มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ น า และม ความสามารถในการบร หาร การจ ดการศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ น า และม ความสามารถในการบร หาร การจ ดการศ กษา"

Transcription

1 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ น า และม ความสามารถในการบร หาร การจ ดการศ กษา สถานศ กษาจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนแบบเน นผ เร ยนเป นส าค ญ เพ อให ค ณภาพด านการ บร หารและการจ ดการศ กษาบรรล ตามต วบ งช ของมาตรฐานท 11 โดยผ บร หารได บร หารจ ดการด าเน นก จกรรม ต อไปน 1. ผ บร หารม ความร บผ ดชอบต อหน าท และบทบาทในการปฏ บ ต งานเป นแบบอย างท ด ต อ ผ ร วมงาน จากสถ ต การมาปฏ บ ต งานอย างสม าเสมอ และการจ ดประช มต างๆ อย างต อเน องสม าเสมอ เพ อ วางแผน ต ดตามการด าเน นก จกรรมหร อโครงการต างๆ ภายในโรงเร ยน ช แจง สร างความเข าใจ และเพ อให การ บร หารงานเก ดประส ทธ ภาพ เช น การจ ดประช มคณะกรรมการบร หารโรงเร ยน การจ ดประช มคณะกรรมการ ฝ ายธ รการ การเง น การจ ดประช มคร ตลอดป การศ กษา 2549 นอกจากน ย งได จ ดให ม การประช ม คณะกรรมการอ านวยการโรงเร ยนเป นประจ าท กภาคเร ยน เพ อรายงานผลการด าเน นงาน และแจ งแผนงานท โรงเร ยนจะด าเน นการในอนาคตต อคณะกรรมการท กท าน 2. ส งเสร มให บ คลากรร จ กการค ด ว เคราะห พ ฒนาท กษะทางด านการเข ยน และการใช เทคโนโลย โดยให บ คลากรส งบทความเป นประจ าท กเด อนผ านทางจดหมายอ เล กทรอน คส ( ) และย ง เป นการเป ดโอกาสให บ คลากรได แสดงความค ดเห น และข อเสนอแนะต างๆ ได อย างเต มท 3. ผ บร หารปฏ บ ต ตนตามหล กศาสนาท น บถ อ เข าร วมก จกรรมต างๆ ทางศาสนาอย างต อเน อง ไม ว าจะเป นการเข าเง ยบฟ นฟ จ ตใจ การเข าร วมพ ธ บ ชาม สซาขอบพระค ณท กว นพฤห สต นเด อน และว นศ กร ต นเด อน การเข าร วมพ ธ บ ชาม สซาเน องในโอกาสว นส าค ญต างๆ และวจนพ ธ กรรม นอกจากน แล ว ย ง ส งเสร มให บ คลากร น กเร ยน และผ ปกครองได ม ส วนร วมในการเข าร วมก จกรรมต างๆ ทางศาสนาในโอกาส ว นส าค ญต างๆ ด วยเช นก น ไม ว าจะเป นศาสนาคร สต พ ทธ หร ออ สลาม เช น - วจนพ ธ กรรมเป ดป การศ กษา เพ อให บ คลากรได เข าร วมพ ธ กรรมด วยความเข าใจ ปฏ บ ต ตนได ถ กต องขณะร วมพ ธ กรรมต างๆ เพ อให บ คลากรท เป นคร สตชนท กคน ม ความเช อ ความศร ทธาเพ ม มากข น โดยผ านทางศ ลศ กด ส ทธ เพ อถ ายทอดหล กธรรม การด าเน นช ว ตท ถ กต อง สามารถน าไปปฏ บ ต ในช ว ต จร งได เพ อสร างบรรยากาศแห งศาสนา และศ ลธรรมอ นด งาม - วจนพ ธ กรรมเสกถ าพระก มาร เพ อเป นส ญล กษณ ของว นคร สต มาสและสร าง บรรยากาศในการเตร ยมร บเสด จพระก มารเยซ ท ก าล งจะมาถ ง โดยจ ดให ม วจนพ ธ กรรมเสกถ า - วจนพ ธ กรรมป ดป การศ กษา 2549 เพ อสร างบรรยากาศแห งศาสนา และศ ลธรรมอ น ด งาม ร วมเป นน าหน งใจเด ยวก นฉ นท พ น องในครอบคร วเซนต หล ยส - ก จกรรมทางพ ทธศาสนา การต กบาตรอาหารแห งในโอกาสว นส าค ญต างๆ พ ธ หล อเท ยนเน องในว นเข าพรรษา โครงการพบพระช าระใจ ก จกรรมธรรมะตามสายก อนกล บบ าน 5 นาท ว ตถ ประสงค เพ อให น กเร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรม น าธรรมะของพ ทธศาสนา คร สตศาสนา หร อข อค ดอ น ๆ ท

