มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา"

Transcription

1 หน า 97 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา จ านวน 6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ว ธ การประเม น ด าเน นการประเม นตามมาตรฐานและต วบ งช ป การศ กษาละหน งคร ง เคร องม อท ใช ได แก แบบสอบถาม เร อง การร บร ค ณล กษณะและท กษะการบร หารของผ บร หารโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาด านการบร หารและการจ ด การศ กษา และด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร ผ ตอบแบบสอบถาม ได แก คณะกรรมการบร หาร โรงเร ยน คณะกรรมการบร หารภายในโรงเร ยน บ คลากรระด บบร หารงานโรงเร ยน คร ผ สอน และ บ คลากรสน บสน นการสอน จ านวนแบบสอบถาม 120 ฉบ บ ได ร บค น 117 ฉบ บ ค ดเป นร อยละ ผลการประเม น ด งน มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ น า และม ความสามารถในการบร หารจ ดการศ กษา เกณฑ ท คาดหว ง ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ตามเกณฑ การพ จารณาในระด บด ข นไป ร อยละ ผลการประเม น ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ตามเกณฑ การพ จารณาในระด บด ข นไป ร อยละเฉล ย ระด บค ณภาพ ด รายละเอ ยดด งน ร อยละ ระด บค ณภาพ ต วบ งช เฉล ย ปร บปร ง พอใช ด ด มาก 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรมและปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณ ของว ชาช พ 11.2 ม ความค ดร เร ม ม ว ส ยท ศน และเป นผ น าทางว ชาการ ม ความสามารถในการบร หารงานว ชาการและการ จ ดการ 11.4 ม การบร หารท ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ผ เก ยวข องพ งพอใจ สร ปมาตรฐานท

2 หน า 98 โรงเร ยนได จ ด งาน/โครงการ/ก จกรรม เพ อให บรรล ตามต วบ งช ของมาตรฐานท 11 ด งน โครงการตามแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 1.โครงการสร างความเข าใจเก ยวก บการบร หารงาน ตามหล กธรรมาภ บาลให ผ ม ส วนเก ยวข อง โรงเร ยนม ร ปแบบการบร หารงาน ตามหล กธรรมาภ บาล 2.โครงการส บสานว ฒนธรรมว ฒนา 1.ร อยละ ของบ คลากรท ส บสาน ว ฒนธรรมองค กร (เป าหมาย ร อยละ 80.00) 2.ร อยละ ของบ คลากรท ส บสานเอกล กษณ ของโรงเร ยน (เป าหมาย ร อยละ 97.00) 3.โครงการวางระบบการศ กษาความเป นไปได และเหมาะสมของการจ ดท าโครงการก อนน าเสนอ สภาคร สตจ กร 1.ร อยละ 100 ของจ านวนโครงการได ร บ การอน ม ต จากสภาคร สตจ กร (เป าหมาย ร อยละ 90.00) 2.ร อยละ ของจ านวนโครงการ ก จกรรม ด านการพ ฒนาการจ ดการศ กษาได ร บการอน ม ต งบประมาณ (เป าหมาย ร อยละ 90.00) งานตามมาตรฐานการศ กษา 1.งานแผนพ ฒนาโรงเร ยน 1.1 โครงการพ ฒนาส องค กรสมรรถนะส ง (HPO) ตามเกณฑ TQA 1.ร อยละ 100 ของงานบรรล ตามแผนท ก าหนด 2.ผ เข าร บการอบรมม ความพ งพอใจในระด บมาก ข นไป ค ดเป นร อยละ งานทบทวนแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา ม การด าเน นงานทบทวนแผนพ ฒนาค ณภาพฯ ป การศ กษา อย างเป นระบบครบวงจร PDCA

