... ให ไว ณ ว นท... พ.ศ... เป นป ท.. ในร ชกาลป จจ บ น

Size: px
Start display at page:

Download "... ให ไว ณ ว นท... พ.ศ... เป นป ท.. ในร ชกาลป จจ บ น"

Transcription

1 ราง พระราชบ ญญ ต การจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ภาคร ฐ พ.ศ ใหไว ณ ว นท... พ.ศ.... เป นป ท.. ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา โดยท เป นการสมควรม กฎหมายวาดวยการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ภาคร ฐ จ งทรงพระกร ณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบ ญญ ต ข นไว โดยคาแนะนาและย นยอมของ สภาน ต บ ญญ ต แหงชาต ด งตอไปน มาตรา ๑ ภาคร ฐ พ.ศ.... พระราชบ ญญ ต น เร ยกวา พระราชบ ญญ ต การจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด มาตรา ๒ พระราชบ ญญ ต น ใหใชบ งค บเม อพนกาหนดหน งรอยแปดส บว นน บแตว น ประกาศในราชก จจาน เบกษาเป นตนไป มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบ ยบ และขอบ งค บใดๆ ในสวนท ม บ ญญ ต ไวแลว ในพระราชบ ญญ ต น หร อซ งข ดหร อแยงก บบทบ ญญ ต แหงพระราชบ ญญ ต น ใหใชพระราชบ ญญ ต น แทน มาตรา ๔ ในพระราชบ ญญ ต น การจ ดซ อจ ดจาง หมายความวา การไดมาซ งพ สด โดยการซ อ จาง เชา แลกเปล ยน หร อ โดยว ธ อ นตามท กาหนดในกฎกระทรวง พ สด หมายความวา ส นคา งานบร การ งานกอสราง การจางท ปร กษา และการจางออกแบบ และควบค มงาน รวมถ งการดาเน นการอ นท กาหนดในกฎกระทรวง ส นคา หมายความวา ว สด คร ภ ณฑ ท ด น ส งปล กสราง ว ตถ อ นใดท งท ม ร ปรางและไมม ร ปราง รวมตลอดท งงานบร การท รวมอย ในส นคาน นดวย แตม ลคาของงานบร การตองไมส งกวาม ลคาของ ส นคาน น งานบร การ หมายความวา งานจางบร การจากบ คคลธรรมดาหร อน ต บ คคลท ม อาช พ ใหบร การ

2 ๒ งานกอสราง หมายความวา การดาเน นการกอสรางอาคาร สาธารณ ปโภค หร อส งปล กสราง อ นใด และการซอมแซม ตอเต ม ปร บปร ง ร อถอน หร อการกระทาอ นท ม ล กษณะเด ยวก นตออาคาร สาธารณ ปโภค หร อส งปล กสราง รวมตลอดท งงานบร การท รวมอย ในงานกอสรางน นดวย แตม ลคาของงาน บร การตองไมส งกวาม ลคาของงานกอสรางน น การจางท ปร กษา หมายความวา การจางบร การจากบ คคลธรรมดาหร อน ต บ คคลเพ อเป น ผ ใหค าปร กษาหร อแนะน าแกหนวยงานของร ฐในดานว ศวกรรม สถาป ตยกรรม ผ งเม อง กฎหมาย เศรษฐศาสตร การเง น การคล ง ส งแวดลอม ว ทยาศาสตร เทคโนโลย สาธารณส ข การออกแบบ การควบค มงาน การศ กษาว จ ยท วไปรวมถ งการศ กษาว จ ยเช งนโยบาย หร อดานอ นท กาหนดในกฎกระทรวง การจางออกแบบและควบค มงาน หมายความวา การจางบร การจากบ คคลธรรมดาหร อ น ต บ คคลท ประกอบธ รก จบร การดานออกแบบและควบค มงานกอสราง การบร หารพ สด หมายความวา การเก บ เบ กจาย ย ม ตรวจสอบ บ าร งร กษา และการ จาหนายพ สด ราคากลาง หมายความวา ราคามาตรฐานหร อราคาท ไดมาจากการคานวณตามหล กเกณฑ ท คณะกรรมการกาก บราคากลางกาหนด เพ อใชเป นฐานสาหร บเปร ยบเท ยบราคาท ผ ย นขอเสนอไดย นเสนอ ไวซ งสามารถจ ดซ อจ ดจางไดจร ง และใหหมายความรวมถ งราคาท ไดมาจากฐานขอม ลราคาอางอ งของพ สด ท กรมบ ญช กลางจ ดทา จากการส บราคาจากทองตลาด ราคาท เคยซ อหร อจางคร งหล งส ดภายในระยะเวลา สองป งบประมาณ หร อว ธ อ นใดตามหล กเกณฑ ว ธ การ หร อแนวทางปฏ บ ต ของหนวยงานของร ฐน นๆ เง นงบประมาณ หมายความวา งบประมาณรายจายประจาป งบประมาณรายจายเพ มเต ม และเง นซ งหนวยงานของร ฐไดร บไวโดยไมตองน าสงคล งเป นรายไดแผนด นตามกฎหมาย และให หมายความรวมถ งเง นก และเง นชวยเหล อ และเง นอ นตามท กาหนดในกฎกระทรวง หนวยงานของร ฐ หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภ ม ภาค ราชการสวนทองถ น ร ฐว สาหก จตามกฎหมายวาดวยว ธ การงบประมาณ องค การมหาชน องค กรอ สระตามร ฐธรรมน ญ มหาว ทยาล ยในกาก บของร ฐ หนวยงานอ สระของร ฐ และหนวยงานอ นตามท กาหนดในกฎกระทรวง เจาหนาท หมายความวา เจาหนาท ของร ฐท ม หนาท เก ยวก บการจ ดซ อจ ดจางหร อการ บร หารพ สด หร อผ ท ไดร บมอบหมายจากผ ม อานาจใหปฏ บ ต หนาท เก ยวก บการจ ดซ อจ ดจางหร อการ บร หารพ สด คณะกรรมการนโยบาย หมายความวา คณะกรรมการนโยบายการจ ดซ อจ ดจางและการ บร หารพ สด ภาคร ฐ คณะกรรมการว น จฉ ย หมายความวา คณะกรรมการว น จฉ ยป ญหาการจ ดซ อจ ดจางและ การบร หารพ สด ภาคร ฐ คณะกรรมการกาก บราคากลาง หมายความวา คณะกรรมการกาก บราคากลางและ ข นทะเบ ยนผ ประกอบการ คณะกรรมการความรวมม อ หมายความวา คณะกรรมการความรวมม อป องก นการท จร ต คณะกรรมการพ จารณาอ ทธรณ หมายความวา คณะกรรมการพ จารณาอ ทธรณ และ ขอรองเร ยน

3 ร ฐมนตร หมายความวา ร ฐมนตร ผ ร กษาการตามพระราชบ ญญ ต น ๓ มาตรา ๕ ใหร ฐมนตร วาการกระทรวงการคล งร กษาการตามพระราชบ ญญ ต น และใหม อานาจออกกฎกระทรวง เพ อปฏ บ ต การตามพระราชบ ญญ ต น กฎกระทรวงน น เม อไดประกาศในราชก จจาน เบกษาแลวใหใชบ งค บได หมวด ๑ บทท วไป มาตรา ๖ เพ อใหการปฏ บ ต เก ยวก บการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด โดยใชเง น งบประมาณ เป นไปอยางม ประส ทธ ภาพและเก ดความค มคาตอภารก จของร ฐ ใหหนวยงานของร ฐปฏ บ ต ตามแนวทางของพระราชบ ญญ ต กฎกระทรวง และระเบ ยบท ออกตามความในพระราชบ ญญ ต น เพ อใหการดาเน นงานของร ฐว สาหก จเก ดความย ดหย นและม ความคลองต ว หากร ฐว สาหก จ ใดประสงค จะจ ดใหม ระเบ ยบ หร อขอบ งค บ หร อขอบ ญญ ต เก ยวก บการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ข นใชเอง ก ใหกระทาได โดยตองดาเน นการใหสอดคลองก บหล กเกณฑ การจ ดซ อจ ดจางและการบร หาร พ สด ตามแนวทางของพระราชบ ญญ ต น ระเบ ยบ หร อข อบ งค บ หร อข อบ ญญ ต ตามวรรคสอง ต องได ร บความเห นชอบจาก คณะกรรมการนโยบาย และใหประกาศในราชก จจาน เบกษา มาตรา ๗ พระราชบ ญญ ต น ม ใหใชบ งค บแก (๑) องค กรตรวจสอบการใชอานาจร ฐตามร ฐธรรมน ญ (๒) การดาเน นการของร ฐว สาหก จท เก ยวก บการพาณ ชย โดยตรง ท ม ล กษณะเป นการผล ต หร อจาหนาย หร อบร การเพ อหารายได (๓) การดาเน นการจ ดหาย ทโธปกรณ และการบร การทางทหารโดยว ธ ร ฐบาลตอร ฐบาล (๔) การดาเน นการโดยใชเง นก และเง นชวยเหล อ ท ส ญญาหร อขอกาหนดในการใหเง นก หร อ เง นชวยเหล อกาหนดไวเป นอยางอ น กรณ ตามวรรคหน ง ใหหนวยงานของร ฐจ ดใหม กฎหร อระเบ ยบเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจางและ การบร หารพ สด ตามหล กเกณฑ และแนวทางของพระราชบ ญญ ต น โดยอยางนอยตองม หล กการในเร องของ ความค มคา โปรงใส ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล และตรวจสอบได การยกเวนไมใหน าบทบ ญญ ต แหงพระราชบ ญญ ต น มาใชบ งค บแกการด าเน นการใด ใหตราเป นพระราชกฤษฎ กาตามขอเสนอของคณะกรรมการนโยบาย มาตรา ๘ การจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ของหนวยงานของร ฐตองกอใหเก ด ประโยชน ส งส ดแกสาธารณะ และตองสอดคลองก บหล กการด งตอไปน

