แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.2555-2558"

Transcription

1 แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1

2 ค าน า ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการแผ นด น และ ให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการน น โดยจ ดท าเป นแผนส ป ซ งจะต องสอดคล อง ก บแผนการบร หารราชการแผ นด นของร ฐบาล และแผนปฏ บ ต ราชการส ป ของหน วยงานต นส งก ด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 จ งได จ ดท าแผนพ ฒนา การศ กษาข นพ นฐาน ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ ) โดยได ด าเน นการตามกระบวนการพ ฒนา ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ เพ อน าไปเป นกรอบแนวทางในการด าเน นการพ ฒนาการศ กษา ให บรรล เป าหมายท ก าหนดไว รวมถ งใช เป นกรอบในการต ดตาม ประเม นผลการด าเน นงานของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ส งผลให เก ดประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล ส งส ดต อการบร หารจ ดการศ กษา ขอขอบค ณผ ม ส วนเก ยวข องท กท านท ให ความร วมม อในการจ ดท าแผนพ ฒนา การศ กษาข นพ นฐาน ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ ) ส าเร จล ล วงไปด วยด ซ งจะเป นประโยชน ในการบร หารจ ดการศ กษาต อไป ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 มกราคม 2555

3 สารบ ญ หน า ค าน า ส วนท 1 บทน า 1 สภาพท วไปของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 1 ภารก จของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 1 ข อม ลทางการศ กษา 3 โครงสร างการบร หารจ ดการศ กษา 6 ผลการด าเน นงานท ผ านมา 7 ส วนท 2 การศ กษาสถานภาพของเขตพ นท การศ กษา 14 การว เคราะห สภาพแวดล อม 14 ส วนท 3 ท ศทางการจ ดการศ กษา 18 ว ส ยท ศน 18 พ นธก จ 18 ค าน ยม 18 เป าหมายการให บร การ 18 นโยบายการบร หารงานส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 18 ประเด นกลย ทธ 20 ส วนท 4 กลย ทธ การพ ฒนาการศ กษา 21 กลย ทธ 21 ความเช อมโยงนโยบาย กลย ทธ เป าหมายการให บร การ และต วช ว ด 21 มาตรการ/โครงการ/ก จกรรม 25 ส วนท 5 การแปลงแผนส การปฏ บ ต 30 บทบาทหน าท ของผ ม ส วนเก ยวข อง 30 การก าก บ ต ดตาม และประเม นผล 31

4 แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1

5

6 ส วนท 1 บทน า บทน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2546 มาตรา 16 ให ส วนราชการจ ดท าแผนของส วนราชการน น โดยจ ดท าเป นแผนส ป ซ งจะต องสอดคล องก บ แผนบร หารราชการแผ นด น และในแต ละป งบประมาณ ให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป โดยให ระบ สาระส าค ญเก ยวก บนโยบายการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ เป าหมายและ ผลส มฤทธ ของงาน ร ฐบาลได ก าหนดนโยบายการบร หารราชการแผ นด น และแถลงนโยบายในว นอ งคาร ท 23 ส งหาคม 2554 กระทรวงศ กษาธ การ และส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จ งได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าหมายในการด าเน นงานสอดคล องก บนโยบายของร ฐบาล ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 เป นหน วยงานส วนกลาง แต ปฏ บ ต งานในพ นท ซ งม ความใกล ช ดก บสถานศ กษามากท ส ด ภารก จท ส าค ญ ค อ การเช อมโยงนโยบาย ของหน วยงานต นส งก ดส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรมตามว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว และเก ดประโยชน ต อทางราชการอย างม ประส ทธ ภาพ สภาพท วไปของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ จ ตร เขต 1 ก อต งข นเม อว นท 7 กรกฎาคม พ.ศ.2546 เป นผลเน องมาจากการปฏ ร ประบบบร หาร และจ ดการศ กษา ตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หาร ราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ.2546 โดยย บรวมหน วยงานทางการศ กษาท ม อย เด มเข าด วยก น ได แก ส าน กงานศ กษาธ การจ งหว ด / อ าเภอ / ก งอ าเภอ ส าน กงานการประถมศ กษาจ งหว ด /อ าเภอ/ก ง อ าเภอ และส าน กงานสาม ญศ กษาจ งหว ด จ ดต งเป นส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 175 แห ง ท วประเทศ ตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง ก าหนดเขตพ นท การศ กษา ลงว นท 7 กรกฎาคม พ.ศ.2546 ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง การก าหนดและแก ไขเปล ยนแปลงเขตพ นท การศ กษาเป นเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ให เขตพ นท การศ กษาพ จ ตร เขต 1 เปล ยนแปลงเป น เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ประกอบด วยท องท อ าเภอเม องพ จ ตร อ าเภอสามง าม อ าเภอโพธ ประท บช าง อ าเภอวช รบารม อ าเภอว งทรายพ น และอ าเภอสากเหล ก ภารก จของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 อ านาจหน าท ตามกฎหมาย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เป นหน วยงานท อย ภายใต การก าก บด แล ของ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ภารก จส าค ญ ค อ เป นหน วยก าก บ สน บสน น ส งเสร ม และประสานการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา หน วยงาน องค กร และบ คคลต าง ๆ ท จ ด