2 เป นประโยชน ต อน กเร ยนไปใช ในช ว ตประจ าว น เม อถ งเวลา น. ให น กเร ยนปฏ บ ต ตามส อโทรท ศน ท ทาง โรงเร ยนได จ ดเตร ยมไว ให โดยจะม ค ณคร ท ท าการสอนในคาบท 7 เป นผ คอยด แลและให ค าแนะน า ค าย นม สการพระ 9 ว ด จ งหว ดพระนครศร อย ธยา น มนต พระมาบรรยายธรรม เพ อปล กฝ ง และส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรมให ก บน กเร ยน สน บสน นการท าก จกรรมร วมก นภายในครอบคร ว และแสดงออกถ งความกต ญ กตเวท ต อผ ม พระค ณ มารดา บ ดา คร อาจารย เช น ก จกรรมสานสายส มพ นธ ระด บช น การกล ด / มอบดอกไม เน องในโอกาสว นแม แห งชาต และว นพ อแห งชาต ก จกรรมไหว คร เพ อระล กถ งพระค ณของคร อาจารย 4. สน บสน นให น กเร ยนร จ กการเส ยสละ แบ งป น อ ท ศตนให ก บผ อ นและช วยเหล อผ อ นท ด อยกว า ในก จกรรมเย ยมผ ด อยโอกาสระด บช นต างๆ โดยการบร จาคเง น มอบเคร องอ ปโภค บร โภค และจ ด ก จกรรมเพ อสร างความส ข ความบ นเท งให ก บผ ด อยโอกาสในสถานท ต างๆ การเย ยมคนชรา และเด กก าพร า 5. ส งเสร มให บ คลากรเข าใจในจ ตตารมย น กบ ญหล ยส มาร กร ญอง เดอ มงฟอร ต โดยได จ ดเป นห วข อส มมนาก อนเป ดภาคเร ยน ประจ าป การศ กษา 2549 ในระหว างว นท 8 10 พฤษภาคม 2549 นอกจากน ย งได จ ดส มมนา ห วข อ JUSTICE PEACE AND INTEGRITY OF CREATION (JPIC) ให บ คลากร ท กคนอ กด วย 6. ส งเสร มบ คลากรเก ดความเข าใจท ตรงก นถ งว ถ จ ตของน กบ ญหล ยส มาร กร ญอง เดอ มง ฟอร ต สามารถน าหล กธรรมและว ถ จ ตของน กบ ญหล ยส มาร กร ญอง เดอ มงฟอร ตมาประย กต ใช ในการเร ยน การสอนได และเพ อให บ คลากรทราบถ งหล กธรรมและค ณธรรมท ควรย ดถ อตามและปฏ บ ต จ งจ าเป นอย างย ง ท จะต องจ ดอบรมให บ คลากรใหม ได ทราบถ งหล กธรรมในการใช ช ว ต และว ถ จ ตของน กบ ญหล ยส มาร กร ญ อง เดอ มงฟอร ต เพ อจะเป นบ คลากรท ม ค ณภาพท งด านการเร ยนการสอนและค ณธรรมจร ยธรรม โดยการจ ด ให ม การปฐมน เทศบ คลากรใหม ป การศ กษา ผ บร หารได ก าหนดนโยบาย ว ส ยท ศน และย ทธศาสตร ของโรงเร ยน ม การจ ดโครงสร าง องค กร และการบร หารท สามารถปร บเปล ยนได ตามความเหมาะสม แบ งการกระจายอ านาจการบร หารงาน ภายในโรงเร ยน โดยก าหนดโครงสร างการบร หารของโรงเร ยนออกเป น 4 ฝ าย ค อ ฝ ายธ รการ การเง น ฝ าย ก จการน กเร ยน ฝ ายว ชาการ และฝ ายบร การ ซ งในแต ละฝ ายก จะแบ งออกเป นงานต างๆ ภายใต การด แล บร หารจ ดการของห วหน าฝ ายน นๆ นอกจากน ย งกระจายอ านาจโดยแต งต งให บ คลากรม หน าท ร บผ ดชอบ ด แล งาน / โครงการต างๆ ในป การศ กษา 2549 ให เป นไปตามแผนท ว างไว และเป นไปด วยความเร ยบร อย บรรล ตามว ตถ ประสงค ท ได ต งไว ก าหนดหน าท ความร บผ ดชอบโดยด าเน นการจ ดท าค าส งแต งต งอ ตราก าล งบ คลากร และค าส งแต งต งการด าเน นงาน / โครงการต างๆ ภายในโรงเร ยน โดยในป การศ กษา 2549 น ม ค าส งแต งต ง ท งหมด จ านวน 300 ค าส ง ด งน - ฝ ายธ รการ การเง น จ านวน 37 ค าส ง - ฝ ายก จการน กเร ยน จ านวน 119 ค าส ง - ฝ ายว ชาการ จ านวน 130 ค าส ง - ฝ ายบร การ จ านวน 14 ค าส ง