4 ๔ (๑) ค มคา โดยพ สด ท จ ดซ อจ ดจางตองม ค ณภาพหร อค ณล กษณะท ตอบสนองว ตถ ประสงค ในการใชงานของหนวยงานของร ฐมากท ส ด ม ราคาท เหมาะสม และม แผนการบร หารพ สด ท เหมาะสมและ ช ดเจน (๒) โปรงใส โดยการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ตองกระทาโดยเป ดเผย เป ดโอกาสให ม การแขงข นอยางเป นธรรม ม หล กฐานการดาเน นงานช ดเจน และม การเป ดเผยขอม ลการจ ดซ อจ ดจางและ การบร หารพ สด ในท กข นตอน (๓) ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล โดยตองม การวางแผนการจ ดซ อจ ดจางและการบร หาร พ สด ลวงหนาเพ อใหการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด เป นไปอยางตอเน อง และม การประเม นและ เป ดเผยผลส มฤทธ ของการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ท กป (๔) ตรวจสอบได โดยตองม การเก บขอม ลการดาเน นการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด อยางเป นระบบเพ อประโยชน ในการตรวจสอบ มาตรา ๙ ท กรายโดยเทาเท ยมก น ในการดาเน นการจ ดซ อจ ดจาง หนวยงานของร ฐตองปฏ บ ต ตอผ ประกอบการ มาตรา ๑๐ การกาหนดค ณล กษณะเฉพาะของพ สด ท จะจ ดซ อจ ดจาง ใหหนวยงานของร ฐ คาน งถ งค ณภาพ เทคน ค และว ตถ ประสงค ของการจ ดซ อจ ดจางพ สด น น กรณ เป นพ สด ท ม ค ณล กษณะเฉพาะท จาเป นตองระบ ย หอ หร อแหลงกาเน ด หร อประเทศ ผ ผล ต ใหระบ หร อเท ยบเทาไวดวย เวนแตพ สด ท จะจ ดซ อจ ดจางตามว ตถ ประสงค น นม ย หอเด ยว มาตรา ๑๑ ภายใตบ งค บมาตรา ๖๕ หนวยงานของร ฐตองเก บขอเสนอของผ ย นขอเสนอ ท กรายเป นความล บ หามม ใหเป ดเผยขอเสนอของผ ย นขอเสนอในสวนท เป นสาระสาค ญและเป นขอม ลทางเทคน ค ของผ ย นขอเสนอ ซ งอาจกอใหเก ดการไดเปร ยบเส ยเปร ยบระหวางผ ย นขอเสนอดวยก นตอผ ซ งม ได เก ยวของก บการจ ดซ อจ ดจางคร งน นหร อตอผ ย นขอเสนอรายอ น เวนแตเป นการเป ดเผยขอม ลตอผ ม อานาจหนาท ตามกฎหมาย หร อการดาเน นการตามกฎหมาย มาตรา ๑๒ ในแตละป ใหหนวยงานของร ฐจ ดทาแผนการจ ดซ อจ ดจางประจาป และประกาศ เผยแพรในระบบเคร อขายสารสนเทศของกรมบ ญช กลางและของหนวยงานของร ฐ ตามว ธ การท กรมบ ญช กลางกาหนด และใหป ดประกาศโดยเป ดเผย ณ สถานท ป ดประกาศของหนวยงานของร ฐน น เวนแตเป นการจ ดซ อจ ดจางพ สด ตามมาตรา ๕๕ (๑) (ค) (ฉ) และ (๒) (ข) (ง) (ฉ) มาตรา ๖๙ (๓) (ง) และมาตรา ๘๐ (๓) ไมตองดาเน นการตามวรรคน หล กเกณฑ ว ธ การ และรายละเอ ยดการจ ดทาแผนการจ ดซ อจ ดจางตามวรรคหน ง และการ เปล ยนแปลงแผน ใหเป นไปตามระเบ ยบท คณะกรรมการนโยบายกาหนด

5 ๕ มาตรา ๑๓ หนวยงานของร ฐตองจ ดใหม การบ นท กรายงานกระบวนการจ ดซ อจ ดจาง และจ ดเก บไวอยางเป นระบบเพ อประโยชน ในการตรวจด ขอม ลเม อม การรองขอ การจ ดทาบ นท กรายงานกระบวนการจ ดซ อจ ดจางและการรองขอเพ อตรวจด บ นท กรายงาน ด งกลาว ใหเป นไปตามระเบ ยบท คณะกรรมการนโยบายกาหนด มาตรา ๑๔ ในการดาเน นการจ ดซ อจ ดจาง ผ ท ม หนาท ดาเน นการตองไมเป นผ ม สวนไดเส ย ก บผ ย นขอเสนอหร อค ส ญญาในงานน น ท งน คณะกรรมการนโยบายอาจออกระเบ ยบ เพ อกาหนด รายละเอ ยดเพ มเต มไดตามความจาเป น เพ อประโยชน ในการดาเน นการ มาตรา ๑๕ เพ อใหการจ ดซ อจ ดจางเป นไปโดยเร ยบรอยและไมกอใหเก ดความเส ยหายตอ หนวยงานของร ฐ ในกรณ ท หนวยงานของร ฐไดดาเน นการกระบวนการจ ดซ อจ ดจางในข นตอนหน งข นตอน ใดผ ดพลาดหร อผ ดหลงเล กนอยและไมกอใหเก ดการไดเปร ยบเส ยเปร ยบระหวางผ ย นขอเสนอดวยก น กระบวนการจ ดซ อจ ดจางน นยอมไมเส ยไป ในกรณ ท ม ป ญหาการปฏ บ ต ตามวรรคหน ง ให หน วยงานของร ฐเสนอเร องตอ คณะกรรมการนโยบายเป นผ ว น จฉ ยช ขาด ไมวากระบวนการจ ดซ อจ ดจางน นจะส นส ดแลวหร อไม หมวด ๒ การม สวนรวมของภาคประชาชน มาตรา ๑๖ เพ อประโยชน ในการป องก นการท จร ตในการจ ดซ อจ ดจางภาคร ฐ หนวยงานของ ร ฐอาจจ ดใหภาคประชาชนเขามาม สวนรวมในกระบวนการจ ดซ อจ ดจางในข นตอนหน งข นตอนใดก ได เพ อใหเก ดความโปรงใสในการดาเน นการจ ดซ อจ ดจาง ในการด าเน นการตามวรรคหน ง ให ม การจ ดท าขอตกลงค ณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความรวมม อป องก นการท จร ตในการจ ดซ อจ ดจางภาคร ฐ ซ งเป นการทาขอตกลงรวมก น ระหวางหนวยงานของร ฐเจาของโครงการและผ เขาย นขอเสนอ โดยท งสองฝ ายตองตกลงก นวาจะไมกระทา การท จร ตในการจ ดซ อจ ดจาง และอาจใหม ผ ส งเกตการณ ซ งม ความร ความเช ยวชาญ และประสบการณ ท จาเป นตอโครงการจ ดซ อจ ดจางน นๆ เขารวมส งเกตการณ ในกระบวนการจ ดซ อจ ดจาง โดยผ ส งเกตการณ ตองม ความเป นกลาง และไมเป นผ ม สวนไดเส ยในโครงการจ ดซ อจ ดจางน น แลวใหรายงานความเห นพรอม ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการความรวมม อทราบดวย ผ ส งเกตการณ ท ไดเขารวมส งเกตการณ ในกระบวนการจ ดซ อจ ดจางตามวรรคสอง หากพบวา ม การท จร ตในกระบวนการจ ดซ อจ ดจางในข นตอนหน งข นตอนใด นอกจากรายงานใหคณะกรรมการ ความรวมม อทราบแลว ใหม การเผยแพรรายงานด งกลาวตอสาธารณชนดวย ในกรณ ท เห นสมควร คณะกรรมการความรวมม ออาจกาหนดว ธ การอ นเพ ออานวยความ สะดวกใหภาคประชาชนเขามาม สวนรวมในกระบวนการจ ดซ อจ ดจางภาคร ฐดวยก ได ตามหล กเกณฑ และ ว ธ การท กาหนดในกฎกระทรวง

6 ๖ หมวด ๓ คณะกรรมการ สวนท ๑ คณะกรรมการนโยบายการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ภาคร ฐ มาตรา ๑๗ ใหม คณะกรรมการนโยบายการจ ดซ อจ ดจ างและการบร หารพ สด ภาคร ฐ ประกอบดวย ร ฐมนตร วาการกระทรวงการคล งหร อร ฐมนตร ชวยวาการกระทรวงการคล งท ร ฐมนตร วาการ กระทรวงการคล งมอบหมายเป นประธานกรรมการ ปล ดกระทรวงการคล ง ปล ดสาน กนายกร ฐมนตร ปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร อ ยการส งส ด เลขาธ การคณะกรรมการกฤษฎ กา เลขาธ การคณะกรรมการป องก นและปราบปราบการท จร ตแหงชาต ผ วาการตรวจเง นแผนด น ผ อานวยการ สาน กงบประมาณ ผ อานวยการสาน กงานคณะกรรมการนโยบายร ฐว สาหก จ อธ บด กรมสงเสร มการ ปกครองทองถ น และผ ทรงค ณว ฒ ซ งร ฐมนตร แตงต งอ กไมเก นเจ ดคนเป นกรรมการ โดยในจ านวนน ใหแตงต งจากผ แทนภาคเอกชนท มาจากองค กรเศรษฐก จและสภาว ชาช พท ม กฎหมายรองร บอยางนอย หาคน ใหอธ บด กรมบ ญช กลางเป นกรรมการและเลขาน การ และใหขาราชการของกรมบ ญช กลาง ซ งอธ บด กรมบ ญช กลางมอบหมายจานวนไมเก นสองคนเป นผ ชวยเลขาน การ มาตรา ๑๘ กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ตองม ความร ความเช ยวชาญดานว ศวกรรม สถาป ตยกรรม การกอสราง การเง นการคล ง การบร หารจ ดการ เทคโนโลย สารสนเทศ หร อดานอ นๆ ท เก ยวของและเป น ประโยชน ตอการดาเน นงานของคณะกรรมการนโยบาย และตองไมเป นขาราชการการเม อง ผ ดารงตาแหนง ทางการเม อง สมาช กสภาทองถ น หร อผ บร หารทองถ น กรรมการหร อผ ดารงตาแหนงอ นในพรรคการเม อง หร อเจาหนาท ของพรรคการเม อง อ กได มาตรา ๑๙ กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ม วาระอย ในตาแหนงคราวละสามป และอาจไดร บแตงต ง มาตรา ๒๐ เม อกรรมการผ ทรงค ณว ฒ พนจากตาแหนงตามวาระ ใหดาเน นการแตงต งใหม ภายในหกส บว น ในระหวางท ย งม ไดม การแตงต งกรรมการผ ทรงค ณว ฒ ข นใหม ใหกรรมการผ ทรงค ณว ฒ ซ งพนจากตาแหนงตามวาระอย ในตาแหนงเพ อดาเน นงานตอไปจนกวากรรมการผ ทรงค ณว ฒ ซ งไดร บ แตงต งใหมเขาร บหนาท เม อ มาตรา ๒๑ นอกจากการพนจากตาแหนงตามวาระ กรรมการผ ทรงค ณว ฒ พนจากตาแหนง (๑) ตาย (๒) ลาออก (๓) เป นบ คคลลมละลาย

