แผนบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2558

Size: px
Start display at page:

Download "แผนบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2558"

Transcription

1 แผนบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน ป งบประมาณ พ.ศ สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา (http://www.gen-ed.ssru.ac.th) [1]

2 คานา ตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น (ฉบ บท 5) พ.ศ มาตรา 3/1 และ พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ ซ งประกอบไป ด วยเป าหมายส าค ญ ค อ เพ อประโยชน ส ขของประชาชน เก ดผลส มฤทธ ม ประส ทธ ภาพและความ ค มค าในเช งภารก จภาคร ฐ ลดข นตอนการปฏ บ ต งานท เก นความจ าเป น ตลอดจนให ม การประเม นผล การปฏ บ ต ราชการอย างสม าเสมอ กอรปก บตามพระราชบ ญญ ต ตรวจเง นแผ นด นว าด วยการก าหนด มาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ ท ก าหนดให ส วนราชการต องม การประเม นความเส ยงและ ปร บปร งระบบควบค มภายในน น จากหล กการด งกล าวข างต น สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส จ งได ท าแผนบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ข นเพ อให การจ ดการของส าน กว ชา การศ กษาท วไปฯ เป นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบค มภายในและให ม ระบบการบร หารความ เส ยงท ควบค ม ก จกรรม และกระบวนการด าเน นงานท อาจเป นม ลเหต ของความเส ยหายให ระด บความ เส ยงและขนาดของความเส ยหายท จะเก ดข นในอนาคตอย ในระด บท ยอมร บได ตลอดจนเพ อป องก น หร อบรรเทาความร นแรงของป ญหา แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ ฉบ บน ประกอบด วย 3 ส วน ค อ ส วนท 1 บทน า ส วนท 2 นโยบายและแนวทางบร หารความเส ยง ส วนท 3 แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ ส วนท ๔ การควบค มภายใน ประจาป งบประมาณ พ.ศ ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ หว งว าแผนบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จะเป นแนวทางการบร หารจ ดการความเส ยงของ สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ให ม การบร หารงานเป นไป ตามเป าหมายท กาหนดอย างม ค ณภาพ และม ประส ทธ ภาพ [ก] [2] (ผ ช วยศาสตราจารย ส พจน ค าขาย) ผ อ านวยการ สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรม การเร ยนร อ เล กทรอน กส

3 บทสร ปสาหร บผ บร หาร ตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น (ฉบ บท 5) พ.ศ มาตรา 3/1 และ พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ ซ งประกอบไป ด วยเป าหมายสาค ญ ค อ เพ อประโยชน ส ขของประชาชน เก ดผลส มฤทธ ม ประส ทธ ภาพและเก ดความค มค าใน เช งภารก จภาคร ฐ ลดข นตอนการปฏ บ ต งานท เก นความจ าเป น ตลอดจนให ม การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการอย างสม าเสมอ กอปรก บตามพระราชบ ญญ ต ตรวจเง นแผ นด นว าด วยการก าหนดมาตรฐานการ ควบค มภายใน พ.ศ ท ก าหนดให ส วนราชการต องม การประเม นความเส ยงและปร บปร งระบบควบค ม ภายในน น เพ อให การจ ดการของ ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส เป นไปตามกระบวนการตรวจสอบ การควบค มภายในและให ม ระบบการบร หารความเส ยงท ควบค ม ป จจ ย ก จกรรม และกระบวนการดาเน นงานท อาจเป นม ลเหต ของความเส ยหายให ระด บความเส ยงและ ขนาดของความเส ยหายท จะเก ดข นในอนาคตอย ในระด บท ยอมร บได ตลอดจนเพ อป องก นหร อบรรเทา ความร นแรงของป ญหา ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ได ปร บประย กต ใช ข นตอนปฏ บ ต งานการบร หารความเส ยงตาม หล กการของคณะกรรมการร วมของสถาบ นว ชาช พ 5 แห ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จ านวนข นตอนในการบร หารจ ดการความเส ยง ได แก (1) การระบ ความเส ยง (2) การประเม นความเส ยง (3) การตอบสนอง/กลย ทธ ท ใช ในการจ ดการแต ละ ความเส ยง (4) การด าเน นการตามกลย ทธ /แนวทางท ใช จ ดการแต ละความเส ยง และ (5) การตรวจ ต ดตามประเม นการบร หารความเส ยง จากข นตอนด งกล าวข างต น ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ได ว เคราะห ความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ในด านต างๆ ได แก 1) ความเส ยงด านกลย ทธ 2) ความเส ยงด านการ ปฏ บ ต งาน)3) ความเส ยงด านทร พยากร (การเง น งบประมาณ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ อาคาร สถานท ) และ 4) ความเส ยงด านนโยบาย กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ โดยผลการประเม นม ความเส ยง ท ต องนามาบร หารจ ดการความเส ยง จานวน 4 ความเส ยง รายละเอ ยดด งน ความเส ยง 1) ความเส ยงด านกลย ทธ พ ฒนาระบบบร หารส าน กตาม หล กการม ส วนร วมของผ ม ส วนได ส วนเส ย [ข] [3] แนวทางการจ ดการความเส ยง 1. ประช มบ คลกรเพ อมอบหมายต วช ว ด ช แจงการม ส วนร วมก บ ต วช ว ด โครงการ ก จกรรม ของสาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ 2. สร างความร ความเข าใจเก ยวก บต วช ว ดของโครงการ ก จกรรม ของสาน กว ชาการศ กษาท วไปฯและของมหาว ทยาล ย 3. แจ งปฏ ท นการต ดตามและรายงานผลการดาเน นงานก บ ผ ร บผ ดชอบโครงการโดยตรง

