สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ๒๕๕๓

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ป งบประมาณ ๒๕๕๓"

Transcription

1 สร ปรายงานผล การจ ดทาแผนบร หาร ป งบประมาณ ๒๕๕๓ สาน กงาน กศน. สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ

2 สารบ ญ หน า คานา สารบ ญ บทสร ปสาหร บผ บร หาร บทท 1 บทนา ความเป นมา 1 ว ส ยท ศน 2 พ นธก จ 2 ประเด นนโยบาย 2 ว ตถ ประสงค ในการบร หาร น ยาม บทท 2 แนวทางการบร หารของสาน กงาน กศน. แนวทางการดาเน นการบร หาร 4 แนวทางการบร หารของสาน กงาน กศน. 6 บทท การจ ดทาแผนบร หาร การพ จารณาค ดเล อกโครงการท จะนามาทาแผนบร หาร 9 โครงการท ค ดเล อกมาดาเน นการบร หารจ ดการ 18 กลย ทธ ในการจ ดการ 8 การจ ดทาแผนภ ม (Risk Profile) 8 แนวทางในการต ดตามและประเม นผล 41 ผลท คาดว าจะได ร บ 42 บทท 4 ผลการดาเน นงานบร หาร ผลการดาเน นงานตามแผนบร หาร 50 บทท 5 สร ปและข อเสนอแนะ ป จจ ยท ต องนาไปดาเน นการต อในป งบประมาณ พ.ศ สร ปผลการดาเน นงานจากการบร หารประจาป งบประมาณ พ.ศ ป ญหาอ ปสรรคจากการดาเน นงานบร หาร 59 ข อเสนอแนะ 59 แนวทางการพ ฒนาในป งบประมาณ พ.ศ บทสร ป 60

3 สารบ ญภาพ ภาพท 1 วงจรบร หาร 6 ภาพท 2 แผนภ ม แสดงความเช อมโยงของแผนย ทธศาสตร สาน กงาน กศน. 7 ก บแผนบร หาร ภาพท แนวทางการบร หารของสาน กงาน กศน. 8 ภาพท 4 แผนภ ม (Risk Profile) ของสาน กงาน กศน. 9 ก อนการจ ดการ ภาพท 5 แผนภ ม (Risk Profile) ของสาน กงาน กศน. 51 ภายหล งจ ดการ หน า

4 สารบ ญตาราง ตารางท 1 หล กเกณฑ ในการพ จารณาค ดเล อกโครงการเพ อนามาทาแผนบร หาร 9 ตารางท 2 ความสอดคล องก บนโยบาย/ ประเด นย ทธศาสตร ตารางท การพ จารณาค ดเล อกโครงการในป งบประมาณ พ.ศ ตารางท 4 การระบ ตารางท 5 หล กเกณฑ การให คะแนนความร นแรงของผลกระทบ (C) และโอกาสท จะเก ด ความเส ยหาย (L) ตารางท 6 การจ ดการ 0 7 ตารางท 7 การจ ดทาแผนบร หารของโครงการยกระด บค ณภาพการศ กษา 40 ตามอ ธยาศ ย ตารางท 8 ข อม ลและการส อสารด านการบร หาร 41 ตารางท 9 ผลการดาเน นงานตามแผนบร หาร ตารางท 10 สร ปผลการดาเน นงานจากการบร หาร ตารางท 11 สร ปผลการประเม นภายหล งการดาเน นการตามแผนบร หาร 5 55 ตารางท 12 การคานวณร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความสาเร จของเป าหมายของโครงการ 58 ตามแผนบร หาร

5 คานา ในการวางแผนบร หาร น น คณะทางานบร หารได ร วมก นกาหนด ของสาน กงาน กศน. และได พ จารณาท ม น ยสาค ญและโอกาสท เก ด รวมถ งว เคราะห หาสาเหต ท ทาให เก ดและพ จารณาว าจะยอมร บน นหร อไม ในกรณ ท น นย ง ไม ม ก จกรรมควบค มหร อม ก จกรรมควบค มแล วแต ย งไม เพ ยงพอต อการรองร บความ เส ยงน น หน วยงานจะต องวางแผนจ ดการและควบค มน นให อย ในระด บท ยอมร บได แต ต อง พ จารณาถ งค าใช จ ายหร อต นท นในการจ ดการให ม มาตรการในการจ ดการและประโยชน ท จะ ได ร บจากมาตรการควบค มน นด วย ในกรณ ท น นเก ดข น จะต องบร หารจ ดการ ท เก ดข นให องค กรหร อหน วยงานยอมร บได การวางแผนบร หารน นเป นเร องท ม ความสาค ญมาก ส วนการดาเน นการตามแผนน นสมาช กท กคนในองค กรต องให ความสาค ญมากเป น หลายเท า รวมท งต องปฏ บ ต ให เป นว ฒนธรรมองค กรด วย การรายงานผลการจ ดทาแผนบร หาร ฉบ บน เป นการดาเน นการบร หารในรอบป งบประมาณ 255 เพ อให ได ร บทราบผล การดาเน นงานต าง ๆ รวมท งแนวทางแก ไขเพ อการดาเน นการต อไปในป งบประมาณ 2554 คณะทางานบร หารขอขอบค ณท านเลขาธ การ กศน. (นายอภ ชาต จ ระว ฒ ) ตลอดจนผ บร หารท กท านท เห นความสาค ญและให การสน บสน นเป นอย างด และหว งว ารายงานสร ปผล การดาเน นงานตามแผนบร หารฉบ บน จะ เป นต นแบบและแนวทางให ก บหน วยงานนาไป ประย กต ใช ในการดาเน นงานให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลต อไป คณะทางานบร หาร ป งบประมาณ 255

