สารบ ญ รายงานประจำป

Size: px
Start display at page:

Download "สารบ ญ รายงานประจำป 2556 1"

Transcription

1

2

3 สารบ ญ สารจากประธานบร หาร 2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำป รายงานคณะกรรมการบร หารความเส ยง ประจำป โครงสร างองค กร 5 นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ 6 ล กษณะการประกอบธ รก จ 9 สร ปผลงานการก อสร างในรอบป ท ผ านมา 12 ป จจ ยความเส ยง 16 การตลาดและภาวะการแข งข น 22 ข อม ลท วไปและข อม ลสำค ญอ น 24 ผ ถ อห น 29 นโยบายการจ ายเง นป นผล 30 โครงสร าง การ จ ดการ 31 การ กำก บ ด แล ก จการ 36 ความร บผ ดชอบต อส งคม Corporate Social Responsibility (CSR) 53 คณะกรรมการบร ษ ทฯ คณะกรรมการบร หารบร ษ ทฯ และเลขาน การบร ษ ท 58 การถ อครองห นของคณะกรรมการ และผลประโยชน ตอบแทนของคณะกรรมการและผ บร หาร 65 การ ควบค ม ภายใน และ การ บร หาร จ ดการ ความ เส ยง 66 รายการระหว างก น 67 ข อม ลทางการเง นโดยสร ป 73 คำอธ บายและการว เคราะห ฐานะการเง นและผลการดำเน นงาน สำหร บป รายงาน ความ ร บ ผ ด ชอบ ของ คณะ กรรม กา รบ ร ษ ทฯ ต อ รายงาน ทางการ เง น ประจำ ป รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต 81 งบการเง น 83 *ผ ลงท นสามารถศ กษาข อม ลของบร ษ ทท ออกหล กทร พย เพ มเต มได จากแบบแสดงรายการข อม ลประจำป (แบบ 56-1) ของบร ษ ทท แสดงไว ใน หร อเวปไซด ของบร ษ ท ค อ รายงานประจำป

4 สารจากประธานบร หาร ความ สำเร จ ใหม ท เก ด ข น ใน รอบ ป 2556 ท ผ าน มา บร ษ ท สามารถ ประม ล งาน ขนาด ใหญ เพ ม ข น อ ก 2 โครงการ ค อ 1) โครงการ บร หาร จ ดการ น ำ ม ลค า 3.5 แสน ล าน บาท ท ทาง ร ฐบาล เป ด ประม ล แบ ง ออก เป นก ล ม งาน ขนาด ใหญ จำนวน 9 โมด ล โดย บร ษ ท ได จ บ ม อ ก บ บร ษ ท พาว เวอร ไช นา ของ ประเทศ จ น ชนะ การ ประม ล 5 โมด ล ม ลค า รวม 106,800 ล าน บาท โครงการ ด ง กล าว จะ เป นการ บร หาร จ ดการ น ำ ท ง ระบบ โดย จะ แก ไข ป ญหา การ ขาดแคลน น ำ ใน ฤด แล ง และ ป องก น ความ เส ย หาย จาก ป ญหา อ ทกภ ย ท จะ เก ด ข น ใน ฤด ฝน ป จจ บ น อย ใน ข น ตอน การ รอ เซ น ส ญญา ก บ ทาง ร ฐบาล 2) โครงการ ก อสร าง บร หาร จ ดการ ท าเร อ และ ทางรถไฟ ม ลค า ประมาณ 4,000 ล าน เหร ยญ สหร ฐ หร อประมาณ 120,000 ล าน บาท เป น ส ญญา ส มปทาน ระยะ เวลา 30 ป จาก กระทรวง คมนาคม และ ส อสาร ของ ร ฐบาล ประเทศ สาธารณร ฐ โม ซ ม บ ค โดย เป นการ ก อสร าง ทาง รถไฟ จาก เม องโม ต เซ ถ ง เม อง มา ค ซ ระยะ ทาง ประมาณ 530 ก โลเมตร และท าเร อ น ำ ล ก เพ อ ขน ถ าย ส นค า โดย เฉพาะ ถ านห น ให ได ปร มาณ เร ม ต น 25 ล าน ต น ต อ ป โดย โครงการ ด ง กล าว จะ ก อ ให เก ด ราย ได หม นเว ยน เข า มา ใน บร ษ ท เป น เวลา หลาย ส บ ป ตลอด อาย โครงการ สำหร บ โครงการ ท บร ษ ท กำล ง ดำเน น การ ผล ก ด น อย าง ต อ เน อง และ ใกล จะ เห น ผล ใน เร ว ว น น ได แก 1) โครงการ Dawai SEZ ซ ง เด ม บร ษ ท เป น ผ ร บ ส มปทาน แต ได ม การ ปร บ เปล ยน ผ ร บ ส มปทาน จาก บร ษ ท ไป เป น น ต บ คคล เฉพาะ ก จ ใน นาม บร ษ ท Dawei SEZ Development Co., Ltd. หร อ เร ยก ว า SPV (Special Purpose Vehicle) ซ ง น ต บ คคล ด ง กล าว เป นการ ถ อ ห น ใน อ ตรา ร อยละ 50 เท า ก น ของ ทาง ร ฐบาล ไทย และ ร ฐบาล พม า โดย น ต บ คคล เฉพาะ ก จ น จะ ทำ หน าท ค ด เล อก น ก ลงท น ท สนใจ และ ม ศ กยภาพ เข า มา ลงท น ใน โครงการ ทวาย ท ประกอบ ด วย 7 โครงการ ใหญ ได แก ท าเร อ น ำ ล ก ถนน เช อม โยง พ นท โครงการ ทวาย ก บ ชายแดน พ น ำ ร อน จ.กาญจนบ ร น คม อ ตสาหกรรม ระบบ ไฟฟ า ระบบ ประปา ระบบ โทรคมนาคม และ โครงการ ท พ ก อาศ ย ใน แง ของ บร ษ ท แล ว การ ปร บ เปล ยน ผ ร บ ส มปทาน กล บ เป น ผล ด ต อ บร ษ ท ท ไม ต อง แบก ร บ ความ เส ยง อ ก ต อ ไป ทาง SPV จะ ม การ จ าง บร ษ ท ท ปร กษา อ สระ ข น มา ประเม น ส นทร พย ท บร ษ ท ได ลงท น ไป แล ว ท งหมด และ จะ ให กล ม บร ษ ท ท ชนะ การ ประม ล โครงการ เป น ผ ค น เง น ด ง กล าว ให พร อม ดอกเบ ย เม อ ม การ เป ด ประม ล โครงการ ทวาย ภายใน ป 2557 น บร ษ ท จะ หา ผ ร วม ท น และ เข า ร วม ประม ล ใน ท ก โครงการ ใน เบ อง ต น บร ษ ท ได ร วม ม อ ก บ พ นธม ตร โดย เป นการ ผน ก กำล ง ก บ น คม อ ตสาหกรรม โรจ นะ วางแผน ท จะ เข าไป ร วม ก น พ ฒนา โครงการ ระยะ ต น (Initial Phase) ของ น คม อ ตสาหกรรม รวม ท ง สาธารณ ปโภค ท จำเป น ซ ง จะ ต อง เร ง ดำเน น การ ภายใน ป 2557 น 2) โครง การ โปแตซ ท จ งหว ด อ ดรธาน ซ ง ใน เด อน มกราคม 2557 ท ผ าน มา คณะ กรรมการ ผ ชำนาญ การ ได พ จารณา รายงาน การ ว เคราะห ผล กระ ทบ ส ง แวดล อม ด าน เหม อง แร และ อ ตสาหกรรม ถล ง หร อ แต ง แร ได ม มต ให ความ เห น ชอบ รายงาน การ ว เคราะห ผลก ระ ทบ ส ง แวดล อม โครงการ เหม อง แร โปแตซ ของ บร ษ ท เป น ท เร ยบร อย แล ว เหล อ เพ ยง ข น ตอน การ ขอ ประทาน บ ตร การ ทำ เหม อง แร โปแตซ จาก ร ฐบาล เท าน น ซ ง เม อ โครงการ น เก ด ข น จะ ก อ ให เก ด ประโยชน ต อ พ นท ใกล เค ยง และ ประเทศ ชาต เป น อย าง มาก 3) โครงการ ทำ เห ม อ งบ อก ไซต เพ อ ปร ง แต ง แร อล ม น า และ หล อม เป น อล ม เน ยม ใน เขต เม อง ปาก ซ อง แขวง จำปา ส ก สปป. ลาว บร ษ ท ได ร วม ลงท น จ ด ต ง บร ษ ท ช โน ลาว อล ม เน ยม คอร ปอเรช น จำก ด เพ อ เข าไป ดำเน น การ และ ได ม การ ร วม ม อ ก บ บร ษ ท ย น นาน อล ม เน ยม จำก ด จาก ประเทศ จ น ซ ง เป น บร ษ ท ท ม ประสบการณ เก ยว ก บ โครงการ ด ง กล าว และ ม ศ กยภาพ ด าน เทคโนโลย เข า มา ร วม ก น พ ฒนา โครงการ โครงการ สำค ญ ใน อนาคต ซ ง เป น เป า หมาย สำค ญ ท บร ษ ท จะ เข า ร วม ประม ล จาก ประสบการณ และ ความ พร อม ทำให บร ษ ท ม นใจ ว า จะ ชนะ ใน การ ประม ล โครงการ ด ง กล าว ได แก 1) โครงการ ส วรรณภ ม เฟส 2 วงเง น 6.2 หม น ล าน บาท ซ ง ทาง ทอท. เตร ยม ขาย ซอง ประม ล ราคา ใน เด อน เมษายน 2557 น จาก น น คาด ว า จะ สร ป ผล ได ผ ร บ เหมา ใน เด อน ส งหาคม 2557 น 2) โครงการ รถไฟฟ า สาย ส ต างๆ โดย แบ ง เป น รถไฟฟ า ใน เม อง 8 สาย และ รถไฟ ชานเม อง สาย ส แดง ม ลค า การ ลงท น 4-5 แสน ล าน บาท ล า ส ด ทาง รฟม. ประกาศ ท จะ ใช แหล ง เง น ก ใน ประเทศ มา ดำเน น การ 3) โครงการ รถไฟ ราง ค 5 เส น ทาง ซ ง เป น โครงการ เร ง ด วน ระยะ ทาง 797 ก โลเมตร วงเง น ลงท น 118,034 ล าน บาท ซ ง ทางการ รถไฟ แห ง ประเทศไทย จะ กล บ ไป ใช กรอบ วงเง น 1.76 ล าน บาท ท คณะ ร ฐมนตร อน ม ต ไว แล ว ใน ป 2553 มา เป น งบ ดำเน น การ 4) โครงการ พ ฒนา โรง ไฟฟ า ต างๆ ท บร ษ ท กำล ง เตร ยม การ เพ อ เข า ดำเน น การ ได แก โรง ไฟฟ า พล ง ถ านห น ทวาย โรง ไฟฟ า พล ง ถ านห น ไม ก ก และ เข อน ผล ต ไฟฟ า พล ง น ำ ท ง ใน ลาว และ ใน พม า ความสำเร จของบร ษ ทในป 2556 น น เป นผลมาจากความท มเทและทำงานอย างหน กของพน กงานและฝ ายบร หาร ตลอดจนได ร บความร วมม อ ท ด จากผ ถ อห น ล กค า ธนาคาร และ Supplier ด งน น จาก งาน ท ม อย ใน ม อ แล ว ใน ป จจ บ น รวม ท ง งาน ท คาด ว า จะ ได เพ ม เต ม อ ก ใน อนาคต ทำให บร ษ ท ม ความ ม นใจ ว า จะ ย ง คง ความ เป น ผ ร บ เหมา ก อสร าง ท ใหญ ท ส ด และ สำค ญ ของ ประเทศ 2 บร ษ ท อ ตาเล ยนไทย ด เวล อปเมนต จำก ด (มหาชน) เปรม ช ย กรรณ ส ต