4 ความเส ยง 2) ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน การให บร การการจ ดการเร ยนการ สอนรายว ชาการศ กษาท วไป แนวทางการจ ดการความเส ยง 4. ดาเน นการต ดตามผลการดาเน นงานโครงการตามปฏ ท น ผ าน ระบบe-office และในท ประช มบ คลากรของสาน ก 5. รายงานผลการดาเน นงานตามท มหาว ทยาล ยก าหนดไว 6. รายงานผลการกาก บ ต ดตามโครงการต อผ บร หารท กเด อน 1. ให บร การผ านระบบ One-stop service แบบออนไลน (น กศ กษาบร การตนเอง) 2. พ ฒนาระบบ LMS ท สามารถเข าถ งแหล งเร ยนร และข อม ล การศ กษาของน กศ กษาได ท กอ ปกรณ ส อสาร 3. พ ฒนาส อการเร ยนร ด วยตนเองท กรายว ชา 4. จ ดการเร ยนการสอนในร ปแบบ Flipped Learning 3) ความเส ยงด านทร พยากร (การเง น งบประมาณ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ อาคารสถานท ) สมรรถนะระบบเทคโนโลย 1. สร างความร ความเข าใจเก ยวก บโครงสร างพ นฐานของระบบ สารสนเทศท ให บร การน กศ กษา สารสนเทศของมหาว ทยาล ย และหน วยงานต างๆ ภายใน มหาว ทยาล ย 2. สร างเคร อข ายการพ ฒนาโครงสร างพ นฐานด านเทคโนโลย สารสนเทศระด บหน วยงาน 3. ปร บปร งระบบโครงสร างพ นฐานด านเทคโนโลย สารสนเทศของ สาน กให สอดคล องก บมหาว ทยาล ย 4. พ ฒนาบ คลากรเพ อควบค มและก าก บระบบโครงโครงสร าง พ นฐานด านเทคโนโลย สารสนเทศ 5. พ ฒนาระบบการรายงานผลการใช เทคโนโลย สารสนเทศของ สาน ก 4) ความเส ยงด านนโยบาย กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ การปฏ ร ปกฏหมาย ของ 1. ว เคราะห ประเด นป ญหาเพ อการปฏ ร ป ระเบ ยบ ข อบ งค บ มหาว ทยาล ยไม สอดคล องก บ ของส าน ก ข อบ งค บของสาน ก 2. เสนอแนวทางการปฏ ร ปข อบ งค บ 3. ปร บระเบ ยบข อบ งค บต างๆ ตามท สภามหาว ทยาล ย อน ม ต 4. บ งค บใช ในหน วยงาน [ค] [4]

5 สารบ ญ หน า คานา ก บทสร ปสาหร บผ บร หาร ข สารบ ญ ง ส วนท 1 บทน า 1 หล กการและเหต ผล 1 ข อม ลพ นฐาน สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 2 นโยบายและแนวทางบร หารความเส ยง 11 นโยบายบร หารความเส ยงและการควบค มภายในส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ 11 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท าแผนบร หารความเส ยง 11 แนวทางการบร หารความเส ยง 12 ปฏ ท นการดาเน นงานบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ข นตอนการบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 3 แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ ๑) แบบฟอร มการระบ เหต การณ ความเส ยง (FM-RM01) 23 2) แบบฟอร มการกาหนดแนวทางการจ ดการความเส ยง (FM-RM0๒) 27 ๓) แบบฟอร มแผนการบร หารความเส ยง (FM-RM0๓) 31 ส วนท ๔ การควบค มภายใน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ แผนควบค มภายใน (แบบ ปย.๒) 36 ภาคผนวก คาส งแต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน ประจาป งบประมาณ พ.ศ สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ นโยบายบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ การบร หารจ ดการคอมพ วเตอร แม ข าย (SERVER) สาน กว ชาการศ กษาท วไปและ นว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส [ง] [5]

6

7 หล กการและเหต ผล บทท 1 บทนา ประการแรก พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น (ฉบ บท 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บ ญญ ต ว า การบร หารราชการต องเป นไปเพ อประโยชน ส ขของประชาชน เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ ความม ประส ทธ ภาพ ความค มค าในเช งภารก จแห งร ฐ การลดข นตอนการปฏ บ ต งาน การลดภารก จและย บเล ก หน วยงานท ไม จาเป น การกระจายภารก จและทร พยากรให แก ท องถ น การกระจายอ านาจต ดส นใจ การ อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต องการของประชาชน ม ผ ร บผ ดชอบต อผลของงานการ ปร บปร งค ณภาพการให บร การจ งเป นแนวหน งท จ าเป นอย างย งเพ อให การบร หารราชการเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และสามารถตอบสนองตามความต องการของประชาชน ในการปฏ บ ต หน าท ของส วน ราชการ ต องใช ว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด โดยเฉพาะอย างย งให ค าน งถ งความร บผ ดชอบของผ ปฏ บ ต ราชการ การม ส วนร วมของประชาชนการเป ดเผยข อม ล การต ดตามตรวจสอบและประเม นผล การปฏ บ ต ราชการ ท งน ตามความเหมาะสมของแต ละภารก จ ประการท สอง พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2546 มาตรา 12 กาหนดว าเพ อประโยชน ในการปฏ บ ต ราชการให เก ดผลส มฤทธ ก.พ.ร. อาจเสนอต อคณะร ฐมนตร เพ อกาหนดมาตรการกาก บการปฏ บ ต ราชการ โดยว ธ การจ ดท าความตกลงเป นลายล กษณ อ กษร หร อ โดยว ธ การอ นใด เพ อแสดงความร บผ ดชอบในการปฏ บ ต ราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให ส ว น ราชการจ ดให ม คณะผ ประเม นอ สระด าเน นการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการเก ยวก บ ผลส มฤทธ ของภารก จ ค ณภาพการให บร การ ความพ งพอใจของประชาชนผ ร บบร การ ความค มค าใน ภารก จ ท งน ตามเกณฑ ว ธ การ และระยะเวลาท ก.พ.ร. กาหนด ประการท สาม ส าน กงานการตรวจเง นแผ นด น (สตง.) ระเบ ยบว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ.2544 ก าหนดให หน วยร บตรวจหร อมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา น ามาตรฐานการควบค ม ภายในตามระเบ ยบฯ ไปใช เป นแนวทางการจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผลการควบค ม ภายในให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล พร อมรายงานต อคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นและผ ท เก ยวข องทราบ ประการท ส พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2545 ได ก าหนด จ ดม งหมายและหล กการของการจ ดการศ กษาท ม งเน นค ณภาพและมาตรฐานโดยก าหนดรายละเอ ยด ไว ในหมวด 6 มาตรฐานและการประก นค ณภาพการศ กษา ซ งประกอบด วย ระบบการประก นค ณภาพ [๑]

