ASPS Fundamental Update

Size: px
Start display at page:

Download "ASPS Fundamental Update"

Transcription

1 ว นอ งคารท 18 ส งหาคม พ.ศ ASPS Fundamental Update AAV (ซ อ): กล บมาอย ในจ ดน าลงท น AOT (ซ อ ): ระยะยาวด ด ข น หล งแผนขยายสนามบ นค บหน า ASK (ซ อ): Defensive ปลอดภ ยไร ก งวล BCH (ขาย): ก าไร 2Q58 ย งไม เห นส ญญาณฟ นต วช ดเจน BJCHI (ซ อ): ก าไรคร งป หล ง จะกล บมาเต บโตอย างม น ยส าค ญ BMCL (ถ อ ): ปร บเพ มค าแนะน าเป น ถ อ BR (ซ อ): ยามน ต องเป ดเท าน น DTAC (ถ อ): ขย บกลย ทธ โต ค แข ง ช วยให เก งก าไรได ช วงส นๆ GCAP (ถ อ): เมฆหมอกย งปกคล มธ รก จ GUNKUL (ซ อ): แค ประเด นสะก ดด านจ ตว ทยา ITD (ขาย): ผลงานย งคงน าผ ดหว ง LIT (ถ อ): PER เก อบ 20 เท าแล ว บร การใหม สายงานว จ ย ASPS "ASPS Exclusive Portfolio Clinic" เป นการให ค าปร กษาเก ยวก บบร หาร และจ ดการพอร ตลงท น โดยจะเป ด โอกาสให ผ สนใจท กรายสามารถ ส ง รายละเอ ยดพอร ต พร อมร บ ค าแนะน า โดยไม ค ดค าใช จ าย สนใจต ดต อพร อมส งรายละเอ ยดมาท Tel: ประก ต ส ร ว ฒนเกต เลขทะเบ ยนน กว เคราะห และ ROBINS (ซ อ): ซ อขาย ณ ระด บต าเป นล าด บต นๆ ในกล มฯ SAMART (ซ อ): ราคาปร บต วลงแรงกว าแรงกดด นทางพ นฐาน SAMTEL (ซ อ): น าหน กก าไรอย ท คร งป หล ง SIM (ถ อ): ย งไม น าเข าซ อลงท น SINGER (ซ อ): อย ในช วงผน กพล ง JMART และสหพ ฒน ฯ SIRI (ซ อ): แนวโน ม 3Q58 พ คส ดของป STPI (ซ อ): ราคาห นย งไม ได สะท อนศ กยภาพท แท จร งของบร ษ ท SYNTEC (ซ อ): ม ด มากกว าท เห น ท องเท ยว/โรงแรม(เท าตลาด ): แรงระเบ ดสะเท อนการท องเท ยว..หล กเล ยงลงท นช วงส น ขนส งทางอากาศ (เท าตลาด): ระยะส น เล ยงลงท นไปก อน ข อม ลในเอกสารฉบ บน รวบรวมมาจากแหล งข อม ลท น าเช อถ อ อย างไรก ด บร ษ ทหล กทร พย เอเซ ย พล ส จ าก ด ไม สามารถท จะย นย นหร อร บรองความถ กต องของข อม ลเหล าน ได ไม ว าประการใด ๆ บทว เคราะห ใน เอกสารน จ ดท าข นโดยอ างอ งหล กเกณฑ ทางว ชาการเก ยวก บหล กการว เคราะห และม ได เป นการช น า หร อเสนอแนะให ซ อหร อขายหล กทร พย ใด ๆ การต ดส นใจซ อหร อขายหล กทร พย ใด ๆ ของผ อ าน ไม ว าจะเก ดจากการ อ านบทความในเอกสารน หร อไม ก ตาม ล วนเป นผลจากการใช ว จารณญาณของผ อ าน โดยไม ม ส วนเก ยวข องหร อพ นธะผ กพ นใด ๆ ก บ บร ษ ทหล กทร พย เอเซ ย พล ส จ าก ด ไม ว ากรณ ใด "ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research 2015"