7 ๗ (๔) เป นคนไรความสามารถหร อคนเสม อนไรความสามารถ (๕) ไดร บโทษจาค กโดยคาพ พากษาถ งท ส ดใหจาค ก เวนแตเป นโทษสาหร บความผ ดท ได กระทาโดยประมาทหร อความผ ดลห โทษ (๖) ขาดค ณสมบ ต หร อม ล กษณะตองหามตามมาตรา ๑๘ (๗) ร ฐมนตร ใหออกเพราะหยอนความสามารถ บกพรองหร อท จร ตตอหนาท หร อม ความ ประพฤต เส อมเส ย เม อม กรณ ตามวรรคหน ง และย งไมไดแตงต งกรรมการผ ทรงค ณว ฒ ข นใหม ใหกรรมการ ผ ทรงค ณว ฒ ท เหล ออย ปฏ บ ต หนาท ตอไปได มาตรา ๒๒ ใหคณะกรรมการนโยบายม อานาจและหนาท ด งตอไปน (๑) เสนอแนะนโยบายการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ภาคร ฐตอคณะร ฐมนตร (๒) เสนอแนะแนวทางในการพ ฒนาและปร บปร งประส ทธ ภาพการจ ดซ อจ ดจางและการ บร หารพ สด ภาคร ฐตอคณะร ฐมนตร เพ อใหเก ดความเป นธรรมและม ประส ทธ ภาพย งข น (๓) เสนอความเห นตอร ฐมนตร ในการตราพระราชกฤษฎ กา และการออกกฎกระทรวง ตามพระราชบ ญญ ต น (๔) ต ความและว น จฉ ยป ญหาท เก ดข นจากการใชบ งค บตามพระราชบ ญญ ต น (๕) วางระเบ ยบ หล กเกณฑ และแนวทางปฏ บ ต เพ อดาเน นการตามพระราชบ ญญ ต น (๖) กาก บด แลการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ภาคร ฐของหนวยงานของร ฐใหเป นไป ตามแนวทางของพระราชบ ญญ ต น (๗) กาหนดมาตรฐานการปฏ บ ต งานและจรรยาบรรณของเจาหนาท (๘) จ ดทารายงานเก ยวก บการปฏ บ ต ตามพระราชบ ญญ ต น เสนอคณะร ฐมนตร อยางนอย ป ละหน งคร ง (๙) ปฏ บ ต หนาท อ นตามท กาหนดในพระราชบ ญญ ต น (๑๐) ดาเน นการอ นท ร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย ผลการดาเน นการตาม (๔) (๗) และ (๘) ใหประกาศในระบบเคร อขายสารสนเทศของ กรมบ ญช กลางตามว ธ การท กรมบ ญช กลางกาหนด ระเบ ยบท คณะกรรมการนโยบายกาหนดตาม (๕) ใหประกาศในราชก จจาน เบกษา มาตรา ๒๓ การประช มของคณะกรรมการนโยบาย ตองม กรรมการมาประช มไมนอยกวา ก งหน งของจานวนกรรมการท งหมดจ งจะเป นองค ประช ม ใหประธานกรรมการเป นประธานในท ประช ม ถาประธานกรรมการไมมาประช มหร อไมอาจ ปฏ บ ต หนาท ได ใหกรรมการท มาประช มเล อกกรรมการคนหน งเป นประธานในท ประช ม การว น จฉ ยช ขาดของท ประช มใหถ อเส ยงขางมาก กรรมการคนหน งใหม เส ยงหน งในการ ลงคะแนน ถาคะแนนเส ยงเทาก น ใหประธานในท ประช มออกเส ยงเพ มข นอ กเส ยงหน งเป นเส ยงข ขาด กรรมการท ม สวนไดเส ยในเร องท ม การพ จารณา จะเขารวมประช มหร อออกเส ยงลงคะแนน ในเร องด งกลาวม ได

8 ๘ มาตรา ๒๔ ใหคณะกรรมการนโยบายม อานาจแตงต งคณะอน กรรมการข นมาคณะหน งหร อ หลายคณะ เพ อกระทาการอยางหน งอยางใดตามท คณะกรรมการนโยบายมอบหมายก ได และใหนาความ ในมาตรา ๒๓ มาใชโดยอน โลม สวนท ๒ คณะกรรมการว น จฉ ยป ญหาการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ภาคร ฐ มาตรา ๒๕ ใหม คณะกรรมการว น จฉ ยป ญหาการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ภาคร ฐ ประกอบดวย ปล ดกระทรวงการคล งเป นประธานกรรมการ อธ บด กรมบ ญช กลาง ผ แทนสาน กงานปล ด สาน กนายกร ฐมนตร ผ แทนสาน กงานอ ยการส งส ด ผ แทนสาน กงานคณะกรรมการกฤษฎ กา ผ แทนสาน ก งบประมาณ ผ แทนสาน กงานการตรวจเง นแผนด น ผ แทนสาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปราบ การท จร ตแหงชาต ผ แทนกรมสงเสร มการปกครองทองถ น และผ ทรงค ณว ฒ ซ งปล ดกระทรวงการคล ง แตงต งอ กไมเก นเจ ดคนเป นกรรมการ โดยในจานวนน ใหแตงต งจากผ แทนภาคเอกชนท มาจากองค กร เศรษฐก จและสภาว ชาช พท ม กฎหมายรองร บอยางนอยหาคน ใหอธ บด กรมบ ญช กลางแตงต งขาราชการของกรมบ ญช กลางคนหน งเป นกรรมการและ เลขาน การ และอ กสองคนเป นผ ชวยเลขาน การ มาตรา ๒๖ ใหนาความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใชบ งค บ ก บกรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในสวนท ๒ ดวยโดยอน โลม มาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการว น จฉ ยม อานาจและหนาท ด งตอไปน (๑) เสนอแนะแนวทางการปร บปร งแกไขป ญหาเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ตอคณะกรรมการนโยบาย (๒) ให ค าปร กษาแนะน าแกเจ าหน าท หร อหนวยงานของร ฐเก ยวก บการปฏ บ ต ตาม พระราชบ ญญ ต น (๓) ต ความและว น จฉ ยป ญหาขอหาร อเก ยวก บการปฏ บ ต ตามระเบ ยบท ออกตามความใน พระราชบ ญญ ต น (๔) อน ม ต ยกเวน หร อผอนผ นการไมปฏ บ ต ตามระเบ ยบท ออกตามความในพระราชบ ญญ ต น และระเบ ยบ หร อขอบ งค บ หร อขอบ ญญ ต ท ออกตามความในมาตรา ๖ วรรคสาม (๕) เสนอความเห นตอปล ดกระทรวงการคล งในการพ จารณาส งใหผ ย นขอเสนอหร อค ส ญญา เป นผ ท งงาน การพ จารณาอ ทธรณ คาส งลงโทษใหเป นผ ท งงาน และการเพ กถอนรายช อผ ท งงาน (๖) เร ยกใหเจาหนาท ท เก ยวของหร อบ คคลอ นใดมาช แจงหร อใหถอยคา หร อใหสงเอกสาร หร อหล กฐานท เก ยวของก บเร องท พ จารณา (๗) จ ดทารายงานเก ยวก บป ญหาและอ ปสรรคในการดาเน นการจ ดซ อจ ดจางและการบร หาร พ สด ภาคร ฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย อยางนอยป ละหน งคร ง

9 ๙ (๘) ดาเน นการอ นท คณะกรรมการนโยบาย ร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย ผลการดาเน นการตาม (๓) (๔) และ (๗) ใหประกาศในระบบเคร อขายสารสนเทศของ กรมบ ญช กลางตามว ธ การท กรมบ ญช กลางกาหนด มาตรา ๒๘ ใหคณะกรรมการว น จฉ ยม อานาจแตงต งคณะอน กรรมการ เพ อปฏ บ ต การอยาง หน งอยางใดตามท คณะกรรมการว น จฉ ยมอบหมาย มาตรา ๒๙ ใหนาความในมาตรา ๒๓ มาใชบ งค บก บการประช มของคณะกรรมการว น จฉ ย และคณะอน กรรมการโดยอน โลม สวนท ๓ คณะกรรมการกาก บราคากลางและข นทะเบ ยนผ ประกอบการ มาตรา ๓๐ ใหม คณะกรรมการกาก บราคากลางและข นทะเบ ยนผ ประกอบการตามสาขา ตางๆ ตามความเหมาะสม ประกอบดวย ปล ดกระทรวงการคล งเป นประธานกรรมการ อธ บด กรมบ ญช กลาง ผ แทนสาน กงบประมาณ ผ แทนสาน กงานการตรวจเง นแผนด น ผ แทนสาน กงานคณะกรรมการป องก นและ ปราบปรามการท จร ตแหงชาต และผ ทรงค ณว ฒ ซ งปล ดกระทรวงการคล งแตงต งจากผ ท ม ความร ความ เช ยวชาญในสาขาน นๆ ดานละไมนอยกวาเจ ดคนแตไมเก นส บเอ ดคนเป นกรรมการ โดยในจานวนน ให แตงต งจากผ แทนภาคเอกชนซ งเก ยวของก บงานในสาขาน นๆ ท มาจากองค กรเศรษฐก จและสภาว ชาช พท ม กฎหมายรองร บอยางนอยหาคน ใหอธ บด กรมบ ญช กลางแตงต งขาราชการของกรมบ ญช กลางคนหน งเป นกรรมการและ เลขาน การ และอ กสองคนเป นผ ชวยเลขาน การ มาตรา ๓๑ ใหนาความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใชบ งค บ ก บกรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในสวนท ๓ ดวยโดยอน โลม มาตรา ๓๒ ใหคณะกรรมการกาก บราคากลางม อานาจและหนาท ด งตอไปน (๑) กาหนดหล กเกณฑ และว ธ การกาหนดราคากลาง (๒) กาก บด แลการกาหนดราคากลางใหเป นไปตามแนวทางของพระราชบ ญญ ต น (๓) ใหคาปร กษาแนะน าแกเจาหนาท หร อหนวยงานของร ฐเก ยวก บการดาเน นการตาม หล กเกณฑ และว ธ การกาหนดราคากลาง (๔) ต ความและว น จฉ ยป ญหาขอหาร อเก ยวก บหล กเกณฑ และว ธ การกาหนดราคากลาง (๕) อน ม ต ยกเวน หร อผอนผ นกรณ ท ไมสามารถปฏ บ ต ตามรายละเอ ยดหล กเกณฑ และ ว ธ การกาหนดราคากลางตาม (๑) (๖) พ จารณาขอรองเร ยนกรณ ท เห นวาหนวยงานของร ฐม ไดปฏ บ ต ใหเป นไปตามหล กเกณฑ และว ธ การกาหนดราคากลาง