8 ภายใน และ ระบบการประก นค ณภาพภายนอก เพ อใช เป นกลไกในการผด งร กษาค ณภาพและ มาตรฐานของสถาบ นอ ดมศ กษา และก าหนดให สถานศ กษาท กแห งต องได ร บการประเม นค ณภาพ ภายนอกอย างน อย 1 คร งในท กรอบ 5 ป โดย ส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพ การศ กษา (องค การมหาชน) หร อเร ยกช อย อว า สมศ. ข อม ลพ นฐาน สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ประจาป งบประมาณ พ.ศ สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ กาหนดว ส ยท ศน พ นธก จ ค าน ยมหล ก ว ฒนธรรมองค กร อ ตล กษณ เอกล กษณ และเป าหมายการพ ฒนา สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ด งน ว ส ยท ศน ม งส การเป นผ นาในการจ ดการเร ยนร ว ชาศ กษาท วไป ด วยนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส พ นธก จ 1. จ ดการเร ยนการสอนในรายว ชาศ กษาท วไปเพ อพ ฒนาค ณภาพของน กศ กษาให เป นบ ณฑ ต ในอ ดมคต ไทย 2. ว จ ยและพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการเร ยนร ด วยส ออ เล กทรอน กส 3. บร การว ชาการเพ อสน บสน นการจ ดการเร ยนร ตามความต องการของหน วยงาน ค าน ยมหล ก ปฏ บ ต งานด วยระบบจ ดการค ณภาพ ว ฒนธรรมองค กร ทางานแบบม ส วนร วม อ ตล กษณ จ ดการเร ยนการสอนโดยใช ส อเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อให น กศ กษาก าก บการเร ยนร ด วยตนเอง พ ฒนาส ความเป นบ ณฑ ตในอ ดมคต ไทย น ยามของคาสาค ญอ ตล กษณ กาก บการเร ยนร ด วยตนเอง พ ฒนาส ความเป นบ ณฑ ตในอ ดมคต ไทย หมายถ ง ความสามารถใน การวางแผนการเร ยนร การควบค มและก าก บตนเองในการเร ยนร เพ อให เก ดค ณล กษณะ ๕ ประการ ค อ ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ความร ม ท กษะทางป ญญา ปร บต วเข าก บส งคมได อย างเหมาะสม และม ความสามารถในการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เอกล กษณ เป นองค กรแห งการเร ยนร ด วยเทคโนโลย ร วมสม ย น ยามของคาส าค ญเอกล กษณ [๒]

9 กระบวนการบร หารจ ดการเร ยนการสอนของส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการ เร ยนร อ เล กทรอน กส เน นการเร ยนร ด วยเทคโนโลย ร วมสม ยมาบ รณาการก บการเร ยนการสอนตาม ร ปแบบการเร ยนร แบบผสมผสาน (Blended Learning) เป าหมายการพ ฒนามหาว ทยาล ย ม 6 ด าน ได แก 1) พ ฒนาระบบบร หารจ ดการอย างม ค ณภาพตามหล กธรรมภ บาล 2) ยกระด บมาตรฐานการจ ดการเร ยนการสอนหล กส ตรรายว ชาศ กษาท วไป 3) พ ฒนางานว จ ยสร างองค ความร และหร องานสร างสรรค ด านนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส 4) สร างความพร อมเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน 5) เป นศ นย การเร ยนร และบร การว ชาการด านนว ตกรรมอ เล กทรอน กส 6) ยกระด บมาตรฐานบร หารจ ดการทร พยากร ส นทร พย และทร พย ส นทางป ญญา นโยบายด านการปฏ บ ต งาน ในป งบประมาณ 2558 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส กาหนดนโยบายเพ อเป นกรอบการปฏ บ ต งานประจาป ในด านต างๆต อไปน 1.นโยบายด านการบร หารจ ดการ 1) กระจายอานาจการต ดส นใจให ก บบ คลากรตามภาระงาน ท กระด บ 2) ปร บปร งกระบวนปฏ บ ต งาน ให ม ความคล องต ว รวดเร ว และม ประส ทธ ภาพ 3) บร หารการเง นและงบประมาณอย างโปร งใส ม ความร บผ ดชอบ และตรวจสอบได 4) ใช การจ ดการเช งย ทธศาสตร คาน งถ งความค มค า ความม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล 5) พ ฒนาระบบบร การแบบ One-Stop Service ตามมาตรฐานเด ยวก บมหาว ทยาล ยและ บร การ E-service 6) พ ฒนาระบบการเร ยนการสอน e-learning และการสอน online เพ อให บร การการเร ยน การ 7) สอนและการฝ กอบรมท วถ ง กว างขวาง และม มาตรฐาน สกอ. 8) จ ดให ม กองท นสาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส 9) จ ดทาแผนบร หารความเส ยง 2.นโยบายด านการบร หารบ คลากร 1) จ ดให ม การพ ฒนาศ กยภาพการปฏ บ ต งานท งสายว ชาการและสายสน บสน นว ชาการ เพ อ [๓]

10 เตร ยมความพร อมการเข าส ประชาคมอาเซ ยน 2) การเตร ยมความพร อมเข าส ตาแหน งทางว ชาการของบ คลากรสายว ชาการ 3) เน นการปฏ บ ต งานตามจรรยาบรรณว ชาช พ 3.นโยบายด านการจ ดการศ กษาและการพ ฒนาผ เร ยน 1) เน นการส งเสร มการเร ยนร โดยนว ตกรรมหลากหลาย สนองความต องการของผ เร ยน และ ช มชน 2) เน นระบบเคร อข าย และห นส วนการศ กษา ตามหล กการม ส วนร วมของช มชน องค กร ภาคร ฐและเอกชน 3) เช อมโยงและบ รณาการการศ กษาเข าก บการให บร การทางว ชาการ และก จการพ ฒนา น กศ กษา โดยอาศ ยความร วมม อจากช มชน 4) เน นการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาน กศ กษาตามค ณล กษณะพ งประสงค 4.นโยบายด านการว จ ย 1) เร งร ดสร างงานว จ ย เพ อการพ ฒนานว ตกรรมการเร ยนร โดยเน นด านนว ตกรรม อ เล กทรอน กส ส งเสร ม สน บสน น และอ านวยความสะดวกส าหร บบ คลากรสายผ สอน และสน บสน นการสอนเพ อการว จ ยพ ฒนานว ตกรรมการเร ยนการสอนและการปฏ บ ต งาน 2) บ รณาการงานว จ ยและงานสร างสรรค เข าก บการเร ยนการสอน 5.นโยบายด านบร การว ชาการ 1) สน บสน นการให บร การนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส ท กหน วยงานจ ดการศ กษาท ง ภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย 2) จ ดแหล งความร และป ญญาของช มชน 3) เป นศ นย การเร ยนร และบร การว ชาการด านนว ตกรรมอ เล กทรอน กส 4) เช อมโยงก จกรรมบร การว ชาการก บการเร ยนการสอน และก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา 6.นโยบายด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 1) ให การสน บสน นและส งเสร มก จกรรมทางศาสนา ศ ลปว ฒนธรรมท องถ น และจร ยธรรม อน ร กษ ประเพณ และภ ม ป ญญาในท องถ น โดยเน นการม ส วนร วมในวาระสาค ญประจาป 2) บ รณาการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ก บการเร ยนการสอน ก จการน กศ กษา และการ บร การทางว ชาการ 3) บร การการเผยแพร และประชาส มพ นธ ข อม ลสารสนเทศด าน ศ ลปะ และว ฒนธรรม ท องถ น 7.นโยบายด านการเง นและงบประมาณ 1) บร หารการเง นและงบประมาณโปร งใส ม ความร บผ ดชอบ และตรวจสอบได [๔]