2

3 "ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research 2015" Company Update ว นอ งคารท 18 ส งหาคม พ.ศ ก นก ลเอ นจ เน ยร ง GUNKUL แค ประเด นสะก ดด านจ ตว ทยา แนะน า : ซ อ ผ บร หารช แจงความเห นของท ปร กษาอย ภายใต หล กความระม ดระว งเก นไป หากเท ยบ ก บโครงการอ นๆของ GUNKUL ราคาห นปร บฐานบนความก งวลด านลบมากเก นไป เป นโอกาสท ด ในการสะสมเพ อลงท นระยะยาวอ กคร ง ท ปร กษาอ สระให ความเห นผ ถ อห นไม ควรอน ม ต ลงท นรางเง น วานน ได เก ดประเด นท ทางกลต.ได แจ งเต อนต อน กลงท นเพ อทราบผลการศ กษาของท ปร กษาทางการ เง นอ สระ (IFA) ท ให ความเห นต อผ ถ อห นของ GUNKUL ว าไม ควรออกเส ยงเพ อลงมต อน ม ต ลงท นใน โครงการโรงไฟฟ าพล งงานแสงอาท ตย รางเง น ท ได ร บใบอน ญาตซ อขายไฟฟ าจ านวน 11 โครงการ ก าล งการผล ตรวม 87 เมกะว ตต (ซ งฝ ายว จ ยได รวมไว แล วในประมาณการป จจ บ น) เน องจากการ ประเม นของท ปร กษาฯภายใต หล กความระม ดระว งด วยการพ จารณาปร มาณค าพล งงานไฟฟ าส ทธ ท ผล ตได ต อป ท ความเช อม น 90 (P90) ประกอบก บการค านวณตามทฤษฎ CAPM พบว าอ ตรา ผลตอบแทนของผ ถ อห นท ได ร บจากการด าเน นโครงการรางเง นเท าก บ 11.63% ต ากว าอ ตรา ผลตอบแทนท คาดหว งของผ ถ อห นทางทฤษฎ ท เท าก บ 13.35% บร ษ ทช แจงต วเลข conservative ไป และย งคงเด นหน าอน ม ต ลงท นต อ จากการสอบถามไปย งผ บร หารบร ษ ทฯถ งประเด นด งกล าวพบว า ทางคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบร ษ ทฯย งคงม มต เห นชอบอน ม ต ให GUNKUL เข าซ อห นในบร ษ ทอ นฟ น ท อ ลเทอร เนท ฟ เอ นเนอร ย จ าก ด ส ดส วน 67% ซ งถ อห นอย ในบร ษ ทรางเง น โซล ช น จ าก ด เน องจากหล กๆเห นว าการประกอบธ รก จโรงไฟฟ าพล งงานแสงอาท ตย ของ GUNKUL ในช วงท ผ านมา จ านวน 13 โครงการ บร ษ ทฯสามารถบร หารจ ดการให ได ร บค าพล งงานเป นหน วยไฟฟ าท จ าหน ายได ท ระด บความเช อม น 50 (P50) ท กโครงการ ด งน นหากพ จารณาปร มาณค าพล งงานไฟฟ า ส ทธ ท ผล ตได ณ ระด บ P50 พบว าอ ตราผลตอบแทนของผ ถ อห นท ได ร บจากการด าเน นโครงการราง เง นเท าก บ 14.19% ซ งมากกว าอ ตราผลตอบแทนท คาดหว งของผ ถ อห นทางทฤษฎ ท 13.35% อย างไร ก ตามฝ ายว จ ยแนะน าให น กลงท นใช ข อม ลมาพ จารณาเปร ยบเท ยบเป นกรณ ศ กษาเพ อเป นม มมองใน แง Downside ของโครงการท อาจเก ดข นได ในท กโครงการ ราคาห นท อ อนต ว ถ อเป นโอกาสด ในการเข าลงท น ฝ ายว จ ยประเม นม ลค าพ นฐานส นป 2558 (DCF) เท าก บ บาทต อห น คงค าแนะน าซ อ โดยเช อ ว าราคาห นท ปร บต วลดลงในช วงท ผ านมากว า 15% สะท อนป จจ ยลบต างๆท เก ดข นในระด บหน งจนม Downside ท จ าก ดแล ว อ กท งหากพ จารณาแนวโน มก าไรในระยะยาวย งคงเห นการเต บโตโดดเด น และต อเน อง ซ งสามารถห กล าง Dilution Effect ท เก ดข นจากการเพ มท นได Key Data FY: ป ด 31 ธ.ค. FY56A FY57A FY58F FY59F FY60F ยอดขาย 2,003 2,963 5,900 4,070 5,979 ก าไรส ทธ ,125 1,595 EPS (บาท) Norm EPS PER (เท า) DPS (บาท) Dividend Yield (%) 1.8% 0.9% 0.7% 0.9% 1.3% BVS (บาท) PBV (เท า) ROE (%) 28.3% 16.2% 10.5% 13.8% 17.3% จ านวนห น (ล านห น) ,283 1,375 1,375 ท มา : ASPS ราคาป จจ บ น (บาท): ราคาเป าหมาย (บาท): Upside : 48.8% Dividend Yield : 0.7% Total Return : 49.5% ม ลค าตลาด (ล านบาท): 23, CG Score: Technical Chart นล นร ตน ก ตต ก าพลร ตน เลขทะเบ ยนน กว เคราะห : ข อม ลในเอกสารฉบ บน รวบรวมมาจากแหล งข อม ลท น าเช อถ อ อย างไรก ด บร ษ ทหล กทร พย เอเซ ย พล ส จ าก ด ไม สามารถท จะย นย นหร อร บรองความถ กต องของข อม ลเหล าน ได ไม ว าประการใดๆ บทว เคราะห ในเอกสารน จ ดท าข นโดยอ างอ งหล กเกณฑ ทางว ชาการเก ยวก บหล กการว เคราะห และม ได เป นการช น า หร อเสนอแนะให ซ อหร อขายหล กทร พย ใดๆ การต ดส นใจซ อหร อขายหล กทร พย ใดๆ ของผ อ าน ไม ว าจะเก ดจากการอ านบทความใน เอกสารน หร อไม ก ตาม ล วนเป นผลจากการใช ว จารณญาณของผ อ าน โดยไม ม ส วนเก ยวข องหร อพ นธะผ กพ นใดๆ ก บ บร ษ ทหล กทร พย เอเซ ย พล ส จ าก ด ไม ว ากรณ ใด "ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research 2015"

