มาตรการบร หารและพ ฒนาก าล งคนภาคร ฐ (พ.ศ )

Size: px
Start display at page:

Download "มาตรการบร หารและพ ฒนาก าล งคนภาคร ฐ (พ.ศ. 2557-2561)"

Transcription

1 มาตรการบร หารและพ ฒนาก าล งคนภาคร ฐ (พ.ศ ) ว นพฤห สบด ท 27 ม นาคม 2557 ส าน กพ ฒนาระบบจ าแนกต าแหน งและค าตอบแทน เป นผ น าเช งย ทธศาสตร ในการยกระด บค ณภาพการบร หารจ ดการทร พยากรบ คคลภาคร ฐ บนหล กของระบบค ณธรรม เพ อประส ทธ ผลของราชการ 1

2 เน อหา 1 สภาพป จจ บ นของก าล งคนภาคร ฐ 2 มต คณะร ฐมนตร & หล กการของมาตรการฯ มาตรการบร หารจ ดการอ ตราก าล งปกต มาตรการบร หารจ ดการเช งย ทธศาสตร แนวทางการน ามาตรการฯ ไปส การปฏ บ ต 2

3 ขรก.ในฝ ายพลเร อน เป นเพศหญ ง (53.47 %) มากกว าเพศชายเล กน อย ขรก.พลเร อนสาม ญ เพศหญ งท ด ารงต าแหน ง ประเภทบร หาร ม 138 คน (25.51 % ของน กบร หาร) ส วนใหญ จบการศ กษา ระด บ ป.ตร ข นไป (> 65 %) ป.เอก 0.99 % และต ากว า ป.ตร % เพศและ การศ กษา ของข าราชการ ในฝ ายพลเร อน ขนาดและประเภท ของก าล งคนภาคร ฐ ภาคร ฐเป นผ จ างงานรายใหญ ของประเทศ ก าล งคนภาคร ฐ (รวมท กประเภท) ม จ านวน 2.72 ล านคน ค ดเป น 7.89 % ของก าล งแรงงาน หร อม บ คลากรภาคร ฐ 1 คน ต อประชากร 25 คน บ คลากรภาคร ฐส วนใหญ (60.55 %) ม สถานะเป น ขรก. รองลงมาเป น ลจ.ช วคราว ลจ.ประจ า และ พรก. การกระจาย ของก าล งคน ในภาคร ฐ ภาคกลางและ กทม. ม ขรก.ฝ ายพลเร อน มากท ส ด (35%) รองลงมา อย ท ภาคอ สาน ภาคเหน อ และภาคใต ตามล าด บ หน วยงานในฝ ายบร หารท ม บ คลากรภาคร ฐมากท ส ด ค อ ศ กษาธ การ (25.9% หร อ 1 ใน 4 ของก าล งคนภาคร ฐ) รองลงมา ค อ กลาโหม สาธารณส ข เกษตรฯ และ สตช. บ คลากรภาคร ฐในฝ ายบร หารส วนใหญ กระจายอย ในหน วยงานท ม ภารก จด าน ปฏ บ ต การ (59.85%) ท เหล อ อย ในหน วยงานด าน นโยบายและว ชาการ ขรก.ฝ ายพลเร อนส วนใหญ กระจ กต ว อย ในส วนกลาง (67.73 %) % อย ในส วนภ ม ภาค % อย ในส วนท องถ น 3 3

4 ป ญหาในการด าเน นการตามมาตรการบร หารก าล งคนภาคร ฐ (พ.ศ ) : มาตรการบร หารอ ตราก าล งปกต ความต องการก าล งคนเพ มจ านวนมาก 2 มาตรการควบค มการ เพ มอ ตราก าล ง ย งไม ครอบคล มท ก หน วยงาน/ท กประเภท 1 สภาพป จจ บ น 3 โครงสร างอาย ของ ข าราชการ เข าส Aging Society ส ดส วนค าใช จ าย ด านบ คคลม แนวโน ม เพ มข น 5 4 แนวโน มการส ญเส ยก าล งคน จากการเกษ ยณอาย ใน 5 ป ข างหน า ค อนข างส ง (ประมาณ10% : เท ยบป 54) 4