6 ความเป นมา บทท 1 บทนา การบร หารงานขององค กรท กประเภท ท งภาคร ฐและภาคเอกชนต าง ม ว ตถ ประสงค บาง ประการ เช น เพ อค ณภาพการศ กษา เพ อสร างผลกาไร เพ อการให บร การประชา ชน เป นต น ไม ว าจะ กาหนดว ตถ ประสงค ไว เช นใดก ตาม การบรรล ว ตถ ประสงค ด งกล าวน น ก ต องประสบก บ (Risk) อย เสมอ ซ งอาจปรากฏในล กษณะท แตกต างก นออกไป เช น นโยบายการเง น ทร พยากรมน ษย เทคโนโลย การเม อง เป นภาวะค กคาม ป ญหา อ ปสรรคหร อการส ญเส ยโอกาส ซ งจะม ผลทาให องค กร ไม สามารถบรรล ว ตถ ประสงค ท กาหนดไว หร อก อให เก ดผลเส ยหายต อองค กร ท งในด านกลย ทธ การ ปฏ บ ต งาน การดาเน นธ รก จอย างต อเน องสม าเสมอ ประเด นสาค ญในเร องเก ยวก บ ค อ ความ ไม แน นอน (Uncertainty) ของผลล พธ ถ งแม บางท านอาจจะให คาอธ บายว า ก อให เก ดเฉพาะผลท ต ดตามมาท งในเช งบวกหร อเช งลบก ได และหากสามารถบร หารความเ ส ยงได อย างถ กต องแล ว ความ เส ยงจะก อให เก ดโอกาส และนาไปส นว ตกรรมได ต วอย างเช น โครงการร ฐบาลอ เล กทรอน คส (E- Government) ถ งแม ว าอาจม เข ามาเก ยวข องค อนข างมาก แต หากสามารถควบค มได แล ว จะช วยก อให เก ดโอกาสใน การพ ฒนาประส ทธ ภาพในการทางานและการให บร การประชาชนอย าง มาก เป นเร องประกอบก นระหว างองค ประกอบอย างน อย 2 ส วน ค อ โอกาสท น าจะเก ดข น ของส งท ไม พ งประสงค ก บผลกระทบท ตามมา ประโยชน ท พ งได ร บจากการท องค กรม การบร หารความ เส ยงอย า งเหมาะสมจะเป นการสน บสน นกลย ทธ และแผนงาน ช วยในการบรรล จ ดประสงค เข าใจภ ย ค กคามของโครงการ การปฏ บ ต งานในองค กรม ประส ทธ ภาพ มากข น ทาให แน ใจว าอย ในภาวะควบค มได สน บสน นให ม การ ปร บปร งงานอย างต อเน อง นอกเหน อจากน นทาให ม การส อสารก นในอ งค กรมากข น ความส มพ นธ ก ด ข นตามมา ผลโดยรวมจะช วยให องค กรม ช ยชนะต อค แข ง ถ าองค กรน นยอมร บระด บ โดยสร ป (Risk) เป นส งท มน ษย ท กคนไม อาจหล กเล ยงบางอย างเป นเร องท ม ความ จาเป น ซ งว ธ เด ย วท สามารถ หล กเล ยงได ค อ การไม ทาอะไรเลย แต ก หมายความว า จะไม สามารถบรรล ผลอะไรได เช นก น การบร หารเป นกระบวนการเช งระบบเพ อระบ ประเม น ควบค ม และส อสารต าง ๆ ท ม ผลต อช ว ต ทร พย ส น ท ม ผลกระทบโดยตรงต อการบร หา ร อ ปสรรค ความไม แน นอนและโอกาส ท จะเก ดอย างม ประส ทธ ผล การบร หารองค กรโดยรวม เป นการผสมผสานของการบร หาร โดยพ จารณาท งหมด ให ครอบคล มท ง องค กรให ม ความค ดมองไปข างหน าได ร บการสน บสน นและม ส วนร วมของผ บร หารและบ คลากรในองค กร น น ๆ

7 2 สาน กงาน กศน. ตระหน กและเห นความสาค ญของการบร หาร จ งได ม การจ ดทา ระบบบร หารของสาน กงาน กศน. เพ อบร หารป จจ ยและควบค มก จกรรม รวมท งกระบวนการ ดาเน นการต าง ๆ โดยลดม ลเหต ของแต ละโอกาสท จะทาให เก ดความเส ยหาย เพ อให ระด บของ และผลกระทบท จะเก ดข นในอนาคตอย ในระด บท สามารถยอมร บได ประเม นได ควบค มได และ ตรวจสอบได อย างม ระบบ โดยคาน งถ งการบรรล เป าหมายตามภารก จหล กของสาน กงาน กศน. และ เป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 255 เป นสาค ญ ว ส ยท ศน คนไทยได ร บการศ กษาตลอดช ว ตท ม ค ณภาพ อย างท วถ ง และเท าเท ยมก นเพ อให เก ดส งคม แห งการเร ยนร พ นธก จ 1. จ ดและส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยให ม ค ณภาพ 2. ส งเสร มการ ม ส วนร วมของภาค เค ร อข ายท งในและต างประเทศในการจ ดการศ กษานอก ระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย. ส งเสร มช มชนให พ ฒนากระบวนการเร ยนร ตลอดช ว ตเพ อการพ ฒนาท ย งย น 4. พ ฒนาและส งเสร มการนาเทคโนโลย เพ อกา รศ กษามาใช ให เก ดประส ทธ ภาพต อก ารศ กษา ตลอดช ว ต 5. พ ฒนาบ คลากรเพ อการดาเน นงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ประเด นนโยบาย 1. การขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย 2. การส งเสร มการม ส วนร วมของภาค เคร อข าย. การส งเสร มการพ ฒนากระบวนการเร ยนร ของช มชน 4. การใช เทคโนโลย เพ อการศ กษาในการพ ฒนาประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาตลอดช ว ต 5. การพ ฒนาสมรรถนะของบ คลากร ว ตถ ประสงค ในการบร หาร 1. เพ อให ผลการดาเน นงานของสาน กงาน กศน. เป นไปตามว ตถ ประสงค และเป าหมายท กาหนดไว 2. เพ อให เก ดความตระหน ก และเข าใจถ งด านต าง ๆ ท อาจเก ดข นในส วนราชการ และม ว ธ จ ดการท เหมาะสมในการลดให อย ในระด บท สามารถยอมร บได. เพ อม แนวทางการบร หารจ ดการอย างเป นระบบและม ประส ทธ ภาพ 4. เพ อให ม ระบบในการต ดตามตรวจสอบผลการดาเน นงานบร หาร

8 น ยาม 1. หมายถ ง เหต การณ /การกระทาใด ๆ ท อาจเก ดข นภายใต สถานการณ ท ไม แน นอนและจะส งผลกระทบหร อสร างความเส ยหาย (ท งท เป นต วเง นและไม เป นต วเง น) หร อก อให เก ดความ ล มเหลวหร อลดโอกาสท จะบรรล เป าหมาย ของแผนงาน/โครงการท สาค ญในแต ละประเด นย ทธศาสตร ตามท ระบ ในแผนปฏ บ ต ราชการประจาป ของส วนราชการ 2. การบร หาร หมายถ ง กระบวนการท เป น ระบบในการบร หารป จจ ยและควบค ม ก จกรรม รวมท งกระบวนการดาเน นงานต าง ๆ เพ อลดม ลเหต แต ละโอกาสท จะทาให เก ดความเส ยหาย จาก การดาเน นการท ไม เป นไปตามแผน เพ อให ระด บของและผลกระทบท จะเก ดข นในอนาคตอย ใน ระด บท สามารถร บได ประเม นได ควบค มได และตรวจสอบได อย างม ระบบ โดยในการดาเน นการ บร หารน นม งเน นแผนงาน /โครงการท สาค ญซ งผลสาเร จของแผนงาน /โครงการม ผลกระทบส งต อ การบรรล ความสาเร จตามประเด นย ทธศาสตร. ป จจ ยเส ยง หมายถ ง ต นเหต หร อสาเหต ท มาของท จะทาให ไม สามารถบรรล ว ตถ ประสงค ท กาหนดไว 4. การประเม น หมายถ ง การคาดคะเนหร อคานวณโอกาสท จะเก ดม ลเหต ท นาไปส ความเส ยหาย เพ อให ทราบถ งความสาค ญของท แตกต างก น และใช ในการพ จารณากาหนดจ ด ควบค มท ม น ยสาค ญ 5. ก จกรรมควบค ม หมายถ ง กระบวนการปฏ บ ต ท ท กคนในองค กรร วมก นพ จารณากาหนดข น เพ อสร างความม นใจในระด บท สมเหต สมผลในการบรรล ว ตถ ประสงค ของหน วยงาน