4 ท ปร กษาอ สระให ความเห นผ ถ อห นไม ควรอน ม ต ลงท นรางเง น วานน ได เก ดประเด นท ทางกลต.ได แจ งเต อนต อน กลงท นเพ อทราบผลการศ กษาของท ปร กษาทางการ เง นอ สระ (IFA) ท ให ความเห นต อผ ถ อห นของ GUNKUL ว าไม ควรออกเส ยงเพ อลงมต อน ม ต ลงท นใน โครงการก อสร างโรงไฟฟ าพล งงานแสงอาท ตย รางเง น ท ได ร บใบอน ญาตซ อขายไฟฟ าจ านวน 11 โครงการ ก าล งการผล ตรวม 87 เมกะว ตต (ซ งฝ ายว จ ยได รวมไว แล วในประมาณการป จจ บ น) ผ าน การซ อห นสาม ญของบร ษ ท อ นฟ น ท อ ลเทอร เนท ฟ เอ นเนอร ย จ าก ด (IAE) ในส ดส วน 67% (ซ ง IAE ถ อห นในบร ษ ทรางเง น โซล ช น จ าก ด 99.98% ของท นจดทะเบ ยน) เน องจากการประเม นของท ปร กษาทางการเง นอ สระภายใต หล กความระม ดระว งด วยการพ จารณาปร มาณค าพล งงานไฟฟ าส ทธ ท ผล ตได ต อป ท ความเช อม น 90 (P90) ประกอบก บการค านวณตามทฤษฎ CAPM (Capital Assets Pricing Model) พบว าอ ตราผลตอบแทนของผ ถ อห นท ได ร บจากการด าเน นโครงการรางเง นเท าก บ 11.63% ต ากว าอ ตราผลตอบแทนท คาดหว งของผ ถ อห นทางทฤษฎ ท เท าก บ 13.35% บร ษ ทช แจงต วเลข conservative ไป และย งคงเด นหน าอน ม ต ลงท นต อ จากการสอบถามไปย งผ บร หารบร ษ ทฯถ งประเด นด งกล าวพบว า ทางคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบร ษ ทฯย งคงม มต เห นชอบอน ม ต ให GUNKUL เข าซ อห นในบร ษ ทอ นฟ น ท อ ลเทอร เนท ฟ เอ นเนอร ย จ าก ด ส ดส วน 67% ซ งถ อห นอย ในบร ษ ทรางเง น โซล ช น จ าก ด เน องจากเห นว า 1) การประกอบธ รก จโรงไฟฟ าพล งงานแสงอาท ตย ของ GUNKUL ในช วงท ผ านมา จ านวน 13 โครงการ (ด าเน นการผล ตเช งพาณ ชย แล วท กโครงการ) บร ษ ทฯสามารถบร หารจ ดการให ได ร บค าพล งงานเป นหน วยไฟฟ าท จ าหน ายได ท ระด บความเช อม น 50 (P50) ท กโครงการ (อ างอ งรายงานการตรวจสอบปร มาณการด าเน นงานของ Mott MacDonald ซ งเป นท ปร กษาเทคน คของโครงการก อนหน าน ของ GUNKUL) ด งน นหากพ จารณาปร มาณค า พล งงานไฟฟ าส ทธ ท ผล ตได ณ ระด บ P50 พบว าอ ตราผลตอบแทนของผ ถ อห นท ได ร บจาก การด าเน นโครงการรางเง นเท าก บ 14.19% ซ งมากกว าอ ตราผลตอบแทนท คาดหว งของผ ถ อห นทางทฤษฎ ท 13.35% 2) การประเม นม ลค าอ ตราผลตอบแทนท คาดหว งของผ ถ อห นทางทฤษฎ ท เท าก บ 13.35% น น อ างอ งจากค าเฉล ยผลตอบแทนของกล มพล งงานทดแทนในตลาดช วงท ผ านมา ซ งส วน ใหญ ผลการด าเน นงานโครงการพล งงานแสงอาท ตย ท ผล ตเช งพาณ ชย แล วในป จจ บ นจะ เป นโครงการท ได ร บ Adder ท 8 และ 6.5 บาทต อหน วย ซ งต องยอมร บว าให อ ตรา ผลตอบแทนท ส งกว าการร บซ อไฟฟ าแบบ Feed in Tariff (FiT) ท 5.66 บาทต อหน วย ซ ง โครงการรางเง นถ อเป นโครงการแรกท เป นแบบ FiT ท ท าการศ กษาโดย IFA ด งน นการ เปร ยบเท ยบอาจไม เหมาะสมเท าท ควร อย างไรก ตามฝ ายว จ ยแนะน าให น กลงท นใช ข อม ลมาพ จารณาเปร ยบเท ยบเป นกรณ ศ กษาเพ อเป น ม มมองในแง Downside ของโครงการท อาจเก ดข นได ในท กโครงการ เพ มท น 12 ห นเด ม ได 2 ห นใหม + 1 warrant รายละเอ ยดของการเพ มท นจดทะเบ ยนม ด งน GUNKUL จะเพ มท นจดทะเบ ยนจ านวน ล าน ห น (พาร 1 บาท) เป น 1, ล านห น โดยแบ งการจ ดสรรเป น 2 ส วน ได แก 1) ผ ถ อห นเด มของ GUNKUL (Right Offering-RO) จ านวนไม เก น ล านห น ในอ ตราส วน 6 ห นเด มต อ 1 ห นใหม ท ราคา 22 บาทต อห น และ 2) รองร บการใช ส ทธ ตามใบส าค ญแสดงส ทธ ท จะซ อห นสาม ญเพ มท น

5 ของบร ษ ทฯท ออกและเสนอขายให แก ผ ถ อห นเด มท ม การจองซ อและช าระราคาตาม RO ข อ 1 โดย ก าหนดจ านวนไม เก น ล านห น ในอ ตราส วน 2 ห นใหม ต อ 1 หน วยใบส าค ญแสดงส ทธ (ท ราคา ใช ส ทธ 27 บาท อาย 2 ป ) โดยบร ษ ทฯจะข นเคร องหมาย XR และ XW ในว นท 25 ส.ค ท งน ว ตถ ประสงค หล กของการเพ มท นเพ อน าไปใช ในการลงท นในโรงไฟฟ าจ านวน 5 โครงการท GUNKUL ได ประกาศก อนหน าน ได แก โครงการโรงไฟฟ าพล งงานลม WED และ GNP โครงการละ 60 เมกะว ตต โรงไฟฟ าพล งงานลมโคราชว นด ฟาร ม 50 เมกะว ตต และโรงไฟฟ าโซลาร ในประเทศ ญ ป น 2 โครงการ GK Sendai และ GK Kimitsu ก าล งการผล ตรวม เมกะว ตต ซ งท ง 5 โครงการด งกล าวคาดจะต องใช เง นลงท นในส วนของ Equity ราว 8 พ นล านบาท แต จากการเพ มท น คร งน คาดจะได เง นท นราว 6 พ นล านบาท ซ งเม อรวมก บกระแสเง นสดจากก จการท คาดว าจะเก ดข น ใน 2 ป น คาดจะเพ ยงพอต อการลงท นโดยไม ม ป ญหาแต อย างใด ด งน นจะเป นการเป ดทางส าหร บ บร ษ ทฯท จะขยายการลงท นต อในอนาคตได อย างไรก ตามบร ษ ทฯได จ ดให ม การประช มว สาม ญผ ถ อห นในว นท 19 ส.ค เวลา น. ณ ห องแรนด บอลร ม ช น 3 โรงแรมด เอมเมอร ลด

