แผนบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยนเรศวร ป งบประมาณ พ.ศ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยนเรศวร ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559"

Transcription

1 แผนบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยนเรศวร ป งบประมาณ พ.ศ

2 สารบ ญ หน า ประว ต ความเป นมาของว ทยาล ยนานาชาต 1 ท ศทางและจ ดเน น 6 ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ 6 ว ตถ ประสงค อ ตล กษณ น ส ตว ทยาล ยนานาชาต เอกล กษณ ว ทยาล ยนานาชาต 7 แผนกลย ทธ ว ทยาล ยนานาชาต พ.ศ โครงสร างองค กร 10 โครงสร างการบร หาร 11 ข อม ลบ คลากร (ม นาคม พ.ศ. 2555) คณะผ บร หารว ทยาล ยนานาชาต อาจารย ประจาของว ทยาล ยนานาชาต บ คลากรสายสน บสน นของว ทยาล ยนานาชาต 16 แผนบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คลากรว ทยาล ยนานาชาต พ.ศ ภาคผนวก 1. นโยบายด านบร หารจ ดการ นโยบายด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคล ว ตถ ประสงค ของแผนบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล ระบบกลไกการบร หารแผนบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล เป าหมายของการดาเน นงานตามแผนในแต ละป งบประมาณ แผนดาเน นงานก จกรรมการบร หารและพ ฒนาบ คลากร งบประมาณ ประโยชน ท คาดว าน าจะได ร บ 22 สร ปแผนดาเน นงานก จกรรมการบร หารและพ ฒนาบ คลากรของว ทยาล ยนานาชาต 24 มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ

3 สารบ ญ หน า ตารางเส นทางการพ ฒนาต าแหน งทางว ชาการ สาหร บบ คลากรสายว ชาการ 26 ส งก ดว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ ตารางเส นทางการพ ฒนาต าแหน ง สาหร บบ คลากรสายสน บสน น 28 ส งก ดว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ อ ตรากาล งของอาจารย ประจ าของว ทยาล ยนานาชาต พ.ศ

4 ประว ต ความเป นมาของว ทยาล ยนานาชาต ว ทยาล ยนานาชาต ก อต งข นโดยมต ของสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ในคราวประช มคร งท 94 (1/2544) ว นท 13 มกราคม 2544 โดยการเสนอของอธ การบด ศาสตราจารย ดร. ส จ นต จ นายน มหาว ทยาล ยนเรศวรได ตระหน กถ ง ความสาค ญของความเป นเล ศ และความเป นสากล จ งได ก าหนดนโยบายท จะจ ดการเร ยนการสอนภายใต ความร วมม อ ก บมหาว ทยาล ยในต างประเทศท ม ช อเส ยงในล กษณะของการม ห นส วน (Partnerships) และสร างเคร อข าย (Networking) เพ อร วมม อทางว ชาการ โดยม ศาสตราจารย ดร. ค ธ ไซเยอร ร กษาการในต าแหน งผ อ านวยการ อย างไรก ตาม การด าเน นการท เป นร ปธรรมอย างแท จร งเร มต งแต ว นท 1 เมษายน 2545 โดยม รองศาสตราจารย ดร.ครรช ต ทะกอง เป นผ อ านวยการจนครบวาระ และสภามหาว ทยาล ยนเรศวรได ม ค าส งแต งต ง รองศาสตราจารย ดร.พรช ล อาชวอาร ง ดารงตาแหน งผ อานวยการ ต งแต ว นท 23 พฤษภาคม 2553 จนถ งป จจ บ น ท งน จ ดม งหมายของ การก อต งว ทยาล ยนานาชาต ในระยะแรก ก เพ อเป นหน วยงานท สน บสน นและสร างพล งให ก บมหาว ทยาล ยนเรศวรใน การก าวไปส ความเป นนานาชาต โดยม งหว งให ว ทยาล ยนานาชาต เป ดหล กส ตรนานาชาต ในระด บปร ญญาตร ให ก บ น กศ กษาไทยและน กศ กษาต างชาต ท จะเข ามาศ กษาในมหาว ทยาล ยในอนาคต และก าหนดให ร บผ ดชอบหล กส ตรระด บ บ ณฑ ตศ กษาเฉพาะสาขาว ชาท ม ล กษณะสหส มพ นธ ว ชา ต องเก ยวข องก บศาสตร ของหลายคณะเท าน น ในป พ.ศ ท เร มดาเน นการน น ว ทยาล ยม สถานท ต งอย ณ อาคารเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (CITCOMS) ม ห องสาน กงาน 1 ห อง และห องเร ยน 2 ห อง ว ทยาล ยม หล กส ตรท พร อมร บน ส ต 2 หล กส ตร ได แก ระด บ ปร ญญาตร ค อหล กส ตรน ต ศาสตรบ ณฑ ต (หล กส ตรนานาชาต ) ซ งหล กส ตรได สร างข นโดยท มหาว ทยาล ยได ตกลงความ ร วมม อทางว ชาการก บมหาว ทยาล ยคว นสแลนด ประเทศออสเตรเล ย (Queensland University) โดยม เง อนไขว าน ส ต ท จบตามหล กส ตรน แล ว สามารถเข าศ กษาต อหล กส ตรน ต ศาสตร ท มหาว ทยาล ยคว นสแลนด โดยใช เวลาเพ ยง 2 ป ก จะ ได ร บปร ญญาตร สาขาน ต ศาสตร จากมหาว ทยาล ยคว นสแลนด อ นจะท าให ได ร บส ทธ ในการเป นน กกฎหมายในประเทศ ออสเตรเล ย ส วนอ กหล กส ตรหน งเป นหล กส ตรระด บปร ญญาโท ค อปร ญญาว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ตสาขาความ หลากหลายทางช วภาพ (Biodiversity) อย างไรก ตาม ในป พ.ศ น เน องจากการเร มด าเน นงานเก ดหล งจากการ สอบเข ามหาว ทยาล ยเสร จส นแล ว จ งร บน ส ตได เพ ยง 18 คน และหล กส ตรระด บปร ญญาโทท ม น น ใช ร ปแบบการเร ยน การสอนบนเคร อข ายคอมพ วเตอร ณ เวลาน นย งเป นท สนใจไม กว างขวางน ก จ งม ผ สนใจในแต ละป เพ ยง 1-2 คน ต อมา ในป พ.ศ.2547 มหาว ทยาล ยจ งมอบหมายให คณะเกษตรศาสตร และทร พยากรธรรมชาต เป นผ ด แลเพ อพ ฒนาหล กส ตร ต อไป ประกอบก บคณะต างๆ ม ความต นต วและม ศ กยภาพท จะเป ดหล กส ตรนานาชาต มากข น และมหาว ทยาล ยเป ด