3 8. ส งเสร มให บ คลากรพ ฒนาตนเองด านภาษาอ งกฤษ โดยได จ ดให ม การทดสอบความร ภาษาอ งกฤษภายในโรงเร ยนให ก บบ คลากรท กคน คร งท 1 ในว นท 7 ต ลาคม 2549 และ คร งท 2 ในว นท 6 ม นาคม 2550 และส งเสร มให บ คลากรทดสอบความร ความสามารถทางด านภาษาอ งกฤษก บหน วยงานภายนอก ท ม ช อเส ยง และได ร บการยอมร บ ค อ CU - TEP ซ งจ ดโดยศ นย ทดสอบทางว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย Academic Testing Center of Chulalongkorn University ( CU - ATC ) 9. ส งเสร มและสน บสน นการใช เทคโนโลย โดยใช เป นเคร องม อในการบร หารงานภายใน โรงเร ยน (SWIS) และสน บสน นให บ คลากร นกเร ยน และช มชนได พ ฒนาตนเองเร องการใช เทคโนโลย ด วย โดยม รายละเอ ยดด งน - เพ อให บ คลากรได ก าวท นต อการพ ฒนาทางเทคโนโลย ในย คป จจ บ น จ งได ให บ คลากรส งบทความผ านทางจดหมายอ เล คทรอน คส ( ) เป นประจ าท กเด อน เพ อให เก ดท กษะในการใช งาน และเป นการลดการใช ทร พยากรกระดาษภายในโรงเร ยนอ กด วย นอกจากน กล มสาระการเร ยนร การงานฯ ย งได จ ดอบรมการใช คอมพ วเตอร ให ก บบ คลากร และช มชน และจ ดส มมนาทบทวนการใช งานระบบ SWIS ให ก บบ คลากรท สนใจอ กด วย - คณะกรรมการว ชาการจ ดส มมนาศ กษาด งาน ห วข อ New Technology For Classroom:Undo Pro Class และส อการสอนในร ปแบบ Interactive เพ อให คณะคร ร จ กอ ปกรณ และโปรแกรมท ใช ประกอบการเร ยนการสอน - ผ บร หารเข าร วมประช มน าเสนอระบบ SWIS ให ก บผ อ านวยการโรงเร ยนในเคร อ ม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห งประเทศไทย โดยเป นการน าเสนอถ งร ปแบบของระบบ SWIS และประโยชน ท จะได ร บจากการใช ระบบไม ว าจะเป นผ บร หาร ผ ปฏ บ ต งาน ผ ปกครอง น กเร ยน และผ ท เก ยวข องอ นๆ ซ งท ประช มม มต ให ม การใช ระบบ SWIS ก บท กโรงเร ยนในเคร อฯ - จ ดซ อเคร องคอมพ วเตอร เพ มเต ม เพ อใช ส าหร บจ ดการเร ยนการสอนให ก บน กเร ยน และจ ดซ อเคร องคอมพ วเตอร Note Book ส าหร บผ บร หาร และใช งานด านการเร ยนการสอน - เซ นส ญญาเพ อเพ มความเร วอ นเตอร เน ต เป น 2 Mpbs. ก บบร ษ ท True Internet 10. การบร หารงานเป นท ยอมร บจากหน วยงานต างๆ ม หน วยงานภายนอกมาศ กษาด งานด าน ต างๆ ภายในโรงเร ยน ตลอดป การศ กษา 2549 ไม ว าจะเป นด านเทคโนโลย สารสนเทศ โปรแกรมห องสม ด ด านการเง น - บ ญช ด านการจ ดท าหล กส ตรการเร ยนการสอนแบบ English Program งานโภชนาการ และงาน ธนาคารโรงเร ยน 11. ผ บร หารให ความส าค ญก บการศ กษา และอย ระหว างการศ กษาปร ญญาเอก สาขาบร หาร การศ กษา คณะคร ศาสตร ด ษฎ บ ณฑ ต จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย เพ อน าความร มาใช ส าหร บการพ ฒนาการ บร การการศ กษาในโรงเร ยน นอกจากน ย งได น าความร และประสบการณ ท ได จากการเร ยน มาถ ายทอดเพ อ เป นข อค ดให ก บบ คลากร ส าหร บน าไปปร บใช ในการจ ดการเร ยนการสอนให ก บน กเร ยน น าบทความ ความร ต างๆ มาเผยแพร แบ งป นให ก บคณะกรรมการบร หารโรงเร ยน และคณะคร โดยส งทางอ เมล