11 2) เน นผลงานท ตอบสนองนโยบายมหาว ทยาล ยค าน งถ งความค มค า ความม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล 3) จ ดให ม ระบบต ดตามตรวจสอบทางการเง น 8.นโยบายด านการประก นค ณภาพ 1) จ ดให ม ระบบและกลไกการประก นค ณภาพภายใน 2) พ ฒนาระบบสารสนเทศด านการประก นค ณภาพ 3) จ ดให ม กระบวนการให ความร และพ ฒนาท กษะด านประก นค ณภาพแก บ คลากรท กระด บ 4) จ ดให ม การสน บสน นและส งเสร มการม ส วนร วมก จกรรมการประก นค ณภาพ 5) พ ฒนาเคร อข ายความร วมม อด านการประก นค ณภาพท งภายในและภายนอกส าน ก 6) ส งเสร มการเผยแพร ประชาส มพ นธ ข อม ลการประก นค ณภาพส ประชาคม 7) ส งเสร มการจ ดการความร ให เป นองค กรแห งการเร ยนร เพ อม แนวทางหร อว ธ การพ ฒนาส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ให บรรล ความส าเร จตามว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าหมายท ก าหนดไว ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ได ก าหนดประเด นย ทธศาสตร และ เป าประสงค เช งย ทธศาสตร หล ก ม รายละเอ ยด ด งน ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการอย างม ค ณภาพตามหล กธรรมภ บาล เป าประสงค เช งย ทธศาสตร หล ก ค อ ม ระบบบร หารจ ดการตามหล กธรรมาภ บาลเพ อให ส าน กม ประส ทธ ผลเพ มข น (high performance organization) ย ทธศาสตร ท 2 ยกระด บมาตรฐานการจ ดการเร ยนการสอนหล กส ตรรายว ชาศ กษาท วไป เป าประสงค เช งย ทธศาสตร หล ก ค อ จ ดการเร ยนการสอน ให สอดคล องก บ ค ณล กษณะของบ ณฑ ตท พ งประสงค ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (TQF : HEd) ย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนางานว จ ยสร างองค ความร และหร องานสร างสรรค ด านนว ตกรรมการ เร ยนร อ เล กทรอน กส เป าประสงค เช งย ทธศาสตร หล ก ค อ ม ผลงานว จ ยและหร องานสร างสรรค ด าน นว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส ย ทธศาสตร ท 4 สร างความพร อมเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยนเป าประสงค เช งย ทธศาสตร หล ก ค อ สร างความร และความเข าใจเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน ย ทธศาสตร ท 5 เป นศ นย การเร ยนร และบร การว ชาการด านนว ตกรรมอ เล กทรอน กส เป าประสงค เช งย ทธศาสตร หล ก ค อ เป นศ นย กลางแห งการเร ยนร และบร การว ชาการด านนว ตกรรม อ เล กทรอน กส แก ส งคม ย ทธศาสตร ท 6 ยกระด บมาตรฐานบร หารจ ดการทร พยากร ส นทร พย และทร พย ส นทางป ญญา เป าประสงค เช งย ทธศาสตร หล ก ค อ ม การจ ดหารายได จากการบร การว ชาการของสาน ก [๕]

12 ข อม ลบ คลากร ป งบประมาณ พ.ศ ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ม บ คลากรจ านวนท งส น 36 คน จ าแนกเป นบ คลากรสายว ชาการ จ านวน 7 คน ค ดเป นร อยละ 19 และบ คลากรสายสน บสน น ว ชาการ จานวน 29 คน ค ดเป นร อยละ 80 ด งตารางท 1 ตารางท 1 ข อม ลบ คลากรจาแนกตามประเภทบ คลากร บ คลากร บ คลากรสาย ว ชาการ บ คลากรสาย สน บสน น ว ชาการ ข าราชการ พน กงาน ราชการ ล กจ าง ประจา พน กงาน มหาว ทยาล ย (ประจา) ล กจ าง ช วคราว พน กงาน มหาว ทยาล ย (ช วคราว) รวม แหล งข อม ล : งานบร หารงานบ คคล สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ รวม ข อม ลน กศ กษา ป การศ กษา 2557 สาน กว ชาการศ กษาท วไป ฯ ม น กศ กษาลงทะเบ ยนเร ยนรายว ชาศ กษาท วไป ท งส น 116,510 คน จาแนกเป น น กศ กษาระด บปร ญญาตร จ านวน 116,510 คน น กศ กษาระด บ ปร ญญาโท จานวน คน และน กศ กษาระด บปร ญญาเอก จ านวน คน ด งตาราง ท 2 ตารางท 2 ข อม ลจ านวนน กศ กษาจาแนกตามป การศ กษาและระด บการศ กษา ป การศ กษา ระด บการศ กษา ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวมท งส น , , , , , ,040 แหล งข อม ล : งานว ชาการ สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ [๖]