5 ก าล งคนภาคร ฐ ป เพ มข นอย างต อเน อง คน ผลการด าเน นงาน ของ คปร. ( ) ลดอ ตราข าราชการท ว างจากผลการเกษ ยณอาย จ านวน 115,706 อ ตรา (55.72 %) ลดอ ตราล กจ างประจ าท ว างจากผลการเกษ ยณอาย จ านวน 103,969 อ ตรา (99.25 %) เกล ยอ ตราก าล งจากภารก จท จ าเป นน อยไปส ภารก จท จ าเป นมากกว า % ป 5

6 ค าใช จ ายด านบ คคลม แนวโน มเพ มข น รายจ ายของส วนราชการและร ฐว สาหก จ เฉพาะงบบ คลากร (2554) ค าใช จ ายท งหมดท เก ยวก บบ คลากรภาคร ฐ ความต องการอ ตราข าราชการเพ มข นมากกว าอ ตราท ได ร บการจ ดสรรจากผลการเกษ ยณอาย และม ข อจ าก ด ในการเพ มอ ตราข าราชการต งใหม (ตามนโยบายปร บขนาดก าล งคนภาคร ฐ ต องใช การต ดลด/ย บ ย บเล กอ ตราก าล งของ ส วนราชการหน งไปให อ กส วนราชการหน ง) กระบวนการพ จารณาจ ดสรรอ ตราข าราชการจากผลการเกษ ยณอาย และการพ จารณาเพ มอ ตราต ง อ ตราต งใหม ม ความล าช า เพราะต องผ าน อ.ก.พ. กระทรวง และใช เวลาในการบร หารข อม ลต าแหน ง 6

7 ป ญหาในการด าเน นการมาตรการบร หารก าล งคนภาคร ฐ (พ.ศ ) : มาตรการบร หารจ ดการเช งย ทธศาสตร 1 ขาดการวางแผนและ ต ดตามการใช ก าล งคน อย างเป นระบบ 3 ป ญหาเก ยวก บ ข ดสมรรถนะของ ก าล งคนไม เหมาะสม ก บบร บทท เปล ยนไป การวางแผนก าล งคนไม สอดคล องก บนโยบาย ว ส ยท ศน พ นธก จ การใช ก าล งคนย งไม ม ประส ทธ ภาพ ขาดกลไกในการต ดตามต ดตามตรวจสอบการใช ก าล งคน ขาดระบบข อม ลก าล งคนท สมบ รณ และเป นป จจ บ น 2 ป ญหาเก ยวก บ ค ณล กษณะและ ช ดความสามารถ ของก าล งคนภาคร ฐ 4 ป ญหาเก ยวก บว ธ การ บร หารจ ดการ ทร พยากรบ คคล การขาดแคลนก าล งคนท ม ศ กยภาพและการส ญเส ยอ ตราก าล ง จากการเกษ ยณอาย ความไม สมด ลของก าล งคนร นเก าและก าล งคนร นใหม ก าล งคนภาคร ฐม ความหลากหลายในเช งประชากรเพ มข น การเปล ยนแปลงสภาพแวดล อมในการบร หารราชการ ท าให ก าล งคนภาคร ฐต องปร บความร ท กษะและสมรรถนะ 7 การเข าส ประชาคมอาเซ ยนและการเปล ยนแปลงภ ม ร ฐศาสตร ท าให ก าล งคนภาคร ฐต องเพ มท กษะ และข ดความสามารถในการท างานในระด บภ ม ภาคและนานาชาต ความก าวหน าทางเทคโนโลย ท าให ระบบงานและว ธ การปฏ บ ต ราชการเปล ยนไป ท าให ก าล งคน ภาคร ฐบางส วน ไม สามารถปร บท กษะได ท นท วงท ความยากล าบากในการด งด ดและสรรหาก าล งคนค ณภาพ การพ ฒนาบ คลากรไม เช อมโยงก บนโยบายของร ฐบาลและจ ดเน นในการพ ฒนาประเทศ การร กษาและจ งใจบ คลากรภาคร ฐย งไม ม ประส ทธ ผล ผ บร หารและผ ร บผ ดชอบการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการ ขาดความพร อมร บผ ดชอบด านการบร หารทร พยากรบ คคล 7