9 4 บทท 2 แนวทางการบร หารของสาน กงาน กศน. สาน กงาน กศน. ม เหต ผลและความจาเป นในการจ ดทาระบบบร หาร ด งน 1. เพ อปฏ บ ต ตามพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม อง ท ด พ.ศ หมวดท มาตรา 9 (1) กาหนดให ส วนราชการต องจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการไว เป น การ ล วงหน า 2. เพ อปฏ บ ต ตามคาร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 255 ระด บความสาเร จ ของการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ท กาหนดให ส วนราชการต องม การ ว เคราะห และจ ดทาแผน บร หารเพ อเตร ยมการรองร บสภาวะการเปล ยนแปลงท จะเก ดข น แนวทางการดาเน นการบร หาร สาน กงาน ก.พ.ร. ได กาหนดแนวทางในการดาเน นการบร หารไว ด งน ส วนราชการต องม ข นตอนการดาเน นการ หล กเกณฑ ในการว เคราะห ประเม น และจ ดการ อย างเหมาะสมตามกระบวนการบร หารตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) ค อ 1. การกาหนดเป าหมายการบร หาร 2. การระบ ต าง ๆ. การประเม น 4. กลย ทธ ท ใช ในการจ ดการก บแต ละ 5. ก จกรรมการบร หาร 6. ข อม ลและการส อสารด านการบร หาร 7. การต ดตามผลและเฝ าระว งต าง ๆ

10 5 ท งน ในการว เคราะห เพ อระบ ต าง ๆ อาจพ จารณาจากป จจ ยเส ยงในหลายด าน เช น 1. ด านกลย ทธ เก ยวข องก บการบรรล เป าหมายและพ นธก จในภาพรวม โดยความ เส ยงท อาจจะเก ดข นเป นเน องจากการเปล ยนแปลงของสถานการณ และเหต การณ ภายนอก ส งผล ต อกลย ทธ ท กาหนดไว ไม สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร /ว ส ยท ศน หร อเก ดจากการกาหนด กลย ทธ ท ขาดการยอมร บและโครงการไม ได นาไปส การแก ไขป ญหาหร อการตอบสนอง ต อความต องการของ ผ ร บบร การหร อผ ม ส วนไ ด ส วนเส ยอย างแท จร ง หร อเป นท เก ดข นจากการต ดส นใจผ ดพลาด หร อนาการต ดส นใจน นมาใช อย างไม ถ กต อง 2. ด านการดาเน นงาน เก ยวข องก บประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลหร อผลการ ปฏ บ ต งาน โดยท อาจเก ดข นเป นเน องจากระบบงานภายในองค กร /กระบวนการ / เทคโนโลย หร อนว ตกรรมท ใช /บ คลากร/ความเพ ยงพอของข อม ล ส งผลต อประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ในการดาเน นโครงการ. ด านการเง น เป นเก ยวก บการบร หารงบประมาณและการเง น เช น การ บร หารการเง นไม ถ กต อง ไม เหมาะสม ทาให ขาดประส ทธ ภาพและไม ท นต อเหต การณ หร อเป น ท เก ยวข องก บการเง นขององค กร เช น การประมาณการงบประมาณไม เพ ยงพอและไม สอดคล องก บ ข นตอนการดาเน นงาน เป นต น เน องจากขาดการจ ดหาข อม ล การว เคราะห การวางแผน การควบค ม และ การจ ดทารายงานเพ อนามาใช ในการบร หารงบประมาณและการเง นด งกล าว 4. ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย /ระเบ ยบ เก ยวข องก บการปฏ บ ต ตามกฎ ระเบ ยบ ต าง ๆ โดยท อาจเก ดข นเป นเน องจากความไม ช ดเจน ความไม ท นสม ย หร อค วามไม ครอบคล มของกฎหมาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บต าง ๆ รวมถ งการทาน ต กรรมส ญญา การร างส ญญาท ไม ครอบคล มการดาเน นงาน ในการว เคราะห น น นอกจากส วนราชการจะพ จารณาป จจ ยเส ยงจากด านต าง ๆ แล ว ส วนราชการต องนาแนวค ดเร องธรรมาภ บ าลท เก ยวข องในแต ละด านมาเป นป จจ ยในการ ว เคราะห เช น ด านย ทธศาสตร โครงการท ค ดเล อกมาน นอาจม ต อเร องประส ทธ ผลและการ ม ส วนร วม ด านการดาเน นการ อาจม ต อเร องประส ทธ ภาพและความโปร งใส ด านการเง น อาจม ต อเร องน ต ธรรม และภาระร บผ ดชอบ ด านกฎ ระเบ ยบ อาจม ต อเร องน ต ธรรม และความเสมอภาค

11 แนวทางการบร หารของ สาน กงาน กศน. การจ ดทาระบบบร หารของ สาน กงาน กศน. ม แนวทางการดาเน นงานตามข นตอน ต าง ๆ สร ปเป นแผนภ ม การดาเน นงาน ด งน 6 ก. วงจรบร หาร 1. ระบ 1 4. ต ดตามและ ทบทวน การประเม น. การจ ดการ

12 7 ข. แผนภ ม แสดงความเช อมโยงของแผนย ทธศาสตร สาน กงาน กศน. ก บแผนบร หาร ว ส ยท ศน คนไทยได ร บการศ กษาตลอดช ว ตท ม ค ณภาพ อย างท วถ ง และเท าเท ยมก น เพ อให เก ดส งคมแห งการเร ยนร พ นธก จ ย ทธศาสตร แผนบร หาร

13 8 ค. แนวทางการบร หารของ สาน กงาน กศน. 1. แต งต งคณะกรรมการและคณะทางานบร หารความ เส ยง ของ สาน กงาน กศน. 2. ประช มเช งปฏ บ ต การเพ อจ ดทาแผนบร หาร ของสาน กงาน กศน.. แผนบร หาร ได ร บความเห นชอบจาก เลขาธ การ กศน. *ม ท มงานสน บสน น แต ละกล มงาน 4. ท กหน วยงานในส งก ดดาเน นการตามแผนฯ และรายงานผลการดาเน นงานรายไตรมาส 5. สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารประจาป และให ข อเสนอแนะในการปร บปร งแผนบร หารป ต อไป

14 9 บทท การจ ดทาแผนบร หาร การพ จารณาค ดเล อกโครงการท จะนามาทาแผนบร หาร เกณฑ ใน การพ จารณาค ดเล อกโครงการ ค อ เป นโครงการท ม ความ สาค ญ ซ งผลสาเร จของ โครงการจะส งผลกระทบเป นอย างส งต อการบรรล ความสาเร จตามประเด นย ทธศาสตร หร อนโยบายและ จ ดเน นการดาเน นงานของสาน กงาน กศน. ตารางท 1 หล กเกณฑ ในการพ จารณาค ดเล อกโครงการเพ อนามาทาแผนบร หาร ป จจ ยพ จารณา เกณฑ การพ จารณา สอดคล องก บประเด น ย ทธศาสตร ไม สอดคล องก บ กลย ทธ ในประเด น ย ทธศาสตร สอดคล องก บ บางกลย ทธ ใน ประเด นย ทธศาสตร สอดคล องก บกลย ทธ ในประเด นย ทธศาสตร 2. งบประมาณท ได ร บ ในป งบประมาณ พ.ศ. 255 ได ร บงบประมาณส ง เป นลาด บ และ ต ากว า ได ร บงบประมาณส ง เป นลาด บ 2 ได ร บงบประมาณส ง เป นลาด บ 1