6 การประเม นผลตอบแทนของท ปร กษาอ สระ ตารางแสดงการประเม นผลตอบแทนของกระแสเง นสดส ทธ ส วนของผ ถ อห นจากการลงท นในโครงการรางเง น จากการว เคราะห Sensitivity Analysis ตามค าพล งงานไฟฟ าส ทธ ท ผล ตได ต อป ท ความเช อม นร อยละ 50 ร อยละ 75 และร อยละ 90 และผลกระทบจากต นท นในการพ ฒนาโครงการส งกว าท ประมาณการ กรณ ต นท นโครงการ ม ลค าป จจ บ นส ทธ ของผ ถ อห น (NPV)(ล านบาท) อ ตราผลตอบแทนจาก การลงท นของผ ถ อห น (Equity IRR) (ร อยละ) ระยะเวลาค นท น(ป / เด อน) ม ลค าป จจ บ นส ทธ ของผ ถ อห น (NPV)(ล านบาท) อ ตราผลตอบแทนจาก การลงท นของผ ถ อห น (Equity IRR) (ร อยละ) ระยะเวลาค นท น (ป /เด อน) ม ลค าป จจ บ นส ทธ ของผ ถ อห น (NPV)(ล านบาท) อ ตราผลตอบแทนจาก การลงท นของผ ถ อห น (Equity IRR) (ร อยละ) ระยะเวลาค นท น (ป /เด อน) ค าความเช อม นร อยละ 50 ค าความเช อม นร อยละ 75 ค าความเช อม นร อยละ 90 ตามประมาณการ % 6 ป 11 เด อน % 7 ป 10 เด อน % 9 ป 2เด อน ส งกว าประมาณการร อยละ % 7 ป 8 เด อน % 8 ป 9 เด อน % 11 ป 9 เด อน ส งกว าประมาณการร อยละ % 8 ป 1 เด อน % 10 ป 7 เด อน % 16 ป 8 เด อน ท มา : GUNKUL การประเม นผลตอบแทนของท ปร กษาอ สระ ส ญญา PPA ของโครงการรางเง นฯ ความน าจะเป น พล งงานไฟฟ าท ผล ตได ต อป (เม กะว ตต -ช วโมง/ป ) พล งงานไฟฟ าท ผล ตได ใน 25 ป (เม กะว ตต -ช วโมง/ป ) P50 9,979-11, , ,069 P75 9,623-11, , ,288 P90 9,302-11, , ,193 P99 8,751-10, , ,914 ท มา : GUNKUL ท มา : GUNKUL สร ปต วเลขส าค ญทางการเง นห นกล มพล งงานทดแทน ความเส ยงของ GUNKUL 1) การหย ดฉ กเฉ นของโรงไฟฟ า (Unplanned shutdown) Close (B) 2558F 2559F 2) ความเส ยงในการก อสร าง (Construction risk) ซ งอาจท าให การผล ตเช ง 17-Aug-15 EPS PER PBV EPS PER PBV TSE พาณ ชย ไม เป นไปตามแผน GUNKUL ) การประกาศผลผ ท ได ร บค ดเล อกโครงการโซลาร จากภาคร ฐล าช า ส งผล EA ให การเด นหน าท งโครงการผล ตไฟฟ าโซลาร ฟาร มค างท อเด มและ TPCH โครงการก อสร าง (EPC) ช ากว าก าหนด ท าให ประมาณการก าไรท ฝ าย DEMCO ว จ ยคาดไว ไม เป นไปตามคาด SPCG* SOLAR* ) การเซ นส ญญาโครงการใหม ๆล าช ากว าก าหนด ส งผลให อาจเก ดการ ชะลอในการก อสร าง ท าให ต องเล อนระยะเวลาการร บร รายได อออกไป ท มา : ASPS/ Bloomberg* ท มา : ASPS

7 ประมาณการก าไรส ทธ ป ของ GUNKUL งบก าไรขาดท น (ล านบาท) งบกระแสเง นสด (ล านบาท) Equity Talk ส นส ด 31 ธ.ค F 2559F 2560F ส นส ด 31 ธ.ค F 2559F 2560F รายได จากการขายและบร การ 2,963 6,000 4,120 6,029 กระแสเง นสดจากการด าเน นงาน ต นท นขายและบร การ 2,228 4,936 2,657 3,438 ก าไรส ทธ ,125 1,595 ก าไรข นต นรวม 735 1,064 1,463 2,591 ค าเส อมราคาและค าต ดจ าหน าย ค าใช จ ายในการขายและบร หาร ,153 รายการเปล ยนแปลงท ไม กระทบเง นสด (255) ดอกเบ ยจ าย เพ ม/ลด จากก จกรรมการด าเน นงาน (86) (149) 650 (1,011) ส วนแบ งก าไรจากบร ษ ทร วม ,000 1,027 กระแสเง นสดจากการด าเน นงานส ทธ ,171 1,494 รายได อ น ก าไรส ทธ ก อนห กภาษ ,583 2,076 กระแสเง นสดจากการลงท น ภาษ เง นได เพ ม/ลด จากการลงท นระยะส นและเก ยวข อง (71) ก าไรส ทธ ก อนรายการพ เศษ ,125 1,595 เพ ม/ลด จากส นทร พย ถาวร (269) (3,614) (4,050) (16,228) ก าไร/ขาดท นจาก Fx กระแสเง นสดจากการลงท นส ทธ (792) (1,740) (4,030) (16,208) รายการพ เศษอ น ๆ ก าไรส ทธ ,125 1,595 EPS กระแสเง นสดจากการจ ดหาเง น Norm EPS เพ ม/ลด เง นก 1,691 1,082 7,045 7,733 เพ ม/ลด ท นและส วนเก นม ลค าห น 97 3, การเต บโตของรายได 49% 286% -30% 201% เง นป นผลจ าย (25) (271) (394) (558) การเต บโตของก าไรส ทธ -38% 42% 45% 42% กระแสเง นสดจากการจ ดหาเง นส ทธ 1,763 4,030 6,743 7,175 อ ตราส วนก าไรข นต น 25% 18% 36% 43% อ ตราส วนก าไรส ทธ 18% 13% 27% 26% เพ ม/ลด เง นสดส ทธ 1,284 2,943 4,884 (7,538) งบก าไรขาดท นรายไตรมาส (ล านบาท) งบด ล (ล านบาท) 3Q57 4Q57 1Q58 2Q58 ส นส ด 31 ธ.ค F 2559F 2560F รายได จากงานขาย เง นสดและเท ยบเท าเง นสด 1,509 4,452 9,336 1,798 รายได จากงานร บเหมาก อสร าง ล กหน การค า ต นท นงานขายและร บเหมาก อสร าง ส นค าคงเหล อ ก าไรข นต นรวม ท ด น อาคาร และอ ปกรณ ส ทธ 913 4,500 8,155 23,473 ค าใช จ ายในการขายและบร หาร ส นทร พย รวม 7,259 12,297 20,227 28,055 ดอกเบ ยจ าย รายได อ น เจ าหน การค า ก าไรส ทธ ก อนห กภาษ หน ส นหม นเว ยนอ น ภาษ เง นได หน ส นระยะยาว 20 2,377 9,422 16,155 ก าไรส ทธ ก อนรายการพ เศษ หน ส นรวม 3,900 4,947 12,053 18,845 ก าไร/ขาดท นจาก Fx ก าไรส ทธ ท นท ช าระแล ว 880 1,283 1,375 1,375 ส วนเก นม ลค าห น 425 3,241 3,241 3,241 การเต บโตของรายได งานขายและงานร บเหมา 22% -4% -68% 363% ก าไรสะสม 1,958 2,462 3,193 4,230 การเต บโตของก าไรส ทธ 48% -49% -39% 267% ส วนของผ ถ อห น 3,360 7,351 8,175 9,212 อ ตราส วนก าไรข นต น 31% 21% 30% 26% อ ตราส วนก าไรส ทธ 23% 12% 22% 19% หน ส นและส วนของผ ถ อห น 7,259 12,297 20,227 28,055 อ ตราส วนทางการเง น สมมต ฐานในการท าประมาณการ ส นส ด 31 ธ.ค F 2559F 2560F ส นส ด 31 ธ.ค F 2559F 2560F อ ตราส วนท นหม นเว ยน Gross margin ของธ รก จจ าหน ายระบบไฟฟ า 28% 20% 20% 20% อ ตราส วนท นหม นเว ยนเร ว Gross margin ของธ รก จโรงไฟฟ า 50% 50% 50% 50% อ ตราส วนหม นเว ยนล กหน การค า (เท า) Gross margin ของธ รก จ EPC 20% 14% 13% 13% อ ตราส วนหม นเว ยนส นค าคงเหล อ (เท า) SG&A/Sales 13% 11% 18% 19% ผลตอบแทนจากส นทร พย เฉล ย (ROA) 8% 6% 6% 6% Total Installed Capacity (MW) ผลตอบแทนจากผ ถ อห นเฉล ย (ROE) 16% 11% 14% 17% หน ส นต อส วนผ ถ อห น ท มา : งบการเง น/ ASPS

