รายงานฉบ บสมบ รณ (รายงานหล ก รายงานหล ก)

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานฉบ บสมบ รณ (รายงานหล ก รายงานหล ก)"

Transcription

1 (รายงานหล ก รายงานหล ก) โครงการจ ดท าแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบ ต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ เสนอ ส าน กงานนโยบายและ แผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม จ ดท าโดย ม ลน ธ สถาบ นส งแวดล อมไทย ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

2 -ค าน า ค าน า- ส บเน องจากร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๗ วรรคสอง ได ระบ ว าการด าเน นโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด าน ค ณภาพส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ จะกระท าม ได เว นแต จะได ศ กษาและประเม นผล กระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพของประชาชนในช มชน และจ ดให ม กระบวนการร บฟ งความ ค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ยก อน รวมท งได ให องค การอ สระซ งประกอบด วยผ แทนองค กร เอกชนด านส งแวดล อมและส ขภาพ และผ แทนจากสถาบ นอ ดมศ กษาท จ ดการศ กษาด านส งแวดล อม หร อทร พยากรธรรมชาต หร อส ขภาพให ความเห นประกอบก อนการด าเน นการด งกล าว และเพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม จ งได จ ดท าแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ฉบ บเด อนธ นวาคม ๒๕๕๒ ข น ซ งผ เก ยวข องได ใช เป นแนวทางการด าเน นงาน มาระยะหน งแล ว ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เห นควรให ม การปร บปร ง แนวทางฯ ด งกล าวให ม ความเหมาะสมในทางปฏ บ ต มากข น จ งได จ ดท าโครงการการจ ดท าแนวทาง การศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ และได มอบหมายให ม ลน ธ สถาบ น ส งแวดล อมไทยด าเน นโครงการด งกล าว โดยม ระยะเวลาการด าเน นงานท งส นรวม ๒๑๐ ว น อน ง รายงานฉบ บน เป น (Final Report) ซ งได ประมวลผลการศ กษา ตามแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ และผลการด าเน นงาน ท งหมดตามขอบเขตการด าเน นงานไว ประกอบด วย (๑) (๒) แนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อมส าหร บโครงการเข าข ายต องจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม (๓) แนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม ส าหร บโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ (๔) แนวทางการจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมส าหร บโครงการหร อ ก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรงท งทางด านค ณภาพส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ (๕) เอกสารสร ปผ บร หาร พร อมข อเสนอแนะเช งนโยบาย (๖) บทค ดย อผลส าเร จของการด าเน นงาน คณะผ ศ กษา หว งเป นอย างย งว าผลท ได จากการศ กษาน จะเป นประโยชน ต อการด าเน นงานท เก ยวข องก บกระบวนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ให เป นไปในท ศทางเด ยวก น และสามารถน าไปใช เป นกรอบในการด าเน นการได อย างเหมาะสมต อไป ม ลน ธ สถาบ นส งแวดล อมไทย i

3 -ก ตต กรรมประกาศ ก ตต กรรมประกาศ- ม ลน ธ สถาบ นส งแวดล อมไทย ผ ศ กษาโครงการการจ ดท าแนวทางการศ กษาและประเม นผล กระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ ขอขอบค ณส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมท ได มอบความไว วางใจและให การสน บสน นโครงการ ขอขอบค ณกล มพ ฒนาระบบและ ต ดตามตรวจสอบผลกระทบส งแวดล อม ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ในการประสานงานและให ความช วยเหล อ รวมถ งข อค ดเห นอ นเป นประโยชน ต อการด าเน นงานตลอด โครงการฯ และขอขอบค ณคณะกรรมการฯ ผ ทรงค ณว ฒ และหน วยงานต างๆ ท เก ยวข องท ให ความ อน เคราะห ข อม ลและข อเสนอแนะอ นเป นประโยชน ต อการด าเน นโครงการฯ ท าให ผลการศ กษาม ความสมบ รณ บรรล ตามว ตถ ประสงค ประกอบด วย (๑) คณะกรรมการด าเน นการจ างท ปร กษาโดยว ธ ค ดเล อกและผ ประสานงานโครงการ ในการให ความ อน เคราะห ข อม ลและข อเสนอแนะในการด าเน นโครงการฯ ประกอบด วย นายอ สรพ นธ กาญจนเรขา น กว ชาการส งแวดล อมช านาญการพ เศษ ประธานกรรมการ นางส กานดา พ ดพาด น กว ชาการสาธารณส ขช านาญการพ เศษ กรรมการ นางรสร น อมรพ ท กษ พ นธ น กว ชาการส งแวดล อมช านาญการ กรรมการ นางสาวป ยมาภรณ ดวงมนตร น กว ชาการสาธารณส ขช านาญการ กรรมการ นายพงษ ศ กด เอ อส วรรณา น กว ชาการส งแวดล อมช านาญการ กรรมการและ เลขาน การ (๒) คณะกรรมการให ความเห นทางว ชาการโครงการฯ ในการให ข อเสนอแนะต อการด าเน นโครงการฯ ประกอบด วย ผ อ านวยการส าน กว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ประธานกรรมการ นางสาวส ชญา อ มราล ข ต รองประธานกรรมการ นางสาวส ร วรรณ จ นทนะจ ลกะ กรรมการ ผ อ านวยการกล มเหม องแร หร อผ แทน กรรมการ ผ อ านวยการกล มอ ตสาหกรรมหร อผ แทน กรรมการ ผ อ านวยการกล มคมนาคมหร อผ แทน กรรมการ ผ อ านวยการกล มบร การช มชนและท พ กอาศ ยหร อผ แทน กรรมการ ผ อ านวยการกล มพ ฒนาแหล งน าและเกษตรกรรมหร อผ แทน กรรมการ ผ อ านวยการกล มพล งงานหร อผ แทน กรรมการ ผ อ านวยการกล มอ ตสาหกรรมป โตรเคม หร อผ แทน กรรมการ ii