13 ข อม ลหล กส ตรท เป ดสอน ป การศ กษา 2557 ส าน กว ชาการศ กษาท วไป ฯ ม หล กส ตรท เป ดสอนท งส น 1 หล กส ตร จ าแนกเป นระด บปร ญญาตร จ านวน 1 หล กส ตร ระด บปร ญญาโท จ านวน หล กส ตร และ ระด บปร ญญาเอก จานวน หล กส ตร ด งตารางท 3 ตารางท 3 ข อม ลหล กส ตรท เป ดสอนในแต ละระด บการศ กษา ระด บการศ กษา จานวน(หล กส ตร) ปร ญญาตร 1 ปร ญญาโท - ปร ญญาเอก - รวมท งส น 1 แหล งข อม ล : งานว ชาการ สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ข อม ลผ สาเร จการศ กษา ป การศ กษา 2556 ส าน กว ชาการศ กษาท วไป ฯ ม ผ ส าเร จการศ กษาจ านวนท งส น -. คน จ าแนกออกเป นผ ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร จ านวน - คน ปร ญญาโท จ านวน -.. คน และปร ญญาเอก จานวน -.. คน ด งตารางท 4 ตารางท 4 ข อม ลผ สาเร จการศ กษาจ าแนกตามป การศ กษาและระด บการศ กษา ป การศ กษา ระด บการศ กษา ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวมท งส น แหล งข อม ล : [๗]

14 ข อม ลงบประมาณ ป งบประมาณ พ.ศ ประมาณการรายร บท งส น 38,800,230 บาท จ าแนกเป น งบประมาณแผ นด น จ านวน บาท เง นนอกงบประมาณ จ านวน 38,800,230 บาท และ เง นคงคล ง จานวน บาท ประมาณการรายจ ายท งส นร อยละ 80 จากเง นนอกงบประมาณจ านวน 31,040,184 บาท จ าแนกเป นงบประมาณแผ นด น จ านวน บาท เง นนอกงบประมาณ จ านวน 31,040,184 บาท และเง นคงคล ง จานวน บาท ด งตารางท 5 ตารางท 5 ข อม ลงบประมาณ ป งบประมาณ 2558 ประมาณการรายร บ ประมาณการรายจ าย งบประมาณแผ นด น - - เง นนอกงบประมาณ 38,800,230 31,040,184 เง นคงคล ง - - รวม 38,800,230 31,040,184 แหล งข อม ล : งานการเง น สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ข อม ลผลงานว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ อาจารย ของ ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ม งานว จ ยหร องาน สร างสรรค จานวนท งส น 7 ผลงาน ม จานวนงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท น าไปใช ประโยชน จ านวน 7 ผลงาน ค ดเป นร อยละ 100 ของงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท งหมด ด งตารางท 6 ตารางท 6 ข อม ลผลงานว จ ย ข อม ลผลงาน จานวนงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท งหมด จานวนงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท นาไปใช ประโยชน ร อยละของงานว จ ยหร องานสร างสรรค ท นาไปใช ประโยชน แหล งข อม ล : งานว ชาการ สาน กว ชาการศ กษาท วไป [๘]

15 . ข อม ลการบร การทางว ชาการ ป งบประมาณ พ.ศ ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ม โครงการบร การว ชาการจ านวนท งส น 3 โครงการ ม จ านวนโครงการบร การว ชาการท น ามาใช พ ฒนาท งการเร ยนการสอนและการว จ ย จานวน 3 โครงการ ค ดเป นร อยละ 100 ด งตารางท 7 ตารางท 7 ข อม ลการบร การทางว ชาการ ข อม ลการบร การทางว ชาการ จานวนโครงการบร การว ชาการท งหมด 1 จานวนโครงการบร การว ชาการท นามาใช พ ฒนาท งการเร ยนการ 4 3 สอนและการว จ ย ร อยละของโครงการบร การว ชาการท นามาใช พ ฒนาท งการเร ยน การสอนและการว จ ย แ ห ล ง ข อ ม ล : แ ห ล ง เ ผ ย แ พ ร ผ ล ง า น บ ร ก า ร ว ช า ก า ร ข อ ง ส า น ก เ ว บ ไ ซ ต ข อม ลการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ป งบประมาณ พ.ศ ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ม โครงการ/ก จกรรมศ ลปว ฒนธรรม จานวนท งส น โครงการ และม จ านวนผ เข าร วมโครงการ/ก จกรรมศ ลปว ฒนธรรมท งส น คน ด งตารางท 8 ตารางท 8 ข อม ลการท าน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ข อม ลการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม จานวนโครงการ/ก จกรรมศ ลปว ฒนธรรม จานวนผ เข าร วมโครงการ/ก จกรรมศ ลปว ฒนธรรม แหล งข อม ล : [๙]

16 ข อม ลผลการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ได ด าเน นการตามองค ประกอบค ณภาพ จ านวน ท งส น 5 องค ประกอบ 11 ต วบ งช ประกอบด วย ต วบ งช ค ณภาพของส าน กงานคณะกรรมการการ อ ดมศ กษา (สกอ.) จ านวน 9 ต วบ งช ต วบ งช ของส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพ การศ กษา (สมศ.) จ านวน 1 ต วบ งช และต วบ งช ค ณภาพท เป นของมหาว ทยาล ยฯ จ านวน 1 ต งบ งช ด งตารางท 9 ตารางท 9 ข อม ลผลการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2556 ผลการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาภายในป 2556 คะแนน เฉล ย ระด บ ผลการประเม นตามเกณฑ ของ สกอ ด มาก ผลการประเม นตามเกณฑ ของ สมศ ด มาก ผลการประเม นตามเกณฑ ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 5 ด มาก แหล งข อม ล :รายงานประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจาป การศ กษา 2556 สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ [๑๐]

