โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ"

Transcription

1 รายงานการว จ ยหน วยงาน เร อง การศ กษาสภาพการปฏ บ ต จร งด านการจ ดการศ กษาของ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ป การศ กษา 2553 โดย นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ งานว จ ยน เป นส วนหน งของการดาเน นงาน งานว จ ย ส งก ดฝ ายว ชาการ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ป การศ กษา 2553 ผลการตรวจสอบรายงานการว จ ย...

2 เร อง การศ กษาสภาพการปฏ บ ต จร งด านการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนอ สส มช ญ แผนกประถม ป การศ กษา 2553 บทค ดย อ ของ นางน ศาร ตน คงสว สด งานว จ ย ฝ ายว ชาการ เสนอต อ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2553

3 น ศาร ตน คงสว สด (2553). การศ กษาสภาพการปฏ บ ต จร งด านการจ ดการศ กษาของ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ป การศ กษา การว จ ยคร งน ม จ ดม งหมายสาค ญ เพ อ ศ กษาสภาพการปฏ บ ต จร งด านค ณภาพการจ ด การศ กษาของโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม จาแนกตามด านต าง ๆ 4 ด าน ค อ ด านผลส มฤทธ ทางการเร ยน ด านการบร หารหล กส ตรและว ชาการ ด านการบร หารการจ ดการ ด านความส มพ นธ ระหว างสถานศ กษาก บช มชน เพ อศ กษาป ญหาของบ คลากรท เก ยวข องในการพ ฒนาการจ ดการศ กษา ของโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม และ ศ กษาความต องการในการพ ฒนาการจ ดการศ กษาของ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม กล มต วอย างท ใช ในการว จ ยคร งน ค อ น กเร ยน คร และผ ปกครอง จานวนท งหมด 351 คน ได มาโดยการเล อกแบบเจาะจง และเคร องม อท ใช แบบสอบถามเก ยวก บสภาพ การปฏ บ ต จร งด านการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ช ดสาหร บน กเร ยน ทาข อ 1 ข อ 30 ช ดสาหร บคร ทาข อ 31 ข อ 116 และ ช ดสาหร บผ ปกครอง ทาข อ 117- ข อ 139 ม ผลการว จ ย ด งน 1. สภาพการปฏ บ ต จร งด านค ณภาพการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม จาแนกตามด านต าง ๆ 4 ด าน ค อ ด านผลส มฤทธ ทางการเร ยน ด านการบร หารหล กส ตรและว ชาการ ด านการบร หารการจ ดการ ด านความส มพ นธ ระหว างสถานศ กษาก บช มชน อย ในระด บมาก โดยม ค า ร อยละส งกว าร อยละ การว จ ยพบป ญหาของบ คลากรท เก ยวข องในการพ ฒนาการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน อ สส มช ญแผนกประถม ด งน 2.1 น กเร ยนไม ทราบการปฏ บ ต เก ยวก บการจ ดให น กเร ยนม ความร เห นค ณค า และนาภ ม ป ญญาไทย ศ ลปะ ว ฒนธรรมไทยมาประย กต ใช 2.2 คร ไม ได นาว สด ท องถ นหร อว สด เหล อใช มาใช ในการผล ตส อ 2.3 โรงเร ยนให บ คลากรจากช มชนร วมเป นคณะกรรมการวางแผนการจ ดการเร ยนการสอน น อย 2.4 โรงเร ยนม โครงการปร บพฤต กรรมของน กเร ยนน อย 2.5 คร ไม ทราบข อม ลเก ยวก บการวางแผนการบร การท เน นความสะดวกรวดเร ว ความ เพ ยงพอ และค ณภาพของการบร การ เช น ความสะอาด ความปลอดภ ย และความสม าเสมอ 2.6 โรงเร ยนม แผนการร บน กเร ยนย งไม เหมาะสม และสอดคล องก บนโยบายของกระทรวง และสภาพของสถานศ กษา 2.7 โรงเร ยนย งสน บสน นการศ กษาแก น กเร ยนด อยโอกาส หร อน กเร ยนท ม ความสามารถ พ เศษน อย

4 2.8 ผ บร การย งส งเสร มให องค กรภายนอกและสภาน กเร ยนให เข ามาม ส วนร วมในการ บร หารสถานศ กษาน อย 3. การว จ ยพบความต องการในการพ ฒนาการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ด งน 3.1 กล มน กเร ยน ต องการให โรงเร ยนจ ดก จกรรมเก ยวก บการออกกาล งกาย ก ฬา ดนตร ศ ลปะ หร อชมรม เพ มข น 3.2 กล มคร ต องการให ลดภาระงานท นอกเหน อจากการเร ยนการสอนลง เพ อเน นค ณภาพ ทางการศ กษา และต องการให ส งเสร มการอบรม หร อพ ฒนาบ คลากรให ต อเน องและท วถ ง 3.3 กล มผ ปกครอง ต องการให ลดการพ ฒนาสถานท หร ออาคารลง และห นมาเน นเก ยวก บ การจ ดก จกรรมท เน นการจ ดการเร ยนการสอนท ม ค ณภาพและม ความส ขในการเร ยน

5 สารบ ญ บทท หน า 1 บทนา 1 ภ ม หล ง 1 ความม งหมายของการว จ ย 3 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 3 ขอบเขตของการว จ ย 3 ประชากรและกล มต วอย าง 3 ต วแปรของการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ด ในการว จ ย 5 สมมต ฐานการว จ ย 5 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง 6 โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม 6 การจ ดการศ กษาของประเทศไทย 8 ความหมายของการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน 12 การประเม นค ณภาพการศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน รอบสาม 17 การประเม นสถานศ กษาเพ อร บรางว ลพระราชทาน 18 งานว จ ยท เก ยวข อง 19 3 ว ธ ดาเน นการว จ ย 24 ประชากรและกล มต วอย าง 24 เคร องม อท ใช ในการว จ ย 25 ข นตอนการสร างและตรวจสอบค ณภาพเคร องม อในการว จ ย 27 การเก บรวบรวมข อม ล 27 การว เคราะห ข อม ลและสถ ต ท ใช ในการว เคราะห 28 4 การว เคราะห ข อม ล 29 ผลการว เคราะห ข อม ล 29 5 สร ปผล อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ 56 จ ดม งหมายของการว จ ย 56 สมมต ฐานของการว จ ย 56 ว ธ ดาเน นการว จ ย 56

6 บทท หน า เคร องม อท ใช ในการว จ ย 57 การเก บรวบรวมข อม ล 59 การว เคราะห ข อม ล 59 สร ปผลการว จ ย 59 อภ ปรายผลการว จ ย 61 ข อเสนอแนะ 62

