แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.2555-2558"

Transcription

1 แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1

2 ค าน า ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการแผ นด น และ ให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการของส วนราชการน น โดยจ ดท าเป นแผนส ป ซ งจะต องสอดคล อง ก บแผนการบร หารราชการแผ นด นของร ฐบาล และแผนปฏ บ ต ราชการส ป ของหน วยงานต นส งก ด ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 จ งได จ ดท าแผนพ ฒนา การศ กษาข นพ นฐาน ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ ) โดยได ด าเน นการตามกระบวนการพ ฒนา ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ เพ อน าไปเป นกรอบแนวทางในการด าเน นการพ ฒนาการศ กษา ให บรรล เป าหมายท ก าหนดไว รวมถ งใช เป นกรอบในการต ดตาม ประเม นผลการด าเน นงานของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ส งผลให เก ดประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล ส งส ดต อการบร หารจ ดการศ กษา ขอขอบค ณผ ม ส วนเก ยวข องท กท านท ให ความร วมม อในการจ ดท าแผนพ ฒนา การศ กษาข นพ นฐาน ระยะเวลา 4 ป (พ.ศ ) ส าเร จล ล วงไปด วยด ซ งจะเป นประโยชน ในการบร หารจ ดการศ กษาต อไป ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 มกราคม 2555

3 สารบ ญ หน า ค าน า ส วนท 1 บทน า 1 สภาพท วไปของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 1 ภารก จของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 1 ข อม ลทางการศ กษา 3 โครงสร างการบร หารจ ดการศ กษา 6 ผลการด าเน นงานท ผ านมา 7 ส วนท 2 การศ กษาสถานภาพของเขตพ นท การศ กษา 14 การว เคราะห สภาพแวดล อม 14 ส วนท 3 ท ศทางการจ ดการศ กษา 18 ว ส ยท ศน 18 พ นธก จ 18 ค าน ยม 18 เป าหมายการให บร การ 18 นโยบายการบร หารงานส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 18 ประเด นกลย ทธ 20 ส วนท 4 กลย ทธ การพ ฒนาการศ กษา 21 กลย ทธ 21 ความเช อมโยงนโยบาย กลย ทธ เป าหมายการให บร การ และต วช ว ด 21 มาตรการ/โครงการ/ก จกรรม 25 ส วนท 5 การแปลงแผนส การปฏ บ ต 30 บทบาทหน าท ของผ ม ส วนเก ยวข อง 30 การก าก บ ต ดตาม และประเม นผล 31

4 แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1

5

6 ส วนท 1 บทน า บทน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2546 มาตรา 16 ให ส วนราชการจ ดท าแผนของส วนราชการน น โดยจ ดท าเป นแผนส ป ซ งจะต องสอดคล องก บ แผนบร หารราชการแผ นด น และในแต ละป งบประมาณ ให ส วนราชการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป โดยให ระบ สาระส าค ญเก ยวก บนโยบายการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการ เป าหมายและ ผลส มฤทธ ของงาน ร ฐบาลได ก าหนดนโยบายการบร หารราชการแผ นด น และแถลงนโยบายในว นอ งคาร ท 23 ส งหาคม 2554 กระทรวงศ กษาธ การ และส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จ งได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าหมายในการด าเน นงานสอดคล องก บนโยบายของร ฐบาล ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 เป นหน วยงานส วนกลาง แต ปฏ บ ต งานในพ นท ซ งม ความใกล ช ดก บสถานศ กษามากท ส ด ภารก จท ส าค ญ ค อ การเช อมโยงนโยบาย ของหน วยงานต นส งก ดส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรมตามว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว และเก ดประโยชน ต อทางราชการอย างม ประส ทธ ภาพ สภาพท วไปของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ จ ตร เขต 1 ก อต งข นเม อว นท 7 กรกฎาคม พ.ศ.2546 เป นผลเน องมาจากการปฏ ร ประบบบร หาร และจ ดการศ กษา ตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หาร ราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ.2546 โดยย บรวมหน วยงานทางการศ กษาท ม อย เด มเข าด วยก น ได แก ส าน กงานศ กษาธ การจ งหว ด / อ าเภอ / ก งอ าเภอ ส าน กงานการประถมศ กษาจ งหว ด /อ าเภอ/ก ง อ าเภอ และส าน กงานสาม ญศ กษาจ งหว ด จ ดต งเป นส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 175 แห ง ท วประเทศ ตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง ก าหนดเขตพ นท การศ กษา ลงว นท 7 กรกฎาคม พ.ศ.2546 ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง การก าหนดและแก ไขเปล ยนแปลงเขตพ นท การศ กษาเป นเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ให เขตพ นท การศ กษาพ จ ตร เขต 1 เปล ยนแปลงเป น เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ประกอบด วยท องท อ าเภอเม องพ จ ตร อ าเภอสามง าม อ าเภอโพธ ประท บช าง อ าเภอวช รบารม อ าเภอว งทรายพ น และอ าเภอสากเหล ก ภารก จของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 อ านาจหน าท ตามกฎหมาย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เป นหน วยงานท อย ภายใต การก าก บด แล ของ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ภารก จส าค ญ ค อ เป นหน วยก าก บ สน บสน น ส งเสร ม และประสานการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา หน วยงาน องค กร และบ คคลต าง ๆ ท จ ด