4 12. สร างแรงจ งใจให ก บบ คลากรท ส งน กเร ยนเข าร วมการแข งข น / ประกวด ก บหน วยงาน ภายนอก ท งในด านว ชาการ ก จกรรม หร อก ฬา โดยผลงานท ได ร บรางว ลจะม ค าตอบแทนพ เศษให ก บ บ คลากร 13. ร บการน เทศต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาโดยคณะศ กษาน เทศก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาฉะเช งเทรา เขต 1 มาด าเน นการจ านวน 3 คร ง ผลการน เทศโรงเร ยนด าเน นงาน จ ดการด านค ณภาพการศ กษาม ผลระด บด เป นท ยอมร บของผ ปกครองและช มชน บ คลากรม ความร ความสามารถและม ความต งใจปฏ บ ต หน าท อย างด ย ง นอกจากน ย งร บการตรวจประเม นจากคณะ กรรมการบร หารม ลน ธ ฯ และคณะกรรมการฝ ายการศ กษาของม ลน ธ ฯ เพ อเตร ยมความพร อมในการร บการ ประเม นภายนอกจาก สมศ. และจากคณะศ กษาน เทศก ของกล มว ชาการท 13 ได มาน เทศต ดตามและ ประเม นผลการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาอ กด วย 14. ตรวจสอบและร บผ ดชอบต อการด าเน นการในด านต างๆ ซ งหล งจากหน วยงานต างๆ ภายในโรงเร ยนได จ ดก จกรรมต างๆ เสร จเร ยบร อยแล ว จะม การจ ดประช มอ กคร ง เพ อต ดตามและประเม นผล การจ ดก จกรรมในแต ละส วนว าพบป ญหา อ ปสรรคใดบ าง เพ อท จะมาใช ส าหร บปร บ / วางแผนในการจ ด ก จกรรมคร งต อไป 15. สร างความเข าใจให ก บผ บร หาร คร บ คลากร ผ ปกครอง และอ นๆ ซ งได ม การจ ด ประช มต างๆ อย างสม าเสมอ ไม ว าจะเป นการประช มคณะกรรมการบร หารโรงเร ยน ประช มฝ ายธ รการ การเง น การประช มคร การประช มคณะกรรมการอ านวยการโรงเร ยน การประช มคณะกรรมการสมาคม ผ ปกครองและคร โรงเร ยนเซนต หล ยส การประช มส มมนาก อนเป ดภาคเร ยน การประช มคณะกรรมการจ ดงาน สานสายส มพ นธ การจ ดปฐมน เทศผ ปกครองน กเร ยน และการจ ดปฐมน เทศบ คลากรใหม เพ อสร างความ เข าใจให ก บผ ท เก ยวข องได ร บทราบเก ยวก บนโยบาย ระเบ ยบ ข อปฏ บ ต ต างๆ ให เป นไปในแนวทางเด ยวก น 16. ส งเสร มขว ญและก าล งใจให ก บบ คลากร โดยได ม การจ ดท าระเบ ยบต างๆ ข นเพ อให สอดคล องก บนโยบายของโรงเร ยน และให เก ดความเหมาะสม โดยม สว สด การต างๆ เช น การจ ายเง นเด อน การจ ายโบน สบ คลากร การจ ายเง นเด อนและสว สด การคร ต างชาต กองท นถาวรคร เกษ ยณอาย กองท น เกษ ยณอาย พน กงานและเจ าหน าท การให ท นการศ กษาแก บ ตรคร บ ตรพน กงาน นอกจากน ในป การศ กษา 2549 ย งได จ ดให บ คลากรไปท ศนศ กษา ด งน - จ ดท ศนศ กษางานมหกรรมพ ชสวนโลกเฉล มพระเก ยรต ฯ ณ จ งหว ดเช ยงใหม และ ท องเท ยว ณ จ งหว ดใกล เค ยง ในระหว างว นท 1 5 ธ นวาคม 2549 ม บ คลากรคร และเจ าหน าท เข าร วม จ านวน 50 คน โดยม ความพ งพอใจในการท ศนศ กษาคร งน ร อยละ จ ดท ศนศ กษาประเทศก มพ ชา ในระหว างว นท ม นาคม 2550 ม ระด บ ความพ งพอใจมาก ร อยละ 90 - ส งเสร มขว ญและก าล งใจในการปฏ บ ต งาน ให รางว ลก บบ คลากรท ฝ กสอนน กเร ยน ไปเข าร วมก จกรรมก บหน วยงานภายนอกแล วได ร บรางว ล โดยม บ คลากรฝ กสอนน กเร ยน จ านวน 90 คน ได ร บเก ยรต บ ตร / เง นรางว ล จ านวน 49 คน ค ดเป นร อยละ 54.44