7 การศ กษาข นพ นฐาน ให เป นไปตามนโยบาย และ ได มาตรฐานการศ กษา จ งเป นเสม อน หน วยอ านวย ความสะดวกให ก บสถานศ กษา และหน วยจ ดการศ กษาอ นให สามารถจ ดการศ กษาได อย างคล องต ว ม ความเป นอ สระ สามารถให บร การทางการศ กษาได อย างท วถ งม ค ณภาพและเป นธรรม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม อ านาจหน าท ตามมาตรา 37 แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ.2546 ให ม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเพ อท าหน าท ในการด าเน นการให เป นไปตามอ านาจหน าท ของคณะกรรมการตามท ก าหนดไว ใน มาตรา 36 และ ให ม อ านาจหน าท เก ยวก บการศ กษาตามท ก าหนดไว ในกฎหมายน หร อกฎหมายอ น และม อ านาจหน าท ด งน 1. อ านาจหน าท ในการบร หารและจ ดการศ กษา และพ ฒนาสาระของหล กส ตร การศ กษา ให สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐานของส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน 2. อ านาจหน าท ในการพ ฒนางานด านว ชาการ และจ ดให ม ระบบประก นค ณภาพ ภายในสถานศ กษา ร วมก บสถานศ กษา 3. ร บผ ดชอบในการพ จารณาแบ งส วนราชการภายในสถานศ กษาของสถานศ กษาและ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 4. ปฏ บ ต หน าท อ นตามท กฎหมายก าหนด โดยม ผ อ านวยการ เป นผ บ งค บบ ญชาข าราชการ และร บผ ดชอบในการปฏ บ ต ราชการ ของส าน กงานให เป นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏ บ ต ราชการของกระทรวงศ กษาธ การ ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ กฎกระทรวงก าหนดหล กเกณฑ การแบ ง ส วนราชการภายในส าน กงานเขตพ นท การศ กษา พ.ศ และประกาศกระทรวง เร อง แบ งส วน ราชการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ให เขตพ นท การศ กษาม บทบาทหน าท ด งต อไปน 1. จ ดท านโยบาย แผนพ ฒนา และมาตรฐานการศ กษาของเขตพ นท การศ กษา ให สอดคล องก บนโยบาย มาตรฐานการศ กษา แผนการศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐานและ ความต องการของท องถ น 2. ว เคราะห การจ ดต งงบประมาณเง นอ ดหน นท วไปของสถานศ กษาและหน วยงาน ในเขตพ นท การศ กษาและแจ งการจ ดสรรงบประมาณท ได ร บให หน วยงานข างต นร บทราบ รวมท งก าก บ ตรวจสอบ ต ดตามการใช จ ายงบประมาณของหน วยงานด งกล าวด วย 3. ประสาน ส งเสร ม สน บสน นและพ ฒนาหล กส ตรร วมก บสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 4. ก าก บ ด แล ต ดตามและประเม นผลสถานศ กษาข นพ นฐานและในเขตพ นท การศ กษา 5. ศ กษา ว เคราะห ว จ ยและรวบรวมข อม ลสารสนเทศด านการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 6. ประสานการระดมทร พยากรด านต างๆ รวมท งทร พยากรบ คคล เพ อส งเสร ม สน บสน นการจ ดและการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 7. จ ดระบบการประก นค ณภาพการศ กษา และประเม นผลสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 2

8 3 8. ประสานส งเสร ม สน บสน น การจ ดการศ กษาของสถานศ กษาเอกชน องค กรปกครองส วนท องถ น รวมท งบ คคล องค กรช มชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถาน ประกอบการ และสถาบ นอ นท จ ดร ปแบบท หลากหลายในเขตพ นท การศ กษา 9. ด าเน นการและประสาน ส งเสร ม สน บสน นการว จ ย และพ ฒนาการศ กษา ในเขตพ นท การศ กษา 10. ประสาน ส งเสร ม การด าเน นงานของคณะอน กรรมการ และคณะท างาน ด านการศ กษา 11. ประสานการปฏ บ ต ราชการท วไปก บองค กรหร อหน วยงานต างๆ ท งภาคร ฐ ภาคเอกชน และองค กรปกครองส วนท องถ นในฐานะส าน กงานผ แทนกระทรวงศ กษาธ การในเขตพ นท การศ กษา 12. ปฏ บ ต หน าท อ นเก ยวก บก จการภายในเขตพ นท การศ กษาท ม ได ระบ ให เป นหน าท ของหน วยงานใดโดยเฉพาะหร อปฏ บ ต งานอ นตามท ได มอบหมาย ข อม ลทางการศ กษา (10 ม ถ นายน 2554) ข อม ลจ านวนโรงเร ยน แยกประเภท จ านวนคร และน กเร ยนของโรงเร ยนในส งก ด ท อ าเภอ โรงเร ยน ประเภท รวม จ านวน หล ก สาขา ท วไป ขยายโอกาส คร น กเร ยน 1 เม องพ จ ตร ,631 2 ว งทรายพ น ,143 3 โพธ ประท บช าง ,981 4 สามง าม ,271 5 สากเหล ก ,553 6 วช รบารม ,798 รวม ,461 21,377 ข อม ลจ านวนโรงเร ยน แยกตามขนาดโรงเร ยน ท อ าเภอ จ านวนโรงเร ยนตามขนาดโรงเร ยน รวม จ านวน น กเร ยน ห องเร ยน 1 เม องพ จ ตร , ว งทรายพ น , โพธ ประท บช าง , สามง าม , สากเหล ก , วช รบารม , รวม ,377 1,521

9 4 หมายเหต : โรงเร ยนขนาดท 1 (ม น กเร ยนต งแต คน) จ านวน 111 โรงเร ยน โรงเร ยนขนาดท 2 (ม น กเร ยนต งแต คน) จ านวน 29 โรงเร ยน โรงเร ยนขนาดท 3 (ม น กเร ยนต งแต คน) จ านวน 19 โรงเร ยน โรงเร ยนขนาดท 4 (ม น กเร ยนต งแต คน) จ านวน 8 โรงเร ยน โรงเร ยนขนาดท 5 (ม น กเร ยนต งแต คน) จ านวน 1 โรงเร ยน โรงเร ยนขนาดท 6 (ม น กเร ยนต งแต คน) จ านวน 1 โรงเร ยน โรงเร ยนขนาดท 7 (ม น กเร ยนต งแต 2500 คนข นไป) จ านวน 0 โรงเร ยน ข อม ลจ านวนน กเร ยน จ าแนกตามช นเร ยนและเพศ ช น จ านวนน กเร ยน ชาย หญ ง รวม อน บาลป ท 1 1,142 1,069 2,211 อน บาลป ท 2 1,161 1,088 2,249 รวม 2,303 2,157 4,460 ประถมศ กษาป ท 1 1,211 1,085 2,296 ประถมศ กษาป ท 2 1,166 1,145 2,311 ประถมศ กษาป ท 3 1,231 1,185 2,416 ประถมศ กษาป ท 4 1,201 1,065 2,266 ประถมศ กษาป ท 5 1,249 1,156 2,405 ประถมศ กษาป ท 6 1,180 1,133 2,313 รวม 7,238 6,769 14,007 ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท รวม 1,539 1,310 2,849 ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท รวม รวมท งส น 11,112 10,265 21,377