17 บทท 2 นโยบายและแนวทางการบร หารความเส ยง 2.1 นโยบายบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา เพ อให ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ม ระบบการบร หารความเส ยงและระบบควบค มภายในท เป นไปตามข อก าหนดของระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการ ควบค มภายใน พ.ศ ข อ 6 โดยม การบร หารป จจ ยและการควบค มก จกรรม รวมท ง กระบวนการด าเน นงานด านต างๆ เพ อลดม ลเหต ของแต ละโอกาสท ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ จะเก ด ความเส ยหายหร อขาดประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ให ระด บของความเส ยงและขนาดของความเส ยหายท อาจจะเก ดข นให อย ในระด บท ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ยอมร บได โดยค าน งถ งการบรรล เป าหมาย ของ ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ตามแผนย ทธศาสตร และแนวทางในการบร หาร ส าน กว ชาการศ กษา ท วไปฯ ท ได ผ านความเห นชอบจากคณะกรรมการบร หาร ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ให ประสบ ผลส มฤทธ ตามต วช ว ดและเป าหมายท ก าหนดไว และเป นการส งเสร มให ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ม ระบบบร หารจ ดการท ด (Good Governance) ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ จ งก าหนดนโยบายบร หาร ความเส ยงและการควบค มภายใน ด งน 1. การบร หารความเส ยงและการควบค มภายเป นการด าเน นการท ส าค ญของ ส าน กว ชาการ ศ กษาท วไปฯ โดยครอบคล มพ นธก จท กด าน 2. ผ บร หารและบ คลากรของ สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ท กระด บต องตระหน ก ให ความส าค ญ และม ส วนร วมในก จกรรมการบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน 3. การปฏ บ ต หร อการด าเน นการบร หารความเส ยงและการควบค มภายในให ถ อเป นภารก จท ต องปฏ บ ต ตามปกต 4. การน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช เป นเคร องม อสน บสน นบร หารความเส ยงและการควบค ม ภายในเพ อให เก ดประส ทธ ภาพ และอ านวยความสะดวกต อผ บร หารและผ ปฏ บ ต งาน เพ อรองร บการ ต ดส นใจและแก ไขป ญหาได อย างท นเหต การณ 5. การต ดตาม ประเม นผลการบร หารความเส ยงและการควบค มภายในจะด าเน นการอย าง เหมาะสม สม าเสมอและต อเน องตามสถานการณ ท เปล ยนแปลง ว ตถ ประสงค ของการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง 1. เพ อให ผลการด าเน นงานของ ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ เป นไปตามเป าประสงค และ เป าหมายตามย ทธศาสตร ท วางไว 2. เพ อให ม ระบบในการต ดตามตรวจสอบผลการด าเน นการบร หารความเส ยงและเป าระว ง ความเส ยงใหม ท อาจเก ดข น [๑๑]

18 3. เพ อให เก ดการร บร ตระหน ก และเข าใจถ งความเส ยงด านต างๆ ท จะเก ดข น และสามารถหา ว ธ การจ ดการก บความเส ยงเพ อป องก นหร อลดความเส ยงให อย ระด บท ยอมร บได แนวทางการบร หารความเส ยง ความหมายและค าจ าก ดความเก ยวก บการบร หารความเส ยง ความเส ยง หมายถ ง เหต การณ /โอกาสท อาจเก ดข นภายใต สถานการณ ท ม ความไม แน นอน และจะส งผลกระทบในเช งลบต อการบรรล ว ตถ ประสงค ขององค กร หร อท าให การด าเน นงานไม ประสบความสาเร จตามว ตถ ประสงค และเป าหมายขององค กร ป จจ ยเส ยง หมายถ ง ต นเหต หร อสาเหต ท มาของความเส ยงท จะท าให ไม บรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว โดยต องระบ ได ด วยว าเหต การณ น นจะเก ดท ไหน เม อใด และเก ดข นได อย างไร และท าไม ท งน สาเหต ของความเส ยงท ระบ ควรเป นสาเหต ท แท จร ง เพ อจะได ว เคราะห และก าหนดมาตรการลด ความเส ยงในภายหล งได อย างถ กต อง การบร หารความเส ยง หมายถ ง กระบวนการท น าไปประย กต ใช ในการบร หารจ ดการให โอกาสท จะเก ดเหต การณ ความเส ยงลดลง หร อผลกระทบของความเส ยหายจากเหต การณ ความเส ยง ลดลงอย ในระด บท องค กรยอมร บได เพ อให ได ร บความม นใจอย างสมเหต สมผลในการบรรล ว ตถ ประสงค ตามท องค กรกาหนด เป นต น ปฏ ท นการด าเน นงานบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เพ อการบร หารความเส ยงของ สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ประจาป งบประมาณพ.ศ ม การด าเน นการอย างเป นข นตอน จ งได ก าหนดปฏ ท นก ารด าเน นงานบร หารความเส ยง โดยม รายละเอ ยดด งน ตาราง ปฏ ท นการดาเน นงานบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ก จกรรม ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 1. เสนอแต งต งคณะกรรมการบร หารความเส ยง ส าน ก ว ชาการศ กษาท วไปฯ ประจาป งบประมาณ พ.ศ จ ดท าประกาศนโยบายการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ กาหนดแนวทางการบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ จ ดท าแผนบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ พฤศจ กายน 2557 พฤศจ กายน 2557 ธ นวาคม 2557 ธ นวาคม 2557 งานควบค มค ณภาพ งานควบค มค ณภาพ คณะกรรมการบร หาร ความเส ยงสาน ก คณะกรรมการบร หาร ความเส ยงสาน ก [๑๒]

19 ก จกรรม ระยะเวลา ผ ร บผ ดชอบ 5. เสนอแผนบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เพ อพ จารณา ธ นวาคม 2557 คณะกรรมการบร หาร ความเส ยงสาน ก 6. อบรมสร างความร ความเข าใจ เก ยวก บการบร หาร ความเส ยง ธ นวาคม 2557 คณะกรรมการบร หาร ความเส ยงสาน ก 7. ส อสารแผนบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. มกราคม 2558 งานควบค มค ณภาพ ด าเน นการตามแผนบร หารความเส ยง ประจ าป มกราคม-ก นยายน บ คลากรท กคน งบประมาณ พ.ศ ต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง มกราคม-ก นยายน งานควบค มค ณภาพ ประจาป งบประมาณ พ.ศ รายงานผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง งานควบค มค ณภาพ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ต อมหาว ทยาล ย - ไตรมาส 2 ม นาคม ไตรมาส 3 ม ถ นายน ไตรมาส 4 ก นยายน จ ดทาเล มรายงาน ผลการดาเน นงานตามแผนบร หาร ก นยายน 2558 งานควบค มค ณภาพ ความเส ยง และการวางระบบควบค มภายใน ประจาป งบประมาณ นาข อเสนอแนะมาจ ดทาแผนบร หารความเส ยงในป ถ ดไป ก นยายน 2558 งานควบค มค ณภาพ [๑๓]

