การบร หารทร พยากรบ คคลภาคร ฐ

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารทร พยากรบ คคลภาคร ฐ"

Transcription

1 การบร หารทร พยากรบ คคลภาคร ฐ

2 ในองค กร ส าค ญแค ไหน

3 ทร พยากรมน ษย น. ทร พยากรท ม ค าท ม อย ในต วของมน ษย น บว า เป นทร พยากรท ม ค ณค าและม เก ยรต ภ ม ทร พยากรท ว าน นก ได แก ความร ความสามารถ ความค ดต างๆท ม อย ในต วของมน ษย มน ษย แต ละคนจะม ทร พยากรด งกล าว ในระด บท ต างๆ บางคนม มาก บางคนม ปานกลาง และบาง คนม น อย ซ งข นอย ก บว ามน ษย จะน าทร พยากร เหล าน นมาใช อย างไรให เก ดประโยชน และม ค ณภาพ

4 ความส าค ญของทร พยากรบ คคล (ท นมน ษย ): การสร างข ดความสามารถในการแข งข นอย างย งย น ราคา การโฆษณา นว ตกรรม ระบบการผล ต ช องทางการกระจายส นค า ทร พยากรบ คคล (HUMAN RESOURCES) < 60 ว น < 1 ป < 2 ป < 3 ป < 4 ป > 7 ป

5 ภาพรวมการบร หารงานบ คคลภาคร ฐ ว ว ฒนาการการเปล ยนแปลงการบร หารทร พยากรบ คคลภาคร ฐ หล กการพ นฐานของการบร หารทร พยากรบ คคลภาคร ฐในป จจ บ น การจ ดโครงสร างส วนราชการ การจ างงานประเภทต างๆ ข าราชการประเภทต างๆ ท ใช ระบบ HR เหม อน ก.พ.

6 ภาพรวมการบร หารงานบ คคลภาคร ฐ ว ว ฒนาการการเปล ยนแปลงการบร หารทร พยากรบ คคลภาคร ฐ หล กการพ นฐานของการบร หารทร พยากรบ คคลภาคร ฐในป จจ บ น การจ ดโครงสร างส วนราชการ การจ างงานประเภทต างๆ ข าราชการประเภทต างๆ ท ใช ระบบ HR เหม อน ก.พ.

7 ระบบการบร หารทร พยากรบ คคล ระบบบร หาร ระบบโครงสร าง ค ณธรรม อ ปถ มภ อาว โส จ าแนกต าแหน ง (Position Classification-PC) ช นยศ (Rank Classification-RC) จ าแนกว ทยฐานะ (Academic Rank Classification-ARC)

8 ว ว ฒนาการการปฏ ร ประบบข าราชการตาม พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ร.บ พ.ร.บ พ.ร.บ พ.ร.บ. ฉบ บแรก เป ดโอกาสให ประชาชนร บราชการ เป นอาช พ การบร หารงาน บ คคล ย ดโยงก บ ระบบช นยศ ใช ระบบจ าแนกต าแหน ง ก าหนดหน าท ของ ต าแหน งงาน (Job Description) ก าหนดสายงาน และระด บต าแหน ง( ซ ) บ ญช เง นเด อนบ ญช เด ยว จ ดกล มประเภท ต าแหน งตามล กษณะงาน แบ งเป น 4 กล ม เน นความสามารถของ บ คคล แนวค ด การบร หาร ผลงาน (Performance Management) ก าวท 1 ก าวท 2 ก าวท 3

9 หน าท ด านการบร หารทร พยากรบ คคล สรรหา พ ฒนา ร กษาไว ใช ประโยชน

10 ภาพรวมการบร หารงานบ คคลภาคร ฐ ว ว ฒนาการการเปล ยนแปลงการบร หารทร พยากรบ คคลภาคร ฐ หล กการพ นฐานของการบร หารทร พยากรบ คคลภาคร ฐในป จจ บ น การจ ดโครงสร างส วนราชการ การจ างงานประเภทต างๆ ข าราชการประเภทต างๆ ท ใช ระบบ HR เหม อน ก.พ.

