การบร หารจ ดการระบบค ณภาพ (Quality Management System)

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารจ ดการระบบค ณภาพ (Quality Management System)"

Transcription

1 การบร หารจ ดการระบบค ณภาพ (Quality Management System) ดร.สมช ย ชวล ตธาดา ผ อานวยการโรงเร ยนเอกช ย... เม อกล าวถ งการบร หาร (Administration) และการจ ดการ (Management) จาก ความร ความเข าใจเด มท หลายท านได ศ กษาก นมา ความแตกต างของค า 2 ค าน ก ค อ การ บร หาร จะใช ก บหน วยงานราชการ ส วนคาว า การจ ดการ ม กจะใช ในองค กรภาคธ รก จเอกชน ในวงการศ กษาบ อยคร งท น กการศ กษาม กจะน า แนวค ด หล กการและทฤษฎ การจ ดการ ของภาคธ รก จมาประย กต ใช ในวงการศ กษา เช น การวางแผนกลย ทธ Balance Scorecard การบร หารความเส ยง เป นต น จนป จจ บ นอาจกล าวได ว า การบร หารและ การจ ดการค อเร องเด ยวก น จนกระท งเราม กจะใช คาสองคาน ควบค ก นเป นคาว า การบร หาร จ ดการ การบร หารจ ดการระบบค ณภาพ ถ อว าเป นการบร หารอ กร ปแบบหน งท ป จจ บ นถ อว า เป นกลไกสาค ญในการท จะช วยให องค กรม ผลการด าเน นการท เป นเล ศ โดยเฉพาะโรงเร ยน ซ งเป นองค กรท ม หน าท จ ดการศ กษาย อมส งผลกระทบต อน กเร ยนซ งถ อว าเป นเป าหมาย ปลายทางท ส าค ญท ส ด และย งเป นการยกระด บการบร หารจ ดการองค กรเพ อให ม ว ธ การ และผลการดาเน นงานในระด บมาตรฐานโลก เน องจาก ระบบด งกล าวม พ นฐานด านเทคน ค และกระบวนการต ดส นรางว ลเช นเด ยวก บรางว ลค ณภาพแห งชาต ของประเทศสหร ฐอเมร กา (Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) ซ งถ อว าเป น ต นแบบรางว ล ค ณภาพแห งชาต โดยม หลาย ๆ ประเทศท วโลกได น าไปประย กต ใช เช น ส งคโปร ญ ป น สหภาพย โรป และประเทศไทย ซ งหน วยงานท ร บผ ดชอบได แก สถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต โดยเร ยกช อว า รางว ล Thailand Quality Award (TQA ) โดยในด านการศ กษาเร มม การ น า แนวทางการบร หารจ ดการระบบค ณภาพมาใช ต งแต ป พ.ศ โดยน ามาใช เป น

2 แนวทางช วยในการพ ฒนาปร บปร งค ณภาพของโรงเร ยนโดยย ดหล กการดาเน นงานเช งระบบ การบร หารการเปล ยนแปลง ท งน เพ อการดาเน นการท ม ความเป นเล ศ โดยท สาน กงาน ก.พ.ร. ก าหนดให ม โครงการการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เป นกรอบการบร หารจ ดการองค กรเพ อส งเสร มและ สน บสน นให ส วนราชการนาไปใช ในการประเม นองค การด วยตนเองท ครอบคล มภาพรวมในท กม ต เพ อยกระด บค ณภาพการบร หารจ ดการให เท ยบเท ามาตรฐานสากล โดยม งเน นให หน วยงานราชการ ปร บปร งองค การอย างรอบด านและอย างต อเน องครอบคล มท ง 7 หมวด แต ในส วนของ โรงเร ยนย งไม ม การกาหนดเกณฑ การประเม นสาหร บโรงเร ยนโดยเฉพาะ ท ามกลางแนวค ดการจ ดการศ กษาเพ อม งส ความเป นเล ศ และความเป นมาตรฐาน สากล การบร หารจ ดการระบบค ณภาพ จ งถ อว าเป นร ปแบบ/แนวทางการบร หารท ท าทาย ให ผ บร หารโรงเร ยนและผ ม ส วนเก ยวข องได ให ความสนใจ และศ กษาเร ยนร เพ อน าไป ประย กต ทดลองใช ในการบร หารจ ดการสถานศ กษา ความร ความเข าใจและแนวค ด เบ องต นเป นส งสาค ญท ผ บร หารจาเป นต องศ กษาท าความเข าใจก อน โดยอาศ ยกรอบและ แนวทางท สาน กงาน ก.พ.ร. กาหนด 7 หมวด ได แก หมวด 1 การนาองค กร (Leadership) หมวด 2 การวางแผนย ทธศาสตร (Strategic Planning) หมวด 3 การม งเน นน กเร ยนและผ ม ส วนได ส วนเส ย (Student and Stakeholder Focus) หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร (Measurement, Analysis and Knowledge Management) หมวด 5 การม งเน นบ คลากร (Faculty and Staff Focus) หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ (Process Management) หมวด 7 ผลล พธ (Performance Results) ซ งแต ละหมวดม ความหมายและแนวทางการดาเน นการกว าง ๆ พอส งเขป ด งน