10 5 จ านวนบ คลากรท ปฏ บ ต งาน ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 จ าแนกตามส งก ด และระด บการศ กษา บ คลากรทางการศ กษา ระด บการศ กษา ท กล มตามโครงสร าง 38 ค 38ค(1) รวม ต ากว า ป.ตร ป.โท ป.เอก (2) ข(3) ป.ตร 1 ผอ.สพท รอง ผอ.สพท กล มอ านวยการ กล มนโยบายและแผน กล มบร หารงานบ คคล กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน กล มน เทศฯ กล มบร หารส นทร พย หน วยตรวจสอบภายใน รวม ข อม ลข าราชการคร ท ปฏ บ ต งานในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 จ านวน 38 คน จ าแนกตามต าแหน ง ได ด งน ผอ.สพป.พ จ ตร เขต 1 จ านวน 1 คน รอง ผอ.สพป.พ จ ตร เขต 1 จ านวน 13 คน ศ กษาน เทศก จ านวน 17 คน บ คลากรทางการศ กษา จ านวน 59 คน รวม จ านวน 90 คน ข อม ลล กจ างประจ า และล กจ างช วคราว ท ปฏ บ ต งานในส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 จ านวน 15 คน จ าแนกได ด งน ล กจ างประจ า จ านวน 11 คน ล กจ างช วคราว จ านวน 4 คน รวม จ านวน 15 คน

11 6 โครงสร างการบร หารจ ดการศ กษา โครงสร างการบร หารจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร คณะกรรมการเขตพ นท หน วยตรวจสอบภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา คณะอน กรรมการข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาของ เขตพ นท การศ กษา คณะกรรมการต ดตามตรวจสอบ ประเม นผลและน เทศการศ กษา กล มอ านวยการ กล มนโยบายและแผน กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน -กล มงานบร หารงานท วไป -กล มงานประชาส มพ นธ -กล มงานประสานงาน -กล มงานส งเสร มสว สด การและ -กล มงานข อม ลสารสนเทศ -กล มงานนโยบายและแผน -กล มงานว เคราะห งบประมาณ -กล มงานต ดตาม ประเม นผลและ รายงาน -กล มงานส งเสร มก จการพ เศษ -กล มงานส งเสร มค ณภาพการศ กษา -กล มงานส งเสร มก จการน กเร ยน -กล มงานส งเสร มค ณภาพการศ กษา -กล มงานส งเสร มสว สด การน กเร ยน -กล มงานส งเสร มด านการอ ดหน น กล มบร หารงานบ คคล กล มน เทศ ต ดตาม และ ประเม นผลการจ ดการศ กษา กล มบร หารการเง นและส นทร พย -กล มงานวางแผนอ ตราก าล งและ ก าหนดต าแหน ง -กล มงานสรรหาและบรรจ แต งต ง -กล มงานบ าเหน จความชอบและ ทะเบ ยนประว ต -กล มงานพ ฒนาบ คลากร -กล มงานว น ยและน ต กร -กล มงานเลขานการ อ.ก.ค.ศ. เขต -กล มงานพ ฒนาหล กส ตรการศ กษา ข นพ นฐานและกระบวนการเร ยนร -กล มงานว ดผลและประเม นผล การศ กษา -กล มงานส งเสร มและพ ฒนาส อ นว ตกรรม และเทคโนโลย ทางการ ศ กษา -กล มงานน เทศ ต ดตามและ ประเม นผลระบบบร หารและการจ ด การศ กษา -กล มงานส งเสร มพ ฒนาระบบการ ประก นคณภาพการจ ดการศ กษา คณะกรรมการสถานศ กษา -กล มงานบร หารการเง น -กล มงานบร หารบ ญช -กล มงานบร หารพ สด และส นทร พย สถานศ กษา

12 7 ผลการด าเน นงานท ผ านมา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ได ด าเน นการบร หารจ ดการ และพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โดยย ดเป าหมายตามกลย ทธ เป นฐานในการด าเน นงานพ ฒนาค ณภาพ การศ กษา สร ปผลการด าเน นงานได ด งน กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตร และ ส งเสร มความสามารถด านเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร ต วช ว ดท 1 ของผลส มฤทธ ทางการเร ยน 8 กล มสาระว ชาเพ มข น ระด บ ประถมศ กษาป ท 6 และม ธยมศ กษาป ท 3 เป าหมาย ก าหนดไว ด งน กล มสาระภาษาไทย กล มสาระคณ ตศาสตร เพ มข น 4 กล มสาระการงานอาช พฯ กล มสาระว ทยาศาสตร กล มสาระส ขศ กษา เพ มข น 3 กล มสาระศ ลปะ กล มสาระส งคมศ กษา เพ มข น 2 กล มสาระภาษาอ งกฤษ ผลด าเน นงาน ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 สามารถด าเน นการได ส งกว าเป าหมาย 2 กล มสาระ ค อ 1. กล มสาระว ทยาศาสตร 2. กล มสาระส งคมศ กษาฯ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 สามารถด าเน นการ ต ากว าเป าหมาย 6 กล มสาระ ค อ 1. กล มสาระภาษาไทย 2. กล มสาระคณ ตศาสตร 3. กล มสาระภาษาอ งกฤษ 4. กล มสาระส ขศ กษา 5. กล มสาระศ ลปะ 6. กล มสาระการงานอาช พฯ รายละเอ ยดตามตารางด านล าง

13 8 ตารางแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 6 (O-NET) คะแนนเฉล ยการทดสอบ O-NET กล มสาระ ป กศ ป กศ ผลต าง เป าหมาย ผลการด าเน นงาน /- (เพ มข น) ภาษาไทย ต ากว าเป าหมาย คณ ตศาสตร ต ากว าเป าหมาย ว ทยาศาสตร ส งกว าเป าหมาย ส งคมศ กษาฯ ส งกว าเป าหมาย ภาษาอ งกฤษ ต ากว าเป าหมาย ส ขศ กษา ต ากว าเป าหมาย ศ ลปะ ต ากว าเป าหมาย การงานอาช พ ต ากว าเป าหมาย รวม ต ากว าเป าหมาย หมายเหต ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 สามารถด าเน นการได ส งกว าเป าหมาย 3 กล มสาระ ค อ 1. กล มสาระภาษาไทย 2. กล มสาระส ขศ กษา 3. กล มสาระการงานอาช พ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 สามารถด าเน นการ ต ากว าเป าหมาย 5 กล มสาระ ค อ 1. กล มสาระคณ ตศาสตร 2. กล มสาระว ทยาศาสตร 3. กล มสาระส งคมศ กษา 4. กล มสาระภาษาอ งกฤษ 5. กล มสาระศ ลปะ รายละเอ ยดตามตารางด านล าง

