แผนบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยนเรศวร ป งบประมาณ พ.ศ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยนเรศวร ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559"

Transcription

1 แผนบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยนเรศวร ป งบประมาณ พ.ศ

2 สารบ ญ หน า ประว ต ความเป นมาของว ทยาล ยนานาชาต 1 ท ศทางและจ ดเน น 6 ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ 6 ว ตถ ประสงค อ ตล กษณ น ส ตว ทยาล ยนานาชาต เอกล กษณ ว ทยาล ยนานาชาต 7 แผนกลย ทธ ว ทยาล ยนานาชาต พ.ศ โครงสร างองค กร 10 โครงสร างการบร หาร 11 ข อม ลบ คลากร (ม นาคม พ.ศ. 2555) คณะผ บร หารว ทยาล ยนานาชาต อาจารย ประจาของว ทยาล ยนานาชาต บ คลากรสายสน บสน นของว ทยาล ยนานาชาต 16 แผนบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คลากรว ทยาล ยนานาชาต พ.ศ ภาคผนวก 1. นโยบายด านบร หารจ ดการ นโยบายด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคล ว ตถ ประสงค ของแผนบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล ระบบกลไกการบร หารแผนบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล เป าหมายของการดาเน นงานตามแผนในแต ละป งบประมาณ แผนดาเน นงานก จกรรมการบร หารและพ ฒนาบ คลากร งบประมาณ ประโยชน ท คาดว าน าจะได ร บ 22 สร ปแผนดาเน นงานก จกรรมการบร หารและพ ฒนาบ คลากรของว ทยาล ยนานาชาต 24 มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ

3 สารบ ญ หน า ตารางเส นทางการพ ฒนาต าแหน งทางว ชาการ สาหร บบ คลากรสายว ชาการ 26 ส งก ดว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ ตารางเส นทางการพ ฒนาต าแหน ง สาหร บบ คลากรสายสน บสน น 28 ส งก ดว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ อ ตรากาล งของอาจารย ประจ าของว ทยาล ยนานาชาต พ.ศ

4 ประว ต ความเป นมาของว ทยาล ยนานาชาต ว ทยาล ยนานาชาต ก อต งข นโดยมต ของสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ในคราวประช มคร งท 94 (1/2544) ว นท 13 มกราคม 2544 โดยการเสนอของอธ การบด ศาสตราจารย ดร. ส จ นต จ นายน มหาว ทยาล ยนเรศวรได ตระหน กถ ง ความสาค ญของความเป นเล ศ และความเป นสากล จ งได ก าหนดนโยบายท จะจ ดการเร ยนการสอนภายใต ความร วมม อ ก บมหาว ทยาล ยในต างประเทศท ม ช อเส ยงในล กษณะของการม ห นส วน (Partnerships) และสร างเคร อข าย (Networking) เพ อร วมม อทางว ชาการ โดยม ศาสตราจารย ดร. ค ธ ไซเยอร ร กษาการในต าแหน งผ อ านวยการ อย างไรก ตาม การด าเน นการท เป นร ปธรรมอย างแท จร งเร มต งแต ว นท 1 เมษายน 2545 โดยม รองศาสตราจารย ดร.ครรช ต ทะกอง เป นผ อ านวยการจนครบวาระ และสภามหาว ทยาล ยนเรศวรได ม ค าส งแต งต ง รองศาสตราจารย ดร.พรช ล อาชวอาร ง ดารงตาแหน งผ อานวยการ ต งแต ว นท 23 พฤษภาคม 2553 จนถ งป จจ บ น ท งน จ ดม งหมายของ การก อต งว ทยาล ยนานาชาต ในระยะแรก ก เพ อเป นหน วยงานท สน บสน นและสร างพล งให ก บมหาว ทยาล ยนเรศวรใน การก าวไปส ความเป นนานาชาต โดยม งหว งให ว ทยาล ยนานาชาต เป ดหล กส ตรนานาชาต ในระด บปร ญญาตร ให ก บ น กศ กษาไทยและน กศ กษาต างชาต ท จะเข ามาศ กษาในมหาว ทยาล ยในอนาคต และก าหนดให ร บผ ดชอบหล กส ตรระด บ บ ณฑ ตศ กษาเฉพาะสาขาว ชาท ม ล กษณะสหส มพ นธ ว ชา ต องเก ยวข องก บศาสตร ของหลายคณะเท าน น ในป พ.ศ ท เร มดาเน นการน น ว ทยาล ยม สถานท ต งอย ณ อาคารเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (CITCOMS) ม ห องสาน กงาน 1 ห อง และห องเร ยน 2 ห อง ว ทยาล ยม หล กส ตรท พร อมร บน ส ต 2 หล กส ตร ได แก ระด บ ปร ญญาตร ค อหล กส ตรน ต ศาสตรบ ณฑ ต (หล กส ตรนานาชาต ) ซ งหล กส ตรได สร างข นโดยท มหาว ทยาล ยได ตกลงความ ร วมม อทางว ชาการก บมหาว ทยาล ยคว นสแลนด ประเทศออสเตรเล ย (Queensland University) โดยม เง อนไขว าน ส ต ท จบตามหล กส ตรน แล ว สามารถเข าศ กษาต อหล กส ตรน ต ศาสตร ท มหาว ทยาล ยคว นสแลนด โดยใช เวลาเพ ยง 2 ป ก จะ ได ร บปร ญญาตร สาขาน ต ศาสตร จากมหาว ทยาล ยคว นสแลนด อ นจะท าให ได ร บส ทธ ในการเป นน กกฎหมายในประเทศ ออสเตรเล ย ส วนอ กหล กส ตรหน งเป นหล กส ตรระด บปร ญญาโท ค อปร ญญาว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ตสาขาความ หลากหลายทางช วภาพ (Biodiversity) อย างไรก ตาม ในป พ.ศ น เน องจากการเร มด าเน นงานเก ดหล งจากการ สอบเข ามหาว ทยาล ยเสร จส นแล ว จ งร บน ส ตได เพ ยง 18 คน และหล กส ตรระด บปร ญญาโทท ม น น ใช ร ปแบบการเร ยน การสอนบนเคร อข ายคอมพ วเตอร ณ เวลาน นย งเป นท สนใจไม กว างขวางน ก จ งม ผ สนใจในแต ละป เพ ยง 1-2 คน ต อมา ในป พ.ศ.2547 มหาว ทยาล ยจ งมอบหมายให คณะเกษตรศาสตร และทร พยากรธรรมชาต เป นผ ด แลเพ อพ ฒนาหล กส ตร ต อไป ประกอบก บคณะต างๆ ม ความต นต วและม ศ กยภาพท จะเป ดหล กส ตรนานาชาต มากข น และมหาว ทยาล ยเป ด

