แนวทางการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน

Size: px
Start display at page:

Download "แนวทางการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน"

Transcription

1 บรรณาน กรม 112

2 113 บรรณาน กรม กระทรวงศ กษาธ การ. (2553). แนวทางการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ตามหล กส ตรแกนกลาง การศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช กร งเทพมหานคร : ส าน กว ชาการและมาตรฐาน การศ กษา. คณะกรรมการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต. (2543). แผนพ ฒนาฉบ บท 9 ฯ พ.ศ ก บการประสานส การปฏ บ ต. กร งเทพมหานคร : ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคมแห งชาต. จ นทราน สงวนนาม. (2545). ทฤษฎ และแนวปฏ บ ต ในการบร หารงานสถานศ กษา. กร งเทพมหานคร : บ คพอยท. ฉ นทนา จ นทร บรรจง และคณะ. (2553). แนวทางการบร หารและจ ดก จกรรมเพ อส งคมและ สาธารณประโยชน ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช กร งเทพมหานคร : สกสค ลาดพร าว. ฉ นทนา จ นทร บรรจง. (2553). การส งเคราะห ร ปแบบ กระบวนการ และเทคน คว ธ ในการจ ด ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณประโยชน ของประเทศญ ป น. กร งเทพมหานคร : ส าน ก ว ชาการและมาตรฐานการศ กษา. ช ญญา อภ ปาลก ล. (2545). ร ปแบบการพ ฒนาการม ส วนร วมของคณะกรรมการสถานศ กษา ข นพ นฐานในการบร หารและการจ ดการศ กษาภายใต โครงสร างการกระจายอานาจ การบร หารการศ กษา : กรณ ศ กษาของส งก ดสาน กงานการประถมศ กษาจ งหว ด ขอนแก น. ว ทยาน พนธ กศ.ด., มหาว ทยาล ยขอนแก น, ขอนแก น. ชาญช ย อาจ นสมาจาร. (2542). การวางแผนบทเร ยน. วารสารว ชาการ. (2 กรกฎาคม 2542) : 39. ธงช ย ส นต วงษ. (2543). หล กการจ ดการ. กร งเทพมหานคร : ไทยว ฒนาพาน ช. จ าก ด. ธ ระ ร ญเจร ญ. (2546). การบร หารโรงเร ยนย คปฏ ร ปการศ กษา. กร งเทพมหานคร : ข าวฟ าง. บ ญชม ศร สะอาด. (2545). การว จ ยเบ องต น ฉบ บปร บปร ง. กร งเทพฯ : ส ว ร ยาสาส น. ประกอบ ก ลเกล ยง. (2545). การบร หารโดยองค คณะบ คคล. กร งเทพมหานคร : ส าน กงานปฏ ร ป การศ กษา. พนม พงษ ไพบ ลย และคณะ. (2546). รวมกฎหมายการศ กษาเข าส โครงสร างใหม กระทรวง ศ กษาธ การ. กร งเทพมหานคร : ว ฒนาพาน ช. ภาน ว ฒน ภ กด วงศ. (2553). การส งเคราะห ร ปแบบ กระบวนการ และเทคน คว ธ ในการจ ด ก จกรรมเพ อส งคมและสาธารณประโยชน ของประเทศไต หว น. กร งเทพมหานคร : ส าน ก ว ชาการและมาตรฐานการศ กษา.