3 หน า 99 มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การจ ดองค กร โครงสร างระบบการบร หารงานและพ ฒนาองค กรอย างเป นระบบ ครบวงจร เกณฑ ท คาดหว ง สถานศ กษาม ค ณล กษณะตามเกณฑ การพ จารณาในระด บด ข นไป ร อยละ ผลการประเม น สถานศ กษาม ค ณล กษณะตามเกณฑ การพ จารณาในระด บด ข นไป ร อยละเฉล ย ระด บค ณภาพ ด รายละเอ ยดด งน ต วบ งช 12.1 ม การจ ดองค กร โครงสร างและระบบการบร หารงาน ท ม ความคล องต วส งและปร บเปล ยนได เหมาะสม ตามสถานการณ 12.2 ม การจ ดการข อม ลสารสนเทศอย างครอบคล ม และ ท นต อการใช งาน 12.3 ม ระบบการประก นค ณภาพภายในท ด าเน นงานอย าง ต อเน อง ร อยละ ระด บค ณภาพ เฉล ย ปร บปร ง พอใช ด ด มาก ม การพ ฒนาบ คลากรอย างเป นระบบและต อเน อง ผ ร บบร การและผ เก ยวข องพ งพอใจ ผลการ บร หารงานและการพ ฒนาผ เร ยน สร ปมาตรฐานท โรงเร ยนได จ ด งาน/โครงการ/ก จกรรม เพ อให บรรล ตามต วบ งช ของมาตรฐานท 12 ด งน โครงการตามแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 1.โครงการปร บปร งร ปแบบ และ กระบวนการพ ฒนาบ คลากรให สอดคล องก บ การพ ฒนาองค กร ร อยละ ของบ คลากรท ได ร บการพ ฒนา ท สอดคล องก บการพ ฒนาองค กร (เป าหมาย ร อยละ 80.00) 2.โครงการเสร มขว ญก าล งใจ พ ฒนาบ คลากร สร างความผ กพ นภายในองค กร จ ดสว สด การ และ ค าตอบแทนอย างเหมาะสม 3.โครงการวางระบบเพ อพ ฒนาระด บสมรรถนะ บ คลากรให ส งข น ร อยละ ของบ คลากรท ม ความพ งพอใจ ในระด บด ข นไป (เป าหมาย ร อยละ 80.00) ร อยละ ของบ คลากรท ม ความก าวหน า ความม นคง และความผาส ก (เป าหมาย ร อยละ 70.00)

4 หน า 100 งานตามมาตรฐานการศ กษา 1.งานจ ดระบบบร หาร บ คลากรและผ เก ยวข องร อยละ ม ความพ งพอใจระบบการบร หารงาน ตามโครงสร างการบร หารงานโรงเร ยน 2.งานมาตรฐานการศ กษา 2.1 งานสร างและพ ฒนามาตรฐานการศ กษา โรงเร ยน บ คลากรและผ เก ยวข องร อยละ ม ความ พ งพอใจมาตรฐานการศ กษาโรงเร ยนในระด บ มาก 2.2 การจ ดระบบข อม ลสารสนเทศเพ อการบร หาร ผลการตรวจสอบข อม ลสารสนเทศพบว า ข อม ลม ความครบถ วนถ กต องและสมบ รณ 3.งานประเม นค ณภาพการศ กษา 3.1 งานตรวจสอบและทบทวนค ณภาพการศ กษา ร อยละ ของผลประเม นตามมาตรฐาน และต วบ งช อย ในระด บด ข นไป 3.2 งานประเม นค ณภาพการศ กษาตามมาตรฐาน การศ กษา 4.โครงการว จ ยเพ อพ ฒนาระบบบร หารงาน -งานว จ ยเพ อการบร หาร 5. งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ 5.1 งานพ ฒนา/ปร บปร งโปรแกรมประย กต ร อยละ ของผลประเม นตามมาตรฐาน การศ กษาอย ในระด บด ข นไป ม จ านวนงานว จ ยเพ อพ ฒนาระบบบร หารงาน โรงเร ยน จ านวน 1 เร อง ร อยละ ของผ ใช บร การม ความพ งพอใจ โปรแกรมประย กต ท ม ประส ทธ ภาพเอ อต อการ ใช งาน