14 9 ตารางแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 (O-NET) คะแนนเฉล ยการทดสอบ O-NET กล มสาระ ป กศ ป กศ ผลต าง เป าหมาย ผลการด าเน นงาน /- (เพ มข น) ภาษาไทย ส งกว าเป าหมาย คณ ตศาสตร ต ากว าเป าหมาย ว ทยาศาสตร ต ากว าเป าหมาย ส งคมศ กษาฯ ต ากว าเป าหมาย ภาษาอ งกฤษ ต ากว าเป าหมาย ส ขศ กษา ส งกว าเป าหมาย ศ ลปะ ต ากว าเป าหมาย การงานอาช พ ส งกว าเป าหมาย รวม หมายเหต ต วช ว ดท 2 ของผ เร ยนท ม ป ญหาการอ านการเข ยนภาษาไทยต ากว าเกณฑ ลดลง เป าหมาย ก าหนดไว ผลการด าเน นงาน ภาพรวมน กเร ยนท ม ป ญหาการอ านการเข ยนภาษาไทยต ากว า เกณฑ ลดลง ค ดเป น 5.47 ด าเน นการต ากว าเป าหมายท ก าหนดไว รายละเอ ยดตามตาราง ด านล าง น กเร ยนกล มต ากว าเกณฑ ผล ท กษะ ป การศ กษา 2552 ป การศ กษา 2553 ผลต าง เป า การ จ านวน จ านวน หมาย ด าเน นงาน การอ าน ลดลง ต ากว าเป าหมาย การเข ยน ร อย ต ากว าเป าหมาย การค ดค านวณ ละ ต ากว าเป าหมาย เฉล ย ต ากว าเป าหมาย ต วช ว ดท 3 ของน กเร ยนท ม ความสามารถด านเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อใน การเร ยนร เป าหมาย ก าหนดไว ไม น อยกว า 85 ผลการด าเน นงาน จ านวนน กเร ยนท งหมด 14,404 คน จ านวนน กเร ยนท ม ความสามารถด านเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร จ านวน 16,451 คน ค ดเป น ด าเน นการได ส งกว าเป าหมายท ก าหนด รายละเอ ยดตามตารางด านล าง

15 10 ระด บช น จ านวน น กเร ยน ท งหมด จ านวนน กเร ยนท ม ความสามารถ ด านเทคโนโลย เพ อ เป นเคร องม อในการ เร ยนร เป าหมาย ผลการด าเน นงาน ประถมศ กษา ไม ต ากว า ส งกว าเป าหมาย ม ธยมศ กษาตอนต น ต ากว าเป าหมาย ม ธยมศ กษาตอนปลาย ส งกว าเป าหมาย รวม ส งกว าเป าหมาย กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นชาต ไทยและว ถ ช ว ตตามหล ก ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ต วช ว ดท 4 จ านวนของผ เร ยนได ร บการพ ฒนาให ม จ ตส าน กความเป นไทย ย ดม นใน สถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย และการปกครองตามระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข เป าหมาย ก าหนดไว ผลการด าเน นงาน จ านวนผ เร ยนท งหมด 21,911 คน ได ร บการพ ฒนาให ม จ ตส าน ก ความเป นไทย ย ดม นในสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย และการปกครองตามระบอบ ประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข ครบท ง 16 ประเด น (เกณฑ ของส าน กงานส งเสร ม เอกล กษณ ของชาต ส าน กนายกร ฐมนตร ) ครบท กคน ค ดเป น ด าเน นการได ตามเป าหมาย ต วช ว ดท 5 ของผ เร ยนม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามหล กส ตรการศ กษา ข นพ นฐาน เป าหมาย ก าหนดไว 80 ผลการด าเน นงาน ผ เร ยนม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามหล กส ตรการศ กษา ข นพ นฐาน ครบท กคน ค ดเป น ด าเน นการได ส งกว าเป าหมาย ต วช ว ดท 6 จ านวนโรงเร ยนท จ ดก จกรรมเสร มสร างค ณธรรมความส าน กในความเป น ชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เป าหมาย ก าหนดไว 70 ผลการด าเน นงาน จ านวนโรงเร ยนท งหมด 169 โรงเร ยน จ ดก จกรรมเสร มสร าง ค ณธรรมความส าน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ครบท ก โรงเร ยน ค ดเป น ด าเน นการได ส งกว าเป าหมาย ต วช ว ดท 7 จ านวนโรงเร ยนท จ ดก จกรรมตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงเป น โรงเร ยนต นแบบ

16 11 เป าหมาย ก าหนดไว 7 โรงเร ยน ผลการด าเน นงาน โรงเร ยนท จ ดก จกรรมตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง และ ได ร บการประเม นได เป นโรงเร ยนต นแบบ จ านวน 8 โรงเร ยน ด าเน นการได ส งกว าเป าหมาย ต วช ว ดท 8 จ านวนผ เร ยนได ร บการพ ฒนาท กษะการด ารงช ว ตท ม ค ณภาพตามหล ก ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เป าหมาย ก าหนดไว ผลการด าเน นงาน น กเร ยนท งหมด จ านวน 10,348 คน (ช นประถมศ กษาป 4 ถ ง ม ธยมศ กษาป ท 6) ได ร บการพ ฒนาท กษะการด ารงช ว ตท ม ค ณภาพตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ครบท กคน ค ดเป น ด าเน นการได ตามเป าหมาย กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษา ต วช ว ดท 9 ของผ เร ยนท ได ร บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา, ม ธยมศ กษา ตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย และเด กพ การ ด อยโอกาส ผลการด าเน นงาน ระด บประถมศ กษา เป าหมาย ก าหนดไว สามารถเกณฑ เด กเข าเร ยนได ด าเน นการได ตามเป าหมาย ระด บม ธยมศ กษาตอนต น เป าหมาย ก าหนดไว สามารถเกณฑ เด กท เร ยนจบช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2553 เข าเร ยนต อได ด าเน นการได ตามเป าหมาย ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย เป าหมาย ก าหนดไว 95 สามารถเกณฑ เด กท เร ยนจบช นม ธยมศ กษาป ท 3ป การศ กษา 2553 เข าเร ยนต อได ด าเน นการได ส งกว าเป าหมาย ต วช ว ดท 10 ของผ เร ยนท จบการศ กษาภายในเวลาท หล กส ตรก าหนด ระด บ ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต นม ธยมศ กษาตอนปลาย และเด กพ การ ด อยโอกาส ระด บประถมศ กษา เป าหมาย ก าหนดไว ผ เร ยนได เร ยนจนจบการศ กษาภายในเวลาท หล กส ตรประถมศ กษาก าหนด ด าเน นการได ต ากว าเป าหมาย ระด บม ธยมศ กษาตอนต น เป าหมาย ก าหนดไว 70