8 Industry Update ว นอ งคารท 18 ส งหาคม พ.ศ กล มการท องเท ยว/โรงแรม TOURISM แรงระเบ ดสะเท อนการท องเท ยว..หล กเล ยงลงท นช วงส น น าหน ก :เท าก บตลาด ระเบ ดแยกราชประสงค กระทบการท องเท ยวร นแรง เน องจากบ นทอนความเช อม นต อ การเด นทางมาไทย จ งปร บลดค าแนะน าลงท นกล มฯ เป นเท าก บตลาด พร อมแนะน า หล กเล ยงลงท นห นกล มน โดย ERW เส ยงส ด ส วน MINT กระทบน อยส ด เก ดระเบ ดใจกลางกร ง เส ยช ว ต 20 ราย เม อวานน (17 ส.ค. 2558) เวลา น. เก ดเหต ระเบ ดแยกราชประสงค ส งผลให ม ผ เส ยช ว ต 20 ราย และบาดเจ บกว า 100 ราย กระทบท องเท ยว ส นคลอนความเช อม นมาไทย เป น Sentiment เช งลบต อกล มท องเท ยวและโรงแรม เน องจากเหต การณ ด งกล าวบ นทอนความ เช อม นต อการเด นทางและท องเท ยวในไทยอย างร นแรง คาดว าจะท าให น กท องเท ยวต างชาต ชะลอ การเด นทางหร อเพ มความระม ดระว งมากย งข น โดยเฉพาะกล มน กท องเท ยวท ม ความอ อนไหวต อ เหต การณ ร ายแรง เฉพาะอย างย งกล มชาวจ น ซ งได ร บความเส ยหายมากส ด และป จจ บ นค ดเป นกล ม น กท องเท ยวอ นด บ 1 ของไทย ส ดส วน 27% ของน กท องเท ยวต างชาต ใน 1H58 อย างไรก ตาม ประเด นด งกล าวถ อเป นเร องท ต องต ดตามอย างใกล ช ด โดยร ฐบาลต องเร งช แจงรายละเอ ยดถ งสาเหต ท เก ดข น เพ อสร างความเข าใจก บน กท องเท ยวต างชาต เช อว าหากร ฐบาลสามารถเร งตรวจสอบ ข อเท จจร ง และควบค มเหต การณ ได โดยเร ว คาดหว งว าผลกระทบท เก ดข นต อกล มน กท องเท ยวน าจะ เป นช วงแค ส นใน Low Season งวด 3Q58 ก อนฟ นต ว 4Q58 ซ งเป นช วง High Season ท งน ฝ ายว จ ย จะต ดตามสถานการณ และประเม นผลกระทบท จะเก ดข นก บภาคท องเท ยวอย างใกล ช ดต อไป Sentiment ลบ ปร บลดเป นเท าก บตลาด พร อมหล กเล ยงลงท นไปก อน ป จจ ยลบด งกล าว ย อมกดด นต อการเคล อนไหวของห นในกล มท องเท ยวและโรงแรมอย างหล กเล ยง ไม ได ย งท าให Sentiment การลงท นห นในช วง Low Season หมดความน าสนใจลง จ งปร บลด ค าแนะน าการลงท นของกล มท องเท ยวและโรงแรมจากมากกว าตลาด เป นเท าก บตลาด โดยระยะส น แนะน าให หล กเล ยงการลงท นห นกล มน ออกไปก อน ท งน หากพ จารณาความเส ยงของห นท เก ยวก บ โรงแรมภายใต การด แลท ง 3 แห งแล ว พบว า ERW เส ยงส ด เน องจากโครงสร างรายได พ งพาธ รก จ โรงแรมมากส ดกว า 90% อ กท งจ ดเก ดเหต การณ อย หน าโรงแรม Grand Hyatt Erawan ซ งเป น โรงแรมหล กค ดเป นส ดส วนรายได กว า 20% ของรายได ธ รก จโรงแรม ท าให บร ษ ทจะได ร บผลกระทบท เก ดข นมากส ด ขณะท CENTEL ม ส ดส วนรายได 43% กระจายไปย งธ รก จอาหาร ท เหล อ 47% มา จากธ รก จโรงแรม ซ งในส วนน ประมาณ 26% เป นรายได จากโรงแรมในกร งเทพ (โรงแรมเซ นทารา เซ นทร ลเว ลด ค ดเป นส ดส วนไม เก น 15% ของรายได โรงแรม) ส วน MINT คาดได ร บผลกระทบน อยส ด เน องจากโครงสร างธ รก จหลากหลายส ด อ กท งรายได จากโรงแรมในกร งเทพค ดเป นส ดส วนไม ถ ง 10% ของรายได จากการด าเน นงานรวม Key Data FY: ป ด 31 ธ.ค. FY56A FY57A FY58F FY59F FY60F ยอดขาย (ล านบาท) 56,467 59,226 66,097 71,317 74,886 ก าไรข นต น (ล านบาท) 28,817 30,252 34,338 37,456 39,380 ก าไรส ทธ (ล านบาท) 6,385 5,479 7,247 7,714 8,422 Norm Profit (ล านบาท) 5,292 5,315 6,597 7,714 8,422 Gross Margin (%) 51.0% 51.1% 52.0% 52.5% 52.6% PER (X) PBV (X) ROAA (%) 13.9% 10.8% 13.5% 14.3% 15.7% ROAE (%) 18.0% 13.0% 15.6% 14.8% 14.5% ท มา : ASPS ด ชน กล ม: ด ชน ตลาด: นวลพรรณ น อยร ชช กร เลขทะเบ ยนน กว เคราะห : ข อม ลในเอกสารฉบ บน รวบรวมมาจากแหล งข อม ลท น าเช อถ อ อย างไรก ด บร ษ ทหล กทร พย เอเซ ย พล ส จ าก ด ไม สามารถท จะย นย นหร อร บรองความถ กต องของข อม ลเหล าน ได ไม ว าประการใดๆ บทว เคราะห ในเอกสารน จ ดท าข นโดยอ างอ งหล กเกณฑ ทางว ชาการเก ยวก บหล กการว เคราะห และม ได เป นการช น า หร อเสนอแนะให ซ อหร อขายหล กทร พย ใดๆ การต ดส นใจซ อหร อขายหล กทร พย ใดๆ ของผ อ าน ไม ว าจะเก ดจากการอ านบทความใน เอกสารน หร อไม ก ตาม ล วนเป นผลจากการใช ว จารณญาณของผ อ าน โดยไม ม ส วนเก ยวข องหร อพ นธะผ กพ นใดๆ ก บ บร ษ ทหล กทร พย เอเซ ย พล ส จ าก ด ไม ว ากรณ ใด "ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research 2015"