5 -2- โอกาสให สร างหล กส ตรค ขนานโดยร วมก บต างคณะได มหาว ทยาล ยจ งปร บภารก จของว ทยาล ยให ด แลหล ก ส ตร นานาชาต เฉพาะระด บปร ญญาตร ในขณะเด ยวก นส วนของศ นย ภาษาได เร มประชาส มพ นธ ร บสม ครบ คคลภายใน มหาว ทยาล ยท ม ความสนใจจะเพ มพ นความร ภาษาอ งกฤษเข าร บการฝ กอบรม แม ระยะแรกจะม อาจารย และน ส ตเป น จานวนน อยแต ก น บว นจะเพ มจานวนข น ตามสภาพของส งคมท ม ความต องการผ ม ความร ทางภาษาส งข น ในป พ.ศ ว ทยาล ยได เร งจ ดท าหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ตสาขาการจ ดการท องเท ยวข น เพ อ ตอบสนองนโยบายร ฐบาลท ส งเสร มให ประเทศไทยพ ฒนางานภาคอ ตสาหกรรมการท องเท ยว และสามารถร บน ส ตและ เป ดสอนได ในป การศ กษา 2546 โดยม น ส ตร นแรกจานวน 17 คน ทาให สถานท จ ดการเร ยนการสอนไม เพ ยงพอ ต องขอ ความอน เคราะห ห องเร ยนจากคณะศ กษาศาสตร ซ งม ท ต งใกล เค ยงก บส าน กงาน จ กได ใกล ช ดในการด แลน ส ตและการ ประสานงานต าง ๆ นอกจากน ว ทยาล ยย งได เตร ยมการพ ฒนาหล กส ตรและขยายบร การว ชาการด านภาษาให ตอบสนอง ความต องการของส งคมมากข น ในป พ.ศ เป นป ท ว ทยาล ยได เร งสร างหล กส ตรเพ อเพ มจ านวนน ส ตและสร างงานบร การว ชาการให เพ มข น โดยได จ ดท าหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาการจ ดการทร พยากรมน ษย ข นมาอ กหล กส ตรหน ง ร บน ส ตร น แรกจ านวน 24 คน และในป เด ยวก นน ได ร วมม อก บคณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดท าหล กส ตร พยาบาลศาสตรบ ณฑ ต (หล กส ตรนานาชาต ) อ กหล กส ตรหน ง ร บน ส ตร นแรกได 18 คน ซ งเป นสาเหต ส าค ญท ว ทยาล ย ต องขยายห องสาน กงานเพ อรองร บภารก จงานธ รการท เพ มมากข นและต องการห องเร ยนเพ มข น จ งได ขอใช ต กว ศวโยธา ของคณะว ศวกรรมศาสตร มาเป นสาน กงานของว ทยาล ยและจ ดการเร ยนการสอนในช นท 6 และว ทยาล ยได ใช ช น 6 ซ ง ต อมาขยายลงมาถ งช นท 5 ของอาคารว ศวกรรมโยธา คณะว ศวกรรมศาสตร เป นท ต งของว ทยาล ยมาจนถ งป พ.ศ และด วยการท ม สถานท ท รองร บได ท งงานธ รการและงานการเร ยนการสอนท าให การด แลน ส ตท าได อย างใกล ช ด ข น เราจ งจ ดให ม สโมสรน ส ตว ทยาล ยนานาชาต ข นอย างเต มร ปแบบ ม ก จกรรมท ดาเน นงานโดยสโมสรน ส ตเก ดข นหลาย ก จกรรม น ส ตได เร ยนร จากก จกรรมพ ฒนาน ส ตตามหล กการ นอกจากน ในป น ว ทยาล ยย งได ร บความไว วางใจจาก สาน กงานการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ) ให จ ดอบรมการสอนภาษาอ งกฤษให ก บคร ผ สอนภาษาอ งกฤษในเขตพ นท จ านวน เก อบ 500 คน น บเป นบทบาทส าค ญของว ทยาล ยท ได สน บสน นการพ ฒนาคร ภาษาอ งกฤษตามนโยบายของชาต ท เตร ยมความพร อมในการเป นประเทศอ ตสาหกรรมการท องเท ยว

6 -3- ภารก จด านบร การว ชาการของว ทยาล ย น บเป นก จกรรมโดดเด นท ได ด าเน นการมาอย างต อเน องน บต งแต ดาเน นงานมาในป พ.ศ ว ทยาล ยม การจ ดการฝ กอบรมความร ทางด านภาษาต าง ๆโดยเฉพาะภาษาอ งกฤษให ก บ บ คลากรภายในและภายนอก โดยการร เร มของว ทยาล ย และการสน บสน นด านงบประมาณแผ นด น เช น การอบรม ภาษาให ก บน ส ตผ สนใจและน ส ตผ เข าร วมโครงการต าง ๆ ท ต องใช ภาษาอ งกฤษ คณาจารย ท ต องการพ ฒนา ภาษาอ งกฤษเพ อการศ กษาต อ การจ ดอบรมคร สอนภาษาอ งกฤษระด บการศ กษาข นพ นฐาน การจ ดค ายภาษาอ งกฤษ ให ก บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาระด บ 1-3 ซ งด าเน นการอย างต อเน องท กป นอกจากน แล ว ย งได ร วมม อก บหน วยงาน ภายนอก เช น สมาคมข าราชการพลเร อนแห งประเทศไทย จ ดอบรมเพ อเพ มพ นประส ทธ ภาพของข าราชการในเขตพ นท 9 จ งหว ด บร ษ ทปตท.ส ารวจและผล ตป โตรเล ยมจ าก ด มหาชน หร อ ปตท.สผ. จ ดการแข งข นภาษาอ งกฤษให น กเร ยน ม ธยมศ กษา ในโครงการ English Quiz and Camp ซ งนอกจากจะเป นการให บร การว ชาการแก ส งคมแล ว ย งเป นการ ประชาส มพ นธ ให ช มชนได ร จ กว ทยาล ยนานาชาต ข นอย างกว างขวางด วย ในป พ.ศ เป นป แห งการทบทวนผลการด าเน นงานท ผ านมา เพ อเต มเต มส วนท ย งไม เข มแข ง และ ก าหนดแนวทางในการพ ฒนาในช วงป ต อไป ม การประเม นหล กส ตรน ต ศาสตร และหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ตสาขา การจ ดการท องเท ยว ม การเร ยนเช ญสาน กอบรมศ กษากฎหมายแห งเนต บ ณฑ ตสภา (Institute of Legal Education Thai Association) ตรวจสอบมาตรฐานหล กส ตรน ต ศาสตร (หล กส ตรนานาชาต ) ซ งได ม มต ลงว นท 31 ม นาคม พ.ศ ด งน ม มาตรฐานเท ยบได ไม ต ากว าว ทยฐานะของผ สอบไล ได ปร ญญาตร ทางน ต ศาสตร จากมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย หร อมหาว ทยาล ยรามค าแหง ตามข อบ งค บเนต บ ณฑ ตสภา พ.ศ ข อ 56/2 และในป เด ยวก นน ได ขอร บรองสถาบ นการศ กษาและหล กส ตรตามเง อนไขการร บรองของข อบ งค บสภา พยาบาลว าด วยการร บรองสถาบ นการศ กษาว ชาการพยาบาลและการผด งครรภ ซ งม มต ด งน ให การร บรองสถาบ นค อคณะพยาบาลศาสตร ม.นเรศวร หล กส ตรพยาบาลศาสตร และหล กส ตรพยาบาลศาสตร (หล กส ตรนานาชาต ) 4 ป การศ กษา