5 หน า งานพ ฒนา/ปร บปร งเว บไซต ปร บปร งข อม ลให เป นป จจ บ น ถ กต อง ครบถ วน ปร บระบบเว บไซต เพ อจ ดการข อม ล สารสนเทศให เป นศ นย กลาง งานจ ดการข อม ลสารสนเทศ 1. ร อยละ 100 ของข อม ลบนเว บไซต ม ข าวสาร ข อม ลถ กต อง ครบถ วนเป นป จจ บ น 2. ร อยละ ของผ ใช บร การม ความ พ งพอใจข าวสารข อม ล ถ กต องครบถ วน เป นป จจ บ นบนเว บไซต 6. งานพ ฒนาบ คลากร 7. งานประเม นผลการปฏ บ ต งาน 8. งานสว สด การ ค าตอบแทน 1.บ คลากรร อยละ สามารถน าความร ท ได ร บมาขยายผลและพ ฒนางานอย ในระด บด ข นไป 2.บ คลากรร อยละ ได ร บการพ ฒนา ในว ชาช พท สอนไม ต ากว า 20 ช วโมง/ป บ คลากรม ความพ งพอใจต อระบบ การประเม นผล อย ในระด บด ถ งด มาก ค ดเป นร อยละ บ คลากรม ความพ งพอใจต อสว สด การต าง ๆ อย ในระด บด ถ งด มาก ค ดเป นร อยละ 90.91

6 หน า 102 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน เกณฑ ท คาดหว ง สถานศ กษาม ค ณล กษณะตามเกณฑ การพ จารณาในระด บด ข นไป ร อยละ ผลการประเม น สถานศ กษาม ค ณล กษณะตามเกณฑ การพ จารณาในระด บด ข นไป ร อยละเฉล ย ระด บค ณภาพ ด มาก รายละเอ ยดด งน ร อยละ ระด บค ณภาพ ต วบ งช เฉล ย ปร บปร ง พอใช ด ด มาก 13.1 ม การกระจายอ านาจการบร หารและการจ ดการศ กษา การบร หารเช งกลย ทธ และใช หล กการม ส วนร วม ม คณะกรรมการสถานศ กษาร วมพ ฒนาสถานศ กษา ม ร ปแบบการบร หารท ม งผลส มฤทธ ของงาน ม การตรวจสอบและถ วงด ล สร ปมาตรฐานท โรงเร ยนได จ ด งาน/โครงการ/ก จกรรม เพ อให บรรล ตามต วบ งช ของมาตรฐานท 13 ด งน งานตามมาตรฐานการศ กษา 1.งานแผนพ ฒนาโรงเร ยน 1.1 โครงการพ ฒนาองค กรสมรรถนะส ง (HPO) ตามเกณฑ TQA 1.ร อยละ 100 ของงานบรรล ตามแผนท ก าหนด 2.ผ เข าร บการอบรมม ความพ งพอใจในระด บ มากข นไป ค ดเป นร อยละ โครงการขยายเคร อข ายระบบการประเม น และควบค มผลงานเช งประจ กษ (Scorecard Cockpit) 1.3 งานทบทวนแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ป การศ กษา งานก าก บ ต ดตาม ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน ตามแผนปฏ บ ต งานประจ าป ป การศ กษา 2553 สามารถขยายเคร อข ายระบบ Scorecard Cockpit ให เจ าภาพหล ก และผ เก ยวข อง ได ท กฝ าย/งาน ม การด าเน นงานทบทวนแผนพ ฒนาค ณภาพฯ ป การศ กษา อย างเป นระบบครบ วงจร PDCA 1.ระด บความส าเร จของโครงการตาม แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ร อยละ ม ค ณภาพระด บด มาก