5 -2- โอกาสให สร างหล กส ตรค ขนานโดยร วมก บต างคณะได มหาว ทยาล ยจ งปร บภารก จของว ทยาล ยให ด แลหล ก ส ตร นานาชาต เฉพาะระด บปร ญญาตร ในขณะเด ยวก นส วนของศ นย ภาษาได เร มประชาส มพ นธ ร บสม ครบ คคลภายใน มหาว ทยาล ยท ม ความสนใจจะเพ มพ นความร ภาษาอ งกฤษเข าร บการฝ กอบรม แม ระยะแรกจะม อาจารย และน ส ตเป น จานวนน อยแต ก น บว นจะเพ มจานวนข น ตามสภาพของส งคมท ม ความต องการผ ม ความร ทางภาษาส งข น ในป พ.ศ ว ทยาล ยได เร งจ ดท าหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ตสาขาการจ ดการท องเท ยวข น เพ อ ตอบสนองนโยบายร ฐบาลท ส งเสร มให ประเทศไทยพ ฒนางานภาคอ ตสาหกรรมการท องเท ยว และสามารถร บน ส ตและ เป ดสอนได ในป การศ กษา 2546 โดยม น ส ตร นแรกจานวน 17 คน ทาให สถานท จ ดการเร ยนการสอนไม เพ ยงพอ ต องขอ ความอน เคราะห ห องเร ยนจากคณะศ กษาศาสตร ซ งม ท ต งใกล เค ยงก บส าน กงาน จ กได ใกล ช ดในการด แลน ส ตและการ ประสานงานต าง ๆ นอกจากน ว ทยาล ยย งได เตร ยมการพ ฒนาหล กส ตรและขยายบร การว ชาการด านภาษาให ตอบสนอง ความต องการของส งคมมากข น ในป พ.ศ เป นป ท ว ทยาล ยได เร งสร างหล กส ตรเพ อเพ มจ านวนน ส ตและสร างงานบร การว ชาการให เพ มข น โดยได จ ดท าหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาการจ ดการทร พยากรมน ษย ข นมาอ กหล กส ตรหน ง ร บน ส ตร น แรกจ านวน 24 คน และในป เด ยวก นน ได ร วมม อก บคณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดท าหล กส ตร พยาบาลศาสตรบ ณฑ ต (หล กส ตรนานาชาต ) อ กหล กส ตรหน ง ร บน ส ตร นแรกได 18 คน ซ งเป นสาเหต ส าค ญท ว ทยาล ย ต องขยายห องสาน กงานเพ อรองร บภารก จงานธ รการท เพ มมากข นและต องการห องเร ยนเพ มข น จ งได ขอใช ต กว ศวโยธา ของคณะว ศวกรรมศาสตร มาเป นสาน กงานของว ทยาล ยและจ ดการเร ยนการสอนในช นท 6 และว ทยาล ยได ใช ช น 6 ซ ง ต อมาขยายลงมาถ งช นท 5 ของอาคารว ศวกรรมโยธา คณะว ศวกรรมศาสตร เป นท ต งของว ทยาล ยมาจนถ งป พ.ศ และด วยการท ม สถานท ท รองร บได ท งงานธ รการและงานการเร ยนการสอนท าให การด แลน ส ตท าได อย างใกล ช ด ข น เราจ งจ ดให ม สโมสรน ส ตว ทยาล ยนานาชาต ข นอย างเต มร ปแบบ ม ก จกรรมท ดาเน นงานโดยสโมสรน ส ตเก ดข นหลาย ก จกรรม น ส ตได เร ยนร จากก จกรรมพ ฒนาน ส ตตามหล กการ นอกจากน ในป น ว ทยาล ยย งได ร บความไว วางใจจาก สาน กงานการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ) ให จ ดอบรมการสอนภาษาอ งกฤษให ก บคร ผ สอนภาษาอ งกฤษในเขตพ นท จ านวน เก อบ 500 คน น บเป นบทบาทส าค ญของว ทยาล ยท ได สน บสน นการพ ฒนาคร ภาษาอ งกฤษตามนโยบายของชาต ท เตร ยมความพร อมในการเป นประเทศอ ตสาหกรรมการท องเท ยว

6 -3- ภารก จด านบร การว ชาการของว ทยาล ย น บเป นก จกรรมโดดเด นท ได ด าเน นการมาอย างต อเน องน บต งแต ดาเน นงานมาในป พ.ศ ว ทยาล ยม การจ ดการฝ กอบรมความร ทางด านภาษาต าง ๆโดยเฉพาะภาษาอ งกฤษให ก บ บ คลากรภายในและภายนอก โดยการร เร มของว ทยาล ย และการสน บสน นด านงบประมาณแผ นด น เช น การอบรม ภาษาให ก บน ส ตผ สนใจและน ส ตผ เข าร วมโครงการต าง ๆ ท ต องใช ภาษาอ งกฤษ คณาจารย ท ต องการพ ฒนา ภาษาอ งกฤษเพ อการศ กษาต อ การจ ดอบรมคร สอนภาษาอ งกฤษระด บการศ กษาข นพ นฐาน การจ ดค ายภาษาอ งกฤษ ให ก บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาระด บ 1-3 ซ งด าเน นการอย างต อเน องท กป นอกจากน แล ว ย งได ร วมม อก บหน วยงาน ภายนอก เช น สมาคมข าราชการพลเร อนแห งประเทศไทย จ ดอบรมเพ อเพ มพ นประส ทธ ภาพของข าราชการในเขตพ นท 9 จ งหว ด บร ษ ทปตท.ส ารวจและผล ตป โตรเล ยมจ าก ด มหาชน หร อ ปตท.สผ. จ ดการแข งข นภาษาอ งกฤษให น กเร ยน ม ธยมศ กษา ในโครงการ English Quiz and Camp ซ งนอกจากจะเป นการให บร การว ชาการแก ส งคมแล ว ย งเป นการ ประชาส มพ นธ ให ช มชนได ร จ กว ทยาล ยนานาชาต ข นอย างกว างขวางด วย ในป พ.ศ เป นป แห งการทบทวนผลการด าเน นงานท ผ านมา เพ อเต มเต มส วนท ย งไม เข มแข ง และ ก าหนดแนวทางในการพ ฒนาในช วงป ต อไป ม การประเม นหล กส ตรน ต ศาสตร และหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ตสาขา การจ ดการท องเท ยว ม การเร ยนเช ญสาน กอบรมศ กษากฎหมายแห งเนต บ ณฑ ตสภา (Institute of Legal Education Thai Association) ตรวจสอบมาตรฐานหล กส ตรน ต ศาสตร (หล กส ตรนานาชาต ) ซ งได ม มต ลงว นท 31 ม นาคม พ.ศ ด งน ม มาตรฐานเท ยบได ไม ต ากว าว ทยฐานะของผ สอบไล ได ปร ญญาตร ทางน ต ศาสตร จากมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย หร อมหาว ทยาล ยรามค าแหง ตามข อบ งค บเนต บ ณฑ ตสภา พ.ศ ข อ 56/2 และในป เด ยวก นน ได ขอร บรองสถาบ นการศ กษาและหล กส ตรตามเง อนไขการร บรองของข อบ งค บสภา พยาบาลว าด วยการร บรองสถาบ นการศ กษาว ชาการพยาบาลและการผด งครรภ ซ งม มต ด งน ให การร บรองสถาบ นค อคณะพยาบาลศาสตร ม.นเรศวร หล กส ตรพยาบาลศาสตร และหล กส ตรพยาบาลศาสตร (หล กส ตรนานาชาต ) 4 ป การศ กษา