5 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำป 2556 คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ของ บร ษ ท อ ตาเล ยน ไทย ด เวล อป เมน ต จำก ด (มหาชน) ได ร บ การ แต ง ต ง จาก ท ประช ม สาม ญ ผ ถ อ ห น เม อ ว น ท 29 เมษายน 2554 วาระ การ ดำรง ตำแหน ง 3 ป ประกอบ ด วย กรรมการ อ สระ 3 ท าน ค อ ร.ต.ท.ฉ ตร ช ย บ ญ ยะ อน นต เป น ประธาน กรรมการ ตรวจ สอบ ดร.ไกรศร จ ต ธร ธรรม และนาย ว ล เล ยม ล เซนท กราฟ เป น กรรมการ ตรวจ สอบ โดย ม นาย ว ฑ ต อวย ส น ประเสร ฐ ผ จ ดการ ฝ าย ตรวจ สอบ ภายใน เป น เลขาน การ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ใน ป 2556 คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ได จ ด ให ม การ ประช ม ท งหมด 4 คร ง และ ใน แต ละ คร ง กรรมการ ตรวจ สอบ ท ก ท าน ได เข า ร วม ประช มอย าง ครบ ถ วน เว น แต ประธาน กรรมการ ตรวจ สอบ ไม ได ร วม ประช ม 1 คร ง เน องจาก ป วย โดย คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ได ร บ มอบ หมาย หน าท และ ความ ร บ ผ ด ชอบ จาก คณะ กรรม กา รบ ร ษ ทฯ ให พ จารณา และ สอบ ทาน ใน เร อง สำค ญๆ พร อม ท ง ให ความ เห น ด งน 1. สอบ ทาน งบ การ เง น ราย ไตรมาส งบ การ เง น ประจำ ป 2556 รายงาน ของ ผ สอบ บ ญช รวม ถ ง รายงาน การ ว เคราะห ฐานะ ทางการ เง น และ ผล การ ดำเน น งาน ขอ งบ ร ษ ทฯ 2. สอบ ทาน ระบบ การ ควบค ม ภายใน (Internal Control) และ พ จารณา แผนการ ตรวจ สอบ ประจำ ป 2556 ของ ฝ าย ตรวจ สอบ ภายใน สอบ ทาน รายงาน การ ตรวจ สอบ และ รายงาน ความ ค บ หน า ของ การ ปร บปร ง แก ไข ข อ ผ ด พลาด ใน การ ปฏ บ ต งาน ของ หน วย งาน 3. สอบ ทาน การ ปฏ บ ต ตาม กฎหมาย ว า ด วย หล ก ทร พย และ ตลาด หล ก ทร พย ฯ ข อ กำหนด ของ ตลาดหล กทร พย หร อ กฎหมาย ท เก ยวข อง ก บ ธ รก จ ขอ งบ ร ษ ทฯ 4. สอบ ทาน รายการ ท เก ยว โยง ก น หร อ รายการ ท อาจ ม ความ ข ด แย ง ทาง ผล ประโยชน โดย ผ บร หาร ท ร บ ผ ด ชอบ เป น ผ เสนอ และ เป ด เผย ข อม ล ใน เร อง ด ง กล าว ให ม ความ ถ ก ต อง ครบ ถ วน เป น ไป ตาม กฎหมาย และ ข อ กำหนด ของ ตลาดหล กทร พย 5. สอบ ทาน การ บร หาร ความ เส ยง ท เก ด จาก ต นท น ท เพ ม ข น เน องจาก การ ปร บ ราคา ส ง ข น ของ ว สด หล ก ท ม แนว โน ม จะ ปร บ ราคา ส ง ข น ในป 2556 และ มาตรการ รองร บ ผลก ระ ทบ โดยตรง ต อ บร ษ ทฯ 6. พ จารณา ค ด เล อก เสนอ แต ง ต ง บ คคล ซ ง ม ความ เป น อ สระ เพ อ ทำ หน าท ผ สอบ บ ญช ร บ อน ญาต และ เสนอค า ผล ตอบแทน ผ สอบ บ ญช ร บ อน ญาต ขอ งบ ร ษ ทฯ ประจำ ป 2556 รวม ท ง ได ม การ ประช ม อย าง เป น ทางการ ก บ ผ สอบ บ ญช ร บ อน ญาต ป ละ 1 คร ง คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ม ความ เห น ว า ใน รอบ ป บ ญช 2556 ส น ส ด ณ ว น ท 31 ธ นวาคม 2556 บร ษ ทฯ ม รายงาน ทางการ เง น ท ถ ก ต อง ตาม ท ควร ใน สาระ สำค ญ ตาม หล ก การ บ ญช ท ร บรอง ท วไป และ ม การ เป ด เผย ข อม ล อย าง เพ ยง พอ และ ระบบ ควบค ม ภายใน ม ความ เพ ยง พอ ไม ม ข อ บกพร อง ท เป น สาระ สำค ญ รวม ท ง การ ปฏ บ ต ตาม กฎหมาย ว า ด วย หล ก ทร พย และ ตลาด หล ก ทร พย ฯ ข อ กำหนด ของ ตลาดหล กทร พย หร อ กฎหมาย ท เก ยวข อง ก บ ธ รก จ ขอ งบ ร ษ ทฯ เป น ไป โดย ถ ก ต อง ตลอด จน รายการ ท เก ยว โยง ก น เป นการ ทำ รายการ ธ รก จ ท เก ด ข น ตาม ปกต ขอ งบ ร ษ ทฯ ซ ง เป นการ ทำ รายการ ท สม เหต สม ผล ม ราคา ท ย ต ธรรม และ เป น ไป ตาม ราคา ตลาด นอกจาก น คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ได เสนอ ต อ คณะ กรรม กา รบ ร ษ ทฯ ให แต ง ต ง นาง ส มาล โชค ด อน นต ผ สอบ บ ญช ร บ อน ญาต เลข ท 3322 และ/หร อ นาย โกศล แย ม ล ม ล ผ สอบ บ ญช ร บ อน ญาต เลข ท 4575 และ/หร อ นางสาว ศ นสน ย พ ล สว สด ผ สอบ บ ญช ร บ อน ญาต เลข ท 6977 และ/หร อ นาย ธ ร ศ กด ฉ ว ศร สก ล ผ สอบ บ ญช ร บ อน ญาต เลข ท 6624 จาก บร ษ ท แก รนท ธอน ต น จำก ด เหมาะ สม เป น ผ สอบ บ ญช ขอ งบ ร ษ ทฯ ประจำ ป 2556 (ร.ต.ท.ฉ ตร ช ย บ ญ ยะ อน นต ) ประธาน กรรมการ ตรวจ สอบ ว น ท 18 ม นาคม 2557 รายงานประจำป