7 การศ กษาข นพ นฐาน ให เป นไปตามนโยบาย และ ได มาตรฐานการศ กษา จ งเป นเสม อน หน วยอ านวย ความสะดวกให ก บสถานศ กษา และหน วยจ ดการศ กษาอ นให สามารถจ ดการศ กษาได อย างคล องต ว ม ความเป นอ สระ สามารถให บร การทางการศ กษาได อย างท วถ งม ค ณภาพและเป นธรรม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม อ านาจหน าท ตามมาตรา 37 แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ.2546 ให ม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเพ อท าหน าท ในการด าเน นการให เป นไปตามอ านาจหน าท ของคณะกรรมการตามท ก าหนดไว ใน มาตรา 36 และ ให ม อ านาจหน าท เก ยวก บการศ กษาตามท ก าหนดไว ในกฎหมายน หร อกฎหมายอ น และม อ านาจหน าท ด งน 1. อ านาจหน าท ในการบร หารและจ ดการศ กษา และพ ฒนาสาระของหล กส ตร การศ กษา ให สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐานของส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน 2. อ านาจหน าท ในการพ ฒนางานด านว ชาการ และจ ดให ม ระบบประก นค ณภาพ ภายในสถานศ กษา ร วมก บสถานศ กษา 3. ร บผ ดชอบในการพ จารณาแบ งส วนราชการภายในสถานศ กษาของสถานศ กษาและ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 4. ปฏ บ ต หน าท อ นตามท กฎหมายก าหนด โดยม ผ อ านวยการ เป นผ บ งค บบ ญชาข าราชการ และร บผ ดชอบในการปฏ บ ต ราชการ ของส าน กงานให เป นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏ บ ต ราชการของกระทรวงศ กษาธ การ ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ กฎกระทรวงก าหนดหล กเกณฑ การแบ ง ส วนราชการภายในส าน กงานเขตพ นท การศ กษา พ.ศ และประกาศกระทรวง เร อง แบ งส วน ราชการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ให เขตพ นท การศ กษาม บทบาทหน าท ด งต อไปน 1. จ ดท านโยบาย แผนพ ฒนา และมาตรฐานการศ กษาของเขตพ นท การศ กษา ให สอดคล องก บนโยบาย มาตรฐานการศ กษา แผนการศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐานและ ความต องการของท องถ น 2. ว เคราะห การจ ดต งงบประมาณเง นอ ดหน นท วไปของสถานศ กษาและหน วยงาน ในเขตพ นท การศ กษาและแจ งการจ ดสรรงบประมาณท ได ร บให หน วยงานข างต นร บทราบ รวมท งก าก บ ตรวจสอบ ต ดตามการใช จ ายงบประมาณของหน วยงานด งกล าวด วย 3. ประสาน ส งเสร ม สน บสน นและพ ฒนาหล กส ตรร วมก บสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 4. ก าก บ ด แล ต ดตามและประเม นผลสถานศ กษาข นพ นฐานและในเขตพ นท การศ กษา 5. ศ กษา ว เคราะห ว จ ยและรวบรวมข อม ลสารสนเทศด านการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 6. ประสานการระดมทร พยากรด านต างๆ รวมท งทร พยากรบ คคล เพ อส งเสร ม สน บสน นการจ ดและการพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 7. จ ดระบบการประก นค ณภาพการศ กษา และประเม นผลสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 2

8 3 8. ประสานส งเสร ม สน บสน น การจ ดการศ กษาของสถานศ กษาเอกชน องค กรปกครองส วนท องถ น รวมท งบ คคล องค กรช มชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถาน ประกอบการ และสถาบ นอ นท จ ดร ปแบบท หลากหลายในเขตพ นท การศ กษา 9. ด าเน นการและประสาน ส งเสร ม สน บสน นการว จ ย และพ ฒนาการศ กษา ในเขตพ นท การศ กษา 10. ประสาน ส งเสร ม การด าเน นงานของคณะอน กรรมการ และคณะท างาน ด านการศ กษา 11. ประสานการปฏ บ ต ราชการท วไปก บองค กรหร อหน วยงานต างๆ ท งภาคร ฐ ภาคเอกชน และองค กรปกครองส วนท องถ นในฐานะส าน กงานผ แทนกระทรวงศ กษาธ การในเขตพ นท การศ กษา 12. ปฏ บ ต หน าท อ นเก ยวก บก จการภายในเขตพ นท การศ กษาท ม ได ระบ ให เป นหน าท ของหน วยงานใดโดยเฉพาะหร อปฏ บ ต งานอ นตามท ได มอบหมาย ข อม ลทางการศ กษา (10 ม ถ นายน 2554) ข อม ลจ านวนโรงเร ยน แยกประเภท จ านวนคร และน กเร ยนของโรงเร ยนในส งก ด ท อ าเภอ โรงเร ยน ประเภท รวม จ านวน หล ก สาขา ท วไป ขยายโอกาส คร น กเร ยน 1 เม องพ จ ตร ,631 2 ว งทรายพ น ,143 3 โพธ ประท บช าง ,981 4 สามง าม ,271 5 สากเหล ก ,553 6 วช รบารม ,798 รวม ,461 21,377 ข อม ลจ านวนโรงเร ยน แยกตามขนาดโรงเร ยน ท อ าเภอ จ านวนโรงเร ยนตามขนาดโรงเร ยน รวม จ านวน น กเร ยน ห องเร ยน 1 เม องพ จ ตร , ว งทรายพ น , โพธ ประท บช าง , สามง าม , สากเหล ก , วช รบารม , รวม ,377 1,521

9 4 หมายเหต : โรงเร ยนขนาดท 1 (ม น กเร ยนต งแต คน) จ านวน 111 โรงเร ยน โรงเร ยนขนาดท 2 (ม น กเร ยนต งแต คน) จ านวน 29 โรงเร ยน โรงเร ยนขนาดท 3 (ม น กเร ยนต งแต คน) จ านวน 19 โรงเร ยน โรงเร ยนขนาดท 4 (ม น กเร ยนต งแต คน) จ านวน 8 โรงเร ยน โรงเร ยนขนาดท 5 (ม น กเร ยนต งแต คน) จ านวน 1 โรงเร ยน โรงเร ยนขนาดท 6 (ม น กเร ยนต งแต คน) จ านวน 1 โรงเร ยน โรงเร ยนขนาดท 7 (ม น กเร ยนต งแต 2500 คนข นไป) จ านวน 0 โรงเร ยน ข อม ลจ านวนน กเร ยน จ าแนกตามช นเร ยนและเพศ ช น จ านวนน กเร ยน ชาย หญ ง รวม อน บาลป ท 1 1,142 1,069 2,211 อน บาลป ท 2 1,161 1,088 2,249 รวม 2,303 2,157 4,460 ประถมศ กษาป ท 1 1,211 1,085 2,296 ประถมศ กษาป ท 2 1,166 1,145 2,311 ประถมศ กษาป ท 3 1,231 1,185 2,416 ประถมศ กษาป ท 4 1,201 1,065 2,266 ประถมศ กษาป ท 5 1,249 1,156 2,405 ประถมศ กษาป ท 6 1,180 1,133 2,313 รวม 7,238 6,769 14,007 ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท รวม 1,539 1,310 2,849 ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท รวม รวมท งส น 11,112 10,265 21,377