7 บ ญช ตาราง ตาราง หน า 1 แสดงจานวนประชากรและกล มต วอย างของน กเร ยน ค ณคร และผ ปกครองน กเร ยน 24 ช นประถมศ กษาป ท 6 2 แสดงจานวนและค าร อยละของผ ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพ 30 3 แสดงค าร อยละของระด บการปฏ บ ต จร งด านการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนอ สส มช ญ 30 แผนกประถม ป การศ กษา 2553 ด านท 1 ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ของกล มน กเร ยน 4 แสดงค าร อยละของระด บการปฏ บ ต จร งด านการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนอ สส มช ญ 32 แผนกประถม ป การศ กษา 2553 ด านท 2 การบร หารหล กส ตรและงานว ชาการ ของ กล มคร 5 แสดงค าร อยละของระด บการปฏ บ ต จร งด านการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนอ สส มช ญ 36 แผนกประถม ป การศ กษา 2553 ด านท 3 งานบร หารการจ ดการ ของกล มคร 6 แสดงค าร อยละของระด บการปฏ บ ต จร งด านการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนอ สส มช ญ 38 แผนกประถม ป การศ กษา 2553 ด านท 4 ความส มพ นธ ระหว างสถานศ กษาก บช มชน ของกล มผ ปกครอง 7 แสดงค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานรายข อ ของการศ กษาสภาพการปฏ บ ต จร ง 40 ด านการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ป การศ กษา 2553 ด าน ผลส มฤทธ ทางการเร ยน 8 แสดงค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานรายข อ ของการศ กษาสภาพการปฏ บ ต จร ง 42 ด านการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ป การศ กษา 2553 ด านท 2 การบร หารหล กส ตรและงานว ชาการ 9 แสดงค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานรายข อ ของการศ กษาสภาพการปฏ บ ต จร ง 46 ด านการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ป การศ กษา 2553 ด านท 3 งานบร หารการจ ดการ 10 แสดงค าเฉล ยและส วนเบ ยงเบนมาตรฐานรายข อ ของการศ กษาสภาพการปฏ บ ต จร ง 48 ด านการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ป การศ กษา 2553 ด านท 4 ความส มพ นธ ระหว างสถานศ กษาก บช มชน 11 แสดงภาพรวมของสภาพการปฏ บ ต จร งด านท 1 ด านท 4 ของการจ ดการศ กษาของ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ป การศ กษา

8 บทท 1 บทนา ภ ม หล ง การศ กษาเป นรากฐานท สาค ญในการสร างและพ ฒนามน ษย ให ม ค ณภาพ เป นคนเก ง คนด ม ระเบ ยบว น ย ม ความซ อส ตย ส จร ต ร บผ ดชอบต อส งคมส วนรวม ม ความสาม คค และร กชาต ตลอด จนม จ ตสาน กของความเป นคนไทย นอกจากน ย งช วยในการพ ฒนาความร ความค ด ความสามารถและ ท กษะต างๆ ทาให เก ดกระบวนการเร ยนร อย างต อเน องตลอดช ว ต ด งน น การศ กษาจ งเป นเคร องม อ สาค ญสาหร บการปร บเปล ยนช ว ตมน ษย เข าส การเปล ยนแปลงของส งคม เพ อตอบสนองต อว ถ ทางการ ดารงช ว ตและการดาเน นช ว ตอย างม ความส ข พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ เน น ให ท กฝ ายม ส วนร วมในการจ ดการศ กษา พร อมท งให ตระหน กถ งบทบาท หน าท และพ นธก จในการ จ ดการเร ยนร เพ อสน บสน น สร างเสร มและพ ฒนาผ เร ยนให ม ค ณล กษณะตามความม งหว งของส งคม โดย เน นผ เร ยนเป นสาค ญ ท งน ผ ปกครอง คร อาจารย ผ บร หารท งภาคร ฐและเอกชนต องร วมก นจ ดการเร ยน การสอน เพ อให ผ เร ยนเก ดพ ฒนาการท สมบ รณ และสมด ลท งร างกาย จ ตใจ อารมณ สต ป ญญาและอย ในส งคมได อย างม ความส ข รวมท งม ความร ความสามารถ เจตคต และค าน ยมท จะพ ฒนาตนเองอย าง ต อเน องตลอดช ว ต โดย ร ฐต องส งเสร มและสน บสน นการกระจายอานาจการจ ดการศ กษาเพ อให องค กร ปกครองส วนท องถ น ช มชน องค การทางศาสนา และเอกชน จ ดและม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาเพ อ พ ฒนามาตรฐานและค ณภาพการศ กษาให เท าเท ยมและสอดคล องก บแนวนโยบายพ นฐานแห งร ฐ ตามท ระบ ไว ในร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 80 (4) นอกจากน สาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค กรมหาชน) หร อ สม ศ. ได ดาเน นการตามเจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บ ท 2) พ.ศ ว าด วยการประก นค ณภาพการศ กษา ท ได ย ดหล กสากลว า การประก นค ณภาพ การศ กษาช วยทาให เก ดความม นใจ ว าผ เร ยนไม ว าอย ในท องถ นใด ก จะได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพ ใกล เค ยงก น ฉะน นการกาหนดมาตรฐานในการประเม นจานวน 14 มาตรฐานในการประเม นรอบสอง ช วงป และ ในป พ.ศ.2553 สมศ. ได กาหนดมาตรฐานในการประเม นจานวนค ณภาพ ภายนอก รอบท สาม พ.ศ จานวน 4 มาตรฐาน ค อ 1)ผลการจ ดการศ กษา 2) การจ ดการ เร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ 3) การบร หารจ ดการศ กษา และ 4) การประก นค ณภาพภายใน ท งหมด 11 ต วบ งช เพ อใช ในการประเม นค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาท วประเทศ (สมศ หน า 3 5) ซ งการจ ดการศ กษาท ด ต องม เป าหมายท ช ดเจน และ ม ครอบคล มมาตรฐานของ หน วยงานต าง ๆ จะช วยทาให สถานศ กษาน น ๆ พ ฒนาน กเร ยนได ครบถ วนท กองค ประกอบ สาน กงาน