3 หมวด 1 การน าองค กร (Leadership) การนาองค กร เป นการบร หารจ ดการของผ บร หารโรงเร ยนในการช นาและดาเน นการ เพ อให ได มาซ งว ส ยท ศน พ นธก จ ค าน ยมและเป าหมายของโรงเร ยน ท งในระยะส นและ ระยะยาว การสร างแรงจ งใจ ขว ญก าล งใจในการท างาน ความผ กพ นต อองค กร การ ควบค มความเส ยง ระบบธรรมาภ บาล และอ น ๆ เพ อให องค กรม แนวทางและท ศทางการ ทางานท ช ดเจนราบร น แนวทางการดาเน นการค อ ผ บร หารโรงเร ยนต องพ ฒนาตนเองให ม ศ กยภาพ ม ภาวะ ของการเป นผ นาการเปล ยนแปลง โดยเฉพาะภาวะผ นาทางว ชาการ ทาให ผ ร วมงานศร ทธา ยอมร บและเช อถ อและอ น ๆ หมวด 2 การวางแผนย ทธศาสตร (Strategic Planning) การวางแผนย ทธศาสตร เป นการบร หารจ ดการเพ อทาให ว ส ยท ศน พ นธก จและ เป าหมายของโรงเร ยนบรรล ผล โดยการจ ดท าแผนปฏ บ ต การของโรงเร ยน การจ ดสรร งบประมาณและทร พยากร การปร บเปล ยนแผนเม อสถานการณ เปล ยนไป ตลอดจนการ กาหนดว ธ การว ดความสาเร จและการพ ฒนาอย างไรให ย งย น แนวทางการด าเน นการ ได แก การจ ดท าแผนย ทธศาสตร หร อแผนพ ฒนาค ณภาพ และแผนปฏ บ ต การประจ าป ของโรงเร ยน ท ม ความสอดคล องก นและน าไปส เป าหมายและ ว ส ยท ศน ท โรงเร ยนกาหนดและอ น ๆ หมวด 3 การม งเน นน กเร ยนและผ ม ส วนได ส วนเส ย (Student and Stakeholder Focus) การม งเน นน กเร ยนและผ ม ส วนได ส วนเส ย เป นส งท ผ บร หารโรงเร ยนจาเป นต องให ความสาค ญ เน องจากน กเร ยนและผ ม ส วนได ส วนเส ยถ อว าเป นล กค าสาค ญ จะทาอย างไร จ งจะให น กเร ยนประสบความสาเร จ ผ ม ส วนได ส วนเส ยพ งพอใจ ม ความร กความผ กพ นก บ โรงเร ยน รวมท งการเป ดโอกาสร บฟ งความค ดเห น ข อเสนอแนะ ความต องการของน กเร ยน และผ ม ส วนได ส วนเส ย และใช ข อม ลสารสนเทศด งกล าวมาใช ในการปร บปร งและพ ฒนา