10 ๑๐ (๗) กาหนดหล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขในการข นทะเบ ยนและการเพ กถอนทะเบ ยน ผ ประกอบการท ม ค ณสมบ ต เขารวมการจ ดซ อจ ดจางก บหนวยงานของร ฐ (๘) จ ดทารายงานเก ยวก บป ญหาและอ ปสรรคในการดาเน นการกาหนดราคากลางของ หนวยงานของร ฐ และการข นทะเบ ยนผ ประกอบการท ม ค ณสมบ ต เขารวมการจ ดซ อจ ดจางก บหนวยงาน ของร ฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย อยางนอยป ละหน งคร ง (๙) ดาเน นการอ นท คณะกรรมการนโยบาย ร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย ผลการดาเน นการตาม (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ใหประกาศในระบบเคร อขาย สารสนเทศของกรมบ ญช กลางตามว ธ การท กรมบ ญช กลางกาหนด มาตรา ๓๓ คณะกรรมการกาก บราคากลางตองพ จารณาทบทวนหล กเกณฑ และว ธ การ กาหนดราคากลาง อยางนอยป ละหน งคร ง เม อไดทบทวนหล กเกณฑ และว ธ การกาหนดราคากลางตามวรรคหน งแลว ใหประกาศใน ระบบเคร อขายสารสนเทศของกรมบ ญช กลางดวย มาตรา ๓๔ ให คณะกรรมการก าก บราคากลางม อ านาจแตงต งคณะอน กรรมการ เพ อปฏ บ ต การอยางหน งอยางใดตามท คณะกรรมการกาก บราคากลางมอบหมาย มาตรา ๓๕ ใหนาความในมาตรา ๒๓ มาใชบ งค บก บการประช มของคณะกรรมการกาก บ ราคากลางและคณะอน กรรมการโดยอน โลม สวนท ๔ คณะกรรมการความรวมม อป องก นการท จร ต มาตรา ๓๖ ให ม คณะกรรมการความรวมม อป องก นการท จร ต ประกอบด วย ปล ด กระทรวงการคล งเป นประธานกรรมการ อธ บด กรมบ ญช กลาง ผ แทนสาน กงานอ ยการส งส ด ผ แทนสาน กงาน คณะกรรมการกฤษฎ กา ผ แทนสาน กงบประมาณ ผ แทนสาน กงานการตรวจเง นแผนด น ผ แทนสาน กงาน คณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตแหงชาต ผ แทนสาน กงานพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคม แหงชาต ผ แทนสาน กงานคณะกรรมการนโยบายร ฐว สาหก จ และใหม ผ แทนองค กรเอกชนท สน บสน นการ ตอตานการท จร ตคอร ร ปช นซ งปล ดกระทรวงการคล งแตงต งอ กไมเก นหาคนเป นกรรมการ ใหอธ บด กรมบ ญช กลางแตงต งขาราชการของกรมบ ญช กลางคนหน งเป นกรรมการและ เลขาน การ และอ กสองคนเป นผ ชวยเลขาน การ มาตรา ๓๗ ใหคณะกรรมการความรวมม อม อานาจและหนาท ด งตอไปน (๑) กาหนดแนวทาง และว ธ การในการดาเน นงานโครงการความรวมม อป องก นการท จร ต ในการจ ดซ อจ ดจางภาคร ฐ (๒) กาหนดร ปแบบและเน อหาของขอตกลงค ณธรรม หร อการดาเน นการในร ปแบบอ น

11 ๑๑ (๓) ค ดเล อกโครงการจ ดซ อจ ดจาง เพ อเขารวมโครงการความรวมม อป องก นการท จร ตใน การจ ดซ อจ ดจางภาคร ฐ (๔) ค ดเล อกผ ส งเกตการณ เพ อเขารวมโครงการความรวมม อป องก นการท จร ตในการจ ดซ อ จ ดจางภาคร ฐ (๕) จ ดทารายงานผลการประเม นโครงการจ ดซ อจ ดจางท เขารวมโครงการความรวมม อ ป องก นการท จร ตในการจ ดซ อจ ดจางภาคร ฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย อยางนอยป ละหน งคร ง ผลการดาเน นการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ใหประกาศในระบบเคร อขายสารสนเทศ ของกรมบ ญช กลางตามว ธ การท กรมบ ญช กลางกาหนด มาตรา ๓๘ ใหคณะกรรมการความรวมม อม อานาจแตงต งคณะอน กรรมการ เพ อปฏ บ ต การ อยางหน งอยางใดตามท คณะกรรมการความรวมม อมอบหมาย มาตรา ๓๙ ใหนาความในมาตรา ๒๓ มาใชบ งค บก บการประช มของคณะกรรมการความ รวมม อและคณะอน กรรมการโดยอน โลม สวนท ๕ คณะกรรมการพ จารณาอ ทธรณ และขอรองเร ยน มาตรา ๔๐ ใหม คณะกรรมการพ จารณาอ ทธรณ และขอรองเร ยน ประกอบดวย ปล ด กระทรวงการคล งเป นประธานกรรมการ อธ บด กรมบ ญช กลาง ผ แทนสาน กงานอ ยการส งส ด ผ แทน สาน กงานคณะกรรมการกฤษฎ กา ผ แทนสาน กงบประมาณ ผ แทนสาน กงานการตรวจเง นแผนด น ผ แทน สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปราบการท จร ตแหงชาต ผ แทนสาน กงานคณะกรรมการนโยบาย ร ฐว สาหก จ ผ แทนกรมสงเสร มการปกครองทองถ น และผ ทรงค ณว ฒ ซ งปล ดกระทรวงการคล งแตงต งอ ก ไมเก นเจ ดคนเป นกรรมการ โดยในจานวนน ใหแตงต งจากผ แทนภาคเอกชนท มาจากองค กรเศรษฐก จและ สภาว ชาช พท ม กฎหมายรองร บอยางนอยหาคน ใหอธ บด กรมบ ญช กลางแตงต งขาราชการของกรมบ ญช กลางคนหน งเป นกรรมการและ เลขาน การ และอ กสองคนเป นผ ชวยเลขาน การ มาตรา ๔๑ ใหนาความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใชบ งค บ ก บกรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในสวนท ๕ ดวยโดยอน โลม มาตรา ๔๒ ใหคณะกรรมการพ จารณาอ ทธรณ ม อานาจและหนาท ด งตอไปน (๑) พ จารณาและว น จฉ ยอ ทธรณ ตามมาตรา ๑๑๔ (๒) พ จารณาขอรองเร ยนกรณ ท เห นวาหนวยงานของร ฐม ไดปฏ บ ต ใหเป นไปตามแนวทางของ พระราชบ ญญ ต กฎกระทรวง และระเบ ยบท ออกตามความในพระราชบ ญญ ต น

12 ๑๒ (๓) เร ยกใหเจาหนาท ท เก ยวของหร อบ คคลอ นใดมาช แจงหร อใหถอยคา หร อใหสงเอกสาร หร อหล กฐานท เก ยวของก บเร องท พ จารณา (๔) จ ดทารายงานเก ยวก บป ญหาและอ ปสรรคในการด าเน นการพ จารณาอ ทธรณ และ ขอรองเร ยนเสนอคณะกรรมการนโยบาย อยางนอยป ละหน งคร ง (๕) ดาเน นการอ นท คณะกรรมการนโยบาย ร ฐมนตร หร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย ผลการดาเน นการตาม (๑) (๒) และ (๔) ใหประกาศในระบบเคร อขายสารสนเทศของ กรมบ ญช กลางตามว ธ การท กรมบ ญช กลางกาหนด มาตรา ๔๓ ให คณะกรรมการพ จารณาอ ทธรณ ม อ านาจแตงต งคณะอน กรรมการ เพ อปฏ บ ต การอยางหน งอยางใดตามท คณะกรรมการพ จารณาอ ทธรณ มอบหมาย มาตรา ๔๔ ใหนาความในมาตรา ๒๓ มาใชบ งค บก บการประช มของคณะกรรมการพ จารณา อ ทธรณ และคณะอน กรรมการโดยอน โลม หมวด ๔ องค กรสน บสน นด แลการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ภาคร ฐ มาตรา ๔๕ ใหกรมบ ญช กลางม หนาท ในการด แลและพ ฒนาระบบการจ ดซ อจ ดจางผาน ระบบอ เล กทรอน กส และการประกาศเผยแพรขอม ลเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ภาคร ฐ ในระบบเคร อขายสารสนเทศของกรมบ ญช กลาง เพ อใหสาธารณชนสามารถเขาตรวจด ได มาตรา ๔๖ ใหกรมบ ญช กลางจ ดทาฐานขอม ลราคาอางอ งของพ สด เพ อใหหนวยงานของร ฐ ใชเป นขอม ลประกอบการจ ดซ อจ ดจางพ สด น น และใหเผยแพรฐานขอม ลด งกลาวในระบบเคร อขาย สารสนเทศของกรมบ ญช กลาง การกาหนดราคาอางอ งของพ สด ตองคาน งถ งราคาตลาดของพ สด น น และการกาหนดราคา อางอ งของพ สด อยางเด ยวก นจะไมใชราคาเด ยวก นท วประเทศก ได กรมบ ญช กลางตองปร บปร งฐานขอม ลตามวรรคหน ง อยางนอยป ละสองคร ง มาตรา ๔๗ ใหกรมบ ญช กลางม หนาท รวบรวม ว เคราะห และประเม นผลการปฏ บ ต งานตาม พระราชบ ญญ ต น และจ ดทารายงานเก ยวก บป ญหาและอ ปสรรคพรอมขอเสนอแนะเพ อพ ฒนาและ ปร บปร งประส ทธ ภาพการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ภาคร ฐเสนอคณะกรรมการนโยบายท กป เพ อประโยชน ในการด าเน นการตามวรรคหน ง ใหหนวยงานของร ฐสงรายงานผลการ ปฏ บ ต งานตามพระราชบ ญญ ต น ตอกรมบ ญช กลาง ตามหล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขท กาหนดใน กฎกระทรวง รายงานตามวรรคหน ง เม อคณะกรรมการนโยบายใหความเห นชอบแลว ใหประกาศในระบบ เคร อขายสารสนเทศของกรมบ ญช กลาง