7 หน า ระด บความส าเร จของงาน/โครงการ/ ก จกรรม ตามมาตรฐานการศ กษา ร อยละ ม ค ณภาพระด บด ข นไป 2. งานด านการเง น 2.1 งานควบค มด แลด านการเง น 2.2 งานโครงการเร ยนฟร 15 ป อย างม ค ณภาพ ของร ฐบาล 2.3 งานโครงการอาหารเสร ม(นม)โรงเร ยน เอกชนของร ฐบาล 3. งานด านบ ญช 3.1 งานจ ดท างบประมาณ ป การศ กษา งานควบค มด แลด านบ ญช 3.3 งานตรวจสอบบ ญช 4.งานจ ดซ อ พ สด คร ภ ณฑ 1.การด าเน นงานถ กต องตามระเบ ยบ เป นระบบสามารถตรวจสอบได 2.การไม พบป ญหาจากการเข าตรวจสอบ เอกสารของเจ าหน าท จากกระทรวงศ กษาธ การ 1.จากการประเม นผลการบร หารงบประมาณ พบว าโรงเร ยนม การด าเน นงานตาม งบประมาณท วางไว อย างถ กต อง และ ม ประส ทธ ภาพ 2.ระบบการควบค มด แลด านบ ญช ถ กต อง ตามระเบ ยบ เป นป จจ บ นม ประส ทธ ภาพ โปร งใส จากการตรวจสอบบ ญช ไม พบ ข อผ ดพลาดใด ๆ จากผ ตรวจสอบบ ญช ผ ร บบร การม ความพ งพอใจอย ในระด บด ข นไป ค ดเป นร อยละ 82.80

8 หน า 104 มาตรฐานท 14 สถานศ กษาม การจ ดหล กส ตร และกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ เกณฑ ท คาดหว ง สถานศ กษาม ค ณล กษณะตามเกณฑ การพ จารณาในระด บด ข นไป ร อยละ ผลการประเม น สถานศ กษาม ค ณล กษณะตามเกณฑ การพ จารณาในระด บด ข นไป ร อยละเฉล ย ระด บค ณภาพ ด มาก รายละเอ ยดด งน ร อยละ ระด บค ณภาพ ต วบ งช เฉล ย ปร บปร ง พอใช ด ด มาก 14.1 ม หล กส ตรท เหมาะสมก บผ เร ยนและท องถ น ม รายว ชา/ ก จกรรมท หลากหลายให ผ เร ยนเล อกเร ยน ตามความสนใจ 14.3 ม การส งเสร มให คร จ ดท าแผนการเร ยนร ท ตอบสนองความถน ดและความสามารถของผ เร ยน 14.4 ม การส งเสร มและพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการเร ยนร และส ออ ปกรณ การเร ยนร ท เอ อต อการเร ยนร 14.5 ม การจ ดระบบการบ นท ก การรายงานผล และ การส งต อข อม ล ของผ เร ยน 14.6 ม ระบบการน เทศการสอนและน าผลไปปร บปร ง การสอนอย เสมอ 14.7 ม การน าแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท องถ นมาใช ในการเร ยนการสอน สร ปมาตรฐานท โรงเร ยนได จ ด งาน/โครงการ/ก จกรรม เพ อให บรรล ตามต วบ งช ของมาตรฐานท 14 ด งน โครงการตามแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 1.โครงการจ ดการเทคโนโลย ให ม ค ณภาพ และเพ ยงพอ ร อยละ ของส อ เทคโนโลย และนว ตกรรม ท ม ค ณภาพเอ อต อการเร ยนร (เป าหมาย ร อยละ 80.00) 2.โครงการส อด ม ค ณภาพ ร อยละ ของส อ เทคโนโลย ท ม ค ณภาพ เอ อต อการเร ยนร (เป าหมาย ร อยละ 80.00)

9 หน า 105 งานตามมาตรฐานการศ กษา 1.งานหล กส ตรโรงเร ยนว ฒนาว ทยาล ย ผลการประเม นการใช หล กส ตรโดยน กเร ยน คร ผ สอน และผ ปกครอง ร อยละ ของผลการประเม น พบว าหล กส ตรตอบสนอง ความต องการของน กเร ยนและช มชนในระด บ มากข นไป 2. งานน เทศการเร ยนการสอน 3. งานจ ดการเร ยนการสอน -ก จกรรมท ศนศ กษาแหล งเร ยนร ร อยละ 100 ของคร ม การจ ดก จกรรม การเร ยนการสอนได อย างม ประส ทธ ภาพ อย ในระด บด ถ งด มาก น กเร ยนเก ดการเร ยนร และม ท กษะการแสวงหา ความร อย ในระด บด ข นไป ร อยละ งานประมวลผลการเร ยนการสอน ผ ปกครองพ งพอใจในการให บร การ ร อยละ งานจ ดการเร ยนร ภาษาอ งกฤษแบบเข มระด บ ประถมศ กษาตอนปลาย และระด บม ธยมศ กษา น กเร ยนร อยละ ม ความร ความสามารถ ด านภาษาอ งกฤษตามมาตรฐานท ก าหนดไว มาตรฐานท 15 สถานศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพผ เร ยนอย างหลากหลาย เกณฑ ท คาดหว ง สถานศ กษาม ค ณล กษณะตามเกณฑ การพ จารณาในระด บด ข นไป ร อยละ ผลการประเม น สถานศ กษาม ค ณล กษณะตามเกณฑ การพ จารณาในระด บด ข นไป ร อยละเฉล ย ระด บค ณภาพ ด มาก รายละเอ ยดด งน