10 5 จ านวนบ คลากรท ปฏ บ ต งาน ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 จ าแนกตามส งก ด และระด บการศ กษา บ คลากรทางการศ กษา ระด บการศ กษา ท กล มตามโครงสร าง 38 ค 38ค(1) รวม ต ากว า ป.ตร ป.โท ป.เอก (2) ข(3) ป.ตร 1 ผอ.สพท รอง ผอ.สพท กล มอ านวยการ กล มนโยบายและแผน กล มบร หารงานบ คคล กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน กล มน เทศฯ กล มบร หารส นทร พย หน วยตรวจสอบภายใน รวม ข อม ลข าราชการคร ท ปฏ บ ต งานในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 จ านวน 38 คน จ าแนกตามต าแหน ง ได ด งน ผอ.สพป.พ จ ตร เขต 1 จ านวน 1 คน รอง ผอ.สพป.พ จ ตร เขต 1 จ านวน 13 คน ศ กษาน เทศก จ านวน 17 คน บ คลากรทางการศ กษา จ านวน 59 คน รวม จ านวน 90 คน ข อม ลล กจ างประจ า และล กจ างช วคราว ท ปฏ บ ต งานในส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 จ านวน 15 คน จ าแนกได ด งน ล กจ างประจ า จ านวน 11 คน ล กจ างช วคราว จ านวน 4 คน รวม จ านวน 15 คน

11 6 โครงสร างการบร หารจ ดการศ กษา โครงสร างการบร หารจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร คณะกรรมการเขตพ นท หน วยตรวจสอบภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา คณะอน กรรมการข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาของ เขตพ นท การศ กษา คณะกรรมการต ดตามตรวจสอบ ประเม นผลและน เทศการศ กษา กล มอ านวยการ กล มนโยบายและแผน กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน -กล มงานบร หารงานท วไป -กล มงานประชาส มพ นธ -กล มงานประสานงาน -กล มงานส งเสร มสว สด การและ -กล มงานข อม ลสารสนเทศ -กล มงานนโยบายและแผน -กล มงานว เคราะห งบประมาณ -กล มงานต ดตาม ประเม นผลและ รายงาน -กล มงานส งเสร มก จการพ เศษ -กล มงานส งเสร มค ณภาพการศ กษา -กล มงานส งเสร มก จการน กเร ยน -กล มงานส งเสร มค ณภาพการศ กษา -กล มงานส งเสร มสว สด การน กเร ยน -กล มงานส งเสร มด านการอ ดหน น กล มบร หารงานบ คคล กล มน เทศ ต ดตาม และ ประเม นผลการจ ดการศ กษา กล มบร หารการเง นและส นทร พย -กล มงานวางแผนอ ตราก าล งและ ก าหนดต าแหน ง -กล มงานสรรหาและบรรจ แต งต ง -กล มงานบ าเหน จความชอบและ ทะเบ ยนประว ต -กล มงานพ ฒนาบ คลากร -กล มงานว น ยและน ต กร -กล มงานเลขานการ อ.ก.ค.ศ. เขต -กล มงานพ ฒนาหล กส ตรการศ กษา ข นพ นฐานและกระบวนการเร ยนร -กล มงานว ดผลและประเม นผล การศ กษา -กล มงานส งเสร มและพ ฒนาส อ นว ตกรรม และเทคโนโลย ทางการ ศ กษา -กล มงานน เทศ ต ดตามและ ประเม นผลระบบบร หารและการจ ด การศ กษา -กล มงานส งเสร มพ ฒนาระบบการ ประก นคณภาพการจ ดการศ กษา คณะกรรมการสถานศ กษา -กล มงานบร หารการเง น -กล มงานบร หารบ ญช -กล มงานบร หารพ สด และส นทร พย สถานศ กษา

12 7 ผลการด าเน นงานท ผ านมา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ได ด าเน นการบร หารจ ดการ และพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โดยย ดเป าหมายตามกลย ทธ เป นฐานในการด าเน นงานพ ฒนาค ณภาพ การศ กษา สร ปผลการด าเน นงานได ด งน กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตร และ ส งเสร มความสามารถด านเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร ต วช ว ดท 1 ของผลส มฤทธ ทางการเร ยน 8 กล มสาระว ชาเพ มข น ระด บ ประถมศ กษาป ท 6 และม ธยมศ กษาป ท 3 เป าหมาย ก าหนดไว ด งน กล มสาระภาษาไทย กล มสาระคณ ตศาสตร เพ มข น 4 กล มสาระการงานอาช พฯ กล มสาระว ทยาศาสตร กล มสาระส ขศ กษา เพ มข น 3 กล มสาระศ ลปะ กล มสาระส งคมศ กษา เพ มข น 2 กล มสาระภาษาอ งกฤษ ผลด าเน นงาน ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 สามารถด าเน นการได ส งกว าเป าหมาย 2 กล มสาระ ค อ 1. กล มสาระว ทยาศาสตร 2. กล มสาระส งคมศ กษาฯ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 สามารถด าเน นการ ต ากว าเป าหมาย 6 กล มสาระ ค อ 1. กล มสาระภาษาไทย 2. กล มสาระคณ ตศาสตร 3. กล มสาระภาษาอ งกฤษ 4. กล มสาระส ขศ กษา 5. กล มสาระศ ลปะ 6. กล มสาระการงานอาช พฯ รายละเอ ยดตามตารางด านล าง

13 8 ตารางแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 6 (O-NET) คะแนนเฉล ยการทดสอบ O-NET กล มสาระ ป กศ ป กศ ผลต าง เป าหมาย ผลการด าเน นงาน /- (เพ มข น) ภาษาไทย ต ากว าเป าหมาย คณ ตศาสตร ต ากว าเป าหมาย ว ทยาศาสตร ส งกว าเป าหมาย ส งคมศ กษาฯ ส งกว าเป าหมาย ภาษาอ งกฤษ ต ากว าเป าหมาย ส ขศ กษา ต ากว าเป าหมาย ศ ลปะ ต ากว าเป าหมาย การงานอาช พ ต ากว าเป าหมาย รวม ต ากว าเป าหมาย หมายเหต ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 สามารถด าเน นการได ส งกว าเป าหมาย 3 กล มสาระ ค อ 1. กล มสาระภาษาไทย 2. กล มสาระส ขศ กษา 3. กล มสาระการงานอาช พ ผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 สามารถด าเน นการ ต ากว าเป าหมาย 5 กล มสาระ ค อ 1. กล มสาระคณ ตศาสตร 2. กล มสาระว ทยาศาสตร 3. กล มสาระส งคมศ กษา 4. กล มสาระภาษาอ งกฤษ 5. กล มสาระศ ลปะ รายละเอ ยดตามตารางด านล าง