15 10 ตารางท 2 ความสอดคล องก บนโยบาย/ ประเด นย ทธศาสตร ประเด นนโยบาย เป าประสงค นโยบาย โครงการ 1. การขยาย โอกาสและพ ฒนา ค ณภาพการศ กษา นอกระบบและ การศ กษาตาม อ ธยาศ ย 1.1 คนไทยได ร บ โอกาสทางการ ศ กษาอย างท วถ ง ครอบคล มและ เป นธรรม 1.2 ผ เร ยนและ ผ ร บบร การได ร บ การศ กษาท ม ค ณภาพได มาตรฐานและ ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ด านการ ศ กษานอกระบบ ด านการ การศ กษาตาม อ ธยาศ ย 1.1. ด านการ สน บสน น โครงการพ เศษ 1. โครงการส งเสร ม การอ านเพ อสร าง ส งคมแห งการเร ยนร ตลอดช ว ต 2. โครงการต วเข ม เต มเต มความร อย าง ม ค ณภาพ. โครงการยกระด บ ค ณภาพการศ กษา ตามอ ธยาศ ย ก จกรรมหล กท 4 การจ ดต งศ นย ว ทยาศาสตร เพ อ การศ กษาพ งงา ความสอดคล องก บ นโยบาย ,

16 11 ประเด นนโยบาย เป าประสงค นโยบาย โครงการ 2. การส งเสร มการ ม ส วนร วมของภาค เคร อข าย 2.1 ภาค เคร อข าย เข ามาร วมจ ดการ ศ กษาตลอดช ว ต ด านภาค เคร อข าย 1. โครงการส งเสร ม และประสานความ ร วมม อภาค เคร อข าย กศน.ต างประเทศ ประจาป งบประมาณ โครงการส งเสร ม และสน บสน นการ ดาเน นงานการศ กษา นอกระบบและการ ศ กษาตามอ ธยาศ ยใน ร ปแบบภาค เคร อข าย. โครงการ เสร มสร างความ เข มแข งด านการ บร หารจ ดการให แก หน วยงานท จ ดการ ศ กษาสาหร บคน พ การ ความสอดคล องก บ นโยบาย

17 12 ประเด นนโยบาย เป าประสงค นโยบาย โครงการ. การส งเสร มการ พ ฒนา กระบวนการ เร ยนร ของช มชน.1 ช มชนม การ จ ดการความร และ กระบวนการเร ยนร เพ อสร งส งคมแห ง การเร ยนร ตลอด ช ว ต.2 แหล งการ เร ยนร ม อย อย าง ท วถ งและได ร บ การพ ฒนาเพ อ สนองตอบความ ต องการการเร ยนร ของประชาชน.1.1 ด านส งเสร ม การเร ยนร ของ ช มชน 1. โครงการยกระด บ ค ณภาพการศ กษา ตามอ ธยาศ ย ก จกรรมหล กท 2 การพ ฒนาห องสม ด ประชาชนให เป น ศ นย กลางการเร ยนร ตลอดช ว ตของช มชน ก จกรรมหล กท การจ ดหาโครงสร าง พ นฐานด าน ICT เพ อส งเสร มการ ศ กษาตามอ ธยาศ ย ในศ นย การเร ยน ช มชน 2. โครงการส งเสร ม สน บสน นให คน พ การ ครอบคร ว ช มชน และองค กร เอกชนร วมก น พ ฒนาสร างองค ความร ในการจ ดการ ศ กษาให ก บคนพ การ ความสอดคล องก บ นโยบาย

18 1 ประเด นนโยบาย เป าประสงค นโยบาย โครงการ 4. การใช เทคโนโลย เพ อ การศ กษา ในการพ ฒนา ประส ทธ ภาพการ จ ดการศ กษาตลอด ช ว ต 4.1 หน วยงานและ สถานศ กษานา เทคโนโลย เพ อการ ศ กษามาใช ในการ บร การการเร ยนร แก ประชาชนอย าง ม ประส ทธ ภาพ ด านเทคโน โลย เพ อการศ กษา 1. โครงการต ดตาม และประเม นผลการ ใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการ ส อสาร 2. โครงการยกระด บ ค ณภาพการศ กษา ตามอ ธยาศ ย ก จกรรมหล กท 1 การพ ฒนาว ทย / โทรท ศน เพ อ การศ กษา ความสอดคล องก บ นโยบาย

19 14 ประเด นนโยบาย เป าประสงค นโยบาย โครงการ 5. การพ ฒนา สมรรถนะของ บ คลากร 5.1 บ คลากรม สมรรถนะส งข น ในการดาเน นงาน การศ กษานอก ระบบและ การศ กษาตาม อ ธยาศ ย ด านการ บร หารจ ดการ 1. โครงการอบรม เช งปฏ บ ต การพ ฒนา บ คลากรด าน แผนงานของ สาน กงาน กศน. ประจาป งบประมาณ พ.ศ โครงการพ ฒนา บ คลากรผ ดาเน นงาน ของศ นย การเร ยน กศน. ในต างประเทศ. โครงการพ ฒนา คร ผ สอนคนพ การ และบ คลากรท เก ยวข องก บการจ ด การศ กษา กศน. ให ก บคนพ การ ความสอดคล องก บ นโยบาย

20 15 ตารางท การพ จารณาค ดเล อกโครงการในป งบประมาณ พ.ศ. 255 ประเด นย ทธศาสตร 1. การขยายโอกาสและ พ ฒนาค ณภาพการศ กษา นอกระบบแลการศ กษา ตามอ ธยาศ ย โครงการ 1.1 โครงการส งเสร ม การอ านเพ อสร าง ส งคมแห งการเร ยนร ตลอดช ว ต 1.2 โครงการต วเข ม เต มความร อย างม ค ณภาพ 1. โครงการยกระด บ ค ณภาพการศ กษาตาม อ ธยาศ ย ก จกรรมหล กท 4 จ ดต งศ นย ว ทยาศาสตร เพ อการศ กษาพ งงา สอดคล องก บ ประเด นย ทธศาสตร (a) งบประมาณ ท ได ร บ (b) 15,000, ,000, ,125,000.- ความสาค ญของ โครงการ (a*b) ม ผลกระทบส ง

21 16 ประเด นย ทธศาสตร 2. ส งเสร มการม ส วนร วมของภาค เคร อข าย โครงการ 2.1 โครงการส งเสร มและ ประสานความร วมม อภาค เคร อข าย กศน. ต างประเทศ ประจาป งบประมาณ โครงการส งเสร มและ สน บสน นการดาเน นงาน การศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย ในร ปแบบภาค เคร อข าย 2. โครงการเสร มสร าง ความ เข มแข งด านการ บร หารจ ดการ ให แก หน วยงานท จ ดการศ กษา สาหร บคนพ การ สอดคล องก บประเด น ย ทธศาสตร (a) งบประมาณ ท ได ร บ (b) 2,168, , ,250.- ความสาค ญของ โครงการ (a*b) ม ผลกระทบส ง. ส งเสร มการ พ ฒนากระบวนการ เร ยนร ตลอดช ว ต ของช มชน.1 โครงการยกระด บ ค ณภาพการศ กษาตลอดช ว ต ก จกรรมหล กท 2 พ ฒนาห องสม ดประชาชนให เป นศ นย กลางการเร ยนร ตลอดช ว ตของช มชน.2 โครงการส งเสร ม สน บสน นให คนพ การ ครอบคร ว ช มชนและองค กร เอกชนร วมก นพ ฒนาสร าง องค ความร ในการจ ดการ ศ กษาให ก บคนพ การ 75,175, ,600.- ม ผลกระทบส ง