7 -4- ในป การศ กษา 2549 ว ทยาล ยร วมก บคณะพยาบาลศาสตร พ จารณาเห นร วมก นท จะงดร บน ส ตคณะพยาบาล ศาสตร (หล กส ตรนานาชาต ) ไว ก อน เน องด วยคณะพยาบาลศาสตร ม ภารก จเพ มข น ม คณาจารย ลาศ กษาต อมากข น น ส ตท เร ยนข นส งข นต องออกฝ กงานและต องการบ คลากรน เทศอย างใกล ช ด ตลอดถ งม ความประสงค จะเร งร ดด าน ค ณภาพเพ มข น ว ทยาล ยจ งม น ส ตพยาบาลศาสตร หล กส ตรนานาชาต เพ ยง 2 ร น และจ กพ จารณาเป ดร บเม อท งสอง หน วยงานม ความพร อมเพ มส งข นในเวลาต อไป ในป การศ กษาเด ยวก นน ได น าผลการประเม นหล กส ตรน ต ศาสตร และหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ตสาขาการ จ ดการท องเท ยว ประกอบการว เคราะห สภาพส งคมท ม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร วและความต องการของแหล งงาน มาดาเน นการปร บปร งหล กส ตรท ง 2 สาขา ด งน 1) หล กส ตรน ต ศาสตรบ ณฑ ต (หล กส ตรนานาชาต ) ได จ ดกล มว ชาเอก ให ม 2 กล มค อกล มว ชาแกน (Core Courses) ประกอบด วยรายว ชา กฎหมายไทยท ตอบสนองตามเกณฑ การเป นน ก กฎหมายไทยและการศ กษาต อระด บส ง และกล มว ชาเอก ก าหนดให เป นรายว ชากฎหมายระหว างประเทศ จ านวน 8 รายว ชา ซ งหล กส ตรเด มก าหนดไว เป นว ชาเอกเล อก ซ งแม ว ทยาล ยจะเล อกเป ดให น ส ตเร ยนท กป การศ กษาท ผ านมา หากแต พ จารณาเห นว าการจ ดร ปหล กส ตรเช นน น ท าให ขาดความเป นนานาชาต นอกจากน ย งได เพ มรายว ชา ภาษาอ งกฤษส าหร บน กกฎหมายให น ส ตท กคนได เร ยนอ กด วย 2) หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการ ท องเท ยว ได เพ มให น ส ตเร ยนภาษาท 3 โดยม ว ตถ ประสงค ให สามารถใช ภาษาได อย างน อย 3 ภาษาและเน นภาคปฏ บ ต เพ มข น ในป พ.ศ ว ทยาล ยได พ ฒนาหล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ตสาขาภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารธ รก จ เพ อ ตอบสนองความต องการด านบ คลากรของงานธ รก จท ม การต ดต อต างชาต เพ มข น และเป ดร บน ส ตใหม ในป การศ กษา พ.ศ นอกจากน มหาว ทยาล ยม การปร บนโยบายให สอดร บก บ สกอ. โดยให ว ทยาล ยสรรหาอาจารย บรรจ เป น พน กงานสายว ชาการประจาว ทยาล ยเพ อให เป นอาจารย ประจาหล กส ตรตามเกณฑ ของสกอ. ด งน นนอกจากว ทยาล ยจะ ม บ คลากรสายว ชาการมาร บผ ดชอบงานในหล กส ตรแล ว ย งได บ คลากรมาสน บสน นงานด านอ น ๆ ของว ทยาล ยเพ มข น น บเป นการเพ มพล งการพ ฒนาของว ทยาล ยได อ กทางหน งด วย

8 -5- ในป พ.ศ ว ทยาล ยได ย ายส าน กงานจากอาคารว ศวโยธา คณะว ศวกรรมศาสตร ไปย งอาคารเด มของ ส าน กหอสม ดเม อว นท 9 ต ลาคม พ.ศ ว ทยาล ยจ งม อาคารท เป นของตนเองท ต งถาวรเป นต นมา ท ต องปร บปร ง ให เหมาะสมก บการจ ดการเร ยนการสอนและการบร หารต าง ๆ รวมท งม ภาพล กษณ อ นงดงามเป นท ภาคภ ม ใจของ บ คลากรภายใน และผ มาเย อน นอกจากน การดาเน นงานของสาน กงานในท กด านม ความเข มแข ง เพราะการเร ยนร จาก ประสบการณ ท ผ านมาในแต ละป ในป พ.ศ ว ทยาล ยได ปร บโครงสร างขององค กรและโครงสร างการบร หาร เน องจากการเปล ยนแปลง คณะผ บร หารมหาว ทยาล ยช ดใหม โดยนโยบายของมหาว ทยาล ยไม ให ว ทยาล ยม ศ นย ภาษาในส งก ด และให งดร บน ส ต หล กส ตรน ต ศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรนานาชาต ไปก อนจนกว าจะม การปร บปร งหล กส ตรน ต ศาสตร ให ม ความเป น นานาชาต อย างแท จร ง อย างไรก ตามในป การศ กษาน ว ทยาล ยได เร มร บน ส ตใหม ในหล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชา ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารธ รก จเป นร นแรกจานวน 41 คน ป จจ บ นน (พ.ศ. 2555) ว ทยาล ยได วางแผนท จะเป ดหล กส ตรใหม ในป การศ กษา พ.ศ ค อ หล กส ตร บร หารธร ก จระหว างประเทศ ซ งม ความจาเป นต องร บอาจารย ประจาเพ มอ กจานวนหลายอ ตราเพ อเป นการเตร ยมความ พร อมให การจ ดการเร ยนการสอนดาเน นการไปได อย างเร ยบร อยต อไปในอนาคต โดยสร ป น บต งแต ป พ.ศ เป นต นมาจนถ งป จจ บ น ว ทยาล ยได ดาเน นงานตามพ นธก จอย างต อเน อง และ ม พ ฒนาการโดยลาด บ ซ งถ อว าเป นรากฐานท ด ในการตอบสนองต อมหาว ทยาล ยและส งคม ท จะเป นพล งให ส ความเป น นานาชาต ได สมเจตนารมณ ของผ ก อต ง