6 รายงานคณะกรรมการบร หารความเส ยง ประจำป 2556 คณะ กรรมการ บร หาร ความ เส ยง ได ร บ การ แต ง ต ง จาก คณะ กรรม กา รบ ร ษ ทฯ ตาม มต ท ประช ม คณะ กรรม กา รบ ร ษ ทฯ คร ง ท 1/9/2553 เม อ ว น ท 2 ก นยายน 2553 ประกอบ ด วย กรรมการ ซ ง ม ความ ร ความ สามารถ ใน การ บร หาร ความ เส ยง ท งหมด 8 ท าน โดย ดร.ไกรศร จ ต ธร ธรรม กรรมการอ สระ ทำ หน าท เป น ประธาน กรรมการ บร หาร ความ เส ยง คณะ กรรมการ บร หาร ความ เส ยง ทำ หน าท พ จารณา กล น กรอง นโยบาย และ แนวทาง การ บร หาร ความ เส ยง โดย รวม ขอ งบ ร ษ ทฯ ซ ง ครอบคล ม ถ ง ความ เส ยง ประเภท ต างๆ ท สำค ญ เช น ความ เส ยง ด าน การ เง น ความ เส ยง ด าน การ ลงท น ความ เส ยง ด าน การ ปฏ บ ต งาน และ ความ เส ยง ท ม ผลก ระ ทบ ต อ ช อ เส ยง ของ ก จการ เป นต น โดย คณะ กรรมการ บร หาร ความ เส ยง จะ ช วย พ จารณา ความ เส ยง อย าง เป น ระบบ เพ อ เป น ข อม ล สน บสน น การต ดส น ใจ ของ คณะ กรรม กา รบ ร ษ ทฯ หร อ ฝ าย บร หาร โดย เฉพาะ อย าง ย ง โครงการ ลง ท น ใหม ๆ ท ม น ย สำค ญ ต อ การ ดำเน น งาน และ งบ การ เง น ขอ งบ ร ษ ทฯ หร อ เป น โครงการ ท คณะ กรรม กา รบ ร ษ ทฯ เห น ว า อาจ ม ประเด น ความ เส ยง ใน การ พ ฒนา หร อ ร วม ท น โครงการ ใน ป 2556 คณะ กรรมการ บร หาร ความ เส ยง ได ปฏ บ ต หน าท ตาม ท คณะ กรรม กา รบ ร ษ ทฯ มอบ หมาย ไว โดย ได เช ญ ฝ าย บร หาร และ ท ม งาน ท เก ยวข อง เข า ร วม ประช ม ตาม ความ เหมาะ สม ม การ พ จารณา กล น กรอง และ เสนอ ความ เห น เก ยว ก บ ความ เส ยง และ ให ข อ เสนอ แนะ เก ยว ก บ การ บร หาร ความ เส ยง ท สำค ญ รวม ท ง ต ดตาม ความ ค บ หน า ของ โครงการ ลงท น ขอ งบ ร ษ ทฯ ท งหมด 4 โครงการ ได แก โครงการ ทวาย สหภาพ พม า โครงการ เหม อง แร Bauxite สาธารณร ฐ ประชาธ ปไตย ประชาชน ลาว โครงการ โรง ไฟฟ า มาย-กก สหภาพ พม า และ โครงการเหม อง แร โปแตช จ.อ ดรธาน นอกจาก น คณะ กรรมการ บร หาร ความ เส ยง ย ง ได พ จารณา และ เสนอ ความ เห น พร อม แนะแนว ทาง ปฏ บ ต เพ อ ให เก ด การ ผล ก ด น แต ละ โครงการ ให ล ล วง ตาม แผน โดย เร ว ท ส ด อ ก ท ง ขอ ให ฝ าย บร หาร วางแผน ควบค ม ค า ใช จ าย ของ แต ละ โครงการ ให อย ใน กรอบ ของ งบ ประมาณ เพ อ ประโยชน ส งส ด ขอ งบ ร ษ ทฯ คณะ กรรมการ บร หาร ความ เส ยง จะ ปฏ บ ต หน าท เพ อ ช วย ให การ ประเม น ความ เส ยง และ การ บร หาร ความ เส ยง ของบร ษ ทฯ ม ความ รอบคอบ และ เพ ยง พอท จะ ทำให ธ รก จ ขอ งบ ร ษ ทฯ สามารถ เต บโต และ ม ประส ทธ ภาพ ใน การ ดำเน น การ โดย ให ม ความ เส ยง อย ใน ขอบเขต ท ยอมร บ ได (ดร.ไกรศร จ ต ธร ธรรม) ประธาน กรรมการ บร หาร ความ เส ยง ว นท 6 ม นาคม บร ษ ท อ ตาเล ยนไทย ด เวล อปเมนต จำก ด (มหาชน)

7 โครงสร างองค กร»ÃÐ Ò¹ ÃÃÁ Òà Ã.µ.. ѵêÑ ºØÞÂÐ͹ѹµ ³Ð ÃÃÁ ÒúÃÔÉÑ ³Ð ÃÃÁ ÒúÃÔËÒà ÇÒÁàÊÕè àå Ò¹Ø ÒúÃÔÉÑ Ï ¹ÒÂÇÃÇØ²Ô ËÔÃÑÞÂä¾ÈÒÅÊ ØÅ ¼ÙŒª Ç»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ¹Ò óÔÈ ÃóÊÙµ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ¹ÒÂà»ÃÁªÑ ÃóÊÙµ ÃÃÁ ÒÃÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒÃÍÒÇØâÊ ¹ÒÂä¼ ªÒ úѳ±Ôµ ÃÃÁ ÒÃÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒÃÍÒÇØâÊ ¹Ò ¹Ô ¾Ã óРԵµ ÃÃÁ ÒÃÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒÃÍÒÇØâÊ ¹Ò ÇѪªÑ ÊØ Ô»ÃÐÀÒ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒÃÍÒÇØâÊ ¹ÒÂÂØ ªÑ óРԵµ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒÃÍÒÇØâÊ ¹Ò» µô ÃóÊÙµ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒÃÍÒÇØâÊ ¹Ò ÊÒÇ»ÃÒªÞÒ ÃóÊÙµ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒÃÍÒÇØâÊ ¹Ò ÇÕÈÔÅ»Š ¾Ñ²¹ Ô ÓÃÙÞ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒÃÍÒÇØâÊ ¹ÒÂÇÔÃѪ ŒÍ Á³ÕÃѵ¹ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒÃÍÒÇØâÊ ¹ÒÂ͹ѹµ ÍÑÁÃлÒÅ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒÃÍÒÇØâÊ ¹ÒªҵԪÒ ªØµÔÁÒ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ ÍÒ Òà ÅØ Á Õè 1 ¹Ò ÄɳРԹ Ò ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ ÍÒ Òà ÅØ Á Õè 2 ¹ÒÂà ÃÕ ÈÑ Ôì ÍÇѲ¹Ò ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ ÍÒ Òà ÅØ Á Õè 3 ¹ÒÂÂØ ªÑ Ãѵ¹ÇÔâÁ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ ÍÒ Òà ÅØ Á Õè 4 ¹Ò ÕþŠÊѹµÔâà ¹»ÃÐä¾ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ Êоҹ ¹Ò ÔÃÇѲ¹ ÁÒÅÑ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ à èí¹ ¹Ò»ÃÐÊÔ Ôì Ãѵ¹ÒÃÒÁÔ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ Ò Ã ä ¹Ò¾ԾѲ¹ âåãòª ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ¾Ñ²¹ÒÍÊÑ ËÒÃÔÁ ÃѾ ¹Ò ÃÔÂÐ Ç È ŒÇÂ Í ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ Ò Â ÃРѺ ¹ÒÂÇÔàªÕÂà ÃØ ÃØ ÔÃѵ¹ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ Ãкº Ò¹éÓ áåðêò ÒóٻâÀ ¹Òªǹ ԪҪŠÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô àëá Í áã Ã.ÃØ ºÑ³±ØÇ È ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô Ò¹Ãкºä ÒáÅÐà à èí Å ¹Ò ¹Ñ ÀÙÁÔÇѲ¹ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ âã Ò¹ÍصÊÒË ÃÃÁ ÅØ Á Õè 1 ¹ÒÂÈÑ ÔìªÑ àåôè»ãðàêãô ¾ È ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ âã Ò¹ÍصÊÒË ÃÃÁ ÅØ Á Õè 2 ¹ÒÂÍÑ Ã¾ È ÇÊØÇÃà ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ Ò¹ Ò ¹éÓ ¹Ò»ÃÐàÊÃÔ àê¹òð ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô â à ÒþÔàÈÉ ¹ÒÂÇѹªÑ ÕàÁ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ Ê¹ÒÁºÔ¹ ¹ÒÂÁ Å ÊØÇ Ñ¹ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ Ãкº ¹Ê Ò Í ¹Ò»ÃРÃÑ É ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ Ãкºâ à Á¹Ò Á ¹ÒÂÇѹªÑ سһÃÒâÁ  ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ Øà ԻÃРͺâ à ÊÃŒÒ àëåç ¹ÒÂÊÁÈÑ Ôì ¹ÇÅã ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ Ò ¹ÒÂÈÑ ÔìªÑ ¾ ª¹ä¾ºÙÅ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ Ãкº ¹Ê ÁÇŪ¹ ¹ÒÂÇÔ ÇÑÊ Ø³Ò¾ ÈÈÔÃÔ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÍÊÃŒÒ ÍØâÁ áåð ҹ㵌 Ô¹ ¹Ò ¹ÍÁÈÑ Ôì à ÕÂÃµÔ ¹ÐºÓÃØ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ÊÒ ҹ ØÃ Ô ÈÙ¹ÂʹѺʹع ÍصÊÒË ÃÃÁ ÍÊÃŒÒ ¹Ò µø¾ã ªÙµÒÀÒ ¼ÙŒ Ñ Òà Ἱ ÊÓÃÇ Ã³ÕÇÔ ÂÒ ¹Ò¾ÕÃÐÇØ²Ô µñ¹ê ØÅ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ½ Ò ӹdzâ à ÊÃŒÒ áåð»ãðáò³ãò Ò ¹ÒÂ͵ÔÀÑ Ã ä ÅÇÑŪѪÇÒÅ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ½ ÒÂ Ñ ËÒ Ò ÇÔÈÇ ÃÃÁ áåð½ ÒÂ Ñ «éí ÑèÇä» ¹Ò»ÃÐÊÒ ¹ â ÊÃÑÊÇ Õ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ½ Ò弯 ÅáÅÐ ËÁÒ ¹Ò ÊÔ³ ¾ ÉÊØÇÃó ¼ÙŒ Ñ Òà Ἱ ½ƒ ͺÃÁ ¹Ò ÊÒÇ³Ñ ÅÔµÒ ÊǹÊÓà¹Õ ¼ÙŒ Ñ Òà Ἱ à Ôù Õ Õ䫹 ÃØ» ¹ÒÂ³Ñ ÇØ²Ô ÈÔÃԹѹ ¹Ò¹¹ ¼ÙŒ Ñ Òà Ἱ ÍÁ¾ÔÇàµÍà «ÕÇÔÅ Õ䫹 ¹Ò»ÃÔÞÞÒ ÈØÀ¹Ø ÙÅÊÁÑ ³Ð ÃÃÁ ÒõÃÇ Êͺ ¼ÙŒ Ñ Òà Ἱ µãç ÊͺÀÒÂã¹ ¹ÒÂÇÔ±Ôµ ÍÇÂÊÔ¹»ÃÐàÊÃÔ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒÃÍÒÇØâÊ ¹ÒȻÑ ÃóÊÙµ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ½ ÒÂáÍÅ«Õ áåð¹óà ŒÒ ¹Ò ¹ÃÒÃѵ¹ ÇÑÅÅÈÔÃÔ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ½ Ò»ÃРѹÀÑ ¹Ò ¹Ù ÊØÇÃóԹ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ½ Ò Ǻ ØÁµŒ¹ ع ½ Ò ÍÁ¾ÔÇàµÍà áåð½ ÒºÃÔ ÒÃÍ Ã ¹ÒÂÇÃÇØ²Ô ËÔÃÑÞÂä¾ÈÒÅÊ ØÅ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ½ ÒÂÇÔà ÃÒÐ˵Œ¹ ع Ò ÇÔÈÇ ÃÃÁ ¹ÒÂÊÁÀ¾ ¾Ô¹Ô ªÑ ¼ÙŒ Ñ Òà Ἱ ÇÔà ÃÒÐË áåð Ǻ ØÁ º»ÃÐÁÒ³ ¹Ò¹ѹµªÑ ¹¹ ¹Ò¹Ñ¹ ¼ÙŒ Ñ Òà Ἱ à Ô¹à ͹ ¹Ò ÔµÔ»ÀÒ Ç È ŒÇÂ Í ¼ÙŒ Ñ Òà Ἱ Ñ «éííðäëå ¹ÒÂÊØÃÈÑ Ôì ÅÕÅÒÇà ØÅ Õè»ÃÖ ÉÒ ¹Ò ÇÕ ª Ò à¾ªã ¹ÒÂä¾ÃѪ ÈØÀÇÔÇÃà ¹ ¹Ò ҹԹ à ºÓÃØ ÃѾ Ã.³Ñ ÇØ²Ô ÍØ ÑÂàʹ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒÃÍÒÇØâÊ ¹ÒÂÊØàÁ ÊØú âêà³ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ½ Ò ÒÃà Ô¹ ¹ÒªҵԪÒ ªØµÔÁÒ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ½ ÒÂ Ô ÒÃã¹à Ã Í áåðºãôëòãêñþþò ¹Ò à¾õâ Ë Ñ ¾ ÉÊØÇÃó ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ½ ÒºÑÞªÕ ¹Ò ÊÒÇ ÒÞ ¹Ò à ÃÔÞÂÈ ÃÍ»ÃÐ Ò¹ºÃÔËÒà ½ Ò Ǻ ØÁà à èí Ñ Ã ¹ÒÂÊÁà ÕÂÃµÔ ÇѲ¹àËÅ ÒÇԪ ¼ÙŒ Ñ Òà Èٹ«ÍÁà à èí Ñ Ã Å ¹Ò Óà ÒÁàÊ ÕèÂÁ ¼ÙŒ Ñ Òà Ἱ ºÑÞªÕ Ô Òà ŒÒà ÇÁ ŒÒ ¹ÒÂÊØªÒµÔ ÈÔÃÔ ¹ÒÇØ²Ô ¼ÙŒ Ñ Òà Ἱ Øà Òà ¹ÒÂ Ñ Ã¾Ñ¹ ÍØ ÂÒ¹Ò¹¹ รายงานประจำป

