บทท ๑ การประก นค ณภาพการศ กษา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท ๑ การประก นค ณภาพการศ กษา"

Transcription

1 การประก นค ณภาพการศ กษาในประเทศไทย บทท ๑ การประก นค ณภาพการศ กษา... ๑. ความจ าเป นของการประก นค ณภาพการศ กษา ป จจ บ นม ป จจ ยภายในและภายนอกประเทศหลายประการท ท าให การประก นค ณภาพ การศ กษา เป นส งจ าเป นท ต องเร งด าเน นการ อาท การต นต วในเร องการประก นค ณภาพการศ กษาใน ประเทศต าง ๆ การส อสารท ไร พรมแดน การเพ มเสร ด านการค าและการบร การ ความคาดหว งของส งคม ส ทธ เสร ภาพของประชาชนในการร บร ข อม ลข าวสารตลอดจนข อจ าก ดในด านงบประมาณของประเทศ ป จจ ยเหล าน ได กระต นให ผ ท อย ในวงการศ กษาตระหน กถ งเร องการประก นค ณภาพการศ กษา ซ งปรากฏ ออกมาในพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.๒๕๔๒ ๒. การประก นค ณภาพการศ กษาตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ได ก าหนดจ ดม งหมาย และหล กการของการจ ดการศ กษา ท ต องม งเน นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา โดย ก าหนดรายละเอ ยดไว ในหมวด ๖ มาตรฐานและการประก นค ณภาพการศ กษา มาตรา ๔๗ ก าหนดให ม ระบบ การประก นค ณภาพการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บ ประกอบด วย ระบบ การประก นค ณภาพภายใน และระบบการประก นค ณภาพภายนอก และในวรรคสอง บ ญญ ต ว า ระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา ให เป นไปตามท ก าหนดในกฎกระทรวง ซ งกระทรวงศ กษาธ การ ได ออกกฎกระทรวง ๒ ฉบ บ ค อ ๒.๑ กฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาน ศ กษา ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ ข อ ๒ วรรคสอง บ ญญ ต ว า ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายในสถานศ กษา เป นส วนหน งของการบร หารการศ กษา ซ งเป นกระบวนการพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาอย างต อเน อง ประกอบด วย ๒.๑.๑ การจ ดระบบบร หารและสารสนเทศ ๒.๑.๒ การพ ฒนามาตรฐานการศ กษา ๒.๑.๓ การจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๒.๑.๔ การด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๒.๑.๕ การตรวจสอบและการทบทวนค ณภาพการศ กษา ๒.๑.๖ การประเม นค ณภาพการศ กษา ๒.๑.๗ การรายงานค ณภาพการศ กษาประจ าป ๒.๑.๘ การผด งระบบการประก นค ณภาพการศ กษา

2 ๑ ๒ ๒.๒ กฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.๒๕๔๖ ข อ ๖ (๑) บ ญญ ต ว า ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา ของคณะว ชาและสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษา โดยค าน งถ งองค ประกอบค ณภาพการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ด งต อไปน ๒.๒.๑ ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นงาน ๒.๒.๒ การเร ยนการสอน ๒.๒.๓ ก จกรรมการพ ฒนาน ส ตน กศ กษา ๒.๒.๔ การว จ ย ๒.๒.๕ การบร การทางว ชาการแก ส งคม ๒.๒.๖ การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ๒.๒.๗ การบร หารและการจ ดการ ๒.๒.๘ การเง นและงบประมาณ ๒.๒.๙ ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา การประก นค ณภาพภายใน มาตรา ๔๘ ก าหนดให หน วยงานต นส งก ดและสถานศ กษาจ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา และให ถ อว าการประก นค ณภาพภายในเป นส วนหน งของ กระบวนการบร หารการศ กษาท ต องด าเน นการอย างต อเน อง โดยม การจ ดท ารายงานประจ าป เสนอต อหน วย งานต นส งก ด หน วยงานท เก ยวข อง และเป ดเผยต อสาธารณชน เพ อน าไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐาน การศ กษา และเพ อรองร บการประก นค ณภาพภายนอก การประก นค ณภาพภายนอก มาตรา ๔๙ ก าหนดให ม ส าน กงานร บรองมาตรฐานและ ประเม นค ณภาพการศ กษาม ฐานะเป นองค การมหาชน ท าหน าท พ ฒนาเกณฑ ว ธ การประเม นค ณภาพ ภายนอก และท าการประเม นผลการจ ดการศ กษา เพ อให ม การตรวจสอบค ณภาพของสถานศ กษา โดย ค าน งถ งความม งหมายและหล กการ และแนวการจ ดการศ กษาในแต ละระด บตามท ก าหนดไว ใน พระราชบ ญญ ต น ให ม การประเม นค ณภาพภายนอกของสถานศ กษาท กแห งอย างน อยหน งคร งในท กห าป น บต งแต การประเม นคร งส ดท าย และเสนอผลการประเม นต อหน วยงานท เก ยวข องและสาธารณชน มาตรฐานการศ กษาชาต ๑. มาตรฐานการศ กษา มาตรฐานการศ กษา หมายความว า ข อก าหนดเก ยวก บค ณล กษณะค ณภาพท พ งประสงค และมาตรฐานท ต องการให เก ดข นในสถานศ กษาท กแห ง และเพ อใช เป นหล กในการเท ยบเค ยง ส าหร บการ ส งเสร มและก าก บด แล การตรวจสอบ การประเม นผล และการประก นค ณภาพทางการศ กษา