8 ป ญหาการร บร ความเข าใจ และความสามารถในการด าเน นการ ตามมาตรการบร หารก าล งคนภาคร ฐ มาตรการบร หารก าล งคนภาคร ฐ (พ.ศ ) การร บร และความเข าใจของส วนราชการ ส วนใหญ ทราบว าม มาตรการบร หารก าล งคนภาคร ฐ และม การด าเน นการตามมาตรการบร หารก าล งคนภาคร ฐ (ร อยละ 68) แต ไม ทราบรายละเอ ยดการด าเน นการว าเก ยวข องก บเร องใดบ าง ส วนใหญ เห นว าเป าหมายส งส ดของมาตรการบร หารก าล งคนภาคร ฐ ควรเน นการใช ก าล งคนให เหมาะสมก บ ภารก จ ไม ควรม งลดขนาดก าล งคนหร อประหย ดค าใช จ ายด านบ คคล ผลการด าเน นการตามมาตรการบร หารอ ตราก าล งปกต ส วนใหญ ม การด าเน นการตามมาตรการบร หารอ ตราก าล งปกต เพราะเป นมาตรการภาคบ งค บและเก ยวข องก บการได ร บการจ ดสรรอ ตราก าล ง ผลการด าเน นการตามมาตรการบร หารจ ดการเช งย ทธศาสตร ส วนราชการม การด าเน นการเป นส วนใหญ ในย ทธศาสตร การบร หารก าล งคน ให สอดคล องก บภารก จ และย ทธศาสตร การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ ด านการบร หารก าล งคน ส วนราชการม การด าเน นการน อยในย ทธศาสตร การวางแผนและต ดตามการใช ก าล งคน และย ทธศาสตร การพ ฒนาผล ตภาพและความค มค าของก าล งคน เป นผ น าเช งย ทธศาสตร ในการยกระด บค ณภาพการบร หารจ ดการทร พยากรบ คคลภาคร ฐ บนหล กของระบบค ณธรรม เพ อประส ทธ ผลของราชการ 8

9 มต คณะร ฐมนตร เม อว นท 15 ต ลาคม เห นชอบ มาตรการบร หารและพ ฒนาก าล งคนภาคร ฐ (พ.ศ ) ตามท คปร. เสนอ และให คปร. ร บความเห นของหน วยงานต าง ๆ ไปพ จารณาด าเน นการ 2. ให คปร. และส าน กงาน ก.พ. ร บข อส งเกตของ ครม. ไปพ จารณาด าเน นการ ได แก 1) ให คปร. ร บไปประสานก บหน วยงานท เก ยวข องเพ อบ รณาการแนวทางการบร หาร และการพ ฒนาของก าล งคนภาคร ฐท งระบบ ท งท ส งก ดหน วยงานภายใต ฝ ายบร หาร และ ส งก ดองค กรต างๆ ท ม ได อย ภายใต ฝ ายบร หาร 2) มอบหมายให ส าน กงาน ก.พ. พ จารณาปร บปร งหล กเกณฑ การสรรหาก าล งคน เข าส ระบบราชการให เหมาะสมย งข น 9

10 มาตรการบร หารและพ ฒนาก าล งคนภาคร ฐ (พ.ศ ) หล กการ เป าหมาย ขอบเขต การบร หารก าล งคนภาคร ฐ (ท งเช งปร มาณและค ณภาพ) สอดคล องก บความจ าเป นใน การปฏ บ ต ภารก จในป จจ บ นและ เตร ยมความพร อมส าหร บอนาคต ม ความย ดหย นและช วยให ส วนราชการใช ก าล งคนอย าง ม ประส ทธ ภาพ ส วนราชการในส งก ดฝ ายบร หาร ม ก าล งคนท ม ข ดความสามารถ เหมาะสมส าหร บการข บเคล อน ภารก จในป จจ บ นและอนาคต อย างม ประส ทธ ภาพ โดยม แรงจ งใจและปฏ บ ต งานอย างม ความส ข ครอบคล มก าล งคนภาคร ฐ ได แก ข าราชการ (ไม รวมทหาร) พน กงานราชการ ล กจ างประจ า และก าล งคนประเภทอ นใน ส วนราชการส งก ดฝ ายบร หารท ใช งบประมาณ (งบบ คลากร) จากงบประมาณรายจ ายแผ นด น 10

