรมล กเส อ-เนตรนาร ก จกรรมน กเร ยนก จะเป นส วนหน งในก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 3 การบร หารการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนน บเป นภารก จท ส าค ญอย างหน งของการบร หารงาน ว ชาการในโรงเร ยนท ใช หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ ซ งก าหนดให เป นหน าท ของท ก สถานศ กษาท จะต องจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนเพ อเพ มพ นประสบการณ การเร ยนร ให กว างขวาง หลากหลายท งด านว ชาการ และด านอาช พ ส งเสร มพ ฒนาบ คล กภาพของน กเร ยนในด านต าง ๆ ช วยให น กเร ยนม โอกาสพ ฒนาความเป นผ น า ผ ตาม ร จ กเคารพน บถ อผ อ น และตนเองม ส ขภาพด ม ความส ข ม 2 กระทรวงศ กษาธ การ, กรมว ชาการ, หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 (กร งเทพฯ: โรงพ มพ องค การร บส ง ส นค าและพ สด ภ ณฑ,2544),2. 3 ภร ณย พ ระพงษ, การบร หารก จกรรมน กเร ยนของโรงเร ยนม ธยมศ กษาท ม ประส ทธ ภาพ (ว ทยาน พนธ ปร ญญาศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร,2545),1 4.

14 4 ท กษะในการใช ส วนต าง ๆ ของร างกาย ม จ ตใจท ม นคง สร างส มพ นธภาพอ นด ก บคนในว ยเด ยวก น และต างว ยได น าไปส การด ารงช ว ตในส งคมประชาธ ปไตยท ส งเสร มให เคารพส ทธ เสร ภาพ ม ระเบ ยบ ว น ย ร บผ ดชอบ ซ อส ตย ส จร ต ขย น อดทน และเป นประโยชน ต อประเทศชาต ด งน นโรงเร ยนจ งควร เตร ยมการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนให ม ประส ทธ ภาพ เน นให ผ เร ยนเป นผ ปฏ บ ต ก จกรรมด วยตนเอง อย างครบวงจร ต งแต ศ กษาว เคราะห วางแผน ปฏ บ ต ตามแผน ประเม น และปร บปร งการท างานโดยเน น การท างานรวมก นเป นกล ม และเป นประโยชน อย างแท จร ง ป ญหาของการว จ ย โรงเร ยนว ดว งศาลา เป นโรงเร ยนในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา กาญจนบ ร เขต1 ต งอย ในเขตพ นท หม ท 1 ต าบลว งศาลาอ าเภอท าม วง จ งหว ดกาญจนบ ร ซ งบร เวณโดยรอบเป นโรงเร ยน โรงงานอ ตสาหกรรมท าให ประชากรส วนหน งม อาช พท างานในโรงงานอ ตสาหกรรม ส งคมจ งเป น ล กษณะช มชนอ ตสาหกรรม ม สภาพช ว ตอย ก บช วงเวลาท เร ยกก นว าการท างานเป นกะ โอกาสท ผ ปกครองน กเร ยนจะด แลบ ตรหลานของตนตามเวลาท เหมาะสมในตอนเช า ตอนเย น ตอนกลางค น เป นไปได น อยมาก ท าให เด กต องอย ตามล าพ งหล งจากเล กเร ยน ประกอบก บสภาพแวดล อมโดยท วไปม แหล งบ นเท งและแหล งอบายม ขอย โดยรอบ ท าให เก ดความเส ยงต อการด าเน นช ว ตท ด ของเยาวชน เป ด โอกาสท จะแสดงพฤต กรรมท ไม พ งประสงค หลากหลายร ปแบบ หากไม ได ร บการเสนอแนะแนวทาง การฝ กปฏ บ ต ท ถ กต อง คณะคร ของโรเร ยนว ดว งศาลาได บ นท กพฤต กรรมท ไม พ งประสงค ของน กเร ยน โรงเร ยนว ดว งศาลาในระด บช วงช นท 3 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ถ งช นม ธยมศ กษาป ท 3 ปรากฏด ง ตารางท 1