3 114 ภ วดล หม นส พรม. (2546). การบร หารโดยการม ส วนร วมในโรงเร ยนม ธยมศ กษาสาน กงานเขต พ นท การศ กษาขอนแก น เขต 3. ว ทยาน พนธ กศ.ม., มหาว ทยาล ยขอนแก น, ขอนแก น. เมตต เมตต การ ณ จ ต. (2541). การม ส วนร วมในการบร หารโรงเร ยนของคณะกรรมการศ กษา ประจาโรงเร ยนเทศบาลในจ งหว ดนครราชส มา. ว ทยาน พนธ กศ.ม., มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช, นนทบ ร. เยาวภา เดชะค ปต. (2542). การบร หารและการน เทศการศ กษาปฐมว ย. กร งเทพฯ : โรงพ มพ เจ าพระยาการพ มพ. ร ง แก วแดง. (2542). ปฏ ว ต การศ กษาไทย. กร งเทพมหานคร : ส าน กพ มพ มต ชน จ าก ด (มหาชน). วร นทร บ ญย ง. (2553). การส งเคราะห ร ปแบบ กระบวนการ และเทคน คว ธ ในการจ ดก จกรรม เพ อส งคมและสาธารณประโยชน ของประเทศเกาหล ใต. กร งเทพมหานคร : ส าน กว ชาการ และมาตรฐานการศ กษา. วร ศรา พ มดอกไม. (2551). การม ส วนร วมของช มชนในการบร หารและจ ดการเร ยนการสอนเพ อ เสร มสร างจ ตสาธารณะ ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาแพร เขต 2. การศ กษาค นคว า ด วยตนเอง กศ.ม., มหาว ทยาล ยนเรศวร, พ ษณ โลก. ว นช ย โกลละส ต. (12 ก นยายน 2549). ความหมายและความสาค ญของการบร หารแบบ ม ส วนร วม. ส บค นเม อ 29 ส งหาคม 2554, จาก ว โรจน สารร ตนะ. (2544). การบร หารโรงเร ยนแบบกระจายอานาจ. กร งเทพมหานคร : หจก.ท พยว ส ทธ. ศ ร กาญจน โกส มภ. (2542). การม ส วนร วมของช มชนและโรงเร ยนเพ อการจ ดการศ กษาข น พ นฐาน. ว ทยาน พนธ ปร ญญาด ษฎ บ ณฑ ต (พ ฒนศ กษาศาสตร ). กร งเทพมหานคร : มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒประสานม ตร. สงวนศร วรเล ศ. (2551). การนาเสนอแนวทางการบร หารแบบม ส วนร วมของช มชนของโรงเร ยน นครสวรรค ป ญญาน ก ล. ว ทยาน พนธ คศ.ม., มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค, นครสวรรค. สมเดช ส แสง. (2547). ค ม อบร หารโรงเร ยนสถานศ กษาข นพ นฐานตาม พ.ร.บ.การศ กษาแห งชาต. กร งเทพมหานคร : บรรณก จ. สมน ก ป ญญาส งห. (2542). การทางานแบบม ส วนร วม. ขอนแก น : มหาว ทยาล ยขอนแก น. สมยศ นาว การ. (2545). การบร หารแบบม ส วนร วม. กร งเทพมหานคร : บรรณก จ. สมศ กด ดลประส ทธ. (6 ก นยายน 2548). การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน (School Based Management). ส บค นเม อ 29 ส งหาคม 2554, จาก สมาน อ ศวภ ม. (2545). การบร หารการศ กษาสม ยใหม แนวค ด ทฤษฎ และการปฏ บ ต