7 -4- ในป การศ กษา 2549 ว ทยาล ยร วมก บคณะพยาบาลศาสตร พ จารณาเห นร วมก นท จะงดร บน ส ตคณะพยาบาล ศาสตร (หล กส ตรนานาชาต ) ไว ก อน เน องด วยคณะพยาบาลศาสตร ม ภารก จเพ มข น ม คณาจารย ลาศ กษาต อมากข น น ส ตท เร ยนข นส งข นต องออกฝ กงานและต องการบ คลากรน เทศอย างใกล ช ด ตลอดถ งม ความประสงค จะเร งร ดด าน ค ณภาพเพ มข น ว ทยาล ยจ งม น ส ตพยาบาลศาสตร หล กส ตรนานาชาต เพ ยง 2 ร น และจ กพ จารณาเป ดร บเม อท งสอง หน วยงานม ความพร อมเพ มส งข นในเวลาต อไป ในป การศ กษาเด ยวก นน ได น าผลการประเม นหล กส ตรน ต ศาสตร และหล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ตสาขาการ จ ดการท องเท ยว ประกอบการว เคราะห สภาพส งคมท ม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร วและความต องการของแหล งงาน มาดาเน นการปร บปร งหล กส ตรท ง 2 สาขา ด งน 1) หล กส ตรน ต ศาสตรบ ณฑ ต (หล กส ตรนานาชาต ) ได จ ดกล มว ชาเอก ให ม 2 กล มค อกล มว ชาแกน (Core Courses) ประกอบด วยรายว ชา กฎหมายไทยท ตอบสนองตามเกณฑ การเป นน ก กฎหมายไทยและการศ กษาต อระด บส ง และกล มว ชาเอก ก าหนดให เป นรายว ชากฎหมายระหว างประเทศ จ านวน 8 รายว ชา ซ งหล กส ตรเด มก าหนดไว เป นว ชาเอกเล อก ซ งแม ว ทยาล ยจะเล อกเป ดให น ส ตเร ยนท กป การศ กษาท ผ านมา หากแต พ จารณาเห นว าการจ ดร ปหล กส ตรเช นน น ท าให ขาดความเป นนานาชาต นอกจากน ย งได เพ มรายว ชา ภาษาอ งกฤษส าหร บน กกฎหมายให น ส ตท กคนได เร ยนอ กด วย 2) หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการ ท องเท ยว ได เพ มให น ส ตเร ยนภาษาท 3 โดยม ว ตถ ประสงค ให สามารถใช ภาษาได อย างน อย 3 ภาษาและเน นภาคปฏ บ ต เพ มข น ในป พ.ศ ว ทยาล ยได พ ฒนาหล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ตสาขาภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารธ รก จ เพ อ ตอบสนองความต องการด านบ คลากรของงานธ รก จท ม การต ดต อต างชาต เพ มข น และเป ดร บน ส ตใหม ในป การศ กษา พ.ศ นอกจากน มหาว ทยาล ยม การปร บนโยบายให สอดร บก บ สกอ. โดยให ว ทยาล ยสรรหาอาจารย บรรจ เป น พน กงานสายว ชาการประจาว ทยาล ยเพ อให เป นอาจารย ประจาหล กส ตรตามเกณฑ ของสกอ. ด งน นนอกจากว ทยาล ยจะ ม บ คลากรสายว ชาการมาร บผ ดชอบงานในหล กส ตรแล ว ย งได บ คลากรมาสน บสน นงานด านอ น ๆ ของว ทยาล ยเพ มข น น บเป นการเพ มพล งการพ ฒนาของว ทยาล ยได อ กทางหน งด วย

8 -5- ในป พ.ศ ว ทยาล ยได ย ายส าน กงานจากอาคารว ศวโยธา คณะว ศวกรรมศาสตร ไปย งอาคารเด มของ ส าน กหอสม ดเม อว นท 9 ต ลาคม พ.ศ ว ทยาล ยจ งม อาคารท เป นของตนเองท ต งถาวรเป นต นมา ท ต องปร บปร ง ให เหมาะสมก บการจ ดการเร ยนการสอนและการบร หารต าง ๆ รวมท งม ภาพล กษณ อ นงดงามเป นท ภาคภ ม ใจของ บ คลากรภายใน และผ มาเย อน นอกจากน การดาเน นงานของสาน กงานในท กด านม ความเข มแข ง เพราะการเร ยนร จาก ประสบการณ ท ผ านมาในแต ละป ในป พ.ศ ว ทยาล ยได ปร บโครงสร างขององค กรและโครงสร างการบร หาร เน องจากการเปล ยนแปลง คณะผ บร หารมหาว ทยาล ยช ดใหม โดยนโยบายของมหาว ทยาล ยไม ให ว ทยาล ยม ศ นย ภาษาในส งก ด และให งดร บน ส ต หล กส ตรน ต ศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตรนานาชาต ไปก อนจนกว าจะม การปร บปร งหล กส ตรน ต ศาสตร ให ม ความเป น นานาชาต อย างแท จร ง อย างไรก ตามในป การศ กษาน ว ทยาล ยได เร มร บน ส ตใหม ในหล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชา ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารธ รก จเป นร นแรกจานวน 41 คน ป จจ บ นน (พ.ศ. 2555) ว ทยาล ยได วางแผนท จะเป ดหล กส ตรใหม ในป การศ กษา พ.ศ ค อ หล กส ตร บร หารธร ก จระหว างประเทศ ซ งม ความจาเป นต องร บอาจารย ประจาเพ มอ กจานวนหลายอ ตราเพ อเป นการเตร ยมความ พร อมให การจ ดการเร ยนการสอนดาเน นการไปได อย างเร ยบร อยต อไปในอนาคต โดยสร ป น บต งแต ป พ.ศ เป นต นมาจนถ งป จจ บ น ว ทยาล ยได ดาเน นงานตามพ นธก จอย างต อเน อง และ ม พ ฒนาการโดยลาด บ ซ งถ อว าเป นรากฐานท ด ในการตอบสนองต อมหาว ทยาล ยและส งคม ท จะเป นพล งให ส ความเป น นานาชาต ได สมเจตนารมณ ของผ ก อต ง