5 - งานขว ญและก าล งใจ / ซ อของเย ยมไข ในป การศ กษา 2549 ได ซ อของเย ยมไข บ คลากร จ านวน 18 คน มอบเง นช วยเหล องานศพให ก บบ คลากร พ อ แม และญาต ของบ คลากรท เส ยช ว ต จ านวน 14 คน และมอบเง นช วยเหล องานมงคลสมรสบ คลากร จ านวน 7 คน นอกจากน ย งได มอบ เง นรางว ลให ก บค ณคร ท ได ร บรางว ลชมเชยคร ด เด นของสมาพ นธ สมาคมฯ เพ อเป นขว ญและก าล งใจให ก บ บ คลากรต อไป 17. เป ดโอกาสให บ คลากรได พ ฒนาตนเอง โดยให เข าร วมศ กษา ด งาน อบรม ท งภายในและ ภายนอก ตามการด าเน นโครงการ งานอบรมส มมนาศ กษาด งานภายในประเทศพ ฒนาบ คลากรท กม ต เช น การ จ ดส มมนาก อนเป ดป การศ กษา ในระหว างว นท 8 10 พฤษภาคม 2549 โดยให บ คลากรได เข าร วมส มมนา ท กคน ท งน เพ อเป นการเตร ยมความพร อมก อนเป ดภาคเร ยน และพ ฒนาความร ให ก บบ คลากรส าหร บน าไปใช ในการปฏ บ ต งาน ส งเสร มให บ คลากรได ร บการพ ฒนาตนเอง พ ฒนาคร ให ม ความร ความสามารถในการจ ดการ เร ยนร ท เหมาะสม และท นสม ย ส งเสร มให เข าร วมอบรม ส มมนาท งภายในและภายนอก ศ กษาด งานก บ หน วยงานต างๆ ให ห วข อท เก ยวข องอ นจะเป นประโยชน ต อการปฏ บ ต งาน เพ อให การท างานให ม ประส ทธ ภาพมากย งข น (รายละเอ ยดด เพ มเต มได จาก โครงการ งานอบรมส มมนาศ กษาด งานภายในประเทศ พ ฒนาบ คลากรท กม ต หน า SL WEB) นอกจากน ย งส งเสร มให บ คลากรได พ ฒนาตนเอง โดยส งบ คลากรศ กษา ต อปร ญญาโท โดยในป การศ กษา 2549 ม บ คลากรศ กษาต อระด บปร ญญาโท จ านวน 6 คน ค ดเป นร อยละ 2.26 และจบการศ กษาระด บปร ญญาโท จ านวน 21 คน ค ดเป นร อยละ 7.89 นอกจากน ย งม บ คลากรท ศ กษา ปร ญญาโทโดยใช ท นส วนต ว จ านวน 1 ท น เพ อสน บสน นให บ คลากรพ ฒนาตนเองในสาชาว ชาท โรงเร ยน ต องการ และบ คลากรสามารถน าความร มาพ ฒนาตนเองและโรงเร ยนได ) ส งบ คลากรไปศ กษาด งานต างประเทศ จ านวน 3 คน ค ดเป นร อยละ 1.13 ส งบ คลากร จ านวน 1 คน เข าร วมอบรมหล กส ตรส าหร บคร คณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา ณ สถาบ น RECSAM ประเทศมาเลเซ ย เป นระยะเวลา 4 ส ปดาห ระหว างว นท 2-27 กรกฎาคม การส งบทความประจ าเด อน เป ดโอกาสให ค ณคร แสดงความค ดเห นได อย างเต มท ในส วน ของการปฏ บ ต งาน และข อเสนอแนะต างๆ ท เป นประโยชน ต อการพ ฒนาการศ กษาให ก บผ เร ยน และเป นการ ฝ กการค ด ว เคราะห ให ก บบ คลากร ประเม นผลส าเร จในภาพรวมค ดเป นร อยละ ส งเสร มการจ ดก จกรรมสานสายส มพ นธ ระด บช น ท งน เพ อสร างความส มพ นธ ระหว าง บ านก บโรงเร ยน เป ดโอกาสให ช มชนเข าม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา เสร มสร างความอบอ นในสถาบ น ครอบคร ว และให น กเร ยนได ร บประสบการณ เร ยนร โดยตรงด วยตนเอง ซ งการจ ดก จกรรมด งกล าวฯ น นได สอดแทรกก จกรรมต างๆ เพ อกระช บความส มพ นธ รวมถ งสาระความร ต างๆ อาท เช น การจ ดฟ งการบรรยาย ธรรม เร อง ค ณธรรม - จร ยธรรม จ ดท าบ ญเล ยงภ ตตาหารเพลแด พระสงฆ