9 ท ศทางและจ ดเน น -6- ปร ชญา เป นศ นย กลางท จะบ มเพาะปล กฝ งทร พยากรทางว ชาการเพ อสนองประชาคมโลก A hub to nurture international academic resources to serve the world. ปณ ธาน ส งเสร มสน บสน นความร ความเข าใจโดยจ ดการศ กษาข ามชาต ข ามว ฒนธรรม Facilitate global knowledge and understanding by offering multicultural education. ว ส ยท ศน ว ทยาล ยนานาชาต ม งก าวหน าและเต บโตในช มชนของมหาว ทยาล ยนเรศวร เพ มเสร มสร างความเข มแข งด าน ว ชาการนานาชาต โดยกระบวนการสอนท สร างสรรค การเร ยนร ท เป ยมส ข มาตรฐานว ชาการค ณภาพส ง และการ บร การด วยใจ เพ อผล ตบ ณฑ ตท เป นประชาคมโลก The International College aspires to flourish and grow as a Naresuan University community, characterized by creative teaching, rigorous scholarship, compassionate care and joyful service in supplying the needed graduates of global citizenship quality. พ นธก จ ว ทยาล ยนานาชาต จ ดการศ กษาระด บปร ญญาตร ให แก น ส ตท กชาต โดยเฉพาะอย างย งในภ ม ภาคเอเช ย ตะว นออกเฉ ยงใต เพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ความเป นเล ศในความร ความสามารถในการปร บต วเข าก บสภาพแวดล อมและ ว ฒนธรรมท แตกต าง ท กษะและท ศนคต ท จ าเป นต อประชาคมโลกท ม ความร บผ ดชอบ รวมท งการว จ ย การบร การ ว ชาการท เก ยวข องก บงานนานาชาต และจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ข ามว ฒนธรรมด วย The mission of the International College is to educate undergraduates from all nationalities, especially, those in the Southeast Asian Region, who will be to be responsible global citizens, adaptable to different cultures and environments. Additionally, research inquiries and academic services pertaining to international arena are conducted. Cross-cultural sharing activities are promoted.

10 -7- ว ตถ ประสงค 1. เพ อเอ ออานวยให เก ดการเร ยนร อ นก อให เก ดสมรรถนะนานาชาต 2. เพ อจ ดประสบการณ ในการเร ยนร ท ส มพ นธ ก บความเป นนานาชาต ท ม ค ณค าในการเพ มพ นโอกาสแก บ ณฑ ต 3. เพ อบร หารจ ดการให เก ดผลส มฤทธ ในการเร ยนร ท เต มศ กยภาพ โดยประสบการณ ตรง ก ารศ กษา ภาคสนาม การแลกเปล ยนระด บนานาชาต และการเร ยนการสอนท ม ร ปแบบหลากหลาย อ ตล กษณ น ส ตว ทยาล ยนานาชาต เก งงาน Smart at work เก งคน Smart in people skills เก งค ด Smart with ideas เก งครองช ว ต Smart in life skills เก งพ ช ตป ญหา Smart at problem solving น ส ตม ท กษะความร และท ศนคต ส ประชาคมโลก Students are equipped with knowledge, skills and attitudes towards being global citizens. เอกล กษณ ว ทยาล ยนานาชาต ม งเน นสาระนานาชาต และพห ว ฒนธรรมข ามชาต Internationally oriented and emphasizing multi-culturalism.

11 แผนกลย ทธ ว ทยาล ยนานาชาต พ.ศ ย ทธศาสตร 1. พ ฒนาระบบการเร ยนการเร ยนการสอน ให เป นเล ศในระด บนานาชาต 2. พ ฒนาน ส ตส ความเป นนานาชาต เสร มสร างให น ส ตม สมรรถนะในการ ประกอบว ชาช พในองค กรระด บ นานาชาต 3. พ ฒนาการเพ มข ดความสามารถในการ ว จ ย 4. พ ฒนาว ทยาล ยนานาชาต ให ม ความส มพ นธ ก บศ ษย เก าให เข มแข งและ ย งย นให เก ดผลส มฤทธ จากการประสาน ประโยชน ตลอดจนการม ส วนร วมในการ พ ฒนาการศ กษาและน ส ต และ ประชาส มพ นธ สร างแบรนด ให เป นท ร จ ก น าเช อถ อ เป าประสงค 1) หล กส ตรได มาตรฐานตามเกณฑ สกอ. 2) การจ ดการเร ยนการสอนม ค ณภาพ 3) บ คลากรม ท กษะความชานาญและเช ยวชาญในว ชาช พ 4) ม การบร หารจ ดการทร พยากรและงบประมาณท เอ อต อการจ ดการ เร ยนการสอน 5) ม ส งแวดล อมและป จจ ยเก อหน นต าง ๆ ท ส งเสร มบรรยากาศการ เร ยนร ของน ส ต 1) บ ณฑ ตม ค ณภาพและม ล กษณะเด นท ช ดเจนเป นท ต องการของ ตลาดแรงงาน 2) บ ณฑ ตม ล กษณะพ งประสงค ตามอ ตล กษณ ของว ทยาล ย 3) น ส ตม ท กษะด านภาษาและการส อสารตลอดจนความสามารถในการ ใช เทคโนโลย สารสนเทศ 1) ม การบร หารจ ดการทร พยากรและงบประมาณท เอ อต อการทาว จ ย 2) งานว จ ยม ค ณภาพเป นท ยอมร บในระด บชาต และระด บนานาชาต 3) น กว จ ยในว ทยาล ยได ร บท นว จ ยเพ มข นอย างต อเน อง 1) ศ ษย เก าเข ามาม ส วนร วมมากข นในการพ ฒนาว ทยาล ย

12 -9- ย ทธศาสตร 5. พ ฒนาการจ ดระบบการบร หารให เป น องค กรแห งการเร ยนร ท เน นการ บร หารงานแบบธรรมาภ บาล โปร งใส ตรวจสอบได 6. พ ฒนาค ณภาพการบร การว ชาการโดย ม งเน นความร วมม อระหว างว ทยาล ย นานาชาต ก บภาคร ฐและภาคเอกชน เป าประสงค 1) ม การบร หารจ ดการทร พยากรและงบประมาณท เอ อการบร หาร องค กร 2) ส งเสร มการพ ฒนาความร และท กษะของบ คลากรท งสายว ชาการและ สายสน บสน น 3) บ คลากรท กภาคส วนม ส วนร วมในการดาเน นการของว ทยาล ย 1) ช มชนและส งคมได ร บการบร การว ชาการท ม ค ณภาพ 2) ม การสร างเคร อข ายความร วมม อด านบร การว ชาการระหว าง หน วยงานท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย 3) น ส ตเข ามาม ส วนร วมในการให บร การว ชาการ

13 โครงสร างองค กร -10- มหาว ทยาล ยกาหนดโครงสร างองค กรให ว ทยาล ยนานาชาต โดยให ม สาน กเลขาน การว ทยาล ยนานาชาต เป น ฝ ายบร หารงานว ทยาล ย ซ งจ ดแบ งเป นงานต าง ๆ 4 งาน ค อ งานธ รการ งานบร หาร งานบร การการศ กษา และงาน ก จการน ส ต ซ งแสดงตามแผนผ งต อไปน มหาว ทยาล ย ว ทยาล ยนานาชาต สาน กงานเลขาน การว ทยาล ยนานาชาต งานธ รการ งานบร หาร งานบร การการศ กษา งานก จการน ส ต หน วยสารบรรณ หน วยประชาส มพ นธ หน วยอาคารสถานท และยานพาหนะ หน วยการเง นและพ สด หน วยแผนและบ คลล หน วยจ ดการเร ยนการสอน หน วยห องสม ด และ โสตท ศน ปกรณ หน วยประก นค ณภาพ ว จ ย บร การว ชาการ และสหก จศ กษา หน วยก จกรรมภายใน และภายนอก หน วยท นการศ กษา