3 ๑ ๓ ๒. ว ตถ ประสงค ของการก าหนดมาตรฐานการศ กษาของชาต ๒.๑ เพ อเป นเป าหมาย และแนวทางพ ฒนาการจ ดการศ กษาของชาต ในท กระบบและ ท กประเภทในระด บมหภาค เพ อเป นหล กและแนวทางในการก าหนดนโยบาย แผนพ ฒนาและจ ดการศ กษา รวมท งมาตรฐานการศ กษาท งการศ กษาข นพ นฐาน การอาช วศ กษา และการอ ดมศ กษา ๒.๒ เพ อเป นเคร องม อก าก บการตรวจราชการ การน เทศ การต ดตามและประเม นผล รวมท งการประก นค ณภาพ ๒.๓ เพ อให ทราบสถานภาพและความก าวหน าของการจ ดการศ กษาของชาต ระด บมหภาค ๒.๔ เพ อเป นมาตรฐานส าหร บการประก นค ณภาพภายนอกในระด บเขตพ นท การศ กษา และสถานศ กษา ๒.๕ เพ อเป นพ นฐานส าหร บการพ ฒนามาตรฐานการศ กษาของชาต ในระยะต อไป ๓. อ ดมการณ และหล กการในการจ ดการศ กษาของชาต พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และนโยบายด านการศ กษาของร ฐบาลท ได แถลงต อร ฐสภา ต างม อ ดมการณ และหล กการการจ ดการศ กษา เพ อพ ฒนาส งคมไทยให เป นส งคมแห งการเร ยนร และเพ อให คนไทยท งปวงได ร บโอกาสเท าเท ยมก นทาง การศ กษา พ ฒนาตนได อย างต อเน องตลอดช ว ต อ นเป นเง อนไขไปส ระบบเศรษฐก จฐานความร ท พ งประสงค อ ดมการณ ส าค ญของการจ ดการศ กษา ค อ การจ ดให ม การศ กษาตลอดช ว ตและการสร าง ส งคมไทยให เป นส งคมแห งการเร ยนร การศ กษาท สร างค ณภาพช ว ตและส งคมบ รณาการอย างสมด ลระหว าง ป ญญาธรรม ค ณธรรม และ ว ฒนธรรม เป นการศ กษาตลอดช ว ตเพ อคนไทยท งปวง ม งสร างพ นฐานท ด ใน ว ยเด ก ปล กฝ งความ เป นสมาช กท ด ของส งคมต งแต ว ยการศ กษาข นพ นฐาน และพ ฒนาความร ความสามารถ เพ อการท างานท ม ค ณภาพ โดยให ส งคมท กภาคส วนม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาได ตรงตามความต องการ ของผ เร ยน และสามารถตรวจสอบได อย างม นใจว า การศ กษาเป นกระบวนการของการพ ฒนาช ว ตและส งคม เป นป จจ ยส าค ญในการพ ฒนาประเทศ อย างย งย น สามารถพ งตนเองและพ งก นเองได และสามารถแข งข น ได ในระด บนานาชาต เพ อให เป นไปตามอ ดมการณ และหล กการในการจ ดการศ กษาด งกล าว จ งได ก าหนดมาตรฐาน และต วบ งช ไว ๓ มาตรฐานและ ๑๑ ต วบ งช ด งน มาตรฐานท ๑ ค ณล กษณะของคนไทยท พ งประสงค ท งในฐานะพลเม องและพลโลก คนไทย เป นคนเก ง คนด และม ความส ข ม ๕ ต วบ งช ค อ ๑.๑ ก าล งกาย ก าล งใจท สมบ รณ ๑.๒ ความร และท กษะท จ าเป นและเพ ยงพอในการด าเน นช ว ตและการพ ฒนาส งคม