15 5 ตารางท 1 สร ปผลพฤต กรรมน กเร ยนท ไม พ งประสงค ป การศ กษา 2548 พฤต กรรมท ไม พ งประสงค จ านวนน กเร ยนแยกรายช น ม.1(54) ม.2 (52) ม.3 (41) 1.มาโรงเร ยนสายเก น3คร งต อส ปดาห แต งกายไม ถ กระเบ ยบเป นประจ า หน เร ยน ส บบ หร เล นการพน น ช สาว ล กขโมย ไม ท างานส ง รวม (147) รวม ท มา : โรงเร ยนว ดว งศาลา, สร ปรายงานพฤต กรรมน กเร ยนประจ าป การศ กษา 2548,25ม นาคม จากรายงานสร ปพฤต กรรมน กเร ยนท ไม พ งประสงค ของโรงเร ยน จะเห นว าน กเร ยนม พฤค กรรมท ไม พ งประสงค ค อนข างมากค ดเป นร อยละ ของจ านวนน กเร ยนในช วงช นท 3 ส งผล ให เป นป ญหาต อการจ ดการเร ยนการสอนภายในสถานศ กษา ท าให ผ ว จ ยในฐานะเป นผ ร บผ ดชอบใน การด าเน นการตามภารก จของสถานศ กษาจะต องหาแนวทางแก ไขป ญหาท เก ดข น จากการศ กษา หล กการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 และงานว จ ยท เก ยวข องท าให ผ ว จ ยม ความตระหน กในผลของการบร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนท ม ต อพฤต กรรมท พ ง ประสงค ของผ เร ยน จ งม ความสนใจท จะศ กษาการบร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนในโรงเร ยนว ดว งศาลา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษากาญจนบ ร เขต 1 อย ในระด บใด และแนวทางการบร หารก จกรรม พ ฒนาผ เร ยนเป นอย างไร เพ อจะได น ามาพ ฒนาปร บปร งการด าเน นการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนใน โรงเร ยนว ดว งศาลาให บรรล ว ตถ ประสงค ของหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 ต อไป ว ตถ ประสงค ของการว จ ย เพ อให สอดคล องก บป ญหาของการว จ ย ผ ว จ ยจ งก าหนดว ตถ ประสงค ของการว จ ย ด งน 1. เพ อทราบการบร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนในโรงเร ยนว ดว งศาลา ส าน กงานเขต

16 6 พ นท การศ กษา กาญจนบ ร เขต 1 2. เพ อทราบแนวทาง การบร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนในโรงเร ยนว ดว งศาลา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา กาญจนบ ร เขต 1 ข อค าถามของการว จ ย เพ อให สอดคล องก บว ตถ ประสงค ของการว จ ย ผ ว จ ยจ งต งข อค าถามของการว จ ยด งน 1. การบร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนในโรงเร ยนว ดว งศาลาอย ในระด บใด 2. แนวทางการบร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนในโรงเร ยนว ดว งศาลาเป นอย างไร สมม ต ฐานของการว จ ย การบร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนในโรงเร ยนว ดว งศาลาอย ในระด บปานกลาง กรอบแนวค ดของการว จ ย พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ หมวด 4 แนวการจ ดการศ กษา มาตรา 24 การจ ดกระบวนการเร ยนร ให สถานศ กษาและหน วยงานท เก ยวข องด าเน นการ จ ดเน อหาสาระและ ก จกรรมให สอดคล องก บความสนใจและความถน ดของผ เร ยน โดยค าน งถ งความแตกต างระหว าง บ คคล ฝ กท กษะ กระบวนการค ด การจ ดการ การเผช ญสถานการณ และการประย กต ความร มาใช เพ อป องก น และแก ไขป ญหา จ ดก จกรรมให ผ เร ยนได เร ยนร จากประสบการณ จร ง ฝ กการปฏ บ ต ให ท าได ค ดเป นท าเป น ร กการอ าน และเก ดการใฝ ร อย างต อเน อง ผสมผสานสาระความร ด าน ต าง ๆ อย างได ส ดส วนสมด ลก น รวมท งปล กฝ งค ณธรรม ค าน ยมท ด งามและค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค ไว ในท กว ชา 4 การด าเน นการตามภารก จของโรงเร ยนอ นได แก การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนเพ อการ พ ฒนาเยาวชนให ม ศ กยภาพเก ดการเร ยน ปล กฝ งด านป ญญาพ ฒนาการค ดของผ เร ยนให ม ความสามารถ ในการค ดสร างสรรค ค ดอย างม ว จารณญาณและย งต องพ ฒนาความสามารถทางอารมณ โดยการ ปล กฝ งให ผ เร ยนเห นค ณค าของตนเอง ในการด าเน นการด งกล าวโรงเร ยนสามารถน าทฤษฎ เช งระบบ มาเป นแนวทางในการด าเน นงานได แก 1) ป จจ ยน าเข า (input) 2) กระบวนการ (process) 3) ผลผล ต พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542, ราชก จจาน เบกษา ฉบ บกฤษฎ กา,116(ตอนท 74 ก):1-