14 โครงสร างการบร หาร -11- มหาว ทยาล ยกาหนดโครงสร างการบร หารงานให ว ทยาล ยนานาชาต ค อ ผ อานวยการว ทยาล ยนานาชาต เป น ผ บร หารส งส ด ม รองผ อานวยการท ม หน าท และความร บผ ดชอบเฉพาะด าน 3 ฝ าย ค อ ฝ ายบร หาร ฝ ายว ชาการ และ ฝ ายก จการน ส ต ทาหน าท บร หารและประสานงานก บสาน กงานเลขาน การคณะ ซ งจ ดแบ งเป นงานต าง ๆ ท ง 4 งาน ด งกล าวข างต นในข อท 5 นอกจากน ว ทยาล ยย งต งผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ ทาหน าท ช วยบร หารงานด านบร การ การศ กษาอ กด วย โดยโครงสร างการบร หารสามารถแสดงได ตามแผนผ งต อไปน ผ อานวยการ ว ทยาล ยนานาชาต คณะกรรมการท ปร กษา ห วหน าสาน กงานเลขาน การว ทยาล ยนานาชาต ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ รองผ อานวยการฝ ายบร หาร รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ รองผ อานวยการฝ ายก จการน ส ต งานธ รการ งานบร หาร งานบร การการศ กษา งานก จการน ส ต หน วยสารบรรณ หน วยการเง นและพ สด หน วยจ ดการเร ยนการสอน หน วยก จกรรมภายใน และภายนอก หน วยประชาส มพ นธ หน วยแผนและบ คคล หน วยห องสม ด และ โสตท ศน ปกรณ หน วยท นการศ กษา หน วยอาคารสถานท และยานพาหนะ หน วยประก นค ณภาพ ว จ ย บร การว ชาการ และสหก จศ กษา

15 ข อม ลบ คลากร (ม นาคม พ.ศ. 2555) คณะผ บร หารว ทยาล ยนานาชาต 1) รองศาสตราจารย ดร.พรช ล อาชวอาร ง ผ อานวยการว ทยาล ยนานาชาต 2) นางสาวส กฤตา ธนาร ณ รองผ อานวยการฝ ายบร หาร 3) นางสาวศร ณย พร เก ดเกาะ รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ 4) นางสาวปร นท รา ทานะวงศ รองผ อานวยการฝ ายก จการน ส ต 5) นางสาวท ดดาว ก ศลว ฒนะ ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ 6) นางปร ด เปรมส ดา มหาป ญญาวงศ ห วหน าสาน กงานเลขาน การว ทยาล ย 7) นางเสาวณ ย ส ทธ สมบ รณ ห วหน างานบร การการศ กษา

16 2. อาจารย ประจาของว ทยาล ยนานาชาต -13- ลาด บท ช อ สก ล ตาแหน งทางว ชาการ ว ฒ การศ กษาส งส ด สาขา 1 รศ.ดร.พรช ล อาชวอาร ง รองศาสตราจารย Doctor of Education Higher Education 2 น.ส.วร นธร ว ร ยะไชยก ล อาจารย Master of Commerce Accounting and Finance 3 น.ส.จ นทกาล ป ญญพรรณ อาจารย Master of Arts Language, Literacy and Sociocultural Studies 4 น.ส.ส กฤตา ธนาร ณ อาจารย Master of Laws Intellectual Property Law and International Trade 5 น.ส.ปร นท รา ทานะวงศ อาจารย Master of Laws International Financial Law 6 น.ส.ศร ณย พร เก ดเกาะ อาจารย Master of Laws Business Law 7 น.ส.ท ดดาว ก ศลว ฒนะ อาจารย Master of Laws Intellectual Property Law and International Trade 8 น.ส.ส พ ชญา ม สาด อาจารย Master of Business Administration International Business 9 น.ส.อ งส มาล น จานงชอบ อาจารย ศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต การจ ดการโรงแรมและการท องเท ยวนานาชาต

17 -14- ลาด บท ช อ สก ล ตาแหน งทางว ชาการ ว ฒ การศ กษาส งส ด สาขา 10 น.ส.รชตว น ล มกาญจนาภา อาจารย ศ ลปศาสตร มหาบ ณฑ ต 11 นางมณฤด ต งตระการพงษ อาจารย Master of Arts 12 น.ส.ภ คจ รา น กบรรเลง อาจารย Master of Arts การจ ดการโรงแรมและการท องเท ยวนานาชาต (ลาศ กษาต อปร ญญาเอก) Human Resource Management (ลาศ กษาต อปร ญญาเอก) Business and Managerial Economic (ลาศ กษาต อปร ญญาเอก) 13 Mr. Jude Richard Bird อาจารย Master Science Work Social Work 14 Ms. Eugenia Arazo Boa อาจารย Master of Arts Education 15 Mr. Don August G. Delgado อาจารย Master of Arts in Education Educational Administration 16 Mrs. Yukiko Vorasingha อาจารย Master of Business Administration General Management 17 Miss Ping Xu อาจารย Bachelor of Arts English 18 Mr. Michael Scott Cote อาจารย Bachelor of Arts History

18 -15- ลาด บท ช อ สก ล ตาแหน งทางว ชาการ ว ฒ การศ กษาส งส ด สาขา 19 Mrs. Eunice Euen Hee Lee อาจารย Bachelor of Medical Science in Nursing 20 Mr. Clement A. Trahan อาจารย Master of Education Educational Methodology 21 Mr. Peter Jackson อาจารย Master of Management Communication Management 22 Mr. Lorenzo Esmayor Garin Jr. อาจารย Master in Public Management 23 Mr. William Scott Macleod อาจารย Master of Education 24 Mrs. Adele Marie Macleod อาจารย Master of Arts Education