9 ท ศทางและจ ดเน น -6- ปร ชญา เป นศ นย กลางท จะบ มเพาะปล กฝ งทร พยากรทางว ชาการเพ อสนองประชาคมโลก A hub to nurture international academic resources to serve the world. ปณ ธาน ส งเสร มสน บสน นความร ความเข าใจโดยจ ดการศ กษาข ามชาต ข ามว ฒนธรรม Facilitate global knowledge and understanding by offering multicultural education. ว ส ยท ศน ว ทยาล ยนานาชาต ม งก าวหน าและเต บโตในช มชนของมหาว ทยาล ยนเรศวร เพ มเสร มสร างความเข มแข งด าน ว ชาการนานาชาต โดยกระบวนการสอนท สร างสรรค การเร ยนร ท เป ยมส ข มาตรฐานว ชาการค ณภาพส ง และการ บร การด วยใจ เพ อผล ตบ ณฑ ตท เป นประชาคมโลก The International College aspires to flourish and grow as a Naresuan University community, characterized by creative teaching, rigorous scholarship, compassionate care and joyful service in supplying the needed graduates of global citizenship quality. พ นธก จ ว ทยาล ยนานาชาต จ ดการศ กษาระด บปร ญญาตร ให แก น ส ตท กชาต โดยเฉพาะอย างย งในภ ม ภาคเอเช ย ตะว นออกเฉ ยงใต เพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ความเป นเล ศในความร ความสามารถในการปร บต วเข าก บสภาพแวดล อมและ ว ฒนธรรมท แตกต าง ท กษะและท ศนคต ท จ าเป นต อประชาคมโลกท ม ความร บผ ดชอบ รวมท งการว จ ย การบร การ ว ชาการท เก ยวข องก บงานนานาชาต และจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ข ามว ฒนธรรมด วย The mission of the International College is to educate undergraduates from all nationalities, especially, those in the Southeast Asian Region, who will be to be responsible global citizens, adaptable to different cultures and environments. Additionally, research inquiries and academic services pertaining to international arena are conducted. Cross-cultural sharing activities are promoted.

10 -7- ว ตถ ประสงค 1. เพ อเอ ออานวยให เก ดการเร ยนร อ นก อให เก ดสมรรถนะนานาชาต 2. เพ อจ ดประสบการณ ในการเร ยนร ท ส มพ นธ ก บความเป นนานาชาต ท ม ค ณค าในการเพ มพ นโอกาสแก บ ณฑ ต 3. เพ อบร หารจ ดการให เก ดผลส มฤทธ ในการเร ยนร ท เต มศ กยภาพ โดยประสบการณ ตรง ก ารศ กษา ภาคสนาม การแลกเปล ยนระด บนานาชาต และการเร ยนการสอนท ม ร ปแบบหลากหลาย อ ตล กษณ น ส ตว ทยาล ยนานาชาต เก งงาน Smart at work เก งคน Smart in people skills เก งค ด Smart with ideas เก งครองช ว ต Smart in life skills เก งพ ช ตป ญหา Smart at problem solving น ส ตม ท กษะความร และท ศนคต ส ประชาคมโลก Students are equipped with knowledge, skills and attitudes towards being global citizens. เอกล กษณ ว ทยาล ยนานาชาต ม งเน นสาระนานาชาต และพห ว ฒนธรรมข ามชาต Internationally oriented and emphasizing multi-culturalism.

11 แผนกลย ทธ ว ทยาล ยนานาชาต พ.ศ ย ทธศาสตร 1. พ ฒนาระบบการเร ยนการเร ยนการสอน ให เป นเล ศในระด บนานาชาต 2. พ ฒนาน ส ตส ความเป นนานาชาต เสร มสร างให น ส ตม สมรรถนะในการ ประกอบว ชาช พในองค กรระด บ นานาชาต 3. พ ฒนาการเพ มข ดความสามารถในการ ว จ ย 4. พ ฒนาว ทยาล ยนานาชาต ให ม ความส มพ นธ ก บศ ษย เก าให เข มแข งและ ย งย นให เก ดผลส มฤทธ จากการประสาน ประโยชน ตลอดจนการม ส วนร วมในการ พ ฒนาการศ กษาและน ส ต และ ประชาส มพ นธ สร างแบรนด ให เป นท ร จ ก น าเช อถ อ เป าประสงค 1) หล กส ตรได มาตรฐานตามเกณฑ สกอ. 2) การจ ดการเร ยนการสอนม ค ณภาพ 3) บ คลากรม ท กษะความชานาญและเช ยวชาญในว ชาช พ 4) ม การบร หารจ ดการทร พยากรและงบประมาณท เอ อต อการจ ดการ เร ยนการสอน 5) ม ส งแวดล อมและป จจ ยเก อหน นต าง ๆ ท ส งเสร มบรรยากาศการ เร ยนร ของน ส ต 1) บ ณฑ ตม ค ณภาพและม ล กษณะเด นท ช ดเจนเป นท ต องการของ ตลาดแรงงาน 2) บ ณฑ ตม ล กษณะพ งประสงค ตามอ ตล กษณ ของว ทยาล ย 3) น ส ตม ท กษะด านภาษาและการส อสารตลอดจนความสามารถในการ ใช เทคโนโลย สารสนเทศ 1) ม การบร หารจ ดการทร พยากรและงบประมาณท เอ อต อการทาว จ ย 2) งานว จ ยม ค ณภาพเป นท ยอมร บในระด บชาต และระด บนานาชาต 3) น กว จ ยในว ทยาล ยได ร บท นว จ ยเพ มข นอย างต อเน อง 1) ศ ษย เก าเข ามาม ส วนร วมมากข นในการพ ฒนาว ทยาล ย

12 -9- ย ทธศาสตร 5. พ ฒนาการจ ดระบบการบร หารให เป น องค กรแห งการเร ยนร ท เน นการ บร หารงานแบบธรรมาภ บาล โปร งใส ตรวจสอบได 6. พ ฒนาค ณภาพการบร การว ชาการโดย ม งเน นความร วมม อระหว างว ทยาล ย นานาชาต ก บภาคร ฐและภาคเอกชน เป าประสงค 1) ม การบร หารจ ดการทร พยากรและงบประมาณท เอ อการบร หาร องค กร 2) ส งเสร มการพ ฒนาความร และท กษะของบ คลากรท งสายว ชาการและ สายสน บสน น 3) บ คลากรท กภาคส วนม ส วนร วมในการดาเน นการของว ทยาล ย 1) ช มชนและส งคมได ร บการบร การว ชาการท ม ค ณภาพ 2) ม การสร างเคร อข ายความร วมม อด านบร การว ชาการระหว าง หน วยงานท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย 3) น ส ตเข ามาม ส วนร วมในการให บร การว ชาการ

13 โครงสร างองค กร -10- มหาว ทยาล ยกาหนดโครงสร างองค กรให ว ทยาล ยนานาชาต โดยให ม สาน กเลขาน การว ทยาล ยนานาชาต เป น ฝ ายบร หารงานว ทยาล ย ซ งจ ดแบ งเป นงานต าง ๆ 4 งาน ค อ งานธ รการ งานบร หาร งานบร การการศ กษา และงาน ก จการน ส ต ซ งแสดงตามแผนผ งต อไปน มหาว ทยาล ย ว ทยาล ยนานาชาต สาน กงานเลขาน การว ทยาล ยนานาชาต งานธ รการ งานบร หาร งานบร การการศ กษา งานก จการน ส ต หน วยสารบรรณ หน วยประชาส มพ นธ หน วยอาคารสถานท และยานพาหนะ หน วยการเง นและพ สด หน วยแผนและบ คลล หน วยจ ดการเร ยนการสอน หน วยห องสม ด และ โสตท ศน ปกรณ หน วยประก นค ณภาพ ว จ ย บร การว ชาการ และสหก จศ กษา หน วยก จกรรมภายใน และภายนอก หน วยท นการศ กษา