17 7 (output) โดยม สภาพแวดล อม (context) และข อม ลย อนกล บ (feedback) 5 ท ม ความส มพ นธ ซ งก นและ ก นก บองค ประกอบท งสามส วน ส าหร บองค ประกอบด านป จจ ยน าเข า ซ งเป นป จจ ยส าค ญของการ บร หารการศ กษา ได แก การจ ดการ บ คลากร งบประมาณ และว สด อ ปกรณ ผ านกระบวนการ ได แก การบร หาร การเร ยนการสอน และการน เทศ ส งผลให เก ดผลผล ตได แก ผ เร ยนม ค ณล กษณะท พ ง ประสงค ด งแผนภ ม ท 1 Son,1978), Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, (New York : John Wiley &

18 8 สภาพแวดล อม (context) - ทางภ ม ศาสตร - ทางส งคม - ทางเศรษฐก จ ป จจ ยน าเข า (input) -นโยบายการศ กษา -บ คลากร -งบประมาณ -ว สด อ ปกรณ กระบวนการ (process) -การบร หาร -การจ ดการเร ยนการสอน - ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน -การน เทศ ผลผล ต (output) - ผลส มฤทธ ทาง การเร ยน - ค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยน ข อม ลย อนกล บ (feedback) แผนภ ม 1 กรอบแนวค ดของการว จ ย ท มา : Daniel Katz and Robert L.Kahn, The Social Psychology of Organization, 2 nd ed (New York : John Wiley & Son.,1978), : กระทรวงศ กษาธ การ, กรมว ชาการ, หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน (กร งเทพฯ : โรงพ มพ ค ร สภา,2545). : กระทรวงศ กษาธ การ, กรมว ชาการ, แนวทางการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (กร งเทพฯ : โรงพ มพ ค ร สภา,2546).

19 9 ขอบเขตของการว จ ย การบร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนม ผ ให แนวค ดในการด าเน นการหลายแนวค ดด วยก นด ง เช น หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ ก าหนดไว 1) ม การก าหนดว ตถ ประสงค และแนวปฏ บ ต ท ช ดเจน 2)จ ดให เหมาะสมก บว ย ว ฒ ภาวะ ความสนใจ ความถน ด และความสามารถของผ เร ยนและ ว ฒนธรรมท ด งาม 3) บ รณาการว ชาการก บช ว ตจร ง ให ผ เร ยนได ตระหน กถ งความส าค ญของการเร ยนร ตลอดช ว ต และร ส กสน กก บการใฝ ร ใฝ เร ยน 4) ใช กระบวนการกล มในการจ ดประสบการณ การเร ยนร ฝ กให ค ดว เคราะห สร างสรรค จ นตนาการ ท เป นประโยชน และส มพ นธ ก บช ว ตในแต ละช วงว ยอย าง ต อเน อง 5) จ านวนสมาช กม ความเหมาะสมก บล กษณะของก จกรรม 6) ม การก าหนดเวลาในการจ ด ก จกรรมให เหมาะสม สอดคล องก บว ส ยท ศน และเป าหมายของสถานศ กษา 7) ผ เร ยนเป น ผ ด าเน นการ ม คร เป นท ปร กษา ถ อเป นหน าท และงานประจ าโดยค าน งถ งความปลอดภ ย 8) ย ดหล กการ ม ส วนร วม โดยเป ดโอกาสให คร พ อแม ผ ปกครอง ช มชน องค กร ท งภาคร ฐและเอกชน ม ส วนร วมใน การจ ดก จกรรม 9) ม การประเม นผลการปฏ บ ต ก จกรรม โดยว ธ การท หลากหลายและสอดคล องก บ ก จกรรมอย างเป นระบบและต อเน องก จกรรมอย างเป นระบบและต อเน อง 6 และร งสรรค จาร ร กษ ได ให แนวค ดในการการบร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนในเร องของ เจตคต ของคร ท เก ยวก บก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยนในสถานศ กษาและการบร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนของห วหน าสถานศ กษาตามแนวค ดของ บล ม (Bloom) มาบ รณาการเก ยวก บเจตคต ของคร 3 ล าด บข นตอนค อ 1) การร บร ด วยความต งใจ 2) การตอบสนอง และ 3) การให ค ณค า ส าหร บด านการบร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนของผ บร หาร สถานศ กษา ได ก าหนดไว 3 ประการ ค อ 1) ข นเตร ยมความพร อม 2) ข นปฏ บ ต ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน และ 3) ข นการประเม นผลก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 7 ในการว จ ยคร งน ผ ว จ ยม งศ กษาการบร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนของโรงเร ยนว ดว งศาลา ตามขอบข ายของก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 3 ประเภท 1) ก จกรรมแนะแนว ประกอบด วย การจ ด ก จกรรมแนะแนวด านการศ กษา ด านการงานและอาช พ และด านช ว ตและส งคม 2) ก จกรรมตามความ ถน ดและความสนใจ ประกอบด วย ว ตถ ประสงค ต วช ว ด เป าหมาย และข นตอนการด าเน นการ 3) 6 กระทรวงศ กษา,กรมว ชาการ.,แนวทางการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน, (กร งเทพมหานคร : ค ร สภา,2546), ร งสรรค จาร ร กษ เจตคต ของคร เก ยวก บก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนท ส มพ นธ ก บการบร หารก จกรรมพ ฒนา ผ เร ยนในสถานศ กษาสงก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครปฐม (ว ทยาน พนธ มหาบ ณฑ ต สาขาบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศ ลปากร,2548),6-7.