4 ผ อ านวยการกล มพ ฒนาระบบและต ดตามตรวจสอบหร อผ แทน กรรมการ เจ าหน าท กล มพ ฒนาระบบและต ดตามตรวจสอบ กรรมการ เจ าหน าท กล มพ ฒนาระบบและต ดตามตรวจสอบ กรรมการ อน ง คณะผ ศ กษาขอขอบค ณผ ทรงค ณว ฒ และผ แทนจากหน วยงานต างๆ ท เก ยวข อง ได แก กรมโรงงานอ ตสาหกรรม กรมควบค มโรค กรมทร พยากรธรณ กรมทร พยากรน าบาดาล กรม อ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม กรมป องก นและบรรเทา สาธารณภ ย กรมพ ฒนาท ด น กรมว ชาการเกษตร กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม กรมอนาม ย การน คม อ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย การท าเร อแห งประเทศไทย ส าน กส งแวดล อม กร งเทพมหานคร และ ผ แทนจากส าน กงานส งแวดล อมภาค ส าน กงานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมจ งหว ด ส าน กงาน อ ตสาหกรรมจ งหว ด ตลอดจนน กว ชาการจากสถาบ นการศ กษาต างๆ รวมถ งผ แทนจากบร ษ ทท ปร กษาและผ ประกอบการท เก ยวข อง ท ได ให ข อเสนอแนะ ข อค ดเห นอ นเป นประโยชน ต อการศ กษา เพ อให สามารถน าผลการศ กษาไปใช ปฏ บ ต ได อย างม ประส ทธ ภาพ สอดคล องก บการด าเน นงาน รวมถ งการให ความอน เคราะห ข อม ลท จ าเป นส าหร บการศ กษาคร งน เป นอย างด ย ง คณะผ ศ กษา ขอขอบค ณในความร วมม อของท กท านมา ณ โอกาสน ม ลน ธ สถาบ นส งแวดล อมไทย iii

5 -คณะผ ศ กษา คณะผ ศ กษา- ท ปร กษาโครงการ ศ.ดร.สน ท อ กษรแก ว นายอด ศ กด ทองไข ม กต นายส คนธ เจ ยสก ล ผ อ านวยการโครงการ ดร.ขว ญฤด โชต ชนาทว วงศ ผ จ ดการโครงการ นางสรวงระว ค ณธนกาญจน ผ ประสานงานโครงการ นางสาวก ลธ ดา ส ขสมบ รณ คณะผ เช ยวชาญและน กว จ ย รศ.ดร. จ กรกฤษณ ศ วะเดชาเทพ ผศ.ดร. จ ตต มงคลช ยอร ญญา ผศ.ดร. คน งน จ ศร บ วเอ ยม ดร. ส ชาต นางสรวงระว นางสาวภ ทรา นางสาวส ชาดา นางสาวประว รา นางสาวกนกวรรณ นางสาวก ลธ ดา เหล องประเสร ฐ ค ณธนกาญจน ศร ส ทธ วรก ล จ ตรภ รมย ศร โพธ ส วรรณ หน ช วย ส ขสมบ รณ iv

6 ค าน า ก ตต กรรมประกาศ คณะผ ศ กษา สารบ ญ บทท ๑ บทน า -สารบ ญ สารบ ญ- ๑.๑ หล กการและเหต ผล ๑-๑ ๑.๒ ว ตถ ประสงค โครงการ ๑-๒ ๑.๓ เป าหมาย ๑-๒ ๑.๔ ระยะเวลาในการด าเน นโครงการ ๑-๒ ๑.๕ ขอบเขตการด าเน นงาน ๑-๒ ๑.๖ การน าเสนอผลงาน ๑-๖ ๑.๗ แผนการด าเน นงานโดยละเอ ยด ๑-๘ บทท ๒ การทบทวนเอกสาร งานว จ ยท เก ยวข อง ๒.๑ ความส าค ญและความจ าเป นของการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ๒-๑ ๒.๒ หล กการและเทคน คว ธ การประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ๒-๒ ๒.๒.๑ แนวค ดและน ยาม ๒-๒ ๒.๒.๒ หล กการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ๒-๙ หน า ๒.๒.๓ แนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ๒-๑o ๒.๓ กฎหมายต างๆ ท เก ยวข อง ๒-๓o ๒.๔ ประเภทโครงการหร อก จการท ต องจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม ๒.๔.๑ โครงการหร อก จการซ งต องจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม ๒.๔.๒ โครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรงท ง ทางด านค ณภาพส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ ๒-๓๘ ๒-๓๘ ๒-๓๙ v

7 -สารบ ญ สารบ ญ- ๒.๕ ข นตอนการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ๒-๔๓ ๒.๕.๑ โครงการหร อก จการซ งต องจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม ๒-๔๓ ๒.๕.๒ โครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรงท ง ทางด านค ณภาพส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ ๒-๔๕ ๒.๖ บทบาทหน าท ของหน วยงานต างๆ ท เก ยวข อง ๒-๔๗ ๒.๗ กรณ ศ กษาท เก ยวข อง ๒-๕๓ หน า ๒.๗.๑ แนวทางปฏ บ ต และงานว จ ยท เก ยวข อง (ภายในประเทศ) ๒-๕๓ ๒.๗.๒ แนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ (ในต างประเทศ) ๒-๕๘ ๒.๘ สร ปประเด นส าค ญจากการทบทวนเอกสาร ๒-๑o๕ บทท ๓ การต ดตามและประเม นผลกระบวนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ในรายงาน การว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ๓.๑ การค ดเล อกโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบทางส ขภาพ ๓-๑ ๓.๒ สร ปผลการต ดตามและประเม นผลกระบวนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพใน รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ๓.๓ สร ปประเด นป ญหา จ ดอ อน จ ดแข ง และข อเสนอแนะฯ ๓-๓๔ บทท ๔ การส งเกตการณ กระบวนการจ ดเวท ร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย ๔.๑ การเข าร วมการส งเกตการณ ในเวท ร บฟ งความค ดเห นของประชาชน และผ ม ส วนได เส ย ๔.๒ สร ปประเด นป ญหา จ ดอ อน จ ดแข ง และข อเสนอแนะฯ ๔-๓ บทท ๕ การจ ดท าแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ๕.๑ การก าหนดกรอบแนวทางการด าเน นงาน ๕-๑ ๕.๑.๑ การประช มคณะท างานเพ อก าหนดกรอบแนวทางการด าเน นงาน ๕-๑ ๕.๑.๒ การประช มกล มย อยก บผ ท เก ยวข อง ๕-๑ ๕.๒ การว เคราะห ป ญหา อ ปสรรคของการด าเน นงานท ผ านมา ๕-๖ ๓-๓ ๔-๑ vi