9 คณะกรรมการข นพ นฐาน เป นอ กหน วยงานหน งท ม การกาหนดเกณฑ ในการตรวจและค ดเล อก สถานศ กษาเพ อร บรางว ลโรงเร ยนพระราชทาน ซ งได กาหนดค ณสมบ ต ของสถานศ กษา ขอบเขตการ ประเม น รายการและว ธ การประเม น เกณฑ การพ จารณาค ดเล อก ท งหมด 6 ด าน ค อ 1)ค ณภาพผ เร ยน 2)การบร หารหล กส ตรและงานว ชาการ 3)การบร หารการจ ดการ 4)ความส มพ นธ ระหว างสถานศ กษา ก บผ ปกครองและช มชน 5)บ คลากรและการบร หารงานบ คลากร และ 6)ความด เด นของสถานศ กษา ซ ง แนวทางเหล าน ช วยทาให โรงเร ยนม แนวในการจ ดการศ กษา ท ม ค ณภาพส งกว าระด บมาตรฐาน(ค ม อการ ประเม นสถานศ กษาเพ อร บรางว ลพระราชทาน. 2547) โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม เป นองค กรทางการศ กษาท ม หน าท ให การศ กษาแก เด กและ เยาวชนเช นเด ยวก บโรงเร ยนของร ฐ นอกจากน สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาเอกชน ซ งด แลกาก บ สน บสน นการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนเอกชนได กาหนดเป าหมายในการพ ฒนาการศ กษาเอกชน ค อ 1) โรงเร ยนเอกชนจ ดการศ กษาได อย างม ค ณภาพ ม ระบบการบร หารจ ดการท คล องต วท นสม ย และเป น สากล เป นองค การแห งการเร ยนร ได ร บความศร ทธาจากผ ร บบร การและช มชน 2) ผ บร หารโรงเร ยน เอกชนพ ฒนาระบบการบร หารและการจ ดการให เหมาะสมก บสภาพช มชนและส งคม 3) คร โรงเร ยน เอกชนพ ฒนากระบวนการจ ดการเร ยนการสอน ม ร ปแบบการเร ยนการสอนท หลากหลาย 4) คร โรงเร ยน เอกชนได ร บสว สด การและขว ญกาล งใจในร ปแบบต างๆ เพ อ ให สามารถดารงช ว ตอย ในส งคมอย างสงบ ส ข เป นท ยอมร บและยกย องในส งคม 5) น กเร ยนในโรงเร ยนเอกชนได ร บการพ ฒนาให ม ค ณล กษณะอ น พ งประสงค ท งด านจ ตใจและส งคม สต ป ญญา ส ขภาพพลานาม ย (สาน กงานคณะกรรมการการศ กษา เอกชน. 2545:17) การดาเน นงานของโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถมได จ ดกระบวนการจ ดการศ กษา โดยกาหนด นโยบายในการจ ดแผนพ ฒนาโรงเร ยนข น เพ อใช เป นแนวทางในการพ ฒนาการจ ดการศ กษา โดย รวบรวมข อม ลจากแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 9 พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ ทธศ กราช2542 แนวทางการจ ดการศ กษาคณะเซนต คาเบร ยล กาหนดปร ชญาของโรงเร ยน นโยบาย ของผ อานวยการ การว เคราะห ข อม ลพ นฐานและสภาพแวดล อมโดยใช เทคน ค SWOT ซ งนามากาหนด ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมาย กลย ทธ มาตรการ และสภาพความสาเร จ ซ งการดาเน นการต าง ๆ ได ร บ ความร วมม อจากคณะคร น กเร ยน บ คลากรฝ ายต าง ๆ ในโรงเร ยน รวมถ งผ ปกครอง ศ ษย เก าและช มชน ด วย เพ อเป นกลไกสาค ญในไปส การปฏ บ ต งานต าง ๆ ให เป นร ปธรรมม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ต อน กเร ยนโรงเร ยนอ สส มช ญอย างย งย น (สารสนเทศสถานศ กษา. 2552) โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถมได ตระหน กถ งความสาค ญของการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน และ พยายามพ ฒนาว ธ การจ ดการศ กษาอย างเป นระบบ เพ อให กระบวนการจ ดการศ กษาม ความเหมาะสม ถ กต องและด ท ส ด ท งด านผลส มฤทธ ของผ เร ยน ด านการบร หารหล กส ตรและงานว ชาการ ด านการ บร หารจ ดการ และด านความส มพ นธ ระหว างสถานศ กษาก บช มชน การจ ดการศ กษาเป นงานบร การท

10 ต องให ความสาค ญก บความร หร อท ศนคต ของผ ใช บร การและผ ร บบร การ ซ งจะส งผลต อการดาเน นงาน จ ดการศ กษาท ม ค ณภาพอย างหล กเล ยงไม ได ด วยเหต น ผ ว จ ยเห นว าม ความจาเป นท จะต องศ กษาสภาพการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน อ สส มช ญแผนกประถม ว าม สภาพการปฏ บ ต จร งด านค ณภาพการศ กษาการจ ดศ กษามากน อยเพ ยงใด เพ อให ได ข อม ลนาไปจ ดทาเป นสารสนเทศเพ อการบร หาร อ นจะเป นประโยชน ต อการพ ฒนาโรงเร ยนให ม ค ณภาพ และเป นท ยอมร บจากผ เก ยวข อง ความม งหมายในการว จ ย 1. เพ อศ กษาสภาพการปฏ บ ต จร งด านค ณภาพการจ ดการศ กษาของ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนก ประถม จาแนกตามด านต าง ๆ 4 ด าน ค อ ด านผลส มฤทธ ทางการเร ยน ด านการบร หารหล กส ตรและ ว ชาการ ด านการบร หารการจ ดการ ด านความส มพ นธ ระหว างสถานศ กษาก บช มชน 2. เพ อศ กษาป ญหาของบ คลากรท เก ยวข องในการพ ฒนาการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน อ สส มช ญแผนกประถม 3. เพ อศ กษาความต องการในการพ ฒนาการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. ผ บร หารโรงเร ยน ทราบถ งสภาพการปฏ บ ต จร งด านค ณภาพการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา ซ งสามารถนาผลการว จ ยไปใช ประโยชน ในการพ ฒนาโรงเร ยนให ด ย งข น 2. โรงเร ยนได ทราบถ งความค ดเห นของบ คลากรของโรงเร ยนและบ คลากรภายนอกโรงเร ยน เก ยวก บค ณภาพการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน ขอบเขตการว จ ย 1. ประชากรท ใช ในการว จ ย ประชากรท ใช ในการว จ ยคร งน ค อ บ คลากรคร จานวน 200 คน น กเร ยนระด บช นประถมศ กษา ป ท 6 จานวน 450 คน และผ ปกครองน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 6 ท เป นกรรมการระด บ ห องเร ยน จานวน 85 คน ของโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ป การศ กษา กล มต วอย างท ใช ในการว จ ย กล มต วอย างท ใช ในการว จ ยคร งน ค อ บ คลากรคร จานวน 112 คน น กเร ยนระด บช น ประถมศ กษาป ท 6 จานวน 171 คน ผ ปกครองน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 6 ท เป นกรรมการ