14 9 ตารางแสดงผลส มฤทธ ทางการเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 (O-NET) คะแนนเฉล ยการทดสอบ O-NET กล มสาระ ป กศ ป กศ ผลต าง เป าหมาย ผลการด าเน นงาน /- (เพ มข น) ภาษาไทย ส งกว าเป าหมาย คณ ตศาสตร ต ากว าเป าหมาย ว ทยาศาสตร ต ากว าเป าหมาย ส งคมศ กษาฯ ต ากว าเป าหมาย ภาษาอ งกฤษ ต ากว าเป าหมาย ส ขศ กษา ส งกว าเป าหมาย ศ ลปะ ต ากว าเป าหมาย การงานอาช พ ส งกว าเป าหมาย รวม หมายเหต ต วช ว ดท 2 ของผ เร ยนท ม ป ญหาการอ านการเข ยนภาษาไทยต ากว าเกณฑ ลดลง เป าหมาย ก าหนดไว ผลการด าเน นงาน ภาพรวมน กเร ยนท ม ป ญหาการอ านการเข ยนภาษาไทยต ากว า เกณฑ ลดลง ค ดเป น 5.47 ด าเน นการต ากว าเป าหมายท ก าหนดไว รายละเอ ยดตามตาราง ด านล าง น กเร ยนกล มต ากว าเกณฑ ผล ท กษะ ป การศ กษา 2552 ป การศ กษา 2553 ผลต าง เป า การ จ านวน จ านวน หมาย ด าเน นงาน การอ าน ลดลง ต ากว าเป าหมาย การเข ยน ร อย ต ากว าเป าหมาย การค ดค านวณ ละ ต ากว าเป าหมาย เฉล ย ต ากว าเป าหมาย ต วช ว ดท 3 ของน กเร ยนท ม ความสามารถด านเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อใน การเร ยนร เป าหมาย ก าหนดไว ไม น อยกว า 85 ผลการด าเน นงาน จ านวนน กเร ยนท งหมด 14,404 คน จ านวนน กเร ยนท ม ความสามารถด านเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร จ านวน 16,451 คน ค ดเป น ด าเน นการได ส งกว าเป าหมายท ก าหนด รายละเอ ยดตามตารางด านล าง

15 10 ระด บช น จ านวน น กเร ยน ท งหมด จ านวนน กเร ยนท ม ความสามารถ ด านเทคโนโลย เพ อ เป นเคร องม อในการ เร ยนร เป าหมาย ผลการด าเน นงาน ประถมศ กษา ไม ต ากว า ส งกว าเป าหมาย ม ธยมศ กษาตอนต น ต ากว าเป าหมาย ม ธยมศ กษาตอนปลาย ส งกว าเป าหมาย รวม ส งกว าเป าหมาย กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นชาต ไทยและว ถ ช ว ตตามหล ก ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ต วช ว ดท 4 จ านวนของผ เร ยนได ร บการพ ฒนาให ม จ ตส าน กความเป นไทย ย ดม นใน สถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย และการปกครองตามระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข เป าหมาย ก าหนดไว ผลการด าเน นงาน จ านวนผ เร ยนท งหมด 21,911 คน ได ร บการพ ฒนาให ม จ ตส าน ก ความเป นไทย ย ดม นในสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย และการปกครองตามระบอบ ประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข ครบท ง 16 ประเด น (เกณฑ ของส าน กงานส งเสร ม เอกล กษณ ของชาต ส าน กนายกร ฐมนตร ) ครบท กคน ค ดเป น ด าเน นการได ตามเป าหมาย ต วช ว ดท 5 ของผ เร ยนม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามหล กส ตรการศ กษา ข นพ นฐาน เป าหมาย ก าหนดไว 80 ผลการด าเน นงาน ผ เร ยนม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามหล กส ตรการศ กษา ข นพ นฐาน ครบท กคน ค ดเป น ด าเน นการได ส งกว าเป าหมาย ต วช ว ดท 6 จ านวนโรงเร ยนท จ ดก จกรรมเสร มสร างค ณธรรมความส าน กในความเป น ชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เป าหมาย ก าหนดไว 70 ผลการด าเน นงาน จ านวนโรงเร ยนท งหมด 169 โรงเร ยน จ ดก จกรรมเสร มสร าง ค ณธรรมความส าน กในความเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ครบท ก โรงเร ยน ค ดเป น ด าเน นการได ส งกว าเป าหมาย ต วช ว ดท 7 จ านวนโรงเร ยนท จ ดก จกรรมตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงเป น โรงเร ยนต นแบบ

16 11 เป าหมาย ก าหนดไว 7 โรงเร ยน ผลการด าเน นงาน โรงเร ยนท จ ดก จกรรมตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง และ ได ร บการประเม นได เป นโรงเร ยนต นแบบ จ านวน 8 โรงเร ยน ด าเน นการได ส งกว าเป าหมาย ต วช ว ดท 8 จ านวนผ เร ยนได ร บการพ ฒนาท กษะการด ารงช ว ตท ม ค ณภาพตามหล ก ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เป าหมาย ก าหนดไว ผลการด าเน นงาน น กเร ยนท งหมด จ านวน 10,348 คน (ช นประถมศ กษาป 4 ถ ง ม ธยมศ กษาป ท 6) ได ร บการพ ฒนาท กษะการด ารงช ว ตท ม ค ณภาพตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ครบท กคน ค ดเป น ด าเน นการได ตามเป าหมาย กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษา ต วช ว ดท 9 ของผ เร ยนท ได ร บการศ กษาข นพ นฐาน ประถมศ กษา, ม ธยมศ กษา ตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย และเด กพ การ ด อยโอกาส ผลการด าเน นงาน ระด บประถมศ กษา เป าหมาย ก าหนดไว สามารถเกณฑ เด กเข าเร ยนได ด าเน นการได ตามเป าหมาย ระด บม ธยมศ กษาตอนต น เป าหมาย ก าหนดไว สามารถเกณฑ เด กท เร ยนจบช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2553 เข าเร ยนต อได ด าเน นการได ตามเป าหมาย ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย เป าหมาย ก าหนดไว 95 สามารถเกณฑ เด กท เร ยนจบช นม ธยมศ กษาป ท 3ป การศ กษา 2553 เข าเร ยนต อได ด าเน นการได ส งกว าเป าหมาย ต วช ว ดท 10 ของผ เร ยนท จบการศ กษาภายในเวลาท หล กส ตรก าหนด ระด บ ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต นม ธยมศ กษาตอนปลาย และเด กพ การ ด อยโอกาส ระด บประถมศ กษา เป าหมาย ก าหนดไว ผ เร ยนได เร ยนจนจบการศ กษาภายในเวลาท หล กส ตรประถมศ กษาก าหนด ด าเน นการได ต ากว าเป าหมาย ระด บม ธยมศ กษาตอนต น เป าหมาย ก าหนดไว 70