22 17 ประเด นย ทธศาสตร 4. ใช เทคโนโลย เพ อ การศ กษาในการพ ฒนา ประส ทธ ภาพการจ ด การศ กษาตลอดช ว ต โครงการ 4.1 โครงการต ดตามและ ประเม นผลการใช ระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร 4.2 โครงการยกระด บ ค ณภาพการศ กษาตาม อ ธยาศ ย ก จกรรมหล กท 1 พ ฒนาว ทย / โทรท ศน เพ อการศ กษา ก จกรรมหล กท จ ดหาโครงสร าง พ นฐานด าน ICT เพ อส งเสร ม การศ กษาตามอ ธยาศ ย สอดคล องก บประเด น ย ทธศาสตร (a) งบประมาณ ท ได ร บ (b) 150, ,680, ,675,000.- ความสาค ญของ โครงการ (a*b) ม ผลกระทบส ง 5. พ ฒนาสมรรถนะ ของบ คลากร 5.1 โครงการพ ฒนาบ คลากร ผ ดาเน นงานของศ นย การเร ยน กศน. ในต างประเทศ 5.2 โครงการพ ฒนาคร ผ สอน คนพ การและบ คลากรท เก ยวข องก บการจ ดการศ กษา กศน. ให ก บคนพ การ 5. โครงการอบรม เช งปฏ บ ต การการพ ฒนา บ คลากรด านแผนงานของ สาน กงาน กศน. ประจาป งบประมาณ พ.ศ , , ,860.- ม ผลกระทบส ง

23 18 โครงการท ค ดเล อกมาดาเน นการบร หารจ ดการ 1. ประเด นย ทธศาสตร : การขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย - โครงการท พ จารณามาดาเน นการบร หารจ ดการ ค อ โครงการต วเข มเต มความร อย างม ค ณภาพ - ว ตถ ประสงค ของโครงการ : สร างโอกาสทางการศ กษาให เท าเท ยมก น - เป าหมายการบร หารของโครงการ : จานวนรายการโทรท ศน ท ออกอากาศ ทางสถาน ว ทย โทรท ศน แห งประเทศไทย 2. ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของภาค เคร อข าย - โครงการท พ จารณามาดาเน นการบร หารจ ดการความเส ยง ค อ โครงการ ส งเสร มและ สน บสน นการดาเน นงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยในร ปแบบภาค เคร อข าย - ว ตถ ประสงค ของโครงการ : ส งเสร มความร วมม อก บเคร อข าย - เป าหมายการบร หารของโครงการ : จานวนภาค เคร อข ายท ร วมจ ดการศ กษา นอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย. ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการพ ฒนากระบวนการเร ยนร ของช มชน - โครงการท พ จารณามาดาเน นการบร หารจ ดการ ค อ โครงการ พ ฒนา ห องสม ดประชาชนให เป นศ นย กลางการเร ยนร ตลอดช ว ตของช มชน - ว ตถ ประสงค ของโครงการ : พ ฒนาห องสม ดประชาชนให เป นศ นย กลางการเร ยนร ของช มชน - เป าหมายการบร หารของโครงการ : จานวนห องสม ดประชาชนท ได ร บการ พ ฒนาให เป นศ นย กลางการเร ยนร ของช มชน 4. ประเด นย ทธศาสตร : การใช เทคโนโลย เพ อการศ กษาในการพ ฒนาประส ทธ ภาพการจ ด การศ กษาตลอดช ว ต - โครงการท พ จารณามาดาเน นการบร หารจ ดการ ค อ โครงการ จ ดหา โครงสร างพ นฐานด าน ICT เพ อส งเสร มการศ กษาตามอ ธยาศ ย - ว ตถ ประสงค ของโครงการ : จ ดหาโครงสร างพ นฐานด าน ICT ให ก บศ นย การเ ร ยน ช มชน (กศน. ตาบล) - เป าหมายการบร หารของโครงการ : จานวนศ นย การเร ยนช มชน (กศน. ตาบล) ท ม โครงสร างพ นฐานด าน ICT

24 5. ประเด นย ทธศาสตร : การพ ฒนาสมรรถนะของบ คลากร - โครงการท พ จารณามาดาเน นการบร หารจ ดการ ค อ โครงการ อบรมเช ง ปฏ บ ต การพ ฒนาบ คลากรด านแผนงานของสาน กงาน กศน. ประจาป งบประมาณ ว ตถ ประสงค ของโครงการ : พ ฒนาบ คลากรด านแผนงาน - เป าหมายการบร หารของโครงการ : จานวนบ คลากร กศน. ท ปฏ บ ต งานด าน แผนงานท ได ร บการอบรม 19

25 20 ตารางท 4 การระบ ประเด นย ทธศาสตร โครงการ การส งเสร มการม ส วนร วมของภาค เคร อข าย ส งเสร มและสน บสน นการดาเน นงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตาม อ ธยาศ ยในร ปแบบภาค เคร อข าย ก จกรรม 1. จ ดทา ฐานข อม ล ภาค เคร อข าย ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ได ข อม ลท ไม ถ กต อง ครบถ วน และเป น ป จจ บ น การจ ดทา ฐานข อม ล ล าช า ม ส วน ร วม กระจาย อานาจ น ต ธรรม เสมอ ภาค 2. ส มมนา แลกเปล ยน เร ยนร การ ดาเน นงาน ก บภาค เคร อข าย ไม ม การ จ ดทา แนวทาง ในการ ดาเน นงาน ร วมก น ภาค เคร อข าย ไม ได เข าร วม ท กภาคส วน

26 21 ตารางท 4 การระบ ประเด นย ทธศาสตร โครงการ การส งเสร มการม ส วนร วมของภาค เคร อข าย ส งเสร มและสน บสน นการดาเน นงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ในร ปแบบภาค เคร อข าย ก จกรรม. ค ดเล อก บ คลากร หน วยงาน เคร อข ายท จ ดและหร อ สน บสน น กศน. ด เด น ป จ ดทาและ มอบเข มเช ด ช เก ยรต คร กศน.พร อม ก บ เก ยรต บ ตร 5. จ ดพ มพ ทาเน ยบ คร กศน. ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ การ เผยแพร ไม ท วถ ง ไม ม การ กาหนด เกณฑ การ ค ดเล อกอย าง ช ดเจน คร ไม ได เข า ร วมงานอย าง ท วถ ง โปร งใส ม ส วน ร วม กระจาย อานาจ น ต ธรรม เสมอ ภาค