8 นโยบายและภาพรวมการประกอบธ รก จ บร ษ ทฯ ได จด ทะเบ ยน ก อ ต ง เป น บร ษ ท จำก ด เม อ ว น ท 15 ส งหาคม 2501 ใน นาม บร ษ ท อ ตาเล ยน ไทย ด เวล อป เมน ต คอร ปอเรช น จำก ด ด วย ท น จด ทะเบ ยน เร ม แรก 2 ล าน บาท โดย ม ผ เร ม ก อ ต ง บร ษ ท 2 กล ม ค อ กล ม นาย แพทย ช ย ย ทธ กรรณ ส ต ชาว ไทย และ Mr. Giorgio Berlingieri ชาว อ ตาเล ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อ ดำเน น ธ รก จ ร บจ าง ก อสร าง ท วไป ต อ มา เม อ ว น ท 22 พฤศจ กายน 2528 บร ษ ทฯ ได ร บ พระ มหากร ณาธ ค ณ โปรด เกล า พระราชทาน พระบรม รา ชา น ญาต ให เป น บร ษ ท ภาย ใต พระบรม ราช ปถ มภ (Royal Patronage by the King) และ โปรด เกล า พระราชทาน คร ฑ พ าห ให เป น ศ กด และ ศร จวบ จนถ ง ป จจ บ น บร ษ ทฯ ได จด ทะเบ ยน เป น บร ษ ท มหาชน เม อ ว น ท 24 ม นาคม 2537 และ เข า ตลาดหล กทร พย แห ง ประเทศไทย ใน ว น ท 9 ส งหาคม 2537 บร ษ ทฯ ให ความ สำค ญ ก บ การ บร หาร งาน โครงการ ก อสร าง ให เสร จ ท น เวลา และ ได ค ณภาพ ส ง จน ปรากฏ เป น ท ยอมร บ ของ เจ าของ งาน ท ง ภาค เอกชน และ ภาค ร ฐบาล ท ง ใน ประเทศ และ ต าง ประเทศ นอกจาก น บร ษ ทฯ ย ง ได ร บ การ ร บรอง มาตรฐาน ISO-9001: มาตรฐาน ระบบ ค ณภาพ การ ออกแบบ ผล ต ต ด ต ง และ บร การ ISO-14001: มาตรฐาน จ ดการ ส ง แวดล อม และ TIS 18001: มาตรฐาน ระบบ จ ดการ อาช วะ อนาม ย และ ความ ปลอดภ ย เพ อ ให บร ษ ทฯ ม ท ศทาง การ ดำเน น งาน ไป ใน แนวทาง ท จะ ทำให ผ ม ส วน ได เส ย หร อ ผ ถ อ ห น ขอ งบ ร ษ ทฯ ได ร บ ผล ประโยชน จาก การ ดำเน น งาน ขอ ง บ ร ษ ทฯ คณะ กรรม กา รบ ร ษ ทฯ จ ง ได กำหนด ว ส ย ท ศน พ นธ ก จ คต พจน และ กลย ทธ ใน การ ดำเน น งาน ขอ งบ ร ษ ทฯ ด งน 1.1 ว ส ย ท ศน ม ง ส การ เป น บร ษ ท ก อสร าง ช น นำ ใน แถบ เอเช ย ตะว น ออก เฉ ยง ใต พ นธ ก จ เป น บร ษ ท ร บ เหมา ก อสร าง ครบ วงจร ท ม ประสบการณ และ ความ ชำนาญ ใน งาน ก อสร าง ท ก ประเภท ม ความ พร อม ท จะ สร างสรรค ผล งาน ท เป น โครงการ ขนาด ใหญ หร อ ใช เทคน ค ช น ส ง โดย การ ประม ล งาน ใน ราคา ท สามารถ แข งข น ได ม ความ ร บ ผ ด ชอบ ใน งาน ก อสร าง ให ได ค ณภาพ ตาม มาตรฐาน สากล และ ก อสร าง เสร จ ท น เวลา ภายใน งบ ประมาณ ท กำหนด ร กษา ภาพ ล กษณ ของ ความ เป น ผ นำ ของ บร ษ ท ก อสร าง สร าง ความ พ ง พอใจ ใน ระด บ ส งส ด ให แก ล กค า ใช ศ กยภาพ ของ บร ษ ทฯ ใน การ ขยาย ธ รก จ ร บ เหมา ก อสร าง ไป ย ง ต าง ประเทศ เพ ม มาก ข น โดย เฉพาะ ใน แถบ ภ ม ภาค เอเช ย คต พจน ย ด ม น ใน ส ญญา สร าง ความ ไว วางใจ ใส ใจ ค ณภาพ กลย ทธ สร าง ความ ไว วางใจ และ ความ น า เช อ ถ อ ของ บร ษ ท ฯ ด วย การ ทำงาน ให ม ค ณภาพ การ ส ง มอบ งาน ก อสร าง ให เสร จ ท น เวลา ท กำหนด พร อม ค ณภาพ งาน ท ได มาตรฐาน พ ฒนา เทคโนโลย ใน การ ก อสร าง ด วย เทคน ค ช น ส ง ให ท น สม ย พ ฒนา และ ส ง เสร ม ศ กยภาพ การ บร หาร จ ดการ ของ องค กร และ พ ฒนา ทร พยากร มน ษย ให ท น สม ย และ ต อ เน อง 1.2 การ เปล ยนแปลง และ พ ฒนาการ ท สำค ญ ท ประช ม คณะ กรรม กา รบ ร ษ ทฯ คร ง ท 4/7/2556 ซ ง ประช ม เม อ ว น ท 4 กรกฎาคม 2556 จ ง ได ม มต อน ม ต การ จ ดสรร ห น สาม ญ เพ ม ท น จำนวน ไม เก น 666,794,830 ห น ให แก ผ ถ อ ห น เด ม ขอ งบ ร ษ ทฯ ตาม ส ดส วน จำนวน ห น ท ผ ถ อ ห น แต ละ ราย ถ อ อย กล าว ค อ 1 ห น เด ม : ห น ใหม โดย เสนอ ขาย ใน ราคา ห น ละ 3 บาท โดย กำหนด ว น จอง ซ อ ค อ ว น ท 1 2 และ 5-9 ส งหาคม 2556 และ เม อ ว น ท 19 ส งหาคม 2556 บร ษ ทฯ ได ดำเน น การ จด ทะเบ ยน เพ ม ท น ชำระ แล ว ก บ กรม พ ฒนา ธ รก จ การ ค า กระทรวง พาณ ชย ป จจ บ น ท น ชำระ แล ว ขอ งบ ร ษ ทฯ ม จำนวน ท ง ส น เท าก บ 4,860,473,010 บาท (ส พ น แปด ร อย หก ส บ ล าน ส แสน เจ ด หม น สาม พ น ส บ บาท ถ วน) 6 บร ษ ท อ ตาเล ยนไทย ด เวล อปเมนต จำก ด (มหาชน)