9 Industry Update ส ดส วนน กท องเท ยวต างชาต แบ งตามภ ม ภาค จ านวนน กท องเท ยวต างชาต รายเด อน 1H58 (คน) (%) (%) ประเทศ จ านวน ส ดส วน การเต บโต East Asia 9,967, % 58.7% Asean 3,940, % 35.5% China 4,035, % 113.2% Europe 2,823, % -13.7% Russia 463, % -50.7% The Americas 620, % 11.2% South Asia 684, % 16.5% India 526, % 17.1% Oceania 437, % -4.0% Midde East 282, % 14.4% Africa 72, % -0.1% Total 14,888, % 29.8% 3,000 พ นคน ท มา :กรมการท องเท ยว ท มา : กรมการท องเท ยว 2,500 2,000 1,500 1, จ านวนน กท องเท ยวชาวต างชาต ม.ย. = 2282พ นคน %yoy = 53.06% ม.ค. 55 ม.ค. 55 พ.ค. 55 ก.ค. 55 ก.ย. 55 พ.ย. 55 ม.ค. 56 ม.ค. 56 พ.ค. 56 ก.ค. 56 ก.ย. 56 พ.ย. 56 ม.ค. 57 ม.ค. 57 พ.ค. 57 ก.ค. 57 ก.ย. 57 พ.ย. 57 ม.ค. 58 ม.ค. 58 พ.ค % 60% 40% 20% 0% -20% -40% ส ดส วนรายได ของERW แบ งตามประเภทธ รก จ 1H58 ส ดส วนรายได ของ ERW แบ งตามสถานท ต ง 1H58 Luxury 53% ห วห น, กระบ, 2% 2% อ น, 1% สม ย, 5% Rental 4% Budget 1% Economy 19% Midscale 24% ภ เก ต, 7% พ ทยา, 16% กร งเทพ, 66% ท มา :ERW ท มา : ERW ส ดส วนโครงสร างรายได แบ งตามรายธ รก จ 1H58 สร ปค าแนะน าการลงท นห นกล มโรงแรม ส ดส วนรายได โรงแรม อาหาร อ น ส ดส วนน กท องเท ยวจ น ค าแนะน า ราคาป ด Fair Value Upside 2558F (บาท) 2558 (%) ก าไรส ทธ EPS PER PBV Div.Yield ROE MINT 42% 42% 16% 13% (บาท) (ล านบาท) (บาท) (เท า) (เท า) (%) (%) ERW 96% 0% 4% 13% CENTEL ซ อ % 1, % CENTEL 47% 43% 0% 10-15% ERW ซ อ % % MINT ซ อ % 5, % ท มา :บร ษ ท ท มา : ฝ ายว จ ย ASPS 2