17 12 ผ เร ยนได เร ยนจนจบการศ กษาภายในเวลาท หล กส ตรม ธยมศ กษาตอนต นก าหนด ร อย ละ ด าเน นการได ส งกว าเป าหมาย ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย เป าหมาย ก าหนดไว 78 ผ เร ยนได เร ยนจนจบการศ กษาภายในเวลาท หล กส ตรม ธยมศ กษาตอนปลายก าหนด ด าเน นการได ส งกว าเป าหมาย ต วช ว ดท 11 จ านวนผ เร ยนท ได ร บการสน บสน นการศ กษาโดยไม เส ยค าใช จ ายส าหร บ รายการค าเล าเร ยน หน งส อเร ยน อ ปกรณ การเร ยน เคร องแบบน กเร ยน และก จกรรมพ ฒนาค ณภาพ ผ เร ยน เป าหมาย ก าหนดไว ผลการด าเน นงาน น กเร ยนท งหมด จ านวน 21,377 คน ได ร บการสน บสน นการศ กษา โดยไม เส ยค าใช จ ายส าหร บรายการค าเล าเร ยน หน งส อเร ยน อ ปกรณ การเร ยน เคร องแบบน กเร ยน และ ก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ครบท กคน ค ดเป น ด าเน นการได ตามเป าหมาย กลย ทธ ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ ต วช ว ดท 12 ของข าราชการคร ท ได ร บการพ ฒนา สามารถจ ดการเร ยนร ได อย างม ค ณภาพ เป าหมาย ก าหนดไว 85 ผลการด าเน นงาน ข าราชการคร จ านวน 1,483 คน ได ร บการพ ฒนา สามารถจ ดการ เร ยนร ได อย างม ค ณภาพ ครบท กคน ค ดเป น ด าเน นการได ส งกว าเป าหมาย ต วช ว ดท 13 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ความเข มแข งด านการบร หารทร พยากร บ คคล เป าหมาย ก าหนดไว ผลการด าเน นงาน จ านวนบ คลากรตามเป าหมายได ร บการพ ฒนาโครงการฝ กอบรม กรรมการสอบสวนว น ยอย างร ายแรง จ านวน 8 คน ค ดเป น ด าเน นการได ตามเป าหมาย ต วช ว ดท 14 ของคร และบ คลากรทางการศ กษาม ความพอใจในความม นคง ของการประกอบว ชาช พ เป าหมาย ก าหนดไว 85 ผลการด าเน นงาน จ านวนคร ท งหมด 1,483 คน บ คลากรท งหมด 103 คน ได ร บการ จ ดสว สด การและสว สด ภาพ ครบท กคน ค ดเป น ด าเน นการได ส งกว าเป าหมาย ต วช ว ดท 15 บ คลากรทางการศ กษาท ได ร บการพ ฒนาให ม ค ณภาพและสามารถ ปฏ บ ต งานได ตามมาตรฐานหร อเกณฑ ท ก าหนด

18 13 เป าหมาย ก าหนดไว 85 ผลการด าเน นงาน บ คลากรทางการศ กษา จ านวน 69 คน ได ร บการพ ฒนาให ม ค ณภาพและสามารถปฏ บ ต งานได ตามมาตรฐานหร อเกณฑ ท ก าหนด จ านวน 40 คน ค ดเป น ด าเน นการได ต ากว าเป าหมาย กลย ทธ ท 5 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาตามแนวทางการกระจาย อ านาจทางการศ กษา หล กธรรมาภ บาล และเน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วนและความร วมม อก บ องค กรปกครองส วนท องถ นเพ อส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษา ต วช ว ดท 16 จ านวนสถานศ กษาท ไม ผ านการร บรองได ร บการแก ไข แทรกแซงเพ อ พ ฒนาค ณภาพ เป าหมาย ก าหนดไว ผลการด าเน นงาน สถานศ กษาท ไม ผ านการร บรอง จ านวน 74 โรงเร ยน ได ร บการ สน บสน นเพ อพ ฒนาค ณภาพ ครบท กโรงเร ยน ค ดเป น ด าเน นการได ตามเป าหมาย ต วช ว ดท 17 ของสถานศ กษาท ม ผลการประเม นค ณภาพภายนอกผ านการ ร บรองมาตรฐาน เป าหมาย ก าหนดไว 60 ผลการด าเน นงาน สถานศ กษาท งหมด จ านวน 169 โรงเร ยน สถานศ กษาท ม ผลการ ประเม นค ณภาพภายนอกผ านการร บรองมาตรฐาน จ านวน 95 โรงเร ยน ค ดเป น ด าเน นการต ากว าเป าหมาย ต วช ว ดท 18 จ านวนสถานศ กษาท ได ร บการน เทศ ต ดตาม ช วยเหล อการด าเน นงาน ให ม ค ณภาพ เป าหมาย ก าหนดไว ผลการด าเน นงาน จ านวนสถานศ กษาท งหมด 169 โรงเร ยน ได ร บการน เทศ ต ดตาม ช วยเหล อการด าเน นงานให ม ค ณภาพ จ านวน 169 โรงเร ยน ค ดเป น ด าเน นการได ตาม เป าหมาย ต วช ว ดท 19 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท ม ความพร อม และความเข มแข งในการ บร หารและการจ ดการศ กษา สามารถยกระด บค ณภาพมาตรฐานและธรรมาภ บาล เป าหมาย ก าหนดไว ผลการด าเน นงาน จ านวนสถานศ กษาท งหมด 169 โรงเร ยน ได ร บการพ ฒนาให ม การ บร หารจ ดการย คใหม ครบท กโรงเร ยน ค ดเป น ด าเน นการได ตามเป าหมาย