11 มาตรการบร หารและพ ฒนาก าล งคนภาคร ฐ (พ.ศ ) มาตรการฯ มาตรการบร หาร จ ดการอ ตราก าล งปกต เน นการใช ก าล งคนท ม อย อย างม ประส ทธ ภาพ และค มค า มาตรการบร หาร จ ดการเช งย ทธศาสตร เน นการเพ มประส ทธ ภาพ การบร หารและพ ฒนา ก าล งคนอย างเป นระบบ แบบองค รวม 11

12 มาตรการบร หารจ ดการอ ตราก าล งปกต Text การเกล ยอ ตราเกษ ยณ ไม ย บเล ก/จ ดสรรอ ตราจากผลการ เกษ ยณอาย ค นในภาพรวม ของกระทรวง หร อองค กรกลาง บร หารทร พยากรบ คคล o ส วนราชการแจ งต าแหน งท เห นสมควรย บเล กเท าก บจ านวน ต าแหน งเกษ ยณ ไปย ง อ.ก.พ. กระทรวงหร อองค กรกลาง บร หารทร พยากรบ คคล o อ.ก.พ. กระทรวง /องค กรกลาง บร หารทร พยากรบ คคล พ จารณา จ ดสรรให ส วนราชการในกระทรวง / องค กรกลาง และแจ ง คปร. ทราบ กระจายอ านาจ สอดคล อง ก บความจ าเป น คล องต ว รวดเร ว มาตรการ บร หารจ ดการ อ ตราก าล งปกต Text ว เคราะห ความจ าเป น ท แท จร ง และ จ งใจให ใช คน อย างค มค า การเพ มอ ตรา ขรก. ต งใหม ไม เพ มอ ตรา ขรก. ต งใหม ยกเว น กรณ จ าเป นอ นม อาจหล กเล ยงได o ม การต งหน วยงาน / ส วนราชการ o เป นงานตามนโยบายส าค ญ ของร ฐบาล/ย ทธศาสตร ประเทศ /ค.ร.ม. ท ม งบประมาณท ใช ด าเน นการแล ว ถ าไม ด าเน นการ จะเก ดผลเส ยหายต อทาง ราชการ 12

13 มาตรการบร หารจ ดการเช งย ทธศาสตร ย ทธศาสตร 1 ย ทธศาสตร 2 ย ทธศาสตร 3 การวางแผน บร หารก าล งคน ให เก ดประโยชน ส งส ด การพ ฒนา ก าล งคนและ สร างความพร อม เช งกลย ทธ การด งด ดและ ร กษาก าล งคนท ม ค ณภาพใน ภาคร ฐ 3 ย ทธศาสตร 8 เป าประสงค 9 ต วช ว ด 15 กลย ทธ 13

14 แนวทางการน ามาตรการบร หารและพ ฒนาก าล งคนภาคร ฐไปส การปฏ บ ต ให ส าน กงาน ก.พ.. (กรณ ขรก.พลเร อนสาม ญ) & องค กรกลางบร หารทร พยากรบ คคล (กรณ ขรก.คร ฯ และ ขรก.ต ารวจ ต ารวจ) จ ดท าแนวปฏ บ ต และค ม อแนวทางการด าเน นการ (Guidelines) เพ อให ส วนราชการน าไปปร บใช ตามความเหมาะสม ร วมก บส วนราชการแต ละแห ง ในการว เคราะห ว าเร องใดในย ทธศาสตร ฯ ม ความจ าเป น หร อม ผลกระทบส งต อการบร หารราชการ และสน บสน นให ส วนราชการด าเน นการ ตามมาตรการฯ ได อย างเหมาะสม ช แจงท าความเข าใจก บ อ.ก.พ. กระทรวง ห วหน าส วนราชการ ผ บร หาร หน วยงานการเจ าหน าท และข าราชการท กระด บ รวมท งผ ม ส วนได /เส ย เพ อสร างความตระหน ก และให ความส าค ญ ต อการน ามาตรการฯ ไปปฏ บ ต ให บรรล เป าหมาย 4 ต ดตามผลการด าเน นการตามมาตรการฯ เป นประจ าท กส นป งบประมาณ และรายงาน ความก าวหน า ตลอดจนป ญหาอ ปสรรคให ก.พ. ก.ตร. ก.ค.ศ. แล วแต กรณ และ คปร. ทราบ 14