11 The New HRM: A shift in Mindset การบร หารทร พยากรบ คคลท ผ านมา ท ศทางการเปล ยนแปลง 1) ม งเน นงานธ รการบ คคล (Transactions) และย ดต ดก บก จกรรมท ท า (Doables & Routine Activities) 2) ย ดกฎระเบ ยบเป นท ต ง (Rule Based) 3) จ ดโครงสร างการบร หารโดยย ดกระบวนการ บร หารทร พยากรบ คคลเป นหล ก (Process Based) 4) รวมศ นย อ านาจและเน นความเหม อนก น (Centralisation & One Size fits all) 5) การบร หารทร พยากรบ คคลไม เช อมโยงหร อ สน บสน นให หน วยงานบรรล เป าหมาย ความส าเร จ (Alignment) 6) การบร หารทร พยากรบ คคลเป นงานของ หน วยงานการเจ าหน าท 1) ม งเน นงานย ทธศาสตร (Strategic) และเน นผลล พธ ส ดท ายท ต องส งมอบ (Deliverables & Value added activities) 2) ย ดหล กการ (Principle Based) และประย กต ใช หล กการให สอดคล องก บความจ าเป นของบ คคลและ สถานการณ 3) จ ดโครงสร างการบร หารโดยย ดบทบาทการบร หาร- ทร พยากรบ คคลเป นหล ก (Role Based) 4) กระจาย/มอบอ านาจและเน นความแตกต าง (Decentralisaion, Differentiation and Customisation) 5) การบร หารทร พยากรบ คคลเช อมโยงและสน บสน น ให หน วยงานบรรล เป าหมายความส าเร จ (Alignment) 6) การบร หารทร พยากรบ คคลเป นความร บผ ดชอบ โดยตรงของผ บ งค บบ ญชา โดยม ผ ร วมร บผ ดชอบค อ ฝ ายบร หารและหน วยงานการเจ าหน าท

12 ย ดหล ก สมรรถนะ พ ฒนา ค ณภาพช ว ต ย ดหย น หลากหลาย เช อมโยงก บท ศทาง ขององค การ การบร หาร ทร พยากรบ คคล ม เจ าภาพเร องคน เป นไปตามระบบ ค ณธรรม ย ดผลการ ปฏ บ ต งาน คนเก ง คนด เล อกร บราชการ ใช คนน อย ประส ทธ ภาพส ง

13 แกนหล กการบร หารทร พยากรบ คคล ตาม พ.ร.บ. ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ. ๒๕๕๑ หล กค ณธรรม (Merit) หล กสมรรถนะ (Competency) หล กผลงาน (Performance ) ค ณภาพช ว ตการท างาน (Quality of worklife ) กระจายความร บผ ดชอบในการบร หารทร พยากรบ คคล

14 หล กค ณธรรม

15 หล กค ณธรรม ความเสมอภาคในโอกาส ความร ความสามารถ ความม นคง ความเป นกลางทางการเม อง สรรหา/แต งต งระบบเป ด แข งข น ภายใน/นอกท กระด บต าแหน ง สมรรถนะ/ผลงาน/ความประพฤต ความม นคง จ างงานตามผลงาน การพ ฒนาค ณภาพช ว ต ความเป นกลางทางการเม องใน การค มครองระบบค ณธรรม

16 หล กค ณภาพช ว ต

17 work skill การท างาน life skill การใช ช ว ต

18 สมด ลของช ว ต

19 องค กรค ณเช อใน ระบบ ท เค นประส ทธ ภาพในการผล ต หร อ เช อในคนท ม ค ณภาพ ช วยเพ มประส ทธ ภาพการผล ต

20 คน ระบบ

21 คน ระบบ

22 คน ระบบ

23 แนวค ดหล กค ด - มองคนให เป นคนมองคนมากกว าเป นแค ส วนการผล ต - มองท ท างานให เป นมากกว าท ต องมาท างาน - มองรอบต วแล วมองย อนด ตนเอง - ให เช อว าผลผล ตท ด มาจากคนท ท างานด วย ความส ขมากกว าจ าต องท างานเพราะเง น เท าน น

24 ภาพรวมการบร หารงานบ คคลภาคร ฐ ว ว ฒนาการการเปล ยนแปลงการบร หารทร พยากรบ คคลภาคร ฐ หล กการพ นฐานของการบร หารทร พยากรบ คคลภาคร ฐในป จจ บ น การจ ดโครงสร างส วนราชการ การจ างงานประเภทต างๆ ข าราชการประเภทต างๆ ท ใช ระบบ HR เหม อน ก.พ.