10 หน า 106 ร อยละ ระด บค ณภาพ ต วบ งช เฉล ย ปร บปร ง พอใช ด ด มาก 15.1 ม การจ ดและพ ฒนาระบบด แลช วยเหล อผ เร ยน ท เข มแข งและท วถ ง 15.2 ม การจ ดก จกรรมส งเสร มและตอบสนอง ความสามารถทางว ชาการและความค ดสร างสรรค ของผ เร ยน 15.3 ม การจ ดก จกรรมส งเสร มและตอบสนอง ความสามารถพ เศษและความถน ดของผ เร ยนให เต ม ตามศ กยภาพ 15.4 ม การจ ดก จกรรมส งเสร มค าน ยมท ด งาม ม การจ ดก จกรรมส งเสร มด านศ ลปะ ดนตร / นาฏศ ลป และก ฬาน นทนาการ 15.6 ม การจ ดก จกรรมส บสานและสร างสรรค ว ฒนธรรม ประเพณ และภ ม ป ญญาไทย 15.7 ม การจ ดก จกรรมส งเสร มความเป นประชาธ ปไตย สร ปมาตรฐานท โรงเร ยนได จ ด งาน/โครงการ/ก จกรรม เพ อให บรรล ตามต วบ งช ของมาตรฐานท 15 ด งน งานตามมาตรฐานการศ กษา 1. งานส งเสร มศ กยภาพน กเร ยนตามความถน ด น กเร ยนร อยละ ได ร บการส งเสร ม ศ กยภาพตามความถน ด 2. ก จกรรมค ายผ บ าเพ ญประโยชน ลดโลกร อน 3. ก จกรรมค ายกลางว นช น ป.4 4. ก จกรรมค ายธรรมชาต ส ญจรช น ป.5 5. ก จกรรมค ายพ กแรม ช น ป.6 ผลการประเม นน กเร ยนม ความพ งพอใจใน การจ ดก จกรรมในระด บด ข นไป ร อยละ ผลการประเม นน กเร ยนท เข าร วมก จกรรม ม ความพ งพอใจในระด บด ข นไป ร อยละ ผลการประเม นน กเร ยนท เข าร วมก จกรรม ม ความพ งพอใจในระด บด ข นไป ร อยละ ผลการประเม นน กเร ยนท เข าร วมก จกรรม ม ความพ งพอใจในระด บด ข นไป ร อยละ 91.17