14 โครงสร างการบร หาร -11- มหาว ทยาล ยกาหนดโครงสร างการบร หารงานให ว ทยาล ยนานาชาต ค อ ผ อานวยการว ทยาล ยนานาชาต เป น ผ บร หารส งส ด ม รองผ อานวยการท ม หน าท และความร บผ ดชอบเฉพาะด าน 3 ฝ าย ค อ ฝ ายบร หาร ฝ ายว ชาการ และ ฝ ายก จการน ส ต ทาหน าท บร หารและประสานงานก บสาน กงานเลขาน การคณะ ซ งจ ดแบ งเป นงานต าง ๆ ท ง 4 งาน ด งกล าวข างต นในข อท 5 นอกจากน ว ทยาล ยย งต งผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ ทาหน าท ช วยบร หารงานด านบร การ การศ กษาอ กด วย โดยโครงสร างการบร หารสามารถแสดงได ตามแผนผ งต อไปน ผ อานวยการ ว ทยาล ยนานาชาต คณะกรรมการท ปร กษา ห วหน าสาน กงานเลขาน การว ทยาล ยนานาชาต ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ รองผ อานวยการฝ ายบร หาร รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ รองผ อานวยการฝ ายก จการน ส ต งานธ รการ งานบร หาร งานบร การการศ กษา งานก จการน ส ต หน วยสารบรรณ หน วยการเง นและพ สด หน วยจ ดการเร ยนการสอน หน วยก จกรรมภายใน และภายนอก หน วยประชาส มพ นธ หน วยแผนและบ คคล หน วยห องสม ด และ โสตท ศน ปกรณ หน วยท นการศ กษา หน วยอาคารสถานท และยานพาหนะ หน วยประก นค ณภาพ ว จ ย บร การว ชาการ และสหก จศ กษา

15 ข อม ลบ คลากร (ม นาคม พ.ศ. 2555) คณะผ บร หารว ทยาล ยนานาชาต 1) รองศาสตราจารย ดร.พรช ล อาชวอาร ง ผ อานวยการว ทยาล ยนานาชาต 2) นางสาวส กฤตา ธนาร ณ รองผ อานวยการฝ ายบร หาร 3) นางสาวศร ณย พร เก ดเกาะ รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ 4) นางสาวปร นท รา ทานะวงศ รองผ อานวยการฝ ายก จการน ส ต 5) นางสาวท ดดาว ก ศลว ฒนะ ผ ช วยผ อานวยการฝ ายว ชาการ 6) นางปร ด เปรมส ดา มหาป ญญาวงศ ห วหน าสาน กงานเลขาน การว ทยาล ย 7) นางเสาวณ ย ส ทธ สมบ รณ ห วหน างานบร การการศ กษา

16 2. อาจารย ประจาของว ทยาล ยนานาชาต -13- ลาด บท ช อ สก ล ตาแหน งทางว ชาการ ว ฒ การศ กษาส งส ด สาขา 1 รศ.ดร.พรช ล อาชวอาร ง รองศาสตราจารย Doctor of Education Higher Education 2 น.ส.วร นธร ว ร ยะไชยก ล อาจารย Master of Commerce Accounting and Finance 3 น.ส.จ นทกาล ป ญญพรรณ อาจารย Master of Arts Language, Literacy and Sociocultural Studies 4 น.ส.ส กฤตา ธนาร ณ อาจารย Master of Laws Intellectual Property Law and International Trade 5 น.ส.ปร นท รา ทานะวงศ อาจารย Master of Laws International Financial Law 6 น.ส.ศร ณย พร เก ดเกาะ อาจารย Master of Laws Business Law 7 น.ส.ท ดดาว ก ศลว ฒนะ อาจารย Master of Laws Intellectual Property Law and International Trade 8 น.ส.ส พ ชญา ม สาด อาจารย Master of Business Administration International Business 9 น.ส.อ งส มาล น จานงชอบ อาจารย ศ ลปศาสตรมหาบ ณฑ ต การจ ดการโรงแรมและการท องเท ยวนานาชาต

17 -14- ลาด บท ช อ สก ล ตาแหน งทางว ชาการ ว ฒ การศ กษาส งส ด สาขา 10 น.ส.รชตว น ล มกาญจนาภา อาจารย ศ ลปศาสตร มหาบ ณฑ ต 11 นางมณฤด ต งตระการพงษ อาจารย Master of Arts 12 น.ส.ภ คจ รา น กบรรเลง อาจารย Master of Arts การจ ดการโรงแรมและการท องเท ยวนานาชาต (ลาศ กษาต อปร ญญาเอก) Human Resource Management (ลาศ กษาต อปร ญญาเอก) Business and Managerial Economic (ลาศ กษาต อปร ญญาเอก) 13 Mr. Jude Richard Bird อาจารย Master Science Work Social Work 14 Ms. Eugenia Arazo Boa อาจารย Master of Arts Education 15 Mr. Don August G. Delgado อาจารย Master of Arts in Education Educational Administration 16 Mrs. Yukiko Vorasingha อาจารย Master of Business Administration General Management 17 Miss Ping Xu อาจารย Bachelor of Arts English 18 Mr. Michael Scott Cote อาจารย Bachelor of Arts History

18 -15- ลาด บท ช อ สก ล ตาแหน งทางว ชาการ ว ฒ การศ กษาส งส ด สาขา 19 Mrs. Eunice Euen Hee Lee อาจารย Bachelor of Medical Science in Nursing 20 Mr. Clement A. Trahan อาจารย Master of Education Educational Methodology 21 Mr. Peter Jackson อาจารย Master of Management Communication Management 22 Mr. Lorenzo Esmayor Garin Jr. อาจารย Master in Public Management 23 Mr. William Scott Macleod อาจารย Master of Education 24 Mrs. Adele Marie Macleod อาจารย Master of Arts Education

19

20 3. บ คลากรสายสน บสน นของว ทยาล ยนานาชาต ท ช อ-นามสก ล ตาแหน ง สาน กงานเลขาน การ 1 นางปร ด เปรมส ดา มหาป ญญาวงศ งานบร หาร 1 นางสกาวร ตน โชต ร ตนศ กด สถานะ ขรก. พนง. พนง. แผ นด น รายได ว ฒ การศ กษา เจ าหน าท บร หารงาน ท วไป / ปร ญญาโท เจ าหน าท บร หารงาน ท วไป / ปร ญญาโท เจ าหน าท บร หารงาน ท วไป / ปร ญญาโท 2 นางว ไล ส ขเกษม 3 นางศร ณย ร ตน คงหน น กว ชาการเง นและบ ญช / ปร ญญาตร 4 น.ส.ธ ดาร ตน ร นฤทธ น กว ชาการพ สด / ปร ญญาตร 5 น.ส.น ชดา ไกรด น กว ชาการเง นและบ ญช / ปร ญญาตร 6 นายอภ ชาต ภาบ ตร พน กงานท วไป / ปวส. 7 น.ส.ว กาดา ม นถ ง น กประชาส มพ นธ / ปร ญญาตร เจ าหน าท บร หารงาน ท วไป / ปร ญญาตร 8 น.ส.ว ภาร ตน 9 นางถว ล ก อนคง พน กงานท วไป / ม.6 10 นายจ ระศ กด จ นสน พน กงานข บรถยนต / ม.6 งานบร การการศ กษา 1 นางเสาวณ ย ส ทธ สมบ รณ น กว ชาการศ กษา / ปร ญญาโท เจ าหน าท บร หารงาน ท วไป / ปร ญญาตร 2 นายอ ดมศ กด เข ยวพ มพวง 3 น.ส.ส ธาว ลย มารยาท น กว จ ย / ปร ญญาโท 4 น.ส.วร ญญา ร ตนวราหะ น กว ชาการศ กษา / ปร ญญาตร 5 น.ส.ส ท ศา เมฆพ ฒน บรรณาร กษ / ปร ญญาโท พน กงานปฏ บ ต งาน 6 นายชลประค ลภ ม ส ทธ บร หาร / ม.6 7 นายยศธร บด ร ฐ น กว ชาการศ กษา / ปร ญญาตร เจ าหน าท บร หารงาน ท วไป / ปร ญญาโท 8 น.ส.จ ตรเลขา ม ทอง 9 น.ส.จ ฑามาศ อ าเทศ น กว ชาการศ กษา / ปร ญญาตร งานก จการน ส ต 1 น.ส.ชไมพร ศร ส ราช น กว ชาการศ กษา / ปร ญญาตร 2 นายธนว ฒน เจร ญษา น กว ชาการศ กษา / ปร ญญาตร รวม