4 ๑ ๔ ๑.๓ ท กษะการเร ยนร และการปร บต ว ๑.๔ ท กษะทางส งคม ๑.๕ ค ณธรรม จ ตสาธารณะ และจ ตส าน กในความเป นพลเม องไทยและพลโลก มาตรฐานท ๒ แนวการจ ดการศ กษา จ ดการเร ยนร ท ม งพ ฒนาผ เร ยนเป นส าค ญและการบร หารโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ม ๓ ต วบ งช ค อ ๒.๑ การจ ดหล กส ตรการเร ยนร และสภาพแวดล อมท ส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตาม ธรรมชาต และเต มตามศ กยภาพ ๒.๒ ม การพ ฒนาผ บร หาร คร คณาจารย และบ คลากรทางการศ กษาอย างเป นระบบและม ค ณภาพ ๒.๓ ม การบร หารจ ดการ ท ใช สถานศ กษาเป นฐาน มาตรฐานท ๓ แนวการสร างส งคมแห งการเร ยนร /ส งคมแห งความร การสร างว ถ การเร ยนร และแหล งการเร ยนร ให เข มแข ง ม ๓ ต วบ งช ค อ ๓.๑ การบร การว ชาการและสร างความร วมม อระหว างสถานศ กษาก บช มชนให เป นส งคม แห งการเร ยนร /ส งคมแห งความร ๓.๒ การศ กษาว จ ย เสร มสร าง สน บสน นแหล งการเร ยนร และกลไกการเร ยนร ๓.๓ การสร างและการจ ดการความร ในท กระด บท กม ต ของส งคม ระบบค ณภาพ ๑. ค ณภาพ ม ความหมายโดยท วไป ๕ ล กษณะค อ ๑.๑ การม มาตรฐานความเป นเล ศโดยท ก าหนดมาตรฐานไว ตายต ว (Fixed standard of excellence) ๑.๒ ความตรงตามว ตถ ประสงค ท ต งไว (Fitness for purpose) ๑.๓ ประส ทธ ผล(Effectiveness) และการใช ทร พยากรให ค มค าท ส ด (Efficiency) ๑.๔ ตอบสนองความคาดหว งของล กค า (Conform to customers satisfaction) ๑.๕ การพ ฒนาให ด ย งๆ ข น (Enhancement / Improvement) ๒. ระบบค ณภาพโดยท วไป หมายถ ง โครงสร าง กระบวนการ ระบบและทร พยากรต างๆ ใน องค การท จ าเป นในการจ ดการค ณภาพ ระบบค ณภาพในป จจ บ นม หลายร ปแบบ แต ไม ว าจะเป นระบบ ค ณภาพใด สาระส าค ญอย ท กระบวนการบร หารจ ดการค ณภาพท ม การวางแผนค ณภาพ ม การควบค ม ตรวจสอบ ประเม น และปร บปร งการด าเน นงาน เพ อม งไปส การพ ฒนาค ณภาพอย างต อเน อง เช น

5 ๑ ๕ ๒.๑ ระบบ International Organization for Standardization (ISO) เป นระบบท ม การเน นในหล กการ เป าหมาย และจ ดประสงค สามารถใช เป น เคร องม อในการปร บปร งประส ทธ ภาพการผล ต หร องานบร การ ระบบ ISO เป นการสร างมาตรฐานในเร องต างๆ เช น ISO 9000 เป นเร องของมาตรฐานระบบการบร หารงานค ณภาพ ISO เป นเร องของมาตรฐานการ บร หารส งแวดล อม ISO เป นเร องของมาตรฐานส ขอนาม ยและความปลอดภ ยในสถานประกอบการ เป นต น ส าหร บ ISO 9000 ในป จจ บ น จะม การร บรองเฉพาะ ISO 9001 เท าน น และได ร บการยอมร บว า ม ความเหมาะสมท จะน ามาปร บใช ก บระบบการศ กษาได ๒.๒ ระบบ Total Quality Management (TQM) เป นระบบท ปร บปร งการวางแผน การจ ดองค กร และการท าความเข าใจในก จกรรมท เก ยวข องก บแต ละบ คคลในแต ละระด บ เพ อปร บปร งประส ทธ ภาพ ให ม ความย ดหย นเพ อท จะสามารถ แข งข นได TQM เป นระบบท สามารถน าไปใช ได ก บท กองค กร แกนส าค ญของระบบ TQM ค อ ความ ส มพ นธ ระหว างผ ผล ตและ ผ บร โภค ส วนส าค ญของกระบวนการอย ท การจ ดการท จ าเป นส าหร บระบบ เคร องม อ และท มงาน ๒.๓ ระบบ The Malcom Baldrige National Quality Award เป นระบบท ม แนวทางตรวจสอบค ณภาพองค กร จะตรวจสอบองค ประกอบ ๗ ด าน ค อ ด านการเป นผ น า ด านสารสนเทศและการว เคราะห ด านการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ด านการพ ฒนา และบร หารทร พยากรมน ษย ด านกระบวนการผล ตบ ณฑ ต ว จ ย และบร การว ชาการ ด านส มฤทธ ผลทาง ว ชาการ และด านส มฤทธ ผลในการผล ตบ ณฑ ต ๒.๔ ระบบ CIPP ระบบ CIPP ม ช อเต มค อ Context, Input, Process, Product ซ งหมายถ ง การประเม น ตามด านต างๆท เก ยวข อง ๔ ด าน ค อ ด านบร บท ด านป จจ ยน าเข า ด านการด าเน นการ และด านการผล ต ๒.๕ ระบบ Input Process Output เป นระบบพ นฐานท ใช ก บท กวงการ ในการศ กษาสามารถใช ระบบน ได โดย พ จารณาว า ป จจ ยน าเข า (Input) กระบวนการ (Process) และป จจ ยผลผล ต (Output) ค ออะไร เช น ต วอย าง