15 แนวทางการน ามาตรการบร หารและพ ฒนาก าล งคนภาคร ฐไปส การปฏ บ ต (ต อ ต อ) ให องค กรกลางบร หารทร พยากรบ คคลร วมก บส วนราชการ พ จารณาผ อนคลาย หร อปร บปร งกฎระเบ ยบด านการบร หารก าล งคน ให ฝ ายเลขาน การร วม คปร. ส อสารประชาส มพ นธ และสร างความเข าใจ เก ยวก บมาตรการฯ ให ก บองค กรตามร ฐธรรมน ญ และหน วยงานในส งก ด องค กรกลางบร หารทร พยากรบ คคลอ นๆกลางบร หารทร พยากรบ คคลอ นๆ ให คปร. รายงานผลการด าเน นการตามมาตรการฯ พร อมท งป ญหา อ ปสรรค และข อเสนอแนะ ต อคณะร ฐมนตร เม อมาตรการฯ ตร เม อมาตรการฯ ส นส ดลง 15

16 เป นผ น าเช งย ทธศาสตร ในการยกระด บค ณภาพการบร หารจ ดการทร พยากรบ คคลภาคร ฐ บนหล กของระบบค ณธรรม เพ อประส ทธ ผลของราชการ 16

มาตรการบร หารและพ ฒนากาล งคนภาคร ฐ (พ.ศ. 2557 2561) :

มาตรการบร หารและพ ฒนากาล งคนภาคร ฐ (พ.ศ. 2557 2561) : มาตรการบร หารและพ ฒนากาล งคนภาคร ฐ (พ.ศ. 2557 2561) : แนวทางการดาเน นการ ตามมต คณะร ฐมนตร เม อว นท 15 ต ลาคม 2556 ดร. ส รพงษ มาล ผอ.กล มแผนกล มย ทธศาสตร และนว ตกรรม สาน กพ ฒนาระบบจาแนกตาแหน งและค าตอบแทน

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2552-2554 เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558-2561

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558-2561 แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558-2561 ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2546 มาตรา 16 ให ส วนราชการจ ดท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ )

แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) แผนพ ฒนาบ คลากร ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) องค การบร หารส วนตาบลธาต น อย อาเภอเข องใน จ งหว ดอ บลราชธาน คานา ตามท ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดอ บลราชธาน เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กองการเจ าหน าท กล มงานวางแผนอ ตราก าล ง โทร.๐๒-๑๔๑๖๑๙๔ ธ นวาคม ๒๕๕๔ บทสร ปส าหร บผ บร หาร แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลกรมการพ

More information

บทท 5 ย ทธศาสตร การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

บทท 5 ย ทธศาสตร การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร บทท 5 ย ทธศาสตร การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร บทน จะกล าวถ ง ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร เป าประสงค และกลย ทธ ของการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเพ อรองร บภารก จของกรมฯ ซ งเป นผลล พธ ท ได

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร จ ดท าโดย ส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบล องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า โทร. 0 3455 2007

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ห วข อ หน า บทน า 1

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กล มพ ฒนาระบบบร หาร กล มพ ฒนาระบบบร หาร สารบ ญ คานา 2 ประกาศเจตนารมณ 3 หมวดท 1 ข อม ลท วไป 4 1.1 ข อม ลองค การ 4 ว ส ยท ศน 4

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

เม อได คะแนนร อยละความส าเร จแล ว สามารถสร ปผลประเม นโดยม เกณฑ ด งน. ร อยละความส าเร จ = คะแนนท ได x ๑๐๐ คะแนนเต ม 1 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง.

เม อได คะแนนร อยละความส าเร จแล ว สามารถสร ปผลประเม นโดยม เกณฑ ด งน. ร อยละความส าเร จ = คะแนนท ได x ๑๐๐ คะแนนเต ม 1 / ๖๒ ส าน กงาน ปปง. รายงานผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการส าน ก/กล ม และบ คคล รอบ ๑๒ เด อน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ( ส าน กงาน ปปง.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information