20 ก จกรรมล กเส อ-เนตรนาร ประกอบด วย ประเภทของล กเส อ เนตรนาร หล กส ตรของ ล กเส อ เนตร นาร การจ ดก จกรรมล กเส อ เนตรนาร และการว ดประเม นผลก จกรรมล กเส อ เนตรนาร โดยใช กระบวนการบร หารค ณภาพ PDCA ของเดมม ง (Deming cycle) ซ งได แก 1) การวางแผน (Plan) หมายถ ง การวางแผนก อนการลงม อปฏ บ ต 2) การปฏ บ ต (Do) หมายถ ง การลงม อ ปฏ บ ต ตามแผนท วางไว แล ว 3) การตรวจสอบ (Check) หมายถ ง การตรวจสอบว าการปฏ บ ต งานน นเป นไปตามแผน ท วางไว หร อไม เพ ยงใด 4) การปร บปร ง (Act) หมายถ ง การต งมาตรฐานส าหร บภารก จ ซ งปฏ บ ต ตาม แผนท วางไว และประสบความส าเร จ และหากการปฏ บ ต ในการน นไม ส าเร จตามแบบแผนการท วางไว ก จะต องแก ไขปร บปร งให เป นไปตามแบบแผนให ได ด งแผนภ ม ท 2 10

21 11 วางแผน (Plan) ปร บปร งแก ไข (Action) การบร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 1. ก จกรรมแนะ แนว 2. ก จกรรมตาม ความถน ดของ ผ เร ยน 3. ก จกรรมล กเส อ เนตรนาร ปฏ บ ต (Do) ต ดตามประเม นผล (Check) แผนภ ม ท 2 ขอบเขตของการว จ ย ประย กต มาจาก : กระทรวงศ กษาธ การ, กรมว ชาการ, แนวทางการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน : (กร งเทพมหานคร : โรงพ มพ ค ร สภา,2546), 2-3. : ว รพจน ล อประส ทธ ก ล, แนวค ดการบร หารแบบ ท ค วเอ ม (ด าเน นการบร หารแบบ PDCA)(ม.ป.ท.,2540), (อ ดส าเนา)