6 ๑-๖ Input ทร พยากรคน ( อาจารย น กศ กษา ผ บร หาร บ คลากร) ทร พยากรเง น สภาพแวดล อม เคร องม ออ ปกรณ นโยบาย หล กส ตร แผน ป จจ ยเก อหน น Process กระบวนการบร หารจ ดการ กระบวนการเร ยน การสอน กระบวนการว จ ย กระบวนการให บร การ Output ปร มาณบ ณฑ ต ค ณภาพบ ณฑ ต บร การต าง ๆ ศร ทธาของประชาชน ๓. ระบบค ณภาพสถาบ นอ ดมศ กษา ได ค าน งถ งองค ประกอบค ณภาพ ๙ ด านการด าเน นงาน ของสถาบ นอ ดมศ กษาเป นส าค ญ ด งน นการควบค ม ตรวจสอบ และประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นอ ดมศ กษา จ งต องจ ดระบบและกลไก ตลอดจนด ชน ช ว ดค ณภาพท สอดคล องก บองค ประกอบ ค ณภาพด งกล าว ปร ชญา/ปณ ธาน/ว ตถ ประสงค /แผนด าเน นงานของหน วยงาน/สถาบ น กระบวนการด าเน นการตามภารก จหล ก ๑. การจ ดการเร ยนการสอน ๒. การว จ ย ๓. การให บร การทางว ชาการแก ส งคม ๔. การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ผลส มฤทธ กระบวนการบร หาร ๑. การบร หารและการจ ดการ ๒. การเง นและงบประมาณ ๓. ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ

7 ๑ ๗ ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา จ าแนกได เป น ๒ ส วน ค อ ๑. การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถ ง การประเม นผล และการต ดตามตรวจสอบค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาของสถาบ นการศ กษาจากภายใน โดยวงจร PDCA (Plan Do Check Act) เป นการปฏ บ ต โดยบ คลากรของสถาบ นการศ กษาหร อโดยหน วยงานต นส งก ดท ม หน าท ก าก บด แลสถาบ นการศ กษา ประกอบด วย ๑.๑ การควบค มค ณภาพ (Quality Control) จะประก นว าม การปฏ บ ต หน าท เป นไปตาม หน าท ความร บผ ดชอบ โดยการควบค มป จจ ยหร อต วแปรต างๆ ท ส งผลต อค ณภาพ การควบค มด งกล าวเน นท ระบบการก าก บด แลตนเอง (Self Regulating System) ในระด บบ คคล กองว ชา กรมน กเร ยน/กองการ ปกครอง และสถาบ น ๑.๒ การตรวจสอบค ณภาพ (Quality Audit) หมายถ ง การตรวจสอบผลการด าเน นการของ ระบบและกลไกควบค มค ณภาพการศ กษาภายใน ท สถาบ นการศ กษาได จ ดให ม ข น โดยจะเป นการตรวจสอบ เช งระบบ ม งเน นการพ จารณาว า สถาบ นได ม ระบบควบค มค ณภาพหร อไม ได ใช ระบบท พ ฒนา ข นเพ ยงใด และม ข นตอนการด าเน นการท จะท าให เช อถ อได หร อไม ว าการจ ดการศ กษาเป นไปอย างม ค ณภาพ ๑.๓ การประเม นค ณภาพ (Quality Assessment) หมายถ ง การประเม นค าระด บค ณภาพของ ก จกรรมเฉพาะอย างในหน วยงาน เช น ค ณภาพการจ ดการศ กษา ค ณภาพของงานว จ ย ค ณภาพของการสอน เป นต น โดยม จ ดเน นท โปรแกรมว ชา การประเม นจะใช ว ธ การศ กษาตนเอง (Self Study) การประเม นทาง ว ชาการจากภายนอก (External Peer Review) และการใช ต วบ งช ว ดพฤต กรรม (Performance Indicators) ๒. การประก นค ณภาพการศ กษาภายนอก (External Quality Assurance) หมายถ ง การประเม นผล และการต ดตามตรวจสอบค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาของสถาบ นการศ กษาจากภายนอกโดย ส าน กงาน ร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา หร อบ คคล หร อหน วยงานภายนอกท ส าน กงานด งกล าว ร บรอง เพ อเป นการประก นค ณภาพและให ม การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาของสถาบ น การศ กษา ประกอบด วย ๒.๑ การตรวจสอบค ณภาพท ผ านกระบวนการประก นค ณภาพภายใน ๒.๒ การประเม นค ณภาพ ๒.๓ การให การร บรอง