10 Industry Update ขนส งทางอากาศ ว นอ งคารท 18 ส งหาคม 2558 Air Transportation ระยะส น เล ยงลงท นไปก อน น าหน ก: เท าตลาด ระยะส นเล ยงลงท นก อน หล งเก ดเหต ระเบ ดท แยกราชประสงค จนม ผ เส ยช ว ต คาดบ น ทอน Sentiment ท องเท ยว จ งม ความเส ยงท จ านวนผ ใช บร การช วงท เหล อของป อาจต ากว าสมมต ฐาน และน าไปส การปร บลดก าไรและม ลค าพ นฐาน เหต ระเบ ดราชประสงค สะเท อนท องเท ยว วานน เก ดเหต ระเบ ดท บร เวณส แยกราชประสงค ด านข างศาลพระพรหมเอราว ณ ส งผลให ม ผ เส ยช ว ต จากเหต การณ ด งกล าวท งส น 15 ราย และบาดเจ บประมาณ 80 คน ท งน ในเบ องต น พล.อ.ประว ตร วงศ ส วรรณ รมว.กลาโหม ย งไม ระบ สาเหต ท ช ดเจน แต การกระท าด งกล าวถ อได ว าม เจตนาท าร าย เศรษฐก จและการท องเท ยวโดยตรง เพราะเก ดข นบร เวณใจกลางแหล งธ รก จและท องเท ยว ล กค าลด กระทบก าไรสายการบ นมากกว า แม เหต การณ ด งกล าวจะเก ดข นในช วงนอกฤด กาลงวด 3Q58 ซ งตามปกต จะเป นช วงเวลาท จ านวน ผ ใช บร การอย ในระด บต า อย างไรก ตาม จ ดท เก ดเหต อย ในแหล งท องเท ยวท ได ร บความน ยมจาก ชาวต างชาต โดยเฉพาะชาวจ น ซ งถ อเป นกล มล กค าหล กท ข บเคล อนการท องเท ยวให ฟ นต วจากช วง เด ยวก นของป ก อน อ กท งย งม ผ ท เส ยช ว ตท เป นน กท องเท ยวต างประเทศอ กด วย ส งผลให ม โอกาสท จ านวนน กท องเท ยวต างชาต ในระยะส น-กลาง อาจเพ ยงทรงต วหร อลดลงจากฐานต าป ก อน ซ งแม ย ง ต องต ดตามพ ฒนาการของเหต การณ รวมถ งผลกระทบต อจ านวนล กค าของผ ประกอบการในกล ม ท งน ฝ ายว จ ยได ท า Sensitivity Analysis จ านวนผ ใช บร การ ด งน 1) AOT ป จจ บ นฝ ายว จ ยก าหนดจ านวนผ ใช บร การท กสนามบ นงวดบ ญช 2558 (ส นส ด ก.ย. 58) เต บโต 16% พบว าท กๆอ ตราเต บโตท ลดลง 1% จะส งผลกระทบต อก าไรส ทธ AOT ใน ป น ลดลงราว 1.3% จากประมาณการ และกระทบให Fair Value ลดลง 5 บาท 2) AAV, BA และ THAI ป จจ บ นฝ ายว จ ยก าหนดสมมต ฐาน Cabin Factor งวดป 2558 ท 81%, 69.5% และ 74% พบว าท กๆ 1% ของ Cabin Factor ท ลดลงจากสมมต ฐาน จะ ส งผลกระทบต อก าไร AAV, BA และ THAI ลดลงราว 11%, 15.6% และ 18% จาก ประมาณการ และกระทบให Fair Value ลดลง 0.5,2.5 และ 0.9 บาท ตามล าด บ Sentiment ลงท นระยะส นเส ย... เล ยงลงท น ประเด นด งกล าว ถ อ Sentiment ท เข ามาบ นทอนเสน ห การลงท นกล มและโอกาส Outperform ใน ระยะส น ช วงส นจ งแนะน าให หล กเล ยงการลงท น ไปก อน ท งน หากพ จารณาเปร ยบเท ยบก บ เหต การณ คล ายคล งก นในอด ต ค อ การเก ดระเบ ด 9 จ ด ในกทม. (แต ม ผ เส ยช ว ตน อยกว า ค อ 3 ราย) เม อ 31 ธ.ค. 49 จะพบว า ราคาห น AOT และ THAI ปร บต วลงแรง 5.1% และ 7.9% เม อเป ดตลาด และใช เวลาราว 1.5 เด อนในการปร บต วข นกล บส ระด บราคาก อนเก ดเหต Key Data FY: ป ด 30 ก.ย. FY56A FY57A FY58F FY59F FY60F ยอดขาย 243, , , , ,937. ก าไรส ทธ 5, , , , ,255.8 ก าไรปกต 5, , , , ,255.8 PER (x) PBV (x) ROE% ROA% ท มา: ฝ ายว จ ย ASPS ด ชน กล ม : ด ชน ตลาด : 1, ส ว ฒน ว ฒนพรพรหม เลขทะเบ ยนน กว เคราะห : ข อม ลในเอกสารฉบ บน รวบรวมมาจากแหล งข อม ลท น าเช อถ อ อย างไรก ด บร ษ ทหล กทร พย เอเซ ย พล ส จ าก ด ไม สามารถท จะย นย นหร อร บรองความถ กต องของข อม ลเหล าน ได ไม ว าประการใดๆ บทว เคราะห ในเอกสารน จ ดท าข นโดยอ างอ งหล กเกณฑ ทางว ชาการเก ยวก บหล กการว เคราะห และม ได เป นการช น า หร อเสนอแนะให ซ อหร อขายหล กทร พย ใดๆ การต ดส นใจซ อหร อขายหล กทร พย ใดๆ ของผ อ าน ไม ว าจะเก ดจากการอ านบทความใน เอกสารน หร อไม ก ตาม ล วนเป นผลจากการใช ว จารณญาณของผ อ าน โดยไม ม ส วนเก ยวข องหร อพ นธะผ กพ นใดๆ ก บ บร ษ ทหล กทร พย เอเซ ย พล ส จ าก ด ไม ว ากรณ ใด "ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research 2015"

11 Company Update กราฟเทคน ค THAI กราฟเทคน ค AAV ท มา : Bloomberg และฝ ายว จ ย ASPS ท มา : Bloomberg และฝ ายว จ ย ASPS กราฟเทคน ค NOK กราฟเทคน ค BA ท มา :Bloomberg และฝ ายว จ ย ASPS ท มา : Bloomberg และฝ ายว จ ย ASPS กราฟเทคน ค AOT สร ปค าแนะน าห นในกล มขนส งทางอากาศ 17-Aug F Rec. Close Fair value Upside EPS PER PBV Div (B) (B) (%) (B) (X) (X) (%) AOT ซ อ % AAV ซ อ % BA ซ อ % THAI ถ อ % (4.56) na ท มา : Bloomberg และฝ ายว จ ย ASPS ท มา : ASPS 2

ASPS Fundamental Update

ASPS Fundamental Update ว นจ นทร ท 17 ส งหาคม พ.ศ. 2558 ASPS Fundamental Update ANAN (ซ อ): ก าไร 2Q58 หดต ว แต จะโดดเด น 2H58 AP (ซ อ): ก าไรม แนวโน มมากข นใน 3Q58 BANPU (ถ อ): น าหน กก าไรอย ท คร งหล งของป BJC (ถ อ): ขาดป จจ

More information

จ แคปป ตอล เมฆหมอกย งปกคล มธ รก จ

จ แคปป ตอล เมฆหมอกย งปกคล มธ รก จ 2Q58 Results Note ว นจ นทร ท 17 ส งหาคม พ.ศ. 2558 จ แคปป ตอล เมฆหมอกย งปกคล มธ รก จ ภ ยแลงและราคาส นคาเกษตรตกต าย งเป นป จจ ยกระทบหล กของ GCAP กดก าไร เต บโตจ าก ด จ งตองเร งปร บกลย ทธ ไปส นเช อนอกกล มเกษตรเพ

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ เสนอต อฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย บร หารธ รก จ (St.theresa) เพ อเป นส วนหน งของหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชาบร หารธ

More information

รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556

รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556 รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556 จ ดท าโดย ส าน กงานปล ดกระทรวงแรงงาน ส าน กเศรษฐก จการแรงงาน ส าน กงานคณะกรรมการค าจ าง ส าน กงานแรงงานจ งหว ด ค าน า