20 ข นตอนการปฏ บ ต ตามแผนการบร หารความเส ยง สาน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ประจาป งบประมาณ พ.ศ ส าน กว ชาการศ กษาท วไปฯ ได ปร บประย กต ใช ข นตอนปฏ บ ต งานการบร หารความเส ยง ในป งบประมาณ พ.ศ ตามหล กการของคณะกรรมการร วมของสถาบ นว ชาช พ 5 แห ง (COSO : Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission) จานวน 5 ข นตอน ด งน ข นตอนท 1 การระบ ความเส ยง ข นตอนท 2 การประเม นความเส ยง ข นตอนท 3 การกาหนดกลย ทธ /แนวทางท ใช ในการจ ดการแต ละความเส ยง ข นตอนท 4 การดาเน นการตามกลย ทธ /แนวทางท ใช จ ดการแต ละความเส ยง ข นตอนท 5 การตรวจต ดตามประเม นการบร หารความเส ยง รายละเอ ยดด งภาพท การส อสาร การระบ ความเส ยง การประเม นเส ยง การกาหนดกลย ทธ /แนวทางท ใช จ ดการแต ละความเส ยง การดาเน นการตามกลย ทธ /แนวทางท ใช จ ดการแต ละ ความเส ยง การตรวจต ดตาม ประเม นการบร หารความเส ยง ระบบสารสนเทศ [๑๔]

21 ข นตอนท 1 การระบ ความเส ยง การว เคราะห เพ อระบ ความเส ยง สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให น า แนวค ดเร องธรรมาภ บาลท เก ยวข องแต ละด านมาเป นป จจ ยในการว เคราะห ความเส ยงของแต ละ โครงการ โดยควรคาน งถ งป ญหาและอ ปสรรคของการด าเน นการตามโครงการ ซ งส ญญาณบ งช อ นจะ น าไปส ความเส ยงท โครงการไม ประสบความส าเร จ โดยด ท งป จจ ยภายใน และป จจ ยภายนอกเป น ส วนประกอบในการดาเน นการว เคราะห ด งกล าว 1. ป จจ ยภายใน หมายถ ง ความเส ยงท สามารถควบค มได โดยองค กร เช น กฎระเบ ยบ ข อบ งค บของส วนราชการ ว ฒนธรรมองค กร นโยบายการบร หาร ความร ความสามารถของบ คลากร กระบวนการทางานข อม ล/ระบบสารสนเทศ และเคร องม ออ ปกรณ เป นต น 2. ป จจ ยภายนอก หมายถ ง ความเส ยงท ไม สามารถควบค มการเก ดได โดยองค กร เช น ภาวะ เศรษฐก จส งคม การเม อง กฎหมาย ผ ร บบร การ เคร อข าย เทคโนโลย ภ ยธรรมชาต และส งแวดล อม เป นต น ในการว เคราะห เพ อระบ ความเส ยงต างๆ อาจพ จารณาจากป จจ ยเส ยงในหลายด าน เช น 1. ความเส ยงด านกลย ทธ เก ยวก บการบรรล เป าหมายและพ นธก จในภาพรวม โดยความเส ยงท อาจจะเก ดข นเป นความ เส ยงเน องจากการเปล ยนแปลงของสถานการณ เหต การณ ภายนอกส งผลต อกลย ทธ ท ก าหนดไว ไม สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร ว ส ยท ศน การกาหนดกลย ทธ ท ขาดการม ส วนร วมจากภาคประชาชน การร วมม อก บองค กรอ สระท าให โครงการขาดการยอมร บโครงการไม ได น าไปส การแก ไขการ ตอบสนองต อความต องการของผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ยอย างแท จร ง หร อเป นความเส ยงท เก ดข นจากการต ดส นใจผ ดพลาดหร อนาการต ดส นใจน นมาใช อย างไม ถ กต อง 2. ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน เก ยวข องก บประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลหร อผลการปฏ บ ต งานโดยความเส ยงท อาจเก ดข นเป น ความเส ยงเน องจากระบบงานภายในขององค กร การบร หารหล กส ตร การบร หารงานว จ ย งานประก น ค ณภาพการศ กษา ความปลอดภ ย เทคโนโลย หร อนว ตกรรมท ใช และการปฏ บ ต งานของบ คลากร ซ ง ส งผลต อการปฏ บ ต งานต างๆ ขององค กรทาให ไม บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายท กาหนด 3. ความเส ยงด านทร พยากร (การเง น งบประมาณ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ อาคาร สถานท ) ความเส ยงด านทร พยากร (การเง น งบประมาณ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ อาคารสถานท ) หมายถ ง ความเส ยงท เก ดจากความไม พร อมหร อขาดประส ทธ ภาพในการด าเน นงานด านการเง น งบประมาณ การควบค มค าใช จ าย ระบบสารสนเทศ และด านสถานท [๑๕]

22 4. ความเส ยงด านนโยบาย กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ เก ยวข องก บการปฏ บ ต ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ โดยความเส ยงท อาจ เก ดข นเป นความเส ยงเน องจากความไม ช ดเจน ความไม ท นสม ยหร อความไม ครอบคล มของนโยบาย กฎหมาย ระเบ ยบข อบ งค บต างๆ รวมท งการท าน ต กรรมส ญญา การร างส ญญาท ไม ครอบคล มการ ด าเน นงานในการว เคราะห ความเส ยงน น นอกจากส วนราชการจะพ จารณาป จจ ยเส ยงจากด านต างๆ แล วจะต องนาแนวค ดเร องธรรมาภ บาลท เก ยวข องในแต ละด านมาเป นป จจ ยในการว เคราะห ความเส ยง อาท 4.1 ด านกลย ทธ โครงการท ค ดเล อกมาน นอาจม ความเส ยงต อเร องประส ทธ ผล และการม ส วนร วม 4.2 ด านการดาเน นงาน อาจม ความเส ยงต อเร องประส ทธ ภาพ และความโปร งใส 4.3 ด านการเง น อาจม ความเส ยงต อเร องน ต ธรรม และภาระร บผ ดชอบ 4.4 ด านกฎหมาย/กฎระเบ ยบ อาจม ความเส ยงต อเร องน ต ธรรม และความเสมอภาค ข นตอนท 2 การประเม นความเส ยง การประเม นความเส ยงเป นการประเม นระด บโอกาสท จะเก ดและผลกระทบของความเส ยง โดยคณะกรรมการบร หารความเส ยงต องก าหนดเกณฑ การประเม นมาตรฐานเพ อประเม นโอกาสและ ผลกระทบของความเส ยงและดาเน นการว เคราะห และจ ดล าด บความเส ยง ซ งม ข นตอน ด งน 2.1 การก าหนดเกณฑ การประเม นมาตรฐาน เป นการก าหนดเกณฑ ท จะใช ในการประเม น ความเส ยง ได แก ระด บโอกาสท จะเก ดความเส ยง (Likelihood) ระด บความร นแรงของผลกระทบ (Impact) และระด บของความเส ยง (Degree of Risk) โดยคณะกรรมการบร หารความเส ยงได ก าหนด เกณฑ ของหน วยงานข น ซ งก าหนดเกณฑ ได ท งเกณฑ ในเช งปร มาณและเช งค ณภาพ ท งน ข นอย ก บ ข อม ลสภาพแวดล อมในหน วยงานและด ลยพ น จการต ดส นใจของคณะกรรมการบร หารความเส ยงฯ และผ บร หารของหน วยงาน โดยเกณฑ ในเช งปร มาณจะเหมาะก บหน วยงานท ม ข อม ลต วเลข หร อจ านวน เง นมาใช ในการว เคราะห อย างพอเพ ยง ส าหร บหน วยงานท ม ข อม ลเช งพรรณนาไม สามารถระบ เป น ต วเลขหร อจ านวนเง นท ช ดเจนได ก ให ก าหนดเกณฑ ในเช งค ณภาพหร อก าหนดเป นเกณฑ เฉพาะในแต ละประเภทความเส ยงซ งคณะกรรมการบร หารความเส ยงฯ ได ก าหนดแนวทางการพ จารณาถ งโอกาส ในการเก ดและความร นแรงของเหต การณ ต างๆ ท จะเก ดผลกระทบต อการด าเน นงานขององค กร ซ งม เกณฑ ในการให คะแนนผลกระทบ เป นด งน [๑๖]