21 -17- แผนบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คลากรว ทยาล ยนานาชาต พ.ศ ด วย ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยนเรศวร เล งเห นความส าค ญของการม แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร ในภาพรวม ส าหร บใช เป นแนวทางในการด าเน นงานด านการพ ฒนาบ คลากร เพ อให บ คลากรของว ทยาล ยนานาชาต ม ค ณสมบ ต ความร ท กษะ และพฤต กรรมในการปฏ บ ต งานท สน บสน นการด าเน นงานของท งว ทยาล ยนานาชาต และ มหาว ทยาล ย ให เป นไปตามแผนกลย ทธ ว ทยาล ยนานาชาต และแผนย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แผนบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล หมายถ ง แนวทาง กลย ทธ หร อย ทธศาสตร ของสถาบ น ในการพ ฒนา บ คลากรของสถาบ นตามสาขาว ชาช พ เพ อธารงร กษาบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพให อย ค องค กรตลอดไป บ คลากร หมายถ ง อาจารย ประจาและบ คลากรสายสน บสน นของว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยนเรศวร การพ ฒนาอาจารย ประจ า พ จารณาจากการท อาจารย ประจ าได ร บการสน บสน นไปศ กษาต อ/ม โอกาสท เข า ร วมประช มว ชาการ อบรม ส มมนา ศ กษาด งาน หร อนาเสนอผลงานทางว ชาการท งในและต างประเทศ การพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น พ จารณาจากการท บ คลากรสายสน บสน นได ร บการพ ฒนาความร และ ท กษะในว ชาช พ ได แก การส งบ คลากรสายสน บสน นไปศ กษาต อ ไปอบรม ส มมนาหร อด งาน โดยม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนา ศ กยภาพของบ คลากรสายสน บสน น 1. นโยบายด านบร หารจ ดการ จ ดการบร หารองค กรให เป นองค กรขนาดเล กท ม ประส ทธ ภาพในการทางาน และม ผลผล ตของการปฏ บ ต งานส ง โดยใช แนวทางด งต อไปน 1) ย ดหล กธรรมาภ บาล ค อ 1. ความซ อส ตย ส จร ต 2. ความเป ดเผยโปร งใส 3. ความร บผ ดชอบท ตรวจสอบ ได 4. ความชอบธรรม ย ต ธรรม 5. ความม ค ณภาพประส ทธ ภาพ 2) ย ดหล กการทางานเป นท ม การม ส วนร วมในท กระด บ ท งร วมค ด ร วมทา ร วมม อ และร วมใจ 3) ย ดผ ร บบร การเป นสาค ญ 4) ลดข นตอนการปฏ บ ต งาน เพ อความคล องต วและรวดเร ว 5) สน บสน นให ม ว สด คร ภ ณฑ ในสาน กงานท เอ อต อการทางานเป นสาน กงานค ณภาพ

22 -18-6) สน บสน นให ม การจ ดทาฐานข อม ล ท งข อม ลน ส ต บ คลากร คร ภ ณฑ งบประมาณ 7) สน บสน นให บ คลากรพ ฒนาตนเอง โดยใช เทคน คว ธ ใหม ๆ และใช ความร ทางว ชาการสาขาต าง ๆ เพ อ พ ฒนาบ คลากร ท งด านความร ความสามารถในงาน และความพ งพอใจในช ว ตการทางานเพ อพ ฒนางาน และสภาพแวดล อมท เก ยวข องก บงาน 8) ใช เกณฑ และแนวทางในการก าหนดอานาจขอบข ายงานของแต ละตาแหน งตามมาตรฐานเฉพาะตาแหน ง 9) กาหนดให ผ ปฏ บ ต งานในแต ละตาแหน งจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งานในขอบข ายของตน เพ อเป นแนวทางใน การปฏ บ ต และประสานงาน 2. นโยบายด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยนานาชาต เป นหน วยงานท สน บสน นและส งเสร มการศ กษานานาชาต รวมท งเป นศ นย กลางการ พ ฒนาว ชาช พและการพ ฒนาตนเองของผ เร ยน ในการท จะช วยเหล อสน บสน นให ว ทยาล ยนานาชาต เป นเล ศในการ บร หารและการจ ดการเร ยนการสอน ในป จจ บ นว ทยาล ยนานาชาต จ งม นโยบายส งเสร มและสน บสน นให บ คลากรม ความสามารถและม ประส ทธ ภาพมากข น ด งน 1) สน บสน นให คณาจารย สม ครร บท นจากท งภายนอกและภายในมหาว ทยาล ยนเรศวรเพ อไปศ กษาต อจนถ ง ระด บปร ญญาเอกในสาขาว ชาท เก ยวข องก บงานสอน ท งน ว ทยาล ยประสงค จะออกท นค าเล าเร ยนให อาจารย ในส งก ดท ม ความประสงค จะศ กษาต อท มหาว ทยาล ยนเรศวรเป นจ านวนคร งหน งของค าธรรมเน ยม การศ กษา 2) สน บสน นให บ คลากรฝ ายสน บสน นไปศ กษาต ออย างน อยจนถ งระด บปร ญญาโทในสาขาท ตรงก บสายงาน และอธ การบด อน ม ต และหากบ คลากรในส งก ดท านใดประสงค จะศ กษาต อท มหาว ทยาล ยนเรศวร ว ทยาล ย จะออกท นค าเล าเร ยนให เป นจานวนคร งหน งของค าธรรมเน ยมการศ กษา ท งน หล กเกณฑ การให ท นเป นไป ตามระเบ ยบของมหาว ทยาล ยนเรศวร 3) ต งงบประมาณสน บสน นให อาจารย ท กท านม โอกาสเข าร วมประช มว ชาการ อบรม หร อส มมนา ตามห วข อท ตรงก บงานสอน 4) ต งงบประมาณสน บสน นให บ คลากรสายสน บสน นม โอกาสเข าร วมอบรมหร อส มมนา ตามห วข อท ตรงก บ สายงานท ปฏ บ ต