4 อ บลราชธาน : คณะคร ศาสตร สถาบ นราชภ ฏอ บลราชธาน. ส มพ นธ อ ปลา. (2541). การศ กษาการม ส วนร วมของช มชนในการจ ดการศ กษาในโรงเร ยน ประถมศ กษาส งก ดสาน กงานการประถมศ กษาจ งหว ดขอนแก น. ว ทยาน พนธ ปร ญญา มหาบ ณฑ ต, มหาว ทยาล ยขอนแก น, ขอนแก น. ส มฤทธ กางเพ ง. (2545). ร ปแบบการม ส วนร วมในสถานศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ. กร งเทพมหานคร : บร ษ ท เค.พร นท อ นเตอร กร ป. ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ษณ โลก เขต 3. (2551). รายงานผลการต ดตามและ ประเม นผลการบร หารและจ ดการตามกลย ทธ ป งบประมาณ พ ษณ โลก : ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ษณ โลก เขต 3. ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต. (2545). พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และท แก ไขเพ มเต ม(ฉบ บท 2) พ.ศ กร งเทพมหานคร : พร กหวาน. ส าราญ หาญประเสร ฐ. (2544). การม ส วนร วมจ ดการศ กษาของคณะกรรมการสถานศ กษาข น พ นฐานโรงเร ยนประถมศ กษาอาเภอภ เว ยง จ งหว ดขอนแก น. ว ทยาน พนธ ปร ญญา มหาบ ณฑ ต, มหาว ทยาล ยขอนแก น, ขอนแก น. ส ทธ พงษ จ ร เท ยบ. (2545). การบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐานร ปแบบคร และช มชนม บทบาท หล กตามความค ดเห นของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานโรงเร ยนประถมศ กษา ส งก ดสาน กงานการประถมศ กษาอาเภอเขมราฐ จ งหว ดอ บลราชธาน. ว ทยาน พนธ คศ.ม., สถาบ นราชภ ฏอ บลราชธาน, อ บลราชธาน. ส พ ร พวงวราพ นธ และอกน ษฐ ข าว ระ. (2551). การบร หารแบบม ส วนร วมในงานประก นค ณภาพ การศ กษาภายในสถานศ กษาของโรงเร ยนในส งก ดสาน กการศ กษา เทศบาลนคร พ ษณ โลก. กศ.ม., มหาว ทยาล ยนเรศวร, พ ษณ โลก. เสร มศ กด ว ศาลาภรณ. (2541). รายงานการว จ ยเร องการบร หารและการจ ดการศ กษาไทย. กร งเทพ. อด ลย วรรณค า. (2552). การบร หารแบบม ส วนร วมในการจ ดสภาพแวดล อมท เอ อต อการเร ยนร ของโรงเร ยนภ ซางว ทยาคม อาเภอภ ซาง จ งหว ดพะเยา. การศ กษาค นคว าอ สระ คศ.ม., มหาว ทยาล ยราชภ ฎเช ยงราย, เช ยงราย. อน นต หวะส วรรณ. (2545). การม ส วนร วมของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐานในกระบวน การวางแผนพ ฒนาการศ กษาของโรงเร ยนประถมศ กษาในจ งหว ดบ ร ร มย ส งก ดสาน ก งานการประถมศ กษาจ งหว ดขอนแก น. ว ทยาน พนธ ศศ,ม., มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช, กร งเทพมหานคร. 115

5 อน ชา กอนพ วง. (2553). การส งเคราะห ร ปแบบ กระบวนการ และเทคน คว ธ ในการจ ดก จกรรม เพ อส งคมและสาธารณประโยชน ของประเทศไทย. กร งเทพมหานคร : ส าน กว ชาการ และมาตรฐานการศ กษา. อภ ญญา ก งสนาร กษ. (2545). ร ปแบบการบร หารแบบม ส วนร วมในองค การท ม ประส ทธ ผล ระด บคณะของสถาบ นอ ดมศ กษา. กร งเทพมหานคร : จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. อภ ญญา เวชยช ย. (2544). รายงานเร องการม ส วนร วมของพ อแม ผ ปกครองในการพ ฒนา การศ กษา. กร งเทพมหานคร : ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต. อ ท ย บ ญประเสร ฐ. (2542). การศ กษาแนวทางการบร หารและการจ ดการศ กษาของสถานศ กษา โดยร ปแบบการบร หารโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน (School Based Management). กร งเทพมหานคร : โรงพ มพ ค ร สภาลาดพร าว. เอกช ย ก ส ขพ นธ. (2538). การบร หารท กษะและการปฏ บ ต. กร งเทพมหานคร : ส ขภาพใจ. 116

การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย

การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 3: กรณ ศ กษาโรงเร ยนบ านส นกอง อาเภอแม จ น จ งหว ดเช ยงราย อ จฉราวรรณ ใจยะเข ยว บทค ดย อ การศ กษาในคร

More information

แนวทางการบร หารงานว ชาการเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของ โรงเร ยนพนมเบญจา ส งก ดเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต

แนวทางการบร หารงานว ชาการเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของ โรงเร ยนพนมเบญจา ส งก ดเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต แนวทางการบร หารงานว ชาการเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของ โรงเร ยนพนมเบญจา ส งก ดเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 Academic Administration Guidelines for Developing the Quality of Education of Phanombenja School

More information

การศ กษาสภาพและป ญหาการบร หารงานโรงเร ยนอน บาลสามแห ง

การศ กษาสภาพและป ญหาการบร หารงานโรงเร ยนอน บาลสามแห ง 1 การศ กษาสภาพและป ญหาการบร หารงานโรงเร ยนอน บาลสามแห ง ช อผ เข ยน นายษ ชว ฒ เจร ญเวช ** ช ออาจารย ท ปร กษา ผ ช วยศาสตราจารย ดร.อ านวย ส วรรณก จบร หาร ช ออาจารย ท ปร กษาร วม อาจารย เลอล กษณ ช ส น บทค ดย