9 ด งน 1.3 โครงสร าง การ ถ อ ห น ของ กล ม บร ษ ท กล ม ธ รก จ บร ษ ท ย อย และ บร ษ ท ร วม ขอ งบ ร ษ ทฯ ณ ว น ท 31 ธ นวาคม 2556 บร ษ ทฯ ม น โย บาย แบ ง การ ดำเน น งาน เป น 3 กล ม งาน กล ม ธ รก จ ท เก ยว เน อง ก บ งาน ร บ เหมา ก อสร าง งาน ระบบ สาธารณ ปโภค ซ ง สน บสน น กล ม ธ รก จ งาน ก อสร าง และ กล ม ธ รก จ ท เก ยว ก บ การ ลงท น ใน ต าง ประเทศ อ น เก ยว เน อง ก บ งาน ก อสร าง ขอ งบ ร ษ ทฯ ใน ประเทศ ต างๆ กล ม ธ รก จ ท เป นการ ลงท น ใน ด าน อ นๆ เช น การ พ ฒนา อส งหาร มทร พย สาย งาน ผล ตภ ณฑ ส ง ก อสร าง และ ว ตถ ด บ ข น ต น และ ก จการ ร บ ส มปทาน กล ม ธ รก จ ท เป น ก จการ ร วม ค า ได แก การ ร วม ลงท น ก บ ผ ลงท น อ น ท ม ความ เช ยวชาญ เฉพาะ ด าน เพ อ ประโยชน ใน ด าน การ ถ ายทอด เทคโนโลย ใหม ๆ ใน การ ดำเน น งาน ขอ งบ ร ษ ทฯ โดย ส วน ใหญ จะ เป น งาน ก อสร าง สาธารณ ปโภค ใหญ ºÁ. ÍÔµÒàÅÕ¹ä  ÕàÇÅÍ»àÁ¹µ 99.99% º. àáõâ¹áòã äí Õ Õ 99.80% º. ÊÂÒÁ¼ÅÔµÀѳ± ͹ ÃÕµ áåðíô 99.99% First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd % º. ÍÔµÒàÅÕ¹ä  ÍÔ¹àµÍÃà¹ªÑ ¹á¹Å 98.05% º. س Ò¾ÅÑ ä  99.99% º. À ÀÙÁÔ ÕàÇÅÍ»àÁ¹µ 99.99% º. ¾Õ Õ ä ÂÅԹ⠺ÒÃÒ ¾ÃÒ ÒÁÒ 92.59% º. ÍÔµÑÅä  ÁÒÃÕ¹ 99.93% º. àíàªõâ âå ÔÊµÔ Ê ÕàÇÅÍ»àÁ¹µ 99.99% º. ÀÙÁÔã ä  «ÕàÁ¹µ 90.94% º. ÍÔµÑÅä  à ÃÇÕ 99.93% º. àíàªõâ ÍÔ¹ ÑÊàµÃÕÂÅ ¾Íà ÍûÍàÃªÑ ¹ 99.99% º. ÍÔµÒàÅÕ¹ä  áå¹ 80.00% Italian - Thai Development Vietnam Co., Ltd % º. àí¾õ¾õ«õ âîå ÔŒ 99.99% º. ÍÔµÒàÅÕ¹ä  à¾òàçíã 74.93% º. ¼ÅÔµ¾ÅÑ Ò¹ 20.00% º. ¾ÃÐÃÒÁà ŒÒÊá Çà 99.99% Italian-Thai International SDN.BHD % º. àíà«õ ¹ ʵÕÅ â»ã Ñ Ê 99.99% ITD Construction SDN.BHD % ITD Cementation India 99.99% º. âã âá ˹ŒÒ¾ÃÐÅÒ¹ 50.96% º. ä ÂÁÒÃØà ¹ 99.99% ITD Bangladesh Company Limited 49.00% º. àí ÕâÍ àíà«õâ à ÔùàÍÒ Ê 99.98% ITD Madagascar S.A % º. ÊÂÒÁá»«Ô âîå ÔŒ 99.97% º. ÍÔµÒàÅÕ¹ä Â Ë ÊÒ 34.00% º. «Ôâ¹ÅÒÇ ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ ÍûÍàÃªÑ ¹ 99.95% º. àáõâ¹áòã ÍÔµÒàÅÕ¹ä  à¾òàçíã % º. àíáç.«õ.íòã.¾õ ͹ʵÃÑ ªÑ ¹ 99.94% º. ¾ÅÑ ä  ŒÒÇ˹ŒÒ 24.00% º. àíáç.«õ.íòã.¾õ âîå ÔŒ ÍûÍàÃªÑ ¹ 99.93% º. ÊÃкØÃÕ Í¹ÊµÃÑªÑ ¹ à â¹âåâõ รายงานประจำป

10 บร ษ ทฯ ได ลงท น ใน ก จการ ร วม ค า ณ ว น ท 31 ธ นวาคม 2556 ด งน ºÁ. ÍÔµÒàÅÕ¹ä  ÕàÇÅÍ»àÁ¹µ ก จการร วมค าท บร ษ ทฯ ลงท นเท าก บ ร อยละ 50 และมากกว า ก จการร วมค าท บร ษ ทฯ ลงท น น อยกว าร อยละ % ก จการร วมค าไอท ด อ ท เอฟ 40.00% ก จการร วมค า ไอท โอ 60.00% ก จการร วมค า ไอท ด เอ นซ ซ (เอ นท 2) 40.00% ก จการร วมค า ไอโอท 60.00% ไอท ด -เนาวร ตน แอลแอลซ 40.00% ก จการร วมค า ไอท ด -เอสเอ มซ ซ 60.00% ก จการร วมค าไอท ด - ไอท ด เซ ม (คอนโซเต ยม) 25.00% ก จการร วมค าเอเวอร กร น-อ ตาเล ยนไทย-พ อ ด บบล วซ 60.00% ก จการร วมค า ไอท ด -ย น ค 24.00% ก จการร วมค า ซ มซ ง ไอท ด 55.25% ก จการร วมค า ไอท ด -อ ท เอฟ-เอ มว เอ ม 20.00% ก จการร วมค า ไอท ด และ ไอท ด ซ เมนต เทช น อ นเด ย 55.00% ก จการร วมค า ไอท ด อ จ ซ 51.00% ก จการร วมค า ไอเอ น 51.00% ก จการร วมค า ไอท ด - ไอท ด เซ ม 50.00% ก จการร วมค า ไอท ด - เอสค ว 50.00% ก จการร วมค า เอสค ว-ไอท ด 8 บร ษ ท อ ตาเล ยนไทย ด เวล อปเมนต จำก ด (มหาชน)

11 ล กษณะการประกอบธ รก จ การประกอบธ รก จของบร ษ ท บร ษ ทย อย ก จการร วมค า และบร ษ ทร วม บร ษ ท อ ตาเล ยนไทย ด เวล อปเมนต จำก ด (มหาชน) ณ ป จจ บ น บร ษ ทฯ ม การประกอบธ รก จ ซ งสามารถแบ งสายงานได 9 ด าน ด งน :- 1. งานก อสร างอาคารสำน กงาน อาคารช ด ต กส ง และโรงแรม 2. งานก อสร างโรงงานอ ตสาหกรรมขนาดใหญ 3. งานวางท อระบบขนส งน ำม น แก ส และน ำ ท อร อยสายไฟใต ด นและถ งเก บน ำม นขนาดใหญ 4. งานก อสร างทางหลวงแผ นด น ทางรถไฟ งานทางรถไฟความเร วส ง งานทางว ง งานสถาน งานวางราง และงานระบบรถไฟฟ า สะพาน และระบบทางด วน 5. งานก อสร างสนามบ น ท าเร อ และงานทางทะเล 6. งานก อสร างเข อนอเนกประสงค อ โมงค และโรงงานผล ตกระแสไฟฟ า 7. งานด านโครงสร างเหล ก 8. งานด านระบบการส อสารและโทรคมนาคม 9. งานด านการพ ฒนาเหม องแร และถ านห น บร ษ ทย อย ก จการร วมค า และบร ษ ทร วม สายธ รก จ บร ษ ทย อย และบร ษ ทร วม ของบร ษ ท อ ตาเล ยนไทย ด เวล อปเมนต จำก ด (มหาชน) ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2556 แบ งได ด งน 1. กล ม ธ รก จ ท เก ยว เน อง ก บ งาน ร บ เหมา ก อสร าง งาน ระบบ สาธารณ ปโภค ซ ง สน บสน น กล ม ธ รก จ งาน ก อสร าง และ กล ม ธ รก จ ท เก ยว ก บ การ ลงท น ใน ต าง ประเทศ อ น เก ยว เน อง ก บ งาน ก อสร าง ขอ งบ ร ษ ทฯ ใน ประเทศ ต างๆ 2. กล ม ธ รก จ ท เป นการ ลงท น ใน ด าน อ นๆ เช น การ พ ฒนา อส งหาร มทร พย สาย งาน ผล ตภ ณฑ ส ง ก อสร าง และ ว ตถ ด บ ข น ต น และ ก จการ ร บ ส มปทาน 3. กล ม ธ รก จ ท เป น ก จการ ร วม ค า ได แก การ ร วม ลงท น ก บ ผ ลงท น อ น ท ม ความ เช ยวชาญ เฉพาะ ด าน เพ อ ประโยชน ใน ด าน การ ถ ายทอด เทคโนโลย ใหม ๆ ใน การ ดำเน น งาน ของบร ษ ทฯ โดยส วนใหญ จะเป นงานก อสร างสาธารณ ปโภคใหญ โครงสร างรายได ของบร ษ ท อ ตาเล ยนไทย ด เวล อปเมนต จำก ด (มหาชน) โครงสร างรายได ป 2556 ป 2555 ป 2554 (ล านบาท) ร อยละ (ล านบาท) ร อยละ (ล านบาท) ร อยละ 1. งานก อสร างอาคารสำน กงาน อาคารช ด และโรงแรม 10, , , งานก อสร างโรงงานอ ตสาหกรรมขนาดใหญ งานวางท อระบบขนส งน ำม น แก ส และน ำ ท อร อยสายไฟใต ด น และถ งเก บน ำม นขนาดใหญ 1, , , งานก อสร างทางหลวงแผ นด น ทางรถไฟ ระบบทางด วน 16, , , งานก อสร างสนามบ น ท าเร อ และงานทางทะเล 4, , , งานสร างเข อน อ โมงค และโรงผล ตกระแสไฟฟ า 2, , , งานระบบโครงสร างเหล ก 1, งานด านการวางระบบส อสารและโทรคมนาคม 1, , งานด านการพ ฒนาเหม องแร และถ านห น 2, , , รายได จากโครงการท ไม สามารถจ ดกล มได 7, , , รายได อ นๆ 1, , รวมม ลค าการจำหน าย 48, , , อ ตราการเพ มลด (ร อยละ 5.17) ร อยละ 8.31 ร อยละ รายการระหว างก นของรายได จากการก อสร าง 1, , และรายการระหว างก นของรายได จากโครงการท ไม สามารถจ ดกล มได 1, , , รายได อ นๆ รวมม ลค าการจำหน ายหล งต ดรายการระหว างก น 44, , , อ ตราการเพ ม (ลด) (ร อยละ 4.40) ร อยละ 4.50 ร อยละ รายงานประจำป