25 ส วนราชการ มาตรา ๔ พ.ร.บ. ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ส วนราชการ หมายความว า ส วนราชการตามกฎหมายปร บปร งกระทรวง ทบวง กรม และส วนราชการท จ ดต งข นตามกฎหมายว าด วยระเบ ยบ บร หารราชการแผ นด น

26 ส วนราชการตามกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น ราชการบร หาร ส วนกลาง ราชการบร หาร ส วนภ ม ภาค ราชการบร หาร ส วนท องถ น ข อเสนอแนะ/นโยบาย วางหล กเกณฑ และ มาตรฐาน ส งเสร มสน บสน น ก าก บ ต ดตาม ประเม นผล ด าเน นการ (เท าท จ าเป น) บร หารราชการของท กกระทรวง ในจ งหว ด เช อมโยงย ทธศาสตร ตามนโยบาย ร ฐบาลไปด าเน นการในจ งหว ด ย ทธศาสตร /งบประมาณจ งหว ด ให บร การประชาชนในจ งหว ด ก าก บด แล ส งเสร ม สน บสน น องค กรปกครองส วนท องถ น หน วยปฏ บ ต ภารก จเก ยวก บ ค ณภาพช ว ตประชาชน จ ดบร การสาธารณะ แก ไขป ญหา ในพ นท พ ฒนาคน ภารก จท ได ร บการถ ายโอนจาก ส วนกลาง เช น การพ ฒนา โครงสร างพ นฐาน การจ ดระเบ ยบ ช มชน การอน ร กษ ทร พยากร- ธรรมชาต 26

27 ภารก จราชการส วนกลาง-ส วนภ ม ภาค -ส วนท องถ น เสนอแนะ นโยบาย คณะร ฐมนตร กระทรวง กระทรวง กระทรวง กระทรวง การบร การ จ ดการ ทร พยากร กรม กรม องค กร มหาชน หน วยงานกลาง นโยบายและ ประสานงาน ข ามกระทรวง ส วนกลาง ความม นคง ของประเทศ หน วยงาน ในก าก บ ประเด น พ เศษ กล มภารก จ... ส วนภ ม ภาค จ งหว ด กล มภารก จ... ด านการให บร การ ประชาชน ด านทะเบ ยน ด านภาษ ด านการเกษตร กล มภารก จ... อ าเภอ ด านการประสานงาน ในพ นท เจ าภาพในการ บร หารจ ดการงาน ราชการในจ งหว ด ส วนท องถ น หน วยปฏ บ ต ภารก จท เก ยวข อง โดยตรงก บค ณภาพช ว ต ประชาชนในพ นท ด าน เกษตร องค กรปกครองส วนท องถ น ด าน สาธารณส ข ด าน การศ กษา ด าน ความสงบ เร ยบร อย ภาค พ นธม ตร ภาคร ฐ-ภาคเอกชน

28 การแบ งกล มกระทรวงตามล กษณะภารก จ ร ฐจ ดท า เป นหล ก หร อเป น ฝ ายน า กลาโหม มหาดไทย ย ต ธรรม คล ง ต างประเทศ คมนาคม ส าน กนายกร ฐมนตร ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม สาธารณส ข ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ศ กษาธ การ พ ฒนาส งคม เทคโนโลย สารสนเทศ พาณ ชย เกษตรและสหกรณ อ ตสาหกรรม ท องเท ยวและก ฬา แรงงาน พล งงาน ภาคเอกชน-ภาคประชาชน จ ดท า และ/หร อม ส วนร วมส ง ท มา : ช ยอน นต สม ทวณ ช, การจ ดการการพ ฒนาระบบราชการเพ อพ ฒนาความสามารถในการแข งข นของประเทศอย างเป นองค รวม