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา ป การศ กษา 2553.. บทค ดย อ

หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา ป การศ กษา 2553.. บทค ดย อ การบร หารงานส งแวดล อมในโรงเร ยนบางบ วทอง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 3 ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION OF BANGBUATHONG SCHOOL UNDER SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 3 ศ ร กาญจน ขาว

More information

ป จจ ยท ส มพ นธ ก บสมรรถนะการบร หารจ ดการช นเร ยนของคร ระด บม ธยมศ กษา ช วงช นท 3 ในสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 1*

ป จจ ยท ส มพ นธ ก บสมรรถนะการบร หารจ ดการช นเร ยนของคร ระด บม ธยมศ กษา ช วงช นท 3 ในสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 1* ป จจ ยท ส มพ นธ ก บสมรรถนะการบร หารจ ดการช นเร ยนของคร ระด บม ธยมศ กษา ช วงช นท 3 ในสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 1* ประทวน ม ลหล า ** บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

อนงค ว ช ยร มย บทค ดย อ

อนงค ว ช ยร มย บทค ดย อ การบร หารจ ดการหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยนในต าบลดงใหญ อ าเภอพ มาย ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 7 THE SCHOOL CURRICULUM ADMINISTRATION MANAGEMENT AT DONGYAI SUB DISTRICT, PHIMAI DISTRICT,

More information

คาสาค ญ : เทคโนโลย สารสนเทศ, การบร หาร, โรงเร ยนม ธยมศ กษา

คาสาค ญ : เทคโนโลย สารสนเทศ, การบร หาร, โรงเร ยนม ธยมศ กษา การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารโรงเร ยนม ธยมศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษากาฬส นธ เขต 2 The Information Technology for Administration Secondary School Under the Kalasin Education Service Area

More information

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา บทสร ปสาหร บผ บร หาร การว จ ยเร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน

มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ บลราชธาน ป จจ ยท ส งผลต อค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนส งก ดสาน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 Factors Affecting the Educational Quality in Schools

More information

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ ค าน า ค ม อการบร หารงานว ชาการเป นเอกสารท จ ดข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการบร หารและ ปฏ บ ต งานของกล มงานบร หารว ชาการโรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร โดยแนวทาง การด าเน นงานน

More information

ส าน กงานเขต บทค ดย อ

ส าน กงานเขต บทค ดย อ 1 ความค ดเห นของคร ผ ส อนต อการบร หารว ชาการของผ บร หารสถานศ กษา เคร อข าย โรงเร ยน ต าแหน ง คร ว ทยฐานะ ช านาญการพ เศษ ส าน กงานเขต บทค ดย อ ผ บ ร หารสถานศ กษา จ งหว ดพ ษณ โลก ใน 4 ด านได แก ด านการ บร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

การจ ดท าแผนการจ ด การศ กษาเฉพาะบ คคล (IEP)

การจ ดท าแผนการจ ด การศ กษาเฉพาะบ คคล (IEP) การจ ดท าแผนการจ ด การศ กษาเฉพาะบ คคล (IEP) โดย ดร.สมพร หวานเสร จ ผ อ านวยการเช ยวชาญ โรงเร ยนพ บ ลประชาสรรค ความเป นมาและความส าค ญ ป ญหาในการฟ นฟ สมรรถภาพผ พ การ ไม ท วถ ง ไม ครอบคล ม ท กกล มอาย ท กประเภทความพ

More information

โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง แนวทางการพ ฒนานว ตกรรมเพ อประกอบการขอม หร อเล อนว ทยฐานะแบบใหม ส าหร บคร และบ คลากรทางการศ กษา...

โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง แนวทางการพ ฒนานว ตกรรมเพ อประกอบการขอม หร อเล อนว ทยฐานะแบบใหม ส าหร บคร และบ คลากรทางการศ กษา... โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง แนวทางการพ ฒนานว ตกรรมเพ อประกอบการขอม หร อเล อนว ทยฐานะแบบใหม ส าหร บคร และบ คลากรทางการศ กษา... 1. หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 แก ไขเพ มเต

More information

ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (บร หารการศ กษา)

ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (บร หารการศ กษา) การศ กษาคร งน การศ กษาศ กยภาพการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย A Study on the Potential for Early Childhood Education in The Early

More information

วรรณกร ศร รอด WANNAKORN SRIROT มหาว ทยาล ยราชธาน จ.อ บลราชธาน. Abstract บทค ดย อ

วรรณกร ศร รอด WANNAKORN SRIROT มหาว ทยาล ยราชธาน จ.อ บลราชธาน. Abstract บทค ดย อ การบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยนขนาดเล ก : กรณ ศ กษาโรงเร ยนขนาดเล ก เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาจ งหว ดอ บลราชธาน เขต 1 Management of a small school curriculum. A Case study in The first school district

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

ข อม ลท วไปของสถานศ กษา

ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ส วนท 1 สภาพท วไป แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2556 โรงเร ยนเม องเชล ยง หน า 2 ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ประว ต การก อต ง โรงเร ยนเม องเชล ยงต งข นเม อว นท 1 เด อน ม ถ นายน พ.ศ. 2499 ใช ช อในการประกาศจ ดต

More information

ดร. พ สตราภรณ ท พยโสธร

ดร. พ สตราภรณ ท พยโสธร การจ ดการสภาพแวดล อมอาคารเร ยนระด บประถมศ กษา ในส งก ดกร งเทพมหานคร พ นท กล มศร นคร นทร The Environmental Management of Primary School Buildings: A Case Study of Srinakarin Group, Bangkok Pastraporn Thipayasothorn,

More information

โครงการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร เพ อยกระด บสมรรถนะในการเร ยนร และพ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ดพ ทล ง

โครงการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร เพ อยกระด บสมรรถนะในการเร ยนร และพ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ดพ ทล ง โครงการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร เพ อยกระด บสมรรถนะในการเร ยนร และพ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ดพ ทล ง ผ เสนอโครงการ คณบด คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ (อ.เกษม ส

More information

การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก...

การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก... การให ความเห นชอบ แผนพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษา ป 2556-2559 เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาม ธยมศ กษาจ งหว ดพ ษณ โลก... ท ประช มคณะกรรมการบร หารเคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ

More information

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 1.1 แนวค ด งานว ชาการเป นงานซ งเก ยวก บการพ ฒนาและปร บปร งแก ไขการเร ยนการสอน ให ม ประส ทธ ภาพตรงตามเป าหมายของการศ กษา เช น การจ ดโปรแกรมการเร ยนการสอน โครงการ

More information

การจ ดการศ กษาแบบม ส วนร วม โดยใช ท องถ นเป นฐานอย างม ค ณภาพ : ศร ชมภ โมเดล

การจ ดการศ กษาแบบม ส วนร วม โดยใช ท องถ นเป นฐานอย างม ค ณภาพ : ศร ชมภ โมเดล การจ ดการศ กษาแบบม ส วนร วม โดยใช ท องถ นเป นฐานอย างม ค ณภาพ : ศร ชมภ โมเดล กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ งกาฬ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน การจ ดการศ กษาแบบม ส วนร วม โดยใช

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ 2 คาน า แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 กล มบร หารว ชาการ โรงเร ยนวช รธรรมสาธ ต จ ดทา ข นเพ อใช เป นแนวทางการปฏ บ ต งาน และการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร

More information

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน ค าน า ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

โครงการบร หารการศ กษาส มพ นธ แห งประเทศไทย คร งท 35 การบร หารการศ กษาในศตวรรษท 21

โครงการบร หารการศ กษาส มพ นธ แห งประเทศไทย คร งท 35 การบร หารการศ กษาในศตวรรษท 21 โครงการบร หารการศ กษาส มพ นธ แห งประเทศไทย คร งท 35 การบร หารการศ กษาในศตวรรษท 21 จ ดโดย ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ร วมก บสมาคม พ ฒนาว ชาช พการบร หารการศ กษาแห งประเทศไทย

More information

รายงาน ผลการดาเน นงาน

รายงาน ผลการดาเน นงาน รายงาน ผลการดาเน นงาน โครงการเสร มสร างผ ประกอบการใหม (New Entrepreneurs Creation : NEC) พ นท จ งหว ดนครสวรรค ป 2555 ดาเน นการโดย ศ นย ส งเสร มอ ตสาหกรรม ภาคท 3 กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม กระทรวงอ ตสาหกรรม

More information