13 ๑๓ มาตรา ๔๘ ใหกรมบ ญช กลางม หนาท ในการจ ดใหม การฝ กอบรมเพ อสงเสร มและพ ฒนา เจาหนาท ใหม ความร ความเช ยวชาญเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ภาคร ฐตามหล กว ชาช พ ท งน กรมบ ญช กลางจะดาเน นการเองหร อจะดาเน นการรวมก บหนวยงานอ นท เก ยวของก ได เจาหนาท ผ ดารงตาแหนงท มาตรฐานกาหนดตาแหนงกาหนดใหม หนาท เก ยวก บการจ ดซ อ จ ดจางและการบร หารพ สด ในหนวยงานท ตนส งก ด ซ งผานการอบรมหล กส ตรท กรมบ ญช กลางกาหนดตาม วรรคหน ง ใหไดร บคาตอบแทนตามหล กเกณฑ และอ ตราท กระทรวงการคล งกาหนด มาตรา ๔๙ ใหกรมบ ญช กลางทาหนาท เป นสาน กงานเลขาน การของคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการว น จฉ ย คณะกรรมการกาก บราคากลาง คณะกรรมการความรวมม อ และคณะกรรมการ พ จารณาอ ทธรณ ร บผ ดชอบงานธ รการ งานประช ม การศ กษาหาขอม ลและก จการตางๆ ท เก ยวก บงานของ คณะกรรมการด งกลาว หมวด ๕ การข นทะเบ ยนผ ประกอบการ มาตรา ๕๐ ผ ประกอบการกอสรางท จะเขารวมการจ ดจางงานกอสรางก บหนวยงานของร ฐ ตองเป นผ ท ไดข นทะเบ ยนไวก บกรมบ ญช กลาง ตามหล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขในการข นทะเบ ยน ผ ประกอบการกอสรางท คณะกรรมการกาก บราคากลางกาหนด โดยจะตองเป ดโอกาสใหผ ประกอบการ กอสรางท กรายม ส ทธ ขอข นทะเบ ยนไดตลอดเวลา ในการจ ดจางงานกอสรางใดท กรมบ ญช กลางย งไมไดจ ดใหม การข นทะเบ ยนผ ประกอบการ กอสราง ใหไดร บการยกเวนไมตองดาเน นการตามวรรคหน ง มาตรา ๕๑ ในกรณ ท เห นสมควร คณะกรรมการกาก บราคากลางอาจกาหนดใหม การข น ทะเบ ยนผ ประกอบการอ นสาหร บพ สด ประเภทหน งประเภทใดไวก บกรมบ ญช กลางดวยก ได ตาม หล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขในการข นทะเบ ยนผ ประกอบการท คณะกรรมการกาก บราคากลางกาหนด โดยจะตองเป ดโอกาสใหผ ประกอบการท กรายม ส ทธ ขอข นทะเบ ยนไดตลอดเวลา มาตรา ๕๒ ใหกรมบ ญช กลางประกาศรายช อผ ประกอบการกอสรางและผ ประกอบการอ น ท ไดข นทะเบ ยนไวแลวในระบบเคร อขายสารสนเทศของกรมบ ญช กลาง และใหปร บปร งความถ กตองของ ขอม ลใหเป นป จจ บ นท กคร งท ม การเปล ยนแปลงขอม ล ในกรณ ท กรมบ ญช กลางไดข นทะเบ ยนผ ประกอบการกอสรางและผ ประกอบการอ นตามวรรค หน งไวแลว หนวยงานของร ฐไมตองจ ดใหม การข นทะเบ ยนผ ประกอบการประเภทน นอ ก และใหหนวยงาน ของร ฐกาหนดค ณสมบ ต ผ เขารวมการจ ดซ อจ ดจางตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ในประกาศเช ญชวนให เขารวมการจ ดซ อจ ดจางดวย ว ธ การย นขอข นทะเบ ยนผ ประกอบการกอสรางและผ ประกอบการอ น และอ ตราคาธรรมเน ยม การขอข นทะเบ ยน ใหเป นไปตามท กาหนดในกฎกระทรวง

14 ๑๔ หมวด ๖ การจ ดซ อจ ดจาง มาตรา ๕๓ บทบ ญญ ต ในหมวดน ใชบ งค บก บการจ ดซ อจ ดจางพ สด ยกเวนการจางท ปร กษา และการจางออกแบบและควบค มงาน มาตรา ๕๔ การจ ดซ อจ ดจางพ สด อาจกระทาไดโดยว ธ ด งตอไปน (๑) ว ธ ประกาศเช ญชวนท วไป ไดแก การท หนวยงานของร ฐเช ญชวนผ ประกอบการท วไป ท ม ค ณสมบ ต ตรงตามเง อนไขท หนวยงานของร ฐกาหนดใหเขาย นขอเสนอ (๒) ว ธ ค ดเล อก ไดแก การท หนวยงานของร ฐเช ญชวนเฉพาะผ ประกอบการท ม ค ณสมบ ต ตรง ตามท กาหนดซ งตองไมนอยกวาสามรายใหเขาย นขอเสนอ เวนแตในงานน นม ผ ประกอบการท ม ค ณสมบ ต ตรงตามท กาหนดนอยกวาสามราย (๓) ว ธ เฉพาะเจาะจง ไดแก การท หนวยงานของร ฐเช ญชวนผ ประกอบการท ม ค ณสมบ ต ตรง ตามท กาหนดรายใดรายหน งใหเขาย นขอเสนอ หร อใหเขามาเจรจาตอรองราคาก บหนวยงานของร ฐโดยตรง และใหรวมถ งการท หนวยงานของร ฐไดต ดตอเพ อจ ดซ อจ ดจางพ สด น นก บผ ประกอบการโดยตรงภายใต เง อนไขตามมาตรา ๕๕ (๒) (ข) มาตรา ๕๕ การจ ดซ อจ ดจางพ สด ใหหนวยงานของร ฐเล อกใชว ธ ประกาศเช ญชวนท วไปกอน เวนแต (๑) กรณ ด งตอไปน ใหใชว ธ ค ดเล อก (ก) ใชว ธ ประกาศเช ญชวนท วไปแลว แตไมม ผ ย นขอเสนอ หร อขอเสนอน นไมไดร บ การค ดเล อก (ข) พ สด ท ตองการจ ดซ อจ ดจางม ค ณล กษณะเฉพาะเป นพ เศษหร อซ บซอน หร อตอง ผล ต กอสราง หร อใหบร การโดยผ ประกอบการท ม ฝ ม อโดยเฉพาะ หร อม ความชานาญเป นพ เศษ หร อม ท กษะส ง และผ ประกอบการน นม จานวนจาก ด (ค) ม ความจ าเป นเรงดวนท ตองใชพ สด น นอ นเน องมาจากเก ดเหต การณ ท ไมอาจ คาดหมายได ซ งหากใชว ธ ประกาศเช ญชวนท วไปจะทาใหไมท นตอความตองการใชพ สด (ง) เป นพ สด ท โดยล กษณะของการใชงาน หร อม ขอจาก ดทางเทคน คท จาเป นตองระบ ย หอเป นการเฉพาะ (จ) เป นพ สด ท จาเป นตองซ อโดยตรงจากตางประเทศ หร อดาเน นการโดยผานองค การ ระหวางประเทศ (ฉ) เป นพ สด ท ใชในราชการล บ หร อเป นงานท ตองปกป ดเป นความล บของทางราชการ หร อท เก ยวก บความม นคงของประเทศ (ช) เป นงานจางซอมพ สด ท จาเป นถอดตรวจ ใหทราบความชาร ดเส ยหายเส ยกอน จ งจะประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเคร องจ กร เคร องม อกล เคร องยนต เคร องไฟฟ า หร อเคร อง อ เล กทรอน กส เป นตน