11 ระด บห องเร ยน จานวน 68 คน ของโรงเร ยน อ สส มช ญแผนกประถม ป การศ กษา 2553 ได มาโดยการ เล อกแบบเจาะจง 3. ต วแปรของการว จ ย ต วแปร ท ศ กษา : การศ กษา สภาพการปฏ บ ต จร งด านค ณภาพการจ ดการศ กษาของ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม จาแนกตามด านต าง ๆ 4 ด าน ค อ 1. ด านผลส มฤทธ ทางการเร ยน 2. ด านการบร หารหล กส ตรและว ชาการ 3. ด านการบร หารการจ ดการ 4. ด านความส มพ นธ ระหว างสถานศ กษาก บช มชน ต วแปรตาม ได แก สภาพการปฏ บ ต จร งด านค ณภาพการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน อ สส มช ญแผนกประถม น ยามศ พท เฉพาะ 1. โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม หมายถ ง โรงเร ยนในส งก ดสาน กบร หารงานคณะกรรมการ ส งเสร มการศ กษาเอกชน (สช.) และสาน กงานเขตพ นท การศ กษา กร งเทพมหานคร เขต 1 ดาเน นการ บร หารงานโดยภราดาคณะเซนต คาเบร ยลแห งประเทศไทย ซ งย ายมาจากโรงเร ยนอ สส มช ญ เม อว นท 4 ธ นวาคม พ.ศ ใช ช อว า โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม 2. การจ ดการศ กษา หมายถ ง องค ประกอบท มาบ รณาการการทางานให บรรล เป าหมายของ โรงเร ยน เพ อการจ ดบร การทางการศ กษาให แก น กเร ยนและผ ปกครอง ตามกรอบแนวค ด 4 ด าน ค อ - ด านผลส มฤทธ ทางการเร ยน ซ งครอบคล ม ต วช ว ดมาตรฐานการศ กษาตามเกณฑ ค ณภาพ ภายนอก สมศ.รอบสาม มาตรฐานท 1 มาตรฐานท 5 - ด านการบร หารหล กส ตรและว ชาการ ซ งครอบคล ม ต วช ว ดมาตรฐานการศ กษาตาม เกณฑ ค ณภาพภายนอก สมศ.รอบสาม มาตรฐานท 6 - ด านการบร หารการจ ดการ ซ งครอบคล ม ต วช ว ดมาตรฐานการศ กษาตามเกณฑ ค ณภาพภายนอก สมศ.รอบสาม มาตรฐานท 6 - ด านความส มพ นธ ระหว างสถานศ กษาก บช มชน ซ งครอบคล ม ต วช ว ดมาตรฐาน การศ กษาตามเกณฑ ค ณภาพภายนอก สมศ.รอบสอง มาตรฐานท 13 มาตรฐานท สภาพการปฏ บ ต จร ง หมายถ ง การดาเน นงานด านการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนท ม พฤต กรรมการกระทาอย างเห นได ช ดเจน จนสามารถแสดงระด บการกระทาได เป น 4 ระด บ ค อ กระทา มากท ส ด กระทามาก กระทาน อย และ กระทาน อยท ส ด

12 4. ด านผลส มฤทธ ทางการเร ยน ประกอบด วย ความสามารถด านสต ป ญญา ความสามารถ ด านท กษะการจ ดการและการทางาน ส ขภาพและอนาม ย อารมณ ส งคม จ ตใจ 5. ด านการบร หารหล กส ตรและว ชาการ ประกอบด วย การจ ดทาแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา การพ ฒนาหล กส ตร การเร ยนการสอน/การจ ดการเร ยนร การว ดและประเม นผล การผล ตและใช ส อ และเทคโนโลย ในการสอน การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน การน เทศภายใน การจ ดบรรยากาศให เอ อต อ การเร ยนร 6. ด านการบร หารการจ ดการ ประกอบด วย งานพ ฒนาบ คลากร ด านงบประมาณ งาน อาคารสถานท งานก จการน กเร ยน การจ ดระบบสารสนเทศ การสร างว ฒนธรรมการทางาน 7. ด านความส มพ นธ ระหว างสถานศ กษาก บช มชน ประกอบด วย ด านคณะกรรมการ สถานศ กษา ด านองค กรสน บสน นจากภายนอก ด านการยอมร บซ งก นและก น ด านการส อสาร/ ประชาส มพ นธ ด านความพร อมของสถานศ กษา กรอบแนวค ดในการว จ ย ต วแปรอ สระ การแสดงระด บการปฏ บ ต ด าน ต าง ๆ ของ 1. น กเร ยน 2. คร 3. ผ ปกครอง ต วแปรตาม สภาพการปฏ บ ต จร งด านค ณภาพการจ ด การศ กษา ของโรงเร ยนอ สส มช ญแผนก ประถม ประกอบด วย 4 ด าน 1. ด านผลส มฤทธ ของผ เร ยน 2. ด านบร หารหล กส ตรและงานว ชาการ 3. ด านการบร หารจ ดการ 4. ด านความส มพ นธ ระหว างสถานศ กษาก บ ช มชน สมมต ฐานในการว จ ย 1. สภาพการปฏ บ ต จร งด านค ณภาพการจ ดการศ กษาของ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ปฏ บ ต อย ในระด บมาก (ส งกว าร อยละ 71 ข นไป)

13 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การว จ ยคร งน ผ ว จ ยได ศ กษาแนวความค ดและหล กการท เก ยวข องเพ อนามาสร างกรอบแนวค ด สาหร บการว จ ยและการว เคราะห ข อม ลประกอบด วย 1. โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม 2. การจ ดการศ กษาของประเทศไทย 3. ความหมายของการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน 4. การประเม นค ณภาพการศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน รอบสาม 5. การประเม นสถานศ กษาเพ อร บรางว ลพระราชทาน 6. งานว จ ยท เก ยวข อง 1. โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โรงเร ยนอ สส มช ญ ก อต งโดยบาทหลวงเอม ล กอลมเบต เม อว นท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.2428 เพ อให การศ กษาแก เยาวชนไทย ท เขตบางร ก โรงเร นได ดาเน นการเป นท ไว วางใจของบ คคลท วไป ทาให ม น กเร ยนจานวนมากข น แต สถานท ม จานวนจาก ด ด งน น ภราดาว ร ยะ ฉ นทวโรดม อธ การโรงเร ยน สม ยน นเห นสมควรท ขยายโรงเร ยน จ งย ายไปต งอย ณ เลขท 90/1 ซอยสาทร11 แขวงยานนาวา เขต สาทร กร งเทพมหานคร เม อว นท 4 ธ นวาคม พ.ศ.2508 โดยย ายน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 4 จากเขตบางร ก มาทาการสอนย งท แห งน ใช ช อว า โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ได ร บอน ญาตให เป ดทาการสอนเม อว นท 22 พฤษภาคม พ.ศ และเร มให น กเร ยนเข าเร ยนว นแรกเม อว นท 23 พฤษภาคม พ.ศ.2509 พ ธ เป ดเม อว นท 6 พฤษภาคม พ.ศ.2510 โดย พระอ ครส งฆราชยวง น ตโย เป นผ ประกอบพ ธ เสกอาคาร และ ฯพณฯ หม อมหลวง ป น มาลาก ล ร ฐมนตร ว าการกระทรวงศ กษาธ การเป นประธานในพ ธ ป จจ บ นโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ดาเน นการบร หารโดย ภราดาคณะเซนต คาเบร ยล แห งประเทศไทย เป นโรงเร ยนระด บประถมขนาดใหญ เป ดการสอนต งแต ช นประถมศ กษาป ท 1 6 ต งอย เลขท 90/1 ซอยสาทร 11 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร รห สไปรษณ ย โทรศ พท address : ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และนโยบายของโรงเร ยน ปร ชญา ของโรงเร ยนอ สส มช ญ