29 ล กษณะของส วนราชการ ล กษณะ หน วยงาน ล กษณะการ ให บร การ กฎหมาย และการจ ดต ง เป นหน วยงานท ร บผ ดชอบให บร การสาธารณะทางปกครอง (Administrative Public Service) เป นซ งเป นภารก จหล ก ของร ฐ เช น การร กษาความม นคง ความสงบภายใน และ ภายนอก การก าก บด แลให เก ดความเป นธรรมในส งคม และภารก จหล กตามร ฐธรรมน ญ งานก าหนดนโยบาย งานควบค ม (regulator) งานก าก บด แล งานอน ม ต อน ญาตตามกฎหมาย และงานส งเสร มสน บสน น (facilitated) พ.ร.บ. ปร บปร งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ พ.ร.บ. ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น พ.ศ และ ท แก ไขเพ มเต ม

30 ล กษณะของส วนราชการ (ต อ) สถานภาพ / งบประมาณ สถานะหน วยงานเป นน ต บ คคล ข าราชการ / พน กงานราชการ /ล กจ างประจ า / ล กจ างช วคราว งบประมาณแผ นด น กฎหมายการ บร หารงาน บ คคล พ.ร.บ. ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ร.บ. เง นเด อนและเง นประจ าต าแหน ง

31 โครงสร างส วนราชการระด บกระทรวง ร ปแบบท 1 ร ปแบบท 2 กระทรวง กระทรวง ส าน กงาน ปล ดกระทรวง กรม กล มภารก จ ส าน กงาน ปล ดกระทรวง กรม กรม กรม ร ปแบบท 3 กระทรวง ส าน กงาน ปล ดกระทรวง กล มภารก จ กล มภารก จ กรม กรม กรม กรม หมายเหต * กรณ ของกระทรวงศ กษาธ การก าหนดเป นส าน กงานท ข นตรงต อร ฐมนตร ห วหน าส วนราชการม ฐานะเท ยบเท าปล ดกระทรวง ตามมาตรา 29 แห ง พ.ร.บ.ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ.2546

32 โครงสร างของส วนราชการระด บกรม อธ บด รองอธ บด รองอธ บด ส าน ก/กอง ผชช. ฝ าย/กล มงาน/ส วน ส าน ก/กอง ส าน ก/กอง ส าน ก/กอง ฝ าย/กล มงาน/ส วน โครงการ พ เศษ โครงการพ เศษ ซ งเป นการ บ รณาการงาน ระหว าง ส าน ก/กอง

33 ภาพรวมการบร หารงานบ คคลภาคร ฐ ว ว ฒนาการการเปล ยนแปลงการบร หารทร พยากรบ คคลภาคร ฐ หล กการพ นฐานของการบร หารทร พยากรบ คคลภาคร ฐในป จจ บ น การจ ดโครงสร างส วนราชการ การจ างงานประเภทต างๆ ข าราชการประเภทต างๆ ท ใช ระบบ HR เหม อน ก.พ.

34 ร ปแบบการจ างงานในป จจ บ น การจ างตลอดช ว ต การจ างตามระยะเวลา การจ างเหมา การจ างท าของ/ ศ กษาว จ ย การจ างเต มเวลา/ ไม เต มเวลา ข าราชการ ล กจ างประจ า พน กงานราชการ พน กงานบร การ รปภ. บร ษ ท สถาบ นการศ กษา ท ปร กษา

35 ภาพรวมการบร หารงานบ คคลภาคร ฐ ว ว ฒนาการการเปล ยนแปลงการบร หารทร พยากรบ คคลภาคร ฐ หล กการพ นฐานของการบร หารทร พยากรบ คคลภาคร ฐในป จจ บ น การจ ดโครงสร างส วนราชการ การจ างงานประเภทต างๆ ข าราชการประเภทต างๆ ท ใช ระบบ HR เหม อน ก.พ.