6 ผลการประเม นระด บต วบ งช ของมาตรฐานท 11 มาตรฐาน/ต วบ งช 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และ ปฏ บ ต ตนตามจรรยาบรรณของ ว ชาช พ 11.2 ม ความค ดร เร ม ม ว ส ยท ศน และเป นผ น าทางว ชาการ 11.3 ม ความสามารถในการ บร หารงานว ชาการและการจ ดการ 11.4 ม การบร หารท ม ประส ทธ ผล ผ เก ยวข องพ งพอใจ มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ น า และม ความสามารถในการบร หาร จ ดการศ กษา (*ค ดจากผลประเม น ต วบ งช ท )/4 **ปร บค าร อยละเฉล ยลงเป น 4 สเกลตามเกณฑ (*/25) และระบ ระด บค ณภาพ ผลส าเร จ (ค าเฉล ยของ ร อยละ) ระด บค ณภาพ ปร บปร ง พอใช ด ด มาก แนวทางพ ฒนาปร บปร ง - การด าเน นโครงการ / ก จกรรมต างๆ น น ควรจะม การจ ดประช มเพ อวางแผนการจ ด ก จกรรมให เก ดความร ดก ม - การจ ดตารางการจ ดก จกรรมการจ ดก จกรรมการเร ยนร ต างๆ นอกห องเร ยน ควรจะม การก าหนดระยะเวลาให เหมาะสมก บล กษณะของการจ ดก จกรรม พ จารณาการจ ดก จกรรมไม ให ตรงก บว น ส าค ญต างๆ ของชาต หร อของโรงเร ยน เพราะจะท าให การประสานงานก บหน วยงานภายนอกไม ได ร บความ สะดวกเท าท ควร นอกจากน ย งควรท จะค าน งถ งสภาพภ ม อากาศในช วงท จะจ ดก จกรรมให ม ความเหมาะสมด วย เพ อการให จ ดก จกรรมด าเน นไปด วยความเร ยบร อย รวมถ งส ารวจความพร อมของว ทยากร อ ปกรณ ยานพาหนะ ฯลฯ - ควรจ ดให ม ประชาส มพ นธ การจ ดโครงการ / ก จกรรมต างๆ อย างแพร หลาย เพ อให น กเร ยนได เข าร วมก จกรรมอย างท วถ ง