17 12 ผ เร ยนได เร ยนจนจบการศ กษาภายในเวลาท หล กส ตรม ธยมศ กษาตอนต นก าหนด ร อย ละ ด าเน นการได ส งกว าเป าหมาย ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย เป าหมาย ก าหนดไว 78 ผ เร ยนได เร ยนจนจบการศ กษาภายในเวลาท หล กส ตรม ธยมศ กษาตอนปลายก าหนด ด าเน นการได ส งกว าเป าหมาย ต วช ว ดท 11 จ านวนผ เร ยนท ได ร บการสน บสน นการศ กษาโดยไม เส ยค าใช จ ายส าหร บ รายการค าเล าเร ยน หน งส อเร ยน อ ปกรณ การเร ยน เคร องแบบน กเร ยน และก จกรรมพ ฒนาค ณภาพ ผ เร ยน เป าหมาย ก าหนดไว ผลการด าเน นงาน น กเร ยนท งหมด จ านวน 21,377 คน ได ร บการสน บสน นการศ กษา โดยไม เส ยค าใช จ ายส าหร บรายการค าเล าเร ยน หน งส อเร ยน อ ปกรณ การเร ยน เคร องแบบน กเร ยน และ ก จกรรมพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ครบท กคน ค ดเป น ด าเน นการได ตามเป าหมาย กลย ทธ ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ ต วช ว ดท 12 ของข าราชการคร ท ได ร บการพ ฒนา สามารถจ ดการเร ยนร ได อย างม ค ณภาพ เป าหมาย ก าหนดไว 85 ผลการด าเน นงาน ข าราชการคร จ านวน 1,483 คน ได ร บการพ ฒนา สามารถจ ดการ เร ยนร ได อย างม ค ณภาพ ครบท กคน ค ดเป น ด าเน นการได ส งกว าเป าหมาย ต วช ว ดท 13 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ความเข มแข งด านการบร หารทร พยากร บ คคล เป าหมาย ก าหนดไว ผลการด าเน นงาน จ านวนบ คลากรตามเป าหมายได ร บการพ ฒนาโครงการฝ กอบรม กรรมการสอบสวนว น ยอย างร ายแรง จ านวน 8 คน ค ดเป น ด าเน นการได ตามเป าหมาย ต วช ว ดท 14 ของคร และบ คลากรทางการศ กษาม ความพอใจในความม นคง ของการประกอบว ชาช พ เป าหมาย ก าหนดไว 85 ผลการด าเน นงาน จ านวนคร ท งหมด 1,483 คน บ คลากรท งหมด 103 คน ได ร บการ จ ดสว สด การและสว สด ภาพ ครบท กคน ค ดเป น ด าเน นการได ส งกว าเป าหมาย ต วช ว ดท 15 บ คลากรทางการศ กษาท ได ร บการพ ฒนาให ม ค ณภาพและสามารถ ปฏ บ ต งานได ตามมาตรฐานหร อเกณฑ ท ก าหนด

18 13 เป าหมาย ก าหนดไว 85 ผลการด าเน นงาน บ คลากรทางการศ กษา จ านวน 69 คน ได ร บการพ ฒนาให ม ค ณภาพและสามารถปฏ บ ต งานได ตามมาตรฐานหร อเกณฑ ท ก าหนด จ านวน 40 คน ค ดเป น ด าเน นการได ต ากว าเป าหมาย กลย ทธ ท 5 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาตามแนวทางการกระจาย อ านาจทางการศ กษา หล กธรรมาภ บาล และเน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วนและความร วมม อก บ องค กรปกครองส วนท องถ นเพ อส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษา ต วช ว ดท 16 จ านวนสถานศ กษาท ไม ผ านการร บรองได ร บการแก ไข แทรกแซงเพ อ พ ฒนาค ณภาพ เป าหมาย ก าหนดไว ผลการด าเน นงาน สถานศ กษาท ไม ผ านการร บรอง จ านวน 74 โรงเร ยน ได ร บการ สน บสน นเพ อพ ฒนาค ณภาพ ครบท กโรงเร ยน ค ดเป น ด าเน นการได ตามเป าหมาย ต วช ว ดท 17 ของสถานศ กษาท ม ผลการประเม นค ณภาพภายนอกผ านการ ร บรองมาตรฐาน เป าหมาย ก าหนดไว 60 ผลการด าเน นงาน สถานศ กษาท งหมด จ านวน 169 โรงเร ยน สถานศ กษาท ม ผลการ ประเม นค ณภาพภายนอกผ านการร บรองมาตรฐาน จ านวน 95 โรงเร ยน ค ดเป น ด าเน นการต ากว าเป าหมาย ต วช ว ดท 18 จ านวนสถานศ กษาท ได ร บการน เทศ ต ดตาม ช วยเหล อการด าเน นงาน ให ม ค ณภาพ เป าหมาย ก าหนดไว ผลการด าเน นงาน จ านวนสถานศ กษาท งหมด 169 โรงเร ยน ได ร บการน เทศ ต ดตาม ช วยเหล อการด าเน นงานให ม ค ณภาพ จ านวน 169 โรงเร ยน ค ดเป น ด าเน นการได ตาม เป าหมาย ต วช ว ดท 19 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท ม ความพร อม และความเข มแข งในการ บร หารและการจ ดการศ กษา สามารถยกระด บค ณภาพมาตรฐานและธรรมาภ บาล เป าหมาย ก าหนดไว ผลการด าเน นงาน จ านวนสถานศ กษาท งหมด 169 โรงเร ยน ได ร บการพ ฒนาให ม การ บร หารจ ดการย คใหม ครบท กโรงเร ยน ค ดเป น ด าเน นการได ตามเป าหมาย