36 ข าราชการประเภทต างๆ ท ใช ระบบ HR เหม อน ก.พ. ข าราชการกร งเทพมหานครสาม ญ ข าราชการศาลย ต ธรรม ข าราชการร ฐสภาสาม ญ ข าราชการฝ ายอ ยการประเภทธ รการ ข าราชการฝ ายศาลปกครอง

37 ขอบค ณ และ สว สด

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ ป งบประมาณ 2552 ค าน า นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 และพระราชกฤษฎ กาว าด

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กล มพ ฒนาระบบบร หาร กล มพ ฒนาระบบบร หาร สารบ ญ คานา 2 ประกาศเจตนารมณ 3 หมวดท 1 ข อม ลท วไป 4 1.1 ข อม ลองค การ 4 ว ส ยท ศน 4

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ห วข อ หน า บทน า 1

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เพ อให เป นไปตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560) เทศบาลต าบลพระอ นทราชา อ าเภอบางปะอ น จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ฝ ายการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล ค าน า อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 3/1 แห งพระราชบ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน ค าน า เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยพ ทธศ กราช 2550 และพระราช กฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการศาสนา ป งบประมาณ 2553. ตามแบบฟอร ม (Template) ส าหร บการจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการศาสนา ป งบประมาณ 2553. ตามแบบฟอร ม (Template) ส าหร บการจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการศาสนา ป งบประมาณ 2553 ตามแบบฟอร ม (Template) ส าหร บการจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค การท ด ข อม ลองค การ ว ส ยท ศน น าหล กธรรม เสร มสร างภ ม ค มก น สานส มพ

More information

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ๒๕๕๕ ค าน า ระบบพน กงานราชการ (Government Employee System) เป นการจ างงานระบบ ส ญญาจ างในหน วยงานภาคร ฐ ท ม งเน นให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย ม หล กเกณฑ และว ธ

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

ประกาศกรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง เร อง นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง...

ประกาศกรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง เร อง นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง... ประกาศกรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง เร อง นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง... เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ

More information

คณ ตา ราษฎร น ย หล กเกณฑ การบร หารก จการบ านเม องท ด ขององค กรปกครองส วนท องถ น ผ อ านวยการส วนส งเสร มการบร หาร ก จการบ านเม องท ด

คณ ตา ราษฎร น ย หล กเกณฑ การบร หารก จการบ านเม องท ด ขององค กรปกครองส วนท องถ น ผ อ านวยการส วนส งเสร มการบร หาร ก จการบ านเม องท ด หล กเกณฑ การบร หารก จการบ านเม องท ด ขององค กรปกครองส วนท องถ น คณ ตา ราษฎร น ย ผ อ านวยการส วนส งเสร มการบร หาร ก จการบ านเม องท ด โทร. 0-2241-9000 ต อ 2331 ม อถ อ 08-1634-7883, 08-1859-7484 ความเป นมาของธรรมาภ

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2552-2554 เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนหายโศก อ าเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน ค าน า การบร หารงานองค การบร หารส วนต าบลให ประสบความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จและ ย ทธศาสตร ท ก าหนดไว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558-2561

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558-2561 แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2558-2561 ส าน กงานสถ ต แห งชาต กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2546 มาตรา 16 ให ส วนราชการจ ดท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

คณ ตา ราษฎร น ย หล กเกณฑ การบร หารก จการบ านเม องท ด ขององค กรปกครองส วนท องถ น ผ อ านวยการส วนส งเสร มการบร หาร ก จการบ านเม องท ด

คณ ตา ราษฎร น ย หล กเกณฑ การบร หารก จการบ านเม องท ด ขององค กรปกครองส วนท องถ น ผ อ านวยการส วนส งเสร มการบร หาร ก จการบ านเม องท ด หล กเกณฑ การบร หารก จการบ านเม องท ด ขององค กรปกครองส วนท องถ น คณ ตา ราษฎร น ย ผ อ านวยการส วนส งเสร มการบร หาร ก จการบ านเม องท ด โทร. 0-2241-9000 ต อ 2331 ม อถ อ 08-1634-7883, 08-1859-7484 ความเป นมาของธรรมาภ

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information