12 โครงสร างรายได ของบร ษ ทย อย บร ษ ทร วม และก จการร วมค า 1. กล ม ธ รก จ ท เก ยว เน อง ก บ งาน ร บ เหมา ก อสร าง งาน ระบบ สาธารณ ปโภค ซ ง สน บสน น กล ม ธ รก จ งาน ก อสร าง และ กล ม ธ รก จ ท เก ยว ก บ การ ลงท น ใน ต าง ประเทศ อ น เก ยว เน อง ก บ งาน ก อสร าง ขอ งบ ร ษ ทฯ ใน ประเทศ ต างๆ ส ดส วน ช อบร ษ ท ป 2556 ป 2555 ป 2554 การลงท น (หน วย : พ นบาท) (ร อยละ) รายได ร อยละ รายได ร อยละ รายได ร อยละ บร ษ ทย อย 1. บจก. เม ยนม า ไอท ด บจก. อ ตาเล ยนไทย อ นเตอร เนช นแนล , , , บจก. พ ท ไทยล นโด บารา พราทามา , , , บจก. ภ ม ใจไทยซ เมนต ,392, ,247, ,238, บจก. อ ตาเล ยนไทย แลนด บจก. อ ตาเล ยนไทย เพาเวอร , Italian Thai International SDN. BHD ITD Construction SDN.BHD , , บจก. โรงโม หน าพระลาน , , , ITD Bangladesh Company Limited ITD-Madagascar S.A , , , บจก. อ ตาเล ยนไทย หงสา บจก. เม ยนมาร - อ ตาเล ยนไทย เพาเวอร บจก. พล งไทยก าวหน า บจก. สระบ ร คอนสตร คช น เทคโนโลย , , , บจก. สยามผล ตภ ณฑ คอนกร ต และอ ฐ , , , บจก. ค ณค าพล งไทย บจก. อ ต ลไทย มาร น , , , บจก. อ ต ลไทย เทรว ,051, , , Italian - Thai Development Vietnam Co., Ltd บจก. ผล ตพล งงาน บจก. เอเซ ยนสต ล โปรด กส , , , บจก. ไอท ด ซ เมนท เทช น อ นเด ย ,294, ,505, ,065, บจก. ไทยมาร เคน , , , บร ษ ทร วม 1. บจก. เอท โอ เอเช ย-เท ร นเอาท ส , , , บจก. สยามแปซ ฟ ค โฮลด ง บจก. ซ โนลาว อล ม เน ยม คอร ปอเรช น บจก. เอ ม.ซ.อาร.พ คอนสตร คช น บจก. เอ มซ อาร พ โฮลด ง คอร ปอเรช น บร ษ ท อ ตาเล ยนไทย ด เวล อปเมนต จำก ด (มหาชน)

13 2. กล ม ธ รก จ ท เป นการ ลงท น ใน ด าน อ นๆ เช น การ พ ฒนา อส งหาร มทร พย สาย งาน ผล ตภ ณฑ ส ง ก อสร าง และ ว ตถ ด บ ข น ต น และ ก จการ ร บ ส มปทาน ส ดส วน ช อบร ษ ท ป 2556 ป 2555 ป 2554 การลงท น (หน วย : พ นบาท) (ร อยละ) รายได ร อยละ รายได ร อยละ รายได ร อยละ บร ษ ทย อย 1. First Dhaka Elevated Expressway Co., Ltd บจก. ภคภ ม ด เวล อปเมนต , , , บจก. เอเช ยโลจ สต กส ด เวล อปเมนต บจก. เอเช ย อ นด สเทร ยล พอร ท คอร ปอเรช น บจก. เอพ พ ซ โฮลด ง บร ษ ทร วม บจก. พระราม 9 สแควร กล ม ธ รก จ ท เป น ก จการ ร วม ค า ส ดส วน ช อบร ษ ท ป 2556 ป 2555 ป 2554 การลงท น (หน วย : พ นบาท) (ร อยละ) รายได ร อยละ รายได ร อยละ รายได ร อยละ ก จการร วมค า 1. ก จการร วมค า ไอท ด -อ ท เอฟ ก จการร วมค า ไอท ด - เอ นซ ซ (เอ นท 2) , ไอท ด -เนาวร ตน แอลแอลซ ก จการร วมค าไอท ด ไอท ด เซ ม (คอนโซเต ยม) , ,223, ,493, ก จการร วมค า ไอท ด -ย น ค , , , ก จการร วมค า ไอท ด -อ ท เอฟ-เอ มว เอ ม , ,003, , ก จการร วมค า อ ตาเล ยนไทย-อ จ ซ , , ,178, ก จการร วมค า ไอเอ น (2,310) (0.01) ก จการร วมค า ไอท ด -ไอท ด เซ ม ,440, ,274, ,051, ก จการร วมค า ไอท ด เอสค ว , , ,224, ก จการร วมค า เอสค ว-ไอท ด , , , ก จการร วมค า ไอท โอ ก จการร วมค า ไอโอท ก จการร วมค า ไอท ด -เอสเอ มซ ซ 15. ก จการร วมค า เอเวอร กร น อ ตาเล ยนไทย , , แปซ ฟ คไทย ก จการร วมค า ซ มซ ง-ไอท ด , ก จการร วมค าไอท ด ซ เมนต เทช น (44) , ,181, ,489, ,512, รายงานประจำป