27 22 ตารางท 4 การระบ ประเด นย ทธศาสตร โครงการ การพ ฒนาสมรรถนะของบ คลากร อบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาบ คลากรด านแผนงานของสาน กงาน กศน. ประจาป งบประมาณ 255 ก จกรรม 1. ประช ม จ ดทา หล กส ตร และพ ฒนา เอกสาร ประกอบ การอบรม 2. อบรม เช งปฏ บ ต การพ ฒนา บ คลากร ด าน แผนงาน ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบ สนอง ระยะเวลา และหล กส ตร ไม สอดคล อง ก น ขาดการ ประเม น ความพ งพอใจ ของ ผ เข าร บการ อบรม ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วน ร วม กล ม เป า หมาย ม ส วน ร วม ใน การ จ ดทา น อย กระจาย อานาจ น ต ธรรม เสมอ ภาค บ คลากร ท ปฏ บ ต หน าท ด าน แผนงาน ไม ได ร บ การอบรม เน องจาก บ คลากร แต ละ หน วยงาน ม จานวน จาก ด

28 2 ตารางท 4 การระบ ประเด นย ทธศาสตร การใช เทคโนโลย เพ อการศ กษาในการพ ฒนาประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาตลอดช ว ต โครงการ จ ดหาโครงสร างพ นฐานด าน ICT เพ อส งเสร มการศ กษาตามอ ธยาศ ย ก จกรรม 1. สารวจ ความ ต องการและ ความพร อม ของ ศรช. ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส - ข อม ลท ได ไม เป น ป จจ บ น ในขณะท ดาเน นการ - ความ ปลอดภ ย ของอาคาร สถานท บางแห งอาจม จ ดท ไม ปลอดภ ย - การ กาหนด ค ณล กษณะ เฉพาะของ เคร อง คอมพ วเตอร ทาให การ จ ดซ อจ ดหา ล าช า วงเง น ต ากว าความ เป นจร ง ใช ระยะเวลา ในการ ดาเน นงาน ยาวนาน ม ส วน ร วม กระจาย อานาจ น ต ธรรม เสมอภาค 2.จ ดหา คอมพ วเตอร พร อม อ ปกรณ และ ต ดต งระบบ - การจ ดซ อ ล าช าเน องจาก ค ณล กษณะ เฉพาะ (spec) ส ง และการ จ ดซ อในพ นท ม ผ ค าน อย - ขาด งปม. ต อเน อง ในการด แล ร กษาและ ซ อมบาร ง -บ คลากรท ร บ ผ ดชอบ ไม ม ความร เร องการ จ ดซ อ จ ดจ าง - จานวน ศรช. ม จานวนมาก ทาให การ จ ดสรร งบประมาณ ไม เพ ยงพอ และใช ระยะเวลา ในการ ดาเน นงาน ป

29 24 ตารางท 4 การระบ ประเด นย ทธศาสตร การใช เทคโนโลย เพ อการศ กษาในการพ ฒนาประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาตลอดช ว ต โครงการ จ ดหาโครงสร างพ นฐานด าน ICT เพ อส งเสร มการศ กษาตามอ ธยาศ ย ก จกรรม.เช า บร การ อ นเตอร เน ต ความเร วส ง (ใน ศรช.) (โอนให สป. ดาเน นการ) ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส - การ บร หาร จ ดการ ขาดความ ช ดเจน ม การ ปร บเปล ยน จ ดต ดต ง ม ส วน ร วม กระจาย อานาจ น ต ธรรม เสมอ ภาค 4. จ ด ก จกรรม การศ กษา ตาม อ ธยาศ ย (ICT ใน ศรช.) - ขาดการ สร างความ เข าใจการ ช แจงต อ ผ ปฏ บ ต งาน ในระด บ พ นท

30 25 ตารางท 4 การระบ ประเด นย ทธศาสตร การขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย โครงการ TUTOR CHANNEL ก จกรรม 1. ประสาน งานขอ ความ ร วมม อ สน บสน น จากคร ใน โรงเร ยนท ม ช อเส ยง ท งภาคร ฐ เอกชนและ โรงเร ยน กวดว ชา ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ไม ได ร บ ความ ร วมม อ/ สน บสน น อย าง ต อเน อง ม ส วน ร วม กระจาย อานาจ น ต ธรรม เสมอ ภาค 2. จ ดสอน เสร ม ความร ออกอากาศ ทางสถาน ว ทย โทรท ศน NBT,ETV รายการ ออกอากาศ ซ า/ไม ได ออกอากาศ

31 26 ตารางท 4 การระบ ประเด นย ทธศาสตร การขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย โครงการ TUTOR CHANNEL ก จกรรม. จ ดก จกรรม TUTOR CHANNEL ON TOUR ในส วนภ ม ภาค ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส การจ ด ก จกรรม ไม ได กระจาย อย างท วถ ง ม ส วน ร วม กระจาย อานาจ น ต ธรรม เสมอ ภาค 4. การ ประชาส มพ นธ โครงการ การ ปชส. ไม ท วถ ง กล มเป าหมาย ไม ได ร บ ข อม ล ข าวสาร ในการชม รายการ ล วงหน า 5. ต ดตามและ ประเม นผล ไม ม การ ต ดตามและ ประเม น ความสาเร จ ของ โครงการ

32 27 ตารางท 4 การระบ ประเด นย ทธศาสตร การส งเสร มการพ ฒนากระบวนการเร ยนร ของช มชน โครงการ พ ฒนาห องสม ดประชาชนให เป นศ นย กลางการเร ยนร ตลอดช ว ตของช มชน ก จกรรม 1. จ ดหา โครงสร าง พ นฐาน ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส จ ดซ อ/จ ดจ าง ล าช ากว า แผนท กาหนด - ว ธ การ จ ดซ อจ ดจ าง ทาให ไม สามารถได พ สด และ คร ภ ณฑ ท ไม ม ค ณภาพ เน องจากผ พ จารณา จาเป นต อง เล อกผ เสนอ ราคาต าส ด - การ กาหนด ค ณล กษณะ เฉพาะของ เคร อง คอมพ วเตอร ทาให การ จ ดซ อจ ดหา ล าช า วงเง น ต ากว าความ เป นจร ง ใช ระยะเวลา ในการ ดาเน นงาน ยาวนาน - ไม ท นเวลา ก บการ ใช งาน - บ คลากร ท ร บผ ดชอบ ไม ม ความร เร องการ จ ดซ อจ ด จ าง ม ส วน ร วม กระจาย อานาจ น ต ธรรม เสมอภาค - จานวน ห องสม ดม จานวนมาก ทาให การ จ ดสรร งบประมาณ ไม เพ ยงพอ และใช ระยะเวลา ในการ ดาเน นงาน ป 2. พ ฒนา ระบบการ ให บร การ

33 28 ตารางท 4 การระบ ประเด นย ทธศาสตร การส งเสร มการพ ฒนากระบวนการเร ยนร ของช มชน โครงการ พ ฒนาห องสม ดประชาชนให เป นศ นย กลางการเร ยนร ตลอดช ว ตของช มชน ก จกรรม. จ ด ก จกรรม ส งเสร ม การเร ยนร (ห องสม ด) ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส - งบประมาณ ดาเน นการ ล าช าและไม สอดคล องก บ การจ ด ก จกรรม ม ส วน ร วม กระจาย อานาจ น ต ธรรม เสมอภาค - ผ ปฏ บ ต งานไม ได ร บฟ งการ ช แจงท ก แห ง - การ จ ดสรร งบประมาณ ใช ระยะ เวลาในการ ดาเน นงาน ป 4. จ ด หน วย บร การ เคล อนท - การกาหนด ค ณล กษณะ เฉพาะล าช า