8 หล กการของการประก นค ณภาพการศ กษา ๑ ๘ ๑. การสร างความม นใจและสร างความพ งพอใจในค ณภาพการศ กษา ๒. การป องก นป ญหา ต องม การวางแผนและเตร ยมการ ๓. การต งม นบนหล กว ชาในการพ ฒนาหล กว ชาช พ ๔. การด าเน นงานสามารถต ดตามตรวจสอบและประเม นตนเองได ๕. การด าเน นงานเน นค ณภาพในการปฏ บ ต งานท กระด บท กข นตอน ๖. การสร างความร ท กษะและความม นใจให ก บบ คลากรในสถานศ กษา ๗. การประสานส มพ นธ ในองค กร บ คลากรในพ นท ๘. การเน นภาวะผ น าของผ บร หาร ว ตถ ประสงค ของการประก นค ณภาพการศ กษา ๑. ว ตถ ประสงค ท วไป ๑.๑ เพ อให ทราบระด บค ณภาพของสถาบ นการศ กษาในการด าเน นภารก จด านต างๆ ๑.๒ กระต นเต อนให สถาบ นการศ กษาพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและประส ทธ ภาพการ บร หารจ ดการอย างต อเน อง ๑.๓ เพ อให ทราบความก าวหน าของการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของสถาบ นการศ กษา ๑.๔ เพ อรายงานสภาพและพ ฒนาการในด านค ณภาพและมาตรฐานของสถาบ นการศ กษา ต อสาธารณชนและหน วยงานท เก ยวข อง ๒. ว ตถ ประสงค เฉพาะ ๒.๑ เพ อตรวจสอบย นย นสภาพจร งในการด าเน นงานของสถาบ นการศ กษา และประเม น ค ณภาพการศ กษาตามมาตรฐานการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ ตามกรอบแนวทางและว ธ การท ก าหนด และ สอดคล องก บระบบการประก นค ณภาพการศ กษาของสถาบ นการศ กษาและหน วยงานต นส งก ด ๒.๒ เพ อให ได ข อม ลซ งช วยสะท อนให เห น จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาของสถาบ น การศ กษา เง อนไขของความส าเร จ และสาเหต ของป ญหา ๒.๓ เพ อช วยเสนอแนะแนวทางปร บปร งและพ ฒนาค ณภาพการศ กษาแก สถาบ นการศ กษา และ หน วยงานต นส งก ด ๒.๔ เพ อส งเสร มให สถาบ นการศ กษาม การพ ฒนาค ณภาพและประก นค ณภาพภายใน อย างต อเน อง ๒.๕ เพ อรายงานผลการประเม นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาของสถาบ นการศ กษา ต อหน วยงานท เก ยวข องและสาธารณชน