14 จ ดม งหมายของช ว ต ค อ การร จ กส จธรรมความจร ง และการเข าถ งธรรมอ นส งส ง อ น เป นบ อเก ดของช ว ต มน ษย ท กคนต องทางาน ความว ร ยะ อ ตสาหะเป นหนทางนาไปส ความสาเร จ ด งปณ ธาณ ท ว า LABOR OMNIA VINCIT ปณ ธาน ของโรงเร ยนอ สส มช ญ เราชาวอ สส มช ญ ต องต งม นในค ณธรรมของศาสนา ต องเช อม นในค ณค าและศ กด ศร ของคน ต องม งม นในความเป นเล ศด านว ชาการ ต องย ดม นในความร บผ ดชอบต อส งคม ว ตถ ประสงค ของโรงเร ยนอ สส มช ญ 1. พ ฒนาน กเร ยนให เป นบ คคลท งครบ ค อ พ ฒนาร างกาย สต ป ญญา อารมณ ส งคมและ จ ตใจ 2. ม งสร างเสร มให น กเร ยนเป นผ ท ย ดม นในหล กธรรมของศาสนา อ นจะช วยให แต ละคน สามารถดารงช ว ตอย ในโลกแห งความเป นจร ง แก ป ญหาช ว ตด วยส นต ว ธ ต ดส นใจด วย สต ป ญญา ม ความส ข มรอบคอบ และม ความร บผ ดชอบต อส งคม 3. ปล กฝ งให น กเร ยนร จ กทางานด วยความเพ ยรพยายาม อดทน อดกล น เส ยสละ ร กการ แสวงหาความร ปร บต วเข าก บส งคมและเทคโนโลย ในระด บสากล ม ค าน ยมท ถ กต อง อ น จะนาไปส ความสาเร จในช ว ต นโยบายของโรงเร ยนอ สส มช ญ 1. ให การศ กษาอบรมน กเร ยนเป นผ ม ความร ม ท กษะในระด บประถม และม ธยมอ นเป น พ นฐานในการค นคว าหาความร ต อเน องได ตลอดช ว ต 2. ปล กฝ งความร กชาต ศาสนา และพระมหากษ ตร ย อ นเป นว ถ ช ว ตของคนไทยในระบอบ ประชาธ ปไตย ร กษาศ ลปว ฒนธรรมและประเพณ อ นด งามของชาต 3. เน นความด เล ศทางว ชาการท งทฤษฎ และปฏ บ ต การเจนจ ดทางภาษาศาสตร คณ ตศาสตร และว ทยาศาสตร อ นจะช วยให น กเร ยนเป นคนม ท กษะ ม เหต ผล ม ความค ด เป นตรรกะและสร างสรรค ความม ระเบ ยบว น ยต อตนเอง เป นคนม ทรรศนะกว างขวาง 4. เน นการปฏ บ ต และปล กฝ งค าน ยมการเคารพในส ทธ ต อก นและก น ผน กกาล งทาความด ร วมก นพ ฒนาช มชนท ตนเป นสมาช กอย การจ ดการศ กษาของประเทศไทย

15 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต (2532 : 17-18) ได ให หล กการสาค ญในการจ ด การศ กษา กล าวค อ ให ผ เร ยนม พ ฒนาการท สมด ลในด านค ณล กษณะความเป นมน ษย ก บความร และ ท กษะสาหร บ การประกอบอาช พด านความร และว ฒนธรรมสม ยใหม ก บความร และว ฒนธรรมพ นบ านท สอด คล องก บสภาพการพ ฒนาทางเศรษฐก จ ส งคม และช มชนท หลากหลายเพ อการเร ยนท เหมาะสมก บ สภาพของแต ละบ คคลซ งหล กของการจ ดการศ กษาจะต องเป นไปในล กษณะท เช อม โยงก น ด งน 1. ความกว างขวางและเป นธรรม การจ ดการศ กษาท กระด บและท กประเภท ควรจ ดอย าง กว างขวางและเป นธรรม เพ อให แต ละบ คคลท ม ความแตกต างในด านเพศ ว ย ฐานะทางเศรษฐก จและ ส งคมได ม โอกาสและสามารถเข าร บบร การการศ กษาท เหมาะสมก บสภาพความต อง การและ ความสามารถ ณ ถ นท อย ของตนได ตลอดเวลาและต อเน องตลอดช ว ต โดยเฉพาะการศ กษาข นพ นฐาน น นควรจ ดอย างท วถ ง 2. ความสมด ล ควรจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได พ ฒนาความสมด ล ระหว างป ญญา ค ณธรรม สมรรถภาพพ นฐานก บความร และท กษะสาหร บการประกอบอาช พ เพ อสร างพลเม องของประเทศท ม ค ณภาพ ค ณธรรม จร ยธรรม สามารถพ งตนเองได ในด านอาช พและความเป นอย ปร บต วได อย าง เหมาะสมก บการเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จและส งคม ม ความค ดร เร มท จะพ ฒนาว ทยาการให ก าวหน า ตลอดจนการประย กต ใช ความร เพ อสร างสรรค และอย ร วมก นได อย างส นต ส ขในขณะเด ยวก นควรพ ฒนา ความสมด ลให ม การเร ยนร ว ทยาการสม ยใหม และว ฒนธรรมจากส งคมภายนอกท งต างประเทศและนอก ช มชนท อาศ ยก บการเร ยนร ด งเด มและว ฒนธรรมพ นบ านท ส งสมก นมาของช มชนโดยให ม การถ ายเท ความร ซ งก นและก น ระหว างความร สม ยใหม ก บว ฒนธรรมภายนอกความร ด งเด มก บว ฒนธรรมพ นบ าน เพ อให บ คคลได ร จ กตนเองและสภาพแวดล อมสามารถ ต ดส นใจและเล อกร บความร และว ฒนธรรมท ง สองประเภทด งกล าวด วยตนเองอย างเหมาะสม เพ อ ท จะนาไปพ ฒนาศ กยภาพของตนเองและส งคมได อย างม ประส ทธ ภาพอ กท งย งคงร กษาเอกล กษณ ความเป นไทยไว ได ด วย 3. ความสอดคล อง ควรจ ดการศ กษาให สอดคล องก บสภาพเศรษฐก จ ส งคมของประเทศ และส งคมในระด บต างๆ ท งในเขตเม องและชนบท เพ อให การศ กษาเป นไปในล กษณะท ส มพ นธ และ เช อมโยงก บสภาพแวดล อมว ถ ช ว ตของส งคมไทย ของช มชน ท งช มชนเม องและช มชนชนบท สามารถท จะนาไปส การเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จและส งคมท เหมาะสมบนพ นฐานของความเป นจร งและความ เป นไปได การจ ดการศ กษาให สอดคล องก บสภาพแวดล อมทางเศรษฐก จและส งคมของช มชนท ม ล กษณะท เน นให ผ เร ยนร จ กตนเอง ร จ กช มชน ท อย อาศ ย ม ความร ส กส มพ นธ ก บช มชน ตลอดจน ตระหน กถ งความจาเป น ความต องการท จะพ ฒนาตนเองและพ ฒนา ช มชนน นให ก าวหน าไปในท ศทางท พ งประสงค ได 4. ความหลากหลาย การจ ดการศ กษาควรจ ดให ม ความหลากหลายท งในร ปแบบเน อหา และว ธ การเพ อให แต ละบ คคลสามารถใช โอกาสท ม อย เล อกเร ยนตามความถน ดความสามารถ ความ