11 หน า ก จกรรมผ บ าเพ ญประโยชน น กเร ยนได ร บการประเม นผ านท กคน ค ดเป นร อยละ ก จกรรมชมรม 1. น กเร ยนได ร บการประเม นผ านท กคน ค ดเป นร อยละ น กเร ยนม ความพ งพอใจในการจ ดก จกรรม ชมรม อย ในระด บด ข นไปค ดเป นร อยละ งานก จกรรมเสร มหล กส ตร - ก จกรรมส บสานศ ลปว ฒนธรรมเล ศล า ภ ม ป ญญาไทย 1.น กเร ยนท เข าร วมก จกรรมร อยละ เห นความส าค ญและค ณค าของศ ลปว ฒนธรรม ไทย อ นเป นเอกล กษณ ล าค าของชาต ไทย และ แสดงออกอย างสร างสรรค 2.น กเร ยนท เข าร วมก จกรรมม ความพ งพอใจใน การจ ดก จกรรมในระด บมากข นไป ร อยละ มาตรฐานท 16 สถานศ กษาม การจ ดสภาพแวดล อมและการบร การท ส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนาตามธรรมชาต เต มศ กยภาพ เกณฑ ท คาดหว ง สถานศ กษาม ค ณล กษณะตามเกณฑ การพ จารณาในระด บด ข นไป ร อยละ ผลการประเม น สถานศ กษาม ค ณล กษณะตามเกณฑ การพ จารณาในระด บด ข นไป ร อยละเฉล ย ระด บค ณภาพ ด มาก รายละเอ ยดด งน ร อยละ ระด บค ณภาพ ต วบ งช เฉล ย ปร บปร ง พอใช ด ด มาก 16.1 ม สภาพแวดล อมท เอ อต อการเร ยนร ม อาคารสถานท เหมาะสม 16.2 ม การส งเสร มส ขภาพอนาม ย และความปลอดภ ย ของผ เร ยน 16.3 ม การให บร การเทคโนโลย สารสนเทศท กร ปแบบท เอ อต อการเร ยนร ด วยตนเอง และการเร ยนร แบบม ส วนร วม 16.4 ม ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ ห องสม ด พ นท ส เข ยว และส งอ านวยความสะดวกพอเพ ยง และอย ใน สภาพใช การได ด 16.5 ม การจ ดและใช แหล งเร ยนร ท งในและนอก สถานศ กษา สร ปมาตรฐานท

12 หน า 108 โรงเร ยนได จ ด งาน/โครงการ/ก จกรรม เพ อให บรรล ตามต วบ งช ของมาตรฐานท 16 ด งน งานตามมาตรฐานการศ กษา 1.งานอาคารสถานท 1.1 ก จกรรมปร บปร งระบบส ขาภ บาลต ก 7 ผ ใช บร การม ความพ งพอใจ อย ใน ระด บด ข นไป ค ดเป นร อยละ ก จกรรมปร บปร งหล งคาหอสม ดป ญญาคาร 1.2 ก จกรรมปร บปร งต ก ก จกรรมปร บปร งอาคารน ลส นเฮส 1.5 งานให บร การสถานท ภายในโรงเร ยน 1.6 งานให บร การสถานท ต อช มชน 2.งานด แลร กษาความสะอาดของโรงเร ยน 3. งานพ ฒนาแหล งเร ยนร 3.1 ก จกรรมผล ตป ยช วภาพ 3.2 ก จกรรมจ ดท าป ายข อม ลพรรณไม ในโรงเร ยน 3.3 ก จกรรมพ ฒนาแหล งเร ยนร ให ตรงก บความ ต องการของผ ม ส วนได ส วนเส ย ผ ใช บร การม ความพ งพอใจ อย ใน ระด บด ข นไป ค ดเป นร อยละ ผ พ กอาศ ยและผ ใช บร การม ความพ งพอใจอย ใน ระด บด ข นไป ค ดเป นร อยละ ผ ใช บร การม ความพ งพอใจ อย ใน ระด บด ข นไป ค ดเป นร อยละ ผ ใช บร การม ความพ งพอใจ อย ใน ระด บด ข นไป ค ดเป นร อยละ ผ ใช บร การม ความพ งพอใจ อย ใน ระด บด ข นไป ค ดเป นร อยละ น กเร ยนและบ คลากรม ความพ งพอใจ อย ใน ระด บด ข นไป ค ดเป นร อยละ บ คลากรท เก ยวข องม ความพ งพอใจ อย ใน ระด บด ข นไป ค ดเป นร อยละ บ คลากรท เก ยวข องม ความพ งพอใจ อย ใน ระด บด ข นไป ค ดเป นร อยละ ผ ม ส วนได ส วนเส ยม ความพ งพอใจแหล งเร ยนร ของโรงเร ยนอย ในระด บด ข นไป ค ดเป นร อยละ 90.75