15 ๑๕ (๒) กรณ ด งตอไปน ใหใชว ธ เฉพาะเจาะจง (ก) ใชท งว ธ ประกาศเช ญชวนท วไปและว ธ ค ดเล อก หร อใชว ธ ค ดเล อกแลว แตไมม ผ ย นขอเสนอ หร อขอเสนอน นไมไดร บการค ดเล อก (ข) การจ ดซ อจ ดจางพ สด ท ม การผล ต จ าหนาย หร อใหบร การท วไป และม วงเง น ในการจ ดซ อจ ดจางคร งหน งไมเก นวงเง นตามท กาหนดในกฎกระทรวง (ค) การจ ดซ อจ ดจางพ สด ท ม ผ ประกอบการซ งม ค ณสมบ ต โดยตรงเพ ยงรายเด ยว หร อ การจ ดซ อจ ดจางพ สด จากผ ประกอบการซ งเป นต วแทนจ าหนายหร อต วแทนผ ใหบร การโดยชอบดวย กฎหมายเพ ยงรายเด ยวในประเทศไทยและไมม พ สด อ นท จะใชทดแทนได (ง) ม ความจาเป นตองใชพ สด น นโดยฉ กเฉ นเน องจากอ บ ต ภ ยหร อธรรมชาต พ บ ต ภ ย และการจ ดซ อจ ดจางโดยว ธ ประกาศเช ญชวนท วไปหร อว ธ ค ดเล อกอาจกอใหเก ดความลาชาและอาจทาให เก ดความเส ยหายรายแรง (จ) พ สด ท จะจ ดซ อจ ดจางเป นพ สด ท เก ยวพ นก บพ สด ท ไดจ ดซ อจ ดจางไวกอนแลว และม ความจาเป นตองจ ดซ อจ ดจางเพ มเต มเพ อความสมบ รณ หร อตอเน องในการใชพ สด น น โดยม ลคา ของพ สด ท จ ดซ อจ ดจางเพ มเต มจะตองไมส งกวาพ สด ท ไดจ ดซ อจ ดจางไวกอนแลว (ฉ) เป นพ สด ท จะขายทอดตลาดโดยหนวยงานของร ฐ องค การระหวางประเทศ หร อ หนวยงานของตางประเทศ (ช) เป นพ สด ท เป นท ด นและส งกอสรางซ งจาเป นตองซ อเฉพาะแหง (ซ) กรณ อ นท กาหนดในกฎกระทรวง สาหร บหนวยงานของร ฐในตางประเทศหร อม ก จกรรมท ตองปฏ บ ต ในตางประเทศ จะจ ดซ อ จ ดจางโดยใชว ธ ค ดเล อกหร อว ธ เฉพาะเจาะจง โดยไมใชว ธ ประกาศเช ญชวนท วไปกอนก ได คณะกรรมการนโยบายอาจออกระเบ ยบ เพ อกาหนดรายละเอ ยดเพ มเต มไดตามความจาเป น เพ อประโยชน ในการดาเน นการ มาตรา ๕๖ กระบวนการจ ดซ อจ ดจางพ สด ในหมวดน ดวยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ในระบบ เคร อขายสารสนเทศของกรมบ ญช กลาง ใหเป นไปตามระเบ ยบท คณะกรรมการนโยบายกาหนด มาตรา ๕๗ เพ อประโยชน ของภาคร ฐโดยรวม หนวยงานของร ฐแหงหน งแหงใดอาจ ดาเน นการจ ดซ อจ ดจางพ สด ใหก บหนวยงานของร ฐแหงอ นๆ ก ได ตามกรอบขอตกลงระหวางหนวยงาน ของร ฐผ จ ดซ อจ ดจางก บค ส ญญา การด าเน นการตามวรรคหน ง ตองค าน งถ งความค มคาและว ตถ ประสงค ในการใชงาน เป นสาค ญ ท งน หล กเกณฑ และว ธ การดาเน นการ ใหเป นไปตามระเบ ยบท คณะกรรมการนโยบายกาหนด มาตรา ๕๘ เพ อประโยชน ในการจ ดทารางขอบเขตของงานหร อรายละเอ ยดของพ สด ท จะ จ ดซ อจ ดจางและรางเอกสารเช ญชวน กอนดาเน นการจ ดซ อจ ดจางพ สด ดวยว ธ ประกาศเช ญชวนท วไป หนวยงานของร ฐอาจจ ดใหม การร บฟ งความค ดเห นรางขอบเขตของงานหร อรายละเอ ยดของพ สด ท จะ จ ดซ อจ ดจางและรางเอกสารเช ญชวนจากผ ประกอบการกอนก ได

16 ๑๖ หล กเกณฑ ว ธ การ และระยะเวลาการร บฟ งความค ดเห นรางขอบเขตของงานหร อรายละเอ ยด ของพ สด ท จะจ ดซ อจ ดจางและรางเอกสารเช ญชวนเพ อนาไปใชเป นเอกสารเช ญชวน ใหเป นไปตามระเบ ยบ ท คณะกรรมการนโยบายกาหนด มาตรา ๕๙ กอนดาเน นการจ ดจางงานกอสราง หนวยงานของร ฐตองจ ดใหม แบบร ปรายการ งานกอสรางซ งหนวยงานของร ฐจะดาเน นการจ ดทาเอง หร อดาเน นการจ ดจางตามพระราชบ ญญ ต น ในหมวด ๘ ก ได ในกรณ จาเป นตองม การจางแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) หล กเกณฑ และว ธ การ จางแบบเหมารวม ใหเป นไปตามระเบ ยบท คณะกรรมการนโยบายกาหนด มาตรา ๖๐ ในการดาเน นการจ ดซ อจ ดจางพ สด แตละคร ง ใหผ ม อานาจแตงต งผ ร บผ ดชอบ การดาเน นการจ ดซ อจ ดจางน น ซ งจะกระทาโดยคณะกรรมการดาเน นการจ ดซ อจ ดจางหร อเจาหนาท คนใด คนหน งก ได องค ประกอบ องค ประช ม และหนาท ของผ ร บผ ดชอบการดาเน นการจ ดซ อจ ดจาง ใหเป นไป ตามระเบ ยบท คณะกรรมการนโยบายกาหนด คาตอบแทนผ ร บผ ดชอบการด าเน นการจ ดซ อจ ดจางตามวรรคหน ง ใหเป นไปตามท กระทรวงการคล งกาหนด มาตรา ๖๑ ใหหนวยงานของร ฐจ ดทาประกาศและเอกสารเช ญชวนใหทราบเป นการท วไปวา หนวยงานของร ฐจะดาเน นการจ ดซ อจ ดจางพ สด ใด ว น เวลา สถานท ย นขอเสนอ และเง อนไขอ นๆ ประกาศและเอกสารเช ญชวนตามวรรคหน ง ใหประกาศเผยแพรในระบบเคร อขายสารสนเทศ ของกรมบ ญช กลางและของหนวยงานของร ฐตามว ธ การท กรมบ ญช กลางกาหนด และใหป ดประกาศโดย เป ดเผย ณ สถานท ป ดประกาศของหนวยงานของร ฐน น ในการน หนวยงานของร ฐจะเผยแพรประกาศและ เอกสารเช ญชวนด งกลาว โดยว ธ การอ นดวยก ได พรอมท งใหสงประกาศและเอกสารเช ญชวนใหสาน กงาน การตรวจเง นแผนด นหร อสาน กงานการตรวจเง นแผนด นภ ม ภาค แลวแตกรณ ทราบดวย หล กเกณฑ ว ธ การ และรายละเอ ยดการจ ดทาประกาศและเอกสารเช ญชวน รวมถ งระยะเวลา การประกาศเช ญชวน ใหเป นไปตามระเบ ยบท คณะกรรมการนโยบายกาหนด มาตรา ๖๒ ภายใตบ งค บมาตรา ๖๑ ใหหนวยงานของร ฐประกาศรายละเอ ยดขอม ลราคา กลางและการค านวณราคากลางในระบบเคร อขายสารสนเทศของกรมบ ญช กลาง ตามว ธ การท กรมบ ญช กลางกาหนด และในประกาศและเอกสารเช ญชวนใหเขารวมการจ ดซ อจ ดจางดวย มาตรา ๖๓ ภายใตบ งค บมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ผ ท จะเขาย นขอเสนอในการจ ดซ อ จ ดจางของหนวยงานของร ฐ อยางนอยตองม ค ณสมบ ต ด งตอไปน (๑) ม ความสามารถตามกฎหมาย (๒) ไมเป นบ คคลลมละลาย (๓) ไมอย ระหวางเล กก จการ

17 ๑๗ (๔) ไมเป นบ คคลซ งอย ระหวางถ กระง บการย นขอเสนอหร อทาส ญญาก บหนวยงานของร ฐ ตามมาตรา ๑๐๑ (๕) ไมเป นบ คคลซ งถ กแจงเว ยนช อใหเป นผ ท งงานของหนวยงานของร ฐตามมาตรา ๑๐๔ ใหหนวยงานของร ฐกาหนดเป นเง อนไขในประกาศและเอกสารเช ญชวนวา ผ ท จะเขาย น ขอเสนอตองแสดงหล กฐานถ งข ดความสามารถและความพรอมท ตนม อย ในว นย นขอเสนอดวย มาตรา ๖๔ ในการพ จารณาค ดเล อกขอเสนอ ใหหนวยงานของร ฐดาเน นการโดยพ จารณาถ ง ประโยชน สาธารณะและว ตถ ประสงค ของการใชงานเป นสาค ญ โดยใหคาน งถ งเกณฑ ด งตอไปน (๑) ตนท นของพ สด น นตลอดอาย การใชงาน (๒) มาตรฐานของส นคาหร อบร การ (๓) บร การหล งการขาย (๔) พ สด ท ร ฐตองการสงเสร มหร อสน บสน น (๕) การประเม นผลการปฏ บ ต งานของผ ประกอบการ (๖) ราคา (๗) เกณฑ อ นท กาหนดในกฎกระทรวง พ สด ท ร ฐตองการสงเสร มหร อสน บสน นตาม (๔) ใหเป นไปตามท กาหนดในกฎกระทรวง ในการพ จารณาค ดเล อกขอเสนอตามวรรคหน ง หนวยงานของร ฐอาจเล อกใชเกณฑ ใดเกณฑ หน งหร อหลายเกณฑ ก ได ประกอบก บเกณฑ ราคา และตองกาหนดนาหน กของแตละเกณฑ ใหช ดเจนดวย แตหากหนวยงานของร ฐไมอาจเล อกใชเกณฑ อ นประกอบและจาเป นตองใชเกณฑ เด ยวในการพ จารณา ค ดเล อก ใหใชเกณฑ ราคา เม อพ จารณาข อเสนอประกอบก บเกณฑ ท หนวยงานของร ฐใช ในการพ จารณาแล ว การพ จารณาเล อกขอเสนอใหจ ดเร ยงลาด บตามคะแนน ขอเสนอใดท ม คะแนนส งส ดใหหนวยงานของร ฐ เล อกขอเสนอของผ ย นขอเสนอรายน น ใหหนวยงานของร ฐประกาศเกณฑ ท ใชในการพ จารณาค ดเล อกและนาหน กของแตละเกณฑ ไวในประกาศและเอกสารเช ญชวนใหเขารวมการจ ดซ อจ ดจางดวย มาตรา ๖๕ ใหหนวยงานของร ฐประกาศผลผ ชนะการจ ดซ อจ ดจางและเหต ผลสน บสน น ในระบบเคร อขายสารสนเทศของกรมบ ญช กลางและของหนวยงานของร ฐตามว ธ การท กรมบ ญช กลาง กาหนด และใหป ดประกาศโดยเป ดเผย ณ สถานท ป ดประกาศของหนวยงานของร ฐน น มาตรา ๖๖ หนวยงานของร ฐอาจประกาศยกเล กการจ ดซ อจ ดจางท ไดดาเน นการไปแลวได ในกรณ ด งตอไปน (๑) หนวยงานของร ฐน นไมไดร บการจ ดสรรเง นงบประมาณท จะใชในการจ ดซ อจ ดจาง หร อ เง นงบประมาณท ไดร บการจ ดสรรไมเพ ยงพอท จะดาเน นการจ ดซ อจ ดจางน นตอไป (๒) ม การกระท าท เข าล กษณะเป นการสมยอมก นในการเสนอราคา ตามระเบ ยบท คณะกรรมการนโยบายกาหนด