16 ต องการและความสนใจ เพ อพ ฒนาศ กยภาพของตนเองให ได โดยเหมาะสมก บสภาพแวดล อม ทาง เศรษฐก จและส งคม ภายใต การจ ดการศ กษาท หลากหลายน จะต องจ ดให ได ตามมาตรฐานการศ กษา และสอดคล องก บนโยบายการพ ฒนาการศ กษาของชาต โดยส วนรวม ด งน นการจ ดการศ กษาจ งควรม งให ผ เร ยนม พ ฒนาการท สมด ลในด านค ณล กษณะความเป น มน ษย ความร และท กษะสาหร บการประกอบอาช พ ตลอดถ งว ฒนธรรมสม ยใหม ก บว ฒนธรรมพ น บ าน เพ อสนองต อความต องการของช มชนและประเทศชาต ทางด านแผนพ ฒนาการศ กษาฉบ บท 8 (พ.ศ ) (สาน กงานคณะกรรมการการ ศ กษาแห งชาต. 2532: 20) กล าวถ งการจ ดการศ กษาให สอดคล องก บความต องการของส งคม โดยได ตระหน กถ งความจาเป นในการพ ฒนา คน และ ค ณภาพของคน โดยเห นว า คนเป นท งป จจ ยและ ผลล พธ ท สาค ญท ส ดของการพ ฒนาประเทศ จ งเน นคนเป นศ นย กลางหร อจ ดหมายหล กของการพ ฒนา ม งให ท กคนม การพ ฒนาอย างเต มศ กยภาพและม โอกาสท จะม ส วนร วมในการพ ฒนาประเทศท กๆ ด าน อย างเต มท ซ งต องอาศ ยการมองว ส ยท ศน ของคนไทยและส งคมไทยจากฐานของการศ กษา การ ว เคราะห กระแสโลกาภ ว ตน และส งแวดล อมต างๆ ท จะม ปฏ ส มพ นธ ก บการศ กษา ท งในแง ของต วเหต และผลกระทบท จะได ร บควบค ไปก บการพ จารณาแก ไขป ญหา อ ปสรรคข อข ด ข องต างๆ ท งร ฐและ เอกชน ภาคธ รก จเอกชน น กว ชาการแขนงต างๆ เจ าหน าท ของร ฐและน กการเม อง สาหร บย ทธศาสตร การจ ดการศ กษาท จะผล ตผ เร ยนให ม ค ณล กษณะตามความต องการของ ส งคมย คไร พรมแดนได น น ประสงค ส งขะไชย (2540 : 45) ให ความเห นว า การจ ดการศ กษาควรต องม ล กษณะด งต อไปน ค อ 1. คร ม ว ส ยท ศน กว างไกลครอบคล มระบบการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน และสามารถปร บ กระบวนท ศน การจ ดการเร ยนการสอนท ม กระบวนการท ช ดเจนม งส ผ เร ยนเป นศ นย กลาง 2. ผ บร หารโรงเร ยนต องเข มแข ง สามารถพ ฒนาระบบภ ม ป ญญาในการจ ดการศ กษาท เข าใจถ งแก นแท ของกระบวนการเร ยนการสอนอย างแท จร ง และพร อมท จะพ ฒนาการศ กษาของโรงเร ยน ให เข าส ย คโลกไร พรมแดน 3. ศ กษาน เทศก พ ฒนาระบบภ ม ป ญญาด วยกระบวนการว จ ยและพ ฒนานว ตกรรมการ เร ยนการสอนท ส งผลต อคร ในการจ ดประสบการณ การเร ยนร ท เน นน กเร ยนเป นศ นย กลาง 4. การศ กษาท กคนสามารถเร ยนร ได แต เร ยนร ด วยว ธ การท ต างก นตามเอก ตบ คคลและ จ ด ให ท กคนได ร บการศ กษา ( Education for All) สามารถพ ฒนาตนเองได อย างต อเน องท งในและ นอกระบบโรงเร ยน 5. ช มชนให ความสาค ญก บการศ กษา โดยระดมสรรพกาล งท กส วนของส งคมช วยก น การศ กษาจ งเป นหน าท ของคนท กคน (All of Education)

17 6. ผ เร ยนร จ กร กษาส ทธ และหน าท ของตนเองในการศ กษาและใฝ หาความร ต อเน องตลอด ช ว ต ภ รมยา อ นทรกาแหง (2540 : 23) กล าวถ งว ตถ ประสงค ของการจ ดการศ กษา ค อ 1. ด านพ ทธ พ ส ย ( Cognitive Domain) ได แก การจ ดการศ กษาเพ อให บรรล ความร ความจา ความเข าใจ การนาไปใช การว เคราะห การส งเคราะห และการประเม นค า 2. ด านเจตพ ส ย ( Affective Domain) ค อ การจ ดการศ กษาเพ อให บรรล การร บร การตอบสนอง การเห นค ณค า การจ ดระบบและการเก ดก จน ส ย 3. ด านท กษะพ ส ย ( Psychomotor) ค อ การจ ดการศ กษาเพ อให บรรล ผลในการใช อว ยวะต างๆ ให ใช งานได อย างด เป นฐานรองร บการพ ฒนาส งคม เศรษฐก จและการเม องอย างม ความส มพ นธ ด วยความสาค ญของการจ ดการศ กษา พ ก ล ส หาพงษ (2546 : 25 29) ได กล าวถ งผลการ ศ กษาว จ ยของกองว จ ยทางการศ กษา กรมว ชาการ ซ งเช อว าว ฒนธรรมและสภาพแวดล อมของสถาน ศ กษา รวมท งการปล กฝ งค าน ยมท ถ กต องเป นป จจ ยสาค ญท จะหล อหลอมความเป นคนด ม ป ญญาและม ความส ขให ก บผ เร ยนได ซ งผลการว จ ยปรากฏผลเป นไปตามสมมต ฐานท ต งไว ด งต อไปน 1. ว ฒนธรรมสถานศ กษา ได แก หล กการบร หารแบบม ส วนร วมของท กฝ าย นโยบายการ จ ดการเร ยนการสอน ส อ อ ปกรณ ตลอดจนพ ฒนาศ กยภาพของคร พฤต กรรมการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญซ งส งผลให ผ เร ยนม ความม นใจในตนเอง ใฝ ร ใฝ เร ยน กระต อร อร น ม ความส ข ม ความค ดสร างสรรค ตลอดจนการจ ดก จกรรมเด นของสถานศ กษาซ งผ เร ยนจะได ร บประสบการณ ตรงและ นาประสบการณ น นไปใช ในช ว ตประจาว นได การสร างความภาคภ ม ใจท ม ต อสถานศ กษาทาให ผ เร ยนม ความสมานฉ นท รวมถ งการม ส วนร วมของผ ปกครองในการพ ฒนาสถาน ศ กษาถ อเป นส วนสาค ญของ ว ฒนธรรมในสถานศ กษา 2. สภาพแวดล อมสถานศ กษา การจ ดสภาพแวดล อมให เอ อต อการเร ยนร ความด ความส ข ของผ เร ยนในระด บมากได แก การปล กต นไม ให ร มร นภายในสถานศ กษา การจ ดบร เวณสถานศ กษาให น าอย การจ ดสวนและปล กไม ดอกไม ประด บให สวยงาม ภายในห องเร ยนม แสงสว างเพ ยงพอ อากาศ ถ ายเทด ม อาคารเร ยนและอาคารประกอบเพ ยงพอ ผ สอนม ความร ความ สามารถ แต งกายส ภาพ เร ยบร อย ม การจ ดก จกรรมท หลากหลาย 3. ค าน ยมของสถานศ กษา ค าน ยมท เอ อต อการเร ยนร ซ งจาแนกตามค าน ยมท ปล กฝ งว ธ การ ปล กฝ งและผลท ปรากฏ อ นได แก ค าน ยมท ปล กฝ งให แก ผ สอนและผ เร ยนด านความร บผ ด ชอบ ตรงเวลา เป นคนด ม ค ณธรรมจร ยธรรม ม พฤต กรรมท พ งประสงค ม ระเบ ยบว น ยแต งกายส ภาพเร ยบร อยถ ก ระเบ ยบ ความม ส มมาคารวะ มารยาทด พ ดจาไพเราะส ภาพเร ยบร อย ม น าใจเอ ออาทรต อก น เส ยสละ ให อภ ย เมตตากร ณา การอน ร กษ ว ฒนธรรม ขนบธรรมเน ยม ประเพณ ธรรมชาต และส งแวดล อม ซ งว ธ