4 แนวทางการดาเน นการ ได แก การดาเน นงานของโรงเร ยนท กอย างควรม เป าหมายม ง ส ผลประโยชน ของน กเร ยนและการม ส วนร วมของผ ม ส วนได ส วนเส ย คาน งถ งความพ งพอใจ ของน กเร ยนและผ ม ส วนได ส วนเส ยและอ น ๆ หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร (Measurement, Analysis and Knowledge Management) การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร เป นการบร หารจ ดการเก ยวก บการเล อก รวบรวม ว เคราะห จ ดการและปร บปร งข อม ลสารสนเทศและการจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ รวมท งการทบทวนผลการด าเน นการและใช ผลการทบทวนเพ อปร บปร งผลการ ดาเน นงาน ผล กด นให เก ดการปร บปร งผลการเร ยนร ของน กเร ยน ผลการด าเน นการและเพ ม ความสามารถในการแข งข นของโรงเร ยน แนวทางการด าเน นการ ได แก การจ ดท าฐานข อม ลสารสนเทศท จ าเป นและสาค ญ ของโรงเร ยน การนาเทคโนโลย มาใช ในการจ ดการ การน าข อม ลสารสนเทศในเร องต าง ๆ ของโรงเร ยนมาว เคราะห เพ อการปร บปร งพ ฒนาการด าเน นงาน ม การด าเน นงานเร องการ บร หารความเส ยง(Risk Management) และอ น ๆ หมวด 5 การม งเน นบ คลากร (Faculty and Staff Focus) การม งเน นบ คลากรเป นการบร หารจ ดการเก ยวก บการสร างความผ กพ น การพ ฒนา และการจ ดการบ คลากร เพ อให ม การใช ศ กยภาพของบ คลากรได อย างเต มท และการ ปฏ บ ต งานเป นไปในท ศทางเด ยวก นตามแผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การ รวมท งการ ประเม นข ดความสามารถการปฏ บ ต งาน อ ตราก าล งและการสร างสภาพแวดล อมในการ ทางานท ด เพ อก อให เก ดผลการปฏ บ ต งานท ด แนวทางการดาเน นการ ได แก การพ ฒนาบ คลากร การสร างเสร มแรงจ งใจ ขว ญและ กาล งในการทางานเพ อให บ คลากรในโรงเร ยนสามารถปฏ บ ต งานได เต มตามศ กยภาพ สร าง ความร กความผ กพ นให บ คลากรม ต อองค กร และอ น ๆ

5 หมวด 6 การจ ดการกระบวนการ (Process Management) การจ ดการกระบวนการ เป นการบร หารเก ยวก บการกาหนดสมรรถนะหล ก ระบบงาน การออกแบบการจ ดการและปร บปร งกระบวนการท สาค ญเพ อนาระบบงานไปใช สร างค ณค าให ผ เร ยนและผ ม ส วนได ส วนเส ย อ นจะน ามาซ งความสาเร จและความเป นเล ศ ของโรงเร ยน แนวทางการด าเน นการ ได แก การจ ดระบบการบร หารจ ดการในโรงเร ยนท ม ความ ช ดเจน ครอบคล มและคล องต วในการท างาน ม การก าหนดมาตรฐานการปฏ บ ต งานของ บ คลากรและอ น ๆ หมวด 7 ผลล พธ (Performance Results) ผลล พธ เป นการบร หารจ ดการ โดยท ผ บร หารโรงเร ยนต องให ความสาค ญโดยการ กาหนดค าเป าหมายผลล พธ แต ละเร องให ช ดเจน ท สาค ญได แก ผลล พธ ด านการเร ยนร ของ น กเร ยน ผลล พธ การม งเน นน กเร ยนและผ ม ส วนได ส วนเส ย ผลล พธ ด านงบประมาณ ผลล พธ การม งเน นบ คลากร ผลล พธ ด านประส ทธ ผลของกระบวนการ และผลล พธ ด าน ภาวะผ น า กล าวอ กน ยหน งผลล พธ ในท น เป นการประเม นผลการด าเน นการและแนวโน ม ของโรงเร ยนในม ต ด านประส ทธ ผล ม ต ด านค ณภาพการให บร การ ม ต ด านประส ทธ ภาพ และ ม ต ด านการพ ฒนาองค การ ซ งเป นไปตามหล ก Balance Scorecard น นเอง แนวทางการดาเน นการ ท โรงเร ยนดาเน นการได แก การกาหนดเป าหมายและต วช ว ด และค าเป าหมายแต ละเร องให ช ดเจน และจ ดให ม การประเม นผลตามท กาหนด สร ป การบร หารจ ดการระบบค ณภาพ เป นระบบการบร หารจ ดการอ ก ร ปแบบหน งซ งถ อว าเป นเป นร ปแบบใหม ส าหร บโรงเร ยนท ท าทายของผ บร หาร โรงเร ยนในการน าไปทดลองใช เพ อพ ฒนาโรงเร ยนไปส ความเป นเล ศและม มาตรฐานการบร หารระด บสากล If you do what you always did, You will get what you always got หากทาอย างท เคยทา ๆ มา ก จะได ผลอย างท เคยได...

6 เอกสารอ างอ ง ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน.(2553) แนวทางการด าเน นงาน โรงเร ยน มาตรฐานสากล. กร งเทพฯ : ช มน มสหกรณ การเกษตรแห งประเทศไทย. ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน.(2553). ค ม อการบร หารจ ดการระบบ ค ณภาพ. กร งเทพฯ : ช มน มสหกรณ การเกษตรแห งประเทศไทย.