13 หน า งานด แล บ าร งร กษาแหล งเร ยนร และภ ม ท ศน ผ ใช ประโยชน จากแหล งเร ยนร และภ ม ท ศน ม ความพ งพอใจในระด บด ข นไป ค ดเป น ร อยละ งานจ ดซ ออ ปกรณ บ าร งร กษาแหล งเร ยนร และภ ม ท ศน บ คลากรท เก ยวข องม ความพ งพอใจอย ใน ระด บด ข นไป ค ดเป นร อยละ งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ 6.1 งานพ ฒนา/ปร บปร งโปรแกรมประย กต 6.2 งานพ ฒนา/ปร บปร งเว บไซต ปร บปร งข อม ลให เป นป จจ บ น ถ กต อง ครบถ วน ปร บระบบเว บไซต เพ อจ ดการข อม ล สารสนเทศให เป นศ นย กลาง งานจ ดการข อม ลสารสนเทศ 6.3 งานพ ฒนาระบบการเร ยน E-learning 7.งานเคร อข ายคอมพ วเตอร 7.1 งานพ ฒนาปร บปร งระบบเคร อข าย ร อยละ ของผ ใช บร การม ความพ งพอใจ โปรแกรมประย กต ท ม ประส ทธ ภาพเอ อต อการ ใช งาน 1. ร อยละ 100 ของข อม ลบนเว บไซต ม ข าวสาร ข อม ล ถ กต องครบถ วนเป นป จจ บ น 2. ร อยละ ของผ ใช บร การม ความพ งพอใจ ข าวสารข อม ล ถ กต องครบถ วนเป นป จจ บ น บนเว บไซต 1.ร อยละ ของระบบการเร ยน E-learning ม ประส ทธ ภาพพร อมใช งาน 2.ร อยละ ของผ ใช บร การม ความพ งพอใจ การใช งานระบบการเร ยน E-learning 1.ร อยละ ของระบบเคร อข าย ม ประส ทธ ภาพพร อมใช งาน 2.ร อยละ ของผ ใช บร การม ความพ งพอใจ การใช งานระบบเคร อข ายอ นเตอร เน ต

14 หน า งานพ ฒนาปร บปร งระบบคอมพ วเตอร 1.ร อยละ ของเคร องคอมพ วเตอร ส าหร บ คร ม ประส ทธ ภาพพร อมใช งาน 2.ร อยละ ของเคร องคอมพ วเตอร ส าหร บ น กเร ยนม ประส ทธ ภาพพร อมใช งาน 3.ร อยละ ของผ ใช บร การม ความพ งพอใจ ประส ทธ ภาพเคร องคอมพ วเตอร 7.3 งานพ ฒนาปร บปร งระบบเคร องร ดบ ตร 8. งานเทคโนโลย การเร ยนร 8.1 งานสรรหาส อเทคโนโลย การเร ยนร 8.2 งานบร การย ม-ค นส อการเร ยนร 8.3 งานบร การห องโสตท ศน ปกรณ / ห องม ลต ม เด ย 1.ร อยละ ของเคร องร ดบ ตรส าหร บคร ม ประส ทธ ภาพพร อมใช งาน 2.ร อยละ ของเคร องร ดบ ตรส าหร บ น กเร ยนม ประส ทธ ภาพพร อมใช งาน 3.ร อยละ ของผ ใช บร การม ความพ งพอใจ ประส ทธ ภาพเคร องร ดบ ตร 1.ร อยละ ของผ ใช บร การม ความพ งพอใจ ค ณภาพส อเทคโนโลย 2.ร อยละ ของผ ใช บร การม ความพ งพอใจ การใช งานสรรหาส อเทคโนโลย ร อยละ ของผ ใช บร การม ความพ งพอใจใน งานบร การย ม-ค นส อการเร ยนร ร อยละ ของผ ใช บร การม ความพ งพอใจ ในการบร การห องโสตท ศน ปกรณ / ห องม ลต ม เด ย

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐานเพ อการประก นค ณภาพภายใน แนบท ายประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร องให ใช มาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา มาตรฐานด านค ณภาพผ เร ยน ๓๐ มาตรฐานท ๑ ผ เร ยนม

More information

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ)

เป าหมาย (เช งปร มาณและค ณภาพ) ตอนท 3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา 3.1 ผลการดาเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ของสถานศ กษา กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ โครงการ/ก จกรรม 1. โครงการพ ฒนา ผ เร ยนให ม ส ขภาวะท