19 14

20 การว เคราะห สภาพแวดล อม ส วนท 2 การศ กษาสถานภาพของเขตพ นท การศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ด าเน นการว เคราะห สภาพแวดล อม โดยใช เทคน ค SWOT Analysis โดยการว เคราะห สภาพแวดล อมภายนอก และ ว เคราะห สภาพแวดล อมภายใน ซ งม 4 ประเด น ด งน 1. สภาพแวดล อมภายในท เป นจ ดแข ง (Strengths : S) หมายถ ง ป จจ ยหล ก ของสภาพแวดล อมภายในหน วยงานท เป นจ ดแข ง ข อด หร อข อเด นท จะท าให หน วยงานประสบผลส าเร จ บรรล ว ตถ ประสงค 2. สภาพแวดล อมภายในท เป นจ ดอ อน (Weaknisses : W) หมายถ ง ป จจ ยหล ก สภาพแวดล อมภายในหน วยงานท เป นจ ดอ อน ข อด อย หร อจ ดท ควรพ ฒนาส งผลเส ยต อการด าเน นงาน ของหน วยงานท ย งไม บรรล ว ตถ ประสงค 3. สภาพแวดล อมภายนอกท เป นโอกาส (Opportunities : O) หมายถ ง ป จจ ยหล ก ของสภาพแวดล อมภายนอกหน วยงานท เป นโอกาส เอ ออ านวย หร อสน บสน นหน วยงานให ประสบผล ส าเร จบรรล ว ตถ ประสงค 4. สภาพแวดล อมภายนอกท เป นอ ปสรรค (Threats :T) หมายถ ง ป จจ ยหล ก ของสภาพแวดล อมภายนอกหน วยงานท เป นอ ปสรรค ภ ยค กคาม หร อข อจ าก ดท จะท าให การด าเน นงาน ของหน วยงานไม ประสบผลส าเร จหร อย งไม บรรล ว ตถ ประสงค สร ปการว เคราะห สภาพแวดล อม สภาพแวดล อมภายในท เป นจ ดแข ง (Strengths : S) ว เคราะห แยกเป นด าน ด งน 1. ด านโครงสร างและนโยบาย - ม การก าหนดว ส ยท ศน และกลย ทธ ท ช ดเจนสามารถน าไปส การปฏ บ ต ได - ม การกระจายอ านาจลงส สถานศ กษา - ม ระบบการประชาส มพ นธ ท เข มแข ง 2. ด านการบร การ ผลผล ต และผลล พธ - ม ระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนท เข มแข ง - ให บร การทางการศ กษาครบถ วน ครอบคล มท กพ นท - การจ ดบร การ One-Stop Service ได ร บความพ งพอใจท ด 3. ด านบ คลากร - ผ บร หารม ความร ม ว ส ยท ศน กว างไกล ม การกระจายอ านาจ - ผ บร หารม นโยบายการท างานท ด - ผ บร หารเป นผ น าการเปล ยนแปลงท เข มแข ง เป นผ น าม ออาช พ - ม บ คลากรเพ ยงพอในการบร หารจ ดการ

21 - บ คลากรม ความร และประสบการณ - บ คลากรม ความร บผ ดชอบ และม การท างานเป นท มท เข มแข ง - บ คลากรม อ สระในการแสดความค ด 4. ด านทร พยากร - ม งบประมาณบร หารจ ดการอย างเพ ยงพอ - ม ระบบและมาตรการในการบร หารงบประมาณท เข มแข ง - ม ระบบการต ดตาม ตรวจสอบงบประมาณท เข มแข ง 5. ด านว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ ยานพาหนะ - ม คร ภ ณฑ เพ ยงพอต อการบร หารจ ดการ - ม คร ภ ณฑ ด าน ICT ท ท นสม ยในการให บร การ - ม ระบบเคร อข ายด าน ICT ท ม ประส ทธ ภาพ 6. ด านกระบวนการบร หารจ ดการ - ม การบร หารงาน โดยเคร อข ายแบบม ส วนร วมผ านกล มโรงเร ยน - ม กระบวนการวางแผนแบบม ส วนร วม - ม ระบบการจ ดเก บข อม ล สารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพ สภาพแวดล อมภายในท เป นจ ดอ อน (Weaknisses : W) ว เคราะห แยกเป นด าน ด งน 1. ด านโครงสร างและนโยบาย - นโยบายการต ดตามผลย งไม สอดคล องก บผลผล ต และผลล พธ ตลอดแนว - การกระจายอ านาจย งไม สามารถน าไปส การปฏ บ ต ได อย างแท จร ง 2. ด านการบร การ - ผลส มฤทธ ทางการเร ยน (NT และ ONET) ย งต า - การประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาย งไม เข มแข ง - การให บร การข อม ลสารสนเทศย งเป นข อม ล (Data) 3. ด านบ คลากร - บ คลากรบางส วนขาดขว ญและก าล งใจในความก าวหน าของว ชาช พ - ขาดแคลนบ คลากร (ข าราชการคร ) ในบางสาขาว ชา - บ คลากรให ความส าค ญต อ KM ค อนข างน อยและไม เปล ยนแปลงกระบวนการ ค ดในการท างาน 4. ด านทร พยากร - ประส ทธ ภาพการบร หารงบประมาณย งไม เข มแข ง - การวางแผนบร หารจ ดการงบประมาณย งไม เป นเอกภาพ - การต ดตามผลการบร หารจ ดการงบประมาณย งไม ม ประส ทธ ภาพ 5. ด านว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ - ว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ ท ม อย ใช งานมานานท าให เก ดความด อยค า - การใช คร ภ ณฑ ท ม อย ย งไม ค มค าและเต มศ กยภาพท ม อย - อาคารสถานท ได ร บการด แลร กษาและการใช งานไม ท วถ ง 15