9 ๑ ๙ กระบวนการส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ๑. การควบค มค ณภาพ เป นการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายใน โดยสถาบ นการศ กษาจ ดระบบและ กลไกการควบค มภายในขององค ประกอบหร อป จจ ยท ม ผลต อการผล ตน กเร ยนหร อน กศ กษา เช น ประกาศ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา การแต งต งคณะกรรมการและผ ร บผ ดชอบ ม ระบบการตรวจสอบและ ประเม นผลการด าเน นงานภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพเข าส มาตรฐานท ก าหนดไว ประกอบด วย ๑.๑ การก าหนดมาตรฐานการศ กษา โดยหน วยงานต นส งก ดและสถาบ นการศ กษา ก าหนด มาตรฐานการศ กษาให สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษาของชาต และจ ดท าข อม ลพ นฐานการศ กษาไว เพ อใช ในการพ ฒนาค ณภาพต อไป ๑.๒ การพ ฒนาเข าส มาตรฐาน หน วยงานต นส งก ดและสถาบ นการศ กษาจ ดท าแผนเพ อใช เป นแนวทางในการด าเน นงานพ ฒนาค ณภาพเข าส มาตรฐานท ก าหนดไว ในด านการพ ฒนาหล กส ตร ส อ การพ ฒนาคร และบ คลากร ธรรมน ญสถานศ กษา การเร ยนการสอน การแนะแนว การจ ดการเร ยนการสอน และ การประเม นผล เป นต น ท งน โดยเน นระบบและกลไกการปฏ บ ต งานตามแผน ต ดตาม ก าก บการด าเน นงาน อย างจร งจ งและต อเน อง ๒. การตรวจสอบ เป นการด าเน นงานประก นค ณภาพภายในของสถาบ นการศ กษา และหน วยงานต นส งก ด เพ อย นย นเป าหมายท ก าหนด ม งไปส มาตรฐานท ต องการ โดยการตรวจสอบค ณภาพจะตรวจสอบว า สถาบ นการศ กษา ม ระบบและกลไกควบค มค ณภาพการศ กษาหร อไม ตรวจสอบการด าเน นงานของระบบ และกลไกควบค มค ณภาพการศ กษาภายในและข นตอนการด าเน นงาน สร ปค อ ๒.๑ การตรวจสอบและทบทวนการด าเน นงาน ท งระบบด วยตนเองของสถาบ นการศ กษา เพ อน าข อม ลมาปร บปร งและพ ฒนาการจ ดการศ กษาอย างต อเน องสม าเสมอ และรายงานผลต อผ ปกครอง ผ ร บผ ดชอบการจ ดการศ กษา ๒.๒ การตรวจสอบและทบทวนค ณภาพการศ กษาสถาบ นการศ กษา โดยหน วยงานต นส งก ด เพ อส งเสร ม สน บสน นและ/หร อใช มาตรการในการส งเสร มพ ฒนาค ณภาพการศ กษาให เป นไปตามมาตรฐาน การศ กษาท ก าหนดไว ๓. การประเม นค ณภาพ เป นการประเม นค าระด บค ณภาพของก จกรรมเฉพาะอย างในหน วยงาน เช น ค ณภาพการจ ด การศ กษา ค ณภาพของงานว จ ย ค ณภาพของการสอน เป นต น การประเม นค ณภาพภายในจะใช ว ธ การศ กษา ตนเอง(Self Study) และการประเม นตนเอง (Self Assessment) ส วนการประเม นค ณภาพภายนอกเป นการ ด าเน นงานโดยส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา เพ อประเม นผลและร บรองว า สถาบ นการศ กษาจ ดการศ กษาได ค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาท ก าหนดไว

10 ๑ ๑๐ ความส มพ นธ ระหว างการประก นค ณภาพภายในและภายนอก การประก นค ณภาพภายใน เป นการตรวจสอบ การควบค ม การต ดตาม ประเม นผลค ณภาพและ มาตรฐานการศ กษาของสถาบ นการศ กษาจากภายใน โดยบ คลากรของสถาบ นการศ กษาน นเอง หร อโดย หน วยงาน ต นส งก ดท ม หน าท ก าก บด แลสถาบ นการศ กษาน น ผลจากการตรวจสอบค ณภาพภายใน ค อ ม การวางระบบงานท ม ระบบและกลไกช ดเจน ม การด าเน นงานรวมท งม การพ ฒนาฐานข อม ลในด านต างๆ ส วนการประก นค ณภาพภายนอกเป นการประเม นค ณภาพการจ ดการศ กษา การต ดตาม การตรวจสอบ ค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาของสถาบ นการศ กษาซ งกระท าโดยส าน กงานภายนอกหร อผ ประเม น ภายนอก เพ อม งให ม การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานของสถาบ นการศ กษาให ด ย งข น การประก นค ณภาพภายใน จะเน นการตรวจสอบและการประเม นค ณภาพและมาตรฐาน การศ กษาด านต างๆ ของป จจ ยน าเข า (Input) และกระบวนการ (Process) ส วนการประก นค ณภาพภายนอก จะเน นการประเม นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาในด านต างๆ ของผลผล ต (Output) และผลล พธ (Outcome) ด งน นการประก นค ณภาพภายในย อมส งผลถ งการประก นค ณภาพภายนอกโดยตรง การประเม นค ณภาพภายนอก จะใช ต วบ งช ตามมาตรฐานต างๆ ในการประเม นผลการด าเน นงาน ของสถาบ นการศ กษา รวมท งการตรวจเย ยมสถาบ น ซ งในการประเม นต องค าน งถ งปร ชญา พ นธก จ และ ล กษณะการเร ยนการสอนของแต ละสถาบ นการศ กษา โดยสถาบ นการศ กษาจะต องม การจ ดท ารายงาน ประจ าป เตร ยมเอกสาร ข อม ลในด านต างๆ รวมถ งข อม ลตามต วบ งช และรายงานการประเม นตนเอง อย างน อย ๓ ป การศ กษา โดยสามารถจ ดท าในร ปแบบ CD ROM หร อ E - SAR (Electronic Self Assessment Report) เพ อพร อมร บการประเม นภายนอกจากส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพ การศ กษา หร อ สมศ. ต อไป พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ในหมวด ๖ ว าด วยมาตรฐานและการประก น ค ณภาพการศ กษา มาตรา ๔๙ ได ก าหนดให ม ส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา เร ยกโดยย อว า สมศ. ม ฐานะเป นองค การมหาชน ซ งประกาศในราชก จจาน เบกษา เล มท ๑๑๗ ตอนท ๙๙ ก เม อว นท ๓ พฤศจ กายน ๒๕๔๓ และม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท ๔ พฤศจ กายน ๒๕๔๓ ว ตถ ประสงค ของการจ ดต งส าน กงาน เพ อพ ฒนาเกณฑ และว ธ การประเม นค ณภาพภายนอก และท าการประเม นผลการจ ดการศ กษาเพ อให ม การตรวจสอบค ณภาพของสถานศ กษา โดยค าน งถ ง ความม งหมาย หล กการ และแนวการจ ดการศ กษาในแต ละระด บตามท ก าหนดไว ในกฎหมายว าด วย การศ กษาแห งชาต