19

20 3. บ คลากรสายสน บสน นของว ทยาล ยนานาชาต ท ช อ-นามสก ล ตาแหน ง สาน กงานเลขาน การ 1 นางปร ด เปรมส ดา มหาป ญญาวงศ งานบร หาร 1 นางสกาวร ตน โชต ร ตนศ กด สถานะ ขรก. พนง. พนง. แผ นด น รายได ว ฒ การศ กษา เจ าหน าท บร หารงาน ท วไป / ปร ญญาโท เจ าหน าท บร หารงาน ท วไป / ปร ญญาโท เจ าหน าท บร หารงาน ท วไป / ปร ญญาโท 2 นางว ไล ส ขเกษม 3 นางศร ณย ร ตน คงหน น กว ชาการเง นและบ ญช / ปร ญญาตร 4 น.ส.ธ ดาร ตน ร นฤทธ น กว ชาการพ สด / ปร ญญาตร 5 น.ส.น ชดา ไกรด น กว ชาการเง นและบ ญช / ปร ญญาตร 6 นายอภ ชาต ภาบ ตร พน กงานท วไป / ปวส. 7 น.ส.ว กาดา ม นถ ง น กประชาส มพ นธ / ปร ญญาตร เจ าหน าท บร หารงาน ท วไป / ปร ญญาตร 8 น.ส.ว ภาร ตน 9 นางถว ล ก อนคง พน กงานท วไป / ม.6 10 นายจ ระศ กด จ นสน พน กงานข บรถยนต / ม.6 งานบร การการศ กษา 1 นางเสาวณ ย ส ทธ สมบ รณ น กว ชาการศ กษา / ปร ญญาโท เจ าหน าท บร หารงาน ท วไป / ปร ญญาตร 2 นายอ ดมศ กด เข ยวพ มพวง 3 น.ส.ส ธาว ลย มารยาท น กว จ ย / ปร ญญาโท 4 น.ส.วร ญญา ร ตนวราหะ น กว ชาการศ กษา / ปร ญญาตร 5 น.ส.ส ท ศา เมฆพ ฒน บรรณาร กษ / ปร ญญาโท พน กงานปฏ บ ต งาน 6 นายชลประค ลภ ม ส ทธ บร หาร / ม.6 7 นายยศธร บด ร ฐ น กว ชาการศ กษา / ปร ญญาตร เจ าหน าท บร หารงาน ท วไป / ปร ญญาโท 8 น.ส.จ ตรเลขา ม ทอง 9 น.ส.จ ฑามาศ อ าเทศ น กว ชาการศ กษา / ปร ญญาตร งานก จการน ส ต 1 น.ส.ชไมพร ศร ส ราช น กว ชาการศ กษา / ปร ญญาตร 2 นายธนว ฒน เจร ญษา น กว ชาการศ กษา / ปร ญญาตร รวม

21 -17- แผนบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คลากรว ทยาล ยนานาชาต พ.ศ ด วย ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยนเรศวร เล งเห นความส าค ญของการม แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร ในภาพรวม ส าหร บใช เป นแนวทางในการด าเน นงานด านการพ ฒนาบ คลากร เพ อให บ คลากรของว ทยาล ยนานาชาต ม ค ณสมบ ต ความร ท กษะ และพฤต กรรมในการปฏ บ ต งานท สน บสน นการด าเน นงานของท งว ทยาล ยนานาชาต และ มหาว ทยาล ย ให เป นไปตามแผนกลย ทธ ว ทยาล ยนานาชาต และแผนย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แผนบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล หมายถ ง แนวทาง กลย ทธ หร อย ทธศาสตร ของสถาบ น ในการพ ฒนา บ คลากรของสถาบ นตามสาขาว ชาช พ เพ อธารงร กษาบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพให อย ค องค กรตลอดไป บ คลากร หมายถ ง อาจารย ประจาและบ คลากรสายสน บสน นของว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยนเรศวร การพ ฒนาอาจารย ประจ า พ จารณาจากการท อาจารย ประจ าได ร บการสน บสน นไปศ กษาต อ/ม โอกาสท เข า ร วมประช มว ชาการ อบรม ส มมนา ศ กษาด งาน หร อนาเสนอผลงานทางว ชาการท งในและต างประเทศ การพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น พ จารณาจากการท บ คลากรสายสน บสน นได ร บการพ ฒนาความร และ ท กษะในว ชาช พ ได แก การส งบ คลากรสายสน บสน นไปศ กษาต อ ไปอบรม ส มมนาหร อด งาน โดยม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนา ศ กยภาพของบ คลากรสายสน บสน น 1. นโยบายด านบร หารจ ดการ จ ดการบร หารองค กรให เป นองค กรขนาดเล กท ม ประส ทธ ภาพในการทางาน และม ผลผล ตของการปฏ บ ต งานส ง โดยใช แนวทางด งต อไปน 1) ย ดหล กธรรมาภ บาล ค อ 1. ความซ อส ตย ส จร ต 2. ความเป ดเผยโปร งใส 3. ความร บผ ดชอบท ตรวจสอบ ได 4. ความชอบธรรม ย ต ธรรม 5. ความม ค ณภาพประส ทธ ภาพ 2) ย ดหล กการทางานเป นท ม การม ส วนร วมในท กระด บ ท งร วมค ด ร วมทา ร วมม อ และร วมใจ 3) ย ดผ ร บบร การเป นสาค ญ 4) ลดข นตอนการปฏ บ ต งาน เพ อความคล องต วและรวดเร ว 5) สน บสน นให ม ว สด คร ภ ณฑ ในสาน กงานท เอ อต อการทางานเป นสาน กงานค ณภาพ

22 -18-6) สน บสน นให ม การจ ดทาฐานข อม ล ท งข อม ลน ส ต บ คลากร คร ภ ณฑ งบประมาณ 7) สน บสน นให บ คลากรพ ฒนาตนเอง โดยใช เทคน คว ธ ใหม ๆ และใช ความร ทางว ชาการสาขาต าง ๆ เพ อ พ ฒนาบ คลากร ท งด านความร ความสามารถในงาน และความพ งพอใจในช ว ตการทางานเพ อพ ฒนางาน และสภาพแวดล อมท เก ยวข องก บงาน 8) ใช เกณฑ และแนวทางในการก าหนดอานาจขอบข ายงานของแต ละตาแหน งตามมาตรฐานเฉพาะตาแหน ง 9) กาหนดให ผ ปฏ บ ต งานในแต ละตาแหน งจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งานในขอบข ายของตน เพ อเป นแนวทางใน การปฏ บ ต และประสานงาน 2. นโยบายด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยนานาชาต เป นหน วยงานท สน บสน นและส งเสร มการศ กษานานาชาต รวมท งเป นศ นย กลางการ พ ฒนาว ชาช พและการพ ฒนาตนเองของผ เร ยน ในการท จะช วยเหล อสน บสน นให ว ทยาล ยนานาชาต เป นเล ศในการ บร หารและการจ ดการเร ยนการสอน ในป จจ บ นว ทยาล ยนานาชาต จ งม นโยบายส งเสร มและสน บสน นให บ คลากรม ความสามารถและม ประส ทธ ภาพมากข น ด งน 1) สน บสน นให คณาจารย สม ครร บท นจากท งภายนอกและภายในมหาว ทยาล ยนเรศวรเพ อไปศ กษาต อจนถ ง ระด บปร ญญาเอกในสาขาว ชาท เก ยวข องก บงานสอน ท งน ว ทยาล ยประสงค จะออกท นค าเล าเร ยนให อาจารย ในส งก ดท ม ความประสงค จะศ กษาต อท มหาว ทยาล ยนเรศวรเป นจ านวนคร งหน งของค าธรรมเน ยม การศ กษา 2) สน บสน นให บ คลากรฝ ายสน บสน นไปศ กษาต ออย างน อยจนถ งระด บปร ญญาโทในสาขาท ตรงก บสายงาน และอธ การบด อน ม ต และหากบ คลากรในส งก ดท านใดประสงค จะศ กษาต อท มหาว ทยาล ยนเรศวร ว ทยาล ย จะออกท นค าเล าเร ยนให เป นจานวนคร งหน งของค าธรรมเน ยมการศ กษา ท งน หล กเกณฑ การให ท นเป นไป ตามระเบ ยบของมหาว ทยาล ยนเรศวร 3) ต งงบประมาณสน บสน นให อาจารย ท กท านม โอกาสเข าร วมประช มว ชาการ อบรม หร อส มมนา ตามห วข อท ตรงก บงานสอน 4) ต งงบประมาณสน บสน นให บ คลากรสายสน บสน นม โอกาสเข าร วมอบรมหร อส มมนา ตามห วข อท ตรงก บ สายงานท ปฏ บ ต