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ค ม อการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ประกอบด วย 3 ส วน ด งน ส วนท 1 : กระบวนการและข นตอนการจ ดท าแผนพ ฒนาองค การ ส วนท 2 : หล กการว เคราะห และประเม นองค

More information

โรงเร ยนมาตรฐานสากล ค ม อการบร หารจ ดการระบบค ณภาพ สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

โรงเร ยนมาตรฐานสากล ค ม อการบร หารจ ดการระบบค ณภาพ สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โรงเร ยนมาตรฐานสากล ค ม อการบร หารจ ดการระบบค ณภาพ สำน กบร หารงานการม ธยมศ กษาตอนปลาย สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการบร หารจ ดการระบบค ณภาพ ป ท พ มพ พ ทธศ กราช 2553 จำนวนพ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ 2554 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการบร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด ก ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 24 ส วนแผนงานงบประมาณและต ดตามประเม นผล 1 เมษายน 24 แผนย ทธศาสตร กรมพ น จและค มครองเด ก แผนปฏ บ ต

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 แผนการพ ฒนาพน กงานเทศบาล 3 ป ได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมายเช งกลย ทธ และ ย ทธศาสตร ในการพ ฒนากาล งคน เพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาบ คลกรในความร

More information

ผ บร หารก บการสร างค ณภาพโรงเร ยน ส ความเป นเล ศ* ส รศ กด ปาเฮ** 1. บทนา

ผ บร หารก บการสร างค ณภาพโรงเร ยน ส ความเป นเล ศ* ส รศ กด ปาเฮ** 1. บทนา ผ บร หารก บการสร างค ณภาพโรงเร ยน 1. บทนา ส ความเป นเล ศ* ส รศ กด ปาเฮ** รองผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาแพร เขต 2 กระแสแห งการปร บเปล ยนทางส งคมในป จจ บ นโดยเฉพาะการจ ดการศ กษาในช วงแผนพ

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 )

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) จ ดทาโดย ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน คาน า แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ยและพ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพผ บร หารสถานศ กษา / โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

ร ปแบบการบร หารโรงเร ยนค ณภาพโดยใช PISUT MODEL PISUT MODEL TO QUALITY SCHOOL

ร ปแบบการบร หารโรงเร ยนค ณภาพโดยใช PISUT MODEL PISUT MODEL TO QUALITY SCHOOL ร ปแบบการบร หารโรงเร ยนค ณภาพโดยใช PISUT MODEL PISUT MODEL TO QUALITY SCHOOL 1. โรงเร ยนด เด น โรงเร ยนบ านท าอ เทน ชนะเล ศเหร ยญทอง : สถานศ กษายอดเย ยมประเภทประถมศ กษาขนาดใหญ ด านการบร หารจ ดการ 1.1)

More information

การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development)

การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development) การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development) ปร บปร งจากเอกสารของ ดร.ธนาว ชญ จ นดาประด ษฐ โดย สรรญ จ นตภว ต เน อหาการเร ยนร หล กการและเหต ผลในการจ ดทาค ม อปฏ บ ต งาน แนวค ด / เทคน คท เก ยวข องก

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

1. ว ตถ ประสงค 2. ขอบเขต

1. ว ตถ ประสงค 2. ขอบเขต หมายเลขเอกสาร : หน าท : 1/17 1. ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการปฏ บ ต งานการจ ดท าแผนย ทธศาสตร ของกรมโรงงาน อ ตสาหกรรม โดยม งเน นให เก ดการวางแผนอย างเป นระบบอย างต อเน องและม ประส ทธ ภาพ และ เพ อสร างมาตรฐานในการปฏ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย [1] แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนปฏ บ ต ท ทาให หน วยงานประสบความสาเร จหร อนาไปส ความเป นเล ศตาม เป าหมาย

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 กรมส งเสร มการเกษตร คณะท างานจ ดท าย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กองการเจ าหน าท ม นาคม 2553 สารบ ญ 1. ว ส ยท ศน ค าขว ญ ค าน ยมและพ นธก จ กรมส งเสร มการเกษตร

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award พ มพ คร งแรก ก นยายน 2557 จำนวนพ มพ 1,000 เล ม ISBN สงวนล ขส ทธ สำน กงาน ก.พ.ร. จ ดทำโดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท 0-2356-9999 โทรสาร

More information