8 -สารบ ญ สารบ ญ- ๕.๓ การยก (ร าง) แนวทางฯ ๕-๑๐ หน า ๕.๓.๑ การประช มคณะท างานเพ อสร ปร างแนวทาง ๕-๑๐ ๕.๓.๒ สาระส าค ญของการปร บปร งแนวทางฯ ๕-๑๑ บทท ๖ การจ ดประช มและการม ส วนร วมของประชาชน บทท ๗ ข อเสนอแนะ ๖.๑ การจ ดประช มร บฟ งความค ดเห นจากผ ม ส วนได เส ยและผ ท เก ยวข องใน กระบวนการประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ ๖.๑.๑ การจ ดประช มร บฟ งความค ดเห นสนทนากล มย อย (Focus Group) ๖-๑ ๖.๑.๒ การจ ดเวท สาธารณะร บฟ งความค ดเห นต อ (ร าง) แนวทางการ ประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม และ (ร าง) แนวทางการจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าหร บโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท ง ทางด านค ณภาพส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ ๖.๒ การจ ดประช มส มมนาเผยแพร ผลการศ กษา (ร าง) แนวทางการประเม นผล กระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม และ (ร าง) แนวทางการจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าหร บโครงการ หร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรงท งทางด านค ณภาพ ส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ ๖-๑ ๖-๑๓ ๖-๒๕ ๗.๑ ข อเสนอแนะเช งนโยบาย ๗-๑ ๗.๑.๑ การประเม นผลกระทบทางส ขภาพเช งพ นท ๗-๒ ๗.๑.๒ การพ ฒนาศ กยภาพของบ คลากร ๗-๑๙ ๗.๑.๓ การสร างเจตคต ท ด (Mind set) ของผ ม ส วนได เส ยกล มต างๆ ท ๗-๒๒ เอ ออ านวยต อการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ๗.๒ ข อเสนอแนะต อการปร บปร งกระบวนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ๗-๒๖ ๗.๒.๑ การปร บปร งข นตอนการพ จารณารายงาน ส าหร บโครงการหร อก จการท ๗-๒๖ อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรงท งทางด านค ณภาพ ส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ ๗.๒.๒ การปร บปร งกระบวนการม ส วนร วมของประชาชน ๗-๓๑ vii

9 -สารบ ญ สารบ ญ- ๗.๓ บทบาทของหน วยงานท เก ยวข อง ๗-๓๓ ๗.๔ ข อเสนอแนะอ นๆ ท เป นประโยชน ต อการด าเน นงาน ๗-๓๔ เอกสารอ างอ ง ภาคผนวก ก เคร องม อท ใช ในการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ข ผลการต ดตามและประเม นผลกระบวนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ใน รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ค ผลการเข าร วมการส งเกตการณ ในเวท ร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย ง การรวบรวมข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ และประเด นท ควรปร บปร งจากการประช ม ระดมความค ดเห น (Focus Group) จ การรวบรวมข อค ดเห น/ข อเสนอแนะ และประเด นท ควรปร บปร งจากการประช ม เวท สาธารณะ หน า viii

10 -สารบ ญ สารบ ญร ป ร ป- หน า ร ปท ๑-๑ แนวทางการด าเน นงาน ๑-๕ ร ปท ๒-๑ ต วอย างการใช ETA ในการคาดการณ โอกาสของการเก ดอ คค ภ ย ๒-๒๔ ร ปท ๒-๒ ข นตอนการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมส าหร บโครงการ ตามประกาศกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เร อง ก าหนดประเภท ๒-๔๓ และขนาดของโครงการหร อก จการ ซ งต องท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม และหล กเกณฑ ว ธ การ ระเบ ยบปฏ บ ต และแนวทางการจ ดท ารายงาน การว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม กรณ โครงการของร ฐ ร ฐว สาหก จ โครงการ ร วมก บเอกชน ซ งต องเสนอขอร บความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร ร ปท ๒-๓ ข นตอนการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมส าหร บโครงการ ตามประกาศกระทรวง เร อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหร อก จการซ ง ต องจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม และหล กเกณฑ ว ธ การ ระเบ ยบปฏ บ ต และแนวทางการจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม กรณ โครงการท ต องได ร บอน ญาตจากทางราชการและโครงการท ไม ต องเสนอขอร บ ความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร ร ปท ๒-๔ ข นตอนการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมส าหร บโครงการ หร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรงท งทางด านค ณภาพ ส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ กรณ โครงการของร ฐ ร ฐว สาหก จ โครงการร วมก บเอกชน ซ งต องเสนอขอร บความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร ร ปท ๒-๕ ข นตอนการพ จารณารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าหร บโครงการ หร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรงท งทางด านค ณภาพ ส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ กรณ โครงการท ต องได ร บอน ญาตจาก ทางราชการและโครงการท ไม ต องเสนอขอร บความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร ๒-๔๔ ๒-๔๕ ๒-๔๖ ร ปท ๒-๖ ข นตอนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพของประเทศออสเตรเล ย ๒-๖๓ ร ปท ๒-๗ ข นตอนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพของประเทศแคนาดา ๒-๗๒ ร ปท ๒-๘ ข นตอนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพของร ฐน วเซ าท เวลส ประเทศออสเตรเล ย ๒-๗๖ ร ปท ๒-๙ ข นตอนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพของประเทศเยอรมน ๒-๘o ร ปท ๒-๑๐ ข นตอนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพของประเทศสหร ฐอเมร กา ๒-๘๓ ร ปท ๒-๑๑ ข นตอนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพของประเทศอ งกฤษ ๒-๘๗ ร ปท ๒-๑๒ ข นตอนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพของประเทศสว เดน ๒-๘๙ ร ปท ๒-๑๓ ข นตอนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพของประเทศไอร แลนด ๒-๙๕ ix

11 -สารบ ญ สารบ ญร ป ร ป- หน า ร ปท ๒-๑๔ ข นตอนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพของประเทศน วซ แลนด ๒-๙๙ ร ปท ๒-๑๕ ข นตอนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพของประเทศเนเธอร แลนด ๒-๑o๑ ร ปท ๒-๑๖ ข นตอนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพของประเทศจ น ๒-๑o๔ ร ปท ๕-๑ ข นตอนการพ จารณารายงานและการต ดส นใจท คงไว ตามร ปแบบเด มท ด าเน นการ ใช อย ในป จจ บ นกรณ โครงการของร ฐ ร ฐว สาหก จ โครงการร วมก บเอกชนซ งต อง เสนอขอร บความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร ๕-๒๘ ร ปท ๕-๒ ข นตอนการพ จารณารายงานและการต ดส นใจท คงไว ตามร ปแบบเด มท ด าเน นการ ๕-๒๙ ใช อย ในป จจ บ นกรณ โครงการท ต องได ร บอน ญาตจากทางราชการและโครงการท ไม ต องเสนอขอร บความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร ร ปท ๕-๓ ข นตอนการพ จารณารายงานและการต ดส นใจท เสนอปร บปร งใหม ๕-๓๓ กรณ โครงการของส วนราชการ ร ฐว สาหก จ หร อโครงการร วมก บเอกชน ท ต องเสนอขอร บความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร ร ปท ๕-๔ ข นตอนการพ จารณารายงานและการต ดส นใจท เสนอปร บปร งใหม ๕-๓๔ กรณ โครงการท ต องได ร บอน ญาตจากทางราชการและโครงการของส วนราชการ ร ฐว สาหก จซ งไม ต องเสนอขอร บความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร ร ปท ๖-๑ ภาพถ ายบรรยากาศการจ ดเวท ร บฟ งความค ดเห นสนทนากล มย อย (Focus ๖-๒ Group) ร ปท ๖-๒ ภาพถ ายบรรยากาศการจ ดเวท สาธารณะ ๖-๑๔ ร ปท ๖-๓ ภาพถ ายบรรยากาศการจ ดประช มส มมนาเผยแพร ผลการศ กษา ๖-๒๖ ร ปท ๗-๑ ข นตอนการพ จารณารายงานและการต ดส นใจท เสนอปร บปร งใหม กรณ โครงการของส วนราชการ ร ฐว สาหก จ หร อโครงการร วมก บเอกชน ท ต องเสนอขอร บความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร ๗-๒๗ ร ปท ๗-๒ ข นตอนการพ จารณารายงานและการต ดส นใจท เสนอปร บปร งใหม กรณ โครงการท ต องได ร บอน ญาตจากทางราชการและโครงการของส วนราชการ ร ฐว สาหก จซ งไม ต องเสนอขอร บความเห นชอบจากคณะร ฐมนตร ๗-๒๙ x