23 ว ตถ ประสงค ของแผนบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล 1) เพ อให บ คลากรได เพ มพ นความร และท กษะในการปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น 2) เพ อให บ คลากรได เพ มศ กยภาพการท างานของตนเองให พร อมท จะปร บว ฒ การศ กษา และ/หร อ ต าแหน ง หน าท การงานให ส งข น 3) เพ อให บ คลากรม ความพ งพอใจในการปฏ บ ต งาน และม ความกระต อร อร นในการพ ฒนาตนเอง 4) เพ อสร างขว ญและกาล งใจให บ คลากรท งสายว ชาการและสายบร การ 5) เพ อสน บสน นการบร หารตามแผนกลย ทธ ของว ทยาล ยนานาชาต ในช วงป งบประมาณ พ.ศ ระบบกลไกการบร หารแผนบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล 1) ฝ ายงานท ทาหน าท จ ดทาแผน : รองผ อานวยการฝ ายบร หาร และงานบ คคล 2) ฝ ายงานท ร บผ ดชอบปฏ บ ต การตามแผน : งานบ คคล งานว จ ย และงานประก นค ณภาพการศ กษา 3) ฝ ายงานท ทาหน าท ต ดตามผลการดาเน นงานตามแผน : งานบ คคล โดยจ ดทารายงานสร ปผลการด าเน นงาน ตามแผนเม อส นป งบประมาณ ให แก รองผ อ านวยการฝ ายบร หาร และเสนอต อท ประช มคณะกรรมการ บร หารว ทยาล ย 4) ฝ ายงานท ท าหน าท ประเม นการด าเน นงานตามแผน : คณะกรรมการบร หารว ทยาล ย เป นผ ประเม นความ ส มฤทธ ของแผน ให ข อเสนอแนะ ปร บปร ง แก ไขแผนในป งบประมาณถ ด ๆ ไป 5. เป าหมายของการดาเน นงานตามแผนในแต ละป งบประมาณ 1) ด านอ ตรากาล ง เน องจากว ทยาล ยนานาชาต ม ความต องการบ คลากรสายว ชาการอ กจานวนมากเพ อให การจ ดการเร ยนการ สอนเป นไปโดยเร ยบร อย อาจารย ประจาท อย ปฏ บ ต ราชการ กาหนดให อย างน อยม จ านวน 5 คน ในแต ละ หล กส ตรท เป ดสอนในป น น ๆ (ยกเว นหล กส ตรน ต ศาสตร ท ระง บการร บเข าน ส ตใหม ไว และป จจ บ นม น ส ต ช นป ส ดท ายก าล งศ กษาอย เท าน น) และก าหนดให อย างน อยม จ านวน 5 คนท อย ในกล มอาจารย สอนว ชา ศ กษาท วไปและภาษาท สาม

24 -20- เพ อให การดาเน นการภายในว ทยาล ยเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล บ คลากรสายสน บสน นท อย ปฏ บ ต ราชการต อจานวนอาจารย ท งหมด ค ดเป นอ ตราส วน 1 ต อ 1 2) ด านการพ ฒนาบ คลากร ผล กด นให อาจารย ของว ทยาล ยได ร บท นการศ กษาจากท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย อย างน อยป ละ 1 คน สน บสน นให บ คลากรฝ ายสน บสน นศ กษาต อจนถ งระด บปร ญญาโท ท งท ให ท นสน บสน นและท ใช ท น ส วนต ว อย างน อยป ละ 1 คน อาจารย ท เข าร วมโครงการ/ก จกรรม ประช มว ชาการ น าเสนอผลงานทางว ชาการ อบรม ส มมนา และด งาน ท งในและต างประเทศ ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว าร อยละ 50 ของจ านวนอาจารย ท ปฏ บ ต งานท งหมด บ คลากรสายสน บสน นท เข าร วมโครงการ/ก จกรรม ประช ม อบรม ส มมนา และด งาน ท งในและ ต างประเทศ ในแต ละป งบประมาณ ม จ านวนไม น อยกว าร อยละ 50 ของจ านวนบ คลากรสายสน บสน นท ปฏ บ ต งานท งหมด ม จานวนผลงานว จ ยจานวนอย างน อย 1 ผลงาน ต อป งบประมาณ อาจารย ม การดาเน นการขอตาแหน งทางว ชาการ 6. แผนดาเน นงานก จกรรมการบร หารและพ ฒนาบ คลากร อาจารย ประจา 1) ต งกรอบอ ตราอาจารย เพ ม พร อมท งประชาส มพ นธ ร บอาจารย ใหม ท งชาวไทยและชาวต างชาต เพ อให ว ทยาล ยม จานวนอาจารย เป นไปตามเป าหมายของแผน 2) ส งเสร มและสน บสน นให อาจารย ประจ าได ร บท นเพ อศ กษาต อในระด บปร ญญาโท-ปร ญญาเอก ท งภายใน และต างประเทศ หากอาจารย ศ กษาต อภายในมหาว ทยาล ยนเรศวรจะสน บสน นค าธรรมเน ยมการศ กษา คร งหน งตลอดหล กส ตร

25 -21-3) ส งเสร มและสน บสน นให อาจารย ประจ าน าเสนอผลงานว ชาการหร อเสนอผลงานว จ ย ท งภายในประเทศ และต างประเทศ 4) ส งเสร มและสน บสน นให อาจารย ประจ าได เข าประช มทางว ชาการ อบรม ส มมนา หร อด งาน เพ อพ ฒนา งานด านว ชาการ เช น ด านเทคน คการสอน ด านการว ดผล และด านการทาว จ ย เป นต น 5) ส งเสร มและสน บสน นให อาจารย ประจ าได อบรมเพ อท าต าแหน งทางว ชาการ (ผ ช วยศาสตราจารย รอง ศาสตราจารย และศาสตราจารย ) โดยงานบ คคลจะด าเน นงานส งบ นท กข อความแจ งถ งอาจารย เม อครบ กาหนดขอตาแหน งด งกล าว 6) จ ดก จกรรมเพ อสร างขว ญและก าล งใจ และเสร มสร างส ขภาพท ด ให แก อาจารย ประจ า เช น โครงการ ส มมนาและศ กษาด งาน และโครงการตรวจส ขภาพประจาป 7) ด าเน นการจ ดการความร (Knowledge Management) เพ อพ ฒนาอาจารย ด านการว จ ย การพ ฒนา ผลงานทางว ชาการ การค นคว าหาข อม ลด วยตนเองเพ อสร างผลงานว จ ย จรรยาบรรณว ชาช พ การจด ส ทธ บ ตรหร ออน ส ทธ บ ตร และตามความต องการของอาจารย หร อตามนโยบายของผ บร หารว ทยาล ย บ คลากรสายสน บสน น 1) ต งกรอบอ ตราบ คลากรสายสน บสน นในงานบร การว ชาการเพ ม เพ อตอบสนองความต องการในการ บร หารงานให ม ประส ทธ ภาพย งข น 2) ส งเสร มและสน บสน นให บ คลากรสายสน บสน นได ร บท นเพ อศ กษาต อจนถ งระด บปร ญญาโท นอกเวลา ราชการ ภายในมหาว ทยาล ยนเรศวร โดยสน บสน นค าธรรมเน ยมการศ กษาคร งหน งตลอดหล กส ตร 3) ส งเสร มและสน บสน นให บ คลากรสายสน บสน นได เข าประช ม อบรม ส มมนา หร อด งาน เพ อพ ฒนางานใน สายงานของตนเอง 4) ส งเสร มและสน บสน นให บ คลากรสายสน บสน นในระด บห วหน างานได เข าอบรมเพ อเข าส ต าแหน งห วหน า งาน ตามแนวปฏ บ ต ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา 5) จ ดก จกรรมเพ อสร างขว ญและก าล งใจ และเสร มสร างส ขภาพท ด ให แก บ คลากรสายสน บสน น เช น โครงการส มมนาและศ กษาด งาน และโครงการตรวจส ขภาพประจาป 6) จ ดโครงการฝ กอบรมเพ อพ ฒนาความร ด านภาษาอ งกฤษให สาหร บบ คลากรเป นประจาอย างต อเน อง