22 12 น ยามศ พท เฉพาะ เพ อให เก ดความเข าใจความหมายของค าศ พท ท ใช ในการว จ ยคร งน อย างช ดเจนและตรงก น ผ ว จ ยได ก าหนดน ยามค าศ พท ต าง ๆ ไว ด งต อไปน การบร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน หมายถ ง กระบวนการท างานท ผ บร หารโรงเร ยนร วมม อ ก บบ คลากรในโรงเร ยนและบ คคลอ นท อย นอกโรงเร ยน ในการปฏ บ ต ก จกรรมเพ อส งเสร มพ ฒนา ผ เร ยนให ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ม ค ณธรรม ความร บผ ดชอบ ร จ กตนเอง ด ารงช ว ตอย ได ใน ธรรมชาต และส งคม ด เก ง ม ส ข ซ งประกอบด วย ก จกรรมแนะแนว ก จกรรมตามความถน ดและ ความสนใจ ก จกรรมล กเส อ เนตรนาร โดยใช กระบวนการบร หารค ณภาพ P D C A ของเดมม ง (Deming cycle) ซ งประกอบด วย (Plan) การวางแผน (Do) การปฏ บ ต (Check) การต ดตาม ประเม นผล (Action) การปร บปร งแก ไข โรงเร ยนว ดว งศาลา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษากาญจนบ ร เขต 1 หมายถ ง สถานศ กษาท เป ดท าการสอนต งแต ช นอน บาลถ งช นม ธยมศ กษาป ท 3 ต งอย ท หม 1 ต าบลว งศาลา อ าเภอท าม วง จ งหว ดกาญจนบ ร

23 13 บทท 2 วรรณกรรมท เก ยวข อง การว จ ยคร งน ผ ว จ ยได ศ กษาค นคว า จากข อเข ยน ทฤษฏ และงานว จ ยท เก ยวข องก บการ บร หารก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน เพ อน ามาประกอบการว เคราะห งานว จ ยท เก ยวก บ การบร หาร ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน โรงเร ยนว ดว งศาลา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษากาญจนบ ร เขต 1 และงานว จ ยท เก ยวข องซ งประกอบด วยสาระส าค ญด งต อไปน ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ความหมายของก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนเป นส วนหน งของโครงสร างหล กส ตร ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษา พ.ศ ซ งได ก าหนดให ม การพ ฒนาปร บปร งตามหล กส ตร การศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนเด มม ช อเร ยกว า ก จกรรมน กเร ยน ถ าศ กษาเปร ยบเท ยบ ถ ง ความหมาย จ ดประสงค ว ธ การด าเน นการ การจ ดการเร ยนการสอนและการจ ดก จกรรมแล ว จะเห นว าไม ม อะไรเปล ยนแปลงแต เปล ยนช อใหม ฉะน นความหมายของก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก บความหมายของก จกรรมน กเร ยนจะม ความหมายด งน ค อค าว า ก จกรรมน กเร ยน ม ความหมายท น กว ชาการให ไว ค อนค างหลากหลาย ท งน เพราะก จกรรมน กเร ยนของประเทศไทย ม ความเป นมาท ร บแนวค ดมาจากต างประเทศมาปฏ บ ต โดยก าหนดให โรงเร ยนปฏ บ ต ก จกรรมตาม นโยบาย และต อมาในป พ.ศ.2520 จ งม การก าหนดให ก จกรรมน กเร ยนส วนหน งในโครงสร าง ของหล กส ตรท งระด บม ธยมศ กษาและประถมศ กษา ซ งน บว าเป นการเปล ยนแปลงมากท ส ดตาม นโยบายของผ ร บผ ดชอบในการจ ดการศ กษาของชาต ในระยะน น เพ อให เป นไปตามนโยบายท ก าหนดความหมายของก จกรรมน กเร ยนในป จจ บ น จ งหมายถ ง 1) ก จกรรมต าง ๆ ท น กเร ยน ร วมก นจ ดข นตามความต องการ ความสนใจและก จกรรมท โรงเร ยนก าหนดในโครงสร าง หล กส ตรของระด บม ธยมศ กษาตอนต นและม ธยมศ กษาตอนปลาย น กเร ยนได ร บการส งเสร ม สน บสน นให ม ส วนร วมเป นสมาช กม การฝ กฝนให เป นผ น าในก จกรรมน กเร ยนส วนน ตามระด บ ความร ความสามารถ และศ กยภาพของน กเร ยน ซ งในอด ตก อนม นโยบายให ก จกรรมน กเร ยน ส วนหน งของโครงสร างหล กส ตร โรงเร ยนต าง ๆ ได ม การส งเสร มให น กเร ยนท าก จกรรม น กเร ยนในส วนน ค อนค างมาก แต เม อม การก าหนดนโยบายด งกล าวแล วโรงเร ยนก เร มละเลยการ ส งเสร มก จกรรมน กเร ยนตามความหมายน และด าเน นการให ม ก จกรรมน กเร ยนตามความหมายท