12 -สารบ ญ สารบ ญตาราง- หน า ตารางท ๑-๑ แผนการด าเน นงานโครงการ ๑-๙ ตารางท ๒-๑ ข อม ลส ขภาพท ควรได ร บการพ จารณาในข นตอนการกล นกรองโครงการ ๒-๑๓ ตารางท ๒-๒ ต วอย างข อม ลป จจ ยก าหนดส ขภาพ ๒-๑๕ ตารางท ๒-๓ เกณฑ ในการประเม นและจ ดระด บความส าค ญของผลกระทบ ๒-๑๘ ตารางท ๒-๔ ต วอย างเกณฑ การว เคราะห โอกาสเส ยงท จะเก ดผลกระทบทางส ขภาพ ๒-๒๑ (Likelihood) ตารางท ๒-๕ ต วอย างเกณฑ การว เคราะห ความร นแรงของผลท เก ดข นตามมา (Severity of ๒-๒๒ consequence) ตารางท ๒-๖ ต วอย างเมตร กซ ความเส ยงต อส ขภาพ (Health Risk Matrix) ๒-๒๓ ตารางท ๒-๗ ต วอย างแสดงระด บของความเส ยงและค าน ยาม ๒-๒๔ ตารางท ๒-๘ การทบทวน กฎหมายท เก ยวข องก บการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ๒-๓๐ ตารางท ๒-๙ สถ ต จ านวนโครงการหร อก จการท เข าข ายตามประกาศกระทรวง ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมท เสนอรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม และผ านความเห นชอบจากคณะกรรมการผ ช านาญการ ๒-๓๘ ตารางท ๒-๑o สถ ต จ านวนโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรงฯ ท เสนอรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพแก ส าน กงาน นโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ๒-๓๙ ตารางท ๒-๑๑ สถ ต จ านวนโครงการหร อก จการท ต ดค าส งศาลปกครองท ๙๐๘/๒๕๕๒ ท เสนอ ๒-๔๒ รายงานแก ส าน กงานและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมเพ อพ จารณา ตารางท ๒-๑๒ การทบทวนบทบาทหน าท ของหน วยงานต างๆ ท เก ยวข อง ๒-๔๗ ตารางท ๒-๑๓ การทบทวนแนวทางปฏ บ ต และงานว จ ยท เก ยวข อง ๒-๕๓ ตารางท ๒-๑๔ ป จจ ยด านส ขภาพท ควรม การพ จารณาในข นตอนการก าหนดขอบเขตการศ กษา ๒-๖๘ ในแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพของประเทศแคนาดา ตารางท ๒-๑๕ เกณฑ ในการประเม นความส าค ญของผลกระทบในแนวทางการประเม นผล ๒-๗o กระทบทางส ขภาพของประเทศแคนาดา ตารางท ๓-๑ ผลการพ จารณาจ าแนกประเภทโครงการฯ ตามหล กเกณฑ การค ดเล อกโครงการ ๓-๒ ตารางท ๓-๒ รายละเอ ยดโครงการท ด าเน นการต ดตามและประเม นผลกระบวนการประเม นผล กระทบทางส ขภาพ ๓-๒ xi

13 -สารบ ญ สารบ ญตาราง- ตารางท ๓-๓ ร ปแบบการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม ของโครงการหร อก จการซ งต องจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม (๓๔ ประเภทโครงการ) จ านวน ๘ โครงการ ตารางท ๓-๔ ร ปแบบการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม ของโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย าง ร นแรงท งทางด านค ณภาพส งแวดล อมทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ (๑๑ ประเภทโครงการ) จ านวน ๕ โครงการ หน า ๓-๔ ๓-๒๒ ตารางท ๓-๕ สร ปประเด นป ญหา จ ดอ อน จ ดแข ง ของกระบวนการประเม นผลกระทบทาง ๓-๓๔ ส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม รวมท งข อเสนอแนะ ตารางท ๔-๑ รายละเอ ยดการเข าร วมส งเกตการณ ในเวท ร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและ ๔-๑ ผ ม ส วนได เส ย ตารางท ๕-๑ สร ปประเด นข อเสนอแนะจากการประช มกล มย อย (Focus Group) ๕-๒ ตารางท ๕-๒ ข อเสนอแนะต อการปร บปร งป จจ ยก าหนดส ขภาพ ตามภาคผนวก ข ท าย ๕-๑๕ ประกาศกระทรวงฯ ตารางท ๕-๓ ความแตกต างของแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ส าหร บโครงการท ต องจ ดท ารายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม และโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ด ผลกระทบต อช มชนอย างร นแรงท งทางด านค ณภาพส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ ๕-๒๕ ตารางท ๕-๔ ข อเสนอแนะต อการปร บปร งแนวทางการร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ๕-๓๗ ม ส วนได เส ย ตามภาคผนวก ค ท ายประกาศกระทรวงฯ ตารางท ๖-๑ สร ปความค ดเห นจากเวท ร บฟ งความค ดเห นสนทนากล มย อย (Focus Group) ๖-๓ พร อมท งข อเสนอแนะ ตารางท ๖-๒ สร ปความค ดเห นจากเวท สาธารณะ พร อมท งข อเสนอแนะ ๖-๑๕ ตารางท ๖-๓ สร ปความค ดเห นจากการจ ดประช มส มมนาเผยแพร ผลการศ กษา พร อมท ง ๖-๒๗ ข อเสนอแนะ ตารางท ๗-๑ หล กการค ดกรองโครงการหร อก จการเพ อค ดเล อกพ นท Hotspot เบ องต น ๗-๓ ตารางท ๗-๒ การค ดเล อกพ นท Hotspot ๗-๘ xii