19 14

20 การว เคราะห สภาพแวดล อม ส วนท 2 การศ กษาสถานภาพของเขตพ นท การศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ด าเน นการว เคราะห สภาพแวดล อม โดยใช เทคน ค SWOT Analysis โดยการว เคราะห สภาพแวดล อมภายนอก และ ว เคราะห สภาพแวดล อมภายใน ซ งม 4 ประเด น ด งน 1. สภาพแวดล อมภายในท เป นจ ดแข ง (Strengths : S) หมายถ ง ป จจ ยหล ก ของสภาพแวดล อมภายในหน วยงานท เป นจ ดแข ง ข อด หร อข อเด นท จะท าให หน วยงานประสบผลส าเร จ บรรล ว ตถ ประสงค 2. สภาพแวดล อมภายในท เป นจ ดอ อน (Weaknisses : W) หมายถ ง ป จจ ยหล ก สภาพแวดล อมภายในหน วยงานท เป นจ ดอ อน ข อด อย หร อจ ดท ควรพ ฒนาส งผลเส ยต อการด าเน นงาน ของหน วยงานท ย งไม บรรล ว ตถ ประสงค 3. สภาพแวดล อมภายนอกท เป นโอกาส (Opportunities : O) หมายถ ง ป จจ ยหล ก ของสภาพแวดล อมภายนอกหน วยงานท เป นโอกาส เอ ออ านวย หร อสน บสน นหน วยงานให ประสบผล ส าเร จบรรล ว ตถ ประสงค 4. สภาพแวดล อมภายนอกท เป นอ ปสรรค (Threats :T) หมายถ ง ป จจ ยหล ก ของสภาพแวดล อมภายนอกหน วยงานท เป นอ ปสรรค ภ ยค กคาม หร อข อจ าก ดท จะท าให การด าเน นงาน ของหน วยงานไม ประสบผลส าเร จหร อย งไม บรรล ว ตถ ประสงค สร ปการว เคราะห สภาพแวดล อม สภาพแวดล อมภายในท เป นจ ดแข ง (Strengths : S) ว เคราะห แยกเป นด าน ด งน 1. ด านโครงสร างและนโยบาย - ม การก าหนดว ส ยท ศน และกลย ทธ ท ช ดเจนสามารถน าไปส การปฏ บ ต ได - ม การกระจายอ านาจลงส สถานศ กษา - ม ระบบการประชาส มพ นธ ท เข มแข ง 2. ด านการบร การ ผลผล ต และผลล พธ - ม ระบบด แลช วยเหล อน กเร ยนท เข มแข ง - ให บร การทางการศ กษาครบถ วน ครอบคล มท กพ นท - การจ ดบร การ One-Stop Service ได ร บความพ งพอใจท ด 3. ด านบ คลากร - ผ บร หารม ความร ม ว ส ยท ศน กว างไกล ม การกระจายอ านาจ - ผ บร หารม นโยบายการท างานท ด - ผ บร หารเป นผ น าการเปล ยนแปลงท เข มแข ง เป นผ น าม ออาช พ - ม บ คลากรเพ ยงพอในการบร หารจ ดการ

21 - บ คลากรม ความร และประสบการณ - บ คลากรม ความร บผ ดชอบ และม การท างานเป นท มท เข มแข ง - บ คลากรม อ สระในการแสดความค ด 4. ด านทร พยากร - ม งบประมาณบร หารจ ดการอย างเพ ยงพอ - ม ระบบและมาตรการในการบร หารงบประมาณท เข มแข ง - ม ระบบการต ดตาม ตรวจสอบงบประมาณท เข มแข ง 5. ด านว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ ยานพาหนะ - ม คร ภ ณฑ เพ ยงพอต อการบร หารจ ดการ - ม คร ภ ณฑ ด าน ICT ท ท นสม ยในการให บร การ - ม ระบบเคร อข ายด าน ICT ท ม ประส ทธ ภาพ 6. ด านกระบวนการบร หารจ ดการ - ม การบร หารงาน โดยเคร อข ายแบบม ส วนร วมผ านกล มโรงเร ยน - ม กระบวนการวางแผนแบบม ส วนร วม - ม ระบบการจ ดเก บข อม ล สารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพ สภาพแวดล อมภายในท เป นจ ดอ อน (Weaknisses : W) ว เคราะห แยกเป นด าน ด งน 1. ด านโครงสร างและนโยบาย - นโยบายการต ดตามผลย งไม สอดคล องก บผลผล ต และผลล พธ ตลอดแนว - การกระจายอ านาจย งไม สามารถน าไปส การปฏ บ ต ได อย างแท จร ง 2. ด านการบร การ - ผลส มฤทธ ทางการเร ยน (NT และ ONET) ย งต า - การประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาย งไม เข มแข ง - การให บร การข อม ลสารสนเทศย งเป นข อม ล (Data) 3. ด านบ คลากร - บ คลากรบางส วนขาดขว ญและก าล งใจในความก าวหน าของว ชาช พ - ขาดแคลนบ คลากร (ข าราชการคร ) ในบางสาขาว ชา - บ คลากรให ความส าค ญต อ KM ค อนข างน อยและไม เปล ยนแปลงกระบวนการ ค ดในการท างาน 4. ด านทร พยากร - ประส ทธ ภาพการบร หารงบประมาณย งไม เข มแข ง - การวางแผนบร หารจ ดการงบประมาณย งไม เป นเอกภาพ - การต ดตามผลการบร หารจ ดการงบประมาณย งไม ม ประส ทธ ภาพ 5. ด านว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ - ว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ ท ม อย ใช งานมานานท าให เก ดความด อยค า - การใช คร ภ ณฑ ท ม อย ย งไม ค มค าและเต มศ กยภาพท ม อย - อาคารสถานท ได ร บการด แลร กษาและการใช งานไม ท วถ ง 15