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท สำน กงานคณะกรรมการข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 219 ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน ความส าค ญและหล กการฝ กงาน หล กเกณฑ การจ ดฝ กงาน แนวปฏ บ ต ในการด าเน นการฝ กงาน การจ ดท าแผนการฝ ก ต วอย างแบบฟอร มท เก ยวข อง ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1 โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กลย ทธ ท 1 : พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะในด านว ชาการและว ชาช พ 1 มห ศจรรย ว นอาช วะ 2 การแข งข นท กษะว ชาช พระด บหน วย อศจ. ภาค และชาต 3 ประเม นโครงการว

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) โดย ประก นค ณภาพ ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) 1 ค าน า ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557

แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 แผนปฏ บ ต การ โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครปฐม เขต 1 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา โรงเร ยนอน บาลนครปฐม ม ภารก จหล กในการจ ดการศ

More information

3.4 มอบเง นรางว ลให แก น กเร ยนท ได ร บรางว ลชนะเล ศ อ นด บ 1, 2, 3 จากการแข งข นท กษะ

3.4 มอบเง นรางว ลให แก น กเร ยนท ได ร บรางว ลชนะเล ศ อ นด บ 1, 2, 3 จากการแข งข นท กษะ 43 โครงการท 1 แบบเสนอโครงการประจ าป งบประมาณ 2558 1. ช อโครงการ ส งเสร มการร วมงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 2.1 เพ อสนองจ ดเน น สพป.ป ตตาน เขต 2 ข อ 5 ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพในการแสดง ความสามารถ และการแข

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553 มาตรา 8

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information