14 บทท ๑ : บทน า ๑-๑ บทท ๑ บทน า ๑.๑ หล กการและเหต ผล ส บเน องจากการด าเน นโครงการหร อก จการหลายๆ โครงการ ไม เพ ยงแต จะส งผลกระทบต อ ค ณภาพส งแวดล อมและทร พยากรธรรมชาต เท าน น แต ย งก อให เก ดผลกระทบต อค ณภาพช ว ตของ ประชาชน โดยเฉพาะป ญหาด านส ขภาพอย างหล กเล ยงม ได และเพ อเป นการป องก นและบรรเทา ผลกระทบด านต างๆ รวมท งเป นการประเม นผลกระทบท อาจเก ดข นเน องจากการพ ฒนาโครงการ ด งน น โครงการหร อก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบต อช มชนอย างร นแรงท งทางด านค ณภาพส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ จะต องด าเน นการตามแนวทางท ระบ ไว ตามประกาศกระทรวง ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เร อง ก าหนดหล กเกณฑ ว ธ การ ระเบ ยบปฏ บ ต และแนวทางใน การจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมส าหร บโครงการหร อก จการท อาจก อให เก ด ผลกระทบต อช มชนอย างร นแรง ท งทางด านค ณภาพส งแวดล อม ทร พยากรธรรมชาต และส ขภาพ ลง ว นท ๒๙ ธ นวาคม ๒๕๕๒ ซ งจะต องจ ดท ารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพ และ จ ดให ม กระบวนการร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย ได ม ส วนร วมในการน าเสนอ ประเด น และแนวทางในการประเม นผลกระทบด านส งแวดล อมและส ขภาพ รวมท งต องให องค การอ สระ ซ งประกอบด วยผ แทนองค กรเอกชนด านส งแวดล อมและส ขภาพ และผ แทนจากสถาบ นอ ดมศ กษาท จ ดการการศ กษาด านส งแวดล อมหร อทร พยากรธรรมชาต หร อส ขภาพ ให ความเห นประกอบก อนการ ด าเน นการโครงการด งกล าว ป จจ บ น ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมได ม การพ ฒนาและ จ ดท าแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมข น และ ถ กน ามาเป นแนวทางการด าเน นงานมาระยะหน งแล ว แต เน องจากเร องการประเม นผลกระทบทางด าน ส ขภาพถ อเป นเร องใหม ในประเทศไทยและหลายประเทศ ตลอดจนความไม ช ดเจนของการต ความ กฎหมาย รวมท งกระบวนการร บฟ งความค ดเห นของผ ม ส วนเก ยวข องย งไม เป นตามว ตถ ประสงค จ งย ง จ าเป นต องม การศ กษา ทบทวน และปร บปร งแนวทางฯ ด งกล าวให ม ความเหมาะสม โดยการถอด บทเร ยน และว เคราะห ถ งจ ดอ อน จ ดแข ง และประส ทธ ภาพของการน าแนวทางด งกล าวไปประย กต ใช ก บโครงการต างๆ รวมท งการจ ดประช มร บฟ งความค ดเห นและการม ส วนร วมของประชาชนและผ ม ส วน ได ส วนเส ย เพ อจะได สามารถแก ไขป ญหาได ตรงประเด นและน าไปส แนวทางความเป นไปได ในการน าไป ปฏ บ ต มากท ส ด อ กท งจะท าให การด าเน นงานของหน วยงานท เก ยวข องม ความสอดคล องและเป นไปใน ท ศทางเด ยวก น

15 ๑-๒ บทท ๑ : บทน า ๑.๒ ว ตถ ประสงค โครงการ ๑.๒.๑ เพ อต ดตามและประเม นผลกระบวนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงาน การว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมจากรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพ ท น าเสนอส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ไม น อยกว า ๑๐ โครงการ ๑.๒.๒ เพ อให ได ข อเสนอแนะในการจ ดท าแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อ ค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ ๑.๒.๓ เพ อให ได ข อเสนอแนะในการจ ดท าแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพใน รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ๑.๓ เป าหมาย ๑.๓.๑ ผลการต ดตามและประเม นผลกระบวนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพใน รายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม จากรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพ ท น าเสนอส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ไม น อยกว า ๑๐ โครงการ ๑.๓.๒ ข อเสนอแนะในการจ ดท าแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพ ส งแวดล อมและส ขภาพ ๑.๓.๓ ข อเสนอแนะในการจ ดท าแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ๑.๔ ระยะเวลาในการด าเน นโครงการ ก าหนดระยะเวลาในการด าเน นงาน ๒๑๐ ว น เร มต งแต ว นลงนามในส ญญา ๑.๕ ขอบเขตการด าเน นงาน ๑.๕.๑ การศ กษาทบทวนแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อม และส ขภาพและแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ๑.๕.๑.๑ ศ กษาว เคราะห ทฤษฎ หล กว ชาการ กฎ ระเบ ยบ ค ม อปฏ บ ต กรณ ศ กษาท เก ยวข องก บการประเม นผลกระทบต อส งแวดล อมและส ขภาพ และการประเม นผลกระทบทางส ขภาพท ง ภายในประเทศ และต างประเทศ ๑.๕.๑.๒ ศ กษา ว เคราะห ส งเคราะห ข อม ลจากรายงานการประเม นผลกระทบ ส งแวดล อมและส ขภาพ ท งจากโครงการท อย ในพ นท มาบตาพ ด และในพ นท อ น ในประเด นการ ด าเน นการตามแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อมทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม

16 บทท ๑ : บทน า ๑-๓ ๑.๕.๒ การก าหนดแนวทางการด าเน นงานปร บปร งแนวทางการศ กษา และประเม นผล กระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ และแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงาน การว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ๑.๕.๒.๑ ประช มคณะท างานเพ อก าหนดกรอบแนวทางในการด าเน นการศ กษาเพ อ ปร บปร งแนวทางการศ กษา และประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ และแนวทางการ ประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ๑.๕.๒.๒ เข าร วมการส งเกตการณ ในเวท ร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วน ได เส ยในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพ (Public Scoping) และในเวท ร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ยในการทบทวนร างรายงานการ ประเม นผลกระทบส งแวดล อม (Public Review) ๑.๕.๒.๓ รวบรวมประเด นป ญหา ข อจ าก ดและจ ดอ อนเก ยวก บแนวทางการศ กษาและ ประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ และแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ๑.๕.๒.๔ ประช มคณะท างานเพ อสร ปร างแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อ ค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ และแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ในรายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม โดยน าเสนอร ปแบบ ข นตอน เทคน คว ธ การในการประเม นผลกระทบต อ ค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ ตลอดจนการประย กต แนวทางในการประเม นเพ อให เป นไปอย างม มาตรฐาน เหมาะสม และสามารถน าไปใช ในพ นท อ นๆ ได ๑.๕.๓ น าผลท ได จากการศ กษา ตามข อ ๑.๕.๑ และ ๑.๕.๒ มารวบรวมและประมวล ข อค ดเห นจากการศ กษาและจากการเข าร วมส งเกตการณ ในเวท ร บฟ งความค ดเห นของประชาชน และผ ม ส วนได เส ย มาประกอบการปร บปร งและจ ดท าแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพ ส งแวดล อมและส ขภาพ และแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม โดยอย างน อยต องประกอบด วย (๑) ข นตอนและเทคน คว ธ การประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ (๒) การก าหนดขอบเขตการศ กษา (๓) การประเม นและจ ดระด บความส าค ญของผลกระทบ (๔) การเสนอมาตรการป องก นและแก ไข รวมท งมาตรการต ดตามตรวจสอบ ๑.๕.๔ การร บฟ งความค ดเห นและแลกเปล ยนเร ยนร จากผ ม ส วนได เส ย และผ เก ยวข องใน กระบวนการประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ ๑.๕.๔.๑ น าผลท ได จากการศ กษา ข อ ๑.๕.๓ ไปร บฟ งความค ดเห นจากผ ม ส วนได เส ย และผ ท เก ยวข องในกระบวนการประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ ไม น อยกว า ๓ คร ง ๑.๕.๔.๒ รวบรวมและประมวลข อค ดเห นจากการร บฟ งความค ดเห นท ง ๓ คร ง มา ประกอบการปร บปร ง และจ ดท าแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและ ส ขภาพ และแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม

17 ๑-๔ บทท ๑ : บทน า ๑.๕.๔.๓ จ ดเวท สาธารณะร บฟ งความค ดเห น ๕ คร ง (๔ ภาค และ กร งเทพฯ) เพ อ พ จารณาแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ และแนวทางการ ประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม เพ อให ท กภาคส วนท เก ยวข อง ในกระบวนการประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อม และส ขภาพได ร บทราบข อม ลอย างท วถ ง ๑.๕.๕ น าผลท ได จากการศ กษา ข อ ๑.๕.๑ ข อ ๑.๕.๔ มารวบรวมประกอบการปร บปร ง และ/หร อยกร างท าเอกสาร ๑.๕.๕.๑ แนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ ๑.๕.๕.๒ แนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม ๑.๕.๖ การจ ดท ารายงานผลการศ กษาและการประชาส มพ นธ เผยแพร ๑.๕.๖.๑ จ ดท าเอกสารรายงานผลการศ กษาฉบ บสมบ รณ จ านวน ๒๐ เล ม ๑.๕.๖.๒ จ ดท าเอกสารสร ปผ บร หาร พร อมข อเสนอแนะเช งนโยบายเป นภาษาไทย จ านวน ๔๐ เล ม และบทค ดย อผลส าเร จของการด าเน นงานเพ อใช ในการน าเสนอรายงานประจ าป เป น ภาษาไทย จ านวน ๑๐ เล ม เป นภาษาอ งกฤษ จ านวน ๑๐ เล ม ๑.๕.๖.๓ จ ดท าแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและ ส ขภาพ เป นภาษาไทย จ านวน ๑๐๐ เล ม เป นภาษาอ งกฤษ จ านวน ๒๐ เล ม ๑.๕.๖.๔ จ ดท าแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม เป นภาษาไทย จ านวน ๑๐๐ เล ม เป นภาษาอ งกฤษ จ านวน ๒๐ เล ม ๑.๕.๖.๕ จ ดท าแผ นบ นท กข อม ล (CD-Rom) รายงานผลการศ กษา จ านวน ๕๐ ช ด ๑.๕.๖.๖ จ ดประช มส มมนาเพ อเผยแพร แนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อ ค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ และและแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ในรายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ไม น อยกว า ๑ คร ง จ านวนไม น อยกว า ๒๐๐ คน เพ อให ท กภาคส วน ได ร บทราบข อม ล และให ข อม ลอย างท วถ ง ท งน ม ลน ธ สถาบ นส งแวดล อมไทยได เสนอว ธ การด าเน นงานตามขอบเขตงานข างต น โดยแบ ง การด าเน นงานออกเป น ๔ ส วนหล ก ประกอบด วย (๑) การศ กษา ทบทวนและรวบรวมข อม ลท เก ยวข อง (๒) การต ดตามและประเม นผลกระบวนการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม (๓) การจ ดท าแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อม และส ขภาพ และ (๔) การประช มร บฟ งความค ดเห นและการม ส วนร วมของประชาชน รายละเอ ยดด งร ป ท ๑-๑

18 บทท ๑ : บทน า ๑-๕ ร ปท ๑-๑ แนวทางการด าเน นงาน

19 ๑-๖ บทท ๑ : บทน า ๑.๖ การน าเสนอผลงาน ๑.๖.๑ รายงานข นต น (Inception Report) โดยจ ดพ มพ เป นภาษาไทย จ านวน ๑๐ เล ม ภายใน ๓๐ ว น น บจากว นท เร มปฏ บ ต งานตามส ญญา โดยรายงานจะต องแสดงถ งแนวค ด ว ธ การ แนวทางในการด าเน นการศ กษา แผนการด าเน นงานโดยละเอ ยด ๑.๖.๒ รายงานความก าวหน า (Progress Report) จ านวน ๑๐ เล ม โดยจ ดพ มพ เป น ภาษาไทย ภายใน ๑๒๐ ว น น บจากว นท รายงานข นต น (Inception Report) ได ร บความเห นชอบจาก ผ ว าจ าง ประกอบด วย ผลการศ กษาว เคราะห ทฤษฎ หล กว ชาการ กฎ ระเบ ยบ ค ม อปฏ บ ต กรณ ศ กษาท เก ยวข องก บการประเม นผลกระทบต อส งแวดล อมและส ขภาพ และการประเม นผลกระทบทาง ส ขภาพท งภายในประเทศ และต างประเทศ ตามข อ ๑.๕.๑.๑ ผลศ กษา ว เคราะห ส งเคราะห ข อม ลจากรายงานการประเม นผลกระทบ ส งแวดล อมและส ขภาพ ท งจากโครงการท อย ในพ นท มาบตาพ ด และในพ นท อ น ในประเด นการ ด าเน นการตามแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อมทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม ตามข อ ๑.๕.๑.๒ ผลการประช มคณะท างานเพ อก าหนดกรอบแนวทางในการด าเน นการศ กษา เพ อปร บปร งแนวทางการศ กษา และประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ และแนวทาง การประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ตามข อ ๑.๕.๒.๑ ผลจากการเข าร วมการส งเกตการณ ในเวท ร บฟ งความค ดเห นของประชาชน และผ ม ส วนได เส ยในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพ (Public Scoping) และในเวท ร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ยในการทบทวนร าง รายงานการประเม นผลกระทบส งแวดล อม (Public Review) ตามข อ ๑.๕.๒.๒ ผลการรวบรวมประเด นป ญหา ข อจ าก ดและจ ดอ อนเก ยวก บแนวทาง การศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ และแนวทางการประเม นผล กระทบทางส ขภาพ ในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ตามข อ ๑.๕.๒.๓ ผลการประช มคณะท างานเพ อสร ปร างแนวทางการศ กษาและประเม นผล กระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ และแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ในรายงาน การว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม โดยน าเสนอร ปแบบ ข นตอน เทคน คว ธ การในการประเม นผล กระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ ตลอดจนการประย กต แนวทางในการประเม นเพ อให เป นไป อย างม มาตรฐาน เหมาะสม และสามารถน าไปใช ในพ นท อ นๆ ได ตามข อ ๑.๕.๒.๔