22 16 6. ด านกระบวนการบร หารจ ดการ - การวางแผนย งไม ส งผลาต อค ณภาพการศ กษาอย างแท จร ง - การรายงานข อม ลบางส วนไม ได ข อม ลท เป นจร ง - การก าก บ ต ดตาม และประเม นผลย งไม เช อมโยงไปถ งเป าหมาย ผลผล ต และ ผลล พธ สภาพแวดล อมภายนอกท เป นโอกาส (Opportunities : O) ว เคราะห แยกเป นด าน ด งน 1. ด านโครงสร างและว ฒนธรรมทางส งคม - ประชาชนส วนใหญ ม ค ณภาพช ว ตท ด - ม ว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาท องถ นท หลากหลาย - ม สถาบ นการศ กษาด านอาช วรองร บอย างเพ ยงพอ 2. ด านนว ตกรรมและเทคโนโลย - ม แหล งส งเสร มด านเทคโนโลย ท หลากหลาย - ม ระบบต ดต อส อสารและการคมนาคมท ด และท นสม ย - ได ร บการส งเสร มสน บสน นด าน ICT จากหน วยงานภายนอกเพ อ การจ ดการศ กษา 3. ด านภาวะเศรษฐก จ - ม การจ ดการส งเสร มอาช พเพ มรายได ให แก เกษตรกรรมมากข น - ประชากรส วนใหญ ม รายได ประชาชาต ค อนข างส งอย ในล าด บต นของประเทศ - ม การส งเสร มอาช พการผล ตและแปรร ปข าวและส นค าเกษตรอย างเป น ร ปธรรม 4. ด านโครงสร างนโยบายและกฎหมาย - ภาคเอกชนเข ามาม ส วนร วมโครงการจ ดการศ กษามากข น - ช มชนและท องถ นให ความร วมม อในการจ ดการศ กษา - เป ดโอกาสให จ ดการศ กษาทางเล อกได หลากหลาย สภาพแวดล อมภายนอกท เป นอ ปสรรค (Threats :T) ว เคราะห แยกเป นด าน ด งน 1. ด านโครงสร างและว ฒนธรรม - ไม ม สถาบ นการศ กษาระด บอ ดมศ กษา (ปร ญญาตร ) รองร บน กเร ยนท จบช น ม ธยมศ กษาป ท 6 - ประชาชนบางส วนย งม ความเช อในการประกอบอาช พเกษตรกรรม แบบด งเด ม - ขาดการพ ฒนาแหล งท องเท ยวเช งอน ร กษ อย างจร งจ ง 2. ด านนว ตกรรมและเทคโนโลย - ประชาชนบางส วนย งม ค าน ยมด าน ICT ท ไม ถ กต อง - การแข งข นด าน ICT ท าให การจ ดหาได คร ภ ณฑ ท ค ณภาพค อนข างต า

23 3. ด านภาวะเศรษฐก จ - ค าน ยมในการบร โภคของประชาชน ย งไม ย ดแนวพระราชด าร ส เศรษฐก จพอเพ ยง - ขาดการส งเสร ม สน บสน นด านการลงท นด านอ ตสาหกรรม - ม ป ญหาน าท วมซ าซากท าให ส งผลกระทบก บรายได ของประชาชน 4. ด านโครงสร างนโยบายและกฎหมาย - ข อจ าก ดในเร องระเบ ยบ กฎหมายของท องถ นท าให ม ป ญหาการสน บสน น การจ ดการศ กษา - กฎหมายการกระจายอ านาจส สพท. และสถานศ กษาย งไม สามารถน าไปส การปฏ บ ต อย างแท จร ง - การเปล ยนแปลงของระเบ ยบ กฎหมาย ท าให ต องใช เวลาเพ มข น ในการปฏ บ ต งานแต ละเร อง - นโยบายของร ฐบาลม การเปล ยนแปลงตลอดเวลา - นโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ไม น งท าให ระด บปฏ บ ต งานย งยากและส บสน 17

24 ส วนท 3 ท ศทางการจ ดการศ กษา ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐานส ประชาคมอาเซ ยน ย นหย ดบนพ นฐาน ความเป นไทยตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ภายในป 2558 พ นธก จ พ ฒนา ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาให ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บ การศ กษาอย างม ค ณภาพ โดยเน นผ เร ยนเป นส าค ญ เพ อให ผ เร ยนม ความร ค ค ณธรรม จร ยธรรม ม ความสามารถตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน และการพ ฒนาส ค ณภาพระด บสากล ค าน ยม เก ดความม งม น องค กรม ช ว ต จ ตเมตตา พ ฒนานว ตกรรม น าส มาตรฐาน ท มงานเป นเล ศ เป าหมายการให บร การ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ก าหนดเป าหมาย การให บร การ ด งน 1. น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ได ร บเคร องคอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) และ ม เน อหาท ส งเสร มการเร ยนร อย างเหมาะสมตามหล กส ตร 2. ประชากรว ยเร ยนท กคนได ร บโอกาสในการศ กษาข นพ นฐานอย างท วถ ง ตรงตามศ กยภาพม ค ณภาพตามหล กส ตรและมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน 3. น กเร ยนท กคนได ร บโอกาสทางการศ กษาข นพ นฐานตามส ทธ ท ก าหนด นโยบายการบร หารงานส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 1. น ากลย ทธ ส การปฏ บ ต ให เป นองค กรในฝ น มาตรการ 1) สร างจ ดหมายการท างานร วมก นท กระด บ โดยเป าหมายส าค ญค อ น กเร ยน 2) สร างความเป นหน งในการปฏ บ ต งานตามหน าท 3) สร างความตระหน กให บ คคลค อ งานท กงานท ปฏ บ ต ค อ งานท ผอ.สพท. มอบหมาย 4) สามารถท างานร วมก นอย างม ความส ข 2. เพ มประส ทธ ภาพในการท างานให เก ดส มฤทธ ผล