22 16 6. ด านกระบวนการบร หารจ ดการ - การวางแผนย งไม ส งผลาต อค ณภาพการศ กษาอย างแท จร ง - การรายงานข อม ลบางส วนไม ได ข อม ลท เป นจร ง - การก าก บ ต ดตาม และประเม นผลย งไม เช อมโยงไปถ งเป าหมาย ผลผล ต และ ผลล พธ สภาพแวดล อมภายนอกท เป นโอกาส (Opportunities : O) ว เคราะห แยกเป นด าน ด งน 1. ด านโครงสร างและว ฒนธรรมทางส งคม - ประชาชนส วนใหญ ม ค ณภาพช ว ตท ด - ม ว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาท องถ นท หลากหลาย - ม สถาบ นการศ กษาด านอาช วรองร บอย างเพ ยงพอ 2. ด านนว ตกรรมและเทคโนโลย - ม แหล งส งเสร มด านเทคโนโลย ท หลากหลาย - ม ระบบต ดต อส อสารและการคมนาคมท ด และท นสม ย - ได ร บการส งเสร มสน บสน นด าน ICT จากหน วยงานภายนอกเพ อ การจ ดการศ กษา 3. ด านภาวะเศรษฐก จ - ม การจ ดการส งเสร มอาช พเพ มรายได ให แก เกษตรกรรมมากข น - ประชากรส วนใหญ ม รายได ประชาชาต ค อนข างส งอย ในล าด บต นของประเทศ - ม การส งเสร มอาช พการผล ตและแปรร ปข าวและส นค าเกษตรอย างเป น ร ปธรรม 4. ด านโครงสร างนโยบายและกฎหมาย - ภาคเอกชนเข ามาม ส วนร วมโครงการจ ดการศ กษามากข น - ช มชนและท องถ นให ความร วมม อในการจ ดการศ กษา - เป ดโอกาสให จ ดการศ กษาทางเล อกได หลากหลาย สภาพแวดล อมภายนอกท เป นอ ปสรรค (Threats :T) ว เคราะห แยกเป นด าน ด งน 1. ด านโครงสร างและว ฒนธรรม - ไม ม สถาบ นการศ กษาระด บอ ดมศ กษา (ปร ญญาตร ) รองร บน กเร ยนท จบช น ม ธยมศ กษาป ท 6 - ประชาชนบางส วนย งม ความเช อในการประกอบอาช พเกษตรกรรม แบบด งเด ม - ขาดการพ ฒนาแหล งท องเท ยวเช งอน ร กษ อย างจร งจ ง 2. ด านนว ตกรรมและเทคโนโลย - ประชาชนบางส วนย งม ค าน ยมด าน ICT ท ไม ถ กต อง - การแข งข นด าน ICT ท าให การจ ดหาได คร ภ ณฑ ท ค ณภาพค อนข างต า

23 3. ด านภาวะเศรษฐก จ - ค าน ยมในการบร โภคของประชาชน ย งไม ย ดแนวพระราชด าร ส เศรษฐก จพอเพ ยง - ขาดการส งเสร ม สน บสน นด านการลงท นด านอ ตสาหกรรม - ม ป ญหาน าท วมซ าซากท าให ส งผลกระทบก บรายได ของประชาชน 4. ด านโครงสร างนโยบายและกฎหมาย - ข อจ าก ดในเร องระเบ ยบ กฎหมายของท องถ นท าให ม ป ญหาการสน บสน น การจ ดการศ กษา - กฎหมายการกระจายอ านาจส สพท. และสถานศ กษาย งไม สามารถน าไปส การปฏ บ ต อย างแท จร ง - การเปล ยนแปลงของระเบ ยบ กฎหมาย ท าให ต องใช เวลาเพ มข น ในการปฏ บ ต งานแต ละเร อง - นโยบายของร ฐบาลม การเปล ยนแปลงตลอดเวลา - นโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ไม น งท าให ระด บปฏ บ ต งานย งยากและส บสน 17

24 ส วนท 3 ท ศทางการจ ดการศ กษา ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานส ประชาคมอาเซ ยน ย นหย ดบนพ นฐาน ความเป นไทยตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ภายในป 2558 พ นธก จ พ ฒนา ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาให ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บ การศ กษาอย างม ค ณภาพ โดยเน นผ เร ยนเป นส าค ญ เพ อให ผ เร ยนม ความร ค ค ณธรรม จร ยธรรม ม ความสามารถตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และการพ ฒนาส ค ณภาพระด บสากล ค าน ยม เก ดความม งม น องค กรม ช ว ต จ ตเมตตา พ ฒนานว ตกรรม น าส มาตรฐาน ท มงานเป นเล ศ เป าหมายการให บร การ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ก าหนดเป าหมาย การให บร การ ด งน 1. น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ได ร บเคร องคอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) และ ม เน อหาท ส งเสร มการเร ยนร อย างเหมาะสมตามหล กส ตร 2. ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บโอกาสในการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ ง ตรงตามศ กยภาพม ค ณภาพตามหล กส ตรและมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน 3. น กเร ยนท กคนได ร บโอกาสทางการศ กษาข นพ นฐานตามส ทธ ท ก าหนด นโยบายการบร หารงานส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 1. น ากลย ทธ ส การปฏ บ ต ให เป นองค กรในฝ น มาตรการ 1) สร างจ ดหมายการท างานร วมก นท กระด บ โดยเป าหมายส าค ญค อ น กเร ยน 2) สร างความเป นหน งในการปฏ บ ต งานตามหน าท 3) สร างความตระหน กให บ คคลค อ งานท กงานท ปฏ บ ต ค อ งานท ผอ.สพท. มอบหมาย 4) สามารถท างานร วมก นอย างม ความส ข 2. เพ มประส ทธ ภาพในการท างานให เก ดส มฤทธ ผล

25 19 มาตรการ 1) ลดข นตอนการท างาน 2) ท างานเป นท มและแบบก ลยาณม ตร 3) ส งเสร มให บ คลากร ได พ ฒนาศ กยภาพในการท างาน 4) กระจายงาน / มอบหมายงานให เหมาะสม 5) ย ดระเบ ยบความถ กต องเป นหล กในการท างาน 3. ปร บปร งพ ฒนาสภาพแวดล อมให เอ อต อการปฏ บ ต งาน มาตรการ 1) ปร บปร งภ ม ท ศน ในบร เวณส าน กงานให ร มร น สวยงาม 2) ปร บปร งสภาพอาคารส าน กงานภายนอกให สะอาด สวยงาม และสร างความ ประท บใจต อผ มาต ดต อราชการ 3) ปร บปร งอาคารส าน กงานภายในให สะอาด สวยงาม เป นระเบ ยบ เหมาะสมท จะให บร การแก บ คคลท วไปในท กระด บ 4) ใช ก จกรรม 5 ส. เป นต วข บเคล อน ในการปร บภ ม ท ศน ภายนอก ภายในอาคาร ส าน กงาน 5) จ ดระบบส ขอนาม ยให สะอาด พอเพ ยงต อการให บร การ 4. เพ มประส ทธ ภาพด านเทคโนโลย และนว ตกรรมในการท างาน มาตรการ 1) จ ดให ม คร ภ ณฑ คอมพ วเตอร และเคร องม อเคร องใช อ นๆ ให เพ ยงพอและม ประส ทธ ภาพ เช น โทรศ พท โทรสาร เป นต น 2) จ ดให ม แหล งค นคว า ส บค น องค ความร ใหม ๆ ท ท นสม ย และเพ ยงพอ 3) ม ระบบการจ ดเก บ / ห องจ ดเก บท ท นสม ย เหมาะสม และเพ ยงพอ 5. ปร บปร งพ ฒนาระบบการประสานงานท ท นสม ยและช ดเจน มาตรการ 1) ก าหนดร ปแบบการประชาส มพ นธ เช งร กท หลากหลาย 2) ก าหนดร ปแบบในการให บร การ ท ม ประส ทธ ภาพ เช น One Stop Service การท าบ ตร การขอหน งส อร บรองส ทธ ต างๆ การต งต ร บฟ งความค ดเห น เป นต น 3) จ ดให ม ห อง / ศ นย การให บร การทางด านว ชาการ และอ นๆ เช น ศ นย ส อ ICT ห องก จกรรมล กเส อ ห องเก บว สด คร ภ ณฑ เป นต น 4) สร างเคร อข ายการต ดต อประสานงานระด บ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและ ระด บพ นท ให ม ความเข มแข ง 5) สร างศ นย เคร อข ายในการพ ฒนาด านว ชาการให เข มแข ง 6. สร างขว ญก าล งใจในการท างานให แก คร และบ คลากรทางการศ กษา ให เสมอภาค ท วถ ง และเป นธรรม มาตรการ 1) ส งเสร มให ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ม ความก าวหน าในว ชาช พ อย างท วถ ง