34 ตารางท 5 หล กเกณฑ การให คะแนนความร นแรง ของผลกระทบ (C) และโอกาสท จะเก ดความเส ยหาย (L) ประเด น/องค ประกอบท พ จารณา ระด บคะแนน 1 = น อยมาก 2 = น อย = ปานกลาง 4 = ส ง 5 = ส งมาก ความร นแรงของผลกระทบ (C) ม ลค าความเส ยหาย C 1 < 1 หม นบาท 1-5 หม นบาท 5 หม น แสนบาท 2.5 แสน -10 ล าน >10 ล านบาท อ นตรายต อช ว ต C 2 เด อดร อน ราคาญ บาดเจ บเล กน อย บาดเจ บต องร กษา บาดเจ บสาห ส อ นตรายถ งช ว ต หร อ หร อระด บ หร อระด บ ทางการแพทย หร อระด บ หร อระด บ ระด บความปลอดภ ย น อยมาก น อย ปานกลาง ส ง ส งมาก ผลกระทบต อภาพล กษณ ของ C.1 น อยมาก น อย ปานกลาง ส ง ส งมาก หน วยงาน หร อผลการสารวจความพ งพอใจ C.2 พ งพอใจ >80% >60-80% >40-60% >20-40% 20% หร อข าวสารจากส อมวลชนใน C. 1 ข าว/เด อน 2 ข าว/เด อน ข าว/เด อน 4 ข าว/เด อน ข าว/เด อน เช งลบ จานวนล กค าท ได ร บความเส ยหาย C 4 กระทบเฉพาะกล ม กระทบเฉพาะกล ม กระทบเฉพาะกล ม กระทบผ เก ยวข อง กระทบผ เก ยวข อง หร อ ผ ท ได ร บผลกระทบ ผ เก ยวข อง ผ เก ยวข องโดยตรง ผ เก ยวข องโดยตรง โดยตรงท งหมด โดยตรงท งหมด โดยตรง บางราย เป นส วนใหญ ท งหมด และผ อ นบางส วน และผ อ นมากราย จานวนผ ร องเร ยน (ต อเด อน) C 5 น อยกว า 1 ราย 1-2 ราย - 5 ราย 5-6 ราย 7 รายข นไป (ต อเด อน) (ต อเด อน) (ต อเด อน) (ต อเด อน) (ต อเด อน) โอกาสท จะเก ดความเส ยหาย (L) ระเบ ยบและค ม อปฏ บ ต L 1 ม ท ง 2 อย างและ ม อย างใดอย างหน ง ม ท ง 2 อย าง ม อย างใดอย างหน ง ไม ม ท ง 2 อย าง ม การปฏ บ ต ตาม และม การปฏ บ ต ตาม แต ปฏ บ ต ตามอย างใด แต ไม ถ อปฏ บ ต และไม ถ อปฏ บ ต อย างหน งหร อไม ถ อ ปฏ บ ต การควบค ม ต ดตาม และตรวจสอบ L 2 ท กส ปดาห ท ก 2 ส ปดาห ท ก 1 เด อน ท ก เด อน ท ก 6 เด อน ของผ บ งค บบ ญชาหร อหน วยอ น ๆ หร อมากกว า การอบรม/สอนงาน/ทบทวน L ท กเด อน ท ก เด อน ท ก 6 เด อน ท ก 1 ป มากกว า 1 ป การปฏ บ ต งาน ความถ ในการเก ดข อผ ดพลาด L 4 5 ป /คร ง 2- ป /คร ง 1 ป /คร ง 1-6 เด อน/คร ง 1 เด อน/คร ง การปฏ บ ต งาน (เฉล ย : ป /คร ง) ไม เก น 5 คร ง/ป หร อมากกว า โอกาสท จะเก ดเหต การณ L 5 น อยท ส ด น อย ปานกลาง ส ง เก ดแน นอน ความถ ในการเปล ยนแปลง L 6 5 ป /คร ง 4 ป /คร ง ป /คร ง 2 ป /คร ง 1 ป /คร ง หมายเหต - ค า C1 และ L4 ปร บตามเกณฑ ของ สตง. แล ว - C = Consequent - L = Likelihoods 29

35 0 ตารางท 6 การจ ดการ โครงการ TUTOR CHANNEL ประเภทของ ท เก ยวข อง ด านการ ดาเน นการ ก จกรรม ป จจ ยเส ยง โอกาส ผลกระทบ 1. ประสาน ความร วมม อ O1 ไม ได ร บ ความร วมม อ อย างต อเน อง 2 5 ระด บ ความ เส ยง 10 กลย ทธ ท ใช จ ดการความ เส ยง ยอมร บ แนวทางการ จ ดการ 2. จ ดสอนเสร ม ความร O2 รายการ ไม ได ออกอากาศ 5 15 ยอมร บ. จ ดก จกรรม ในส วนภ ม ภาค 4. การ ประชาส มพ นธ O การจ ด ก จกรรมไม ได กระจายอย าง ท วถ ง O4 กล ม เป าหมายไม ได ร บข อม ลข าวสาร ในการชม รายการล วงหน า ยอมร บ ยอมร บ 5. ต ดตามและ ประเม นผล O5 ไม ม การ ต ดตามและ ประเม น ความสาเร จ ของโครงการ ยอมร บ

36 1 ตารางท 6 การจ ดการ โครงการ ส งเสร มและสน บสน นการดาเน นการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยในร ปแบบภาค เคร อข าย ประเภทของ ท เก ยวข อง ด านการ ดาเน นการ ด านกฎ ระเบ ยบ ด านการ ดาเน นการ ก จกรรม ป จจ ยเส ยง โอกาส ผลกระทบ 1. จ ดทา ฐานข อม ลภาค เคร อข าย 2. ส มมนา แลกเปล ยน เร ยนร. ค ดเล อก บ คลากร หน วยงาน เคร อข ายด เด น 4. จ ดทาและ มอบเข มเช ดช เก ยรต คร กศน. 5. จ ดพ มพ ทาเน ยบคร กศน. O6 ได ข อม ลไม ถ กต องครบถ วน และเป นป จจ บ น O7 การจ ดทา ฐานข อม ลล าช า O8 ไม ม การ จ ดทาแนว ทางการ ดาเน นงาน ร วมก น O9 ภาค เคร อข ายไม ได เข าร วมท ก ภาคส วน C1 ไม ม การ กาหนดเกณฑ การค ดเล อกอย าง ช ดเจน O10 คร ไม ได เข าร วมงานอย าง ท วถ ง O11 การ เผยแพร ไม ท วถ ง ระด บ ความ เส ยง กลย ทธ ท ใช จ ดการความ เส ยง ยอมร บ ยอมร บ ยอมร บ ยอมร บความ เส ยง ยอมร บ ยอมร บ ยอมร บ แนวทางการ จ ดการ