20 บทท ๑ : บทน า ๑-๗ ผลการรวบรวมและประมวลข อค ดเห นจากการศ กษาและจากการเข าร วม ส งเกตการณ ในเวท ร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย มาประกอบการปร บปร งและจ ดท า แนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ และแนวทางการประเม นผล กระทบทางส ขภาพ ในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ตามข อ ๑.๕.๓ ผลการรวบรวมและประมวลข อค ดเห นจากการร บฟ งความค ดเห นท ง ๓ คร ง มาประกอบการปร บปร ง และจ ดท าแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อม และส ขภาพ และแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม ตามข อ ๑.๕.๔.๒ ส ขภาพ ร างแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและ ร างแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ๑.๖.๓ ร าง (Draft Final Report) จ านวน ๑๐ เล ม ภายใน ๓๐ ว น น บจากว นท รายงานความก าวหน า (progress Report) ได ร บความเห นชอบจากผ ว าจ าง โดย รายงานจะต องแสดงถ งว ธ การประมวลผลการศ กษาตามแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อ ค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ และผลการด าเน นงานท งหมดท ได ด าเน นการตามข อ ๑.๕.๑ ๑.๕.๔ พร อมเอกสาร ส ขภาพ ผลกระทบส งแวดล อม ร างแนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและ ร างแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ๑.๖.๔ (Final Report) จ านวน ๑๐ เล ม โดยจ ดพ มพ เป น ภาษาไทย ภายใน ๓๐ ว น น บจากว นท ร าง (Draft Final Report) ได ร บความ เห นชอบจากผ ว าจ าง ประกอบด วย จ ดประช มส มมนาเพ อเผยแพร แนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อ ค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ และและแนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ไม น อยกว า ๑ คร ง จ านวนไม น อยกว า ๒๐๐ คน เพ อให ท กภาคส วน ได ร บทราบข อม ล และให ข อม ลอย างท วถ ง เอกสาร จ านวน ๑๐ เล ม

21 ๑-๘ บทท ๑ : บทน า เอกสารสร ปผ บร หาร พร อมข อเสนอแนะเช งนโยบายเป นภาษาไทย จ านวน ๔๐ เล ม และบทค ดย อผลส าเร จของการด าเน นงานเพ อใช ในการน าเสนอรายงานประจ าป เป น ภาษาไทย จ านวน ๑๐ เล ม เป นภาษาอ งกฤษ จ านวน ๑๐ เล ม แนวทางการศ กษาและประเม นผลกระทบต อค ณภาพส งแวดล อมและส ขภาพ เป นภาษาไทย จ านวน ๑๐๐ เล ม เป นภาษาอ งกฤษ จ านวน ๒๐ เล ม แนวทางการประเม นผลกระทบทางส ขภาพในรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม เป นภาษาไทย จ านวน ๑๐๐ เล ม เป นภาษาอ งกฤษ จ านวน ๒๐ เล ม แผ นบ นท กข อม ล (CD-Rom) รายงานผลการศ กษา จ านวน ๕๐ ช ด ๑.๗ แผนการด าเน นงานโดยละเอ ยด ม ลน ธ ฯ ได ก าหนดแผนการด าเน นโครงการให สอดคล องก บเวลาและงบประมาณ ด งตารางท ๑-๑

22 บทท ๑ : บทน า ๑-๙ ตารางท ๑-๑ แผนการด าเน นโครงการ ล าด บ ก จกรรม จ านวน เวลา ส.ค. ๕๔ ก.ย. ๕๔ ต.ค. ๕๔ พ.ย. ๕๔ ธ.ค. ๕๔ ม.ค. ๕๕ ก.พ. ๕๕ ม.ค.๕๕ เม.ย. ๕๕ พ.ค. ๕๕ ม.ย. ๕๕ ก.ค ๕๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ลงนามส ญญา ๑๙ ๒ ส วนท ๑ การศ กษา ทบทวน และรวบรวมข อม ลท เก ยวข อง ๒.๑ แนวทางการศ กษาและ ประเม นผลกระทบต อค ณภาพ ส งแวดล อมและส ขภาพ ๒.๒ แนวทางการประเม นผล กระทบทางส ขภาพ ในรายงาน การว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อม ๒.๓ กฎหมายต างๆ ท เก ยวข อง ๒.๔ บทบาทหน าท ความ ร บผ ดชอบของหน วยงานต างๆ ท เก ยวข อง ๒.๕ กรณ ศ กษาท เก ยวข อง ๒.๖ สร ปประเด นส าค ญจากการ ทบทวน ๓ ส วนท ๒ การต ดตามและ ประเม นผลกระบวนการ ประเม นผลกระทบทางส ขภาพ ในรายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ๓.๑ ค ดเล อกโครงการหร อ ก จการท อาจก อให เก ดผลกระทบ ทางส ขภาพ จากรายงานการ ว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อม ๓.๒ ศ กษา ว เคราะห และ ส งเคราะห ข อม ลจากรายงานฯ

23 ๑-๑๐ บทท ๑ : บทน า ล าด บ ก จกรรม จ านวน ๓.๓ ถอดบทเร ยนและสร ป ประเด นป ญหา จ ดอ อน จ ดแข ง รวมท งให ข อเสนอแนะฯ เวลา ส.ค. ๕๔ ก.ย. ๕๔ ต.ค. ๕๔ พ.ย. ๕๔ ธ.ค. ๕๔ ม.ค. ๕๕ ก.พ. ๕๕ ม.ค.๕๕ เม.ย. ๕๕ พ.ค. ๕๕ ม.ย. ๕๕ ก.ค ๕๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๔ ส วนท ๓ การจ ดท าแนวทาง การศ กษาและประเม นผล กระทบต อค ณภาพส งแวดล อม และส ขภาพ ๔.๑ ก าหนดกรอบแนวทางการ ด าเน นงาน - ประช มคณะท างาน เพ อ ก าหนดกรอบแนวทางฯ ๑๑ ๖ - ประช ม focus group ก บผ ท เก ยวข องเพ อก าหนดกรอบ แนวทางฯ ๓o ๒ ๒๓ ๔.๒ เข าร วมการส งเกตการณ ใน เวท ร บฟ งความค ดเห นของ ประชาชน และผ ม ส วนได เส ย ๑๓-๑๔ ๑๖-๑๗ ๔.๓ ประช มคณะท างานเพ อสร ป ร างแนวทางการศ กษาและ ประเม นผลกระทบฯ ๒๘ ๔.๔ ยกร างแนวทางการศ กษา และประเม นผลกระทบฯ - ร างแนวทางการศ กษาและ ประเม นผลกระทบต อค ณภาพ ส งแวดล อมและส ขภาพ - ร างแนวทางการประเม นผล กระทบทางส ขภาพในรายงาน การว เคราะห ผลกระทบ ๔.๕ ปร บปร งและจ ดท าแนวทาง การศ กษาและประเม นผลกระทบฯ