23 1) ระด บโอกาสในการเก ดเหต การณ ต างๆ (Likelihood) กาหนดเกณฑ ไว 5 ระด บ ด งน รายละเอ ยด หล กเกณฑ การพ จารณา ผลกระทบ (ความเป นไปได /โอกาสท จะเก ดข น) ระด บ ม โอกาสท จะเก ดข นน อยมาก 1-5% ต ามาก 1 ม โอกาสท จะเก ดข นนานๆ คร ง 6-10% ต า 2 ม โอกาสท จะเก ดข นปานกลาง 11-25% ปานกลาง 3 ม โอกาสอย างมากท จะเก ดข น 26-50% ส ง 4 เก ดข นเป นปกต /เป นประจา 51-99% ส งมาก 5 2) ระด บความร นแรงของผลกระทบของความเส ยง (Impact) กาหนดเกณฑ ไว 5 ระด บ ด งน 2.1 ความเส ยงด านกลย ทธ รายละเอ ยด ผลกระทบ ระด บ สาเร จตามแผน % น อยมาก 1 สาเร จตามแผน % น อย 2 สาเร จตามแผน % ปานกลาง 3 สาเร จตามแผน % มาก 4 สาเร จตามแผน 1-60 % ส งมาก ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน รายละเอ ยด ผลกระทบ ระด บ สาเร จตามแผน % น อยมาก 1 สาเร จตามแผน % น อย 2 สาเร จตามแผน % ปานกลาง 3 สาเร จตามแผน % มาก 4 สาเร จตามแผน 1-60 % ส งมาก 5 [๑๗]

24 ระด บผลกรทบความร นแรง สถานท ) 2.3 ความเส ยงด านทร พยากร (การเง น งบประมาณ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ อาคาร รายละเอ ยด ผลกระทบ ระด บ ไม เก น 10,000 บาท น อยมาก 1 10,001 50,000 บาท น อย 2 50, ,000 บาท ปานกลาง 3 250,001 10,000,000 บาท มาก 4 มากกว า 10,000,001 บาท ส งมาก ความเส ยงด านนโยบาย กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ รายละเอ ยด ผลกระทบ ระด บ ม ผลในระด บบ คลากร น อยมาก 1 ม ผลในระด บส วนงาน/ฝ ายสาขาว ชา น อย 2 ม ผลในระด บหน วยงานหร อคณะ/ส าน ก/สถาบ น/ศ นย /ส วนงาน ปานกลาง 3 ม ผลในระด บมหาว ทยาล ย มาก 4 ม ผลในระด บมหาว ทยาล ยและองค กรภายนอก ส งมาก 5 3) ระด บของความเส ยง (Degree of Risk) ก าหนดเกณฑ ไว 5 ระด บ ได แก ส งมาก ส ง ปานกลาง น อย และน อยมาก ด งตารางท 6 ตารางท 6 ระด บของความเส ยง (Degree of Risk) ความเส ยงส งมาก ความเส ยงส ง ความเส ยงปานกลาง ความเส ยงน อย ความเส ยงน อยมาก โอกาสท จะเก ดความเส ยง [๑๘]

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา Page Ifl o 0 fltw1 1'UU,:JU'lJd~:lJ1ru YU"1.2555 ~ltrnl"1jlmd~n'ljlv(l 1 Ubb~::;trr~md:lJnldb~

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

ค ม อต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

ค ม อต วช ว ดตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร พ มพ คร งท 1 : พ.ศ. 2558 กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร แผนย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม พ.ศ. 2554-2557

เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร แผนย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม พ.ศ. 2554-2557 แผนย ทธศาสตร เทคโนโลย และการส อสาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม พ.ศ. 2554-2557 เป นศ นย กลางไอท เทคโนโลย ล าสม ย ให บร การประท บใจ กว างไกลด วยโครงข าย 1 ส วนท 1 บทท วไป ย ทธศาสตร เทคโนโลย และการส อสาร มหาว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง

ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง ค ม อการจ ดทำระบบการบร หารความเส ยง สำน กงานตรวจสอบภายใน สำน กปล ดกร งเทพมหานคร ศาลาว าการกร งเทพมหานคร 1 173 ถนนด นสอ แขวงเสาช งช า เขตพระนคร กร งเทพมหานคร 10200

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ตศ นย ด ส ตพณ ชยการ ท มา ส บเน องจากสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม นโยบายให สถาบ นอ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑ คานา คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผ บร หารและพน กงานต างตระหน กถ งความ ส าค ญของการก าก บ ด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ซ งเป นท ยอมร บโดยท วไปว าเป นป จจ ยหล กท แสดง ให เห นถ งการม ระบบบร หารจ ดการท

More information

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 14 พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 บทบาทและหน าท ของผ อานวยการโรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการโรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information