18 ปล กฝ งได แก การประช มคร ช แจงมอบหมาย ด แลก จกรรมโครงการต างๆ โดยเน นการทางานร วมก น การ ส งคร ไปส มมนาด งานศ กษาต อ ความเป นแบบอย างท ด ของผ บร หาร ฝ กให ผ เร ยนปฏ บ ต ตามค าน ยมของ สถานศ กษาโดยผ านก จกรรม โครงการ ม การต ดตามรายงานผล รวมถ งการประชาส มพ นธ ให คร ปล กฝ ง ค ณธรรม จร ยธรรม โดยสอดแทรกในการเร ยนการอบรมบ มน ส ยผ เร ยนท หน าเสาธง พาไปพ ฒนาจ ตท ว ด และค ายพ ทธธรรมซ งผลท เก ดข นจะทาให ผ สอนและผ เร ยนม พฤต กรรมท สถานศ กษาคาด หว งตามท ได ร บการปล กฝ งมา 4. ส งท ผ เร ยนประท บใจในสถานศ กษา ได แก คร ท สอนด ม จรรยาบรรณ ม ความเป นก นเอง ก บผ เร ยน ม แหล งการเร ยนร ส งแวดล อมด และม ส อการเร ยนการสอนเพ ยงพอ ม เพ อนด เพ อนเก ง และ ในส วนข อเสนอแนะจากผ ให ข อม ล ค อ ท กคนท กฝ ายต องร วมก นปล กฝ งค าน ยมท พ งประสงค แก ผ เร ยน และม การประเม นพฤต กรรมของผ เร ยน เพ อการปร บปร งและพ ฒนาตนเองเสมอ รวมถ งต องพ ฒนา ศ กยภาพของคร ในด านการจ ดการเร ยนการสอนอย างม ประส ทธ ภาพอย างต อเน อง อ กท งส งเสร ม ก จกรรมท หลากหลายเพ อสร างความส มพ นธ อ นด ระหว างบ าน ว ด และโรงเร ยนส ง เสร มผ ทาด ใฝ เร ยนร ด วยการให รางว ลและเป นท ยอมร บของบ คคลท วไป Smith และ Tomlinson (อ างใน ว โรจน สารร ตนะ : 27) ย งกล าวถ งป จจ ยท สาค ญของโรงเร ยนท ประสบผลสาเร จว าประกอบด วย 1. ภาวะผ นาและการบร หาร 2. การม ส วนร วมในการต ดส นใจของคร (หล กส ตร ว ธ การ การจ ดองค กร การใช ทร พยากร และนโยบายของโรงเร ยน) 3. ม บรรยากาศของการยอมร บซ งก นและก น (คร ก บคร น กเร ยนก บน กเร ยน คร ก บน กเร ยน คร ก บผ ปกครอง เป นต น) 4. ม การสอนและข อม ลย อนกล บไปในทางบวกต อน กเร ยน ด งน นจะเห นได ว าการจ ดการศ กษาได ให ความสาค ญในการพ ฒนาคนและค ณภาพของคน โดย ให คนเป นศ นย กลางของการพ ฒนาและม งให ท กคนม การพ ฒนาในท กด านอย างเต มศ กยภาพและให ม ส วนร วมในการพ ฒนาประเทศในท กๆ ด านอย างเต มท โดยประสานเช อมโยงด านความเป นธรรม ความ สมด ล ความสอดคล องก บสภาพเศรษฐก จและส งคม ภายใต การบร หารจ ดการท ด แบบม ส วนร วม ม สภาพแวดล อมท เอ อต อการเร ยนร ช มชนให ความสาค ญต อการศ กษา ผ เร ยนร จ กส ทธ หน าท ของตนเอง จ งจะทาให การจ ดการศ กษาสาเร จล ล วงไปด วยด บรรล ตามว ตถ ประสงค ของการจ ดการศ กษาของ ประเทศ 4. ความหมายของการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน

19 การจ ดการศ กษา ค อ ความพยายามของบ คคลท จะจ ดระบบงานและจ ดระบบคนเพ อให ทา งาน สาเร จตามเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพ (กรมว ชาการ. 2540: 3) ในอ กความหมายหน ง การจ ดการ ค อ การจ ดทาการบร หารและการควบค ม (บ ญท น ดอกไธสง : 1) ในส วนของการศ กษา ค อ กระบวนการสร างความเจร ญเต บโตงอกงาม (Process of Growth) (ชน ตา ร กษ พลเม อง : 1) ฉะน นการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน จ งเป นความพยายามท จะจ ดระบบงาน และจ ดระบบคนเพ อให เก ดกระบวนการสร างความเจร ญเต บโตงอกงามในส วนของร างกาย อารมณ ส งคม และสต ป ญญาให เก ดข นก บน กเร ยนในโรงเร ยนได อย างม ประส ทธ ภาพ ตามแนวทางการปฏ ร ปการศ กษาอ นประกอบด วย การจ ดการศ กษา การจ ดกระบวนการเร ยนการสอน การว ดและประเม นผลและการน เทศการเร ยนการ สอน (สาน กงานคณะกรรมการประถมศ กษาแห งชาต ก : คานา) ในการจ ดการศ กษาระด บ ประถมศ กษาย ดหล กพ ฒนาการ ด งท ภ ญโญ สาธร (2526: 148) ได กล าวไว 9 ประการ ค อ 1. การพ ฒนาทางกาย ส ขภาพท งร างกายและจ ตใจ และการร กษาอนาม ยของร างกาย ท งน สถานศ กษาระด บประถมศ กษาท ม อย ท กตาบลท วประเทศ ควรจะคาน งถ งท งส ขภาพ ความปลอดภ ย จากอ บ ต เหต และภย นตรายอย างอ น การพ กผ อนหย อนใจในเวลาว าง และการสาธารณส ขของเด กและ ของช มชนท โรงเร ยนน นต งอย 2. พ ฒนาการทางส งคมและอารมณ ของแต ละบ คคล เน นการพ ฒนาจ ตใจให เข มแข ง ม นคง ควบค มอารมณ ได เพ อการอย ร วมก นโดยส นต ในส งคม 3. ความประพฤต ด ม ศ ลธรรม จรรยามารยาทและว ฒนธรรมอ นด งาม อย างท คนไทยท กคน ควรปฏ บ ต ค าน ยมอย างไทย และความเช อถ อในเร องอ นม เหต ผล ไม งมงายในส งท ไม ม เหต ผล 4. มน ษยส มพ นธ หร อการส มพ นธ ต ดต อระหว างบ คคล ซ งควรจะเป นไปด วยด ฉ นท ม ตรด วย ความส ภาพต อก น จร งใจต อก น เคารพความค ดเห นซ งก นและก น ท งน ต องไม ข ดต อหล กความเสมอภาค ความเป นธรรม และความย ต ธรรม 5. ความตระหน กย ดม นในสถาบ นสาค ญของไทย ค อ สถาบ นชาต ศาสนา พระมหา กษ ตร ย และเอกล กษณ ไทย ตลอดจนเคารพในสถาบ นการปกครองของไทย ซ งม องค สาม ค อ ศาลสถ ตย ต ธรรม สภาน ต บ ญญ ต และร ฐบาล ซ งทาหน าท บร หารราชการแผ นด นตามกฎหมายและในการควบค มด แลของ สภาน ต บ ญญ ต ซ งเป นผ แทนปวงชนชาวไทย 6. ส งแวดล อมตามธรรมชาต และทร พยากรตามธรรมชาต ตลอดจนสมบ ต ทางประว ต - ศาสตร และว ฒนธรรมของชาต ซ งท กคนควรจะหวงแหน และธารงร กษา หร อใช อย างระม ดระว ง ม ให เส ยหายเพ อล กหลานไทยในอนาคตจะได ม ส วนใช ตลอดไป 7. พ ฒนาการทางส นทร ยภาพ ได แก การฝ กห ดอบรมส งสอนให ม ความร กความช นชมและ ความน ยมในส งท ด ท สวยงามและจรรโลงใจในด านศ ลปะ ดนตร วรรณกรรม นาฏกรรม สถา ป ตยกรรม และส งประด ษฐ ท ด ท สวยงามต างๆ

20 8. การต ดต อส อความหมายเข าใจก นด วยภาษาไทยท ถ กต อง ส ภาพเหมาะสมก บบ คคลท ก คน ด วยความจร งใจและเน นการร กษาภาษาไทยไว ให ม นคงท งในการพ ด ฟ ง อ านและเข ยน ไม ว าจะเป น ร อยกรอง ร อยแก ว หร อภาษาธรรมดาท วไป 9. ความร ความเข าใจและการใช ว ธ การคานวณต างๆ เพ อประโยชน ในการครองช พ การจ ดการศ กษาของโรงเร ยน เป นการใช ป จจ บ นท ม อย และว ธ การต างๆ เพ อดาเน นการให เก ด การเร ยนร ในต วเด กน กเร ยน 4.1 การจ ดการศ กษา การจ ดการศ กษาของโรงเร ยน หมายถ งการแก ป ญหาองค การให บรรล ผลสาเร จตามเป า หมาย (ถว ล เก อก ลวงศ : 17) อ กความหมายหน ง หมายถ งการทางานของคณะบ คคลต งแต 2 คนข นไป ท ร วมก นปฏ บ ต งานให บรรล เป าหมายร วมก น (เจร ญ ไวรว จนก ล : 8) ในส วนของ โรงเร ยนในฐานะองค การท ประกอบด วยคนต งแต 2 คนข นไปมาทางานร วมก น (บ ญท น ดอกไธสง. 2540: 22) ย อมสะท อนให เห นเป าหมายของการเก ดและต องดารงช ว ตอย ได อย างม ค ณค าต อสมาช ก ฉะน น การจ ด การศ กษาของโรงเร ยน ค อ การดาเน นงานของกล มบ คคลเพ อบร การทางการศ กษาแก สมาช กในส งคมเพ อให เป นสมาช กท ด ของส งคม (หวน พ นธ พ นธ. 2529: 7) สาน กคณะกรรมการประถมศ กษาแห งชาต (2528 ก : 5) ได กาหนดภารก จของการจ ด การศ กษาในโรงเร ยนประถมศ กษาไว 6 งาน ค อ งานว ชาการ งานบ คลากร งานก จการน กเร ยน งาน ธ รการและการเง นงานอาคารสถานท และงานความส มพ นธ ก บช มชน ด งรายละเอ ยดของงานแต ละงาน ไว ด งน 1. งานว ชาการ ถ อเป นงานหล กส วนงานท เหล อเป นงานสน บสน น ซ งทางสาน ก งาน คณะกรรมการการประถมศ กษาแห งชาต (2528 ก : 16) ได กาหนดขอบข ายของงานว ชาการในราย ละเอ ยดสาหร บโรงเร ยนประถมศ กษาออกเป น 9 งาน ด งต อไปน 1.1 งานด านหล กส ตรและการนาหล กส ตรไปใช 1.2 งานการเร ยนการสอน 1.3 งานว สด ประกอบหล กส ตรและส อการเร ยนการสอน 1.4 งานว ดผลและประเม นผล 1.5 งานห องสม ด 1.6 งานน เทศการศ กษา 1.7 งานด านวางแผนและกาหนดว ธ ดาเน นงาน 1.8 งานส งเสร มการสอน 1.9 งานประช มอบรมทางว ชาการ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น

มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น 96 มาตรฐานด านการพ ฒนาช มชนแห งการเร ยนร (2 มาตรฐาน 5 ต วบ งช ) มาตรฐานท 17 สถานศ กษาม การสน บสน นและใช แหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาในท องถ น ต วบ งช ท 17.1 ม การจ ดทาข อม ลสารสนเทศแหล งเร ยนร และภ ม ป ญญาท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย

สร ปผลการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา ระด บการศ กษาปฐมว ย สร ปผลการประเม นตามมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา การศ กษาปฐมว ย มาตรฐาน/ต วบ งช ด านท 1 มาตรฐานด านผ เร ยน คร 3 มาตรฐานท 1 เด กม พ ฒนาการด านร างกาย 5 5 5 ด เย ยม 1.1 ม ส วนส งเป นไปตามเกณฑ 82 82 100 1 1

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300,000 - - สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

รายงานผลการสารวจต องการของผ ใช บ ณฑ ตระด บปร ญญาตร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ป การศ กษา 2556

รายงานผลการสารวจต องการของผ ใช บ ณฑ ตระด บปร ญญาตร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ป การศ กษา 2556 รายงานผลการสารวจต องการของผ ใช บ ณฑ ตระด บปร ญญาตร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ป การศ กษา 2556 งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ผลการสารวจต องการของผ ใช บ ณฑ ตระด

More information

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน

การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน การบร หารจ ดการและการดาเน นงาน โรงเร ยนบางล ว ทยา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 9 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ LOGO 1) การบร หารจ ดการระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน โรงเร

More information