37 2 ตารางท 6 การจ ดการ โครงการ อบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาบ คลากรด านแผนงานของสาน กงาน กศน. ประจาป งบประมาณ 255 ประเภทของ ท เก ยวข อง ด านการ ดาเน นการ ก จกรรม ป จจ ยเส ยง โอกาส ผลกระทบ 1. ประช ม จ ดทาหล กส ตร และพ ฒนา เอกสาร ประกอบการ อบรม O12 ระยะเวลา และหล กส ตร ไม สอดคล องก น O1 กล ม เป าหมายม ส วน ร วมในการจ ดทา น อย ระด บ ความ เส ยง 4 4 กลย ทธ ท ใช จ ดการความ เส ยง ยอมร บ ยอมร บ แนวทางการ จ ดการ 2. อบรมเช ง ปฏ บ ต การ พ ฒนาบ คลากร ด านแผนงาน O14 ขาดการ ประเม นความพ ง พอใจของผ เข า ร บการอบรม ยอมร บ O15 บ คลากร ท ปฏ บ ต หน าท ด านแผนงาน ไม ได เข าร บการ อบรมเน องจาก บ คลากรในแต ละหน วยงานม จานวนจาก ด ยอมร บ

38 ตารางท 6 การจ ดการ โครงการ จ ดหาโครงสร างพ นฐานด าน ICT เพ อส งเสร มการศ กษาตามอ ธยาศ ย ประเภทของ ท เก ยวข อง ด านการ ดาเน นการ ก จกรรม ป จจ ยเส ยง โอกาส ผลกระทบ 1. สารวจ ความต องการ และความ พร อมของ ศรช. O16 ข อม ลท ได ไม เป นป จจ บ น ในขณะท ดาเน นการ O17 ความ ปลอดภ ยของ อาคารสถานท บางแห งอาจม จ ด ท ไม ปลอดภ ย 4 4 ระด บ ความ เส ยง 9 16 กลย ทธ ท ใช จ ดการ ยอมร บ ลด แนวทางการ จ ดการ 1. กาหนดให ม ผ ร บผ ดชอบ หร อจ ดให ม เวร ยามร กษาความ ปลอดภ ย 2. จ ดหา คอมพ วเตอร พร อมอ ปกรณ และต ดต ง ระบบ O18 การ กาหนด ค ณล กษณะ เฉพาะของเคร อง คอมพ วเตอร ทา ให การจ ดซ อ จ ดหาล าช า วงเง นต ากว า ความเป นจร ง ใช ระยะเวลาใน การดาเน นงาน ยาวนาน ยอมร บ

39 4 ตารางท 6 การจ ดการ โครงการ จ ดหาโครงสร างพ นฐานด าน ICT เพ อส งเสร มการศ กษาตามอ ธยาศ ย ประเภทของ ท เก ยวข อง ด านการ ดาเน นการ ก จกรรม ป จจ ยเส ยง โอกาส ผลกระทบ 2. จ ดหา คอมพ วเตอร พร อมอ ปกรณ และต ดต ง ระบบ O19 การจ ดซ อ ล าช าเน องจากค ณ ล กษณะเฉพาะ (spec) ส งและ การจ ดซ อในพ นท ม ผ ค าน อย 4 5 ระด บ ความ เส ยง 20 กลย ทธ ท ใช จ ดการ ลด แนวทางการ จ ดการ 2. ประชาส มพ นธ ให กว างขวาง ท ง ในพ นท และนอก พ นท ด านการเง น F1 ขาด งบประมาณ ต อเน องในการ ด แลร กษาและ ซ อมบาร ง ยอมร บ ด านการ ดาเน นการ O20 บ คลากรท ร บผ ดชอบไม ม ความร เร องการ จ ดซ อจ ดจ าง 9 ยอมร บ ด านการเง น F2 จานวน ศรช. ม จานวน มากทาให การ จ ดสรร งบประมาณไม เพ ยงพอและใช ระยะเวลาในการ ดาเน นงาน ป 9 ยอมร บ

40 5 ตารางท 6 การจ ดการ โครงการ จ ดหาโครงสร างพ นฐานด าน ICT เพ อส งเสร มการศ กษาตามอ ธยาศ ย ประเภทของ ท เก ยวข อง ด านการ ดาเน นการ ก จกรรม ป จจ ยเส ยง โอกาส ผลกระทบ. เช าบร การ อ นเตอร เน ต ความเร วส ง ( ใน ศรช. ) (โอนให สป. ดาเน นการ) O21 การ บร หารจ ดการ ขาดความช ดเจน ม การปร บเปล ยน จ ดต ดต ง 2 2 ระด บ ความ เส ยง 4 กลย ทธ ท ใช จ ดการความ เส ยง ยอมร บ แนวทางการ จ ดการ 4. จ ดก จกรรม การศ กษาตาม อ ธยาศ ย ( ICT ใน ศรช. ) O22 ขาดการ สร างความเข าใจ การช แจงต อ ผ ปฏ บ ต งานใน ระด บพ นท ยอมร บ

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 1 รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 2 สารบ ญ คานา ก โครงสร างและอ ตรากาล ง 1 หน าท และความร บผ ดชอบ 2 กฎบ ตรการตรวจสอบภายใน 5 แผนการตรวจสอบประจาป

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

ค ม อฉบ บผ จ ดท าค าของบประมาณ ค าน า

ค ม อฉบ บผ จ ดท าค าของบประมาณ ค าน า ค าน า ค ม อฉบ บผ น าเสนอค าของบประมาณฉบ บน เป นผลผล ตหน งของโครงการศ กษาเร อง โครงการศ กษาเพ อพ ฒนาการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาลของแผนงาน/โครงการส าค ญตาม นโยบายร ฐบาล ซ งศ นย บร การว ชาการ สถาบ

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

ประกาศองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา เร อง รายงานการต ดตามประเม นผลแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ 2554 **************

ประกาศองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา เร อง รายงานการต ดตามประเม นผลแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ 2554 ************** ประกาศองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา เร อง รายงานการต ดตามประเม นผลแผนงาน/โครงการ ประจาป งบประมาณ 2554 ************** ด วยองค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา ได ดาเน นการต ดตามประเม นผลแผนงาน/ โครงการ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

รายงานผลการดาเน นงาน การจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต.(สศช.)

รายงานผลการดาเน นงาน การจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต.(สศช.) รายงานผลการดาเน นงาน การจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต.(สศช.) ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สารบ ญ บทสร ปผ บร หาร...3 รายงานผลการดาเน นงานการจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร 1. ล กษณะองค กร รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร ก. ล กษณะพ นฐานของส วนราชการ พ นธก จหล กของกรมส ขภาพจ

More information

ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554

ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554 ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CORPORATE GOVERNANCE MANUAL) การทางพ เศษแห งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554 การทางพ เศษแห งประเทศไทย ค าน า การทางพ เศษแห งประเทศไทย (กทพ.) ตระหน กถ

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑ คานา คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผ บร หารและพน กงานต างตระหน กถ งความ ส าค ญของการก าก บ ด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ซ งเป นท ยอมร บโดยท วไปว าเป นป จจ ยหล กท แสดง ให เห นถ งการม ระบบบร หารจ ดการท

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ขอบเขต : ส าหร บใช ปฏ บ ต งานภายในกล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ว นท เร

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information