14 สร ปผลงานการก อสร างในรอบป ท ผ านมา ใน ช วง ต น ของ ป 2556 ท ผ าน มา ท ง ภาค ร ฐ และ เอกชน ต าง ผล ก ด น โครงการ ก อสร าง ต างๆ ออก มา อย าง ต อ เน อง โดย ภาค ร ฐ จะ เน น การ ขยาย โครง ข าย ถนน ต างๆ ท ง ใน กร งเทพฯ และ ต าง จ งหว ด รวม ท ง การ ปร บ เปล ยน โครงสร าง ทาง รถไฟ มา ใช ราง ท ม ขนาด ใหญ ข น และ ใช หมอน คอนกร ต แทน หมอน ไม เพ อ เสร ม ให ระบบ ราง ม ความ แข ง แรง เพ ม มาก ข น ใน ขณะ ท การ ก อสร าง ของ ภาค เอกชน ก ม การ ขยาย ต ว ออก ไป ใน ต าง จ งหว ด มาก ข น โดย เฉพาะ พ นท ท ม การ เต บโต ของ การ ค า และ การ ลงท น เช น อ ดรธาน ส ราษฎร ธาน และ เช ยงราย เป นต น โดย การ เต บโต ของ โครงการ ก อสร าง พร อม ก น หลายๆ โครงการ ใน ช วง เวลา ท ใกล เค ยง ก น กล บ สร าง แรง กดด น และ นำ มา ซ ง อ ปสรรค ให แก ผ ประกอบ การ อย าง มาก ส บ เน อง มา จาก ความ ต องการ ใช ว สด หล ก ใน การ ก อสร าง โดย เฉพาะ ป น ซ เมน ต พร อม ก น ทำให ป น ซ เมน ต ม การ ปร บ ราคา ส ง ข น อ ก ท ง ต อง เผช ญ ก บ ป ญหา แรงงาน ไม พอ จน เก ด ภาวะ การ ขาดแคลน แรงงาน ฝ ม อ ต อง จ ดหา แรงงาน ไม ม ฝ ม อ มา เร ง ฝ กห ด รวม ท ง การ จ ดหา แรงงาน ต างด าว เข า มา เป น จำนวน มาก ส วน ใน ช วง ปลาย ป แม จะ ม ผลก ระ ทบ ทางการ เม อง ส ง ผล ให การ ชะลอ โครง การ ใหญ ๆ ของ ภาค ร ฐ ออก ไป แต กล บ ม ประโยชน ต อ ผ ประกอบ การ อย าง มาก ทำให ม เวลา ใน การ ปร บ ต ว จาก ประเด น ป ญหา เร อง การ ขาดแคลน ว สด และ แรงงาน ให ม ความ พร อม มาก ข น อย างไร ก ตาม ม ความ จำเป น ท ภาค ร ฐ จะ ต อง หย บยก โครงการ พ ฒนา โครงสร าง พ น ฐาน ข น มา ดำเน น การ โดย เร ง ด วน เพ อ ให ท น และ ม ความ พร อม มาก ท ส ด สำหร บ การ เป ด เสร ประชาคม เศรษฐก จ อาเซ ยน ท จะ เร ม ใน ป 2558 ใน ช วง ปลาย ป 2556 ท ผ าน มา บร ษ ทฯ ได ร บ ส มปทาน จาก ร ฐบาล ประเทศ สาธารณร ฐ โม ซ ม บ คเป นโครงการ ก อสร าง บร หาร จ ดการ ส ง มอบ ท าเร อ และ ทางรถไฟ สาย โม ต เซ ถ ง มา ค ซ ล กษณะ งาน ประกอบ ด วย 1. ทาง รถไฟ จาก เม อง โม ต เซ ถ ง เม อง มา ค ซ ระยะ ทาง ประมาณ 530 ก โลเมตร 2. ท าเร อ น ำ ล ก เพ อ ขน ถ าย ส นค า โดย เฉพาะ ถ านห น ให ได ปร มาณ ส งส ด 25 ล าน ต น ต อ ป ม ลค า งาน ประมาณ 4,000 ล าน เหร ยญ สหร ฐ หร อ ประมาณ 120,000 ล าน บาท ระยะ เวลา ส มปทาน 30 ป กล ม งาน ก อสร าง สนามบ น โครงการ ท กำล ง ดำเน น การ อย ได แก งาน ก อสร าง อาคาร ผ โดยสาร ท สนาม บ น โก ล กา ตา ม ลค า 19,214 ล าน ร ป ซ ง งาน หล ก โดย รวม แล ว เสร จ ไป แล ว ม พ ธ การ เป ด ใช งาน อย าง เป น ทางการ โดย ท าน ประธานาธ บด ของ อ นเด ย ใน ว น ท 23 มกราคม 2556 ท ผ าน มา แต ป จจ บ น ย ง ม งาน เพ ม เต ม จาก ทาง เจ าของ งาน ให ดำเน น การ อย ซ ง โครงการ น บร ษ ทฯ ได ร วม ม อ ก บ บร ษ ท ไอท ด ซ เมน เตช น จำก ด ซ ง เป น บร ษ ท จด ทะเบ ยน ใน ตลาดหล กทร พย ของ ประเทศ อ นเด ย เป น ผ ดำเน น การ สำหร บ งาน ก อสร าง สนาม บ น ภายใน ประเทศ ล าส ด ทาง บร ษ ท ท า อากาศยาน ไทย จำก ด (ทอท.) ได ประกาศ ท จะ ขาย ซอง ประม ล ราคา สนาม บ น ส วรรณภ ม ใน เฟส ท 2 วงเง น 6.2 หม น ล าน บาท ใน เด อนเมษายน 2557 คาด ว า จะ สร ป ผล และ ได ผ ร บ เหมา ก อสร าง ภายใน เด อน ส งหาคม 2557 ซ ง บร ษ ทฯ ม ความ พร อม และ ม นใจ เสมอ ว า ด วย ประสบการณ จาก ผล งาน ใน เฟส 1 ท ผ าน มา จะ ทำให บร ษ ท ฯ ม โอกาส ชนะ การ ประม ล และ เข าไป ดำเน น การ อย าง ต อ เน อง ใน โครงการ ด ง กล าว ส วน โครงการ ก อสร าง สนาม บ น ใน ต าง ประเทศ ท บร ษ ทฯ ต ดตาม อย ก ค อ โครงการ ขยาย สนาม บ น ค เวต ม ลค า กว า 1 แสน ล าน บาท ซ ง จะ ม การ ประม ล โครงการ ใน เด อน เมษายน น กล ม งาน ก อสร าง อาคาร โครงการ ก อสร าง อาคาร ท แล ว เสร จ ใน รอบ ป ท ผ าน มา ได แก โครง การ วอร เต อร เกท พา ว ล เล ยน ม ลค า 1,325 ล าน บาท โครงการเซ นทร ล พลาซ า ส ราษฎร ธาน ม ลค า 944 ล าน บาท และ อาคาร บร การ ใน พระท น ง อ มพร สถาน ม ลค า 423 ล าน บาท สำหร บ โครงการ ต างๆ ท ย ง ดำเน น การ อย าง ต อ เน อง อย ได แก โครงการ ก อสร าง อาคาร ร กษา พยาบาล รวม และ ศ นย ความ เป น เล ศ ทางการ แพทย ของ สภากาชาดไทย ม ลค า 6,587 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล ว ร อยละ 96 โครงการ ศ นย ความ เป น เล ศ ทางการ ว จ ย โรง พยาบาล ศ ร ราช ม ลค า 6,001 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 97 โครงการ ก อสร าง อาคาร เฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา (สมเด จ พระ เทพฯ) ระยะ ท ม ลค า รวม 1,667 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 97 โครงการ คอนโดม เน ยม Bell Avenue ม ลค า 1,582 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 97 โครงการเซ น ทร ล แอม บาส ซ ม ลค า 1,997 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 87 โครงการ เซ นทร ล เฟสต ว ล หาดใหญ ม ลค า 1,191 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 95 โครงการ พ ฒนา รามาธ บด ส คณะ แพทย ศาสตร แห ง เอเช ย บางพล ม ลค า 4,794 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 25 โครง กา รส ตาร ว ว คอนโดม เน ยม ม ลค า 1,860 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 25 และ อาคาร พ ก อาศ ย ข าราชการ กรม ทหาร มหาดเล ก ราช ว ลลภ ม ลค า 1,541 ล าน บาท ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 44 กล ม งาน ก อสร าง ทางด วน ยก ระด บ ทางหลวง ทางรถไฟ และ สะพาน โครงการ ท แล ว เสร จ ใน ป ท แล ว ได แก งาน ปร บปร ง ทาง รถไฟ จาก สถาน ดอนเม อง ถ ง สถาน ท า ฬ อ ม ลค า 890 ล าน บาท โครงการ ผล ต และ จ ดหา สะพาน เหล ก พร อม ต ด ต ง ของ การ รถไฟ ม ลค า 447 ล าน บาท โครงการ ก อสร าง ร ว สอง ข าง แนวทาง รถไฟ สถาน แก ง เส อ เต น-บ วใหญ ม ลค า 140 ล าน บาท และ งาน ต ด ต ง สะพาน เหล ก 8 แห ง สถาน นครสวรรค -บ ง บอ ระ เพ ด ม ลค า 126 ล าน บาท ส วน โครงการ ใน ประเทศ ท ย ง ดำเน น การ อย ได แก โครงการ ก อสร าง สะพาน ข าม แม น ำ เจ าพระยา นนทบ ร 1 ม ลค า 3,896 ล าน บาท ซ ง ดำเน น การ ใน นาม ก จการ ร วม ค า ไอท ด -เอส เอ ม ซ ซ (บมจ. อ ตาเล ยน ไทย ด เวล อป เมน ต และ บจก. ส ม โต โม ม ต ซ ย คอน สตร คช น) ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 58 งาน ปร บปร ง ทาง รถไฟ สาย ตะว น ออก เฉ ยง เหน อ ระยะ ท 5 ม ลค า 7,542 ล าน บาท ซ ง งาน หล ก เสร จ แล ว กำล ง ดำเน น การ ส ง มอบ งาน งาน ปร บปร ง ทาง รถไฟ ระหว าง สถาน พ ษณ โลก-เช ยงใหม ม ลค า 2,853 ล าน บาท ดำเน น การ ใน นาม ก จการ ร วม ค า ไอท ด -เอ สด พ เป นการ ร วม ม อ ก น ระ หว า งบ ร ษ ทฯ และบร ษ ท ศ กดา พร ดำเน น การ ไป แล วร อยละ 88 ทาง ลอด จ ด ต ด 12 บร ษ ท อ ตาเล ยนไทย ด เวล อปเมนต จำก ด (มหาชน)

ß πª ªï. Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557. À Á Õ ( À π)

ß πª ªï. Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557. À Á Õ ( À π) ß πª ªï 2556 Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557 À Á Õ ( À π) สารบ ญ สารจากประธานกรรมการและกรรมการผ จ ดการ 02 รายงานความร บผ ดชอบของคณะกรรมการต อรายงานทางการเง น 03 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 04 ข อม ลท วไป 05 ข อม ลสำค

More information

ทำ-มา-พ -บาน ค อ การปกครอง การบร หาร การจ ดการ การควบค มด แล ก จการ

ทำ-มา-พ -บาน ค อ การปกครอง การบร หาร การจ ดการ การควบค มด แล ก จการ ธรรมาภ บาล ทำ-มา-พ -บาน ค อ การปกครอง การบร หาร การจ ดการ การควบค มด แล ก จการ ต างๆ ให เป นไปในครรลองธรรม นอกจากน ย งหมายถ งการบร หารจ ดการท ด ซ ง สามารถนำไปใช ได ท งภาคร ฐและเอกชน ธรรมท ใช ในการบร หารงานน

More information

ค ม อ การดำเน นการ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชน

ค ม อ การดำเน นการ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชน ค ม อ การดำเน นการ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชน ค ม อการดำเน นการ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชน พ มพ คร งท ๑ พฤศจ กายน ๒๕๕๒ จำนวนพ มพ ผ จ ดพ มพ ข อม ล ๒๐,๐๐๐ เล ม สถาบ นพ ฒนาองค กรช มชน (องค

More information

จาร เค น ล ยงานออกแบบรองร บ AEC แวดวง ตลาดบ าน 134 316 : 12 56

จาร เค น ล ยงานออกแบบรองร บ AEC แวดวง ตลาดบ าน 134 316 : 12 56 เป ดต ว DECCO พ ทยา บร ษ ท โฮม โปรด กส เทรดด ง จำ ก ด เป ดต วศ นย รวมอ ปกรณ ตกแต งบ นส ข แรก ภ ยใต แบรนด DECCO ท พ ทย จ.ชลบ ร บนพ นท กว 5 ไร ร บด ม นด ตล ดแต งบ นพ งส ง พร อมช จ ดข ย ส นค หล กหล ย น ยก

More information

แนวพระราชดำร ในมหานคร คลองล ดโพธ และ สะพานภ ม พล

แนวพระราชดำร ในมหานคร คลองล ดโพธ และ สะพานภ ม พล แนวพระราชดำร ในมหานคร คลองล ดโพธ และ สะพานภ ม พล ค านำ โครงการคลองล ดโพธ ถนนวงแหวนอ ตสาหกรรม และ สะพาน ภ ม พล ๑ สะพานภ ม พล ๒ อ นเน องมาจากพระราชดำร ได เก ดข นในระยะ เวลา ๑๕ ป หล งจากว นท พระบาทสมเด จพระเจ

More information

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว พระราชทานแก ข าราชการพลเร อน เน องในโอกาสว นข าราชการพลเร อน ป พ ทธศ กราช 2555

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว พระราชทานแก ข าราชการพลเร อน เน องในโอกาสว นข าราชการพลเร อน ป พ ทธศ กราช 2555 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว พระราชทานแก ข าราชการพลเร อน เน องในโอกาสว นข าราชการพลเร อน ป พ ทธศ กราช 2555 งานราชการท กอย าง ไม ว าเล กหร อใหญ ง ายหร อยาก ย อมม ความสำค ญอย ในงานของแผ นด

More information

รายงานประจำป สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 ณ 31 ธ นวาคม 2556 กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF)