18 ๑๘ (๓) การด าเน นการตามกระบวนการจ ดซ อจ ดจางตอไปอาจกอใหเก ดความเส ยหายแก หนวยงานของร ฐ หร อกระทบตอประโยชน สาธารณะ (๔) กรณ อ นท กาหนดในกฎกระทรวง เม อม การยกเล กการจ ดซ อจ ดจาง ใหหนวยงานของร ฐแจงใหผ ประกอบการซ งมาร บหร อซ อ เอกสารเช ญชวนท กรายเพ อทราบถ งเหต ผลท ตองยกเล กการจ ดซ อจ ดจางคร งน น ประกาศตามวรรคหน ง ใหประกาศในระบบเคร อขายสารสนเทศของกรมบ ญช กลางและของ หนวยงานของร ฐตามว ธ การท กรมบ ญช กลางกาหนด และใหป ดประกาศโดยเป ดเผย ณ สถานท ป ดประกาศ ของหนวยงานของร ฐน น ในการน หนวยงานของร ฐจะเผยแพรประกาศด งกลาว โดยว ธ การอ นดวยก ได มาตรา ๖๗ รายละเอ ยดกระบวนการและข นตอนการจ ดซ อจ ดจางพ สด ท ไมไดบ ญญ ต ไวใน หมวดน ใหเป นไปตามระเบ ยบท คณะกรรมการนโยบายกาหนด หมวด ๗ การจางท ปร กษา มาตรา ๖๘ การจางท ปร กษาอาจกระทาไดโดยว ธ ด งตอไปน (๑) ว ธ ประกาศเช ญชวนท วไป ไดแก การท หนวยงานของร ฐเช ญชวนท ปร กษาท วไปท ม ค ณสมบ ต ตรงตามเง อนไขท หนวยงานของร ฐกาหนดใหเขาย นขอเสนอ (๒) ว ธ ค ดเล อก ไดแก การท หนวยงานของร ฐเช ญชวนเฉพาะท ปร กษาท ม ค ณสมบ ต ตรง ตามท กาหนดซ งตองไมนอยกวาสามรายใหเขาย นขอเสนอ เวนแตในงานน นม ท ปร กษาท ม ค ณสมบ ต ตรง ตามท กาหนดนอยกวาสามราย (๓) ว ธ เฉพาะเจาะจง ไดแก การท หนวยงานของร ฐเช ญชวนท ปร กษาท ม ค ณสมบ ต ตรงตามท กาหนดรายใดรายหน งใหเขาย นขอเสนอ หร อใหเขามาเจรจาตอรองราคาก บหนวยงานของร ฐโดยตรง ด งตอไปน มาตรา ๖๙ การจางท ปร กษาใหหนวยงานของร ฐเล อกใชว ธ ใดว ธ หน ง ตามหล กเกณฑ (๑) การจางท ปร กษาโดยว ธ ประกาศเช ญชวนท วไป ใหใชก บงานท ไมย งยากซ บซอน และม ท ปร กษาซ งสามารถทางานน นไดเป นการท วไป (๒) การจางท ปร กษาโดยว ธ ค ดเล อก ใหกระทาไดในกรณ ด งตอไปน (ก) ใชว ธ ประกาศเช ญชวนท วไปแลว แตไมม ผ ย นขอเสนอ หร อขอเสนอน นไมไดร บการ ค ดเล อก (ข) เป นงานท ม ความย งยากซ บซอน หร องานท ม ล กษณะพ เศษ ซ งม ท ปร กษาในงานท จะ จางน นจานวนจาก ด (๓) การจางท ปร กษาโดยว ธ เฉพาะเจาะจง ใหกระทาไดในกรณ ด งตอไปน (ก) ใชท งว ธ ประกาศเช ญชวนท วไปและว ธ ค ดเล อก หร อใชว ธ ค ดเล อกแลว แตไมม ผ ย น ขอเสนอ หร อขอเสนอน นไมไดร บการค ดเล อก

19 ๑๙ (ข) การจางท ม วงเง นคาจางคร งหน งไมเก นวงเง นตามท กาหนดในกฎกระทรวง (ค) เป นงานท จ าเป นตองใหท ปร กษารายเด มทาตอจากงานท ไดทาไวแลวเน องจาก เหต ผลทางเทคน ค (ง) เป นงานท ม ความจาเป นเรงดวนหร อท เก ยวก บความม นคงของชาต หากลาชาจะ เส ยหายแกราชการหร อความม นคงของชาต (ฉ) งานอ นท กาหนดในกฎกระทรวง คณะกรรมการนโยบายอาจออกระเบ ยบ เพ อกาหนดรายละเอ ยดเพ มเต มไดตามความจาเป น เพ อประโยชน ในการดาเน นการ มาตรา ๗๐ กระบวนการจางท ปร กษาในหมวดน ดวยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ในระบบ เคร อขายสารสนเทศของกรมบ ญช กลาง ใหเป นไปตามระเบ ยบท คณะกรรมการนโยบายกาหนด มาตรา ๗๑ ท ปร กษาท จะเขารวมการเสนองานก บหนวยงานของร ฐ ตองเป นท ปร กษาท ไดข น ทะเบ ยนไวก บศ นย ขอม ลท ปร กษา กระทรวงการคล ง เวนแตจะม หน งส อร บรองวาไมม ท ปร กษาเป นผ ให บร การในงานท จางน น หร อเป นการจางท ปร กษาของหนวยงานของร ฐในตางประเทศ ว ธ การย นขอข นทะเบ ยนท ปร กษา และอ ตราคาธรรมเน ยมการขอข นทะเบ ยน ใหเป นไปตามท กาหนดในกฎกระทรวง ในกรณ ท เห นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจกาหนดหล กเกณฑ การข นทะเบ ยนท ปร กษา ไวเป นอยางอ นก ได มาตรา ๗๒ ในการดาเน นการจางท ปร กษาแตละคร ง ใหผ ม อานาจแตงต งคณะกรรมการ ดาเน นการจางท ปร กษา เพ อร บผ ดชอบในการดาเน นการจางท ปร กษาน น องค ประกอบ องค ประช ม และหนาท ของคณะกรรมการดาเน นการจางท ปร กษา ใหเป นไป ตามระเบ ยบท คณะกรรมการนโยบายกาหนด คาตอบแทนคณะกรรมการด าเน นการจ างท ปร กษาตามวรรคหน ง ให เป นไปตามท กระทรวงการคล งกาหนด มาตรา ๗๓ ในการพ จารณาค ดเล อกขอเสนอ ใหหนวยงานของร ฐดาเน นการโดยพ จารณาถ ง ความค มคาและว ตถ ประสงค ของการจางท ปร กษาเป นสาค ญ โดยใหคาน งถ งเกณฑ ด งตอไปน (๑) ประสบการณ ของท ปร กษา (๒) ว ธ การบร หารและว ธ การปฏ บ ต งาน (๓) จานวนบ คลากร (๔) ประเภทของท ปร กษาท ร ฐตองการสงเสร มหร อสน บสน น (๕) ขอเสนอทางดานการเง น (๖) เกณฑ อ นท กาหนดในกฎกระทรวง

20 กฎกระทรวง ๒๐ ประเภทของท ปร กษาท ร ฐตองการสงเสร มหร อสน บสน นตาม (๔) ใหเป นไปตามท กาหนดใน มาตรา ๗๔ ภายใตบ งค บมาตรา ๗๓ ในการพ จารณาค ดเล อกขอเสนอ ใหเป นไปตามเกณฑ ในการพ จารณาและการใหนาหน ก ด งตอไปน (๑) กรณ การจางท ปร กษาเพ อดาเน นงานประจาหร องานท ม มาตรฐานเช งค ณภาพตามหล ก ว ชาช พอย แลว ใหหนวยงานของร ฐค ดเล อกผ ย นขอเสนอท ผานเกณฑ ดานค ณภาพซ งเสนอราคาต าส ด (๒) กรณ การจางท ปร กษาท ไมซ บซอน หร อเป นไปตามมาตรฐานของหนวยงานของร ฐ ให หนวยงานของร ฐค ดเล อกผ ย นขอเสนอท ผานเกณฑ ดานค ณภาพและไดคะแนนรวมดานค ณภาพและดาน ราคามากท ส ด (๓) กรณ การจางท ปร กษาท ม ความซ บซอน ใหหนวยงานของร ฐค ดเล อกผ ย นขอเสนอท ได คะแนนดานค ณภาพมากท ส ด เพ อประโยชน ในการพ จารณาค ดเล อกขอเสนอตามวรรคหน ง คณะกรรมการนโยบายอาจออก ระเบ ยบ เพ อกาหนดรายละเอ ยดเพ มเต มไดตามความจาเป น มาตรา ๗๕ การจ ดทาประกาศเช ญชวนท ปร กษาใหเขารวมการย นขอเสนอ และการประกาศ ผลผ ชนะการจางท ปร กษา ใหนาความในมาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๕ มาใชบ งค บโดยอน โลม มาตรา ๗๖ รายละเอ ยดกระบวนการและข นตอนการจางท ปร กษาท ไมไดบ ญญ ต ไวใน หมวดน ใหเป นไปตามระเบ ยบท คณะกรรมการนโยบายกาหนด หมวด ๘ การจางออกแบบและควบค มงาน มาตรา ๗๗ การจางออกแบบและควบค มงานอาจกระทาไดโดยว ธ ด งตอไปน (๑) ว ธ ประกาศเช ญชวนท วไป (๒) ว ธ ค ดเล อก (๓) ว ธ เฉพาะเจาะจง (๔) ว ธ ประกวดแบบ มาตรา ๗๘ ว ธ ประกาศเช ญชวนท วไป ใหใชก บงานจางท ม ล กษณะไมซ บซอน และม วงเง น งบประมาณคากอสรางตามท กาหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๗๙ ว ธ ค ดเล อก เป นงานจางท หนวยงานของร ฐเช ญชวนผ ใหบร การท ม ค ณสมบ ต ตรง ตามท กาหนดไมนอยกวาสามรายใหเขาย นขอเสนอ โดยคาน งถ งฐานะทางน ต บ คคล ค ณว ฒ และประว ต การทางาน จานวนสถาปน กและหร อว ศวกรท ประจาและไมประจา หล กฐานแสดงผลงานท ไดเคยปฏ บ ต

แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด

แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด พ.ศ.2535 รวบรวม โดย พ นเอก พลภ ทร เร องสอน รองผ อานวยการสาน กบร หารส งอ ปกรณ กรมส งกาล งบาร งทหาร กองบ ญชาการกองท พไทย กจก.สบส.กบ.ทหาร สารบ ญ หน า คานา ระเบ ยบสาน กนายกร

More information

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด

ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด ค ม อการจ ดทา Webpage งานพ สด http://www.ubu.ac.th/web/libsupplies นางสาวพ มใจ คาฝอย ผ ปฏ บ ต งานบร หาร สาน กงานเลขาน การ สาน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ส งหาคม 2557 คานา ค ม อการจ ดทาเว บเพจงานพ

More information

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง 1. ว ตถ ประสงค ๑ 2. กลไกการดาเน นงาน ๒ 3. การจ ดสรรงบประมาณ ๒ 4. กระบวนการ และข นตอนการขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน น ตามโครงการพ ฒนาเม อง ๔ 5. การอน ม ต เง นอ ดหน นให ก บผ เสนอโครงการ

More information

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๗ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เป นป ท ๔๐ ในร ชกาลป จจ บ น ประกาศว า พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ -----------------

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายใน ส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให เหมาะสมย

More information

ระเบ ยบเทศบาลเม องคอหงส วาดวยการด าเน นงานของคณะกรรมการช มชน พ.ศ. 2551 รวมท งท แกไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2556

ระเบ ยบเทศบาลเม องคอหงส วาดวยการด าเน นงานของคณะกรรมการช มชน พ.ศ. 2551 รวมท งท แกไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2556 ระเบ ยบเทศบาลเม องคอหงส วาดวยการด าเน นงานของคณะกรรมการช มชน พ.ศ. 2551 รวมท งท แกไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2556 ค าน า เทศบาล(Municipality)เปนองคกรปกครองสวนท องถ นร ปแบบหน ง ท ม บทบาทส าค ญในการ ให บร

More information

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบ บท ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท ๑๔ ส งหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป นป ท ๕๔ ในร ชกาลป จจ บ น ประกาศว า พระบาทสมเด จพระปรม

More information

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบ บแก ไขปร บปร ง)

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบ บแก ไขปร บปร ง) ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบ บแก ไขปร บปร ง) ศ นย กาก บด แลการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ สาน กงาน ป.ป.ช. เด อนธ นวาคม 2556 ๒ สารบ ญ บทท หน

More information

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ๒๕๕๕ ค าน า ระบบพน กงานราชการ (Government Employee System) เป นการจ างงานระบบ ส ญญาจ างในหน วยงานภาคร ฐ ท ม งเน นให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย ม หล กเกณฑ และว ธ

More information

หล กการเข ยนTORและการ กาหนดค ณสมบตของผ เสนอราคา

หล กการเข ยนTORและการ กาหนดค ณสมบตของผ เสนอราคา หล กการเข ยนTORและการ กาหนดค ณสมบตของผ เสนอราคา TOR ค ออะไร รางขอบเขตงาน (Term of reference : TOR ) เป นข อก าหนดเง อนไขการประกวดราคา เปนขอกาหนดเงอนไขการประกวดราคา เป นเอกสารแสดงข อม ล รายการ รายละเอ ยด

More information

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) จ างก อสร างอาคารและอ นๆ ในโครงการพ ฒนาสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส 1. ความเป นมา ด วยสถาบ นพ ฒนาเทคน คพล งงาน กรมธ รก จพล งงานได ร บจ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร การบ ญญ ต ให สถานศ กษาเป น น ต บ คคล ในกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการ กระทรวงศ กษาธ การน บเป นการปฏ ร ปการศ กษาคร งส าค ญของประเทศไทย ซ งสอดคล องก บ เจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ

More information

ค าอธ บายว ธ ปฏ บ ต งานตรวจสอบ รห ส 1000

ค าอธ บายว ธ ปฏ บ ต งานตรวจสอบ รห ส 1000 สภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปภ มภ ค าอธ บายว ธ ปฏ บ ต งานตรวจสอบ รห ส 1000 ข อพ จารณาเฉพาะในการตรวจสอบเคร องม อทางการเง น ค าอธ บายว ธ ปฏ บ ต งานตรวจสอบฉบ บน จ ดท าข นโดย คณะกรรมการว ชาช พบ ญช ด านการสอบบ

More information

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง

ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง ศ นย ก าก บด แลการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ สารบ ญ บทท หน า 1. บทน า 1 2. น ยามค าศ พท 3 2.1 หน วยงานของร ฐ 3

More information

หล กการจ ดหาพ สด และข นตอนการจ ดหา

หล กการจ ดหาพ สด และข นตอนการจ ดหา 169 ค ม อการปฏ บ ต ราชการสายงานจเร หล กการจ ดหาพ สด และข นตอนการจ ดหา ส วนราชการจะต องด ำเน นการจ ดหาพ สด ให สอดคล องก บพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา

More information

พระราชบ ญญ ต ก าหนดแผนและข นตอนการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ.

พระราชบ ญญ ต ก าหนดแผนและข นตอนการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 1 พระราชบ ญญ ต ก าหนดแผนและข นตอนการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 2542 --------------- ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท 11 พฤศจ กายน พ.ศ. 2542 เป นป ท 54 ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม

More information

ค ม อการเข ยนรายงานผลการด าเน นงาน ระด บหล กส ตร มหาว ทยาล ยเนช น ป!การศ กษา 2557

ค ม อการเข ยนรายงานผลการด าเน นงาน ระด บหล กส ตร มหาว ทยาล ยเนช น ป!การศ กษา 2557 ค ม อการเข ยนรายงานผลการด าเน นงาน ระด บหล กส ตร มหาว ทยาล ยเนช น ป!การศ กษา 2557 * ใช*ต วอ กษร TH SarabunPSK รายงานผลการด าเน นงานของหล กส ตร... สาขาว ชา... (หล กส ตรใหม/หล กส ตรปร บปร ง) พ.ศ.... (ระบ

More information

หน วยท 1 หน าท ของผ ควบค มและตรวจงานก อสร าง

หน วยท 1 หน าท ของผ ควบค มและตรวจงานก อสร าง 4 หน วยท 1 หน าท ของผ ควบค มและตรวจงานก อสร าง 1.1. ความหมายของผ ควบค มงานก อสร าง ผ ควบค มงาน ม ความหมายในหลายระด บ แล วแต ความต องการของเจ าของงานท จะให ทา ท งน ผ ควบค มงานอาจจะมาจากผ ออกแบบ หร อเป นว

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528

พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 พระราชบ ญญ ต จ ดหางานและค มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. ให ไว ณ ว นท 17 ส งหาคม พ.ศ. 2528 เป นป ท 40ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล าฯให ประกาศว

More information

โครงการฝ กซ อมแผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยด านอ คค ภ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม

โครงการฝ กซ อมแผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยด านอ คค ภ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม โครงการฝ กซ อมแผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยด านอ คค ภ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม จ ดทาโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม เลขท 80 ถนนนครสวรรค อาเภอเม อง จ งหว ดมหาสารคาม 44000 โครงการฝ กซ อมแผนป องก นและบรรเทาสาธารณภ

More information

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark คำนำ โครงการเง นหม นเว ยนส งเสร มผลผล ตเพ อโครงการอาหารกลางว น ค อเง นดอกผลของกองท น เพ อ โครงการอาหารกลางว นในโรงเร ยนประถมศ กษา

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2558

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2558 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2558 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมตางๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และกอให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด งน

More information

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑ คานา คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผ บร หารและพน กงานต างตระหน กถ งความ ส าค ญของการก าก บ ด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ซ งเป นท ยอมร บโดยท วไปว าเป นป จจ ยหล กท แสดง ให เห นถ งการม ระบบบร หารจ ดการท

More information

ค าน า ส าน กว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม ถ นายน 2555

ค าน า ส าน กว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม ถ นายน 2555 ค าน า ค ม อการขอร บใบอน ญาตเป นผ ม ส ทธ ท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมฉบ บน ได ปร บปร ง ใหม ให ม ความท นสม ยตามมต คณะกรรมการผ ช านาญการพ จารณาผ ม ส ทธ ขอร บใบอน ญาตท ารายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

(ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ร าง) หล กเกณฑ และแนวทางการจ างท ปร กษาสาหร บ แผนงาน/โครงการ ด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปร บปร งล าส ด เม อ 13 ม นาคม 2555-1 - คานา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ขอบเขต : ส าหร บใช ปฏ บ ต งานภายในกล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ว นท เร

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information