11 ๑ ๑๑ คณะร ฐมนตร ได แต งต งคณะกรรมการบร หารส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพ การศ กษา เม อว นท ๑๙ ธ นวาคม ๒๕๔๓ ตามพระราชกฤษฎ กาจ ดต งส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม น ค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ จ านวน ๑๑ คน โดยให ม กรรมการโดยต าแหน ง จ านวน ๓ คน ได แก ปล ดกระทรวงการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม (ป จจ บ น ค อ กระทรวงศ กษาธ การ) ประธานกรรมการพ ฒนาระบบการประเม นค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน และประธานกรรมการพ ฒนาระบบ การประเม นค ณภาพการศ กษาระด บอ ดมศ กษา และกรรมการผ ทรงค ณว ฒ จ านวน ๖ คน สรรหาจากผ ม ความร ความเช ยวชาญ และประสบการณ ทางด านการบร หาร มน ษยศาสตร ส งคมศาสตร หร อว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ซ งในจ านวนน ต องเป นบ คคลซ งม ใช ข าราชการท ม ต าแหน งหร อเง นเด อนประจ ารวมอย ด วย ไม น อยกว า ๔ คน และให ผ อ านวยการเป นกรรมการและเลขาน การโดยต าแหน ง ส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา(องค การมหาชน)ม อ านาจหน าท หล ก ด งน ๑. พ ฒนาระบบการประเม นค ณภาพภายนอก ก าหนดกรอบแนวทาง และว ธ การประเม น ค ณภาพภายนอกท ม ประส ทธ ภาพ และสอดคล องก บระบบการประก นค ณภาพของสถานศ กษาและ หน วยงานต นส งก ด ๒. พ ฒนามาตรฐานและเกณฑ ส าหร บการประเม นค ณภาพภายนอก ๓. ให การร บรองผ ประเม นภายนอก ๔. ก าก บด แลและก าหนดมาตรฐานการประเม นค ณภาพภายนอก ท ด าเน นการโดยผ ประเม น ภายนอก รวมท งให การร บรองมาตรฐาน ท งน ในกรณ จ าเป นหร อเพ อประโยชน ในการศ กษาว จ ยเพ อพ ฒนา ระบบการประเม นค ณภาพภายนอก ส าน กงานอาจด าเน นการประเม นค ณภาพภายนอกเองก ได ๕. พ ฒนาและฝ กอบรมผ ประเม นภายนอก จ ดท าหล กส ตรการฝ กอบรม และสน บสน นให องค กรเอกชน องค กรว ชาช พหร อว ชาการ เข ามาม ส วนร วมในการฝ กอบรมผ ประเม นภายนอกอย าง ม ประส ทธ ภาพ ๖. เสนอรายงานการประเม นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาประจ าป ต อคณะร ฐมนตร ร ฐมนตร ว าการกระทรวงการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม(ป จจ บ น ค อ กระทรวงศ กษาธ การ) และส าน ก งบประมาณ เพ อประกอบการพ จารณาในการก าหนดนโยบายทางการศ กษา และการจ ดสรรงบประมาณเพ อ การศ กษา รวมท งเผยแพร รายงานด งกล าวต อหน วยงานท เก ยวข องและสาธารณชน ให ม การประเม นค ณภาพภายนอกของสถานศ กษาท กแห งอย างน อยหน งคร งในท กห าป น บต งแต การประเม นคร งส ดท าย และเสนอผลการประเม นต อหน วยงานท เก ยวข องและสาธารณชน นอกจากน ได ก าหนดไว ในบทเฉพาะกาลว าจะต องจ ดให ม การประเม นค ณภาพภายนอกของ สถานศ กษาท กแห ง ภายในหกป น บต งแต ว นท พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.๒๕๔๒ ใช บ งค บ