More information

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพของโรงเร ยนส ราษฎร ธาน ๒

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพของโรงเร ยนส ราษฎร ธาน ๒ ๒๕ ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพของโรงเร ยนส ราษฎร ธาน ๒ ๑. การบร หารจ ดการศ กษา โรงเร ยนส ราษฎร ธาน ๒ แบ งโครงสร างการบร หารงานเป น ๔ กล มงาน ได แก กล ม บร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณและงานบ คคล กล มบร หารท

More information

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท 3 สถานศ กษาการศ กษาพ เศษยอดเย ยม ผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม รองผ อ านวยการสถานศ กษายอดเย ยม คร ผ สอนยอดเย ยม ล กจ างยอดเย ยม สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ

More information

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ 86 มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ ดชอบงานหล กส ตร งานก จกรรมการเร ยนการ สอน งานว ดและประเม

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖

การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖ ๑ การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖ ส าหร บ โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร ส าน กงานย ทธศาสตร การศ กษา ส าน กการศ กษา ๑ องค ประกอบ ด านการจ ดการศ กษา ๑ ต วช ว ด

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น หน าท 1 จาก 18 แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจาป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น 1... 2... 3... 4... 5... ผ ร บการประเม น........ โรงเร ยน......... รายการประเม น

More information

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ

ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 1 ส วนท ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดคลองโพธ เทศบาลเม องอ ตรด ตถ อ าเภอเม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ 2 ค าแถลงแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ประกอบแผนปฏ บ ต การประจ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554

สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 สร ปผลการด าเน นงาน แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนเบ ญจะมะมหาราช จ งหว ดอ บลราชธาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาเขต 29 กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า เน องจาก การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท กล มบร หารว ชาการ รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 1. การวางแผน การบร หารงานว ชาการ การจ ดโครงสร างการบร หารงานว ชาการและงาน บร หารงานกล มสาระการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 2. การบร หารงาน ในกล มบร หารงานว

More information

ข อม ลท วไปของสถานศ กษา

ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ส วนท 1 สภาพท วไป แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2556 โรงเร ยนเม องเชล ยง หน า 2 ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ประว ต การก อต ง โรงเร ยนเม องเชล ยงต งข นเม อว นท 1 เด อน ม ถ นายน พ.ศ. 2499 ใช ช อในการประกาศจ ดต

More information

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ ค าน า ค ม อการบร หารงานว ชาการเป นเอกสารท จ ดข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการบร หารและ ปฏ บ ต งานของกล มงานบร หารว ชาการโรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร โดยแนวทาง การด าเน นงานน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices)

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) 1 รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) เร อง การใช ร ปแบบการบร หารแบบ 4 D เพ อพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาโรงเร ยนว ดถ วทอง ของ โรงเร ยนว ดถ วทอง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา

ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตอนท ๔ กระบวนการจ ดระบบบร หารและสารสนเทศของสถานศ กษา ตามท กระทรวงศ กษาธ การได ออกกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก น ค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยได ระบ ให ม การจ ดระบบบร หารและสารสนเทศ ไว เป

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา

ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา:ม ธยมศ กษา มาตรฐานค ณภาพผ เร ยน มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ท ต วบ งช ร อยละ ผลการประเม น คะแนนท คานวณได ระด บ ค ณภาพ 1.1 ผ เร ยนม ส ขน ส ยในการด แลส

More information

มาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) เพ อการประก นค ณภาพภายใน สำน กประก นค ณภาพ อ ตตล กษณ คนด ม ฝ ม อ ก าวท นโลก

มาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) เพ อการประก นค ณภาพภายใน สำน กประก นค ณภาพ อ ตตล กษณ คนด ม ฝ ม อ ก าวท นโลก มาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) เพ อการประก นค ณภาพภายใน อ ตตล กษณ คนด ม ฝ ม อ ก าวท นโลก เอกล กษณ สถานศ กษาท เป นเล ศทางการจ ดการศ กษา ด านความร วมม อก บหน วยงานและองค การภายนอก สำน กประก

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information