24 14 1 ซ งหลายโรงเร ยนก สามารถปฏ บ ต ได ถ กต องจร งจ ง และจร งใจ เพ อประโยชน ท เด กจะได ร บ แต ความต อเน องไม ม เพราะก จกรรมน กเร ยนตามโครงสร างหล กส ตรน น ก าหนดให จบส นในแต ละ ภาคการศ กษาหร อใน 1 ป การศ กษาเท าน น ก จกรรมน กเร ยนท ด และม ค ณค าต อเด ก ๆ จ งขาดตอน ไปอย างน าเส ยดาย ส วนโรงเร ยนอ กจ านวนหน งท ผ บร หารโรงเร ยนก จ ดเพ ยงเพ อให ครบตาม หล กส ตรก าหนดและย งม ผ บร หารโรงเร ยนอ กจ านวนหน ง ท ช วงช งเวลาเด ก ๆ ควรได ร บ ประโยชน ส วนน ไปใช ในการสอนซ อมเสร มในว ชาอ น หร อปฏ บ ต ก จกรรมอ น นอกเหน อจากความหมายท กระทรวงศ กษาธ การก าหนดแล ว น กการศ กษาไทยท ให ความสนใจเก ยวก บก จกรรมน กเร ยนได ให ความหมายจองก จกรรมน กเร ยนด งต อไปน ส าหร บความหมายของก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ตามหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2544 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน เป นก จกรรมท จ ดอย างเป นระบบ ประกอบด วยร ปแบบ กระบวนการว ธ การท หลากหลาย ให ผ เร ยนได ร บประสบการณ จากการปฏ บ ต จร ง ม ความหมาย และม ค ณค า ในการพ ฒนาผ เร ยนท งด านร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา อารมณ และส งคม ม งสร างเสร ม เจตคต ค ณค าช ว ต ปล กฝ งค ณธรรม และค าน ยมท พ งประสงค ส งเสร มให ผ เร ยนร จ กและเข าใจ ตนเอง สร างจ ตส าน กในธรรมชาต และส งแวดล อมปร บต วปละปฏ บ ต ตนให เป นประโยชน ต อ ส งคม ประเทศชาต และด ารงช ว ตได อย างม ความส ข 8 สมศ กด ส นธ ระเวชญ 9 ให ความหมายของก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนว าเป นการปฏ บ ต ด วยตนเอง ค อ เป นช ดของการปฏ บ ต การต าง ๆ ท ม การเตร ยมการ หร อวางแผนไว เร ยบร อยแล ว ผ ปฏ บ ต บ งเก ดผลตามท คาดหว งไว โดยล กษณะก จกรรมท ด ต องน าไปส การเร ยนร ของผ เร ยน การ พ จารณาการจ ดการตนเองของผ เร ยน เพ มประสบการณ การเร ยนร และม ความส ขในช ว ต ซ ง ควรเน นก จกรรมท ผ เร ยนเป นศ นย กลางผ เร ยนเป นผ ปฏ บ ต ผ เร ยนม ส วนร วมท กข นตอน ผ เร ยนม โอกาสแสดงออกอย างม อ สระทางด านความค ด ผ เร ยนค นพบตนเอง ร จ กตนเอง สร างความท า ทาย กระต นให อยากเข าร วมก จกรรม สน กสนาน เพล ดเพล น บรรยากาศเป นก นเอง ม ความ หลากหลายในร ปแบบก จกรรม 8 กระทรวงศ กษาธ การ,กรมว ชาการ,แนวทางการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (กร งเทพมหานคร : ค ร สภา,2546),2. 9 สมศ กด ส นธ ระเวชญ, ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ( กร งเทพมหานคร : ส าน กพ มพ ว ฒนาพาน ช,2544),51.