23 ว ตถ ประสงค ของแผนบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล 1) เพ อให บ คลากรได เพ มพ นความร และท กษะในการปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น 2) เพ อให บ คลากรได เพ มศ กยภาพการท างานของตนเองให พร อมท จะปร บว ฒ การศ กษา และ/หร อ ต าแหน ง หน าท การงานให ส งข น 3) เพ อให บ คลากรม ความพ งพอใจในการปฏ บ ต งาน และม ความกระต อร อร นในการพ ฒนาตนเอง 4) เพ อสร างขว ญและกาล งใจให บ คลากรท งสายว ชาการและสายบร การ 5) เพ อสน บสน นการบร หารตามแผนกลย ทธ ของว ทยาล ยนานาชาต ในช วงป งบประมาณ พ.ศ ระบบกลไกการบร หารแผนบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล 1) ฝ ายงานท ทาหน าท จ ดทาแผน : รองผ อานวยการฝ ายบร หาร และงานบ คคล 2) ฝ ายงานท ร บผ ดชอบปฏ บ ต การตามแผน : งานบ คคล งานว จ ย และงานประก นค ณภาพการศ กษา 3) ฝ ายงานท ทาหน าท ต ดตามผลการดาเน นงานตามแผน : งานบ คคล โดยจ ดทารายงานสร ปผลการด าเน นงาน ตามแผนเม อส นป งบประมาณ ให แก รองผ อ านวยการฝ ายบร หาร และเสนอต อท ประช มคณะกรรมการ บร หารว ทยาล ย 4) ฝ ายงานท ท าหน าท ประเม นการด าเน นงานตามแผน : คณะกรรมการบร หารว ทยาล ย เป นผ ประเม นความ ส มฤทธ ของแผน ให ข อเสนอแนะ ปร บปร ง แก ไขแผนในป งบประมาณถ ด ๆ ไป 5. เป าหมายของการดาเน นงานตามแผนในแต ละป งบประมาณ 1) ด านอ ตรากาล ง เน องจากว ทยาล ยนานาชาต ม ความต องการบ คลากรสายว ชาการอ กจานวนมากเพ อให การจ ดการเร ยนการ สอนเป นไปโดยเร ยบร อย อาจารย ประจาท อย ปฏ บ ต ราชการ กาหนดให อย างน อยม จ านวน 5 คน ในแต ละ หล กส ตรท เป ดสอนในป น น ๆ (ยกเว นหล กส ตรน ต ศาสตร ท ระง บการร บเข าน ส ตใหม ไว และป จจ บ นม น ส ต ช นป ส ดท ายก าล งศ กษาอย เท าน น) และก าหนดให อย างน อยม จ านวน 5 คนท อย ในกล มอาจารย สอนว ชา ศ กษาท วไปและภาษาท สาม

24 -20- เพ อให การดาเน นการภายในว ทยาล ยเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล บ คลากรสายสน บสน นท อย ปฏ บ ต ราชการต อจานวนอาจารย ท งหมด ค ดเป นอ ตราส วน 1 ต อ 1 2) ด านการพ ฒนาบ คลากร ผล กด นให อาจารย ของว ทยาล ยได ร บท นการศ กษาจากท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย อย างน อยป ละ 1 คน สน บสน นให บ คลากรฝ ายสน บสน นศ กษาต อจนถ งระด บปร ญญาโท ท งท ให ท นสน บสน นและท ใช ท น ส วนต ว อย างน อยป ละ 1 คน อาจารย ท เข าร วมโครงการ/ก จกรรม ประช มว ชาการ น าเสนอผลงานทางว ชาการ อบรม ส มมนา และด งาน ท งในและต างประเทศ ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว าร อยละ 50 ของจ านวนอาจารย ท ปฏ บ ต งานท งหมด บ คลากรสายสน บสน นท เข าร วมโครงการ/ก จกรรม ประช ม อบรม ส มมนา และด งาน ท งในและ ต างประเทศ ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว าร อยละ 50 ของจ านวนบ คลากรสายสน บสน นท ปฏ บ ต งานท งหมด ม จานวนผลงานว จ ยจานวนอย างน อย 1 ผลงาน ต อป งบประมาณ อาจารย ม การดาเน นการขอตาแหน งทางว ชาการ 6. แผนดาเน นงานก จกรรมการบร หารและพ ฒนาบ คลากร อาจารย ประจา 1) ต งกรอบอ ตราอาจารย เพ ม พร อมท งประชาส มพ นธ ร บอาจารย ใหม ท งชาวไทยและชาวต างชาต เพ อให ว ทยาล ยม จานวนอาจารย เป นไปตามเป าหมายของแผน 2) ส งเสร มและสน บสน นให อาจารย ประจ าได ร บท นเพ อศ กษาต อในระด บปร ญญาโท-ปร ญญาเอก ท งภายใน และต างประเทศ หากอาจารย ศ กษาต อภายในมหาว ทยาล ยนเรศวรจะสน บสน นค าธรรมเน ยมการศ กษา คร งหน งตลอดหล กส ตร