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535

โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 โครงการศ กษา แนวทางการประเม นผลกระทบต อส ขภาพ (HIA) ในพระราชบ ญญ ต การสาธารณส ข พ.ศ. 2535 กรณ o การประกอบก จการหอพ กและอาคารห องเช า o การประกอบก จการโรงส ข าว o โรงไฟฟ าช วมวลขนาดก าล งการผล ตต ากว า

More information

การประเม นผลกระทบทางส ขภาพ (Health Impact Assessment)

การประเม นผลกระทบทางส ขภาพ (Health Impact Assessment) การประเม นผลกระทบทางส ขภาพ (Health Impact Assessment) ผศ.นพ. ว โรจน วรรณภ ระ ความหมายของการประเม นผลกระทบทางส ขภาพ องค การอนาม ยโลกได ออกประกาศ Gothenburg Consensus Statement โดยกาหนดคาน ยาม ของ Health

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 (ร าง) แนวทางการจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการหร อก จการประเภท โครงการน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยการน คม อ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก

More information

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา บทสร ปสาหร บผ บร หาร การว จ ยเร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนช มชนบ งบา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โปรดเก บไว ใช ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน ง สารบ ญ หน า ค าน า บทท ๑ โครงสร างและระบบบร

More information

ค ด..มอง..คาดการณ..เก ยวก บ.. การศ กษาเพ อการพ ฒนาท ย งย นในบร บทไทย

ค ด..มอง..คาดการณ..เก ยวก บ.. การศ กษาเพ อการพ ฒนาท ย งย นในบร บทไทย ศ นย แห งความเป นเล ศด านการศ กษาเพ อการพ ฒนาท ย งย นในภ ม ภาคเอเช ยและแปซ ฟ ก สถาบ นส งแวดล อมไทย ความร เพ อประชาชน ช ด การศ กษาเพ อการพ ฒนาท ย งย น ล าด บท 1 ค ด..มอง..คาดการณ..เก ยวก บ.. การศ กษาเพ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด จ ดท าโดย ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ส งหาคม 2554 ค าน า พระราชบ ญญ

More information

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง

โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง รายงานฉบ บส ดท าย โครงการการศ กษาเพ อจ ดล าด บการพ ฒนาเม อง การค นหาเม องค ณภาพด วยมาตรฐานผ งเม อง จ ดท าโดย ส าน กพ ฒนามาตรฐาน กรมโยธาธ การและผ งเม อง ศ กษาโดย คณะสถาป ตยกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

ค ำน ำ ส งหาคม ๒๕๕๖ แผนจ ดการค ณภาพส งแวดล อมภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ก

ค ำน ำ ส งหาคม ๒๕๕๖ แผนจ ดการค ณภาพส งแวดล อมภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ก ค ำน ำ แผนจ ดการค ณภาพส งแวดล อมภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๕๙ เป นแผนระยะกลาง ด ำเน นการ ตามกฎกระทรวง การแบ งส วนราชการส ำน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม พ.ศ. ๒๕๕๔ ท ก ำหนดภาระหน

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด

ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด ค ม อการจ ดท าแผนปฏ บ ต การเพ อการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ในระด บจ งหว ด จ ดท าโดย ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ม ถ นายน 2555 ค าน า พระราชบ ญญ

More information

ค ม อ การม ส วนร วมของประชาชน

ค ม อ การม ส วนร วมของประชาชน II ค ม อ การม ส วนร วมของประชาชน III ในการประเม นผลกระทบส งแวดล อม เคร อข ายธรรมาภ บาลส งแวดล อม ประเทศไทย ม นาคม 2557 ค ม อ การม ส วนร วมของประชาชน ในการประเม นผลกระทบส งแวดล อม ภาค 1 บทนำา / ว ตถ ประสงค

More information

ค าน า คณะพ ฒนาส งคม สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย

ค าน า คณะพ ฒนาส งคม สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย รายงานการศ กษาฉบ บสมบ รณ โครงการการศ กษาและพ ฒนามาตรฐาน และต วช ว ดความม นคงของมน ษย ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ค าน า เร อง ความม นคงของมน ษย แม ม การกล าวถ งในทางว

More information

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑ คานา คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผ บร หารและพน กงานต างตระหน กถ งความ ส าค ญของการก าก บ ด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ซ งเป นท ยอมร บโดยท วไปว าเป นป จจ ยหล กท แสดง ให เห นถ งการม ระบบบร หารจ ดการท

More information

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ ช ดโครงการว จ ยเร องการศ กษาเพ อพ ฒนานโยบายและกลไกการส งเสร มความเสมอภาค และความเป นธรรมในส งคมม ว ตถ ประสงค การว จ ยแบ งออกเป น 2 ว ตถ ประสงค หล กค อ ว ตถ ประสงค ข อแรกเพ

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔)

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔) สำน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ๓๑๙ อาคารจ ต ร สจามจ ร ช น ๑๔ ถนนพญาไท แขวงปท มว น เขตปท มว น กร งเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทรศ พท ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๒ โทรสาร ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๙ http://www.sti.or.th

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว เอกสารเผยแพร ก มภาพ นธ 2557 เอกสารประกอบการประช มร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อม (Public Scoping) (ค.1) การศ กษาและจ ดท ารายงาน การว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ สาน กนโยบายและย ทธศาสตร สป. E-Mail : planandproject@gmail.com - 3 - คานา

More information

การลดความเส ยง จากสาธารณภ ย กรมป องก นและ บรรเทาสาธารณภ ย

การลดความเส ยง จากสาธารณภ ย กรมป องก นและ บรรเทาสาธารณภ ย การลดความเส ยง จากสาธารณภ ย กรมป องก นและ บรรเทาสาธารณภ ย Empowered lives. Resilient nations. ความค ดเห นท ปรากฏในหน งส อเล มน ม ได สะท อนความค ดเห นขององค การ สหประชาชาต หร อของส ำน กงานโครงการพ ฒนาแห

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ เป นของว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ

งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ ป การศ กษา 2549 ล ขส ทธ เป นของว ทยาล ยนอร ทกร งเทพ รายงานว จ ย การศ กษาผลการด าเน นงานตามโครงการพ ฒนาศ กยภาพ หม บ าน/ช มชน : กรณ ศ กษาบ านบ อน า ต าบลหนองยายโต ะ อ าเภอช ยบาดาล จ งหว ดลพบ ร A Study of Consequence in SML Project in Case Study : Baanbornam

More information