รายงานประจำป สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 ณ 31 ธ นวาคม 2556 กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) รายงานประจำป กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 รายงานประจำป ณ 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ สาส

More information

รายงานประจำป บร ษ ท ฟอร ท คอร ปอเรช น จำก ด (มหาชน)

รายงานประจำป บร ษ ท ฟอร ท คอร ปอเรช น จำก ด (มหาชน) รายงานประจำป 2552 บร ษ ท ฟอร ท คอร ปอเรช น จำก ด (มหาชน) สารบ ญ 2 สารจากประธานกรรมการ 3 สารจากกรรมการผ จ ดการ 4 ข อม ลสำค ญทางการเง น 6 ว ส ยท ศน และพ นธก จ 7 คณะกรรมการและผ บร หาร 12 ล กษณะการประกอบธ

More information

ไม จบแค ถอดถอน-คด อาญา

ไม จบแค ถอดถอน-คด อาญา สแกน QR code เพ อเข าเว บไซต ส งพ มพ ได ท นท ท กท ท กเวลา ท วไทย ท วโลก facebook.com/lokwannee twitter.com/lokwannee ป ท 16 ฉบ บท 3990 3987 (515) (512) ว นพ ธท ว นศ กร ท 28 23 มกราคม พ.ศ. 2558 ชน กป กหล

More information

ประชาน ยม ได และเร ยนร อะไร? ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย สงครามค าปล กในอาเซ ยน

ประชาน ยม ได และเร ยนร อะไร? ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย สงครามค าปล กในอาเซ ยน หน งส อพ มพ อ คอนน วส ส อเศรษฐก จและส งคม ๕ ๑ ป ท ๒๓ ฉบ บท ๕๕๑ ประจำ เด อนพฤษภาคม ๒๕๕๖ www.econnews.org ๙๐ บาท ISSN 0858-0731 ประชาน ยม ของตระก ล ช นว ตร ส งคมไทย ได และเร ยนร อะไร? สงครามค าปล กในอาเซ

More information

การฟ นฟ ภ ม น เวศป าไม กรณ ศ กษาการจ ดการภ ม น เวศ จากภ เขาถ งทะเล คณะกรรมการ IUCN ประเทศไทย

การฟ นฟ ภ ม น เวศป าไม กรณ ศ กษาการจ ดการภ ม น เวศ จากภ เขาถ งทะเล คณะกรรมการ IUCN ประเทศไทย การฟ นฟ ภ ม น เวศป าไม กรณ ศ กษาการจ ดการภ ม น เวศ จากภ เขาถ งทะเล คณะกรรมการ IUCN ประเทศไทย IUCN หร อ องค การระหว างประเทศเพ อการอน ร กษ ธรรมชาต ไอ ย ซ เอ น (IUCN, the International Union for Conservation

More information

ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช

ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ว ทยาล ยพ ฒนาการปกครองท องถ น สถาบ นพระปกเกล า ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ข อม ลทางบรรณาน กรมของหอสม

More information

รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน

รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน รายงานสร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานในระด บบ ณฑ ตศ กษา โครงการว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาจ ตว ทยาช มชน ภาคว ชาจ ตว ทยา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เสนอ ภาคว ชาจ ตว ทยา คณะส งคมศาสตร มหาว ทยาล

More information

ถนนยางพาราผสมแอสฟ สต ก

ถนนยางพาราผสมแอสฟ สต ก ถนนยางพาราผสมแอสฟ สต ก น ำร องสายแรกในสงขลา น ตยสารเพ อการประชาส มพ นธ ป ท 14 ฉบ บท 9 ม ถ นายน 2558 www.songkhlapao.go.th issn 1905-6982 อบจ.ก บการใช ทร พยากรอย างร ค า ค นความสมบ รณ ส ธรรมชาต E d i t

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ

More information

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ.

ไอแบงก จ บม อเคร อข าย สหกรณ อ สลาม สน บสน น เง นท นล กค า สหกรณ ดร.เฉล มพล ด ลส มพ นธ ประธาน ชสอ. àêãôáà ÕéÂÇàÅçºÊѹ¹ÔºÒμÊË Ã³ Ñ ËÇÑ ¾Ñ²¹ÒÃкº ÒúÃÔËÒÃ Ñ ÒÃÍ Ã ป ท 13 ฉบ บท 260 ประจ าว นท 1-15 กรกฎาคม 2556 10.- การส งเสร มก จกรรมสหกรณ ในโรงเร ยน ตชด. จ งหว ดเลย ส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย เสร มองค

More information

รายงานการศ กษาความเหมาะสมการจ ดต งด านศ ลกากร ณ บ านพ น าร อน อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร

รายงานการศ กษาความเหมาะสมการจ ดต งด านศ ลกากร ณ บ านพ น าร อน อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร รายงานการศ กษาความเหมาะสมการจ ดต งด านศ ลกากร ณ บ านพ น าร อน อ าเภอเม อง จ งหว ดกาญจนบ ร ผ ช วยศาสตราจารย ดร. พ พ ฒน นนทนาธรณ และคณะ ๒๕๕๕ รายงานการศ กษาความเหมาะสมการจ ดต งด านศ ลกากร ณ บ านพ น าร อน

More information

สารบ ญ 05 สารจากกรรมการผ จ ดการใหญ

สารบ ญ 05 สารจากกรรมการผ จ ดการใหญ บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จำก ด 62 สารบ ญ 05 สารจากกรรมการผ จ ดการใหญ 06 ว ส ยท ศน และกลย ทธ 08 การกำก บด แลก จการ 12 โครงสร างองค กร 14 คำช แจงและขอบเขตรายงานฯ 15 ผลการดำเน นงาน 15 ด านเศรษฐก จ 20 ด านส

More information

ส วนท 3: ผลการดำเน นงานของสำน กงาน ก.พ.ร. ประจำป พ.ศ. 2552

ส วนท 3: ผลการดำเน นงานของสำน กงาน ก.พ.ร. ประจำป พ.ศ. 2552 2552 ส วนท 3: ผลการดำเน นงานของสำน กงาน ก.พ.ร. เก ง ด ม ส วนร วม ตอบสนองท นต อการเปล ยนแปลง 3 ผลการดำเน นงานของสำน กงาน ก.พ.ร. 1. ว ส ยท ศน สำน กงาน ก.พ.ร. เป นส วนราชการในสำน ก นายกร ฐมนตร ข นตรงต อนายกร

More information

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ หน า ๑๔ เล ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๖๗ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ ม ถ นายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห งพระราชบ ญญ ต

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการ

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการ รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการ คณะกรรมการธนาคารไทยพาณ ชย จำก ด (มหาชน) ได ตระหน กถ ง ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด ท จะทำให ธนาคารเต บโต ได อย างย งย น รวมท งจะเสร มสร างความเช อม นแก ผ

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว นอ งคารท 25 ต ลาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว นอ งคารท 25 ต ลาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 1 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว นอ งคารท 25 ต ลาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ

นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร วมม อ นางสาวเพ ญส ข ม วงไหมทอง ห วหน างานวางแผนและงบประมาณ โครงสร างการบร หารสถานศ กษา ว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นางลอดหล าดาวด บ ญฤทธ มนตร ผ อานวยการว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ ร นายจานงค ส ขช รองผ อานวยการฝ ายบร หารทร พยากร นางเพ ญศร ต ฐ โต รองผ อานวยการฝ ายแผนงานและความร

More information

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด 174 การกำก บด แลก จการ บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความร บผ ดชอบท พ งม ต อผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย ได แก ผ ถ อห น ผ ลงท น พน กงาน บ คลากร ผ ม

More information

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.

รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555. สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go. รายงานผลการดำเน นงาน สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สำน กงานคล งจ งหว ดบ งกาฬ โทร./โทรสาร 0-4249-2724-5 อ เมล bkn@cgd.go.th เว บไซต http://klang.cgd.go.th/bgk คำนำ จ งหว ดบ งกาฬ เป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ. 2555 2558 กระทรวงคมนาคม เด อนพฤศจ กายน 2554

แผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ. 2555 2558 กระทรวงคมนาคม เด อนพฤศจ กายน 2554 แผนปฏ บ ต ราชการ พ.ศ. 2555 2558 กระทรวงคมนาคม เด อนพฤศจ กายน 2554 ค าน า ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 76 พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546

More information

บร ษ ท ออฟฟ ศเมท จ าก ด (มหาชน) OfficeMate Public Company Limited แบบแสดงรายงานข อม ลประจ าป (แบบ 56-1) ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556

บร ษ ท ออฟฟ ศเมท จ าก ด (มหาชน) OfficeMate Public Company Limited แบบแสดงรายงานข อม ลประจ าป (แบบ 56-1) ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 บร ษ ท ออฟฟ ศเมท จ าก ด (มหาชน) OfficeMate Public Company Limited แบบแสดงรายงานข อม ลประจ าป (แบบ 56-1) ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ หน า ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 การประกอบธ รก จ 1. นโยบายภาพรวมการประกอบธ

More information

บางจากฯ รวมสรางส งคมส เข ยว รายงานการพ ฒนาธ รก จ รวมไปก บส งแวดลอมและส งคม 2556 บร ษ ท บางจากปโตรเล ยม จำก ด (มหาชน)

บางจากฯ รวมสรางส งคมส เข ยว รายงานการพ ฒนาธ รก จ รวมไปก บส งแวดลอมและส งคม 2556 บร ษ ท บางจากปโตรเล ยม จำก ด (มหาชน) บางจากฯ รวมสรางส งคมส เข ยว รายงานการพ ฒนาธ รก จ รวมไปก บส งแวดลอมและส งคม 2556 บร ษ ท บางจากปโตรเล ยม จำก ด (มหาชน) บางจากฯ ร วมสร างส งคมส เข ยว ค ด สร างสรรค ก าวส ผ นำองค กรส เข ยว จากเจตนารมณ และการดำเน

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ ความเป นมา ภายใต สถานการณ เศรษฐก จย คโลกาภ ว ตน ท การแข งข นม ความร นแรงและรวดเร วมากข นท งทางด าน ต นท น สายการผล ต

More information