More information

บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น

บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น เม อได ศ กษารายละเอ ยดต าง ๆ เก ยวก บงบการเง นแล ว ในส วนต อไปจะอธ บายรายละเอ ยด ท เก ยวก บการว เคราะห งบการเง น ด งน ความหมายของการว เคราะห งบการเง น การว

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด

แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด แนวทางการปฏ บ ต งานเก ยวก บการพ สด พ.ศ.2535 รวบรวม โดย พ นเอก พลภ ทร เร องสอน รองผ อานวยการสาน กบร หารส งอ ปกรณ กรมส งกาล งบาร งทหาร กองบ ญชาการกองท พไทย กจก.สบส.กบ.ทหาร สารบ ญ หน า คานา ระเบ ยบสาน กนายกร

More information

บทว เคราะห ธ รก จโรงแรมและร สอร ท ป 2553

บทว เคราะห ธ รก จโรงแรมและร สอร ท ป 2553 บทว เคราะห ธ รก จโรงแรมและร สอร ท ป 2553 โครงการก จกรรมเผยแพร ผลว เคราะห ระบบเต อนภ ยและ ระบบฐานข อม ลแก สาธารณะ ความร วมม อระหว าง ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.) ส าน กงานพ ฒนาหน

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน องจากคณะกรรมการบร ษ ทได ตระหน กถ งความส าค ญของการก าก บด

More information

หน วยท 2 การจ ดการโครงการลงท น

หน วยท 2 การจ ดการโครงการลงท น หน วยท 2 การจ ดการโครงการลงท น 1 ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ภ ทรก ตต เนต น ยม 2 แผนผ งแนวค ดหน วยท 2 การว เคราะห โครงการลงท น การประมาณกระแสเง นสด การประมาณความค มค าการลงท นโดยใช งบลงท น การจ ดการโครงการลงท

More information

การลดข นตอนและระยะเวลา การปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน

การลดข นตอนและระยะเวลา การปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน การลดข นตอนและระยะเวลา การปฏ บ ต ราชการเพ อประชาชน กรมสว สด การและค มครองแรงงาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2546-2550 2 ช วโมง (1) (1) - - เจ าหน าท ร บค าร อง เจ าหน าท ร บค าร อง - - สอบถามข อเท จจร งเบ องต น สอบถามข

More information

#27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต]

#27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต] #27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต] รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต 122 เสนอ คณะกรรมการและผ ถ อห น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จ ำก ด (มหาชน) เสนอ คณะกรรมการและผ ถ อห น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท

More information

บทว จารณ ระบบการเง นเพ อการอ ดมศ กษาในประเทศไทย*

บทว จารณ ระบบการเง นเพ อการอ ดมศ กษาในประเทศไทย* บทว จารณ ระบบการเง นเพ อการอ ดมศ กษาในประเทศไทย* โดย ศาสตราจารย ดร. เมธ ครองแก ว* ภายหล งจากต อส เก อบสามป เพ อผล กด นให แนวค ดของกองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษาท ผ ก ก บรายได ในอนาคต (กรอ.) ในระด บอ ดมศ

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

ส วนท 1. สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) ทร สต เพ อการลงท นในอส งหาร มทร พย และส ทธ การเช าด บบล วเอชเอ บ สซ เนส คอมเพล กซ

ส วนท 1. สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) ทร สต เพ อการลงท นในอส งหาร มทร พย และส ทธ การเช าด บบล วเอชเอ บ สซ เนส คอมเพล กซ ส วนท 1 สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) สร ปข อม ลส าค ญน เป นส วนหน งของแบบแสดงรายการข อม ลการเสนอขายหน วยทร สต และหน งส อช ชวนซ งเป นเพ ยงข อม ล สร ปเก ยวก บการเสนอขาย ล กษณะและความเส ยงของกองทร

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58

โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 เอกสารประกอบการฝ กอบรม โครงการจ ดทาต นท นผลผล ตและถ ายทอดความร เพ อลดต นท นการผล ตอ อยของเกษตรกร ในป เพาะปล ก 2557/58 ส าน กงานค ณะกรร มการอ อยแ ละน าต าลทราย 2-2 คานา มหาว ทยาล ยข อนแ ก น อ อยเป นพ ชอ

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร โดย นางสาวอภ ญญา ว เศษส งห ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ 2556 รายงานว จ ย เร อง การจ

More information

(ร าง) ค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น (Draft) Thailand PPP Project Proposal Manual

(ร าง) ค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น (Draft) Thailand PPP Project Proposal Manual (ร าง) ค ม อว ธ การเสนอโครงการร วมลงท น (Draft) Thailand PPP Project Proposal Manual ม นาคม 2558 Institute of Research and Development for Public Enterprises สารบ ญ 1 แนวทางการจ ดทาผลการศ กษาและว เคราะห

More information

ห วข อ สแกนงบ..ค นพบห น (VI) ในดวงใจ

ห วข อ สแกนงบ..ค นพบห น (VI) ในดวงใจ ห วข อ สแกนงบ..ค นพบห น (VI) ในดวงใจ บรรยายโดย.. ดร.กฤษฎา เสกตระก ล, CFP ผ ช วยกรรมการผ อ านวยการ ศ นย ส งเสร มการพ ฒนาความร ตลาดท น (TSI) ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย 1 1 สแกนงบ..ค นพบห น (VI) ในดวงใจ

More information

หน วยท 1 หน าท ของผ ควบค มและตรวจงานก อสร าง

หน วยท 1 หน าท ของผ ควบค มและตรวจงานก อสร าง 4 หน วยท 1 หน าท ของผ ควบค มและตรวจงานก อสร าง 1.1. ความหมายของผ ควบค มงานก อสร าง ผ ควบค มงาน ม ความหมายในหลายระด บ แล วแต ความต องการของเจ าของงานท จะให ทา ท งน ผ ควบค มงานอาจจะมาจากผ ออกแบบ หร อเป นว

More information

ของ คณะกรรมการจ ดซ อ/จ ดจ าง ตามระเบ ยบส าน

ของ คณะกรรมการจ ดซ อ/จ ดจ าง ตามระเบ ยบส าน s ค ม อการด าเน นงาน ของ คณะกรรมการจ ดซ อ/จ ดจ าง ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ.๒๕๓๕ และท แก ไขเพ มเต ม ********** จ ดท าโดย งานพ สด กคพ.สบก.สศอ. ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ เร อง หน า ข นตอนการด

More information