25 19 มาตรการ 1) ลดข นตอนการท างาน 2) ท างานเป นท มและแบบก ลยาณม ตร 3) ส งเสร มให บ คลากร ได พ ฒนาศ กยภาพในการท างาน 4) กระจายงาน / มอบหมายงานให เหมาะสม 5) ย ดระเบ ยบความถ กต องเป นหล กในการท างาน 3. ปร บปร งพ ฒนาสภาพแวดล อมให เอ อต อการปฏ บ ต งาน มาตรการ 1) ปร บปร งภ ม ท ศน ในบร เวณส าน กงานให ร มร น สวยงาม 2) ปร บปร งสภาพอาคารส าน กงานภายนอกให สะอาด สวยงาม และสร างความ ประท บใจต อผ มาต ดต อราชการ 3) ปร บปร งอาคารส าน กงานภายในให สะอาด สวยงาม เป นระเบ ยบ เหมาะสมท จะให บร การแก บ คคลท วไปในท กระด บ 4) ใช ก จกรรม 5 ส. เป นต วข บเคล อน ในการปร บภ ม ท ศน ภายนอก ภายในอาคาร ส าน กงาน 5) จ ดระบบส ขอนาม ยให สะอาด พอเพ ยงต อการให บร การ 4. เพ มประส ทธ ภาพด านเทคโนโลย และนว ตกรรมในการท างาน มาตรการ 1) จ ดให ม คร ภ ณฑ คอมพ วเตอร และเคร องม อเคร องใช อ นๆ ให เพ ยงพอและม ประส ทธ ภาพ เช น โทรศ พท โทรสาร เป นต น 2) จ ดให ม แหล งค นคว า ส บค น องค ความร ใหม ๆ ท ท นสม ย และเพ ยงพอ 3) ม ระบบการจ ดเก บ / ห องจ ดเก บท ท นสม ย เหมาะสม และเพ ยงพอ 5. ปร บปร งพ ฒนาระบบการประสานงานท ท นสม ยและช ดเจน มาตรการ 1) ก าหนดร ปแบบการประชาส มพ นธ เช งร กท หลากหลาย 2) ก าหนดร ปแบบในการให บร การ ท ม ประส ทธ ภาพ เช น One Stop Service การท าบ ตร การขอหน งส อร บรองส ทธ ต างๆ การต งต ร บฟ งความค ดเห น เป นต น 3) จ ดให ม ห อง / ศ นย การให บร การทางด านว ชาการ และอ นๆ เช น ศ นย ส อ ICT ห องก จกรรมล กเส อ ห องเก บว สด คร ภ ณฑ เป นต น 4) สร างเคร อข ายการต ดต อประสานงานระด บ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาและ ระด บพ นท ให ม ความเข มแข ง 5) สร างศ นย เคร อข ายในการพ ฒนาด านว ชาการให เข มแข ง 6. สร างขว ญก าล งใจในการท างานให แก คร และบ คลากรทางการศ กษา ให เสมอภาค ท วถ ง และเป นธรรม มาตรการ 1) ส งเสร มให ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ม ความก าวหน าในว ชาช พ อย างท วถ ง

26 20 2) จ ดให ม ก จกรรมกล มส มพ นธ อย างเหมาะสม เช น ก จกรรมก ฬาส มพ นธ การศ กษาด งาน เป นต น 3) ใช หล กธรรมาภ บาลในการบร หารจ ดการให เก ดความเป นธรรมในองค กร เช น การพ จารณาเล อนข นเง นเด อนประจ าป เป นต น 4) จ ดสว สด การท กประเภทให แก ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา รวมท ง ข าราชการบ านาญ ให ได ร บส ทธ เท าเท ยมก น ประเด นกลย ทธ กลย ทธ 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร ม ความสามารถทางเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร กลย ทธ 2 ปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในการเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล ก ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง กลย ทธ 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง ครอบคล ม ผ เร ยนได ร บโอกาส ในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ กลย ทธ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ ให สามารถจ ดการเร ยน การสอนได อย างม ค ณภาพ กลย ทธ 5 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาตามแนวทางการกระจาย อ านาจทางการศ กษา หล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วน และความร วมม อก บ องค กรปกครองส วนท องถ น เพ อส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษา กลย ทธ 6 พ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต

27 ส วนท 4 กลย ทธ พ ฒนาการศ กษา กลย ทธ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 1 ก าหนดกลย ทธ ในการพ ฒนา การศ กษาไว 6 กลย ทธ ด งน กลย ทธ 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร ม ความสามารถทางเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อในการเร ยนร กลย ทธ 2 ปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในการเป นชาต ไทย และว ถ ช ว ตตามหล ก ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง กลย ทธ 3 ขยายโอกาสทางการศ กษา กลย ทธ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบ ให สามารถจ ดการเร ยน การสอนได อย างม ค ณภาพ กลย ทธ 5 พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการศ กษาตามแนวทางการกระจาย อ านาจ เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วน กลย ทธ 6 พ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต ความเช อมโยงนโยบาย กลย ทธ เป าหมายการให บร การ และต วช ว ด นโยบายท 1 : นโยบายเร งด วนท จะเร มด าเน นการในป แรก ประเด นนโยบายท 1.15 จ ดหาเคร องคอมพ วเตอร แท บเล ตให แก โรงเร ยน เป าหมายเช งนโยบาย 1.15(1) น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ท กคนได ร บเคร องคอมพ วเตอร แท บเล ต และสามารถเข าถ งบร การอ นเตอร เน ตไร สาย โดยไม เส ยค าใช จ าย กลย ทธ 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร มเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อ ในการเร ยนร เป าหมาย ต วช ว ด เป าหมาย ผ ร บผ ดชอบ การให บร การ ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 น กเร ยนช น ป.1 ได ร บเคร อง คอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) และม เน อหาท ส งเสร ม การเร ยนร อย าง เหมาะสมตาม หล กส ตร 1.จ านวนน กเร ยน ในระด บช น ประถมศ กษาป ท 1 ได ร บเคร อง คอมพ วเตอร พกพา (แท บเล ต) กล มเทคโนฯ กล มน เทศฯ กล มแผนฯ

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน

นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน นโยบายและเป าหมาย การพ ฒนาการศ กษาเอกชน โดย เลขาธ การ คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน แผนค ออะไร แผนพ ฒนา (เตร ยมก อนทา) แผนปฏ บ ต การ (ทาจร ง) นโยบายค ออะไร การเม องกาหนด (ฝ ายบร หาร ครม.) ส วนราชการนาไปปฏ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนกลย ทธ ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน พ.ศ. ๒๕๕๘ ว ส ยท ศน : ม งม น ส งเสร มและพ ฒนาระบบประก นค ณภาพการศ กษาท ได มาตรฐานอย างต อเน อง พ นธก จ :

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ

แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ แผนปฏ บ ต การ ป การศ กษา ๒๕๕๗ ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ค าน า ส าน กพ ฒนาเทคโนโลย ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยได อย างถ กต อง ครบถ วน ส งผลให ถ งเป

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information