26 20 2) จ ดให ม ก จกรรมกล มส มพ นธ อย างเหมาะสม เช น ก จกรรมก ฬาส มพ นธ การศ กษาด งาน เป นต น 3) ใช หล กธรรมาภ บาลในการบร หารจ ดการให เก ดความเป นธรรมในองค กร เช น การพ จารณาเล อนข นเง นเด อนประจ าป เป นต น 4) จ ดสว สด การท กประเภทให แก ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา รวมท ง ข าราชการบ านาญ ให ได ร บส ทธ เท าเท ยมก น ประเด นกลย ทธ กลย ทธ 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร ม ความสามารถทางเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร กลย ทธ 2 ปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในการเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล ก ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง กลย ทธ 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง ครอบคล ม ผ เร ยนได ร บโอกาส ในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ กลย ทธ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ ให สามารถจ ดการเร ยน การสอนได อย างม ค ณภาพ กลย ทธ 5 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาตามแนวทางการกระจาย อ านาจทางการศ กษา หล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วน และความร วมม อก บ องค กรปกครองส วนท องถ น เพ อส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษา กลย ทธ 6 พ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต

27 ส วนท 4 กลย ทธ พ ฒนาการศ กษา กลย ทธ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ก าหนดกลย ทธ ในการพ ฒนา การศ กษาไว 6 กลย ทธ ด งน กลย ทธ 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร ม ความสามารถทางเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร กลย ทธ 2 ปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในการเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล ก ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง กลย ทธ 3 ขยายโอกาสทางการศ กษา กลย ทธ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ ให สามารถจ ดการเร ยน การสอนได อย างม ค ณภาพ กลย ทธ 5 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาตามแนวทางการกระจาย อ านาจ เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วน กลย ทธ 6 พ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต ความเช อมโยงนโยบาย กลย ทธ เป าหมายการให บร การ และต วช ว ด นโยบายท 1 : นโยบายเร งด วนท จะเร มด าเน นการในป แรก ประเด นนโยบายท 1.15 จ ดหาเคร องคอมพ วเตอร แท บเล ตให แก โรงเร ยน เป าหมายเช งนโยบาย 1.15(1) น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ท กคนได ร บเคร องคอมพ วเตอร แท บเล ต และสามารถเข าถ งบร การอ นเตอร เน ตไร สาย โดยไม เส ยค าใช จ าย กลย ทธ 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร มเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อ ในการเร ยนร เป าหมาย ต วช ว ด เป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ การให บร การ ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 น กเร ยนช น ป.1 ได ร บเคร อง คอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) และม เน อหาท ส งเสร ม การเร ยนร อย าง เหมาะสมตาม หล กส ตร 1.จ านวนน กเร ยน ในระด บช น ประถมศ กษาป ท 1 ได ร บเคร อง คอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) กล มเทคโนฯ กล มน เทศฯ กล มแผนฯ

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595

ขอแสดงความน บถ อ (นายรมย พะโยม) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชร เขต 2 กล มนโยบายและแผน โทรศ พท /โทรสาร 088-2863595 ท ศธ 04024/ 989 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 2 ถนนพหลโยธ น อ าเภอคลองขล ง กพ 62120 26 ม นาคม 2555 เร อง การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของส าน กงานเขตพ นท การศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ธ นวาคม 2555 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2556 เฉพาะงบประมาณพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน โดยได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค และกลย ทธ สอดร บก

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1

แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 แผนปฏ บ ต การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 1 ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 กล มนโยบายและแผน สพป.เช ยงราย เขต 1 คาน า ตามท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 1 ได ด าเน นการจ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 คานา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดกรอบการ บร หารจ ดการส ความส าเร จตามนโยบายของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การและหน วยงาน ทางการศ กษาท เก ยวข องท ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท

More information

ค ม อต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

ค ม อต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร พ มพ คร งท 1 : พ.ศ. 2558 กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ เอกสารลาด บท 2/2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ เร อง

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th รายงานผล การด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๖ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสม ทรสงคราม โทร. ๐๓๔-๗๑๑๓๗๐ โทรสาร ๐๓๔-๗๑๕๗๙๐ www.sskedarea.net, www.skm.obec.go.th ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยจ งหว ดล าปาง ค าน า แผนการปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 ของศ นย การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอว

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก...

การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก... การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก... ท ประช มคณะกรรมการบร หารเคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา

ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท การศ กษา ค ม อการปฏ บ ต งาน สำน กงานเขตพ นท สำน กงานคณะกรรมการข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 219 ค าน า พระราชบ ญญ ต แห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 3) พ.ศ. 2553 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 คำนำ ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำอ ดรธำน เขต ๒ ในฐำนะท เป นส วนรำชกำร ได จ ดท ำ แผนปฏ บ ต กำร ประจ ำป งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕8 เพ อให สถำนศ กษำในส งก ดใช เป นกรอบแนวทำงในกำร

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา บทสร ปสาหร บผ บร หาร การว จ ยเร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information