12 ๑ ๑๒ แผนภ ม ความส มพ นธ ระหว างการประก นค ณภาพภายในการประเม นค ณภาพภายนอก การประก นค ณภาพภายใน ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค เป าหมาย แผน ด าเน น การ ด าเน นก จการ ในมาตรฐาน ค ณภาพตาม แผนงานท ก าหนด และรายงาน ตรวจสอบ และ ประเม น ตาม ต วบ งช รายงาน ประจ า ป การประเม นค ณภาพภายนอก การ ตรวจ เย ยม รายงาน ผลการ ประเม น การ ต ด ตาม ข อม ลย อนกล บเพ อพ ฒนา ข อม ลย อนกล บเพ อพ ฒนาปร บปร ง ความส าค ญและประโยชน ของการประก นค ณภาพการศ กษา ๑. เก ดการพ ฒนาค ณภาพของสถาบ นการศ กษาอย างต อเน องเข าส มาตรฐานสากล ๒. การใช ทร พยากรในการบร หารจ ดการของสถาบ นอ ดมศ กษาเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ๓. การบร หารจ ดการสถาบ นการศ กษาเป นไปอย างม ประส ทธ ผล อ นจะท าให การผล ตผ ส าเร จ การศ กษาท กระด บ การสร างผลงานว จ ย และการให บร การว ชาการ เก ดประโยชน ส งส ด และตรงก บความ ต องการของส งคมและประเทศ ๔. ผ เร ยน/น กศ กษา ผ ปกครอง ผ จ างงาน และสาธารณชนม ข อม ลส าหร บการต ดส นใจท ถ กต องและ เป นระบบ ๕. สถาบ นการศ กษา หน วยงานบร หารการศ กษา และร ฐบาลม ข อม ลท ถ กต องและเป นระบบในการ ก าหนดนโยบาย วางแผน และบร หารจ ดการศ กษา

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

มาตรฐานการศ กษาของชาต

มาตรฐานการศ กษาของชาต มาตรฐานการศ กษาของชาต 1อ ดมการณ และหล กการในการจ ดการศ กษาของชาต ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 และนโยบายด านการศ กษาของร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา)

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) www.prachin.ru.ac.th ค าน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) ฉบ บน ได ถ กผล ตเพ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

หน า ๒๒ เล ม ๑๒๗ ตอนท ๒๓ ก ราชก จจาน เบกษา ๒ เมษายน ๒๕๕๓ กฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓

หน า ๒๒ เล ม ๑๒๗ ตอนท ๒๓ ก ราชก จจาน เบกษา ๒ เมษายน ๒๕๕๓ กฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หน า ๒๒ กฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ งแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต (ฉบ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. (ส าเนา) ๑ ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ --------------- อาศ ยอ านาจตามความในข

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ประโยชน สาค ญ กฎหมาย ผ เร ยน คร /บ คลากร ผ บร หาร สถานศ กษา สถานประกอบการ ช มชน

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔

นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๑ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ เพ อให การปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการประก

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป 2556

แผนการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป 2556 แผนการด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ 2 ค าน า บ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา

บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา ๑. ความจ าเป นของการประก นค ณภาพการศ กษา ภารก จหล กท สถาบ นอ ดมศ กษาไทยจะต องปฏ บ ต ม ๔ ประการ ค อ การจ ดการเร ยน การสอน การว จ ย การให บร การทางว ชาการแก ส งคม และการท าน

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด งานประก นค ณภาพการศ กษา 2) หน วยงาน สาน กค ณภาพการศ กษา แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 3) ห วหน าหน วยงาน ผ ช วยศาสตราจารย กฤษฎ ส ขฉาย ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการสาน กค ณภาพการศ กษา

More information

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

หน า ๔๓ เล ม ๑๓๐ ตอนพ เศษ ๑๕๖ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ หน า ๔๓ ประกาศคณะกรรมการค ร สภา เร อง สาระความร สมรรถนะและประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หารสถานศ กษา ผ บร หารการศ กษา และศ กษาน เทศก ตามข อบ งค บค ร สภา ว าด วยมาตรฐานว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information