26 -22-7) ด าเน นการจ ดการความร (Knowledge Management) เพ อพ ฒนาบ คลากรด านการท างาน การท าว จ ย สถาบ น การพ ฒนาผลงานของตนเอง จรรยาบรรณว ชาช พ และตามความต องการด านอ น ๆ ของบ คลากร หร อตามนโยบายของผ บร หารว ทยาล ย 7. งบประมาณ เน องจากว ทยาล ยนานาชาต ม แหล งเง นได มาจากแหล งเด ยว ค อ งบประมาณเง นรายได ของว ทยาล ยนานาชาต ประจ าป งบประมาณแต ละป ด งน น งบประมาณท จ ดสรรเพ อใช ในการพ ฒนาบ คลากรของว ทยาล ยจ งมาจาก งบประมาณเง นรายได เช นเด ยวก น 8. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ หากม การปฏ บ ต ตามแผนพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง โดยม การต ดตามประเม นผลและน าผลการประเม นไป ใช ในการปร บปร งการดาเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากรเป นประจ าท กป คาดว าจะท าให บ คลากรของมหาว ทยาล ยจะ ได ร บการพ ฒนาและสามารถพ ฒนาตนเอง จนสามารถปฏ บ ต ภาระหน าท ได อย างม ประส ทธ ภาพ อ นเป นการสน บสน น การดาเน นงานตามแผนกลย ทธ ของว ทยาล ยนานาชาต ให พ ฒนาก าวหน าตามแผนพ ฒนาว ทยาล ยได อย างต อเน อง

27 ภาคผนวก

28 สร ปแผนดาเน นงานก จกรรมการบร หารและพ ฒนาบ คลากรของว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ ลาด บท ช อโครงการ/ก จกรรม รายละเอ ยด งบประมาณ กล มเป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ 1 โครงการพ ฒนาบ คลากรสายว ชาการ จ ดส งบ คลากรสายว ชาการ เข าอบรม ประช ม ส มมนา 200,000 คณาจารย ประจาท กคน งานบ คคล ตามห วข อท ตรงก บงานสอน 2 โครงการพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น จ ดส งบ คลากรเข าอบรม/ส มมนา ตามห วข อท ตรงก บ สายงานท ปฏ บ ต 3 ท นอ ดหน นพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยสน บสน นค าธรรมเน ยมการศ กษาคร งหน ง ตลอดการศ กษาสาหร บ บ คลากรสายสน บสน นท ต องการศ กษาต อถ งระด บ ปร ญญาโท ในมหาว ทยาล ยนเรศวร ตามสาขาว ชา ท ตรงก บสายงานท ปฏ บ ต และอธ การบด อน ม ต บ คลากรสายว ชาการท ต องการศ กษาต อถ งระด บ ปร ญญาเอก ในมหาว ทยาล ยนเรศวร ตามสาขาว ชา ท ตรงก บงานสอน 4 โครงการส งเสร มและสน บสน นการฝ กอบรม สาหร บห วหน าสาน กงานว ทยาล ยนานาชาต 5 โครงการส มมนาและศ กษาด งานของบ คลากร จ ดโครงการศ กษาด งานท เก ยวข องก บว ทยาล ย สายว ชาการ นานาชาต 6 โครงการส มมนาและศ กษาด งานของบ คลากร จ ดโครงการศ กษาด งานท เก ยวข องก บว ทยาล ย สายสน บสน น นานาชาต 7 โครงการตรวจส ขภาพประจาป จ ดให ม การตรวจโรคบ คลากรท กคน เพ อป องก น ร กษา โรคในระยะเร มแรก และลดอ ปสรรคในการทางาน 200,000 บ คลากรสายสน บสน นท กคน 250,000 บ คลากรท งสายว ชาการและสาย สน บสน น ท ม อาย งาน 3 ป ข นไป จ ดส งห วหน าสาน กงานเข าฝ กอบรม 100,000 ห วหน าสาน กงาน 250,000 คณาจารย ประจาท กคน 250,000 บ คลากรสายสน บสน นท กคน 50,000 บ คลากรท กคน

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม จ ดทาโดย สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก คำนำ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ฉบ บน จ ดท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ คานา คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ได ค าน งถ งความส าค ญ ของทร พยากรมน ษย ท เป นส วนส าค ญในการน านโยบายไปปฏ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากรคณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน

รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน รายงานประจาป และรายงานการประเม นตนเอง ประจาป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน 1 ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของสำน กงำนอธ กำรบด 1. ประว ต ควำมเป นมำ

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บได ร บความเห นจากท ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาเขตขอนแก น ในคราวประช มคร งน ๓ /๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ แผนปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 โดย นายปร ว ฒน วรรณกลาง อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา www.ipe.ac.th คานา สถาบ นการพลศ กษา ม ความจ าเป นต องเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556

มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556 ค าน า ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเองฉบ บน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อให คณะว ชา / หน วยงานบร หารท วไป

More information

4. ด านการพ ฒนาหล กส ตร : ม 4 แนวทางการดาเน นการ และ 3 ต วช ว ด 5. ด านการพ ฒนาบ คลากร : ม 7 แนวทางการดาเน นการ และ 7 ต วช ว ด

4. ด านการพ ฒนาหล กส ตร : ม 4 แนวทางการดาเน นการ และ 3 ต วช ว ด 5. ด านการพ ฒนาบ คลากร : ม 7 แนวทางการดาเน นการ และ 7 ต วช ว ด รายงานผลการดาเน นงานรอบ 1 ป ตามนโยบาย และเป าหมายการปฏ บ ต งาน ของ ภญ.รศ.ดร.เกษร จ นทร ศ ร ในการน าเสนอว ส ยท ศน เพ อประกอบการสรรหาเป นผ สมควรดารงตาแหน งผ อานวยการว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยศ ลปากร 15

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน 1 2 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ

More information