25 -21-3) ส งเสร มและสน บสน นให อาจารย ประจ าน าเสนอผลงานว ชาการหร อเสนอผลงานว จ ย ท งภายในประเทศ และต างประเทศ 4) ส งเสร มและสน บสน นให อาจารย ประจ าได เข าประช มทางว ชาการ อบรม ส มมนา หร อด งาน เพ อพ ฒนา งานด านว ชาการ เช น ด านเทคน คการสอน ด านการว ดผล และด านการทาว จ ย เป นต น 5) ส งเสร มและสน บสน นให อาจารย ประจ าได อบรมเพ อท าต าแหน งทางว ชาการ (ผ ช วยศาสตราจารย รอง ศาสตราจารย และศาสตราจารย ) โดยงานบ คคลจะด าเน นงานส งบ นท กข อความแจ งถ งอาจารย เม อครบ กาหนดขอตาแหน งด งกล าว 6) จ ดก จกรรมเพ อสร างขว ญและก าล งใจ และเสร มสร างส ขภาพท ด ให แก อาจารย ประจ า เช น โครงการ ส มมนาและศ กษาด งาน และโครงการตรวจส ขภาพประจาป 7) ด าเน นการจ ดการความร (Knowledge Management) เพ อพ ฒนาอาจารย ด านการว จ ย การพ ฒนา ผลงานทางว ชาการ การค นคว าหาข อม ลด วยตนเองเพ อสร างผลงานว จ ย จรรยาบรรณว ชาช พ การจด ส ทธ บ ตรหร ออน ส ทธ บ ตร และตามความต องการของอาจารย หร อตามนโยบายของผ บร หารว ทยาล ย บ คลากรสายสน บสน น 1) ต งกรอบอ ตราบ คลากรสายสน บสน นในงานบร การว ชาการเพ ม เพ อตอบสนองความต องการในการ บร หารงานให ม ประส ทธ ภาพย งข น 2) ส งเสร มและสน บสน นให บ คลากรสายสน บสน นได ร บท นเพ อศ กษาต อจนถ งระด บปร ญญาโท นอกเวลา ราชการ ภายในมหาว ทยาล ยนเรศวร โดยสน บสน นค าธรรมเน ยมการศ กษาคร งหน งตลอดหล กส ตร 3) ส งเสร มและสน บสน นให บ คลากรสายสน บสน นได เข าประช ม อบรม ส มมนา หร อด งาน เพ อพ ฒนางานใน สายงานของตนเอง 4) ส งเสร มและสน บสน นให บ คลากรสายสน บสน นในระด บห วหน างานได เข าอบรมเพ อเข าส ต าแหน งห วหน า งาน ตามแนวปฏ บ ต ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา 5) จ ดก จกรรมเพ อสร างขว ญและก าล งใจ และเสร มสร างส ขภาพท ด ให แก บ คลากรสายสน บสน น เช น โครงการส มมนาและศ กษาด งาน และโครงการตรวจส ขภาพประจาป 6) จ ดโครงการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร ด านภาษาอ งกฤษให สาหร บบ คลากรเป นประจาอย างต อเน อง

26 -22-7) ด าเน นการจ ดการความร (Knowledge Management) เพ อพ ฒนาบ คลากรด านการท างาน การท าว จ ย สถาบ น การพ ฒนาผลงานของตนเอง จรรยาบรรณว ชาช พ และตามความต องการด านอ น ๆ ของบ คลากร หร อตามนโยบายของผ บร หารว ทยาล ย 7. งบประมาณ เน องจากว ทยาล ยนานาชาต ม แหล งเง นได มาจากแหล งเด ยว ค อ งบประมาณเง นรายได ของว ทยาล ยนานาชาต ประจ าป งบประมาณแต ละป ด งน น งบประมาณท จ ดสรรเพ อใช ในการพ ฒนาบ คลากรของว ทยาล ยจ งมาจาก งบประมาณเง นรายได เช นเด ยวก น 8. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ หากม การปฏ บ ต ตามแผนพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง โดยม การต ดตามประเม นผลและน าผลการประเม นไป ใช ในการปร บปร งการดาเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากรเป นประจ าท กป คาดว าจะท าให บ คลากรของมหาว ทยาล ยจะ ได ร บการพ ฒนาและสามารถพ ฒนาตนเอง จนสามารถปฏ บ ต ภาระหน าท ได อย างม ประส ทธ ภาพ อ นเป นการสน บสน น การดาเน นงานตามแผนกลย ทธ ของว ทยาล ยนานาชาต ให พ ฒนาก าวหน าตามแผนพ ฒนาว ทยาล ยได อย างต อเน อง

27 ภาคผนวก

28 สร ปแผนดาเน นงานก จกรรมการบร หารและพ ฒนาบ คลากรของว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ ลาด บท ช อโครงการ/ก จกรรม รายละเอ ยด งบประมาณ กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ 1 โครงการพ ฒนาบ คลากรสายว ชาการ จ ดส งบ คลากรสายว ชาการ เข าอบรม ประช ม ส มมนา 200,000 คณาจารย ประจาท กคน งานบ คคล ตามห วข อท ตรงก บงานสอน 2 โครงการพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น จ ดส งบ คลากรเข าอบรม/ส มมนา ตามห วข อท ตรงก บ สายงานท ปฏ บ ต 3 ท นอ ดหน นพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยสน บสน นค าธรรมเน ยมการศ กษาคร งหน ง ตลอดการศ กษาสาหร บ บ คลากรสายสน บสน นท ต องการศ กษาต อถ งระด บ ปร ญญาโท ในมหาว ทยาล ยนเรศวร ตามสาขาว ชา ท ตรงก บสายงานท ปฏ บ ต และอธ การบด อน ม ต บ คลากรสายว ชาการท ต องการศ กษาต อถ งระด บ ปร ญญาเอก ในมหาว ทยาล ยนเรศวร ตามสาขาว ชา ท ตรงก บงานสอน 4 โครงการส งเสร มและสน บสน นการฝ กอบรม สาหร บห วหน าสาน กงานว ทยาล ยนานาชาต 5 โครงการส มมนาและศ กษาด งานของบ คลากร จ ดโครงการศ กษาด งานท เก ยวข องก บว ทยาล ย สายว ชาการ นานาชาต 6 โครงการส มมนาและศ กษาด งานของบ คลากร จ ดโครงการศ กษาด งานท เก ยวข องก บว ทยาล ย สายสน บสน น นานาชาต 7 โครงการตรวจส ขภาพประจาป จ ดให ม การตรวจโรคบ คลากรท กคน เพ อป องก น ร กษา โรคในระยะเร มแรก และลดอ ปสรรคในการทางาน 200,000 บ คลากรสายสน บสน นท กคน 250,000 บ คลากรท งสายว ชาการและสาย สน บสน น ท ม อาย งาน 3 ป ข นไป จ ดส งห วหน าสาน กงานเข าฝ กอบรม 100,000 ห วหน าสาน กงาน 250,000 คณาจารย ประจาท กคน 250,000 บ คลากรสายสน บสน นท กคน 50,000 บ คลากรท กคน

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 แปลงมาจากแผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ท ผ านการพ จารณากล นกรองโครงการและการพ จารณาจ ดสรรงบประมาณจากท มนา ว นท 31 ต ลาคม 2554 และผ านท ประช มกรรมการบร หารคณะ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554

แผนการจ ดการความร ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป การศ กษา 2554 แผนจ ด ของ ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ป ศ กษา 1. หล กและเหต ผล ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยกร งเทพ ตระหน กถ งความส าค ญของจ ด ซ งเป นเคร องม อใน พ ฒนาองค กรให เป นองค กรแห งเร ยนร ด งน น ส าน กหอสม ดจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร น จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ 'อพ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 1 รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา หล กส ตรเทคน คการจ ดการเร ยนร ส ความเป นเล ศ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ตามโครงการสร างและพ ฒนาเคร อข ายเพ อการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา สาน กงานศ

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information