25 15 ความส าค ญของก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ก าหนดแนวการจ ดการศ กษา โดยย ด หล กว าผ เร ยนท กคนม ความสามารถเร ยนร และพ ฒนาตนเองได และถ อว าผ เร ยนม ความส าค ญ ท ส ดกระบวนการจ ดการศ กษาต องส งเสร มให ผ เร ยนสารมารถพ ฒนาตามธรรมชาต และเต มตาม ศ กยภาพโดยจ ดเน อหาสาระและก จกรรมให สอดคล องก บความสนใจและความถน ดของผ เร ยน ค าน งถ งความแตกต างระหว างบ คคล ฝ กท กษะกระบวนการค ด การจ ดการ การเผช ญ สถานการณ และการประย กต ความร มาใช ในการป องก น แก ป ญหา และเร ยนร จาก ประสบการณ จร ง กอปรก บม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร วของส งคมและเทคโนโลย ก อให เก ด ผลด และผลเส ยต อการด าเน นช ว ตในป จจ บ นของบ คคล ท าให เก ดความย งยากซ บซ อนมากย งข น จ าเป นต องปร บเปล ยนว ถ การด าเน นช ว ตให สามารถด ารงช ว ตอย ในส งคมได อย างม ค ณค า ม ศ กด และ ม ความส ข หล กส ตรการศ กษาข นพ นฐาน ก าหนดให ม สาระการเร ยนร 8 กล ม และม ก จกรรม พ ฒนาผ เร ยน ซ งก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนเป นก จกรรมท จ ดให ผ เร ยนได พ ฒนาความสามารถของ ตนเองตามศ กยภาพ ม งเน นเพ มเตอมจากก จกรรมท ได จ ดให เร ยนร ตามกล มสาระการเร ยนร ท ง 8 กล ม การเข าร วมและปฏ บ ต ก จกรรมท เหมาะสมร วมก บผ อ นอย างม ความส ขก บก จกรรมท เล อก ด วยตนเองตามความถน ด และความสนใจอย างแท จร ง การพ ฒนาท ส าค ญ ค อ การพ ฒนาองค รวมของความเป นมน ษย ให ครบท กด าน ท งร างกาย สต ป ญญา อารมณ และส งคม ให เป นผ ม ศ ลธรรมจร ยธรรม ม ระเบ ยบว น ย และม ค ณภาพ ปล กฝ งและสร างจ ตส าน กของการท าประโยชน เพ อส งคมซ งสถานศ กษาจะต องด าเน นการอย างม เป าหมาย ม ร ปแบบและว ธ การท เหมาะสม 10 จ ดม งหมายของก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนม จ ดม งหมายเพ อให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาด งน 1) พ ฒนาองค รวมของความเป นมน ษย ให ครบท กด าน ท งร างกาย สต ป ญญา อารมณ และส งคม 2) พ ฒนา ความสามารถของตนเองตามศ กยภาพโดยม งเน นเพ มเต มจากก จกรรมท ได จ ดให ผ เร ยนเร ยนร ตาม กล มสาระการเร ยนร ท ง 8 กล ม 3) เข าร วมและปฏ บ ต ก จกรรมท เล อกตามความถน ดและความ สนใจของตนเอง 10 กระทรวงศ กษาธ,การกรมว ชาการ, ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (กร งเทพฯ : โรงพ มพ องค การร บส งส นค าและพ สด ภ ณฑ,2545),1.

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร

รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร รายงานผลการอบรม หล กส ตร การเสร มสร างประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน เพ อพ ฒนามาตรฐานว ชาช พคร ณ โรงแรมเลยพาเลซ อ าเภอเม อง จ งหว ดเลย ว นอาท ตย ท 19 ก นยายน พ.ศ. 2553 น าเสนอโดย นางฉลวย เข มลา ห วหน าศ นย พ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน

การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 1 การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน โรงเร ยนสตร ภ เก ต จ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 เพ อม งพ ฒนาผ เร ยนให ม พ ฒนาเต มตามศ กยภาพและรอบด าน เพ อความเป นมน ษย ท สมบ รณ

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท

แผนการจ ดการเร ยนร ท แผนการจ ดการเร ยนร ท ว ชา...รห สว ชา...ช น... หน วยการเร ยนร ท...เร อง...เวลา...ช วโมง หน วยการเร ยนร ย อยท...เร อง...เวลา...ช วโมง บ รณาการในงานด านต าง ๆ ของโรงเร ยน หล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง งานสวนพฤกษศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101

โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 โครงการสอน (Course Outline) สาระการเร ยนร รายว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง32101 คร ผ สอน ม สจ รฐา ก จเจร ญ ระด บช น ประถมศ กษาป ท. ม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 /2557 ล กษณะว ชา สาระพ นฐาน สาระเพ มเต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

ค ม อคร ท ปร กษา ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณประโยชน ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนฝ ายม ธยม

ค ม อคร ท ปร กษา ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณประโยชน ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนฝ ายม ธยม ค ม อคร ท ปร กษา ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณประโยชน ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนฝ ายม ธยม สารบ ญ เร อง หน า 1. แผนผ งแนวการจ ดก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณประโยชน 2. หล กการ... 1 3. ว ตถ ประสงค... 1 4. ขอบข าย... 2 5.

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information